WYBRANE ELEMENTY OCENY WITRYN INTERNETOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYBRANE ELEMENTY OCENY WITRYN INTERNETOWYCH"

Transkrypt

1 WYBRANE ELEMENTY OCENY WITRYN INTERNETOWYCH Marek Dziembała, Marcin Słaboń Wprowadzenie Tworzenie strategii promocji firm, a w szczególności ich witryn internetowych staje się coraz większym źródłem dochodu dla firm reklamowych. Zajmują się tym zarówno firmy projektujące witryny internetowe jak i duŝe agencje reklamowe. Wykładnikiem popularności danej witryny staje się jej miejsce w systemach wyszukiwarek. Tak więc, firmy kładą głównie nacisk na pozycjonowanie stron firmowych. Wydaje się jednak, Ŝe rozwaŝając strategię rozwoju witryny trzeba zapoznać się, rozwaŝyć i wybrać większą liczbę metod i wskaźników oceny witryny, co pozwoli na dokładne poznanie potencjalnych moŝliwości promowania witryny w Internecie. Pozycjonowanie stron Pozycjonowanie stron (ang. Search engine optimization - SEO, Web Positioning) to działania zmierzające do wypromowania danego serwisu internetowego na jak najwyŝsze pozycje w wynikach wyszukiwania wyszukiwarek internetowych dla wybranych wyraŝeń kluczowych. Pozycjonowanie stron rozpoczęło się wraz z rozwojem pierwszych wyszukiwarek internetowych. Webmasterzy dąŝyli do tego, aby ich strona pojawiła się jako pierwsza w wynikach wyszukiwania dla danego zapytania. Począt-

2 kowo nie było to trudne, gdyŝ wyniki w wyszukiwarkach opierały się na analizie znaczników META NAME= KEYWORDS, treści strony i jej zawartości. Dopiero wyszukiwarki oparte na analizie topologii sieci, zliczające linki (takie jak Google), podniosły poziom trudności pozycjonowania stron. Pozycjonowanie stron internetowych jest jedną ze skuteczniejszych i najtańszych form reklamy. Właściwe pozycjonowanie prowadzi do wysokich pozycji słów kluczowych zawartych w treści stron w róŝnych wyszukiwarkach internetowych. Zdecydowanym liderem wśród wyszukiwarek jest Google.com, która posiada ponad 90% udziałów na Polskim rynku [Gemius1]. W Polsce popularne są takŝe Onet.pl, Wp.pl, MSN.com, Interia.pl. Za granicą duŝym powodzeniem cieszą się, poza Google, takŝe Yahoo.com, Msn.com oraz AltaVista.com DuŜa odwiedzalność strony posiada bezpośrednie przełoŝenie na wzrost zainteresowania ofertą firmy, a co za tym idzie zysk finansowy. Ostatnie badania przeprowadzone przez firmę SEOmoz ujawniły 10 czynników pozytywnie i 9 negatywnie wpływających na pozycję serwisu internetowego w wyszukiwarkach. Do czynników pozytywnie wpływających na podniesienie pozycji serwisu naleŝą: słowa kluczowe uŝyte w tytule strony, tekst liku prowadzącego do danej strony inny od adresu jego URL (czyli na przykład Oferta zamiast globalna popularność strony (liczba linków prowadzących do danego serwisu), wiek serwisu (czyli jak długo istnieje w sieci),

3 liczba i jakość linków wewnętrznych (prowadzących do innej części tego samego serwisu), podobna tematyka stron, które posiadają odnośniki do danego serwisu, popularność serwisu w społecznościach zajmujących się daną tematyką, słowa kluczowe uŝyte w tekście strony, popularność stron posiadających odnośniki do danej strony, wiek odnośnika prowadzącego do danego serwisu. Czynniki obniŝające pozycję serwisu to: serwer, na którym zamieszczono strony, jest często lub w ogóle niedostępny, duplikowanie zawartości strony głównej na podstronach, linki z danego serwisu prowadzą do mało popularnych stron, w serwisie znajdują się strony, na których moŝna kupić linki, duplikacja tytułu strony i meta tagów ze strony głównej na podstronach, naduŝycie słów kluczowych (stuffing/spamming), wolny serwer, mała liczba odwiedzin, linki prowadzące ze stron spamujących do danego serwisu. Kontrowersje w pozycjonowaniu stron wynikają ze sposobów zdobywania linków prowadzących do stron oraz z nieetycznych technik stosowanych w pozycjonowaniu. Działania niezgodne z zaleceniami dla webmasterów przyjęło się nazywać spamem w wyszukiwarkach. Spam w wyszukiwarkach jest traktowany podobnie jak spam pocztowy.

4 W wyszukiwarkach stworzono specjalne strony, na których moŝna zgłaszać witryny, które stosują nieetyczne metody pozycjonowania np. Google - report a spam result. Tworzenie rankingów Klasyfikacje stron internetowych tworzone są przez wiele organizacji i firm. Mają na celu reklamę i poprawę widoczności stron, przez przyznawanie specjalnych oznaczeń. Do bardziej popularnych systemów rankingowych naleŝą: 1. PageRank (PR) to metoda nadawania stronom internetowym określonej wartości liczbowej (od 0-10), oznaczającej jej jakość. Algorytm PageRank jest wykorzystywany przez popularną wyszukiwarkę internetową Google. PageRank jest rozwinięciem znanej od dawna heurystyki, wedle której jakość tekstu jest proporcjonalna do liczby tekstów na niego się powołujących[kobis07]. Ulepszenie zaproponowane przez autorów Google polegało na waŝeniu jakości odnośników wskazujących na rozpatrywany tekst ich własną wartością PageRank. Innymi słowy: jeśli na dany tekst powołuje się artykuł, który sam ma wysoką ocenę, ma to większe znaczenie, niŝ gdy na ten sam tekst powołuje się mało popularna strona. Wartość PR zaleŝy głównie od współczynnika Link Popularity (LP). LP to czynnik, który obecnie najbardziej decyduje o wysokim notowaniu strony w wyszukiwarkach internetowych. Współczynnik ten określa się za pomocą liczby połączeń prowadzących do danej strony z innych stron oraz wartości tych połączeń [www1][www2]. To co naprawdę decyduje o sukcesie w pozycjonowaniu, to właśnie umieszczenie jak największej dobrej liczby linków skierowanych na promowaną stronę. Zatem wymia-

5 na linkami z wieloma dobrymi stronami to główna tajemnica skutecznego pozycjonowania. Strony o wysokim PR mają przewaŝnie lepszą pozycję w wyszukiwarkach oraz wyŝszą oglądalność. NaleŜy pamiętać, Ŝe PR jest tylko jednym z wielu czynników decydujących o pozycji danej strony wśród wyników wyszukiwania. Jego znaczenie w ostatnim czasie zmalało, ze względu na fakt, iŝ odkryty został algorytm według, którego jest obliczany co pozwoliło w sztuczny sposób zawyŝać jego wartość[dama07]. 2. Ranking Alexa [www3]. Alexa to witryna prowadząca ranking najpopularniejszych stron w internecie. Zliczanie statystyk oparte jest na programie spyware - Alexa Toolbar, który dostępny jest jedynie dla programów przeglądarek internetowych i musi zostać ręcznie zainstalowany przez uŝytkownika - co oznacza, Ŝe uŝytkownicy nie wyraŝający zgody na działanie na ich komputerach aplikacji typu spyware - w statystykach nie są uwzględniani. Alexa to narzędzie popularne w Stanach i w Azji, a mniej w Europie. Alexa - firma naleŝąca do Amazon.com - bada dokładnie ruch na stronach internetowych, zarówno liczbę uŝytkowników jak i liczbę odwiedzanych podstron. Dane dotyczące odwiedzin są codziennie kolekcjonowane, następnie zapewnia się ich anonimowość i oblicza średnią popularność strony składającą się z dwóch czynników: liczby uŝytkowników - oznacza liczbę internautów, którzy wizytują konkretną stronę, jeśli np. yahoo.com ma wartość 28%, to znaczy, Ŝe 28% globalnych uŝytkowników z zainstalowanym narzędziem Alexa odwiedza właśnie yahoo.com liczby przeglądanych podstron - oznacza liczbę stron odwiedzonych na danej domenie internetowej.

6 Strony występujące w serwisie Alexa pojawiają się na wyŝszej pozycji niŝ pozostałe, zaś w obliczaniu statystyk nie są w ogóle brane pod uwagę połączenia RSS, https czy wszelkie transakcje nie związane z protokołem http. Oznacza to, iŝ w praktyce bardziej zainteresowani bezpieczeństwem bądź wolnym oprogramowaniem (zwykle są to uŝytkownicy bardziej doświadczeni) uŝytkownicy w statystykach Alexa są pomijani. Skutkiem tego statystyki Alexa mogą zaniŝyć faktyczną wartość ruchu na niektórych ze stron. Nie naleŝy jednak traktować tych statystyk jako na wskroś fałszywych, gdyŝ są one jednym z wielu bardzo cennych źródeł informacji na temat popularności danej strony internetowej. Z drugiej strony nie powinny one stanowić jedynego źródła informacji. W tym rankingu w Polsce na pierwszym miejscu plasuje się Google Polska, następnie Naszaklasa.pl oraz Onet.pl (rys.1). Rys. 1: Ranking Alexa Źródło:

7 3. Ranking Webometrics[www4] oparty jest głównie na moŝliwościach oceny witryn WWW przy wykorzystaniu zmiennych stosowanych przy tworzeniu innych internetowych rankingów. Wykorzystano w nim cztery następujące zmienne: rozmiar liczba stron danej witryny uzyskanych z przeszukiwań w wyszukiwarkach: Google, Yahoo, Live Search i Exalead, widzialność- całkowita liczba unikalnych linków do strony (inlinks), które mogą być otrzymane jako dane z Yahoo Search, Live Search i Exalead, plików dostępnych - Rich Files. Liczba plików w formatach Adobe Acrobat (.pdf), Adobe PostScript (.ps), Microsoft Word (.doc) i Microsoft Powerpoint (.ppt), związanych z działalnością edukacyjną i moŝliwych do pobrania z wyszukiwarek Google, Yahoo Search, Live Search i Exalead, Scholar. Narzędzie Google Scholar dostarcza liczby dokumentów i cytowań dla kaŝdej analizowanej domeny. Baza danych dotyczy artykułów naukowych, wyników badań itp. Na bazie tych zmiennych opracowano syntetyczny wskaźnik: WR = widzialność*50% + rozmiar*20% +pliki*15% + scholar*15% Całkowitą liczbę przebadanych witryn przedstawia tabela 1.

8 Tabela 1. Liczba przebadanych witryn uniwersyteckich. Źródło: [www4] W tak zdefiniowanym rankingu na 1021 miejscu znalazła się Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, dalej Politechnika Łódzka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Politechnika Poznańska, Politechnika Szczecińska, Uniwersytet Łódzki, Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytet Śląski, Wydział Fizyki UW, Politechnika Śląska, na 1557 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Akademia Medyczna we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Poznański na 2000 miejscu. Mając dostęp do zmiennych opisujących witrynę, niejako w skali makro, moŝemy tworzyć bardzo duŝe zestawienia. WaŜnym jest takŝe przyglądanie się witrynie ze strony mikro, czyli od strony logów generowanych przez serwer, na którym umieszczony jest ona umieszczona.

9 Statystyki oglądalności witryny internetowej Przy ocenianiu działania witryny internetowej naleŝy takŝe uwzględnić jej wewnętrzne statystyki oglądalności bazujące na analizie logów tworzonych przez serwer, na którym umieszczona jest witryna, i/lub logów tworzonych przez zewnętrzne serwery analiz. Jednym z najpopularniejszych zewnętrznych systemów statystyk wykorzystywanych w naszym kraju jest serwis Stat.pl[www5]. Za pośrednictwem specjalnego kodu dołączanego do plików naszej witryny, moŝemy gromadzić róŝnorodne dane dotyczące ruchu generowanego przez stronę WWW. Statystyki dostępne w darmowej wersji systemu Stat.pl moŝemy podzielić na następujące grupy[dama07]: UŜytkownicy w tej części zawarte są statystyki dotyczące liczby uŝytkowników odwiedzających naszą stronę. Funkcjonowanie systemu Stat.pl opiera się na plikach cookies (zliczane są tylko unikalne pliki cookies, a system zakłada, Ŝe jeden uŝytkownik uŝywa jednego komputera i tej samej przeglądarki, co powoduje pewne ograniczenia). Statystyki dotyczące uŝytkowników mogą być prezentowane dla wybranych okresów czasu, a takŝe z podziałem na nowych i powracających uŝytkowników. Pozwala to ocenić, czy nasze działania w kierunku optymalizacji witryny i pozycjonowania przynoszą zamierzony skutek (liczba nowych uŝytkowników), a takŝe czy zawartość witryny spełnia oczekiwania odwiedzających(powracający uŝytkownicy). Wizyty - w tej części zawarte są dane dotyczące liczby uŝytkowników odwiedzających naszą witrynę. Wśród dostępnych informacji znajdziemy dane dotyczące ilości wizyt w poszczególnych miesiącach, czas spędzony na stronie oraz dokładne dane o ostatnich 50 odwiedza-

10 jących naszą witrynę - skąd pochodzi uŝytkownik (a dokładnie jego numer IP), w jaki sposób trafił na naszą witrynę i co robił na naszej stronie. Odsłony- ta część zawiera dane na temat ilości wyświetleń poszczególnych podstron naszego serwisu, co bardzo dobrze obrazuje wzrost lub spadek popularności witryny. Dodatkowo dzięki tym informacjom, moŝemy stwierdzić, które podstrony naszego serwisu zawierają najbardziej interesujące i przydatne dla uŝytkowników informacje. Odsyłacze jedna z bardziej istotnych informacji związanych z pozycjonowaniem i optymalizacją naszej strony WWW. W tej sekcji serwisu Stat.pl moŝemy dowiedzieć się jaka część ze wszystkich odwiedzin pochodzi z wyszukiwarek, stron odsyłających, katalogów, a ile to wejścia bezpośrednie. Dane te są bardzo dokładne i zawierają informacje o czasie wizyty, słowach kluczowych, dzięki którym uŝytkownik znalazł się na naszej witrynie czy ilości odwiedzin wygenerowanych za pośrednictwem odnośników umieszczonych w katalogach stron. Geolokalizacja dane zawarte w tym module przydatne są do określenia dokładnego profilu odwiedzających. Dzięki nim moŝemy dowiedzieć się skąd pochodzą odwiedzający (kontynent, kraj, województwo, miasto) i odpowiednio optymalizować witrynę pod ich katem np. dodając róŝne wersje językowe serwisu. Techniczne ta część statystyk generowanych przez serwis Stat.pl dotyczy aspektów technicznych związanych z uŝytkownikami naszej witryny takich jak rodzaj i wersja systemu operacyjnego, rodzaj i wersja przeglądarki WWW, rozdzielczość ekranu itp. Wszystkie te infor-

11 macje pozwalają nie tylko lepiej dopasować stronę do środowiska pracy uŝytkowników ale takŝe wyciągnąć wnioski odnośnie profilu naszych odwiedzających np. rodzaj uŝywanej przeglądarki moŝe świadczyć o większych wymaganiach odnośnie bezpieczeństwa witryny czy większej wiedzy informatycznej uŝytkownika. Kolejnym rozwiązaniem, które zyskało olbrzymią popularność w ostatnich latach jest darmowa usługa oferowane przez serwis Google Google Analytics. Google analytics oferuje bardzo rozbudowane statystyki dotyczące funkcjonowania naszej witryny i jej uŝytkowników. Ilość raportów oraz informacji prezentowanych przez system analytics jest tak duŝa, Ŝe omówienie ich wszystkich wykracza poza ramy tego artykułu - skoncentrujemy się więc jedynie na najwaŝniejszych grupach informacji pomijając omawianie szczegółowych danych.

12 Rys. 2. Google Analytics Źródło: Opracowanie własne na podstawie Pulpit nawigacyjny usługi Google Analytics podzielony został na cztery części (rys.2): UŜytkownicy witryny ta część systemu to jeden z najwaŝniejszych zbiorów danych. Pozwala ona uzyskiwać dokładne informacje na temat zachowań uŝytkowników na witrynie internetowej. Wśród prezentowanych informacji moŝna znaleźć dane takie jak: odwiedziny(ile razy jakikolwiek uŝytkownik odwiedził naszą stronę), bezwzględna liczba niepowtarzalnych uŝytkowników (liczba unikalnych uŝytkowników), odsłony (pojedyncze wyświetlenie określonej podstrony z całej witryny internetowej), średnia liczba odsłon(liczba odsłon, jaka

13 przypada na jedne odwiedziny), czas spędzony na witrynie, współczynnik odrzuceń(jaki procent odwiedzin zakończył się wyjściem po zobaczeniu jednej podstrony), nowe odwiedziny (ilu uŝytkowników pojawiło się po raz pierwszy w czasie badanego okresu), nakładka na mapę (określenie lokalizacji odwiedzających), funkcje przeglądarek(techniczne dane dotyczące uŝytkowników witryny internetowej rodzaj przeglądarki, systemu operacyjnego, wersja flash, obsługa java script, rozdzielczość ekranu, kolory). Źródła odwiedzin zawarte w tej części systemu analytics informacje pozwalają precyzyjnie określić źródła ruchu dla naszej witryny. Wśród informacji dostępnych do analizy znajdziemy miedzy innymi: przegląd (pozwala on na szybkie porównanie danych, które dotyczą róŝnych kanałów generowania ruchu), odwiedziny bezpośrednie (liczba wejść na witrynę internetową poprzez wpisanie adresu internetowego), witryny odsyłające (liczba odwiedzin pochodzący z innych witryn internetowych, które umieściły odnośnik do naszej strony), wyszukiwarki (ruch internetowy, który został przeniesiony z wyników wyszukiwarek internetowych), wszystkie źródła odwiedzin (porównanie intensywności ruchu pochodzącego z wyszukiwarek i stron odsyłających, wraz z danymi o przeglądanych podstronach, czasie spędzonym na witrynie, współczynniku odrzuceń), słowa kluczowe (dokładne zestawienie, jakie słowa kluczowe w wyszukiwarkach internetowych przyczyniły się do odwiedzin, wraz z informacjami o ich efektywności). W tej części systemu dostępne są jeszcze trzy opcje AdWords, Kampanie, Wersje reklamy ale poniewaŝ związane są one z płatną usługą Google AdWords zostaną pominięte.

14 Sieć partnerska - to analiza zawartości witryny i wykorzystania poszczególnych podstron serwisu. Prezentowane w tej części informacje podzielone są na następujące podgrupy: przegląd (procentowy udział poszczególnych podstron serwisu w całości odsłon witryny), najlepsza treść (analiza najpopularniejszej strony naszej witryny), treść według tytułów (analiza popularności poszczególnych podstron serwisu pod kątem znacznika tytułowego), analiza treści (szczegółowa analiza popularności poszczególnych podstron serwisu, a takŝe informacji o czasie spędzonym na danej podstronie czy współczynniku odrzuceń), najczęstsze strony docelowe (jaką podstronę serwisu uŝytkownicy widzą jako pierwszą w trakcie odwiedzin naszej strony), najczęstsze strony porzuceń (ostatnie podstrony oglądane w czasie odwiedzin witryny), nakładka witryny (bardzo ciekawa funkcja pokazująca mapę kliknięć uŝytkownika obrazuje, które z odnośników na stronie zostały zauwaŝone przez uŝytkownika i ile razy były klikane). Cele dzięki temu modułowi moŝliwa staje się odpowiedź na pytanie co jest głównym wyznacznikiem sukcesu danej witryny internetowej i jaką wymierną wartość ma ten wyznacznik. Cel w rozumieniu Google Analytics to podstrona witryny internetowej, do której dociera uŝytkownik po dokonaniu pewnej poŝądanej czynności, takiej jak np. rejestracja na stronie, pobranie pliku, otwarcie określonej podstrony czy dokonanie zakupu. Koncepcja celów w usłudze Google Analytics jest dość rozbudowana i róŝni się w zaleŝności od rodzaju analizowanej witryny. Dlatego teŝ skoncentrujemy się jedynie na najwaŝniejszych elementach tego modułu, do których zaliczamy: przegląd, w tej zakładce moŝemy zapoznać się ze zagregowanymi informacjami do-

15 tyczącymi współczynnika konwersji. Współczynnik konwersji określa, jak cały ruch internetowy na stronie przekłada się na realizację określonych przez nas czynników sukcesu. Czynnik sukcesu rozumiany jest jako podjęcie przez uŝytkownika pewnych działań dokonanie zakupu, wypełnienie formularza rejestracyjnego, czy otwarcie podstrony kontakt itp. Porzucone ścieŝki, informują o liczbie działań, które mogły doprowadzić do konwersji na cel, ale zostały przerwane w pewnym momencie. Wizualizacja ścieŝek to w graficzny sposób zobrazowany moment porzucenia wybranej ścieŝki do celu. Wartość celu, informuje o dochodach związanych z realizacją określonego celu. NaleŜy podkreślić, Ŝe zaprezentowana funkcjonalność usługi Google Analytics stanowi jedynie fragment wszystkich moŝliwości. Pominięte zostały funkcje płatne, a takŝe inne usługi w pewnym stopniu powiązane z Google Analytics takie jak np. Centrum Informacji dotyczących indeksowania witryn przez Google[www6]. Podkreślić naleŝy równieŝ, iŝ w związku z nagłym wzrostem zainteresowania zewnętrznymi systemami statystyk takimi jak Google Analytics czy Stat.pl włączenie kodu monitorującego do naszej strony moŝe powodować wydłuŝenie czasu ładowania ze względu na duŝe obciąŝenie serwerów gromadzących dane. Inną koncepcję analizy stron internetowych stanowią lokalne systemy generowania statystyk w oparciu o np. logi serwera WWW. Rozwiązanie takie jest o tyle dobre, Ŝe w Ŝadnym stopniu nie wpływa na prędkość wczytywania strony statystyki mogą być generowane wtedy, kiedy serwer jest najmniej obciąŝony (lub na Ŝyczenie uŝytkownika), a nie przy kaŝdym otwarciu strony, jak to ma miejsce w przypadku Google Analyti-

16 cs czy Stat.pl. Do wad takiego rozwiązania moŝna zaliczyć niewątpliwie fakt, iŝ korzystając z usług firm hostingowych najczęściej nie mamy dostępu do logów serwera WWW, więc nie moŝemy ich analizować. Jednym z najpopularniejszych obecnie systemów do analizy logów i generowania statystyk jest program AWStats[www7]. Ilość informacji, jakie moŝna uzyskać dzięki programowi AWStats jest zbliŝona do tego, co oferuje omawiany wcześniej system Stat.pl. Podkreślić naleŝy jednak, iŝ to do jakich danych będziemy mieli dostęp zale- Ŝy od serwera WWW 1, który udostępnia naszą witrynę (a dokładnie od tego, jakie informacje są logowane). Domyślna konfiguracja logowania ustawiona na serwerze WWW wraz z zainstalowanym programem AWStat pozwala analizować informacje takie jak np.: liczbę odwiedzin(nowych i unikalnych) w poszczególnych godzinach/dniach/miesiącach/latach, czas trwania poszczególnych wizyt, kraj pochodzenia uŝytkowników, strony wejścia i wyjścia, najczęściej pobierane typy plików, całkowity ruch generowany przez stronę, informacje związane ze środowiskiem uŝytkownika(system operacyjny, rodzaj przeglądarki), wizyty robotów sieciowych, ataki wirusów, słowa kluczowe prowadzące do naszej witryny z róŝnych wyszukiwarek czy wreszcie ile razy nasza strona dodawana jest do ulubionych stron uŝytkowników w przeglądarce. AWStat jest programem darmowym i ze względu na sposób działania moŝe być alternatywą bądź uzupełnieniem wcześniej omawianych aplikacji. 1 System AWStats generuje statystyki równieŝ na podstawie logów serwera FTP, a takŝe serwera pocztowego ze względu na temat niniejszego artykułu funkcjonalność ta nie będzie opisywana.

17 Zakończenie W artykule przedstawiono tylko wybrane elementy oceny witryn internetowych. Przedstawiono zarys moŝliwości tworzenia rankingów witryn internetowych na bazie wybranych zmiennych. Systemy rankingowe bazują na skomplikowanych algorytmach i słuŝą zapewnieniu syntetycznej oceny danej witryny internetowej. Trzeba pamiętać, Ŝe wszelkie manipulacje, często wywoływane sztucznie poprzez działania określane spamem, zakłócają i wypaczają otrzymane wyniki. Takie działania są działaniami krótkotrwałymi, a algorytmy rangujące posiadają moŝliwości weryfikacji działań podjętych w celu podniesienia pozycji strony. Istnieje takŝe niebezpieczeństwo zgłoszenia strony jako spamerskiej. NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝe bezkrytyczne podchodzenie do rankingów oraz wskaźników oceny strony internetowej, prowadzić moŝe do działań nieprzemyślanych i ekonomicznie nieuzasadnionych. Niemniej jednak analiza wybranych wskaźników oraz racjonalne działania podejmowane w celu optymalizacji witryny są konieczne, aby zapewnić wysoką pozycję w wyszukiwarkach, co z pewnością przełoŝy się na wzrost liczby odwiedzin i realizację celów biznesowych. Przedstawione w artykule wybrane wskaźniki oraz systemy gromadzenia, analizy i prezentacji danych mogą w znacznym stopniu ułatwić podjęcie właściwych decyzji bez konieczności korzystania z usług specjalistycznych firm zajmujących się optymalizacją i pozycjonowaniem, których działania nie zawsze są etyczne i w dłuŝszym okresie czasu mogą przyczynić się do wykluczenia witryny z indeksów wyszukiwarek.

18 Literatura [Gemius1] [DaMa07] [Kobis07] [www1] Gemius SA, gemiustraffic, 20 V V 2008, Wyszukiwarki-domeny Danowski B., Makaruk M.: Pozycjnowanie o optymalizacja stron WWW. Jak to się robi. Helion, Gliwice 2007 Kobis P.: Marketing z Google. Jak osiągnąć wysoką pozycję? Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., Warszawa 2007 The Google Pagerank Algorithm and How It Works [www2] Google PageRank - Additional Factors: [www3] [www4] [www5] [www6] [www7] Informacje o autorach: Strona główna serwisu Alexa: Objectives of the Webometrics Ranking of World's Universities: Strona główna serwisu Stat.pl: Centrum informacji dotyczących indeksowania witryn przez Google: AWStats - Free log file analyzer for advanced statistics (GNU GPL): mgr inŝ. Marek Dziembała mgr Marcin Słaboń Katedra Informatyki Akademia Ekonomiczna ul. Bogucicka Katowice Polska Numer telefonu (fax) +48/32/

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak siê to robi. Wydanie II poprawione i uzupe³nione

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak siê to robi. Wydanie II poprawione i uzupe³nione Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak siê to robi. Wydanie II poprawione i uzupe³nione Autor: Bartosz Danowski, Micha³ Makaruk ISBN: 978-83-246-1936-8 Format: 158x235, stron: 432 Przewodnik po

Bardziej szczegółowo

POZYCJONOWANIE WITRYN INTERNETOWYCH W WYNIKACH WYSZUKIWAREK INTERNETOWYCH. Artur Strzelecki

POZYCJONOWANIE WITRYN INTERNETOWYCH W WYNIKACH WYSZUKIWAREK INTERNETOWYCH. Artur Strzelecki POZYCJONOWANIE WITRYN INTERNETOWYCH W WYNIKACH WYSZUKIWAREK INTERNETOWYCH Artur Strzelecki Wprowadzenie Pozycjonowanie witryn internetowych jest narzędziem realizacji strategii marketingowej przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

POZYCJONOWANIE I OPTYMALIZACJA STRON WWW

POZYCJONOWANIE I OPTYMALIZACJA STRON WWW Scientific Bulletin of Chełm Section of Mathematics and Computer Science No. 1/2009 POZYCJONOWANIE I OPTYMALIZACJA STRON WWW DARIUSZ WRÓBLEWSKI 1, KRZYSZTOF BEDERSKI 1,2 1 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Bardziej szczegółowo

Marketing i reklama w Internecie

Marketing i reklama w Internecie Marketing i reklama w Internecie Bartosz Małecki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Autor: Bartosz Małecki UBIK Business Consulting Sp. z o.o. www.ubikbc.pl Wydawca: Polska Agencja

Bardziej szczegółowo

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych KRAINA BIZNESU Otoczenie przyjazne rozwojowi biznesu UX & Business Consulting Paweł Kopyść Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych Biała Księga Kraków 2014 Kraina Biznesu - UX

Bardziej szczegółowo

SEM W BANKACH ZADOWOLENIE.pl Optymalizacja stron DOCELOWYCH MAGAZYN MARKETINGU W WYSZUKIWARKACH

SEM W BANKACH ZADOWOLENIE.pl Optymalizacja stron DOCELOWYCH MAGAZYN MARKETINGU W WYSZUKIWARKACH MAGAZYN MARKETINGU W WYSZUKIWARKACH www.semspecialist.pl Numer 2 styczeń 2011 ISSN 2082-3894 SEM W BANKACH ZADOWOLENIE.pl Optymalizacja stron DOCELOWYCH PATRONAT WYDAWCA Duarte Leszek Wolany ul. Studzienna

Bardziej szczegółowo

O autorach...11 Uwagi od autorów...13 Współpraca...15

O autorach...11 Uwagi od autorów...13 Współpraca...15 Reklama w wyszukiwarkach internetowych. Jak planowaæ i prowadziæ kampaniê. Wydanie II Autorzy: Kevin Lee, Catherine Seda T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-2605-2 Tytu³ orygina³u: Search Engine

Bardziej szczegółowo

Wynik Jakości od A do Z

Wynik Jakości od A do Z Wynik Jakości od A do Z Krótki przewodnik dla reklamodawców Google AdWords By Przemysław Modrzewski AdWords Certified Trainer www.marketinglab.pl Drogi czytelniku, Ciszę się, że skorzystałeś z możliwości

Bardziej szczegółowo

Jak założyć. sklep. internetowy. ABC Biznesu

Jak założyć. sklep. internetowy. ABC Biznesu ABC Biznesu Jak założyć sklep internetowy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. W jakiej branży założyć sklep internetowy / 4 1.1. Kim są klienci sklepu internetowego? / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badanie dostępności serwisów internetowych najpopularniejszych polskich partii politycznych.

Podsumowanie badanie dostępności serwisów internetowych najpopularniejszych polskich partii politycznych. Dostępna polityka Podsumowanie badanie dostępności serwisów internetowych najpopularniejszych polskich partii politycznych. Janmedia Interactive ul. Wybickiego 1 51-144 Wrocław www.janmedia.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

E-sądy po polsku Ranking stron internetowych sądów okręgowych i apelacyjnych

E-sądy po polsku Ranking stron internetowych sądów okręgowych i apelacyjnych E-sądy po polsku Ranking stron internetowych sądów okręgowych i apelacyjnych II edycja Warszawa, marzec 2010 r. Autorzy: Dawid Sześciło Marta Kube (FOR) Maciej Lipiec (K2 Internet S.A.) Paulina Gawłowska

Bardziej szczegółowo

USOS: System raportowania i analiz statystycznych

USOS: System raportowania i analiz statystycznych Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Filip Grotkowski Nr albumu: 235984 USOS: System raportowania i analiz statystycznych Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

PORADNIK MARKETINGOWY

PORADNIK MARKETINGOWY PORADNIK MARKETINGOWY dla właścicieli małych i średnich firm Jak prowadzić tani i skuteczny marketing? Justyna Muszyńska 1 MARKETINGOWY KOCIOŁEK Marketing jest jak wrzący kocioł, do którego wrzucasz różne

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie stron dla początkujących!

Pozycjonowanie stron dla początkujących! Pozycjonowanie stron dla początkujących! SPIS TREŚCI Rozdział 1: Wprowadzenie Czym jest pozycjonowanie Podstawy pozycjonowania Rozdział 2: Podstawy pozycjonowania Dobór słów kluczowych i ocena konkurencji

Bardziej szczegółowo

Jak przeprowadzić badania satysfakcji użytkowników biblioteki?

Jak przeprowadzić badania satysfakcji użytkowników biblioteki? Jak przeprowadzić badania satysfakcji użytkowników biblioteki? Poradnik dla bibliotekarzy Satysfakcja klienta to stan pozytywnego odbioru usługi, który pośrednio świadczy o akceptacji jakości usługi, jak

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Wojciech Kyciak, Marek Kończal, Łukasz Majewski, Paweł Regiec, Barbara Molga

Autorzy: Wojciech Kyciak, Marek Kończal, Łukasz Majewski, Paweł Regiec, Barbara Molga 1 e-book stanowi przedmiot praw autorskich icomarch24 S.A. z siedzibą w Krakowie zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000328672. e-book podlega ochronie na podstawie ustawy o prawie

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Æwiczenia praktyczne

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Æwiczenia praktyczne Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Æwiczenia praktyczne Autor: Bartosz Danowski, Micha³ Makaruk ISBN: 978-83-246-2217-7 Format: A5, stron: 240 Zapewnij swojej witrynie miejsce w pierwszej dziesi¹tce!

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Jak prowadzić tani i skuteczny marketing Autor: Justyna Muszyńska Wydanie I

Tytuł: Jak prowadzić tani i skuteczny marketing Autor: Justyna Muszyńska Wydanie I Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Justyna Muszyńska rok 2009 Darmowa publikacja dostarczona przez ZloteMysli.pl Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Na rozdrożu Big Data: zwrot w kierunku inteligentniejszych doświadczeń z podróżowania. Thomas H. Davenport

Na rozdrożu Big Data: zwrot w kierunku inteligentniejszych doświadczeń z podróżowania. Thomas H. Davenport Na rozdrożu Big Data: zwrot w kierunku inteligentniejszych doświadczeń z podróżowania Thomas H. Davenport Profesor wizytujący w Harvard Business School Amadeus IT Group kładzie duży nacisk na minimalizację

Bardziej szczegółowo

Wykrywanie wiedzy w dużych zbiorach danych: przykład personalizacji inżynierii ontologicznej

Wykrywanie wiedzy w dużych zbiorach danych: przykład personalizacji inżynierii ontologicznej Cezary Chudzian, Janusz Granat, Edward Klimasara, Jarosław Sobieszek, Andrzej P. Wierzbicki W artykule, po przedyskutowaniu szeroko rozumianego pojęcia inżynierii wiedzy, a w szczególności inżynierii ontologicznej,

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNEGO PUBLIKOWANIA

EFEKTYWNEGO PUBLIKOWANIA a naukowca różni się od innych zawodów pod jednym zasadniczym wzglę cz wykonywania pracy musimy także o niej pisać. Aptekarz nie pisze o lek owca o przebytych trasach. W przypadku badacza żaden eksperyment

Bardziej szczegółowo

BROWSING WIRTUALNE ZAGROŻENIA

BROWSING WIRTUALNE ZAGROŻENIA BROWSING WIRTUALNE ZAGROŻENIA GrzegorzPrujszczyk KamilŚliwowski Październik2010,wersja1.0.Treśćpodręcznikadostępnajestnalicencji: CreativeCommons UznanieAutorstwa NaTychSamychWarunkach3.0PL Ilustracjanaokładceaut.Richozdostępnanalicencji:

Bardziej szczegółowo

Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Krajowa Instytucja Wspomagająca Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa 2011 Wersja II poprawiona Autorzy: Marcin

Bardziej szczegółowo

Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową?

Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową? Przemysław Marcinkowski Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową? Na przykładzie platformy WordPress Fundacja Wspomagania Wsi 2014 Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową?

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 20 czerwca 2008 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Klasyfikacja kryteriów wyboru

Bardziej szczegółowo

2007-2013 Nowy okres programowania, Metodologiczny dokument roboczy. Projekt dokumentu roboczego dot. ewaluacji ex-ante. Projekt z 7 lipca 2005 r.

2007-2013 Nowy okres programowania, Metodologiczny dokument roboczy. Projekt dokumentu roboczego dot. ewaluacji ex-ante. Projekt z 7 lipca 2005 r. KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. POLITYKI REGIONALNEJ Rozwój tematyczny, oddziaływanie, ewaluacja, działania innowacyjne Ewaluacja i dodatkowość 2007-2013 Nowy okres programowania, Metodologiczny

Bardziej szczegółowo

Potrzeby jako system klasyfikacji modeli perswazyjnych raport badawczy. Autor raportu dr Anna Kozłowska

Potrzeby jako system klasyfikacji modeli perswazyjnych raport badawczy. Autor raportu dr Anna Kozłowska Potrzeby jako system klasyfikacji modeli perswazyjnych raport badawczy Autor raportu dr Anna Kozłowska Warszawa 2014 WyŜsza Szkoła Promocji w Warszawie Instytut Reklamy Potrzeby jako system klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Program Operacyjny Pomoc Techniczna MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Pomoc Techniczna Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Warszawa, 28 czerwca 2007 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 1. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Metody oceny i walidacji stron internetowych. Methods of evaluation and validation Internet sites

Metody oceny i walidacji stron internetowych. Methods of evaluation and validation Internet sites Dr inż. Henryk Marjak Zakład Informatyki Akademia Rolnicza w Szczecinie ul. Monte Cassino 16, 70-466 Szczecin hmarjak@e-ar.pl Metody oceny i walidacji stron internetowych Methods of evaluation and validation

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy. Badanie ewaluacyjne: Ocena realizacji zasady partnerstwa w ramach SPO RZL i PO KL

Raport Końcowy. Badanie ewaluacyjne: Ocena realizacji zasady partnerstwa w ramach SPO RZL i PO KL Badanie ewaluacyjne: Ocena realizacji zasady partnerstwa w ramach SPO RZL i PO KL Raport Końcowy Przygotowany dla Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo