Ogólne warunki ubezpieczenia Ubezpieczenie bez obaw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne warunki ubezpieczenia Ubezpieczenie bez obaw"

Transkrypt

1 Ogólne warunki ubezpieczenia Ubezpieczenie bez obaw Zatwierdzone uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń nr 28/12/16 z dnia r., które wchodzą w życie z dniem uchwalenia i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia r. (zwane dalej: OWU)

2 Informacja na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania informacji zamieszczanych we wzorcach umów. 1. Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub wartość wykupu ubezpieczenia opisane są w 3 OWU oraz dodatkowo w 3 klauzuli nr 1, w 3 klauzuli nr 2, w 2 klauzuli nr 3, w 2 klauzuli nr 4, w 3 klauzuli nr 5 2. Ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń uprawniające do odmowy wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub ich obniżenia opisane są w 10 OWU, oraz dodatkowo w 3 ust. 3-5 klauzuli nr 1, w 3 ust. 4 i 5 klauzuli nr 2, w 2 ust. 3 klauzuli nr 3, w 2 ust. 2 klauzuli nr 4, w 5 klauzuli nr 5

3 Spis treści I. Postanowienia wstępne... 4 II. Definicje... 4 III. Przedmiot i zakres ubezpieczenia... 5 IV. Umowa ubezpieczenia... 5 V. Okres odpowiedzialności... 6 VI. Składka... 6 VII. Suma ubezpieczenia... 7 VIII. Ustalenie wysokości świadczenia ubezpieczeniowego... 8 IX. Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności... 8 X. Obowiązki ubezpieczającego i ubezpieczonego... 9 XI. Postępowanie w przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego XII. Czynności podejmowane przez ubezpieczyciela w przypadku zgłoszenia roszczenia oraz zasady ustalania wysokości świadczenia ubezpieczeniowego XIII. Regres ubezpieczeniowy XIV. Postanowienia końcowe Klauzula numer 1 do Ogólnych warunków ubezpieczenia Ubezpieczenie bez obaw rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o dzienne świadczenie szpitalne Klauzula numer 2 do Ogólnych warunków ubezpieczenia Ubezpieczenie bez obaw rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o zwrot kosztów ratownictwa Klauzula numer 3 do Ogólnych warunków ubezpieczenia Ubezpieczenie bez obaw rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o zwrot kosztów leczenia Klauzula numer 4 do Ogólnych warunków ubezpieczenia Ubezpieczenie bez obaw rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o zryczałtowane koszty pogrzebu Klauzula numer 5 do Ogólnych warunków ubezpieczenia Ubezpieczenie bez obaw Pomoc w powrocie do zdrowia po nieszczęśliwym wypadku TU 3

4 I. Postanowienia wstępne 1 1. Na podstawie OWU,, zwane dalej ubezpieczycielem, zawiera umowy ubezpieczenia z osobami fizycznymi. 2. OWU mają zastosowanie do zawierania umów ubezpieczenia przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz z zastosowaniem przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 3. Na wniosek ubezpieczającego, pod warunkiem zapłacenia dodatkowej składki zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony o ryzyka opisane w dodatkowych klauzulach. II. Definicje 2 W rozumieniu OWU poniższe określenia mają następujące znaczenie: 1. choroba schorzenie powodujące zaburzenia w funkcjonowaniu układów lub narządów ciała ubezpieczonego, niezależne od woli ubezpieczonego, powstałe w wyniku patologii możliwej do zdiagnozowania przez lekarza, wymagające leczenia, diagnostyki lub rehabilitacji, 2. choroby przewlekłe wszelkie choroby, które mają jedną lub więcej z następujących cech charakterystycznych: są trwałe, pozostawiają po sobie inwalidztwo, spowodowane są nieodwracalnymi zmianami patologicznymi, oraz wymagają specjalnego postępowania rehabilitacyjnego albo według wszelkich oczekiwań wymagać będą długiego okresu nadzoru, obserwacji czy opieki, 3. dzień roboczy każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy przypadających w tych dniach, 4. nieszczęśliwy wypadek nagłe i niezależne od woli ubezpieczonego zdarzenie, mające miejsce w okresie odpowiedzialności ubezpieczyciela, wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależne od jakiejkolwiek choroby, będące bezpośrednią i wyłączną przyczyną zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, 5. rekreacyjne uprawianie sportu o wysokim stopniu ryzyka niezawodowe i niewyczynowe uprawianie sportu: alpinizm, wspinaczka górska i skałkowa, rafting, speleologia, baloniarstwo, bobsleje, saneczkarstwo, sporty motorowe i motorowodne, jeździectwo, lotniarstwo, paralotniarstwo, lotnictwo, spadochroniarstwo, szybownictwo, szermierka, sporty siłowe, sporty walki i obronne, kajakarstwo wysokogórskie, taternictwo jaskiniowe, skoki do wody, skoki na linie, nurkowanie z użyciem specjalistycznego sprzętu, surfing, windsurfing, 6. trwały uszczerbek na zdrowiu naruszenie sprawności organizmu ubezpieczonego spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem objętym ubezpieczeniem, polegające na trwałym uszkodzeniu ciała, powodujące upośledzenie czynności organizmu. Trwały uszczerbek na zdrowiu ustalany jest na podstawie tabeli, o której mowa w 9 ust. 1 pkt 1 albo 13 ust. 10, w zależności od tego jaki pakiet ubezpieczenia wybrał ubezpieczający we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, 7. ubezpieczony ubezpieczający będący osobą fizyczną, która w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia nie ukończyła 65 lat oraz mająca miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 8. uprawniony osoba lub osoby upoważnione do otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego w przypadku zgonu ubezpieczonego, wskazane pisemnie przez ubezpieczonego. Jeżeli w chwili zgonu nie ma osoby uprawnionej do otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego lub uprawniony nie żył w dniu zgonu ubezpieczonego albo utracił prawo do świadczenia, świadczenie ubezpieczeniowe przysługuje członkom rodziny ubezpieczonego według następującej kolejności: 1) współmałżonkowi, 2) dzieciom w równych częściach wobec braku współmałżonka, 3) rodzicom w równych częściach wobec braku współmałżonka i dzieci, 4) rodzeństwu w równych częściach wobec braku współmałżonka, dzieci i rodziców, 5) spadkobiercom ustawowym, z wyłączeniem Skarbu Państwa wobec braku osób wymienionych powyżej, TU 4

5 9. zdarzenie ubezpieczeniowe zajście w okresie odpowiedzialności zdarzenia w postaci nieszczęśliwego wypadku wskutek przyczyn powstałych w okresie odpowiedzialności ubezpieczyciela, 10. wyczynowe uprawianie sportu uprawianie dyscyplin sportowych w ramach sekcji lub klubów sportowych, polegające na regularnym uczestniczeniu w treningach i zawodach sportowych, jak również uprawianie dyscyplin sportowych w celach zarobkowych, za wyjątkiem uprawiania sportu przez dzieci i młodzież do lat 18 w ramach szkolnych zajęć sportowych, III. Przedmiot i zakres ubezpieczenia 3 1. Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków mające miejsce w okresie odpowiedzialności ubezpieczyciela na obszarze całego świata, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub zgon ubezpieczonego. 2. Zakres ubezpieczenia obejmuje: 1) świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku 2) świadczenie z tytułu zgonu ubezpieczonego będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku, 3. Ochrona ubezpieczeniowa może być udzielona w jednym z 15 pakietów o możliwych do wyboru sposobach ustalania wysokości świadczenia ubezpieczeniowego, o których mowa w 9 ust Wyboru pakietu ubezpieczenia dokonuje ubezpieczający, wskazując odpowiedni pakiet we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia. IV. Umowa ubezpieczenia 4 1. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na podstawie złożonego przez ubezpieczającego wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia. Jeżeli wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia jest składany drogą elektroniczną, zawarcie umowy ubezpieczenia następuje po uprzednim zapoznaniu się ubezpieczającego z regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną i jego akceptacji. 2. W stosunku do danej osoby jako ubezpieczonego można zawrzeć tylko jedną umowę ubezpieczenia. 3. Umowa Ubezpieczenia może zostać zawarta, jeżeli osoba zgłoszona do ubezpieczenia wskazana we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia spełnia warunek wieku, o którym mowa w 2 ust. 7 oraz ubezpieczyciel wyraził zgodę na przyjęcie jej do ubezpieczenia. 4. Umowę ubezpieczenia uważa się za zawartą z dniem złożenia przez ubezpieczającego wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia Ubezpieczający może złożyć ubezpieczycielowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od potwierdzenia jej zawarcia a w przypadku umów zawieranych na odległość w terminie 30 dni od dnia poinformowania ubezpieczającego o jej zawarciu lub w każdym czasie złożyć ubezpieczycielowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia. Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu w dniu złożenia odstąpienia lub doręczenia wypowiedzenia umowy ubezpieczenia. 2. Oświadczenie, o których mowa w niniejszym paragrafie, może zostać złożone w następujący sposób: 1) w formie elektronicznej przesłane em do ubezpieczyciela, jeżeli we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia nie został podany adres ubezpieczającego, złożenie em wszelkich dyspozycji, o których mowa w OWU, może nastąpić wyłączenie po wcześniejszym zarejestrowaniu adresu ubezpieczającego u ubezpieczyciela, 2) w formie pisemnej wysłane lub doręczone do ubezpieczyciela lub do przedstawiciela ubezpieczyciela. TU 5

6 3. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia nie zwalnia ubezpieczającego z obowiązku zapłaty składki za okres, w jakim ubezpieczyciel świadczył ochronę ubezpieczeniową. 4. W przypadku umów zawartych za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, gdy okres ochrony za zgodą konsumenta rozpoczął się przed upływem terminu do odstąpienia ubezpieczyciel może żądać zapłaty składki za okres, w którym świadczył ochronę ubezpieczeniową. 5. Zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej w związku z odstąpieniem lub wypowiedzeniem umowy ubezpieczenia nastąpi zgodnie z 7 ust. 7. V. Okres ubezpieczenia i okres odpowiedzialności 6 1. Okres ubezpieczenia rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia i kończy się wraz z upływem 12-miesięcznego okresu odpowiedzialności, chyba że okres ubezpieczenia zostanie zgodnie z ust. 3 kontynuowany na kolejny 12-miesięczny okres ubezpieczenia. 2. Okres odpowiedzialności rozpoczyna się drugiego dnia po zapłaceniu składki za ten okres odpowiedzialności i trwa 12 miesięcy. 3. Okres ubezpieczenia ulega kontynuacji na kolejny 12-miesięczny okres od dnia następującego po zakończeniu poprzedniego okresu ubezpieczenia, na warunkach obowiązujących na 30. dzień przed końcem bieżącego okresu odpowiedzialności, pod warunkiem, że składka za okres odpowiedzialności w ramach kontynuowanego okresu ubezpieczenia została zapłacona zgodnie z 7 ust. 6. Okres odpowiedzialności w ramach kontynuowanego okresu ubezpieczenia rozpoczyna się wraz z początkiem kontynuowanego okresu ubezpieczenia. 4. Okres ubezpieczenia i okres odpowiedzialności w stosunku do danego ubezpieczonego, w zależności od tego co nastąpi pierwsze, kończy się: 1) z upływem okresu na jaki została zawarta umowa ubezpieczenia lub, 2) z dniem odstąpienia lub wypowiedzenia umowy ubezpieczenia zgodnie z 5 lub, 3) z chwilą wyczerpania się sumy ubezpieczenia lub, 4) z dniem zgonu ubezpieczonego. VI. Składka 7 1. Wysokość składki uzależniona jest od pakietu ubezpieczenia, zakresu ubezpieczenia. Wysokość składki obliczana jest zgodnie z taryfą składek obowiązującą w dniu składania przez ubezpieczającego wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, z uwzględnieniem 6 ust Składka naliczana jest jednorazowo z góry za cały 12 miesięczny okres odpowiedzialności i płatna jest jednorazowo za cały okres odpowiedzialności. 3. Do zapłaty składki zobowiązany jest ubezpieczający. 4. Składka powinna zostać zapłacona w dniu złożenia wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, chyba że Ubezpieczyciel wskaże inny termin zapłaty składki. 5. Nieopłacenie składki bądź opłacenie składki w niepełnej wysokości lub po terminie, o którym mowa w ust. 4 powoduje, że okres odpowiedzialności nie rozpocznie się a umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu. 6. W przypadku kontynuacji okresu ubezpieczenia na 12-miesięczny okres zgodnie z 6 ust. 3, składka za okres odpowiedzialności w ramach kontynuowanego okresu ubezpieczenia powinna zostać zapłacona do dnia poprzedzającego rozpoczęcie się kontynuowanego okresu odpowiedzialności. 7. Ubezpieczającemu przysługuje proporcjonalny zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej w przypadkach, o których w 6 ust. 4 pkt. 2). TU 6

7 VII. Suma ubezpieczenia 8 1. Wysokość sumy ubezpieczenia uzależniona jest od wybranego pakietu oraz wskazana jest we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia zgodnie z tabelą 1. Górną granicą odpowiedzialności ubezpieczyciela jest kwota stanowiąca 100% sumy ubezpieczenia określona w polisie, do wysokości której wypłacane jest świadczenie. 2. Suma ubezpieczenia jest stała i nie podlega zmianie w trakcie trwania okresu odpowiedzialności, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w 6 ust.4 pkt.3. Każda wypłata świadczenia ubezpieczeniowego powoduje obniżenie sumy ubezpieczenia, aż do momentu jej wyczerpania. Tabela 1. PAKIET suma ubezpieczenia dla zdarzeń w następstwie nieszczęśliwego wypadku zgon trwały uszczerbek assistance medyczny hospitalizacja (świadczenie dzienne) leczenie ratownictwo koszty pogrzebu Pakiet tak Pakiet 2 Pakiet 3 Pakiet Standard - uszczerbki wskazane przez ubezpieczyciela w tabeli tak tak tak Pakiet tak Pakiet Standard Plus- tak Pakiet tabela norm uszczerbku, tak Pakiet zgodnie z Rozporządzeniem tak Pakiet Ministra Pracy i Polityki tak Pakiet Społecznej z dnia tak Pakiet w sprawie tak Pakiet szczegółowych zasad orzekania tak Pakiet o stałym lub długotrwałym tak Pakiet uszczerbku tak Pakiet na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania (Dz.U. z dnia z późn. zm.) tak TU 7

8 VIII. Ustalenie wysokości świadczenia ubezpieczeniowego 9 1. Jeżeli ubezpieczony dozna trwałego uszczerbku na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku, to ubezpieczyciel wypłaci świadczenie ubezpieczeniowe w wysokości odpowiadającej takiemu procentowi sumy ubezpieczenia, w jakim ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu. Trwały uszczerbek na zdrowiu ustalany jest w zależności od wybranego pakietu przez ubezpieczającego we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia na podstawie: 1) Standard poniższej tabeli: standardowe tablice uszczerbku utrata wzroku w obu oczach 100% utrata wzroku w jednym oku 30% utrata słuchu całkowita 60% utrata słuchu w jednym uchu 15% utrata obu przedramion 90% utrata jednego przedramienia 60% utrata kciuka 10% utrata palca wskazującego 5% utrata innego palca niż kciuk i palec wskazujący 3% utrata obu ud 90% utrata jednego uda 55% utrata obu całych stóp 70% utrata jednej całej stopy 30% 2) Standard Plus tabeli norm uszczerbku na zdrowiu, o której mowa w 13 ust. 10. Jeżeli w wyniku tego samego nieszczęśliwego wypadku powstanie więcej niż jedno z obrażeń wymienionych w powyższej tabeli, świadczenie ubezpieczeniowe ograniczone jest do wysokości sumy ubezpieczenia. 2. Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie ubezpieczeniowe w wysokości 100% sumy ubezpieczenia z tytułu zgonu ubezpieczonego będącego następstwem zaistniałego nieszczęśliwego wypadku, jeżeli nastąpił on w okresie nie dłuższym niż dwa lata od dnia zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego. IX. Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli zdarzenie ubezpieczeniowe nastąpiło na skutek lub w związku z: 1) działaniami wojennymi, rozruchami, zamieszkami, stanem wojennym, aktami terroryzmu lub sabotażu, udziałem ubezpieczonego w nielegalnych strajkach, 2) eksplozją atomową lub napromieniowaniem radioaktywnym, skażeniem radioaktywnym, działaniem promieni laserowych, pola magnetycznego lub elektromagnetycznego, azbestu, TU 8

9 3) usiłowaniem lub dokonaniem przestępstwa przez ubezpieczonego, z wyłączeniem nieumyślnego spowodowania wypadku komunikacyjnego, 4) próbą samobójstwa, umyślnym samookaleczeniem lub uszkodzeniem ciała na prośbę ubezpieczonego, 5) prowadzeniem przez ubezpieczonego pojazdu mechanicznego bez wymaganych uprawnień, 6) uczestnictwem ubezpieczonego w locie w charakterze pilota, członka załogi lub pasażera samolotu poza koncesjonowanymi liniami lotniczymi, 7) alkoholizmem lub zaburzeniami psychicznymi ubezpieczonego (choroba zakwalifikowana w Międzynarodowej Statystycznej Kwalifikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych jako zaburzenia psychiczne lub zaburzenia zachowania, w tym nerwice), 8) Rekreacyjnym uprawianiem sportu o wysokim stopniu ryzyka lub wyczynowym uprawianiem sportu, 9) udziałem w zawodach, wyścigach, występach i treningach sportowych - wyłączenie nie dotyczy dzieci biorących udział w szkolnych zajęciach sportowych, 10) wystąpieniem u ubezpieczonego lub osób, z którymi ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym zaburzeń psychicznych lub wad wrodzonych, 11) zawałem serca i udarem mózgu, 12) wylewów krwi do mózgu, 13) zatrucia przewodu pokarmowego w wyniku spożycia płynnych lub stałych substancji szkodliwych, 14) chorobą zawodową, 15) bójkami z wyjątkiem działania w obronie koniecznej i pod warunkiem przedstawienia raportu policyjnego dokumentującego działanie ubezpieczonego w obronie koniecznej, chyba, że nie miało to wpływu na zajście zdarzenia ubezpieczeniowego. 2. Ubezpieczyciel nie odpowiada za zdarzenia powstałe w następstwie lub w związku z chorobami, które były zdiagnozowane lub leczone lub kontrolowane w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę zawarcia umowy ubezpieczenia. Ubezpieczyciel nie odpowiada również za zdarzenia powstałe w następstwie i adekwatnym związku z nieszczęśliwymi wypadkami, które zaszły w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę zawarcia umowy ubezpieczenia. 3. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia ubezpieczeniowe będące wynikiem niewłaściwego leczenia albo niewłaściwie wykonanych zabiegów medycznych, za wyjątkiem leczenia lub zabiegów będących następstwem nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową. 4. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności: 1) za szkody wyrządzone umyślnie przez ubezpieczonego lub osobę, z którą pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym oraz za szkody powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa ubezpieczonego, 2) za szkody wyrządzone przez ubezpieczonego lub osobę, z którą pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, w związku ze stanem nietrzeźwości lub stanem po spożyciu alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów prawa, za wyjątkiem sytuacji, gdy spożycie tych środków nastąpiło w celach medycznych i po zaleceniu lekarza, 3) jeżeli zgłoszone roszczenie oparte zostało na dokumentach poświadczających nieprawdę bądź sfałszowanych albo użyto fałszywych środków lub zabiegów w celu uzyskania odszkodowania. 5. Za nieszczęśliwy wypadek, o którym mowa w 2 ust. 4 nie uważa się zdarzeń wywołanych procesami zachodzącymi wewnątrz organizmu ludzkiego: zawału, krwotoku, udaru mózgu, nagłego zatrzymania krążenia i długotrwałego działania stresu. X. Obowiązki ubezpieczającego i ubezpieczonego Ubezpieczający obowiązany jest podać do wiadomości ubezpieczyciela wszystkie znane mu okoliczności istotne dla oceny ryzyka i ustalenia wysokości składki przez ubezpieczyciela, o które był zapytywany we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia lub innym dokumencie przed zawarciem umowy ubezpieczenia. Jeżeli TU 9

10 ubezpieczający zawiera umowę ubezpieczenia przez przedstawiciela, powyższy obowiązek ciąży również na przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczności jemu znane. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia przez ubezpieczyciela pomimo braku odpowiedzi na pytania, pominięte okoliczności uważa się za nieistotne. 2. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeśli zdarzenie jest następstwem tych okoliczności, o których ubezpieczyciel nie wiedział bądź, co do których miał błędne informacje na skutek naruszenia obowiązku wskazanego w ust. 1. Jeżeli obowiązek ten naruszono z winy umyślnej, w razie wątpliwości przyjmuje się, że zdarzenie i jego następstwa są skutkiem okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzednim. 3. W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotne zwiększenie prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego, ubezpieczyciel po dokonaniu oceny ryzyka, może odpowiednio zwiększyć składkę, poczynając od chwili, gdy zaszła taka okoliczność, nie wcześniej jednak niż od początku bieżącego okresu odpowiedzialności. W takim przypadku ubezpieczyciel wezwie ubezpieczającego do zapłaty podwyższonej składki, a ubezpieczający może w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym. W sytuacji ujawnienia okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzednim, w chwili wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego, strony ustalają, że ubezpieczyciel uprawniony jest do pomniejszenia kwoty wypłacanego na rzecz ubezpieczonego, jeżeli jest on jednocześnie ubezpieczającym, świadczenia ubezpieczeniowego o wysokość składki, którą powinien opłacić ubezpieczający w związku z ujawnieniem okoliczności, które zwiększają prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego. XI. Postępowanie w przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego W przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego ubezpieczony powinien: 1) niezwłocznie powiadomić ubezpieczyciela o wystąpieniu zdarzenia ubezpieczeniowego oraz 2) zwolnić lekarzy i zakłady opieki zdrowotnej z zachowania tajemnicy lekarskiej na rzecz ubezpieczyciela i udostępnić dokumentację medyczną, 3) starać się o złagodzenie skutków zdarzenia ubezpieczeniowego oraz 4) stosować się do zaleceń lekarza prowadzącego leczenie i ubezpieczyciela. 2. Świadczenie ubezpieczeniowe wypłacane są w walucie polskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 3. W celu określenia stanu zdrowia ubezpieczonego lub ustalenia stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu, niezależnie od obowiązków określonych w ustępach powyżej, w przypadku zajścia nieszczęśliwego wypadku w okresie odpowiedzialności ubezpieczyciela, ubezpieczony powinien: 1) niezwłocznie uzyskać pomoc lekarską i poddać się leczeniu zaleconym przez lekarza, 2) współpracować z ubezpieczycielem w celu wyjaśnienia okoliczności zajścia nieszczęśliwego wypadku, stosować się do zaleceń ubezpieczyciela udzielać informacji i niezbędnych pełnomocnictw, 3) uzyskać dokumentację medyczną, a także przedstawić wyniki dokonanych badań, 4) na zlecenie ubezpieczyciela poddać się badaniu przez lekarza wskazanego przez ubezpieczyciela. 4. Świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wypłacane jest ubezpieczonemu. 5. Jeżeli ubezpieczony zmarł przed wypłatą świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, należne ubezpieczonemu świadczenie przed zgonem - wypłaca się uprawnionemu, z zastrzeżeniem ust. 6. W takiej sytuacji uprawniony zobowiązany jest do przedłożenia dokumentu tożsamości oraz aktu zgonu, jeżeli takie dokumenty posiada lub może je uzyskać na podstawie przepisów obowiązującego prawa polskiego. 6. Jeżeli ubezpieczony otrzymał wcześniej świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, a następnie zmarł na skutek tego samego zdarzenia lub innego zdarzenia ubezpieczeniowego, ubezpieczyciel wypłaci należne świadczenie ubezpieczeniowe uprawnionemu pomniejszone o kwotę wypłaconych wcześniej świadczeń ubezpieczeniowych. W takiej sytuacji uprawniony zobowiązany jest do przedłożenia dokumentu tożsamości oraz aktu zgonu, jeżeli takie dokumenty posiada lub może je uzyskać na podstawie przepisów obowiązującego prawa polskiego. TU 10

11 7. Jeżeli w chwili zgonu Ubezpieczonego nie ma żadnej uprawnionej osoby do otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego (nie został wskazany żaden uprawniony lub wskazanie wszystkich uprawnionych stało się bezskuteczne), świadczenie ubezpieczeniowe zostanie wypłacone członkom rodziny zmarłego w następującej kolejności: małżonek, z zastrzeżeniem, że w rozumieniu OWU za małżonka nie uważa się osoby pozostającej w orzeczonej sądownie separacji z ubezpieczonym następnie dzieci, wnuki, rodzice, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, dziadkowie, pasierbowie. Przysposobieni i przysposabiający są uprawnieni do otrzymania Świadczenia Ubezpieczeniowego w sposób analogiczny do zasad dziedziczenia ustawowego wynikających z kodeksu cywilnego. Otrzymanie Świadczenia ubezpieczeniowego przez osobę lub osoby wymienione w pierwszej kolejności wyklucza otrzymanie Świadczenia ubezpieczeniowego przez osoby wymienione w dalszej kolejności. Osoby należące do tej samej grupy członków rodziny otrzymują świadczenie ubezpieczeniowe w równych częściach. W razie braku osób, o których mowa w zdaniach poprzednich, Uprawnionych ustala się na zasadach analogicznych do zasad dziedziczenia ustawowego po zmarłym Ubezpieczonym z wyłączeniem Gminy i Skarbu Państwa, bez względu na to, że inne osoby są uprawnione do spadku na podstawie testamentu. 8. Ubezpieczyciel w razie wątpliwości, co do uprawnień osoby zgłaszającej roszczenie, może uzależnić wypłatę Świadczenia ubezpieczeniowego od przedłożenia dokumentów potwierdzających uprawnienie tej osoby do otrzymania Świadczenia ubezpieczeniowego, w szczególności postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialnego poświadczenia dziedziczenia. 9. Ubezpieczony może w każdym czasie zmienić wskazanie uprawnionego. 10. Świadczenia, o których mowa w niniejszym OWU, nie przysługują uprawnionemu, który umyślnie przyczynił się lub spowodował zgon ubezpieczonego. 11. Ubezpieczyciel może żądać na swój koszt przeprowadzenia badań lekarskich u wskazanego lekarza, w celu potwierdzenia zasadności roszczenia o wypłatę świadczenia ubezpieczeniowego. 12. Ubezpieczony powinien zawiadomić ubezpieczyciela o zdarzeniu ubezpieczeniowym w sposób określony w polisie. XII. Czynności podejmowane przez ubezpieczyciela w przypadku zgłoszenia roszczenia oraz zasady ustalania wysokości świadczenia ubezpieczeniowego Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego, za skutki którego ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, ubezpieczyciel informuje o tym ubezpieczonego i/lub uprawnionego, jeżeli nie są oni osobami występującymi z tym zawiadomieniem oraz podejmuje postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia ubezpieczeniowego, a także informuje osobę występująca z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela lub wysokości świadczenia ubezpieczeniowego, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania. 2. Świadczenie ubezpieczeniowe wypłacane jest w terminie 30 dni od daty otrzymania przez ubezpieczyciela zawiadomienia o zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego. 3. Gdyby wyjaśnienie w terminie wskazanym w ust. 2 okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia ubezpieczeniowego okazało się niemożliwe, świadczenie ubezpieczeniowe powinno zostać wypłacone w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część świadczenia ubezpieczeniowego ubezpieczyciel powinien wypłacić w terminie przewidzianym w ust Jeżeli ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia ubezpieczeniowego w terminie określonym w ust. 2, zawiadamia pisemnie osobę zgłaszającą roszczenie o przyczynach niemożności zaspokojenia jej roszczeń w całości lub w części, a także wypłaca bezsporną część świadczenia ubezpieczeniowego. 5. Ubezpieczyciel ma obowiązek udostępniać osobom, o których mowa w ust. 1, informacje i dokumenty gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela lub wysokości świadczenia ubezpieczeniowego. Osoby TU 11

12 te mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez ubezpieczyciela udostępnionych informacji, a także sporządzenia na swój koszt kserokopii dokumentów i potwierdzenia ich zgodności z oryginałem przez ubezpieczyciela. 6. Brak kompletnej dokumentacji niezbędnej do wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego może powodować utratę prawa do wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego, jeśli miało to wpływ na ustalenie odpowiedzialności lub jeżeli służyło wyłudzeniu świadczenia ubezpieczeniowego. 7. Wypłata świadczenia ubezpieczeniowego następuję w formie wypłaty jednorazowej, przelewem bankowym, na wskazany w zgłoszeniu roszczenia numer rachunku bankowego ubezpieczonego i/lub uprawnionego. 8. Zasadność i wysokość świadczenia ubezpieczeniowego ubezpieczyciel ustala na podstawie: 1) posiadanego zaświadczenia lekarskiego opisującego rodzaj i rozległość obrażeń oraz ich skutków, 2) zaświadczenia szpitalnego lub karty informacyjnej ze szpitala, albo innych dokumentów stwierdzających przyczyny i zakres udzielonej pomocy medycznej w związku z nieszczęśliwym wypadkiem zawierające dokładną diagnozę lekarską, 3) raportów policyjnych z miejsca zdarzenia dotyczących wypadku lub zeznania świadków, o ile zostały sporządzone, 4) aktu zgonu, w przypadku, o którym mowa w 12 ust. 6, 5) kopii dokumentu potwierdzającego tożsamość ubezpieczonego lub uprawnionego, chyba że uprawniony lub ubezpieczony jest osobą, która takich dokumentów nie posiada i na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa polskiego nie może ich uzyskać, w takiej sytuacji uprawniony jest zobowiązany poinformować ubezpieczyciela o wiadomych sobie okolicznościach wypadku. 9. Na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 8, wyników badań lekarskich i ustaleniu związku przyczynowoskutkowego pomiędzy nieszczęśliwym wypadkiem a zgonem lub trwałym uszczerbkiem na zdrowiu ubezpieczyciel ustala rodzaj i wysokość świadczenia ubezpieczeniowego, z zastrzeżeniem ustępów poniżej. 10. W wariancie Standard Plus oceny stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu dokonują lekarze orzecznicy ubezpieczyciela na podstawie tabeli norm uszczerbku na zdrowiu, stosowanej przy orzekaniu o następstwach wypadków przy pracy oraz w drodze do pracy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania (Dz.U. z dnia z późn. zm.). 11. Stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu ustala się niezwłocznie po zakończeniu leczenia i rekonwalescencji, a w przypadku dłuższego leczenia najpóźniej w 24-tym miesiącu od dnia zajścia nieszczęśliwego wypadku. Późniejsza zmiana stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu nie daje podstawy do zmiany wysokości świadczenia ubezpieczeniowego. 12. Jeżeli na skutek wypadku uszkodzeniu uległ więcej niż jeden organ, stopnie trwałego uszczerbku na zdrowiu są sumowane, z zastrzeżeniem, że wypłata świadczenia ubezpieczeniowego nie może przekroczyć 100% sumy ubezpieczenia. 13. W razie utraty, uszkodzenia organu, narządu lub układu, których funkcje były już upośledzone w wyniku poprzednich trwałych uszczerbków na zdrowiu poniesionych przez ubezpieczonego lub choroby ubezpieczonego, stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu określa się jako różnicę między stopniem trwałego uszczerbku na zdrowiu właściwym dla danego organu, narządu lub układu po zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego a stopniem uszczerbku istniejącym przed wypadkiem powodującym zajście zdarzenia ubezpieczeniowego. 14. Przy ustaleniu wysokości świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu nie uwzględnia się rodzaju pracy lub innych czynności wykonywanych przez ubezpieczonego. 15. Jeżeli stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu nie został ustalony przed śmiercią ubezpieczonego, przyjmuje się go jako przypuszczalny według oceny lekarzy orzeczników ubezpieczyciela. 16. W przypadku powzięcia przez ubezpieczyciela nowych informacji mających związek z ustaleniem zasadności roszczeń lub wysokością świadczenia ubezpieczeniowego, ubezpieczyciel w terminie 7 dni roboczych od daty powzięcia dodatkowych informacji, pisemnie poinformuje ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia, jakie dodatkowe dokumenty są potrzebne do ustalenia świadczenia ubezpieczeniowego, a które ubezpieczony może uzyskać na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa polskiego. TU 12

13 17. Udzielenie informacji niezgodnych z prawdą lub niekompletnych przez zgłaszającego roszczenie o wypłatę świadczenia ubezpieczeniowego, ubezpieczonego, lub uprawnionego, może być podstawą do odmowy jego wypłaty, jeżeli miało to wpływ na ustalenie okoliczności zdarzenia ubezpieczeniowego, odpowiedzialności ubezpieczyciela lub miało na celu wyłudzenie świadczenia ubezpieczeniowego. XIII. Regres ubezpieczeniowy Z dniem realizacji świadczenia ubezpieczeniowego, na ubezpieczyciela przechodzi z mocy prawa roszczenie ubezpieczonego wobec osoby odpowiedzialnej za szkodę do wysokości zrealizowanego świadczenia ubezpieczeniowego. Nie przechodzą na ubezpieczyciela roszczenia ubezpieczonego wobec osoby, za którą ubezpieczony ponosi odpowiedzialność lub z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, chyba że osoba ta wyrządziła szkodę umyślnie. 2. Ubezpieczony powinien udzielić ubezpieczycielowi wszelkiej pomocy przy dochodzeniu roszczeń regresowych, w tym dostarczyć odpowiednie dokumenty i udzielić niezbędnych informacji. 3. Jeżeli zrealizowane przez ubezpieczyciela świadczenie ubezpieczeniowe pokryło tylko część szkody, ubezpieczonemu przysługuje co do pozostałej części pierwszeństwo zaspokojenia roszczeń wobec osoby odpowiedzialnej za szkodę przed roszczeniami regresowymi ubezpieczyciela. XIV. Postanowienia końcowe Spory z umowy ubezpieczenia mogą być rozstrzygane w drodze polubownej. 2. Powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia zawartej na podstawie OWU można wytoczyć przed sąd właściwy według przepisów o właściwości ogólnej bądź sąd właściwy dla miejsca zamieszkania ubezpieczającego lub ubezpieczonego lub uprawnionego lub ich spadkobierców. 3. Ubezpieczający powinien informować ubezpieczyciela o każdej zmianie swoich danych podanych do umowy ubezpieczenia: 1) w formie pisemnej, 2) w formie elektronicznej em do ubezpieczyciela; jeżeli we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia nie został podany adres ubezpieczającego złożenie oświadczenia o zmianie danych em przez ubezpieczającego może nastąpić po wcześniejszym zarejestrowaniu adresu ubezpieczającego, co można uczynić telefonicznie u ubezpieczyciela. 4. Ubezpieczyciel podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 5. Ubezpieczający, ubezpieczony, uprawniony mają prawo do składania reklamacji do Departamentu Obsługi Reklamacji ubezpieczyciela osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika na podstawie stosownego pełnomocnictwa: 1) pisemnie, 2) z wykorzystaniem aplikacji zamieszczonej na stronie internetowej Centrum Obsługi Klienta, 3) osobiście w centrali ubezpieczyciela lub w biurze regionalnym, gdzie udostępnione są formularze ułatwiające złożenie reklamacji, 4) telefonicznie pod numerami infolinii ubezpieczyciela. 6. Aktualne dane teleadresowe ubezpieczyciela znajdują się na stronie internetowej. 7. Ubezpieczony, ubezpieczający, uprawniony może zwrócić się o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego lub wystąpienia z wnioskiem o przeprowadzenie przez Rzecznika Finansowego pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między klientami podmiotów rynku finansowego a tymi podmiotami, a także korzystać z pomocy Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta. TU 13

14 8. Niezwłoczne zgłoszenie reklamacji przez ubezpieczającego, ubezpieczonego, uprawnionego oraz załączenie stosownych dokumentów wpływa na przyśpieszenie procesu rozpatrzenia. 9. Ubezpieczyciel na żądanie składającego reklamację potwierdza fakt jej złożenia pisemnie lub w inny uzgodniony z nim sposób. 10. Reklamacje rozpatrywane są przez ubezpieczyciela w terminie 30 kalendarzowych dni licząc od dnia ich wpływu. 11. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie, zgłaszający reklamację zostanie poinformowany o przyczynie opóźnienia, okolicznościach niezbędnych do ustalenia oraz o spodziewanej dacie uzyskania odpowiedzi. Maksymalny termin rozpatrzenia reklamacji nie może przekroczyć 60 dni kalendarzowych licząc od dnia jej wpływu. 12. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana w formie pisemnej. Przekazanie odpowiedzi w formie elektronicznej może nastąpić na wyraźne życzenie składającego reklamację. 13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWU mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego. 14. Językiem stosowanym przy wzajemnych relacjach pomiędzy ubezpieczającym i ubezpieczycielem jest język polski. 15. Za porozumieniem stron do umowy ubezpieczenia mogą zostać wprowadzone postanowienia dodatkowe lub odmienne niż wskazane w OWU, z zastrzeżeniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 16. W przypadku sprzeczności postanowień, o których mowa w ust. 15, przyjmuje się wyższość postanowień dodatkowych lub odmiennych nad wskazane w OWU. 17. Różnicę pomiędzy treścią umowy ubezpieczenia a OWU ubezpieczyciel przedstawi ubezpieczającemu na piśmie przed zawarciem umowy ubezpieczenia. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku ubezpieczyciel nie może powoływać się na różnicę niekorzystną dla ubezpieczającego. Klauzule dodatkowe Klauzula numer 1 do Ogólnych warunków ubezpieczenia Ubezpieczenie bez obaw rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o dzienne świadczenie szpitalne przyjęta Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Europa SA nr 28/12/16 r. z dnia r. i ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia r. Postanowienia wstępne 1 Ustala się, że z zachowaniem niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień Ogólnych warunków ubezpieczenia Ubezpieczenie bez obaw (zwane dalej: OWU) oraz po opłaceniu dodatkowej składki zakres udzielonej ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o dzienne świadczenie szpitalne w związku z hospitalizacją ubezpieczonego. Definicje 2 Poniższe określenia w rozumieniu niniejszej klauzuli mają następujące znaczenie: 1. hospitalizacja pobyt w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem, mającym miejsce w okresie odpowiedzialności ubezpieczyciela przez okres trwający jednorazowo nieprzerwanie minimum 6 dni, służący zachowaniu, przywracaniu lub poprawie stanu zdrowia osoby hospitalizowanej. 2. szpital publiczny lub niepubliczny zakład lecznictwa zamkniętego, przeznaczony dla chorych wymagających opieki leczniczej, zabiegów operacyjnych lub zabiegów diagnostycznych, zapewniający chorym całodobową opiekę średniego i wyższego personelu medycznego. TU 14

15 Zakres ubezpieczenia 3 1. Ochrona ubezpieczeniowa udzielona jest ubezpieczonemu na wypadek hospitalizacji przez maksymalnie 45 dni, licząc od 7-tego dnia hospitalizacji. Przeniesienie ubezpieczonego do innego szpitala na podstawie pisemnego zlecenia przez uprawnionego do tego lekarza nie przerywa hospitalizacji. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za dni, w których ubezpieczony czasowo był nieobecny w szpitalu. 2. Odpowiedzialność ubezpieczyciela kończy się z chwilą wypłaty świadczeń ubezpieczeniowych w łącznej wysokości równej sumie ubezpieczenia, zgodnie z Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli hospitalizacja nastąpiła na skutek lub w bezpośrednim związku z: 1) planowanym przed rozpoczęciem okresu odpowiedzialności pobytem ubezpieczonego w szpitalu, zabiegami medycznymi, zabiegami operacyjnymi, rehabilitacyjnymi lub zabiegami diagnostycznymi, 2) istniejącą u ubezpieczonego przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej chorobą zawodową lub chorobą przewlekłą, która zostanie potwierdzona właściwą opinią lekarską, 3) ciążą, porodem, 4) poddaniem się przez ubezpieczonego zabiegom chirurgii plastycznej, z wyjątkiem leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, 5) sytuacjami opisanymi w OWU w 10 ust. 1 pkt 1)-10), 10 ust. 1 pkt 13)-14) oraz 10 ust Za pobyt w szpitalu, o którym mowa w 2 ust. 1, nie uważa się takiego zdarzenia, którego celem była rehabilitacja lub rekonwalescencja ubezpieczonego. 5. Za szpital, o którym mowa w 2 ust. 2, w rozumieniu OWU nie uznaje się szpitali psychiatrycznych, szpitalnych oddziałów rehabilitacyjnych, zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, prewentorium, ośrodków opieki społecznej, ośrodków dla psychicznie chorych, hospicjów onkologicznych, ośrodków rekonwalescencyjnych, rehabilitacyjnych lub sanatoryjnych, ośrodków leczenia uzależnień od: leków, narkotyków czy alkoholu. Suma ubezpieczenia 4 1. Suma ubezpieczenia w zakresie Hospitalizacji w stosunku do ubezpieczonego, w zależności od wybranego wariantu przez ubezpieczającego, stanowi górną granicę odpowiedzialności TU Suma ubezpieczenia równa jest maksymalnie iloczynowi liczby 45 (słownie: czterdzieści pięć) i kwoty wybranego przez Ubezpieczającego świadczenia dziennego w wysokości określonej w Tabeli nr 2 niniejszych OWU. 2. TU wypłaca świadczenie łącznie za maksymalnie 45 dni hospitalizacji licząc od 7-go dnia Hospitalizacji. Tabela 2 PAKIET hospitalizacja (świadczenie dzienne) w PLN Pakiet 1 - Pakiet 2 25 Pakiet Pakiet Pakiet TU 15

16 Pakiet 6 - Pakiet 7 - Pakiet 8 25 Pakiet 9 50 Pakiet Pakiet Pakiet Pakiet Pakiet Pakiet Każda wypłata świadczenia ubezpieczeniowego powoduje obniżenie sumy ubezpieczenia w zakresie hospitalizacji, przy czym wypłata świadczeń ubezpieczeniowych o łącznej wartości równej sumie ubezpieczenia w zakresie hospitalizacji powoduje rozwiązanie Umowy ubezpieczenia w zakresie niniejszej klauzuli. Wysokość świadczenia ubezpieczeniowego 5 1. Zasadność i wysokość świadczenia ubezpieczeniowego ubezpieczyciel ustala na podstawie karty informacyjnej leczenia szpitalnego. 2. Wysokość świadczenia ubezpieczeniowego równa jest iloczynowi liczby dni hospitalizacji licząc od 7-go dnia hospitalizacji i kwoty dziennego świadczenia, z zastrzeżeniem 4 niniejszej klauzuli. Klauzula numer 2 do Ogólnych warunków ubezpieczenia Ubezpieczenie bez obaw rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o zwrot kosztów ratownictwa przyjęta Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Europa SA nr 28/12/16 z dnia r. i ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia r. Postanowienia wstępne 1 Ustala się, że z zachowaniem niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień Ogólnych warunków ubezpieczenia Ubezpieczenie bez obaw (zwane dalej: OWU) oraz po opłaceniu dodatkowej składki zakres udzielonej ochrony ubezpieczeniowej dla ryzyka trwałego uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku zostaje rozszerzony o koszty ratownictwa. Definicje 2 Poniższe określenia w rozumieniu niniejszej klauzuli mają następujące znaczenie: 1. koszty ratownictwa koszty poszukiwań przez wyspecjalizowane służby ratownictwa, udzielenie doraźnej pomocy medycznej na miejscu zdarzenia oraz transport z miejsca wypadku do najbliższego, wymaganego stanem zdrowia, punktu opieki medycznej, przy użyciu specjalistycznych środków transportu, TU 16

17 2. szpital publiczny lub niepubliczny zakład lecznictwa zamkniętego, przeznaczony dla chorych wymagających opieki leczniczej, zabiegów operacyjnych lub zabiegów diagnostycznych, zapewniający chorym całodobową opiekę średniego i wyższego personelu medycznego. Przedmiot i zakres ubezpieczenia 3 1. Przedmiotem ubezpieczenia są koszty ratownictwa, w zakresie określonym w ust. 2, 2. Zakres ubezpieczenia kosztów ratownictwa obejmuje powstałe podczas podróży ubezpieczonego niezbędne i udokumentowane koszty poniesione na akcje ratowniczą lub poszukiwawczą, przeprowadzoną przez wyspecjalizowane służby ratownicze w celu ratowania życia lub zdrowia ubezpieczonego, który ulegnie w okresie odpowiedzialności ubezpieczyciela nieszczęśliwemu wypadkowi na terenie całego świata, 3. Za czas poszukiwań uznaje się również udzielenie doraźnej pomocy medycznej, świadczonej od chwili odnalezienia ubezpieczonego do czasu przewiezienia go do najbliższego szpitala, 4. Z odpowiedzialności ubezpieczyciela wyłączone są zdarzenia, które powstały w związku z sytuacjami opisanymi w OWU 10, 5. Za szpital, o którym mowa w 2 ust. 2, niniejszej klauzuli w rozumieniu OWU nie uznaje się zakładów opiekuńczoleczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, prewentorium, ośrodków opieki społecznej, szpitali psychiatrycznych, hospicjów onkologicznych, ośrodków rekonwalescencyjnych, rehabilitacyjnych lub sanatoryjnych bądź szpitalnych oddziałów rehabilitacyjnych, ośrodków leczenia uzależnień od leków, narkotyków czy alkoholu. Suma ubezpieczenia i wypłata świadczenia ubezpieczeniowego 4 1. Suma ubezpieczenia w zakresie kosztów ratownictwa stanowi górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela i wynosi zł, 2. Odpowiedzialność ubezpieczyciela w zakresie niniejszej klauzuli wygasa z dniem wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego w wysokości 100% sumy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1, 3. Podstawą do wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego jest złożenie przez uprawnionego dokumentów wskazanych w OWU. Klauzula numer 3 do Ogólnych warunków ubezpieczenia Ubezpieczenie bez obaw rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o zwrot kosztów leczenia przyjęta Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Europa SA nr 28/12/16 z dnia r. i ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia r. Postanowienia wstępne 1 Ustala się, że z zachowaniem niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień Ogólnych warunków ubezpieczenia Ubezpieczenie bez obaw (zwane dalej: OWU) oraz po opłaceniu dodatkowej składki zakres udzielonej ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o ochronę ubezpieczeniową w zakresie kosztów leczenia poniesionych w następstwie nieszczęśliwego wypadku. TU 17

18 Zakres ubezpieczenia 2 1. Zakres ubezpieczenia obejmuje zwrot następujących kosztów związanych z następstwami nieszczęśliwych wypadków, które zaszły w okresie odpowiedzialności ubezpieczyciela: 1) przeszkolenia zawodowego inwalidów do wysokości 10% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia, nie więcej jednak niż wynoszą rzeczywiste, udokumentowane koszty, pod warunkiem, że ubezpieczony przedłożył decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), w której orzeczono celowość przeszkolenia zawodowego oraz spełnił warunki: a) nie zostały pokryte z ubezpieczenia społecznego lub innego ubezpieczenia, b) zostały poniesione w okresie nie dłuższym niż dwa lata od daty zajścia nieszczęśliwego wypadku; 2) operacji plastycznych zaleconych przez lekarza jako absolutnie niezbędna część procesu leczenia skutków nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową do wysokości 10% sumy ubezpieczenia, nie więcej jednak niż wynoszą rzeczywiste, udokumentowane koszty poniesione na terenie całego świata oraz 3) świadczenie z tytułu uciążliwości leczenia jeżeli w następstwie nieszczęśliwego wypadku, ubezpieczony nie doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu, a leczenie następstw nieszczęśliwego wypadku przebiegało w sposób uciążliwy dla ubezpieczonego, czyli zaszła medyczna konieczność jednego z niżej wymienionych zdarzeń: a) przeprowadzenia zabiegu chirurgicznego, b) cyklicznego leczenia rehabilitacyjnego, które wymagały wcześniejszego leczenia szpitalnego powyżej 7 dni, z zastrzeżeniem, że zabieg lub leczenie miało miejsce na terenie całego świata, ubezpieczyciel wypłaci jednorazowe świadczenie w wysokości 10% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia. 2. Odpowiedzialność ubezpieczyciela kończy się z chwilą wypłaty świadczeń ubezpieczeniowych w łącznej wysokości równej sumie ubezpieczenia, zgodnie z 3 niniejszej klauzuli. 3. Z odpowiedzialności ubezpieczyciela wyłączone są zdarzenia, które powstały w związku z sytuacjami opisanymi w OWU 10. Suma ubezpieczenia i wypłata świadczenia ubezpieczeniowego 3 1. Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie ubezpieczeniowe w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia i na zasadach opisanych 9 OWU. 2. Świadczenie ubezpieczeniowe wypłacane jest przez ubezpieczyciela w granicach sumy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, o której mowa w 8 niniejszych OWU, jednak nie więcej niż zł (pięć tysięcy złotych). 3. Podstawą do wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego jest złożenie przez uprawnionego dokumentów wskazanych w OWU oraz: 1) oryginałów faktur oraz potwierdzenie poniesionych kosztów lub rachunków oraz decyzji ZUS, w której orzeczono celowość przeszkolenia zawodowego celem refundacji poniesionych kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów, 2) oryginałów faktur oraz potwierdzenie poniesionych kosztów lub rachunków celem refundacji poniesionych kosztów operacji plastycznych. 4. Koszty przeszkolenia zawodowego inwalidów, koszty operacji plastycznych zwracane są ubezpieczonemu. TU 18

19 Klauzula numer 4 do Ogólnych warunków ubezpieczenia Ubezpieczenie bez obaw rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o zryczałtowane koszty pogrzebu przyjęta Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Europa SA nr 28/12/16 z dnia r. i ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia r. Postanowienia wstępne 1 Ustala się, że z zachowaniem niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień Ogólnych warunków ubezpieczenia Ubezpieczenie bez obaw (zwane dalej: OWU) oraz po opłaceniu dodatkowej składki zakres udzielonej ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o ochronę ubezpieczeniową w zakresie pokrycia zryczałtowanych kosztów pogrzebu poniesionych w przypadku zgonu będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku. Zakres ubezpieczenia 2 1. Zakres ubezpieczenia obejmuje wypłatę zryczałtowanych kosztów pogrzebu poniesionych w przypadku zgonu będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku, który zaszedł w okresie odpowiedzialności ubezpieczyciela. 2. Z odpowiedzialności ubezpieczyciela wyłączone są zdarzenia, które powstały w związku z sytuacjami opisanymi w OWU 10. Suma ubezpieczenia i wypłata świadczenia ubezpieczeniowego 3 1. Ubezpieczyciel w przypadku zgonu będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku wypłaci jednorazowe świadczenie ubezpieczeniowe w wysokości 5000 zł określonej w umowie ubezpieczenia. 2. Podstawą do wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego jest złożenie przez uprawnionego dokumentów wskazanych w OWU. Klauzula numer 5 do Ogólnych warunków ubezpieczenia Ubezpieczenie bez obaw Pomoc w powrocie do zdrowia po nieszczęśliwym wypadku przyjęta Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Europa SA nr 28/12/16 r. z dnia r. i ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia r. Postanowienia wstępne 1 Ustala się, że z zachowaniem niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień Ogólnych warunków ubezpieczenia Ubezpieczenie bez obaw (zwane dalej: OWU) zakres udzielonej ochrony ubezpieczeniowej obejmuje pakiet świadczeń medycznych oraz świadczeń assistance po nieszczęśliwym wypadku (zwany dalej: Pomoc w powrocie do zdrowia po nieszczęśliwym wypadku), bez konieczności opłacenia dodatkowej składki. TU 19

20 Definicje 2 Poniższe określenia w rozumieniu niniejszej klauzuli mają następujące znaczenie: 1) centrum operacyjne jednostka organizacyjna wskazana przez ubezpieczyciela Mondial Assistance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Domaniewskiej 50B ( Warszawa), której ubezpieczony lub inna osoba kontaktująca się w jego imieniu jest zobowiązana zgłosić roszczenie o realizację świadczenia medycznego, assistance lub świadczenia informacyjnego w związku z wystąpieniem nieszczęśliwego wypadku pod numer telefonu: / ; 2) członek rodziny babcia, dziadek rodzice, przysposabiający, ojczym, macocha, rodzeństwo, współmałżonek, dzieci (w tym przysposobione), pasierbowie, wnuki, teściowie, zięć, synowa, osoba, z którą ubezpieczony pozostaje w konkubinacie, przez który rozumie się wolny związek dwóch osób pełnoletnich, niezależnie od ich płci, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym; 3) lekarz prowadzący leczenie lekarz prowadzący leczenie ubezpieczonego, niebędący członkiem rodziny ubezpieczonego ani lekarzem centrum operacyjnego; 4) lekarz centrum operacyjnego lekarz konsultant, wskazany przez centrum operacyjne i uprawniony do występowania w imieniu centrum operacyjnego; 5) miejsce zamieszkania adres zamieszkania ubezpieczonego na terytorium RP, wskazany w umowie ubezpieczenia; 6) placówka medyczna działający na podstawie obowiązujących przepisów prawa podmiot prowadzący działalność leczniczą, którego zadaniem jest świadczenie przez wykwalifikowaną kadrę pielęgniarską i lekarską całodobowej, całodziennej lub doraźnej opieki medycznej, leczenie lub wykonywanie zabiegów chirurgicznych w ramach systemu opieki zdrowotnej na terytorium RP. Za Placówkę medyczną nie uważa się ośrodka opieki społecznej, ośrodka dla psychicznie chorych, hospicjum, ośrodka leczenia uzależnień od alkoholu, narkotyków, leków i innych tego typu środków, ośrodka sanatoryjnego, ośrodka wypoczynkowego, ośrodka SPA; 7) sprzęt rehabilitacyjny sprzęt niezbędny w okresie rehabilitacji umożliwiający ubezpieczonemu samodzielne funkcjonowanie; Sprzęt rehabilitacyjny to: piłki, taśmy i wałki rehabilitacyjne, balkoniki, chodziki, wózki, kule, laski, gorsety, kołnierze, rowerek rehabilitacyjny, wałek, półwałek, klin, kostka do rehabilitacji, dysk korekcyjny (w tym sensomotoryczny), ciężarki do rehabilitacji, mata rehabilitacyjna, lekki gips, poduszka ortopedyczna (dotyczy złamania kości guzicznej, stanu po urazie odcinka szyjnego kręgosłupa), stabilizatory, w tym aparat tulejkowy (np. na podudzie), szyny (ortezy), opaski elastyczne, buty ortopedyczne, wkładki ortopedyczne w tym żelowe (dotyczy przebytych urazów, np. złamania kości śródstopia, uszkodzenia ścięgna Achillesa), gorsety ortopedyczne (w tym sznurówka lędźwiowo-krzyżowa, gorset Jevetta), opaska żebrowa, pas stabilizujący mostek, pas przepuklinowy; 8) wykonywanie pracy fizycznej wykonywanie przez ubezpieczonego działań i czynności w formie zatrudnienia lub zarobkowania, ale także działań niewynikających ze stosunku pracy i działań niezarobkowych (wolontariat, praktyki zawodowe w warsztacie lub fabryce, hobby) w rolnictwie, przemyśle wydobywczym, metalowym, maszynowym, budowniczym, stoczniowym, chemicznym, zbrojeniowym, paliwowym, hutniczym, energetycznym, środków transportu, drzewnym oraz wszelkich prac na wysokości powyżej 5 metrów, a także takich, których wykonywanie wymaga używania narzędzi szczególnie niebezpiecznych: pił tarczowych, heblarek, siekier, kilofów, pił łańcuchowych, wiertarek udarowych. TU 20

21 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 3 1. Przedmiotem ubezpieczenia są: 1) koszty świadczeń medycznych i świadczenia assistance realizowane na rzecz ubezpieczonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w następstwie nieszczęśliwego wypadku powstałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie odpowiedzialności ubezpieczyciela; 2) świadczenia informacyjne w okresie odpowiedzialności ubezpieczyciela. 2. W związku z wystąpieniem nieszczęśliwego wypadku, ubezpieczyciel, za pośrednictwem centrum operacyjnego, zapewnia organizację i pokrycie kosztów świadczeń medycznych oraz świadczeń assistance w zakresie wskazanym w ust. 3 (Tabeli nr 1). 3. Świadczenia oraz limity kosztów świadczeń przysługujące ubezpieczonemu określone zostały w poniższej Tabeli nr 1: Świadczenia I. ŚWIADCZENIA INFORMACYJNE Infolinia medyczna Limity kwotowe/ilościowe świadczeń Bez limitu - na wniosek ubezpieczonego II. ŚWIADCZENIA MEDYCZNE Maksymalna liczba świadczeń 5 medycznych do wykorzystania w odniesieniu do jednego nieszczęśliwego wypadku 1. Konsultacja chirurga Świadczenia do 2. Konsultacja okulisty 3. Konsultacja otolaryngologa 4. Konsultacja ortopedy 5. Konsultacja kardiologa 6. Konsultacja neurologa 7. Konsultacja pulmonologa 8. Konsultacja lekarza rehabilitacji 9. Konsultacja neurochirurga 10. Konsultacja psychologa 11. Zabieg ambulatoryjny 12. Badania laboratoryjne 13. Badanie radiologiczne 14. Ultrasonografia alternatywnego i wielokrotnego wykorzystania w ramach maksymalnej liczby świadczeń medycznych do wykorzystania 15. Rehabilitacja Maksymalnie 1 świadczenie na jeden nieszczęśliwy wypadek (do 10 zabiegów stanowiących łącznie 1 świadczenie) 16. Tomografia komputerowa Maksymalnie 1 badanie na jeden nieszczęśliwy wypadek Do wyczerpania maksymalnej liczby świadczeń medycznych do wykorzystania w następstwie jednego nieszczęśliwego wypadku TU 21

22 17. Rezonans magnetyczny Maksymalnie 1 badanie na jeden nieszczęśliwy wypadek III. ŚWIADCZENIE ASSISTANCE Opieka assistance Transport do placówki medycznej Transport pomiędzy placówkami medycznymi Transport z placówki medycznej Dostarczenie leków Wizyta pielęgniarki Sprzęt rehabilitacyjny Świadczenia do alternatywnego i wielokrotnego wykorzystania w ramach łącznego limitu na jeden nieszczęśliwy wypadek Do wyczerpania maksymalnego łącznego limitu PLN na jeden nieszczęśliwy wypadek 4. W ramach świadczeń wymienionych w Tabeli nr 1, centrum operacyjne, w odniesieniu do jednego nieszczęśliwego wypadku, organizuje opisane niżej usługi i pokrywa ich koszty do wysokości nie przekraczającej limitów podanych w Tabeli nr W odniesieniu do świadczeń informacyjnych, ubezpieczonemu przysługuje dostęp do infolinii medycznej niezależnie od zaistnienia nieszczęśliwego wypadku. Informacje udzielane w ramach infolinii medycznej mają charakter ogólny i informacyjny, nie stanowią porady medycznej, nie mają charakteru diagnostycznego i nie mogą być traktowane jako ostateczna opinia czy porada. Dzięki infolinii medycznej ubezpieczony ma możliwość uzyskania telefonicznej informacji na temat: 1) stanów wymagających natychmiastowej pomocy medycznej i zasad jej udzielania; 2) sposobów postępowania w przypadku ukąszeń; 3) jednostek chorobowych w tym chorób rzadkich, typowo stosowanego leczenia, nowoczesnych metod leczenia dostępnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 4) profilaktyki zachorowań na grypę, profilaktyki antynikotynowej; 5) wyjaśnienia opisów/wyników wykonanych badań; 6) sposobów przygotowania się do zabiegów i badań medycznych; 7) niezbędnych badań kontrolnych dla grup wiekowych o podwyższonym ryzyku; 8) leków oraz objawów niepożądanych przy ich przyjmowaniu, interakcji z innymi lekami, możliwości przyjmowania leków w czasie ciąży i laktacji; poziomu refundacji leków; 9) alternatywnych metod leczenia i relaksacji - terapii ruchem, terapii zajęciowej, muzykoterapii, arteterapii itp. (informacje o metodzie, organizatorach, lokalizacji, cennikach); 10) uwarunkowań medycznych dotyczących poszczególnych schorzeń oraz promocji zdrowia; 11) grup wsparcia, telefonów zaufania na terytorium RP świadczących pomoc osobom dotkniętym alkoholizmem, narkomanią, nikotynizmem, osobom w trudnej sytuacji rodzinnej, cierpiącym na choroby przewlekłe czy depresję, mających problemy zdrowotne, dla rodziców ciężko chorych dzieci, ofiarom przemocy domowej, osobom samotnie wychowującym dzieci, kobietom po mastektomii; 12) działań, które należy podjąć przed oraz w trakcie podróży tj. szczepień, specyfiki danego kraju lub regionu świata w aspekcie medycznym i ochrony zdrowia, zagrożeń epidemiologicznych; 13) danych teleadresowych placówek medycznych odpowiadających potrzebom ubezpieczonego i rekomendowanych przez lekarza centrum operacyjnego; 14) danych teleadresowych placówek diagnostycznych, odnowy biologicznej, rehabilitacyjnych, placówek sanatoryjnych oraz placówek lecznictwa zamkniętego (szpitale prywatne, szpitale najwyższego stopnia referencji oraz kliniki Uniwersytetów Medycznych) i rekomendowanych przez centrum operacyjne; 15) danych teleadresowych aptek; 16) danych teleadresowych placówek opieki społecznej i hospicjów; TU 22

23 17) danych teleadresowych placówek handlowych oferujących sprzęt rehabilitacyjny. 6. W odniesieniu do świadczeń medycznych, centrum operacyjne zapewnia ubezpieczonemu: 1) konsultacje lekarzy specjalistów w razie wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, centrum operacyjne, na podstawie pisemnego skierowania lekarza prowadzącego leczenie, zorganizuje i pokryje koszty wizyt ubezpieczonego u niżej wymienionych lekarzy specjalistów: a) chirurg, b) okulista, c) otolaryngolog, d) ortopeda, e) kardiolog, f) neurolog, g) pulmonolog, h) lekarz rehabilitacji, i) neurochirurg, j) psycholog; 2) zabiegi ambulatoryjne w razie wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, centrum operacyjne, na podstawie pisemnego skierowania lekarza prowadzącego leczenie, zorganizuje i pokryje koszty zabiegów medycznych wykonanych na rzecz ubezpieczonego w warunkach ambulatoryjnych w zakresie procedur medycznych wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszej klauzuli; 3) badania laboratoryjne w razie wystąpienia nieszczęśliwego wypadku centrum operacyjne, na podstawie pisemnego skierowania lekarza prowadzącego leczenie, zorganizuje i pokryje koszty badań laboratoryjnych ubezpieczonego w zakresie procedur medycznych wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszej klauzuli; 4) badania radiologiczne w razie wystąpienia nieszczęśliwego wypadku centrum operacyjne, w oparciu o pisemne skierowanie lekarza prowadzącego leczenie, zorganizuje i pokryje koszty badań radiologicznych ubezpieczonego w zakresie procedur medycznych wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszej klauzuli; 5) badania ultrasonograficzne w razie wystąpienia nieszczęśliwego wypadku centrum operacyjne, na podstawie pisemnego skierowania lekarza prowadzącego leczenie, zorganizuje i pokryje koszty badań ultrasonograficznych ubezpieczonego w zakresie procedur medycznych wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszej klauzuli; 6) rehabilitację jeżeli w następstwie nieszczęśliwego wypadku ubezpieczony wymaga rehabilitacji, centrum operacyjne na podstawie pisemnego skierowania lekarza prowadzącego leczenie zorganizuje i pokryje koszty jednego z poniższych świadczeń: a) wizyt fizjoterapeuty w miejscu zamieszkania, albo b) wizyt ubezpieczonego w poradni rehabilitacyjnej, w zakresie procedur medycznych wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszej klauzuli; 7) tomografia komputerowa w razie wystąpienia nieszczęśliwego wypadku centrum operacyjne, na podstawie pisemnego skierowania lekarza prowadzącego leczenie i po konsultacji z lekarzem centrum operacyjnego, zorganizuje i pokryje koszty tomografii komputerowej ubezpieczonego w zakresie procedur medycznych wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszej klauzuli; 8) rezonans magnetyczny w razie wystąpienia nieszczęśliwego wypadku centrum operacyjne, na podstawie pisemnego skierowania lekarza prowadzącego leczenie i po konsultacji z lekarzem centrum operacyjnego, zorganizuje i pokryje koszty rezonansu magnetycznego ubezpieczonego w zakresie procedur medycznych wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszej klauzuli. 7. W odniesieniu do świadczeń assistance centrum operacyjne zapewnia ubezpieczonemu organizację i pokrycie kosztów poniższych usług opieki assistance do wysokości maksymalnego łącznego limitu PLN na jeden nieszczęśliwy wypadek: 1) transport do placówki medycznej jeżeli w następstwie nieszczęśliwego wypadku zaistniała konieczność przewiezienia ubezpieczonego do placówki medycznej, centrum operacyjne, zgodnie z pisemnym zaleceniem lekarza prowadzącego leczenie, zorganizuje i pokryje koszty transportu ubezpieczonego z miejsca TU 23

24 zamieszkania do placówki medycznej, o ile nie jest konieczna, według wiedzy lekarza prowadzącego leczenie, interwencja pogotowia ratunkowego; 2) transport pomiędzy Placówkami medycznymi jeżeli w następstwie nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczony znalazł się w placówce medycznej, która nie zapewnia opieki medycznej dostosowanej do stanu jego zdrowia lub jest on skierowany na zabieg lub badania lekarskie do innej placówki medycznej, centrum operacyjne zgodnie z pisemnym zaleceniem lekarza prowadzącego leczenie, zorganizuje i pokryje koszty transportu ubezpieczonego pomiędzy placówkami medycznymi, o ile nie jest konieczna, według wiedzy lekarza prowadzącego leczenie, interwencja pogotowia ratunkowego; 3) transport z Placówki medycznej jeżeli w następstwie nieszczęśliwego wypadku, zgodnie z pisemnym zaleceniem lekarza prowadzącego leczenie, ubezpieczony po pobycie w placówce medycznej wymaga transportu z placówki medycznej do miejsca zamieszkania, centrum operacyjne zorganizuje i pokryje koszty takiego transportu ubezpieczonego, o ile według wiedzy lekarza prowadzącego leczenie, nie jest konieczna interwencja pogotowia ratunkowego; 4) dostarczenie lekarstw jeżeli w następstwie nieszczęśliwego wypadku ubezpieczonemu zostały zaordynowane leki przez lekarza prowadzącego i zgodnie z jego pisemnym zaleceniem, ubezpieczony (z uwagi na rodzaj obrażeń, jakich doznał) nie może opuszczać miejsca zamieszkania, centrum operacyjne zorganizuje zakup i pokryje koszty dostarczenia do ubezpieczonego leków przepisanych przez lekarza prowadzącego leczenie. Warunkiem realizacji świadczenia jest udostępnienie przedstawicielowi centrum operacyjnego recepty niezbędnej do wykupienia leków oraz pokrycie kosztów zakupu ww. leków przez ubezpieczonego. centrum operacyjne nie ponosi odpowiedzialności za braki w asortymencie leków w aptekach; 5) wizyta pielęgniarki jeżeli w następstwie nieszczęśliwego wypadku, zgodnie z pisemnym zaleceniem lekarza prowadzącego leczenie, ubezpieczony wymaga opieki pielęgniarskiej w miejscu zamieszkania, centrum operacyjne zorganizuje oraz pokryje koszty dojazdu i honorarium pielęgniarki w celu zapewnienia ubezpieczonemu opieki w zakresie zaleconym przez lekarza prowadzącego leczenie. Koszty sprawowania opieki pielęgniarskiej (zakupu żywności, leków, środków medycznych lub innych materiałów używanych w ramach sprawowania opieki pielęgniarskiej) pokrywa ubezpieczony; 6) sprzęt rehabilitacyjny jeżeli w następstwie nieszczęśliwego wypadku, zgodnie z pisemnym zaleceniem lekarza prowadzącego leczenie, ubezpieczony powinien używać sprzętu rehabilitacyjnego, centrum operacyjne zorganizuje i pokryje koszty wypożyczenia albo zakupu oraz koszty transportu sprzętu rehabilitacyjnego do miejsca zamieszkania. centrum operacyjne nie ponosi odpowiedzialności za braki w asortymencie sprzętu rehabilitacyjnego w sklepach lub wypożyczalniach. Limity ilościowe i kwotowe świadczeń 4 1. Ustalone w niniejszej klauzuli limity kwotowe i ilościowe stanowią górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela w odniesieniu do każdego nieszczęśliwego wypadku w okresie odpowiedzialności ubezpieczyciela. 2. ubezpieczyciel spełnia świadczenie do wysokości limitów ubezpieczenia określonych w Tabeli nr 1 z uwzględnieniem maksymalnej liczby świadczeń do wykorzystania. Limity mogą być określone kwotowo lub ilościowo. Maksymalna liczba świadczeń medycznych oznacza, że z 17 dostępnych świadczeń medycznych, ubezpieczonemu przysługuje łącznie maksymalnie 5 (pięć) świadczeń medycznych możliwych do wykorzystania na każdy nieszczęśliwy wypadek. Na każdy nieszczęśliwy wypadek przysługuje do wykorzystania jedno świadczenie assistance. 3. W odniesieniu do jednego nieszczęśliwego wypadku realizacja któregokolwiek ze świadczeń z zakresu świadczeń medycznych pomniejsza maksymalną liczbę świadczeń medycznych do wykorzystania z uwzględnieniem zapisów ust. 4, 5, 6 niniejszego paragrafu. TU 24

25 4. W okresie odpowiedzialności ubezpieczyciela ochroną objęta jest nieograniczona liczba nieszczęśliwych wypadków. 5. W odniesieniu do jednego nieszczęśliwego wypadku, w ramach maksymalnej liczby świadczeń medycznych do wykorzystania, istnieje możliwość skorzystania kilkukrotnie z tego samego rodzaju świadczenia medycznego, z wyłączeniem świadczeń medycznych: 1) rehabilitacja; 2) tomografia komputerowa; 3) rezonans magnetyczny, dla których w Tabeli nr 1 ustalono odrębne limity. Korzystanie z danego świadczenia medycznego spośród wymienionych w pkt 1-3 niniejszego ustępu w ramach ustalonego limitu oznacza wykorzystanie jednego świadczenia medycznego w ramach maksymalnej liczby świadczeń medycznych. Takie świadczenie medyczne może być wykorzystane tylko raz w odniesieniu do jednego nieszczęśliwego wypadku. 6. Świadczenie medyczne badania laboratoryjne traktowane jest jako jedno świadczenie medyczne z maksymalnej liczby świadczeń medycznych do wykorzystania, niezależnie od liczby zleconych do wykonania badań na jednym skierowaniu wystawionym przez lekarza prowadzącego leczenie, w związku z wystąpieniem jednego nieszczęśliwego wypadku. Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności 5 1. Z zachowaniem postanowień określonych w 10 Ogólnych warunkach ubezpieczenia Ubezpieczenie bez obaw, ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za niespełnienie lub opóźnienia w realizacji świadczenia, jeżeli realizacja świadczenia nie była możliwa lub do opóźnienia doszło na skutek: 1) katastrof naturalnych, działania ognia lub innych żywiołów (trzęsienia ziemi, nagłe zmiany temperatury, powodzie, huragany, pożary, wybuchy, wyładowania atmosferyczne); 2) braku dostępu lub ograniczonego dostępu do ubezpieczonego lub do innych osób, w stosunku do których miało zostać spełnione świadczenie, względnie do miejsca zamieszkania albo do innego miejsca, w którym miało zostać spełnione świadczenie. 2. Niezależnie od wyłączeń określonych w Ogólnych warunkach ubezpieczenia Ubezpieczenie bez obaw oraz w ust. 1, ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku powstałe z wyniku: 1) leczenia eksperymentalnego i niepotwierdzonego badaniami; 2) zabiegów ze wskazań estetycznych niezależnie od powodu ich wykonania; 3) katastrof naturalnych, działania ognia lub innych żywiołów (trzęsienia ziemi, nagłe zmiany temperatury, powodzie, huragany, pożary, wybuchy, wyładowania atmosferyczne); 4) użycia biologicznych lub chemicznych materiałów, substancji lub składników w celu spowodowania zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego; 3. Z odpowiedzialności ubezpieczyciela wyłączone są nieszczęśliwe wypadki, które wystąpiły przed objęciem ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową oraz ich następstwa. 4. Z odpowiedzialności ubezpieczyciela wyłączone są nieszczęśliwe wypadki, które wystąpiły poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich następstwa. 5. W przypadku, gdy udzielenie świadczenia określonego w OWU wymaga wyrażenia przez ubezpieczonego pisemnej zgody na zwolnienie służb medycznych z obowiązku dochowania tajemnicy lekarskiej, ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za niespełnienie lub nienależyte spełnienie świadczenia, w przypadku niewyrażenia przez ubezpieczonego pisemnej zgody, o której mowa powyżej, pod warunkiem iż niespełnienie lub nienależyte spełnienie świadczenia wynikało z niewyrażenia przez ubezpieczonego pisemnej zgody na zwolnienie służb medycznych z obowiązku dochowania tajemnicy lekarskiej oraz udostępnienia dokumentacji z leczenia. 6. Zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela nie obejmuje wypadków podczas wykonywania pracy fizycznej. TU 25

26 Obowiązki ubezpieczającego i ubezpieczonego 6 1. W celu uzyskania świadczeń medycznych, świadczeń assistance oraz świadczeń informacyjnych ubezpieczony lub inna osoba działająca w jego imieniu jest zobowiązana niezwłocznie po zaistnieniu szkody lub powzięciu informacji o jej powstaniu powiadomić o niej centrum operacyjne pod numerem telefonu / i podać poniższe informacje niezbędne do ustalenia uprawnień ubezpieczonego do uzyskania świadczeń: 1) Imię i nazwisko ubezpieczonego, 2) numer PESEL lub datę urodzenia, 3) adres miejsca zamieszkania, 4) datę zajścia nieszczęśliwego wypadku, 5) telefon kontaktowy, pod którym można skontaktować się z ubezpieczonym lub wskazaną przez niego osobą, 6) opis zaistniałego zdarzenia i rodzaj wymaganej pomocy. 2. W celu realizacji świadczeń medycznych i świadczeń assistance w odniesieniu do danego nieszczęśliwego wypadku, ubezpieczony lub osoba działająca w jego imieniu zobowiązany jest przesłać do centrum operacyjnego pocztą lub za pośrednictwem na adres: następujące dokumenty: 1) kopię sporządzonej przez lekarza prowadzącego leczenie diagnozy nieszczęśliwego wypadku, potwierdzającej wystąpienie nieszczęśliwego wypadku, z której wyraźnie wynika, że powstałe obrażenia ciała są następstwem nieszczęśliwego wypadku, 2) kopię skierowania lekarza prowadzącego leczenie do przeprowadzenia konsultacji, badań lub zalecenia dodatkowych świadczeń. 3. ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do weryfikacji przedłożonych przez ubezpieczonego dokumentów, kontaktując się w tym celu z placówką medyczną lub lekarzem prowadzącym leczenie. 4. W oparciu o przekazane przez ubezpieczonego dokumenty o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu lekarz centrum operacyjnego w terminie maksymalnie 3 dni roboczych, licząc od dnia ich otrzymania, podejmie decyzję, czy złożone przez ubezpieczonego dokumenty uzasadniają odpowiedzialność ubezpieczyciela w zakresie udzielenia świadczenia, o które wnioskuje ubezpieczony. 5. W przypadku powzięcia przez ubezpieczyciela nowych informacji mających związek z ustaleniem zasadności realizacji świadczeń w związku ze zgłoszonym roszczeniem o świadczenie, centrum operacyjne, w terminie 3 dni roboczych od daty powzięcia dodatkowych informacji, pisemnie informuje ubezpieczonego, jakie dodatkowe dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela. 6. W przypadku nieuznania odpowiedzialności ubezpieczyciela w zakresie wnioskowanego świadczenia, centrum operacyjne pisemnie poinformuje ubezpieczonego o odmowie realizacji świadczenia, wskazując przyczynę odmowy. 7. Koszty świadczeń medycznych i świadczeń assistance realizowanych zgodnie z opisem zawartym w niniejszych OWU, pokrywane są przez centrum operacyjne bezpośrednio na rzecz podmiotów lub placówek medycznych realizujących te świadczenia. 8. Jeżeli nie umówiono się inaczej, ubezpieczyciel jest zobowiązany wypłacić świadczenia przysługujące na podstawie niniejszych OWU w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o nieszczęśliwym wypadku. 9. Jeżeli wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe w terminie 30 dni, świadczenie powinno być wypłacone w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część świadczenia ubezpieczyciel powinien wypłacić w terminie 30 dni. TU 26

27 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKAZ PROCEDUR MEDYCZNYCH PROCEDURY MEDYCZNE 1. ZABIEGI AMBULATORYJNE 1) AMBULATORYJNE ZABIEGI CHIRURGICZNE a) Proste nacięcie i usunięcie ciała obcego, tkanek podskórnych, b) Nacięcie i drenaż krwiaka, zbiornika płynu surowiczego lub innego zbiornika płynu, c) Usunięcie szwów, d) Zmiana opatrunku, e) Nakłucie stawu, aspiracja i/lub wstrzyknięcie; mały staw lub kaletka (np. palce u rąk lub nóg), f) Nakłucie stawu, aspiracja i/lub wstrzyknięcie; średniej wielkości staw lub kaletka (np. staw skroniowo-żuchwowy, barkowo-obojczykowy, nadgarstek, staw łokciowy lub skokowy, kaletka maziowa wyrostka łokciowego), g) Nakłucie stawu, aspiracja i/lub wstrzyknięcie; duży staw lub kaletka (np. staw ramienny, biodrowy, kolanowy, kaletka barkowa), h) Proste zamknięcie powierzchownych ran owłosionej skóry głowy, szyi, pachy, narządów płciowych zewnętrznych, tułowia i/lub kończyn, i) Proste zamknięcie powierzchownych ran twarzy, uszu, powiek, nosa, warg i/lub błon śluzowych, j) Proste usunięcie płytki paznokciowej, częściowe lub całkowite. 2) AMBULATORYJNE ZABIEGI LARYNGOLOGICZNE a) Usunięcie ciała obcego, śródnosowe, 3) AMBULATORYJNE ZABIEGI OKULISTYCZNE a) Usunięcie ciała obcego z wnętrza gałki ocznej, z przedniej komory oka lub soczewki, b) Usunięcia ciała obcego lub złogu w obrębie układu łzowego, przewody łzowe, c) Wstrzyknięcie podspojówkowe. 4) AMBULATORYJNE ZABIEGI ORTOPEDYCZNE a) Zamknięte nastawienie zwichnięcia bez znieczulenia (stawy małe np. nadgarstka, kostki, ręki, stopy, palców), b) Zamknięte nastawienie zwichnięcia bez znieczulenia (stawy duże np. bark, biodro, kolano, łokieć), c) Zamknięte nastawienie zwichnięcia w stawie ze znieczuleniem (stawy małe np. nadgarstka, kostki, ręki, stopy, palców), d) Zamknięte nastawienie zwichnięcia w stawie ze znieczuleniem (stawy duże np. bark, biodro, kolano, łokieć), e) Zastosowanie długiego opatrunku unieruchamiającego na całą kończynę dolną, f) Zastosowanie krótkiego opatrunku unieruchamiającego na kończynie dolnej podudzie, g) Zastosowanie gipsu biodrowego, h) Zastosowanie opatrunku unieruchamiającego, od barku do ręki (ramienny), TU 27

28 i) Zastosowanie opatrunku unieruchamiającego, od łokcia do palca (przedramienia), j) Zastosowanie opatrunku unieruchamiającego, ręka i dolne przedramię (opatrunek rękawiczkowy), k) Zastosowanie opatrunku unieruchamiającego, palec (np. przykurcz), l) Zastosowanie opatrunku unieruchamiającego ósemkowego, m) Zastosowanie opatrunku unieruchamiającego - gips piersiowo-ramienny, n) Usunięcie lub podzielenie opatrunku gipsowego (kończyna górna), o) Usunięcie lub podzielenie opatrunku gipsowego (kończyna dolna). 2. BADANIA LABORATORYJNE 1) Morfologia krwi obwodowej; kompletna morfologia krwi obwodowej (Hgb, Hct, erytrocyty (RBC), leukocyty (WBC) oraz płytki krwi), 2) Morfologia krwi obwodowej; kompletna morfologia krwi obwodowej (Hgb, Hct, erytrocyty (RBC), leukocyty (WBC) oraz płytki krwi) z automatycznym zliczaniem odsetków leukocytów, 3) Morfologia krwi obwodowej; z rozmazem, ocena mikroskopowa oraz ręcznie wykonany wzór odsetkowy leukocytów, 4) Morfologia krwi obwodowej; retikulocytoza; ręcznie, 5) Szybkość opadania krwinek (OB odczyn Biernackiego); nieautomatycznie, 6) Szybkość opadania krwinek (OB odczyn Biernackiego); automatycznie. 3. BADANIA RADIOLOGICZNE 1) Badanie radiologiczne; czaszka; 2) Badanie radiologiczne; klatka piersiowa; jedna projekcja czołowa PA; 3) Badanie radiologiczne; klatka piersiowa; dwie projekcje czołowa PA i boczna; 4) Badanie radiologiczne; żuchwa; 5) Badanie radiologiczne; układ kostny twarzy; 6) Badanie radiologiczne; klatka piersiowa; specjalne projekcje (np. w pozycji leżącej na boku); 7) Badanie radiologiczne; żebra; jednostronne; 8) Badanie radiologiczne; żebra; obustronne; 9) Badanie radiologiczne; mostek; 10) Badanie radiologiczne; staw lub stawy mostkowo-obojczykowe; 11) Badanie radiologiczne; kręgosłup całość; badanie przeglądowe, projekcja PA lub boczna; 12) Badanie radiologiczne; kręgosłup szyjny; 13) Badanie radiologiczne; kręgosłup odcinek piersiowo-lędźwiowy; w pozycji stojącej (skolioza); 14) Badanie radiologiczne; kręgosłup odcinek piersiowy; 15) Badanie radiologiczne; kręgosłup odcinek piersiowo-lędźwiowy; 16) Badanie radiologiczne; kręgosłup odcinek lędźwiowo-krzyżowy; 17) Badanie radiologiczne; miednica; 18) Badanie radiologiczne; stawy krzyżowo-biodrowe; 19) Badanie radiologiczne; kość krzyżowa i kość ogonowa; 20) Badanie radiologiczne; obojczyk; całkowite; 21) Badanie radiologiczne; łopatka; całkowite; TU 28

29 22) Badanie radiologiczne; bark; 23) Badanie radiologiczne; stawy barkowo-obojczykowe; 24) Badanie radiologiczne; kość ramienna; 25) Badanie radiologiczne; staw łokciowy; 26) Badanie radiologiczne; przedramię; 27) Badanie radiologiczne; nadgarstek; 28) Badanie radiologiczne; ręka; 29) Badanie radiologiczne; palec (palce) ręki; 30) Badanie radiologiczne; biodro; 31) Badanie radiologiczne; kość udowa; 32) Badanie radiologiczne; kolano; 33) Badanie radiologiczne; oba kolana; w pozycji stojącej w projekcji PA; 34) Badanie radiologiczne; piszczel i strzałka; 35) Badanie radiologiczne; staw skokowy; 36) Badanie radiologiczne; stopa; 37) Badanie radiologiczne; kość piętowa; 38) Badanie radiologiczne; jama brzuszna; pojedyncza projekcja PA. 4. ULTRASONOGRAFIA 1) Badanie ultrasonograficzne; klatka piersiowa; 2) Badanie ultrasonograficzne; jama brzuszna; 3) Badanie ultrasonograficzne miednicy; 4) Badanie ultrasonograficzne moszny i jej zawartości; 5) Badanie ultrasonograficzne; kończyna; nienaczyniowe. 5. REHABILITACJA 1) Ćwiczenia indywidualne procedura terapeutyczna, w obrębie jednego obszaru lub licznych obszarów; ćwiczenia terapeutyczne mające na celu rozwijanie siły i wytrzymałości, zakresu ruchomości i giętkości; 2) Ćwiczenia grupowe (do 6 osób) procedura terapeutyczna, w obrębie jednego obszaru lub licznych obszarów; ćwiczenia terapeutyczne mające na celu rozwijanie siły i wytrzymałości, zakresu ruchomości i giętkości; 3) Techniki terapii manualnej (np. metody McKenziego, Cyriax, Mulligana i PNF jeden lub więcej obszarów, mobilizacje i manipulacje; 4) Wyciągi zastosowanie techniki w obrębie jednego obszaru lub licznych obszarów; trakcja mechaniczna; 5) Rower (rotor), cykloergometr zastosowanie techniki w obrębie jednego obszaru lub licznych obszarów; 6) Kinezjotaping; 7) Zastosowanie techniki fizykoterapii w obrębie jednego obszaru lub licznych obszarów; diatermia; 8) Zastosowanie techniki fizykoterapii w obrębie jednego obszaru lub licznych obszarów podczerwień (sollux); 9) Zastosowanie techniki fizykoterapii w obrębie jednego obszaru lub licznych obszarów; ultrafiolet; 10) Zastosowanie techniki fizykoterapii w obrębie jednego obszaru lub licznych obszarów; ultradźwięki; TU 29

30 11) Zastosowanie techniki fizykoterapii w obrębie jednego obszaru lub licznych obszarów; jonoforeza; 12) Galwanizacja; 13) Elektrostymulacja; 14) Tonoliza; 15) Prądy diadynamiczne; 16) Prądy interferencyjne; 17) Prądy Kotza; 18) Prądy Tens; 19) Prądy Traberta; 20) Impulsowe pole magnetyczne; 21) Laseroterapia (skaner, punktowo); 22) Zastosowanie techniki fizykoterapii w obrębie jednego obszaru lub licznych obszarów; okłady ciepłe lub zimne (termożele); 23) Krioterapia miejscowa; 24) Krioterapia zabieg w kriokomorze. 6. TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA 1) Tomografia komputerowa; głowa lub mozg; bez kontrastu; 2) Tomografia a komputerowa; oczodół, siodło lub tylna jama lub ucho zewnętrze, środkowe lub wewnętrzne; bez kontrastu; 3) Tomografia komputerowa; okolica szczękowo-twarzowa; bez kontrastu; 4) Tomografia komputerowa; tkanki miękkie szyi; bez kontrastu; 5) Tomografia komputerowa; klatka piersiowa; bez kontrastu; 6) Tomografia komputerowa; kręgosłup szyjny; bez kontrastu; 7) Tomografia komputerowa; odcinek piersiowy kręgosłupa; bez kontrastu; 8) Tomografia komputerowa; odcinek lędźwiowy kręgosłupa; bez kontrastu; 9) Tomografia komputerowa; miednica; bez kontrastu; 10) Tomografia komputerowa; kończyna górna; bez kontrastu; 11) Tomografia komputerowa; kończyna dolna; bez kontrastu; 12) Tomografia a komputerowa; jama brzuszna; bez kontrastu; 13) Tomografia komputerowa; głowa lub mozg; z kontrastem; 14) Tomografia komputerowa; oczodół, siodło lub tylna jama lub ucho zewnętrze,środkowe lub wewnętrzne; z kontrastem; 15) Tomografia a komputerowa; okolica szczękowo-twarzowa; z kontrastem; 16) Tomografia komputerowa; tkanki miękkie szyi z kontrastem; 17) Tomografia komputerowa; klatka piersiowa; z kontrastem; 18) Tomografia komputerowa; kręgosłup szyjny; z kontrastem; 19) Tomografia komputerowa; odcinek piersiowy kręgosłupa; z kontrastem; 20) Tomografia komputerowa; odcinek lędźwiowy kręgosłupa; z kontrastem; 21) Tomografia komputerowa; miednica; z kontrastem; 22) Tomografia komputerowa; kończyna górna; z kontrastem; 23) Tomografia komputerowa; kończyna dolna; z kontrastem; 24) Tomografia a komputerowa; jama brzuszna; z kontrastem REZONANS MAGNETYCZNY 1) Obrazowanie rezonansu magnetycznego; oczodół, twarz i szyja; bez kontrastu; TU 30

31 2) Obrazowanie rezonansu magnetycznego; mozg (z uwzględnieniem pnia mózgu); bez kontrastu; 3) Obrazowanie rezonansu magnetycznego; klatka piersiowa (np. w celu oceny ewentualnej limfadenopatii we wnękach płuc lub w obrębie śródpiersia); bez kontrastu; 4) Obrazowanie rezonansu magnetycznego; kanał kręgowy i jego zawartość odcinek szyjny kręgosłupa; bez kontrastu; 5) Obrazowanie rezonansu magnetycznego; kanał kręgowy i jego zawartość odcinek piersiowy kręgosłupa; bez kontrastu; 6) Obrazowanie rezonansu magnetycznego; kanał kręgowy i jego zawartość odcinek lędźwiowy kręgosłupa; bez kontrastu; 7) Obrazowanie rezonansu magnetycznego; miednica; bez kontrastu; 8) Obrazowanie rezonansu magnetycznego; kończyna górna; badanie nieskierowane na stawy; bez kontrastu; 9) Obrazowanie rezonansu magnetycznego; którykolwiek staw w obrębie kończyny górnej; bez kontrastu; 10) Obrazowanie rezonansu magnetycznego; kończyna dolna; badanie nieskierowane na stawy; bez kontrastu; 11) Obrazowanie rezonansu magnetycznego; którykolwiek staw w obrębie kończyny dolnej; bez kontrastu; 12) Obrazowanie rezonansu magnetycznego; jama brzuszna; bez kontrastu; 13) Obrazowanie rezonansu magnetycznego; oczodół, twarz i szyja; z kontrastem; 14) Obrazowanie rezonansu magnetycznego; mózg (z uwzględnieniem pnia mózgu); z kontrastem; 15) Obrazowanie rezonansu magnetycznego; klatka piersiowa (np. w celu oceny ewentualnej limfadenopatii we wnękach płuc lub w obrębie śródpiersia); z kontrastem; 16) Obrazowanie rezonansu magnetycznego; kanał kręgowy i jego zawartość odcinek szyjny kręgosłupa; z kontrastem; 17) Obrazowanie rezonansu magnetycznego; kanał kręgowy i jego zawartość odcinek piersiowy kręgosłupa; z kontrastem; 18) Obrazowanie rezonansu magnetycznego; kanał kręgowy i jego zawartość odcinek lędźwiowy kręgosłupa; z kontrastem; 19) Obrazowanie rezonansu magnetycznego; miednica; z kontrastem; 20) Obrazowanie rezonansu magnetycznego; kończyna górna; badanie nieskierowane na stawy; z kontrastem; 21) Obrazowanie rezonansu magnetycznego; którykolwiek staw w obrębie kończyny górnej; z kontrastem; 22) Obrazowanie rezonansu magnetycznego; kończyna dolna; badanie nieskierowane na stawy; z kontrastem; 23) Obrazowanie rezonansu magnetycznego; którykolwiek staw w obrębie kończyny dolnej; z kontrastem; 24) Obrazowanie rezonansu magnetycznego; jama brzuszna; z kontrastem. TU 31

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 4 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualny Program Ochronny do kredytu - Wariant Senior dla Klientów Getin Noble Bank S.A. KOD: OWU/1/110483/2016/Ż

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualny Program Ochronny do kredytu - Wariant Senior dla Klientów Getin Noble Bank S.A. KOD: OWU/1/110483/2016/Ż Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualny Program Ochronny do kredytu - Wariant Senior dla Klientów Getin Noble Bank S.A. KOD: OWU/1/110483/2016/Ż Skorowidz najważniejszych informacji do Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus

Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ (UBEZPIECZYCIEL): AGENT UBEZPIECZENIOWY: Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. ING Bank Śląski S.A. WŁAŚCICIEL POLISY/

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM kod warunków TIPP33 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015...4

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE KLAUZULE UMOWNE

DODATKOWE KLAUZULE UMOWNE Załącznik Nr 26 do Uchwały nr 61/2007 Zarządu PTU S.A. z dnia 01 sierpnia 2007 roku DODATKOWE KLAUZULE UMOWNE do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika

Bardziej szczegółowo

Karta produktu OWU Życie jest najważniejsze

Karta produktu OWU Życie jest najważniejsze Karta produktu OWU Życie jest najważniejsze Karta produktu ma za zadanie przedstawić kluczowe informacje o ubezpieczeniu Życie jest najważniejsze zawartego na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Twoja Ochrona

Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Twoja Ochrona Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Twoja Ochrona Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Twoja Ochrona Spis Treści 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 3 2 DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie Pożyczkobiorców BUSINESS CREDIT Strona 1 z 5

Aneks nr 1 do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie Pożyczkobiorców BUSINESS CREDIT Strona 1 z 5 WARUNKI UBEZPIECZENIA Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia, zwane dalej WU, regulują zasady obejmowania przez TU na Życie Europa S.A. ochroną ubezpieczeniową Pożyczkobiorców BUSINESS CREDIT na wypadek

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 3 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku AHDB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku AHDB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku AHDB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w szpitalu

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie OPTIMUM Towarzystwo Ubezpieczeń na życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A. data wejścia w życie o.w.u.- 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNY PROGRAM OCHRONNY DO KREDYTU - WARIANT SENIOR DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANK S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNY PROGRAM OCHRONNY DO KREDYTU - WARIANT SENIOR DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANK S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNY PROGRAM OCHRONNY DO KREDYTU - WARIANT SENIOR DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANK S.A. (zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na nr 04/10/ 15 z dnia 09.10.2015

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 3 Przedmiotem ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków są życie i zdrowie Ubezpieczonego.

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 3 Przedmiotem ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków są życie i zdrowie Ubezpieczonego. Warunki ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków posiadaczy rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych EKSTRAKONTO w Banku Zachodnim WBK S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Karta Produktu. Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Karta Produktu Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Ubezpieczający : osoba fizyczna, która zawarła z Bankiem umowę o Produkt

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14... 4 Art. 1 Definicje...

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualny Program Ochronny do kredytu - Wariant Standardowy dla Klientów Getin Noble Bank S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualny Program Ochronny do kredytu - Wariant Standardowy dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualny Program Ochronny do kredytu - Wariant Standardowy dla Klientów Getin Noble Bank S.A. KOD: OWU/1/108980/2016/Ż Skorowidz najważniejszych informacji do Ogólnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Życie jest najważniejsze

Ogólne warunki ubezpieczenia Życie jest najważniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia Życie jest najważniejsze zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie nr 06/12/15 z dnia 08.12.2015 r., które wchodzi w życie z dniem 08.12.2015 r. i mają

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO kod warunków LSGP30 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie o.w.u. 16 sierpnia 2007r.

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie o.w.u. 16 sierpnia 2007r. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie 16 sierpnia 2007r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) 1.

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia życia i zdrowia posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w Getin Noble Banku S.A.

Warunki ubezpieczenia życia i zdrowia posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w Getin Noble Banku S.A. Warunki ubezpieczenia życia i zdrowia posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w Getin Noble Banku S.A. Warunki ubezpieczenia życia i zdrowia posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na życie dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochrona Raty

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na życie dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochrona Raty Warunki Grupowego Ubezpieczenia na życie dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochrona Raty Spis treści Postanowienia wstępne 1 Definicje 1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 2 Okres odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Pozdrawiam i życzę sukcesów w realizacji postawionych sobie celów.

Pozdrawiam i życzę sukcesów w realizacji postawionych sobie celów. Szanowni Państwo! Dziękuje za zaufanie i wybranie ubezpieczenia NNW swojej działalności. Poniżej przedstawiam najważniejsze informacje wyciągnięte z Ogólnych warunków Ubezpieczenia. W razie jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych zostały zatwierdzone Uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. Nr 107/2007 z dnia 29.05.2007r

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE. Zgonu dzień śmierci Ubezpieczonego wskazany w akcie zgonu.

DEFINICJE. Zgonu dzień śmierci Ubezpieczonego wskazany w akcie zgonu. WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW ZAWIERAJĄCYCH UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO Z GETIN NOBLE BANKIEM SA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki grupowego ubezpieczenia na życie Kredytobiorców

Bardziej szczegółowo

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa Ogólne Warunki Ubezpieczenia POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU. zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia

KARTA PRODUKTU. zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia KARTA PRODUKTU zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia Karta Produktu zawiera wybrane informacje o produkcie Ubezpieczenia, które współgrają

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA POSIADACZY PLANÓW RATALNYCH NA WYPADEK ZGONU

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA POSIADACZY PLANÓW RATALNYCH NA WYPADEK ZGONU WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA POSIADACZY PLANÓW RATALNYCH NA WYPADEK ZGONU POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki grupowego ubezpieczenia Posiadaczy Planów ratalnych na wypadek Zgonu (dalej: WU-R-

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14... 4 Art. 1 Definicje... 4

Bardziej szczegółowo

Oszczędnościowego lub Oszczędnościowo-rozliczeniowego lub Rozliczeniowego.

Oszczędnościowego lub Oszczędnościowo-rozliczeniowego lub Rozliczeniowego. KARTA INFORMACYJNA OPCJA NW PRIM Ubezpieczenie na życie Opcja NW PRIM stanowi indywidualną kontynuację ochrony ubezpieczeniowej z tytułu grupowego dodatkowego ubezpieczenia na życie Opcja NW. W Karcie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku nr OWU/AD12/1/2016 Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku nr

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. ul. Gwiaździsta 62 53-413 Wrocław bok@tueuropa.pl www.tueuropa.pl

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. ul. Gwiaździsta 62 53-413 Wrocław bok@tueuropa.pl www.tueuropa.pl Informacje dla ubezpieczającego (zgodnie z Art. 39 Ustawy o prawach konsumenta) do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Twój Komfort (kod: OWU/09/95540/2015/M, zwanych dalej OWU) ubezpieczyciel (TU Europa )

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Program Ochronny do kredytu Wariant Senior

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Program Ochronny do kredytu Wariant Senior Warunki Grupowego Ubezpieczenia Program Ochronny do kredytu Wariant Senior Spis treści Definicje 1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 2 Okres odpowiedzialności 2 Warunki objęcia ochroną ubezpieczeniową 3

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Kod: ISE09-10/09/2015 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z

Bardziej szczegółowo

Umowa grupowego ubezpieczenia kredytobiorców na wypadek następstw nieszczęśliwych wypadków do nowo udzielonego kredytu hipotecznego lub finansowego

Umowa grupowego ubezpieczenia kredytobiorców na wypadek następstw nieszczęśliwych wypadków do nowo udzielonego kredytu hipotecznego lub finansowego WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW HIPOTECZNYCH NA WYPADEK NASTĘPSTW NIESZCZĘSLIWYCH WYPADKÓW DO NOWO UDZIELONEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO LUB FINANSOWEGO (WU NNW) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA Ubezpieczający: Osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU S.A. (symbol KHZ/2011) DEFINICJE 2

WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU S.A. (symbol KHZ/2011) DEFINICJE 2 WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU S.A. (symbol KHZ/2011) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Idea Banku S.A. (zwane

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych warunkach

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ZGONU, CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY LUB TRWAŁEGO INWALIDZTWA DLA KLIENTÓW ALIOR BANK SA WARIANT A

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ZGONU, CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY LUB TRWAŁEGO INWALIDZTWA DLA KLIENTÓW ALIOR BANK SA WARIANT A WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ZGONU, CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY LUB TRWAŁEGO INWALIDZTWA DLA KLIENTÓW ALIOR BANK SA WARIANT A (dalej: WU) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki grupowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Ogólne Warunki Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Spis treści Postanowienia wstępne 3 Definicje 3 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 4 Warunki zawarcia Umowy Ubezpieczenia 5 Okres ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa niezdolność do samodzielnego życia lub pracy

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa niezdolność do samodzielnego życia lub pracy Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa niezdolność do samodzielnego życia lub pracy nr OWU/TP12/1/2016 Spis treści Masz w dłoni Ogólne warunki ubezpieczenia. To dokument, który zawiera szczegółowe

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UTRATY ZYSKU ORAZ ZDROWIA PRZEDSIĘBIORCY FIRMA BEZ STRAT

KARTA PRODUKTU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UTRATY ZYSKU ORAZ ZDROWIA PRZEDSIĘBIORCY FIRMA BEZ STRAT KARTA PRODUKTU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UTRATY ZYSKU ORAZ ZDROWIA PRZEDSIĘBIORCY FIRMA BEZ STRAT W Karcie produktu zawarte są najważniejsze informacje o ubezpieczeniu na podstawie Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych warunkach

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN POLBANK. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Ubezpieczyciel:

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN POLBANK. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Ubezpieczyciel: Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN POLBANK Ubezpieczający: Osoba fizyczna, będąca klientem Banku zawierająca Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH Polisa nr... Taryfa nr X/OCBUP 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest obowiązkowe ubezpieczenie biur

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Składki

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Składki Ogólne Warunki Ubezpieczenia Składki C U Ogólne Warunki Ubezpieczenia Składki US/K/1/2005 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do dodatkowych umów ubezpieczenia zawieranych z Commercial Union

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15 Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEJ NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEJ NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEJ NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego

Bardziej szczegółowo

Dla potrzeb niniejszej oferty/umowy ubezpieczenia wprowadza się następujące postanowienia dodatkowe lub odmienne od OWU EDU PLUS:

Dla potrzeb niniejszej oferty/umowy ubezpieczenia wprowadza się następujące postanowienia dodatkowe lub odmienne od OWU EDU PLUS: POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA EDU PLUS zatwierdzonych uchwałą nr 01/24/04/2017 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 25.04.2017 r. Działając na

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A.

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A. Załącznik nr 11 do Instrukcji wprowadzonej Zarządzeniem nr 9/2006 z dnia 14.02.2006 r. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A. I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Wariantu 2 określonego w Zał. nr 2 Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Ubezpieczenie Spłaty Zadłużenia nr 9956 1. Definicje 1. Klient / Kredytobiorca

Bardziej szczegółowo

Smart Start Ubezpieczenie Posagowe

Smart Start Ubezpieczenie Posagowe Karta Produktu Smart Start Ubezpieczenie Posagowe Ubezpieczający / Ubezpieczony: W ramach Umowy jesteś jednocześnie Ubezpieczającym czyli osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać Składki oraz

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych zostały zatwierdzone Uchwałą Zarządu TU FILAR S.A. Nr 119/2007 z dnia 29.05.2007r

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. ul. Gwiaździsta 62 53-413 Wrocław bok@tueuropa.pl www.tueuropa.pl

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. ul. Gwiaździsta 62 53-413 Wrocław bok@tueuropa.pl www.tueuropa.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNY PROGRAM OCHRONNY DO KREDYTU - WARIANT STANDARDOWY DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANK S.A. (zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń nr 03/10/15 z dnia 09.10.2015

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego

Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE Atuty Dożywotnia ochrona na życie ze stałą składką Brak badań lekarskich Prosta forma zawarcia umowy Atrakcyjna prowizja dla Agenta Możliwość gromadzenia środków

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDÓW

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDÓW OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016

Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016 Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016 Kiedy potrzebne jest Ubezpieczenie? W przypadku nagłego zachorowania, nieszczęśliwego wypadku oraz

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego na Wypadek Choroby Śmiertelnej Ubezpieczonego mają zastosowanie do Umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Finlife - Fundusz - FinLife TU na Życie S.A. data wejścia w życie - 16 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków przeznaczone dla Ubezpieczonych zgłaszanych do ubezpieczenia przez Żagiel S.A.

Warunki ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków przeznaczone dla Ubezpieczonych zgłaszanych do ubezpieczenia przez Żagiel S.A. Warunki ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków przeznaczone dla Ubezpieczonych zgłaszanych do ubezpieczenia przez Żagiel S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia określają

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Życie jest najważniejsze

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Życie jest najważniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Życie jest najważniejsze zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie nr 10/03/15 z dnia 12.03.2015 r. kod: OWU/05/80600/2014/Z (zwane dalej: OWU) I. 1. Na

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM ustalone uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA RYZYKA ŚMIERCI WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU SNW/J/3/2007

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14... 4 Art. 1 Definicje...

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU S.A. (symbol KHZ/2011) DEFINICJE 2

WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU S.A. (symbol KHZ/2011) DEFINICJE 2 WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU S.A. (symbol KHZ/2011) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Idea Banku S.A. (zwane

Bardziej szczegółowo

zakres ochrony ubezpieczeni owej Wysokość składki ubezpieczeni owej

zakres ochrony ubezpieczeni owej Wysokość składki ubezpieczeni owej W celu umożliwienia dokonania wyboru produktu owego, poniżej znajduje się materiał porównawczy umożliwiający porównanie ofert produktów owych. Materiał porównawczy nie jest elementem umowy a ani materiałem

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU UBEZPIECZYCIEL AGENT UBEZPIECZENIOWY UBEZPIECZONY = UBEZPIECZAJĄCY PODSTAWOWE INFORMACJE O UBEZPIECZENIU

KARTA PRODUKTU UBEZPIECZYCIEL AGENT UBEZPIECZENIOWY UBEZPIECZONY = UBEZPIECZAJĄCY PODSTAWOWE INFORMACJE O UBEZPIECZENIU Ubezpieczenie na Życie Polisa dla Ciebie KARTA PRODUKTU UBEZPIECZYCIEL POLISA-ŻYCIE TU S.A. Vienna Insurance Group Al. Jerozolimskie 162A 02-342 Warszawa AGENT UBEZPIECZENIOWY PLUS BANK S.A. Al. Stanów

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

POSTANOWIENIA WSTĘPNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY DOKUMENTÓW, TABLIC REJESTRACYJNYCH, KLUCZYKÓW DO POJAZDU BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM LEASINGU DLA LEASINGOBIORCÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU LEASINGOWEGO SA POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

DZIENNE ŚWIADCZENIE SZPITALNE OFERTY PZU S.A. I STU ERGO HESTIA S.A.

DZIENNE ŚWIADCZENIE SZPITALNE OFERTY PZU S.A. I STU ERGO HESTIA S.A. DZIENNE ŚWIADCZENIE SZPITALNE OFERTY I Wysokość świadczeń i składka UBEZPIECZONY Członek stowarzyszenia Członek stowarzyszenia i jego rodzina * Kwota za dzień Składka miesięczna Kwota za dzień Składka

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MIENIA W TRANSPORCIE KRAJOWYM (CARGO)

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MIENIA W TRANSPORCIE KRAJOWYM (CARGO) ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MIENIA W TRANSPORCIE KRAJOWYM (CARGO) ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia. Informacja Prawna

Ogólne warunki ubezpieczenia. Informacja Prawna Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna Załącznik do uchwały Zarządu TUiR Allianz Polska S.A. nr 185/2015 Ogólne warunki ubezpieczenia Informacji Prawnej Rodzaj informacji Przesłanki wypłaty odszkodowania

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA POLISOLOKATA MERITUM (kod: 2012_MBPLM_v.02)

WARUNKI UBEZPIECZENIA POLISOLOKATA MERITUM (kod: 2012_MBPLM_v.02) WARUNKI UBEZPIECZENIA POLISOLOKATA MERITUM (kod: 2012_MBPLM_v.02) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Klientów Ubezpieczającego POLISOLOKATA MERITUM zwane dalej Warunki Ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANK S.A. PROGRAM OCHRONNY OD UPADŁOŚĆI

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANK S.A. PROGRAM OCHRONNY OD UPADŁOŚĆI WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANK S.A. PROGRAM OCHRONNY OD UPADŁOŚĆI Skorowidz najważniejszych informacji do WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANK S.A.

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD Ubezpieczający: Osoba fizyczna, będąca klientem Banku, zawierająca Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia, zwane dalej WU, regulują zasady obejmowania przez TU na Życie EUROPA SA ochroną ubezpieczeniową Pożyczkobiorców ARJ GROUP na wypadek Zgonu.

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MASZYN I SPRZĘTU BUDOWLANEGO OD USZKODZEŃ

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MASZYN I SPRZĘTU BUDOWLANEGO OD USZKODZEŃ ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MASZYN I SPRZĘTU BUDOWLANEGO OD USZKODZEŃ ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W

Bardziej szczegółowo

Karta produktu Indywidualny Program Twoje dochody i NNW

Karta produktu Indywidualny Program Twoje dochody i NNW ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAPOZNANIA SIĘ Z KARTĄ PRODUKTU WYDRUKOWANĄ WIĘKSZĄ CZCIONKĄ. ZAPYTAJ O TO PRZEDSTAWICIELA AGENTA. Karta produktu Indywidualny Program Twoje dochody i NNW W Karcie produktu zawarte są

Bardziej szczegółowo

BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE

BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE 1. Dla kogo? Kredytobiorca : Jednoosobowa działalność gospodarcza Wspólnik spółki cywilnej Rolnik Kredyt: Kredyt w rachunku bieżącym (zawierane na okres 6 36 miesięcy),

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU SA (symbol KHZ/2011) DEFINICJE 2

WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU SA (symbol KHZ/2011) DEFINICJE 2 WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU SA (symbol KHZ/2011) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Idea Banku SA (zwane

Bardziej szczegółowo

Zbiorowe Ubezpieczenie na Życie SUPER GRUPA KARTA PRODUKTU

Zbiorowe Ubezpieczenie na Życie SUPER GRUPA KARTA PRODUKTU Zbiorowe Ubezpieczenie na Życie SUPER GRUPA KARTA PRODUKTU UBEZPIECZYCIEL POLISA-ŻYCIE TU S.A. Vienna Insurance Group Al. Jerozolimskie 162A 02-342 Warszawa AGENT UBEZPIECZENIOWY PLUS BANK S.A. Al. Stanów

Bardziej szczegółowo

Umowa dodatkowego ubezpieczenia powstania trwałego inwalidztwa ubezpieczonego w wyniku wypadku

Umowa dodatkowego ubezpieczenia powstania trwałego inwalidztwa ubezpieczonego w wyniku wypadku Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie WARTA Plan na Przyszłość Umowa dodatkowego ubezpieczenia powstania trwałego inwalidztwa ubezpieczonego w wyniku wypadku Informacja do Ogólnych warunków umowy

Bardziej szczegółowo

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE - PAKIETY NATIONALE-NEDERLANDEN

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE - PAKIETY NATIONALE-NEDERLANDEN KARTA INFORMACYJNA GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE - PAKIETY NATIONALE-NEDERLANDEN W Karcie Informacyjnej zawarte są najważniejsze informacje o grupowym ubezpieczeniu na życie Pakiety Nationale-Nederlanden.

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa. Ubezpieczenie Składki

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa. Ubezpieczenie Składki Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa Ubezpieczenie Składki OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA SKŁADKI US/NPER/1/2007 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DORAŹNA OCHRONA MEDYCZNA

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DORAŹNA OCHRONA MEDYCZNA OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DORAŹNA OCHRONA MEDYCZNA Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego grupowego ubezpieczenia Doraźna Ochrona Medyczna, kod

Bardziej szczegółowo

Rola Banku Agent ubezpieczeniowy.

Rola Banku Agent ubezpieczeniowy. KARTA INFROMACYJNA PROGRAM UBEZPIECZENIOWY BEZPIECZNA POŻYCZKA SILVER PLUS WU_Pakiet W Karcie Informacyjnej zawarte są najważniejsze informacje o ubezpieczeniu Program ubezpieczeniowy Bezpieczna Pożyczka

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes Zał. do polisy nr. 903011493946 Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2016/2017 Nr oferty LKO/945/103/05/2016 WARUNKI SZCZEGÓLNE DO UBEZPIECZENIA NNW HESTIA BIZNES DLA dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych. Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie

Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych. Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie OGÓLNE WARUNKI TYMCZASOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE OTG/JT/1/2006 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA RENTOWEGO PZU START W DOROSŁOŚĆ

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA RENTOWEGO PZU START W DOROSŁOŚĆ OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA RENTOWEGO PZU START W DOROSŁOŚĆ Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego indywidualnego ubezpieczenia rentowego PZU

Bardziej szczegółowo