Oblicze następnej generacji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oblicze następnej generacji"

Transkrypt

1

2 WORKiO rozwiązania sieciowe Witamy w œwiecie cyfrowych platform przetwarzania obrazu WORKiO rzeczywistej konwergencji cyfrowej komunikacji i nowatorskich technologii obrazu. Ka da nowa generacja urz¹dzeñ WORKiO dostarcza nowych, bardziej uniwersalnych rozwi¹zañ, o wy szej niezawodnoœci, jeszcze ³atwiejszych w u ytkowaniu oraz posiadaj¹cych rozszerzone mo liwoœci pracy sieciowej w Twojej firmie. Pocz¹wszy od naszych flagowych cyfrowych cyfrowych hubów obs³uguj¹cych ca³e biura, przez uniwersalne platformy wielofunkcyjne dla ma³ych i œrednich grup roboczych, a do wysokiej jakoœci kolorowych drukarek oraz skanerów, WORKiO ponownie ustala standardy w obs³udze intuicyjnej, trwa³oœci, wydajnoœci i integracji sieciowej. Naszym najnowszym uzupe³nieniem linii produktow WORKiO sa modele WORKiO DP-2330/DP-3030 zaprojektowane do wykonywania najtrudniejszych zadañ w prosty sposób, przez co masz wiêcej czasu, aby skupiæ siê nad innymi, wa nymi rzeczami. Dziêki zaawansowanym cyfrowym mo liwoœciom, intuicyjnemu interfejsowi u ytkownika i wydajnej szybkoœci, naciœniêcie przycisku START w Panasonic WORKiO DP-2330/ DP-3030 poprawi wydajnoœæ Twojej firmy. Bez wzglêdu na to, czy skupiasz siê nad dzisiejszymi potrzebami, czy te myœlisz o przysz³oœci, Panasonic WORKiO DP-2330/DP-3030 to zawsze inteligentny sposób pracy. Oblicze następnej generacji Wielofunkcyjne systemy cyfrowego przetwarzania obrazu, jakimi s¹ WORKiO DP-2330/ DP-3030, zapewni¹ Ci wiele rozwi¹zañ. Wysokiej jakoœci drukowanie i wydajne kopiowanie maj¹ istotne znaczenie dla Twoich potrzeb dotycz¹cych pracy z dokumentami. WORKiO DP-3010/DP-2310 daj¹ Ci te mo liwoœci, a nawet jeszcze wiêcej... w jednym, prostym w u yciu produkcie. Zawieraj¹ one w sobie t¹ sam¹ zaawansowan¹ technologiê, uniwersalnoœæ i intuicyjn¹ obs³ugê, któr¹ mo - na znaleÿæ w naszych cyfrowych hubach, w niezawodnej kompaktowej platformie z mo liwoœciami, które idealnie pasuj¹ do Twoich potrzeb. Oferuj¹c kompletne rozwi¹zania dotycz¹ce obróbki i zarz¹dzania dokumentacj¹, DP-2330/DP-3030 wnios¹ rewolucyjne rozwi¹zania dotycz¹ce cyfrowego przetwarzania obrazu w Twoim miejscu pracy. Zaawansowane funkcje i wielofunkcyjne mo liwoœci WORKiO DP-2330/DP-3030 s¹ ³atwo dostêpne dziêki rewolucyjnemu wizualnemu interfejsowi u ytkownika, wyœwietlanemu na obszernym panelu dotykowym half-vga. Wszystko jest zaaran owane zgodnie z naturalnym tokiem obróbki dokumentów i zorganizowane w intuicyjny ikonowy interfejs, który pozwala niedoœwiadczonym u ytkownikom na wykonanie nawet najtrudniejszych zadañ. WORKiO DP-2330/ DP-3030 s¹ prawdziwymi urz¹dzeniami wielofunkcyjnymi w jednej obudowie, które w standardzie posiadaj¹ mo liwoœæ dwustronnego drukowania sieciowego w œrodowisku Windows, z mo liwoœci¹ rozszerzenia odbioru dokumentów do dwóch wewnêtrznych tac. Ich zaawansowana technologia ³¹czy ca³¹ funkcjonalnoœæ na jednej konsoli, przekraczaj¹c Twoje oczekiwania. WORKiO DP-3010/ DP-2310 to inteligentny sposób pracy dla Twojego biura.

3

4 WORKiO kopiowanie i drukowanie sieciowe szybkie kopiowanie o wysokiej jakoœci Od zwyk³ego kopiowania notatek ze spotkania do tworzenia zszywanych, wielostronicowych raportów dla ca³ych dzia³ów, WORKiO DP-2330/ DP-3030 dostarczaj¹ do 23 (DP-2330) lub 30 (DP-3030) kopii na minutê w rozmiarze A4 i posiadaj¹ w standardzie funkcjê obs³ugi papieru w rozmiarze A3. Po³¹czenie rozdzielczoœci drukowania 600 x 600 dpi i 256 pó³tonów skali szaroœci zapewnia najlepszy wygl¹d kopii. Unikalny, nowy system stabilizacji obrazu Panasonic wykorzystuje zaawansowan¹ technologiê sterowania czasem naœwietlania laserem, co poprawia jakoœæ obrazu. nowatorski interfejs Intuicyjny, ikonowy interfejs na bardzo du ym wyœwietlaczu LCD half-vga (640 x 240 pikseli) zapewnia szybki dostêp do podstawowych funkcji kopiowania, jak równie zaawansowanych funkcji obracania obrazu i opcji obróbki koñcowej dokumentu. Funkcja graficznego potwierdzania pomaga zapobiec kosztownym pomy³kom kopiowania, a nawet umo liwia przesy³anie raportu zakoñczenia pracy do u ytkownika. technologia udosknalania obrazu Oryginalna technologia WORKiO sprawia, e nawet najdrobniejsze szczegó³y graficzne i ma³y tekst s¹ skopiowane z wyraÿnymi detalami. uniwersalnoœæ i udogodnienia Odczuj zdumiewaj¹c¹ uniwersalnoœæ dziêki wbudowanemu modu³owi dwustronnego drukowania (duplexu) i opcjonalnemu automatycznemu podajnikowi dokumentów dwustronnych*, jak i przydatnym funkcjom: podwójnego naœwietlania, cyfrowego SkyShot, kopiowania N-na-1, skalowania oraz obracania obrazu. Wygodna funkcja elektronicznego sortowania uk³ada kopie wed³ug ustawieñ przesuniêcia i obrotu. * Standardowe wyposa enie w niektórych krajach. podwójne Oryginalna funkcja WORKiO naœwietlanie DP-2330/DP-3030 posiadaj¹ unikaln¹ wszechstronn¹ funkcjê umo liwiaj¹c¹ u ytkownikom wykonywanie wysokiej jakoœci kopii dwustronnych dokumentów na pojedynczej stronie, pozbawionych czarnych obramowañ, nawet przy kopiowaniu z otwart¹ pokryw¹ orygina³ów. Funkcja ta jest wyj¹tkowo wygodna, gdy kopiuje siê ma³e dwustronne dokumenty, takie jak dowody osobiste, karty ubezpieczeniowe, czeki, pokwitowania itp. kopiowanie N-na-1 Funkcja kopiowania N-na-1 pozwala zmniejszyæ koszty. Mo na skopiowaæ wiele materia³ów na jednym arkuszu. mo liwoœci ³¹czenia kopiowania Wbudowane funkcje ³¹czenia funkcji kopiowania umo liwiaj¹ realizacjê zaawansowanych zadañ, takich jak kopiowanie tandemowe* oraz zdalne kopiowanie*. Nawet przy pojedynczych, wyj¹tkowo obszernych pracach z krótkimi terminami realizacji, kopiowanie tandemowe pozwala Orygina³y: 50 Orygina³y: 50 Kopie: 10 zestawów Kopie: 10 zestawów w³¹czyæ do wspó³pracy potêgê sieci kilku urz¹dzeñ WORKiO. * Wymagany jest opcjonalny twardy dysk oraz opcjonalna pamiêæ obrazu. Funkcje te s¹ dostêpne tylko przy wspó³pracy pomiêdzy urz¹dzeniami DP-3030/2330, a innymi WORKiO typu DP-3030/2330/3010/2310. Tryb podwójnego naœwietlania Orygina³ Obszar skanowania Orygina³ Obszar skanowania Pierwsze przejœcie orygina³ nr 1 Drugie przejœcie orygina³ nr 2 Kopie: 50 x 5 zestawów Kopie: 50 x 5 zestawów Kopie: 50 x 5 zestawów Dwie kopie po³¹czone na jednym arkuszu Kopie: 50 x 5 zestawów korzystaj z najbardziej przyjaznego interfejsu w Twoim biurze Zaprojektowany, tak aby umo liwiæ pocz¹tkuj¹cym u ytkownikom wykorzystanie ca³ego, szerokiego zakresu u³atwieñ cyfrowego kopiowania, graficzny interfejs u ytkownika WORKiO ustanawia standard dla ³atwoœci u ytkowania. Aran acja menu od lewej do prawej pod¹ a za naturalnym przebiegiem pracy oraz usuwa komplikacje z wiêkszoœci najbardziej wyrafinowanych zadañ kopiowania. Aby u³atwiæ dokonywanie wyboru na przejrzystym uk³adzie du ego panelu dotykowego, przedstawione ustawienia oznaczone s¹ przez ³atwe do odczytania symbole graficzne. dodatkowe korzyœci 2-stronnego kopiowania Wbudowany modu³ kopiowania dwustronnego (duplex) pozwala na kopiowanie na obu stronach, co zwiêksza wydajnoœæ i przynosi korzyœci ekonomiczne. Dziêki opcjonalnemu Automatycznemu podajnikowi dokumentów dwustronnych*, kopiowanie jest wyjatkowo sprawne. Dodatkow¹ korzyœci¹ jest automatyczne drukowanie notatki, ktora przypomina czytelnikowi dokumentu o jego odwróceniu ( See the other side ). * Standardowe wyposa enie w niektórych krajach. kompletne od pocz¹tku do koñca Opcjonalne funkcje wykañczania dokumentów pozwalaj¹ zamieniæ urz¹dzenie WORKiO w kompletny system obróbki dokumentów, realizuj¹cy wszystkie funkcje od pocz¹tku do koñca. Zanim zostanie naciœniêty przycisk start, urz¹dzenie DP-2330/DP-3030 pozwala sprawdziæ wybrane opcje wykoñczenia, aby zapobiec kosztownym pomy³kom. sprawdÿ wybór koñcowej obróbki Na ekranie mo esz potwierdziæ wszystkie ustawienia pocz¹wszy od ustalenia rozmiaru i funkcji Zoom/Efekty do Sortowanie/Wykoñczenie, co pomaga zapobiec marnotrawstwu spowodowanemu b³êdami podczas kopiowania.

5 wysoka jakoœæ drukowania sieciowego z prêdkoœci¹ 23 str./min (DP-2330) lub 30 str./min (DP-3030) i obs³uga papieru w formacie A3 Wydruki PostScript* 2 wzbogacanie Twojej sieci poprzez mo liwoœci pod³¹czeñ Dziêki standardowemu interfejsowi 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet, modele DP-2330/DP-3030 zapewniaj¹ zdolnoœæ drukowania dla wszystkich pod³¹czonych do sieci komputerów osobistych. Standardowy interfejs USB 1.1 pozwala na bezpoœrednie po³¹czenie z okreœlonym komputerem osobistym. Wydruki PCL* 1 Przygotowane do pracy w sieci modele DP-3010/DP-2310 pozwalaj¹ u ytkownikom Twojej sieci lokalnej (LAN) na dostêp do szybkiego drukowania 23 str. /min (DP-2330) lub 30 str. /min (DP-3030) (format A4) o wysokiej jakoœci wydruków, dziêki technologii udoskonalania obrazu Panasonic. Te drukarki sieciowe obs³uguj¹ce rozmiar papieru A3 wykorzystuj¹ wbudowany automatyczny modu³ drukowania dwustronnego (duplex) w celu drukowania na obu stronach papieru. Dodatkowo do standardowego drukowania GDI Windows opcjonalne modu³y i sterowniki rozszerzaj¹ ich wszechstronnoœæ o mo liwoœci drukowania PCL* 1 i Adobe PostScript 3* 2. Opcjonalne modu³y s¹ tak e kompatybilne z protoko³ami IPX/SPX. *1 Wymagany opcjonalny modu³ sterownika wydruku PCL. *2 Wymagany opcjonalny modu³ kontrolera obs³ugi wielostronicowego jêzyka opisu strony. uniwersalnoœæ sterownika drukarki atwe do zainstalowania sterowniki drukarek umo liwiaj¹ u ytkownikowi pe³ne sterowanie funkcjami drukowania prosto z biurka. Pocz¹wszy od intuicyjnego interfejsu ikonowego przez graficzny podgl¹d ekranowy ustawieñ zadania, po mo liwoœæ sprawdzenia stanu urz¹dzenia przed rozpoczêciem wydruku, wszystko jest zaprojektowane, tak aby maksymalizowaæ ³atwoœæ obs³ugi i wyeliminowaæ kosztowne b³êdy. prawdziwa integracja systemowa program monitoruj¹cy status Dziêki tej przydatnej funkcji u ytkownik mo e w prosty sposób zobaczyæ status WORKiO DP-2330/DP-3030, w³¹czajac w to poziom toneru i zapas papieru. HP OpenView system kontroli przedsiêbiorstwa MMC IBM Tivoli Enterprise system kontroli przedsiêbiorstwa Zawieraj¹c technologiê MetaConsole na licencji Netaphor Software, DP-2330/DP-3030 mo na wykorzystywaæ jako urz¹dzenia, które mog¹ byæ zarz¹dzane przez popularne systemy kontroli przedsiêbiorstwa (Enterprise Console Systems), aby uzyskaæ szczyt wydajnoœci systemu podczas obni ania kosztów utrzymania. * MetaConsole TM jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Netaphor TM Software Inc. * Tivoli TM jest zarejestrowanym znakiem handlowym IBM Corporation. * OpenView jest znakiem handlowym firmy Hewlett Packard. * Microsoft Management Console jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Microsoft Corporation. Do wspó³czesnych sieciowych œrodowisk biznesowych, DP-2330/DP-3030 wnosz¹ wiele narzêdzi sieciowych. Od Konsoli zarz¹dzania systemem, do sieciowych narzêdzi konfiguracyjnych dla ksi¹- ek adresowych oraz ustawieñ systemowych, DP-2330/DP-3030 zapewniaj¹ menad erom IT wymagan¹ przez nich zaawansowan¹ konfiguracjê oraz ulepszon¹ wspó³pracê sieciow¹. inteligentna ekonomia i wydajnoœæ Opcjonalny twardy dysk* umo liwiaj¹cy zapisywanie dokumentów w skrzynkach pocztowych chronionych has³ami dla zapewnienia poufnoœci wydruków, inteligentne sterowanie prac¹ urz¹dzenia dziêki szczegó³owemu zarz¹dzaniu kolejk¹ wydruków, funkcja jednoczesnego kopiowania do 12 kolejnych zadañ, miejsce do za³adowania fontów jêzyka PostScript oraz rozszerzenie pamiêci dla buforowania kolejki wydruków, skanowania oraz funkcji sortowania... To tylko kilka inteligentnych funkcji WORKiO, które przyczyniaj¹ siê do zwiêkszenia wydajnoœci pracy urz¹dzeñ. WORKiO DP-2330/DP-3030 umo liwiaj¹ równie skuteczne ustawianie konfiguracji systemu poprzez sieæ i oferuj¹ ³atwe w instalacji opcjonalne oprogramowanie ewidencjonowania sieciowego do œledzenia i rejestracji natê enia u ytkowania WORKiO przez u ytkowników, dane wydzia- ³y oraz funkcje (kopiowanie, skanowanie, faksowanie). * Wymagana opcjonalna pamiêæ obrazu. odbiór wydruków i kopii na maksymalnie trzy sposoby Funkcja automatycznego rozdzielania wydruków do maksymalnie trzech tac umo liwia ich ³atwe sortowanie i odbieranie. Na przyk³ad faksom przychodz¹cym mo e byæ przyporz¹dkowana wewnêtrzna taca (1), wydrukom mo e byæ przyporz¹dkowana wewnêtrzna taca (2), kopiom mo e byæ przyporz¹dkowany opcjonalny zewnêtrzny modu³ przeprowadzaj¹cy obróbkê koñcow¹ (3). funkcje zapewniaj¹ce bezpieczeñstwo danych W celu zapewnienia bezpieczeñstwa danych do wydruku b¹dÿ danych pochodz¹cych z funkcji kopiowania, DP-2330/DP-3030 posiada mo liwoœæ zastosowania wielopoziomowych funkcji zabezpieczeñ, które usuwaj¹ dane z dysku twardego przez nadpisywanie ich zerami lub losowymi danymi, aby zapobiec mo liwoœci wycieku informacji. wybór poziomu zabezpieczeñ DP-2330/DP-3030 posiadaj¹ 3 poziomy automatycznego usuwania danych oraz 2 poziomy usuwania manualnego. Dziêki wielu dostêpnym opcjom mo liwy jest wybór poziomu zabezpieczeñ, odpowiednich dla wa noœci danych oraz sytuacji.

6 WORKiO skanowanie i rozwiązania dystrybucji dokumentów skanowanie sieciowe o du ej szybkoœci Dziêki opcjonalnemu modu³owi skanowania sieciowego WORKiO DP-2330/DP-3030 mog¹ zostaæ skonfigurowane jako rozwi¹zanie skanowania o du ej szybkoœci, które zrewolucjonizuje dystrybucjê dokumentacji. Intuicyjny interfejs WORKiO umo liwia ³atwe wysy³anie zeskanowanych dokumentów do komputera osobistego lub serwera FTP za poœrednictwem sieci lokalnej (LAN). Funkcja Nazwa pliku pozwala nadawaæ skanowanym plikom dowolne nazwy przed ich przes³aniem w celu u³atwienia identyfikacji. Dziêki wysokiej rozdzielczoœci skanowania 600 x 600 dpi z 256 poziomami skali szaroœci wykorzystuj¹cej technologiê rozpraszania b³êdów, mo na otrzymaæ wyraÿne i czytelne wydruki. Przy pomocy opcjonalnego modu³u ADF z odwracaniem arkuszy, mo liwe jest 2-stronne skanowanie nawet do rozmiaru papieru A3. * Standardowe wyposa enie w niektórych krajach. oprogramowanie do zarz¹dzania dokumentacj¹ Opcjonalny System dystrybucji dokumentów System dystrybucji dokumentów* 6) Dostarczanie pozwala u ytkownikom na automatyczne kierowanie dokumentów do wybranych odbiorców. i menu routingu 1) Tworzenie dystrybucji zadañ do odbiorcy Odbiorca Dane mog¹ byæ odbierane jako zeskanowane obrazy, faksy lub wiadomoœci z za³¹cznikami oraz przekierowywane do w³aœciwej osoby, za ka dym razem oszczêdzaj¹c czas i pieni¹dze. Mo na równie realizowaæ indywidualnie routingu Odbiorca 2) Odbieranie menu zdefiniowane zadania, takie jak automatyczne 5) Skanowanie danych 3) Wyœwietlanie menu z identyfikatorem obracanie, redukcja szumów, korekcja przeko- routingu na panelu dystrybucji szenia, optyczne rozpoznawanie tekstu (OCR) [Menu routingu] oraz automatyczne nadawanie plikom nazw z wykorzystaniem tytu³ów odczytanych funkcj¹ OCR. Po uruchomieniu przez DP-2330/DP ) Wybór menu routingu i skanowanie danych realizacji zadania, system dystrybucji dokumentów mo e przes³aæ jego wyniki faksem, poczt¹ System dystrybucji dokumentów* , ftp lub przes³aæ je do folderu sieciowego, folderu opartego na sieci www, a tak e *Wymagany jest opcjonalny modu³ skanera sieciowego dla funkcji systemu dystrybucji dokumentów. bezpoœrednio do komputera PC s. W po³¹czeniu z wbudowan¹ funkcj¹ konwersji do formatu PDF, tam gdzie jest to po ¹dane, mo na otrzymaæ tekstowe dokumenty PDF. szybkie faksowanie DP-2330/DP-3030 mo na przeksza³ciæ w faks wysokiej wydajnoœci. Opcjonalny modu³ komunikacji faksowej dodaje mo liwoœci szybkiego faksu 33,6 kb/s Super G3 przyspieszanego przez 0,7-sekundowe* Quick Scanning skracaj¹ce czas przygotowania i funkcjê Szybkiej transmisji z pamiêci. Jedn¹ z nowo wprowadzonych inteligentnych funkcji DP-2330/ DP-3030 jest funkcja automatycznego prze³¹czania na tryb faksu, okreœlaj¹ca, e numer telefoniczny wpisywany jest jako numer sk³adaj¹cy siê z ponad 6 cyfr. *A4 pionowo w trybie standardowym lub dok³adnym przy korzystaniu z podajnika ADF. Transmisja konwencjonalna Szybka transmisja z pamiêci oprogramowanie do zarz¹dzania dokumentami z komputera Pierwsza strona Po³¹czenie i rozpoczêcie transmisji Po³¹czenie i rozpoczêcie transmisji podczas zapisywania do pamiêci Skanowanie, zapisywanie w pamiêci Po³¹czenie i czas transmisji danych Szybka transmisja z pamiêci Przy przesy³aniu wielostronicowych dokumentów, WORKiO DP-2330/DP-3030 rozpoczynaj¹ transmisjê ju w trakcie skanowania obszernych dokumentów. WORKiO DP-2330/DP-3030 udostêpnia tak e oprogramowanie do zarz¹dzania dokumentami umo liwiaj¹ce wydajne zarz¹dzanie, edycjê oraz udostêpnianie zeskanowanych dokumentów. Dla zarz¹dzania dokumentami w du ej skali opartego na modelu klient-serwer dostêpne jest opcjonalne oprogramowanie systemu serwera DD*, które przenosi Twoj¹ firmê o krok w stronê systemu zarz¹dzania dokumentami bez wykorzystania papieru. *Wymagany jest opcjonalny modu³ skanera sieciowego dla funkcji systemu dystrybucji dokumentów. Wyœwietlanie miniatur dokumentów zarz¹dzanie zeskanowanymi dokumentami Kiedy dokument zostaje zeskanowany, oprogramowanie zarz¹dzania dokumentacj¹ zawiadamia u ytkownika i automatycznie otwiera plik. Przegl¹darka obrazów umo liwia u ytkownikowi ³atwe ogl¹danie, umieszczanie komentarza lub do³¹czanie informacji do pliku. Dziêki prostej obs³udze typu przeci¹gnij i puœæ, u ytkownik mo e zarz¹dzaæ i przeprowadzaæ edycjê dokumentów ze swojego biurka oraz korzystaæ z nich wspólnie z innymi pracownikami. SKANOWANIE Orygina³y [1] Skanowanie-do-serwera TIFF lub PDF Internet Wype³nianie [4] Ok³adka [3] Zapis Odczyt ZAPAMIÊTYWANIE HDD [2] [2] [1] [3] SKANOWANIE DRUKOWANIE KOPII Ok³adka Cover Drukowanie lub do³¹czanie do wiadomoœci jest proste dziêki technice przeci¹gnij i puœæ Skanowanie-do-PC TIFF lub PDF Przegl¹darka dokumentów z opisami Edycja konstrukcja wielosieciowa Kompatybilnoœæ z wieloma systemami operacyjnymi zapewnia, e klienci sieci LAN u ywaj¹cy Windows XP/ Server 2003/2000/98/Me, a tak e Windows NT 4.0 mog¹ korzystaæ z wszechstronnej funkcji skanowania sieciowego typu Push. *Do odbierania plików TIFF lub PDF konieczne jest oprogramowanie do zarz¹dzania dokumentami Panasonic Document Management System. Serwer

7 przesy³anie faksów przez internet uproszczone trasowanie dokumentów Ksi¹ ka adresowa DP-2330/DP-3030 umo liwia zaprogramowanie do 1000 adresów (wymagany jest twardy dysk i dodatkowa pamiêæ obrazu). Numery faksów, adresy poczty elektronicznej, jak i adresy sieciowe mog¹ zostaæ ³atwo zachowane przy pomocy ekranowej klawiatury QWERTY. Równie wygodne oprogramowanie u ytkowe u³atwia tworzenie standardowych nag³ówków poczty elektronicznej ( ). Dziêki opcji faksu internetowego/poczty elektronicznej DP-3010/DP-2310 mog¹ zostaæ ustawione na skanowanie dokumentów jako obrazy TIFF lub pliki PDF oraz przesy³aæ je jako za³¹czniki poczty elektronicznej ( ). Na przyk³ad, za pomoc¹ funkcji Wyœlij-na- zeskanowane dokumenty mog¹ zostaæ wys³ane do innej platformy potrafi¹cej obs³ugiwaæ faks internetowy lub do u ytkowników poczty elektronicznej na ca³ym œwiecie. Funkcja Transmisji mieszanej u³atwia jednoczesn¹ dystrybucjê tego samego dokumentu do wielu u ytkowników poczty elektronicznej i terminali faksów G3. Opcje internetowego faksu/poczty elektronicznej WORKiO zapewniaj¹ funkcjonowanie bramki faksu/poczty elektronicznej, która automatycznie trasuje przychodz¹ce faksy do skrzynki odbiorczej u ytkownika poczty elektronicznej. Plik obrazu z za³¹cznika mo e zostaæ ³atwo otwarty i obejrzany przy pomocy standardowej przegl¹darki. Dziêki oprogramowaniu Panafaks Desktop u ytkownik mo e przes³aæ dokumenty bezpoœrednio ze swojego komputera osobistego poprzez sieæ lokaln¹ (LAN) oraz bramkê DP-2330/DP-3030 do faksów G3 na ca³ym œwiecie. *W przypadku transmisji Wyœlij-na- dokumentów w rozdzielczoœci 600dpi i/lub w formacie A3, w niektórych przypadkach ich odebranie mo e byæ niemo liwe ze wzglêdu na funkcje urz¹dzeñ, którymi dysponuje odbiorca. przyjazna obs³uga atwy dostêp do urz¹dzenia w celu jego konserwacji, to jedna z wyró niaj¹cych cech WORKiO zapewniaj¹cych mu miano przyjaznego serwisu. Klient uniwersalny format obrazu Modele DP-2330/DP-3030 mo na ustawiæ na skanowanie obrazów w standardzie TIFF lub popularnym formacie PDF i przesy³aæ je w postaci za³¹czników poczty elektronicznej ( ). oprogramowanie Panafax FAKS G3 U ytkownicy faksów komputerowych (PC fax) mog¹ wysy³aæ dokumenty bezpoœrednio z w³asnych komputerów osobistych do faksu. Poprzez eliminacjê etapu drukowania kopii i potrzeby przepuszczania jej przez tradycyjne urz¹dzenie, faks komputerowy pozwala zaoszczêdziæ cenny papier, pracê i czas. rozwi¹zania, na których mo esz polegaæ Dziêki dostêpowi od przodu do wnêtrza urz¹dzenia zmiana toneru jest ³atwa. Po prostu otwórz, wyjmij zu- yty pojemnik toneru, przekrêæ go i wysuñ. Niezawodnoœæ jest zawsze priorytetem dla ca³ej linii produktów WORKiO Panasonic. Zdajemy sobie sprawê z wysokich kosztów, które trzeba ponieœæ zw³aszcza w czasie przestoju urz¹dzenia wielofunkcyjnego. Z tego powodu ka dy aspekt techniczny WORKiO DP-2330/DP-3030 jest dopracowany do koñca. Rownie jego funkcje i konstrukcja umo liwiaj¹ca ³atwy dostêp do urz¹dzenia skracaj¹ czas potrzebny na rutynow¹ wymianê toneru lub inne czynnoœci konserwacyjne. rozwi¹zania usprawniaj¹ce konserwacjê Poprzez automatyczne raportowanie dotycz¹ce stanu poziomu toneru i parametrów ró nych kluczowych mechanizmów funkcja Check & Call mo e zapobiec kosztownym przestojom spowodowanym przez proste problemy. Modele WORKiO DP-2330/DP-3030 s¹ wyposa one w system zdalnej diagnostyki*, który umo liwia technikom szybk¹ identyfikacjê problemów i znalezienie ich rozwi¹zania. rozwi¹zania przyjazne œrodowisku Spe³niaj¹c normy EnergyStar, DP-2330/DP-3030 zapewniaj¹ obni enie ca³kowitych kosztów w³asnych. W trybie uœpienia pobór mocy spada prawie do zera. Jednoczeœnie emisja ha³asu i ozonu jest bardzo niska, co zapewnia ciszê i czystoœæ w Twoim biurze. funkcja SprawdŸ i zadzwoñ * Wygodny system Check & Call pozwala serwisowi na pe³n¹ kontrolê stanu i wydajnoœci Twojej drukarki. Na przyk³ad, wewnêtrzna, automatyczna funkcja raportowania powiadamia Twoje centrum serwisowe, kiedy toner siê skoñczy lub gdy jakiekolwiek aspekty mechaniczne wymagaj¹ jego uwagi. Klienci Taktowanie PM Koñcz¹cy siê toner Problemy techniczne Raport miesiêczny/okresowy Materia³y eksploatacyjne Centrum serwisowe *Wymagana opcjonalna karta komunikacji faksowej lub modu³ faksu internetowego/poczty elektronicznej.

8 WORKiO wyposażenie opcjonalne i dane techniczne Pokrywa szyby DA-UC200 Twardy dysk Modu³ twardego dysku DA-HD30 (Wymaga dodatkowej pamiêci graficznej) Taca wewnêtrzna DA-XN201 1-pó³kowy finisher DA-FS300 Taca wyjœciowa (zewnêtrzna) DA-XT200 Parametry techniczne DP-2330/DP-3030 G³ówne parametry Typ Technika kopiowania/drukowania Technika wywo³ywania Automatyczny podajnik papieru z funkcj¹ odwracania (opcja) Podajnik papieru Gramatura papieru Zasilanie Pobór mocy Czas nagrzewania (20 o C) Wymiary (szer. x d³ug. x wys.)* 1 (bez dodatkowego wyposa enia) Masa* 1 (bez dodatkowego wyposa enia) Funkcje kopiarki cyfrowej Czas wykonania pierwszej kopii Rozdzielczoœæ Skala szaroœci Szybkoœæ kopiowania wielostr.* 2 Maksymalny format orygina³u Format kopii Proporcje kopiowania Zoom (zmienny) Kopiowanie wielokrotne Ekspozycja naœwietlenia Pamiêæ sortowania (standardowa) (dodatkowa) Opcjonalna pamięć obrazu 16 MB/64 MB/128 MB DA-SM16B/DA-SM64B/DA-SM28B (Niedostêpne w niektórych krajach) Wyposażenie do odbioru wydruków Oprogramowanie System ewidencjonowania Oprogramowanie do ewidencjonowania DA-WA10 (Wymaga opcjonalnego twardego dysku oraz opcjonalnej pamiêci obrazu) System serwera DD Oprogramowanie serwera DD DA-WS20 (Wymagany opcjonalny modu³ skanera sieciowego lub modu³ skanera sieciowego dla systemu dystrybucji dokumentów) System dystrybucji dokumentów System dystrybucji dokumentów Panasonic DA-WR10 (Wymagany modu³ skanera sieciowego dla systemu dystrybucji dokumentów) Konfiguracja z dwiema kasetami na papier 3 Biurkowa Laserowa poœrednia elektrostatyczna Suchy proces dwusk³adnikowy 50 arkuszy (A4, gramatura 75 g/m 2 ) Standard. 2 x kaseta na 550 arkuszy + podajnik boczny na 50 arkuszy Maks arkuszy z dodatkowymi kasetami Kaseta: od 60 do 90 g/m 2 Podajnik boczny: od 55 do 133 g/m 2 AC V, 50/60 Hz, 6,3 A Maksymalnie: poni ej 1,5 kw W trybie energooszczêdnym: oko³o 28 W W trybie uœpienia: oko³o 18 W Ok. 35 s (g³ówny wy³¹cznik w³¹czony) Ok. 30 s (tryb uœpienia) 597 x 707 x 697 mm (DP-2330) 558 x 557 x 460 mm (DP-3030) Ok. 72 kg (82 kg z automatycznym podajnikiem podajników z funkcj¹ odwracania) Dodatkowe kasety na papier Konfiguracja z trzema kasetami na papier Ok. 4,5 s (A4) 600 dpi 256 poziomów 23 str./min (DP-2330), 30 str./min (DP-3030) A3 A3-A5 (sta³y) Powiêkszenie (sta³y) 200 %, 173 %, 141 %, 122 %, 115 % Zmniejszenie (sta³e) 87 %, 82 %, 71 %, 58 %, 50 % Od 25 do 400 % (z krokiem co 1%) Od 1 do 999, automatyczny reset do 1 Tekst, tekst/foto, foto 16 MB Pamiêæ podstawowa (16 MB) i dodatkowo 16 MB* 3 / 64 MB* 3 / 128 MB* 3 (maksymalnie144 MB); 12 GB (z dodatkowym twardym dyskiem) 1 4 Funkcje drukarki Interfejs drukarki sieciowej Protoko³y komunikacyjne Interfejs drukarki lokalnej Jêzyk opisu strony (standardowy) (dodatkowy) Szybkoœæ drukowania* 2 Format papieru Rozdzielczoœæ drukowania Pamiêæ drukarki Pamiêæ drukarki PCL/PS Kompatybilne systemy operacyjne Funkcje skanera sieciowego (opcja) Interfejs skanera sieciowego Protokó³ komunikacyjny Maksymalny format skanowania Szybkoœæ skanowania* 8 Rozdzielczoœæ skanowania Kompatybilne systemy operacyjne Format danych Funkcje faksu G3 (opcja) Kompatybilnoœæ Szybkoœæ modemu Schemat kodowania Szybkoœæ skanowania* 8 Szybkoœæ przesy³ania* 9 Rozdzielczoœæ skanowania A Maksymalny format orygina³u Efektywna szerokoœæ skanowania Rozdzielczoœæ rejestracji Pamiêæ standardowa* 10 Pamiêæ dodatkowa (opcja)* 10 Liczba automatycznych dialerów Konfiguracja z czterema kasetami na papier Ethernet 10Base-T/100Base-TX TCP/IP (LPD [Port9100/RAW], SNMP, DHCP) IPX/SPX* 4 (NDS, Bindery, NDPS* 5 ), AppleTalk (PS), IPP (PCL, PS) USB 1.1 Panasonic Printing System dla Windows Emulacja PCL 5e* 6, emulacja PCL 6* 6 Adobe PostScript 3 * 7 23 str./min (DP-2330), 30 str./min (DP-3030) Kasety na papier: od A3 do A5 Podajnik boczny: od A3 do A5 Równowa na 1200 dpi x 600 dpi (PCL, PS), 600 dpi x 600 dpi, 300 dpi x 300 dpi (PCL, PS, GDI) 50 MB 6 GB z dodatkowym twardym dyskiem Windows XP/2000/Server 2003, 98, Me, Windows NT 4.0, MacOS (tylko PS)* 7 Ethernet 10Base-T/100Base-TX TCP/IP (LPR, FTP) A3 Ok. 30 o/min (orygina³ów na minutê pionowe A4 z podajnikem ADF) 150 dpi x 150 dpi, 300 dpi x 300 dpi, 600 dpi x 600 dpi Windows XP/2000/Server 2003, 98, Me, Windows NT 4.0 TIFF, PDF ITU-T Group 3, ECM 33,6-2,4 kb/s z automatycznym dostosowaniem JBIG/MMR/MR/MH Ok. 0,7 s (A4 pionowo w trybie Standard lub Fine z podajnikiem ADF) Ok. 2,9 s Standard: 8 punktów/mm x 3,85 linii/mm Fine (dobra): 8 punktów/mm x 7,7 linii/mm Super Fine (bardzo dobra): 16 punktów/mm x 15,4 linii/mm 600 dpi: 600 dpi x 600 dpi A3 292 mm 600 x 600 dpi 3 MB (oko³o. 180 stron) Pamiêæ podstawowa + 4 MB* 3 (320 stron)/8 MB* 3 (640 stron) 200 (Maks z opcjonalnymi dyskiem twardym i pamiêci¹ obrazu) Funkcje faksu internetowego/poczty elektronicznej (opcja)* 11 Kompatybilnoœæ IETF RFC 2305, ITU-T T.37 Protokó³ komunikacyjny TCP/IP (SMTP, POP3, LDAP* 12 ) Zgodnoœæ sieciowa Ethernet 10Base-T/100Base-TX Format danych TIFF-FX (Profile S/F/J), PDF* 13 B A - Odwracaj¹cy automatyczny podajnik dokumentów DA-AR251 (Standardowe wyposa enie w niektórych krajach) B - Automatyczny podajnik dokumentów DA-AS201 Opcje faksu/poczty elektronicznej (faks internetowy) Pamiêæ Flash Faks G3 Skanowanie-na- (faks internetowy) Opcjonalny skaner sieciowy Wymiary Pamiêæ Flash 4 MB/8 MB UE /UE (Niedostêpne w niektórych krajach) Karta komunikacji faksowej DA-FG300 Modu³ faksu internetowego/poczty elektronicznej DA-NF600 Opcje drukarki/drukarki sieciowej Modu³ sterownika wydruku DA-PC301 Modu³ sterownika wielostronicowego jêzyka opisu strony DA-MC301 Modu³ sterownika drukarki GDI IPX/SPX DA-GC601 Drukarka PCL Drukarka PS/PCL Drukarka GDI IPX/SPX Skaner sieciowy Modu³ skanera sieciowego DA-NS600 Pozosta³e opcje Modu³ skanera sieciowego dla systemu dystrybucji dokumentów DA-NS601 Zestaw z kablem do funkcji licznika wydzia³owego DA-KH Modu³ 3. kasety na papier DA-DS Modu³ 4. kasety na papier DA-DS Podstawa do konfiguracji z dwiema kasetami na papier DA-DA Podstawa do konfiguracji z trzema kasetami na papier DA-DA P³yta bazowa z rolkami do przetaczania DA-DA mm 599 mm 697 mm 707 mm 1168 mm Uwagi *1 Wymiary i masa podane s¹ w przybli eniu. *2 Prêdkoœci s¹ uzale nione od aplikacji, konfiguracji i statusu urz¹dzenia. Poszczególne prêdkoœci mog¹ siê ró niæ od podanych powy ej. *3 Mo e byæ niedostêpne w niektórych krajach. *4 Kompatybilne z Novell Netware 3/4/5/6 oraz Novell Directory Services. *5 Dostêpny od czwartego kwarta³u *6 Wymagany jest opcjonalny modu³ kontrolera wydruku i modu³ wielostronicowego jêzyka opisu wydruku. *7 Wymagany jest opcjonalny modu³ wielostronicowego jêzyka opisu wydruku. *8 Szybkoœæ skanowania odnosi siê do procesu podawania od góry do koñca pojedynczej strony tabeli testowej. Czas procesu podawania nie zawiera czasu potrzebnego na osi¹gniêcie punktu skanowania przez pocz¹tek strony oraz na jej wysuniêcie. Czas procesu ca³kowitego zachowania nie ma zastosowania. *9 Czas przesy³ania dotyczy pamiêci przesy³ania danych tekstu tylko przy wykorzystaniu strony wzorcowej rysunku ITU-T Nr 1miêdzy takimi samymi modelami przy maksymalnej prêdkoœci modemu. Czas przesy³ania podczas rzeczywistego u ytkowania mo e byæ inny. Zazwyczaj publiczne linie telefoniczne mog¹ zapewniæ prêdkoœæ komunikacji maksymalnie do 28,8 kb/s. Centrala abonencka (PBX) mo e powodowaæ spadek prêdkoœci przesy³ania do ni szych wartoœci. *10 Na podstawie rysunku ITU-T Nr 1 zeskanowanego w trybie STANDARD. *11 W zale noœci od mo liwoœci faksu odbieraj¹cego, dokument mo e nie zostaæ prawid³owo wydrukowany ze wzglêdu na wybran¹ rozdzielczoœæ i format dokumentu. *12 Funkcja niedostêpna w niektórych krajach. *13 Faks internetowy T.37 obs³uguje tylko format TIFF. Wygl¹d i dane techniczne mog¹ ulec zmianie bez koniecznoœci powiadamiania. Poszczególne elementy wyposa enia dodatkowego mog¹ nie byæ dostêpne w momencie wydania tej ulotki. Microsoft Windows i Windows NT s¹ zastrze onymi znakami handlowymi Microsoft Corporation, Adobe, PostScript i PostScript 3 s¹ zastrze onymi znakami handlowymi Adobe Systems Incorporated w USA i w innych krajach. Novell Netware oraz Novell Directory Services s¹ zastrze onymi znakami handlowymi Novell Inc. w USA i w innych krajach. PCL jest zastrze onym znakiem handlowym firmy Hewlett-Packard. WORKiO jest znakiem handlowym Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Pozosta³e marki lub nazwy produktów s¹ znakami handlowymi ich w³aœcicieli. Panasonic Polska Sp. z o.o. Al. Krakowska 4/6, Warszawa, Polska Tel. (22) , Faks (22) , Infolinia ISO 9001 System Kontroli Jakoœci Ka dy aspekt dzia³alnoœci naszej firmy w zakresie wytwarzania biurowego sprzêtu informatycznego, pocz¹wszy od produkcji, a skoñczywszy na marketingu, spe³nia standardy Systemu Kontroli Jakoœci ISO Projektowanie, rozwój, produkcja, instalacja, naprawa i konserwacja sprzêtu biurowego komunikacyjnego i sieciowego, urz¹dzeñ z nim zwi¹zanych oraz materia³ów eksploatacyjnych. Fabryki poza Japoni¹ równie uzyska³y certyfikaty ISO9001. Jako partner programu Energy Star, firma Panasonic zapewnia, e to urz¹dzenie spe³nia warunki okreœlone w programie Energy Star dotycz¹ce oszczêdnego gospodarowania energi¹. Dane techniczne mog¹ ulec zmianie bez powiadomienia. B³êdy w druku zastrze one. MG-C452EE 0502 Wydrukowane w Polsce

18 stron/min Cyfrowe kopiowanie/drukowanie. Standardowo Drukarka sieciowa/ 600 dpi z du ¹ prêdkoœci¹. Faks internetowy

18 stron/min Cyfrowe kopiowanie/drukowanie. Standardowo Drukarka sieciowa/ 600 dpi z du ¹ prêdkoœci¹. Faks internetowy cyfrowy system przetwarzania obrazu *DUPLEX W STANDARDZIE 8 stron/min Cyfrowe kopiowanie/drukowanie Standardowo Drukarka sieciowa/ Oprogramowanie do zarz¹dzania dokumentami 600 dpi z du ¹ prêdkoœci¹ Funkcja

Bardziej szczegółowo

DP-8020E / DP-8020P. Cyfrowe systemy przetwarzania obrazu. 20 kopii/min (cyfrowe kopiowanie) / 20 stron/min (drukowanie)

DP-8020E / DP-8020P. Cyfrowe systemy przetwarzania obrazu. 20 kopii/min (cyfrowe kopiowanie) / 20 stron/min (drukowanie) Cyfrowe systemy przetwarzania obrazu DP-8020E / DP-8020P 20 kopii/min (cyfrowe kopiowanie) / 20 stron/min (drukowanie) Interfejs drukarki sieciowej w standardzie Funkcja szybkiego skanera sieciowego o

Bardziej szczegółowo

DP-8032 DP-8025. Cyfrowe systemy przetwarzania obrazu

DP-8032 DP-8025. Cyfrowe systemy przetwarzania obrazu Cyfrowe systemy przetwarzania obrazu DP-8032 DP-8025 Szybkość cyfrowego kopiowania/drukowania do 32/25 str./min Sieciowa drukarka/skaner/skan do e-mail na wyposażeniu standardowym Wygodny graficzny interfejs

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowo przedmiotowy

Formularz cenowo przedmiotowy ... (pieczątka Wykonawcy) Formularz cenowo przedmiotowy do postępowania o zamówienie publiczne na: dzierżawę 1 sztuki fabrycznie nowego kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego (kopiarka, drukarka, skaner)

Bardziej szczegółowo

Praktyczna funkcjonalność dla biur

Praktyczna funkcjonalność dla biur Pobierz folder PDF» Praktyczna funkcjonalność dla biur W celu spełnienia wysokich wymagań użytkowników biurowych Nashuatec stworzył urządzenia wielofunkcyjne serii MP161F/MP161SPF. Pierwsze z nich przeznaczone

Bardziej szczegółowo

ir2200 W PE NI WIELOFUNKCYJNY SYSTEM DRUKOWANIA Funkcje kopiowania, drukowania, skanowania oraz wysy³ania faksów Wydajnoœæ 22 strony na minutê

ir2200 W PE NI WIELOFUNKCYJNY SYSTEM DRUKOWANIA Funkcje kopiowania, drukowania, skanowania oraz wysy³ania faksów Wydajnoœæ 22 strony na minutê ir2200 W PE NI WIELOFUNKCYJNY SYSTEM DRUKOWANIA Funkcje kopiowania, drukowania, skanowania oraz wysy³ania faksów Wydajnoœæ 22 strony na minutê Wydajnoœæ 22 strony na minutê Wielofunkcyjny system kopiowania,

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajna wydajność, wyjątkowa ekonomia

Nadzwyczajna wydajność, wyjątkowa ekonomia Pobierz folder PDF» Prezentacja» Nadzwyczajna wydajność, wyjątkowa ekonomia Nashuatec MP2500/LN/SP to wydajne i oszczędne urządzenia wielofunkcyjne o formacie A3 i szybkości 25 stron A4 na minutę, łączące

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

DP-8060 / DP-8045 / DP-8035. Cyfrowe systemy przetwarzania obrazu. Duża szybkość cyfrowego kopiowania/drukowania do 60/45/35 str.

DP-8060 / DP-8045 / DP-8035. Cyfrowe systemy przetwarzania obrazu. Duża szybkość cyfrowego kopiowania/drukowania do 60/45/35 str. Cyfrowe systemy przetwarzania obrazu DP-8060 / DP-8045 / DP-8035 Duża szybkość cyfrowego kopiowania/drukowania do 60/45/35 str./min Sieciowa drukarka/skaner/skan do e-mail na wyposażeniu standardowym Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

AR-5618 Cyfrowy system wielofunkcyjny. Wysokiej jako ci drukowanie i kopiowanie oraz kolorowe skanowanie w formacie A3

AR-5618 Cyfrowy system wielofunkcyjny. Wysokiej jako ci drukowanie i kopiowanie oraz kolorowe skanowanie w formacie A3 AR-5618 Cyfrowy system wielofunkcyjny drukowanie l kopiowanie I skanowanie Wysokiej jako ci drukowanie i kopiowanie oraz kolorowe skanowanie w formacie A3 Szybko æ i wydajno æ Du a szybko æ do 18 str./min

Bardziej szczegółowo

Wszechstronna i ekonomiczna produkcja dokumentów. Produktywność, na którą możesz sobie pozwolić.

Wszechstronna i ekonomiczna produkcja dokumentów. Produktywność, na którą możesz sobie pozwolić. Pobierz folder PDF» Wszechstronna i ekonomiczna produkcja dokumentów. Wydajna i niezawodna produkcja dokumentów to ważny element pracy w niewielkich, biurowych grupach roboczych. Nashuatec MP1600L i MP2000LN

Bardziej szczegółowo

Drukarka czarno-biał z tonerem umożliwiającym wydruk 120.000 stron sztuk 5

Drukarka czarno-biał z tonerem umożliwiającym wydruk 120.000 stron sztuk 5 Drukarka czarno-biał z tonerem umożliwiającym wydruk 120.000 stron sztuk 5 Specyfikacja parametrów: Proces kopiowania Elektrostatyczny laserowy, tandemowy, pośredni Prędkość druku / kopiowania A4 w Prędkość

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - specyfikacja techniczna - formularz rzeczowo-cenowy. Zestaw nr 1-3 sztuki. Załącznik nr 1 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - specyfikacja techniczna - formularz rzeczowo-cenowy. Zestaw nr 1-3 sztuki. Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - specyfikacja techniczna - formularz rzeczowo-cenowy Zestaw nr 1-3 sztuki Urządzenie wielofunkcyjne np. Canon i-sensys MF6140dn lub równoważne Oferowany typ, model,

Bardziej szczegółowo

Wielozadaniowa, kompaktowa wydajność

Wielozadaniowa, kompaktowa wydajność Pobierz folder PDF» Wielozadaniowa, kompaktowa wydajność Wielofunkcyjne urządzenia Nashuatec SP4100SF oraz SP4110SF zaprojektowane zostały w taki sposób, by zadbać o Twoje codzienne zadania biznesowe z

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Warunki ogólne 1. Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. 2. Oferowane urządzenia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik 2.2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Pełna nazwa urządzenia, typ, model. Producent Rok produkcji Drukarki laserowe I szt. 3 Lp Wymagania minimalne/ warunek graniczny

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna Załącznik nr 3 1. Kserokopiarka kolorowa z finiszerem Wymagania minimalne lub równoważne - Laserowy system powstawania obrazu - Prędkość kopiowania min. 35 kopii/min. A4 kolorowe

Bardziej szczegółowo

DE.WZP.321.1.4.2014.JC.2 Warszawa, 2014-02-24

DE.WZP.321.1.4.2014.JC.2 Warszawa, 2014-02-24 DE.WZP.321.1.4.2014.JC.2 Warszawa, 2014-02-24 WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia na dostawę urządzeń drukujących na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej - postępowanie nr DE.WZP.321.1.4.2014.JC

Bardziej szczegółowo

Konica Minolta Bizhub 185

Konica Minolta Bizhub 185 Zapraszamy do kontaktu: handlowy@kserkop,pl www.kserkop.pl Konica Minolta Bizhub 185 Wielofunkcyjne urządzenie monochromatyczne A3 Najważniejsze funkcje Prędkość drukowania A4/A3: monochromatycznie 19/9

Bardziej szczegółowo

prędkość druku min.27 str./min. mono, min. 10 str./min. kolor

prędkość druku min.27 str./min. mono, min. 10 str./min. kolor 1. Drukarka atramentowa Model: DCP-J100 Lp. Parametr Parametr oferowany 1 Funkcja drukowania, kopiowania i skanowania (sprzętowego) w formacie: 2 A4 prędkość druku min.27 str./min. mono, min. 10 str./min.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY DLA ZADANIA 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY DLA ZADANIA 2 Załącznik 2.2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY DLA ZADANIA 2 Lp. Nazwa Ilość Jedn. miary Wartość brutto 1 2 3 4 5 1. Drukarka A4 9 Szt. 2. Urządzenie wielofunkcyjne A4

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do wzoru umowy, która stanowi załącznik nr 3 do SIWZ OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE. I. Drukarka laserowa typ 2007-1 szt.

Załącznik nr 1 do wzoru umowy, która stanowi załącznik nr 3 do SIWZ OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE. I. Drukarka laserowa typ 2007-1 szt. Załącznik nr 1 do wzoru umowy, która stanowi załącznik nr 3 do SIWZ CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE I. Drukarka laserowa typ 2007-1 szt. 91 Oferowany model*... Producent*... wskazanie

Bardziej szczegółowo

Arkusz informacji technicznej

Arkusz informacji technicznej Załącznik nr 2 do SIWZ Arkusz informacji technicznej 1. Urządzenie wielofunkcyjne - atramentowe Producent i model: BROTHER DCP-J100 320,00zł 1 Funkcja drukowania, kopiowania i skanowania (sprzętowego)

Bardziej szczegółowo

Terminale ISDN. Katalog produktów 2001/2002

Terminale ISDN. Katalog produktów 2001/2002 Katalog produktów 2001/2002 Terminale ISDN Ascom Poland Sp. z o.o., 03-924 Warszawa, ul. Niek³añska 23 tel. +48 22 617 80 06, ISDN +48 22 616 42 36, fax +48 22 617 80 05 Internet:www.ascom.com.pl a a Co

Bardziej szczegółowo

Wymagane minimalne parametry techniczne

Wymagane minimalne parametry techniczne Tom III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nie refabrykowane i spełniać niżej podane parametry techniczne(minimalne). Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sprzętu o parametrach

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ SKANERÓW i WIELOFUNKCYJNYCH URZĄDZEŃ BIUROWAYCH

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ SKANERÓW i WIELOFUNKCYJNYCH URZĄDZEŃ BIUROWAYCH OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ SKANERÓW i WIELOFUNKCYJNYCH URZĄDZEŃ BIUROWAYCH Zamówienie realizowane jest w ramach Projektu pt. Budowa zintegrowanego systemu w Radomiu dla rozwoju

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja irc2380i / irc3080/i / irc3580/i Typ Maksymalny rozmiar oryginału Rozmiar kopii Kaseta Podajnik ręczny Rozdzielczość Skanowanie: Kopiowanie Drukowanie Szybkość kopiowania /drukowania A4 A3

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - część Kopiarka kolorowa 2 szt. 2. Kopiarka monochromatyczna 2 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - część Kopiarka kolorowa 2 szt. 2. Kopiarka monochromatyczna 2 szt. Załącznik nr 7b do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - część 2 1. Kopiarka kolorowa 2 szt. 2. Kopiarka monochromatyczna 2 szt. Strona 1 z 6 1. Kopiarka A3 kolorowa 2 szt. SPECYFIKACJA KOPIARKI

Bardziej szczegółowo

Wielofunkcyjne systemy druku cyfrowego

Wielofunkcyjne systemy druku cyfrowego Wielofunkcyjne systemy druku cyfrowego oddziały: Jaworzno ul.grunwaldzka 99 Katowice ul.kossutha 11 INFOLINIE: 3 614 16 16 3 753 17 /1 FAX: 3 614 13 93 biuro@xemar.pl Co nas wyróżnia? - szeroka oferta

Bardziej szczegółowo

Prosta i wszechstronna drukarka kompaktowa-scx-8123na-drukarki... Wielofunkcyjne-Wielofunkcyjne laserowe - monochromatyczne A3 SAMSUNG

Prosta i wszechstronna drukarka kompaktowa-scx-8123na-drukarki... Wielofunkcyjne-Wielofunkcyjne laserowe - monochromatyczne A3 SAMSUNG 1 z 5 2014-07-03 13:00 Prosta i wszechstronna drukarka kompaktowa- SCX-8123NA-Drukarki i Urządzenia Wielofunkcyjne-Wielofunkcyjne laserowe - monochromatyczne A3 SAMSUNG wydrukuj stronę Strona główna Biznes

Bardziej szczegółowo

Elementy i funkcjonalno

Elementy i funkcjonalno Konsola operatora Konsola operatora zapewnia dost p do najwa niejszych informacji o po czeniu i aktualnym statusie abonentów, dzi ki czemu u atwia przekazywanie po cze. Konsola przewy sza swoimi mo liwo

Bardziej szczegółowo

Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia...

Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia... Pozycja 1 - Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, kopiarka, skaner) formatu A3, kolor, finiszer Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia 1. technologia druku laserowa lub oparta na diodach LED

Bardziej szczegółowo

Automatyczny podajnik dokumentów do druku dwustronnego Wydajność: 75 arkuszy

Automatyczny podajnik dokumentów do druku dwustronnego Wydajność: 75 arkuszy 1 z 6 2010-11-26 11:48 Wydrukuj tę stronę Przeskocz do: Obsługa nośników Kopia Faks Wymiary Wymagania elektryczne Wymagania środowiskowe WorkCentre 5225/5230 Kopiarka Konfiguracje modelu WorkCentre 5225

Bardziej szczegółowo

LINEA Office INSTRUKCJA OBS UGI

LINEA Office INSTRUKCJA OBS UGI LINEA Office INSTRUKCJA OBS UGI SPIS TREŒCI WPROWADZENIE W CZANIE I WY CZANIE URZ DZENIA.......................... PANEL URZ DZENIA................................................ DIODY NA PANELU URZ DZENIA...................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe

Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe Przed rozpoczêciem uåytkowania maszyny zapoznaj siê z instrukcjà operatorskà i miej jà zawsze pod rêkà. Ze wzglêdów bezpieczeñstwa przestrzegaj instrukcji w niej

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wielofunkcyjne czarno białe 1 szt.

Urządzenie wielofunkcyjne czarno białe 1 szt. Część II siwz Opis przedmiotu zamówienia Urządzenie wielofunkcyjne czarno białe 1 szt. Lp. PARAMETRY TECHNICZNE Nazwa parametru WYMAGANE PARAMETRY NIE GORSZE NIś LUB RÓWNOWAśNE Drukowanie - standard 1

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowo przedmiotowy

Formularz cenowo przedmiotowy ... (pieczątka Wykonawcy) Formularz cenowo przedmiotowy do postępowania o zamówienie publiczne na: dzierżawę 1 sztuki fabrycznie nowego kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego (kopiarka, drukarka, skaner)

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik 2.2 do SIWZ po zmianie SIWZ z dnia 02.07.2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Pełna nazwa urządzenia, typ, model. Producent Rok produkcji Drukarki laserowe I szt. 3

Bardziej szczegółowo

ir3300 W PE NI WIELOFUNKCYJNY SYSTEM DRUKOWANIA Funkcje kopiowania, drukowania, skanowania oraz wysy³ania faksów Wydajnoœæ 33 strony na minutê

ir3300 W PE NI WIELOFUNKCYJNY SYSTEM DRUKOWANIA Funkcje kopiowania, drukowania, skanowania oraz wysy³ania faksów Wydajnoœæ 33 strony na minutê ir3300 W PE NI WIELOFUNKCYJNY SYSTEM DRUKOWANIA Funkcje kopiowania, drukowania, skanowania oraz wysy³ania faksów Wydajnoœæ 33 strony na minutê Wydajnoœæ 33 strony na minutê Wielofunkcyjny system kopiowania,

Bardziej szczegółowo

Procesor: w architekturze x86, osiągający co. wbudowane głośniki 2 x 1 W. Strona 1 z 11

Procesor: w architekturze x86, osiągający co. wbudowane głośniki 2 x 1 W. Strona 1 z 11 L.P. NAZWA ASORTYMENTU ILOŚĆ PARAMETRY SPRZETU PROPONOWANEGO PRZEZ OFERENTA PRODUCENT, MODEL CENA JEDNOSTKOWA NETTO WARTOŚĆ NETTO ( x 6) 2 4 5 6 7 Dział Środków Trwałych i Materiałowych Zestaw komputerowy

Bardziej szczegółowo

K o p i a r k a D r k a n e r DC 6025 P I 6030 6520 DC DCC 6520. Cyfrowe urządzenia wielofunkcyjne

K o p i a r k a D r k a n e r DC 6025 P I 6030 6520 DC DCC 6520. Cyfrowe urządzenia wielofunkcyjne DC DCC 6520 K o p i a r k a D r k a n e r D a r k c s k e n DC 6025 P I 6030 6520 6525 Cyfrowe urządzenia wielofunkcyjne Doskonałe rezultaty za dotknięciem przycisku! Nowa generacja urządzeń wielofunkcyjnych

Bardziej szczegółowo

Wielofunkcyjne zwiększenie produktywności

Wielofunkcyjne zwiększenie produktywności Pobierz folder PDF» Wielofunkcyjne zwiększenie produktywności Urządzenia Nashuatec MP1600/2000 to doskonałe rozwiązanie, aby zwiększyć produktywność Twojej grupy roboczej. Te bogate w funkcje maszyny obsługujące

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NR 24/SWZ/KJU/2014. z dnia 08 kwietnia 2014 roku

ZAPROSZENIE NR 24/SWZ/KJU/2014. z dnia 08 kwietnia 2014 roku ZAPROSZENIE NR 24/SWZ/KJU/2014 z dnia 08 kwietnia 2014 roku do szacowania wartości zamówienia na zakup urządzeń wielofunkcyjnych w ramach projektu Kwalifikacja jakości w Uniwersytecie Uniwersytet Kardynała

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemowe Funkcje kopiarki/serwera dokumentów Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie adresów i

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ 1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa fabrycznie nowych, niżej wymienionych cyfrowych urządzeń wielofunkcyjnych z opcjami kopiowania, drukowania, skanowania

Bardziej szczegółowo

Zakup kserokopiarki dla Urzędu Gminy w Warlubiu szt. 1

Zakup kserokopiarki dla Urzędu Gminy w Warlubiu szt. 1 Gmina Warlubie ul. Dworcowa 15 86 160 Warlubie www.warlubie.pl, www.bip.warlubie.pl e-mail: gmina@warlubie.pl tel. 52 33 26 040, fax. 52 33 26 054 NIP: 559 10 05 054, REGON: 092351080 Warlubie, dnia 21

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia na dostawê sprzêtu komputerowego oraz kserokopiarek

Opis przedmiotu zamówienia na dostawê sprzêtu komputerowego oraz kserokopiarek Opis przedmiotu zamówienia na dostawê sprzêtu komputerowego oraz kserokopiarek 1. Czêœci zamówienia Przedmiot 1-20 zestawów komputerowych do pracy biurowej - 3 monochromatyczne drukarki laserowe stanowiskowe

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajna wydajność, kompaktowe gabaryty

Nadzwyczajna wydajność, kompaktowe gabaryty Pobierz folder» Prezentacja» Nadzwyczajna wydajność, kompaktowe gabaryty Zwiększenie wydajności Twojego biura nie musi się wiązać z zakupem urządzeń o dużych gabarytach. Nashuatec SP3200SF jest szybkim

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowych kopiarek wg poniższego zestawienia: CZĘŚĆ I Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż

Bardziej szczegółowo

Zestawienie : TABELA A Minimalne wymagane parametry techniczne. 33 stron A4 czarno-białych na minutę. 33 stron A4 czarno-białych na minutę

Zestawienie : TABELA A Minimalne wymagane parametry techniczne. 33 stron A4 czarno-białych na minutę. 33 stron A4 czarno-białych na minutę Zestawienie : 2 szt. Drukarek komputerowych laserowych o podanych w tabeli A. Jedna z drukarek ma posiadać dodatkową opcję faksu wymienioną na samym dole Tabeli A. Po 1 sztuce drukarek laserowych o parametrach

Bardziej szczegółowo

ir8500 CYFROWY SYSTEM PRODUKCYJNY W SIECI Wysoka wydajnoœæ: 85 str./min. Kompletny system druku na ¹danie

ir8500 CYFROWY SYSTEM PRODUKCYJNY W SIECI Wysoka wydajnoœæ: 85 str./min. Kompletny system druku na ¹danie ir8500 CYFROWY SYSTEM PRODUKCYJNY W SIECI Wysoka wydajnoœæ: 85 str./min. Kompletny system druku na ¹danie Wydajny druk: 85 str./min. (A4) Automatyczny druk dwustronny (bez poœrednicz¹cych tac) Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 14 600 stron. 169 000 stron A5R - A3. 20 str./min. 15 str./min. 25 str./min. 600 x 600 dpi.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 14 600 stron. 169 000 stron A5R - A3. 20 str./min. 15 str./min. 25 str./min. 600 x 600 dpi. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 KSEROKOPIARKA MONOCHROMATYCZNA 7 sztuk LP. PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE 1 Technologia wydruku laserowa monochromatyczna 2 Wydajność tonera przy 5%

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3 CZĘŚĆ II A - Drukarka 1 szt

ZAŁĄCZNIK NR 3 CZĘŚĆ II A - Drukarka 1 szt ZAŁĄCZNIK NR 3 CZĘŚĆ II A - Drukarka 1 szt System druku Technologia druku Minimalna jakość druku (w kolorze, tryb Minimalna prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4) Minimalna prędkość

Bardziej szczegółowo

kolorowego - maks. 11 sek., czarno-białego maks. 10 sek. automatyczny dwustronny na min. 50 ark.

kolorowego - maks. 11 sek., czarno-białego maks. 10 sek. automatyczny dwustronny na min. 50 ark. Załącznik nr 2 do SIWZ Drukarki A4 bez faksu (10 szt) Wymagane funkcje Kopiarka, drukarka sieciowa, skaner sieciowy druku technologia laserowa, kolorowa, czterobębnowa A4 A4-A6 Min. 26 stron kolorowych

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA Instalacja sterownika USB 1 SIGMA PLATAN Sp. z o.o. 81-855 SOPOT, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555-88-00, fax (0-58) 555-88-01 www.platan.pl e-mail: platan@platan.pl

Bardziej szczegółowo

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II ul. Prądnicka 80 31-202 Kraków Sekretariat Dyrektora Szpitala tel.12-614-20-02 faks 12-614-22-66 sekretariat@szpitaljp2.krakow.pl www.szpitaljp2.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze funkcje. Uczyń druk bardziej efektownym. Drukarka. Kopiarka

Najważniejsze funkcje. Uczyń druk bardziej efektownym. Drukarka. Kopiarka Zapraszam do kontaktu: Kamil Gamrat tel. :+48 12 632 02 61 tel./fax + 48 12 623 70 88 mobile: 609 506 503 kg@kserkop,pl www.kserkop.pl Konica Minolta Bizhub 215 Wielofunkcyjne urządzenie monochromatyczne

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja PL (Ploter A1 24 ) (szt. 1) Wymagane parametry minimalne. 72 wydruki A1/godz. (+/- 1 m²/godz) 72 wydruki A1/godz.

Specyfikacja PL (Ploter A1 24 ) (szt. 1) Wymagane parametry minimalne. 72 wydruki A1/godz. (+/- 1 m²/godz) 72 wydruki A1/godz. Instrukcja wypełnienia: Wykonawca zobowiązany jest wypełnić kolumnę oznaczoną napisem Nazwa producenta oferowany model, wpisując wartość parametru dla oferowanego urządzenia, zgodnie z zapisami kolumny

Bardziej szczegółowo

Spis treści 2. Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek oraz usługa drukowania (cześć 2 postępowania) Drukarki

Spis treści 2. Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek oraz usługa drukowania (cześć 2 postępowania) Drukarki Spis treści 2. Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek oraz usługa drukowania (cześć 2 postępowania) 2 2.1. Drukarki... 2 2.1.1. Drukarka wielofunkcyjna... 2 2.1.2. Drukarka laserowa monochromatyczna...

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja produktu (wymagane minimalne parametry i funkcje techniczne)

Specyfikacja produktu (wymagane minimalne parametry i funkcje techniczne) ZA CZNIK A do SIWZ Specyfikacja produktu (wymagane minimalne parametry i funkcje techniczne) 1. Urz dzenie wielofunkcyjne laserowe kolorowe A3/A4 - parametry minimalne Funkcja DRUKOWANIE 1 Technologia

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 2 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-02-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: przeznaczenie do druku mono/kolor - tekst i grafika. rodzaj urządzenia wielofunkcyjne - druk/skan/kopia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: przeznaczenie do druku mono/kolor - tekst i grafika. rodzaj urządzenia wielofunkcyjne - druk/skan/kopia Produkt zamawiany Produkt oferowany VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość Nazwa i parametry ilość % za 1 szt brutto 1 2 3 4 5 6 7 8 1 CZĘŚĆ I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 1 przeznaczenie do druku mono/kolor

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 6 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-06-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy Załącznik nr 1 BO-231-15/974/MM/13 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nr sprawy Załącznik nr 1 BO-231-15/974/MM/13 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr sprawy Załącznik nr 1 BO-231-15/974/MM/13 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Nazwa przedmiotu zamówienia: najem 21 szt. urządzeń wielofunkcyjnych. 2. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany

Bardziej szczegółowo

CENNIK : KSEROKOPIARKI

CENNIK : KSEROKOPIARKI Sygnatura Umowy UMW/AZ/PN-1/ 15 cz. A CENNIK : KSEROKOPIARKI Wykonawca : RAND Sp. z o.o. adres: ul. Kwidzyńska 13 51-415 Wrocław Numer telefonu: (71) 372 94 60 Numer faxu: (71) 342 39 70 e-mail: firma@rand.pl

Bardziej szczegółowo

Konica Minolta Bizhub 215

Konica Minolta Bizhub 215 Zapraszam do kontaktu: handlowy@kserkop.pl www.kserkop.pl Konica Minolta Bizhub 215 Wielofunkcyjne urządzenie monochromatyczne A3 Najważniejsze funkcje Wszechstronne czarno-białe urządzenie wielofunkcyjne

Bardziej szczegółowo

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie Centralne i zdalne zarzπdzanie kopiami zapasowymi Dedykowane rozwiπzanie dla dowolnej infrastruktury w? rmie Backup stacji roboczych i serwerów Bezpieczne przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Podrêcznik ustawieñ systemowych Funkcje kopiarki / serwera dokumentów Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie I Komputery stacjonarne Procesor Dwurdzeniowy lub Czterordzeniowy w architekturze x86, zapewniający wydajność komputera obsługującego

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ).

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). {tab=opis} Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). Aplikacja umożliwia wygodne przeglądanie, wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Lp. Przedmiot Minimalne parametry techniczne i wymagania Gwarancja Ilość Wymagane funkcje. Laserowa

Załącznik nr 1. Lp. Przedmiot Minimalne parametry techniczne i wymagania Gwarancja Ilość Wymagane funkcje. Laserowa Lp. Przedmiot Minimalne parametry techniczne i wymagania Gwarancja Ilość Drukarka sieciowa z dupleksem Laserowa Rodzaj druku Monochromatyczny Rozdzielczość min, 1200 x Format wydruku 40 stron na minutę

Bardziej szczegółowo

DE-WZP-BS-321-32/10(733) Warszawa, 2 sierpnia 2010 r.

DE-WZP-BS-321-32/10(733) Warszawa, 2 sierpnia 2010 r. DE-WZP-BS-321-32/10(733) Warszawa, 2 sierpnia 2010 r. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest najem urządzeń drukujących.

dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest najem urządzeń drukujących. Poznań, dnia 15 marca 2012 r. Uczestnicy postępowania 390000-ILGW-253-93/12 dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest najem urządzeń

Bardziej szczegółowo

HP - LaserJet Enterprise 700 M725dn MFP (CF066A)

HP - LaserJet Enterprise 700 M725dn MFP (CF066A) HP - LaserJet Enterprise 700 M725dn MFP (CF066A) Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono cena brutto 11 990.00 zł MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne) HP - toner CF214A (black) nr 14A tonery 837.52 zł

Bardziej szczegółowo

fabrycznie nowe wielofunkcyjne urządzenie cyfrowe (kopiarka, drukarka, skaner), rok produkcji: nie niŝszy niŝ 2011

fabrycznie nowe wielofunkcyjne urządzenie cyfrowe (kopiarka, drukarka, skaner), rok produkcji: nie niŝszy niŝ 2011 Załącznik A do zał. 1.1. Wykaz parametrów technicznych i wymagane wyposaŝenie kserokopiarek Uwaga: musi być zgodne ze specyfikacją techniczną kserokopiarki oferowanej przez Wykonawcę. W przypadku spełnienia

Bardziej szczegółowo

OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy IT.271.31.2013 DRUK WZP-200 Załącznik nr... do oferty (pieczęć Wykonawcy) NAZWA(FIRMA) ORAZ ADRES WYKONAWCY OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA...... Dzierżawa 7 wielofunkcyjnych laserowych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna OKI MC563dn

Specyfikacja techniczna OKI MC563dn Specyfikacja techniczna OKI MC563dn Typ Nabiurkowa drukarka wielofunkcyjna Metoda skanowania Kolor CIS Technologia drukowania Technologia elektrofotograficzna kolorowego cyfrowego wydruku LED Pojemność

Bardziej szczegółowo

Jak: Kopiować. Wysyłać cyfrowo. Faksować. Przechowywać zlecenia

Jak: Kopiować. Wysyłać cyfrowo. Faksować. Przechowywać zlecenia Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet seria CM6030/6040 Skrócona instrukcja obsługi Jak: Kopiować Wysyłać cyfrowo Faksować Przechowywać zlecenia www.hp.com/support/cljcm6030mfp www.hp.com/support/cljcm6040mfp

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 1 do siwz Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, wyprodukowanych nie wcześniej niż 12 miesięcy przed podpisaniem umowy, urządzeń wielofunkcyjnych w

Bardziej szczegółowo

Szybkie i kompaktowe kolorowe drukarki laserowe

Szybkie i kompaktowe kolorowe drukarki laserowe Pobierz folder PDF» Prezentacja» Szybkie i kompaktowe kolorowe drukarki laserowe Drukarki Nashuatec SPC220N/221N/222DN oferują wszystko, czego oczekujesz od wydajnych i oszczędnych urządzeń drukujących.

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnego zestawu bezprzewodowego marki IBOX. W zestawie zastosowano nowoczesn¹ technologie radiow¹.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. I. Wykonanie usługi drukowania oraz kserowania dokumentów wraz z serwisem oraz

Opis przedmiotu zamówienia. I. Wykonanie usługi drukowania oraz kserowania dokumentów wraz z serwisem oraz Numer sprawy: DA/ ZP / 4 /2017 Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia I. Wykonanie usługi drukowania oraz kserowania dokumentów wraz z serwisem oraz materiałami eksploatacyjnymi obejmować będzie: 1.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ III Załącznik nr 1c do SIWZ (pełna nazwa/firma Wykonawcy, adres w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ III Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dane techniczne. Typ urządzenia

Podstawowe dane techniczne. Typ urządzenia Podstawowe dane techniczne Typ urządzenia Dostępne funckje główne Monochromatyczne laserowe urządzenie wielofunkcyjne drukowanie, kopiowanie, skanowanie, wysyłanie i opcjonalnie faks Dane techniczne drukarki

Bardziej szczegółowo

Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB

Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB INSTRUKCJA OBSLUGI Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB Smart Multishare USB jest produktem, który pozwala Ci bezprzewodowo transmitowaæ elementy takie jak zdjêcia, filmy video, muzykê i

Bardziej szczegółowo

Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji

Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji 9234594 Wydanie 2 Nokia, Nokia Connecting People i Pop-Port s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Copyright 2005

Bardziej szczegółowo

FAX Option Type 3030. Poradnik faksowania Instrukcja obsâugi

FAX Option Type 3030. Poradnik faksowania <Funkcje podstawowe> Instrukcja obsâugi FAX Option Type 3030 Instrukcja obsâugi Poradnik faksowania 1 2 3 4 5 Pierwsze kroki Wysyâanie faksów Korzystanie z funkcji faksu internetowego Programowanie Rozwiàzywanie problemów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1F do SIWZ RAP/39/2011 CZĘŚĆ 3 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI, DRUKARKI WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I. DRUKARKI

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe A3 2szt. 1. technologia laserowa, czterobębnowa 2. format oryginału A3 3. format kopii A6-A3 4. prędkość kopiowania i druku czarno-białego

Bardziej szczegółowo

DZPZ/333/247/ 2014 Olsztyn, 31 października 2014 r.

DZPZ/333/247/ 2014 Olsztyn, 31 października 2014 r. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. śołnierska 18 10 561 Olsztyn ZMIANA TREŚCI ZAPROSZENIA DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70 Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. galkor@galkor.pl www.galkor.pl Precyzyjna kontrola przebiegu procesu produkcyjnego Wizualizacja dająca pełen obraz produkcji Parametryzacja pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

UMOWA UMW/AZ PN 29/13 cz. A Kserokopiarki

UMOWA UMW/AZ PN 29/13 cz. A Kserokopiarki UMOWA UMW/AZ PN 29/13 cz. A Kserokopiarki Informacje ogólne: Umowa obowiązuje do 31.12.2014 r. Dostawcą sprzętu jest firma RAND, ul. Kwidzyńska 13, 51-415 Wrocław Tel. 71-341-99-80 Firma udziela także

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III DRUKARKI

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III DRUKARKI DOA.III.272.1.62.2015 Załącznik nr 1C do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III DRUKARKI Zamówienie Część III - Dostawa drukarek, skanerów, ploterów i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Skrócona instrukcja obsługi M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Skrócona instrukcja obsługi M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Skrócona instrukcja obsługi M570 Drukowanie z urządzenia USB 1. Włóż dysk USB do portu na przedniej części urządzenia. 2. Otworzy się menu Dysk flash USB. Dotykając przycisków

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnej myszy bezprzewodowej marki IBOX. W myszy u yto nowoczesnej technologii radiowej. W przeciwieñstwie

Bardziej szczegółowo

Panel sterowania. Urządzenie wielofunkcyjne Xerox AltaLink B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Panel sterowania. Urządzenie wielofunkcyjne Xerox AltaLink B8045/B8055/B8065/B8075/B8090 Panel sterowania Dostępność aplikacji zależy od ustawień drukarki. Szczegółowy opis aplikacji i funkcji można znaleźć w przewodniku użytkownika. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Strona główna umożliwia powrót do

Bardziej szczegółowo