Oblicze następnej generacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oblicze następnej generacji"

Transkrypt

1

2 WORKiO rozwiązania sieciowe Witamy w œwiecie cyfrowych platform przetwarzania obrazu WORKiO rzeczywistej konwergencji cyfrowej komunikacji i nowatorskich technologii obrazu. Ka da nowa generacja urz¹dzeñ WORKiO dostarcza nowych, bardziej uniwersalnych rozwi¹zañ, o wy szej niezawodnoœci, jeszcze ³atwiejszych w u ytkowaniu oraz posiadaj¹cych rozszerzone mo liwoœci pracy sieciowej w Twojej firmie. Pocz¹wszy od naszych flagowych cyfrowych cyfrowych hubów obs³uguj¹cych ca³e biura, przez uniwersalne platformy wielofunkcyjne dla ma³ych i œrednich grup roboczych, a do wysokiej jakoœci kolorowych drukarek oraz skanerów, WORKiO ponownie ustala standardy w obs³udze intuicyjnej, trwa³oœci, wydajnoœci i integracji sieciowej. Naszym najnowszym uzupe³nieniem linii produktow WORKiO sa modele WORKiO DP-2330/DP-3030 zaprojektowane do wykonywania najtrudniejszych zadañ w prosty sposób, przez co masz wiêcej czasu, aby skupiæ siê nad innymi, wa nymi rzeczami. Dziêki zaawansowanym cyfrowym mo liwoœciom, intuicyjnemu interfejsowi u ytkownika i wydajnej szybkoœci, naciœniêcie przycisku START w Panasonic WORKiO DP-2330/ DP-3030 poprawi wydajnoœæ Twojej firmy. Bez wzglêdu na to, czy skupiasz siê nad dzisiejszymi potrzebami, czy te myœlisz o przysz³oœci, Panasonic WORKiO DP-2330/DP-3030 to zawsze inteligentny sposób pracy. Oblicze następnej generacji Wielofunkcyjne systemy cyfrowego przetwarzania obrazu, jakimi s¹ WORKiO DP-2330/ DP-3030, zapewni¹ Ci wiele rozwi¹zañ. Wysokiej jakoœci drukowanie i wydajne kopiowanie maj¹ istotne znaczenie dla Twoich potrzeb dotycz¹cych pracy z dokumentami. WORKiO DP-3010/DP-2310 daj¹ Ci te mo liwoœci, a nawet jeszcze wiêcej... w jednym, prostym w u yciu produkcie. Zawieraj¹ one w sobie t¹ sam¹ zaawansowan¹ technologiê, uniwersalnoœæ i intuicyjn¹ obs³ugê, któr¹ mo - na znaleÿæ w naszych cyfrowych hubach, w niezawodnej kompaktowej platformie z mo liwoœciami, które idealnie pasuj¹ do Twoich potrzeb. Oferuj¹c kompletne rozwi¹zania dotycz¹ce obróbki i zarz¹dzania dokumentacj¹, DP-2330/DP-3030 wnios¹ rewolucyjne rozwi¹zania dotycz¹ce cyfrowego przetwarzania obrazu w Twoim miejscu pracy. Zaawansowane funkcje i wielofunkcyjne mo liwoœci WORKiO DP-2330/DP-3030 s¹ ³atwo dostêpne dziêki rewolucyjnemu wizualnemu interfejsowi u ytkownika, wyœwietlanemu na obszernym panelu dotykowym half-vga. Wszystko jest zaaran owane zgodnie z naturalnym tokiem obróbki dokumentów i zorganizowane w intuicyjny ikonowy interfejs, który pozwala niedoœwiadczonym u ytkownikom na wykonanie nawet najtrudniejszych zadañ. WORKiO DP-2330/ DP-3030 s¹ prawdziwymi urz¹dzeniami wielofunkcyjnymi w jednej obudowie, które w standardzie posiadaj¹ mo liwoœæ dwustronnego drukowania sieciowego w œrodowisku Windows, z mo liwoœci¹ rozszerzenia odbioru dokumentów do dwóch wewnêtrznych tac. Ich zaawansowana technologia ³¹czy ca³¹ funkcjonalnoœæ na jednej konsoli, przekraczaj¹c Twoje oczekiwania. WORKiO DP-3010/ DP-2310 to inteligentny sposób pracy dla Twojego biura.

3

4 WORKiO kopiowanie i drukowanie sieciowe szybkie kopiowanie o wysokiej jakoœci Od zwyk³ego kopiowania notatek ze spotkania do tworzenia zszywanych, wielostronicowych raportów dla ca³ych dzia³ów, WORKiO DP-2330/ DP-3030 dostarczaj¹ do 23 (DP-2330) lub 30 (DP-3030) kopii na minutê w rozmiarze A4 i posiadaj¹ w standardzie funkcjê obs³ugi papieru w rozmiarze A3. Po³¹czenie rozdzielczoœci drukowania 600 x 600 dpi i 256 pó³tonów skali szaroœci zapewnia najlepszy wygl¹d kopii. Unikalny, nowy system stabilizacji obrazu Panasonic wykorzystuje zaawansowan¹ technologiê sterowania czasem naœwietlania laserem, co poprawia jakoœæ obrazu. nowatorski interfejs Intuicyjny, ikonowy interfejs na bardzo du ym wyœwietlaczu LCD half-vga (640 x 240 pikseli) zapewnia szybki dostêp do podstawowych funkcji kopiowania, jak równie zaawansowanych funkcji obracania obrazu i opcji obróbki koñcowej dokumentu. Funkcja graficznego potwierdzania pomaga zapobiec kosztownym pomy³kom kopiowania, a nawet umo liwia przesy³anie raportu zakoñczenia pracy do u ytkownika. technologia udosknalania obrazu Oryginalna technologia WORKiO sprawia, e nawet najdrobniejsze szczegó³y graficzne i ma³y tekst s¹ skopiowane z wyraÿnymi detalami. uniwersalnoœæ i udogodnienia Odczuj zdumiewaj¹c¹ uniwersalnoœæ dziêki wbudowanemu modu³owi dwustronnego drukowania (duplexu) i opcjonalnemu automatycznemu podajnikowi dokumentów dwustronnych*, jak i przydatnym funkcjom: podwójnego naœwietlania, cyfrowego SkyShot, kopiowania N-na-1, skalowania oraz obracania obrazu. Wygodna funkcja elektronicznego sortowania uk³ada kopie wed³ug ustawieñ przesuniêcia i obrotu. * Standardowe wyposa enie w niektórych krajach. podwójne Oryginalna funkcja WORKiO naœwietlanie DP-2330/DP-3030 posiadaj¹ unikaln¹ wszechstronn¹ funkcjê umo liwiaj¹c¹ u ytkownikom wykonywanie wysokiej jakoœci kopii dwustronnych dokumentów na pojedynczej stronie, pozbawionych czarnych obramowañ, nawet przy kopiowaniu z otwart¹ pokryw¹ orygina³ów. Funkcja ta jest wyj¹tkowo wygodna, gdy kopiuje siê ma³e dwustronne dokumenty, takie jak dowody osobiste, karty ubezpieczeniowe, czeki, pokwitowania itp. kopiowanie N-na-1 Funkcja kopiowania N-na-1 pozwala zmniejszyæ koszty. Mo na skopiowaæ wiele materia³ów na jednym arkuszu. mo liwoœci ³¹czenia kopiowania Wbudowane funkcje ³¹czenia funkcji kopiowania umo liwiaj¹ realizacjê zaawansowanych zadañ, takich jak kopiowanie tandemowe* oraz zdalne kopiowanie*. Nawet przy pojedynczych, wyj¹tkowo obszernych pracach z krótkimi terminami realizacji, kopiowanie tandemowe pozwala Orygina³y: 50 Orygina³y: 50 Kopie: 10 zestawów Kopie: 10 zestawów w³¹czyæ do wspó³pracy potêgê sieci kilku urz¹dzeñ WORKiO. * Wymagany jest opcjonalny twardy dysk oraz opcjonalna pamiêæ obrazu. Funkcje te s¹ dostêpne tylko przy wspó³pracy pomiêdzy urz¹dzeniami DP-3030/2330, a innymi WORKiO typu DP-3030/2330/3010/2310. Tryb podwójnego naœwietlania Orygina³ Obszar skanowania Orygina³ Obszar skanowania Pierwsze przejœcie orygina³ nr 1 Drugie przejœcie orygina³ nr 2 Kopie: 50 x 5 zestawów Kopie: 50 x 5 zestawów Kopie: 50 x 5 zestawów Dwie kopie po³¹czone na jednym arkuszu Kopie: 50 x 5 zestawów korzystaj z najbardziej przyjaznego interfejsu w Twoim biurze Zaprojektowany, tak aby umo liwiæ pocz¹tkuj¹cym u ytkownikom wykorzystanie ca³ego, szerokiego zakresu u³atwieñ cyfrowego kopiowania, graficzny interfejs u ytkownika WORKiO ustanawia standard dla ³atwoœci u ytkowania. Aran acja menu od lewej do prawej pod¹ a za naturalnym przebiegiem pracy oraz usuwa komplikacje z wiêkszoœci najbardziej wyrafinowanych zadañ kopiowania. Aby u³atwiæ dokonywanie wyboru na przejrzystym uk³adzie du ego panelu dotykowego, przedstawione ustawienia oznaczone s¹ przez ³atwe do odczytania symbole graficzne. dodatkowe korzyœci 2-stronnego kopiowania Wbudowany modu³ kopiowania dwustronnego (duplex) pozwala na kopiowanie na obu stronach, co zwiêksza wydajnoœæ i przynosi korzyœci ekonomiczne. Dziêki opcjonalnemu Automatycznemu podajnikowi dokumentów dwustronnych*, kopiowanie jest wyjatkowo sprawne. Dodatkow¹ korzyœci¹ jest automatyczne drukowanie notatki, ktora przypomina czytelnikowi dokumentu o jego odwróceniu ( See the other side ). * Standardowe wyposa enie w niektórych krajach. kompletne od pocz¹tku do koñca Opcjonalne funkcje wykañczania dokumentów pozwalaj¹ zamieniæ urz¹dzenie WORKiO w kompletny system obróbki dokumentów, realizuj¹cy wszystkie funkcje od pocz¹tku do koñca. Zanim zostanie naciœniêty przycisk start, urz¹dzenie DP-2330/DP-3030 pozwala sprawdziæ wybrane opcje wykoñczenia, aby zapobiec kosztownym pomy³kom. sprawdÿ wybór koñcowej obróbki Na ekranie mo esz potwierdziæ wszystkie ustawienia pocz¹wszy od ustalenia rozmiaru i funkcji Zoom/Efekty do Sortowanie/Wykoñczenie, co pomaga zapobiec marnotrawstwu spowodowanemu b³êdami podczas kopiowania.

5 wysoka jakoœæ drukowania sieciowego z prêdkoœci¹ 23 str./min (DP-2330) lub 30 str./min (DP-3030) i obs³uga papieru w formacie A3 Wydruki PostScript* 2 wzbogacanie Twojej sieci poprzez mo liwoœci pod³¹czeñ Dziêki standardowemu interfejsowi 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet, modele DP-2330/DP-3030 zapewniaj¹ zdolnoœæ drukowania dla wszystkich pod³¹czonych do sieci komputerów osobistych. Standardowy interfejs USB 1.1 pozwala na bezpoœrednie po³¹czenie z okreœlonym komputerem osobistym. Wydruki PCL* 1 Przygotowane do pracy w sieci modele DP-3010/DP-2310 pozwalaj¹ u ytkownikom Twojej sieci lokalnej (LAN) na dostêp do szybkiego drukowania 23 str. /min (DP-2330) lub 30 str. /min (DP-3030) (format A4) o wysokiej jakoœci wydruków, dziêki technologii udoskonalania obrazu Panasonic. Te drukarki sieciowe obs³uguj¹ce rozmiar papieru A3 wykorzystuj¹ wbudowany automatyczny modu³ drukowania dwustronnego (duplex) w celu drukowania na obu stronach papieru. Dodatkowo do standardowego drukowania GDI Windows opcjonalne modu³y i sterowniki rozszerzaj¹ ich wszechstronnoœæ o mo liwoœci drukowania PCL* 1 i Adobe PostScript 3* 2. Opcjonalne modu³y s¹ tak e kompatybilne z protoko³ami IPX/SPX. *1 Wymagany opcjonalny modu³ sterownika wydruku PCL. *2 Wymagany opcjonalny modu³ kontrolera obs³ugi wielostronicowego jêzyka opisu strony. uniwersalnoœæ sterownika drukarki atwe do zainstalowania sterowniki drukarek umo liwiaj¹ u ytkownikowi pe³ne sterowanie funkcjami drukowania prosto z biurka. Pocz¹wszy od intuicyjnego interfejsu ikonowego przez graficzny podgl¹d ekranowy ustawieñ zadania, po mo liwoœæ sprawdzenia stanu urz¹dzenia przed rozpoczêciem wydruku, wszystko jest zaprojektowane, tak aby maksymalizowaæ ³atwoœæ obs³ugi i wyeliminowaæ kosztowne b³êdy. prawdziwa integracja systemowa program monitoruj¹cy status Dziêki tej przydatnej funkcji u ytkownik mo e w prosty sposób zobaczyæ status WORKiO DP-2330/DP-3030, w³¹czajac w to poziom toneru i zapas papieru. HP OpenView system kontroli przedsiêbiorstwa MMC IBM Tivoli Enterprise system kontroli przedsiêbiorstwa Zawieraj¹c technologiê MetaConsole na licencji Netaphor Software, DP-2330/DP-3030 mo na wykorzystywaæ jako urz¹dzenia, które mog¹ byæ zarz¹dzane przez popularne systemy kontroli przedsiêbiorstwa (Enterprise Console Systems), aby uzyskaæ szczyt wydajnoœci systemu podczas obni ania kosztów utrzymania. * MetaConsole TM jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Netaphor TM Software Inc. * Tivoli TM jest zarejestrowanym znakiem handlowym IBM Corporation. * OpenView jest znakiem handlowym firmy Hewlett Packard. * Microsoft Management Console jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Microsoft Corporation. Do wspó³czesnych sieciowych œrodowisk biznesowych, DP-2330/DP-3030 wnosz¹ wiele narzêdzi sieciowych. Od Konsoli zarz¹dzania systemem, do sieciowych narzêdzi konfiguracyjnych dla ksi¹- ek adresowych oraz ustawieñ systemowych, DP-2330/DP-3030 zapewniaj¹ menad erom IT wymagan¹ przez nich zaawansowan¹ konfiguracjê oraz ulepszon¹ wspó³pracê sieciow¹. inteligentna ekonomia i wydajnoœæ Opcjonalny twardy dysk* umo liwiaj¹cy zapisywanie dokumentów w skrzynkach pocztowych chronionych has³ami dla zapewnienia poufnoœci wydruków, inteligentne sterowanie prac¹ urz¹dzenia dziêki szczegó³owemu zarz¹dzaniu kolejk¹ wydruków, funkcja jednoczesnego kopiowania do 12 kolejnych zadañ, miejsce do za³adowania fontów jêzyka PostScript oraz rozszerzenie pamiêci dla buforowania kolejki wydruków, skanowania oraz funkcji sortowania... To tylko kilka inteligentnych funkcji WORKiO, które przyczyniaj¹ siê do zwiêkszenia wydajnoœci pracy urz¹dzeñ. WORKiO DP-2330/DP-3030 umo liwiaj¹ równie skuteczne ustawianie konfiguracji systemu poprzez sieæ i oferuj¹ ³atwe w instalacji opcjonalne oprogramowanie ewidencjonowania sieciowego do œledzenia i rejestracji natê enia u ytkowania WORKiO przez u ytkowników, dane wydzia- ³y oraz funkcje (kopiowanie, skanowanie, faksowanie). * Wymagana opcjonalna pamiêæ obrazu. odbiór wydruków i kopii na maksymalnie trzy sposoby Funkcja automatycznego rozdzielania wydruków do maksymalnie trzech tac umo liwia ich ³atwe sortowanie i odbieranie. Na przyk³ad faksom przychodz¹cym mo e byæ przyporz¹dkowana wewnêtrzna taca (1), wydrukom mo e byæ przyporz¹dkowana wewnêtrzna taca (2), kopiom mo e byæ przyporz¹dkowany opcjonalny zewnêtrzny modu³ przeprowadzaj¹cy obróbkê koñcow¹ (3). funkcje zapewniaj¹ce bezpieczeñstwo danych W celu zapewnienia bezpieczeñstwa danych do wydruku b¹dÿ danych pochodz¹cych z funkcji kopiowania, DP-2330/DP-3030 posiada mo liwoœæ zastosowania wielopoziomowych funkcji zabezpieczeñ, które usuwaj¹ dane z dysku twardego przez nadpisywanie ich zerami lub losowymi danymi, aby zapobiec mo liwoœci wycieku informacji. wybór poziomu zabezpieczeñ DP-2330/DP-3030 posiadaj¹ 3 poziomy automatycznego usuwania danych oraz 2 poziomy usuwania manualnego. Dziêki wielu dostêpnym opcjom mo liwy jest wybór poziomu zabezpieczeñ, odpowiednich dla wa noœci danych oraz sytuacji.

6 WORKiO skanowanie i rozwiązania dystrybucji dokumentów skanowanie sieciowe o du ej szybkoœci Dziêki opcjonalnemu modu³owi skanowania sieciowego WORKiO DP-2330/DP-3030 mog¹ zostaæ skonfigurowane jako rozwi¹zanie skanowania o du ej szybkoœci, które zrewolucjonizuje dystrybucjê dokumentacji. Intuicyjny interfejs WORKiO umo liwia ³atwe wysy³anie zeskanowanych dokumentów do komputera osobistego lub serwera FTP za poœrednictwem sieci lokalnej (LAN). Funkcja Nazwa pliku pozwala nadawaæ skanowanym plikom dowolne nazwy przed ich przes³aniem w celu u³atwienia identyfikacji. Dziêki wysokiej rozdzielczoœci skanowania 600 x 600 dpi z 256 poziomami skali szaroœci wykorzystuj¹cej technologiê rozpraszania b³êdów, mo na otrzymaæ wyraÿne i czytelne wydruki. Przy pomocy opcjonalnego modu³u ADF z odwracaniem arkuszy, mo liwe jest 2-stronne skanowanie nawet do rozmiaru papieru A3. * Standardowe wyposa enie w niektórych krajach. oprogramowanie do zarz¹dzania dokumentacj¹ Opcjonalny System dystrybucji dokumentów System dystrybucji dokumentów* 6) Dostarczanie pozwala u ytkownikom na automatyczne kierowanie dokumentów do wybranych odbiorców. i menu routingu 1) Tworzenie dystrybucji zadañ do odbiorcy Odbiorca Dane mog¹ byæ odbierane jako zeskanowane obrazy, faksy lub wiadomoœci z za³¹cznikami oraz przekierowywane do w³aœciwej osoby, za ka dym razem oszczêdzaj¹c czas i pieni¹dze. Mo na równie realizowaæ indywidualnie routingu Odbiorca 2) Odbieranie menu zdefiniowane zadania, takie jak automatyczne 5) Skanowanie danych 3) Wyœwietlanie menu z identyfikatorem obracanie, redukcja szumów, korekcja przeko- routingu na panelu dystrybucji szenia, optyczne rozpoznawanie tekstu (OCR) [Menu routingu] oraz automatyczne nadawanie plikom nazw z wykorzystaniem tytu³ów odczytanych funkcj¹ OCR. Po uruchomieniu przez DP-2330/DP ) Wybór menu routingu i skanowanie danych realizacji zadania, system dystrybucji dokumentów mo e przes³aæ jego wyniki faksem, poczt¹ System dystrybucji dokumentów* , ftp lub przes³aæ je do folderu sieciowego, folderu opartego na sieci www, a tak e *Wymagany jest opcjonalny modu³ skanera sieciowego dla funkcji systemu dystrybucji dokumentów. bezpoœrednio do komputera PC s. W po³¹czeniu z wbudowan¹ funkcj¹ konwersji do formatu PDF, tam gdzie jest to po ¹dane, mo na otrzymaæ tekstowe dokumenty PDF. szybkie faksowanie DP-2330/DP-3030 mo na przeksza³ciæ w faks wysokiej wydajnoœci. Opcjonalny modu³ komunikacji faksowej dodaje mo liwoœci szybkiego faksu 33,6 kb/s Super G3 przyspieszanego przez 0,7-sekundowe* Quick Scanning skracaj¹ce czas przygotowania i funkcjê Szybkiej transmisji z pamiêci. Jedn¹ z nowo wprowadzonych inteligentnych funkcji DP-2330/ DP-3030 jest funkcja automatycznego prze³¹czania na tryb faksu, okreœlaj¹ca, e numer telefoniczny wpisywany jest jako numer sk³adaj¹cy siê z ponad 6 cyfr. *A4 pionowo w trybie standardowym lub dok³adnym przy korzystaniu z podajnika ADF. Transmisja konwencjonalna Szybka transmisja z pamiêci oprogramowanie do zarz¹dzania dokumentami z komputera Pierwsza strona Po³¹czenie i rozpoczêcie transmisji Po³¹czenie i rozpoczêcie transmisji podczas zapisywania do pamiêci Skanowanie, zapisywanie w pamiêci Po³¹czenie i czas transmisji danych Szybka transmisja z pamiêci Przy przesy³aniu wielostronicowych dokumentów, WORKiO DP-2330/DP-3030 rozpoczynaj¹ transmisjê ju w trakcie skanowania obszernych dokumentów. WORKiO DP-2330/DP-3030 udostêpnia tak e oprogramowanie do zarz¹dzania dokumentami umo liwiaj¹ce wydajne zarz¹dzanie, edycjê oraz udostêpnianie zeskanowanych dokumentów. Dla zarz¹dzania dokumentami w du ej skali opartego na modelu klient-serwer dostêpne jest opcjonalne oprogramowanie systemu serwera DD*, które przenosi Twoj¹ firmê o krok w stronê systemu zarz¹dzania dokumentami bez wykorzystania papieru. *Wymagany jest opcjonalny modu³ skanera sieciowego dla funkcji systemu dystrybucji dokumentów. Wyœwietlanie miniatur dokumentów zarz¹dzanie zeskanowanymi dokumentami Kiedy dokument zostaje zeskanowany, oprogramowanie zarz¹dzania dokumentacj¹ zawiadamia u ytkownika i automatycznie otwiera plik. Przegl¹darka obrazów umo liwia u ytkownikowi ³atwe ogl¹danie, umieszczanie komentarza lub do³¹czanie informacji do pliku. Dziêki prostej obs³udze typu przeci¹gnij i puœæ, u ytkownik mo e zarz¹dzaæ i przeprowadzaæ edycjê dokumentów ze swojego biurka oraz korzystaæ z nich wspólnie z innymi pracownikami. SKANOWANIE Orygina³y [1] Skanowanie-do-serwera TIFF lub PDF Internet Wype³nianie [4] Ok³adka [3] Zapis Odczyt ZAPAMIÊTYWANIE HDD [2] [2] [1] [3] SKANOWANIE DRUKOWANIE KOPII Ok³adka Cover Drukowanie lub do³¹czanie do wiadomoœci jest proste dziêki technice przeci¹gnij i puœæ Skanowanie-do-PC TIFF lub PDF Przegl¹darka dokumentów z opisami Edycja konstrukcja wielosieciowa Kompatybilnoœæ z wieloma systemami operacyjnymi zapewnia, e klienci sieci LAN u ywaj¹cy Windows XP/ Server 2003/2000/98/Me, a tak e Windows NT 4.0 mog¹ korzystaæ z wszechstronnej funkcji skanowania sieciowego typu Push. *Do odbierania plików TIFF lub PDF konieczne jest oprogramowanie do zarz¹dzania dokumentami Panasonic Document Management System. Serwer

7 przesy³anie faksów przez internet uproszczone trasowanie dokumentów Ksi¹ ka adresowa DP-2330/DP-3030 umo liwia zaprogramowanie do 1000 adresów (wymagany jest twardy dysk i dodatkowa pamiêæ obrazu). Numery faksów, adresy poczty elektronicznej, jak i adresy sieciowe mog¹ zostaæ ³atwo zachowane przy pomocy ekranowej klawiatury QWERTY. Równie wygodne oprogramowanie u ytkowe u³atwia tworzenie standardowych nag³ówków poczty elektronicznej ( ). Dziêki opcji faksu internetowego/poczty elektronicznej DP-3010/DP-2310 mog¹ zostaæ ustawione na skanowanie dokumentów jako obrazy TIFF lub pliki PDF oraz przesy³aæ je jako za³¹czniki poczty elektronicznej ( ). Na przyk³ad, za pomoc¹ funkcji Wyœlij-na- zeskanowane dokumenty mog¹ zostaæ wys³ane do innej platformy potrafi¹cej obs³ugiwaæ faks internetowy lub do u ytkowników poczty elektronicznej na ca³ym œwiecie. Funkcja Transmisji mieszanej u³atwia jednoczesn¹ dystrybucjê tego samego dokumentu do wielu u ytkowników poczty elektronicznej i terminali faksów G3. Opcje internetowego faksu/poczty elektronicznej WORKiO zapewniaj¹ funkcjonowanie bramki faksu/poczty elektronicznej, która automatycznie trasuje przychodz¹ce faksy do skrzynki odbiorczej u ytkownika poczty elektronicznej. Plik obrazu z za³¹cznika mo e zostaæ ³atwo otwarty i obejrzany przy pomocy standardowej przegl¹darki. Dziêki oprogramowaniu Panafaks Desktop u ytkownik mo e przes³aæ dokumenty bezpoœrednio ze swojego komputera osobistego poprzez sieæ lokaln¹ (LAN) oraz bramkê DP-2330/DP-3030 do faksów G3 na ca³ym œwiecie. *W przypadku transmisji Wyœlij-na- dokumentów w rozdzielczoœci 600dpi i/lub w formacie A3, w niektórych przypadkach ich odebranie mo e byæ niemo liwe ze wzglêdu na funkcje urz¹dzeñ, którymi dysponuje odbiorca. przyjazna obs³uga atwy dostêp do urz¹dzenia w celu jego konserwacji, to jedna z wyró niaj¹cych cech WORKiO zapewniaj¹cych mu miano przyjaznego serwisu. Klient uniwersalny format obrazu Modele DP-2330/DP-3030 mo na ustawiæ na skanowanie obrazów w standardzie TIFF lub popularnym formacie PDF i przesy³aæ je w postaci za³¹czników poczty elektronicznej ( ). oprogramowanie Panafax FAKS G3 U ytkownicy faksów komputerowych (PC fax) mog¹ wysy³aæ dokumenty bezpoœrednio z w³asnych komputerów osobistych do faksu. Poprzez eliminacjê etapu drukowania kopii i potrzeby przepuszczania jej przez tradycyjne urz¹dzenie, faks komputerowy pozwala zaoszczêdziæ cenny papier, pracê i czas. rozwi¹zania, na których mo esz polegaæ Dziêki dostêpowi od przodu do wnêtrza urz¹dzenia zmiana toneru jest ³atwa. Po prostu otwórz, wyjmij zu- yty pojemnik toneru, przekrêæ go i wysuñ. Niezawodnoœæ jest zawsze priorytetem dla ca³ej linii produktów WORKiO Panasonic. Zdajemy sobie sprawê z wysokich kosztów, które trzeba ponieœæ zw³aszcza w czasie przestoju urz¹dzenia wielofunkcyjnego. Z tego powodu ka dy aspekt techniczny WORKiO DP-2330/DP-3030 jest dopracowany do koñca. Rownie jego funkcje i konstrukcja umo liwiaj¹ca ³atwy dostêp do urz¹dzenia skracaj¹ czas potrzebny na rutynow¹ wymianê toneru lub inne czynnoœci konserwacyjne. rozwi¹zania usprawniaj¹ce konserwacjê Poprzez automatyczne raportowanie dotycz¹ce stanu poziomu toneru i parametrów ró nych kluczowych mechanizmów funkcja Check & Call mo e zapobiec kosztownym przestojom spowodowanym przez proste problemy. Modele WORKiO DP-2330/DP-3030 s¹ wyposa one w system zdalnej diagnostyki*, który umo liwia technikom szybk¹ identyfikacjê problemów i znalezienie ich rozwi¹zania. rozwi¹zania przyjazne œrodowisku Spe³niaj¹c normy EnergyStar, DP-2330/DP-3030 zapewniaj¹ obni enie ca³kowitych kosztów w³asnych. W trybie uœpienia pobór mocy spada prawie do zera. Jednoczeœnie emisja ha³asu i ozonu jest bardzo niska, co zapewnia ciszê i czystoœæ w Twoim biurze. funkcja SprawdŸ i zadzwoñ * Wygodny system Check & Call pozwala serwisowi na pe³n¹ kontrolê stanu i wydajnoœci Twojej drukarki. Na przyk³ad, wewnêtrzna, automatyczna funkcja raportowania powiadamia Twoje centrum serwisowe, kiedy toner siê skoñczy lub gdy jakiekolwiek aspekty mechaniczne wymagaj¹ jego uwagi. Klienci Taktowanie PM Koñcz¹cy siê toner Problemy techniczne Raport miesiêczny/okresowy Materia³y eksploatacyjne Centrum serwisowe *Wymagana opcjonalna karta komunikacji faksowej lub modu³ faksu internetowego/poczty elektronicznej.

8 WORKiO wyposażenie opcjonalne i dane techniczne Pokrywa szyby DA-UC200 Twardy dysk Modu³ twardego dysku DA-HD30 (Wymaga dodatkowej pamiêci graficznej) Taca wewnêtrzna DA-XN201 1-pó³kowy finisher DA-FS300 Taca wyjœciowa (zewnêtrzna) DA-XT200 Parametry techniczne DP-2330/DP-3030 G³ówne parametry Typ Technika kopiowania/drukowania Technika wywo³ywania Automatyczny podajnik papieru z funkcj¹ odwracania (opcja) Podajnik papieru Gramatura papieru Zasilanie Pobór mocy Czas nagrzewania (20 o C) Wymiary (szer. x d³ug. x wys.)* 1 (bez dodatkowego wyposa enia) Masa* 1 (bez dodatkowego wyposa enia) Funkcje kopiarki cyfrowej Czas wykonania pierwszej kopii Rozdzielczoœæ Skala szaroœci Szybkoœæ kopiowania wielostr.* 2 Maksymalny format orygina³u Format kopii Proporcje kopiowania Zoom (zmienny) Kopiowanie wielokrotne Ekspozycja naœwietlenia Pamiêæ sortowania (standardowa) (dodatkowa) Opcjonalna pamięć obrazu 16 MB/64 MB/128 MB DA-SM16B/DA-SM64B/DA-SM28B (Niedostêpne w niektórych krajach) Wyposażenie do odbioru wydruków Oprogramowanie System ewidencjonowania Oprogramowanie do ewidencjonowania DA-WA10 (Wymaga opcjonalnego twardego dysku oraz opcjonalnej pamiêci obrazu) System serwera DD Oprogramowanie serwera DD DA-WS20 (Wymagany opcjonalny modu³ skanera sieciowego lub modu³ skanera sieciowego dla systemu dystrybucji dokumentów) System dystrybucji dokumentów System dystrybucji dokumentów Panasonic DA-WR10 (Wymagany modu³ skanera sieciowego dla systemu dystrybucji dokumentów) Konfiguracja z dwiema kasetami na papier 3 Biurkowa Laserowa poœrednia elektrostatyczna Suchy proces dwusk³adnikowy 50 arkuszy (A4, gramatura 75 g/m 2 ) Standard. 2 x kaseta na 550 arkuszy + podajnik boczny na 50 arkuszy Maks arkuszy z dodatkowymi kasetami Kaseta: od 60 do 90 g/m 2 Podajnik boczny: od 55 do 133 g/m 2 AC V, 50/60 Hz, 6,3 A Maksymalnie: poni ej 1,5 kw W trybie energooszczêdnym: oko³o 28 W W trybie uœpienia: oko³o 18 W Ok. 35 s (g³ówny wy³¹cznik w³¹czony) Ok. 30 s (tryb uœpienia) 597 x 707 x 697 mm (DP-2330) 558 x 557 x 460 mm (DP-3030) Ok. 72 kg (82 kg z automatycznym podajnikiem podajników z funkcj¹ odwracania) Dodatkowe kasety na papier Konfiguracja z trzema kasetami na papier Ok. 4,5 s (A4) 600 dpi 256 poziomów 23 str./min (DP-2330), 30 str./min (DP-3030) A3 A3-A5 (sta³y) Powiêkszenie (sta³y) 200 %, 173 %, 141 %, 122 %, 115 % Zmniejszenie (sta³e) 87 %, 82 %, 71 %, 58 %, 50 % Od 25 do 400 % (z krokiem co 1%) Od 1 do 999, automatyczny reset do 1 Tekst, tekst/foto, foto 16 MB Pamiêæ podstawowa (16 MB) i dodatkowo 16 MB* 3 / 64 MB* 3 / 128 MB* 3 (maksymalnie144 MB); 12 GB (z dodatkowym twardym dyskiem) 1 4 Funkcje drukarki Interfejs drukarki sieciowej Protoko³y komunikacyjne Interfejs drukarki lokalnej Jêzyk opisu strony (standardowy) (dodatkowy) Szybkoœæ drukowania* 2 Format papieru Rozdzielczoœæ drukowania Pamiêæ drukarki Pamiêæ drukarki PCL/PS Kompatybilne systemy operacyjne Funkcje skanera sieciowego (opcja) Interfejs skanera sieciowego Protokó³ komunikacyjny Maksymalny format skanowania Szybkoœæ skanowania* 8 Rozdzielczoœæ skanowania Kompatybilne systemy operacyjne Format danych Funkcje faksu G3 (opcja) Kompatybilnoœæ Szybkoœæ modemu Schemat kodowania Szybkoœæ skanowania* 8 Szybkoœæ przesy³ania* 9 Rozdzielczoœæ skanowania A Maksymalny format orygina³u Efektywna szerokoœæ skanowania Rozdzielczoœæ rejestracji Pamiêæ standardowa* 10 Pamiêæ dodatkowa (opcja)* 10 Liczba automatycznych dialerów Konfiguracja z czterema kasetami na papier Ethernet 10Base-T/100Base-TX TCP/IP (LPD [Port9100/RAW], SNMP, DHCP) IPX/SPX* 4 (NDS, Bindery, NDPS* 5 ), AppleTalk (PS), IPP (PCL, PS) USB 1.1 Panasonic Printing System dla Windows Emulacja PCL 5e* 6, emulacja PCL 6* 6 Adobe PostScript 3 * 7 23 str./min (DP-2330), 30 str./min (DP-3030) Kasety na papier: od A3 do A5 Podajnik boczny: od A3 do A5 Równowa na 1200 dpi x 600 dpi (PCL, PS), 600 dpi x 600 dpi, 300 dpi x 300 dpi (PCL, PS, GDI) 50 MB 6 GB z dodatkowym twardym dyskiem Windows XP/2000/Server 2003, 98, Me, Windows NT 4.0, MacOS (tylko PS)* 7 Ethernet 10Base-T/100Base-TX TCP/IP (LPR, FTP) A3 Ok. 30 o/min (orygina³ów na minutê pionowe A4 z podajnikem ADF) 150 dpi x 150 dpi, 300 dpi x 300 dpi, 600 dpi x 600 dpi Windows XP/2000/Server 2003, 98, Me, Windows NT 4.0 TIFF, PDF ITU-T Group 3, ECM 33,6-2,4 kb/s z automatycznym dostosowaniem JBIG/MMR/MR/MH Ok. 0,7 s (A4 pionowo w trybie Standard lub Fine z podajnikiem ADF) Ok. 2,9 s Standard: 8 punktów/mm x 3,85 linii/mm Fine (dobra): 8 punktów/mm x 7,7 linii/mm Super Fine (bardzo dobra): 16 punktów/mm x 15,4 linii/mm 600 dpi: 600 dpi x 600 dpi A3 292 mm 600 x 600 dpi 3 MB (oko³o. 180 stron) Pamiêæ podstawowa + 4 MB* 3 (320 stron)/8 MB* 3 (640 stron) 200 (Maks z opcjonalnymi dyskiem twardym i pamiêci¹ obrazu) Funkcje faksu internetowego/poczty elektronicznej (opcja)* 11 Kompatybilnoœæ IETF RFC 2305, ITU-T T.37 Protokó³ komunikacyjny TCP/IP (SMTP, POP3, LDAP* 12 ) Zgodnoœæ sieciowa Ethernet 10Base-T/100Base-TX Format danych TIFF-FX (Profile S/F/J), PDF* 13 B A - Odwracaj¹cy automatyczny podajnik dokumentów DA-AR251 (Standardowe wyposa enie w niektórych krajach) B - Automatyczny podajnik dokumentów DA-AS201 Opcje faksu/poczty elektronicznej (faks internetowy) Pamiêæ Flash Faks G3 Skanowanie-na- (faks internetowy) Opcjonalny skaner sieciowy Wymiary Pamiêæ Flash 4 MB/8 MB UE /UE (Niedostêpne w niektórych krajach) Karta komunikacji faksowej DA-FG300 Modu³ faksu internetowego/poczty elektronicznej DA-NF600 Opcje drukarki/drukarki sieciowej Modu³ sterownika wydruku DA-PC301 Modu³ sterownika wielostronicowego jêzyka opisu strony DA-MC301 Modu³ sterownika drukarki GDI IPX/SPX DA-GC601 Drukarka PCL Drukarka PS/PCL Drukarka GDI IPX/SPX Skaner sieciowy Modu³ skanera sieciowego DA-NS600 Pozosta³e opcje Modu³ skanera sieciowego dla systemu dystrybucji dokumentów DA-NS601 Zestaw z kablem do funkcji licznika wydzia³owego DA-KH Modu³ 3. kasety na papier DA-DS Modu³ 4. kasety na papier DA-DS Podstawa do konfiguracji z dwiema kasetami na papier DA-DA Podstawa do konfiguracji z trzema kasetami na papier DA-DA P³yta bazowa z rolkami do przetaczania DA-DA mm 599 mm 697 mm 707 mm 1168 mm Uwagi *1 Wymiary i masa podane s¹ w przybli eniu. *2 Prêdkoœci s¹ uzale nione od aplikacji, konfiguracji i statusu urz¹dzenia. Poszczególne prêdkoœci mog¹ siê ró niæ od podanych powy ej. *3 Mo e byæ niedostêpne w niektórych krajach. *4 Kompatybilne z Novell Netware 3/4/5/6 oraz Novell Directory Services. *5 Dostêpny od czwartego kwarta³u *6 Wymagany jest opcjonalny modu³ kontrolera wydruku i modu³ wielostronicowego jêzyka opisu wydruku. *7 Wymagany jest opcjonalny modu³ wielostronicowego jêzyka opisu wydruku. *8 Szybkoœæ skanowania odnosi siê do procesu podawania od góry do koñca pojedynczej strony tabeli testowej. Czas procesu podawania nie zawiera czasu potrzebnego na osi¹gniêcie punktu skanowania przez pocz¹tek strony oraz na jej wysuniêcie. Czas procesu ca³kowitego zachowania nie ma zastosowania. *9 Czas przesy³ania dotyczy pamiêci przesy³ania danych tekstu tylko przy wykorzystaniu strony wzorcowej rysunku ITU-T Nr 1miêdzy takimi samymi modelami przy maksymalnej prêdkoœci modemu. Czas przesy³ania podczas rzeczywistego u ytkowania mo e byæ inny. Zazwyczaj publiczne linie telefoniczne mog¹ zapewniæ prêdkoœæ komunikacji maksymalnie do 28,8 kb/s. Centrala abonencka (PBX) mo e powodowaæ spadek prêdkoœci przesy³ania do ni szych wartoœci. *10 Na podstawie rysunku ITU-T Nr 1 zeskanowanego w trybie STANDARD. *11 W zale noœci od mo liwoœci faksu odbieraj¹cego, dokument mo e nie zostaæ prawid³owo wydrukowany ze wzglêdu na wybran¹ rozdzielczoœæ i format dokumentu. *12 Funkcja niedostêpna w niektórych krajach. *13 Faks internetowy T.37 obs³uguje tylko format TIFF. Wygl¹d i dane techniczne mog¹ ulec zmianie bez koniecznoœci powiadamiania. Poszczególne elementy wyposa enia dodatkowego mog¹ nie byæ dostêpne w momencie wydania tej ulotki. Microsoft Windows i Windows NT s¹ zastrze onymi znakami handlowymi Microsoft Corporation, Adobe, PostScript i PostScript 3 s¹ zastrze onymi znakami handlowymi Adobe Systems Incorporated w USA i w innych krajach. Novell Netware oraz Novell Directory Services s¹ zastrze onymi znakami handlowymi Novell Inc. w USA i w innych krajach. PCL jest zastrze onym znakiem handlowym firmy Hewlett-Packard. WORKiO jest znakiem handlowym Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Pozosta³e marki lub nazwy produktów s¹ znakami handlowymi ich w³aœcicieli. Panasonic Polska Sp. z o.o. Al. Krakowska 4/6, Warszawa, Polska Tel. (22) , Faks (22) , Infolinia ISO 9001 System Kontroli Jakoœci Ka dy aspekt dzia³alnoœci naszej firmy w zakresie wytwarzania biurowego sprzêtu informatycznego, pocz¹wszy od produkcji, a skoñczywszy na marketingu, spe³nia standardy Systemu Kontroli Jakoœci ISO Projektowanie, rozwój, produkcja, instalacja, naprawa i konserwacja sprzêtu biurowego komunikacyjnego i sieciowego, urz¹dzeñ z nim zwi¹zanych oraz materia³ów eksploatacyjnych. Fabryki poza Japoni¹ równie uzyska³y certyfikaty ISO9001. Jako partner programu Energy Star, firma Panasonic zapewnia, e to urz¹dzenie spe³nia warunki okreœlone w programie Energy Star dotycz¹ce oszczêdnego gospodarowania energi¹. Dane techniczne mog¹ ulec zmianie bez powiadomienia. B³êdy w druku zastrze one. MG-C452EE 0502 Wydrukowane w Polsce

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3.

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3. Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu 9355428 Wydanie 3. DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION z pe³n± odpowiedzialno ci± o wiadczamy, e produkt TME-3 spe³nia wszystkie wymogi

Bardziej szczegółowo

MX-3640N / MX-3140N / MX-2640N. Cyfrowy kolorowy system wielofunkcyjny KOLOROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE A3 Z ZAAWANSOWANĄ TECHNOLOGIĄ

MX-3640N / MX-3140N / MX-2640N. Cyfrowy kolorowy system wielofunkcyjny KOLOROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE A3 Z ZAAWANSOWANĄ TECHNOLOGIĄ MX-3640N / MX-3140N / MX-2640N Cyfrowy kolorowy system wielofunkcyjny KOLOROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE A3 Z ZAAWANSOWANĄ TECHNOLOGIĄ Twój zespół musi działać szybko i zdecydowanie /This is Why /Właśnie

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy Microsoft Dynamics NAV przejmij stery swojej firmy W œlad za potrzebami Twojej firmy Konkurencja na rynku wzrasta, a tempo rozwoju œrodowiska biznesowego wymaga poszukiwania nowych rozwi¹zañ w celu utrzymania

Bardziej szczegółowo

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê.

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê. Warunkiem koniecznym dla zaistnienia gotowoœci jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowej. Bez dostêpu do globalnego systemu komunikacyjnego, adna spo³eczeñstwo nie bêdzie mog³o uczestniczyæ

Bardziej szczegółowo

Ogromne możliwości pracy zarówno w kolorze jak i w trybie monochromatycznym

Ogromne możliwości pracy zarówno w kolorze jak i w trybie monochromatycznym Ogromne możliwości pracy zarówno w kolorze jak i w trybie monochromatycznym MP C2800/MP C3300 Stwórz dokumenty czarno-białe i kolorowe z oszałamiającym wykończeniem Zaspokojenie wszelkich potrzeb w komunikacji

Bardziej szczegółowo

Océ TDS600. Océ TDS600. Drukuj, kopiuj i skanuj w du ym formacie. Konfiguracja podstawowa. Certyfikaty

Océ TDS600. Océ TDS600. Drukuj, kopiuj i skanuj w du ym formacie. Konfiguracja podstawowa. Certyfikaty Specyfikacja techniczna Océ TDS600 Drukuj, kopiuj i skanuj w du ym formacie Konfiguracja podstawowa Drukarka Océ TDS600 Technologia Elektrofotograficzna (g owica LED), b ben z organicznym fotoprzewodnikiem

Bardziej szczegółowo

Doskonały kolor, wysoki standard i możliwość druku dużej liczby dokumentów!

Doskonały kolor, wysoki standard i możliwość druku dużej liczby dokumentów! DRUKOWANIE DO 33 STR./MIN. W CZERNI KOPIOWANIE DO 33 STR./MIN. W KOLORZE Seria Lexmark X730 SKANOWANIE DRUK DWUSTRONNY FAKSOWANIE SIEĆ Lexmark X734de Lexmark X736de Lexmark de Lexmark dte Doskonały kolor,

Bardziej szczegółowo

MX-M232D/MX-M202D/MX-M182D. Cyfrowy system wielofunkcyjny MAE WYMIARY WYSOKA WYDAJNO

MX-M232D/MX-M202D/MX-M182D. Cyfrowy system wielofunkcyjny MAE WYMIARY WYSOKA WYDAJNO MX-M232D/MX-M202D/MX-M182D Cyfrowy system wielofunkcyjny MAE WYMIARY WYSOKA WYDAJNO Jeśli czegoś używasz codziennie, powinno to być dostosowane do sposobu, w jaki wykonujesz swoją pracę. /This is Why/

Bardziej szczegółowo

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać dokładnie ten podręcznik i zachować go w łatwo dostępnym miejscu na wypadek, gdyby

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 INSTRUKCJA OBS UGI CENTRALI ver. 3.5 Ver. 3.5 1 2 Ver. 3.5 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 VER. 3.5 Ministerstwo ¹cznoœci œwiadectwo homologacji nr

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW ŒRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW Gdañsk 2001 Opracowanie Anna Hutyra Centrum Euro Info

Bardziej szczegółowo

Zestaw samochodowy Nokia CK-100 Instrukcja instalacji i obs³ugi

Zestaw samochodowy Nokia CK-100 Instrukcja instalacji i obs³ugi Zestaw samochodowy Nokia CK-100 Instrukcja instalacji i obs³ugi 9209908 Wydanie 2 DEKLARACJA ZGODNO CI NOKIA CORPORATION niniejszym o wiadcza, e produkt HF-22 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07 Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA GDA SK ca10u_pl 08/07 OSTRZE ENIA Aby unikn problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie si z instrukcj przed przyst pieniem do u ytkowania

Bardziej szczegółowo

RÓ NE FIRMY RÓ NE POTRZEBY JEDNO ELASTYCZNE ROZWI ZANIE BACOM

RÓ NE FIRMY RÓ NE POTRZEBY JEDNO ELASTYCZNE ROZWI ZANIE BACOM SYSTEM ZLICZANIA OSÓB BACOM RÓ NE FIRMY RÓ NE POTRZEBY JEDNO ELASTYCZNE ROZWI ZANIE BACOM SYSTEM ZLICZANIA OSÓB O firmie BACOM Firma BACOM istnieje na rynku od 2007 roku i jest producentem oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Us uga jedna za wszystkie. www.tp.pl 9393

Us uga jedna za wszystkie. www.tp.pl 9393 Us uga jedna za wszystkie Dostêp do Internetu DSL tp Internet nie jest jedynym niezbêdnym narzêdziem w Twojej codziennej pracy. Wiemy o tym i rozumiemy Twoje potrzeby, dlatego przygotowaliœmy specjaln¹

Bardziej szczegółowo

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT CHROÑ ŒRODOWISKO www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-0-VT 1. Wa ne informacje... 2. Po co nam zmiêkczacz wody?.... Twarda woda... 4. Skala twardoœci wody... 5. Wyra

Bardziej szczegółowo

Drupal. Poznaj go z każdej strony!

Drupal. Poznaj go z każdej strony! Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Modu³ internetowy Nokia CS-15 Szybki start. 9216663 Wydanie 1. PL

Modu³ internetowy Nokia CS-15 Szybki start. 9216663 Wydanie 1. PL Modu³ internetowy Nokia CS-15 Szybki start 9216663 Wydanie 1. PL DEKLARACJA ZGODNO CI NOKIA CORPORATION niniejszym o wiadcza, e produkt RD-10 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozosta³ymi stosownymi

Bardziej szczegółowo

www.kurspozycjonowania.pl

www.kurspozycjonowania.pl Darmowy Kurs Pozycjonowania pozwoli Ci posi¹œæ w 14 dni wiedzê dziêki której Twoja strona zdobêdzie pierwsze miejsce w wyszukiwarce i wreszcie zacznie dla ciebie zarabiaæ! W kursie zebra³em dla Ciebie

Bardziej szczegółowo

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie: Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji

Bardziej szczegółowo

Modu³ internetowy Nokia CS-19. Wydanie 2.0

Modu³ internetowy Nokia CS-19. Wydanie 2.0 Modu³ internetowy Nokia CS-19 3 1 4 2 5 6 7 Wydanie 2.0 8 9 10 11 12 13 14 15 DEKLARACJA ZGODNO CI NOKIA CORPORATION niniejszym o wiadcza, e produkt RD-14 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozosta³ymi

Bardziej szczegółowo

Doskonały kolor, wysoki standard i możliwość druku dużej liczby dokumentów!

Doskonały kolor, wysoki standard i możliwość druku dużej liczby dokumentów! DRUKOWANIE DO 33 STR./MIN. W CZERNI Seria Lexmark C730 Lexmark C734n Lexmark C736n DO 33 STR./MIN. W KOLORZE SIEĆ Doskonały kolor, wysoki standard i możliwość druku dużej liczby dokumentów! Drukuj mniej

Bardziej szczegółowo

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Podręcznik użytkownika. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Podręcznik użytkownika. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Version 1.1 Readiris 14 Windows Podręcznik użytkownika 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Readiris TM 14 - Podręcznik użytkownika Spis treści Podstawowe informacje o Readiris... 1 Co nowego

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak się to robi. Wydanie III

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak się to robi. Wydanie III Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku.

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Informacje o Instrukcji obsługi Urządzenie zostało dostarczone

Bardziej szczegółowo

CELCIA 20. Regulator programowalny

CELCIA 20. Regulator programowalny CELCIA 0 Regulator programowalny Instrukcja monta u i obs³ugi 0 0 Wstêp Monta i uruchomienie. Miejsce zamontowania. Pod³¹czenie. Nastawa jêzyka, daty i czasu. Wybór pogodowego trybu pracy lub zale nego

Bardziej szczegółowo

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLE LCD 18 DDLE LCD 18/21/24 DDLE LCD 27 Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna i instalacja elektryczna), pierwsze

Bardziej szczegółowo

ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów

ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów WOJCIECH SOKÓLSKI SPZP Corrpol, Gdañsk Wprowadzenie ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów Przedstawiono podstawowe aspekty wprowadzonego w roku 2002 przez NACE International nadzoru

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi PL IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Spis tre ci Przed u yciem urz dzenia Wst p...3 Wa ne informacje dotycz ce bezpiecze stwa...4 1. Przegl

Bardziej szczegółowo