DE-WZP-BS /10(733) Warszawa, 2 sierpnia 2010 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DE-WZP-BS-321-32/10(733) Warszawa, 2 sierpnia 2010 r."

Transkrypt

1 DE-WZP-BS /10(733) Warszawa, 2 sierpnia 2010 r. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej, numer postępowania DE-WZP-BS /10. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759), zwanej dalej ustawą, Zamawiający przekazuje poniŝej treść pytań dotyczących SIWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami. Pytanie nr 1 Część I SIWZ urządzenie wielofunkcyjne A3/A4 kolor 5 sztuk Część II SIWZ urządzenie wielofunkcyjne A3/A4 kolor 1 sztuka Pozycja 14 i 24 opisu mówi o róŝnych pojemnościach kaset 2400 arkuszy i 1500 arkuszy. Jaka pojemność kaset jest wymagana? Proszę o jednoznaczne określenie pojemności kaset. Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby urządzenie wielofunkcyjne A3/A4 kolor stanowiące przedmiot części I i II zamówienia zawierało co najmniej cztery uniwersalne kasety na papier o minimalnej łącznej pojemności 1500 arkuszy. Pytanie nr 2 Część I SIWZ urządzenie wielofunkcyjne A4 kolor 9 sztuk Pozycja 12 automatyczny podajnik oryginałów wymagany automatyczny dwustronny podajnik dokumentów na min 35 arkuszy A4. Czy dopuszczają Państwo urządzenie z automatycznym podajnikiem dokumentów na 35 arkuszy? Pozycja 21 KsiąŜka adresowa Czy dopuszczają Państwo urządzenie z ksiąŝką adresową nie zintegrowaną z LDAP?

2 Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ tj. urządzenie wielofunkcyjne A4 kolor stanowiące przedmiot części I zamówienia ma posiadać automatyczny dwustronny podajnik dokumentów na 35 lub więcej arkuszy A4 oraz ksiąŝkę adresową zintegrowaną z LDAP. W związku z powyŝszymi wyjaśnieniami, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający informuje o dokonaniu zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia polegającej na: 1) Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia otrzymuje brzmienie, według załącznika nr 1 do niniejszego pisma. 2) Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór specyfikacji oferowanego przedmiotu zamówienia otrzymuje brzmienie, według załącznika nr 2 do niniejszego pisma. 3) W Rozdziale 7 ust. 2 w brzmieniu: Wykonawca moŝe zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, nie później niŝ na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niŝ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. zostają zmienione na zapisy w brzmieniu: Wykonawca moŝe zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, nie później niŝ na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niŝ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. W związku z dokonaną zmianą zapisów SIWZ, Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy, przedłuŝa termin składania ofert. Oferty do przedmiotowego postępowania naleŝy składać do dnia 6 sierpnia 2010 r. do godziny 11:00, termin otwarcia ofert: 6 sierpnia 2010 r. o godzinie 11:30. Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. Zgodnie z powyŝszym w Rozdziale 11 SIWZ zapisy w brzmieniu: 2. Termin składania ofert - do r. do godz. 11: Termin otwarcia ofert r. o godz. 11:30. zostają zmienione na zapisy w brzmieniu: 2. Termin składania ofert - do r. do godz. 11: Termin otwarcia ofert r. o godz. 11:30. Wyjaśnienia i wprowadzone zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia są wiąŝące dla wszystkich Wykonawców i naleŝy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy, Zamawiający Ŝąda potwierdzenia otrzymania niniejszego pisma na numer faksu

3 Załącznik nr 1 do pisma DE-WZP-BS /10(733) Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część 1 Urządzenie wielofunkcyjne A4 kolor - 9 szt. Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne 1. Technologia Laserowa 2. Proces drukowania/ Elektrofotograficzne drukowanie/kopiowanie. kopiowania 3. Prędkość 20 str./min drukowania/kopiowania 4. Rozdzielczość Minimum 600 x 600 dpi kopiowania/drukowania 5. Format oryginału A5 A4 6. Format kopii A6 A4 7. Gramatura papieru g/m 2 8. Nagrzewanie maks. 55s 9. Pierwsza kopia maks. 30s 10. Zoom % 11. Drukowanie/kopiowanie dwustronne Wbudowany moduł kopiowania i drukowania dwustronnego 12. Automatyczny podajnik oryginałów Automatyczny dwustronny podajnik dokumentów na min. 35 arkuszy A4 13. Kasety na papier Co najmniej jedna uniwersalna kaseta, o pojemności min. 250 arkuszy 14. Podajnik uniwersalny Min. 1 arkusz 15. Interfejsy 10-Base-T/100-Base-TX, USB Języki opisu stron PCL 6, 17. Obsługiwane systemy MS Windows 2000, XP, Vista. 18. Konfiguracja drukarki MoŜliwość konfiguracji drukarki z panelu sterowania lub oprogramowania 19. Skanowanie Do , FTP 20. Skanowanie w kolorze Wymagane skanowania w kolorze 21. KsiąŜka adresowa KsiąŜka adresowa zintegrowana z LDAP, wpisy do ksiąŝki poprzez panel operatora w urządzeniu lub poprzez WWW 22. Format plików TIFF, PDF, JPEG. 23. Fax MoŜliwość faksowania tradycyjnego (wybieranie numeru z panelu, podanie dokumentu ręcznie lub z podajnika) MoŜliwość wysyłania faksów zawierających co najmniej 30 str. A4 24. Szybkość modemu 33.6 Kbps 25. Szybkie wybieranie Minimum 50 numerów 26. Materiały eksploatacyjne Oryginalne, zgodne z wymogami producenta 27. Warunki dostawy Urządzenie gotowe do eksploatacji zgodnie z dokumentacją

4 28. Gwarancja Min. 36 miesięcy lub kopii w miejscu instalacji urządzenia. Czas skutecznej naprawy do 2 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia o usterce. 29. Informacje dodatkowe Wraz z kopiarko-drukarką naleŝy dostarczyć wszystkie oryginalne materiały eksploatacyjne potrzebne do wydrukowania 50 tys. (kolor i mono) kopii formatu A4, przy 5% pokryciu wg standardu ISO Certyfikaty i standardy Deklaracja zgodności CE (oświadczenie wykonawcy) Urządzenie musi spełniać wymogi normy Energy Star 4.0 (oświadczenie wykonawcy) Urządzenie wielofunkcyjne A4 mono - 6 szt. Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne 1. Technologia Laserowa 2. Proces drukowania/ kopiowania Elektrograficzne drukowanie/kopiowanie, rozdzielność bębna i tonera, zamknięty obieg tonera 3. Prędkość 17 str./min drukowania/kopiowania 4. Rozdzielczość Minimum 600 x 600 dpi kopiowania/drukowania 5. Format oryginału A5 A4 6. Format kopii A5 A4 7. Gramatura papieru g/m 2 8. Nagrzewanie maks. 30s 9. Pierwsza kopia maks. 8s 10. Zoom % 11. Drukowanie/kopiowanie dwustronne Wbudowany moduł kopiowania i drukowania dwustronnego 12. Automatyczny podajnik oryginałów Automatyczny dwustronny podajnik dokumentów na min. 50 arkuszy A4 13. Kasety na papier Co najmniej jedna uniwersalna kaseta, o pojemności min. 250 arkuszy 14. Podajnik uniwersalny Na min. 100 arkuszy 15. Interfejsy 10-Base-T/100-Base-TX, USB Języki opisu stron PCL 6, 17. Obsługiwane systemy MS Windows 98, Me, NT 4.0, 2000, XP 18. Konfiguracja drukarki MoŜliwość konfiguracji drukarki z panelu sterowania lub oprogramowania 19. Skanowanie Do , FTP 20. Skanowanie w kolorze Wymagane skanowania w kolorze 21. KsiąŜka adresowa KsiąŜka adresowa zintegrowana z LDAP, wpisy do ksiąŝki poprzez panel operatora w urządzeniu lub poprzez WWW 22. Format plików TIFF, PDF 23. Fax MoŜliwość faksowania tradycyjnego (wybieranie numeru z panelu, podanie dokumentu ręcznie lub z podajnika) MoŜliwość wysyłania faksów zawierających co najmniej 50 str. A4 24. Szybkość modemu 33.6 Kbps 25. Szybkie wybieranie Minimum 15 numerów

5 26. Kody uŝytkowników Min. 100 kodów dla uŝytkowników oraz oprogramowanie umoŝliwiające automatyczne zliczanie i raportowanie ilości wykonanych kopii, wydruków i faksów w podziale na uŝytkownika i urządzenie 27. Materiały eksploatacyjne Oryginalne, zgodne z wymogami producenta, 28. Warunki dostawy Urządzenie gotowe do eksploatacji zgodnie z dokumentacją 29. Gwarancja Min. 36 miesięcy lub kopii, w miejscu instalacji urządzenia Czas skutecznej naprawy do 2 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia o usterce. 30. Informacje dodatkowe Wraz z kopiarko-drukarką naleŝy dostarczyć wszystkie oryginalne materiały eksploatacyjne potrzebne do wydrukowania 50 tys. kopii formatu A4, przy 5% pokryciu wg standardu ISO Certyfikaty i standardy Deklaracja zgodności CE (oświadczenie wykonawcy) Urządzenie musi spełniać wymogi normy Energy Star 4.0 (oświadczenie wykonawcy) Urządzenie wielofunkcyjne A3/A4 kolor - 5 szt. Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne 1. Technologia Laserowa kolor, proces 4-bębnowy 2. Prędkość drukowania/ 28 str./min A4 kopiowania mono 3. Prędkość drukowania/ 28 str./min A4 kopiowania kolor 4. Rozdzielczość Minimum 600x600 dpi kopiowania/drukowania 5. Pamięć Min MB + Hdd (pamięć na dysku twardym) 80 GB 6. Języki opisu stron PCL 6, 7. Format oryginału A5 A3 8. Format kopii A5 A3 9. Gramatura papieru g/m Pierwsza kopia Maks. 5s mono.; Maks. 8s kolor 11. Nagrzewanie maks. 27s 12. Zoom % 13. Panel operatora Kolorowy, dotykowy 14. Podajnik uniwersalny Na min. 100 arkuszy 15. Drukowanie/kopiowanie dwustronne Wbudowany moduł kopiowania i drukowania dwustronnego 16. Automatyczny podajnik oryginałów Automatyczny dwustronny podajnik dokumentów na min. 50 arkuszy A4 17. Konfiguracja drukarki MoŜliwość konfiguracji drukarki z panelu sterowania lub oprogramowania MS Windows 2000/ XP/ Vista/ Server 2003/ Server 2008, Nowell 18. Obsługiwane systemy 19. Skanowanie Kolorowe, do SMTP, TCP/IP 20. Skanowanie do folderu SMB, FTP, protokół NCP (z zabezpieczeniem logowania) 21. Format plików TIFF, JPG, PDF 22. Interfejsy Ethernet 10 base-t/100 base-tx, USB Kasety na papier Co najmniej cztery uniwersalne kasety, min. Łączna pojemność 1500 arkuszy

6 24. Materiały eksploatacyjne Oryginalne, zgodne z wymogami producenta 25. Kody uŝytkowników Min. 100 kodów dla uŝytkowników oraz oprogramowaniem umoŝliwiające automatyczne zliczanie i raportowanie ilości wykonanych kopii, wydruków i faksów w podziale na uŝytkownika i urządzenie 26. Warunki dostawy Urządzenie gotowe do eksploatacji zgodnie z dokumentacją 27. Informacje dodatkowe Wraz z kopiarko-drukarką naleŝy dostarczyć wszystkie oryginalne materiały eksploatacyjne potrzebne do wydrukowania 50 tys. (kolor i mono) kopii formatu A4, przy 5% pokryciu wg standardu ISO Gwarancja Min. 36 miesięcy lub kopii w miejscu instalacji urządzenia. Czas skutecznej naprawy do 2 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia o usterce. 29. Certyfikaty i standardy Deklaracja zgodności CE (oświadczenie wykonawcy) Urządzenie musi spełniać wymogi normy Energy Star 4.0 (oświadczenie wykonawcy) Urządzenie wielofunkcyjne A3/A4 mono - 1 szt. Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne 1. Technologia Laserowa 2. Proces drukowania/ kopiowania Elektrograficzne drukowanie/kopiowanie, rozdzielność bębna i tonera, zamknięty obieg tonera 3. Prędkość drukowania/ Minimum 60 str./min kopiowania 4. Rozdzielczość Minimum 1200 x1200 dpi kopiowania/drukowania 5. Format oryginału A6 A3 6. Format kopii A6 A3 7. Gramatura papieru g/m 2 8. Nagrzewanie maks. 30s 9. Pierwsza kopia maks. 4.5s 10. Zoom % 11. Pamięć Minimum 512 MB, dysk twardy 160GB 12. Panel operatora Kolorowy, dotykowy 13. Drukowanie/kopiowanie dwustronne Wbudowany moduł kopiowania i drukowania dwustronnego 14. Automatyczny podajnik oryginałów Automatyczny dwustronny podajnik dokumentów na min. 150 arkuszy 15. Kasety na papier Co najmniej dwie kasety uniwersalne o pojemności łącznej min arkuszy i jedna kaseta o duŝej pojemności min arkuszy 16. Szafka/Podstawa UmoŜliwiająca ergonomiczną pracę urządzenia 17. Podajnik uniwersalny Na min. 100 arkuszy 80g/m Interfejsy 10-Base-T/100-Base-TX, USB Konfiguracja drukarki MoŜliwość konfiguracji drukarki z panelu sterowania lub oprogramowania 20. Obsługiwane systemy MS Winindows 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, Vista, Serwer 2003, Serwer 2008

7 21. Języki opisu stron PCL 6, 22. Skanowanie Do , FTP, HDD 23. Skanowanie w kolorze Wymagane skanowanie w kolorze 24. KsiąŜka adresowa KsiąŜka adresowa zintegrowana z LDAP, wpisy do ksiąŝki poprzez panel operatora w urządzeniu lub poprzez WWW 25. Format plików TIFF, PDF 26. Finiszer ze zszywaczem Min arkuszy, zszywacz min. 50 arkuszy, zszywacz broszur min. 15 arkuszy 27. Kody uŝytkowników Min. 500 kodów dla uŝytkowników oraz oprogramowaniem umoŝliwiające automatyczne zliczanie i raportowanie ilości wykonanych kopii, wydruków i faksów w podziale na uŝytkownika i urządzenie 28. Materiały eksploatacyjne Oryginalne, zgodne z wymogami producenta. 29. Warunki dostawy Urządzenie gotowe do eksploatacji zgodnie z dokumentacją 30. Gwarancja Min. 36 miesięcy lub kopii w miejscu instalacji urządzenia. Czas skutecznej naprawy do 2 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia o usterce. 31. Informacje dodatkowe Wraz z kopiarko-drukarką naleŝy dostarczyć wszystkie oryginalne materiały eksploatacyjne potrzebne do wydrukowania 100 tys. kopii formatu A4, przy 5% pokryciu wg standardu ISO Certyfikaty i standardy Deklaracja zgodności CE (oświadczenie wykonawcy) Urządzenie musi spełniać wymogi normy Energy Star 4.0 (oświadczenie wykonawcy) L.p Właściwość Drukarka A4 sieciowa mono - 8 szt. Parametry wymagane 1. Technologia Druku Laserowa 2. Rozdzielczość 1200x1200 dpi 3. Procesor nie mniej niŝ 600 MHz 4. Prędkość druku A4 w czerni: Do 33 str./min Pierwsza wydrukowana strona w czerni: poniŝej 8,0 s z trybu gotowości 5. Pamięć Minimum 128MB z moŝliwością rozszerzenia do 384MB 6. Ekonomiczne Drukowanie Tryb ekonomiczny, automatyczny tryb drukowania dwustronnego 7. Porty Hi-Speed USB 2.0; Port USB do druku dokumentów bezpośrednio z pamięci USB 8. Karta sieciowa Wewnętrzna, 10/100/1000 Base-TX 9. Moduł druku dwustronnego Tak 10. Języki drukowania (lub emulacje) PCL 5c, PCL 6, emulacja Postscript poziom 3 z automatycznym przełączaniem języków 11. Zarządzanie wbudowany serwer internetowy, sterowniki druku 12. Format wydruku A4

8 13. Obsługa nośników Papier (typu bond, o niskiej lub wysokiej gramaturze, zwykły, ekologiczny, szorstki), koperty, etykiety, kartony, folia do przeźroczy, nośniki o wysokiej gramaturze 14. Podajniki papieru 1 x 50 arkuszy + 1 x 250 arkuszy (opcjonalnie moŝliwość dołączenia podajnika na min.500 arkuszy) 15. Panel Sterowania Dwuwierszowy, 16-znakowy monochromatyczny wyświetlacz na panelu sterowania, 5 przycisków: strzałka w górę, strzałka w dół, wybierz (Select), powrót (Return), anuluj (Cancel), 2 diody LED: uwaga (Attention) i gotowy (Ready) 16. Wydajność miesięczna Minimum stron 17. Obsługiwane systemy MS Windows 2000/XP/Vista/2003 Server/ 2008 Server/ Linux/Unix/IBM AIX/Novell/MacOS X/ Citrix/ MS Windows Terminal Services 18. Materiały eksploatacyjne Bęben zintegrowany z tonerem dostarczany jako pojedynczy kartridŝ. W zestawie dodatkowy kartridŝ umoŝliwiający wydrukowanie 6500 stron standardowych. Deklarowana wartość wydajności zgodna z normą ISO/IEC Zasilanie Wymagania: Napięcie zasilania (wejściowe) V (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz). ZuŜycie: 570 W (aktywność/drukowanie), 8 W (tryb gotowości), 0,4 W (drukarka wyłączona); Średnie zuŝycie energii: 2,233 kwh/tydzień 20. Gwarancja Min. 12 miesięcy w miejscu instalacji urządzenia. Czas skutecznej naprawy do 2 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia o usterce. 21. Certyfikaty i standardy Deklaracja zgodności CE (oświadczenie wykonawcy) Urządzenie musi spełniać wymogi normy Energy Star 4.0 (oświadczenie wykonawcy) Część 2 Urządzenie wielofunkcyjne A3/A4 kolor - 1 szt. Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne 1. Technologia Laserowa kolor, proces 4-bębnowy 2. Prędkość drukowania 28 str./min A4 /kopiowania mono 3. Prędkość drukowania/ 28 str./min A4 kopiowania kolor 4. Rozdzielczość Minimum 600x600 dpi kopiowania/drukowania 5. Pamięć Min MB + Hdd (pamięć na dysku twardym) 80 GB 6. Języki opisu stron PCL 6, 7. Format oryginału A5 A3 8. Format kopii A5 A3 9. Gramatura papieru g/m 2

9 10. Pierwsza kopia Maks. 5s mono.; Maks. 8s kolor 11. Nagrzewanie maks. 27s 12. Zoom % 13. Panel operatora Kolorowy, dotykowy 14. Podajnik uniwersalny Na min. 100 arkuszy 15. Drukowanie/kopiowanie dwustronne Wbudowany moduł kopiowania i drukowania dwustronnego 16. Automatyczny podajnik oryginałów Automatyczny dwustronny podajnik dokumentów na min. 50 arkuszy A4 17. Konfiguracja drukarki MoŜliwość konfiguracji drukarki z panelu sterowania lub oprogramowania 18. Obsługiwane systemy MS Windows 2000/ XP/ Vista/ Server 2003/ Server 2008, Nowell 19. Skanowanie Kolorowe, do SMTP, TCP/IP 20. Skanowanie do folderu SMB, FTP, protokół NCP (z zabezpieczeniem logowania) 21. Format plików TIFF, JPG, PDF 22. Interfejsy Ethernet 10 base-t/100 base-tx, USB Kasety na papier Co najmniej cztery uniwersalne kasety, min. Łączna pojemność 1500 arkuszy 24. Materiały Oryginalne, zgodne z wymogami producenta eksploatacyjne 25. Kody uŝytkowników Min. 100 kodów dla uŝytkowników oraz oprogramowaniem umoŝliwiające automatyczne zliczanie i raportowanie ilości wykonanych kopii, wydruków i faksów w podziale na uŝytkownika i urządzenie 26. Warunki dostawy Urządzenie gotowe do eksploatacji zgodnie z dokumentacją 27. Informacje dodatkowe Wraz z kopiarko-drukarką naleŝy dostarczyć wszystkie oryginalne materiały eksploatacyjne potrzebne do wydrukowania 50 tys. (kolor i mono) kopii formatu A4, przy 5% pokryciu wg standardu ISO Gwarancja Min. 36 miesięcy lub kopii w miejscu instalacji urządzenia. Czas skutecznej naprawy do 2 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia o usterce. 29. Certyfikaty i standardy Deklaracja zgodności CE (oświadczenie wykonawcy) Urządzenie musi spełniać wymogi normy Energy Star 4.0 (oświadczenie wykonawcy) Drukarka A4 sieciowa mono - 4 szt. L.p. Właściwość Parametry wymagane 1. Technologia Druku Laserowa 2. Rozdzielczość 1200x1200 dpi 3. Procesor nie mniej niŝ 600 MHz 4. Prędkość druku A4 w czerni: Do 33 str./min Pierwsza wydrukowana strona w czerni: poniŝej 8,0 s z trybu gotowości 5. Pamięć Minimum 128MB z moŝliwością rozszerzenia do 384 MB 6. Ekonomiczne Drukowanie Tryb ekonomiczny, automatyczny tryb drukowania dwustronnego 7. Porty Hi-Speed USB 2.0; Port USB do druku dokumentów bezpośrednio z pamięci USB 8. Karta sieciowa Wewnętrzna, 10/100/1000 Base-TX 9. Moduł druku dwustronnego Tak

10 10. Języki drukowania (lub emulacje) PCL 5c, PCL 6, emulacja Postscript poziom 3 z automatycznym przełączaniem języków 11. Zarządzanie wbudowany serwer internetowy, sterowniki druku 12. Format wydruku A4 13. Obsługa nośników Papier (typu bond, o niskiej lub wysokiej gramaturze, zwykły, ekologiczny, szorstki), koperty, etykiety, kartony, folia do przeźroczy, nośniki o wysokiej gramaturze 14. Podajniki papieru 1 x 50 arkuszy + 1 x 250 arkuszy (opcjonalnie moŝliwość dołączenia podajnika na min.500 arkuszy) 15. Panel Sterowania Dwuwierszowy, 16-znakowy monochromatyczny wyświetlacz na panelu sterowania, 5 przycisków: strzałka w górę, strzałka w dół, wybierz (Select), powrót (Return), anuluj (Cancel), 2 diody LED: uwaga (Attention) i gotowy (Ready) 16. Wydajność miesięczna Minimum stron 17. Obsługiwane systemy MS Windows 2000/XP/Vista/2003 Server/ 2008 Server/ Linux/Unix/IBM AIX/Novell/MacOS X/ Citrix/ MS Windows Terminal Services 18. Materiały eksploatacyjne Bęben zintegrowany z tonerem dostarczany jako pojedynczy kartridŝ. W zestawie dodatkowy kartridŝ umoŝliwiający wydrukowanie 6500 stron standardowych. Deklarowana wartość wydajności zgodna z normą ISO/IEC Zasilanie Wymagania: Napięcie zasilania (wejściowe) V (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz). ZuŜycie: 570 W (aktywność/drukowanie), 8 W (tryb gotowości), 0,4 W (drukarka wyłączona); Średnie zuŝycie energii: 2,233 kwh/tydzień 20. Gwarancja Min. 12 miesięcy w miejscu instalacji urządzenia. Czas skutecznej naprawy do 2 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia o usterce. 21. Certyfikaty i standardy Deklaracja zgodności CE (oświadczenie wykonawcy) Urządzenie musi spełniać wymogi normy Energy Star 4.0 (oświadczenie wykonawcy) Część 3 Urządzenie wielofunkcyjne A4 mono - 1 szt. Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne 1. Technologia Laserowa 2. Proces drukowania/ kopiowania Elektrograficzne drukowanie/kopiowanie, rozdzielność bębna i tonera, zamknięty obieg tonera 3. Prędkość 17 str./min drukowania/kopiowania 4. Rozdzielczość Minimum 600 x 600 dpi kopiowania/drukowania 5. Format oryginału A5 A4 6. Format kopii A5 A4 7. Gramatura papieru g/m 2 8. Nagrzewanie maks. 30s 9. Pierwsza kopia maks. 8s

11 10. Zoom % 11. Drukowanie/kopiowanie dwustronne Wbudowany moduł kopiowania i drukowania dwustronnego 12. Automatyczny podajnik oryginałów Automatyczny dwustronny podajnik dokumentów na min. 50 arkuszy A4 13. Kasety na papier Co najmniej jedna uniwersalna kaseta, o pojemności min. 250 arkuszy 14. Podajnik uniwersalny Na min. 100 arkuszy 15. Interfejsy 10-Base-T/100-Base-TX, USB Języki opisu stron PCL 6, 17. Obsługiwane systemy MS Windows 98, Me, NT 4.0, 2000, XP 18. Konfiguracja drukarki MoŜliwość konfiguracji drukarki z panelu sterowania lub oprogramowania 19. Skanowanie Do , FTP 20. Skanowanie w kolorze Wymagane skanowania w kolorze 21. KsiąŜka adresowa KsiąŜka adresowa zintegrowana z LDAP, wpisy do ksiąŝki poprzez panel operatora w urządzeniu lub poprzez WWW 22. Format plików TIFF, PDF 23. Fax MoŜliwość faksowania tradycyjnego (wybieranie numeru z panelu, podanie dokumentu ręcznie lub z podajnika) MoŜliwość wysyłania faksów zawierających co najmniej 50 str. A4 24. Szybkość modemu 33.6 Kbps 25. Szybkie wybieranie Minimum 15 numerów 26. Kody uŝytkowników Min. 100 kodów dla uŝytkowników oraz oprogramowanie umoŝliwiające automatyczne zliczanie i raportowanie ilości wykonanych kopii, wydruków i faksów w podziale na uŝytkownika i urządzenie 27. Materiały eksploatacyjne Oryginalne, zgodne z wymogami producenta, 28. Warunki dostawy Urządzenie gotowe do eksploatacji zgodnie z dokumentacją 29. Gwarancja Min. 36 miesięcy lub kopii, w miejscu instalacji urządzenia Czas skutecznej naprawy do 2 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia o usterce. 30. Informacje dodatkowe Wraz z kopiarko-drukarką naleŝy dostarczyć wszystkie oryginalne materiały eksploatacyjne potrzebne do wydrukowania 50 tys. kopii formatu A4, przy 5% pokryciu wg standardu ISO Certyfikaty i standardy Deklaracja zgodności CE (oświadczenie wykonawcy) Urządzenie musi spełniać wymogi normy Energy Star 4.0 (oświadczenie wykonawcy) Część 4 Drukarka termosublimacyjna - 1 szt. Lp. Właściwość Parametry wymagane 1. Technologia Druku Kolorowy druk sublimacyjny Monochromatyczny druk termotransferowy 2. Rozdzielczość Rozdzielczość 300 dpi (12pkt/mm)

12 3. Prędkość druku 120 kart/h jednostronnie, w pełnym kolorze (YMCKO), zadruk 1-ej karty w 30 sek. 500 kart/h (K monochromatyczny) 4. Porty Port USB ( kabel USB w zestawie ) 5. Obsługa kart Typ: PVC, PVC kompozytowe Szerokość/wysokość: ISO CR-80 ISO 7810, 54x86mm Grubość kart: 30 mil (0.76 mm) 6. Podajniki kart Pojemność podajnika: 100 kart (30mil) 7. Odbiornik kart Pojemność odbiornika: 45 kart (30mil) 8. Obsługiwane systemy MS Windows 2000/XP/Vista/ 9. Obsługiwane materiały eksploatacyjne Taśmy monochromatyczne: 1000 wydruków z 1 rolki. Kolory taśm monochromatycznych: czarny, niebieski, biały. Taśma barwiąca wraz z rolką czyszczącą Taśma kolorowa YMCKO: 200 wydruków z 1 rolki 10. Zasilanie V AC, 50/60 Hz 11. Gwarancja Minimum 2 lata gwarancji na drukarkę, w tym minimum 2 lata gwarancji na głowicę (bez ograniczenia ilości wydruków) 12. Materiały eksploatacyjne Taśma monochromatyczna czarna - 2 szt. Taśma kolorowa YMCKO 4 szt. 13. Certyfikaty i standardy Deklaracja zgodności CE (oświadczenie wykonawcy) Urządzenie musi spełniać wymogi normy Energy Star 4.0 (oświadczenie wykonawcy) ZastrzeŜenia dodatkowe 1. W toku badania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do nieodpłatnego przedstawienia (w terminie 3 dni roboczych od momentu wezwania) po 1 egzemplarzu kaŝdego z zaoferowanych w danej Części zamówienia, urządzeń (w konfiguracji zgodnej z ofertą) w celu przeprowadzenia badań i/lub testów mających na celu potwierdzenie, iŝ oferowany przez Wykonawcę sprzęt spełnia wymogi SIWZ. 2. W przypadku powstania wątpliwości co do zgodności parametrów oferowanego sprzętu z treścią SIWZ Zamawiający zastrzega takŝe moŝliwość wezwania Wykonawcy do przedstawienia dodatkowo odpowiednich wyników testów w terminie nie dłuŝszym niŝ 3 dni robocze.

13 Załącznik nr 2 do pisma DE-WZP-BS /10(733) Wzór specyfikacji oferowanego przedmiotu zamówienia Załącznik nr 6 do SIWZ Część 1 Urządzenie wielofunkcyjne A4 kolor - 9 szt. Nazwa i model.. Producent. Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne Parametry techniczne sprzętu zaoferowanego przez Wykonawcę 1. Technologia Laserowa 2. Proces drukowania/ Elektrofotograficzne drukowanie/kopiowanie. kopiowania 3. Prędkość 20 str./min drukowania/kopiowania 4. Rozdzielczość Minimum 600 x 600 dpi kopiowania/drukowania 5. Format oryginału A5 A4 6. Format kopii A6 A4 7. Gramatura papieru g/m 2 8. Nagrzewanie maks. 55s 9. Pierwsza kopia maks. 30s 10. Zoom %

14 11. Drukowanie/kopiowanie dwustronne Wbudowany moduł kopiowania i drukowania dwustronnego 12. Automatyczny podajnik oryginałów Automatyczny dwustronny podajnik dokumentów na min. 35 arkuszy A4 13. Kasety na papier Co najmniej jedna uniwersalna kaseta, o pojemności min. 250 arkuszy 14. Podajnik uniwersalny Min. 1 arkusz 15. Interfejsy 10-Base-T/100-Base-TX, USB Języki opisu stron PCL 6, 17. Obsługiwane systemy MS Windows 2000, XP, Vista. 18. Konfiguracja drukarki MoŜliwość konfiguracji drukarki z panelu sterowania lub oprogramowania 19. Skanowanie Do , FTP 20. Skanowanie w kolorze Wymagane skanowania w kolorze 21. KsiąŜka adresowa KsiąŜka adresowa zintegrowana z LDAP, wpisy do ksiąŝki poprzez panel operatora w urządzeniu lub poprzez WWW 22. Format plików TIFF, PDF, JPEG. 23. Fax MoŜliwość faksowania tradycyjnego (wybieranie numeru z panelu, podanie dokumentu ręcznie lub z podajnika) MoŜliwość wysyłania faksów zawierających co najmniej 30 str. A4 24. Szybkość modemu 33.6 Kbps 25. Szybkie wybieranie Minimum 50 numerów 26. Materiały eksploatacyjne Oryginalne, zgodne z wymogami producenta 27. Warunki dostawy Urządzenie gotowe do eksploatacji zgodnie z dokumentacją 28. Gwarancja Min. 36 miesięcy lub kopii w miejscu instalacji urządzenia. Czas skutecznej naprawy do 2 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia o usterce. 29. Informacje dodatkowe Wraz z kopiarko-drukarką naleŝy dostarczyć wszystkie oryginalne materiały eksploatacyjne potrzebne do wydrukowania 50 tys. (kolor i mono) kopii formatu A4, przy 5% pokryciu wg standardu ISO

15 30. Certyfikaty i standardy Deklaracja zgodności CE (oświadczenie wykonawcy) Urządzenie musi spełniać wymogi normy Energy Star 4.0 (oświadczenie wykonawcy) Urządzenie wielofunkcyjne A4 mono - 6 szt. Nazwa i model.. Producent. Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne Parametry techniczne sprzętu zaoferowanego przez Wykonawcę 1. Technologia Laserowa 2. Proces drukowania/ kopiowania Elektrograficzne drukowanie/kopiowanie, rozdzielność bębna i tonera, zamknięty obieg tonera 3. Prędkość 17 str./min drukowania/kopiowania 4. Rozdzielczość Minimum 600 x 600 dpi kopiowania/drukowania 5. Format oryginału A5 A4 6. Format kopii A5 A4 7. Gramatura papieru g/m 2 8. Nagrzewanie maks. 30s 9. Pierwsza kopia maks. 8s 10. Zoom % 11. Drukowanie/kopiowanie Wbudowany moduł kopiowania i drukowania dwustronnego dwustronne 12. Automatyczny podajnik oryginałów Automatyczny dwustronny podajnik dokumentów na min. 50 arkuszy A4 13. Kasety na papier Co najmniej jedna uniwersalna kaseta, o pojemności min. 250 arkuszy 14. Podajnik uniwersalny Na min. 100 arkuszy 15. Interfejsy 10-Base-T/100-Base-TX, USB Języki opisu stron PCL 6, 17. Obsługiwane systemy MS Windows 98, Me, NT 4.0, 2000, XP

16 18. Konfiguracja drukarki MoŜliwość konfiguracji drukarki z panelu sterowania lub oprogramowania 19. Skanowanie Do , FTP 20. Skanowanie w kolorze Wymagane skanowania w kolorze 21. KsiąŜka adresowa KsiąŜka adresowa zintegrowana z LDAP, wpisy do ksiąŝki poprzez panel operatora w urządzeniu lub poprzez WWW 22. Format plików TIFF, PDF 23. Fax MoŜliwość faksowania tradycyjnego (wybieranie numeru z panelu, podanie dokumentu ręcznie lub z podajnika) MoŜliwość wysyłania faksów zawierających co najmniej 50 str. A4 24. Szybkość modemu 33.6 Kbps 25. Szybkie wybieranie Minimum 15 numerów 26. Kody uŝytkowników Min. 100 kodów dla uŝytkowników oraz oprogramowanie umoŝliwiające automatyczne zliczanie i raportowanie ilości wykonanych kopii, wydruków i faksów w podziale na uŝytkownika i urządzenie 27. Materiały eksploatacyjne Oryginalne, zgodne z wymogami producenta, 28. Warunki dostawy Urządzenie gotowe do eksploatacji zgodnie z dokumentacją 29. Gwarancja Min. 36 miesięcy lub kopii, w miejscu instalacji urządzenia Czas skutecznej naprawy do 2 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia o usterce. 30. Informacje dodatkowe Wraz z kopiarko-drukarką naleŝy dostarczyć wszystkie oryginalne materiały eksploatacyjne potrzebne do wydrukowania 50 tys. kopii formatu A4, przy 5% pokryciu wg standardu ISO Certyfikaty i standardy Deklaracja zgodności CE (oświadczenie wykonawcy) Urządzenie musi spełniać wymogi normy Energy Star 4.0 (oświadczenie wykonawcy) Urządzenie wielofunkcyjne A3/A4 kolor - 5 szt.

17 Nazwa i model.. Producent. Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne Parametry techniczne sprzętu zaoferowanego przez Wykonawcę 1. Technologia Laserowa kolor, proces 4-bębnowy 2. Prędkość drukowania/ 28 str./min A4 kopiowania mono 3. Prędkość drukowania/ 28 str./min A4 kopiowania kolor 4. Rozdzielczość Minimum 600x600 dpi kopiowania/drukowania 5. Pamięć Min MB + Hdd (pamięć na dysku twardym) 80 GB 6. Języki opisu stron PCL 6, 7. Format oryginału A5 A3 8. Format kopii A5 A3 9. Gramatura papieru g/m Pierwsza kopia Maks. 5s mono.; Maks. 8s kolor 11. Nagrzewanie maks. 27s 12. Zoom % 13. Panel operatora Kolorowy, dotykowy 14. Podajnik uniwersalny Na min. 100 arkuszy 15. Drukowanie/kopiowanie Wbudowany moduł kopiowania i drukowania dwustronnego dwustronne 16. Automatyczny podajnik oryginałów Automatyczny dwustronny podajnik dokumentów na min. 50 arkuszy A4 17. Konfiguracja drukarki MoŜliwość konfiguracji drukarki z panelu sterowania lub oprogramowania 18. Obsługiwane systemy MS Windows 2000/ XP/ Vista/ Server 2003/ Server 2008, Nowell 19. Skanowanie Kolorowe, do SMTP, TCP/IP 20. Skanowanie do folderu SMB, FTP, protokół NCP (z zabezpieczeniem logowania) 21. Format plików TIFF, JPG, PDF 22. Interfejsy Ethernet 10 base-t/100 base-tx, USB Kasety na papier Co najmniej cztery uniwersalne kasety, min. łączna pojemność 1500 arkuszy 24. Materiały Oryginalne, zgodne z wymogami producenta

18 eksploatacyjne 25. Kody uŝytkowników Min. 100 kodów dla uŝytkowników oraz oprogramowaniem umoŝliwiające automatyczne zliczanie i raportowanie ilości wykonanych kopii, wydruków i faksów w podziale na uŝytkownika i urządzenie 26. Warunki dostawy Urządzenie gotowe do eksploatacji zgodnie z dokumentacją 27. Informacje dodatkowe Wraz z kopiarko-drukarką naleŝy dostarczyć wszystkie oryginalne materiały eksploatacyjne potrzebne do wydrukowania 50 tys. (kolor i mono) kopii formatu A4, przy 5% pokryciu wg standardu ISO Gwarancja Min. 36 miesięcy lub kopii w miejscu instalacji urządzenia. Czas skutecznej naprawy do 2 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia o usterce. 29. Certyfikaty i standardy Deklaracja zgodności CE (oświadczenie wykonawcy) Urządzenie musi spełniać wymogi normy Energy Star 4.0 (oświadczenie wykonawcy) Urządzenie wielofunkcyjne A3/A4 mono - 1 szt. Nazwa i model.. Producent. Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne Parametry techniczne sprzętu zaoferowanego przez Wykonawcę 1. Technologia Laserowa 2. Proces drukowania/ kopiowania Elektrograficzne drukowanie/kopiowanie, rozdzielność bębna i tonera, zamknięty obieg tonera 3. Prędkość drukowania/ Minimum 60 str./min kopiowania 4. Rozdzielczość Minimum 1200 x1200 dpi kopiowania/drukowania 5. Format oryginału A6 A3 6. Format kopii A6 A3 7. Gramatura papieru g/m 2 8. Nagrzewanie maks. 30s 9. Pierwsza kopia maks. 4.5s

19 10. Zoom % 11. Pamięć Minimum 512 MB, dysk twardy 160GB 12. Panel operatora Kolorowy, dotykowy 13. Drukowanie/kopiowanie Wbudowany moduł kopiowania i drukowania dwustronnego dwustronne 14. Automatyczny podajnik oryginałów Automatyczny dwustronny podajnik dokumentów na min. 150 arkuszy 15. Kasety na papier Co najmniej dwie kasety uniwersalne o pojemności łącznej min arkuszy i jedna kaseta o duŝej pojemności min arkuszy 16. Szafka/Podstawa UmoŜliwiająca ergonomiczną pracę urządzenia 17. Podajnik uniwersalny Na min. 100 arkuszy 80g/m Interfejsy 10-Base-T/100-Base-TX, USB Konfiguracja drukarki MoŜliwość konfiguracji drukarki z panelu sterowania lub oprogramowania 20. Obsługiwane systemy 21. Języki opisu stron PCL 6, 22. Skanowanie Do , FTP, HDD MS Winindows 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, Vista, Serwer 2003, Serwer Skanowanie w kolorze Wymagane skanowanie w kolorze 24. KsiąŜka adresowa KsiąŜka adresowa zintegrowana z LDAP, wpisy do ksiąŝki poprzez panel operatora w urządzeniu lub poprzez WWW 25. Format plików TIFF, PDF 26. Finiszer ze zszywaczem Min arkuszy, zszywacz min. 50 arkuszy, zszywacz broszur min. 15 arkuszy 27. Kody uŝytkowników Min. 500 kodów dla uŝytkowników oraz oprogramowaniem umoŝliwiające automatyczne zliczanie i raportowanie ilości wykonanych kopii, wydruków i faksów w podziale na uŝytkownika i urządzenie 28. Materiały eksploatacyjne Oryginalne, zgodne z wymogami producenta. 29. Warunki dostawy Urządzenie gotowe do eksploatacji zgodnie z dokumentacją

20 30. Gwarancja Min. 36 miesięcy lub kopii w miejscu instalacji urządzenia. Czas skutecznej naprawy do 2 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia o usterce. 31. Informacje dodatkowe Wraz z kopiarko-drukarką naleŝy dostarczyć wszystkie oryginalne materiały eksploatacyjne potrzebne do wydrukowania 100 tys. kopii formatu A4, przy 5% pokryciu wg standardu ISO Certyfikaty i standardy Deklaracja zgodności CE (oświadczenie wykonawcy) Urządzenie musi spełniać wymogi normy Energy Star 4.0 (oświadczenie wykonawcy) Drukarka A4 sieciowa mono - 8 szt. Nazwa i model.. Producent. L.p. Właściwość Parametry wymagane Parametry techniczne sprzętu zaoferowanego przez Wykonawcę 1. Technologia Druku Laserowa 2. Rozdzielczość 1200x1200 dpi 3. Procesor nie mniej niŝ 600 MHz 4. Prędkość druku A4 w czerni: Do 33 str./min Pierwsza wydrukowana strona w czerni: poniŝej 8,0 s z trybu gotowości 5. Pamięć Minimum 128MB z moŝliwością rozszerzenia do 384MB 6. Ekonomiczne Drukowanie Tryb ekonomiczny, automatyczny tryb drukowania dwustronnego 7. Porty Hi-Speed USB 2.0; Port USB do druku dokumentów bezpośrednio z pamięci USB 8. Karta sieciowa Wewnętrzna, 10/100/1000 Base-TX 9. Moduł druku dwustronnego Tak 10. Języki drukowania (lub emulacje) PCL 5c, PCL 6, emulacja Postscript poziom 3 z automatycznym przełączaniem języków 11. Zarządzanie wbudowany serwer internetowy, sterowniki druku 12. Format wydruku A4

21 13. Obsługa nośników Papier (typu bond, o niskiej lub wysokiej gramaturze, zwykły, ekologiczny, szorstki), koperty, etykiety, kartony, folia do przeźroczy, nośniki o wysokiej gramaturze 14. Podajniki papieru 1 x 50 arkuszy + 1 x 250 arkuszy (opcjonalnie moŝliwość dołączenia podajnika na min.500 arkuszy) 15. Panel Sterowania Dwuwierszowy, 16-znakowy monochromatyczny wyświetlacz na panelu sterowania, 5 przycisków: strzałka w górę, strzałka w dół, wybierz (Select), powrót (Return), anuluj (Cancel), 2 diody LED: uwaga (Attention) i gotowy (Ready) 16. Wydajność miesięczna Minimum stron 17. Obsługiwane systemy MS Windows 2000/XP/Vista/2003 Server/ 2008 Server/ Linux/Unix/IBM AIX/Novell/MacOS X/ Citrix/ MS Windows Terminal Services 18. Materiały eksploatacyjne Bęben zintegrowany z tonerem dostarczany jako pojedynczy kartridŝ. W zestawie dodatkowy kartridŝ umoŝliwiający wydrukowanie 6500 stron standardowych. Deklarowana wartość wydajności zgodna z normą ISO/IEC Zasilanie Wymagania: Napięcie zasilania (wejściowe) V (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz). ZuŜycie: 570 W (aktywność/drukowanie), 8 W (tryb gotowości), 0,4 W (drukarka wyłączona); Średnie zuŝycie energii: 2,233 kwh/tydzień 20. Gwarancja Min. 12 miesięcy w miejscu instalacji urządzenia. Czas skutecznej naprawy do 2 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia o usterce. 21. Certyfikaty i standardy Deklaracja zgodności CE (oświadczenie wykonawcy) Urządzenie musi spełniać wymogi normy Energy Star 4.0 (oświadczenie wykonawcy)..... (data, imię i nazwisko oraz podpis upowaŝnionego przedstawiciela Wykonawcy)

22 Część 2 Urządzenie wielofunkcyjne A3/A4 kolor - 1 szt. Nazwa i model.. Producent. Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne Parametry techniczne sprzętu zaoferowanego przez Wykonawcę 1. Technologia Laserowa kolor, proces 4-bębnowy 2. Prędkość drukowania 28 str./min A4 /kopiowania mono 3. Prędkość drukowania/ 28 str./min A4 kopiowania kolor 4. Rozdzielczość Minimum 600x600 dpi kopiowania/drukowania 5. Pamięć Min MB + Hdd (pamięć na dysku twardym) 80 GB 6. Języki opisu stron PCL 6, 7. Format oryginału A5 A3 8. Format kopii A5 A3 9. Gramatura papieru g/m Pierwsza kopia Maks. 5s mono.; Maks. 8s kolor 11. Nagrzewanie maks. 27s 12. Zoom % 13. Panel operatora Kolorowy, dotykowy 14. Podajnik uniwersalny Na min. 100 arkuszy 15. Drukowanie/kopiowanie dwustronne Wbudowany moduł kopiowania i drukowania dwustronnego 16. Automatyczny podajnik oryginałów Automatyczny dwustronny podajnik dokumentów na min. 50 arkuszy A4 17. Konfiguracja drukarki MoŜliwość konfiguracji drukarki z panelu sterowania lub oprogramowania 18. Obsługiwane systemy MS Windows 2000/ XP/ Vista/ Server 2003/ Server 2008, Nowell

23 19. Skanowanie Kolorowe, do SMTP, TCP/IP 20. Skanowanie do folderu SMB, FTP, protokół NCP (z zabezpieczeniem logowania) 21. Format plików TIFF, JPG, PDF 22. Interfejsy Ethernet 10 base-t/100 base-tx, USB Kasety na papier Co najmniej cztery uniwersalne kasety, min. łączna pojemność 1500 arkuszy 24. Materiały eksploatacyjne Oryginalne, zgodne z wymogami producenta 25. Kody uŝytkowników Min. 100 kodów dla uŝytkowników oraz oprogramowaniem umoŝliwiające automatyczne zliczanie i raportowanie ilości wykonanych kopii, wydruków i faksów w podziale na uŝytkownika i urządzenie 26. Warunki dostawy Urządzenie gotowe do eksploatacji zgodnie z dokumentacją 27. Informacje dodatkowe Wraz z kopiarko-drukarką naleŝy dostarczyć wszystkie oryginalne materiały eksploatacyjne potrzebne do wydrukowania 50 tys. (kolor i mono) kopii formatu A4, przy 5% pokryciu wg standardu ISO Gwarancja Min. 36 miesięcy lub kopii w miejscu instalacji urządzenia. Czas skutecznej naprawy do 2 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia o usterce. 29. Certyfikaty i standardy Deklaracja zgodności CE (oświadczenie wykonawcy) Urządzenie musi spełniać wymogi normy Energy Star 4.0 (oświadczenie wykonawcy) Drukarka A4 sieciowa mono - 4 szt. Nazwa i model.. Producent. L.p. Właściwość Parametry wymagane Parametry techniczne sprzętu zaoferowanego przez Wykonawcę 1. Technologia Druku Laserowa 2. Rozdzielczość 1200x1200 dpi

24 3. Procesor nie mniej niŝ 600 MHz 4. Prędkość druku A4 w czerni: Do 33 str./min Pierwsza wydrukowana strona w czerni: poniŝej 8,0 s z trybu gotowości 5. Pamięć Minimum 128MB z moŝliwością rozszerzenia do 384MB 6. Ekonomiczne Drukowanie Tryb ekonomiczny, automatyczny tryb drukowania dwustronnego 7. Porty Hi-Speed USB 2.0; Port USB do druku dokumentów bezpośrednio z pamięci USB 8. Karta sieciowa Wewnętrzna, 10/100/1000 Base-TX 9. Moduł druku Tak dwustronnego 10. Języki drukowania (lub emulacje) PCL 5c, PCL 6, emulacja Postscript poziom 3 z automatycznym przełączaniem języków 11. Zarządzanie wbudowany serwer internetowy, sterowniki druku 12. Format wydruku A4 13. Obsługa nośników Papier (typu bond, o niskiej lub wysokiej gramaturze, zwykły, ekologiczny, szorstki), koperty, etykiety, kartony, folia do przeźroczy, nośniki o wysokiej gramaturze 14. Podajniki papieru 1 x 50 arkuszy + 1 x 250 arkuszy (opcjonalnie moŝliwość dołączenia podajnika na min. 500 arkuszy) 15. Panel Sterowania Dwuwierszowy, 16-znakowy monochromatyczny wyświetlacz na panelu sterowania, 5 przycisków: strzałka w górę, strzałka w dół, wybierz (Select), powrót (Return), anuluj (Cancel), 2 diody LED: uwaga (Attention) i gotowy (Ready) 16. Wydajność miesięczna Minimum stron 17. Obsługiwane systemy MS Windows 2000/XP/Vista/2003 Server/ 2008 Server/ Linux/Unix/IBM AIX/Novell/MacOS X/ Citrix/ MS Windows Terminal Services 18. Materiały eksploatacyjne Bęben zintegrowany z tonerem dostarczany jako pojedynczy kartridŝ. W zestawie dodatkowy kartridŝ umoŝliwiający wydrukowanie 6500 stron standardowych. Deklarowana

25 wartość wydajności zgodna z normą ISO/IEC Zasilanie Wymagania: Napięcie zasilania (wejściowe) V (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz). ZuŜycie: 570 W (aktywność/drukowanie), 8 W (tryb gotowości), 0,4 W (drukarka wyłączona); Średnie zuŝycie energii: 2,233 kwh/tydzień 20. Gwarancja Min. 12 miesięcy w miejscu instalacji urządzenia. Czas skutecznej naprawy do 2 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia o usterce. 21. Certyfikaty i standardy Deklaracja zgodności CE (oświadczenie wykonawcy) Urządzenie musi spełniać wymogi normy Energy Star 4.0 (oświadczenie wykonawcy)..... (data, imię i nazwisko oraz podpis upowaŝnionego przedstawiciela Wykonawcy) Część 3 Urządzenie wielofunkcyjne A4 mono - 1 szt. Nazwa i model.. Producent. Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne Parametry techniczne sprzętu zaoferowanego przez Wykonawcę 1. Technologia Laserowa 2. Proces drukowania/ kopiowania Elektrograficzne drukowanie/kopiowanie, rozdzielność bębna i tonera, zamknięty obieg tonera 3. Prędkość drukowania/kopiowania 17 str./min

26 4. Rozdzielczość Minimum 600 x 600 dpi kopiowania/drukowania 5. Format oryginału A5 A4 6. Format kopii A5 A4 7. Gramatura papieru g/m 2 8. Nagrzewanie maks. 30s 9. Pierwsza kopia maks. 8s 10. Zoom % 11. Drukowanie/kopiowanie dwustronne Wbudowany moduł kopiowania i drukowania dwustronnego 12. Automatyczny podajnik oryginałów Automatyczny dwustronny podajnik dokumentów na min. 50 arkuszy A4 13. Kasety na papier Co najmniej jedna uniwersalna kaseta, o pojemności min. 250 arkuszy 14. Podajnik uniwersalny Na min. 100 arkuszy 15. Interfejsy 10-Base-T/100-Base-TX, USB Języki opisu stron PCL 6, 17. Obsługiwane systemy MS Windows 98, Me, NT 4.0, 2000, XP 18. Konfiguracja drukarki MoŜliwość konfiguracji drukarki z panelu sterowania lub oprogramowania 19. Skanowanie Do , FTP 20. Skanowanie w kolorze Wymagane skanowania w kolorze 21. KsiąŜka adresowa KsiąŜka adresowa zintegrowana z LDAP, wpisy do ksiąŝki poprzez panel operatora w urządzeniu lub poprzez WWW 22. Format plików TIFF, PDF 23. Fax MoŜliwość faksowania tradycyjnego (wybieranie numeru z panelu, podanie dokumentu ręcznie lub z podajnika) MoŜliwość wysyłania faksów zawierających co najmniej 50 str. A4 24. Szybkość modemu 33.6 Kbps 25. Szybkie wybieranie Minimum 15 numerów

27 26. Kody uŝytkowników Min. 100 kodów dla uŝytkowników oraz oprogramowanie umoŝliwiające automatyczne zliczanie i raportowanie ilości wykonanych kopii, wydruków i faksów w podziale na uŝytkownika i urządzenie 27. Materiały eksploatacyjne Oryginalne, zgodne z wymogami producenta, 28. Warunki dostawy Urządzenie gotowe do eksploatacji zgodnie z dokumentacją 29. Gwarancja Min. 36 miesięcy lub kopii, w miejscu instalacji urządzenia Czas skutecznej naprawy do 2 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia o usterce. 30. Informacje dodatkowe Wraz z kopiarko-drukarką naleŝy dostarczyć wszystkie oryginalne materiały eksploatacyjne potrzebne do wydrukowania 50 tys. kopii formatu A4, przy 5% pokryciu wg standardu ISO Certyfikaty i standardy Deklaracja zgodności CE (oświadczenie wykonawcy) Urządzenie musi spełniać wymogi normy Energy Star 4.0 (oświadczenie wykonawcy)..... (data, imię i nazwisko oraz podpis upowaŝnionego przedstawiciela Wykonawcy) Część 4 Drukarka termosublimacyjna - 1 szt. Nazwa i model.. Producent. L.p. Właściwość Parametry wymagane Parametry techniczne sprzętu zaoferowanego przez Wykonawcę 1. Technologia Druku Kolorowy druk sublimacyjny Monochromatyczny druk termotransferowy 2. Rozdzielczość Rozdzielczość 300 dpi (12pkt/mm)

28 3. Prędkość druku 120 kart/h jednostronnie, w pełnym kolorze (YMCKO), zadruk 1-ej karty w 30 sek. 500 kart/h (K monochromatyczny) 4. Porty Port USB ( kabel USB w zestawie ) 5. Obsługa kart Typ: PVC, PVC kompozytowe Szerokość/wysokość: ISO CR-80 ISO 7810, 54x86mm Grubość kart: 30 mil (0.76 mm) 6. Podajniki kart Pojemność podajnika: 100 kart (30mil) 7. Odbiornik kart Pojemność odbiornika: 45 kart (30mil) 8. Obsługiwane systemy MS Windows 2000/XP/Vista/ 9. Obsługiwane materiały eksploatacyjne Taśmy monochromatyczne: 1000 wydruków z 1 rolki. Kolory taśm monochromatycznych: czarny, niebieski, biały. Taśma barwiąca wraz z rolką czyszczącą. Taśma kolorowa YMCKO: 200 wydruków z 1 rolki 10. Zasilanie V AC, 50/60 Hz 11. Gwarancja Minimum 2 lata gwarancji na drukarkę, w tym minimum 2 lata gwarancji na głowicę (bez ograniczenia ilości wydruków) 12. Materiały eksploatacyjne Taśma monochromatyczna czarna - 2 szt. Taśma kolorowa YMCKO 4 szt. 13. Certyfikaty i standardy Deklaracja zgodności CE (oświadczenie wykonawcy) Urządzenie musi spełniać wymogi normy Energy Star 4.0 (oświadczenie wykonawcy)..... (data, imię i nazwisko oraz podpis upowaŝnionego przedstawiciela Wykonawcy)

DE.WZP.321.1.4.2014.JC.2 Warszawa, 2014-02-24

DE.WZP.321.1.4.2014.JC.2 Warszawa, 2014-02-24 DE.WZP.321.1.4.2014.JC.2 Warszawa, 2014-02-24 WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia na dostawę urządzeń drukujących na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej - postępowanie nr DE.WZP.321.1.4.2014.JC

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna Załącznik nr 3 1. Kserokopiarka kolorowa z finiszerem Wymagania minimalne lub równoważne - Laserowy system powstawania obrazu - Prędkość kopiowania min. 35 kopii/min. A4 kolorowe

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: WUP/OZP/3320/3321/3/KC/2016 Gdańsk, dnia r. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniem oraz zmiana

Nr sprawy: WUP/OZP/3320/3321/3/KC/2016 Gdańsk, dnia r. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniem oraz zmiana Nr sprawy: WUP/OZP/3320/3321/3/KC/2016 Gdańsk, dnia 17.12016 r. Dotyczy: Dostawy sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Treść zapytań wraz z wyjaśnieniem oraz zmiana Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik 2.2 do SIWZ po zmianie SIWZ z dnia 02.07.2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Pełna nazwa urządzenia, typ, model. Producent Rok produkcji Drukarki laserowe I szt. 3

Bardziej szczegółowo

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II ul. Prądnicka 80 31-202 Kraków Sekretariat Dyrektora Szpitala tel.12-614-20-02 faks 12-614-22-66 sekretariat@szpitaljp2.krakow.pl www.szpitaljp2.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY DLA ZADANIA 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY DLA ZADANIA 2 Załącznik 2.2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY DLA ZADANIA 2 Lp. Nazwa Ilość Jedn. miary Wartość brutto 1 2 3 4 5 1. Drukarka A4 9 Szt. 2. Urządzenie wielofunkcyjne A4

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Nazwa Wymagania Zamawiającego (minimalne) Oferta Wykonawcy*

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Nazwa Wymagania Zamawiającego (minimalne) Oferta Wykonawcy* SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2 1) Drukarka kolorowa wielofunkcyjna wraz z materiałami eksploatacyjnymi 3 szt. Załącznik nr 1 do SIWZ dla części 2 Nazwa Wymagania Zamawiającego (minimalne)

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja PL (Ploter A1 24 ) (szt. 1) Wymagane parametry minimalne. 72 wydruki A1/godz. (+/- 1 m²/godz) 72 wydruki A1/godz.

Specyfikacja PL (Ploter A1 24 ) (szt. 1) Wymagane parametry minimalne. 72 wydruki A1/godz. (+/- 1 m²/godz) 72 wydruki A1/godz. Instrukcja wypełnienia: Wykonawca zobowiązany jest wypełnić kolumnę oznaczoną napisem Nazwa producenta oferowany model, wpisując wartość parametru dla oferowanego urządzenia, zgodnie z zapisami kolumny

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) - ZMIENIONY NR 2 Część IV 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) - ZMIENIONY NR 2 Część IV 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1 ... (oznaczenie wykonawcy) 1. Typ skanera płaski, stolikowy 2. Rozdzielczość optyczna 2400x2400 dpi 3. Głębia koloru 48 bit 4. Prędkość skanowania - w trybie przeglądu: do 7 s, 5. Maksymalne rozmiary dokumentu

Bardziej szczegółowo

Arkusz informacji technicznej

Arkusz informacji technicznej Załącznik nr 2 do SIWZ Arkusz informacji technicznej 1. Urządzenie wielofunkcyjne - atramentowe Producent i model: BROTHER DCP-J100 320,00zł 1 Funkcja drukowania, kopiowania i skanowania (sprzętowego)

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia dla cz. II

Opis Przedmiotu Zamówienia dla cz. II Opis Przedmiotu Zamówienia dla cz. II 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń wielofunkcyjnych wraz z terminalami kart dostępowych, w tym 2 szt. urządzenia wielofunkcyjnego monochromatycznego oraz

Bardziej szczegółowo

prędkość druku min.27 str./min. mono, min. 10 str./min. kolor

prędkość druku min.27 str./min. mono, min. 10 str./min. kolor 1. Drukarka atramentowa Model: DCP-J100 Lp. Parametr Parametr oferowany 1 Funkcja drukowania, kopiowania i skanowania (sprzętowego) w formacie: 2 A4 prędkość druku min.27 str./min. mono, min. 10 str./min.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do wzoru umowy, która stanowi załącznik nr 3 do SIWZ OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE. I. Drukarka laserowa typ 2007-1 szt.

Załącznik nr 1 do wzoru umowy, która stanowi załącznik nr 3 do SIWZ OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE. I. Drukarka laserowa typ 2007-1 szt. Załącznik nr 1 do wzoru umowy, która stanowi załącznik nr 3 do SIWZ CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE I. Drukarka laserowa typ 2007-1 szt. 91 Oferowany model*... Producent*... wskazanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie I Komputery stacjonarne Procesor Dwurdzeniowy lub Czterordzeniowy w architekturze x86, zapewniający wydajność komputera obsługującego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE

WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE I. Drukarka monochromatyczna sieciowa Typ-1: liczba sztuk 60 Oferowany model*.. Producent*.. wymagań minimalnych i

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowych kopiarek wg poniższego zestawienia: CZĘŚĆ I Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż

Bardziej szczegółowo

kolorowego - maks. 11 sek., czarno-białego maks. 10 sek. automatyczny dwustronny na min. 50 ark.

kolorowego - maks. 11 sek., czarno-białego maks. 10 sek. automatyczny dwustronny na min. 50 ark. Załącznik nr 2 do SIWZ Drukarki A4 bez faksu (10 szt) Wymagane funkcje Kopiarka, drukarka sieciowa, skaner sieciowy druku technologia laserowa, kolorowa, czterobębnowa A4 A4-A6 Min. 26 stron kolorowych

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowo przedmiotowy

Formularz cenowo przedmiotowy ... (pieczątka Wykonawcy) Formularz cenowo przedmiotowy do postępowania o zamówienie publiczne na: dzierżawę 1 sztuki fabrycznie nowego kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego (kopiarka, drukarka, skaner)

Bardziej szczegółowo

dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest najem urządzeń drukujących.

dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest najem urządzeń drukujących. Poznań, dnia 15 marca 2012 r. Uczestnicy postępowania 390000-ILGW-253-93/12 dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest najem urządzeń

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe A3 2szt. 1. technologia laserowa, czterobębnowa 2. format oryginału A3 3. format kopii A6-A3 4. prędkość kopiowania i druku czarno-białego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Lp. Przedmiot Minimalne parametry techniczne i wymagania Gwarancja Ilość Wymagane funkcje. Laserowa

Załącznik nr 1. Lp. Przedmiot Minimalne parametry techniczne i wymagania Gwarancja Ilość Wymagane funkcje. Laserowa Lp. Przedmiot Minimalne parametry techniczne i wymagania Gwarancja Ilość Drukarka sieciowa z dupleksem Laserowa Rodzaj druku Monochromatyczny Rozdzielczość min, 1200 x Format wydruku 40 stron na minutę

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwa kategorii Parametry minimalne

L.p. Nazwa kategorii Parametry minimalne Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia DRUKARKI KOLOR - 2 SZTUKI Miejski Zarząd Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy 2 sztuki. Szybkość wydruku w czerni i kolorze

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE I. Skaner Typ: 1 liczba sztuk: 50 Oferowany model *... lub konfiguracji) 1 Typ skanera Skaner płaski, nabiurkowy z

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa 20 sztuk drukarek laserowych do magazynu Politechniki Krakowskiej. Cechy produktu Do 26 str.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa 20 sztuk drukarek laserowych do magazynu Politechniki Krakowskiej. Cechy produktu Do 26 str. Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy KA-2/085/2008 Zadanie częściowe nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa 20 sztuk drukarek laserowych do magazynu Jakość druku (w czerni, tryb best) Cechy

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka techniczna przedmiotu zamówienia

Charakterystyka techniczna przedmiotu zamówienia Załącznik A do SIWZ Charakterystyka techniczna AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH Oddział Terenowy w Gdańsku z/s w Pruszczu Gdańskim ul. Powstańców Warszawy 28 83-000 Pruszcz Gdański (Nazwa i adres Zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny Znak sprawy: SZP/380/5/2011 9122.ZESP ISO 9001:2000 Łańcut dnia 11.02.2011r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW: Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Drukarka laserowa monochromatyczna 1 sztuka

Drukarka laserowa monochromatyczna 1 sztuka Załącznik Nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia DRUKARKI Drukarka laserowa monochromatyczna 1 sztuka Prędkość druku w czerni (tryb normal, A4) Wydruk pierwszej strony w czerni (A4, po wyjściu ze stanu gotowości)

Bardziej szczegółowo

OL/251-83/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dotyczy: przetargu nieograniczonego:

OL/251-83/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dotyczy: przetargu nieograniczonego: OL/251-83/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego: Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek dla Urzędu Skarbowego w Gnieźnie. Zamawiający, stosownie

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1G do SIWZ RAP.272.19.2013 CZĘŚĆ 3 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI, URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budŝetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

... pieczęć Wykonawcy... miejscowość, data. Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy... Tel/fax... NIP... REGON...

... pieczęć Wykonawcy... miejscowość, data. Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy... Tel/fax... NIP... REGON... Załącznik nr 2b do zaproszenia... pieczęć Wykonawcy... miejscowość, data Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy... Tel/fax... NIP... REGON... OFERTA NA DOSTAWĘ DO SIEDZIBY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 1 do siwz Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, wyprodukowanych nie wcześniej niż 12 miesięcy przed podpisaniem umowy, urządzeń wielofunkcyjnych w

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wielofunkcyjne czarno białe 1 szt.

Urządzenie wielofunkcyjne czarno białe 1 szt. Część II siwz Opis przedmiotu zamówienia Urządzenie wielofunkcyjne czarno białe 1 szt. Lp. PARAMETRY TECHNICZNE Nazwa parametru WYMAGANE PARAMETRY NIE GORSZE NIś LUB RÓWNOWAśNE Drukowanie - standard 1

Bardziej szczegółowo

Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia...

Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia... Pozycja 1 - Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, kopiarka, skaner) formatu A3, kolor, finiszer Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia 1. technologia druku laserowa lub oparta na diodach LED

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w części 1, 2, 3, 5, 6, 7

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w części 1, 2, 3, 5, 6, 7 Warszawa, dn. 29.08.2017 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego: Dostawa sprzętu informatycznego oraz oprogramowania, numer sprawy 17/4/42/17. ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Zestawienie : TABELA A Minimalne wymagane parametry techniczne. 33 stron A4 czarno-białych na minutę. 33 stron A4 czarno-białych na minutę

Zestawienie : TABELA A Minimalne wymagane parametry techniczne. 33 stron A4 czarno-białych na minutę. 33 stron A4 czarno-białych na minutę Zestawienie : 2 szt. Drukarek komputerowych laserowych o podanych w tabeli A. Jedna z drukarek ma posiadać dodatkową opcję faksu wymienioną na samym dole Tabeli A. Po 1 sztuce drukarek laserowych o parametrach

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ III Załącznik nr 1c do SIWZ (pełna nazwa/firma Wykonawcy, adres w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ III Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 XI 2016 r. Znak sprawy: BAB.sst ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, dnia 3 XI 2016 r. Znak sprawy: BAB.sst ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, dnia 3 XI 2016 r. Znak sprawy: BAB.sst.214.8.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1.

Bardziej szczegółowo

fabrycznie nowe wielofunkcyjne urządzenie cyfrowe (kopiarka, drukarka, skaner), rok produkcji: nie niŝszy niŝ 2011

fabrycznie nowe wielofunkcyjne urządzenie cyfrowe (kopiarka, drukarka, skaner), rok produkcji: nie niŝszy niŝ 2011 Załącznik A do zał. 1.1. Wykaz parametrów technicznych i wymagane wyposaŝenie kserokopiarek Uwaga: musi być zgodne ze specyfikacją techniczną kserokopiarki oferowanej przez Wykonawcę. W przypadku spełnienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Urządzenie wielofunkcyjne Typ 1: szt. 2 Oferowany model *... Producent *... L.p. Opis wymaganych (minimum) i/albo

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty Dla części I ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty Przedmiot 1. Urządzenie wielofunkcyjne Urządzenie wielofunkcyjne A3 kolor laser spełnianie wymagań określonych przez Podstawowe funkcje urządzenia Drukowanie

Bardziej szczegółowo

Prosta i wszechstronna drukarka kompaktowa-scx-8123na-drukarki... Wielofunkcyjne-Wielofunkcyjne laserowe - monochromatyczne A3 SAMSUNG

Prosta i wszechstronna drukarka kompaktowa-scx-8123na-drukarki... Wielofunkcyjne-Wielofunkcyjne laserowe - monochromatyczne A3 SAMSUNG 1 z 5 2014-07-03 13:00 Prosta i wszechstronna drukarka kompaktowa- SCX-8123NA-Drukarki i Urządzenia Wielofunkcyjne-Wielofunkcyjne laserowe - monochromatyczne A3 SAMSUNG wydrukuj stronę Strona główna Biznes

Bardziej szczegółowo

Oferowany model*.. Producent*..

Oferowany model*.. Producent*.. Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE I. Kolorowa drukarka laserowa: Liczba sztuk: 1 1 Nośniki: Papier, koperty, kartony, pocztówki, etykiety 2 Rozmiar nośnika:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY CZ. II

FORMULARZ OFERTOWY CZ. II FORMULARZ OFERTOWY CZ. II Nazwa Wykonawcy. Siedziba Wykonawcy.... Regon:... NIP:... Tel... Fax... Adres do korespondencji... Osoba wskazana do kontaktu z Zamawiającym: (Imię, Nazwisko):. Tel... Fax...

Bardziej szczegółowo

1. Na przedmiot zamówienia składa się dostawa fabrycznie nowych urządzeń drukujących zgodnych z poniższą konfiguracja sprzętową.

1. Na przedmiot zamówienia składa się dostawa fabrycznie nowych urządzeń drukujących zgodnych z poniższą konfiguracja sprzętową. Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Na przedmiot zamówienia składa się dostawa fabrycznie nowych urządzeń drukujących zgodnych z poniższą konfiguracja sprzętową. ZADANIE 1

Bardziej szczegółowo

A. Drukarka A4 kolor duplex szt. 5

A. Drukarka A4 kolor duplex szt. 5 DOA.III.272.1.92.2011 Załącznik nr 2 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA URZĄDZENIA KOMPUTEROWE A. Drukarka A4 kolor duplex szt. 5 1) Typ druku: laserowy lub ledowy. 2) Szybkość

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot zamówienia.

1. Przedmiot zamówienia. 1. Przedmiot zamówienia. Na przedmiot zamówienia składa się: Zakup 4 laserowych, monochromatycznych, wielofunkcyjnych urządzeń formatu A3 dla dużych grup pracowniczych z terminalem umożliwiającym podłączenie

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1F do SIWZ RAP/39/2011 CZĘŚĆ 3 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI, DRUKARKI WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I. DRUKARKI

Bardziej szczegółowo

HP - LaserJet Enterprise 700 M725dn MFP (CF066A)

HP - LaserJet Enterprise 700 M725dn MFP (CF066A) HP - LaserJet Enterprise 700 M725dn MFP (CF066A) Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono cena brutto 11 990.00 zł MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne) HP - toner CF214A (black) nr 14A tonery 837.52 zł

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wielofunkcyjne powinny umoŝliwiać kopiowanie oraz sieciowe drukowanie i skanowanie, o minimalnych parametrach technicznych:

Urządzenia wielofunkcyjne powinny umoŝliwiać kopiowanie oraz sieciowe drukowanie i skanowanie, o minimalnych parametrach technicznych: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowych (rok produkcji: 2011) urządzeń wielofunkcyjnych i niszczarek na potrzeby Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział

Bardziej szczegółowo

W ramach udzielenia odpowiedzi Zamawiający w związku z art. 38 ust. 1 oraz

W ramach udzielenia odpowiedzi Zamawiający w związku z art. 38 ust. 1 oraz MUP.PK.III.SG.371-94/09 Lublin, dnia 31.08.2009 r. A/a Działając na podstawie art. 38 ust. 2 oraz ust 4 ustawy z dnia 29. 01. 2004 r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: RAP.272.35.2014 część III Załącznik nr 1F do SIWZ WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU - cz3 DRUKARKI, URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

(pieczęć adresowa firmy oferenta) Jednostka Wojskowa 3964 ul. Bystra 1 03 700 Warszawa OFERTA

(pieczęć adresowa firmy oferenta) Jednostka Wojskowa 3964 ul. Bystra 1 03 700 Warszawa OFERTA Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć adresowa firmy oferenta) Jednostka Wojskowa 3964 ul. Bystra 1 03 700 Warszawa OFERTA Niniejszym składamy naszą ofertę na zakup i dostawę sprzętu poligraficznego imię i nazwisko:...

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy. Cena jednostkowa netto. L.p. Nazwa urządzenia Ilość. Wartość netto

Formularz cenowy. Cena jednostkowa netto. L.p. Nazwa urządzenia Ilość. Wartość netto Załącznik Nr do SIWZ (Pieczęć Wykonawcy/Pełnomocnika* O F E R TA Nazwa i siedziba Wykonawcy/ Wykonawców*......... NIP... REGON... Wykonawcy/Pełnomocnika* Wykonawcy/Pełnomocnika Tel.../fax... adres e-mail:...

Bardziej szczegółowo

WAG/I /SW/07 Rzeszów, dn r. Ogłoszenie

WAG/I /SW/07 Rzeszów, dn r. Ogłoszenie WAG/I-2910-13/SW/07 Rzeszów, dn. 6.11.2007 r. Ogłoszenie Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie ul. Zamkowa 8 35-032 Rzeszów zwany dalej Zamawiającym, ogłasza

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1B do SIWZ RAP.272.161.2012 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI, URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I. DRUKARKI

Bardziej szczegółowo

OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE CZĘŚĆ II DRUKARKI I SKANERY

OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE CZĘŚĆ II DRUKARKI I SKANERY Załącznik nr 3B do SIWZ.. Pieczęć firmowa Wykonawcy OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE CZĘŚĆ II DRUKARKI I SKANERY A. DRUKARKI LASEROWE - 12 sztuk 1. 2 sztuki z dodatkowym podajnikiem Producent, model,

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania BZP.271.2.1.2013.III Staszów, dnia 08.02.2013r. Uczestnicy postępowania Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Dostawa sprzętu komputerowego oraz dostawa drukarek w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Część nr 2 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia(OPZ)

Część nr 2 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia(OPZ) Załącznik nr 1B do SIWZ i umowy Część nr 2 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia(OPZ) URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE A3 KOLOR 1. Typ urządzenia laserowe, wielofunkcyjne urządzenie drukujące 2. Format oryginału

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: przeznaczenie do druku mono/kolor - tekst i grafika. rodzaj urządzenia wielofunkcyjne - druk/skan/kopia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: przeznaczenie do druku mono/kolor - tekst i grafika. rodzaj urządzenia wielofunkcyjne - druk/skan/kopia Produkt zamawiany Produkt oferowany VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość Nazwa i parametry ilość % za 1 szt brutto 1 2 3 4 5 6 7 8 1 CZĘŚĆ I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 1 przeznaczenie do druku mono/kolor

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1F do SIWZ RAP/ /2011 CZĘŚĆ 3 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI, URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I. DRUKARKI

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: RAP.272.110.2014 CZĘŚĆ III Załącznik nr 1F do SIWZ WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI, URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

NOTEBOOK - 6 sztuk. PROCESOR Intel Core i5 generacji 7 powyżej 2.5 GHz (tryb Turbo powyżej 3.0 GHz)

NOTEBOOK - 6 sztuk. PROCESOR Intel Core i5 generacji 7 powyżej 2.5 GHz (tryb Turbo powyżej 3.0 GHz) NOTEBOOK - 6 sztuk EKRAN PRZEKĄTNA EKRANU 13.0 13.5 NOMINALNA ROZDZIELCZOŚĆ EKRANU 1920 x 1080 pikseli (FHD) POWŁOKA EKRANU antyrefleksyjna PROCESOR PROCESOR Intel Core i5 generacji 7 TAKTOWANIE PROCESORA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE 1 ... pieczątka firmowa ZAŁACZNIK 2 nr sprawy 75/L/16 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE 1 URZĄDZENIE LASEROWE MONOCHROMATYCZNE WIELOFUNKCYJNE - klasy Brother DCP-8110DN LUB RÓWNOWAŻNE 1 Funkcje podstawowe

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja irc2380i / irc3080/i / irc3580/i Typ Maksymalny rozmiar oryginału Rozmiar kopii Kaseta Podajnik ręczny Rozdzielczość Skanowanie: Kopiowanie Drukowanie Szybkość kopiowania /drukowania A4 A3

Bardziej szczegółowo

8 szt. 13 szt. 4. Drukarka laserowa A4 monochromatyczna 8 szt. 13 szt.

8 szt. 13 szt. 4. Drukarka laserowa A4 monochromatyczna 8 szt. 13 szt. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wdrożenie i obsług serwisowa systemu centralnego wydruku składającego się z urządzeń drukujących i oprogramowania, zgodnie z zestawieniem: L.p. Dostawa: Nazwa Zakres

Bardziej szczegółowo

4. Drukarka atramentowa kolorowa A3 1 sztuk

4. Drukarka atramentowa kolorowa A3 1 sztuk 4. Drukarka atramentowa kolorowa A3 sztuk (MONO/KOLOR) normal [OptiPlex 55 Ultra Small From Factor] 2 ROZDZIELCZOŚĆ Min 200 x 200 dpi 3 TECHNOLOGIA DRUKU Druk atramentowy 4 WKŁADY DRUKUJĄCE 5 Minimum w

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ 1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa fabrycznie nowych, niżej wymienionych cyfrowych urządzeń wielofunkcyjnych z opcjami kopiowania, drukowania, skanowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej L.p. Komponent 1. Wydajność obliczeniowa jednostki Komputer uzyskujący w teście

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III DRUKARKI

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III DRUKARKI DOA.III.272.1.62.2015 Załącznik nr 1C do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III DRUKARKI Zamówienie Część III - Dostawa drukarek, skanerów, ploterów i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Drukarki Drukarka laser mono ilość 2 Drukarka laserowa monochromatyczna A4 (parametry minimalne)

Opis przedmiotu zamówienia. Drukarki Drukarka laser mono ilość 2 Drukarka laserowa monochromatyczna A4 (parametry minimalne) Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 3 do umowy Opis przedmiotu zamówienia 1. Dostarczony sprzęt komputerowy musi być fabrycznie nowy, nieużywany, bez braków i uszkodzeń oraz wyprodukowany w roku 2011.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Niniejszy załącznik przedstawia szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wymagania określone w poniższym opisie należy traktować jako niezbędne minimum

Bardziej szczegółowo

Procesor. Pamięć. Dyski i napędy. Zintegrowane moduły. Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZAŁĄCZNIK NR 2 DO FORMULARZA OFERTY.

Procesor. Pamięć. Dyski i napędy. Zintegrowane moduły. Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZAŁĄCZNIK NR 2 DO FORMULARZA OFERTY. Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZAŁĄCZNIK NR 2 DO FORMULARZA OFERTY. Komputery z oprogramowaniem - 10 szt. Typ Mini Tower Procesor Producent Intel Nazwa rodziny Core i3-6100 Częstotliwość

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym. Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55, 70-952 Szczecin

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym. Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55, 70-952 Szczecin Nr sprawy: 40000-WLO-53-7/08/AK Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Spis treści 2. Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek oraz usługa drukowania (cześć 2 postępowania) Drukarki

Spis treści 2. Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek oraz usługa drukowania (cześć 2 postępowania) Drukarki Spis treści 2. Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek oraz usługa drukowania (cześć 2 postępowania) 2 2.1. Drukarki... 2 2.1.1. Drukarka wielofunkcyjna... 2 2.1.2. Drukarka laserowa monochromatyczna...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 14 600 stron. 169 000 stron A5R - A3. 20 str./min. 15 str./min. 25 str./min. 600 x 600 dpi.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 14 600 stron. 169 000 stron A5R - A3. 20 str./min. 15 str./min. 25 str./min. 600 x 600 dpi. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 KSEROKOPIARKA MONOCHROMATYCZNA 7 sztuk LP. PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE 1 Technologia wydruku laserowa monochromatyczna 2 Wydajność tonera przy 5%

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna OKI MC563dn

Specyfikacja techniczna OKI MC563dn Specyfikacja techniczna OKI MC563dn Typ Nabiurkowa drukarka wielofunkcyjna Metoda skanowania Kolor CIS Technologia drukowania Technologia elektrofotograficzna kolorowego cyfrowego wydruku LED Pojemność

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1F do SIWZ RAP/15/2011 CZĘŚĆ 3 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I. DRUKARKI Drukarka atramentowa typ

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dane techniczne. Typ urządzenia

Podstawowe dane techniczne. Typ urządzenia Podstawowe dane techniczne Typ urządzenia Dostępne funckje główne Monochromatyczne laserowe urządzenie wielofunkcyjne drukowanie, kopiowanie, skanowanie, wysyłanie i opcjonalnie faks Dane techniczne drukarki

Bardziej szczegółowo

DOA-III /08 Kielce,

DOA-III /08 Kielce, URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3 tel. 0-41 342 15 49, fax 0-41 344 52 65 DOA-III-3323-6/08 Kielce, 2008-04-03 Do wszystkich zainteresowanych, którzy

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na dostawę i dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych dla Akademii Sztuki w Szczecinie AS/BZP/14/2012

Przetarg nieograniczony na dostawę i dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych dla Akademii Sztuki w Szczecinie AS/BZP/14/2012 Załącznik nr 4 - Opis przedmiotu zamówienia/szczegółowe wymagania I. Zamówienie obejmuje dzierżawę następujących urządzeń: 1. wielofunkcyjne fabrycznie nowe przykładowy model: Kyocera TASKalfa 3050ci lub

Bardziej szczegółowo

Wymagane parametry techniczne urządzeń drukujących i systemu zarządzająco-monitorującego

Wymagane parametry techniczne urządzeń drukujących i systemu zarządzająco-monitorującego Załącznik do Formularza Ofertowego BA-III.2601.13.1.2017 Wymagane parametry techniczne urządzeń drukujących i systemu zarządzająco-monitorującego 1. Urządzenie Typu 1-5 szt. Urządzenie obsługuje format

Bardziej szczegółowo

Wasz znak: Warszawa, r. Nasz znak:

Wasz znak: Warszawa, r. Nasz znak: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Centrala Spółki Departament Zakupów, Administracji i Majątku tel. (0 22) 691 79 91 fax (0 22) 691 89 21 dw@pgnig.pl Wasz znak: Warszawa, 30.09.2011 r. Nasz znak:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) Załącznik Nr 1A SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) I. Urządzenie wielofunkcyjne 1 szt. Cechy produktu Ogólne Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4) Szybkość urządzenia,

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Załącznik nr 1F do SIWZ RAP.272.53.2012 CZĘŚĆ 3 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI, URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I. DRUKARKI Drukarka

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na dostawę i dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych dla Akademii Sztuki w Szczecinie AS/BZP/12/2012

Przetarg nieograniczony na dostawę i dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych dla Akademii Sztuki w Szczecinie AS/BZP/12/2012 Załącznik nr 4 - Opis przedmiotu zamówienia/szczegółowe wymagania I. Zamówienie obejmuje dzierżawę następujących urządzeń:. wielofunkcyjne fabrycznie nowe przykładowy model: Kyocera TASKalfa 00ci lub równoważne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (do wniosku o wszczęcie postępowania przetargowego w trybie porównanie cen na kserokopiarkę ) 1. Nazwa i adres zamawiającego: Elektrownia Chorzów S.A. 41-503

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZAPYTANIA OFERTOWEGO o wartości zamówienia poniżej 14 000 euro

FORMULARZ ZAPYTANIA OFERTOWEGO o wartości zamówienia poniżej 14 000 euro Żnin, dnia 8 października 2010r. OR.3431-43 /10 A/A FORMULARZ ZAPYTANIA OFERTOWEGO o wartości zamówienia poniżej 14 000 euro na sprzedaż i dostawę komputerów przenośnych, drukarki laserowej oraz oprogramowania

Bardziej szczegółowo

DZPZ/ 333/71/2012 Olsztyn, dnia 20 kwietnia 2012 r.

DZPZ/ 333/71/2012 Olsztyn, dnia 20 kwietnia 2012 r. DZPZ/ 333/71/2012 Olsztyn, dnia 20 kwietnia 2012 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ Przedmiot zapytania dotyczy: Zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem I. Zamawiający: Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

Wielozadaniowa, kompaktowa wydajność

Wielozadaniowa, kompaktowa wydajność Pobierz folder PDF» Wielozadaniowa, kompaktowa wydajność Wielofunkcyjne urządzenia Nashuatec SP4100SF oraz SP4110SF zaprojektowane zostały w taki sposób, by zadbać o Twoje codzienne zadania biznesowe z

Bardziej szczegółowo

CENNIK : KSEROKOPIARKI

CENNIK : KSEROKOPIARKI Sygnatura Umowy UMW/AZ/PN-1/ 15 cz. A CENNIK : KSEROKOPIARKI Wykonawca : RAND Sp. z o.o. adres: ul. Kwidzyńska 13 51-415 Wrocław Numer telefonu: (71) 372 94 60 Numer faxu: (71) 342 39 70 e-mail: firma@rand.pl

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNO-CENOWEJ ZAMAWIANEGO/OFEROWANEGO SPRZĘTU BIUROWEGO

FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNO-CENOWEJ ZAMAWIANEGO/OFEROWANEGO SPRZĘTU BIUROWEGO Załącznik nr 4 do SIWZ.. /nazwa i adres Wykonawcy/. miejscowość i data FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNO-CENOWEJ ZAMAWIANEGO/OFEROWANEGO SPRZĘTU BIUROWEGO Zgodnie z art. 29 Prawa zamówień publicznych dopuszcza

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne sprzętu dla zadania nr 4

Wymagania techniczne sprzętu dla zadania nr 4 str. 24 Wymagania techniczne sprzętu dla zadania nr 4 DRUKARKI KOLOROWE ORAZ URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE Kolorowa drukarka laserowa A3 1 Prędkość druku mono 28 stron/min. A4 2 Prędkość druku kolor 20 stron/min.

Bardziej szczegółowo

Praktyczna funkcjonalność dla biur

Praktyczna funkcjonalność dla biur Pobierz folder PDF» Praktyczna funkcjonalność dla biur W celu spełnienia wysokich wymagań użytkowników biurowych Nashuatec stworzył urządzenia wielofunkcyjne serii MP161F/MP161SPF. Pierwsze z nich przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze funkcje. Uczyń druk bardziej efektownym. Drukarka. Kopiarka

Najważniejsze funkcje. Uczyń druk bardziej efektownym. Drukarka. Kopiarka Zapraszam do kontaktu: Kamil Gamrat tel. :+48 12 632 02 61 tel./fax + 48 12 623 70 88 mobile: 609 506 503 kg@kserkop,pl www.kserkop.pl Konica Minolta Bizhub 215 Wielofunkcyjne urządzenie monochromatyczne

Bardziej szczegółowo

Konica Minolta Bizhub 185

Konica Minolta Bizhub 185 Zapraszamy do kontaktu: handlowy@kserkop,pl www.kserkop.pl Konica Minolta Bizhub 185 Wielofunkcyjne urządzenie monochromatyczne A3 Najważniejsze funkcje Prędkość drukowania A4/A3: monochromatycznie 19/9

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 PAKIET II

Załącznik nr 3 PAKIET II Załącznik nr 3 PAKIET II A. Wymagania ogólne: 1. Wykonawca musi w ofercie wskazać konkretne typy proponowanych urządzeń (nazwy własne kaŝdego urządzenia). 2. Oferowane rozwiązanie musi być produktem fabrycznie

Bardziej szczegółowo

1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH TAK TAK TAK TAK

1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH TAK TAK TAK TAK P/56/KOMP.OION/2011-ZAŁĄCZNIK 1A 1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH Przedmiot zamówienia: Komputery klasy PC wraz z dodatkowym osprzętem (14 szt.) VAT za 1 szt. zł Cena brutto za 1 szt...zł

Bardziej szczegółowo