UCHWAŁA NR 61/134/15 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 31 grudnia 2015 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR 61/134/15 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 31 grudnia 2015 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 61/134/15 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierżoniowie Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1445) Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego uchwala, co następuje: 1. W Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierżoniowie stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 208/438/14 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierżoniowie, załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie o treści załączonej do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierżoniowie. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3. Starosta Dzierżoniowski Janusz Guzdek Wicestarosta Marek Piorun Członek Zarządu Powiatu Jarosław Tyniec Członek Zarządu Powiatu Krzysztof Nawrot Id: AC2333F5-CDCF-47F0-9EBE-04E6F6C1BD63. Uchwalony Strona 1

2 Załącznik do Uchwały Nr 61/134/15 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 31 grudnia 2015 r. Zadania merytoryczne komórek organizacyjnych Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierżoniowie I. Do zakresu działania Działu Instrumentów Rynku Pracy: I.I w referacie ds. Aktywizacji należy: 1. Finansowanie kosztów przejazdu na badania lekarskie, do miejsca odbywania szkolenia lub zajęć w zakresie poradnictwa zawodowego, do pracodawcy zgłaszającego ofertę pracy lub do miejsca pracy, wykonywania prac społecznie użytecznych, odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych w związku ze skierowaniem przez PUP. 2. Finansowanie kosztów zakwaterowania w miejscu pracy osobie, która podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, staż, przygotowanie zawodowe dorosłych w związku ze skierowaniem przez PUP. 3. Finansowanie i realizacja bonów: 1) stażowych, 2) zatrudnieniowych, 3) zasiedleniowych. 4. Przyznawanie pracodawcom świadczeń aktywizacyjnych. 5. Refundowanie części poniesionych kosztów pracodawcom z tytułu: 1) organizacji prac interwencyjnych (refundowanie części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenie społeczne), 2) organizacji robót publicznych (refundowanie części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenie społeczne), 3) organizacji prac społecznie użytecznych (refundowanie części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, i składki na ubezpieczenie społeczne), 4) organizacji prac dla skierowanego do pracy uczestnika lub uczestniczącego w klubie integracji społecznej do pracy (refundowanie części kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne ), 5) zatrudnienia wspieranego na zasadach określonych w przepisach o zatrudnieniu socjalnym, zatrudnienia w spółdzielni socjalnej zakładanej przez osoby prawne (refundowanie kosztów poniesionych z tytułu opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne oraz część kosztów osobowych pracodawcy odpowiadających składce na ubezpieczenie emerytalne rentowe i wypadkowe za zatrudnionych na podstawie spółdzielczej umowy o pracę oraz formach określonych w przepisach Prawo spółdzielcze członków spółdzielni socjalnych, 6) organizacji przygotowania zawodowego dorosłych (wydatki poniesione na uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych niezbędnych do realizacji programu). 6. Dofinansowanie pracodawcom lub przedsiębiorcom do wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, 7. Prowadzenie całokształtu dokumentacji spraw z zakresu zadań działu, w tym m.in.: 1) zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych, wykonywania prac społecznie użytecznych, 2) zatrudnienia wspieranego na zasadach określonych w przepisach o zatrudnieniu socjalnym, zatrudnienia w spółdzielni socjalnej zakładanej przez osoby prawne, 3) odbywania stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, 4) refundacji kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną, 5) pokrywania składek na ubezpieczenie społeczne rolników, 6) refundacji składek na ubezpieczenia społeczne za skierowanych do pracy bezrobotnych, 7) dofinansowania pracodawcom lub przedsiębiorcom do wynagrodzeń za zatrudnienie skierowanych bezrobotnych, 8) bonów: stażowych, zatrudnieniowych, zasiedleniowych, 9) świadczenia aktywizacyjnego, 10) zwrot kosztów z tytułu przejazdu, zakwaterowania, Id: AC2333F5-CDCF-47F0-9EBE-04E6F6C1BD63. Uchwalony Strona 1

3 11) refundacji pracodawcom lub przedsiębiorcom części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia. 8. Przygotowywanie dokumentacji do rachunkowego rozliczania w zakresie realizowanych zadań oraz bieżąca współpraca w tym zakresie z działem Ekonomiczno Finansowym. 9. Monitorowanie przebiegu realizacji warunków porozumień i umów cywilnoprawnych dotyczących zastosowanych instrumentów rynku pracy i ich rozliczanie. 10. Realizacja usługi pośrednictwa pracy oraz poradnictwa zawodowego zgodnie z zasadami szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy. 11. Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych oraz przygotowywanie IPD. 12. Udzielanie bezrobotnym pomocy zgodnie z ustalonym profilem pomocy. 13. Opiniowanie wniosków o udzielenie pożyczki na utworzenie stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych. 14. Przyznawanie świadczeń w zakresie realizacji zadań działu. 15. Opracowywanie obowiązującej sprawozdawczości statystycznej, sprawozdawczości z zakresu pomocy publicznej i pomocy de minimis, analiz i informacji w zakresie realizowanych zadań przez dział. 16. Kierowanie na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie osób bezrobotnych i poszukujących pracy. 17.Bieżąca modyfikacja i uzupełnianie informacji w komputerowej bazie danych. 18. Informowanie o zakresie działalności PUP oraz o prawach i obowiązkach wynikających z korzystania z usług i instrumentów rynku pracy. 19.Realizacja działań wynikających z projektów, programów finansowanych z funduszy celowych i współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. 20. Bieżąca współpraca z instytucjami i urzędami (np. inne urzędy pracy, zakład ubezpieczeń społecznych, urzędy skarbowe, ośrodki pomocy społecznej, policja, sąd, prokuratura, jednostki administracji państwowej, Bank Gospodarstwa Krajowego, itp.). I.II w referacie ds. Wspierania Przedsiębiorczości należy: 1. Realizacja usługi pośrednictwa pracy oraz poradnictwa zawodowego zgodnie z zasadami szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy. 2. Przygotowanie dokumentacji do opracowywania procedur związanych ze wspieraniem przedsiębiorczości. 3. Weryfikacja formalna wniosków o środki, w tym prowadzenie całokształtu dokumentacji związanej z udzieleniem środków: 1) dla bezrobotnych, absolwentów CIS i KIS na rozpoczęcie działalności gospodarczej, działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych (założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej), 2) dla niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, 3) na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osób bezrobotnych i niepełnosprawnych oraz przygotowanie dokumentów do oceny formalnej i merytorycznej, poprzez sprawdzenie dokumentów pod względem ich prawidłowości wypełnienia i kompletności załączników oraz udzielanie środków. 4. Realizacja grantu na telepracę. 5. Przygotowywanie dokumentacji do rachunkowego rozliczenia w zakresie realizowanych zadań oraz bieżąca współpraca w tym zakresie z Działem Ekonomiczno Finansowym. 6. Opracowywanie obowiązującej sprawozdawczości statystycznej, sprawozdawczości z zakresu pomocy publicznej i pomocy de minimis, analiz i informacji w zakresie realizowanych zadań przez dział. Id: AC2333F5-CDCF-47F0-9EBE-04E6F6C1BD63. Uchwalony Strona 2

4 7. Monitorowanie przebiegu realizacji warunków umów cywilnoprawnych dotyczących zastosowanych instrumentów rynku pracy. 8. Realizacja działań wynikających z projektów, programów finansowanych z funduszy celowych i współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. 9. Przyznawanie świadczeń w zakresie realizacji zadań działu. 10. Bieżąca modyfikacja i uzupełnianie informacji w komputerowej bazie danych. 11. Informowanie o zakresie działalności PUP oraz o prawach i obowiązkach wynikających z korzystania z usług i instrumentów rynku pracy. 12. Bieżąca współpraca z instytucjami i urzędami (np. inne urzędy pracy, zakład ubezpieczeń społecznych, urzędy skarbowe, ośrodki pomocy społecznej, policja, sąd, prokuratura, jednostki administracji państwowej, Bank Gospodarstwa Krajowego, itp.). II. Do zakresu działania Działu Usług Rynku Pracy należy: 1. Realizacja usług ryku pracy (pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, organizacja szkoleń) zgodnie z zasadami szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy. 2. Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych oraz przygotowywanie IPD. 3. Udzielanie bezrobotnym pomocy zgodnie z ustalonym profilem pomocy. 4. Prowadzenie całokształtu dokumentacji spraw z zakresu zadań działu, w tym m.in.: 1) pośrednictwa pracy, 2) poradnictwa zawodowego, 3) organizacji szkoleń, w tym trójstronnych umów szkoleniowych. 5. Finansowanie i realizacja bonów szkoleniowych. 6. Realizacja przez sieć EURES usługi pośrednictwa pracy związanej ze swobodnym przepływem pracowników na terenie państw: 1) członkowskich Unii Europejskiej, 2) Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej, 3) niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej z państwami członkowskimi. 7. Współpraca z wojewódzkim urzędem pracy w zakresie zlecania działań aktywizacyjnych. 8. Współdziałanie z innymi instytucjami rynku pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania. 9. Opiniowanie wniosków o udzielenie pożyczki na utworzenie stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych. 10. Informowanie o zakresie działalności PUP oraz o prawach i obowiązkach wynikających z korzystania z usług i instrumentów rynku pracy. 11. Kierowanie na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie osób bezrobotnych i poszukujących pracy. 12. Przygotowywanie dokumentacji do rachunkowego rozliczenia w zakresie realizowanych zadań oraz bieżąca współpraca w tym zakresie z Działem Ekonomiczno Finansowym. 13. Prowadzenie rejestru i analiz zwolnień grupowych, w tym pracowników niepełnosprawnych. 14. Przyznawanie świadczeń w zakresie realizacji zadań działu. 15. Realizacja działań wynikających z projektów, programów finansowanych z funduszy celowych i współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. 16. Opracowywanie obowiązującej sprawozdawczości statystycznej, sprawozdawczości z zakresu pomocy publicznej i pomocy de minimis, analiz i informacji w zakresie realizowanych zadań przez dział. 17. Bieżąca modyfikacja i uzupełnianie informacji w komputerowej bazie danych. 18. Bieżąca współpraca z instytucjami i urzędami (np. inne urzędy pracy, zakład ubezpieczeń społecznych, urzędy skarbowe, ośrodki pomocy społecznej, policja, sąd, prokuratura, jednostki administracji państwowej, Bank Gospodarstwa Krajowego, itp.). Id: AC2333F5-CDCF-47F0-9EBE-04E6F6C1BD63. Uchwalony Strona 3

5 III. Do zakresu działania Działu Ewidencji i Świadczeń należy: 1. Rejestrowanie zgłaszających się bezrobotnych i poszukujących pracy. 2. Obsługa formalna bezrobotnych, poszukujących pracy oraz osób pobierających dodatki aktywizacyjne. 3. Załatwianie spraw związanych z dodatkami aktywizacyjnymi. 4. Przygotowywanie decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń, w tym wydawanie zaświadczeń potwierdzających posiadanie statusu bezrobotnego przez osoby ubiegające się o pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej, oraz innych pism. 5. Przyjmowanie informacji z działań aktywizacyjnych prowadzonych przez agencję zatrudnienia realizującej pośrednictwo. 6. Informowanie o zakresie działalności PUP oraz o prawach i obowiązkach osób bezrobotnych i poszukujących pracy. 7. Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem oraz przekazywaniem dokumentów zgłoszeniowych do ZUS oraz wprowadzanie odpowiednich informacji do bazy danych. 8.Sporządzanie deklaracji i raportów ZUS (DRA, RZA itp.). 9.Sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach osób pobierających zasiłki lub inne świadczenia. 10. Przyznawanie świadczeń w zakresie realizacji zadań działu. 11.Naliczanie oraz sporządzanie list wypłat dla uprawnionych osób. 12. Bieżąca modyfikacja i uzupełnianie informacji w komputerowej bazie danych. 13. Opracowywanie obowiązującej sprawozdawczości statystycznej, analiz i informacji w zakresie realizowanych zadań przez dział. 14. Bieżąca współpraca z instytucjami i urzędami (np. inne urzędy pracy, zakład ubezpieczeń społecznych, urzędy skarbowe, ośrodki pomocy społecznej, policja, sąd, prokuratura, jednostki administracji państwowej, Bank Gospodarstwa Krajowego, itp.). 15. Realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw Unii Europejskiej oraz innymi, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o swobodzie przepływu osób. IV. Do zakresu działania Filii należy wykonywanie działań: 1) w referacie ds. usług - zadania przypisane Działowi Usług Rynku Pracy (poza wskazanym w punkcie 13), 2) w referacie ds. ewidencji i świadczeń zadania przypisane Działowi Ewidencji i Świadczeń (poza wskazanymi w punkcie 8 i 11). V. Do zakresu działania Działu Ekonomiczno-Finansowego należy: 1. Opracowywanie i bieżąca aktualizacja: 1) planów finansowych, 2) harmonogramów finansowych, 3) okresowych informacji o przebiegu wykonania planów, analiz finansowych dochodów i wydatków z budżetu PUP, FP i EFS. 2. Zlecanie płatności ze środków PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie pozabilansowej ewidencji wydatków ze środków PFRON. 3. Przyjmowanie, rejestracja i przechowywanie źródłowych dokumentów księgowych w zakresie budżetu, FP, ZFŚS i EFS oraz deklaracji wekslowych wraz z dokumentacją wekslową. 4. Kontrola formalno-rachunkowa dowodów księgowych. 5. Ewidencjonowanie i księgowanie operacji gospodarczych z FP, budżetu, ZFŚS i EFS. 6. Księgowanie i rozliczanie wpłat należności przysługujących z różnych tytułów. Id: AC2333F5-CDCF-47F0-9EBE-04E6F6C1BD63. Uchwalony Strona 4

6 7. Obsługa kasowa FP, EFS, budżetu, ZFŚS. 8. Opracowywanie obowiązującej sprawozdawczości finansowej, sprawozdawczości z zakresu pomocy publicznej i pomocy de minimis. 9. Naliczanie i sporządzanie list wypłat pracowników oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie. 10. Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 11. Współpraca z bankami obsługującymi konta bankowe PUP. 12. Windykacja nienależnie pobranych świadczeń z FP, EFS, PFRON i innych należności. 13. Regulowanie zobowiązań PUP, w tym w formie elektronicznej. 14. Rozliczanie inwentaryzacji. 15. Sporządzanie części księgowej sprawozdań i wniosków o płatność z EFS. 16. Bieżąca współpraca z instytucjami i urzędami (np. inne urzędy pracy, zakład ubezpieczeń społecznych, urzędy skarbowe, ośrodki pomocy społecznej, policja, sąd, prokuratura, jednostki administracji państwowej itp.). 17. Projektowanie treści: 1) polityki rachunkowości z wyłączeniem opisu ogólnego systemu przetwarzania danych oraz systemu służącego ochronie danych i zbiorów, 2) instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych. 18. Bieżąca modyfikacja i uzupełnianie informacji w komputerowej bazie danych. VI. Do zakresu działania Działu Organizacyjno Prawnego należy: 1. Opracowywanie projektów oraz zmian aktów prawnych dotyczących organizacji i funkcjonowania PUP (regulaminów, zarządzeń i innych przepisów wewnętrznych). 2. Wdrażanie i nadzorowanie stosowania Instrukcji kancelaryjnej, Instrukcji archiwalnej i Rzeczowego wykazu akt. 3. Prowadzenie rejestru i zbioru aktów wewnętrznych PUP. 4. Prowadzenie rejestru i zbiorów zawartych porozumień. 5. Prowadzenie rejestru wydawanych upoważnień i pełnomocnictw. 6. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz nadzór nad ich terminowym i rzeczowym załatwianiem. 7. Prowadzenie rejestru oraz przygotowywanie akt i koordynacja w sprawach w postępowaniu odwoławczym. 8. Prowadzenie zakładowego zbioru bibliotecznego oraz prenumeraty prasy i innych wydawnictw. 9. Prowadzenie sekretariatu. 10. Obsługa narad i spotkań organizowanych przez Dyrektora PUP. 11. Gromadzenie i przechowywanie korespondencji Dyrektora PUP. 12. Obsługa organizacyjno-techniczna Powiatowej Rady Rynku Pracy. 13. Administrowanie majątkiem i mieniem PUP (gospodarowanie, znakowanie, prowadzenie ewidencji). 14. Zlecanie wykonywania robót budowlanych, usług i dostaw w celu bieżącego funkcjonowania PUP. 15. Zarządzanie służbowym samochodem osobowym. 16. Administrowanie siecią komputerową i bazą danych. 17. Wykonywanie czynności przewidzianych w ustawie o ochronie danych osobowych, związanych z kompetencjami administratora bezpieczeństwa informacji PUP. 18. Współpraca z radcą prawnym PUP. 19. Nadzorowanie aktualizacji druków i formularzy stosowanych w PUP. 20. Prowadzenie składnicy akt. 21. Opracowywanie, gromadzenie i przechowywanie obowiązującej sprawozdawczości statystycznej, analiz i informacji w zakresie realizowanych zadań przez działy. 22. Prowadzenie spraw związanych z ewidencją kontroli zewnętrznych oraz sprawowanie nadzoru nad prawidłową i terminową realizacją wniosków i zaleceń pokontrolnych. Id: AC2333F5-CDCF-47F0-9EBE-04E6F6C1BD63. Uchwalony Strona 5

7 23. Prowadzenie spraw związanych z systemem kontroli zarządczej oraz z systemem zarządzania jakością. 24. Inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy PUP. 25. Prowadzenie spraw z zakresu prawa pracy pracowników PUP i spraw osobowych zleceniobiorców. 26. Kontrola dyscypliny pracy. 27. Organizowanie, koordynacja i udział w procesie naboru pracowników PUP. 28. Współdziałanie z Działem Ekonomiczno - Finansowym w planowaniu i realizacji wydatków osobowych i rzeczowych PUP. 29. Prowadzenie spraw socjalnych pracowników PUP. 30. Bieżące informowanie pracowników PUP w zakresie obowiązujących przepisów prawnych oraz prowadzenie szkoleń wewnętrznych. 31. Obsługa szkoleń pracowników PUP. 32. Prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w PUP oraz ochroną przeciwpożarową. 33. Organizowanie praktyk zawodowych uczniów i studentów. 34. Organizowanie staży bezrobotnych w PUP. 35. Organizowanie i koordynowanie służby przygotowawczej. 36. Bieżąca modyfikacja i uzupełnianie informacji w komputerowej bazie danych. 37. Zlecanie realizacji działań w zakresie integracji społecznej w ramach Programu Aktywizacji i Integracji. 38. Bieżąca współpraca z instytucjami i urzędami (np. inne urzędy pracy, zakład ubezpieczeń społecznych, urzędy skarbowe, ośrodki pomocy społecznej, policja, sąd, prokuratura, jednostki administracji państwowej itp.). 39. Udzielnie wyjaśnień z zakresu przepisów prawnych regulujących działalność PUP oraz w zakresie realizacji zadań działu. VII. Do zakresu działania Stanowiska pracy Radca Prawny należy: Prowadzenie spraw związanych z obsługą prawną PUP, a w szczególności: 1. Opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym projektów aktów prawnych. 2. Obsługa prawna Dyrektora i komórek organizacyjnych PUP. 3. Prowadzenie spraw zastępstwa procesowego. 4. Opiniowanie spraw dotyczących odwołań od decyzji administracyjnych, projektów umów, porozumień i innych dokumentów wywołujących skutki prawne (w tym skarg i wniosków). 5. Udzielanie wyjaśnień co do obowiązującego stanu prawnego w zakresie działania poszczególnych komórek PUP. 6. Przygotowywanie dokumentacji do rachunkowego rozliczenia w zakresie realizowanych zadań oraz bieżąca współpraca w tym zakresie z Działem Ekonomiczno Finansowym. VIII. Do zakresu działania Działu Promocji, Analiz i Projektów należy: 1. Opracowywanie, wydawanie i rozpowszechnianie informacji o usługach organów zatrudnienia oraz innych partnerów rynku pracy, dla bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców. 2. Informacja o programach, projektach, usługach i instrumentach rynku pracy oraz ich promocja. 3. Zlecanie wykonywania materiałów i usług promocyjnych. 4. Merytoryczne opracowywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych z zakresu realizowanych zadań. 5. Upowszechnianie informacji o działalności PUP. 6. Inicjowanie, organizowanie form kontaktów oraz współpraca z partnerami rynku pracy. Id: AC2333F5-CDCF-47F0-9EBE-04E6F6C1BD63. Uchwalony Strona 6

8 7. Realizacja usługi pośrednictwa pracy zgodnie z zasadami szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy. 8. Kształtowanie pozytywnego wizerunku urzędu i reprezentacja na zewnątrz, w tym bieżące kontakty z przedstawicielami środków masowego przekazu, w zakresie upoważnienia. 9. Przygotowywanie zawartości merytorycznej oraz aktualizacja strony internetowej PUP. 10. Opracowywanie projektów i wniosków finansowanych z funduszy celowych i współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. 11. Prowadzenie dokumentacji projektów i związanej z nimi korespondencji. 12. Nadzór nad realizacją projektów oraz wprowadzanie zmian do projektów. 13. Sporządzanie sprawozdań i wniosków o płatność z EFS w części rzeczowej. 14. Monitoring realizacji projektów i programów. 15. Prowadzenie Podsystemu Monitorowania EFS. 16. Prowadzenie całokształtu dokumentacji związanej z realizacją Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. 17. Gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie danych statystycznych oraz materiałów informacyjnych PUP. 18. Opracowywanie analiz i informacji o sytuacji na lokalnym rynku pracy oraz zadaniach realizowanych przez PUP. 19. Analiza rynku pracy oraz sporządzanie raportu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. 20. Bieżąca modyfikacja i uzupełnianie informacji w komputerowej bazie danych. 21. Przygotowywanie dokumentacji do rachunkowego rozliczenia w zakresie realizowanych zadań oraz bieżąca współpraca w tym zakresie z Działem Ekonomiczno Finansowym. 22. Opracowywanie obowiązującej sprawozdawczości statystycznej, sprawozdawczości z zakresu pomocy publicznej i pomocy de minimis, analiz i informacji w zakresie realizowanych zadań przez dział i pozostałe komórki organizacyjne PUP. 23. Bieżąca współpraca z instytucjami i urzędami (np. inne urzędy pracy, zakład ubezpieczeń społecznych, urzędy skarbowe, ośrodki pomocy społecznej, policja, sąd, prokuratura, jednostki administracji państwowej itp.). 24. Udzielnie wyjaśnień z zakresu przepisów prawnych regulujących działalność PUP oraz w zakresie realizacji zadań działu. Id: AC2333F5-CDCF-47F0-9EBE-04E6F6C1BD63. Uchwalony Strona 7

UCHWAŁA NR 222/482/14 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 9 września 2014 r.

UCHWAŁA NR 222/482/14 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 9 września 2014 r. UCHWAŁA NR 222/482/14 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 9 września 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierżoniowie Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/391/2006 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kuj. z dnia 30 czerwca 2006r.

UCHWAŁA NR XXXIV/391/2006 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kuj. z dnia 30 czerwca 2006r. UCHWAŁA NR XXXIV/391/2006 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kuj. z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Aleksandrowie Kujawskim. Na podstawie art. 12 pkt 11 i art.40

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XLIV RADY POWIATU W PILE z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Pile.

U C H W A Ł A Nr XLIV RADY POWIATU W PILE z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Pile. U C H W A Ł A Nr XLIV.407.2014 RADY POWIATU W PILE z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Pile. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII/48/2011 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 14 kwietnia 2011 r. W sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku

Uchwała Nr VII/48/2011 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 14 kwietnia 2011 r. W sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku Uchwała Nr VII/48/2011 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 14 kwietnia 2011 r. W sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku Na podstawie art. 238 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (druk nr 465) U S T A W A z dnia 20

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Załącznik do UCHWAŁY Nr XXXIX/ 214 / 2010 RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 3 lutego 2010 roku STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Sępólno Krajeńskie 2010 1 Statut Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/483/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 24 września 2014 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Oświęcimiu

Uchwała Nr XLIV/483/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 24 września 2014 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Oświęcimiu Uchwała Nr XLIV/483/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 24 września 2014 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Oświęcimiu Na podstawie art. 12 pkt. 1 i 11, art. 40 ust. 1 i ust. 2

Bardziej szczegółowo

Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie

Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie UCHWAŁA Nr 296 /XXV/2006 RADY POWIATU w KOSZALINIE z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Koszalinie. Na podstawie art. 20 ust. 2 i art.238 ust.3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

2) prawidłowe sporządzanie pod względem prawnym i sprawdzenie pod względem formalnorachunkowym: a) list wypłat : stypendiów szkoleniowych,

2) prawidłowe sporządzanie pod względem prawnym i sprawdzenie pod względem formalnorachunkowym: a) list wypłat : stypendiów szkoleniowych, Zarządzenie Nr 20 / 2011 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16 / 2009 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 23 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE Załącznik do Uchwały Nr 78/2015 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 11 czerwca 2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE 11 czerwca 2015 r. 1 SPIS TREŚCI strona:

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Załącznik do uchwały nr 837/XLVI/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25.06.2009 r. STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju jest jednostką organizacyjną powiatu biłgorajskiego wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej.

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju jest jednostką organizacyjną powiatu biłgorajskiego wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej. O Urzędzie Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju jest jednostką organizacyjną powiatu biłgorajskiego wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej. Siedzibą PUP jest miasto Biłgoraj, ul. Bohaterów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXX/237/2009 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO. z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach.

UCHWAŁA Nr XXX/237/2009 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO. z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach. UCHWAŁA Nr XXX/237/2009 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 15 grudnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LI/295/14 RADY POWIATU W RYKACH. z dnia 14 listopada 2014 r.

Lublin, dnia 15 grudnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LI/295/14 RADY POWIATU W RYKACH. z dnia 14 listopada 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 15 grudnia 2014 r. Poz. 4405 UCHWAŁA NR LI/295/14 RADY POWIATU W RYKACH z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zmiany statutu Powiatowego Urzędu Pracy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PŁOCKU

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PŁOCKU Załącznik do uchwały nr 43/IV/ 2015 Rady Powiatu w Płocku z dnia 25 marca 2015 r. S T A T U T POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PŁOCKU Płock, luty 2015 roku Strona 2 z 6 Rozdział I Przedmiot i zakres działania

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GRAJEWIE

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GRAJEWIE Załącznik do Uchwały Nr XLI/247/06 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 29 czerwca 2006r. STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GRAJEWIE Rozdział I Podstawy prawne działania Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie

Bardziej szczegółowo

LP. TEMAT SZKOLENIA MIEJSCE, TERMIN

LP. TEMAT SZKOLENIA MIEJSCE, TERMIN LUTY LP. TEMAT SZKOLENIA MIEJSCE, TERMIN 1. 2. NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA W TYM SPECJALISTÓW DS. ROZWOJU ZAW.: NOWA ORGANIZACJA, PLANOWANIE SZKOLEŃ W 2016 ROKU. KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY WERYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 95/7/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 lipca 2013 r.

Zarządzenie nr 95/7/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 lipca 2013 r. Zarządzenie nr 95/7/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 lipca 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 1041/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 25 października 2011 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU Rozdział I Postanowienia ogólne: 1 1) Powiatowy Urząd Pracy zwany dalej Urzędem jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr 840/2014 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 3 czerwca 2014 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 840/2014 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 3 czerwca 2014 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 840/2014 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 3 czerwca 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE WRZEŚNI REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 września 2014 r. Poz. 4458 UCHWAŁA NR LIX/535/2014 RADY POWIATU W TARNOWSKICH GÓRACH z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu

Bardziej szczegółowo

LIPIEC 2015 R. LP. TEMAT SZKOLENIA MIEJSCE, TERMIN

LIPIEC 2015 R. LP. TEMAT SZKOLENIA MIEJSCE, TERMIN LIPIEC SIERPIEŃ LIPIEC LP. TEMAT SZKOLENIA MIEJSCE, TERMIN 1. 2. 3. 4. 5. 6. NOWY WARSZTAT DLA DORADCÓW KLIENTA W TYM POŚREDNIKÓW, DORADCÓW ZAW.: PRACOWNIK KLUCZOWY - DORADCA KLIENTA INDYWIDUALNY DOBÓR

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 617/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 21 marca 2013 STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU (Tekst jednolity) Rozdział I Postanowienia ogólne: 1 1. Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32/2014 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku z dnia 25 czerwca 2014 r.

Zarządzenie Nr 32/2014 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku z dnia 25 czerwca 2014 r. Zarządzenie Nr 32/2014 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 1/2012 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 31/166/2015 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 27 października 2015 r.

UCHWAŁA NR 31/166/2015 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 27 października 2015 r. UCHWAŁA NR 31/166/2015 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Polkowicach Na podstawie art. 36 ust. 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W HAJNÓWCE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W HAJNÓWCE Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 2009 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W HAJNÓWCE HAJNÓWKA, 2009 r. Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin organizacyjny powiatowego

Bardziej szczegółowo

1/ pkt 3) otrzymuje brzmienie: 3) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458),

1/ pkt 3) otrzymuje brzmienie: 3) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458), Załącznik do uchwały Nr 466/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku 1 W Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 71/2011 ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO. z dnia 26 lipca 2011 r.

UCHWAŁA NR 71/2011 ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO. z dnia 26 lipca 2011 r. UCHWAŁA NR 71/2011 ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej Na podstawie art. 36 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 28 lipca 2011 r.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 28 lipca 2011 r. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 28 lipca 2011 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy Prawo bankowe oraz ustawę

Bardziej szczegółowo

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LIPNIE

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LIPNIE Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LIPNIE Rozdział I Przepisy ogólne Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie określa

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr IV/30/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 15 stycznia 2007 r. STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SZCZECINIE Rozdział 1 Postanowienia

Załącznik do Uchwały Nr IV/30/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 15 stycznia 2007 r. STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SZCZECINIE Rozdział 1 Postanowienia UCHWAŁA NR IV/30/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVII/282/2006 Rady Powiatu w Oławie z dnia 31 maja 2006 r.

Uchwała Nr XLVII/282/2006 Rady Powiatu w Oławie z dnia 31 maja 2006 r. Uchwała Nr XLVII/282/2006 Rady Powiatu w Oławie z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Oławie. Działając na podstawie art. 12 pkt 8 ppkt i, art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 21 lipca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIX/420/2014 RADY POWIATU W BOCHNI. z dnia 25 czerwca 2014 roku

Kraków, dnia 21 lipca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIX/420/2014 RADY POWIATU W BOCHNI. z dnia 25 czerwca 2014 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 21 lipca 2014 r. Poz. 4083 UCHWAŁA NR XXXIX/420/2014 RADY POWIATU W BOCHNI z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STALOWEJ WOLI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STALOWEJ WOLI Załącznik do Uchwały Nr 92/497/2016 Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z dnia 20 maja 2016r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STALOWEJ WOLI Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lipca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLVIII/243/2014 RADY POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO. z dnia 30 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 9 lipca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLVIII/243/2014 RADY POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO. z dnia 30 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 9 lipca 2014 r. Poz. 6609 UCHWAŁA NR XLVIII/243/2014 RADY POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie : uchwalenia statutu Powiatowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/236/14 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 25 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/236/14 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 25 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR XXX/236/14 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie nadania nowego Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Bielsku Podlaskim Na podstawie art. 12, pkt. 11 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU Załącznik do zarządzenia Nr 20/2013 Dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu z dnia 19 grudnia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU OPOLE 2013 Spis treści: 1. Rozdział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany nazwy, zadań i statutu Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Gminy i Miasta w Odolanowie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH R O M A N B I A Ł E K D Y R E K T O R P O W I A T O W E G O U R Z Ę D U P R A C Y W S K A R Ż Y S K U - K A M I E N N E J REJESTRACJA OSOBY

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XIII/134/07 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 30 listopada 2007 r.

Załącznik do Uchwały Nr XIII/134/07 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 30 listopada 2007 r. Załącznik do Uchwały Nr XIII/134/07 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 30 listopada 2007 r. STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZDUŃSKIEJ WOLI 1 Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim

w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim RADA POWIAT~ w Nowym Dworze MazowlecklrTt ul. Mazowiecka 10 05-\00 Nowy Dwór Mazowiecki Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia?ę...~.\

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ Załącznik do Uchwały nr 340/2014 Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 9 lipca 2014 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ ŚRODA ŚLĄSKA 2014 r 1 Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W R A D O M I U

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W R A D O M I U 1 Załącznik do Uchwały Nr 443/XL/2006 Rady Powiatu w Radomiu Z dnia 25 sierpnia 2006 roku. STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W R A D O M I U Lipiec, 2006 rok 2 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Powiatowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OPOCZNIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OPOCZNIE Załącznik do Uchwały Zarządu Powiatu Opoczyńskiego Nr...96/315/17... z dnia..27..lutego..2017.r... REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OPOCZNIE Rozdział I - Przepisy ogólne 1 Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny. Powiatowego Urzędu Pracy. w Starogardzie Gdańskim

Regulamin Organizacyjny. Powiatowego Urzędu Pracy. w Starogardzie Gdańskim Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny określa zasady wewnętrznej organizacji oraz strukturę i zakres działania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA ŻORY. OR.0151.1491/09 Z DNIA 31.12.2009r. zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Żorach.

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA ŻORY. OR.0151.1491/09 Z DNIA 31.12.2009r. zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Żorach. ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA ŻORY OR.05.49/09 Z DNIA 3.2.2009r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Żorach. Na podstawie art. 36 ust. i art. 92 ust. pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Współpraca Powiatowego Urzędu Pracy. z Pracodawcami

Współpraca Powiatowego Urzędu Pracy. z Pracodawcami KONFERENCJA Współpraca Powiatowego Urzędu Pracy z Pracodawcami Tczew, 10 kwietnia 2014 r. Nowe formy wsparcia dla pracodawców wynikające z planowanych zmian w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015

U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015 U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Ropczycach. Na podstawie art. 36 ust. 1

Bardziej szczegółowo

FORUM GOSPODARCZE. Zewnętrzne źródła finansowania projektów inwestycyjnych dla przedsiębiorców

FORUM GOSPODARCZE. Zewnętrzne źródła finansowania projektów inwestycyjnych dla przedsiębiorców POWIATOWY URZĄD PRACY W KROŚNIE FORUM GOSPODARCZE Zewnętrzne źródła finansowania projektów inwestycyjnych dla przedsiębiorców FORMY WSPARCIA ZATRUDNIENIA OFEROWANE PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY Krosno,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 marca 2014 r. Poz. 1353 Or.0007.14.2014 2014/010659 UCHWAŁA NR 652/XLIII/2014 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 26 lutego 2014 r. Na podstawie: w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 726/LI/2010 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie: zmian w statucie Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku

UCHWAŁA NR 726/LI/2010 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie: zmian w statucie Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku (2010/028021) UCHWAŁA NR 726/LI/2010 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie: zmian w statucie Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku Na podstawie: - art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/159/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 maja 2015r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU. Cele:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KŁOBUCKU (tekst jednolity)

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KŁOBUCKU (tekst jednolity) REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KŁOBUCKU (tekst jednolity) Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

Tel do 14 fax. wew. 13 WYKAZ SZKOLEŃ. Temat szkolenia Miejsce i termin Koszt szkolenia

Tel do 14 fax. wew. 13  WYKAZ SZKOLEŃ. Temat szkolenia Miejsce i termin Koszt szkolenia WYKAZ SZKOLEŃ Temat szkolenia Miejsce i termin Koszt szkolenia Nowy warsztat dla instrumentów i usług rynku pracy: Nowości w udzielaniu pomocy de minimis przedsiębiorcom korzystającym z dofinansowań wynagrodzeń

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 583 UCHWAŁA NR III/12/2015 RADY POWIATU W RADZYNIU PODLASKIM. z dnia 8 stycznia 2015 r.

Lublin, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 583 UCHWAŁA NR III/12/2015 RADY POWIATU W RADZYNIU PODLASKIM. z dnia 8 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 583 UCHWAŁA NR III/12/2015 RADY POWIATU W RADZYNIU PODLASKIM z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Przepisy ogólne

Rozdział I. Przepisy ogólne Rozdział I Przepisy ogólne 1 Ramowy Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy określa zasady wewnętrznej organizacji oraz strukturę i zakres działania komórek organizacyjnych, wchodzących w jego

Bardziej szczegółowo

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych:

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: 1. opracowanie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STALOWEJ WOLI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STALOWEJ WOLI Załącznik do Uchwały Nr 227/1290/2014 Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z dnia 24 września 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STALOWEJ WOLI Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE WRZEŚNI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE WRZEŚNI

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE WRZEŚNI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE WRZEŚNI Załącznik do Uchwały Zarządu Powiatu we Wrześni Nr 338/2006 z dnia 23.01.2006r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE WRZEŚNI REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE WRZEŚNI Na

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OŚWIĘCIMIU

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OŚWIĘCIMIU STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OŚWIĘCIMIU I. Postanowienia ogólne 1 Podstawę prawną działania Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu stanowią w szczególności: 1) ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Dział I Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

S T A U T Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu

S T A U T Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu Załącznik do Uchwały Nr XXIX/267/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 listopada 2016 r. S T A U T Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Miejskie Centrum Usług Wspólnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, zwany dalej regulaminem

Bardziej szczegółowo

STATUT Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie Odrzańskim

STATUT Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie Odrzańskim STATUT Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie Odrzańskim ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim z siedzibą w Krośnie Odrzańskim działa na podstawie: 1. ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r.

WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r. WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. Nr 142 z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OŚWIĘCIMIU. Załącznik do Uchwały Nr 48/188/2004 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OŚWIĘCIMIU. Załącznik do Uchwały Nr 48/188/2004 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OŚWIĘCIMIU Załącznik do Uchwały Nr 48/188/2004 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 31.05.2004r. Spis treści: Rozdział I Rozdział II Rozdział III Rozdział

Bardziej szczegółowo

20-21 LISTOPA D 2017 R.

20-21 LISTOPA D 2017 R. LISTOPAD 2017 1. LISTOPAD LP. TEMAT SZKOLENIA MIEJSCE, TERMIN NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA ORAZ SPECJALISTÓW DS. ROZWOJU ZAW.: KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY W PRAKTYCE W 2018 ROKU - WNIOSKI, UMOWY,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 24 listopada 2014 r. Poz. 6134 Or.0007.145.2014 2014-258398 Na podstawie: UCHWAŁA NR 783/LII/2014 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 12 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 29/2016 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku z dnia 14 czerwca 2016 roku

Zarządzenie Nr 29/2016 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku z dnia 14 czerwca 2016 roku Zarządzenie Nr 29/2016 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku z dnia 14 czerwca 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 50/2015 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Uchwały Nr 208/438/14 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia26 maja 2014r. POWIATOWY URZĄD PRACY W DZIERŻONIOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dzierżoniów, 2014r. Rozdział I Postanowienia wstępne

Bardziej szczegółowo

GRODZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY

GRODZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 4/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 02.01.2015 r. GRODZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin Organizacyjny Grodzkiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/284/2014 RADY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO. z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Mikołowie

UCHWAŁA NR XLIII/284/2014 RADY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO. z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Mikołowie UCHWAŁA NR XLIII/284/2014 RADY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Mikołowie Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 1 i 2 pkt 1, art.

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GRYFINIE

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GRYFINIE Załącznik Do Uchwały Nr XXXVII/477/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28.06.2006 r. STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GRYFINIE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Powiatowy Urząd Pracy jest powiatową,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2015 Dyrektora Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie z dnia 16 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 8/2015 Dyrektora Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie z dnia 16 marca 2015 r. OO.021.8.2015 ZARZĄDZENIE NR 8/2015 Dyrektora Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz zakresu zadań Pionu Zastępcy Dyrektora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JAŚLE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JAŚLE REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JAŚLE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle, zwanego dalej Urzędem, określa organizację i zasady

Bardziej szczegółowo

S T A T U T W O J E W Ó D Z K I E G O. w Opolu. Tekst jednolity

S T A T U T W O J E W Ó D Z K I E G O. w Opolu. Tekst jednolity Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/380/2005. Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 października 2005 r. S T A T U T W O J E W Ó D Z K I E G O U R Z Ę D U P R A C Y w Opolu Tekst jednolity Dział I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WEJHEROWIE

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WEJHEROWIE R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WEJHEROWIE Wejherowo 2008 rok (zmieniony Uchwałą Nr III/309/08 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 4 grudnia 2008r. - zmiany z dniem

Bardziej szczegółowo

P O W I A T O W Y U R ZĄD PRACY Ł U K Ó W. R E GU L A M I N P owi a t o we g o U r zę d u P r a c y w Ł U K O WI E r.

P O W I A T O W Y U R ZĄD PRACY Ł U K Ó W. R E GU L A M I N P owi a t o we g o U r zę d u P r a c y w Ł U K O WI E r. P O W I A T O W Y U R ZĄD PRACY Ł U K Ó W R E GU L A M I N P owi a t o we g o U r zę d u P r a c y w Ł U K O WI E 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁUKOWIE Załącznik do uchwały

Bardziej szczegółowo

Tel do 14 fax. wew. 13 WYKAZ SZKOLEŃ. Temat szkolenia Miejsce i termin Koszt szkolenia

Tel do 14 fax. wew. 13  WYKAZ SZKOLEŃ. Temat szkolenia Miejsce i termin Koszt szkolenia WYKAZ SZKOLEŃ Temat szkolenia Miejsce i termin Koszt szkolenia NOWE SZKOLENIE DLA POŚREDNIKÓW, DORADCÓW ZAW., SPECJALISTÓW DS. ROZWOJU ZAW. ORAZ INSTRUMENTÓW: Planowanie rozwoju zawodowego dla klientów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LESZNIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LESZNIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LESZNIE Załącznik do Zarządzenia Nr 186/2014 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 27 maja 2014 roku ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ. Rozdział I Przepisy ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ. Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik do zarządzenia Nr OR.020-31/14 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej z dnia 19.05.2014r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Rozdział I Przepisy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 294 /2008 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 26 marca 2008 roku. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Pile.

UCHWAŁA Nr 294 /2008 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 26 marca 2008 roku. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Pile. UCHWAŁA Nr 294 /2008 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Pile. Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

STATUT URZĘDU PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO

STATUT URZĘDU PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO STATUT URZĘDU PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego jest samodzielną powiatową jednostką budŝetową, organizacyjnie wchodzącą w skład powiatowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KARTUZACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KARTUZACH Tekst ujednolicony na podstawie: Uchwały Nr 69/152/2016 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 3 lutego 2016 r., Uchwały Nr 133/319/2017 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 22 lutego 2017 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KRASNYMSTAWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KRASNYMSTAWIE Załącznik do uchwały Nr CXXXV/554/14 Zarządu Powiatu Krasnostawskiego z dnia 8 września 2014r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KRASNYMSTAWIE Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 949/2009. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy Łódź - Wschód

Uchwała Nr 949/2009. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy Łódź - Wschód Uchwała Nr 949/2009 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 1 października 2009r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy Łódź - Wschód Na podstawie art. 36 ust.

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 30 czerwca 2014 roku. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie

Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 30 czerwca 2014 roku. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie UCHWAŁA Nr 624/2014 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu w Krośnie Pracy Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU POWIATOWEGO URZĘDU PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU POWIATOWEGO URZĘDU PRACY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 224//2008 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 30 czerwca 2008 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RADOMIU

Bardziej szczegółowo

LP. TEMAT SZKOLENIA MIESJCE, TERMIN NOWE SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW URZĘDU PRACY WSZYSTKIE DZIAŁY :

LP. TEMAT SZKOLENIA MIESJCE, TERMIN NOWE SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW URZĘDU PRACY WSZYSTKIE DZIAŁY : SIERPIEŃ SIERPIEŃ LP. TEMAT SZKOLENIA MIESJCE, TERMIN NOWE SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW URZĘDU PRACY WSZYSTKIE DZIAŁY : KOSZT ZŁ/OS 1. ZAWODOZNASTWO, POLSKA RAMA KWALIFIKACJI, ZINTEGROWANY SYSTEM KWALIFIKACJI

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w Jarosławiu

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w Jarosławiu Załącznik do uchwały nr XLVIII/519/10 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 29 października 2010 r. STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w Jarosławiu Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Powiatowy Urząd Pracy

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SZKOLEŃ - STYCZEŃ 2017 STYCZEŃ 2017 R. LP. TEMAT SZKOLENIA MIEJSCE, TERMIN

WYKAZ SZKOLEŃ - STYCZEŃ 2017 STYCZEŃ 2017 R. LP. TEMAT SZKOLENIA MIEJSCE, TERMIN WYKAZ SZKOLEŃ - STYCZEŃ 2017 STYCZEŃ LP. TEMAT SZKOLENIA MIEJSCE, TERMIN KOSZT ZŁ/OS 1. 2. EFEKTYWNY DORADCA KLIENTA ORAZ INSTYTUCJONALNY W 2017 ROKU PROFESJONALNA WSPÓŁPRACA Z PRACODAWCAMI. PLANOWANIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHORZOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHORZOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHORZOWIE Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie określa zasady wewnętrznej organizacji oraz strukturę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalnej Grupy Działania, ramowy zakres działania i kompetencji

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr 398/2014 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 12.09.2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LĘBORKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Powiatowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PLESZEWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PLESZEWIE z dnia 21.12.2006 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PLESZEWIE Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie określa zasady wewnętrznej organizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BIAŁYMSTOKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BIAŁYMSTOKU REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BIAŁYMSTOKU Rozdział I Przepisy ogólne 1 Załącznik do Uchwały Nr 736/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 6 listopada 2014r. Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim. Rozdział l Postanowienia ogólne

Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim. Rozdział l Postanowienia ogólne Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim Rozdział l Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr XXXVII/283/2014 Rady Powiatu w Opolu Lubelskim z dnia 18 czerwca 2014 r. 1 Powiatowy Urząd Pracy

Bardziej szczegółowo

Zmiany w regulacjach prawnych w Polsce dotyczące wsparcia zatrudnienia młodych

Zmiany w regulacjach prawnych w Polsce dotyczące wsparcia zatrudnienia młodych Zmiany w regulacjach prawnych w Polsce dotyczące wsparcia zatrudnienia młodych Wiesław R. Drożdżyński Wicedyrektor ds. Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie Bezrobotni do 25 roku życia w kraju

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JAŚLE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JAŚLE REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JAŚLE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle, zwanego dalej Urzędem, określa organizację i zasady

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku Numer identyfikacyjny REGON MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy 590748135 za miesiąc maj

Bardziej szczegółowo