SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego dla zadania : Przebudowa wraz z ociepleniem i robotami towarzyszącymi dwóch budynków OPI w Warszawie, Al. Niepodległości nr 188 B oraz Al. Niepodległości nr 186 w specjalnościach: a) konstrukcyjno budowlanej b) instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z art. 25, 26 i 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz z późn. zm.), a w szczególności reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie stałej kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą Prawo budowlane, przepisami techniczno-budowlanymi i normami oraz specyfikacjami technicznymi. Pełna dokumentacja projektowa przedsięwzięcia stanowi załączniki nr 3. (kontakt I. ZAKRES OBJĘTY PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA 1. Zakres obejmuje pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego wynikający bezpośrednio z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 2. Wymagania dodatkowe: a) pobyt na budowie w odstępach czasu zapewniających właściwą i skuteczną kontrolę nadzorowanych robót w trakcie ich wykonywania, z zachowaniem pełnej dyspozycyjności jednak nie rzadziej niż: - jeden raz w tygodniu inspektor nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjnobudowlanej, koordynator, - trzy razy w miesiącu inspektor nadzoru inwestorskiego branży instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych, Obecność na budowie należy każdorazowo potwierdzić podpisem na liście obecności, b) posiadanie przez inspektorów nadzoru inwestorskiego dokładnej znajomości dokumentacji projektowej, c) posiadanie dokładnej znajomości treści umowy zawartej między OPI a Wykonawcą robót, d) inspektor branży konstrukcyjno-budowlanej, koordynator odpowiada za prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej ( zgodnie z obowiązującym obiegiem dokumentów w OPI ), e) inspektor branży konstrukcyjno-budowlanej, koordynator dokonuje na fakturach częściowych potwierdzenia wykonania robót co do ilości i wynagrodzenia zgodnie z zasadami finasowania określonymi w umowie pomiędzy Wykonawcą robót a OPI, f) Po zakończeniu prac przez Wykonawcę inspektor nadzoru inwestorskiego, koordynator przeprowadza końcowe rozliczenie. W tym zakresie współpracuje ze służbami administracyjnymi Zamawiającego ( OPI ), g) kontrolowanie przestrzegania przez wykonawcę robót przepisów bhp i ppoż. i utrzymania porządku na terenie budowy, h) w ramach swoich uprawnień wstrzymanie robót w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z umową, obowiązującymi przepisami w tym przepisami BHP i ppoż. oraz sztuką budowlaną,

2 i) udzielanie wykonawcy robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących inwestycji, j) administrowanie i zarządzanie robotami będącymi przedmiotem umowy na wykonanie robót budowlanych, w zakresie wynikającym z warunków zawartych w tej umowie, k) zatwierdzanie i kontrolowanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów i ich zgodności z obowiązującymi normami, przepisami i specyfikacją techniczną, l) monitorowanie postępu robót przez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania, informowania Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych przez wykonawcę robót. Sporządzenie dla Zamawiającego na koniec każdego miesiąca informacji monitorującej postęp prac na budowie, m) powiadamianie Zamawiającego o wszelkich rozbieżnościach między dokumentacją budowlano - wykonawczą a stanem faktycznym na terenie Budowy, n) zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń (na etapie realizacji zadania inwestycyjnego) wykonawcy robót lub Zamawiającego do projektu budowlanego i dokonywanie z projektantem stosownych uzgodnień lub wyjaśnień przy równoczesnym informowaniu Zamawiającego i jego udziale w podejmowanych ustaleniach, o) sprawdzanie wykonanych robót i powiadomienia wykonawcy robót o wykrytych wadach lub usterkach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych, p) poświadczanie usunięcia przez wykonawcę robót stwierdzonych wad lub usterek, q) ochrona interesów Zamawiającego w przypadku roszczeń wykonawcy robót, r) wnioskowanie do Zamawiającego o wykonanie nadzoru autorskiego, s) uczestniczenie w cotygodniowych Radach Budowy organizowanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji inwestycji, t) zapewnienie we własnym zakresie i na własny koszt transportu dla celu realizacji czynności wynikających z umowy, u) uczestnictwa w odbiorze ostatecznym oraz nadzorowanie usuwania stwierdzonych protokolarnie wad i usterek, v) sprawdzanie odpowiedniości i autentyczności wszystkich certyfikatów, ubezpieczeń, zabezpieczeń, gwarancji, praw własności, itp., za które Wykonawca jest odpowiedzialny zgodnie z warunkami umowy na roboty budowlane, w) rozstrzyganie w uzgodnieniu z Zamawiającym spraw technicznych powstałych w toku wykonywania robót, x) rekomendowanie wszystkich zmian rozwiązań projektowych i specyfikacji technicznych, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas lub w następstwie wykonywania robót budowlanych, y) sporządzanie protokołów konieczności w przypadku potrzeby wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, których nie można było przewidzieć, uzasadnienie potrzeby wykonywania tych prac oraz wnioskowanie do Zamawiającego o ich wykonanie, z) organizowanie odbioru końcowego i sporządzenie Protokołu Odbioru, Listy Usterek i innych dokumentów związanych z warunkami umowy dotyczącymi realizacji projektu, aa) Sprawdzenie przetargowej dokumentacji technicznej w zakresie dotyczącym dokumentacji projektowej i wszelkich kwestii budowlanych oraz pomoc przy jej kompletacji,

3 bb) przygotowywanie odpowiedzi w na zapytania oferentów w zakresie dotyczącym dokumentacji projektowej i wszelkich kwestii budowlanych w trakcie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane będące przedmiotem nadzoru (przewidywany termin wszczęcia procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych ), 3. Wykonywanie czynności nadzoru w szczególności zgodnie z : a) Prawem budowlanym (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r, nr 243 poz z późniejszymi zmianami), b) Prawem zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 i Nr 161 poz z późniejszymi zmianami), c) Umową o wykonanie zadania inwestycyjnego, ofertą wykonawcy robót, sztuką budowlaną, II. OPIS INWESTYCJI OBJĘTEJ PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem inwestycji jest ocieplenie i remontu budynku użyteczności publicznej położonego w Warszawie przy Al. Niepodległości 188B. W związku z ociepleniem ścian zachodzi również konieczność wymiany wszelkich obróbek blacharskich, ocieplenie podłogi na poddaszu, wymiana okien i drzwi oraz rozbiórka murów oporowych i pomieszczeń gospodarczych. Celem remontu budynku jest uzyskanie zmniejszenia strat ciepła poprzez ściany zewnętrzne oraz poprawienie estetyki budynku Opis budynków Nazwa elementu budynku Fundamenty Ściany nośne Ściany zewnętrzne osłonowe Ściany działowe Stropy Schody Konstrukcja dachu Pokrycie dachu Podłogi i posadzki Stolarka okienna i drzwiowa Materiał i wymiary Fundamenty z cegły pełnej i betonu Ściany nośne piwnic z cegły pełnej gr. 63 cm. Ściany nośne kondygnacji naziemnych gr. 50 cm z cegły pełnej. Ściany wewnętrzne poszczególnych kondygnacji gr cm z cegły pełnej. Ściany zewnętrzne i szczytowe i wykonane jak wyżej z cegły pełnej Ściany działowe murowane z cegły grubości cm. Nad piwnicą strop żelbetowy gr. ok cm. Nad piętrami stropy Ackermana Schody żelbetowe wylewane na mokro wykończone Lastryko Dach z płyt żelbetowych w kształcie łuku wypukłego gr. 10 cm Pokrycie dachu stanowi papa termozgrzewalna W piwnicach posadzki betonowe. W lokalach biurowych posadzki betonowe wykończone wykładzinami PCV i dywanowymi. Stolarka okienna drewniana i pcv typowa zespolona. Drzwi drewniane i metalowe.

4 Wykończenie ścian wewnętrznych Wykończenie ścian zewnętrznych Trzony wentylacyjne W piwnicach częściowo wykonano tynki kat. III. Ściany wewnętrzne lokali biurowych oraz ściany klatek schodowych otynkowane tynkiem kat. III. Obróbki blacharskie, wykonano z blachy ocynkowanej. Budynek wyposażony Na działce znajdują się dwa budynki nr 186 i 188B ustawione w szeregu, zbudowane w latach 30 XX wieku. Budynki są podpiwniczone i połączone ze sobą garażem podziemnym, spełniają one funkcje biurowe. Budynki nie są wpisane do rejestru zabytków. Na działce ponadto znajdują się również garaże oraz portiernia przy budynku nr 188B. Od północy i południa budynki graniczą z niezabudowanymi działkami o charakterze parkowym. Od wschody graniczą z działką, na której znajduje się budynek RWE, natomiast od zachodu z działką Urzędu Patentowego. Budynek oddzielony jest od Al. Niepodległości pasem zieleni. Dojazd do budynku realizowany jest ul. Stanisława Rychlińskiego od strony północnej. Na terenie działki znajduje się również plac manewrowy i parkingowy od strony wschodniej wzdłuż elewacji budynku a także pomocniczy plac manewrowy i parkingowy od strony zachodniej. Wejścia do budynku zlokalizowane są od strony wschodniej, pomocnicze wejścia do budynku znajdują się od strony zachodniej. Na terenie działki wzdłuż granicy wschodniej i zachodniej znajduje się zieleń wysoka. 2.3 Charakterystyczne parametry techniczne budynku: Dwa budynki biurowe będące odbiciem lustrzanym rozdzielone garażem poziemnym o parametrach; Powierzchnia zabudowy 501 m2 Powierzchnia całkowita 3058 m2 Kubatura budynku 9692 m3 Powierzchnia użytkowa 2480 m2 Wysokość budynków: 17,15 m Działka nr System ocieplenia. Opracowanie przewiduje wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych budynku w technologii BSO z wykorzystaniem styropianu EPS jako materiału izolującego. System oraz przewidywana grubość ocieplenia nie przekraczająca 140 mm jest sklasyfikowana jako nierozprzestrzeniająca ognia (NRO). Ocieplenie ścian piwnic styropianem EPS gr. 80 i 100 mm oraz ocieplenie podłogi na strychu wełną mineralną gr. 150 mm wraz z ułożeniem podłogi z płyt OSB na legarach Zakres prac naprawczych i przygotowawczych. Przed przystąpieniem do podstawowego procesu docieplania ścian zewnętrznych, należy wykonać niżej podane prace remontowe: zdemontować, parapety oraz wszelkie obróbki blacharskie zdemontować, a po ociepleniu ponownie zamontować wszelkie anteny, skrzynki, kamery itp. zdemontować oświetlenie z elewacji a po ociepleniu zamontować nowe

5 zmodernizować przebieg linii napowietrznych i natynkowych należących do TPSA zamurować luksfery skuć odparzone tynki ze ścian uzupełnić ubytki tynków na elewacjach skuć tynki na ościeżach okien i drzwi zdemontować okratowanie okien wymienić okna i drzwi wg projektu graficznego zdemontować zewnętrzną windę nożycową rozebrać pomieszczenia gospodarcze w rowach doświetlających oraz pomieszczenie przy ścianie szczytowej rozebrać mury oporowe wraz z schodami w rowach doświetlających oraz zjazdu do garażu rozebrać i wykonać nową posadzkę w rowach doświetlających rozebrać posadzkę zjazdu do garażu i wykonać nową z kostki brukowej rozebrać schody przy ścianach garażu osuszyć i naprawić ściany piwnic wykonać ocieplenie i izolacje z foli kubełkowej ścian piwnic poniżej poziomu terenu wykonać nowe mury oporowe Zakres projektowanych robót. a) Remont murów oporowych (rów doświetlający piwnice i zjazd do garażu) rozbiórka schodów betonowych wokół ścian garażu rozbiórka tymczasowej zabudowy w rowie doświetlającym i przy ścianie szczytowej (pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenie przy ścianie szczytowej należy zasypać, drzwi zamurować) rozbiórka podłoża z płyt betonowych przy murze oporowym rozbiórka posadzki z betonu w rowie doświetlającym i zjazdu do garażu rozbiórka muru oporowego wraz ze schodami betonowymi wykopy w celu ustawienia nowego muru oporowego z gotowych elementów żelbetowych wykonanie podbudowy pod mur oporowy ustawienie nowego muru oporowego z płyt żelbetowych wykonanie izolacji przeciwwilgociowej muru oporowego z folii kubełkowej wykonanie nowych schodów betonowych ze stopnicami z betonu płukanego zasypanie wykopów z ułożeniem podłoża z płyt betonowych wykonanie nowej posadzki betonowej w rowie doświetlającymi i posadzki z kostki brukowej w zjeździe do garażu b) Remont ścian fundamentowych i piwnicznych budynku biurowego oraz garażu (poziom -1) demontaż okratowania okien piwnicznych wymiana okien i drzwi piwnicznych skucie tynków na ościeżach okien i drzwi piwnicznych rozebranie podłoża z płyt chodnikowych

6 wykonanie wykopów odsłaniających ściany fundamentowe i ściany piwniczne skucie tynków na ścianach poniżej gruntu osuszenie ścian poniżej gruntu z wykorzystaniem strumienia gorącego powietrza( dmuchawy powietrzne) reperacja ścian poniżej gruntu (wymiana zmurszałych cegieł, uzupełnienie ubytków spoin) wykonanie ocieplenia ze styropianu EPS gr. 10 cm do głębokości dolnej części posadzki w piwnicy wykonanie ocieplenia ze styropianu gr. 3 cm ościeży okien i drzwi piwnicznych wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z foli kubełkowej do głębokości ław fundamentowych zasypanie wykopów z zagęszczeniem podłoża i wykonanie opaski z kostki betonowej wykonanie nowej posadzki betonowej w rowie doświetlającymi i posadzki z kostki brukowej w zjeździe do garażu c) Remont elewacji zewnętrznych zdemontowanie, a po ociepleniu ponownie zamontowanie wszelkich anten, skrzynek, kamer itp. zdemontowanie, a po ociepleniu zamontowanie nowego oświetlenia na elewacjach zdemontowanie parapetów oraz wszelkich obróbek blacharskich zamurowanie otworów z luksferami wymiana luksferów na okna wymiana drzwi wejściowych głównych wraz z naświetlem modernizacja przebiegu linii napowietrznych i natynkowych należących do TPSA skucie luźnych i zmurszałych tynków na elewacjach uzupełnienie ubytków tynków na elewacjach skucie tynków na ościeżach drzwi i okien ocieplenie elewacji styropianem EPS gr. 14 cm, podcieni gr. 14 cm ocieplenie ościeży okiennych i drzwiowych styropianem gr. 3 cm zbrojenie elewacji z siatki z włókna szklanego (do wysokości 2 m powyżej gruntu podwójnie) wykonanie i montaż elementów ozdobnych i architektonicznych ze styropianu według projektu graficznego (bonia, obramienia okienne, gzymsy) wykonanie tynku akrylowego na elewacjach malowanie elewacji farbami akrylowymi według projektu graficznego malowanie Logo na elewacji wykonanie cokołu z tynku żywicznego na ścianach budynku biurowego i garażu ocieplenie stropu III piętra styropapą gr. 14 cm pod obróbkami blacharskimi oraz części z dachem płaskim i pokrycie 2x papą termo montaż obróbek blacharskich z blachy cynkowo tytanowej gr. 0,6 mm montaż parapetów gr. 0,55mm z blachy ocynk powlekanej montaż zadaszenia z poliwęglanu nad wejściami głównymi i wejściem do portierni d) Ocieplenie podłogi na strychu ułożenie i zamocowanie legarów na podłodze ułożenie wełny mineralnej gr. 15 cm między legarami wykonanie podłogi z płyt OSB gr. 22 mm na legarach

7 e) Wykonanie instalacji odgromowej ułożenie i zamontowanie instalacji odgromowej na dachu według projektu graficznego ułożenie pionowych zwodów instalacji odgromowej w rurkach PCV pod warstwą ocieplenia montaż skrzynek kontrolno pomiarowych na elewacjach wykonanie instalacji uziemiającej pomiar testowy instalacji odgromowej Po wykonanych robotach teren przy budynku należy przywrócić do stanu pierwotnego.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Peowiaków 54 w Zamościu Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Peowiaków 54, 22-400 Zamość. w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Budowa budynku pracowni rezonansu magnetycznego w SPZOZ Opolskim Centrum Onkologii, ul.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Budowa budynku pracowni rezonansu magnetycznego w SPZOZ Opolskim Centrum Onkologii, ul. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Budowa budynku pracowni rezonansu magnetycznego w SPZOZ Opolskim Centrum Onkologii, ul. Katowicka CPV- 45000000-7 Roboty budowlane Opracował: 1.Wstęp.

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR)

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) do zadania Budowa budynku mieszkalnego nr 115 w Gdańsku-Letnicy przy ul. Suchej 10 z wyposażeniem pod klucz wraz z zagospodarowaniem terenu, drogami wewnętrznymi, chodnikami,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PS PROJEKT Piotr Siejka 22400 Zamość, ul. Kilińskiego 72 tel./fax 84 627 94 38 Egz. Nr 1 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BRANŻA: BUDOWLANA OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TEMAT: TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO -MONTAŻOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO -MONTAŻOWYCH NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO -MONTAŻOWYCH Rodzaj opracowania Adres Budowy OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO Remont korytarzy

Bardziej szczegółowo

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51 Przedsiębiorstwo Usługowe Ilona Ignalewska Inwestycja Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie Adres inwestycji Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51 Inwestor Centrum Kultury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ I POZIOMEJ W BUDYNKU PRZESDZKOLA PUBLICZNEGO NR 27 W SZCZECINIE PRZY UL. HENRYKA POBOśNEGO 6/8 W OGRANICZONYM ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74

FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74 FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74 PROJEKT KONCEPCYJNY : Projekt przebudowy i rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Jurgowie ADRES

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Zadanie: Kotłownia na biomasę przy Szkole Podstawowej w Cieplicach Branża: Technologia kotłowni Obiekt: Szkoła Podstawowa w

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015 Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO Prowadzenie: mgr inż. Krzysztof Piątek Styczeń 2012 r. Spis treści: A. Czynności przygotowawcze poprzedzające rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

Odcinek 5 Odcinek 6 Odcinek 7 Odcinek 8

Odcinek 5 Odcinek 6 Odcinek 7 Odcinek 8 Specyfikacja techniczna robót remontowych nawierzchni chodników, zewnętrznych elementów konstrukcyjnych schodów oraz wykonania daszków nad wejściami przy budynku Poradni Chorób Zakaźnych, Poradni i Oddziału

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie ul. A. Mickiewicza 8, 58-200 Dzierżoniów.

INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie ul. A. Mickiewicza 8, 58-200 Dzierżoniów. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: REMONTU SALI GIMNASTYCZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. prof. Wilhelma

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 9 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/jmikrut/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%...

Strona 1 z 9 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/jmikrut/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%... Strona 1 z 9 Borne Sulinowo: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowokosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnienie wielobranżowego nadzoru autorskiego dla zadania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Załącznik nr 11 do SIWZ Gmina Kołbaskowo 72-001 Kołbaskowo SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Projekt

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Nazwa inwestycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków, przepompownią ścieków sanitarnych, zasilaniem enn przepompowni wraz

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, ul. Okólnik 2, 00-368

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa: Usługi architektoniczne: część I - Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego remontu dachu oraz elewacji od ul. Krakowskie Przedmieście budynku Nowej Dziekanki usytuowanego przy ul. Krakowskie

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY 01-875 Warszawa ul. Zgrupowania Żmija 3 p.21 tel./fax (22) 40-321-32 www.aba-architekci.pl e-mail: biuroaba@wp.pl TEMAT: REMONT ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWO- SOCJALNEGO OBWODU DROGOWEGO w Ośnie Lubuskim

OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWO- SOCJALNEGO OBWODU DROGOWEGO w Ośnie Lubuskim OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWO- SOCJALNEGO OBWODU DROGOWEGO w Ośnie Lubuskim 1.PODSTAWA OPRACOWANIA - ZLECENIE INWESTORA Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze ul. Al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

Twój pomysł, europejskie pieniądze

Twój pomysł, europejskie pieniądze Twój pomysł, europejskie pieniądze Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH MODERNIZACJA STACJI PALIW PŁYNNYCH NA DZIAŁACH NR EW.206/3, 235 POŁOśONYCH PRZY UL. WJAZDOWEJ W RADOMIU FUNDAMENTY POD URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Poznań ul Św. Marcin 87 CPV - 45421131-1 Instalowanie drzwi CPV - 45421147-6 Instalowanie krat CPV

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/83 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Odnośnik

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/114 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo