Indywidualne inwestycyjne ubezpieczenie na życie w PLN powiązane z Funduszem Franklin Templeton Global Total Return Fund

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Indywidualne inwestycyjne ubezpieczenie na życie w PLN powiązane z Funduszem Franklin Templeton Global Total Return Fund"

Transkrypt

1 Indywidualne inwestycyjne ubezpieczenie na życie w PLN powiązane z Funduszem Franklin Templeton Global Total Return Fund PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT PRODUKTU Kategoria Typ produktu Ubezpieczyciel Dystrybutor/Agent Ubezpieczeniowy Waluta Okres trwania Inwestycja Strukturyzowana Indywidualne Inwestycyjne ubezpieczenie na życie PZU Życie SA Bank Handlowy w Warszawie S.A. PLN 3 lata Dzień Ustalenia Poziomu Początkowego Początek okresu ochrony Koniec okresu ochrony Instrument Bazowy Bonus Inwestycyjny Franklin Templeton Global Total Return Fund (Fundusz) W przypadku dożycia przez Ubezpieczającego do końca okresu odpowiedzialności, i braku wykupu całkowitego, suma ubezpieczenia na dożycie (100% Zainwestowanej Składki) może zostać powiększona o Bonus Inwestycyjny, który zależny jest od zachowania Funduszu. Jeżeli wartość jednostki Funduszu wzrośnie od Dnia Ustalenia Poziomu Początkowego do Dnia Ustalenia Ostatecznego Poziomu Odniesienia, to Bonus Inwestycyjny zostanie wyliczony jako iloczyn wzrostu wartości jednostki Funduszu oraz Udziału w Zysku. Udział w Zysku, czyli wysokość współczynnika partycypacji we wzroście Indeksu będzie mieściła się w przedziale 80% 110%. Ostateczna wysokość zostanie określona po zakończeniu subskrypcji. Jeżeli wartość jednostki Funduszu spadnie lub nie zmieni się od Dnia Ustalenia Poziomu Początkowego do Dnia Ustalenia Ostatecznego Poziomu Odniesienia, to Bonus Inwestycyjny wyniesie zero. Proszę zapoznać się ze szczegółami opisanymi w sekcji: Opis Produktu na 2 stronie. Klienci powinni mieć na uwadze, że powyższe informacje nie zawierają szczegółowych danych na temat cech produktu (dalej Produkt ). Klienci powinni przeczytać ten dokument w całości w celu uzyskania pełnej informacji na temat Produktu, związanych z nim ryzyk oraz ról poszczególnych podmiotów. Świadczenia z tytułu umowy ubezpieczenia gwarantowane są częściowo przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (dalej Ustawa o UFG ), z zastrzeżeniem limitów określonych w części poświęconej ryzykom. UBEZPIECZYCIEL Umowy Ubezpieczenia (każda z osobna Umowa oraz zbiorczo Umowy ) w ramach Indywidualnego inwestycyjnego ubezpieczenie na życie są zawierane z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna (dalej Ubezpieczyciel lub PZU Życie SA ). Niniejsza Informacja dla Klienta powinna być czytana razem z Ogólnymi warunkami indywidualnego inwestycyjnego ubezpieczenia na życie, kod warunków SCIJ30 (dalej OWU ). ROLE PODMIOTÓW Klienci powinni mieć na uwadze (i akceptować) różne role różnych podmiotów Citi w relacji do Umów. Bank Handlowy w Warszawie S.A. występuje jedynie w roli Agenta Ubezpieczeniowego ( Agent ). Klient ponosi ryzyko kredytowe Ubezpieczyciela. Jakiekolwiek świadczenia wynikające z Umowy są zobowiązaniem Ubezpieczyciela. OCHRONA KAPITAŁU Jeżeli Umowa nie zostanie wypowiedziana przed datą zakończenia okresu ochrony i będzie utrzymana do daty zakończenia okresu Ubezpieczenia, Ubezpieczyciel jest zobowiązany do zwrotu Klientowi 100% składki zainwestowanej ( Zainwestowana Składka ). Wypłata sumy ubezpieczenia jest gwarantowana przez PZU Życie SA, na zasadach określonych w OWU, z zastrzeżeniem ryzyka upadłości PZU Życie SA. W przypadku, gdy PZU Życie SA nie wywiąże się z Umowy z powodu upadłości, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zaspokoi roszczenia osób uprawnionych z umowy ubezpieczenia, w wysokości 50% wierzytelności, jednak do kwoty nie większej niż równowartość w złotych EUR (Art. 98 ust. 2 pkt 2 Ustawy o Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym) według średniego kursu, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu ogłoszenia upadłości, oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub umorzenia postępowania upadłościowego albo w dniu zarządzenia likwidacji przymusowej. 1/14

2 OPIS PRODUKTU Indywidualne inwestycyjne ubezpieczenie na życie to produkt 3-letni, denominowany w PLN powiązany z Funduszem Franklin Templeton Global Total Return Fund. Instrument Bazowy Kod Bloomberg ISIN Franklin Templeton Global Total Return Fund TGTRFAD LX Equity LU W przypadku dożycia przez Ubezpieczającego do końca okresu odpowiedzialności, suma ubezpieczenia na dożycie (100% Zainwestowanej Składki) może zostać powiększona o Bonus Inwestycyjny (dalej Bonus ), w zależności od zachowania Funduszu. W okresie odpowiedzialności Ubezpieczający jest również objęty ubezpieczeniem na wypadek śmierci. Klient powinien odwołać się do OWU oraz Tabeli Opłat i Limitów w zakresie dotyczącym wypłaty świadczeń, w tym świadczenia na wypadek śmierci. WYPŁATA BONUSA Po zakończeniu okresu ochrony Inwestor może otrzymać Bonus Inwestycyjny, którego wysokość jest zależna od zachowania wartości jednostek Funduszu od Dnia Ustalenia Poziomu Początkowego do Dnia Ustalenia Ostatecznego Poziomu Odniesienia (włącznie). Minimalna wysokość zysku (Bonusa Inwestycyjnego) wynosi 0% a maksymalna wysokość zysku nie jest ograniczona. W przypadku dożycia przez Ubezpieczającego do końca okresu odpowiedzialności, i braku wykupu całkowitego, Inwestor otrzyma 100% Zainwestowanej Składki oraz Bonus Inwestycyjny, którego wysokość zostanie określona w zależności od zachowania wartości jednostek Funduszu: a) Jeżeli wartość jednostki Funduszu w Dniu Ustalenia Ostatecznego Poziomu Odniesienia jest powyżej Poziomu Początkowego, to Bonus Inwestycyjny zostanie wyliczony jako iloczyn Udziału w Zysku oraz wzrostu wartości jednostki Funduszu, w okresie od Dnia Ustalenia Poziomu Początkowego do Dnia Ustalenia Ostatecznego Poziomu Odniesienia; albo b) Jeżeli wartość jednostki Funduszu w Dniu Ustalenia Ostatecznego Poziomu Odniesienia będzie równa lub poniżej Poziomu Początkowego, to Bonus Inwestycyjny wyniesie zero. Wzrost wartości jednostki Funduszu zostanie wyliczony jako różnica: wartości jednostki Funduszu z Dnia Ustalenia Ostatecznego Poziomu Odniesienia podzielonej przez wartość jednostki Funduszu z Dnia Ustalenia Poziomu Początkowego i 1. Udział w Zysku oznacza partycypację we wzroście wartości jednostki Funduszu i będzie mieścił się w przedziale 80%-110%. Ostateczna wartość Udziału w Zysku zostanie określona po zakończeniu subskrypcji. Ostateczna procentowa wartość Udziału w Zysku zostanie przekazana Ubezpieczającemu w terminie 14 dni roboczych od zakończenia subskrypcji w Indywidualnym potwierdzeniu zawarcia indywidualnego inwestycyjnego ubezpieczenia na życie. 2/14

3 UBEZPIECZENIE Umowa Ubezpieczenia jest regulowana OWU, które przygotował Ubezpieczyciel. Klient powinien się zapoznać z OWU oraz z niniejszym Opisem Subskrypcji przed złożeniem Wniosku (dalej Wniosek ) o zawarcie umowy indywidualnego inwestycyjnego Ubezpieczenia na życie. Wyrażenia z wielkiej litery nie zdefiniowane w niniejszym Opisie Subskrypcji mają znaczenie opisane w OWU. W przypadku śmierci Ubezpieczającego (będącego w tym przypadku również ubezpieczonym) prawo do świadczenia przysługuje Uposażonemu. W przypadku, gdy Ubezpieczający nie wskazał uposażonego, wówczas świadczenie przysługuje członkom rodziny Ubezpieczającego według kolejności pierwszeństwa wskazanej w OWU w 22. Zgłaszając roszczenie z tytułu śmierci Ubezpieczającego wnioskujący składa PZU Życie SA dokumenty wyszczególnione w 25 OWU. Wypłata świadczenia w przypadku śmierci Ubezpieczającego odbywa się zgodnie z OWU ( 25 30). W przypadku dożycia Ubezpieczającego do końca okresu odpowiedzialności PZU Życie SA wykonuje zobowiązania zgodnie z OWU ( 26 27). Świadczenie z tytułu dożycia wypłacane jest w formie jednorazowej w pełnej należnej kwocie, na rachunek bankowy Ubezpieczającego wskazany we Wniosku lub Formularzu zmian danych. Zgodnie z 9 OWU, Umowa może być w każdym czasie wypowiedziana przez Ubezpieczajacego na piśmie poprzez złożenie dyspozycji wykupu całkowitego po rozpoczęciu okresu odpowiedzialności. w ciągu 14 dni roboczych po zakończeniu okresu odpowiedzialności PZU Życie SA. zawiadomienia o zdarzeniu objętym odpowiedzialnością PZU Życie SA. otrzymania przez Ubezpieczyciela dyspozycji wykupu całkowitego, na rachunek bankowy Ubezpieczającego wskazany we Wniosku lub formularzu zmian danych. Informacje w zakresie ryzyka upadłości oraz pozostałych ryzyk znajdują się w niniejszym Opisie subskrypcji w części poświęconej ryzykom. Każdy Ubezpieczający musi upewnić się, że rozumie złożoność i ryzyka związane z Indywidualnym inwestycyjnym ubezpieczeniem na życie. Ubezpieczający powinni skonsultować się ze swoimi doradcami, m.in. prawnymi, podatkowymi, księgowymi, w celu uzyskania pomocy w ustalaniu odpowiedniości Produktu. OPŁATY Całkowita marża wbudowana w Produkt: 4,5% Zainwestowanej Składki. W przypadku wykupu całkowitego Klient będzie zobowiązany do poniesienia Opłaty likwidacyjnej, która wynosi: składka zainwestowana M 0,45%, gdzie: M liczba pełnych miesięcy kalendarzowych pozostałych do końca okresu odpowiedzialności, licząc na dzień otrzymania dyspozycji wykupu całkowitego przez jednostkę obsługującą ubezpieczenie po stronie PZU Życie SA. Wszelkie informacje o opłatach, marży i prowizjach dostępne są u Opiekuna w oddziale Banku. OTWIERANIE LOKATY W OKRESIE SUBSKRYPCJI W związku ze złożeniem Wniosku o zawarcie Indywidualnego inwestycyjnego ubezpieczenia na życie, zlecam Bankowi otwarcie, w dniu złożenia Wniosku, lokaty terminowej w [... ] (waluta) na okres trwania subskrypcji lokaty terminowej w kwocie zadeklarowanej składki, oprocentowana w... % w stosunku rocznym na zasadach określonych w Umowie Rachunku Bankowego Konto Osobiste / Umowie Produktów Depozytowych (niepotrzebne skreślić) z dnia... Oprocentowanie Lokat pozostaje niezmienne przez cały czas trwania Lokaty. Powstałe odsetki od kwoty lokaty zostaną przekazane na rachunek bankowy wskazany przez Ubezpieczającego we Wniosku o zawarcie Indywidualnego inwestycyjnego ubezpieczenia na życie. Kwota lokaty zostanie zablokowana do ostatniego dnia subskrypcji i w dniu zamknięcia subskrypcji będzie wykorzystana do uregulowania zobowiązań wynikających z tytułu podpisania Wniosku o zawarcie Indywidualnego inwestycyjnego ubezpieczenia na życie. we Wniosku o zawarcie Indywidualnego inwestycyjnego ubezpieczenia na życie z odsetkami naliczonymi za okres subskrypcji według stopy podanej powyżej. bankowy wskazany we Wniosku o zawarcie Indywidualnego inwestycyjnego ubezpieczenia na życie. Bank ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą wskutek nieterminowej lub nieprawidłowej realizacji wpłaty lub wypłaty środków na/z rachunku Lokaty, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Za przekroczenie przez Bank terminów realizacji wpłaty lub wypłaty środków na/z rachunku Lokaty, Bank, na żądanie posiadacza rachunku Lokaty, zapłaci odszkodowanie w wysokości równej kwocie odsetek ustawowych obowiązujących w okresie zwłoki w realizacji przez Bank wpłaty lub wypłaty środków, liczonych od kwoty danej wpłaty lub wypłaty środków za każdy dzień zwłoki w stosunku rocznym. 3/14

4 INSTRUMENT BAZOWY Niniejszy Produkt oferuje możliwość osiągnięcia stopy zwrotu w zależności od zachowania Funduszu ( Instrument Bazowy ). Franklin Templeton Global Total Return Fund (Kod Bloomberg: TGTRFAD LX Equity, ISIN: LU ) Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Total Return Fund jest otwartym funduszem typu SICAV zarejestrowanym w Luksemburgu. Celem funduszu jest zapewnienie przychodu i wzrostu kapitału. Fundusz inwestuje w dłużne papiery wartościowe ze stałym i zmiennym oprocentowaniem oraz w obligacje dłużne rządów, podmiotów powiązanych z rządem albo przedsiębiorstw emitowanych na świecie. Źródło: 29 stycznia 2013 r. Historyczne notowania Instrumentu Bazowego od 1 lutego 2008 r. do 29 stycznia 2013 r. Źródło: Bloomberg, 29 stycznia 2013 r. Historyczne dane nie gwarantują osiągnięcia takich samych stóp zwrotu w przyszłości. Rzeczywiste stopy zwrotu mogą różnić się od przedstawionych wartości. Wykres przedstawia zachowanie się Instrumentu Bazowego w przeszłości i nie odzwierciedla rzeczywistej stopy zwrotu z Produktu ani nie uwzględnia żadnych opłat i prowizji ponoszonych przez Klienta, który dokonał zakupu Produktu. 4/14

5 CELE INWESTYCYJNE Klient kupujący ten Produkt powinien przewidywać, że wartość jednostek Funduszu wzrośnie w czasie trwania Produktu, Bezpośrednia ekspozycja na Ubezpieczyciela, Pośrednia ekspozycja na Instrument Bazowy, Świadczenie ubezpieczeniowe w ramach Produktu, W przypadku śmierci Ubezpieczającego w czasie trwania okresu odpowiedzialności, Uposażony otrzyma Sumę ubezpieczenia równą 101% Zainwestowanej Składki, a Bonus nie zostanie wypłacony, W przypadku dożycia przez Ubezpieczającego do końca okresu odpowiedzialności, Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie ubezpieczeniowe w wysokości sumy ubezpieczenia na dożycie tzn. 100% Składki Zainwestowanej, które może zostać powiększone o Bonus, Potencjalna stopa zwrotu uzależniona jest od zachowania Instrumentu Bazowego, Możliwość uzyskania Bonusu uzależniona jest od wartości jednostek Funduszu. Świadczenie ubezpieczeniowe wypłacane na zakończenie okresu ochrony jest zwolnione z podatku od spadków i darowizn oraz podatku od dochodów kapitałowych. Przepisy podatkowe mogą ulec zmianie w przyszłości (zobacz sekcję Ryzyko podatkowe ), Możliwość wskazania Uposażonych (osób uprawnionych do świadczenia ubezpieczeniowego) na wypadek śmierci Ubezpieczającego, W przypadku śmierci Ubezpieczającego (będącego w tym przypadku również ubezpieczonym) prawo do świadczenia przysługuje Uposażonemu w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku, gdy Ubezpieczający nie wskazał Uposażonego, wówczas świadczenie przysługuje członkom rodziny Ubezpieczającego według kolejności pierwszeństwa wskazanej w OWU w 22, Minimum formalności oraz brak badań lekarskich przy zawarciu Umowy. KONIECZNOŚĆ ZAAKCEPTOWANIA Potencjalnej stopy zwrotu powiązanej z zachowaniem Funduszu, obliczanej od Zainwestowanej Składki, płatnej w ciągu 14 dni roboczych od zakończenia inwestycji, Ryzyka inwestycji w Produkt (zobacz sekcje Ryzyka związane z zawarciem Umowy), 3-letniego okresu inwestycyjnego, Zysku wyliczonego jako iloczyn Udziału w Zysku (80%-110%) oraz wzrostu wartości jednostek Funduszu, w okresie od Dnia Ustalenia Poziomu Początkowego do Dnia Ustalenia Ostatecznego Poziomu Odniesienia. Ostateczna wartość Udziału w Zysku zostanie określona po zakończeniu subskrypcji, Możliwości utraty części lub całości Zainwestowanej Składki jeżeli Produkt nie zostanie utrzymany do terminu zakończenia okresu ochrony, z wyjątkiem okresu odstąpienia tj. 30 dni od daty zawarcia Umowy, Zwrotu z inwestycji którego wysokość może być niższa niż rzeczywista zmiana wartości Instrumentu Bazowego, Ryzyka powiązanego z inwestycją średnioterminową (zobacz sekcje Ryzyka związane z zawarciem Umowy), Ryzyka kredytowego Ubezpieczyciela, Opłaty likwidacyjnej z tytułu wykupu całkowitego przed datą zakończenia okresu ochrony, zgodnie z Tabelą Opłat i Limitów. 5/14

6 PROFIL INWESTYCJI Maksymalny Horyzont Inwestycyjny w latach Profil Ryzyka Produktu Poniżej 1 roku bardzo niskie 2 niskie 3 umiarkowane 4 umiarkowanie wysokie 5 wysokie 6 bardzo wysokie Cele inwestycyjne Przychód Przychód+Wzrost Wzrost Wyższy wzrost Waluta: Minimalna kwota inwestycji: Rynek wtórny: PLN 5000 PLN i następnie wielokrotność 1000 PLN brak rynku wtórnego, wykup całkowity będzie wiązał się z opłatą likwidacyjną, która jest określona w Tabeli Opłat i Limitów DEFINICJE RATINGU PRODUKTU Ocena numeryczna profilu ryzyka produktu wskazuje na ryzyko w skali od 1 do 6, gdzie 1 oznacza najniższą a 6 najwyższą miarę ryzyka. Skala odzwierciedla względne ryzyko produktu i nie uwzględnia dodatkowych, zewnętrznych czynników ryzyka. Wśród przykładów takich zewnętrznych czynników są: finansowanie inwestycji z pożyczek i ryzyko walutowe dla produktów, które są denominowane w walutach obcych. Opiekun może dostarczyć dodatkowych informacji dotyczących czynników ryzyka, które nie zostały uwzględnione przy określaniu profilu ryzyka produktu. Decyzja o inwestycji w określony produkt powinna być podjęta w oparciu o cele inwestycyjne, tolerancję ryzyka, wiedzę i doświadczenie. Wyższy profil ryzyka produktu oznacza wyższą zmienność (wahania ceny) czynników rynkowych które mają wpływ na wartość produktu niż dla produktów o niższym profilu ryzyka. Wyższy profil ryzyka dotyczy także produktów, które zawierają pewne uwarunkowania w przypadku wcześniejszego wykupu lub nie pozwalają na wcześniejsze umorzenie, albo inne czynniki determinują możliwą do uzyskania cenę rynkową. Bank wykorzystuje wewnętrzną metodologię w celu oceny ryzyka produktów. Ta metodologia jest wykorzystywany do oceny czy profil ryzyka poszczególnych produktów jest zgodny z profilem ryzyka inwestora indywidualnego. Metodologia Banku może różnić się od metodologii stosowanej przez zewnętrznych dystrybutorów takich jak zarządzający aktywami. Szczegóły dotyczące metodologii określania profilu ryzyka produktu dostępne u Opiekuna w Oddziale. 6/14

7 Poniższe opisy zawierają ogólne opisy profilu ryzyka Produktu. Klienci powinni rozumieć, że czynniki rynkowe podlegają zmianom i ryzyko Produktu może wzrosnąć lub zmaleć w trakcie trwania Produktu. Dodatkowe wyjaśnienie na temat danego profilu ryzyka Produktu może przedstawić Opiekun. Profil ryzyka Produktu Wskaźnik ryzyka 1 Bardzo niski 2 Niski 3 Umiarkowany 4 Umiarkowanie wysoki 5 Wysoki 6 Bardzo wysoki Opis Profilu ryzyka Produktu Opisy i określenie strata użyte poniżej wskazują na wielkość straty kapitału w ciągu jednego roku w normalnych warunkach rynkowych, w przypadku wystąpienia zdarzenia utraty kapitału. Ryzyko względnie małej straty i duża pewność uzyskania ceny w krótkim czasie, co oznacza, że Produkt może zostać sprzedany bardzo szybko w normalnych warunkach rynkowych. Ryzyko straty złagodzone przez dość duże prawdopodobieństwo możliwości uzyskania ceny w krótkim czasie, co oznacza, że Produkt może zostać sprzedany bardzo szybko w normalnych warunkach rynkowych. Ryzyko umiarkowanej lub znacznej straty związanej z dość zmiennymi rynkami, złagodzone przez wystarczająco wysokie prawdopodobieństwo możliwości uzyskania ceny w krótkim czasie, co oznacza, że Produkt może zostać sprzedany bardzo szybko w normalnych warunkach rynkowych. Ryzyko znacznej straty związanej z bardzo zmiennymi rynkami i możliwością wystąpienia istotnego ryzyka zdarzeń takich jak: bardzo duże wahania ceny i wyższe ryzyko niewypłacalności. W normalnych warunkach rynkowych jest duże prawdopodobieństwo możliwości uzyskania ceny, ale warunki rynkowe mogą ulec zmianie, co oznacza, że mogą wystąpić trudności w szybkiej sprzedaży Produktu. Ryzyko bardzo istotnej straty w związku ze strategią oraz ryzykiem wystąpienia niekorzystnych zdarzeń. Wartość Produktu możliwa do zrealizowania może być niepewna w jakimkolwiek okresie lub mogą istnieć ograniczenia odkupienia, co oznacza że sprzedaż Produktu w znaczącym okresie może nie być możliwa lub dla Produktów pochodnych, dodatkowa inwestycja lub uzupełnienie kapitału może być wymagane, aby spełnić minimalne wymagania depozytu zabezpieczającego. Ryzyko bardzo znaczącej straty w związku ze strategią oraz ryzykiem wystąpienia niekorzystnych zdarzeń. Wartość Produktu możliwa do zrealizowania może być bardzo niepewna w jakimkolwiek okresie lub odkupienie może być niemożliwe, co oznacza, że istnieje bardzo znaczące ryzyko straty w sytuacji wymuszonej sprzedaży lub, dla Produktów pochodnych, dodatkowa inwestycja lub uzupełnienie kapitału może być wymagane, aby spełnić minimalne wymagania depozytu zabezpieczającego. 7/14

8 PRZYKŁADOWE SCENARIUSZE Poniższe hipotetyczne przykłady zostały opracowane na szeregu scenariuszy, w celu lepszego zrozumienia podstaw wyliczeń potencjalnego Bonusa. Poniższe przykłady przedstawione są jedynie w celu zilustrowania możliwych wariantów zmian Instrumentu Bazowego i nie reprezentują ani historycznych ani przewidywanych możliwości zachowania Instrumentu Bazowego. Dostawca tej Informacji nie gwarantuje, że zachowanie Instrumentu Bazowego lub stopa zwrotu określona w tym dokumencie będzie osiągnięta w przyszłości. W hipotetycznych przykładach zakłada się że zainwestowana składka wynosi PLN, Poziom Początkowy wynosi 18, Udział w Zysku wynosi 80%. Składka Zainwestowana (PLN) Poziom Początkowy Ostateczny Poziom Odniesienia Procentowa zmiana wartości jednostki Funduszu Udział w Zysku Bonus Wynik PLN (100% Składki Zainwestowanej + Bonus) ,00 12,00-33,33% 80,00% 0, , ,00 15,00-16,67% 80,00% 0, , ,00 17,00-5,56% 80,00% 0, , ,00 18,00 0,00% 80,00% 0, , ,00 20,00 11,11% 80,00% 888, , ,00 22,00 22,22% 80,00% 1777, , ,00 25,00 38,89% 80,00% 3111, , ,00 27,00 50,00% 80,00% 4000, ,00 Scenariusz w sytuacji śmierci Ubezpieczającego Składka Zainwestowana w PLN Świadczenie na wypadek śmierci Ubezpieczającego w PLN W przypadku śmierci Ubezpieczającego w czasie trwania okresu odpowiedzialności, Uposażony otrzyma Sumę Ubezpieczenia równą 101% Zainwestowanej Składki. 8/14

9 WARUNKI SUBSKRYPCJI Wyrażenia pisane z wielkiej litery nie zdefiniowane w niniejszym Opisie Subskrypcji mają znaczenie nadane im w OWU. Ubezpieczyciel: Agent Ubezpieczeniowy/Dystrybutor: Instrument Bazowy: PZU Życie S.A. (PZUZ) Bank Handlowy w Warszawie S.A. Okres Subskrypcji: 4 lutego 2013 r. 27 lutego 2013 r. Dzień Początku Okresu Odpowiedzialności: 6 marca 2013 r. Dzień Końca Okresu Odpowiedzialności: 5 marca 2016 r. Dzień Ustalenia Poziomu Początkowego: 7 marca 2013 r. Dzień Ustalenia Ostatecznego Poziomu Odniesienia: 5 marca 2016 r. Wypłata świadczenia z tytułu śmierci: Składka Zainwestowana: Poziom Początkowy: Ostateczny Poziom Odniesienia: Suma ubezpieczenia w przypadku dożycia Ubezpieczającego do końca Okresu odpowiedzialności: Bonus: Udział w Zysku: Minimalna Składka: PLN 5000 Suma ubezpieczenia na życie: Całkowita marża wbudowana w Produkt: Instrument Bazowy: Franklin Templeton Global Total Return Fund (kod Bloomberg: TGTRFAD LX Equity) Zgodnie z art. 26 OWU w przypadku śmierci ubezpieczającego PZU Życie SA wykonuje objętym odpowiedzialnością. 100% składki opłaconej 100% Oficjalnego Poziomu Jednostki Funduszu z Dnia Ustalenia Poziomu Początkowego 100% Oficjalnego Poziomu Jednostki Funduszu w Dniu Ustalenia Ostatecznego Poziomu Odniesienia 100% składki zainwestowanej powiększonej o Bonus. Ubezpieczyciel wypłaca świadczenie okresu odpowiedzialności (zgodnie z 26 ust. 3 OWU). W przypadku dożycia przez Ubezpieczającego do końca okresu odpowiedzialności, i braku wykupu całkowitego, Inwestor otrzyma 100% Zainwestowanej Składki oraz Bonus Inwestycyjny, którego wysokość zostanie określona w zależności od zachowania wartości jednostek Funduszu: a) Jeżeli wartość jednostki Funduszu w Dniu Ustalenia Ostatecznego Poziomu Odniesienia jest powyżej Poziomu Początkowego, to Bonus Inwestycyjny zostanie wyliczony jako iloczyn Udziału w Zysku oraz wzrostu wartości jednostki Funduszu, w okresie od Dnia Ustalenia Poziomu Początkowego do Dnia Ustalenia Ostatecznego Poziomu Odniesienia; albo b) Jeżeli wartość jednostki Funduszu w Dniu Ustalenia Ostatecznego Poziomu Odniesienia będzie równa lub poniżej Poziomu Początkowego, to Bonus Inwestycyjny wyniesie zero. Wzrost wartości jednostki Funduszu zostanie wyliczony jako różnica: wartości jednostki Funduszu z Dnia Ustalenia Ostatecznego Poziomu Odniesienia podzielonej przez wartość jednostki Funduszu z Dnia Ustalenia Poziomu Początkowego i 1. Udział w Zysku będzie mieścił się w przedziale 80%-110%. Ostateczna procentowa wartość Udziału w Zysku zostanie określona po zakończeniu subskrypcji i przekazana Ubezpieczającemu w terminie 14 dni roboczych od zakończenia subskrypcji w Indywidualnym potwierdzeniu zawarcia indywidualnego inwestycyjnego ubezpieczenia na życie. 101% Zainwestowanej Składki 4.50% Zainwestowanej Składki 9/14

10 Opłaty Likwidacyjne: Dni Robocze: Jurysdykcja: Zgodnie z Tabelą Opłat i Limitów, Ubezpieczyciel nalicza opłatę likwidacyjną z tytułu wypłaty wartości wykupu całkowitego, której wysokość wynosi: składka zainwestowana M 0,45%, gdzie: M liczba pełnych miesięcy kalendarzowych pozostałych do końca okresu odpowiedzialności, licząc na dzień otrzymania dyspozycji wykupu całkowitego przez jednostkę obsługującą ubezpieczenie po stronie PZU Życie SA. Warszawa, Londyn. Zmodyfikowana Konwencja Dni Roboczych w przypadku gdy termin przypada na dzień wolny od pracy, jego data zostanie wyznaczona na następny Dzień Roboczy, chyba że następny Dzień Roboczy przypada w kolejnym miesiącu kalendarzowym, wtedy jego data zostanie wyznaczony w Dniu Roboczym poprzedzającym dzień wolny od pracy, na który Dzień Roboczy dzień, w którym banki i rynki finansowe dokonują rozliczeń płatności i zawierane są transakcje. Konwencja Dni Roboczych jest konwencją, która reguluje dopasowanie dat dotyczących transakcji. Dopasowanie jest konieczne, jeżeli termin przypada w dniu wolnym od pracy. Prawo polskie Dokumenty Powiązane: 1. Wniosek o zawarcie Indywidualnego inwestycyjnego ubezpieczenia na życie 2. Załącznik do Wniosku o zawarcie Indywidualnego inwestycyjnego ubezpieczenia na życie 3. Ogólne Warunki Indywidualnego inwestycyjnego ubezpieczenia na życie (kod warunków: SCIJ30) 4. Tabela Opłat i Limitów (kod tabeli: F106) Rozliczenie: Rozliczenie pieniężne. 10/14

11 RYZYKA ZWIĄZANE Z UMOWĄ UBEZPIECZENIA Ryzyka związane z zawarciem Umowy Ubezpieczeniowej: Każdy Ubezpieczający powinien zapoznać się uważnie z poniższymi ryzykami związanymi z umową ubezpieczenia. Poniższe ryzyka nie stanowią pełnej listy wszystkich rodzajów ryzyka i okoliczności istotnych dla umowy ubezpieczenia. Poniższe ryzyka są uzupełnieniem zdarzeń, o których mowa w OWU, z którym należy zapoznać się przed złożeniem Wniosku o zawarcie umowy indywidualnego Ubezpieczenia na życie. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy tym dokumentem i OWU, decydujące znaczenie ma OWU. Ryzyko Upadłości: Umowa ubezpieczenia potwierdzona Indywidualnym potwierdzeniem nie jest gwarantowana przez Skarb Państwa lub Rząd Rzeczypospolitej Polskiej ani żadną inną instytucję z wyjątkiem wierzytelności wynikających z umowy ubezpieczenia, które są zabezpieczone przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. W przypadku, gdy PZU Życie SA nie wywiąże się z umowy Ubezpieczenia z powodu upadłości, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zaspokoi roszczenia osób uprawnionych z umowy ubezpieczenia, w wysokości 50% wierzytelności, jednak do kwoty nie większej niż równowartość w złotych EUR (Art. 98 ust. 2 pkt 2 Ustawy o Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym) według średniego kursu, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu ogłoszenia upadłości, oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub umorzenia postępowania upadłościowego albo w dniu zarządzenia likwidacji przymusowej. Środki wpłacone tytułem składki, w ramach Indywidualnego inwestycyjnego ubezpieczenia na życie, nie stanowią depozytu bankowego ani nie są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Środki wpłacone tytułem składki, w ramach Indywidualnego inwestycyjnego ubezpieczenia na życie nie są zobowiązaniem ani nie są gwarantowane przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. lub jakikolwiek inny podmiot zależny lub stowarzyszony z Citigroup Inc. Umowa ubezpieczenia potwierdzona Indywidualnym potwierdzeniem podlega ryzyku upadłości Ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel inwestuje składki w instrumenty rynku finansowego zgodnie z wytycznymi określonymi w odpowiednich przepisach prawa. Wypłata sumy ubezpieczenia jest gwarantowana przez PZU Życie SA, na zasadach określonych w OWU, z zastrzeżeniem ryzyka upadłości PZU Życie SA. Ryzyko Kredytowe: Klienci ponoszą pełne ryzyko kredytowe Ubezpieczyciela PZU Życie S.A. Oznacza to, że jeśli Ubezpieczyciel stanie się niewypłacalny lub zbankrutuje Klienci mogą nie odzyskać zainwestowanego kapitału. Ryzyko Płynności: Indywidualne inwestycyjne ubezpieczenie na życie nie jest produktem płynnym i Ubezpieczeni powinni zakładać, że będą utrzymywać umowę ubezpieczenia do momentu wygaśnięcia okresu odpowiedzialności. Umowa ubezpieczenia nie może być zbyta na rynku wtórnym. Ubezpieczeni chcący dokonać wykupu całkowitego Indywidualnego inwestycyjnego ubezpieczenie na życie przed upływem końca okresu odpowiedzialności mogą otrzymać znacznie mniejszą kwotę niż wpłacona składka. Wartość wykupu całkowitego jest obliczana zgodnie z zapisami w Tabeli opłat i limitów. Nie ma możliwości dokonania wykupu częściowego. Ryzyko Rynkowe: Potencjalni nabywcy opisanego Produktu powinni mieć doświadczenie z produktami z wbudowanymi instrumentami pochodnymi lub powinni przedsięwziąć kroki, aby poznać te produkty. Potencjalny nabywca powinien rozumieć, że nabycie Produktu nie jest bezpośrednią inwestycją w Instrument Bazowy, pomimo że wyniki inwestycji zależą od zachowań tego instrumentu. Różne czynniki mogą mieć wpływ na wynik inwestycji: są to między innymi warunki ekonomiczne oraz inne ryzyka mające wpływ na przyszłe zmiany mogą wpływać na wartość rynkową Umowy Ubezpieczenia przed terminem jej zakończenia. Ryzyko Możliwego Konfliktu Interesów: Klient powinien upewnić się, że rozumie i akceptuje zagadnienia związane z rolą podmiotów stowarzyszonych z Citi oraz każdy taki podmiot może stwarzać konflikt interesów w związku z wykonywaniem Umowy Ubezpieczenia. W tym wypadku, Dystrybutor oraz Agent Kalkulacyjny są podmiotami powiązanymi z Citi, wykonującymi różne funkcje w związku z Umową Ubezpieczenia. Podmiot stowarzyszony Citi może posiadać profesjonalne oraz powiernicze zobowiązanie w stosunku do osób innych niż posiadacze Umów Ubezpieczenia. Korzyści dla podmiotów powiązanych z Citi mogą się różnić od korzyści dla posiadaczy Umów Ubezpieczenia i w takiej sytuacji podmioty powiązane z Citi mogą podejmować decyzje które mogą niekorzystnie wpływać na posiadaczy Umów Ubezpieczenia. Ryzyko podatkowe: Ubezpieczeni powinni zasięgnąć niezależnej porady podatkowej przed zawarciem umowy Indywidualnego inwestycyjnego ubezpieczenia na życie. Bank Handlowy w Warszawie S.A. nie zapewnia porady podatkowej i dlatego też odpowiedzialność za jakiekolwiek następstwa podatkowe wynikające z zawarcia umowy Indywidualnego inwestycyjnego ubezpieczenia na życie pozostają w całości po stronie Ubezpieczającego. Jakiekolwiek ewentualne następstwa podatkowe należy rozpatrywać wyłącznie w relacji Ubezpieczający Ubezpieczyciel. Opodatkowanie zależy od indywidualnej sytuacji klienta (jeżeli ma to zastosowanie) lub aktualnych przepisów podatkowych i może ulec zmianie w przyszłości. Czynniki mające wpływ na Fundusze Inwestycyjne: Klienci, którzy zawierają umowę inwestycyjnego ubezpieczenia na życie powiązanego z funduszami inwestycyjnymi powinni być zaznajomieni z inwestowaniem na globalnych rynkach kapitałowych i z funkcjonowaniem funduszy inwestycyjnych. Przed zakupem inwestycyjnego ubezpieczenia na życie, Klienci powinni ostrożnie rozważyć, między innymi wysokość i zmienność wartości jednostek funduszu inwestycyjnego w odniesieniu do wyliczeń wielkości wypłaty z inwestycyjnego ubezpieczenia na życie. 11/14

12 Złożoność ryzyk: Inwestycja w Produkt związana jest z ryzykiem i powinna zostać dokonana jedynie po ocenie celu inwestycyjnego, jak również warunków Produktu. W jednym momencie więcej niż jeden czynnik ryzyka może mieć bezpośredni wpływ na Produkt, jak również wpływ poszczególnego czynnika ryzyka może być nieprzewidywalny. Ponadto, więcej niż jeden czynnik ryzyka może mieć złożony wpływ, który może być nieprzewidywalny. Nie można być pewnym co do efektu wpływu jakiejkolwiek kombinacji czynników ryzyka na wartość Produktu. Pośredni charakter Instrumentu Bazowego: Klienci powinni zwrócić uwagę, że ekspozycja na Instrument Bazowy ma charakter pośredni i zakup Produktu nie jest jest inwestycją w Instrument Bazowy. Mimo że wyniki Instrumentu Bazowego będą miały wpływ na Produkt, Instrument Bazowy i Umowa Ubezpieczenia stanowią odrębne zobowiązania rożnych podmiotów prawnych. Klienci nie mają bezpośredniego udziału w Instrumencie Bazowym. Ryzyko Wcześniejszej Sprzedaży: Wartość wykupu całkowitego w przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia jest wypłacana przez Ubezpieczyciela. Wartość wykupu całkowitego będzie obliczona zgodnie z Tabelą Opłat i Limitów. W przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia Klient może utracić część lub całość zainwestowanej składki. 12/14

13 OŚWIADCZENIA Transakcja odpowiednia do wiedzy i doświadczenia oraz zgodna z profilem ryzyka Na podstawie udzielonych przeze mnie informacji, w ramach porady inwestycyjnej o charakterze ogólnym, Bank dokonał oceny tej transakcji. Zgodnie z dokonaną przez Bank oceną, transakcja ta została oceniona jako odpowiednia do mojej wiedzy i doświadczenia inwestycyjnego i jest ona zgodna z moim profilem ryzyka. Potwierdzam, że przedstawiono mi główne cechy Produktu i zapoznałem się z przekazanymi mi przez Bank informacjami o produkcie. Miałem również możliwość zadania Bankowi pytań umożliwiających zrozumienie przeze mnie ryzyk, kosztów, opłat oraz potencjalnych korzyści wynikających z inwestycji w niniejszy Produkt. Uzyskałem od Banku poradę inwestycyjną o charakterze ogólnym, przy czym potwierdzam, że dokonuję tej transakcji bez indywidualnej rekomendacji ze strony Banku. Jestem świadomy, że dokonanie oceny transakcji nie może być traktowane i postrzegane przeze mnie jako zapewnienie lub gwarancja Banku Handlowego w Warszawie S.A. osiągnięcia potencjalnych lub spodziewanych rezultatów (zysków) z transakcji. Data Podpis Klienta Czytelny podpis Pracownika Transakcja odpowiednia do wiedzy i doświadczenia ale niezgodna z profilem ryzyka Na podstawie udzielonych przeze mnie informacji, w ramach porady inwestycyjnej o charakterze ogólnym, Bank dokonał oceny tej transakcji. Zgodnie z dokonaną przez Bank oceną, transakcja ta została oceniona jako odpowiednia do mojej wiedzy i doświadczenia inwestycyjnego, ale jest ona niezgodna z moim profilem ryzyka. Potwierdzam, że przedstawiono mi główne cechy Produktu i zapoznałem się z przekazanymi mi przez Bank informacjami o produkcie. Miałem również możliwość zadania Bankowi pytań umożliwiających zrozumienie przeze mnie ryzyk, kosztów, opłat oraz potencjalnych korzyści wynikających z inwestycji w niniejszy Produkt. Uzyskałem od Banku poradę inwestycyjną o charakterze ogólnym, przy czym potwierdzam, że dokonuję tej transakcji bez indywidualnej rekomendacji Banku. Jestem jednocześnie świadomy, że transakcja ta może narazić mnie na ryzyko inwestycyjne przewyższające tolerowany przeze mnie poziom lub może być niedopasowana do moich potrzeb inwestycyjnych. Jestem świadomy, że dokonanie oceny transakcji nie może być traktowane i postrzegane przeze mnie jako zapewnienie lub gwarancja Banku Handlowego w Warszawie S.A. osiągnięcia potencjalnych lub spodziewanych rezultatów (zysków) z transakcji. Data Podpis Klienta Czytelny podpis Pracownika Transakcja nieodpowiednia do wiedzy i doświadczenia i niezgodna z profilem ryzyka Na podstawie udzielonych przeze mnie informacji, w ramach porady inwestycyjnej o charakterze ogólnym, Bank dokonał oceny transakcji. Zgodnie z dokonaną przez Bank oceną, transakcja ta została oceniona jako nieodpowiednia do mojej wiedzy i doświadczenia inwestycyjnego oraz niezgodna z moim profilem ryzyka. Potwierdzam, że przedstawiono mi główne cechy Produktu i zapoznałem się z przekazanymi mi przez Bank informacjami o produkcie. Miałem również możliwość zadania Bankowi pytań umożliwiających zrozumienie przeze mnie ryzyk, kosztów, opłat oraz potencjalnych korzyści wynikających z inwestycji w niniejszy Produkt. Uzyskałem od Banku poradę inwestycyjną o charakterze ogólnym, przy czym potwierdzam, że dokonuję tej transakcji bez indywidualnej rekomendacji ze strony Banku. Jestem jednocześnie świadomy, że transakcja ta może narazić mnie na ryzyko inwestycyjne przewyższające tolerowany przeze mnie poziom lub może być niedopasowana do moich potrzeb inwestycyjnych. Jestem świadomy, że dokonanie oceny transakcji nie może być traktowane i postrzegane przeze mnie jako zapewnienie lub gwarancja Banku Handlowego w Warszawie S.A. osiągnięcia potencjalnych lub spodziewanych rezultatów (zysków) z transakcji. Data Podpis Klienta Czytelny podpis Pracownika Transakcja nieodpowiednia do wiedzy i doświadczenia ale zgodna z profilem ryzyka Na podstawie udzielonych przeze mnie informacji, w ramach porady inwestycyjnej o charakterze ogólnym, Bank dokonał oceny tej transakcji. Zgodnie z dokonaną przez Bank oceną, transakcja ta została oceniona jako nieodpowiednia do mojej wiedzy i doświadczenia inwestycyjnego, ale zgodna z moim profilem ryzyka. Potwierdzam, że przedstawiono mi główne cechy Produktu i zapoznałem się z przekazanymi mi przez Bank informacjami o produkcie. Miałem również możliwość zadania Bankowi pytań umożliwiających zrozumienie przeze mnie ryzyk, kosztów, opłat oraz potencjalnych korzyści wynikających z inwestycji w niniejszy Produkt. Uzyskałem od Banku poradę inwestycyjną o charakterze ogólnym, przy czym potwierdzam, że dokonuję tej transakcji bez indywidualnej rekomendacji ze strony Banku. Jestem świadomy, że dokonanie oceny transakcji nie może być traktowane i postrzegane przeze mnie jako zapewnienie lub gwarancja Banku Handlowego w Warszawie S.A. osiągnięcia potencjalnych lub spodziewanych rezultatów (zysków) z transakcji. Data Podpis Klienta Czytelny podpis Pracownika 13/14

14 Transakcja odpowiednia do wiedzy i doświadczenia Na podstawie udzielonych przez mnie informacji Bank dokonał oceny odpowiedniości tej transakcji do mojej wiedzy i doświadczenia inwestycyjnego. Zgodnie z dokonaną przez Bank oceną, transakcja ta została oceniona jako odpowiednia do mojej wiedzy i doświadczenia inwestycyjnego. Ponieważ nie korzystam ze świadczonej przez Bank porady inwestycyjnych o charakterze ogólnym, Bank nie dokonał oceny zgodności niniejszej transakcji z moim profilem ryzyka. Potwierdzam, że przedstawiono mi główne cechy Produktu i zapoznałem się z przekazanymi mi przez Bank informacjami o produkcie. Miałem również możliwość zadania Bankowi pytań umożliwiających zrozumienie przeze mnie ryzyk, kosztów, opłat oraz potencjalnych korzyści wynikających z inwestycji w niniejszy Produkt. Potwierdzam również, że dokonuję tej transakcji samodzielnie (bez rekomendacji, zalecenia lub sugestii ze strony Banku) w oparciu o własną ocenę ryzyka inwestycyjnego, którego jestem w pełni świadomy. Jestem świadomy, że transakcja ta może narazić mnie na ryzyko inwestycyjne przewyższające tolerowany przeze mnie poziom lub niedopasowanie do moich potrzeb. Jestem świadomy, że dokonanie oceny transakcji nie może być traktowane i postrzegane przeze mnie jako zapewnienie lub gwarancja Banku Handlowego w Warszawie S.A. osiągnięcia potencjalnych lub spodziewanych rezultatów (zysków) z transakcji. Data Podpis Klienta Czytelny podpis Pracownika Transakcja nieodpowiednia do wiedzy i doświadczenia Na podstawie udzielonych przez mnie informacji Bank dokonał oceny odpowiedniości tej transakcji do mojej wiedzy i doświadczenia inwestycyjnego. Zgodnie z dokonaną przez Bank oceną, transakcja ta została oceniona jako nieodpowiednia do mojej wiedzy i doświadczenia. Ponieważ nie korzystam ze świadczonej przez Bank porady inwestycyjnych o charakterze ogólnym, Bank nie dokonał oceny zgodności niniejszej transakcji z moim profilem ryzyka. Potwierdzam, że przedstawiono mi główne cechy Produktu i zapoznałem się z przekazanymi mi przez Bank informacjami o produkcie. Miałem również możliwość zadania Bankowi pytań umożliwiających zrozumienie przeze mnie ryzyk, kosztów, opłat oraz potencjalnych korzyści wynikających z inwestycji w niniejszy Produkt. Potwierdzam również, że dokonuję tej transakcji samodzielnie (bez rekomendacji, zalecenia lub sugestii ze strony Banku) w oparciu o własną ocenę ryzyka inwestycyjnego, którego jestem w pełni świadomy. Jestem świadomy, że transakcja ta może narazić mnie na ryzyko inwestycyjne przewyższające tolerowany przeze mnie poziom lub niedopasowanie do moich potrzeb. Jestem świadomy, że dokonanie oceny transakcji nie może być traktowane i postrzegane przeze mnie jako zapewnienie lub gwarancja Banku Handlowego w Warszawie S.A. osiągnięcia potencjalnych lub spodziewanych rezultatów (zysków) z transakcji. Data Podpis Klienta Czytelny podpis Pracownika Transakcja nieoceniona z powodu niedostępności Navigatora W związku z niedostępnością systemu Navigator i brakiem możliwości weryfikacji informacji niezbędnych do oceny odpowiedniości transakcji, transakcja ta nie została oceniona przez Bank ani w aspekcie mojej wiedzy i doświadczenia inwestycyjnego ani mojego profilu ryzyka. Potwierdzam, że przedstawiono mi główne cechy Produktu i zapoznałem się z przekazanymi mi przez Bank informacjami o produkcie. Miałem również możliwość zadania Bankowi pytań umożliwiających zrozumienie przeze mnie ryzyk, kosztów, opłat oraz potencjalnych korzyści wynikających z inwestycji w niniejszy Produkt. Potwierdzam również, że dokonuję tej transakcji samodzielnie (bez rekomendacji, zalecenia lub sugestii ze strony Banku) w oparciu o własną ocenę ryzyka inwestycyjnego, którego jestem w pełni świadomy. Jestem świadomy, że transakcja ta może być nieodpowiednia do mojej wiedzy i doświadczenie oraz może narazić mnie na ryzyko inwestycyjne przewyższające tolerowany przeze mnie poziom lub niedopasowanie do moich potrzeb. Jestem świadomy, że dokonanie oceny transakcji nie może być traktowane i postrzegane przeze mnie jako zapewnienie lub gwarancja Banku Handlowego w Warszawie S.A. osiągnięcia potencjalnych lub spodziewanych rezultatów (zysków) z transakcji. Data Podpis Klienta Czytelny podpis Pracownika 14/14

Opis subskrypcji WIG20 Styczeń Luty 2010 Załącznik do Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia Inwestycyjne ubezpieczenie na Życie.

Opis subskrypcji WIG20 Styczeń Luty 2010 Załącznik do Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia Inwestycyjne ubezpieczenie na Życie. Opis produktu Inwestycyjne ubezpieczenie na życie to indywidualne ubezpieczenie na życie ze Składką w PLN, płatną jednorazowo, w którym ochrony ubezpieczeniowej udziela MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Opis subskrypcji Załącznik do Deklaracji Przystąpienia do Ubezpieczenia na życie i dożycie NORD GOLDEN edition

Opis subskrypcji Załącznik do Deklaracji Przystąpienia do Ubezpieczenia na życie i dożycie NORD GOLDEN edition Opis produktu Ubezpieczenie na życie i dożycie NORD GOLDEN edition to grupowe ubezpieczenie ze składką w PLN, płatną jednorazowo, w którym ochrony ubezpieczeniowej udziela MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Forma prawna Agent Ubezpieczyciel. Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności Wiek Zwrot kapitału. 18-77 lat (włącznie)

Forma prawna Agent Ubezpieczyciel. Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności Wiek Zwrot kapitału. 18-77 lat (włącznie) produkt strukturyzowany Kurs na Amerykę Forma prawna Agent Ubezpieczyciel indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Euro Bank S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Okres Odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu dla ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku

Karta Produktu dla ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku Niniejszy dokument stanowi przykład Karty Produktu przygotowanej w związku z VI subskrypcją ubezpieczenia na życie i dożycie z UFK Nowa Czysta Energia Zysku, uwzględniający kwotę w wysokości 10 tys. zł.

Bardziej szczegółowo

Polscy Giganci BIS. Forma prawna Agent: Ubezpieczyciel: Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności: Wiek: Zwrot kapitału: 18-77 lat

Polscy Giganci BIS. Forma prawna Agent: Ubezpieczyciel: Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności: Wiek: Zwrot kapitału: 18-77 lat produkt strukturyzowany Polscy Giganci BIS Forma prawna Agent: Ubezpieczyciel: indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Euro Bank S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Okres Odpowiedzialności:

Bardziej szczegółowo

Mundialowa Inwestycja

Mundialowa Inwestycja inwestycje produkt strukturyzowany Mundialowa Inwestycja Forma prawna indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Okres Odpowiedzialności 0 miesięcy 3 od 25.06.2014 r. do 25.12.2016 r. Maksymalny zysk

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem WIG20 ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu ( Certyfikaty Depozytowe ) Emitent ( Bank ) Bank BPH S.A.

Bardziej szczegółowo

Top 5 Polscy Giganci

Top 5 Polscy Giganci lokata ze strukturą Top 5 Polscy Giganci Pomnóż swoje oszczędności w bezpieczny sposób inwestując w lokatę ze strukturą Top 5 Polscy Giganci to możliwy zysk nawet do 45%. Lokata ze strukturą Top 5 Polscy

Bardziej szczegółowo

Certyfikaty Depozytowe. Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania

Certyfikaty Depozytowe. Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania Certyfikaty Depozytowe Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania Spis treści Certyfikaty Depozytowe Cechy Certyfikatów Depozytowych Zalety Certyfikatów Depozytowych Budowa Certyfikatu Depozytowego

Bardziej szczegółowo

Opis subskrypcji Załącznik do Deklaracji Przystąpienia do Ubezpieczenia na życie i dożycie NORD topp 5²

Opis subskrypcji Załącznik do Deklaracji Przystąpienia do Ubezpieczenia na życie i dożycie NORD topp 5² Opis produktu Ubezpieczenie na życie i dożycie NORD topp 5² to grupowe ubezpieczenie ze składką w PLN, płatną jednorazowo, w którym ochrony ubezpieczeniowej udziela MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie

Bardziej szczegółowo

Forma prawna Agent Ubezpieczyciel. Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności Wiek Zwrot kapitału lat (włącznie) Zysk Składka Instrument bazowy

Forma prawna Agent Ubezpieczyciel. Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności Wiek Zwrot kapitału lat (włącznie) Zysk Składka Instrument bazowy produkt strukturyzowany Elita Europy Forma prawna Agent Ubezpieczyciel indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Euro Bank S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Okres Odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem S&P 500 ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów Depozytowych

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata inwestycyjna powiązana z rynkiem walutowym ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów

Bardziej szczegółowo

Obligacje Strukturyzowane

Obligacje Strukturyzowane Obligacje Strukturyzowane Obligacja Strukturyzowana Obligacje strukturyzowane to papiery wartościowe, w których możliwy do osiągnięcia kupon powiązany jest z wartością określonego Instrumentu Bazowego.

Bardziej szczegółowo

Opis subskrypcji Załącznik do Deklaracji Przystąpienia do Ubezpieczenia na życie i dożycie NORD 5 stars

Opis subskrypcji Załącznik do Deklaracji Przystąpienia do Ubezpieczenia na życie i dożycie NORD 5 stars Opis produktu Ubezpieczenie na życie i dożycie NORD 5 stars to grupowe ubezpieczenie ze składką w PLN, płatną jednorazowo, w którym ochrony ubezpieczeniowej udziela Amplico Life Pierwsze Amerykańsko-Polskie

Bardziej szczegółowo

lokata ze strukturą Czarne Złoto

lokata ze strukturą Czarne Złoto lokata ze strukturą Czarne Złoto Lokata ze strukturą Czarne Złoto jest produktem łączonym. Składa się z lokaty promocyjnej i produktu strukturyzowanego Czarne Złoto inwestycji w formie ubezpieczenia na

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata inwestycyjna powiązana z rynkiem akcji ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu db Elita Funduszy XIII_3 Wariant 100 Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie

Karta Produktu db Elita Funduszy XIII_3 Wariant 100 Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Karta Produktu db Elita Funduszy XIII_3 Wariant 100 Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Ubezpieczający/Ubezpieczony:. Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Agent: Deutsche

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FUNDUSZU POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Quattro Kod OWU: UB_OLIJ102 Poniższe definicje stanowią uzupełnienie pojęć

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Obligacje Korporacyjne Plus Kod warunków: UB_OGIJ129 REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata inwestycyjna powiązana z ceną ropy naftowej ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu ( Certyfikaty Depozytowe ) Emitent

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata inwestycyjna powiązana z rynkiem akcji ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ

Karta Produktu. Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Klient: Jan Kowalski Karta Produktu Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ABC S.A. Agent ubezpieczeniowy: Zbigniew Nowak Karta

Bardziej szczegółowo

lokata ze strukturą Złoża Zysku

lokata ze strukturą Złoża Zysku lokata ze strukturą Złoża Zysku Lokata ze strukturą to wyjątkowa okazja, aby pomnożyć swoje oszczędności w bezpieczny sposób. Lokata ze strukturą Złoża Zysku to produkt łączony, składający się z promocyjnej

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata Inwestycyjna Na Wagę Złota II ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów Depozytowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Kod OWU: UB_OLIJ101

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH3

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH3 Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH3 Kod OWU: UB_OLIJ143

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym. ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym. ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer serii Certyfikatów Depozytowych

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. zgodna z Rekomendacją PIU. dla ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ

Karta Produktu. zgodna z Rekomendacją PIU. dla ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Karta Produktu zgodna z Rekomendacją PIU dla ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Ubezpieczony Klient: Jan Kowalski Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ABC S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FUNDUSZU POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Quattro Kod OWU: UB_OLIJ102 Poniższe definicje stanowią uzupełnienie pojęć

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY UFK. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie zwane dalej ERGO Hestia.

PARAMETRY UFK. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie zwane dalej ERGO Hestia. KARTA INFORMACYJNA Produktu Strukturyzowanego Aktywna Inwestycja oraz Certyfikatu Depozytowego serii PETHIN180115 PARAMETRY UFK Forma prawna Produktu Strukturyzowanego: Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

Listopad 2011. Nowa Perspektywa II subskrypcja produktu

Listopad 2011. Nowa Perspektywa II subskrypcja produktu Listopad 2011 Nowa Perspektywa II subskrypcja produktu Nowa Perspektywa - charakterystyka produktu Ubezpieczenie z elementami inwestycji Nowa Perspektywa to ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 z 3 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZY Kod OWU: UB_OLIR132 W poszczególnych Strategiach inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata Inwestycyjna Kurs na Złoto powiązane z ceną złota ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Portfel Obligacj Plus Kod warunków: UB_OGIJ141 REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU STRUKTURYZOWANEGO InvestMedica

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU STRUKTURYZOWANEGO InvestMedica Imię i nazwisko Klienta Ubezpieczonego: Ubezpieczyciel: CALI Europe S.A., Oddział w Polsce, ul. Tęczowa 11 lok.13, 53-601 Wrocław Agent ubezpieczeniowy : Credit_Agricole Bank Polska S.A., PL. Orląt Lwowskich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FUNDUSZU POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Kod OWU: UB_OLIJ147 Poniższe definicje stanowią uzupełnienie pojęć zdefiniowanych

Bardziej szczegółowo

db Elita Funduszy XII_3

db Elita Funduszy XII_3 db Elita Funduszy XII_3 3 letnie ubezpieczenie o charakterze inwestycyjnym z 100% gwarancją zainwestowanego kapitału na koniec okresu odpowiedzialności Subskrypcja trwa od 02.03.2015 do 25.03.2015 db Elita

Bardziej szczegółowo

OPIS Negocjator V. Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji Negocjator V

OPIS Negocjator V. Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji Negocjator V Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji Negocjator V OPIS Negocjator V I. Negocjator V jest produktem finansowym, stanowiącym połączenie terminowej lokaty oszczędnościowej zawartej z Getin Noble Bank S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Kod OWU: UB_OLIJ101

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Portfel Trio

KARTA INFORMACYJNA. Portfel Trio KARTA INFORMACYJNA Portfel Trio W Karcie Informacyjnej zawarte są najważniejsze informacje o Ubezpieczeniu indywidualnym na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Portfel Trio. Karta

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY UFK. ERGO Hestia Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Sopocie zwane dalej ERGO Hestia PLN (30 jednostek uczestnictwa)

PARAMETRY UFK. ERGO Hestia Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Sopocie zwane dalej ERGO Hestia PLN (30 jednostek uczestnictwa) KARTA INFORMACYJNA Produktu Strukturyzowanego Spółki Medyczne oraz Certyfikatu Depozytowego serii PMEQIN160516 PARAMETRY UFK Forma prawna Produktu Strukturyzowanego: Ubezpieczyciel: Waluta: Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w art. 39 ust 1 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r., poz. 827)

Informacje, o których mowa w art. 39 ust 1 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r., poz. 827) Informacje, o których mowa w art. 39 ust 1 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r., poz. 827) dla konsumentów zawierających umowę ubezpieczenia na odległość. (kod: INF/IWZ/001/1604)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FUNDUSZU POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZU Kod OWU: UB_OLIJ132 Poniższe definicje stanowią uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

5.000 PLN OKRES SUBSKRYPCJI OKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ % składki na poczet certyfikatu Brak

5.000 PLN OKRES SUBSKRYPCJI OKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ % składki na poczet certyfikatu Brak PODSTAWOWE INFORMACJE O PRODUKCIE 1/2 FORMA I NAZWA PRODUKTU HORYZONT INWESTYCYJNY WALUTA MIN. SKŁADKA NA POCZET CERTYFIKATU Grupowe Ubezpieczenie Strukturyzowane BRIC 4 Strony Zysku 2 lata PLN 5.000 PLN

Bardziej szczegółowo

Kod Funduszu UFK Open Life FCS1 : FOLFC001 WUJ T

Kod Funduszu UFK Open Life FCS1 : FOLFC001 WUJ T Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZU Kod warunków: UB_OGIJ137 Kod Funduszu UFK Open Life FCS1 : FOLFC001

Bardziej szczegółowo

Kod Funduszu UFK Open Life QG 1 : FOLQG001 Kod Funduszu UFK Open Life QH 1 : FOLQH001 Kod Funduszu UFK Open Life QI 1 : FOLQI001 WUJ T

Kod Funduszu UFK Open Life QG 1 : FOLQG001 Kod Funduszu UFK Open Life QH 1 : FOLQH001 Kod Funduszu UFK Open Life QI 1 : FOLQI001 WUJ T Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Kod OWU: UB_OLIJ108 Poniższe definicje stanowią uzupełnienie pojęć zdefiniowanych

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU STRUKTURYZOWANEGO TOP 100 DYWIDENDA

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU STRUKTURYZOWANEGO TOP 100 DYWIDENDA Imię i nazwisko Klienta KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU STRUKTURYZOWANEGO TOP 100 DYWIDENDA PARAMETRY PRODUKTU Forma prawna Produktu Typ ubezpieczenia Suma ubezpieczenia na wypadek zgonu Grupowe Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Kod warunków: UB_OGIJ129 REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Kod

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY UFK. ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedziba w Warszawie zwane dalej ING Życie. 3 000 PLN (30 jednostek uczestnictwa)

PARAMETRY UFK. ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedziba w Warszawie zwane dalej ING Życie. 3 000 PLN (30 jednostek uczestnictwa) KARTA INFORMACYJNA Produktu Strukturyzowanego Europejskie Spółki oraz Certyfikatu Depozytowego serii P4EQUP141204 PARAMETRY UFK Forma prawna Produktu Strukturyzowanego: Ubezpieczyciel: Waluta: Grupowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE EUROPEJSKICH OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE EUROPEJSKICH OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Euro Kompas Kod OWU: UB_OLIJ118 Kod Funduszu: FOLOB011 Poniższe definicje

Bardziej szczegółowo

Kopalnia Złota II subskrypcja produktu

Kopalnia Złota II subskrypcja produktu Kopalnia Złota II subskrypcja produktu 1 Niniejsza prezentacja stanowi opracowanie własne Grupy Ubezpieczeniowej Europa. Informacje w niej zawarte przeznaczone są wyłącznie na potrzeby tego szkolenia.

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata Europejska Banku BPH w EUR powiązane z indeksem giełdowym ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA

Bardziej szczegółowo

Załącznik do dokumentu zawierającego kluczowe informacje WARTA Inwestycja

Załącznik do dokumentu zawierającego kluczowe informacje WARTA Inwestycja Załącznik do dokumentu zawierającego kluczowe informacje WARTA Inwestycja Masz zamiar kupić produkt, który nie jest prosty i który może być trudny w zrozumieniu Data sporządzenia dokumentu: 19-12-2017

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata Inwestycyjna Czwórka na Medal powiązane z akcjami polskich spółek ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank

Bardziej szczegółowo

Załącznik do dokumentu zawierającego kluczowe informacje WARTA TWOJA PRZYSZŁOŚĆ Wariant B

Załącznik do dokumentu zawierającego kluczowe informacje WARTA TWOJA PRZYSZŁOŚĆ Wariant B Data sporządzenia dokumentu: 19-12-2017 Ogólne informacje o dokumencie Załącznik do dokumentu zawierającego kluczowe informacje WARTA TWOJA PRZYSZŁOŚĆ Wariant B Masz zamiar kupić produkt, który nie jest

Bardziej szczegółowo

Inwestycje portfelowe. Indywidualne ubezpieczenie inwestycyjne

Inwestycje portfelowe. Indywidualne ubezpieczenie inwestycyjne Inwestycje portfelowe Indywidualne ubezpieczenie inwestycyjne 1 Korzyści dla Ciebie 1 Kompleksowość Pełna oferta inwestycyjna dostępna w jednym miejscu, oparta na bezpośrednim inwestowaniu w instrumenty

Bardziej szczegółowo

LOKATA INWESTYCYJNA PRZEZNACZONA JEST DLA OSÓB FIZYCZNYCH POSIADAJĄCYCH PEŁNĄ ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH:

LOKATA INWESTYCYJNA PRZEZNACZONA JEST DLA OSÓB FIZYCZNYCH POSIADAJĄCYCH PEŁNĄ ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH: LOKATA INWESTYCYJNA PRZEZNACZONA JEST DLA OSÓB FIZYCZNYCH POSIADAJĄCYCH PEŁNĄ ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH: Oczekujących stopy zwrotu wyższej od oprocentowania lokat terminowych Dysponujących doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

LOKATA INWESTYCYJNA PRZEZNACZONA JEST DLA OSÓB FIZYCZNYCH POSIADAJĄCYCH PEŁNĄ ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH:

LOKATA INWESTYCYJNA PRZEZNACZONA JEST DLA OSÓB FIZYCZNYCH POSIADAJĄCYCH PEŁNĄ ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH: LOKATA INWESTYCYJNA PRZEZNACZONA JEST DLA OSÓB FIZYCZNYCH POSIADAJĄCYCH PEŁNĄ ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH: Oczekujących stopy zwrotu wyższej od oprocentowania lokat terminowych Dysponujących doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym ze 1% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer serii Certyfikatów Depozytowych

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata Inwestycyjna Baryłka Zysku powiązane z ropą Brent ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY UFK. ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedziba w Warszawie zwane dalej ING Życie. 3 000 PLN (30 jednostek uczestnictwa)

PARAMETRY UFK. ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedziba w Warszawie zwane dalej ING Życie. 3 000 PLN (30 jednostek uczestnictwa) KARTA INFORMACYJNA Produktu Strukturyzowanego Inwestycja w paliwa i złoto oraz Certyfikatu Depozytowego serii PCOMUP151124 PARAMETRY UFK Forma prawna Produktu Strukturyzowanego: Ubezpieczyciel: Waluta:

Bardziej szczegółowo

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. Zdematerializowana. PLN (złoty polski) PLN (słownie: jeden tysiąc) do 1% 21 lutego 2020r.

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. Zdematerializowana. PLN (złoty polski) PLN (słownie: jeden tysiąc) do 1% 21 lutego 2020r. Załącznik nr 3 do Informacji o Emisji SPECYFIKACJA PARAMETRÓW EKONOMICZNYCH SUBSKRYPCJI CERTYFIKATÓW DEPOZYTOWYCH SERII C46P210220U EMITOWANYCH PRZEZ BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA W RAMACH TRZECIEGO

Bardziej szczegółowo

LOKATA INWESTYCYJNA PRZEZNACZONA JEST DLA OSÓB FIZYCZNYCH POSIADAJĄCYCH PEŁNĄ ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH:

LOKATA INWESTYCYJNA PRZEZNACZONA JEST DLA OSÓB FIZYCZNYCH POSIADAJĄCYCH PEŁNĄ ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH: LOKATA INWESTYCYJNA PRZEZNACZONA JEST DLA OSÓB FIZYCZNYCH POSIADAJĄCYCH PEŁNĄ ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH: Oczekujących stopy zwrotu wyższej od oprocentowania lokat terminowych Dysponujących doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH (kod: RE EFII UKO/2018/01/01) oferowanych w ramach umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym zawartych na podstawie ogólnych

Bardziej szczegółowo

bankowoscosobista.bph.pl PRZEWODNIK KLIENTA PROGRAMY INWESTYCYJNO- -UBEZPIECZENIOWE

bankowoscosobista.bph.pl PRZEWODNIK KLIENTA PROGRAMY INWESTYCYJNO- -UBEZPIECZENIOWE bankowoscosobista.bph.pl PRZEWODNIK KLIENTA PROGRAMY INWESTYCYJNO- -UBEZPIECZENIOWE POZNAJ CECHY PROGRAMÓW INWESTYCYJNO-UBEZPIECZENIOWYCH DOSTĘPNYCH W OFERCIE BANKU BPH. PROGRAMY PROWADZONE SĄ POD PARASOLEM

Bardziej szczegółowo

XI SUBSKRYPCJA LOKATY INWESTYCYJNEJ BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A.

XI SUBSKRYPCJA LOKATY INWESTYCYJNEJ BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. XI SUBSKRYPCJA LOKATY INWESTYCYJNEJ BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. LOKATA INWESTYCYJNA PRZEZNACZONA JEST DLA OSÓB FIZYCZNYCH POSIADAJĄCYCH PEŁNĄ ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH: oczekujących stopy zwrotu wyższej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do dokumentu zawierającego kluczowe informacje WARTA TWOJA PRZYSZŁOŚĆ Wariant A

Załącznik do dokumentu zawierającego kluczowe informacje WARTA TWOJA PRZYSZŁOŚĆ Wariant A Data sporządzenia dokumentu: 19-12-2017 Ogólne informacje o dokumencie Załącznik do dokumentu zawierającego kluczowe informacje WARTA TWOJA PRZYSZŁOŚĆ Wariant A Masz zamiar kupić produkt, który nie jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE WD3

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE WD3 Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE WD3 Kod OWU: UB_OLIJ131 Kod Funduszu: FOLWD003

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY UFK. ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie zwane dalej ING Życie. 3 000 PLN (30 jednostek uczestnictwa)

PARAMETRY UFK. ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie zwane dalej ING Życie. 3 000 PLN (30 jednostek uczestnictwa) KARTA INFORMACYJNA Produktu Strukturyzowanego Spółki Dywidendowe - Strategia 100 oraz Certyfikatu Depozytowego serii PD10UP150805 PARAMETRY UFK Forma prawna Produktu Strukturyzowanego: Ubezpieczyciel:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO UFK

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO UFK Szanowny Kliencie, dla ułatwienia zrozumienia zapisów poniższego dokumentu, umieściliśmy w ramkach wyjaśnienia istotnych zapisów Regulaminu. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO UFK Selektywny

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Dwuwalutowe

Inwestycje Dwuwalutowe Inwestycje Dwuwalutowe Co to są Inwestycje Dwuwalutowe? Inwestycja Dwuwalutowa to krótkoterminowa inwestycja, w ramach której Klient może otrzymać wysokie oprocentowanie zainwestowanego kapitału w zamian

Bardziej szczegółowo

X SUBSKRYPCJA LOKATY INWESTYCYJNEJ BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A.

X SUBSKRYPCJA LOKATY INWESTYCYJNEJ BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. X SUBSKRYPCJA LOKATY INWESTYCYJNEJ BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. LOKATA INWESTYCYJNA PRZEZNACZONA JEST DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH PEŁNĄ ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH: oczekujących stopy zwrotu wyższej od oprocentowania

Bardziej szczegółowo

6M FX EUR/PLN Osłabienie złotego

6M FX EUR/PLN Osłabienie złotego 6M FX EUR/PLN Osłabienie złotego Produkt Strukturyzowany Seria PEURDU111031 18 22 kwietnia 2011 r. OPIS Sześciomiesięczny produkt strukturyzowany, emitowany przez Alior Bank S.A. oferujący 100% ochronę

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH KARTA PRODUKTU - INWESTYCJA DWUWALUTOWA Warszawa, październik 2018 www.pekao.com.pl Cechy ogólne dokumentu i zastrzeżenia prawne Cechy ogólne dokumentu Karta Produktu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE SEKURYTYZACYJNY II

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE SEKURYTYZACYJNY II Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE SEKURYTYZACYJNY II Kod OWU: UB_OLIJ120

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FUNDUSZU POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym (WU) REGULAMIN FUNDUSZU Kod WU: UB_OGIJ143 Kod Funduszu UFK Open Life WB1 : FOLWB001 Poniższe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 z 3 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZY Kod OWU: UB_OLIR126 W poszczególnych Strategiach inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Potwierdzenie otwarcia rachunku lokaty

Potwierdzenie otwarcia rachunku lokaty Numer Posiadacza rachunku Potwierdzenie otwarcia rachunku lokaty Bank Zachodni WBK S.A. potwierdza otwarcie w dniu rachunku lokaty na rzecz: Pani/Pana Imię/drugie imię Nazwisko na następujących warunkach:

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Obligacje Korporacyjne Plus II

KARTA INFORMACYJNA Obligacje Korporacyjne Plus II KARTA INFORMACYJNA Obligacje Korporacyjne Plus II Karta Informacyjna została opracowana wspólnie przez Open Life TU Życie S.A. oraz Idea Bank S.A. w oparciu o Rekomendację U dotyczącą dobrych praktyk w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE WD2

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE WD2 Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE WD2 Kod warunków: UB_OLIJ125 Kod Funduszu:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW FUNDUSZU

REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW FUNDUSZU Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW FUNDUSZU kod OWU: UB_OLIJ190 Skorowidz informacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE HC1

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE HC1 Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE HC1 Kod OWU: UB_OLIJ145 Kod Funduszu: FOLHC001

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY CERTYFIKATU DEPOZYTOWEGO PFUNRB211206

PARAMETRY CERTYFIKATU DEPOZYTOWEGO PFUNRB211206 KARTA INFORMACYJNA Certyfikatu Depozytowego serii PFUNRB211206 Funduszowa Strategia II PARAMETRY CERTYFIKATU DEPOZYTOWEGO PFUNRB211206 Emitent: Waluta: Alior Bank SA PLN Okres subskrypcji: 02/11/2018 30/11/2018

Bardziej szczegółowo

regulamin funduszu POSTANOWIENIA OGÓLNE

regulamin funduszu POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym (WU) regulamin funduszu Kod WU: UB_OGIJ142 Kod Funduszu UFK Open Life DR1 : FOLDR001 Poniższe

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE PARAMETRY UMOWY

PODSTAWOWE PARAMETRY UMOWY KARTA INFORMACYJNA Produktu Strukturyzowanego na WIG20 serii PLN-100-WIG20-20110609 PODSTAWOWE PARAMETRY UMOWY Forma prawna Produktu Strukturyzowanego: Emitent: Bankowy Papier Wartościowy Alior Bank SA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 z 3 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZY Kod warunków: UB_OGIR115 W poszczególnych Strategiach inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY UFK. ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie zwane dalej ING Życie PLN (30 jednostek uczestnictwa)

PARAMETRY UFK. ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie zwane dalej ING Życie PLN (30 jednostek uczestnictwa) KARTA INFORMACYJNA Produktu Strukturyzowanego Inwestycja w Złoto 2 oraz Certyfikatu Depozytowego serii PGOLUP141219 PARAMETRY UFK Forma prawna Produktu Strukturyzowanego: Ubezpieczyciel: Waluta: Grupowe

Bardziej szczegółowo

Produkty Strukturyzowane na WIG20 Seria PLN-90-WIG Maj 2009 r.

Produkty Strukturyzowane na WIG20 Seria PLN-90-WIG Maj 2009 r. Produkty Strukturyzowane na WIG20 Seria PLN-90-WIG20-20110609 18-29 Maj 2009 r. OPIS Dwuletnia inwestycja w Bankowe Papiery Wartościowe emitowane przez Alior Bank SA oferująca 90% ochronę kapitału w Dniu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE PARAMETRY

PODSTAWOWE PARAMETRY KARTA INFORMACYJNA Produktu Strukturyzowanego Zainwestuj w Złoto PODSTAWOWE PARAMETRY Forma prawna Produktu Strukturyzowanego: Ubezpieczyciel: Waluta: Grupowe Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Złoty Certyfikat II powiązane z ceną złota

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Złoty Certyfikat II powiązane z ceną złota MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Złoty Certyfikat II powiązane z ceną złota ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer serii Certyfikatów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego UFK DEBT & EQUITY. (kod: 2015_PTFIZ_03_v.01)

Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego UFK DEBT & EQUITY. (kod: 2015_PTFIZ_03_v.01) Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego UFK DEBT & EQUITY (kod: 2015_PTFIZ_03_v.01) Szanowny Kliencie, dla ułatwienia zrozumienia zapisów poniższego dokumentu, umieściliśmy w ramkach wyjaśnienia

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Horyzont Obligacji

KARTA INFORMACYJNA. Horyzont Obligacji KARTA INFORMACYJNA Horyzont Obligacji W Karcie Informacyjnej zawarte są najważniejsze informacje o Ubezpieczeniu indywidualnym na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Horyzont Obligacji.

Bardziej szczegółowo

(w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 712,82 1. Lokaty 0,00 1 463,37 2. Środki pieniężne 0,00 0,00

(w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 712,82 1. Lokaty 0,00 1 463,37 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 712,82 1. Lokaty 0,00 1 463,37 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 3. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A. (kod REG/Agro Koszyk Plus/I-2011)

Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A. (kod REG/Agro Koszyk Plus/I-2011) Załącznik nr 1 do Warunków Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Agro Koszyk Plus" Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Agro Koszyk Plus Sopockiego Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. kod: 2015_UFIZ_01_v.04

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. kod: 2015_UFIZ_01_v.04 Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych kod: 2015_UFIZ_01_v.04 Obramowane informacje są szczególnie istotne. Prosimy o zwrócenie na nie uwagi podczas zapoznawania się z treścią niniejszego Regulaminu.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego UFK EQUITY INVESTOR. kod: 2016_EI_03_v.01

Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego UFK EQUITY INVESTOR. kod: 2016_EI_03_v.01 Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego UFK EQUITY INVESTOR kod: 2016_EI_03_v.01 Szanowny Kliencie, dla ułatwienia zrozumienia zapisów poniższego dokumentu, umieściliśmy w ramkach wyjaśnienia

Bardziej szczegółowo