Część pierwsza Piotr Zamroch Problematyka prawna urządzeń przesyłowych na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych 25

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Część pierwsza Piotr Zamroch Problematyka prawna urządzeń przesyłowych na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych 25"

Transkrypt

1 Spis treści Recenzja 3 O autorach 5 Wstęp 23 Część pierwsza Piotr Zamroch Problematyka prawna urządzeń przesyłowych na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych Służebność przesyłu w ujęciu ogólnym Urządzenia przesyłowe i ich status prawny Pojęcie urządzenia przesyłowego w rozumieniu art k.c Moment wyodrębnienia własności znaczenie trwałego połączenia z siecią Status prawny urządzeń przed połączeniem z siecią Status prawny urządzeń nieczynnych Pojęcie przedsiębiorcy przesyłowego Przedsiębiorca przesyłowy w projekcie ustawy o korytarzach przesyłowych Przedsiębiorstwo energetyczne i jego obowiązek dbałości o stan sieci Wykonywanie zadań publicznych przez przedsiębiorców przesyłowych Własność urządzeń przesyłowych Własność urządzeń w okresie do 1 czerwca 1984 r Uchwała w sprawie III CZP 105/ Własność urządzeń po nowelizacji z 3 sierpnia 2008 r Własność spółdzielcza z art. 235 Prawa spółdzielczego Roszczenie z art k.c Ustanowienie służebności przesyłu mocą umowy i postanowienia sądu. Decyzja administracyjna ograniczająca własność Ogólne uwagi o praktycznych możliwościach wykorzystania służebności przesyłu Ustanowienie służebności przesyłu mocą umowy Strony umowy Forma oświadczenia woli o ustanowieniu służebności przesyłu Treść prawa służebności przesyłu Obszar ograniczenia własności Czas trwania służebności Ustanowienie służebności przesyłu mocą postanowienia sądu Przesłanki niezbędne dla złożenia wniosku Przedmiot obciążenia służebnością przesyłu, treść żądania wniosku Określenie nieruchomości Określenie urządzeń przesyłowych Strona czynna i bierna służebności przesyłu Przedstawienie przebiegu urządzeń przez nieruchomość Pas eksploatacyjny i strefa oddziaływania urządzeń Czas trwania służebności przesyłu Wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu 69

2 8 Spis treści Część pierwsza Uwagi dotyczące przebiegu postępowania Rola rzeczoznawcy majątkowego w postępowaniu o przymusowe ustanowienie służebności przesyłu Ograniczenie prawa własności na potrzeby urządzeń przesyłowych mocą decyzji administracyjnej zasiedzenie służebności przesyłu i służebności gruntowej jako sposób nabycia prawa i kluczowy element sporów przesyłowych Uwagi ogólne Dobra albo zła wiara posiadacza służebności Okoliczności uzasadniające dobrą wiarę Nieodpłatność nabycia służebności przez zasiedzenie Widoczny charakter urządzeń przesyłowych jako przesłanka zasiedzenia Problem nieruchomości władnącej Dzierżenie służebności przez przedsiębiorstwa państwowe przed 1 lutego 1989 r Następstwo prawne i przeniesienie posiadania służebności Wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu Wynagrodzenie a odszkodowanie Perspektywa wyceny Podstawy ustalenia wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu Obniżenie użyteczności nieruchomości Obniżenie wartości nieruchomości. Inne szkody, w tym utracone korzyści Podstawy wynagrodzenia a żądania właściciela nieruchomości. Rozkład ciężaru dowodu Przesłanki odmowy uwzględnienia składnika wynagrodzenia w postaci obniżenia wartości nieruchomości Rekompensata za utratę możliwości zwiększenia wartości nieruchomości Naprawienie szkody powstałej na skutek lokalizacji urządzeń Uwagi ogólne Adresat roszczeń z art. 36 ust. 1 i ust. 3 u.p.z.p Możliwość wystąpienia szkody lokalizacyjnej dla stanów przeszłych Sekwencja czasowa lokalizacji urządzeń i obciążenia nieruchomości służebnością Znaczenie wydania decyzji ulicp dla przebudowy urządzeń przesyłowych Możliwe warianty podsumowanie Szkoda lokalizacyjna w operacie sporządzanym na zlecenie sądu Czynniki decydujące o wysokości wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu Czynniki dotyczące właściciela nieruchomości oraz prawa własności Wartość nieruchomości oraz jej przeznaczenie Rodzaj, parametry urządzeń przesyłowych. Sposób ich przebiegu przez nieruchomość i możliwość wykorzystania jej pozostałej części Katalog uprawnień przedsiębiorcy przesyłowego, ograniczeń dla właściciela oraz związana z tym powierzchnia nieruchomości Przewidywany okres obciążenia nieruchomości urządzeniami przesyłowymi Czynniki dotyczące przedsiębiorcy przesyłowego 117

3 Spis treści Część druga Wykonywanie zadań publicznych Znaczenie rozwoju i modernizacji sieci przesyłowych dla gospodarki Polski Współkorzystanie z urządzeń przez właściciela nieruchomości Konieczność korzystania z nieruchomości osób trzecich Zwiększenie wartości przedsiębiorstwa Przykłady zastosowania czynników w orzecznictwie Sądu Najwyższego Aktywna rola sądu. Możliwość zastosowania przepisu art. 322 K.p.c Forma wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu Wynagrodzenie w nowelizacji Kodeksu cywilnego Wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu w orzecznictwie sądów powszechnych Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości Ograniczenie prawa własności Posiadanie służebności przez przedsiębiorcę przesyłowego Współkorzystanie z nieruchomości przez właściciela i przedsiębiorcę Przedsiębiorca przesyłowy posiadający służebność w złej wierze Zakres terytorialny ograniczenia własności Sposób obliczania wysokości wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości w orzecznictwie Sposób obliczania wysokości wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości praktyka sporządzania wycen Problem trwałości urządzeń oraz łagodzenia skutków zmian ekonomicznych warunków funkcjonowania przedsiębiorców przesyłowych Alternatywny sposób określania wartości wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości głos w dyskusji 148 Część Druga Monika Nowakowska Określanie wartości ograniczonych praw rzeczowych 151 Wykaz skrótów Wstęp Regulacje prawne przepisy ogólne Kodeks Cywilny Ustawa o księgach wieczystych i hipotece Ustawa o gospodarce nieruchomościami Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego Ustawa Prawo budowlane Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych Ustawa o podatku od spadków i darowizn Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 162

4 10 Spis treści Część trzecia 3. Żródła ustanowienia, zmiany treści i wygaśnięcia ograniczonych praw rzeczowych Cele wyceny ograniczonych praw rzeczowych Przepisy prawne. Sposoby wyceny ograniczonych praw rzeczowych Użytkowanie Służebność Zastaw Hipoteka Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu Przykłady praktyczne 189 Przykład 1 Prawo użytkowania 189 Przykład 2 Służebność gruntowa 190 Przykład 3 Służebność gruntowa 192 Przykład 4 Służebność osobista Podsumowanie 196 Materiały pomocnicze i literatura 197 Część trzecia Jerzy Dąbek Wycena odszkodowań i wynagrodzeń związanych z urządzeniami przesyłowymi oraz z ochroną środowiska i przyrody 211 Urządzenia infrastruktury technicznej Rodzaje urządzeń infrastruktury technicznej Definicje urządzeń w przepisach prawnych Urządzenia energetyczne w ustawie Prawo energetyczne i w rozporządzeniach wykonawczych Przyłącze energetyczne Sieć, przyłącze i instalacja gazowa Sieć i przyłącze ciepłownicze Urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków Urządzenia łączności i telekomunikacyjne Przyłącze telekomunikacyjne Sieci szerokopasmowe Budowa urządzeń infrastruktury technicznej Sieć uzbrojenia terenu w prawie geodezyjnym i kartograficznym Urządzenia infrastruktury technicznej w dokumentacji geodezyjno-kartograficznej GESUT Podział urządzeń infrastruktury technicznej Podział urządzeń infrastruktury technicznej ze względu na sposób budowy Podział funkcjonalny urządzeń infrastruktury technicznej Budowa urządzeń przesyłowych i dystrybucyjnych jako infrastrukturalna inwestycja liniowa Uwarunkowania dotyczące pozwolenia na budowę urządzeń znacząco wpływających na środowisko, związane z ochroną środowiska i przyrody Stan prawny urządzeń infrastruktury technicznej 226

5 Spis treści Część trzecia Uwarunkowania prawne budowy urządzeń infrastruktury technicznej po II wojnie światowej Status prawny urządzeń energetycznych Regulacje prawne wprowadzone od 3 sierpnia 2008 r. nowelizacją Kodeksu cywilnego, dotyczące urządzeń infrastruktury technicznej Status prawny urządzeń infrastruktury technicznej według art. 49 Kodeksu cywilnego Regulacja stanu prawnego urządzeń według art Kodeksu cywilnego tryby pozyskiwania praw do dysponowania nieruchomościami na cele budowy urządzeń Uwarunkowania prawne wynikające z ustawy Prawo budowlane Pozyskiwanie prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane Tryb umowny Tryb sądowy Tryb wywłaszczeniowy Tryb z mocy prawa Pozyskiwanie prawa do lokalizacji i na cele budowy urządzeń infrastruktury technicznej w pasach drogowych dróg publicznych Regulacje prawne ułatwiające operatorom urządzeń dostęp do nieruchomości Służebne części nieruchomości związane z urządzeniami infrastruktury technicznej Rodzaje służebnych części nieruchomości Obszar (strefa) oddziaływania urządzenia infrastruktury technicznej Pas budowy (roboczy) urządzenia Pas technologiczny urządzenia Pas służebności przesyłu Ustalanie parametrów służebnych części nieruchomości 244 OBSZARY ODDZIAŁYWANIA I PASY TECHNOLOGICZNE URZĄDZEŃ PRZESYŁOWYCH Wstęp Podstawowe dane dotyczące gazociągów oraz stref kontrolowanych Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie Definicje określeń użytych w rozporządzeniu Podział gazociągów Strefy kontrolowane gazociągów Kryteria zaliczenia terenu do odpowiedniej klasy lokalizacji Warunki projektowania i budowy gazociągów Strefy kontrolowane gazociągów wybudowanych przed 12 grudnia 2001 r. oraz w okresie 12 grudnia 2001 r. do 4 września 2013 r Wpływ nowych przepisów dotyczących szerokości stref kontrolowanych na obciążenie przedsiębiorstw sektora gazowniczego Zestawienie przepisów szczegółowych dotyczących stref kontrolowanych i stref oddziaływania gazociągów niskiego, średniego i wysokiego ciśnienia Strefy bezpieczeństwa dla rurociągów do transportu ropy i produktów naftowych 259

6 12 Spis treści Część trzecia 3.1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie Przepisy obowiązujące przed wejściem w życie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej, produktów naftowych i ich usytuowanie Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30 sierpnia 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej, produktów naftowych i ich usytuowanie Obszary oddziaływania i pasy technologiczne napowietrznych linii elektroenergetycznych Przepisy prawne i normy techniczne (aktualne) Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania tych poziomów Normy techniczne Przepisy nieobowiązujące Graniczne natężenie pola elektromagnetycznego i strefy ochronne I i II stopnia w przepisach uchylonych Strefy ochronne w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 listopada 1980 r Ograniczenie użytkowania nieruchomości w strefach ochronnych według rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 11 sierpnia 1998 r Odległości przewodów linii elektroenergetycznych od budynków w zarządzeniu Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 28 stycznia 1985 r Graniczne natężenie pola elektromagnetycznego i szerokość stref oddziaływania w aktualnie obowiązujących przepisach i normach technicznych Zasięg hałasu wytwarzanego przez linie elektroenergetyczne NN Odległości przewodów linii elektroenergetycznej od budynków Linie elektroenergetyczne niskiego napięcia (do 1 kv) i średniego napięcia (od 1 kv do 45 kv) Norma PN-E : Norma N SEP-E Norma PN-EN : Linie elektroenergetyczne WN (110 kv), NN (220 kv i 400 kv) Norma PN-EN xx, część 3-xx 1. Tablica /PL Odległość pozioma od drzew przewodu nieuziemionego linii elektroenergetycznej Linie elektroenergetyczne nn (do 1 kv) i SN (od 1 kv do 45 kv) Norma PN-E Norma PN-EN :

7 Spis treści Część trzecia Linie elektroenergetyczne o napięciu powyżej 45 kv Norma PN-EN :2005-xx, część 3-xx: Zbiór normatywnych warunków krajowych. Normatywne warunki krajowe Polski Pasy technologiczne elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych linii kablowych Normy techniczne uchylone i obowiązujące Głębokość ułożenia kabli w ziemi Odległość pozioma ułożenia kabli bezpośrednio w ziemi (minimalna) Pasy technologiczne dla linii telekomunikacyjnych Przepisy prawa i normy techniczne Telekomunikacyjne linie napowietrzne Telekomunikacyjne linie kablowe Pasy technologiczne dla rurociągów wodociągowych Odległości rurociągów od obiektów według nieobowiązujących przepisów i norm technicznych Odległości przewodów sieci wodociągowej od obiektów budowlanych i zieleni według wymagań technicznych COBRTI INSTAL Odległości rurociągów od obiektów według wytycznych technicznych przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych Pasy technologiczne dla rurociągów kanalizacyjnych Odległości rurociągów od obiektów według nieobowiązujących przepisów prawa i norm technicznych Odległości przewodów sieci kanalizacyjnej od obiektów budowlanych i zieleni według wymagań technicznych COBRTI INSTAL Odległości rurociągów od obiektów według wytycznych technicznych Aquanet SA Pasy technologiczne dla rurociągów PEC Odległości podstawowe podziemnych sieci ciepłowniczych od obiektów terenowych 294 Odszkodowania i wynagrodzenia związane z Urządzeniami przesyłowymi na etapach ich realizacji, eksploatacji i likwidacji Szkoda i odszkodowanie według kodeksu cywilnego Szkoda majątkowa i jej składniki; naprawienie szkody Szkoda wyrządzona czynem niedozwolonym (delikt) Wynagrodzenie w kodeksie cywilnym i sposób jego określenia Istota wynagrodzenia Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości rodzaje odszkodowań i wynagrodzeń na etapach realizacji i eksploatacji urządzeń Etapy realizacji, eksploatacji i likwidacji urządzeń infrastruktury technicznej Odszkodowanie z tytułu obniżenia wartości nieruchomości na skutek lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej przed 1 stycznia 1995 r Odszkodowanie z tytułu obniżenia wartości nieruchomości na skutek lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej po 1 stycznia 1995 r Odszkodowania i wynagrodzenia określane na etapie pozyskania praw do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane Odszkodowania i wynagrodzenia określane na etapie posadowienia urządzenia w trakcie budowy i po jej zakończeniu 309

8 14 Spis treści Część trzecia Odszkodowania i wynagrodzenia związane z eksploatacją urządzenia Odszkodowania związane z likwidacją urządzenia infrastruktury technicznej Określanie wartości szkód o charakterze tymczasowym Rodzaje szkód powstałych podczas budowy urządzeń Źródła informacji wykorzystywane w określaniu wartości szkód powstałych na skutek budowy urządzeń Zasady określania wartości szkód o charakterze tymczasowym Określanie wartości zniszczonych zasiewów zbóż i upraw roślin okopowych Określanie wartości zniszczonej plantacji kultur wieloletnich Określanie wartości szkody w trwałych użytkach zielonych Określanie wartości szkód w zieleńcach, ogrodach ozdobnych i przydomowych Określanie wartości drzewostanów na gruntach leśnych (Ls) Określanie wartości drzewostanów dla ustalenia wysokości odszkodowania w trybie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości decyzją starosty Określanie wartości utraconego dochodu rolniczego Określenie kosztów wykonania rekultywacji biologicznej i odchwaszczenia gleby Określanie wartości szkody z powodu zmniejszonego plonowania w pasie budowy w okresie porekultywacyjnym Rodzaje innych szkód spowodowanych budową urządzeń Określanie wartości szkody w produkcji rybackiej Określanie wartości szkody na nieruchomości ze złożem kopaliny, stanowiącej część składową nieruchomości Zestawienie rodzajów szkód o charakterze tymczasowym na gruntach rolnych i stosowane sposoby ich oszacowania Określanie wartości szkód powstałych w wyniku ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości decyzją starosty Uwarunkowania prawne dotyczące określania wartości szkód i zmniejszenia wartości nieruchomości Zasady określania wartości szkód oraz zmniejszenia wartości nieruchomości według rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości Wskazówki dotyczące określania wartości szkód spowodowanych budową urządzeń Uwagi ogólne Wycena wartości szkód przed rozpoczęciem robót budowlanych Sprawdzenie skali dokumentu na mapie sytuacyjnej przesłanej pocztą mailową lub faxem 336 WYNAGRODZENIE ZA SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU ORAZ KORZYSTANIE Z NIERUCHOMOŚCI W RAMACH DZIERŻAWY Wstęp działania PFSRM podjęte w sprawie opracowania standardu KSWS Ogólne zasady ustanawiania służebności przesyłu oraz ustalania wynagrodzenia Służebność przesyłu w Kodeksie cywilnym i jej zastosowanie Charakterystyka problemów warsztatowych dotyczących określania wartości służebności przesyłu Sposoby ustanawiania służebności przesyłu i ogólne zasady dotyczące ustalania wynagrodzenia 347

9 Spis treści Część trzecia Zasady ustalania wynagrodzenia za służebność przesyłu ustanawianą w drodze umowy cywilno-prawnej Zasady ustalania wynagrodzenia za służebność przesyłu ustanawianą w postępowaniu sądowym Ogólne zasady określania wartości służebności przesyłu Określanie wartości składników wynagrodzenia za służebność przesyłu Sposoby określania wartości służebności przesyłu Sposób bezpośredni określania wartości służebności przesyłu Sposób pośredni określania wartości służebności przesyłu Składniki wynagrodzenia za służebność przesyłu Określanie obniżenia wartości nieruchomości na skutek lokalizacji urządzenia w dokumentacji planistycznej i jego posadowienia na nieruchomości Sposoby określenia obniżenia wartości nieruchomości na skutek lokalizacji urządzenia w dokumentacji planistycznej Daty stanu nieruchomości i daty poziomu cen Obniżenie wartości nieruchomości na skutek posadowienia urządzenia na nieruchomości Szkoda spowodowana lokalizacją naziemnych elementów infrastruktury technicznej Szkoda z tytułu posadowienia urządzenia na nieruchomości Warianty określania wartości służebności przesyłu sposobem pośrednim Wariant nr Zastosowanie określanej wartości służebności przesyłu Składniki wartości służebności przesyłu Obniżenie wartości nieruchomości z tytułu lokalizacji i posadowienia urządzenia Wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości w czasie eksploatacji urządzenia Określanie wartości służebności przesyłu jako sumy łącznego odszkodowania za obniżenie wartości nieruchomości oraz wynagrodzenia za korzystanie z nieruchomości Wielkość współczynnika K SP Przykłady określenia wartości służebności przesyłu Przykład nr 1 (grunt przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe): Przykład nr 2 (grunt przeznaczony pod aktywizację gospodarczą): Przykład nr 3 (grunt rolny): Wariant nr Zastosowanie określanej wartości służebności przesyłu Składniki wartości służebności przesyłu Wzory do określania wartości służebności przesyłu sposobem pośrednim Przykłady określenia wielkości współczynnika K SP Przykład nr 1 grunt przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe: Przykład nr 2 (grunt rolny): Wariant nr Zastosowanie określanej wartości służebności przesyłu Określanie wartości służebności przesyłu sposobem pośrednim w przypadku braku naziemnych elementów urządzenia 379

10 16 Spis treści Część trzecia Określanie wartości służebności przesyłu sposobem pośrednim w przypadku istnienia naziemnych elementów urządzeń Określanie wielkości współczynników u, k, S L, S B oraz stopy kapitalizacji R b Współczynnik u Współczynnik k Przykład określenia współczynnika k jako wielkości średniej ważonej w pasie służebności przesyłu napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kv Współczynnik S L Współczynnik S B Stopa kapitalizacji R b Sposoby określania wynagrodzenia za służebność przesyłu w zależności od sposobu zapłaty Uwarunkowania prawne, wnioski wynikające z orzecznictwa sądowego Rozłożenie jednorazowego wynagrodzenia za służebność przesyłu na płatność w równych ratach rocznych Określenie części jednorazowego wynagrodzenia za służebność przesyłu w przypadku planowanej likwidacji urządzenia w przyszłości Określenie dodatkowego wynagrodzenia za służebność przesyłu w przypadku zmiany warunków umownych dotyczących okresu, na jaki służebność została ustanowiona Rozłożenie jednorazowego wynagrodzenia za służebność przesyłu na płatność w różnych ratach rocznych Wpływ lokalizacji kilku urządzeń na obniżenie wartości nieruchomości i na wartość służebności przesyłu Wpływ lokalizacji kilku urządzeń na obniżenie wartości nieruchomości Wpływ lokalizacji kilku urządzeń na wartość służebności przesyłu Określanie wynagrodzenia za dzierżawę pasa slużebności przesyłu Sposób pośredni określenia wartości rocznego czynszu dzierżawnego (brutto) Wartość prawa zobowiązaniowego (dzierżawa) w ustalonym okresie czasu 395 SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU W LASACH PAŃSTWOWYCH DLA URZĄDZEŃ PRZESYŁOWYCH nowelizacja ustawy o lasach Usuwanie drzew i krzewów ze stref ochronnych urządzeń załączniki Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawki kar za zniszczenie zieleni na rok 2013 według obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 25 września 2012 r. 400 Załącznik nr Załącznik nr WYNAGRODZENIE ZA BEZUMOWNE KORZYSTANIE Z NIERUCHOMOŚCI PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ PRZESYŁOWEGO Charakterystyka wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości Główne cechy wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości w orzecznictwie Sądu Najwyższego Waloryzacja wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości Sposoby określania wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości 405

11 Spis treści Część trzecia Wnioski z orzecznictwa sądowego dotyczące określania wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości Sposoby określenia wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości Określanie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości sposobem pośrednim Określanie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości sposobem pośrednim na podstawie wartości służebności przesyłu Uwagi dotyczące określania powierzchni pasów bezumownego korzystania z nieruchomości i waloryzacji nominalnych rocznych dochodów brutto Podsumowanie, wnioski Przykład określenia wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości 412 PROJEKTOWANE ZMIANY PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH STATUSU PRAWNEGO URZĄDZEŃ I SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU wstęp. Istniejące sposoby pozyskiwania praw do dysponowania nieruchomościami na cele budowy urządzeń infrastruktury technicznej Istniejące przepisy prawne ułatwiające przedsiębiorcom przesyłowym i dystrybucyjnym dostęp do urządzeń infrastruktury technicznej w celu ich konserwacji i napraw Projektowane przepisy dotyczące statusu prawnego urządzeń infrastruktury technicznej oraz służebności przesyłu Projektowana nowelizacja Kodeksu cywilnego dotycząca urządzeń przesyłowych Zmiany dotyczące statusu prawnego urządzeń oraz ustanawiania służebności gruntowej na prawie użytkowania wieczystego Treść projektowanych przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących ustanawiania służebności przesyłu i określania wynagrodzenia projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny i ustawy o gospodarce nieruchomościami Uwagi ogólne dotyczące projektu zmiany ustawy Kodeks cywilny i ustawy o gospodarce nieruchomościami Projektowane zmiany dotyczące ustawy Kodeks cywilny Projektowane zmiany dotyczące ustawy o gospodarce nieruchomościami Projekt ustawy o korytarzach przesyłowych Uwagi ogólne dotyczące potrzeby wprowadzenia projektowanej ustawy o korytarzach przesyłowych do polskiego systemu prawnego Zakres rzeczowy projektowanej ustawy o korytarzach przesyłowych Definicje zawarte w projekcie ustawy o korytarzach przesyłowych Planowanie lokalizacji urządzeń przesyłowych Ustanawianie korytarza przesyłowego dla nowych urządzeń przesyłowych Pozwolenie na budowę urządzeń przesyłowych Określanie korytarza przesyłowego dla istniejących urządzeń przesyłowych Lokalizowanie kolejnych urządzeń przesyłowych oraz innych urządzeń w korytarzu przesyłowym Ustanawianie służebności przesyłu z mocy prawa w obszarze korytarza przesyłowego Uprawnienia przedsiębiorcy przesyłowego i ograniczenia sposobu użytkowania gruntu w obszarze korytarza przesyłowego przez właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości zasady ustalania odszkodowania z tytułu obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu 437

12 18 Spis treści Część trzecia 5.1. Uwarunkowania prawne wynikające z ustawy o korytarzach przesyłowych Roszczenia właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości oraz posiadacza ograniczonego prawa rzeczowego Algorytm ustawowy dla ustalenia wysokości odszkodowania za obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu z mocy prawa Podsumowanie 444 Odszkodowanie według algorytmu oraz wartość służebności przesyłu według zasad ogólnych 445 Odszkodowania w ochronie środowiska i przyrody Podstawy prawne ochrony środowiska i przyrody Umowy międzynarodowe dotyczące ochrony środowiska i przyrody Ważniejsze konwencje dotyczące ochrony środowiska Prawo Unii Europejskiej dotyczące ochrony środowiska i przyrody Przepisy prawa dotyczące ochrony środowiska i przyrody w Polsce Ochrona środowiska w ustawie Prawo ochrony środowiska Sposoby korzystania ze środowiska oraz sposoby ochrony zasobów środowiska Rodzaje przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzany jest raport o oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Ustanawianie obszarów ograniczonego użytkowania i stref przemysłowych Zasady ochrony środowiska i zasobów środowiska Ochrona przed hałasem Ochrona przed polami elektromagnetycznymi Roszczenia wynikające z ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w związku z ochroną środowiska Roszczenia wynikające z ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w związku z ochroną zasobów środowiska Ochrona i warunki korzystania z zasobów środowiska oraz związane z tym odszkodowania Ochrona zasobów wodnych w ustawie Prawo wodne Ochrona gruntów rolnych i leśnych położonych w obszarach ograniczonego użytkowania według ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych Ochrona obszarów uzdrowiskowych w ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych Ochrona zasobów przyrody w ustawie o ochronie przyrody Ochrona zasobów środowiska w ustawie Prawo geologiczne i górnicze Odpowiedzialność za szkody Odszkodowania z tytułu ograniczeń w sposobie korzystania z nieruchomości spowodowanych innymi ustawami według ustawy Prawo ochrony środowiska Zapobieganie szkodom i naprawa szkód w środowisku Uregulowania w ustawie o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie Działania zapobiegawcze i naprawcze Odszkodowanie za szkody powstałe na nieruchomości w wyniku działań naprawczych Zgłaszanie bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku i szkód w środowisku 474

13 Spis treści Część czwarta Dochodzenie roszczeń za szkody spowodowane ograniczeniem sposobu użytkowania nieruchomości według kodeksu cywilnego Źródła informacji wykorzystywanych w wycenie szkód w środowisku Mapa sozologiczna Mapa hydrograficzna 477 Część czwarta Jerzy Dąbek Problematyka wyceny nieruchomości przeznaczonych i zajętych pod drogi publiczne i wewnętrzne 479 INFORMACJE DOTYCZĄCE DRÓG PUBLICZNYCH I WEWNĘTRZNYCH definicje i podział dróg kategorie dróg publicznych Wykaz autostrad i dróg ekspresowych w Polsce klasy dróg publicznych i dane techniczne według rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych dróg publicznych Ochrona środowiska przed hałasem i wibracjami lokalizacja urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym Opłaty roczne za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasach drogowych numeracja ewidencyjna dróg publicznych zaliczanie dróg publicznych do odpowiedniej kategorii zarządzanie drogami publicznymi 493 NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH POD DROGI PUBLICZNE Budowa dróg publicznych jako cel publiczny tryby nabywania nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne Nabywanie nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne i ustalanie wysokości odszkodowania na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami Działki gruntu wydzielane w trakcie podziału nieruchomości Podział nieruchomości z urzędu Podział nieruchomości na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego Działki gruntu wydzielane w trakcie scalenia i podziału nieruchomości Nabywanie nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO Okres od 21 września 2007 r. do 14 października 2009 r Zasady pozyskiwania nieruchomości dla budowy dróg publicznych jako przedsięwzięć związanych z EURO 2012 od 15 października 2009 r realizacja infrastrukturalnych inwestycji liniowych na podstawie ustaw szczególnych specustaw Rodzaje infrastrukturalnych inwestycji liniowych realizowanych w trybie specustaw 504

14 20 Spis treści Część czwarta 5.2. Pozyskiwanie nieruchomości z mocy prawa na realizację dróg publicznych według specustawy drogowej Pozyskiwanie nieruchomości z mocy prawa na realizację linii kolejowych o znaczeniu państwowym na podstawie specustawy kolejowej Ograniczanie sposobu korzystania z nieruchomości dla budowy gazociągów wysokiego ciśnienia według specustawy o terminalu regazyfikacyjnym skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu nabywanie nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych Okres od 12 maja 2003 r. do 16 grudnia 2006 r Okres od 16 grudnia 2006 r. do 10 września 2008 r Uwarunkowania prawne obowiązujące od 10 września 2008 r., decyzja zrid Zasady ustalania wysokości odszkodowania i jego wypłaty za nieruchomości przejęte z mocy prawa na realizację drogi publicznej Zasady ustalania wysokości odszkodowania za szkody powstałe przy przekraczaniu wód płynących i terenów linii kolejowych nabywanie gruntów zajętych pod drogi publiczne Przejęcie z mocy prawa gruntów zajętych pod drogi publiczne Ustalanie wysokości odszkodowania za działki gruntu zajęte pod drogi publiczne i przejęte z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa lub właściwych jednostek samorządu terytorialnego nabywanie nieruchomości lub ich części zajętych i przeznaczonych pod drogi publiczne i drogi wewnętrzne umową cywilno-prawną Nabywanie gruntów zajętych pod drogi publiczne Nabywanie gruntów przeznaczonych lub zajętych pod drogi wewnętrzne 516 ZASADY OKREŚLANIA WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH I ZAJĘTYCH POD DROGI PUBLICZNE przepisy prawne dotyczące wyceny nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje drogowe oraz gruntów zajętych pod drogi publiczne zasady określania wartości odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, w trybie wywłaszczenia Zasady określania wartości nieruchomości przeznaczonych i zajętych pod drogi publiczne i drogi wewnętrzne według rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego Przepis 36 ust Przepis 36 ust Przepis 36 ust Przepis 36 ust Przepis 36 ust Przepis 36 ust Przepis zasady określania wartości nieruchomości nabywanych pod drogi publiczne i drogi wewnętrzne w drodze umownej 524

15 Spis treści Część czwarta 21 Interpretacja treści 36 i 37 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości przez MTBiGM Wstęp Ogólny schemat postępowania w zakresie wyceny nieruchomości na potrzeby inwestycji drogowych Szczegółowe postępowanie w zakresie wyceny nieruchomości na potrzeby inwestycji drogowych Przedmiot wyceny, stan prawny i faktyczny, przeznaczenie nieruchomości Wybór podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości Zasada wyboru podejścia, metody i techniki wyceny Określanie wartości według 36 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego Określanie wartości według 36 ust. 2 rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego Określanie wartości według 36 ust. 4 rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego Określanie wartości według 36 ust. 3 rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego Przepisy prawne 532

Planowane rozwiązania prawne w zakresie ustanawiania służebności przesyłu - Projekt ustawy o korytarzach przesyłowych

Planowane rozwiązania prawne w zakresie ustanawiania służebności przesyłu - Projekt ustawy o korytarzach przesyłowych Planowane rozwiązania prawne w zakresie ustanawiania służebności przesyłu - Projekt Departament Energetyki Ministerstwo Gospodarki Stan obecny Długotrwały proces inwestycyjny Pozyskanie prawa do gruntu

Bardziej szczegółowo

POLSKA FEDERACJA STOWARZYSZEŃ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) KRAJOWY STANDARD WYCENY SPECJALISTYCZNY KSWS

POLSKA FEDERACJA STOWARZYSZEŃ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) KRAJOWY STANDARD WYCENY SPECJALISTYCZNY KSWS POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) KRAJOWY STANDARD WYCENY SPECJALISTYCZNY KSWS OKREŚLANIE WARTOŚCI SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU ORAZ WYNAGRODZENIA ZA BEZUMOWNE KORZYSTANIE Z NIERUCHOMOŚCI PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) KRAJOWY STANDARD WYCENY SPECJALISTYCZNY KSWS

POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) KRAJOWY STANDARD WYCENY SPECJALISTYCZNY KSWS POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) KRAJOWY STANDARD WYCENY SPECJALISTYCZNY KSWS OKREŚLANIE WARTOŚCI SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU I WYNAGRODZENIA ZA JEJ USTANOWIENIE ORAZ WYNAGRODZENIA ZA BEZUMOWNE KORZYSTANIE

Bardziej szczegółowo

POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) KRAJOWY STANDARD WYCENY SPECJALISTYCZNY NR 4 KSWS 4. PROJEKT ( r. )

POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) KRAJOWY STANDARD WYCENY SPECJALISTYCZNY NR 4 KSWS 4. PROJEKT ( r. ) POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) KRAJOWY STANDARD WYCENY SPECJALISTYCZNY NR 4 KSWS 4 OKREŚLANIE WARTOŚCI SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU ORAZ WYNAGRODZENIA ZA BEZUMOWNE KORZYSTANIE Z NIERUCHOMOŚCI NA POTRZEBY

Bardziej szczegółowo

POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) KRAJOWY STANDARD WYCENY SPECJALISTYCZNY NR 4 KSWS 4

POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) KRAJOWY STANDARD WYCENY SPECJALISTYCZNY NR 4 KSWS 4 POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) KRAJOWY STANDARD WYCENY SPECJALISTYCZNY NR 4 KSWS 4 WYCENA ODSZKODOWAŃ I WYNAGRODZEŃ DLA URZĄDZEŃ PRZESYŁOWYCH 1. WPROWADZENIE 1.1. Niniejszy standard przedstawia

Bardziej szczegółowo

Zaszłości inwestycyjne

Zaszłości inwestycyjne Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: Zaszłości inwestycyjne Umiejętność właściwego równoważenia interesów właścicieli gruntów oraz przedsiębiorstw sieciowych

Bardziej szczegółowo

Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie:

Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: Służebność Przesyłu i wynagrodzenie za bezumowne korzystanie w praktyce przedsiębiorstw sieciowych Najnowsze, wszechstronne

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Zagadnienia wprowadzające 1. Urządzenia przesyłowe 1.1. Regulacja z art. 49 k.c. w ujęciu historycznoporównawczym

Rozdział I Zagadnienia wprowadzające 1. Urządzenia przesyłowe 1.1. Regulacja z art. 49 k.c. w ujęciu historycznoporównawczym Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Rozdział I Zagadnienia wprowadzające 1. Urządzenia przesyłowe 1.1. Regulacja z art. 49 k.c. w ujęciu historycznoporównawczym 1.2. Zakres pojęcia "urządzenie przesyłowe"

Bardziej szczegółowo

Projekt 22. 04. 2009 r.

Projekt 22. 04. 2009 r. Projekt 22. 04. 2009 r. U S T A W A z dnia.. 2009 r. o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania

Bardziej szczegółowo

http://isap.sejm.gov.pl/detailsservlet?id=wmp20110460520 http://isap.sejm.gov.pl/detailsservlet?id=wmp20110460519

http://isap.sejm.gov.pl/detailsservlet?id=wmp20110460520 http://isap.sejm.gov.pl/detailsservlet?id=wmp20110460519 Nazwa Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem o wniesieniu zmian do Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o budowie systemu gazociągów dla tranzytu rosyjskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. Wykaz najważniejszych aktów prawnych. Prawodawstwo polskie

Załącznik Nr 1. Wykaz najważniejszych aktów prawnych. Prawodawstwo polskie Załącznik Nr 1 Wykaz najważniejszych aktów prawnych Prawodawstwo polskie Ustawy i Rozporządzenia o charakterze ogólnym Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627,

Bardziej szczegółowo

L.P. NAZWA AKTU PRAWNEGO LICZBA PYTAŃ

L.P. NAZWA AKTU PRAWNEGO LICZBA PYTAŃ UPRAWNIENIA BUDOWLANE 07 - LISTA AKTÓW PRAWNYCH Ustawa z dnia 07.07.99 r. Prawo budowlane. 5 7 9 0 Jednolity tekst Dz. U..90 Zmiany: Dz. U..9, Dz. U..5, Dz. U..50, Dz.U..55 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

przesył.pl ..., dnia Sąd Rejonowy w... Wydział...Cywilny Wnioskodawca: Uczestnik postępowania:

przesył.pl ..., dnia Sąd Rejonowy w... Wydział...Cywilny Wnioskodawca: Uczestnik postępowania: ....., dnia..... miejscowość data Imię i Nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej Adres Sąd Rejonowy w... Wydział...Cywilny Adres Sądu Adres Wnioskodawca: Imię i Nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. Podstawowe pojęcia dotyczące nieruchomości Podstawy prawne gospodarowania nieruchomościami Zasoby nieruchomości...

SPIS TREŚCI 1. Podstawowe pojęcia dotyczące nieruchomości Podstawy prawne gospodarowania nieruchomościami Zasoby nieruchomości... SPIS TREŚCI Od autorów... 9 1. Podstawowe pojęcia dotyczące nieruchomości... 11 1.1. Mienie... 11 1.2. Definicja nieruchomości... 15 1.3. Rodzaje nieruchomości... 17 1.4. Części składowe nieruchomości...

Bardziej szczegółowo

SEP - Stowarzyszenie Elektryków Polskich - Oddział Olsztyński w Olsztynie - WykazPrzepisyNormy-1 sobota, 29 września :00

SEP - Stowarzyszenie Elektryków Polskich - Oddział Olsztyński w Olsztynie - WykazPrzepisyNormy-1 sobota, 29 września :00 I. Sieci elektroenergetyczne napowietrzne i kablowe. 1. Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Nowe inwestycje liniowe oraz zaszłości inwestycyjne PROGRAM

Nowe inwestycje liniowe oraz zaszłości inwestycyjne PROGRAM Nowe inwestycje liniowe oraz zaszłości inwestycyjne PROGRAM Poniedziałek, 23 listopada 2015 r.: 9.00-9.30 rejestracja uczestników, kawa powitalna 9.30 11.00 Wiadomości wprowadzające. Możliwości prawne

Bardziej szczegółowo

Aktualne wyzwania sektora gazowego wynikające ze zmian otoczenia prawnego

Aktualne wyzwania sektora gazowego wynikające ze zmian otoczenia prawnego Aktualne wyzwania sektora gazowego wynikające ze zmian otoczenia prawnego PRAKTYCZNE ASPEKTY METODYKI WYLICZANIA WYNAGRODZEŃ DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH SŁUŻEBNOŚCIĄ PRZESYŁU dr inż. Dariusz

Bardziej szczegółowo

WYBRANE UWARUNKOWANIA PRAWNE I SKUTKI ODSZKODOWAWCZE BUDOWY URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

WYBRANE UWARUNKOWANIA PRAWNE I SKUTKI ODSZKODOWAWCZE BUDOWY URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ str. 1 WYBRANE UWARUNKOWANIA PRAWNE I SKUTKI ODSZKODOWAWCZE BUDOWY URZĄDZEŃ NA CUDZYCH NIERUCHOMOŚCIACH Zdzisław Małecki, Magdalena Małecka-Pilujska Poznań, marzec 2007 str. 2 STRESZCZENIE Na tysiącach

Bardziej szczegółowo

Ekspert: Magdalena Małecka MRICS REV

Ekspert: Magdalena Małecka MRICS REV Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: Określanie wartości szkód i wynagrodzeń należnych z tytułu lokalizacji, posadowienia i korzystania z nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ DOA-ZP-V.271.87.2014 Opis przedmiotu zamówienia Główny kod CPV: 70-00-00-00-1 usługi w zakresie nieruchomości Przedmiotem niniejszego postępowania jest: Część I: Wykonanie operatów

Bardziej szczegółowo

POZYSKIWANIE I REGULACJA STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI POD PARKI WIATROWE Warszawa,

POZYSKIWANIE I REGULACJA STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI POD PARKI WIATROWE Warszawa, POZYSKIWANIE I REGULACJA STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI POD PARKI WIATROWE Warszawa, 23 24.01.2012 Poniedziałek, 23.01.2012: 10.00 10.30 recepcja szkolenia/kawa powitalna 10.30 12.00 Podstawowe definicje

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁ 1. USTANAWIANIE KORYTARZY PRZESYŁOWYCH

ODDZIAŁ 1. USTANAWIANIE KORYTARZY PRZESYŁOWYCH ROZDZIAŁ 5. REALIZACJA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ODDZIAŁ 1. USTANAWIANIE KORYTARZY PRZESYŁOWYCH Art. 354. 1. Infrastrukturę techniczną z zakresu sieci przesyłowych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. Podstawowe pojęcia dotyczące nieruchomości Prawne uwarunkowania gospodarki nieruchomościami Zasoby nieruchomości...

SPIS TREŚCI 1. Podstawowe pojęcia dotyczące nieruchomości Prawne uwarunkowania gospodarki nieruchomościami Zasoby nieruchomości... SPIS TREŚCI Od autorów... 9 1. Podstawowe pojęcia dotyczące nieruchomości... 11 1.1. Mienie... 11 1.2. Rodzaje mienia... 14 1.3. Definicja nieruchomości... 15 1.4. Granice nieruchomości... 15 1.5. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o projekcie. Cel budowy gazociągu i Tłoczni gazu

Podstawowe informacje o projekcie. Cel budowy gazociągu i Tłoczni gazu Tłocznia gazu w Goleniowie. Fot. Bartosz Lewandowski, GAZ-SYSTEM S.A. Podstawowe informacje o projekcie Gazociąg Świnoujście Szczecin połączy terminal LNG w Świnoujściu z krajową siecią gazociągów poprzez

Bardziej szczegółowo

Ograniczone prawo rzeczowe - służebność przesyłu

Ograniczone prawo rzeczowe - służebność przesyłu Ograniczone prawo rzeczowe - służebność przesyłu Ustanawianie ograniczonego prawa rzeczowego jakim jest służebność przesyłu dość często stwarza problem konfliktu pomiędzy właścicielem obciążanej i przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ITPB4/4511-340/15/AS Data 2015.11.10 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych à Zwolnienia przedmiotowe

Bardziej szczegółowo

PRZYPADKI UŻYCIA DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH SFORMALIZOWANE

PRZYPADKI UŻYCIA DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH SFORMALIZOWANE Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata 10. Dane źródłowe - Informacja o stanie środowiska w roku 2014 i działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w powiecie poznańskim ziemskim w roku 2014, WIOŚ, Poznań,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 20/2016 Starosty Braniewskiego z dnia 22 marca 2016 r.

Zarządzenie Nr 20/2016 Starosty Braniewskiego z dnia 22 marca 2016 r. Zarządzenie Nr 20/2016 Starosty Braniewskiego z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie ustalenia zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie Powiatu Braniewskiego,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ DOA-ZP-VII.271.37.2015 Opis przedmiotu zamówienia Główny kod CPV: 70-00-00-00-1 usługi w zakresie nieruchomości Przedmiotem niniejszego postępowania jest: Część I: Wykonanie operatów

Bardziej szczegółowo

Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska

Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska ZAŁĄCZNIK NR 1 Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. (tekst jednolity z dnia 23 stycznia 2008r., Dz. U. z 2008r. Nr

Bardziej szczegółowo

Służebność przesyłu. Jakie masz prawa dotyczące wynagrodzenia. za służebność i obowiązki podatkowe

Służebność przesyłu. Jakie masz prawa dotyczące wynagrodzenia. za służebność i obowiązki podatkowe Służebność przesyłu Jakie masz prawa dotyczące wynagrodzenia za służebność i obowiązki podatkowe Jakie masz prawa dotyczące wynagrodzenia za służebność i obowiązki podatkowe VAT oraz rozliczanie 22 518

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia są Wykonanie operatów szacunkowych z wycen nieruchomości należących do Skarbu Państwa w roku 2017. Zamówienie podzielone jest na

Bardziej szczegółowo

Rejestr wymagań prawnych i innych dot. Systemu Zarządzania Środowiskowego

Rejestr wymagań prawnych i innych dot. Systemu Zarządzania Środowiskowego ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA F/PSZ-2/1/2 1/6 Rejestr wymagań prawnych i innych dot. Systemu Zarządzania Środowiskowego 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Ustawy Ustawa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis Treści

Spis treści. Spis Treści Spis Treści Spis treści Wykaz skrótów... 11 Wstęp.... 15 1. Organy publiczne... 17 1.1. Struktura organów publicznych....................................... 17 1.2. Podział terytorialny kraju.... 17 1.3.

Bardziej szczegółowo

SŁUŻEBNOŚD PRZESYŁU PRZEPISY PRAWA-USTAWA

SŁUŻEBNOŚD PRZESYŁU PRZEPISY PRAWA-USTAWA PRZEPISY PRAWA-USTAWA Od 3 sierpnia 2008 r. obowiązują nowe przepisy kodeksu cywilnego odnoszące się do służebności przesyłu. W ramach działu III tytułu III księgi drugiej poświęconego służebnościom, oprócz

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.

o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 20 lipca 2009 r. Druk nr 628 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Podziały nieruchomości : komentarz / Zygmunt Bojar. wyd Katowice, Spis treści

Podziały nieruchomości : komentarz / Zygmunt Bojar. wyd Katowice, Spis treści Podziały nieruchomości : komentarz / Zygmunt Bojar. wyd. 3. - Katowice, 2012 Spis treści Wstęp do wydania III 7 Wprowadzenie 9 I. Zarys problematyki związanej z podziałami nieruchomości 13 1. Uwagi ogólne

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY STANDARD WYCENY SPECJALISTYCZNY NR 4

KRAJOWY STANDARD WYCENY SPECJALISTYCZNY NR 4 Instytut Infrastruktury Liniowej s.c. Dariusz Konieczny & Cezary Kowalczyk 10-089 Olsztyn, ul. Iwaszkiewicza 35 lok. 22 NIP: 739-3773-500 REGON: 280 470 869 www.sluzebnosc-przesylu.pl mail: instytut.infrastruktury@gmail.com

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII/202/2013 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 kwietnia 2013r.

Uchwała Nr XXVII/202/2013 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 kwietnia 2013r. Uchwała Nr XXVII/202/2013 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości Gminy Zaniemyśl, poprzez ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Referatu ds. Gospodarki Nieruchomościami Powiatu i Skarbu Państwa

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Referatu ds. Gospodarki Nieruchomościami Powiatu i Skarbu Państwa Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami zajmuje się gospodarowaniem nieruchomościami, wywłaszczaniem nieruchomości oraz realizacją zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej. Naczelnik Wydziału

Bardziej szczegółowo

SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU- INFORMACJE PODSTAWOWE

SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU- INFORMACJE PODSTAWOWE SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU- INFORMACJE PODSTAWOWE Służebność przesyłu to ograniczone prawo rzeczowe (prawo na rzeczy cudzej) które zapewnia uprawnionemu (przedsiębiorcy przesyłowemu np. Zakładowi Energetycznemu)

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚCI. Zagadnienia prawne. pod redakcją Heleny Kisilowskiej. Wydanie IV. Wydawnictwo Prawnicze r LexisNexis 1

NIERUCHOMOŚCI. Zagadnienia prawne. pod redakcją Heleny Kisilowskiej. Wydanie IV. Wydawnictwo Prawnicze r LexisNexis 1 NIERUCHOMOŚCI Zagadnienia prawne pod redakcją Heleny Kisilowskiej Wydanie IV Wydawnictwo Prawnicze r LexisNexis 1 Warszawa 2007 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 13 WSTĘP 15 Rozdział I. NIERUCHOMOŚCI ZARYS OGÓLNY

Bardziej szczegółowo

Spis treści Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 115, poz. 741) Dział I. Przepisy ogólne

Spis treści Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 115, poz. 741) Dział I. Przepisy ogólne Przedmowa.............................................. XIII Wykaz skrótów........................................... Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 115, poz.

Bardziej szczegółowo

Normy i dokumenty związane. Normy elektryczne:

Normy i dokumenty związane. Normy elektryczne: Normy i dokumenty związane Normy elektryczne: [NE1] [NE2] [NE3] PN-EN-61936-1:2011 - Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1kV. Część 1: Postanowienia ogólne. PN-E-05115:2002

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie do prawa rzeczowego Rozdział 2. Własność i stosunki własnościowe

Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie do prawa rzeczowego Rozdział 2. Własność i stosunki własnościowe Wstęp... XIII Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XIX Rozdział 1. Wprowadzenie do prawa rzeczowego... 1 1. Pojęcie prawa rzeczowego... 1 I. Definicja... 1 II. Źródła prawa rzeczowego... 2 2. Prawa podmiotowe

Bardziej szczegółowo

Podziały nieruchomości - komentarz kod produktu: 4958 kategoria: Kategorie > WYDAWNICTWA > KSIĄŻKI > GEODEZJA

Podziały nieruchomości - komentarz kod produktu: 4958 kategoria: Kategorie > WYDAWNICTWA > KSIĄŻKI > GEODEZJA Zapraszamy do sklepu www.sklep.geoezja.pl I-NET.PL Sp.J. o. GeoSklep Olsztyn, ul. Cementowa 3/301 tel. +48 609 571 271, 89 670 11 00, 58 7 421 571 faks 89 670 11 11, 58 7421 871 e-mail sklep@geodezja.pl

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI... 5 WSTĘP ROZDZIAŁ 1 RYNEK NIERUCHOMOŚCI ROZDZIAŁ 2 NIERUCHOMOŚCI PODSTAWOWE POJĘCIA I DEFINICJE... 31

SPIS TREŚCI... 5 WSTĘP ROZDZIAŁ 1 RYNEK NIERUCHOMOŚCI ROZDZIAŁ 2 NIERUCHOMOŚCI PODSTAWOWE POJĘCIA I DEFINICJE... 31 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 5 WSTĘP... 11 ROZDZIAŁ 1 RYNEK NIERUCHOMOŚCI... 13 1.1 POJĘCIE RYNKU NIERUCHOMOŚCI... 13 1.2. KLASYFIKACJA RYNKU NIERUCHOMOŚCI... 20 1.3. CECHY CHARAKTERYSTYCZNE RYNKU NIERUCHOMOŚCI...

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE SPOSOBÓW WYCENY ZASTOSOWANYCH W PROJEKTOWANYM STANDARDZIE KSWS 4 WYCENA ODSZKODOWAŃ I WYNAGRODZEŃ DLA URZĄDZEŃ PRZESYŁOWYCH

UZASADNIENIE SPOSOBÓW WYCENY ZASTOSOWANYCH W PROJEKTOWANYM STANDARDZIE KSWS 4 WYCENA ODSZKODOWAŃ I WYNAGRODZEŃ DLA URZĄDZEŃ PRZESYŁOWYCH Jerzy Dąbek, Radosław Gaca UZASADNIENIE SPOSOBÓW WYCENY ZASTOSOWANYCH W PROJEKTOWANYM STANDARDZIE KSWS 4 WYCENA ODSZKODOWAŃ I WYNAGRODZEŃ DLA URZĄDZEŃ PRZESYŁOWYCH 1. WSTĘP W obecnie prezentowanym projekcie

Bardziej szczegółowo

Minimum programowe dla kursu specjalistycznego w zakresie zarządzania nieruchomościami

Minimum programowe dla kursu specjalistycznego w zakresie zarządzania nieruchomościami Załącznik nr 1 do Porozumienia z dnia 9.01.2014 Minimum programowe dla kursu specjalistycznego w zakresie zarządzania nieruchomościami Program ogólny I. Zarządzanie nieruchomościami jako działalność zawodowa

Bardziej szczegółowo

Opinia. dotycząca Poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami (druk sejmowy nr 2209)

Opinia. dotycząca Poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami (druk sejmowy nr 2209) Warszawa, 7 września 2009 r. Opinia dotycząca Poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami (druk sejmowy nr 2209) 1. Streszczenie 1) Projektowana ustawa zawiera przepisy mające

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 17. Wstęp... 21

Spis treści. Wykaz skrótów... 17. Wstęp... 21 Spis treści Wykaz skrótów................................. 17 Wstęp....................................... 21 Rozdział I. Zarys ogólny problematyki................. 23 1. Nieruchomości podstawowe pojęcia...................

Bardziej szczegółowo

L.P. NAZWA AKTU PRAWNEGO LICZBA PYTAŃ

L.P. NAZWA AKTU PRAWNEGO LICZBA PYTAŃ UPRAWNIENIA BUDOWLANE 06 - LISTA AKTÓW PRAWNYCH Ustawa z dnia 0.0.994 r. Prawo budowlane. Jednolity tekst Dz. U.6.90 39 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia.04.00 r. w sprawie warunków technicznych

Bardziej szczegółowo

Kancelaria radców prawnych Tomasz Ogłódek Marzena Czarnecka Zapraszam

Kancelaria radców prawnych Tomasz Ogłódek Marzena Czarnecka Zapraszam Kancelaria radców prawnych Tomasz Ogłódek Marzena Czarnecka Zapraszam Radca Prawny Dr Jacek Zrałek E-mail: jacek.zralek@ocz.pl tel./ fax. (32) 253 61 83 Praktyczne aspekty służebności przesyłu Przygotowali:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do dziewiątego wydania... V. Wykaz literatury... XXI

Spis treści. Przedmowa do dziewiątego wydania... V. Wykaz literatury... XXI Przedmowa do dziewiątego wydania... V Wykaz skrótów... XVII Wykaz literatury... XXI Rozdział I. Ogólne wiadomości o prawie rzeczowym... 1 1. Pojęcie i ogólna charakterystyka podmiotowych praw rzeczowych...

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA PFRN. Kontakt z PFRN: 22 654 58 69 (71); e-mail: federacja@pfrn.pl; http://www.pfrn.pl

SZKOLENIA PFRN. Kontakt z PFRN: 22 654 58 69 (71); e-mail: federacja@pfrn.pl; http://www.pfrn.pl SZKOLENIA PFRN UMOWY POŚREDNICTWA ZAWIERANE Z DEWELOPEREM zagadnienia prawne, wzajemne relacje deweloper pośrednik, właściwa treść umowy pośrednictwa i załączników do umowy a odpowiedzialność pośrednika

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa Wykaz skrótów Część I OGÓLNE WIADOMOŚCI O PRAWIE RZECZOWYM

Spis treści. Przedmowa Wykaz skrótów Część I OGÓLNE WIADOMOŚCI O PRAWIE RZECZOWYM Spis treści Przedmowa......................................................... 11 Wykaz skrótów...................................................... 13 Część I OGÓLNE WIADOMOŚCI O PRAWIE RZECZOWYM ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 15 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów............................................................ 13 Wstęp..................................................................... 15 ROZDZIAŁ I. Prawa rzeczowe...............................................

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r.

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r. Dz.U.03.80.721 Dz.U.03.217.2124 Dz.U.05.113.954 Dz.U.05.267.2251 Dz.U.06.220.1601 Dz.U.07.23.136 Dz.U.07.112.767 Dz.U.08.154.958 USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania

Bardziej szczegółowo

Procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia Procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia KIEDY OOŚ? - 1 I II III Dla planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko Dla

Bardziej szczegółowo

UprawnieniaBudowlane.pl

UprawnieniaBudowlane.pl - 1 - Zakres przepisów wymagany na egzamin na uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, uprawnienia wykonawcze bez ograniczeń. Lp. Ustawa zakres PRAWO BUDOWLANE 1 Ustawa z dnia 07

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa niezabudowana objęta księgą wieczystą nr KR1P/00336053/5 położona w Krakowie przy ul. Grabczaka. W skład

Bardziej szczegółowo

D R K A T A R Z Y N A A N N A D A D A Ń S K A U N I W E R S Y T E T S Z C Z E C I Ń S K I

D R K A T A R Z Y N A A N N A D A D A Ń S K A U N I W E R S Y T E T S Z C Z E C I Ń S K I Ochrona własności D R K A T A R Z Y N A A N N A D A D A Ń S K A U N I W E R S Y T E T S Z C Z E C I Ń S K I Konstrukcja prawna ochrony własności OCHRONA WŁASNOŚCI Pomoc własna Ochrona sądowa Samoobrona

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Bogumiła Ustjanicz (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk. Protokolant Katarzyna Bartczak

UCHWAŁA. SSN Bogumiła Ustjanicz (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk. Protokolant Katarzyna Bartczak Sygn. akt III CZP 9/14 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 6 czerwca 2014 r. SSN Bogumiła Ustjanicz (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk Protokolant Katarzyna

Bardziej szczegółowo

SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU. Służebność przesyłu. i roszczenia uzupełniające. Wzory wniosków i pozwów sądowych Przepisy. Roman Dziczek

SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU. Służebność przesyłu. i roszczenia uzupełniające. Wzory wniosków i pozwów sądowych Przepisy. Roman Dziczek SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU Służebność przesyłu i roszczenia uzupełniające Wzory wniosków i pozwów sądowych Przepisy Roman Dziczek Wydanie 1, 2013 Redaktor prowadzący: Katarzyna Bojarska Opracowanie redakcyjne:

Bardziej szczegółowo

Prawo rzeczowe. Ograniczone prawa rzeczowe Użytkowanie

Prawo rzeczowe. Ograniczone prawa rzeczowe Użytkowanie Prawo rzeczowe Ograniczone prawa rzeczowe Użytkowanie Ograniczone prawa rzeczowe pojęcie Obciążenie prawa własności Prawa na rzeczy cudzej Ograniczony zakres uprawnień Polegają na Korzystaniu z rzeczy

Bardziej szczegółowo

POLSKA FEDERACJA STOWARZYSZEŃ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) KRAJOWY STANDARD WYCENY SPECJALISTYCZNY KSWS

POLSKA FEDERACJA STOWARZYSZEŃ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) KRAJOWY STANDARD WYCENY SPECJALISTYCZNY KSWS POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) KRAJOWY STANDARD WYCENY SPECJALISTYCZNY KSWS OKREŚLANIE WARTOŚCI OGRANICZONYCH PRAW RZECZOWYCH 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego standardu jest przedstawienie uzgodnionych

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk

POSTANOWIENIE. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk Sygn. akt III CZP 93/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 9 lutego 2012 r. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk w sprawie z

Bardziej szczegółowo

Stan prawny i projektowane zmiany 2017r. Dariusz Rystał. 6 7 marca 2017r., Warszawa Centrum

Stan prawny i projektowane zmiany 2017r. Dariusz Rystał. 6 7 marca 2017r., Warszawa Centrum 6 7 marca 2017r., Warszawa Centrum Kompendium praktycznej wiedzy o służebności przesyłu dla właścicieli Konsekwencje dla inwestycji liniowej związane z ustanowieniem służebności przed rozpoczęciem inwestycji,

Bardziej szczegółowo

26 27 września 2016r., Warszawa Centrum Konferencyjne BusinessRoom. Dariusz Rystał

26 27 września 2016r., Warszawa Centrum Konferencyjne BusinessRoom. Dariusz Rystał 26 27 września 2016r., Warszawa Centrum Konferencyjne BusinessRoom Służebność przesyłu i wynagrodzenie za bezumowne Istota ugodowego i przymusowego ustanawiania służebności przesyłu, wejście na cudzy grunt,

Bardziej szczegółowo

Procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia Procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia KIEDY OOŚ? - 1 I Dla planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko Art.. 59 ust.1,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... V

Spis treści. Przedmowa... V Przedmowa..................................................... V Wykaz skrótów.................................................. XIII Rozdział I. Użytkowanie wieczyste.................................

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o ustanowienie służebności przesyłu na skutek apelacji wnioskodawczyni od postanowienia Sądu Rejonowego UZASADNIENIE

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o ustanowienie służebności przesyłu na skutek apelacji wnioskodawczyni od postanowienia Sądu Rejonowego UZASADNIENIE Sygn. akt III CZP 101/12 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie o ustanowienie służebności przesyłu na skutek apelacji wnioskodawczyni od postanowienia Sądu Rejonowego Czy roszczenie z art. 305 2 kc o ustanowienie

Bardziej szczegółowo

2) Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń O. 5) Kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie O. 1) Projektowania bez ograniczeń O

2) Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń O. 5) Kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie O. 1) Projektowania bez ograniczeń O WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH wymaganych do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi, z określeniem niezbędnego zakresu ich znajomości

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1)

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1) Numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę (wypełnia organ): 1. Data wpływu wniosku (wypełnia organ): 2. WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1) Objaśnienie: Pola oznaczone kwadratem

Bardziej szczegółowo

METODYKA WYLICZANIA WYNAGRODZEŃ I ODSZKODOWAŃ PRZY USTALANIU SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU

METODYKA WYLICZANIA WYNAGRODZEŃ I ODSZKODOWAŃ PRZY USTALANIU SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU SERDECZNIE ZAPRASZA NA SZKOLENIE METODYKA WYLICZANIA WYNAGRODZEŃ I ODSZKODOWAŃ PRZY USTALANIU SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU 17.11.2011 Centrum Szkolenia Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, Warszawa Do kogo kierujemy?

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I. PRAWO CYWILNE CZĘŚĆ OGÓLNA

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I. PRAWO CYWILNE CZĘŚĆ OGÓLNA SPIS TREŚCI Przedmowa... Wstęp... Wykaz skrótów... Skróty powoływanej literatury... XI XIII XV XIX CZĘŚĆ I. PRAWO CYWILNE CZĘŚĆ OGÓLNA Rozdział I. Zagadnienia wstępne... 3 1. Podziały systemu prawa i pojęcie

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko/nazwa inwestora)... (adres)

... (imię i nazwisko/nazwa inwestora)... (adres) ...... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość, dnia)... (adres)... (telefon)... (imię i nazwisko pełnomocnika)... (adres do korespondencji)... (telefon) Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pozwolenie na budowę 1)

Wniosek o pozwolenie na budowę 1) Wydział Architektury pok. 304 tel. 32 283 63 04 41-902 Bytom, ul. Parkowa 2 tel. 32 281 20 51, www.bytom.pl Urząd Miejski w Bytomiu... Bytom, dnia... / nr rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (tekst jednolity) Rozdział 2. Planowanie przestrzenne w gminie

USTAWA. z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (tekst jednolity) Rozdział 2. Planowanie przestrzenne w gminie *t. j. fragmentu ustawy (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn zm. - art. 10, art. 15) uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ Załączniki Załącznik nr 1 Numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę (wypełnia organ): 1. Data wpływu wniosku: 2. WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ Objaśnienie: Pola oznaczone kwadratem

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1)

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1) Numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę (wypełnia organ): 1. Data wpływu wniosku (wypełnia organ): 2. WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1) Objaśnienie: Pola oznaczone kwadratem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY GMINY MIELEC. z dnia..

UCHWAŁA NR RADY GMINY MIELEC. z dnia.. UCHWAŁA NR RADY GMINY MIELEC z dnia.. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, ich wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata

Bardziej szczegółowo

MINIPRZEWODNIK INWESTORA. ul. Bracka 1, Kraków tel. (+48) fax (+48)

MINIPRZEWODNIK INWESTORA. ul. Bracka 1, Kraków tel. (+48) fax (+48) CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA ul. Bracka 1, 31-005 Kraków tel. (+48) 12 616 6002 fax (+48) 12 616 6001 e-mail: coi@um.krakow.pl MINIPRZEWODNIK INWESTORA Informacje wg stanu na dzień 30.10.2015 r. MIEJSCOWE

Bardziej szczegółowo

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH wymaganych do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej z określeniem niezbędnego zakresu ich znajomości

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH wymaganych do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej z określeniem niezbędnego zakresu ich znajomości WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH wymaganych do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej z określeniem niezbędnego zakresu ich znajomości 1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/187/11 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Gdańska

UCHWAŁA NR XIV/187/11 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Gdańska UCHWAŁA NR XIV/187/11 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Gdańska Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Nieruchomość, działka gruntu, działka budowlana... 1

Spis treści. Część I. Nieruchomość, działka gruntu, działka budowlana... 1 Spis treści Wykaz skrótów... Wykaz aktów prawnych... XV XXI Część I. Nieruchomość, działka gruntu, działka budowlana... 1 Rozdział 1. Pojęcie nieruchomości... 3 1.1. Definicje w Kodeksie cywilnym... 3

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wykaz literatury Wykaz orzecznictwa Wykaz aktów normatywnych Wstęp Rozdział I. Rozwój instytucji odrębnej własności lokalu

Spis treści Wykaz skrótów Wykaz literatury Wykaz orzecznictwa Wykaz aktów normatywnych Wstęp Rozdział I. Rozwój instytucji odrębnej własności lokalu Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Wykaz orzecznictwa... XXXVII Wykaz aktów normatywnych... Wstęp... XIII XIX XLIX Rozdział I. Rozwój instytucji odrębnej własności lokalu... 1 1. Rys historyczny instytucji

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk SSN Marta Romańska (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk SSN Marta Romańska (sprawozdawca) Sygn. akt I CSK 629/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 9 lipca 2015 r. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk SSN Marta Romańska (sprawozdawca) w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

8) Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz.1287 z późn. zm.)

8) Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz.1287 z późn. zm.) WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH wymaganych do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej 1) do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń; 2) do projektowania bez ograniczeń;

Bardziej szczegółowo

Dział II. Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność jednostki samorządu terytorialnego

Dział II. Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność jednostki samorządu terytorialnego Przedmowa Wprowadzenie Wykaz skrótów Komentarz Ustawa o gospodarce nieruchomościami Dział I. Przepisy ogólne Art. 1. Zakres regulacji Art. 2. Inne ustawy Art. 3. Organ centralny i doradczy Art. 4. Słowniczek

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Przedmowa Wykaz skrótów Literatura

Spis treści: Przedmowa Wykaz skrótów Literatura Spis treści: Przedmowa Wykaz skrótów Literatura Część ogólna Tabl. 1. Prawo prywatne a prawo publiczne Tabl. 2. Źródła prawa cywilnego Tabl. 3. Stosunek cywilnoprawny Tabl. 4. Zdolność prawna i zdolność

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CSK 495/08. Dnia 5 czerwca 2009 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CSK 495/08. Dnia 5 czerwca 2009 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt I CSK 495/08 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 5 czerwca 2009 r. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz SSN Dariusz Zawistowski w sprawie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1)

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1) Numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę (wypełnia organ): 1. Data wpływu wniosku: (wypełnia organ): 2. WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1) Objaśnienie: Pola oznaczone kwadratem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/104/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU. z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XVI/104/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU. z dnia 30 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XVI/104/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Żywiec

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI/60//2015 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 28 maja 2015 r.

Uchwała Nr VI/60//2015 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 28 maja 2015 r. Uchwała Nr VI/60//2015 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie: zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Kartuzach. Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Wzór. Karta informacyjna przedsięwzięcia

Wzór. Karta informacyjna przedsięwzięcia Wzór Karta informacyjna przedsięwzięcia zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska

Bardziej szczegółowo

1. Data wpływu wniosku (wypełnia organ):

1. Data wpływu wniosku (wypełnia organ): Numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę (wypełnia organ): 1. Data wpływu wniosku (wypełnia organ): WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB1) Objaśnienie: Pola oznaczone kwadratem wypełnia

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty gospodarowania i obrotu nieruchomościami, Ustawa o gospodarce nieruchomościami

Prawne aspekty gospodarowania i obrotu nieruchomościami, Ustawa o gospodarce nieruchomościami 27 28 lutego 2017r., Warszawa Centrum Prawne aspekty gospodarowania i obrotu nieruchomościami, Ustawa o gospodarce nieruchomościami Ramy prawne gospodarowania i obrotu nieruchomościami Cywilnoprawne formy

Bardziej szczegółowo

Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego. Ustawa o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. Ustawa o gospodarce nieruchomościami

Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego. Ustawa o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. Ustawa o gospodarce nieruchomościami Spis treści Wstęp Wykaz aktów prawnych Teksty wybranych przepisów Ustawa Kodeks cywilny Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego Ustawa o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym Ustawa

Bardziej szczegółowo