Automatyczne skanery podatności aplikacji internetowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Automatyczne skanery podatności aplikacji internetowych"

Transkrypt

1 BIULETYN INSTYTUTU AUTOMATYKI I ROBOTYKI NR 32, 2012 Automatyczne skanery podatności aplikacji internetowych Paulina TURLEWICZ Instytut Teleinformatyki i Automatyki WAT ul. Gen. S. Kaliskiego 2, Warszawa STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono narzędzia, zarówno komercyjne jak i darmowe, przydatne w utrzymywaniu wymaganego poziomu zabezpieczenia informacji automatyczne skanery podatności aplikacji internetowych. W załączniku zamieszczono zmodyfikowaną listę Web Application Security Scanner Evaluation Criteria, opracowaną przez organizację Web Application Security Consortium (WASC). SŁOWA KLUCZOWE: skanery podatności aplikacji internetowych, kryteria WASC, ACTA. 1. Wstęp Wydarzenia, jakie miały miejsce w końcu stycznia bieżącego roku zwróciły uwagę opinii publicznej na problem bezpieczeństwa informacji, a przede wszystkim na problem braku wystarczających zabezpieczeń, aby uchronić przed atakami aplikacje i strony internetowe najważniejszych instytucji rządowych w Polsce. W ramach protestów przeciwko podpisaniu (a po jego podpisaniu również przeciwko ratyfikacji) międzynarodowego porozumienia ACTA zaatakowane zostały strony internetowe najważniejszych instytucji państwowych i wojskowych 1, między innymi: sejmu, policji, premiera RP, Ministerstwa Obrony Narodowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 1 Na podstawie wiadomości zamieszczonych pod adresami: dostęp

2 Paulina Turlewicz Biura Ochrony Rządu. Większość przeprowadzonych ataków miała charakter odmowy dostępu do usługi (DoS), jednak stwierdzono również włamania na strony internetowe (uzyskanie nieuprawnionego dostępu, podmiany zawartości stron) oraz groźby ujawnienia baz danych zawierających m. in. nazwy użytkownika i hasła skrzynek poczty elektronicznej pracowników administracji państwowej. Ataków tych można było chociaż częściowo uniknąć, gdyby aplikacje internetowe i serwery, na których się one znajdowały oraz zawarte tam bazy danych i oprogramowanie zostały dobrze zabezpieczone, a korzystający z nich urzędnicy przeszkoleni, zgodnie z uznanym praktykami dotyczącymi bezpieczeństwa informacji. Jednym z typów narzędzi, które mogą być zastosowane do wykrywania podatności na ataki na zasób wymieniony w poprzednim akapicie, są automatyczne skanery podatności aplikacji internetowych, opisane w dalszej części tego artykułu. 2. Koncepcja działania automatycznych skanerów podatności aplikacji internetowych Podatnością aplikacji internetowej nazywamy luki lub błędy występujące w tej aplikacji, które mogą być wykorzystane do spowodowania szkód w systemie informatycznym lub działalności użytkownika [1]. Podatności mogą zostać wykryte przez testera (lub wykryte i wykorzystane przez atakującego) zarówno w sposób ręczny jak i automatyczny. Istnieje wiele narzędzi skupiających się na pojedynczych podatnościach aplikacji lub ich grupach. Umożliwiają one działanie częściowo lub całkowicie automatyczne a także automatyczne wykorzystywanie wykrytych podatności zgodnie z wolą testera. Najważniejszą cechą odróżniającą automatyczne skanery podatności aplikacji internetowych od innych narzędzi tego typu (tj. na przykład takich, które umożliwiają ręczne badanie i wykorzystywanie pojedynczych podatności aplikacji, serwerów proxy czy fuzzerów) jest możliwość przetestowania dużej liczby funkcji w relatywnie krótkim czasie. Oprócz tego, w przypadku aplikacji typowych (o działaniu opartym o formularze), narzędzia te dają możliwość zidentyfikowania wielu różnego rodzaju istotnych podatności [3] oraz automatyzują wiele działań takich jak crawling 2, odkrywanie zawartości czy skanowanie pod kątem znanych podatności. Po przeprowadzeniu mapowania 2 Crawling: automatyczne zebranie informacji o zasobach aplikacji webowej poprzez wyszukiwanie adresów URL w kodzie HTML oraz zapisywanie plików na które wskazują [2]. 86 Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki, 32/2012

3 Przegląd automatycznych skanerów podatności aplikacji internetowych zawartości aplikacji (co pozwala na znalezienie wszystkich możliwych wejść do aplikacji i jej zawartości dostępnej tylko dla określonych grup użytkowników, formularzy, stron logowania itp.), skaner przeprowadza jej badania pod kątem znanych podatności, poddając ją zestawowi testów zdefiniowanych w jego konfiguracji. Ponieważ aplikacje internetowe komunikują się z przeglądarką internetową użytkownika za pomocą wywołań GET i POST protokołów HTTP i HTTPS, skaner przeprowadza testy dla każdego parametru w takim wywołaniu dla każdego zapytania przesyłanego między nim a aplikacją. Następnie analizowane są odpowiedzi aplikacji pod kątem sygnatur znanych podatności. Sygnatury te są publikowane przez międzynarodowe organizacje zajmujące się bezpieczeństwem teleinformatycznym w postaci listy znanych podatności (np. Common Weakness Enumeration). Po przeprowadzeniu wszystkich testów skaner generuje raport opisujący każdą z wykrytych podatności. Raport taki zazwyczaj zawiera konkretne przykłady zapytań i odpowiedzi aplikacji dla każdej wykrytej podatności, dzięki czemu można ręcznie sprawdzić i potwierdzić występowanie błędu. 3. Dyskusja pożądanych cech opisywanych narzędzi oraz sposób ich oceny W pracy [4] szukano najlepszego spośród wybranych skanerów podatności aplikacji internetowych spełniających wymagania CAG v.2.3. w zakresie Critical Control 7 3. Cechami pożądanymi narzędzi były między innymi: wysoka wykrywalność podatności faktycznie występujących w aplikacji, wygoda korzystania z narzędzia oraz najlepsze możliwości w zakresie konfiguracji uwzględniające: uwierzytelnianie, zarządzanie sesją, sterowanie, konfigurację crawlingu, zakres testowania oraz raportowanie. Cechy narzędzi, na jakie zwrócono szczególną uwagę przy opracowywaniu ocen i porównaniu, mogą się oczywiście różnić w zależności od celu, w jakim taką ocenę się tworzy. W przypadku pracy [4], gdzie opisane darmowe narzędzia, które mogłyby być wykorzystane przez polskie organizacje, skupiono się m. in. na: dostępności polskiej wersji językowej w interfejsie graficznym, łatwości obsługi narzędzia, 3 CAG Consensus Audit Guidelines dokument zawierający 20 przedsięwzięć pozwalających według jego autorów na szybkie zabezpieczenie systemu i sieci komputerowej organizacji przed cyberatakami; dokument, obecnie w wersji 3.1. dostępny jest na stronie instytutu SANS pod adresem: (dostęp ) Critical Control 7 punkt dokumentu CAG v.2.3. dotyczący bezpieczeństwa aplikacji, w tym aplikacji internetowych; Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki, 32/

4 Paulina Turlewicz rozpowszechnianiu na licencji pozwalającej na darmowe wykorzystanie komercyjne. Poza wymienionymi ograniczeniami, wynikającymi z rodzaju podmiotu je stosującego, wiele z pozostałych analizowanych cech narzędzia miało charakter uniwersalny. W tym zakresie wykorzystano utworzoną przez organizację Web Application Security Consortium (WASC) listę Web Application Security Scanner Evaluation Criteria [5]. Lista Web Application Security Scanner Evaluation Criteria (WASSEC) została utworzona w 2009 roku i jak można przeczytać w materiałach OWASP 4 wypełnia ona lukę powstałą w wyniku braku jednoznacznych wymagań co do działania automatycznych skanerów bezpieczeństwa aplikacji internetowych. Każde z wymagań jest opisane, wiele z nich uzupełniają przykłady ich zastosowań. Lista ta jest oczywiście jedynie propozycją, utworzoną głównie z myślą o twórcach narzędzi tego typu. Nie ma w niej zawartych propozycji ocen ani wag dla poszczególnych kryteriów. Pod względem oceny narzędzi oraz dyskusji ich pożądanych cech jest jednak o tyle istotna, że przedstawia wszystkie możliwe aspekty działania i konfiguracji takich narzędzi od obsługiwanych protokołów transportowych, wsparcia dla proxy, przez różne typy i metody uwierzytelniania, zarządzania sesją, możliwości konfiguracji crawlingu i parsowania, konfiguracji i zakresu testowania, sterowania skanowaniem i narzędziem aż do szczegółowych wymagań dotyczących tworzenia raportów i wsparcia ze strony producenta. Szablon listy cech narzędzi (zmodyfikowana lista WASC), opracowanej na potrzeby pracy [4], został dołączony jako Załącznik 1 niniejszego artykułu. W szablonie tym, do listy kryteriów oceny narzędzi przyporządkowane zostały wartości wyrażone w skali procentowej. W ten sposób sumując oceny (w przypadku występowania danej cechy w narzędziu) można było otrzymać wartość będącą oceną możliwości konfiguracji takiego narzędzia (wartości sumowały się do 100%). Następnie, po ustaleniu oceny wykrycia istniejących podatności, również sumującej się do 100% i obliczeniu średniej ważonej dla obu tych wartości z odpowiednio przyjętymi wagami (w opisywanej pracy były to 0,6 dla oceny konfiguracji oraz 0,4 dla oceny wykrycia istniejących podatności) można było obliczyć ocenę wypadkową dla takiego narzędzia. Ocena ta stanowi podstawę porównania z innymi narzędziami ocenionymi w ten sam sposób. 4 Materiały do prezentacji organizacji OWASP na temat WASSEC dostępne na stronie internetowej https://www.owasp.org/index.php/web_application_security_scanner_evaluation_cr iteria (dostęp ). 88 Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki, 32/2012

5 Przegląd automatycznych skanerów podatności aplikacji internetowych 4. Opis wybranych narzędzi W tym punkcie opisano sześć automatycznych skanerów podatności aplikacji internetowych: Burp Suite Pro, Core Impact Pro, Metasploit Pro, W3af, Skipfish oraz Websecurify. Pierwsze trzy z nich to pełne wersje najpopularniejszych narzędzi tego typu o płatnej licecji. W podpunktach zawarty jest opis ich funkcji i zakresu działania. Trzy pozostałe narzędzia to narzędzia darmowe, o licencji pozwalającej na wykorzystanie komercyjne, w doborze których preferowano możliwość wyboru interfejsu graficznego oraz polskiej wersji językowej 5. Proces doboru tych konkretnych narzędzi spośród innych spełniających te same funkcje został szczegółowo opisany w punkcie 4.1. pracy [4]. W przypadku narzędzi darmowych, podrozdziały im odpowiadające podzielono na część ogólnego opisu narzędzia oraz część zawierającą schemat oraz opis konfiguracji (przykładowe wpisy konfiguracyjne odpowiadające testom aplikacji badanej w pracy [4] zostały oznaczone pogrubioną kursywą). W przypadku narzędzi, w których możliwe było ręczne ustawienie parametrów testów, starano się dobrać je tak, aby przeprowadzonych zostało jak najwięcej testów wyróżnionych w zaleceniach WASSEC w kategorii Testowanie/Możliwości (punkt 6b Załącznika 1 niniejszego artykułu) Burp Suite Pro Narzędzie Burp Suite jest zintegrowaną platformą testową umożliwiającą ataki na aplikacje internetowe. Narzędzie pozwala na: przechwytywanie, powtarzanie, analizę oraz wstrzykiwanie żądań do aplikacji (atak typu XSS). W darmowej wersji Burp Suite Free Edition dostępne są następujące elementy narzędzia 6 : Serwer proxy przechwytuje żądania i odpowiedzi, umożliwia ich modyfikacje przed przesłaniem do serwera lub przeglądarki, a także zapisywanie, przeszukiwanie oraz przesyłanie do pozostałych elementów; Intruder tzw. fuzzer, umożliwia automatyczne, iteracyjne przesyłanie zmodyfikowanych żądań do aplikacji webowej oraz analizę odpowiedzi (w wersji darmowej element ten jest udostępniany w ograniczonej czasowo wersji demonstracyjnej); Sequencer umożliwia pobranie identyfikatorów sesji i analizę ich losowości; Comparer umożliwia porównanie dwóch żądań lub odpowiedzi HTTP; 5 Elementy te zostały poddane testom i ocenie wyniki znajdują się w [4]. 6 Lista i opis narzędzi darmowej wersji programu Burp Suite za [2], (str. 60). Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki, 32/

6 Paulina Turlewicz Decoder umożliwia kodowanie, dekodowanie oraz tworzenie skrótów podanego tekstu; Repeater umożliwia modyfikacje i powtarzanie zapisanych żądań; Spider umożliwia automatyczne zebranie informacji o zasobach aplikacji webowej poprzez wyszukiwanie adresów URL w kodzie HTML oraz zapisywanie plików, na które te adresy wskazują. Narzędzie napisane jest w Javie, jest więc niezależne od systemu operacyjnego na jakim jest uruchamiane. Komunikuje się z użytkownikiem poprzez interfejs graficzny i jest dostępne w angielskiej wersji językowej. Aby móc z niego skorzystać, niezbędne jest zainstalowanie środowiska JRE. Ważną cechą Burp Suite jest obszerna i szczegółowa dokumentacja na stronie internetowej producenta. Burp Suite Pro jest rozszerzoną, płatną wersją narzędzia Burp Suite Free Edition. Oprócz elementów dostępnych dla wersji darmowej zawiera ona dodatkowo: Pełną wersję elementu Intruder. Scanner w pełni zautomatyzowany skaner do testowania podatności aplikacji internetowych, umożliwiający skanowanie aktywne, pasywne i zdefiniowane przez użytkownika. Save and Restore element dający możliwość zapisywania i wznawiania od określonego momentu stanu poszczególnych narzędzi, co jest przydatne przy niektórych scenariuszach testów. Search element dający możliwość wyszukiwania określonych fraz w kodzie źródłowym. Target Analyzer element umożliwiający określenie ile dynamicznych i statycznych adresów URL posiada cel ataku i ile parametrów każdy z tych adresów może zawierać. Content Discovery element, który umożliwia odkrywanie zawartości strony internetowej, której nie znaleziono poprzez bezpośrednie odwołania poprzez zgadywanie popularnych nazw i rozszerzeń plików. Task Scheduler element ten umożliwia zautomatyzowane rozpoczynanie i zatrzymywanie określonych działań aplikacji w zdefiniowanym czasie. Wcześniejsze, częstsze aktualizacje programu (w porównaniu z wersją darmową). 90 Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki, 32/2012

7 Przegląd automatycznych skanerów podatności aplikacji internetowych 4.2. Core Impact Pro Narzędzie Core Impact Pro jest kolejnym przykładem płatnego, zautomatyzowanego skanera służącego do testów penetracyjnych systemów operacyjnych, aplikacji internetowych oraz stacji roboczych. Narzędzie składa się z wielu (spełniających różne funkcje) modułów napisanych w języku Python. Jak można przeczytać na stronie internetowej producenta 7, narzędzie oferuje następujące funkcje: Możliwość przeprowadzania szybkich testów penetracyjnych przy użyciu kreatora. Możliwość wprowadzania ręcznych ustawień dla określonych podatności. Obsługę harmonogramów, które automatycznie rozpoczynają zaplanowane testy. Obsługę makr. Obsługę modułów, które można dostosować do wymagań użytkownika oraz samodzielnie tworzyć i dołączać. Razem z narzędziem dostarczona jest pełna dokumentacja i opis jego poszczególnych funkcji. Program Core Impact Pro dostępny jest w języku angielskim i ma graficzny interfejs użytkownika. Na stronie producenta zamieszczona jest wersja demonstracyjna (do pobrania po wcześniejszej rejestracji) dostępna pod adresem Metasploit Pro Metsploit Pro jest płatnym, rozszerzonym narzędziem powstałym na bazie darmowego projektu Metasploit dostępnym na licencji open source. Obecnie Metasploit Pro jest wykonany w języku Ruby. W odróżnieniu od darmowej wersji, Metasploit Pro oferuje graficzny interfejs użytkownika oraz wiele narzędzi przydatnych do testowania bezpieczeństwa aplikacji internetowych. Dodatkowo, jak można przeczytać na stronie producenta 8, w porównaniu z darmową wersją, wersja Pro zawiera między innymi takie funkcje jak: Możliwość przeprowadzania ataków socjotechnicznych. Możliwość skanowania aplikacji internetowych. Badanie siły haseł. Zbieranie dowodów. Tworzenie dzienników zdarzeń i raportów Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki, 32/

8 Paulina Turlewicz Możliwość pracy zespołowej. Unikanie IDS/IPS. VPN pivoting. Podobnie jak pozostałe płatne programy ma on dokumentację dostępną na stronie internetowej producenta oraz system pomocy. Aplikacja jest dostępna w języku angielskim. Warto nadmienić, że producent pozwala na korzystanie z 7-dniowej wersji demonstracyjnej (dostępnej do pobrania pod adresem W3af Opis narzędzia Narzędzie w3af jest kompletnym środowiskiem służącym do przeprowadzania audytów bezpieczeństwa (w tym testowania) aplikacji internetowych. Jego działanie oparte jest o zestawy sygnatur, które pozwalają na przeprowadzanie różnych testów i wykrycie podatności badanej aplikacji. Do scenariusza testu można wybrać jeden z predefiniowanych profili audytu, między innymi OWASP Top 10, fast scan lub bruteforce Zalecany sposób konfiguracji Na rys. 1 jest przedstawiony algorytm zalecanej konfiguracji narzędzia w3af 9. Pogrubioną kursywą podane są przykładowe wpisy konfiguracyjne. Najważniejszym elementem konfiguracji tego narzędzia jest wybór pluginów odpowiadających za przeprowadzane testy (próby ataków). Aby spełnić warunki opisane we wstępie rozdziału 4 zastosowano następującą konfigurację pluginów: 1. Wybranie stanu Active przy kategorii Audit (powoduje automatyczne wybranie wszystkich rodzajów testów z tej kategorii); 2. Wybranie stanu Active przy pluginach kategorii Grep: collectcookies, collectcards, fileuploads, findcomments, formautocomplete; 3. Wybranie stanu Active przy pluginach kategorii Output: console, gtkoutput, htmlfile (z wartością filename: hack-it-yourself-auction.html). 9 Za [4] rozdz Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki, 32/2012

9 Przegląd automatycznych skanerów podatności aplikacji internetowych START Uruchomienie graficznego interfejsu programu w3af z menu: Applications -> Backtrack -> Vunerability Assesment -> Web Application Assesment -> Web Vunerability Scanners -> w3af gui Utworzenie nowego profilu skanowania poprzez wybranie w menu Profiles -> New oraz wpisanie danych: Name: my_profile Desciption: opis Wpisanie w pole Target adresu aplikacji, która będzie poddana testom: Wpisanie konfiguracji połączeń dla testu w menu Configuration -> HTTP Config zakładka General: timeout 60 zakładka Basic HTTP Configuration: basicauthuser: przyklad, basicauthpass: przyklad1234, basicauthdomain: Wybranie pluginów odpowiadających za przeprowadzane próby ataków Kliknięcie przycisku Start w celu rozpoczęcia badania Obserwacja przebiegu testu w oknie Log Czy koniec testu? NIE TAK Zapoznanie się z raportem wynikowym KONIEC Rys. 1. Zalecana konfiguracja narzędzia w3af Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki, 32/

10 Paulina Turlewicz 4.5. Skipfish Opis narzędzia Skipfish jest narzędziem opracowanym przez polskiego programistę i wydanym przez Google. Jest to narzędzie w pełni zautomatyzowane, które pozwala na skanowanie aplikacji internetowych pod względem bezpieczeństwa. Do jego najczęściej wymienianych zalet zalicza się łatwość obsługi i szybkość. Narzędzie jest napisane w języku C. Działanie narzędzia polega na tworzeniu interaktywnej mapy badanej strony internetowej poprzez podążanie za adresami URL lub przeprowadzanie ataków słownikowych. Narzędzie dostępne jest w języku angielskim. Na stronie projektu 10 zamieszczona jest jego dokumentacja oraz kod źródłowy Zalecany sposób konfiguracji Na podstawie [4] algorytm korzystania z tego narzędzia i jego zalecanej konfiguracji jest przedstawiony na rys. 2. Aby uruchomić test, standardowo wystarczy podać nazwę lub adres hosta oraz ścieżkę docelową, do której są zapisywane dane wyjściowe. Dodatkowo, należy utworzyć odpowiedni plik biblioteki, którego zawartość decyduje o przebiegu testu. W podfolderze dictionaries foldera narzędzia ( /skipfish/dictionaries) w pliku README-FIRST znajduje się szczegółowy opis jego działania w zależności od dołączonych do niego plików słowników i przypisaniu im odpowiednich atrybutów. Działanie narzędzia (w zależności od użytego słownika) różni się złożonością zapytań i dokładnością, co ma wpływ na czas skanowania i ilość przetwarzanych danych wejściowych oraz wyjściowych. Do przeprowadzenia badania zgodnego z przedstawioną konfiguracją należy wybrać ścieżkę oznaczoną jako 3 z 4 standardowych z użyciem pliku complete.wl. Plik należy skopiować i zmienić jego nazwę, ponieważ standardowo jest nadpisywany odkrytymi danymi (informacjami o zawartości aplikacji lub strony internetowej) w celu ich dalszego przetwarzania Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki, 32/2012

11 Przegląd automatycznych skanerów podatności aplikacji internetowych START Uruchomienie konsoli programu skipsifsh z menu Applications -> Backtrack -> Vunerability Assesment -> Web Application Assesment -> Web Vunerability Scanners -> skipfish Utworzenie folderu, w którym będą zapisane dane skanowania i raport wynikowy, komendą: mkdir /root/desktop/skipfish-report Skopiowanie słownika wybranego na podstawie opisu w dokumentacji: cp dictionaries/complete.wl dictionary.wl Uruchomienie skanera z atrybutami zgodnymi z pożądanym działaniem aplikacji opisanym w dokumentacji:./skipfish W dictionary.wl Y A przyklad:przyklad1234 d 5 o /root/desktop/skipfish-report Obserwacja przebiegu testu w oknie konsoli Czy koniec testu? NIE TAK Zapoznanie się z raportem wynikowym KONIEC Rys. 2. Zalecana konfiguracja narzędzia Skipfish Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki, 32/

12 Paulina Turlewicz START Kliknięcie na ikonę aplikacji WebSecurify znajdującą się z lewej strony paska adresu przeglądarki Google Chrome Wpisanie adresu aplikacji internetowej, która będzie poddana testom: Przeczytanie i zaakceptowanie ostrzeżenia o niebezpieczeństwie dla aplikacji związanym z przeprowadzaniem skanowania, poprzez zaznaczenie pola: I understand the risk. Dwukrotne kliknięcie na pasek postępu skanowania w celu otwarcia zakładki do bieżącej obserwacji wyników Obserwacja przebiegu testu w otwartej zakładce Czy koniec testu? NIE TAK Zapoznanie się z raportem wynikowym KONIEC Rys. 3. Zalecana konfiguracja narzędzia Websecurify Atrybuty użyte w badanej konfiguracji:./skipfish W dictionary.wl Y A przyklad:przyklad1234 d 5 o /root/desktop/skipfish-raport -W wybór pliku słownika, 96 Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki, 32/2012

13 Przegląd automatycznych skanerów podatności aplikacji internetowych -Y wyłączenie fuzzingu rozszerzeń plików w siłowej metodzie odkrywania ścieżek, -A dane autoryzacji, -d maksymalna głębokość crawlingu, -o ścieżka zapisywania danych wyjściowych Websecurify Opis narzędzia Websecurify jest wieloplatformowym narzędziem służącym do zautomatyzowanego testowania bezpieczeństwa aplikacji internetowych. Charakteryzuje się przede wszystkim prostotą obsługi, intuicyjnym interfejsem użytkownika i szybkością działania. Jest dostępne dla większości systemów operacyjnych (Windows, Mac OS, Linux) włączając w to urządzenia mobilne (iphone, Android). Posiada rozbudowane wsparcie i jest rozszerzalne za pośrednictwem wielu języków programowania, w tym JavaScript, Python, C, C++, Java. Narzędzie jest dostępne pod adresem Zalecany sposób konfiguracji Na rys. 3 został przedstawiony algorytm korzystania z narzędzia Websecurify w formie dodatku do przeglądarki internetowej Google Chrome. Algorytm został opracowany na podstawie [4]. 5. Podsumowanie Przeprowadzone na potrzeby [4] testy trzech darmowych narzędzi opisanych w podpunktach 4.4, 4.5 i 4.6 dały wyniki, które przedstawia tab. 1 (najwyższa wartość oznacza wynik najlepszy). Tab. 1. Przedstawienie wyników badania Narzędzie W3af Skipfish WebSecurify Ocena możliwości konfiguracji i przeprowadzania testów 52,6 45,75 29,45 Ocena wykrycia istniejących podatności aplikacji Wynik końcowy 63,56 63,45 56,67 Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki, 32/

14 Paulina Turlewicz Omówione w poprzednich punktach automatyczne skanery podatności aplikacji internetowych stanowią jedynie niewielką część zbioru narzędzi, które mogą wspomagać ochronę informacji. Aby przeciwdziałać wykorzystaniu błędów w aplikacjach internetowych, można starać się je usunąć podczas wytwarzania oprogramowania, w szczególności na etapie testowania. W tym celu można wykorzystać narzędza testujące kod źródłowy aplikacji, pozwalające na wykrywanie błędów programistycznych. Można także wykorzystać fuzzery do badania reakcji aplikacji na nieprzewidziane przez programistów, losowe dane wejściowe. Aby nie dopuścić do wykorzystania podatności, których nie udało się usunąć, można skorzystać z narzędzi umożliwiających blokowanie ataków (na przykład firewalli warstwy aplikacyjnej lub systemów IDS/IPS). Wspomniany w punkcie 3 Consensus Audit Guidelines (CAG) to darmowy i ogólnie dostępny zestaw zaleceń wspomagających ochronę informacji. Uzupełnieniem zaleceń są propozycje narzędzi wspomagających ochronę informacji w zakresie zbioru zaleceń numer 7 CAG v taki zestaw zaprezentowano w niniejszym artykule Przedstawiona propozycja może być wykorzystana przez organizacje, które nie mają możliwości zakupu drogich narzędzi do zapewnienia takiej ochrony. W [4] zamieszczono także przetłumaczony na język polski rozdział 7 tego dokumentu oraz ankietę audytową, która wspomaga zarządzanie bezpieczeństwem aplikacji. Literatura: 1. LIDERMAN K., Podręcznik administratora bezpieczeństwa teleinformatycznego, Mikom, Warszawa MICHALSKI S., Narzędzie do automatyzacji niskopoziomowych testów bezpieczeństwa aplikacji webowych, Praca magisterska, WAT, Warszawa STUTTARD D., PINTO M., The Web Application Hacker s Handbook. Discovering and Exploiting Security Flaws, Wiley Publishing Inc., TURLEWICZ P., Plan badań i badania zgodności wybranego środowiska z wytycznymi CAG w zakresie Critical Control 7, Praca dyplomowa, WAT, Warszawa Web Application Security Scanner Evaluation Criteria, 20Scanner%20Evaluation%20Criteria, (dostęp ). 98 Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki, 32/2012

15 Przegląd automatycznych skanerów podatności aplikacji internetowych Automated web application vulnerability scanners ABSTRACT: The paper describes tools, both commercial and free, useful in maintaining the required level of information security protection - automated web application vulnerability scanners. The appendix contains the modified Web Application Security Scanner Evaluation Criteria list, the project of Web Application Security Consortium (WASC). KEY WORDS: web application, vulnerability scanner, WASC criteria, ACTA. Praca wpłynęła do redakcji: Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki, 32/

16 Paulina Turlewicz Załącznik 1. Lista kryteriów oceny narzędzi testowych. Lista kryteriów oceny narzędzi testowych I. Kryteria wstępne: [w sumie 30%]. 1. Dostępność pełnej dokumentacji narzędzia 8%; 2. Licencja umożliwiająca wykorzystanie komercyjne 8%; 3. Ocena obsługi narzędzia: a) Brak problemów z instalacją i pierwszym uruchomieniem narzędzia 4%; b) Obecność polskiej wersji językowej 4%; c) Ogólna, subiektywna ocena pracy z narzędziem 6%. II. Kryteria oceny możliwości narzędzia: [w sumie 70%]. 1. Wspierane protokoły [razem 5%]; a) Protokoły transportowe: HTTP 1.1/1.0 1%; SSL/TLS 0,5%; HTTP Keep-Alive 0,5%; HTTP Compression 0,25%; HTTP User Agent Configuration 0,25%. b) Wsparcie dla Proxy: HTTP 1.1/1.0 proxy 1%; Socks 4/Socks 5 proxy 1%; Wsparcie plików PAC 0,5%. 2. Uwierzytelnianie [razem 5%]; Wsparcie dla szablonów uwierzytelniania: a) Basic 1%; b) Digest 0,5%; c) HTTP Negotiate (NTLM i Kerberos) 0,5%; d) HTML Form-Based: Automated 0,5%; Scripted 0,5%; Non-Automated 0,5%. e) Single Sign-On 0,5%; f) Client SSL Certificates 0,5%; g) Własne implementacje w ramach extensible HTTP authentication framework 0,5%. 100 Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki, 32/2012

17 Przegląd automatycznych skanerów podatności aplikacji internetowych 3. Zarządzanie sesją [razem 5%]. a) Możliwości: Umiejętność rozpoznania rozpoczęcia nowej sesji 0,75%; Odświeżanie tokenów 0,75%; Wykrywanie faktu wygaśnięcia sesji 0,75%; Umiejętność rozpoczęcia sesji od nowa i pobrania nowego tokenu 0,75%. b) Wsparcie tokenów: Ciasteczka HTTP 0,25%; Parametry HTTP 0,25%; Ścieżka URL http 0,25%. c) Konfiguracja wykrycia tokena sesji: Automatyczne wykrycie tokena sesji i odświeżenie wartości 0,25%; Ręczna konfiguracja tokena sesji 0,25%. d) Polityka odświeżania tokenów sesji: Ustalona wartość tokena sesji 0,25%; Wartość tokena dostarczona przez proces logowania 0,25%; Dynamiczna wartość tokena 0,25%. 4. Crawling [razem 5%]. a) Konfiguracja Możliwość zdefiniowania początkowej ścieżki URL 0,5%; Możliwość zdefiniowania dodatkowych hostów (lub adresów IP) 0,25%. Możliwość zdefiniowania wyjątków dla: określonych hostów (lub adresów IP) 0,25%; określonych adresów URL lub wzorców URL (wyrażenia regularne) 0,25%; określonych rozszerzeń plików 0,25%; określonych parametrów 0,25%. Możliwość ograniczenia zbędnych zapytań 0,25%; Wspieranie współbieżnych sesji 0,25%; Możliwość określenia opóźnienia zapytań 0,5%; Możliwość zdefiniowania głębokości pełzania 0,5%; Możliwość uczenia crawlerów 0,25%. b) Funkcjonalności: Identyfikacja nowo odkrytych nazw hostów 0,25%; Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki, 32/

18 Paulina Turlewicz Wsparcie zautomatyzowanego wysyłania formularzy 0,25%; Wykrywanie stron błędów i niestandardowych odpowiedzi 404 0,25%. Wsparcie przekierowań Podążanie za przekierowaniami HTTP/Meta Refresh/JavaScript 0,25%; Identyfikacja i akceptowanie ciasteczek 0,25%; Wsparcie dla aplikacji AJAX 0,25%. 5. Parsowanie [razem 5%]. a) Rodzaje treści internetowych: HTML 0,3%; Obiekty ActiveX /Flash/Aplety Javy 0,3%; JavaScript 0,1%; XML 0,1%; Zwykły tekst 0,1%; Arkusze CSS 0,1%. b) Wsparcie dla kodowania znaków: ISO ,25%; UTF-7 0,25%; UTF-8 0,25%; UTF-16 0,25%. c) Tolerancja parsera 1%; d) Dostosowanie parsera 1%; e) Ekstrakcja zawartości dynamicznej 1%. 6. Testowanie [razem 35%]. a) Konfiguracja: Możliwość podania nazw hostów lub adresów IP 1,75%; Obsługa wzorców URL 1%; Możliwość podania rozszerzeń plików wyłączonych z testowania 1%; Możliwość określenia parametrów wejściowych 1%; Możliwość zdefiniowania wartości ciasteczek, dla których strona nie będzie testowana 1%; Możliwość wykluczenia z testowania stron o określonych nagłówkach http 1%. b) Możliwości: Uwierzytelnianie: 102 Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki, 32/2012

19 Przegląd automatycznych skanerów podatności aplikacji internetowych Metoda siłowa: o Brak blokowania konta 0,5%; o Inne wiadomości przy błędzie logowania dla poprawnych i niepoprawnych nazw użytkowników 0,5%. Niedostateczne uwierzytelnianie 1%; Niedoskonały mechanizm odzyskiwania haseł 1%; Brak protokołu SSL na stronach logowania 1%; Niewyłączenie autouzupełniania dla pól haseł 1%. Autoryzacja: Poświadczenia / Przewidywanie sesji: o Sekwencyjne tokeny sesji 0,5%; o Nielosowe tokeny sesji 0,5%. Niedostateczna autoryzacja: o Możliwość siłowego przeglądania adresów URL przeznaczonych dla zalogowanych użytkowników bez logowania 0,2%; o Możliwość siłowego przeglądania adresów URL przeznaczonych dla użytkowników o wysokich przywilejach przez użytkowników o niższych przywilejach 0,2%; o HTTP Verb Tampering 0,2%. Niedostateczne wygaśnięcie sesji 1%. Błędy sesji: o Błąd podczas generowania nowego ID sesji po zalogowaniu 0,5%; o Liberalne zarządzanie sesją 0,5%. Podatności sesji: o Token sesji przekazywany w adresie URL 0,2%; o Ciasteczko sesji z nieustawionym atrybutem Secure 0,2%; o Ciasteczko sesji z nieustawionym atrybutem HTTPOnly 0,2%; o Ciasteczko sesji o niewystarczająco losowej wartości 0,2%; o Strona nie wymuszająca połączenia SSL 0,2%; o Strona korzystająca z połączenia SSL ale odwołująca się do niebezpiecznych obiektów 0,2%; o Strona obsługująca słabe szyfry SSL 0,2%. Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki, 32/

20 Paulina Turlewicz Ataki od strony klienta: Podszywanie (spoofing) zawartości 0,5%; Cross-Site Scripting 1%; Cross-Frame Scripting 0,5%; HTML Injection 0,5%; Cross-Site Request Forgery 0,5%. Ataki związane z Flash em: o Cross-Site Flashing 0,5%; o Cross-Site Scripting poprzez Flash a 0,5%; o Pishing/Przekierowanie URL poprzez Flash a 0,25%; o Otwarta polityka Cross-Domain 0,25%. Wykonywanie poleceń: Format String Attack 0,5%; LDAP Injection 0,5%; OS Command Injection 0,5%; SQL Injection/Blind SQL Injection 1%; SSI Injection 0,5%; XPath Injection 0,5%; HTTP Header Injection / Response Splitting 0,5%; Załączanie odległych plików 0,5%; Załączanie lokalnych plików 0,5%; Potencjalnie złośliwe wgrywanie plików 0,5%. Ujawnienie informacji: Indeksowanie katalogu 0,5%; Wycieki informacji: o Informacje wrażliwe w komentarzach kodu 0,3%; o Szczegółowe wiadomości błędów aplikacji 0,3%; o Nazwy plików kopii zapasowych (home.old, home.bak itp.) 0,3%; o Ujawnienie kodu źródłowego załączonych plików 0,3%. Path Traversal 0,5%; Przewidywalna lokalizacja zasobów 0,5%; Włączone niebezpieczne metody HTTP 0,5%; Włączone WebDAV 0,5%; Domyślne nazwy plików serwera internetowego 0,5%; Strony testowe i diagnostyczne (test.asp, phpinfo.htm itp.) 0,5%; Włączone rozszerzenia Front Page 0,4%; 104 Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki, 32/2012