Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz"

Transkrypt

1 Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz (zwany dalej Regulaminem) określa zasady i warunki świadczenia usług e-pozycjonowania przez spółkę SUPERIOR LEVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Rzeszowie, ul. Poznańska 2C, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz z późn. zm.) oraz zasady świadczenia usług e-pozycjonowania w stosunku do Konsumentów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (t.j. Dz.U nr 0 poz ). 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej przed zawarciem umowy o świadczenie usług e-pozycjonowania, w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu w każdym czasie za pomocą systemu teleinformatycznego służącego do odtwarzania treści strony internetowej usługodawcy i korzystania z systemu e- pozycjonowania. 3. O ile strony nie postanowią inaczej, umowa jest zawarta na podstawie niniejszego Regulaminu. 4. Usługa e-pozycjonowanie dostępna jest za pośrednictwem strony internetowej 2 DEFINICJE 1. Usługodawca SUPERIOR LEVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Rzeszowie, ul. Poznańska 2C. 2. Usługobiorca osoba fizyczna (w tym osoba fizyczna będąca konsumentem), osoba prawna lub podmiot prowadzący działalność gospodarczą, korzystający z usługi e-pozycjonowania na podstawie umowy zawartej z Usługodawcą. 3. Konsument - osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej lub zawodowej w rozumieniu art ustawy Kodeks Cywilny. 4. Usługa e-pozycjonowanie (e-pozycjonowanie) oprogramowanie udostępnione przez Usługodawcę za pomocą systemów teleinformatycznych poprzez publiczną sieć telekomunikacyjną (Internet), automatyczne, świadczone bez jednoczesnej obecności stron, dostępne natychmiastowo na indywidualne żądanie Usługobiorcy przez 24 godziny na dobę, o budowie modułowej, służące do prowadzenia procesu optymalizacji dla wyszukiwarek internetowych (pozycjonowanie). 5. Pozycjonowanie (SEO ang. Search Engine Optimization) działania zmierzające do wypromowania danego serwisu internetowego na jak najwyższe pozycje w wynikach wyszukiwania wyszukiwarek internetowych dla wybranych słów kluczowych. 1

2 6. Okres próbny - 30-dniowy okres liczony od dnia zawarcia umowy o świadczenie podczas którego Usługodawca umożliwia Usługobiorcy darmowe korzystanie ze wszystkich modułów oprogramowania Usługi e-pozycjonowanie. 7. Umowa o świadczenie - umowa pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, której przedmiotem jest świadczenie Usługi e-pozycjonowanie na rzecz Usługobiorcy w ramach wybranych przez Usługobiorcę modułów oprogramowania. 8. Moduł oprogramowania - wyodrębniony element funkcjonalności oprogramowania Usługi e- pozycjonowanie, odpowiadający za realizowanie konkretnego działania składającego się na proces optymalizacji dla wyszukiwarek internetowych, dostępny w panelu obsługi, na podstawie indywidualnego wyboru przez Usługobiorcę. 9. Cennik - zestawienie opłat abonamentowych za korzystanie przez określony przez Usługodawcę minimalny okres 30 dni z poszczególnych, płatnych modułów oprogramowania Usługi e- pozycjonowanie oraz opłat za odpytania słów kluczowych, ogólnodostępne na stronie internetowej Usługodawcy oraz bezpośrednio w panelu usługi. 10. Opłata abonamentowa - opłata pobierana w momencie rozpoczęcia świadczenia przez Usługodawcę Usługi e-pozycjonowanie za korzystanie z wybranych przez Usługobiorcę i udostępnionych przez Usługodawcę modułów oprogramowania oraz za odpytania słów kluczowych, ze środków znajdujących się na indywidualnym koncie Usługobiorcy prowadzonym w ramach Usługi e- pozycjonowanie, stanowiąca zapłatę za dokonane świadczenie na rzecz Usługobiorcy w ramach łączącej strony umowy o świadczenie. 11. Panel obsługi - system informatyczny administrowany przez Usługodawcę, dostępny wyłącznie przez Internet, poprzez witrynę za pośrednictwem którego następować będzie - na zasadach określonych niniejszym Regulaminem, korzystanie z Usługi e- pozycjonowanie. 3 PRAWA AUTORSKIE 1. Usługa e-pozycjonowania jako oprogramowanie stanowi utwór w rozumieniu prawa autorskiego i chroniona jest polskim oraz międzynarodowym prawem autorskim, a prawa do powyższego oprogramowania zastrzeżone są dla Usługodawcy. 2. Naruszenie praw autorskich przez Usługobiorcę skutkuje odpowiedzialnością prawną określoną w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 4 ZAKRES I WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG 1. Świadczenie Usługi e-pozycjonowanie na rzecz Usługobiorcy następuje w drodze elektronicznej poprzez system teleinformatyczny (Internet) w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U nr 0 poz. 243). 2. Usługa e-pozycjonowanie ma charakter modułowy, z których każdy moduł ukierunkowany jest w stronę skutecznego pozycjonowania oraz profesjonalnej i kompleksowej obsługi witryn internetowych obsługiwanych przez Usługobiorcę. Szczegółowy opis Usługi e-pozycjonowanie jest dostępny na stronie internetowej Usługodawcy pod adresem 2

3 Świadczenie usług w ramach Usługi e-pozycjonowanie następuje poprzez wybór przez Usługodawcę zakresu świadczonych usług w oparciu o wybór konkretnego modułu oprogramowania. Wszelkie usługi w ramach e-pozycjonowania świadczone są poprzez stronę internetową panel.epozycjonowanie.biz. 3. Usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Usługi e-pozycjonowanie, a dostępne poprzez wybór stosownego modułu oprogramowania, dzielą się na płatne i bezpłatne w ramach 30-dniowego okresu próbnego. Ponadto Usługodawca zastrzega sobie prawo do świadczenia usług w ramach organizowanych przez siebie promocji. Warunki i zasady uczestnictwa w promocjach oraz regulamin promocji Usługodawca publikuje na swojej stronie internetowej 4. Usługa e-pozycjonowanie w zakresie wskazanym w 4 ust. 3 Regulaminu świadczona jest natychmiastowo, 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. 5. Warunkiem świadczenia przez Usługodawcę Usługi e-pozycjonowanie drogą elektroniczną jest posiadanie przez Usługobiorcę dostępu do sieci teleinformatycznej (Internet) oraz korzystanie ze środków komunikacji elektronicznej poprzez posiadanie oprogramowania umożliwiającego korzystanie z zasobów tej sieci (przeglądarka internetowa). 6. Do poprawnego korzystania z Usługi e-pozycjonowanie Usługobiorca powinien dysponować sprzętem komputerowym o minimalnych wymaganiach: a) System operacyjny Windows 95/98/2000/ME/XP/Vista/7; b) DirectX w wersji 5.0 lub nowszej lub OpenGL; c) 43 MB wolnego miejsca na twardym dysku 7. Korzystanie z Usługi e-pozycjonowanie możliwe jest po uprzedniej rejestracji. Rejestracja polega na wypełnieniu odpowiedniego formularza na stronie www Usługodawcy. 8. Usługodawca stosuje następujące metody zabezpieczenia w ramach świadczenia Usługi e- pozycjonowanie : hasło szyfrowane md5, przypomnienie hasła na adres , nie można zmieniać adresu , brak parsowania kodu php, wyniki pochodzą z cache, codzienne backupy. 5 WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW 1. Z chwilą zakończenia procesu rejestracji użytkownika w systemie następuje zawarcie pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą umowy o świadczenie Usługi e-pozycjonowanie. Użytkownik na podany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej otrzyma informację o zarejestrowaniu w systemie. 2. Zakończenie procesu rejestracji wiąże się z akceptacją niniejszego Regulaminu. Z chwilą zarejestrowania Usługobiorca uzyskuje dostęp do oprogramowania w ramach Usługi e- pozycjonowanie. 3. Umowa o świadczenie zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Usługodawca rozpoczyna świadczenie Usługi e-pozycjonowanie za pomocą panelu obsługi z chwilą zalogowania się przez Usługobiorcę w serwisie logowania z wykorzystaniem danych podanych podczas rejestracji. 4. Przez cały okres trwania umowy o świadczenie Usługodawca w ramach Usługi e-pozycjonowanie, zapewnia nieodpłatnie Usługobiorcy usługę SPRAWDZARKA POZYCJI do 50 losowych odpytań na dobę. Świadczenie usługi odpytań słów kluczowych ponad zakres wskazany w zdaniu poprzedzającym możliwe jest w przypadku posiadania na indywidualnym koncie Usługobiorcy 3

4 środków pieniężnych wystarczających na pokrycie opłaty abonamentowej za odpytania słów kluczowych stosownie do 6 ust. 4 Regulaminu. 5. Świadczenie Usługi e-pozycjonowanie w ramach modułów oprogramowania, ponad zakres wskazany w 5 ust. 4 Regulaminu na rzecz Usługobiorcy następuje: a) od momentu zarejestrowania w systemie przez okres próbny, b) po upływie okresu próbnego od momentu wyboru modułu oprogramowania w panelu obsługi i posiadania na indywidualnym koncie Usługobiorcy środków pieniężnych wystarczających pokrycie opłaty abonamentowej za wybrane moduły produktu stosownie do warunków określonych a 6 ust. 1 Regulaminu w przypadku umowy o świadczenie. 6. Usługobiorca, po upływie okresu próbnego, może w każdym czasie zmienić zakres świadczonych przez Usługodawcę usług w ramach Usługi e-pozycjonowanie poprzez wybór nowych modułów oprogramowania lub rezygnację z dalszego korzystania z użytkowanych modułów oprogramowania jak również zmienić okres odpłatnego świadczenia usług w ramach wybranych modułów oprogramowania, w sposób wskazany w 5 ust. 5 lit. a Regulaminu. 7. Usługodawcy przysługuje prawo zmiany warunków umowy o świadczenie w przypadku rozszerzenia lub zawężenia zakresu świadczeń w ramach modułów oprogramowania Usługi e-pozycjonowania, z których korzysta Usługobiorca. Usługodawca poinformuje Usługobiorcę o planowanych zmianach poprzez wiadomość wysłaną na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy podany podczas rejestracji oraz poprzez wiadomość w panelu obsługi systemu co najmniej na miesiąc przed wprowadzeniem zmian. Usługobiorca, który nie akceptuje zaproponowanych przez Usługodawcę zmian, może wypowiedzieć dotychczasowa umowę najpóźniej na 7 dni przed wskazanym przez Usługodawcę terminem zmian. 8. Stronom przysługuje prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie powinno mieć formę pisemną i winno zostać doręczone na adres korespondencyjny strony bądź zostać złożone za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy podany przez strony podczas procesu rejestracji. Za dzień wypowiedzenia umowy o świadczenie przez Usługobiorcę przyjmuje się dzień doręczenia oświadczenia na adres korespondencyjny Usługodawcy. 6 ZASADY UISZCZANIA OPŁAT 1. Usługobiorca w celu uiszczenia opłaty abonamentowej za korzystanie z wybranych modułów oprogramowania Usługi e-pozycjonowanie w ramach umowy o świadczenie dokonuje przekazania środków pieniężnych przez system transferuj.pl na rachunek Usługobiorcy, który ujawnia wartość przekazanych środków celem ich późniejszego wykorzystania stosownie do wyboru Usługobiorcy, na specjalnym, indywidualnym koncie dostępnym w panelu obsługi. 2. Przekazane w sposób wskazany 6 ust. 1 Regulaminu środki pieniężne, w kwocie nie wykorzystanej do uiszczenia opłat abonamentowych, pozostają wyłączną własnością Usługobiorcy w każdym czasie i podlegają zwrotowi na każde żądanie Usługobiorcy wyrażone w sposób wskazany w Regulaminie. Z 4

5 zastrzeżeniem 9 ust. 4 Regulaminu koszt zwrotu środków pieniężnych wskazany w zdaniu poprzedzającym ponosi Usługobiorca. 3. Usługodawca ponosi pełną odpowiedzialność, za powierzone mu stosownie do postanowień 6 ust. 1 Regulaminu środki pieniężne, w szczególności utracone na skutek winy Usługodawcy lub wadliwego działania systemu Usługi e-pozycjonowanie. 4. Zapłatę na rzecz Usługodawcy za świadczenie Usługi e-pozycjonowanie oraz sumę odpytań słów kluczowych, stanowi pobranie ze środków pieniężnych Usługobiorcy opłaty abonamentowej w wysokości wskazanej w Cenniku. 5. Opłata abonamentowa za okres (stosownie do Cennika) korzystania z wybranych przez Usługobiorcę modułów oprogramowania oraz odpytań słów kluczowych, pobierana jest ze środków pieniężnych powierzonych Usługodawcy i dostępnych na specjalnym koncie w panelu obsługi, w momencie rozpoczęcia świadczenia Usługi e-pozycjonowanie na podstawie wybranych przez Usługobiorcę w panelu obsługi modułów oprogramowania. 6. Szczegółowe zestawienie wysokości opłaty abonamentowej za poszczególne usługi świadczone w ramach Usługi e-pozycjonowanie w ramach poszczególnych modułów oprogramowania oraz odpytań słów kluczowych, jak również zasady jej naliczania ujęte zostały w Cenniku, który stanowi integralną część Regulaminu. Wskazane w Cenniku kwoty opłat abonamentowych stanowią cenę brutto po uwzględnieniu podatku VAT. 7. W przypadku nadpłaty wynikającej z uiszczenia opłaty abonamentowej za dostęp do wybranych modułów oprogramowania za okres wskazany w Cenniku, który uległ skróceniu z powodu wcześniejszego rozwiązania lub zmiany warunków umowy o świadczenie Usługodawca na pisemne lub złożone za pomocą poczty elektronicznej żądanie Usługobiorcy obowiązany jest zwrócić mu wskazaną kwotę nadpłaty, stanowiącą ujętą kwotowo różnicę pomiędzy pobraną opłatą abonamentową, a należnością za okres w którym Usługodawca świadczył Usługę e-pozycjonowanie, na podany przez Usługobiorcę rachunek bankowy. Należność za okres w którym Usługodawca świadczył usługę, krótszy niż ujęty w Cenniku, stanowi iloczyn liczby dni świadczenia Usługi e- pozycjonowanie i wyniku ilorazu kwoty opłaty abonamentowej ujętej w Cenniku i liczby dni okresu za jaki jest pobierana. 8. Usługodawca obowiązany jest wystawić fakturę w formie elektronicznej za pobraną opłatę abonamentową oraz opłatę za odpytania słów kluczowych na rzecz Usługobiorcy, którego nie obejmują postanowienia 9 Regulaminu. 7 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 1. Reklamacje dotyczące świadczenia Usług przez Usługodawcę, w tym zawarcia i wykonania Umowy należy składać: a) pisemnie na adres Usługodawcy wskazany w 2 ust. 1 Regulaminu lub, b) drogą mailową na adres poczty elektronicznej 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko (firmę) Usługobiorcy, dane rejestracyjne, opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji. 5

6 3. Reklamacje, o których mowa w ust. 1, zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni od daty wpływu do Usługodawcy. Usługodawca podejmie działania mające na celu wyjaśnienie sprawy lub usunięcie problemu. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca poinformuje Usługobiorcę w odpowiedzi na reklamację pisemnie bądź w formie elektronicznej na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub przy rejestracji konta. 4. Przez odpowiedź na reklamację należy rozumieć wysłanie odpowiedzi o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu reklamacji. 5. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji bądź braku wypłaty dochodzonej od Usługodawcy należności w terminie 30 dni od dnia, w którym reklamacja została uwzględniona, Usługobiorca może w dowolnym czasie skierować sprawę na drogę postępowania przed sądem powszechnym. 8 NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY ORAZ ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI STRON 1. Usługodawca ma prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie ze skutkiem natychmiastowym bez wcześniejszego uprzedzenia Usługobiorcy, jeśli: a) Usługobiorca korzysta z Usługi e-pozycjonowanie z naruszeniem prawa lub naruszy postanowienia Regulaminu, których obowiązany jest przestrzegać, b) Usługobiorca w związku z procedurą rejestracyjną podaje nieprawdziwe lub nieistniejące dane, c) W stosunku do Usługobiorcy wszczęto postępowanie likwidacyjne lub egzekucyjne. 2. W przypadku wypowiedzenia umowy o świadczenie w sytuacji wskazanej w 8 ust. 1 Regulaminu Usługodawca ma obowiązek zwrócić Usługobiorcy kwotę świadczenia pieniężnego wpłaconą stosownie do 6 ust. 1 Regulaminu, pomniejszoną o kwotę należną z tytułu opłaty abonamentowej za okres świadczenia Usługi e-pozycjonowanie do dnia wypowiedzenia umowy. 3. Usługobiorca ma prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym jeżeli Usługodawca nie rozpoczął świadczenia Usługi e-pozycjonowanie w terminie w którym stosownie do treści Regulaminu miał obowiązek rozpocząć świadczenie usługi. W przypadku wypowiedzenia umowy o oświadczenie w sytuacji wskazanej w zdaniu powyżej Usługodawca zwraca Usługobiorcy całość opłaty abonamentowej dotychczas pobranej przez Usługobiorcę. 4. W przypadku gdy Usługodawca opóźnia się ze świadczeniem Usługi e-pozycjonowanie, a czas opóźnienia nie przekracza 3 dni, jak również w przypadku przerwy w świadczeniu Usługi e- pozycjonowanie przez okres krótszy niż 3 dni, Usługobiorca może żądać obniżenia opłaty abonamentowej w stosunku do liczby dni opóźnienia lub przerwy. Realizacja powyższego uprawnienia następuje w trybie reklamacji stosownie do 6 Regulaminu. 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub przerwę w świadczeniu Usługi e- pozycjonowanie, które wynikają z okoliczności niezależnych od Usługodawcy oraz powstały z winy Usługobiorcy, a w szczególności: a) w przypadku niezastosowania się do postanowień Regulaminu przez Usługobiorcę, b) w przypadku niedostosowania lub istnienia wad urządzeń lub oprogramowania, z którego korzysta Usługobiorca aby zapewnić sobie dostęp do Usługi e-pozycjonowanie. 6

7 6. Oświadczenie strony w ramach uprawnień wynikających z 7 Regulaminu powinno zostać złożone w formie pisemnej i doręczone na adres korespondencyjny wskazany przez stronę przeciwną lub złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej. 9 PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGOBIORCY BĘDĄCEGO KONSUMENTEM 1. Postanowienia zawarte w 9 Regulaminu mają zastosowanie wyłącznie w stosunku do Usługobiorcy będącego Konsumentem. 2. Usługobiorca, który zawarł umowę o świadczenie może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w siedzibie Usługobiorcy w terminie dziesięciu dni licząc od dnia zarejestrowania w systemie. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia za pomocą operatora pocztowego przed jego upływem. 3. W przypadku skorzystania przez Usługobiorcę z uprawnienia wskazanego w 9 ust. 2 Regulaminu Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie zwrócić Usługobiorcy środki pieniężne stanowiące pobraną zapłatę za świadczenie usługi e-pozycjonowanie na koszt Usługodawcy. 4. W przypadku skorzystania przez Usługobiorcę z uprawnienia wskazanego w 9 ust. 2 Regulaminu bądź na każde żądanie Usługobiorcy, Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie zwrócić Usługobiorcy środki pieniężne przekazane do dyspozycji Usługodawcy i nie wykorzystane do poniesienia opłat abonamentowych za poszczególne moduły Usługi e-pozycjonowanie oraz opłat za odpytania słów kluczowych przez Usługobiorcę stosownie do postanowień Regulaminu, na wskazany przez Usługobiorcę rachunek bankowy oraz potwierdzić zwrot świadczenia. Koszty zwrotu wskazanych powyżej środków ponosi Usługobiorca. 5. W celu zarejestrowania w systemie Usługobiorca korzysta z formularza rejestracyjnego przeznaczonego dla Konsumentów. Przed zakończeniem procesu rejestracji w systemie Usługobiorca powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu, udostępnionego w każdym czasie, w tym bezpośrednio w formularzu rejestracyjnym przed zakończeniem rejestracji w systemie oraz złożyć oświadczenie, że postanowienia niniejszego Regulaminu są mu znane. 6. Z chwilą zakończenia procesu rejestracji Usługodawca potwierdza fakt zawarcia umowy o świadczenie przesyłając stosowne oświadczenie, wraz z treścią Regulaminu oraz Cennika na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy podany w formularzu rejestracji. Na wniosek Usługobiorcy, Usługodawca obowiązany jest potwierdzić fakt zawarcia umowy na piśmie informując jednocześnie o istotnych postanowieniach zawartych w Regulaminie i Cenniku. 7. Usługodawca obowiązany jest wystawić fakturę w formie elektronicznej za pobraną opłatę abonamentową oraz opłatę za odpytania słów kluczowych na rzecz Usługobiorcy, do którego stosuje się postanowienia 9 Regulaminu, tylko na wyraźne jego żądanie złożone na adres poczty elektronicznej Usługodawcy. 10 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I INFORMACJA HANDLOWA 1. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Usługodawcy są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb i nie są udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z 7

8 ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U nr 101 poz. 926, z późn. zm.). 2. Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, niezbędnych do realizacji zamówienia przez Usługodawcę. Usługobiorca ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystania lub ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić w formie pisemnej do administratora danych osobowych którym jest Usługodawca. 3. Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Usługodawcę zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U nr 101 poz. 926, z późn. zm.) oraz na otrzymywanie od Usługodawcy informacji handlowych drogo elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz z późn. zm.). 11 OBOWIĄZKI USŁUGOBIORCY 1. Dokonując rejestracji w systemie Usługodawcy i zawierając umowę o świadczenie Usługobiorca oświadcza, że akceptuje w całości postanowienia niniejszego Regulaminu. 2. Usługobiorca nie ma prawa usuwania zabezpieczeń technicznych zastosowanych przez Usługodawcę w ramach jego systemu teleinformatycznego świadczącego Usługę e-pozycjonowanie. 3. Usługobiorca nie może, bez pisemnej zgody Usługodawcy, przenieść praw i obowiązków wynikających z zawartej pomiędzy tymi stronami umowy o świadczenie. 4. Usługobiorca obowiązany jest niezwłocznie informować Usługodawcę o każdej zmianie danych, wskazanych w procesie rejestracji konta na stronie internetowej Usługodawcy w ramach systemu świadczenia Usługi e-pozycjonowanie. Za szkody powstałe na skutek niezastosowania się Usługobiorcy do obowiązku wskazanego w zdaniu poprzedzającym Usługodawca nie odpowiedzialności nie ponosi. 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 2. Usługodawca poinformuje Usługobiorcę o każdej zmianie Regulaminu, z wyprzedzeniem co najmniej 30 dni przed wprowadzeniem zmian w życie. 3. Usługobiorca ma prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie w przypadku braku akceptacji wprowadzonych zmian najpóźniej na dzień przed datą ich wprowadzenia, a wynikającą z informacji udzielonej przez Usługobiorcę stosownie do 12 ust. 2 Regulaminu. 4. Regulamin obowiązuje od dnia r. 8

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Usługi dostępu do Systemu Publishers Panel

Regulamin świadczenia Usługi dostępu do Systemu Publishers Panel Regulamin świadczenia Usługi dostępu do Systemu Publishers Panel Postanowienia wstępne 1 1. Przedmiotowy Regulamin świadczenia usługi dostępu do systemu Publishers Panel (zwany dalej: Regulaminem), stworzony

Bardziej szczegółowo

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE...

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... 2 RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3 WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Chorzów, dnia 16.03.2012 r. Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Dworcowa 3/3 41-500 Chorzów REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ SPIS TREŚCI: I. Postanowienia wstępne

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej oraz Sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r.

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: 1. Onet-

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU ROLNICZA CHMURA USŁUG. 1 Definicje

REGULAMIN PORTALU ROLNICZA CHMURA USŁUG. 1 Definicje REGULAMIN PORTALU ROLNICZA CHMURA USŁUG Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług internetowego portalu Rolnicza Chmura Usług świadczonych przez Usługodawców pod adresem www. rolniczachmurauslug.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. 1 DEFINICJE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. 1 DEFINICJE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. Spis Treści: 1 Definicje 2 Warunki uczestnictwa w usługach świadczonych w serwisie UASure.pl 3 Korzystanie z usług serwisu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń

Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin Zasileń Konta Prepaid (dalej Regulamin ), określa zasady świadczenia przez ecard S.A. (dalej ecard lub Usługodawca ) Usługi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. REGULAMIN Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu taxeon.pl. 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Sprzedaż ubezpieczeń przez telefon Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ALLEGRO KOMPUTER_MEDIA

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ALLEGRO KOMPUTER_MEDIA REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ALLEGRO KOMPUTER_MEDIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMINU 1. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym i Kupującym. 2. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ VINDMASTER SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ VINDMASTER SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ VINDMASTER SP. Z O.O. V. 1.1 z dnia 25.10.2013 r. I. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu faktura.pl. 1 - Postanowienia wstępne

Regulamin korzystania z serwisu faktura.pl. 1 - Postanowienia wstępne Regulamin korzystania z serwisu faktura.pl 1 - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr 144 poz. 1204, Spółka Blue

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług CWWM (Ogólne warunki sprzedaży usług CWWM)

Regulamin usług CWWM (Ogólne warunki sprzedaży usług CWWM) Regulamin usług CWWM (Ogólne warunki sprzedaży usług CWWM) a. definicje 1 Postanowienia ogólne CWWM Centrum Wspierania Wspólnot Mieszkaniowych Marcin Bednarski i wspólnicy spółka jawna z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO

Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO WSTĘP Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia Usług przez Usługodawcę, prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców związane z wypożyczaniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ PRZEZ LENDERO SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ PRZEZ LENDERO SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ PRZEZ LENDERO SP. Z O.O. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez Lendero Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach (40-085), przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin Zasileń Konta Prepaid (dalej Regulamin ), określa zasady

Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin Zasileń Konta Prepaid (dalej Regulamin ), określa zasady Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin Zasileń Konta Prepaid (dalej Regulamin ), określa zasady świadczenia przez ecard S.A. (dalej ecard lub Usługodawca ) Usługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Postanowienia ogólne: 1. Ride Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-994) przy ul. Wał Miedzeszyński 604E, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Kup Dietę 1 DEFINICJE. 1) Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi;

Regulamin świadczenia usługi Kup Dietę 1 DEFINICJE. 1) Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi; Regulamin świadczenia usługi Kup Dietę 1 DEFINICJE 1) Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi; 2) Usługodawca firma F.U. RADMED Radosław Siałkowski z siedzibą w 87-400 Gloub-Dobrzyń,

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Wideokonsultacji Medycznych

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Wideokonsultacji Medycznych REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Wideokonsultacji Medycznych Niniejszy Regulamin wydany został w oparciu o art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres Umowa o świadczenie przez Sieć Chojnet usług telekomunikacyjnych dla abonentów indywidualnych numer 2014/1846 zawarta dnia 2014-03-10 w Chojnicach na czas nieokreślony, pomiędzy CHOJNET Maciej Szypryt

Bardziej szczegółowo

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU ROZDZIAŁ I Terminologia 1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 2. Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści Poznań, 6 listopada 2015 roku. MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści 1. Definicje i akty prawne... 1 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Prawa autorskie... 3 4. Polityka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO YAWAL S.A.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO YAWAL S.A. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO YAWAL S.A. 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady zawierania umowy sprzedaży towarów za pośrednictwem strony internetowej z Yawal S.A. (dalej: Usługodawca)

Bardziej szczegółowo

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone.

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone. REGULAMIN E-USŁUGI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem E-USŁUGI GRY MOBILNEJ (dalej: Gra ) jest firma ZEBRA PROJEKT GRY MOBILNE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wernyhory 14 (02-727), wpisana

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Zamów Dietę & 1 DEFINICJE

Regulamin świadczenia usługi Zamów Dietę & 1 DEFINICJE Regulamin świadczenia usługi Zamów Dietę & 1 DEFINICJE 1) Regulamin niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi ; 2) Usługodawca firma F.U. RADMED Radosław Siałkowski z siedzibą w 87-400

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepów Internetowych Wiollo

Regulamin Sklepów Internetowych Wiollo Regulamin Sklepów Internetowych Wiollo 1. Przedmiot Umowy 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem sklepów internetowych Wiollo, określa zasady świadczenia przez Wiollo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usług Laboratorium Pomiarów Metrologicznych Długości i Kąta-Sekcja BHP dotyczących szkoleń na odległość (e-learning) 1

Regulamin korzystania z usług Laboratorium Pomiarów Metrologicznych Długości i Kąta-Sekcja BHP dotyczących szkoleń na odległość (e-learning) 1 Regulamin korzystania z usług Laboratorium Pomiarów Metrologicznych Długości i Kąta-Sekcja BHP dotyczących szkoleń na odległość (e-learning) 1 Postanowienia ogólne Regulaminu 1. Niniejszy Regulamin, zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO  1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.BISTASTANDARD 1 Postanowienia ogólne 1. Podmiotem prowadzącym Serwis Internetowy - usługodawcą świadczącym usługi drogą elektroniczną, jest Bista Standard Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Zakres przedmiotowy. 2 Słowniczek

Zakres przedmiotowy. 2 Słowniczek Regulamin płatności za korzystanie z płatnych usług w ramach portalu internetowego Ranking Pracowników i Pracodawców 1 Zakres przedmiotowy Niniejszy Regulamin płatności za korzystanie z płatnych usług

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online

Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online 1. Cel oraz opis usługi 1.1. Celem niniejszego dokumentu jest określenie warunków korzystania w oprogramowania znajdującego się na platformie należącej

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Ennergy GmbH

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Ennergy GmbH Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Ennergy GmbH Spis treści 1. Postanowienia ogólne 3 2. Definicje 3 3. Rodzaje i zakres świadczonych usług objętych regulaminem 4 4. Warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu faktura.pl. 1 (Postanowienia wstępne)

Regulamin korzystania z serwisu faktura.pl. 1 (Postanowienia wstępne) Regulamin korzystania z serwisu faktura.pl 1 (Postanowienia wstępne) 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr 144 poz. 1204, Spółka Blue

Bardziej szczegółowo

3. Usługobiorcą może być każdy użytkownik korzystający z usług opisanych w Regulaminie, świadczonych przez Spółkę (zwany dalej: Usługobiorcą).

3. Usługobiorcą może być każdy użytkownik korzystający z usług opisanych w Regulaminie, świadczonych przez Spółkę (zwany dalej: Usługobiorcą). Regulamin świadczenia Usługi Sprzedaży Kodów Dostępowych Karty Telegrosik I Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi doładowania telefonów pre-paid. I Postanowienia wstępne

Regulamin usługi doładowania telefonów pre-paid. I Postanowienia wstępne Regulamin usługi doładowania telefonów pre-paid I Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr 144 poz. 1204, Spółka Blue

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Wyszukiwarka Kandydatów. 2. Definicje Definicje, którymi posługuje się niniejszy Regulamin, mają następujące znaczenie:

Regulamin świadczenia usługi Wyszukiwarka Kandydatów. 2. Definicje Definicje, którymi posługuje się niniejszy Regulamin, mają następujące znaczenie: Regulamin świadczenia usługi Wyszukiwarka Kandydatów 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usługi Wyszukiwarka Kandydatów (dawna nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. przez Brass

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. przez Brass Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Spis treści: przez Brass Dział I: Postanowienia ogólne Dział II: Rodzaje i zakres świadczonych usług objętych regulaminem Dział III: Warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIECI NadowskiNET. obowiązuje od 01.07.2015. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI NadowskiNET

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIECI NadowskiNET. obowiązuje od 01.07.2015. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI NadowskiNET REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIECI NadowskiNET obowiązuje od 01.07.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI NadowskiNET I. DEFINICJE 1. Usługodawca: Instrumenty Geodezyjne Tadeusz Nadowski Sp. J. z siedzibą w Tychach

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NDE sp. z o.o

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NDE sp. z o.o Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NDE sp. z o.o Spis treści 1. Postanowienia ogólne 2. Definicje 3. Rodzaje i zakres świadczonych usług objętych regulaminem 4. Warunki świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o.

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez INKANE Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bukowińska

Bardziej szczegółowo

Regulamin Downloadplus

Regulamin Downloadplus Regulamin Downloadplus Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A Strona 1 z 8 Historia dokumentu Wersja Autor Data wydania Uwagi Zatwierdzający 1.0 Departament Rozliczeń 03.2010 Zarząd 2.0 Linia biznesowa rozliczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI "earchiwum"

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI earchiwum REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI "earchiwum" I. Postanowienia ogólne II. Rodzaj usług świadczonych drogą elektroniczną III. Warunki zawierania i świadczenia umowy o świadczenie usługi IV. Płatności V. Własność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ VDS CZMYR KOWALIK SPÓŁKA KOMANDYTOWA. NA RZECZ PRZEDSIĘBIORCÓW (art. 43 1 K. C.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ VDS CZMYR KOWALIK SPÓŁKA KOMANDYTOWA. NA RZECZ PRZEDSIĘBIORCÓW (art. 43 1 K. C. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ VDS CZMYR KOWALIK SPÓŁKA KOMANDYTOWA NA RZECZ PRZEDSIĘBIORCÓW (art. 43 1 K. C.) 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Stowarzyszenie Zdrowa Praca Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: 9 marca 2015 WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r.

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA ADWOKACKA ANNA ZUBKOWSKA-ROJSZCZAK

KANCELARIA ADWOKACKA ANNA ZUBKOWSKA-ROJSZCZAK Strona 1 z 5 Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 23 grudnia 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Usługodawca Usługodawcą w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektronicznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu internetowego Lloyd Properties sp. z o.o." (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Zasady udostępniania internetowej gazety GRA z RMF FM. GRY ROZRYWKA AKTUALNOŚCI,

Zasady udostępniania internetowej gazety GRA z RMF FM. GRY ROZRYWKA AKTUALNOŚCI, Zasady udostępniania internetowej gazety GRA z RMF FM. GRY ROZRYWKA AKTUALNOŚCI, Ilekroć w niniejszym regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć, jak następuje: 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ON-LINE ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ: DALEJ ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ON-LINE ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ:  DALEJ ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ON-LINE ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ: www.przystanekempatia.pl DALEJ ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią regulamin

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Anettę Soczewkę-Szaniawską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Anetta

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia przez spółkę K2 Search spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 02-672, przy ulicy Domaniewskiej 44a, wpisana

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.)

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.) Regulamin usługi Open (wersja z dnia 04.08.2016 r.) 1. Open (dalej Usługa ) polega na dostarczaniu treści cyfrowych i świadczona jest przez e-muzyka S.A. z siedzibą w (03-941) Warszawie przy ul. Zwycięzców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ogólny Świadczenia Usług Wiollo

Regulamin Ogólny Świadczenia Usług Wiollo Regulamin Ogólny Świadczenia Usług Wiollo 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Ogólny świadczenia Usług Wiollo, zwany dalej Regulaminem, określa warunki świadczenia Usług Wiollo, a także warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT"

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT" 1.1 Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady, warunki i zakres korzystania z aplikacji mobilnej Elephant przeznaczonej na urządzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Nabywców ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę. 2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w w dniu: pomiędzy: NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Racławickiej 146, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Partnerskiego Programu rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny

Regulamin Partnerskiego Programu rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny Regulamin Partnerskiego Programu rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Partnerskiego Programu rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny, zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Regulamin rezerwacji i anulowania rezerwacji pokoju oraz domku w obiektach Ośrodka Wypoczynkowego POŁONINY w Bukowcu

Regulamin rezerwacji i anulowania rezerwacji pokoju oraz domku w obiektach Ośrodka Wypoczynkowego POŁONINY w Bukowcu Regulamin rezerwacji i anulowania rezerwacji pokoju oraz domku w obiektach Ośrodka Wypoczynkowego POŁONINY w Bukowcu 1. [Postanowienia ogólne] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie sformułowania oznaczają:

Bardziej szczegółowo

W niniejszym regulaminie pisane z wielkiej litery pojęcia mają następujące znaczenie:

W niniejszym regulaminie pisane z wielkiej litery pojęcia mają następujące znaczenie: Niniejszy regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są warunki korzystania oraz funkcjonowania Usługi Zdjęcie

Bardziej szczegółowo

Zawarcie umowy 15) Z chwilą złożenia Zamówienia przez Usługobiorcę i jego przyjęcia przez Usługodawcę dochodzi do zawarcia współpracy o świadczenie

Zawarcie umowy 15) Z chwilą złożenia Zamówienia przez Usługobiorcę i jego przyjęcia przez Usługodawcę dochodzi do zawarcia współpracy o świadczenie Regulamin obowiązujący od 1.04.2015r Definicje: 1) Usługodawca Damian Ceckowski Progres-net ul.71 Pułku Piechoty 4 lok.1518-300 Zambrów 2) Usługobiorca- osoba fizyczna lub firma korzystająca z usług świadczonych

Bardziej szczegółowo

2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin.

2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu efakturka.pl. Regulamin obowiązuje od momentu rejestracji w serwisie i jego akceptacji przez Użytkownika.

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług na podstawie Umowy SMS Premium

Regulamin świadczenia usług na podstawie Umowy SMS Premium Regulamin świadczenia usług na podstawie Umowy SMS Premium 1. Postanowienia ogólne 1. Celem niniejszego Regulaminu (dalej jako Regulamin) jest określenie zasad i warunków współpracy pomiędzy Administratorem

Bardziej szczegółowo

Miejsce Świadczenia Usług obiekt Sprzedawcy, Tunel Aerodynamiczny FreeFlyCenter, Leszno, 64-100 (woj. Wielkopolskie), ul. Szybowników 28.

Miejsce Świadczenia Usług obiekt Sprzedawcy, Tunel Aerodynamiczny FreeFlyCenter, Leszno, 64-100 (woj. Wielkopolskie), ul. Szybowników 28. 1. Definicje FreeFlyCenter lub FFC - spółka DIZGUT sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie, ul. Szybowników 28, 64-100 Leszno jako osobę prawną, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym w Sądzie Rejonowym w Opolu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PORAD DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PORAD DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA PORAD DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez PsychoCare Anna Tynkiewicz-Hinz, z siedzibą w Grudziądzu, ul. Kościelna 15-17

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu Nu Delta

Regulamin korzystania z systemu Nu Delta Regulamin korzystania z systemu Nu Delta DEFINICJE Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: Nu Delta sp. z o.o. spółka prawa handlowego z siedzibą w Złotnikach, woj. wielkopolskie, przy ul. Krzemowej 1,

Bardziej szczegółowo

2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin.

2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin. Regulamin 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu efakturka.pl. Regulamin obowiązuje od momentu rejestracji w serwisie i jego akceptacji przez Użytkownika.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny 1. Postanowienia ogólne

Regulamin rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny 1. Postanowienia ogólne Regulamin rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny, zwany dalej Regulaminem, określa warunki świadczenia usług rejestracji

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE WWW.SMARTMAIL.PL DEFINICJE Usługodawca Media 4U Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. J.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE WWW.SMARTMAIL.PL DEFINICJE Usługodawca Media 4U Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. J. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE WWW.SMARTMAIL.PL DEFINICJE Usługodawca Media 4U Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. J. Dąbrowskiego 247/249, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I. Definicje. II. Postanowienia ogólne

Regulamin. I. Definicje. II. Postanowienia ogólne Regulamin I. Definicje 1 W niniejszym regulaminie zwanym dalej Regulaminem, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć: 1) Portale - strona główna www.rodziceprzyszlosci.pl oraz jej podstrony, www.vademecumrodzica.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu. (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne

Regulamin Sklepu. (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne Regulamin Sklepu (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.mercant.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NEWSLETTERA WYSYŁANEGO PRZEZ GREMI BUSINESS COMMUNICATION SP. Z O.O.

REGULAMIN NEWSLETTERA WYSYŁANEGO PRZEZ GREMI BUSINESS COMMUNICATION SP. Z O.O. REGULAMIN NEWSLETTERA WYSYŁANEGO PRZEZ GREMI BUSINESS COMMUNICATION SP. Z O.O. 1 1. Serwis - serwis internetowy w domenie www.konferencje.rp.pl do którego prawa przysługują Usługodawcy; 2. Usługodawca

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji dla Użytkowników Profesjonalnych Serwisu MOTO Miesiąc za Darmo

Regulamin Promocji dla Użytkowników Profesjonalnych Serwisu MOTO Miesiąc za Darmo Regulamin Promocji dla Użytkowników Profesjonalnych Serwisu MOTO Miesiąc za Darmo 1 Definicje Ilekroć w niniejszym Regulaminie zostaną użyte następujące terminy, należy przez nie rozumieć: 1. Spółka -

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO SOWADRUK.PL

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO SOWADRUK.PL REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO SOWADRUK.PL SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Do&Do Szatkowska Sp. Jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Solec 56/2; 00-382 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000365156, nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Wstęp. Definicje. Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się następujące definicje:

REGULAMIN. I. Wstęp. Definicje. Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się następujące definicje: REGULAMIN I. Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania z internetowego windykacyjnego Serwisu Prime Collect znajdującego się pod adresem elektronicznym: www.primecollect.com. 2. Podstawę

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu MTMedia. Postanowienia Ogólne

Regulamin Sklepu MTMedia. Postanowienia Ogólne Regulamin Sklepu MTMedia Postanowienia Ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego MTMedia. W szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów (składania zamówień)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Definicje

REGULAMIN. 1 Definicje REGULAMIN Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży prowadzonej przez intesy sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.platformaprzetargowa.eu. 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

3. Klientami w rozumieniu niniejszego regulaminu są: rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola;

3. Klientami w rozumieniu niniejszego regulaminu są: rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola; REGULAMIN E- USŁUGI JaJunior.pl świadczonej przez JaJunior.pl Magdalena Lewandowska I. Przedmiot e- usługi: 1. JaJunior.pl Magdalena Lewandowska, prowadząca działalność w Poznaniu, 60-853, ul. Poznańska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO z dnia 11 lutego 2017

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  z dnia 11 lutego 2017 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.medikononline.pl z dnia 11 lutego 2017 Celem sklepu internetowego jest umożliwienie dostępu do szybkich i zgodnych z aktualnym stanem faktycznym informacji na temat udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NEWSLETTERA VOLKSWAGEN GROUP POLSKA SP. Z O.O.

REGULAMIN NEWSLETTERA VOLKSWAGEN GROUP POLSKA SP. Z O.O. REGULAMIN NEWSLETTERA VOLKSWAGEN GROUP POLSKA SP. Z O.O. Niniejszy Regulamin ustanawia się na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE WWW. PARKIET. COM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE WWW. PARKIET. COM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE WWW. PARKIET. COM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PLATFORMA VOD OBOWIĄZUJĄCY OD Data umieszczenia regulaminu na stronie

REGULAMIN USŁUGI PLATFORMA VOD OBOWIĄZUJĄCY OD Data umieszczenia regulaminu na stronie REGULAMIN USŁUGI PLATFORMA VOD OBOWIĄZUJĄCY OD Data umieszczenia regulaminu na stronie Niniejszy Regulamin przeznaczony jest dla Użytkowników końcowych, które zawarły z nazwa firmy / imię i nazwisko, ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN*SERWISU*INTERNETOWEGO* FABRYKANAZW.PL

REGULAMIN*SERWISU*INTERNETOWEGO* FABRYKANAZW.PL REGULAMIN*SERWISU*INTERNETOWEGO* FABRYKANAZW.PL I.# II.# III.# IV.# V.# VI.# VII.# VIII.# IX.# X.# XI.# XII.# XIII.# Postanowienia#ogólne# Definicje# Rodzaj#i#zakres#usług#świadczonych#przez#serwis# Warunki#zawierania#umów#o#świadczenie#usług#drogą#elektroniczną#

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez KANCLEX Usługi Prawne Katarzyna Rolecka-Hillar, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REZERWACJI ONLINE obiektu MARYNARSKIE DOMKI

REGULAMIN REZERWACJI ONLINE obiektu MARYNARSKIE DOMKI REGULAMIN REZERWACJI ONLINE obiektu MARYNARSKIE DOMKI 1 Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania rezerwacji pobytu w obiekcie Marynarskie Domki zlokalizowanym przy ul. Mazowieckiej 16 w Pobierowie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASILANIA PAKIETÓW INTERNETOWYCH W SIECI WEL.COM MOBILE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZASILANIA PAKIETÓW INTERNETOWYCH W SIECI WEL.COM MOBILE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ZASILANIA PAKIETÓW INTERNETOWYCH W SIECI WEL.COM MOBILE 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia przez PayU usługi polegającej na umożliwieniu zasilania (doładowywania)

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady świadczenia pomocy prawnej drogą elektroniczną (zwane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY I. Definicje 1. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usług, na odległość,

Bardziej szczegółowo