Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz"

Transkrypt

1 Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz (zwany dalej Regulaminem) określa zasady i warunki świadczenia usług e-pozycjonowania przez spółkę SUPERIOR LEVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Rzeszowie, ul. Poznańska 2C, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz z późn. zm.) oraz zasady świadczenia usług e-pozycjonowania w stosunku do Konsumentów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (t.j. Dz.U nr 0 poz ). 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej przed zawarciem umowy o świadczenie usług e-pozycjonowania, w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu w każdym czasie za pomocą systemu teleinformatycznego służącego do odtwarzania treści strony internetowej usługodawcy i korzystania z systemu e- pozycjonowania. 3. O ile strony nie postanowią inaczej, umowa jest zawarta na podstawie niniejszego Regulaminu. 4. Usługa e-pozycjonowanie dostępna jest za pośrednictwem strony internetowej 2 DEFINICJE 1. Usługodawca SUPERIOR LEVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Rzeszowie, ul. Poznańska 2C. 2. Usługobiorca osoba fizyczna (w tym osoba fizyczna będąca konsumentem), osoba prawna lub podmiot prowadzący działalność gospodarczą, korzystający z usługi e-pozycjonowania na podstawie umowy zawartej z Usługodawcą. 3. Konsument - osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej lub zawodowej w rozumieniu art ustawy Kodeks Cywilny. 4. Usługa e-pozycjonowanie (e-pozycjonowanie) oprogramowanie udostępnione przez Usługodawcę za pomocą systemów teleinformatycznych poprzez publiczną sieć telekomunikacyjną (Internet), automatyczne, świadczone bez jednoczesnej obecności stron, dostępne natychmiastowo na indywidualne żądanie Usługobiorcy przez 24 godziny na dobę, o budowie modułowej, służące do prowadzenia procesu optymalizacji dla wyszukiwarek internetowych (pozycjonowanie). 5. Pozycjonowanie (SEO ang. Search Engine Optimization) działania zmierzające do wypromowania danego serwisu internetowego na jak najwyższe pozycje w wynikach wyszukiwania wyszukiwarek internetowych dla wybranych słów kluczowych. 1

2 6. Okres próbny - 30-dniowy okres liczony od dnia zawarcia umowy o świadczenie podczas którego Usługodawca umożliwia Usługobiorcy darmowe korzystanie ze wszystkich modułów oprogramowania Usługi e-pozycjonowanie. 7. Umowa o świadczenie - umowa pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, której przedmiotem jest świadczenie Usługi e-pozycjonowanie na rzecz Usługobiorcy w ramach wybranych przez Usługobiorcę modułów oprogramowania. 8. Moduł oprogramowania - wyodrębniony element funkcjonalności oprogramowania Usługi e- pozycjonowanie, odpowiadający za realizowanie konkretnego działania składającego się na proces optymalizacji dla wyszukiwarek internetowych, dostępny w panelu obsługi, na podstawie indywidualnego wyboru przez Usługobiorcę. 9. Cennik - zestawienie opłat abonamentowych za korzystanie przez określony przez Usługodawcę minimalny okres 30 dni z poszczególnych, płatnych modułów oprogramowania Usługi e- pozycjonowanie oraz opłat za odpytania słów kluczowych, ogólnodostępne na stronie internetowej Usługodawcy oraz bezpośrednio w panelu usługi. 10. Opłata abonamentowa - opłata pobierana w momencie rozpoczęcia świadczenia przez Usługodawcę Usługi e-pozycjonowanie za korzystanie z wybranych przez Usługobiorcę i udostępnionych przez Usługodawcę modułów oprogramowania oraz za odpytania słów kluczowych, ze środków znajdujących się na indywidualnym koncie Usługobiorcy prowadzonym w ramach Usługi e- pozycjonowanie, stanowiąca zapłatę za dokonane świadczenie na rzecz Usługobiorcy w ramach łączącej strony umowy o świadczenie. 11. Panel obsługi - system informatyczny administrowany przez Usługodawcę, dostępny wyłącznie przez Internet, poprzez witrynę za pośrednictwem którego następować będzie - na zasadach określonych niniejszym Regulaminem, korzystanie z Usługi e- pozycjonowanie. 3 PRAWA AUTORSKIE 1. Usługa e-pozycjonowania jako oprogramowanie stanowi utwór w rozumieniu prawa autorskiego i chroniona jest polskim oraz międzynarodowym prawem autorskim, a prawa do powyższego oprogramowania zastrzeżone są dla Usługodawcy. 2. Naruszenie praw autorskich przez Usługobiorcę skutkuje odpowiedzialnością prawną określoną w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 4 ZAKRES I WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG 1. Świadczenie Usługi e-pozycjonowanie na rzecz Usługobiorcy następuje w drodze elektronicznej poprzez system teleinformatyczny (Internet) w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U nr 0 poz. 243). 2. Usługa e-pozycjonowanie ma charakter modułowy, z których każdy moduł ukierunkowany jest w stronę skutecznego pozycjonowania oraz profesjonalnej i kompleksowej obsługi witryn internetowych obsługiwanych przez Usługobiorcę. Szczegółowy opis Usługi e-pozycjonowanie jest dostępny na stronie internetowej Usługodawcy pod adresem 2

3 Świadczenie usług w ramach Usługi e-pozycjonowanie następuje poprzez wybór przez Usługodawcę zakresu świadczonych usług w oparciu o wybór konkretnego modułu oprogramowania. Wszelkie usługi w ramach e-pozycjonowania świadczone są poprzez stronę internetową panel.epozycjonowanie.biz. 3. Usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Usługi e-pozycjonowanie, a dostępne poprzez wybór stosownego modułu oprogramowania, dzielą się na płatne i bezpłatne w ramach 30-dniowego okresu próbnego. Ponadto Usługodawca zastrzega sobie prawo do świadczenia usług w ramach organizowanych przez siebie promocji. Warunki i zasady uczestnictwa w promocjach oraz regulamin promocji Usługodawca publikuje na swojej stronie internetowej 4. Usługa e-pozycjonowanie w zakresie wskazanym w 4 ust. 3 Regulaminu świadczona jest natychmiastowo, 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. 5. Warunkiem świadczenia przez Usługodawcę Usługi e-pozycjonowanie drogą elektroniczną jest posiadanie przez Usługobiorcę dostępu do sieci teleinformatycznej (Internet) oraz korzystanie ze środków komunikacji elektronicznej poprzez posiadanie oprogramowania umożliwiającego korzystanie z zasobów tej sieci (przeglądarka internetowa). 6. Do poprawnego korzystania z Usługi e-pozycjonowanie Usługobiorca powinien dysponować sprzętem komputerowym o minimalnych wymaganiach: a) System operacyjny Windows 95/98/2000/ME/XP/Vista/7; b) DirectX w wersji 5.0 lub nowszej lub OpenGL; c) 43 MB wolnego miejsca na twardym dysku 7. Korzystanie z Usługi e-pozycjonowanie możliwe jest po uprzedniej rejestracji. Rejestracja polega na wypełnieniu odpowiedniego formularza na stronie www Usługodawcy. 8. Usługodawca stosuje następujące metody zabezpieczenia w ramach świadczenia Usługi e- pozycjonowanie : hasło szyfrowane md5, przypomnienie hasła na adres , nie można zmieniać adresu , brak parsowania kodu php, wyniki pochodzą z cache, codzienne backupy. 5 WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW 1. Z chwilą zakończenia procesu rejestracji użytkownika w systemie następuje zawarcie pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą umowy o świadczenie Usługi e-pozycjonowanie. Użytkownik na podany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej otrzyma informację o zarejestrowaniu w systemie. 2. Zakończenie procesu rejestracji wiąże się z akceptacją niniejszego Regulaminu. Z chwilą zarejestrowania Usługobiorca uzyskuje dostęp do oprogramowania w ramach Usługi e- pozycjonowanie. 3. Umowa o świadczenie zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Usługodawca rozpoczyna świadczenie Usługi e-pozycjonowanie za pomocą panelu obsługi z chwilą zalogowania się przez Usługobiorcę w serwisie logowania z wykorzystaniem danych podanych podczas rejestracji. 4. Przez cały okres trwania umowy o świadczenie Usługodawca w ramach Usługi e-pozycjonowanie, zapewnia nieodpłatnie Usługobiorcy usługę SPRAWDZARKA POZYCJI do 50 losowych odpytań na dobę. Świadczenie usługi odpytań słów kluczowych ponad zakres wskazany w zdaniu poprzedzającym możliwe jest w przypadku posiadania na indywidualnym koncie Usługobiorcy 3

4 środków pieniężnych wystarczających na pokrycie opłaty abonamentowej za odpytania słów kluczowych stosownie do 6 ust. 4 Regulaminu. 5. Świadczenie Usługi e-pozycjonowanie w ramach modułów oprogramowania, ponad zakres wskazany w 5 ust. 4 Regulaminu na rzecz Usługobiorcy następuje: a) od momentu zarejestrowania w systemie przez okres próbny, b) po upływie okresu próbnego od momentu wyboru modułu oprogramowania w panelu obsługi i posiadania na indywidualnym koncie Usługobiorcy środków pieniężnych wystarczających pokrycie opłaty abonamentowej za wybrane moduły produktu stosownie do warunków określonych a 6 ust. 1 Regulaminu w przypadku umowy o świadczenie. 6. Usługobiorca, po upływie okresu próbnego, może w każdym czasie zmienić zakres świadczonych przez Usługodawcę usług w ramach Usługi e-pozycjonowanie poprzez wybór nowych modułów oprogramowania lub rezygnację z dalszego korzystania z użytkowanych modułów oprogramowania jak również zmienić okres odpłatnego świadczenia usług w ramach wybranych modułów oprogramowania, w sposób wskazany w 5 ust. 5 lit. a Regulaminu. 7. Usługodawcy przysługuje prawo zmiany warunków umowy o świadczenie w przypadku rozszerzenia lub zawężenia zakresu świadczeń w ramach modułów oprogramowania Usługi e-pozycjonowania, z których korzysta Usługobiorca. Usługodawca poinformuje Usługobiorcę o planowanych zmianach poprzez wiadomość wysłaną na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy podany podczas rejestracji oraz poprzez wiadomość w panelu obsługi systemu co najmniej na miesiąc przed wprowadzeniem zmian. Usługobiorca, który nie akceptuje zaproponowanych przez Usługodawcę zmian, może wypowiedzieć dotychczasowa umowę najpóźniej na 7 dni przed wskazanym przez Usługodawcę terminem zmian. 8. Stronom przysługuje prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie powinno mieć formę pisemną i winno zostać doręczone na adres korespondencyjny strony bądź zostać złożone za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy podany przez strony podczas procesu rejestracji. Za dzień wypowiedzenia umowy o świadczenie przez Usługobiorcę przyjmuje się dzień doręczenia oświadczenia na adres korespondencyjny Usługodawcy. 6 ZASADY UISZCZANIA OPŁAT 1. Usługobiorca w celu uiszczenia opłaty abonamentowej za korzystanie z wybranych modułów oprogramowania Usługi e-pozycjonowanie w ramach umowy o świadczenie dokonuje przekazania środków pieniężnych przez system transferuj.pl na rachunek Usługobiorcy, który ujawnia wartość przekazanych środków celem ich późniejszego wykorzystania stosownie do wyboru Usługobiorcy, na specjalnym, indywidualnym koncie dostępnym w panelu obsługi. 2. Przekazane w sposób wskazany 6 ust. 1 Regulaminu środki pieniężne, w kwocie nie wykorzystanej do uiszczenia opłat abonamentowych, pozostają wyłączną własnością Usługobiorcy w każdym czasie i podlegają zwrotowi na każde żądanie Usługobiorcy wyrażone w sposób wskazany w Regulaminie. Z 4

5 zastrzeżeniem 9 ust. 4 Regulaminu koszt zwrotu środków pieniężnych wskazany w zdaniu poprzedzającym ponosi Usługobiorca. 3. Usługodawca ponosi pełną odpowiedzialność, za powierzone mu stosownie do postanowień 6 ust. 1 Regulaminu środki pieniężne, w szczególności utracone na skutek winy Usługodawcy lub wadliwego działania systemu Usługi e-pozycjonowanie. 4. Zapłatę na rzecz Usługodawcy za świadczenie Usługi e-pozycjonowanie oraz sumę odpytań słów kluczowych, stanowi pobranie ze środków pieniężnych Usługobiorcy opłaty abonamentowej w wysokości wskazanej w Cenniku. 5. Opłata abonamentowa za okres (stosownie do Cennika) korzystania z wybranych przez Usługobiorcę modułów oprogramowania oraz odpytań słów kluczowych, pobierana jest ze środków pieniężnych powierzonych Usługodawcy i dostępnych na specjalnym koncie w panelu obsługi, w momencie rozpoczęcia świadczenia Usługi e-pozycjonowanie na podstawie wybranych przez Usługobiorcę w panelu obsługi modułów oprogramowania. 6. Szczegółowe zestawienie wysokości opłaty abonamentowej za poszczególne usługi świadczone w ramach Usługi e-pozycjonowanie w ramach poszczególnych modułów oprogramowania oraz odpytań słów kluczowych, jak również zasady jej naliczania ujęte zostały w Cenniku, który stanowi integralną część Regulaminu. Wskazane w Cenniku kwoty opłat abonamentowych stanowią cenę brutto po uwzględnieniu podatku VAT. 7. W przypadku nadpłaty wynikającej z uiszczenia opłaty abonamentowej za dostęp do wybranych modułów oprogramowania za okres wskazany w Cenniku, który uległ skróceniu z powodu wcześniejszego rozwiązania lub zmiany warunków umowy o świadczenie Usługodawca na pisemne lub złożone za pomocą poczty elektronicznej żądanie Usługobiorcy obowiązany jest zwrócić mu wskazaną kwotę nadpłaty, stanowiącą ujętą kwotowo różnicę pomiędzy pobraną opłatą abonamentową, a należnością za okres w którym Usługodawca świadczył Usługę e-pozycjonowanie, na podany przez Usługobiorcę rachunek bankowy. Należność za okres w którym Usługodawca świadczył usługę, krótszy niż ujęty w Cenniku, stanowi iloczyn liczby dni świadczenia Usługi e- pozycjonowanie i wyniku ilorazu kwoty opłaty abonamentowej ujętej w Cenniku i liczby dni okresu za jaki jest pobierana. 8. Usługodawca obowiązany jest wystawić fakturę w formie elektronicznej za pobraną opłatę abonamentową oraz opłatę za odpytania słów kluczowych na rzecz Usługobiorcy, którego nie obejmują postanowienia 9 Regulaminu. 7 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 1. Reklamacje dotyczące świadczenia Usług przez Usługodawcę, w tym zawarcia i wykonania Umowy należy składać: a) pisemnie na adres Usługodawcy wskazany w 2 ust. 1 Regulaminu lub, b) drogą mailową na adres poczty elektronicznej 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko (firmę) Usługobiorcy, dane rejestracyjne, opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji. 5

6 3. Reklamacje, o których mowa w ust. 1, zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni od daty wpływu do Usługodawcy. Usługodawca podejmie działania mające na celu wyjaśnienie sprawy lub usunięcie problemu. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca poinformuje Usługobiorcę w odpowiedzi na reklamację pisemnie bądź w formie elektronicznej na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub przy rejestracji konta. 4. Przez odpowiedź na reklamację należy rozumieć wysłanie odpowiedzi o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu reklamacji. 5. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji bądź braku wypłaty dochodzonej od Usługodawcy należności w terminie 30 dni od dnia, w którym reklamacja została uwzględniona, Usługobiorca może w dowolnym czasie skierować sprawę na drogę postępowania przed sądem powszechnym. 8 NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY ORAZ ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI STRON 1. Usługodawca ma prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie ze skutkiem natychmiastowym bez wcześniejszego uprzedzenia Usługobiorcy, jeśli: a) Usługobiorca korzysta z Usługi e-pozycjonowanie z naruszeniem prawa lub naruszy postanowienia Regulaminu, których obowiązany jest przestrzegać, b) Usługobiorca w związku z procedurą rejestracyjną podaje nieprawdziwe lub nieistniejące dane, c) W stosunku do Usługobiorcy wszczęto postępowanie likwidacyjne lub egzekucyjne. 2. W przypadku wypowiedzenia umowy o świadczenie w sytuacji wskazanej w 8 ust. 1 Regulaminu Usługodawca ma obowiązek zwrócić Usługobiorcy kwotę świadczenia pieniężnego wpłaconą stosownie do 6 ust. 1 Regulaminu, pomniejszoną o kwotę należną z tytułu opłaty abonamentowej za okres świadczenia Usługi e-pozycjonowanie do dnia wypowiedzenia umowy. 3. Usługobiorca ma prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym jeżeli Usługodawca nie rozpoczął świadczenia Usługi e-pozycjonowanie w terminie w którym stosownie do treści Regulaminu miał obowiązek rozpocząć świadczenie usługi. W przypadku wypowiedzenia umowy o oświadczenie w sytuacji wskazanej w zdaniu powyżej Usługodawca zwraca Usługobiorcy całość opłaty abonamentowej dotychczas pobranej przez Usługobiorcę. 4. W przypadku gdy Usługodawca opóźnia się ze świadczeniem Usługi e-pozycjonowanie, a czas opóźnienia nie przekracza 3 dni, jak również w przypadku przerwy w świadczeniu Usługi e- pozycjonowanie przez okres krótszy niż 3 dni, Usługobiorca może żądać obniżenia opłaty abonamentowej w stosunku do liczby dni opóźnienia lub przerwy. Realizacja powyższego uprawnienia następuje w trybie reklamacji stosownie do 6 Regulaminu. 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub przerwę w świadczeniu Usługi e- pozycjonowanie, które wynikają z okoliczności niezależnych od Usługodawcy oraz powstały z winy Usługobiorcy, a w szczególności: a) w przypadku niezastosowania się do postanowień Regulaminu przez Usługobiorcę, b) w przypadku niedostosowania lub istnienia wad urządzeń lub oprogramowania, z którego korzysta Usługobiorca aby zapewnić sobie dostęp do Usługi e-pozycjonowanie. 6

7 6. Oświadczenie strony w ramach uprawnień wynikających z 7 Regulaminu powinno zostać złożone w formie pisemnej i doręczone na adres korespondencyjny wskazany przez stronę przeciwną lub złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej. 9 PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGOBIORCY BĘDĄCEGO KONSUMENTEM 1. Postanowienia zawarte w 9 Regulaminu mają zastosowanie wyłącznie w stosunku do Usługobiorcy będącego Konsumentem. 2. Usługobiorca, który zawarł umowę o świadczenie może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w siedzibie Usługobiorcy w terminie dziesięciu dni licząc od dnia zarejestrowania w systemie. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia za pomocą operatora pocztowego przed jego upływem. 3. W przypadku skorzystania przez Usługobiorcę z uprawnienia wskazanego w 9 ust. 2 Regulaminu Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie zwrócić Usługobiorcy środki pieniężne stanowiące pobraną zapłatę za świadczenie usługi e-pozycjonowanie na koszt Usługodawcy. 4. W przypadku skorzystania przez Usługobiorcę z uprawnienia wskazanego w 9 ust. 2 Regulaminu bądź na każde żądanie Usługobiorcy, Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie zwrócić Usługobiorcy środki pieniężne przekazane do dyspozycji Usługodawcy i nie wykorzystane do poniesienia opłat abonamentowych za poszczególne moduły Usługi e-pozycjonowanie oraz opłat za odpytania słów kluczowych przez Usługobiorcę stosownie do postanowień Regulaminu, na wskazany przez Usługobiorcę rachunek bankowy oraz potwierdzić zwrot świadczenia. Koszty zwrotu wskazanych powyżej środków ponosi Usługobiorca. 5. W celu zarejestrowania w systemie Usługobiorca korzysta z formularza rejestracyjnego przeznaczonego dla Konsumentów. Przed zakończeniem procesu rejestracji w systemie Usługobiorca powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu, udostępnionego w każdym czasie, w tym bezpośrednio w formularzu rejestracyjnym przed zakończeniem rejestracji w systemie oraz złożyć oświadczenie, że postanowienia niniejszego Regulaminu są mu znane. 6. Z chwilą zakończenia procesu rejestracji Usługodawca potwierdza fakt zawarcia umowy o świadczenie przesyłając stosowne oświadczenie, wraz z treścią Regulaminu oraz Cennika na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy podany w formularzu rejestracji. Na wniosek Usługobiorcy, Usługodawca obowiązany jest potwierdzić fakt zawarcia umowy na piśmie informując jednocześnie o istotnych postanowieniach zawartych w Regulaminie i Cenniku. 7. Usługodawca obowiązany jest wystawić fakturę w formie elektronicznej za pobraną opłatę abonamentową oraz opłatę za odpytania słów kluczowych na rzecz Usługobiorcy, do którego stosuje się postanowienia 9 Regulaminu, tylko na wyraźne jego żądanie złożone na adres poczty elektronicznej Usługodawcy. 10 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I INFORMACJA HANDLOWA 1. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Usługodawcy są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb i nie są udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z 7

8 ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U nr 101 poz. 926, z późn. zm.). 2. Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, niezbędnych do realizacji zamówienia przez Usługodawcę. Usługobiorca ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystania lub ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić w formie pisemnej do administratora danych osobowych którym jest Usługodawca. 3. Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Usługodawcę zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U nr 101 poz. 926, z późn. zm.) oraz na otrzymywanie od Usługodawcy informacji handlowych drogo elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz z późn. zm.). 11 OBOWIĄZKI USŁUGOBIORCY 1. Dokonując rejestracji w systemie Usługodawcy i zawierając umowę o świadczenie Usługobiorca oświadcza, że akceptuje w całości postanowienia niniejszego Regulaminu. 2. Usługobiorca nie ma prawa usuwania zabezpieczeń technicznych zastosowanych przez Usługodawcę w ramach jego systemu teleinformatycznego świadczącego Usługę e-pozycjonowanie. 3. Usługobiorca nie może, bez pisemnej zgody Usługodawcy, przenieść praw i obowiązków wynikających z zawartej pomiędzy tymi stronami umowy o świadczenie. 4. Usługobiorca obowiązany jest niezwłocznie informować Usługodawcę o każdej zmianie danych, wskazanych w procesie rejestracji konta na stronie internetowej Usługodawcy w ramach systemu świadczenia Usługi e-pozycjonowanie. Za szkody powstałe na skutek niezastosowania się Usługobiorcy do obowiązku wskazanego w zdaniu poprzedzającym Usługodawca nie odpowiedzialności nie ponosi. 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 2. Usługodawca poinformuje Usługobiorcę o każdej zmianie Regulaminu, z wyprzedzeniem co najmniej 30 dni przed wprowadzeniem zmian w życie. 3. Usługobiorca ma prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie w przypadku braku akceptacji wprowadzonych zmian najpóźniej na dzień przed datą ich wprowadzenia, a wynikającą z informacji udzielonej przez Usługobiorcę stosownie do 12 ust. 2 Regulaminu. 4. Regulamin obowiązuje od dnia r. 8