Pocz tek. Wa ne informacje dotycz ce instalacji. Zdejmij cał ta m i podnie wy wietlacz. Elementy urz dzenia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pocz tek. Wa ne informacje dotycz ce instalacji. Zdejmij cał ta m i podnie wy wietlacz. Elementy urz dzenia"

Transkrypt

1 Pocz tek 1 Wa ne informacje dotycz ce instalacji U ytkownicy sieci bezprzewodowej i przewodowej: nale y post pować zgodnie z instrukcjami podanymi w tym podr czniku instalacji, aby pomy lnie dodać urz dzenie HP All-in-One do sieci. U ytkownicy korzystaj cy z kabla USB: Nie nale y podł czać kabla USB przed rozpocz ciem kroku A2. 2 Zdejmij cał ta m i podnie wy wietlacz a b a Zdejmij cał ta m z przodu, tyłu i obu boków urz dzenia. Zdejmij ochronn foli z kolorowego wy wietlacza graficznego. b Podnie panel sterowania. 3 Elementy urz dzenia HP Photosmart C7100 All-in-One series Basics Guide Dysk CD - Windows Podr cznik u ytkownika papier fotograficzny 4 x 6 cali (10 x 15 cm) kabel USB* Dysk CD - Mac kabel zasilania nakładka panelu sterowania (mo e być ju umocowana) kabel sieci Ethernet* Dysk CD z dokumentacj Ten dysk CD mo e być doł czony, je li w oprogramowaniu nie jest dost pna pomoc w danym j zyku. kabel telefoniczny wkłady atramentowe *Mo e wymagać zakupienia osobno. Faktyczna zawarto ć opakowania mo e si ró nić od podanej. Podr cznik instalacji urz dzenia HP Photosmart C7100 All-in-One series

2 4 Mocowanie nakładki panelu sterowania (je li nie jest przymocowana) a b 5 a Umie ć nakładk panelu sterowania nad przyciskami urz dzenia. Załaduj zwykły papier do dolnego zasobnika b Doci nij zdecydowanie wszystkie brzegi nakładki, tak aby zatrzasn ła si na swoim miejscu. Upewnij si, e wszystkie przyciski przechodz przez otwory w nakładce. a b c d Załaduj zwykły biały papier do dolnego zasobnika papieru. Zwykły papier jest potrzebny do przeprowadzenia wyrównywania. 6 Załaduj papier fotograficzny a b c a Podnie zasobnik wyj ciowy. b Wyci gnij zasobnik papieru fotograficznego. c Włó próbk papieru fotograficznego 4 x 6 cali (10 x 15 cm) do zasobnika papieru fotograficznego stron błyszcz c skierowan w dół. d e Wskazówka: Je li papier ma zakładk, musi być ona ustawiona w kierunku u ytkownika. d Opu ć zasobnik wyj ciowy i włó zasobnik papieru fotograficznego. e Wyci gnij przedłu enie podajnika i podnie łapacz papieru. 2 HP All-in-One

3 7 Podł cz kabel telefoniczny Podł cz jeden koniec dostarczonego z urz dzeniem kabla telefonicznego do gniazda telefonicznego oznaczonego 1-LINE, a drugi do gniazda ciennego. Wi cej informacji na temat wykorzystania własnego kabla telefonicznego i innych opcji konfiguracji faksu przedstawiono w podr czniku u ytkownika. 8 Podł cz kabel zasilania U ytkownicy korzystaj cy z kabla USB: Nie podł czaj kabla USB, dopóki w podr czniku nie zostanie podana odpowiednia instrukcja. 9 Wł cz urz dzenie a Po naci ni ciu przycisku Wł cz zaczekaj na wy wietlenie monitu dotycz cego j zyka. b Aby ustawić j zyk wy wietlacza, wybierz j zyk za pomoc przycisków strzałek, naci nij przycisk OK, a nast pnie potwierd wybór. Za pomoc przycisków strzałek wybierz odpowiedni kraj/region, naci nij przycisk OK, a nast pnie potwierd wybór. 10 Otwórz drzwiczki dost pu a b HP All-in-One 3

4 11 Podnie zatrzaski znajduj ce si wewn trz urz dzenia a a ci nij doln cz ć ka dego zatrzasku, aby go zwolnić, a nast pnie podnie zatrzask. b Podnie wszystkie sze ć zatrzasków. b 12 Włó wszystkie sze ć wkładów atramentowych a Dopasuj kolor i wzór na wkładzie atramentowym do koloru i wzoru na karetce. a Włó czarny wkład atramentowy do pierwszego gniazda po lewej stronie. Zamknij zatrzask. b Powtórz t czynno ć dla ka dego wkładu atramentowego. c Sprawd, czy wszystkie zatrzaski s zamkni te. b Uwaga: Nale y u ywać wył cznie wkładów atramentowych dostarczonych z drukark. Skład atramentu znajduj cego si w tych wkładach jest przystosowany do procesu mieszania z atramentem w stanowisku głowic drukuj cych przy pierwszej instalacji. c 4 HP All-in-One

5 13 a Zamknij drzwiczki dost pu i post puj zgodnie z wy wietlanymi instrukcjami a Po zamkni ciu drzwiczek dost pu zostanie wy wietlony monit o załadowanie zwykłego białego papieru. Sprawd, czy papier jest załadowany, a nast pnie naci nij przycisk OK, aby rozpocz ć proces. b OSTRO NIE: W tym czasie nie nale y odł czać ani wył czać urz dzenia HP All-in-One. Urz dzenie mo e wydawać d wi ki. b Po wydrukowaniu strony wyrównywanie zostanie zako czone. Sprawd na wy wietlaczu informacje o stanie, a nast pnie naci nij przycisk OK. Stron wyrównywania mo na ponownie wykorzystać lub wyrzucić. 14 Podł cz urz dzenie HP All-in-One Przejd do nast pnej strony, aby przeczytać instrukcje dotycz ce podł czenia urz dzenia HP All-in-One do komputera lub sieci. HP All-in-One 5

6 15 Wybierz JEDEN typ poł czenia (A, B lub C) A: Poł czenie USB nie podł czaj jeszcze kabla U yj tego typu poł czenia, je li chcesz podł czyć urz dzenie HP All-in-One bezpo rednio do jednego komputera. (Nie nale y podł czać kabla USB przed rozpocz ciem kroku A2.) Wymagane wyposa enie: kabel USB. Instrukcje dotycz ce poł czenia USB znajduj si w Sekcji A (s. 7). B: Sieć Ethernet (przewodowa) U yj tego typu poł czenia, je li chcesz podł czyć urz dzenie HP All-in-One do sieci za pomoc kabla Ethernet. Wymagane wyposa enie: router i kabel Ethernet. Instrukcje dotycz ce poł czenia za pomoc kabla sieci Ethernet znajduj si w Sekcji B (s. 9). C: Sieć bezprzewodowa U yj tego typu poł czenia, je li chcesz podł czyć urz dzenie HP All-in-One do sieci za pomoc poł czenia bezprzewodowego ( b lub g). Wymagane wyposa enie: router bezprzewodowy*. Instrukcje dotycz ce poł czenia bezprzewodowego znajduj si w sekcji C1 (s. 11). *Uwaga: Je li chcesz podł czyć komputer z mo liwo ci komunikacji bezprzewodowej do urz dzenia HP All-in-One, a nie masz punktu dost pu, zapoznaj si z sekcj Konfiguracja sieci bezprzewodowej ad hoc w podr czniku u ytkownika. 6 HP All-in-One

7 Sekcja A: Poł czenie USB A1 Wybierz odpowiedni dysk CD U ytkownicy systemu Windows: a Wł cz komputer, je li trzeba, zaloguj si i zaczekaj na wy wietlenie pulpitu. b Włó dysk CD z oprogramowaniem urz dzenia HP All-in-One dla systemu Windows. Uwaga: Je li ekran startowy nie zostanie wy wietlony, kliknij dwukrotnie ikon Mój komputer, kliknij dwukrotnie ikon nap du CD-ROM z logo HP, a nast pnie kliknij dwukrotnie plik setup.exe. U ytkownicy komputerów Macintosh: a Wł cz komputer, je li trzeba zaloguj si i zaczekaj na wy wietlenie pulpitu. b Znajd dysk CD z oprogramowaniem urz dzenia HP All-in-One dla komputerów Macintosh. c Przejd do nast pnej strony. c Post puj zgodnie z instrukcjami wy wietlanymi na ekranie, aby zainstalować oprogramowanie. d Na ekranie Typ poł czenia wybierz opcj Bezpo rednio z tym komputerem. e Przejd do nast pnej strony. HP All-in-One 7

8 A2 Podł cz kabel USB U ytkownicy systemu Windows: a Post puj zgodnie z instrukcjami wy wietlanymi na ekranie, a do wy wietlenia monitu o podł czenie kabla USB. (Mo e to potrwać kilka minut.) Po wy wietleniu tego monitu podł cz jeden koniec kabla USB do portu z tyłu urz dzenia HP All-in-One, a drugi do dowolnego portu USB komputera. U ytkownicy komputerów Macintosh: a Za pomoc kabla USB poł cz port USB komputera z portem USB z tyłu urz dzenia. b Kliknij dwukrotnie ikon instalatora urz dzenia HP All-in-One. c Wykonaj polecenia na wszystkich ekranach, w tym na ekranie Asystent ustawie. b Post puj zgodnie z instrukcjami wy wietlanymi na ekranie, aby doko czyć instalacj oprogramowania. A3 Gratulacje! Przejd do kroku 18 tego podr cznika instalacji 8 HP All-in-One

9 Sekcja B: Sieć Ethernet (przewodowa) B1 Podł cz kabel Ethernet b a Znajd kabel Ethernet, który mógł być zakupiony oddzielnie. b Wyjmij ółt zatyczk znajduj c si z tyłu urz dzenia. c Podł cz jeden koniec kabla Ethernet do portu Ethernet znajduj cego si z tyłu urz dzenia. d Podł cz drugi koniec kabla Ethernet do routera. c WA NE: Komputer i urz dzenie HP All-in-One musz być podł czone do tej samej działaj cej sieci. Je li korzystasz z modemu DSL lub kablowego, nie podł czaj kabla Ethernet od urz dzenia HP All-in-One do gniazda modemu. Podł cz go tylko do routera. d HP All-in-One 9

10 B2 Wybierz odpowiedni dysk CD U ytkownicy systemu Windows: a Wł cz komputer, je li trzeba zaloguj si i zaczekaj na wy wietlenie pulpitu. b Włó dysk CD z oprogramowaniem urz dzenia HP All-in-One dla systemu Windows. U ytkownicy komputerów Macintosh: a Wł cz komputer, je li trzeba zaloguj si i zaczekaj na wy wietlenie pulpitu. Uwaga: Je li ekran startowy nie zostanie wy wietlony, kliknij dwukrotnie ikon Mój komputer, kliknij dwukrotnie ikon nap du CD-ROM z logo HP, a nast pnie kliknij dwukrotnie plik setup.exe. c Post puj zgodnie z instrukcjami wy wietlanymi na ekranie, aby zainstalować oprogramowanie. d Na ekranie Typ poł czenia wybierz opcj Za po rednictwem sieci. Post puj zgodnie z instrukcjami wy wietlanymi na ekranie. b Włó dysk CD z oprogramowaniem urz dzenia HP All-in-One dla komputerów Macintosh. c Kliknij dwukrotnie ikon instalatora urz dzenia HP All-in-One. e Oprogramowanie zapory mo e wy wietlić monity ostrzegaj ce, e oprogramowanie HP usiłuje uzyskać dost p do sieci. W odpowiedzi nale y zezwolić na dost p, wybieraj c opcj zawsze. Kontynuuj instalacj oprogramowania HP. f Przejd do nast pnej strony. d Wykonaj polecenia na wszystkich ekranach, w tym na ekranie Asystent ustawie. Aby zainstalować oprogramowanie na kolejnych komputerach, przejd do kroku 14. Pytania: Programy antywirusowe i programy do usuwania oprogramowania typu spyware mog blokować instalacj oprogramowania i powinny być wył czone. Pami taj, aby ponownie je wł czyć po uko czeniu instalacji. B3 Gratulacje! Przejd do kroku 16 tego podr cznika instalacji 10 HP All-in-One

11 Sekcja C: Sieć bezprzewodowa C1 Wybierz JEDN opcj sieci bezprzewodowej (A lub B) Dost pne s dwie opcje podł czenia urz dzenia HP All-in-One do sieci bezprzewodowej. Wybierz jedn z nich: Je li masz pewno ć, e sieć została pierwotnie skonfigurowana za pomoc programu SecureEasySetup, przejd do opcji A: SecureEasySetup w Sekcji C2 poni ej. Je li nie masz pewno ci, przejd do opcji B: Typowa konfiguracja poł czenia bezprzewodowego (zalecana) w sekcji C2 na nast pnej stronie. Wskazówka: Je li nie mo na ustanowić poł czenia urz dzenia HP z sieci bezprzewodow, to spróbuj poł czyć urz dzenie z sieci za pomoc kabla Ethernet lub bezpo rednio z komputerem u ywaj c kabla USB. C2 Ustanowienie poł czenia bezprzewodowego Opcja A: SecureEasySetup Wymagania: Musisz posiadać router bezprzewodowy, który obsługuje program SecureEasySetup. WA NE: Z tej metody mo na skorzystać tylko w przypadku, je li wcze niej u yto programu SecureEasySetup do konfigurowania sieci. W przeciwnym razie ustawienia sieciowe mog być utracone. a Ustaw router bezprzewodowy w trybie SecureEasySetup. Cz sto w tym celu nale y u yć odpowiedniego przycisku na routerze. WA NE: Po przeł czeniu routera bezprzewodowego na tryb SecureEasySetup czas potrzebny na uko czenie nast pnego kroku mo e być ograniczony,. Aby uzyskać informacje dotycz ce oprogramowania SecureEasySetup, zobacz dokumentacj routera. b Naci nij przycisk Ustawienia na panelu urz dzenia HP All-in-One. c Naci nij przycisk menu Sieć., aby wyró nić opcj Sieć, a nast pnie naci nij przycisk OK. Wy wietlone zostanie d Naci nij przycisk, aby wyró nić opcj Kreator konfiguracji poł czenia bezprzewodowego, a nast pnie naci nij przycisk OK. Sieć b dzie wykryta automatycznie, a nast pnie zostanie ustanowione poł czenie z sieci bezprzewodow. Je li poł czenie bezprzewodowe nie jest ustanowione lub wy wietlony jest ekran Wybierz nazw sieciow, prawdopodobn przyczyn jest upłyni cie wyznaczonego czasu po przeł czeniu routera na tryb SecureEasySetup. Ustaw ponownie tryb SecureEasySetup routera bezprzewodowego, a nast pnie ponownie uruchom Kreatora konfiguracji poł czenia bezprzewodowego. e Post puj zgodnie z instrukcjami wy wietlanymi na ekranie, aby uko czyć konfiguracj sieciow. Je li poł czenie zostanie ustawione pomy lnie, przejd do kroku C3. W razie problemów z podł czeniem do sieci warto zapoznać si z dodatkowymi informacjami na temat instalacji przedstawionymi w podr czniku u ytkownika. HP All-in-One 11

12 Opcja B: Typowa konfiguracja poł czenia bezprzewodowego (zalecana) a Znajd i zapisz ustawienia routera bezprzewodowego. Nazwa sieci (zwana tak e SSID): Klucz WEP/hasło WPA (je li s wymagane): WA NE: Bez tych informacji nie mo na skonfigurować poł czenia bezprzewodowego. Niezb dne informacje mo na znale ć w dokumentacji routera, u producenta routera lub osoby, która pocz tkowo konfigurowała sieć bezprzewodow. Firma HP zawsze ch tnie słu y pomoc, ale nie mo e udzielić odpowiedzi na pytania dotycz ce u ywanego routera bezprzewodowego lub sieci, np. o nazw sieci, klucz WEP lub hasło WPA. b Naci nij przycisk Ustawienia na panelu urz dzenia HP All-in-One. c Naci nij przycisk, aby wyró nić opcj Sieć, a nast pnie naci nij przycisk OK. Pojawi si menu Sieć. d Naci nij przycisk, aby wyró nić opcj Kreator konfiguracji poł czenia bezprzewodowego, a nast pnie naci nij przycisk OK. Po chwili na wy wietlaczu pojawi si lista wykrytych sieci. Sieć o najsilniejszym sygnale jest wy wietlana jako pierwsza. e Wykonaj jedn z poni szych czynno ci: Naci nij przycisk, aby wyró nić zapisan wcze niej nazw sieci, a nast pnie naci nij przycisk OK. Je li zapisana nazwa sieci nie wyst puje na li cie, mo na wprowadzić j r cznie. Naci nij przycisk, aby wybrać opcj Wprowad now nazw sieci (SSID), a nast pnie naci nij przycisk OK. Patrz sekcja Wskazówki dotycz ce korzystania z klawiatury ekranowej przy wprowadzaniu tekstu. f Je li dana sieć korzysta z zabezpiecze, pojawi si monit o podanie klucza WEP lub hasła WPA. W kluczu i ha le uwzgl dniana jest wielko ć liter. Je li trzeba, wpisz klucz WEP lub hasło WPA. Patrz sekcja Wskazówki dotycz ce korzystania z klawiatury ekranowej przy wprowadzaniu tekstu. Je li klucz WEP lub hasło WPA nie zostanie zaakceptowane, patrz sekcja Rozwi zywanie problemów z sieci na stronie 15. Uwaga: Je li router udost pnia 4 klucze WEP, upewnij si, e u yto pierwszego. g Post puj zgodnie z instrukcjami wy wietlanymi na ekranie, aby zako czyć konfigurowanie sieci. Je li poł czenie zostanie ustawione pomy lnie, przejd do kroku C3. Wskazówki dotycz ce korzystania z klawiatury ekranowej: Aby wybrać: U yj klawiszy strzałek, aby wyró nić opcj, a nast pnie naci nij przycisk OK. W przypadku pomyłki: U yj przycisku Wyczy ć. Aby uzyskać małe litery: U yj przycisku abc. Aby uzyskać cyfry: U yj przycisku 123. Aby zako czyć: Wyró nij opcj Gotowe, a nast pnie naci nij przycisk OK. HP Photosmart C7100 All-in-One series Basics Guide W przypadku problemów z podł czeniem do sieci warto zapoznać si z dodatkowymi informacjami na temat instalacji przedstawionymi w podr czniku u ytkownika. 12 HP All-in-One

13 C3 Włó odpowiedni dysk CD U ytkownicy systemu Windows: a Wł cz komputer, je li trzeba, zaloguj si i zaczekaj na wy wietlenie pulpitu. b Włó dysk CD z oprogramowaniem urz dzenia HP All-in-One dla systemu Windows. U ytkownicy komputerów Macintosh: a. Wł cz komputer, je li trzeba, zaloguj si i zaczekaj na wy wietlenie pulpitu. Uwaga: Je li ekran startowy nie zostanie wy wietlony, kliknij dwukrotnie ikon Mój komputer, kliknij dwukrotnie ikon nap du CD-ROM z logo HP, a nast pnie kliknij dwukrotnie plik setup.exe. c Post puj zgodnie z instrukcjami wy wietlanymi na ekranie, aby zainstalować oprogramowanie. d Na ekranie Typ poł czenia wybierz opcj Za po rednictwem sieci. Post puj zgodnie z instrukcjami wy wietlanymi na ekranie. b Włó dysk CD z oprogramowaniem urz dzenia HP All-in-One dla komputerów Macintosh. c Kliknij dwukrotnie ikon instalatora urz dzenia HP All-in-One. d Wykonaj polecenia na wszystkich ekranach, w tym na ekranie Asystent ustawie. Aby zainstalować oprogramowanie na kolejnych komputerach, przejd do kroku 14. e Oprogramowanie zapory mo e wy wietlić monity ostrzegaj ce, e oprogramowanie HP usiłuje uzyskać dost p do sieci. W odpowiedzi nale y zezwolić na dost p, wybieraj c opcj zawsze. Nast pnie kontynuuj instalacj oprogramowania HP. Pytania: Programy antywirusowe i programy do usuwania oprogramowania typu spyware mog blokować instalacj oprogramowania i powinny być wył czone. Pami taj, aby ponownie je wł czyć po zako czeniu instalacji. C4 Gratulacje! Przejd do kroku 16 tego podr cznika instalacji HP All-in-One 13

14 16 Zainstaluj oprogramowanie na kolejnych komputerach Je li w sieci znajduj si dodatkowe komputery, na ka dym z nich zainstaluj oprogramowanie urz dzenia HP All-in-One. Wybierz dysk CD urz dzenia HP All-in-One odpowiedni dla ka dej instalacji. Post puj zgodnie z instrukcjami wy wietlanymi na ekranie. Sprawd, czy wybrano typy poł cze pomi dzy sieci a urz dzeniem HP All-in-One (nie pomi dzy komputerem a sieci ). 17 Gratulacje! Przejd do kroku 18 tego podr cznika instalacji Rozwi zywanie problemów Problem: Pojawia si komunikat Zaci cie papieru. Rozwi zanie: Zdejmij tylne drzwiczki dost pu, a nast pnie ostro nie wyci gnij cały papier. Wył cz, a nast pnie wł cz urz dzenie. Włó ponownie papier. Problem: Ekran zawieraj cy monit o podł czenie kabla USB nie został wy wietlony. Rozwi zanie: Wyjmij, a nast pnie włó ponownie dysk CD z oprogramowaniem urz dzenia HP All-in-One dla systemu Windows. Patrz sekcja A. Problem: W systemie Windows został wy wietlony ekran Kreator dodawania nowego sprz tu. Rozwi zanie: Kliknij przycisk Anuluj. Odł cz kabel USB i ponownie włó dysk CD z oprogramowaniem urz dzenia HP All-in-One dla systemu Windows. Patrz sekcja A. Problem: Został wy wietlony ekran Nie udało si zako czyć instalacji urz dzenia. Rozwi zanie: Sprawd, czy nakładka panelu sterowania jest dobrze przymocowana. Odł cz urz dzenie HP All-in-One i podł cz je ponownie. Sprawd wszystkie poł czenia. Upewnij si, e kabel USB jest podł czony do komputera. Nie podł czaj kabla USB do klawiatury lub niezasilanego koncentratora. Patrz sekcja A. 14 HP All-in-One

15 Rozwi zywanie problemów z sieci? Problem: Nie wiadomo, czy sieć jest prawidłowo skonfigurowana. Rozwi zanie: Aby uzyskać informacje dotycz ce konfigurowania sieci, przejd do witryny Wprowad nazw Photosmart C7100, a nast pnie wyszukaj ci g Network Setup (Konfiguracja sieci). Problem: Poł czenie bezprzewodowe konfigurowane jest poprzez panel sterowania, a urz dzenie HP All-in-One nie ł czy si z sieci. Rozwi zanie: W routerze bezprzewodowym wł cz opcje nazw emisji sieci oraz wył cz dyskretne nazwy emisji. Przenie punkt dost pu bli ej urz dzenia HP All-in-One i sprawd, czy pomi dzy urz dzeniami nie ma adnych przeszkód. Wył cz router bezprzewodowy, a nast pnie wł cz go ponownie po upływie 30 sekund. Upewnij si, e wprowadzono wła ciwy tryb komunikacji bezprzewodowej i typ uwierzytelniania. Patrz kroki od C1 do C3. Wi cej informacji na temat rozwi zywania problemów zawiera Podr cznik u ytkownika. Problem: Wy wietlany jest komunikat Nie odnaleziono drukarki. Rozwi zanie: Upewnij si, e istnieje aktywne poł czenie z urz dzeniem HP All-in-One. Sprawd, czy na kolorowym wy wietlaczu graficznym jest wy wietlana ikona. Je li ikona nie jest wy wietlana, wróć do sekcji wyboru typu poł czenia (Sekcja B lub C). Je li istnieje aktywne poł czenie, spróbuj wykonać nast puj ce czynno ci: Wył cz urz dzenie HP All-in-One, a nast pnie wł cz je ponownie po upływie 30 sekund. Spróbuj tymczasowo wył czyć zapor. U ytkownicy sieci Ethernet (przewodowej): Sprawd kabel mi dzy routerem a urz dzeniem HP All-in-One. Sprawd kabel mi dzy komputerem a urz dzeniem HP All-in-One. Upewnij si, e karta sieciowa jest prawidłowo skonfigurowana. Problem: Podano nieprawidłowy klucz WEP lub hasło WPA. Problem mo e być spowodowany niepoprawnym wpisaniem, zmian wielko ci znaków w kluczu b d ha le lub wstawieniem odst pów na pocz tku lub na ko cu. Rozwi zanie: Ponownie uruchom Kreatora konfiguracji poł czenia bezprzewodowego i wpisz poprawny klucz WEP lub hasło WPA, upewniaj c si, e nie wyst puj odst py na pocz tku lub na ko cu. Problem: Mam program SecureEasySetup, ale po uruchomieniu Kreatora konfiguracji poł czenia bezprzewodowego pojawia si lista dost pnych sieci lub wy wietlany jest ekran Wybierz nazw sieci. Rozwi zanie: Prawdopodobn przyczyn jest upłyni cie wyznaczonego czasu po przeł czeniu routera na tryb SecureEasySetup. Ustaw ponownie tryb SecureEasySetup routera bezprzewodowego, a nast pnie ponownie uruchom Kreatora konfiguracji poł czenia bezprzewodowego. HP Photosmart C7100 All-in-One series Basics Guide Wi cej informacji na temat rozwi zywania problemów i konfiguracji mo na znale ć w podr czniku u ytkownika. HP All-in-One 15

16 18 Drukowanie zdj ć 4 x 6 cali (10 x 15 cm) a a Przełó kart pami ci z aparatu do odpowiedniego gniazda kart pami ci i naci nij przycisk Photosmart Express. Na kolorowym wy wietlaczu graficznym pojawi si menu Photosmart Express. b. Naci nij przycisk OK, aby wybrać opcj Wy. i druk. Na wy wietlaczu pojawi si najnowsze zdj cie znajduj ce si na karcie pami ci. c c U yj klawiszy strzałek, aby wybrać dane zdj cie. d d Przytrzymaj przycisk OK, aby wydrukować zdj cie. W przypadku plików przegl danych na wy wietlaczu mo na szybko wydrukować zdj cie w formacie 4 x 6 cali, naciskaj c przycisk Drukuj zdj cia. Urz dzenie HP All-in-One wydrukuje zdj cie znajduj ce si na karcie pami ci. Wskazówka: Aby wykonać kopi oryginalnego zdj cia, mo na u yć przycisku Wydr. ze sk. Wskazówka: Informacje dotycz ce drukowania zdj ć z kart pami ci oraz innych funkcji znajduj si w podr czniku u ytkownika oraz w pomocy ekranowej. Dodatkowa pomoc jest dost pna pod adresem Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. *Q * *Q * Q

Pocz tek. Usu cał ta m i pomara czow blokad. Zlokalizuj elementy urz dzenia. μ USB: μ, μ USB,

Pocz tek. Usu cał ta m i pomara czow blokad. Zlokalizuj elementy urz dzenia. μ USB: μ, μ USB, Pocz tek 1 μ USB: μ, μ USB,. μ μ HP All-in-One. μ, μ μ. USB U ytkownicy korzystaj cy z kabla USB: Aby prawidłowo zainstalować oprogramowanie, nie nale y podł czać kabla USB, dopóki nie pojawi si odpowiedni

Bardziej szczegółowo

Zdejmij cał ta m i podnie wy wietlacz. Zlokalizuj elementy urz dzenia. Papier fotograficzny 4 x 6 cali (10 x 15 cm)

Zdejmij cał ta m i podnie wy wietlacz. Zlokalizuj elementy urz dzenia. Papier fotograficzny 4 x 6 cali (10 x 15 cm) HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one User Guide Pocz tek 1 U ytkownicy korzystaj cy z kabla USB: Nie nale y podł czać kabla USB dopóki w podr czniku nie zostanie podana odpowiednia instrukcja. W przeciwnym

Bardziej szczegółowo

Wa ne: Kabel USB nale y podł czyć dopiero w kroku 15. W przeciwnym razie oprogramowanie mo e zostać nieprawidłowo zainstalowane. pojemniki z tuszem

Wa ne: Kabel USB nale y podł czyć dopiero w kroku 15. W przeciwnym razie oprogramowanie mo e zostać nieprawidłowo zainstalowane. pojemniki z tuszem 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. English Arabic Bahasa Português Hrvatski Cesky Dansk Nederland Suomi Français Deutsch Greek Hangul Hebrew Magyar Italiano Español 2004 Hewlett-Packard Development

Bardziej szczegółowo

Napotkane w trakcie instalacji problemy nale y wyja niać na podstawie punktu Rozwi zywanie problemów w ostatniej cz ci podr cznika.

Napotkane w trakcie instalacji problemy nale y wyja niać na podstawie punktu Rozwi zywanie problemów w ostatniej cz ci podr cznika. 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. English Arabic Bahasa Português Hrvatski Cesky Dansk Nederland Suomi Français Deutsch Greek Hangul Hebrew Magyar Italiano Español 2004 Hewlett-Packard Development

Bardziej szczegółowo

Pocz tek. Usu cał ta m. Znajd nast puj ce elementy

Pocz tek. Usu cał ta m. Znajd nast puj ce elementy 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. English Arabic Bahasa Português Hrvatski Cesky Dansk Nederland Suomi Français Deutsch Greek Hangul Hebrew Magyar Italiano Español 2004 Hewlett-Packard Development

Bardziej szczegółowo

Pocz tek 1. Usu cał ta m. Znajd nast puj ce elementy. µ USB: USB

Pocz tek 1. Usu cał ta m. Znajd nast puj ce elementy. µ USB: USB HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one Horizontal cover User image: Guide Replace this guideline area with either a cropped product photograph or a straight-on front-view illustration 2004 Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 - Podręcznik instalacji

Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 - Podręcznik instalacji Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 - Podręcznik instalacji Niniejszy przewodnik przedstawia ekspresową instalację za pomocą kreatora NETGEAR Smart Wizard i instalację samodzielnego sterownika

Bardziej szczegółowo

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006 Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami w tej Skróconej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Przewodnik AirPrint Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Modele urządzenia Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli. DCP-J40DW, MFC-J440DW/J450DW/J460DW

Bardziej szczegółowo

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji 1 2 MULTIMEDIA Internet 1. Zestaw instalacyjny 4 2. Budowa modemu ADSL 5 3. Podłączenie modemu ADSL 7 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/15_04/Z3 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Komunikatory internetowe - MS Messenger (PD3) Do czego s u y MSN Messenger? Wi

Bardziej szczegółowo

Sterownik AVerMedia i instalacja tunera TV w systemie Windows Media Center

Sterownik AVerMedia i instalacja tunera TV w systemie Windows Media Center Podręcznik użytkownika Sterownik AVerMedia i instalacja tunera TV w systemie Windows Media Center Polski ZRZECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Wszystkie zrzuty ekranowe użyte w niniejszej dokumentacji, to tylko

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS POLSKI ČESKY MAGYAR SLOVENSKÝ SAFESCAN MC-Software OPROGRAMOWANIE DO LICZENIA PIENIĘDZY SPIS TREŚCI WPROWADZENIE I

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI AEK Zakład Projektowy Os. Wł. Jagiełły 7/25 60-694 POZNAŃ tel/fax (061) 4256534, kom. 601 593650 www.aek.com.pl biuro@aek.com.pl REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1 Poznań 2011 REJESTRATOR RES800

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają porady

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa WiFi Micro USB N300 (N300MA)

Karta sieciowa WiFi Micro USB N300 (N300MA) Easy, Reliable & Secure 2012 On Networks All rights reserved. 240-10825-02 Instructions: If the CD does not start automatically, browse to the CD drive and double-click on autorun.exe. For Mac OS, double-click

Bardziej szczegółowo

Jak: Kopiować. Wysyłać cyfrowo. Faksować. Przechowywać zlecenia

Jak: Kopiować. Wysyłać cyfrowo. Faksować. Przechowywać zlecenia Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet seria CM6030/6040 Skrócona instrukcja obsługi Jak: Kopiować Wysyłać cyfrowo Faksować Przechowywać zlecenia www.hp.com/support/cljcm6030mfp www.hp.com/support/cljcm6040mfp

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI REPEATER WIFI MODEL WL0189

INSTRUKCJA INSTALACJI REPEATER WIFI MODEL WL0189 INSTRUKCJA INSTALACJI REPEATER WIFI MODEL WL0189 Wstęp: WiFi Repeater jest zintegrowanym przewodowo/bezprzewodowym urządzeniem sieciowym zaprojektowanym specjalnie dla małego biznesu, biura oraz dla domowego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00)

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00) 1 Spis treści ZaŜalenie klienta Diagnostyka Omówienie i opis wyprowadzeń Rozdział 2 Ogólny problem funkcjonalny Rozdział 3 Urządzenie nie działa lub nie uruchamia się (czarny ekran): Rozdział 3-1 Przycisk

Bardziej szczegółowo

Parowanie urządzeń Bluetooth. Instrukcja obsługi

Parowanie urządzeń Bluetooth. Instrukcja obsługi Parowanie urządzeń Bluetooth Instrukcja obsługi Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Ashampoo Rescue Disc

Ashampoo Rescue Disc 1 Ashampoo Rescue Disc Oprogramowanie pozwala na utworzenie nośnika odzyskiwania system na płycie CD, DVD lub nośniku USB. Ten system awaryjny jest zalecany w dwóch sytuacjach: 1. W celu przywrócenia kopii

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu Plantator oraz transferu pliku danych z/do PC kolektor danych PT-20

Instrukcja instalacji programu Plantator oraz transferu pliku danych z/do PC kolektor danych PT-20 BEXLAB RYSZARD MATUSZYK UL. BRZOZOWA 14 05-311 DĘBE WIELKIE TEL. KOM. 512-019-590 Instrukcja instalacji programu Plantator oraz transferu pliku danych z/do PC kolektor danych PT-20 http://bexlab.pl BEXLAB

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Skrócony podręcznik obsługi dla programu Wizualna poczta głosowa w wersji 8.5 lub nowszej

Skrócony podręcznik obsługi dla programu Wizualna poczta głosowa w wersji 8.5 lub nowszej QUICK START GUIDE Skrócony podręcznik obsługi dla programu Wizualna poczta głosowa w wersji 8.5 lub nowszej Czym jest Wizualna poczta głosowa? 2 Wizualna poczta głosowa w telefonie 2 Dostęp do Wizualna

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi DPH-300S Bezprzewodowy telefon IP/DECT

Skrócona instrukcja obsługi DPH-300S Bezprzewodowy telefon IP/DECT Skrócona instrukcja obsługi DPH-300S Bezprzewodowy telefon IP/DECT Zawartość opakowania DPH-300S Telefon bezprzewodo wy IP/DECT CD-ROM z instrukcją obsługi 3 akumulatory AAA NiMH Kabel telefoniczny (RJ-11)

Bardziej szczegółowo

Jabra Link 850. Podręcznik użytkownika. www.jabra.com

Jabra Link 850. Podręcznik użytkownika. www.jabra.com Jabra Link 850 Podręcznik użytkownika www.jabra.com SPIS treści 1. Prezentacja produktu...3 1.1 Jabra LINK 850...3 1.2 Akcesoria dodatkowe...4 2. PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA Jabra LINK 850...5 2.1 PODŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300. Model WN3100RP

Instalacja. Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300. Model WN3100RP Instalacja Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Model WN3100RP Wprowadzenie Wzmacniacz sygnału sieci WiFi firmy NETGEAR zwiększa zasięg sieci WiFi poprzez wzmocnienie istniejącego sygnału oraz poprawę jego

Bardziej szczegółowo

CHEVROLET MYLINK. Krótki przewodnik

CHEVROLET MYLINK. Krótki przewodnik CHEVROLET MYLINK Krótki przewodnik Chevrolet MyLink to system informacyjno-multimedialny, który poprawia komfort jazdy dzięki prostym złączom, możliwości zintegrowania smartfona oraz 7-calowemu ekranowi

Bardziej szczegółowo

Karta adaptacyjna GSM

Karta adaptacyjna GSM Proste zamontowanie karty adaptacyjnej GSM Karta adaptacyjna GSM Zainstalowanie karty SIM w karcie adaptacyjnej mini SIM Skrócona instrukcja obsługi Zainstalowanie karty SIM w karcie adaptacyjnej mini

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI I. REJESTRACJA 1. W pierwszej kolejno ci nale y sprawdzi, czy punkt dost powy PWSZ-FREE-WIFI-REJESTRACJA jest

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja Zarządzanie Zasobami by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja... 4 3. Okno główne programu... 5 3.1. Narzędzia do zarządzania zasobami... 5 3.2. Oś czasu... 7 3.3. Wykres Gantta...

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Instrukcja numer SPD2/08_05/Z6 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 Tworzenie i edycja zasad grup - zadanie 6 (PD2) Zadanie 6a Modyfikacja zasad grup

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange)

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) IBIB PAN, 2014-07-21 Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) 1. Otwieramy Panel Sterowania, przełączamy Widok na Duże ikony (przełączanie widoków znajduje się w prawym

Bardziej szczegółowo

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników.

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników. FRISKO-MOBILE Aplikacja FRISKO-MOBILE przeznaczona jest do zdalnej obsługi sterowników FRISKO podłączonych do sieci LAN o stałym adresie IP za pośrednictwem wbudowanych lub zewnętrznych modułów komunikacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz.

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz. Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA850RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje obok portu LAN tego urządzenia przez

Bardziej szczegółowo

1. Program Skype można pobrać ze strony producenta : http://www.skype.com/pl/downloadskype/skype-for-computer/

1. Program Skype można pobrać ze strony producenta : http://www.skype.com/pl/downloadskype/skype-for-computer/ INSTALACJA PROGRAMU SKYPE 1. Program Skype można pobrać ze strony producenta : http://www.skype.com/pl/downloadskype/skype-for-computer/ 2. Wybierz przycisk Pobierz Skype'a dla pulpitu Windows. 3. Zapisz

Bardziej szczegółowo

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Adapter USB do CB32 Produkt z kategorii: Elmes Cena: 42.00 zł z VAT (34.15 zł netto)

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja historii plików

Konfiguracja historii plików Wielu producentów oprogramowania oferuje zaawansowane rozwiązania do wykonywania kopii zapasowych plików użytkownika czy to na dyskach lokalnych czy w chmurze. Warto jednak zastanowić się czy instalacja

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online.

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online. SINAMICS G120C STARTER Tworzenie nowego projektu w trybie online. 1 Uruchomienie asystenta tworzenia projektu 1 2 3 page 2 W celu uruchomienia asystenta tworzenia nowego projektu nale y z menu (1) programu

Bardziej szczegółowo

AR-M236 AR-M276 CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA... MODEL

AR-M236 AR-M276 CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA... MODEL !!install_ar070_pol.book ページ 004 年 月 日 月 曜 日 午 前 0 時 0 分 MODEL AR-M6 AR-M76 CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA Str. WPROWADZENIE... i OPROGRAMOWANIE DLA SHARP AR-M0/M70...

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK 10 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi GPS VORDON

Instrukcja obsługi GPS VORDON Instrukcja obsługi GPS VORDON Witaj, Dziękujemy za skorzystanie z urządzenia marki Vordon. Użytkownik może korzystać z nawigatora GPS w każdej chwili w dowolnym miejscu, na przykład podczas jazdy, pieszo

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Monta i eksploatacja komputerów osobistych oraz urz dze peryferyjnych Oznaczenie kwalifikacji: E.12 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0 Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski ITM Zakład Technologii Maszyn, 15.10.2001 2 1.Uruchomienie programu Aby uruchomić program Norton Commander standardowo

Bardziej szczegółowo

DB-2180 Binocular LCD DigiCam. Informacje o produkcie D E B C

DB-2180 Binocular LCD DigiCam. Informacje o produkcie D E B C Informacje o produkcie F D E L K J A B C PL G H I A: Obiektyw lornetki (stały, 8-krotny zoom) B: Obiektyw aparatu cyfrowego (stały, 8-krotny zoom) C: Pokrętło ostrości aparatu cyfrowego D: Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja systemu videodomofonowego IP. System dla budownictwa jednorodzinnego.

Konfiguracja systemu videodomofonowego IP. System dla budownictwa jednorodzinnego. Konfiguracja systemu videodomofonowego IP. System dla budownictwa jednorodzinnego. SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE.... 3 2. KONFIGURACJA PANELI ZEWN TRZNYCH - USŁUGA WEB SERWIS.... 3 2.1 INFORMACJź WST PNź....

Bardziej szczegółowo

Logowanie do mobilnego systemu CUI i autoryzacja kodami SMS

Logowanie do mobilnego systemu CUI i autoryzacja kodami SMS Logowanie do mobilnego systemu CUI i autoryzacja kodami SMS Dostęp do strony logowania następuje poprzez naciśnięcie odpowiedniego dla rodzaju usługi linku dostępnego na stronie www.bsjaroslaw.pl.: lub

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 3 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-03-132 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja funkcji Skanowanie do E-mail

Konfiguracja funkcji Skanowanie do E-mail Podręcznik szybkiej konfiguracji skanowania XE3024PL0-2 Ten podręcznik zawiera instrukcje: Konfiguracja funkcji Skanowanie do E-mail na stronie 1 Konfiguracja funkcji Skanowanie do skrzynki na stronie

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

I. Zakładanie nowego konta użytkownika.

I. Zakładanie nowego konta użytkownika. I. Zakładanie nowego konta użytkownika. 1. Należy wybrać przycisk załóż konto na stronie głównej. 2. Następnie wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego oraz zaznaczyć akceptację regulaminu w

Bardziej szczegółowo

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy.

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy. Po wejściu na stronę pucharino.slask.pl musisz się zalogować (Nazwa użytkownika to Twój redakcyjny pseudonim, hasło sam sobie ustalisz podczas procedury rejestracji). Po zalogowaniu pojawi się kilka istotnych

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Instrukcja numer PING Pracownia internetowa w każdej szkole Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Poniższe rozwiązanie opisuje, jak zapisywać i odtwarzać obrazy całych dysków lub poszczególne partycje

Bardziej szczegółowo

UWAGA! PRZECZYTAJ NAJPIERW:

UWAGA! PRZECZYTAJ NAJPIERW: UWAGA! PRZECZYTAJ NAJPIERW: Aby korzystać z Wydziałowego VPNa należy, w skrócie, na komputerze zdalnym z którego chcemy się łączyć mieć zainstalowane 3 certyfikaty (ROOT-CA, SUB-CA-01 i certyfikat osobisty)

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 4 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-04-132 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Wyślij sterownik. Podręcznik administratora

Wyślij sterownik. Podręcznik administratora Wyślij sterownik Podręcznik administratora Styczeń 2013 www.lexmark.com Przegląd 2 Przegląd Aplikacja Wyślij sterownik umożliwia łatwe uzyskanie sterownika dla wybranego modelu drukarki. Aplikacja wysyła

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWA KAMERA HD

SAMOCHODOWA KAMERA HD SAMOCHODOWA KAMERA HD Instrukcja obsługi 87231 Aby w pełni wykorzystać wszystkie funkcje samochodowego rejestratora cyfrowego, przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją

Bardziej szczegółowo

Modem i sieci lokalne

Modem i sieci lokalne i sieci lokalne Numer katalogowy dokumentu: 383057-242 Pa dziernik 2005 r. Spis tre ci 1 Modem Używanie kabla modemowego...................... 2 Używanie odpowiedniego dla danego kraju adapteru kabla modemowego...................

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TIMER REMOTE SWITCH TRS06. Dla modeli NIKON D90/ D5000/ D7000/ D3100/ D5100

INSTRUKCJA OBSŁUGI TIMER REMOTE SWITCH TRS06. Dla modeli NIKON D90/ D5000/ D7000/ D3100/ D5100 INSTRUKCJA OBSŁUGI TIMER REMOTE SWITCH TRS06 Dla modeli NIKON D90/ D5000/ D7000/ D3100/ D5100 Schemat produktu dla serii TRS00 11 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 1. Połączenia dla róŝnych modeli aparatów 2. Kabel

Bardziej szczegółowo

Kamera termowizyjna FLIR Flir One na urządzenia z systemem Android, -20 do +120 C, 160 x 120 px

Kamera termowizyjna FLIR Flir One na urządzenia z systemem Android, -20 do +120 C, 160 x 120 px INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001374119 Kamera termowizyjna FLIR Flir One na urządzenia z systemem Android, -20 do +120 C, 160 x 120 px Strona 1 z 13 Kamera Flir One szybki Start Krok 1 Kamerę Flir One

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem

Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji mp3. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI I. REJESTRACJA 1. W pierwszej kolejno ci nale y sprawdzi, czy punkt dost powy PWSZ-FREE-WIFI-REJESTRACJA jest dost

Bardziej szczegółowo

Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji

Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji 9234594 Wydanie 2 Nokia, Nokia Connecting People i Pop-Port s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Copyright 2005

Bardziej szczegółowo

TECHNIK INFORMATYK - STYCZE 2010 Przyk adowe rozwi zanie (Zadanie nr 1)

TECHNIK INFORMATYK - STYCZE 2010 Przyk adowe rozwi zanie (Zadanie nr 1) Plik pobrany przez: andrzejpokrywka Data pobrania: 17:55:46 22-01-2011 TECHNIK INFORMATYK - STYCZE 2010 Przyk adowe rozwi zanie (Zadanie nr 1) 1. Tytu pracy egzaminacyjnej: Projekt realizacji prac prowadz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla sieci

Instrukcja obsługi dla sieci Instrukcja obsługi dla sieci Wersja 0 POL Spis treści 1 Wprowadzenie 1 Funkcje sieciowe...1 Inne funkcje...2 2 Zmiana ustawień sieciowych 3 Zmiana ustawień sieciowych urządzenia...3 Korzystanie z panelu

Bardziej szczegółowo

Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP /

Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP / KONFIGURATOR Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP / 1. Instalowanie sterowników karty sieciowej. Podczas pierwszej instalacji

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI CR-500- HD

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI CR-500- HD SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI CR-500- HD 1. BUDOWA REJESTRATORA 2. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU 3. MONTAś 4. TRYBY PRACY I ICH SYGNALIZACJA 5. ODTWARZANIE 6. USTAWIENIA 7. MAPA PAMIĘCI 8. SPECYFIKACJA 1. BUDOWA REJESTRATORA

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA

DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 www.numark-dj.pl e-mail: numark@numark-dj.pl 1. PROGRAM wciśnij

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446

Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446 Strona 1 z 7 Przeznaczenie do użycia Produkt wyposażono w wyjście zasilania, które można włączyć lub wyłączyć wbudowanym włącznikem

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 9

ESET NOD32 ANTIVIRUS 9 ESET NOD32 ANTIVIRUS 9 Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP Przewodnik Szybki start Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu Program ESET NOD32 Antivirus stanowi zaawansowane

Bardziej szczegółowo

DJCONTROL INSTINCT I DJUCED PIERWSZE KROKI

DJCONTROL INSTINCT I DJUCED PIERWSZE KROKI DJCONTROL INSTINCT I DJUCED PIERWSZE KROKI INSTALACJA Włóż płytę CD-ROM. Uruchom program instalacyjny. Wykonaj instrukcje. 1 6 2 7 3 4 5 1- alans kanałów 1 2 (wyjście miksu) 2- Głośność kanału 1 (lewego)

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI DENVER MPG-4054 NR Odtwarzacz medialny

PODRĘCZNIK OBSŁUGI DENVER MPG-4054 NR Odtwarzacz medialny PODRĘCZNIK OBSŁUGI DENVER MPG-4054 NR Odtwarzacz medialny Odtwarzacz wideo MP4 jest pełnym odtwarzaczem multimedialnym. Oznacza to, że odtwarza fotografie i e-booki tekstowe, nagrywa i odtwarza żywe audio

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III 1.1 Wstęp Grand Hand View III to uniwersalny konwerter obrazu z sygnału VGA na sygnał analogowy (TV). Urządzenie może być wykorzystane do gier komputerowych,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI PRZEGLĄDARKI INTERNET EXPLORER

INSTRUKCJA KONFIGURACJI PRZEGLĄDARKI INTERNET EXPLORER INSTRUKCJA KONFIGURACJI PRZEGLĄDARKI INTERNET EXPLORER Skorzystaj z instrukcji, jeśli na przeglądarce Internet Explorer nie możesz zalogować się do ING BusinessOnLine za pomocą etokena/karty. KROK 1 Podłącz

Bardziej szczegółowo

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej VinCent Office Moduł Drukarki Fiskalnej Wystawienie paragonu. Dla paragonów definiujemy nowy dokument sprzedaży. Ustawiamy dla niego parametry jak podano na poniższym rysunku. W opcjach mamy możliwość

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji bezprzewodowej

Podręcznik instalacji bezprzewodowej Podręcznik instalacji bezprzewodowej 2008 Lexmark International, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje o wydaniu czerwiec 2008 Niniejsze oświadczenie nie ma zastosowania w krajach, w których podobne

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004)

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004) Instrukcja numer SPD1/02_01/Z Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Dost p do zasobów sieciowych serwera i stacji - Zadania Zadanie 1 Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/02_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Dostęp do zasobów szkolnego serwera poprzez sieć Internet - zadania Zadanie

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 9.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 9.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 9.01.001 Instrukcja instalacji Program Płatnik wersja 9.01.001 SPIS TREŚCI 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik............................ 3 2. Wymagania systemowe programu..................................

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 Program Liczarka 2000 służy do archiwizowania i drukowania rozliczeń z przeprowadzonych transakcji pieniężnych. INSTALACJA PROGRAMU Program instalujemy na komputerze

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 5 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-05-132 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

46 Korzystanie z wyświetlacza. System Microsoft Windows XP. System Microsoft Windows Vista

46 Korzystanie z wyświetlacza. System Microsoft Windows XP. System Microsoft Windows Vista Dokonując dostosowania rozdzielczości wyświetlacza można uzyskać poprawę czytelności tekstu lub wyglądu obrazów na ekranie. W miarę zwiększania rozdzielczości, elementy są wyświetlane coraz mniejsze na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX

Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX 1. Pierwsze uruchomienie... 3 2. Ekran podstawowy widok diagramu... 4 3. Menu... 5 - Historia... 5 - Ustawienia... 6 - Ustawienia / Nastawa czasów...

Bardziej szczegółowo

PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA

PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP XL...6 2.2.1.

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Ogólna procedura przygotowania pracy do obrony w Archiwum Prac Dyplomowych 1. Student rejestruje pracę w dziekanacie tej jednostki uczelni, w której pisana

Bardziej szczegółowo

Modem Thomson SpeedTouch 330

Modem Thomson SpeedTouch 330 Modem Thomson SpeedTouch 330 szybki internet Szanowni Paƒstwo, uprzejmie dzi kujemy za okazane zaufanie i wybór usługi szybki internet. JesteÊmy przekonani, e korzystanie z dost pu do internetu Netii przyniesie

Bardziej szczegółowo

Type ETO2 Controller for ice and snow melting

Type ETO2 Controller for ice and snow melting Type ETO2 Controller for ice and snow melting 57652 06/08 (BJ) English page 2 Deutsch page 14 page 26 Russian page 38 SPIS TREŚCI Wyjaśnienie pojęć.................... Strona 26 Wprowadzenie.....................

Bardziej szczegółowo

3) Kreator nowego połaczenia

3) Kreator nowego połaczenia PROCEDURA ŁACZENIA ZDALNEGO Z LICENCJĄ OPROGRAMOWANIA SOFISTIK FEM DLA WERSJI 23 ORAZ 25 (2010) 1) Otwieramy Panel sterowania/ połączenia sieciowe 2) Utwórz nowe połączenie 3) Kreator nowego połaczenia

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej

Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej uu Wprowadzenie Istnieją dwa tryby sieci bezprzewodowej LAN: tryb infrastruktury do połączenia za pośrednictwem punktu dostępu oraz tryb ad-hoc do nawiązywania

Bardziej szczegółowo