Pocz tek. Usu cał ta m i pomara czow blokad. Zlokalizuj elementy urz dzenia. μ USB: μ, μ USB,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pocz tek. Usu cał ta m i pomara czow blokad. Zlokalizuj elementy urz dzenia. μ USB: μ, μ USB,"

Transkrypt

1 Pocz tek 1 μ USB: μ, μ USB,. μ μ HP All-in-One. μ, μ μ. USB U ytkownicy korzystaj cy z kabla USB: Aby prawidłowo zainstalować oprogramowanie, nie nale y podł czać kabla USB, dopóki nie pojawi si odpowiedni monit. Ten podr cznik pomaga skonfigurować sprz t i podł czyć urz dzenie HP All-in-One do komputera lub do sieci. W przypadku problemów w trakcie instalacji nale y zapoznać si z sekcj Rozwi zywanie problemów w dalszej cz ci tego podr cznika. 2 Usu cał ta m i pomara czow blokad μ. μ. Podnie drzwiczki kaset drukuj cych. Usu i wyrzuć pomara czow blokad zabezpieczaj c w czasie transportu. 3 Windows μ Zlokalizuj elementy urz dzenia ** * * *. μ μ. *Nale y zakupić oddzielnie. Zawarto ć opakowania mo e si ró nić. Mac HP Officejet 6300 All-in-One series Instrukcja instalacyjna urz dzenia HP Officejet 6300 All-in-One series

2 4 ' & " ( μ ) Przymocuj nakładk panelu sterowania (je li nie jest przymocowana) a! μμ & ". b / μ μ &,!. 0 μ. 0 μ μ. b "#$ % &' : / & ", μ HP All-in-One! a Dopasuj nakładk panelu sterowania do urz dzenia. b Doci nij mocno wszystkie brzegi nakładki, a zatrza nie si we wła ciwym miejscu. Sprawd, czy naro niki i dolny brzeg s przymocowane. Upewnij si, e przyciski s dost pne. WA NE: Zało enie nakładki panelu sterowania jest niezb dnym warunkiem działania urz dzenia HP All-inOne! 5 + " " Załó zasobniki papieru i włó papier d '. b + ". c ' ". + " μ " ". d + ( # ). $ μ " μ, " μ. e ' # # #. 2 HP All-in-One c b a e a Włó do urz dzenia zasobnik dolny. b Przesu prowadnic papieru w lewo. c Włó zwykły biały papier. Dosu prowadnic do brzegu papieru. d Przymocuj zasobnik górny (wyj ciowy). Upewnij si, e górny brzeg zasobnika jest zaczepiony o jasnoszare zatrzaski, a nast pnie opu ć go. e Wyci gnij i obróć przedłu enie zasobnika wyj ciowego.

3 6 Podł cz przewód zasilaj cy μ USB: USB μ. 7 Podł cz kabel telefoniczny U ytkownicy korzystaj cy z kabla USB: Nie nale y podł czać kabla USB, dopóki w podr czniku nie zostanie podana odpowiednia instrukcja. a b (1-LINE) μ (1- LINE). b (2-EXT) μ, μ HP All-in-One. (2-EXT),, μ. μ., μ : DSL VoIP/FoIP ISDN μ Δ a (1-LINE) Podł cz jeden koniec dostarczonego kabla telefonicznego do portu telefonu (1-LINE), a drugi do ciennego gniazdka telefonicznego. b (2-EXT) Wykonaj tak e poni sze czynno ci, aby podł czyć do urz dzenia HP All-in-One telefon/ automat zgłoszeniowy. Wyjmij wtyk z portu (2-EXT), a nast pnie podł cz do tego portu kabel telefoniczny lub przewód automatu zgłoszeniowego. Dodatkowe informacje na temat instalacji faksu znajduj si w Podr czniku u ytkownika. Z informacjami w Podr czniku u ytkownika nale y zapoznać si w przypadku u ywania własnego kabla telefonicznego lub korzystania z nast puj cych funkcji: DSL VoIP/FoIP ISDN Poczta głosowa Dzwonienie dystynktywne HP All-in-One 3

4 8 μ Naci nij przycisk Wł cz μ μ μ. b μ, μ, OK. μ /, OK. 9 μ Otwórz drzwiczki kaset drukuj cych a Po naci ni ciu przycisku Wł cz zaczekaj na wy wietlenie monitu o wybranie j zyka. b Aby ustawić j zyk informacji na wy wietlaczu, za pomoc klawiszy strzałek wybierz odpowiedni j zyk, naci nij przycisk OK, a nast pnie potwierd wybór. Za pomoc przycisków strzałek wybierz odpowiedni kraj/region, naci nij przycisk OK, a nast pnie potwierd wybór. μ, μ. μ μ. Podnie drzwiczki kaset drukuj cych do oporu. Karetka przesunie si w prawo. 10 Zdejmij ta m z obu kaset drukuj cych μ. : μ μ. Zdejmij ta m z obu kaset drukuj cych. OSTRO NIE: Nie nale y dotykać styków w kolorze miedzianym ani ponownie naklejać ta my na kasety drukuj ce. 4 HP All-in-One

5 μ μ 11 Włó trójkolorow kaset drukuj c μ μ μ. μ. μ μ μ HP μμ. b μ μ μ. c μ μ μ μ,. Wło enie kaset drukuj cych jest mo liwe pod warunkiem, e urz dzenie jest wł czone. Sprawd, czy karetka znajduje si z prawej strony. a Chwyć trójkolorow kaset drukuj c tak, aby etykieta HP była na górze. b Umie ć trójkolorow kaset drukuj c z przodu lewego gniazda oznaczonego zielon etykiet. c Mocno wci nij kaset do gniazda, a zatrza nie si w odpowiednim miejscu. HP All-in-One 5

6 μ μ 12 Włó czarn kaset drukuj c μ μ μ μ HP μμ. b μ μ μ μ μ. c μ μ μ μ,. d μ. a Chwyć czarn kaset drukuj c tak, aby etykieta HP była na górze. b Umie ć czarn kaset drukuj c z przodu prawego gniazda oznaczonego czarnopomara czow etykiet. c Mocno wci nij kaset do gniazda, a zatrza nie si w odpowiednim miejscu. d Zamknij drzwiczki kaset drukuj cych. 6 HP All-in-One

7 13 a μμ μ Wyrównaj kasety drukuj ce b μ, μ μ μ μ μ μμ.,, OK μ μ μ,. b μμ.. OK. μ μμ,. μμ μ. Po zamkni ciu drzwiczek kaset drukuj cych zostanie wy wietlony komunikat o gotowo ci urz dzenia do wyrównania. a Sprawd, czy papier jest wło ony, a nast pnie po ka dym komunikacie naciskaj przycisk OK, aby rozpocz ć proces. b Zostanie wydrukowana strona wyrównania. Sprawd stan na wy wietlaczu. Naci nij przycisk OK, aby zako czyć proces. Je li podczas wyrównywania wyst piły problemy, nale y sprawdzić, czy załadowano zwykły biały papier. Po wydrukowaniu strony wyrównanie zostanie zako czone. 14 Wł cz komputer,,, μ μ. b μμ. a Wł cz komputer, w razie potrzeby zaloguj si, a nast pnie zaczekaj na wy wietlenie pulpitu. b Zamknij wszystkie otwarte programy. HP All-in-One 7

8 (A B) 15 Wybierz JEDEN typ poł czenia (A lub B) A: USB - μ A: Poł czenie USB - Nie podł czaj jeszcze kabla μ. ( μ μ.) μ : USB. USB, ( 9). U yj tego typu poł czenia, je li chcesz podł czyć urz dzenie bezpo rednio do jednego komputera (nie podł czaj go, zanim oprogramowanie nie wy wietli odpowiedniego monitu). Wymagane wyposa enie: kabel USB. Instrukcje dotycz ce poł czenia USB znajduj si w Sekcji A (strona 9). B: Δ Ethernet ( μ ) B: Sieć Ethernet (przewodowa) μ μ μ Ethernet. μ : Δ μ / μ / Ethernet. μ Ethernet, ( 11). U yj tego typu poł czenia, je li chcesz podł czyć urz dzenie do sieci za pomoc kabla sieci Ethernet. Wymagane wyposa enie: koncentrator/router/przeł cznik i kabel Ethernet. Instrukcje dotycz ce poł czenia za pomoc kabla Ethernet znajduj si w Sekcji B (strona 11). μ μ μ, μ HP Officejet 6300 μ Network Setup ( μ ). Aby uzyskać wi cej informacji na temat konfigurowania sieci, nale y przej ć do witryny wpisać HP Officejet 6300 i wyszukać ci g Network Setup (Konfiguracja sieci). 8 HP All-in-One

9 A: USB Sekcja A: Poł czenie USB A1 CD Wybierz odpowiedni dysk CD Windows: CD Windows HP All-in-One. b μ, μ. c,. μ. : μ, μ, CD-ROM,, setup.exe. Mac: CD Mac HP All-in-One. b μ. U ytkownicy komputerów Macintosh: a Włó szary dysk CD z oprogramowaniem urz dzenia HP All-in-One przeznaczonym dla komputerów Macintosh. b Przejd do nast pnej strony. U ytkownicy systemu Windows: a Włó zielony dysk CD z oprogramowaniem urz dzenia HP All-in-One przeznaczonym dla systemu Windows. b Post puj zgodnie z instrukcjami wy wietlanymi na ekranie, aby zainstalować oprogramowanie. c Na ekranie Rodzaj poł czenia wybierz opcj bezpo rednio z komputerem. Przejd do nast pnej strony. UWAGA: Je li ekran startowy nie zostanie wy wietlony, kliknij dwukrotnie ikon Mój komputer, kliknij dwukrotnie ikon CD-ROM, a nast pnie kliknij dwukrotnie plik setup.exe. HP All-in-One s 9

10 A2 USB Podł cz kabel USB Mac: USB USB μ. U ytkownicy komputerów Macintosh: a Za pomoc kabla USB poł cz port USB komputera z portem USB z tyłu urz dzenia. Windows: μ USB. ( μ.) μ, USB μ HP All-in-One,, USB. b μ.. U ytkownicy systemu Windows: a Post puj zgodnie z instrukcjami wy wietlanymi na ekranie, a zostanie wy wietlony monit o podł czenie kabla USB (mo e to potrwać kilka minut). Po wy wietleniu monitu podł cz kabel USB do portu z tyłu urz dzenia HP All-in-One, a nast pnie do dowolnego portu USB komputera. b Post puj zgodnie z instrukcjami wy wietlanymi na ekranie. Wypełnij polecenia na ekranach Kreator konfiguracji faksu i Zarejestruj si teraz. b CD HP All-in-One. HP All-in-One Installer. c, μ μ μ Setup Assistant ( ). b Włó dysk CD urz dzenia HP All-in-One. Kliknij dwukrotnie ikon HP All-in-One Installer (Instalator urz dzenia HP All-in-One). c Wypełnij polecenia na wszystkich ekranach, w tym na ekranie Setup Assistant (Asystent ustawie ). A3!, μ HP All-in-One. Gratulacje! Przejd do ostatniej strony i wypróbuj urz dzenie HP All-in-One. 10 HP All-in-One

11 B: Δ Ethernet ( μ ) Sekcja B: Sieć Ethernet (przewodowa) B1 Ethernet Podł cz kabel Ethernet μ. b Ethernet Ethernet μ. c Ethernet μ / μ /. μ, μ μ μ. : Ethernet μ μ.. USB, μ Ethernet. a Wyjmij ółty wtyk z tyłu urz dzenia. b Podł cz jeden koniec kabla Ethernet do portu Ethernet z tyłu urz dzenia. c Podł cz drugi koniec kabla Ethernet do koncentratora/routera/przeł cznika. Je li kabel jest zbyt krótki, mo na zakupić dłu szy. WA NE: Nie nale y podł czać kabla Ethernet do modemu kablowego. Konieczny jest dost p do działaj cej sieci. Je li podł czono ju kabel USB, nie nale y podł czać kabla Ethernet. B2 CD Wybierz odpowiedni dysk CD Windows: CD Windows HP All-in-One. U ytkownicy systemu Windows: a Włó zielony dysk CD z oprogramowaniem urz dzenia HP All-in-One przeznaczonym dla systemu Windows. Mac: CD Mac HP All-in-One. U ytkownicy komputerów Macintosh: a Włó szary dysk CD z oprogramowaniem urz dzenia HP All-in-One przeznaczonym dla komputerów Macintosh. HP All-in-One 11

12 B2 Ethernet: Ethernet: Ci g dalszy Mac: b HP All-in-One Installer. c, μ μ μ Setup Assistant ( ). μ. Windows: b μ, μ. c, μ.. d μ μ μ μ,.. μ. U ytkownicy komputerów Macintosh: b Kliknij dwukrotnie ikon HP All-in-One Installer (Instalator urz dzenia HP All-in-One). c Wypełnij polecenia na wszystkich ekranach, w tym na ekranie Setup Assistant (Asystent ustawie ). Przejd do nast pnej strony. : μ, μ, CD-ROM,, setup.exe. U ytkownicy systemu Windows: b Post puj zgodnie z instrukcjami wy wietlanymi na ekranie, aby zainstalować oprogramowanie. c Na ekranie Rodzaj poł czenia wybierz opcj przez sieć. Post puj zgodnie z instrukcjami wy wietlanymi na ekranie. d Dla wszystkich komunikatów zapory musisz wybrać opcj odblokuj lub akceptuj, aby instalacja zako czyła si powodzeniem. Post puj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami wy wietlanymi na ekranie. Przejd do nast pnej strony. UWAGA: Je li ekran startowy nie zostanie wy wietlony, kliknij dwukrotnie ikon Mój komputer, kliknij dwukrotnie ikon CD-ROM, a nast pnie kliknij dwukrotnie plik setup.exe. μμ, spyware μ μ μ. μ, μ HP Officejet 6300,, μ Firewalls ( ). Programy antywirusowe, programy do usuwania spamu i zapory mog blokować instalacj oprogramowania. Aby uzyskać szczegółowe informacje, nale y przej ć do witryny wpisać HP Officejet 6300, a nast pnie wyszukać ci g Firewalls (Zapory). 12 HP All-in-One

13 B3 μ Zainstaluj oprogramowanie na kolejnych komputerach, μ HP All-in-One. CD HP Allin-One.. μ HP All-in-One ( μ ). Je li w sieci znajduj si dodatkowe komputery, na ka dym z nich zainstaluj oprogramowanie urz dzenia HP All-in-One. Przy ka dej instalacji wybierz wła ciwy dysk CD z oprogramowaniem urz dzenia HP All-in-One. Post puj zgodnie z instrukcjami wy wietlanymi na ekranie. Sprawd, czy wybrano typ poł czenia mi dzy sieci a urz dzeniem HP All-in-One (nie mi dzy komputerem a sieci ). B4!, μ HP All-in-One. Gratulacje! Przejd do ostatniej strony i wypróbuj urz dzenie HP All-in-One. μ μ Rozwi zywanie Rozwi zywanie problemów w μ : μ μ μ μ. μ : μ... μ.. Problem: Został wy wietlony komunikat Zaci cie karetki. Rozwi zanie: Otwórz drzwiczki kaset drukuj cych. Sprawd, czy został wyj ty pomara czowy wtyk. Wyjmij wszystkie ta my z wn trza urz dzenia. Wył cz urz dzenie, a nast pnie zaczekaj minut. Wł cz ponownie urz dzenie. HP All-in-One 13

14 μ μ Rozwi zywanie problemów μ : Δ μ USB. μ : CD Windows HP All-in-One.. Problem: Ekran zawieraj cy monit o podł czenie kabla USB nie został wy wietlony. Rozwi zanie: Wyjmij, a nast pnie włó ponownie dysk CD z oprogramowaniem urz dzenia HP All-in-One przeznaczonym dla systemu Windows. Patrz Sekcja A. μ : μ Microsoft. μ :. USB,, CD HP All-in-One Windows.. Problem: Został wy wietlony ekran Kreator dodawania sprz tu. Rozwi zanie: Kliknij przycisk Anuluj. Odł cz kabel USB, a nast pnie włó ponownie dysk CD z oprogramowaniem urz dzenia HP All-in-One dla systemu Windows. Patrz Sekcja A. μ : μ. μ :. HP All-in-One.. USB μ. USB μ μ μ (hub).. Problem: Został wy wietlony ekran Nie udało si zako czyć instalacji urz dzenia. Rozwi zanie: Sprawd, czy nakładka panelu sterowania jest dobrze przymocowana. Odł cz urz dzenie HP All-in-One i podł cz je ponownie. Sprawd wszystkie poł czenia. Upewnij si, e kabel USB jest podł czony do komputera. Nie podł czaj kabla USB do klawiatury lub niezasilanego koncentratora. Patrz Sekcja A. 14 HP All-in-One

15 Δ μ 5 a + "! ', μ " μ HP All-in-One.! μ μ % %. $% " % % " 10x15 cm (4x6 ). ' ". + " μ ". b b 0 μ % % 10x15 cm (4x6 ). c c ' % % (μ & ) # μ %. 0 μ % % % μ μ %. J μμ. d d / μ Y μ ). G HP All-in-One μ % % %. a ' % μ # % % μ μ μ, " ".! μ μ μ & % % % μ ", μ % μ. ' μ μ. b b 0 " ", ", μ Z μ ). c c 9 % μ, μ " μ # % %. μ % % μ μ, # ; "., # support. Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

16 *Q * *Q * Przetestuj funkcje Q a Gratulacje! Po zako czeniu konfiguracji mo na rozpocz ć korzystanie z urz dzenia HP All-in-One. Wydrukuj ulubione zdj cie. a Wyjmij zwykły biały papier i włó papier fotograficzny formatu 10 x 15 cm (4 x 6 cali). Umie ć papier błyszcz c stron w dół. Dosu prowadnice do stosu papieru. b b Znajd zdj cie formatu 10 x 15 cm (4 x 6 cali). c c Umie ć zdj cie (obrazem w dół) w prawym przednim naro niku szyby. Upewnij si, e dłu sza kraw d zdj cia jest wyrównana wzgl dem przodu szyby. Zamknij pokryw. d d Naci nij przycisk Kopiuj Kolor. Urz dzenie HP All-in-One wykona kopi oryginalnego zdj cia. a Arkusz próbny to prosty sposób na wybranie zdj ć i wykonanie odbitek bezpo rednio z karty pami ci, bez potrzeby korzystania z komputera. Spróbuj wydrukować arkusz próbny z karty pami ci aparatu cyfrowego. a Włó kart pami ci do odpowiedniego gniazda. b b Sprawd, czy załadowany jest zwykły biały papier, a nast pnie naci nij przycisk Arkusz próbny. c c Po wydrukowaniu arkusza próbnego mo na wybrać zdj cia do druku. Informacje dotycz ce drukowania zdj ć z kart pami ci znajduj si w Podr czniku u ytkownika oraz w pomocy ekranowej. Dodatkowa pomoc jest dost pna pod adresem Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 płaskie skanery cyfrowe

hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 płaskie skanery cyfrowe hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 płaskie skanery cyfrowe instrukcja obsługi hp scanjet 2400, 3670, 3690 i 3970 płaskie skanery cyfrowe instrukcja obsługi informacje o prawach autorskich Copyright Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

PJD6243 DLP Projektor

PJD6243 DLP Projektor PJD6243 DLP Projektor Model No. VS14425 - - - - - - - i ii - - - Substancja Proponowana maksymalna koncentracja Rzeczywista koncentracja 1 - - - PJD6243 ViewSonic DLP Projector VS14425 PJD6243_UG_POL Rev.

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

HP Photosmart 5510 series

HP Photosmart 5510 series HP Photosmart 5510 series Spis treści 1 Pomoc HP Photosmart 5510 series...3 2 Zapoznanie z HP Photosmart Elementy drukarki...5 Funkcje panelu sterowania...6 Spis treści 3 W jaki sposób?...7 4 Drukowanie

Bardziej szczegółowo

LF6170dw. SFF 6170dw. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Instrukcja obsługi

LF6170dw. SFF 6170dw. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Instrukcja obsługi LF6170dw SFF 6170dw Register your product and get support at www.philips.com/welcome Instrukcja obsługi Wstęp Wstęp Szanowny Kliencie! Szanowny Kliencie! Brand Variabel Nabywając to urządzenie wybrałeś

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi PL IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Spis tre ci Przed u yciem urz dzenia Wst p...3 Wa ne informacje dotycz ce bezpiecze stwa...4 1. Przegl

Bardziej szczegółowo

Campus. Instrukcja obs ugi. Bezobs ugowy system drukowania, kopiowania i skanowania

Campus. Instrukcja obs ugi. Bezobs ugowy system drukowania, kopiowania i skanowania Campus Instrukcja obs ugi 1 Zawarto 1. Elementy funkcjonalne systemu Documaster Campus...3 2. Sposób funkcjonowania systemu Documaster Campus...3 3. Zak adanie konta...4 4. Zmiana has a u ytkownika...4

Bardziej szczegółowo

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

HP Deskjet Ink Advantage All-in-One Series K209. Pomoc dla systemu Windows

HP Deskjet Ink Advantage All-in-One Series K209. Pomoc dla systemu Windows HP Deskjet Ink Advantage All-in-One Series K209 Pomoc dla systemu Windows HP Deskjet Ink Advantage All-in-One Series - K209 Spis treści 1 W jaki sposób?...3 2 Zapoznanie z HP All-in-One Elementy drukarki...5

Bardziej szczegółowo

Administracja systemu Windows Sewer 2003

Administracja systemu Windows Sewer 2003 Administracja systemu Windows Sewer 2003 mrat Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale Zarz dzanie zdalne serwerami» Zarz dzanie serwerem przy u yciu programu Remote Assiscance (Pomoc zdalna)» Zarz

Bardziej szczegółowo

uwaga! aby korzystaç z neostrady tp z telewizjà zainstaluj modem livebox tp

uwaga! aby korzystaç z neostrady tp z telewizjà zainstaluj modem livebox tp uwaga! aby korzystaç z neostrady tp z telewizjà zainstaluj modem livebox tp instalacja modemu livebox tp z wykorzystaniem p yty instalacyjnej CD 3 uruchomienie programu instalacyjnego 4 pod àczenie modemu

Bardziej szczegółowo

HP Officejet J5700 Podr cznik u ytkownika. User G u

HP Officejet J5700 Podr cznik u ytkownika. User G u HP Officejet J5700 Podr cznik u ytkownika User G u Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Z wyjątkiem przypadków

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07 Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA GDA SK ca10u_pl 08/07 OSTRZE ENIA Aby unikn problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie si z instrukcj przed przyst pieniem do u ytkowania

Bardziej szczegółowo

HP Deskjet F2200 All-in-One series. Pomoc dla systemu Windows

HP Deskjet F2200 All-in-One series. Pomoc dla systemu Windows HP Deskjet F2200 All-in-One series Pomoc dla systemu Windows HP Deskjet F2200 All-in-One series Spis treści 1 Pomoc urządzenia HP Deskjet F2200 All-in-One series...7 2 HP All-in-One opis Urządzenie HP

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series

Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series 2008 www.lexmark.com Spis treści Przepisy bezpieczeństwa...9 Wprowadzenie...10 Znajdowanie informacji o drukarce...10 Konfigurowanie drukarki...14 Obchodzenie

Bardziej szczegółowo

Skaner fotograficzny HP Scanjet 4370 Podręcznik użytkownika

Skaner fotograficzny HP Scanjet 4370 Podręcznik użytkownika Skaner fotograficzny HP Scanjet 4370 Podręcznik użytkownika HP Scanjet 4370 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Z wyjątkiem przypadków

Bardziej szczegółowo

HP Officejet Pro L7300/L7500/L7600/L7700 Podręcznik użytkownika

HP Officejet Pro L7300/L7500/L7600/L7700 Podręcznik użytkownika HP Officejet Pro L7300/L7500/L7600/L7700 Podręcznik użytkownika HP z serii Officejet Pro L7300/L7500/ L7600/L7700 All-in-One Podręcznik użytkownika Informacje dotyczące praw autorskich 2007 Copyright

Bardziej szczegółowo

P 44 INSTRUKCJA OBS UGI NISZCZARKA DOKUMENTÓW NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍ STROJ NÁVOD NA OBSLUHU SKARTOVA KA KASUTUSJUHEND PABERIPURUSTAJA

P 44 INSTRUKCJA OBS UGI NISZCZARKA DOKUMENTÓW NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍ STROJ NÁVOD NA OBSLUHU SKARTOVA KA KASUTUSJUHEND PABERIPURUSTAJA INSTRUKCJA OBS UGI NISZCZARKA DOKUMENTÓW NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍ STROJ NÁVOD NA OBSLUHU SKARTOVA KA KASUTUSJUHEND PABERIPURUSTAJA NAVODILO ZA UPORABO UNI EVALEC DOKUMENTOV ÜZEMELTETÉSI ÚTMUTATÓ IRATMEGSEMMISÍT

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Monta i eksploatacja komputerów osobistych oraz urz dze peryferyjnych Oznaczenie kwalifikacji: E.12 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. www.wsip.pl 3

Spis tre ci. www.wsip.pl 3 Spis tre ci Wst p...9 1. Obs uga akt osobowych i wynagrodze... 11 1.1. Obowi zki pracodawcy w zakresie prowadzenia akt osobowych... 11 1.2. Zak adanie firmy...12 1.3. Charakterystyka typowych elementów

Bardziej szczegółowo

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4. MATERIA NAUCZANIA 4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4.1.1. Materia nauczania Definicje Dysk twardy (hard disk drive) to hermetycznie zamkni ty uk ad, sk adaj cy si z dwóch lub

Bardziej szczegółowo

LaserJet Pro M201, M202

LaserJet Pro M201, M202 LaserJet Pro M201, M202 Podręcznik użytkownika M201n M202n M201dw M202dw www.hp.com/support/ljm201 www.hp.com/support/ljm202 HP LaserJet Pro M201, M202 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja

Bardziej szczegółowo

LASERJET PROFESSIONAL CP1020. Podręcznik użytkownika

LASERJET PROFESSIONAL CP1020. Podręcznik użytkownika LASERJET PROFESSIONAL CP1020 Podręcznik użytkownika Drukarki kolorowe HP LaserJet Pro serii CP1020 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Bardziej szczegółowo

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3.

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3. Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu 9355428 Wydanie 3. DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION z pe³n± odpowiedzialno ci± o wiadczamy, e produkt TME-3 spe³nia wszystkie wymogi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35 Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35 Instrukcja obs³ugi (wydanie luty 2005) Copyright 2005 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

Opcje dostêpu zdalnego

Opcje dostêpu zdalnego Rozdzia³ 32 Nowa funkcja! Tworzenie po³¹czenia pulpitu zdalnego z innym komputerem 892 Nowa funkcja! U ywanie Pod³¹czania pulpitu zdalnego 899 Dostêp zdalny poprzez Wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) 912 ¹czenie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA MFC-253CW MFC-255CW MFC-257CW MFC-295CN Wersja 0 POL Jeśli potrzebujesz pomocy Serwisu Prosimy o wypełnienie poniższej informacji do wykorzystania w przyszłości: Numer model MFC-253CW,

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/12_01/Z Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 (PD3) Hosting - obs uga zarejestrowanej domeny na serwerze SBS Wprowadzenie Szkolny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi (wydanie luty 2005) Copyright 2005 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo