Pocz tek. Usu cał ta m i pomara czow blokad. Zlokalizuj elementy urz dzenia. μ USB: μ, μ USB,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pocz tek. Usu cał ta m i pomara czow blokad. Zlokalizuj elementy urz dzenia. μ USB: μ, μ USB,"

Transkrypt

1 Pocz tek 1 μ USB: μ, μ USB,. μ μ HP All-in-One. μ, μ μ. USB U ytkownicy korzystaj cy z kabla USB: Aby prawidłowo zainstalować oprogramowanie, nie nale y podł czać kabla USB, dopóki nie pojawi si odpowiedni monit. Ten podr cznik pomaga skonfigurować sprz t i podł czyć urz dzenie HP All-in-One do komputera lub do sieci. W przypadku problemów w trakcie instalacji nale y zapoznać si z sekcj Rozwi zywanie problemów w dalszej cz ci tego podr cznika. 2 Usu cał ta m i pomara czow blokad μ. μ. Podnie drzwiczki kaset drukuj cych. Usu i wyrzuć pomara czow blokad zabezpieczaj c w czasie transportu. 3 Windows μ Zlokalizuj elementy urz dzenia ** * * *. μ μ. *Nale y zakupić oddzielnie. Zawarto ć opakowania mo e si ró nić. Mac HP Officejet 6300 All-in-One series Instrukcja instalacyjna urz dzenia HP Officejet 6300 All-in-One series

2 4 ' & " ( μ ) Przymocuj nakładk panelu sterowania (je li nie jest przymocowana) a! μμ & ". b / μ μ &,!. 0 μ. 0 μ μ. b "#$ % &' : / & ", μ HP All-in-One! a Dopasuj nakładk panelu sterowania do urz dzenia. b Doci nij mocno wszystkie brzegi nakładki, a zatrza nie si we wła ciwym miejscu. Sprawd, czy naro niki i dolny brzeg s przymocowane. Upewnij si, e przyciski s dost pne. WA NE: Zało enie nakładki panelu sterowania jest niezb dnym warunkiem działania urz dzenia HP All-inOne! 5 + " " Załó zasobniki papieru i włó papier d '. b + ". c ' ". + " μ " ". d + ( # ). $ μ " μ, " μ. e ' # # #. 2 HP All-in-One c b a e a Włó do urz dzenia zasobnik dolny. b Przesu prowadnic papieru w lewo. c Włó zwykły biały papier. Dosu prowadnic do brzegu papieru. d Przymocuj zasobnik górny (wyj ciowy). Upewnij si, e górny brzeg zasobnika jest zaczepiony o jasnoszare zatrzaski, a nast pnie opu ć go. e Wyci gnij i obróć przedłu enie zasobnika wyj ciowego.

3 6 Podł cz przewód zasilaj cy μ USB: USB μ. 7 Podł cz kabel telefoniczny U ytkownicy korzystaj cy z kabla USB: Nie nale y podł czać kabla USB, dopóki w podr czniku nie zostanie podana odpowiednia instrukcja. a b (1-LINE) μ (1- LINE). b (2-EXT) μ, μ HP All-in-One. (2-EXT),, μ. μ., μ : DSL VoIP/FoIP ISDN μ Δ a (1-LINE) Podł cz jeden koniec dostarczonego kabla telefonicznego do portu telefonu (1-LINE), a drugi do ciennego gniazdka telefonicznego. b (2-EXT) Wykonaj tak e poni sze czynno ci, aby podł czyć do urz dzenia HP All-in-One telefon/ automat zgłoszeniowy. Wyjmij wtyk z portu (2-EXT), a nast pnie podł cz do tego portu kabel telefoniczny lub przewód automatu zgłoszeniowego. Dodatkowe informacje na temat instalacji faksu znajduj si w Podr czniku u ytkownika. Z informacjami w Podr czniku u ytkownika nale y zapoznać si w przypadku u ywania własnego kabla telefonicznego lub korzystania z nast puj cych funkcji: DSL VoIP/FoIP ISDN Poczta głosowa Dzwonienie dystynktywne HP All-in-One 3

4 8 μ Naci nij przycisk Wł cz μ μ μ. b μ, μ, OK. μ /, OK. 9 μ Otwórz drzwiczki kaset drukuj cych a Po naci ni ciu przycisku Wł cz zaczekaj na wy wietlenie monitu o wybranie j zyka. b Aby ustawić j zyk informacji na wy wietlaczu, za pomoc klawiszy strzałek wybierz odpowiedni j zyk, naci nij przycisk OK, a nast pnie potwierd wybór. Za pomoc przycisków strzałek wybierz odpowiedni kraj/region, naci nij przycisk OK, a nast pnie potwierd wybór. μ, μ. μ μ. Podnie drzwiczki kaset drukuj cych do oporu. Karetka przesunie si w prawo. 10 Zdejmij ta m z obu kaset drukuj cych μ. : μ μ. Zdejmij ta m z obu kaset drukuj cych. OSTRO NIE: Nie nale y dotykać styków w kolorze miedzianym ani ponownie naklejać ta my na kasety drukuj ce. 4 HP All-in-One

5 μ μ 11 Włó trójkolorow kaset drukuj c μ μ μ. μ. μ μ μ HP μμ. b μ μ μ. c μ μ μ μ,. Wło enie kaset drukuj cych jest mo liwe pod warunkiem, e urz dzenie jest wł czone. Sprawd, czy karetka znajduje si z prawej strony. a Chwyć trójkolorow kaset drukuj c tak, aby etykieta HP była na górze. b Umie ć trójkolorow kaset drukuj c z przodu lewego gniazda oznaczonego zielon etykiet. c Mocno wci nij kaset do gniazda, a zatrza nie si w odpowiednim miejscu. HP All-in-One 5

6 μ μ 12 Włó czarn kaset drukuj c μ μ μ μ HP μμ. b μ μ μ μ μ. c μ μ μ μ,. d μ. a Chwyć czarn kaset drukuj c tak, aby etykieta HP była na górze. b Umie ć czarn kaset drukuj c z przodu prawego gniazda oznaczonego czarnopomara czow etykiet. c Mocno wci nij kaset do gniazda, a zatrza nie si w odpowiednim miejscu. d Zamknij drzwiczki kaset drukuj cych. 6 HP All-in-One

7 13 a μμ μ Wyrównaj kasety drukuj ce b μ, μ μ μ μ μ μμ.,, OK μ μ μ,. b μμ.. OK. μ μμ,. μμ μ. Po zamkni ciu drzwiczek kaset drukuj cych zostanie wy wietlony komunikat o gotowo ci urz dzenia do wyrównania. a Sprawd, czy papier jest wło ony, a nast pnie po ka dym komunikacie naciskaj przycisk OK, aby rozpocz ć proces. b Zostanie wydrukowana strona wyrównania. Sprawd stan na wy wietlaczu. Naci nij przycisk OK, aby zako czyć proces. Je li podczas wyrównywania wyst piły problemy, nale y sprawdzić, czy załadowano zwykły biały papier. Po wydrukowaniu strony wyrównanie zostanie zako czone. 14 Wł cz komputer,,, μ μ. b μμ. a Wł cz komputer, w razie potrzeby zaloguj si, a nast pnie zaczekaj na wy wietlenie pulpitu. b Zamknij wszystkie otwarte programy. HP All-in-One 7

8 (A B) 15 Wybierz JEDEN typ poł czenia (A lub B) A: USB - μ A: Poł czenie USB - Nie podł czaj jeszcze kabla μ. ( μ μ.) μ : USB. USB, ( 9). U yj tego typu poł czenia, je li chcesz podł czyć urz dzenie bezpo rednio do jednego komputera (nie podł czaj go, zanim oprogramowanie nie wy wietli odpowiedniego monitu). Wymagane wyposa enie: kabel USB. Instrukcje dotycz ce poł czenia USB znajduj si w Sekcji A (strona 9). B: Δ Ethernet ( μ ) B: Sieć Ethernet (przewodowa) μ μ μ Ethernet. μ : Δ μ / μ / Ethernet. μ Ethernet, ( 11). U yj tego typu poł czenia, je li chcesz podł czyć urz dzenie do sieci za pomoc kabla sieci Ethernet. Wymagane wyposa enie: koncentrator/router/przeł cznik i kabel Ethernet. Instrukcje dotycz ce poł czenia za pomoc kabla Ethernet znajduj si w Sekcji B (strona 11). μ μ μ, μ HP Officejet 6300 μ Network Setup ( μ ). Aby uzyskać wi cej informacji na temat konfigurowania sieci, nale y przej ć do witryny wpisać HP Officejet 6300 i wyszukać ci g Network Setup (Konfiguracja sieci). 8 HP All-in-One

9 A: USB Sekcja A: Poł czenie USB A1 CD Wybierz odpowiedni dysk CD Windows: CD Windows HP All-in-One. b μ, μ. c,. μ. : μ, μ, CD-ROM,, setup.exe. Mac: CD Mac HP All-in-One. b μ. U ytkownicy komputerów Macintosh: a Włó szary dysk CD z oprogramowaniem urz dzenia HP All-in-One przeznaczonym dla komputerów Macintosh. b Przejd do nast pnej strony. U ytkownicy systemu Windows: a Włó zielony dysk CD z oprogramowaniem urz dzenia HP All-in-One przeznaczonym dla systemu Windows. b Post puj zgodnie z instrukcjami wy wietlanymi na ekranie, aby zainstalować oprogramowanie. c Na ekranie Rodzaj poł czenia wybierz opcj bezpo rednio z komputerem. Przejd do nast pnej strony. UWAGA: Je li ekran startowy nie zostanie wy wietlony, kliknij dwukrotnie ikon Mój komputer, kliknij dwukrotnie ikon CD-ROM, a nast pnie kliknij dwukrotnie plik setup.exe. HP All-in-One s 9

10 A2 USB Podł cz kabel USB Mac: USB USB μ. U ytkownicy komputerów Macintosh: a Za pomoc kabla USB poł cz port USB komputera z portem USB z tyłu urz dzenia. Windows: μ USB. ( μ.) μ, USB μ HP All-in-One,, USB. b μ.. U ytkownicy systemu Windows: a Post puj zgodnie z instrukcjami wy wietlanymi na ekranie, a zostanie wy wietlony monit o podł czenie kabla USB (mo e to potrwać kilka minut). Po wy wietleniu monitu podł cz kabel USB do portu z tyłu urz dzenia HP All-in-One, a nast pnie do dowolnego portu USB komputera. b Post puj zgodnie z instrukcjami wy wietlanymi na ekranie. Wypełnij polecenia na ekranach Kreator konfiguracji faksu i Zarejestruj si teraz. b CD HP All-in-One. HP All-in-One Installer. c, μ μ μ Setup Assistant ( ). b Włó dysk CD urz dzenia HP All-in-One. Kliknij dwukrotnie ikon HP All-in-One Installer (Instalator urz dzenia HP All-in-One). c Wypełnij polecenia na wszystkich ekranach, w tym na ekranie Setup Assistant (Asystent ustawie ). A3!, μ HP All-in-One. Gratulacje! Przejd do ostatniej strony i wypróbuj urz dzenie HP All-in-One. 10 HP All-in-One

11 B: Δ Ethernet ( μ ) Sekcja B: Sieć Ethernet (przewodowa) B1 Ethernet Podł cz kabel Ethernet μ. b Ethernet Ethernet μ. c Ethernet μ / μ /. μ, μ μ μ. : Ethernet μ μ.. USB, μ Ethernet. a Wyjmij ółty wtyk z tyłu urz dzenia. b Podł cz jeden koniec kabla Ethernet do portu Ethernet z tyłu urz dzenia. c Podł cz drugi koniec kabla Ethernet do koncentratora/routera/przeł cznika. Je li kabel jest zbyt krótki, mo na zakupić dłu szy. WA NE: Nie nale y podł czać kabla Ethernet do modemu kablowego. Konieczny jest dost p do działaj cej sieci. Je li podł czono ju kabel USB, nie nale y podł czać kabla Ethernet. B2 CD Wybierz odpowiedni dysk CD Windows: CD Windows HP All-in-One. U ytkownicy systemu Windows: a Włó zielony dysk CD z oprogramowaniem urz dzenia HP All-in-One przeznaczonym dla systemu Windows. Mac: CD Mac HP All-in-One. U ytkownicy komputerów Macintosh: a Włó szary dysk CD z oprogramowaniem urz dzenia HP All-in-One przeznaczonym dla komputerów Macintosh. HP All-in-One 11

12 B2 Ethernet: Ethernet: Ci g dalszy Mac: b HP All-in-One Installer. c, μ μ μ Setup Assistant ( ). μ. Windows: b μ, μ. c, μ.. d μ μ μ μ,.. μ. U ytkownicy komputerów Macintosh: b Kliknij dwukrotnie ikon HP All-in-One Installer (Instalator urz dzenia HP All-in-One). c Wypełnij polecenia na wszystkich ekranach, w tym na ekranie Setup Assistant (Asystent ustawie ). Przejd do nast pnej strony. : μ, μ, CD-ROM,, setup.exe. U ytkownicy systemu Windows: b Post puj zgodnie z instrukcjami wy wietlanymi na ekranie, aby zainstalować oprogramowanie. c Na ekranie Rodzaj poł czenia wybierz opcj przez sieć. Post puj zgodnie z instrukcjami wy wietlanymi na ekranie. d Dla wszystkich komunikatów zapory musisz wybrać opcj odblokuj lub akceptuj, aby instalacja zako czyła si powodzeniem. Post puj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami wy wietlanymi na ekranie. Przejd do nast pnej strony. UWAGA: Je li ekran startowy nie zostanie wy wietlony, kliknij dwukrotnie ikon Mój komputer, kliknij dwukrotnie ikon CD-ROM, a nast pnie kliknij dwukrotnie plik setup.exe. μμ, spyware μ μ μ. μ, μ HP Officejet 6300,, μ Firewalls ( ). Programy antywirusowe, programy do usuwania spamu i zapory mog blokować instalacj oprogramowania. Aby uzyskać szczegółowe informacje, nale y przej ć do witryny wpisać HP Officejet 6300, a nast pnie wyszukać ci g Firewalls (Zapory). 12 HP All-in-One

13 B3 μ Zainstaluj oprogramowanie na kolejnych komputerach, μ HP All-in-One. CD HP Allin-One.. μ HP All-in-One ( μ ). Je li w sieci znajduj si dodatkowe komputery, na ka dym z nich zainstaluj oprogramowanie urz dzenia HP All-in-One. Przy ka dej instalacji wybierz wła ciwy dysk CD z oprogramowaniem urz dzenia HP All-in-One. Post puj zgodnie z instrukcjami wy wietlanymi na ekranie. Sprawd, czy wybrano typ poł czenia mi dzy sieci a urz dzeniem HP All-in-One (nie mi dzy komputerem a sieci ). B4!, μ HP All-in-One. Gratulacje! Przejd do ostatniej strony i wypróbuj urz dzenie HP All-in-One. μ μ Rozwi zywanie Rozwi zywanie problemów w μ : μ μ μ μ. μ : μ... μ.. Problem: Został wy wietlony komunikat Zaci cie karetki. Rozwi zanie: Otwórz drzwiczki kaset drukuj cych. Sprawd, czy został wyj ty pomara czowy wtyk. Wyjmij wszystkie ta my z wn trza urz dzenia. Wył cz urz dzenie, a nast pnie zaczekaj minut. Wł cz ponownie urz dzenie. HP All-in-One 13

14 μ μ Rozwi zywanie problemów μ : Δ μ USB. μ : CD Windows HP All-in-One.. Problem: Ekran zawieraj cy monit o podł czenie kabla USB nie został wy wietlony. Rozwi zanie: Wyjmij, a nast pnie włó ponownie dysk CD z oprogramowaniem urz dzenia HP All-in-One przeznaczonym dla systemu Windows. Patrz Sekcja A. μ : μ Microsoft. μ :. USB,, CD HP All-in-One Windows.. Problem: Został wy wietlony ekran Kreator dodawania sprz tu. Rozwi zanie: Kliknij przycisk Anuluj. Odł cz kabel USB, a nast pnie włó ponownie dysk CD z oprogramowaniem urz dzenia HP All-in-One dla systemu Windows. Patrz Sekcja A. μ : μ. μ :. HP All-in-One.. USB μ. USB μ μ μ (hub).. Problem: Został wy wietlony ekran Nie udało si zako czyć instalacji urz dzenia. Rozwi zanie: Sprawd, czy nakładka panelu sterowania jest dobrze przymocowana. Odł cz urz dzenie HP All-in-One i podł cz je ponownie. Sprawd wszystkie poł czenia. Upewnij si, e kabel USB jest podł czony do komputera. Nie podł czaj kabla USB do klawiatury lub niezasilanego koncentratora. Patrz Sekcja A. 14 HP All-in-One

15 Δ μ 5 a + "! ', μ " μ HP All-in-One.! μ μ % %. $% " % % " 10x15 cm (4x6 ). ' ". + " μ ". b b 0 μ % % 10x15 cm (4x6 ). c c ' % % (μ & ) # μ %. 0 μ % % % μ μ %. J μμ. d d / μ Y μ ). G HP All-in-One μ % % %. a ' % μ # % % μ μ μ, " ".! μ μ μ & % % % μ ", μ % μ. ' μ μ. b b 0 " ", ", μ Z μ ). c c 9 % μ, μ " μ # % %. μ % % μ μ, # ; "., # support. Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

16 *Q * *Q * Przetestuj funkcje Q a Gratulacje! Po zako czeniu konfiguracji mo na rozpocz ć korzystanie z urz dzenia HP All-in-One. Wydrukuj ulubione zdj cie. a Wyjmij zwykły biały papier i włó papier fotograficzny formatu 10 x 15 cm (4 x 6 cali). Umie ć papier błyszcz c stron w dół. Dosu prowadnice do stosu papieru. b b Znajd zdj cie formatu 10 x 15 cm (4 x 6 cali). c c Umie ć zdj cie (obrazem w dół) w prawym przednim naro niku szyby. Upewnij si, e dłu sza kraw d zdj cia jest wyrównana wzgl dem przodu szyby. Zamknij pokryw. d d Naci nij przycisk Kopiuj Kolor. Urz dzenie HP All-in-One wykona kopi oryginalnego zdj cia. a Arkusz próbny to prosty sposób na wybranie zdj ć i wykonanie odbitek bezpo rednio z karty pami ci, bez potrzeby korzystania z komputera. Spróbuj wydrukować arkusz próbny z karty pami ci aparatu cyfrowego. a Włó kart pami ci do odpowiedniego gniazda. b b Sprawd, czy załadowany jest zwykły biały papier, a nast pnie naci nij przycisk Arkusz próbny. c c Po wydrukowaniu arkusza próbnego mo na wybrać zdj cia do druku. Informacje dotycz ce drukowania zdj ć z kart pami ci znajduj si w Podr czniku u ytkownika oraz w pomocy ekranowej. Dodatkowa pomoc jest dost pna pod adresem Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

1 Windows CD 2 Dysk CD dla komputerów Macintosh

1 Windows CD 2 Dysk CD dla komputerów Macintosh HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one User Guide Pocz tek 1 U ytkownicy korzystaj cy z kabla USB: Nie nale y podł czać kabla USB dopóki w podr czniku nie zostanie podana odpowiednia instrukcja. W przeciwnym

Bardziej szczegółowo

Pocz tek. Wa ne informacje dotycz ce instalacji. Zdejmij cał ta m i podnie wy wietlacz. Elementy urz dzenia

Pocz tek. Wa ne informacje dotycz ce instalacji. Zdejmij cał ta m i podnie wy wietlacz. Elementy urz dzenia Pocz tek 1 Wa ne informacje dotycz ce instalacji U ytkownicy sieci bezprzewodowej i przewodowej: nale y post pować zgodnie z instrukcjami podanymi w tym podr czniku instalacji, aby pomy lnie dodać urz

Bardziej szczegółowo

Wa ne: Kabel USB nale y podł czyć dopiero w kroku 15. W przeciwnym razie oprogramowanie mo e zostać nieprawidłowo zainstalowane. pojemniki z tuszem

Wa ne: Kabel USB nale y podł czyć dopiero w kroku 15. W przeciwnym razie oprogramowanie mo e zostać nieprawidłowo zainstalowane. pojemniki z tuszem 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. English Arabic Bahasa Português Hrvatski Cesky Dansk Nederland Suomi Français Deutsch Greek Hangul Hebrew Magyar Italiano Español 2004 Hewlett-Packard Development

Bardziej szczegółowo

Napotkane w trakcie instalacji problemy nale y wyja niać na podstawie punktu Rozwi zywanie problemów w ostatniej cz ci podr cznika.

Napotkane w trakcie instalacji problemy nale y wyja niać na podstawie punktu Rozwi zywanie problemów w ostatniej cz ci podr cznika. 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. English Arabic Bahasa Português Hrvatski Cesky Dansk Nederland Suomi Français Deutsch Greek Hangul Hebrew Magyar Italiano Español 2004 Hewlett-Packard Development

Bardziej szczegółowo

Napotkane w trakcie instalacji problemy nale y wyja nić na podstawie punktu Rozwi zywanie problemów w ostatniej cz ci. pojemniki z tuszem

Napotkane w trakcie instalacji problemy nale y wyja nić na podstawie punktu Rozwi zywanie problemów w ostatniej cz ci. pojemniki z tuszem 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. English Arabic Bahasa Português Hrvatski Cesky Dansk Nederland Suomi Français Deutsch Greek Hangul Hebrew Magyar Italiano Español 2004 Hewlett-Packard Development

Bardziej szczegółowo

Zdejmij cał ta m i podnie wy wietlacz. Zlokalizuj elementy urz dzenia. Papier fotograficzny 4 x 6 cali (10 x 15 cm)

Zdejmij cał ta m i podnie wy wietlacz. Zlokalizuj elementy urz dzenia. Papier fotograficzny 4 x 6 cali (10 x 15 cm) HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one User Guide Pocz tek 1 U ytkownicy korzystaj cy z kabla USB: Nie nale y podł czać kabla USB dopóki w podr czniku nie zostanie podana odpowiednia instrukcja. W przeciwnym

Bardziej szczegółowo

Pocz tek 1. Usu cał ta m. Znajd nast puj ce elementy. µ USB: USB

Pocz tek 1. Usu cał ta m. Znajd nast puj ce elementy. µ USB: USB HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one Horizontal cover User image: Guide Replace this guideline area with either a cropped product photograph or a straight-on front-view illustration 2004 Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

Pocz tek. Usu cał ta m. Znajd nast puj ce elementy

Pocz tek. Usu cał ta m. Znajd nast puj ce elementy 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. English Arabic Bahasa Português Hrvatski Cesky Dansk Nederland Suomi Français Deutsch Greek Hangul Hebrew Magyar Italiano Español 2004 Hewlett-Packard Development

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Początek. Sprawdź zawartość opakowania. Rzeczywista zawartość opakowania może być inna. *Może występować w zestawie. Płyta instalacyjna CD

Początek. Sprawdź zawartość opakowania. Rzeczywista zawartość opakowania może być inna. *Może występować w zestawie. Płyta instalacyjna CD Początek 1 Użytkownicy korzystający z kabla USB : Nie należy podłączać kabla USB do chwili, w której zostanie wyświetlony monit na ten temat. Instrukcje dotyczące konfiguracji sieci przewodowej i bezprzewodowej

Bardziej szczegółowo

Parowanie urządzeń Bluetooth. Instrukcja obsługi

Parowanie urządzeń Bluetooth. Instrukcja obsługi Parowanie urządzeń Bluetooth Instrukcja obsługi Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 - Podręcznik instalacji

Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 - Podręcznik instalacji Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 - Podręcznik instalacji Niniejszy przewodnik przedstawia ekspresową instalację za pomocą kreatora NETGEAR Smart Wizard i instalację samodzielnego sterownika

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/15_04/Z3 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Komunikatory internetowe - MS Messenger (PD3) Do czego s u y MSN Messenger? Wi

Bardziej szczegółowo

Sterownik AVerMedia i instalacja tunera TV w systemie Windows Media Center

Sterownik AVerMedia i instalacja tunera TV w systemie Windows Media Center Podręcznik użytkownika Sterownik AVerMedia i instalacja tunera TV w systemie Windows Media Center Polski ZRZECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Wszystkie zrzuty ekranowe użyte w niniejszej dokumentacji, to tylko

Bardziej szczegółowo

Jak: Kopiować. Wysyłać cyfrowo. Faksować. Przechowywać zlecenia

Jak: Kopiować. Wysyłać cyfrowo. Faksować. Przechowywać zlecenia Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet seria CM6030/6040 Skrócona instrukcja obsługi Jak: Kopiować Wysyłać cyfrowo Faksować Przechowywać zlecenia www.hp.com/support/cljcm6030mfp www.hp.com/support/cljcm6040mfp

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS POLSKI ČESKY MAGYAR SLOVENSKÝ SAFESCAN MC-Software OPROGRAMOWANIE DO LICZENIA PIENIĘDZY SPIS TREŚCI WPROWADZENIE I

Bardziej szczegółowo

Skrócony podręcznik obsługi dla programu Wizualna poczta głosowa w wersji 8.5 lub nowszej

Skrócony podręcznik obsługi dla programu Wizualna poczta głosowa w wersji 8.5 lub nowszej QUICK START GUIDE Skrócony podręcznik obsługi dla programu Wizualna poczta głosowa w wersji 8.5 lub nowszej Czym jest Wizualna poczta głosowa? 2 Wizualna poczta głosowa w telefonie 2 Dostęp do Wizualna

Bardziej szczegółowo

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji 1 2 MULTIMEDIA Internet 1. Zestaw instalacyjny 4 2. Budowa modemu ADSL 5 3. Podłączenie modemu ADSL 7 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Karta adaptacyjna GSM

Karta adaptacyjna GSM Proste zamontowanie karty adaptacyjnej GSM Karta adaptacyjna GSM Zainstalowanie karty SIM w karcie adaptacyjnej mini SIM Skrócona instrukcja obsługi Zainstalowanie karty SIM w karcie adaptacyjnej mini

Bardziej szczegółowo

Moduły pami ci. Numer katalogowy dokumentu: W tym podręczniku opisano sposób wymiany i rozbudowy pamięci komputera. Kwiecie 2006 r.

Moduły pami ci. Numer katalogowy dokumentu: W tym podręczniku opisano sposób wymiany i rozbudowy pamięci komputera. Kwiecie 2006 r. Moduły pami ci Numer katalogowy dokumentu: 406852-241 Kwiecie 2006 r. W tym podręczniku opisano sposób wymiany i rozbudowy pamięci komputera. Spis tre ci 1 Dodawanie i wymienianie modułów pami ci Dodawanie

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI AEK Zakład Projektowy Os. Wł. Jagiełły 7/25 60-694 POZNAŃ tel/fax (061) 4256534, kom. 601 593650 www.aek.com.pl biuro@aek.com.pl REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1 Poznań 2011 REJESTRATOR RES800

Bardziej szczegółowo

Jabra Link 850. Podręcznik użytkownika. www.jabra.com

Jabra Link 850. Podręcznik użytkownika. www.jabra.com Jabra Link 850 Podręcznik użytkownika www.jabra.com SPIS treści 1. Prezentacja produktu...3 1.1 Jabra LINK 850...3 1.2 Akcesoria dodatkowe...4 2. PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA Jabra LINK 850...5 2.1 PODŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

Skrócony opis instalacji Sympodium DT770 Interaktywny ekran z cyfrowym piórem

Skrócony opis instalacji Sympodium DT770 Interaktywny ekran z cyfrowym piórem Skrócony opis instalacji Sympodium DT770 Interaktywny ekran z cyfrowym piórem Spis treści Wprowadzenie... 2 Interaktywny ekran... 2 Cyfrowe pióro... 2 Przyciski ustawień pióra, przyciski funkcyjne i przyciski

Bardziej szczegółowo

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006 Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami w tej Skróconej instrukcji

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Monta i eksploatacja komputerów osobistych oraz urz dze peryferyjnych Oznaczenie kwalifikacji: E.12 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi DPH-300S Bezprzewodowy telefon IP/DECT

Skrócona instrukcja obsługi DPH-300S Bezprzewodowy telefon IP/DECT Skrócona instrukcja obsługi DPH-300S Bezprzewodowy telefon IP/DECT Zawartość opakowania DPH-300S Telefon bezprzewodo wy IP/DECT CD-ROM z instrukcją obsługi 3 akumulatory AAA NiMH Kabel telefoniczny (RJ-11)

Bardziej szczegółowo

Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji

Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji 9234594 Wydanie 2 Nokia, Nokia Connecting People i Pop-Port s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Copyright 2005

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00)

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00) 1 Spis treści ZaŜalenie klienta Diagnostyka Omówienie i opis wyprowadzeń Rozdział 2 Ogólny problem funkcjonalny Rozdział 3 Urządzenie nie działa lub nie uruchamia się (czarny ekran): Rozdział 3-1 Przycisk

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa WiFi Micro USB N300 (N300MA)

Karta sieciowa WiFi Micro USB N300 (N300MA) Easy, Reliable & Secure 2012 On Networks All rights reserved. 240-10825-02 Instructions: If the CD does not start automatically, browse to the CD drive and double-click on autorun.exe. For Mac OS, double-click

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Instrukcja numer PING Pracownia internetowa w każdej szkole Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Poniższe rozwiązanie opisuje, jak zapisywać i odtwarzać obrazy całych dysków lub poszczególne partycje

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Przewodnik AirPrint Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Modele urządzenia Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli. DCP-J40DW, MFC-J440DW/J450DW/J460DW

Bardziej szczegółowo

DB-2180 Binocular LCD DigiCam. Informacje o produkcie D E B C

DB-2180 Binocular LCD DigiCam. Informacje o produkcie D E B C Informacje o produkcie F D E L K J A B C PL G H I A: Obiektyw lornetki (stały, 8-krotny zoom) B: Obiektyw aparatu cyfrowego (stały, 8-krotny zoom) C: Pokrętło ostrości aparatu cyfrowego D: Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TIMER REMOTE SWITCH TRS06. Dla modeli NIKON D90/ D5000/ D7000/ D3100/ D5100

INSTRUKCJA OBSŁUGI TIMER REMOTE SWITCH TRS06. Dla modeli NIKON D90/ D5000/ D7000/ D3100/ D5100 INSTRUKCJA OBSŁUGI TIMER REMOTE SWITCH TRS06 Dla modeli NIKON D90/ D5000/ D7000/ D3100/ D5100 Schemat produktu dla serii TRS00 11 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 1. Połączenia dla róŝnych modeli aparatów 2. Kabel

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI DENVER MPG-4054 NR Odtwarzacz medialny

PODRĘCZNIK OBSŁUGI DENVER MPG-4054 NR Odtwarzacz medialny PODRĘCZNIK OBSŁUGI DENVER MPG-4054 NR Odtwarzacz medialny Odtwarzacz wideo MP4 jest pełnym odtwarzaczem multimedialnym. Oznacza to, że odtwarza fotografie i e-booki tekstowe, nagrywa i odtwarza żywe audio

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWA KAMERA HD

SAMOCHODOWA KAMERA HD SAMOCHODOWA KAMERA HD Instrukcja obsługi 87231 Aby w pełni wykorzystać wszystkie funkcje samochodowego rejestratora cyfrowego, przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją

Bardziej szczegółowo

UWAGA! PRZECZYTAJ NAJPIERW:

UWAGA! PRZECZYTAJ NAJPIERW: UWAGA! PRZECZYTAJ NAJPIERW: Aby korzystać z Wydziałowego VPNa należy, w skrócie, na komputerze zdalnym z którego chcemy się łączyć mieć zainstalowane 3 certyfikaty (ROOT-CA, SUB-CA-01 i certyfikat osobisty)

Bardziej szczegółowo

Ashampoo Rescue Disc

Ashampoo Rescue Disc 1 Ashampoo Rescue Disc Oprogramowanie pozwala na utworzenie nośnika odzyskiwania system na płycie CD, DVD lub nośniku USB. Ten system awaryjny jest zalecany w dwóch sytuacjach: 1. W celu przywrócenia kopii

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają porady

Bardziej szczegółowo

Podr cznik komunikacji internetowej i sieciowej Komputery Business Desktop

Podr cznik komunikacji internetowej i sieciowej Komputery Business Desktop Podr cznik komunikacji internetowej i sieciowej Komputery Business Desktop Numer katalogowy dokumentu: 312968-241 Luty 2003 W podręczniku tym zawarte są definicje i instrukcje dotyczące korzystania z funkcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu Plantator oraz transferu pliku danych z/do PC kolektor danych PT-20

Instrukcja instalacji programu Plantator oraz transferu pliku danych z/do PC kolektor danych PT-20 BEXLAB RYSZARD MATUSZYK UL. BRZOZOWA 14 05-311 DĘBE WIELKIE TEL. KOM. 512-019-590 Instrukcja instalacji programu Plantator oraz transferu pliku danych z/do PC kolektor danych PT-20 http://bexlab.pl BEXLAB

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI CR-500- HD

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI CR-500- HD SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI CR-500- HD 1. BUDOWA REJESTRATORA 2. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU 3. MONTAś 4. TRYBY PRACY I ICH SYGNALIZACJA 5. ODTWARZANIE 6. USTAWIENIA 7. MAPA PAMIĘCI 8. SPECYFIKACJA 1. BUDOWA REJESTRATORA

Bardziej szczegółowo

LINEA Office INSTRUKCJA OBS UGI

LINEA Office INSTRUKCJA OBS UGI LINEA Office INSTRUKCJA OBS UGI SPIS TREŒCI WPROWADZENIE W CZANIE I WY CZANIE URZ DZENIA.......................... PANEL URZ DZENIA................................................ DIODY NA PANELU URZ DZENIA...................................

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Adapter USB do CB32 Produkt z kategorii: Elmes Cena: 42.00 zł z VAT (34.15 zł netto)

Bardziej szczegółowo

Technical Reference - Q&A TSD-QA (2012/02)

Technical Reference - Q&A TSD-QA (2012/02) Technical Reference - Q&A TSD-QA (2012/02) 1. P. Czy moja p yta ASRock z chipsetem Intel z serii 6-tej obs uguje procesor Ivy Brigde? A: Dla obs ugi procesorów Intel 22 nm nowej generacji, wymagana jest

Bardziej szczegółowo

AR-M236 AR-M276 CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA... MODEL

AR-M236 AR-M276 CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA... MODEL !!install_ar070_pol.book ページ 004 年 月 日 月 曜 日 午 前 0 時 0 分 MODEL AR-M6 AR-M76 CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA Str. WPROWADZENIE... i OPROGRAMOWANIE DLA SHARP AR-M0/M70...

Bardziej szczegółowo

hp psc 1310 series all-in-one

hp psc 1310 series all-in-one hp psc 1310 series all-in-one podr cznik u ytkownika hp psc 1310 series all-in-one Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Zawarte w niniejszym dokumencie informacje mog ulec zmianie

Bardziej szczegółowo

podstawoweinformacjeodrukarce...

podstawoweinformacjeodrukarce... szybka pomoc hp deskjet 845c/825c series spis tre ci podstawoweinformacjeodrukarce... o drukarce...1 przedstawieniedrukarkihpdeskjet845c/825cseries...2 nazewnictwoistosowaneformy...3 uwagiorazinformacjeoznakachtowarowych...5

Bardziej szczegółowo

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Skrócona instrukcja obsługi M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Skrócona instrukcja obsługi M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Skrócona instrukcja obsługi M570 Drukowanie z urządzenia USB 1. Włóż dysk USB do portu na przedniej części urządzenia. 2. Otworzy się menu Dysk flash USB. Dotykając przycisków

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem

Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji mp3. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby

Bardziej szczegółowo

Modem Thomson SpeedTouch 330

Modem Thomson SpeedTouch 330 Modem Thomson SpeedTouch 330 szybki internet Szanowni Paƒstwo, uprzejmie dzi kujemy za okazane zaufanie i wybór usługi szybki internet. JesteÊmy przekonani, e korzystanie z dost pu do internetu Netii przyniesie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi GPS VORDON

Instrukcja obsługi GPS VORDON Instrukcja obsługi GPS VORDON Witaj, Dziękujemy za skorzystanie z urządzenia marki Vordon. Użytkownik może korzystać z nawigatora GPS w każdej chwili w dowolnym miejscu, na przykład podczas jazdy, pieszo

Bardziej szczegółowo

DJCONTROL INSTINCT I DJUCED PIERWSZE KROKI

DJCONTROL INSTINCT I DJUCED PIERWSZE KROKI DJCONTROL INSTINCT I DJUCED PIERWSZE KROKI INSTALACJA Włóż płytę CD-ROM. Uruchom program instalacyjny. Wykonaj instrukcje. 1 6 2 7 3 4 5 1- alans kanałów 1 2 (wyjście miksu) 2- Głośność kanału 1 (lewego)

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES Instrukcje instalowania oprogramowania HP LaserJet Enterprise M4555 MFP Series Instrukcje instalowania oprogramowania Licencja i prawa autorskie 2011 Copyright Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR10B/DP Wyłączny importer Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski sterownika

Bardziej szczegółowo

CHEVROLET MYLINK. Krótki przewodnik

CHEVROLET MYLINK. Krótki przewodnik CHEVROLET MYLINK Krótki przewodnik Chevrolet MyLink to system informacyjno-multimedialny, który poprawia komfort jazdy dzięki prostym złączom, możliwości zintegrowania smartfona oraz 7-calowemu ekranowi

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446

Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446 Strona 1 z 7 Przeznaczenie do użycia Produkt wyposażono w wyjście zasilania, które można włączyć lub wyłączyć wbudowanym włącznikem

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP /

Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP / KONFIGURATOR Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP / 1. Instalowanie sterowników karty sieciowej. Podczas pierwszej instalacji

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK 10 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączania urządzenia

Instrukcja podłączania urządzenia Rozpakowywanie Ściągnij wszystkie materiały zabezpieczające. Na ilustracjach zawartych w niniejszej instrukcje jest przedstawiony podobny model. Chociaż wyglądem może się on różnić od posiadanego modelu,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 Program Liczarka 2000 służy do archiwizowania i drukowania rozliczeń z przeprowadzonych transakcji pieniężnych. INSTALACJA PROGRAMU Program instalujemy na komputerze

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI. ZEBRA P110i

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI. ZEBRA P110i UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEBRA P110i Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....6 1.3.1 Podłączenie drukarki....6 1.3.2 Instalacja sterownika

Bardziej szczegółowo

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej VinCent Office Moduł Drukarki Fiskalnej Wystawienie paragonu. Dla paragonów definiujemy nowy dokument sprzedaży. Ustawiamy dla niego parametry jak podano na poniższym rysunku. W opcjach mamy możliwość

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 3 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-03-132 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania

Instrukcja instalacji oprogramowania MODEL: MX-2300N MX-2700N CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY Instrukcja instalacji oprogramowania Instrukcję należy przechowywać w pobliżu na wypadek późniejszych wątpliwości dotyczących obsługi oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013 Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[01] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[01]-01-132 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania na urządzeniach Garmin

Aktualizacja oprogramowania na urządzeniach Garmin Podłącz urządzenie GPS do komputera za pomocą kabla USB i poczekaj, aż uruchomi się ono w trybie Mass Storage na ekranie urządzenia pojawi się obraz podobny do tego na poniższym zdjęciu. Upewnij się również,

Bardziej szczegółowo

INTERFEJS S-CTT Super Chip tuning tool INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTERFEJS S-CTT Super Chip tuning tool INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERFEJS S-CTT Super Chip tuning tool INSTRUKCJA OBSŁUGI strona 1/18 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Urządzenie przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja historii plików

Konfiguracja historii plików Wielu producentów oprogramowania oferuje zaawansowane rozwiązania do wykonywania kopii zapasowych plików użytkownika czy to na dyskach lokalnych czy w chmurze. Warto jednak zastanowić się czy instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX

Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX 1. Pierwsze uruchomienie... 3 2. Ekran podstawowy widok diagramu... 4 3. Menu... 5 - Historia... 5 - Ustawienia... 6 - Ustawienia / Nastawa czasów...

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III 1.1 Wstęp Grand Hand View III to uniwersalny konwerter obrazu z sygnału VGA na sygnał analogowy (TV). Urządzenie może być wykorzystane do gier komputerowych,

Bardziej szczegółowo

hp officejet 4100 series all-in-one

hp officejet 4100 series all-in-one hp officejet 4100 series all-in-one instrukcja obsługi Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Wszelkie prawa zastrze one. Kopiowanie, powielanie i tłumaczenie fragmentów niniejszego dokumentu na inny j

Bardziej szczegółowo

46 Korzystanie z wyświetlacza. System Microsoft Windows XP. System Microsoft Windows Vista

46 Korzystanie z wyświetlacza. System Microsoft Windows XP. System Microsoft Windows Vista Dokonując dostosowania rozdzielczości wyświetlacza można uzyskać poprawę czytelności tekstu lub wyglądu obrazów na ekranie. W miarę zwiększania rozdzielczości, elementy są wyświetlane coraz mniejsze na

Bardziej szczegółowo

HERCULES DJCONTROLWAVE I DJUCED DJW PIERWSZE KROKI

HERCULES DJCONTROLWAVE I DJUCED DJW PIERWSZE KROKI HERCULES DJCONTROLWAVE I DJUCED DJW PIERWSZE KROKI HERCULES DJCONTROLWAVE OMÓWIENIE Urządzenie Hercules DJControlWave to dwudeckowy kontroler DJ wyposażony w technologię bezprzewodową Bluetooth. Umożliwia

Bardziej szczegółowo

Należy korzystać z tej instrukcji w codziennej pracy z drukarką. Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika.

Należy korzystać z tej instrukcji w codziennej pracy z drukarką. Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika. Xi4 Skrócony opis Należy korzystać z tej instrukcji w codziennej pracy z drukarką. Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika. Elementy drukarki Rysunek zawiera opis elementów

Bardziej szczegółowo

DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA

DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 www.numark-dj.pl e-mail: numark@numark-dj.pl 1. PROGRAM wciśnij

Bardziej szczegółowo

Kamera termowizyjna FLIR Flir One na urządzenia z systemem Android, -20 do +120 C, 160 x 120 px

Kamera termowizyjna FLIR Flir One na urządzenia z systemem Android, -20 do +120 C, 160 x 120 px INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001374119 Kamera termowizyjna FLIR Flir One na urządzenia z systemem Android, -20 do +120 C, 160 x 120 px Strona 1 z 13 Kamera Flir One szybki Start Krok 1 Kamerę Flir One

Bardziej szczegółowo

1. Program Skype można pobrać ze strony producenta : http://www.skype.com/pl/downloadskype/skype-for-computer/

1. Program Skype można pobrać ze strony producenta : http://www.skype.com/pl/downloadskype/skype-for-computer/ INSTALACJA PROGRAMU SKYPE 1. Program Skype można pobrać ze strony producenta : http://www.skype.com/pl/downloadskype/skype-for-computer/ 2. Wybierz przycisk Pobierz Skype'a dla pulpitu Windows. 3. Zapisz

Bardziej szczegółowo

db powernet Instalacja czytnika kart mikroprocesorowych (instrukcja)

db powernet Instalacja czytnika kart mikroprocesorowych (instrukcja) db powernet Instalacja czytnika kart mikroprocesorowych (instrukcja) Ostatnia aktualizacja: 17.02.2014tr. 4 1 Spis tre ci 1. Wst p... 3 2. Pobieranie plików instalacyjnych... 4 3. Instalacja... 5 3.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników.

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników. FRISKO-MOBILE Aplikacja FRISKO-MOBILE przeznaczona jest do zdalnej obsługi sterowników FRISKO podłączonych do sieci LAN o stałym adresie IP za pośrednictwem wbudowanych lub zewnętrznych modułów komunikacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Przeniesienie lekcji SITA z płyt CD na ipoda touch

Przeniesienie lekcji SITA z płyt CD na ipoda touch Przeniesienie lekcji SITA z płyt CD na ipoda touch W celu przeniesienia lekcji SITA na ipoda uruchom program itunes. Nie podłączaj ipoda do komputera. Umieść pierwszą płytę CD w napędzie CD/DVD swojego

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 4 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-04-132 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

TECHNIK INFORMATYK - STYCZE 2010 Przyk adowe rozwi zanie (Zadanie nr 1)

TECHNIK INFORMATYK - STYCZE 2010 Przyk adowe rozwi zanie (Zadanie nr 1) Plik pobrany przez: andrzejpokrywka Data pobrania: 17:55:46 22-01-2011 TECHNIK INFORMATYK - STYCZE 2010 Przyk adowe rozwi zanie (Zadanie nr 1) 1. Tytu pracy egzaminacyjnej: Projekt realizacji prac prowadz

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Instrukcja numer SPD2/08_05/Z6 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 Tworzenie i edycja zasad grup - zadanie 6 (PD2) Zadanie 6a Modyfikacja zasad grup

Bardziej szczegółowo

Drukarka HP Business Inkjet serii 1000. Instrukcja obsługi

Drukarka HP Business Inkjet serii 1000. Instrukcja obsługi Drukarka HP Business Inkjet serii 1000 Instrukcja obsługi Drukarka HP Business Inkjet serii 1000 Instrukcja obsługi Pierwsze wydanie: 04/2005 Informacje dotycz ce praw autorskich 2005 Copyright Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

Głośnik HP Roar Plus. Inne funkcje

Głośnik HP Roar Plus. Inne funkcje Głośnik HP Roar Plus Inne funkcje Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi grupy firm Microsoft.

Bardziej szczegółowo

Centralizacji Systemu. Procedury zasilania danymi systemu LAS oprogramowania do aktualizacji LMN. etap C13 pkt 5

Centralizacji Systemu. Procedury zasilania danymi systemu LAS oprogramowania do aktualizacji LMN. etap C13 pkt 5 SYSTEM INFORMATYCZNY LASÓW PAŃSTWOWYCH Centralizacji Systemu Procedury zasilania danymi systemu LAS oprogramowania do aktualizacji LMN etap C13 pkt 5 Dokumentacja użytkownika Pro-Holding Sp. z o.o., Kraków,

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

Poznanie komputera MyPal

Poznanie komputera MyPal QPL9 SD SD Poznanie komputera MyPal Elementy z przodu Elementy z boku Dioda LED Power/Notification (Zasilanie/Powiadomienie) Zasilanie Powiadamianie Przycisk Launch (Uruchom) Głośnik 4-kierunkowy przycisk

Bardziej szczegółowo

Modem i sieci lokalne

Modem i sieci lokalne i sieci lokalne Numer katalogowy dokumentu: 383057-242 Pa dziernik 2005 r. Spis tre ci 1 Modem Używanie kabla modemowego...................... 2 Używanie odpowiedniego dla danego kraju adapteru kabla modemowego...................

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300. Model WN3100RP

Instalacja. Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300. Model WN3100RP Instalacja Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Model WN3100RP Wprowadzenie Wzmacniacz sygnału sieci WiFi firmy NETGEAR zwiększa zasięg sieci WiFi poprzez wzmocnienie istniejącego sygnału oraz poprawę jego

Bardziej szczegółowo

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Skrócona instrukcja obsługi M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Skrócona instrukcja obsługi M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Skrócona instrukcja obsługi M276 Optymalizacja jakości kopiowania Dostępne są następujące ustawienia jakości kopii: Wybór automat.: Używaj tego ustawienia, gdy jakość kopii nie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. www.versapers.com

Instrukcja obsługi. www.versapers.com Instrukcja obsługi www.versapers.com 20 Zasady bezpieczeństwa Prosimy zachować powyższe zasady bezpieczeństwa! Informacje dla użytkowników wyciskarki soków Versapers Spis treści 21 22 23 26 27 30 31 32

Bardziej szczegółowo

Moduł GSM generacja 1

Moduł GSM generacja 1 Moduł GSM generacja 1 Instrukcja instalacji Moduł wykonawczy dla systemu: Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Zasada działania modułu gsm... 3 3. Instalacja i uruchomienie urządzenia... 3 3.1 Elementy urządzenia...

Bardziej szczegółowo