Dlaczego Region Karpat potrzebuje strategii makroregionalnej UE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dlaczego Region Karpat potrzebuje strategii makroregionalnej UE"

Transkrypt

1 Dlaczego Region Karpat potrzebuje strategii makroregionalnej UE Konferencja organizowana przez posła do Parlamentu Europejskiego Tomasza Porębę pod patronatem fundacji New Direction

2

3 Dlaczego Region Karpat potrzebuje strategii makroregionalnej UE Dotychczasowe doświadczenia strategii bałtyckiej i dunajskiej pokazują, że strategie makroregionalne są platformami współpracy przynoszącymi regionom wymierne korzyści. Dlatego projekty makroregionalne powinny obejmować obszary, które można uznać za szczególnie istotne dla UE, a do takich właśnie zaliczyć należy drugi najważniejszy łańcuch górski w Europe - Karpaty. Odgórne zaangażowanie w sprawy Karpat przedstawicieli władz lokalnych, samorządów, mieszkańców oraz intensywne, oddolne podejmowanie inicjatyw przez organizacje pozarządowe, ekspertów oraz świat nauki potwierdzają tylko zapotrzebowanie na mobilizację i koncentrację działań Unii w Regionie. Liczne projekty instytucjonalne i obywatelskie realizowane w obszarze współpracy akademickiej, młodzieżowej, gospodarczej a także medialnej świadczą o konieczności podniesienia wyżej Regionu Karpat w hierarchii europejskiej współpracy i rozwoju. Istniejące już dobre praktyki i inicjatywy w regionie Karpat, dowodzą, że możemy w krótkim czasie osiągnąć konkretne efekty, czy to w zakresie współpracy akademickiej tutaj świetnym przykładem jest Uniwersytet Karpacki, środowiskowej, infrastrukturalnej czy międzyregionalnej, o czym świadczy projekt Horyzont Karpacki. Inicjatywa makroregionalna dla Karpat wspierana jest również przez parlamentarzystów krajowych jak np. w Polsce przeze Parlamentarny Zespół Karpacki pod przewodnictwem Wicemarszałka Sejmu czy współpracę międzyparlamentarną w ramach inicjatywy Europa Karpat. Bardzo ważne są również działania Stowarzyszenia Euroregion Karpacki, która koordynuje i aktywizuje działania na rzecz rozwoju tego obszaru. Region Karpat to niezwykle ważny geopolitycznie obszar, w którym krzyżują się strategiczne interesy polityczne. Po ostatnim rozszerzeniu- stając się wschodnią granicą UE- nabrał znaczenia dla stabilności całej Wspólnoty. To obszar bogaty kulturowo, różnorodny społecznie i posiadający unikalne dziedzictwo i najważniejsze europejskie zasoby środowiska naturalnego. Ale jest to również region najsłabszy konkurencyjnie, obejmujący najbiedniejsze tereny UE, borykający się z takimi problemami jak porzucanie ziemi, duże migracje ludności w związku z brakiem perspektyw zawodowych, deforestacja, zanieczyszczenie środowiska, nadmierna eksploatacja zasobów naturalnych, niedobory infrastrukturalne - szczególnie, jeżeli chodzi o infrastrukturę transportową tak jak w naszym regionie, Podkarpaciu. Dlatego musimy apelować do rządów państw członkowskich i Komisji Europejskiej o opracowanie strategii makroregionalnej dla regionu Karpat, która pozwoli na efektywny rozwój terytorialny ściany wschodniej Unii i będzie szansą na wyrównanie - ciągle kolosalnych - różnic w rozwoju regionów. Konferencja organizowana przez posła do Parlamentu Europejskiego Tomasza Porębę pod patronatem fundacji New Direction Dlaczego Region Karpat potrzebuje strategii makroregionalnej UE

4 Dlaczego Region Karpat potrzebuje strategii makroregionalnej UE Dlaczego Region Karpat potrzebuje strategii makroregionalnej UE Mimo że Karpaty, które jako obszar spełniają kryteria strategii makroregionalnych opisanych przez Komisję Europejską, nie są uwzględnione w żadnej z wielostronnych form współpracy Unii i pozostają w cieniu jej zainteresowania. A przecież większość państw Regionu Karpat jest państwami członkowskimi UE a większość problemów Karpat podlega politykom UE. To prawie 20 mln populacja dysponująca unikatowym, ale niewykorzystywanym potencjałem. Region Karpat potrzebuje natychmiastowych inwestycji transportowych, infrastrukturalnych, ekologicznych i wsparcia dla lokalnej przedsiębiorczości. Karpaty wymagają odrębnego programu europejskiego. Strategia makroregionalna byłaby odpowiedzią na główne potrzeby Karpat takie jak: ścisła współpraca w zakresie gospodarki wodnej i leśnej, poprawa jakości życia, walka z bezrobociem i wykluczeniem społecznym, wzmocnienie lokalnych gospodarek i społeczności, konserwacja dziedzictwa środowiskowego i kulturalnego ale także rozwój tradycyjnych gałęzi gospodarki, rolnictwa, turystyki oraz rozbudowę infrastruktury łączącej kraje Łuku Karpackiego. Byłaby również silnym impulsem do zrównoważonego i dynamicznego rozwoju tej części Europy oraz istotnym elementem poszukiwania nowego potencjał. Karpaty to spójny obszar, który wymaga szczególnej uwagi ze strony UE oraz skoordynowanego wsparcia w ramach polityki europejskiej. Harmonijny rozwój społeczno-gospodarczy na terenie całej Unii to przecież jeden z najważniejszych celów wspólnotowych. Po wieloletnich staraniach z mojej inicjatywy Parlament Europejski w Strasburgu po raz pierwszy w swojej historii debatował na temat rozwoju regionu Karpat. Mam nadzieję, że buł to początek naszej wspólnej drogi do opracowania strategii makroregionalnej dla Regionu Karpat. Przyjęcie przez Radę Europejską w październiku 2009 r. strategii europejskiej dla makroregionu Morza Bałtyckiego zapoczątkowało proces, dzięki któremu niektóre regiony europejskie zastosowały lub stosują instrument strategii makroregionalnych w odpowiedzi na problemy związane z harmonijnym i zrównoważonym rozwoje. Aktualnie w UE funkcjonują dwie inicjatywy makroregionalne: Strategia Bałtycka (8 państw UE, 85 mln mieszkańców) i Strategia Dunajska (8 państw UE i 6 z jej sąsiedztwa, 100 mln mieszkańców). Rozpoczęto również prace nad przygotowaniem strategii dla regionu adriatycko-jońskiego. Z koordynacji Unii Europejskiej oraz funduszy unijnych korzystają również członkowie programu operacyjnego Przestrzeń Alpejska (5 państw UE + Monako, Lichtenstein i Szwajcaria, 14 mln mieszkańców ) również aspirujący do opracowania strategii makroregionalnej. W UE trwają również starania o przygotowanie strategii na rzecz Morza Północnego i Kanału La Manche, oraz strategii na rzecz Morza Czarnego. Stanowisko Komisji Europejskiej, zgodnie z którym strategie makroregionalne powinny obecnie uwzględniać zasadę trzech nie : żadnych nowych uregulowań, żadnych nowych instytucji i żadnych nowych środków a z drugiej strony potrzeba zasady trzech tak : dla wspólnie uzgodnionego stosowania i kontroli istniejących uregulowań w makroregionie; dla tworzenia pod egidą organów Unii platformy, sieci lub klastru terytorialnego samorządów regionalnych i lokalnych oraz państw członkowskich, z udziałem zainteresowanych stron, dla uzgodnionego wykorzystywania istniejących zasobów finansowych Unii w celu opracowywania i wdrażania strategii makroregionalnych. Finansowanie strategii makroregionalnych dzisiaj i w przyszłości W obecnej perspektywie finansowej nie ma linii budżetowej bezpośrednio finansującej działania prowadzone w ramach strategii makroregionalnych. Finansowanie strategii sprowadza się do koordynacji istniejących programów. 4

5 Z punktu widzenia finansowych regulacji europejskich należy dążyć do zmiękczenia zasady "3 NIE", czyli nie dla instytucji, przepisów prawnych i finansowania i doprowadzić do komplementarności finansowania w ramach celu współpraca terytorialna. "Nie" dla finansowania oznacza "Nie" dla bezpośredniego finansowania. Komisja Europejska generuje jednak środki w ramach istniejących funduszy zarówno europejskich, narodowych jaki i regionalnych na rzecz zatwierdzonych już strategii makroregionalnych. W najbliższej perspektywie finansowej Komisja Europejska, poprzez zapisy w nowych regulacjach dla polityki spójności, zamierza zagwarantować efektywną koncentrację, koordynację oraz zbliżenie funduszy na rzecz państw członków-uczestników strategii makroregionalnych. Synergia Karpacka - wytyczne polityczne Region Karpat jest dla Unii Europejskiej obszarem ważnym strategicznie i wymaga odrębnego ujęcia w programach UE. Dlaczego? łączy kraje o trojakim statusie: członkowskie - Austria, Czechy, Polska, Słowacja, Węgry, Rumunia, potencjalnych krajów kandydackich - Serbia, Mołdawia, objęte Partnerstwem Wschodnim (ENP) - Ukraina, obejmuje najbiedniejsze tereny obecnej UE (w większości regiony konwergencji) problemy górskie Karpat nie są objęte żadną z wielostronnych form współpracy na środkowo-wschodniej flance Unii (takich jak Strategia Dunajska czy Synergia Czarnomorska) a przez to pozostaje w cieniu zainteresowania Unii. ponieważ Traktat Lizboński po raz pierwszy wskazuje na obszary górskie UE a Karpaty są jednym z dwóch najważniejszych europejskich regionów górskich ponieważ większość państw Regionu Karpat jest państwami członkowskimi UE ponieważ większość problemów Karpat podlega politykom UE ponieważ UE może ułatwić współpracę w regionie i lepiej skoordynować współpracę w ramach istniejących programów po ostatnim rozszerzeniu UE, Karpaty stały się jej wschodnią granicą, co podnosi znaczenie tego regionu i jego stabilności dla całej Wspólnoty region Karpat formalnie wypełnia wszelkie kryteria makroregionalnych strategii opisanych przez Komisję Europejską stanowi ważną część europejskiego dziedzictwa regionalnego z dużym potencjałem ludzkim, kulturowym i surowcowym obejmując najbiedniejsze i najbardziej zaniedbane regiony UE z prawie 20 mln populacją jest to spójny obszar, który wymaga szczególnej uwagi ze strony UE oraz skoordynowanego wsparcia w ramach polityki europejskiej Region Karpat posiada również, unikalny w skali europejskiej, potencjał wynikający z jego demograficznej, kulturowej, ekonomicznej i społecznej homogeniczności, która stanowi doskonałe pole do wprowadzania i testowania najnowszych rozwiązań z zakresu zarządzania rozwojem, zarówno w administracji, biznesie, jak i pozostałych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego. Bogactwo regionu Karpackiego opiera się o niepowtarzalne zasoby przyrodnicze, które stwarzają możliwości dla rozwoju różnych form turystyk i surowcowe. Karpaty to: 8 państw w tym 5 państw członkowskich UE, prawie 20 mln mieszkańców, niemniej jednak rozbudowa i wzmocnienie potencjału Regionu Karpat wymaga natychmiastowych inwestycji transporto- Dlaczego Region Karpat potrzebuje strategii makroregionalnej UE 5

6 Dlaczego Region Karpat potrzebuje strategii makroregionalnej UE wych (budowa Via Carpathia), infrastrukturalnych, ekologicznych i wsparcia dla lokalnej przedsiębiorczości. Dlatego Karpaty potrzebują odrębnego programu europejskiego. Strategia makroregionalna pozwoliłaby na opracowanie europejskiego programu operacyjnego UE dla Regionu Karpat (jak w przypadku Dunaju czy Przestrzeni Alpejskiej) na koncentrację unijnych środków finansowych na danym obszarze realizację projektów flagowych np. z zakresu transportu, energetyki, ochrony środowiska wzmocnienie spójności terytorialnej, stymulowanie wzrostu gospodarczego i zrównoważonego rozwoju regionu poprawę zrównoważonego rozwoju Karpat w oparciu o jego bogate dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe bardziej efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów wzmocnienie i udoskonalenie współpracy między krajami UE i krajami sąsiadującymi spoza UE Strategia makroregionalna byłaby odpowiedzią na główne potrzeby regionu Karpat takie jak: poprawa jakości życia, wzmocnienie lokalnych gospodarek i społeczności, konserwacja dziedzictwa środowiskowego i kulturalnego. Cele te byłyby osiągane poprzez realizacje i wdrażanie projektów z zakresu np. konserwacji i zrównoważonego użytkowania zasobów biologicznych, pielęgnowania różnorodności krajobrazowej, rozwoju planowania przestrzennego (transgraniczna infrastruktura transportowa, przemysłowa energetyczna, itd.) i środowiskowego (plany monitorowania i wczesnego ostrzegania przed katastrofami środowiskowymi takimi jak np. powodzie), zarządzania basenami wodnymi, terenami rolniczymi i leśnymi, wspierania rozwoju turystyki. Strategia makroregionalna ułatwiłaby inicjowanie transgranicznych działań w zakresie współpracy gospodarczej, naukowej, kulturalnej, oświatowej, turystycznej i ekologicznej. W celu ułatwienia realizacji przyszłych projektów w regionie Karpat, które odpowiadałyby szczególnym potrzebom tego regionu, należy opracować całościowy program obejmujący ten właśnie region w połączeniu ze skutecznym mechanizmem koordynacji istniejących instrumentów finansowych. Należy zwrócić także uwagę na fakt, że po ostatnim rozszerzeniu UE, Karpaty stały się jej wschodnią granicą, co podnosi znaczenie tego regionu i jego stabilności dla całej Wspólnoty. W swoim komunikacie odnośnie przyszłości polityki spójności, Komisja Europejska ogłosiła, że przeanalizuje możliwość projektowania i zarządzania programami nie tylko na poziomie państw i regionów, ale także na poziomie makroregionów. Region Karpat wypełnia wszelkie kryteria makroregionalnych strategii opisanych przez Komisję Europejską. Komisja Europejska w swoim dokumencie pod tytułem Strategie makroregionalne w Unii Europejskiej definiuje makroregion jako obszar łączący terytoria różnych państw i regionów powiązany wspólnymi cechami i problemami. Pojęcie regionu jest zdefiniowane funkcjonalnie, to znaczy może on przekraczać granice i łączyć terytoria o różnym statusie. Unia Europejska w nowej perspektywie finansowej powinna dążyć do integracji strumieni finansowych kierowanych do poszczególnych obszarów, dotyczy to także Karpat, gdzie obecnie realizuje się już wiele projektów za pieniądze wspólnotowe, ale często w sposób nieskoordynowany. Na miejscu istnieje już potencjał współpracy, który uwidacznia się w inicjatywach politycznych i praktycznych działaniach na różnych poziomach. 6

7 Konwencja Karpacka Kraje karpackie podejmują własne inicjatywy współpracy. W dniu 22 maja 2003 r. w Kijowie, Ministrowie Środowiska Republiki Czeskiej, Węgry, Polska, Rumunia, Serbia i Czarnogóra, Słowacja i Ukraina (brak w niej Mołdawii) podpisały Konwencję ramową o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat (Konwencja Karpacka). Konwencja Karpacka zapewnia ramy dla współpracy, a także platformę dla kreowania wspólnej strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju i dialogu między wszystkimi zainteresowanymi stronami. Celami konwencji są m.in. poprawa jakości życia, wzmocnienie lokalnych gospodarek i społeczności, konserwacja dziedzictwa środowiskowego i kulturalnego (art. 2). Cele te mają zostać zrealizowane poprzez m.in. konserwacje i zrównoważony użytkowanie zasobów biologicznych, pielęgnowanie różnorodności krajobrazowej, rozwój planowania przestrzennego (transgraniczna infrastruktura transportowa, przemysłowa energetyczna, itd.) i środowiskowego (plany monitorowania i wczesnego ostrzegania przed katastrofami środowiskowymi takimi jak np. powodzie), zarządzanie basenami wodnymi, terenami rolniczymi i leśnymi, wspieranie rozwoju turystyki, szerzenie wiedzy o regionie Karpat, jego historii, gospodarce, turystyce, itd maja 2011 r. w Bratysławie odbyło się trzecie spotkanie - konferencja międzynarodowa - państw sygnatariuszy Konwencji Karpackiej, na której dyskutowano o możliwości nawiązania współpracy z UE oraz państwami sygnatariuszami Konwencji Alpejskiej. Kraje karpackie opracowują ogólną strategię dla całej przestrzeni Karpat w ramach Konwencji Karpackiej. Praca ta oparta jest na raporcie pod tytułem Wizje i strategie w regionie Karpat (VASICA), który stanowi pierwszy międzynarodowy dokument odnośnie planowania przestrzennego dla całego regionu Karpat. Jest on rezultatem projektu zrealizowanego z funduszy UE ramach programu INTER- REG IIIB CADSES Projekt Karpacki. Strategia karpacka jest obecnie rozwijana przez Grupę Roboczą ds. Planowania przestrzennego Konwencji Karpackiej, w konsultacji z władzami regionalnymi w regionie. Problemy Karpat wymienione w raporcie VASICA: porzucanie ziemi i duże migracje ludności w związku z brakiem perspektyw zawodowych w regionie, deforestacja, nadmierne zanieczyszczenie środowiska, nadmierna eksploatacja zasobów naturalnych, niedobory infrastrukturalne. Zapewnienie stabilności społecznej i gospodarczej w tym regionie oraz w regionach z nim sąsiadujących jest kwestią kluczową z punktu widzenie Konwencji Karpackiej. Euroregion Karpacki Euroregion Karpacki został powołany do życia 14 lutego 1993 r. w Debreczynie na Węgrzech, gdzie przedstawiciele władz lokalnych Polski, Słowacji, Węgier i Ukrainy podpisali porozumienie o utworzeniu Związku Międzyregionalnego Euroregion Karpacki oraz ministrowie spraw zagranicznych Polski, Ukrainy i Węgier udzielili poparcia tej inicjatywie podpisując Deklarację o współpracy Społeczności Zamieszkujących Obszar Euroregionu Karpackiego. W 1997 r. członkiem Euroregionu została także Rumunia. Główną przesłanką utworzenia Euroregionu Karpackiego było inicjowanie i koordynowanie działań w zakresie promocji współpracy gospodarczej, naukowej, kulturalnej, oświatowej, turystycznej i ekologicznej. Większość wpływów do budżetu Euroregionu pochodzi ze składek członków Euroregionu. Euroregion Karpacki obejmuje po stronie polskiej 180 gmin z dwóch województw: małopolskiego i podkarpackiego o łącznej powierzchni km² zamieszkanej przez tys. osób. Dlaczego Region Karpat potrzebuje strategii makroregionalnej UE 7

8 Dlaczego Region Karpat potrzebuje strategii makroregionalnej UE Karpaty w dotychczasowych programach finansowych UE - Projekt Karpacki Projekt Karpacki był współfinansowany przez UE w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej Współpracy Transnarodowej: CADSES INTERREG w okresie programowania Celem Projektu Karpackiego było poprawa zrównoważonego rozwoju Karpat w oparciu o jego bogate dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe. 18 partnerów z 10 krajów do pracowało nad zharmonizowaniem danych i map odnośnie Karpat oraz opracowaniem analiz, zaleceń i wspólnej koncepcji, które obejmowałyby swoim zakresem kwestie Konwencji Karpackiej (bioróżnorodność i dziedzictwo przyrodnicze dziedzictwo kulturowe, zrównoważony rozwoju obszarów wiejskich, rolnictwa i leśnictwa; zrównoważony rozwoju transportu, infrastruktury, przemysłu i energii, zrównoważona turystyka i planowanie przestrzenne), jak również posłużyłyby do realizacji działań pilotażowych na wybrane tematy (np. zrównoważonej turystyki). Projekt Karpacki doprowadziły do sformułowania opracowania pod tytułem: Wizje i strategie w regionie Karpat (VASICA). Jego głównym celem zagwarantowanie dalszego wsparcia dla Karpat, jako regionu skoncentrowanym na zrównoważonym wzroście gospodarczym, rozwoju społecznym oraz środowiskowym, w kolejnym okresie programowania UE Cel ten należy osiągnąć poprzez opracowanie pełnoprawnego programu Wizji rozwoju Karpat, który bazowałby na przykładzie udanego programu realizowanego właśnie w regionie Alp ( Wizja rozwoju Alp ). Jednym z podstawowych wniosków VASICA było wezwanie do ustanowienia mechanizmu finansowego Obszar Karpaty w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej, w oparciu o sukces tego przedsięwzięcia w regionie Alp. Karpaty a Strategia Dunajska Konwencja Karpacka obejmuje istotną część Dunaju i jego dopływów, co najmniej 80% wód Karpat spływa do Dunaju. Wielosektorowe podejście i kluczowe elementy Konwencji Karpackiej (współpraca w różnych dziedzinach takich jak turystyka, transport, dziedzictwo kulturowe), znalazły także odbicie w Strategii Dunajskiej. Synergia ta jest odzwierciedlona w planie działań przygotowanym przez Komisję Europejską, mającym na celu realizację założeń Strategii Dunajskiej, gdzie wątek Karpat pojawia się wielokrotnie m.in. w kontekście m.in. ochrony środowiska (kopalnie w Karpatach i ich wpływ na wody Dunaju), zarządzania przestrzennego współzależnych od siebie obszarów rzecznych i górskich. Zapisy te mogą zniechęcić do opracowania oddzielnej strategii dla Karpat, dlatego ważne jest, aby znaleźć cechy szczególne, które uzasadnią konieczność przeprowadzenia akcji UE skupiającej się wyłącznie na tym regionie. Ważne jest, by impuls do podjęcia Inicjatywy Karpackiej wyszedł od rządów państw zainteresowanych - Inicjatywa ma mieć charakter terytorialnie pogłębionej współpracy państw, bo tylko wtedy (w związku z tym, że łączy ona państwa członkowskie i pozostające obecnie poza Unią) realnie będzie ona miała gwarancję powodzenia, nie chodzi tu o transgraniczną współpracę regionalną, ale o projekt unijny wychodzący na przeciw potrzebom grupy państw członkowskich. Strategia dla regionu adriatycko jońskiego zostaną przeforsowane przez prezydencje: włoską i grecką. Przymiarki do jej opracowania rozpoczęły się już w maju 2011 roku na poziomie Komitetu Regionów. 8

9 Karpaty a przestrzeń Alpejska liczba państw Porównanie: Region Karpat i Region Alp Karpaty 5 państw UE + 2 sąsiadujące Karpaty są drugim europejskim łańcuchem górskim, obszarem bardziej zaludnionym niż Alpy obejmującym w większości regiony konwergencji. Alpy 8: 5 UE + Monako, Lichtenstein i Szwajcaria przestrzeń 190,000 km 2 190,959 km 2 liczba mieszkańców 20 mln 14 mln Stanowisko KE ws. strategii makroregionalnej dla Regionu Karpat KE jest otwarta na nowe inicjatywy. Odnosząc się do nowych strategii komisarz Hahn powiedział: Istniejące strategie stanowią użyteczną lekcję dla potencjalnych nowych makroregionów. Przed podjęciem jakiejkolwiek nowej strategii, należy starannie rozważyć, jakie są jej cele, jaką wartość dodaną może ona wnieść, oraz w jaki sposób można byłoby zdobyć na nią środki. niemniej jednak Uwagi po nieoficjalnej rozmowie z przedstawicielem KE W przekonaniu KE (informacje nieoficjalne) na tym etapie nie ma realnych szans na uwzględnienie Strategii dla Regionu Karpat w przyszłej perspektywie finansowej, ponieważ: jest zbyt mała: mało państw członkowskich UE (5 państwa), mały obszar, mało problemów państwa sojuszu podkarpackiego nie identyfikują konkretnych problemów, na których chciałyby skoncentrować swoją współpracę zdaniem KE państwa Konwencji Karpackiej nie realizują i nie współfinansują konkretnych projektów geograficznie częściowo pokrywa się z regionem objętym strategią naddunajską, a w filarze środowiskowym uwzględniono działania objęte Konwencja Karpacka brak jest rownież konsekwentnej kampanii na rzecz przedstawienia Karpat jako części Unii Europejskiej spełniającej warunki makroregionu; KE nie dostała żadnego bodźca od Rady, żadnego wniosku o przygotowanie projektu czy oficjalnego stanowiska Przedstawiciele KE, którzy brali udział w spotkaniach Konwencji Karpackiej oceniają projekt utworzenia strategii makroregionalnej dla regionu Karpat jako bardzo luźny, a działania zainteresowanych państw członkowskich na forum Rady za daleko niewystarczające. Zdaniem KE Konwencja Karpacka jest zbyt mało konkretna (brak konkretnych projektów) a w zamian bardzo polityczna. Konwencja Karpacka jako konwencja ramowa, określa ogólne cele polityczne, które promują zintegrowane podejście do ochrony przyrodniczego i kulturowego dziedzictwa Karpat. Konwencja nie ustanawia konkretnych zobowiązań, lecz zaprasza strony do współpracy na rzecz wdrażania uzgodnionych w niej zasad. Zdaniem KE projekt utworzenia strategii makroregionalnej pozostaje w sferze politycznych życzeń a nie konkretnych działań. KE nie przygotuje ani nie zajmie oficjalnego stanowiska w sprawie strategii makroregionalnej dla regionu Karpat bez wniosku Rady. Zdaniem KE państwa członkowskie i tak nie do końca wykorzystują swoje fundusze strukturalne, które mogą zostać wykorzystane na finansowanie działań i projektów w ramach strategii makroregionalnych. Dlaczego Region Karpat potrzebuje strategii makroregionalnej UE 9

10 Dlaczego Region Karpat potrzebuje strategii makroregionalnej UE Zdaniem KE Konwencja Karpacka powinna przyjąć inny wymiar i koncentrować się na realizacji konkretnych projektów i rozwiązywaniu konkretnych problemów a nie deklaracjach politycznych. Stanowisko Prezydencji litewskiej ws. strategii makroregionalnej dla Regionu Karpat Prezydencja litewska, której jednym z głównych priorytetów są strategie makroregionalne poinformowała nas, iż rząd polski - ani żaden inny rząd Regionu Karpackiego - nigdy nie podniósł kwestii strategii makroregionalnej dla Regionu Karpat na żadnym z posiedzeń grup roboczych ds. makroregionów. Takie postulaty pojawiają się natomiast ze strony rządów zainteresowanych utworzeniem strategii dla Alp. Co musimy robić? zaangażować się politycznie i uczynić z tej strategii priorytet na wszystkich możliwych szczeblach i we wszystkich możliwych obszarach polityki zmobilizować rządy do podjęcia inicjatyw na posiedzeniach Rady Europejskiej intensywne lobbować w tej sprawie na forum UE, poczynając od szczebla ministerialnego/krajowego poprzez regionalny i lokalny skupić się na ograniczonej liczbie priorytetów i problemach charakterystycznych dla regionu Karpat; wg Komisji Europejskiej państwa sojuszu podkarpackiego nie identyfikują konkretnych problemów, na których chciałyby skoncentrować swoją współpracę zdaniem Komisji Europejskiej państwa Konwencji Karpackiej nie realizują i nie współfinansują konkretnych projektów Impuls do ustanowienia Strategii makroregionalnej UE na rzecz Regionu Karpat musi wyjść od rządów zainteresowanych państw. Inicjatywa musi mieć charakter pogłębionej współpracy terytorialnej zaangażowanych państw, tylko wtedy (w związku z tym, że łączy ona państwa członkowskie i sąsiadujące UE -państwa poza Unią) inicjatywa będzie miała realnie szanse na powodzenie. Nie chodzi tutaj o transgraniczną współpracę regionalną, ale o realizację projektów wychodzących naprzeciw potrzebom państw członkowskich Regionu Karpat. Fundacja Nowy Kierunek otrzymuje srodki finansowe z Parlamentu Europejskiego, a także co jest wymagane, zabiega o dodatkowe źródła finansowania. Poglądy i opinie prezentowane w tej publikacji nie koniecznie odzwierciedlają stanowisko PE. 1 0

11

12

Inicjatywy Wspólnotowe

Inicjatywy Wspólnotowe Inicjatywy Wspólnotowe INTERREG III Podstawowe informacje i dokumenty AUTOR: DOMINIKA RARÓG-OŚLIŹLOK 1.06.2004 Opracowano na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, MGPiPS oraz stron

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA KARPACKA. Krzysztof Staszewski Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia" ul. Rynek 16/ Rzeszów

KONWENCJA KARPACKA. Krzysztof Staszewski Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia Pro Carpathia ul. Rynek 16/ Rzeszów KONWENCJA KARPACKA Krzysztof Staszewski Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia" ul. Rynek 16/1 35-064 Rzeszów Czym jest konwencja karpacka? Konwencja karpacka jest ramowym

Bardziej szczegółowo

Bogusław Kotarba. Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska

Bogusław Kotarba. Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska Bogusław Kotarba Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska 2014-2020 Europejska współpraca terytorialna (EWT) EWT stanowi jeden z dwóch celów polityki spójności

Bardziej szczegółowo

Porozumienie krajów karpackich dla zrównoważonego rozwoju turystyki. Konwencja karpacka, protokół ds. turystyki, strategia

Porozumienie krajów karpackich dla zrównoważonego rozwoju turystyki. Konwencja karpacka, protokół ds. turystyki, strategia Porozumienie krajów karpackich dla zrównoważonego rozwoju turystyki Konwencja karpacka, protokół ds. turystyki, strategia Karpaty obszar objęty Ramową konwencją o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat

Bardziej szczegółowo

Karpaty łączą - mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej

Karpaty łączą - mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej Karpaty łączą - mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej II Forum Karpackich Gmin 24 września 2015 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do rewitalizacji w kontekście Cele Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do

Wytyczne do rewitalizacji w kontekście Cele Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do Wytyczne do rewitalizacji w kontekście Cele Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do Narodowego Programu Rewitalizacji roku 2020 oraz projekty podregionalne w kontraktach terytorialnych województw Materiał

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata ZINTEGROWANE DZIAŁANIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW MIEJSKICH POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata 2014-2020 Komisja Europejska przyjęła propozycje ustawodawcze dotyczące polityki spójności na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

System programowania strategicznego w Polsce

System programowania strategicznego w Polsce System programowania strategicznego w Polsce Dr Piotr Żuber Dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, listopad 2007 r. 1 Podstawowe zalety programowania

Bardziej szczegółowo

Potencjał przyszłego rozwoju Morza Bałtyckiego z uwzględnieniem wsparcia unijnego dla inwestycji środowiskowych w Polsce

Potencjał przyszłego rozwoju Morza Bałtyckiego z uwzględnieniem wsparcia unijnego dla inwestycji środowiskowych w Polsce Potencjał przyszłego rozwoju Morza Bałtyckiego z uwzględnieniem wsparcia unijnego dla inwestycji środowiskowych w Polsce Warszawa, 28 października 2013r. Jan Mikołaj Dzięciołowski, DG REGIO 1. Wnioski

Bardziej szczegółowo

Karpaty łączą - mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej

Karpaty łączą - mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej Karpaty łączą - mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej Kodeks dobrej praktyki kształtowania przestrzeni w Karpatach 22 października 2015 ZAKOPANE PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY

Bardziej szczegółowo

Jacek Szlachta Korzyści ze współpracy makroregionalnej perspektywa europejska i krajowa. Kraków, 20 kwiecień 2012

Jacek Szlachta Korzyści ze współpracy makroregionalnej perspektywa europejska i krajowa. Kraków, 20 kwiecień 2012 Jacek Szlachta Korzyści ze współpracy makroregionalnej perspektywa europejska i krajowa Kraków, 20 kwiecień 2012 1 Projekt krajowy brutto na km2 Bank Światowy Reshaping Economic Geography 2 Produkt krajowy

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. LEADER Perspektywa finansowa

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. LEADER Perspektywa finansowa Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich LEADER Perspektywa finansowa 2007-2013 Cel działania Realizacja działania ma na celu stymulowanie lokalnych inicjatyw na rzecz

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO BIAŁA PODLASKA NA LATA (Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030)

ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO BIAŁA PODLASKA NA LATA (Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030) ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO BIAŁA PODLASKA NA LATA 2015-2020 2020 (Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030) Michał Romanowski 5 wrzesień 2014 r. 375 km² 75,5 tys. mieszkańców Horyzont

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie strategiczne województwem

Zarządzanie strategiczne województwem IV Warsztaty Strategiczne Zespołu ds. aktualizacji SRWM do 2020 Zarządzanie strategiczne województwem Zadania na lata 2010-2012 Jacek Woźniak Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM 4 września

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej Kierunki rozwoju do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem wiejskiej Katarzyna Sobierajska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Międzynarodowa Konferencja Perspektywy rozwoju i promocji

Bardziej szczegółowo

Kluczowe elementy i cechy programu rewitalizacji

Kluczowe elementy i cechy programu rewitalizacji Kluczowe elementy i cechy programu rewitalizacji Spotkanie edukacyjne KOMPLEKSOWA REWITALIZACJA OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM Toruń, 15 września 2016 r. Andrzej Brzozowy //

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Partnerów projektu. Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r.

Spotkanie Partnerów projektu. Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r. Spotkanie Partnerów projektu Zintegrowana Miejsce i data prezentacji Strategia Rozwoju Metropolii Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r. Dlaczego potrzebna jest strategia? Dostosowanie do wymogów UE w nowej perspektywie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata 2014-2020 Komisja Europejska przyjęła propozycje ustawodawcze dotyczące polityki spójności na lata 2014-2020 w październiku 2011 roku Niniejszy

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA ORAZ PLANOWANIE STRATEGICZNE I PRZESTRZENNE W RELACJACH POLSKO-CZESKICH

INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA ORAZ PLANOWANIE STRATEGICZNE I PRZESTRZENNE W RELACJACH POLSKO-CZESKICH INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA ORAZ PLANOWANIE STRATEGICZNE I PRZESTRZENNE W RELACJACH POLSKO-CZESKICH budowanie spójności i zrównoważonego rozwoju Europy Środkowej PANEL 2 POLSKA I CZESKA PERCEPCJA POTRZEB

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Międzyregionalnej (INTERREG IV C) wspierający inicjatywę Komisji Europejskiej Regiony na rzecz zmian gospodarczych

Program Współpracy Międzyregionalnej (INTERREG IV C) wspierający inicjatywę Komisji Europejskiej Regiony na rzecz zmian gospodarczych Program Współpracy Międzyregionalnej (INTERREG IV C) wspierający inicjatywę Komisji Europejskiej Regiony na rzecz zmian gospodarczych Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny Współpracy Międzyregionalnej

Bardziej szczegółowo

Spotkanie konsultacyjne na temat polsko-słowackiej współpracy transgranicznej w latach

Spotkanie konsultacyjne na temat polsko-słowackiej współpracy transgranicznej w latach Spotkanie konsultacyjne na temat polsko-słowackiej współpracy transgranicznej w latach 2014-2020 Nowy Targ, 15.01.2014 r. Spotkanie realizowane w ramach mikroprojektu pt. Polsko-słowacka strategia działania

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020

POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020 ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020 W grudniu 2013 r. Rada Unii Europejskiej formalnie zatwierdziła nowe przepisy i ustawodawstwo dotyczące kolejnej rundy inwestycji

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa założenia do nowego okresu programowania.

Nowa perspektywa finansowa założenia do nowego okresu programowania. Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 założenia do nowego okresu programowania.. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawa prawna: - Pakiet

Bardziej szczegółowo

Razem dla pogranicza Dolny Śląsk Saksonia Gemeinsam für den Grenzraum Niederschlesien Sachsen

Razem dla pogranicza Dolny Śląsk Saksonia Gemeinsam für den Grenzraum Niederschlesien Sachsen Razem dla pogranicza Dolny Śląsk Saksonia Gemeinsam für den Grenzraum Niederschlesien Sachsen Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo Wschodnie

Partnerstwo Wschodnie Partnerstwo Wschodnie PW proces rozwoju partnerskich relacji UE z państwami Europy Wschodniej mający na celu stopniową integrację tych państw i ich społeczeństw na bazie unijnych norm, standardów i wartości

Bardziej szczegółowo

Współpraca międzynarodowa w programach. INTERREG Region Morza Bałtyckiego INTERREG Europa Środkowa INTERREG Europa

Współpraca międzynarodowa w programach. INTERREG Region Morza Bałtyckiego INTERREG Europa Środkowa INTERREG Europa Współpraca międzynarodowa w programach INTERREG Region Morza Bałtyckiego INTERREG Europa Środkowa INTERREG Europa Marta Pietrzyk zastępca dyrektora Departamentu Współpracy Terytorialnej Warszawa, 5 listopada

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r.

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2014 r. 1 Cele tematyczne 2 Programy operacyjne na poziomie krajowym i regionalnym 3 Programy ramowe Unii Europejskiej Wsparcie

Bardziej szczegółowo

14.06.2010 20.11.2013 21.12.2012 1.06.2011

14.06.2010 20.11.2013 21.12.2012 1.06.2011 1. Raporty prowadzone jako Sprawozdawca 14.06.2010 SPRAWOZDANIE w sprawie strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego oraz roli makroregionów w przyszłej polityce spójności Sprawozdanie nakreśla

Bardziej szczegółowo

Środowisko w polityce spójności Spotkanie plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 8-9 grudnia 2011 r.

Środowisko w polityce spójności Spotkanie plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 8-9 grudnia 2011 r. Środowisko w polityce spójności Spotkanie plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 8-9 grudnia 2011 r. Agata Payne Dyrektoriat Środowisko Polityka spójności i ocen oddziaływania na

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce. Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej MRR

Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce. Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej MRR Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej MRR 1 Cele realizacji ZIT w Polsce Wynikają z projektu UP oraz Zasad realizacji ZIT w

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Sposób i tryb prac nad projektem PO Infrastruktura i Środowisko Warszawa, 5 września 2006 r. Departament Koordynacji Programów

Bardziej szczegółowo

Prezentacja założeń wybranych programów EWT w perspektywie 2014-2020. Wrocław, 26 września 2013 r.

Prezentacja założeń wybranych programów EWT w perspektywie 2014-2020. Wrocław, 26 września 2013 r. Prezentacja założeń wybranych programów EWT w perspektywie 2014-2020 Wrocław, 26 września 2013 r. Współpraca terytorialna w perspektywie finansowej 2014-2020 przygotowanie beneficjentów Aktywny udział

Bardziej szczegółowo

Wymiar miejski polityki spójno Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 24 stycznia 2013 r.

Wymiar miejski polityki spójno Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 24 stycznia 2013 r. Wymiar miejski polityki spójno jności Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 24 stycznia 2013 r. 1 Wymiar miejski częś ęścią wymiaru terytorialnego Wymiar miejski

Bardziej szczegółowo

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 22 grudnia 2014 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, przyjęta przez Radę

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata 2014-2020 Komisja Europejska przyjęła propozycje ustawodawcze dotyczące polityki spójności na lata 2014-2020 w październiku 2011 roku

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE STRATEGICZNE W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO- MAZURSKIM TRZECIE OTWARCIE OLSZTYN, 13 GRUDNIA 2011

PLANOWANIE STRATEGICZNE W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO- MAZURSKIM TRZECIE OTWARCIE OLSZTYN, 13 GRUDNIA 2011 PLANOWANIE STRATEGICZNE W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO- MAZURSKIM TRZECIE OTWARCIE OLSZTYN, 13 GRUDNIA 2011 Aktualizować, czy pisać od nowa? zmiany w otoczeniu regulacyjnym + zmiany w sferze realnej Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Monika Ochwat-Marcinkiewicz Stowarzyszenie Ekopsychologia. Porozumienie Karpackie Karpaty Naszym Domem

Monika Ochwat-Marcinkiewicz Stowarzyszenie Ekopsychologia. Porozumienie Karpackie Karpaty Naszym Domem Monika Ochwat-Marcinkiewicz Stowarzyszenie Ekopsychologia Porozumienie Karpackie Karpaty Naszym Domem Dlaczego Karpaty? ( ) Karpaty są unikalnym naturalnym skarbem o wyjątkowym pięknie i wartości przyrodniczej,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/677/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 maja 2013 roku

UCHWAŁA Nr XXXIV/677/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 maja 2013 roku UCHWAŁA Nr XXXIV/677/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie przyjęcia projektu Porozumienia o współpracy pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Żupanią Vukovarsko-Srijemską

Bardziej szczegółowo

Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020

Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020 BIBLIOTEKA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Agnieszka Pogorzelska ekspert ds. funduszy europejskich w Centralnym Punkcie Informacyjnym Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020 Strona 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności UE na lata 2014 2020

Polityka spójności UE na lata 2014 2020 UE na lata 2014 2020 Propozycje Komisji Europejskiej Unii Europejskiej Struktura prezentacji 1. Jakie konsekwencje będzie miała polityka spójności UE? 2. Dlaczego Komisja proponuje zmiany w latach 2014

Bardziej szczegółowo

Udział obywateli w planowaniu przyszłej perspektywy funduszy europejskich 2014-2020. Stan konsultacji funduszy w regionach

Udział obywateli w planowaniu przyszłej perspektywy funduszy europejskich 2014-2020. Stan konsultacji funduszy w regionach Udział obywateli w planowaniu przyszłej perspektywy funduszy europejskich 2014-2020 Stan konsultacji funduszy w regionach Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy

Bardziej szczegółowo

Programy EWT dla rozwoju wybrzeża Morza Bałtyckiego w latach

Programy EWT dla rozwoju wybrzeża Morza Bałtyckiego w latach Programy EWT dla rozwoju wybrzeża Morza Bałtyckiego w latach 2014-2020 Europejska Współpraca Terytorialna cel 2 polityki spójności UE realizacja celów wynikających ze strategii Europa 2020, koncentracja

Bardziej szczegółowo

Rozwój instytucjonalny polskich partnerstw lokalnych wzmacniających obszary funkcjonalne na tle doświadczeń zagranicznych

Rozwój instytucjonalny polskich partnerstw lokalnych wzmacniających obszary funkcjonalne na tle doświadczeń zagranicznych Rozwój instytucjonalny polskich partnerstw lokalnych wzmacniających obszary funkcjonalne na tle doświadczeń zagranicznych Jacek F. Nowak Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej UEP Związek Miast

Bardziej szczegółowo

TAK/NIE + uzasadnienie

TAK/NIE + uzasadnienie TAK/NIE + uzasadnienie 0. Podstawowym problemem Zagłębia Ruhry po II wojnie światowej był brak infrastruktury transportowej. 1. Podstawowym problemem Mezzogiorno był brak kapitału społecznego. 2. Globalizacja

Bardziej szczegółowo

ZASADY, TRYB I HARMONOGRAM OPRACOWANIA AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020.

ZASADY, TRYB I HARMONOGRAM OPRACOWANIA AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020. Załącznik do uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego ZASADY, TRYB I HARMONOGRAM OPRACOWANIA AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020. 1. Podstawy aktualizacji strategii. Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY JAWORZE

OPRACOWANIE LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY JAWORZE OPRACOWANIE LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY JAWORZE BROSZURA INFORMACYJNA BROSZURA INFORMACYJNA 1 OPRACOWANIE LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY JAWORZE Zapraszamy mieszkańców do prac

Bardziej szczegółowo

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce 2 Trendy yglobalne Globalizacja Zmiany demograficzne Zmiany klimatu WYZWANIE: Konieczność budowania trwałych podstaw wzrostu umożliwiających realizację aspiracji rozwojowych

Bardziej szczegółowo

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej W prezentacji przedstawione zostaną: Cele programu Interreg IVC Priorytety programu Typy działań

Bardziej szczegółowo

INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania

INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania Departament Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO Priorytety i działania Priorytet 1 Dalszy rozwój i modernizacja infrastruktury dla zwiększenia konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Współpraca transnarodowa i międzyregionalna

Współpraca transnarodowa i międzyregionalna Współpraca transnarodowa i międzyregionalna Programy Interreg: Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego, EUROPA Toruń, 17 marca 2015 roku 1 Programy transnarodowe to: współpraca w ramach określonych obszarów

Bardziej szczegółowo

Rozwój obszarów wiejskich i rolnictwa

Rozwój obszarów wiejskich i rolnictwa Rozwój obszarów wiejskich i rolnictwa w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) Konferencja prasowa Warszawa, 17 lutego 2017 r. PRZYJĘCIE STRATEGII PRZEZ RADĘ

Bardziej szczegółowo

temat konferencji: DETERMINANTY ROZWOJU MIAST W KONTEKŚCIE POLITYKI MIEJSKIEJ PO ROKU 2013

temat konferencji: DETERMINANTY ROZWOJU MIAST W KONTEKŚCIE POLITYKI MIEJSKIEJ PO ROKU 2013 temat konferencji: DETERMINANTY ROZWOJU MIAST W KONTEKŚCIE POLITYKI MIEJSKIEJ PO ROKU 2013 CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA ROZWÓJ MIAST W KONTEKŚCIE POLITYKI MIEJSKIEJ PO ROKU 2013 tytuł wystąpienia: ROLA MIASTA

Bardziej szczegółowo

Skala wsparcia obszarów wiejskich w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013

Skala wsparcia obszarów wiejskich w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013 Konferencja Polityka spójności na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Skala wsparcia obszarów wiejskich w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013 dr Hanna Jahns Sekretarz

Bardziej szczegółowo

Komplementarność w ramach RPO WO jako narzędzie zwiększania efektywności realizacji celów

Komplementarność w ramach RPO WO jako narzędzie zwiększania efektywności realizacji celów Komplementarność w ramach RPO WO 2007-2013 jako narzędzie zwiększania efektywności realizacji celów rozwojowych regionu Karina Bedrunka Opole, 28 czerwca 2012 r. Zakres prezentacji I. Komplementarność

Bardziej szczegółowo

Koncepcje Komisji Europejskiej wdrażania funduszy po 2013 roku. regionalnego, 7 listopada, 2011

Koncepcje Komisji Europejskiej wdrażania funduszy po 2013 roku. regionalnego, 7 listopada, 2011 Koncepcje Komisji Europejskiej wdrażania funduszy po 2013 roku Zespół ds. opracowania ramowego zintegrowanego programu regionalnego, 7 listopada, 2011 Cele bieżącej i przyszłej polityki: Nowa Polityka

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny

Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest głównym narzędziem finansowym Unii Europejskiej, wspierającym zatrudnienie w państwach członkowskich oraz promującym spójność gospodarczą i społeczną. Wydatki EFS

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE STRATEGII ROZWOJU OBSZARÓW ŚLĄSKIEGO DO ROKU 2030 WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE STRATEGII ROZWOJU OBSZARÓW ŚLĄSKIEGO DO ROKU 2030 WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE STRATEGII ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DO ROKU 2030 dr Krzysztof Wrana Doradca strategiczny ds. Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku

Bardziej szczegółowo

Podstawy i formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. prof. dr hab. Bernadetta Nitschke Uniwersytet Zielonogórski

Podstawy i formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. prof. dr hab. Bernadetta Nitschke Uniwersytet Zielonogórski Podstawy i formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce prof. dr hab. Bernadetta Nitschke Uniwersytet Zielonogórski Skuteczny samorząd to coraz częściej samorząd, który

Bardziej szczegółowo

Polityka regionalna Unii Europejskiej. mgr Ewa Matejko

Polityka regionalna Unii Europejskiej. mgr Ewa Matejko Polityka regionalna Unii Europejskiej mgr Ewa Matejko Polityka regionalna w UE Dlaczego polityka regionalna? Cele polityki regionalnej Fundusze Strukturalne i Fundusz Spójności Zasady działania funduszy

Bardziej szczegółowo

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Konferencja Wiejska Polska 25 26 maja 2013 r. Konin/Licheń Krajowe podstawy strategiczne polityki

Bardziej szczegółowo

PLANY ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ. Warszawa 23 czerwca 2015 r. Wsparcie JASPERS wprowadzenie

PLANY ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ. Warszawa 23 czerwca 2015 r. Wsparcie JASPERS wprowadzenie PLANY ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ Warszawa 23 czerwca 2015 r. Wsparcie JASPERS wprowadzenie François Cancalon Specjalista ds. transportu JASPERS Plac Piłsudskiego 1 00-078 WARSZAWA, POLSKA f.cancalon@eib.org

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot

Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej

Bardziej szczegółowo

7 8 września 2013 r. E D Y C J A I I. w w w. f o r u m - k a r p a c k i e. p l

7 8 września 2013 r. E D Y C J A I I. w w w. f o r u m - k a r p a c k i e. p l 7 8 września 2013 r. E D Y C J A I I w w w. f o r u m - k a r p a c k i e. p l PROGRAM FORUM P I ĄT E K 6 W R Z E Ś N I A 2 0 1 3 Przyjazd i zakwaterowanie gości Montaż ekspozycji wystawienniczych Hala

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana

Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana Rewitalizacja to wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe, obejmujące różne sfery życia. Sama definicja

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4-LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4-LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4-LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Program bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej dla wsparcia rozwoju obszarów

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2020

Strategia Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2020 Strategia Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2020 Kontekst otoczenia strategicznego Piotrków Trybunalski, 05 listopada 2013 r. Polityka spójności 2014-2020 Propozycja KE, aby strategie stały się warunkiem

Bardziej szczegółowo

Turystyka w Konwencji o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat, Konferencja Partnerstwo na rzecz rozwoju turystyki w Karpatach Kraków, 11.02.2015 r.

Turystyka w Konwencji o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat, Konferencja Partnerstwo na rzecz rozwoju turystyki w Karpatach Kraków, 11.02.2015 r. .. Turystyka w Konwencji o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat, Konferencja Partnerstwo na rzecz rozwoju turystyki w Karpatach Kraków, 11.02.2015 r. 1 Czym są Karpaty? Obszar: 190 tys km ² 7 państw:

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART

ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART PANELIŚCI Przedstawiciel MIiR: Agnieszka Dawydzik, Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 80 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Aglomeracja Wałbrzyska

Aglomeracja Wałbrzyska Aglomeracja Wałbrzyska Prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej Nowa Ruda, wrzesień 2014 AGLOMERACJA WAŁBRZYSKA 400 000 mieszkańców 22 gminy - sygnatariusze porozumienia AW 10% powierzchni Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo

BIOGOSPODARKA. Inteligentna specjalizacja w Województwie Zachodniopomorskim SZCZECIN 20 \06 \ 2013

BIOGOSPODARKA. Inteligentna specjalizacja w Województwie Zachodniopomorskim SZCZECIN 20 \06 \ 2013 SZCZECIN 20 \06 \ 2013 BIOGOSPODARKA Inteligentna specjalizacja w Województwie Zachodniopomorskim ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3 \ 00-529 Warszawa \ tel. +48 (22) 529 27 18 \ fax +48 (22) 628 09 22 BIOGOSPODARKA

Bardziej szczegółowo

Programy współpracy terytorialnej UE

Programy współpracy terytorialnej UE Programy współpracy terytorialnej UE Elżbieta Książek II Forum Dni Nauki i Technologii Polska Wschód Białystok-Białowieża, 22-24 kwietnia 2009 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Informacja o realizacji Strategii Rozwoju Polski Centralnej w 2015 r. Departament Strategii Rozwoju

Informacja o realizacji Strategii Rozwoju Polski Centralnej w 2015 r. Departament Strategii Rozwoju Informacja o realizacji Strategii Rozwoju Polski Centralnej w 2015 r. Departament Strategii Rozwoju Strategie ponadregionalne w Polsce Stratega rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020 (30.04.2014r.) Strategia

Bardziej szczegółowo

Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, 2 grudzień 2004

Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, 2 grudzień 2004 KSZTAŁTOWANIE I REALIZACJA POLITYKI ENERGETYCZNEJ NA POZIOMIE WOJEWÓDZTWA STAN OBECNY, PRIORYTETY NA PRZYSZŁOŚĆ W KONTEKŚCIE PROWADZONEJ AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA. Wydział Programowania

Bardziej szczegółowo

Miejski obszar funkcjonalny Puławy. Spotkanie konsultacyjne w ramach opracowania analizy i strategii obszaru

Miejski obszar funkcjonalny Puławy. Spotkanie konsultacyjne w ramach opracowania analizy i strategii obszaru Miejski obszar funkcjonalny Puławy Spotkanie konsultacyjne w ramach opracowania analizy i strategii obszaru Źródła propozycje ustawodawcze dotyczące polityki spójności na lata 2014-2020 w październiku

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. www.kraina-nafty.pl

Funkcjonowanie Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. www.kraina-nafty.pl Funkcjonowanie Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Szwajcarsko-Polski Program Współpracy jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię Polsce i 9 innym członkom Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Regionalne i inteligentne specjalizacje jako podstawa kreowania polityki rozwoju

Regionalne i inteligentne specjalizacje jako podstawa kreowania polityki rozwoju Regionalne i inteligentne specjalizacje jako podstawa kreowania polityki rozwoju Marek Orszewski Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego UMWZ Europa 2020 Unia Europejska wyznaczyła wizję społecznej gospodarki

Bardziej szczegółowo

Efektywność wykorzystania środków UE w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - rola organizacji pozarządowych

Efektywność wykorzystania środków UE w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - rola organizacji pozarządowych Efektywność wykorzystania środków UE w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - rola organizacji pozarządowych Warszawa, 8.09.2016 r. 1. Sformułowanie uwag konsultacyjnych dotyczących konkretnej strategii

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata Szansą dla zrównoważonego rozwoju regionu

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata Szansą dla zrównoważonego rozwoju regionu Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020 Szansą dla zrównoważonego rozwoju regionu poziom krajowy System rozwoju Polski: nowe dokumenty strategiczne KPZK+ DSRK+ +ŚSRK+ 9 strategii

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 12.3.2013 COM(2013) 144 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Inicjatywa na rzecz

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Transnarodowej dla Europy Środkowej 2007-2013 (ang. Central-East Programme CEP)

Program Współpracy Transnarodowej dla Europy Środkowej 2007-2013 (ang. Central-East Programme CEP) Program Współpracy Transnarodowej dla Europy Środkowej 2007-2013 (ang. Central-East Programme CEP) Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej Zespół Europejskiej Współpracy

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa funduszy unijnych na lata 2014-2020. Słubice, 23 listopada 2012 r.

Nowa perspektywa finansowa funduszy unijnych na lata 2014-2020. Słubice, 23 listopada 2012 r. Nowa perspektywa finansowa funduszy unijnych na lata 2014-2020 Słubice, 23 listopada 2012 r. Plan prezentacji dotychczasowa wiedza nt. programowania funduszy 2014-2020 w Polsce, 12 postulatów organizacji

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE DO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU STAROGARDZKIEGO NA LATA Z PERSPEKTYWĄ NA LATA

PODSUMOWANIE DO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU STAROGARDZKIEGO NA LATA Z PERSPEKTYWĄ NA LATA PODSUMOWANIE DO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU STAROGARDZKIEGO NA LATA 2017-2020 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2021-2024 Po przyjęciu dokumentu pn. Program ochrony środowiska dla powiatu starogardzkiego

Bardziej szczegółowo

Współpraca transnarodowa i międzyregionalna

Współpraca transnarodowa i międzyregionalna Europejska Współpraca Terytorialna Współpraca transnarodowa i międzyregionalna Wprowadzenie Warszawa, 8 października 2014 roku 1 Europejska Współpraca Terytorialna 2007-2013 Trzy typy programów różnice

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Prezentacja drugiego celu operacyjnego: zwiększenie partycypacji społecznej

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014 2020

POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014 2020 ZINTEGROWANE DZIAŁANIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW MIEJSKICH POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014 2020 W grudniu 2013 r. Rada Unii Europejskiej formalnie przyjęła nowe zasady i przepisy dotyczące

Bardziej szczegółowo

14399/5/08 REV 5 (pl) ppa/zm 1 DG I - 2B LIMITE PL

14399/5/08 REV 5 (pl) ppa/zm 1 DG I - 2B LIMITE PL 14399/5/08 REV 5 (pl) ppa/zm 1 DG I - 2B LIMITE PL Konkluzje Rady na temat architektury: udział kultury w zrównoważonym rozwoju RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 1. POWOŁUJĄC SIĘ na Traktat ustanawiający Wspólnotę

Bardziej szczegółowo

Komisja Rozwoju Regionalnego DOKUMENT ROBOCZY

Komisja Rozwoju Regionalnego DOKUMENT ROBOCZY PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Rozwoju Regionalnego 6.1.2010 DOKUMENT ROBOCZY w sprawie strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego i roli makroregionów w przyszłej polityce spójności

Bardziej szczegółowo

Środki RPO WK-P na lata jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych

Środki RPO WK-P na lata jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Środki RPO WK-P na lata 2014-2020 jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych Toruń, luty 2016 r. Definicja Rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Polityka ekologiczna na szczeblu europejskim. Tomasz Poskrobko

Polityka ekologiczna na szczeblu europejskim. Tomasz Poskrobko Polityka ekologiczna na szczeblu europejskim Tomasz Poskrobko Etapy rozwoju PE w UE Traktat rzymski tworzący EWG (1957) Strategia lizbońska (1999) Strategia z Goteborga (2001) Środowiskowe plany działania

Bardziej szczegółowo

Wspólny wniosek DECYZJA RADY

Wspólny wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA WYSOKI PRZEDSTAWICIEL UNII DO SPRAW ZAGRANICZNYCH I POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA Bruksela, dnia 15.2.2017 r. JOIN(2017) 7 final 2017/0031 (NLE) Wspólny wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska,

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Organizacji Pozarządowych

Program Współpracy Organizacji Pozarządowych Program Współpracy Organizacji Pozarządowych Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Rostkowo 2014. Program Współpracy

Bardziej szczegółowo

Reforma polityki spójności po 2013 r.

Reforma polityki spójności po 2013 r. Reforma polityki spójności po 2013 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, kwiecień 2009 r. 1 wprowadzenie 2 Debata wspólnotowa Kontekst debaty 4 raport kohezyjny przegląd budżetu UE i polityk wspólnotowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata

Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata 2008-2013 Wąbrzeźno, wrzesień 2008 -2- Spis treści Wstęp Rozdział 1. Nawiązanie

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Polityka. spójności UE na lata Propozycje Komisji Europejskiej. Filip Skawiński. Polityka. spójności

Polityka. spójności UE na lata Propozycje Komisji Europejskiej. Filip Skawiński. Polityka. spójności Polityka spójności UE na lata 2014 2020 Propozycje Komisji Europejskiej Filip Skawiński Polityka spójności Struktura prezentacji 1. Spójność w UE - stan obecny 2. Jakie są główne zmiany? 3. Jak zostaną

Bardziej szczegółowo

Inteligentne Specjalizacje Smart Specialisation. Departament Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Inteligentne Specjalizacje Smart Specialisation. Departament Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Inteligentne Specjalizacje Smart Specialisation Departament Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 01 Strategie badawcze i innowacyjne na rzecz inteligentnych specjalizacji

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lubsko na lata Marek Karłowski Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o.

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lubsko na lata Marek Karłowski Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o. Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lubsko na lata 2017 2023 Marek Karłowski Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o. REWITALIZACJA - definicja Rewitalizacja to wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów

Bardziej szczegółowo

Departament Planowania Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Departament Planowania Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Założenia perspektywy finansowej 2014-20202020 27 lutego 2014 r. Jedną z głównych zasad programowania 2014-2020 jest wymiar terytorialny. Podejście terytorialne zakłada odejście od postrzegania obszarów

Bardziej szczegółowo