Turystyka w Konwencji o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat, Konferencja Partnerstwo na rzecz rozwoju turystyki w Karpatach Kraków, r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Turystyka w Konwencji o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat, Konferencja Partnerstwo na rzecz rozwoju turystyki w Karpatach Kraków, 11.02.2015 r."

Transkrypt

1 .. Turystyka w Konwencji o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat, Konferencja Partnerstwo na rzecz rozwoju turystyki w Karpatach Kraków, r. 1

2 Czym są Karpaty? Obszar: 190 tys km ² 7 państw: -POLSKA -CZECHY -SŁOWACJA -WĘGRY -UKRAINA -RUMUNIA -SERBIA Źródło: Ludność: 18 mln ludzi 2

3 3

4 Cel Konwencji Karpackiej Celem konwencji jest prowadzenie wszechstronnej polityki i współpraca na rzecz: ochrony i zrównoważonego rozwoju Karpat dla poprawy jakości życia wzmocnienia miejscowej gospodarki i społeczności lokalnych oraz zachowania walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego tego obszaru. 4

5 Obszary regulowane Konwencją Karpacką Ochrona i zrównoważonego użytkowanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej Zintegrowane zarządzanie wodami dorzeczy Zrównoważone rolnictwo i leśnictwo Zrównoważony transport i infrastruktura Zrównoważona turystyka Przemysł i energia Dziedzictwo kulturowe Podnoszenie świadomości, edukacja i udział społeczny 5

6 Zarządzanie Konwencją Karpacką Tymczasowy Sekretariat Konwencji Karpackiej w Wiedniu przy siedzibie UNEP Konferencja Stron - COP Przewodnictwo Słowacji od 2011 Ministerstwo Środowiska 6

7 Artykuł 9 Turystyka w Ramowej Konwencja o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat 1. promowanie zrównoważonej turystyki w Karpatach, opartej na wyjątkowym charakterze przyrody, krajobrazu i dziedzictwa kulturowego Karpat, 2. promowanie współpracy transgranicznej, przyczyniającej się do rozwoju zrównoważonej turystyki. Protokół o zrównoważonej turystyce do ramowej Konwencji o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat Protokół o różnorodności biologicznej Protokół o zrównoważonej gospodarce leśnej 7

8 Cel Protokołu o zrównoważonej turystyce do Ramowej Konwencji o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat Umacnianie i ułatwianie współpracy między Stronami, m.in.: na rzecz rozwoju zrównoważonej turystyki w Karpatach, w celu maksymalizacji korzyści z turystyki dla bioróżnorodności. Dla osiągnięcia celów Protokołu istnieje potrzeba: harmonizowania i koordynowania wysiłków na rzecz promowania zrównoważonej turystyki w Karpatach, realizowania polityki zmierzającej do promowania współpracy transgranicznej w celu ułatwiania rozwoju zrównoważonej turystyki. 8

9 Strategia zrównoważonego rozwoju turystyki w Karpatach 1) Projekt realizowany przez firmę Ecological Tourism in Europe projekt niemiecki 2) Firma współpracuje z firmami ekologicznymi CEEweb dla różnorodności biologicznej (CEEweb) World Wide Fund - Danube-Carpathian Program (WWF-DCP) Karpacka Sieć Obszarów Chronionych (CNPA) UNEP Vienna - Tymczasowy Sekretariat KK - patronat 3) Strategia jest opracowywana na potrzeby członków Konwencji 5) Strategia została zatwierdzona w trakcie IV Konferencji Stron (COIP4) w listopadzie 2014 r. w Mikulov, Czechy

10 Wizja - Strategia zrównoważonego rozwoju turystyki w Karpatach Karpaty jedno z najatrakcyjniejszych miejsc docelowych zrównoważonej turystyki w Europie, bazujące na unikalnym dziedzictwie przyrodniczym i kulturowym zachowanym i chronionym na dużych nienaruszonych obszarach Mieszkańcy Karpat są dumni, że udało się im zachować lokalne autentyczne tradycje, kulturę i krajobrazy, które przyczyniają się do unikatowości doświadczeń turystycznych Dobra współpraca, lokalne zarządzanie i partnerstwo przyczyniają się do wysokiej jakości odpowiedzialnej turystyki i funkcji ekosystemu, co zapewnia ciągłe korzyści dla lokalnych społeczności i gospodarek

11 Cele - Strategia zrównoważonego rozwoju turystyki w Karpatach Cel 1 Stworzenie warunków wspierających produkty i usługi odpowiedzialnej turystyki, w tym rozwój programu marketingowego w celu promocji Karpat jako unikalnego miejsca przeznaczenia zrównoważonej turystyki Cel 2 -Opracowanie innowacyjnego zarządzania turystyką, w pełni integrując potrzeby mieszkańców, gospodarki i inne wspierające sektory, przy poszanowaniu ochrony dziedzictwa naturalnego i kulturowego Cel 3 - Ustanowienie ciągłego procesu podnoszenia świadomości, rozwijania potencjału, edukacji i szkoleń w zakresie rozwoju zrównoważonej turystki i zarządzania zrównoważoną turystyką na wszystkich poziomach 11

12 Plan - Cel 1: Stworzenie warunków wspierających produkty i usługi odpowiedzialnej turystyki, w tym rozwój programu marketingowego w celu promocji Karpat Zainicjowanie rozwoju destynacji i krajowych produktów turystycznych (np. agroturystyka, kulturowa i przyrodnicza, ekoturystyka, turystyka uzdrowiskowa, parki nocnego nieba itp.) Wspieranie tworzenia regionalnych turystycznych certyfikatów (miejsca przeznaczenia) (np. zakwaterowanie, usługi) Rozwój turystyki transgranicznej, korzystnego system u wizowego oraz połączenia szlaków, wspólnych produktów Wprowadzenie zachęt dla lokalnych firm turystycznych Określenie zasad i wytycznych w sprawie zrównoważonej infrastruktury sportowej i działalności sportowej, np. narty, paralotnie, jazda konna, wspinaczka, rowery górskie, kajaki itp. Opracowanie programów na rzecz promocji i finansowania ochrony i zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego poprzez turystykę

13 Plan - Cel 1: Ustanowienie warunków wspierających produkty i usługi odpowiedzialnej turystyki, w tym rozwój programu marketingowego w celu promocji Karpat Opracowanie środków dotyczących zaangażowania i udziału (np. warsztaty, konsultacje online) społeczności lokalnych w ramach rozwoju produktów regionalnych Ustanowienie środków wsparcia dla lokalnych rolników w ramach zrównoważonego rolnictwa, aby przyczynić się do pojawienia się zrównoważonych produktów i usług turystycznych Wspieranie agroturystyki, przy zachowaniu dziedzictwa kulturowego i lokalnego tradycyjnego użytkowania gruntów, np. pszczelarstwo, produkcja żywności, Identyfikacja i wspieranie stworzenia ogólnokarpackich klastrów autentycznych produktów zrównoważonej turystyki, np. systemu szlaków turystycznych Via Carpathica 13

14 Cel 2: Opracowanie innowacyjnego zarządzania turystyką, w pełni integrującego potrzeby mieszkańców, gospodarki i innych sektorów, przy poszanowaniu ochrony dziedzictwa naturalnego i kulturowego Utworzenie Grupy zadaniowej ds. turystyki jako części Grupy Roboczej ds. Zrównoważonej Turystyki KK Utworzenie krajowych ośrodków koordynacji i zarządzania dotyczących zrównoważonej turystyki opartych na międzynarodowych doświadczeniach Utworzenie i wspieranie Karpackiego Centrum Koordynacji (Carpathian Coordination Centre, CCC), za dostępne środki Dokonanie przeglądu Krajowej Strategii Rozwoju Turystyki poprzez włączenie zasad zrównoważonego rozwoju turystyki w Karpatach Podzielenie na strefy kluczowych obszarów turystycznych z naciskiem na problemy z przepustowością i wprowadzenie analizy oddziaływania na środowisko (obok regularnych procesów oceny oddziaływania na środowisko, OOŚ) 14

15 Cel 2: Opracowanie innowacyjnego zarządzania turystyką, w pełni integrującego potrzeby mieszkańców, gospodarki i innych sektorów, przy poszanowaniu ochrony dziedzictwa naturalnego i kulturowego Utworzenie organizacji zarządzania kierunkami turystycznymi (destination management organizations, DMO) w kluczowych regionach turystycznych w celu wdrożenia zrównoważonych systemów zarządzania turystyką z lokalnymi interesariuszami Dokonanie harmonizacji rozkładów transportu publicznego (także transgranicznego), Opracowanie wspólnych zasad dostosowania transportu publicznego do potrzeb turystów Opracowanie zaleceń dla decydentów dotyczących trwałej poprawy sieci drogowej i kolejowej w Karpatach wraz z funkcją, która sprzyja rozwojowi turystyki Wprowadzenie współpracy transgranicznej poprzez organizację imprez opracowanie sieci 15

16 Cel 2: Opracowanie innowacyjnego zarządzania turystyką, w pełni integrującego potrzeby mieszkańców, gospodarki i innych sektorów, przy poszanowaniu ochrony dziedzictwa naturalnego i kulturowego Zacieśnienie współpracy transgranicznej poprzez: - organizowanie wydarzeń (takich jak: targi, wystawy, warsztaty itp.) - projekt sieci szlaków z perspektywy obu stron - utworzenie nowych turystycznych przejść granicznych i mostów, Zaprojektowanie systemów wspierających ekspansywną gospodarkę leśną (ekologiczną, certyfikowaną), Stworzenie systemu zachęt do wspierania rozwoju i wykorzystania lokalnych łańcuchów dostaw od i do turystyki Opracowanie programu promocji lokalnego dziedzictwa kulturowego turystyki w państwach karpackich, Opracowanie wspólnego zestawu wskaźników dotyczących skutków wdrażania polityk i strategii Utworzenie grupy roboczej do oceny wpływu turystyki na różnorodność biologiczną (w tym na obszary chronione), również 16 przy użyciu narzędzi, takich jak ocena oddziaływania na środowisko

17 Cel 3: Ustanowienie ciągłego procesu podnoszenia świadomości, rozwijania potencjału, edukacji i szkoleń w zakresie rozwoju zrównoważonej turystki i zarządzania zrównoważoną turystyką na wszystkich poziomach Ustanowienie systemu regularnych szkoleń dla lokalnych interesariuszy i organizacji zarządzania kierunkami turystycznymi (DMO) w zakresie zrównoważonego rozwoju turystyki programów edukacyjnych w szkołach, podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Opracowanie wspólnej karpackiej edukacji, interpretacji i programu uświadamiania Zacieśnienie współpracy międzynarodowej podmiotów odpowiedzialnych za zrównoważony rozwój turystyki w poszczególnych państwach członkowskich Wdrożenie kampanii, zwłaszcza w karpackiej części kraju w danym kraju, w celu podniesienia świadomości społeczności lokalnej na temat zrównoważonej turystyki i inicjatywy karpackiej 17

18 Wdrażanie postanowień Konwencji, Protokołu i Strategii 1. Konwencja -Ministerstwo Środowiska -Krajowy Komitet Sterujący KK 2. Rolę koordynatora wdrażania postanowień Protokołu i Strategii spełniać będzie resort właściwy ds. turystyki. 3. Resort turystyki będzie realizował postanowienia Protokołu i Strategii we współpracy z resortami właściwymi ds.: środowiska, rozwoju regionalnego, rolnictwa, transportu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, oświaty i wychowania, nauki, spraw zagranicznych. 18

19 Finansowanie Niezbędne jest finansowania z funduszy UE, a także centralne, regionalne, gminne, organizacji branżowych i zrzeszeń oraz prywatne. Strategia i protokół ułatwi zdobywanie środków międzynarodowych i krajowych na realizację projektów na tym obszarze, związanych z działaniami zarówno na rzecz rozwoju turystyki, jak i zrównoważonego obszaru Karpat, co powinno przyczynić się do wzrostu inwestycji w regionie. Perspektywa finansowa to szansa dla pozyskania środków na projekty transgraniczne i międzysektorowe. Resorty będą traktować priorytetowo projekty z regionów Karpat Gminy wykażą zainteresowanie partnerstwem publiczno-prywatnym w realizacji projektów 19

20 Finansowanie Szczegółowe informacje o aplikowaniu i korzystaniu z funduszy są dostępne na stronach internetowych

21 Zadania realizowane przez MSiT Przeprowadzenie procedury negocjacji, zgody na podpisanie, zgody na zatwierdzenie Protokołu o zrównoważonej turystyce. Platforma Koordynacji Karpat wspieranie kandydatury Stowarzyszenia Euroregion Karpaty Polska Warsztaty we Lwowie nt. Współpraca transgraniczna w regionie Karpat w obszarze zrównoważonej turystyki Udział w pracach Komitetu Sterującego - projektu Karpaty łączą Realizacja projektów w polskiej części Karpat w ramach Konkursu na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu turystyki w 2014 i 2015 I Forum Turystyczne Państw Karpackich I Spotkanie Ministrów Turystyki Państw Karpackich 21

22 Realizacja projektów w polskiej części Karpat w ramach Konkursu na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu turystyki Szlak Architektury Drewnianej produktowy system rekomendacji Rewitalizacja sieci pieszych i narciarskich górskich szlaków turystycznych PTTK Greenway Karpaty Wschodnie Szlak Tradycyjnego rzemiosła rozwój i aktywacja kompleksowego produktu turystycznego 22

23 Udział w Komitecie Sterującym projektu Karpaty Łączą 1. Regionalna strategia zrównoważonej turystyki. - Analiza rynku turystycznego 40 gmin, - Opracowanie strategii, - Promocja strategii, 2. Informatorium Karpackie - Udostępniające informacje turystyczne o regionie nt. projektu Karpaty Łączą, Konwencji Karpackiej - Uruchomienie platformy komunikacji i współpracy 23

24 I Forum turystyczne Państw Karpackich Innowacji, Rzeszów, 28 maja 2014 r.. 1) I Spotkanie Ministrów Turystyki Państw Karpackich, ) I Forum Turystyczne Państw Karpackich, Zadania wynikające z Protokołu i Strategii zrównoważonej turystyki dla Karpat Potencjał zrównoważonego produktu turystycznego Prowadzenie wspólnego Marketingu 24

25 Zadania MSiT na najbliższą przyszłość: uzyskanie zgody państw Karpackich i Sekretariatu Konwencji Karpackiej na zlokalizowanie Karpackiej Platformy Koordynacyjnej i Platformy On-line w Euroregionie Karpaty Polska, udział w spotkaniu V 4 utworzenie Grupy Zadaniowej ds. Turystyki w ramach Krajowego Komitetu Sterującego Konwencji karpackiej przy Ministerstwie Środowiska. DT uważa, iż nie powinno tworzyć się kolejnych komitetów sterujących i grup roboczych w ramach Konwencji Karpackiej, zlecenie i realizacja zadań w ramach prowadzonego konkursu MSiT, wsparcie dla podmiotów wnioskujących o realizację projektów w Karpatach ze środków unijnych. 25

26 Dziękuję za uwagę! Karol Biedrzycki Główny specjalista Departament Turystyki 26

o zrównoważonej turystyce do Ramowej Konwencji o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat,

o zrównoważonej turystyce do Ramowej Konwencji o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat, PROTOKÓŁ o zrównoważonej turystyce do Ramowej Konwencji o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat, sporządzony w Bratysławie dnia 27 maja 2011 r. Przekład STRONY NINIEJSZEGO PROTOKOŁU ZGODNIE ze swoimi

Bardziej szczegółowo

RAMOWA KONWENCJA O OCHRONIE I ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU KARPAT

RAMOWA KONWENCJA O OCHRONIE I ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU KARPAT RAMOWA KONWENCJA O OCHRONIE I ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU KARPAT Strony, Potwierdzając, iż Karpaty są unikalnym naturalnym skarbem o wyjątkowym pięknie i wartości przyrodniczej, ważną ostoją różnorodności biologicznej,

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 październik 2013 r. Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Załączniki do Umowy Partnerstwa - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Region Karpat potrzebuje strategii makroregionalnej UE

Dlaczego Region Karpat potrzebuje strategii makroregionalnej UE Dlaczego Region Karpat potrzebuje strategii makroregionalnej UE Konferencja organizowana przez posła do Parlamentu Europejskiego Tomasza Porębę pod patronatem fundacji New Direction Dlaczego Region Karpat

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE DO 2020 ROKU Białystok 2015 Podlaskie Otwarte projekt realizowany przez OWOP w Białymstoku we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Z poważaniem, Starosta Powiatu Hajnowskiego

Szanowni Państwo. Z poważaniem, Starosta Powiatu Hajnowskiego Szanowni Państwo Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Hajnowskiego na lata 2015-2020 powstała w odpowiedzi na wyzwania stawiane rozwijającym się regionom. Wkraczamy w kolejną perspektywę wsparcia finansowego

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI RAPORT O STANIE GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ W LATACH 2007-2011 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów Warszawa, luty 2013 Spis treści WPROWADZENIE... 3 CZEŚĆ I. SYSTEM ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W POLSCE

PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W POLSCE PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W POLSCE WARSZAWA, MAJ 2015 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez

Bardziej szczegółowo

Karpacka Siec Ekologiczna

Karpacka Siec Ekologiczna Nr. 1 Grudzien 2006 CERI to koalicja organizacji pozarzadowych i instytucji badawczych, które wspólpracuja na rzecz rozwoju zrównowazonego i ochrony Karpat. Fot. B. & C. Promberger. Przygotowany przez

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS DZIAŁAŃ KWALIFIKOWANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ INTERREG V-A POLSKA-SŁOWACJA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS DZIAŁAŃ KWALIFIKOWANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ INTERREG V-A POLSKA-SŁOWACJA 2014-2020 29.04.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS DZIAŁAŃ KWALIFIKOWANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ INTERREG V-A POLSKA-SŁOWACJA 2014-2020 Zasady ogólne dot. wszystkich projektów i priorytetów

Bardziej szczegółowo

panorama strategia eu na rzecz regionu naddunajskiego inforegio zgodna odpowiedź na wspólne wyzwania Wiosna 2011

panorama strategia eu na rzecz regionu naddunajskiego inforegio zgodna odpowiedź na wspólne wyzwania Wiosna 2011 panorama inforegio 37 Wiosna 2011 strategia eu na rzecz regionu naddunajskiego zgodna odpowiedź na wspólne wyzwania pl spis treści 3 ARTYKUŁ WSTĘPNY 4-7 PRZEGLĄD Strategia UE na rzecz zamożnego regionu

Bardziej szczegółowo

Turystyka dziedzictwa

Turystyka dziedzictwa Turystyka dziedzictwa Poradnik dla organizacji pozarządowych Nina Gałuszka Pod redakcją: Barbary Kazior, Dominiki Zaręby Turystyka dziedzictwa Turystyka dziedzictwa Poradnik dla organizacji pozarządowych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Wersja nr 70 Dokument

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. www.wzp.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. www.wzp.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Czym jest Regionalny Program Operacyjny? Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 to jedna z dróg

Bardziej szczegółowo

Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020

Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020 Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020 DOKUMENT STRATEGICZNY III ETAP PROJEKTU Projekt realizowany na zlecenie Biura Promocji Zakopanego Warszawa, marzec 2012 Spis treści I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 Poznań 2012 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Konin, 2 grudnia 2014 r. Beata Frontczak Konferencja organizowana przez Miasto Konin w ramach

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa programowo - finansowa UE 2014 2020 - najważniejsze zmiany. [Wpisz podtytuł dokumentu]

Nowa perspektywa programowo - finansowa UE 2014 2020 - najważniejsze zmiany. [Wpisz podtytuł dokumentu] Nowa perspektywa programowo - finansowa UE 2014 2020 - najważniejsze zmiany [Wpisz podtytuł dokumentu] Opracowano w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie Kraków; 2013 Spis treści

Bardziej szczegółowo

II. EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE REGIONEM

II. EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE REGIONEM PRZEDSIĘBIORSTWO I REGION nr 1/2009 Konkurencyjność a innowacyjność II. EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE REGIONEM Współpraca transgraniczna drogą do zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności wschodniej Słowacji

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 23 maja 2014 r. Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Umowa Partnerstwa - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA

Bardziej szczegółowo

Poradnik metodyczny. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie. Strona 1 z 161

Poradnik metodyczny. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie. Strona 1 z 161 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Projekt współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej Pomorska Podróż

Regionalny Program Strategiczny w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej Pomorska Podróż Załącznik 1 do Uchwały nr 912/272/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2013 r. Regionalny Program Strategiczny w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej Pomorska Podróż GDAŃSK

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej dla rozwoju Polski Wschodniej Broszura informacyjna Program Operacyjny Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ Program Operacyjny (PO RPW) jest jednym z instrumentów

Bardziej szczegółowo

Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020

Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020 Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Małopolskiego czerwiec 2013 r. Spis treści Wstęp 3 1. Wymiar terytorialny w regionalnym programie

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO W RAMACH STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY BESTWINA NA LATA 2014 2020 Zamawiający: Wykonawca: Autorzy opracowania:

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura okołoturystyczna jako element wzbogacający ofertę obszarów wiejskich

Infrastruktura okołoturystyczna jako element wzbogacający ofertę obszarów wiejskich Infrastruktura okołoturystyczna jako element wzbogacający ofertę obszarów wiejskich pod redakcją Cezarego Jastrzębskiego Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Projekt Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin, 8 kwietnia 2014 r. 1 Spis treści: SPIS SKRÓTÓW... 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Spis treści 1. Analiza instytucjonalna, organizacyjna, prawna, finansowa zdolności

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie i rozwój lokalny w Polsce w kontekście zmian klimatycznych

Zatrudnienie i rozwój lokalny w Polsce w kontekście zmian klimatycznych Zatrudnienie i rozwój lokalny w Polsce w kontekście zmian klimatycznych Raport końcowy Raport z badania zrealizowanego w ramach Programu Rozwoju Lokalnego i Zatrudnienia (LEED) Organizacji Współpracy Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Tworzenie Lokalnej Strategii Rozwoju od konsultacji społecznych do wskaźników

Tworzenie Lokalnej Strategii Rozwoju od konsultacji społecznych do wskaźników Europejski Fundusz Rolny Europa inwestująca w obszary wiejskie. SPRAWOZDANIE Z ORGANIZACJI CZĘŚCI MERYTORYCZNEJ SZKOLENIA Tworzenie Lokalnej Strategii Rozwoju od konsultacji społecznych do wskaźników Szkolenie

Bardziej szczegółowo