PL.80H.0 SERVO 35 SERVO 35 PLUS SERVO 35 NOVA SERVO 35 NOVA PLUS. (MaschNr ) P ug obracalny zawieszany

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "99 981.PL.80H.0 SERVO 35 SERVO 35 PLUS SERVO 35 NOVA SERVO 35 NOVA PLUS. (MaschNr +.. 01001) P ug obracalny zawieszany"

Transkrypt

1 H.0 SERVO 35 SERVO 35 US SERVO 35 NOVA SERVO 35 NOVA US (MaschNr ) P ug obracalny zawieszany Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

2 Szanowny uøytkowniku! Dokona eú znakomitego wyboru. Cieszymy sií z tego i gratulujemy, øe zdecydowa eú sií na Pottingera i Landsberg. Jako TwÛj partner techniczny oferujemy Ci najwyøszπ jakoúê oraz wydajnoúê po πczonπ z niezawodnym serwisem. W celu okreúlenia warunkûw pracy naszych maszyn, a nastípnie wykorzystania tych informacji w procesie ich udoskonalenia prosimy o podanie Twoich danych. Dane te pozwolπ nam informowaê CiÍ na bieøπco o nowych rozwiπzaniach technicznych w naszej firmie. OdpowiedzialnoúÊ cywilna za jakoúê produktu. Zgodnie z odpowiedzialnoúciπ cywilnπ producent i handlarz zobowiπzujπ sií przy sprzedaøy maszyny do przekazania przynaleønej jej instrukcji obs ugi oraz przeszkolenia jej uøytkownika zgodnie z przepisami dotyczπcymi obs ugi, bezpieczeòstwa oraz konserwacji urzπdzenia. Potwierdzeniem prawid owego przekazania maszyny wraz z przynaleønπ do niej instrukcjπ obs ugi jest "ProtokÛ przekazania". PoszczegÛlne czíúci tego protoko u otrzymujπ: - dokument "A" - podpisany naleøy wys ac do firmy Pottinger (w przypadku produktûw firmy Landsberg protokû naleøy wys aê na adres tej firmy) - dokument "B" pozostaje w firmie sprzedajπcej maszyní - dokument "C" otrzymuje klient UWAGA! W przypadku dalszego przekazania maszyny nowy nabywca musi otrzymaê instrukcjí obs ugi oraz zostaê przeszkolony w zakresie jej obs ugi. ALLG./BA SEITE 2 / 0000-

3 ZASADY PRZEKAZANIA MASZYNY Dokument D ALOIS PÖTTINGER Maschinenfabrik GmbH A-4710 Grieskirchen Tel. (07248) Telefax (07248) GEBR. PÖTTINGER GMBH D Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24 Telefon ( ) / 112 Telefax ( ) GEBR. PÖTTINGER GMBH Servicezentrum D Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24 Telefon ( ) / 231 Telefax ( ) Poczuwajπc sií do obowiπzku odpowiedzialnoúci za produkt prosimy odnieúê sií do poniøszych punktûw ZakreúliÊ w aúciwe x Stwierdzono zgodnoúê stanu p uga obracalnego SERVO ze stanem na liúcie przewozowym. Dostarczono wszystkie urzπdzenia ochronne i instrukcjí obs ugi. Klient zosta poinformowany i zaznajomiony z obs ugπ, uruchamianiem i konserwacjπ maszyny wzgl. urzπdzenia. Przeprowadzona prace dostosowawcze maszyny do ciπgnika. Przeprowadzono hydrauliczne pod πczenie do ciπgnika i sprawdzono jego poprawnoúê. Uruchomiono i objaúniono klientowi wszystkie funkcje hydrauliczne (obrût p uga, przestawienie szerokoúci). Prawid owo pod πczono p ug do ciπgnika (szerokoúê robocza pierwszej skiby, punkt ciπgu). Objaúniono sposûb ustawianie maszyny w pozycji roboczej i transportowej. Udzielono informacji dotyczπcych wyposaüenia dodatkowego. Klient zosta pointformowany o koniecznoúci zaznajomienia sií z instrukcjπ obs ugi. W celu potwierdzenia, øe maszyna i instrukcja obs ugi zosta y prawid owo przekazane, wymagane jest pisemne potwierdzenie. S uøπ temu nastípujπce dokumenty: - dokument A ñ podpisany naleøy wys aê do firmy Pottinger (w przypadku maszyny Landsberg wys aê do firmy Landsberg) - dokument B pozostaje u dealera, ktûry dokona przekazania maszyny - dokument C otrzymuje klient Dokum D Servo - 3 -

4 SPIS TRESCI Spis tresci OdpowiedzialnoúÊ cywilna za jakoúê produktu Szanowny uøytkowniku!... 2 Znak CE... 5 Znaczenie znakow oszczegawczych na p ugu... 5 Przygotowanie ciπgnika... 6 Regulacja hydrauliczna podnoúnika... 6 Przy acze hydrauliczne... 7 Przygotowanie p uga... 7 Montaø na ciπgniku... 8 Demontaø z ciπgnika... 8 Przed orkπ... 9 Ustawienie precyzyjne TABELA DLA 965 mm TABELA DLA 825 mm BezpieczeÒstwo podczas jazdy po polu z SERVO 45 S ObrÛt p uga Ustawienie pochylenia p uga (11) Ustawienie p uga z ciπgnikiem z systemem "SERVOMATIC" Praca p ugiem z regulacjπ hydraulicznπ Hydrauliczne ustawienie szerokoúci roboczej (SERVO US) P ugi ON-LAND P ugi konwencjonalne Przestawienie do orki konwencjonalnej Przestawienie do pracy,,on-land,, Ko ki úcinajπce Automatyczne zabezpieczenie przeciwkamieniowe "Nonstop" Obszar ustawienia Zbiornik gazu (43) Zmiana ciúnienia w zbiorniku gazu OgÛlne zasady konserwacji Czyszczenie czíúci maszyny Urzπdzenia hydrauliczne Ustawienie pochylenia korpusu p uga Podstawowe ustawienia korpusu p uga Dodatkowe elementy robocze: PodwÛjne ko o kopiujπce Ko o wahliwe transportowe WysuniÍte wahliwe ko o transportowe Zastosowanie jako ko o kopiujπce Zastosowanie jako ko a transportowego RamiÍ wysiígnika z hydraulicznym zwolnieniem do wa u Packera i urzπdzeò towarzyszπcych Praca z urzπdzeniem towarzyszπcym Demontaø ramienia wysiígnika Ustawienie si y nacisku RamiÍ wysiígnika z hydraulicznym zwolnieniem do wa u Packera i urzπdzeò towarzyszπcych Praca z urzπdzeniem towarzyszπcym Uøytkowanie p uga zgodnie z jego przeznaczeniem 33 Tabliczka znamionowa DANE TECHNICZNE Wyposaøenie dodatkowe FORMA KORPUSA ZA CZNIK Kombinacja ciπgnik i maszyna nabudowywana _-INHALT_

5 WSTEP Znak CE Ta tabliczka zamieszczona przez producenta oznacza, øe maszyna odpowiada Wszelkim wymaganiom stawianym tego typu Maszynie oraz innym odnoúnym wskazaniom EU EG-Oúwiadczenie. Producent podpisujπc oúwiadczenie zobowiπzuje sií, øe dopuszczone do ruchu maszyny odpowiadajπ wszystkim odnoúnym wymaganiom bezpieczeòstwa i higieny pracy (za πcznik A) Znaczenie znakow oszczegawczych na p ugu Nie przebywaê w strefie obrotu. Nie siegaê rekπ w strefí zgniotu, tak d ugo, jak mogπ poruszac sií poszcz. czíúci 9501_-WARNBILDER_

6 MONTAØ NA CI GNIKU Przygotowanie ciπgnika OgÛlnie ProszÍ zwrûciê uwagí na moøliwoúci uciπgu ciπgnika. Ko a - Ciúnienie w tylnych ko ach powinno wynosiê podczas orki 0,8 bar - Podczas ciíøkich warunkûw pracy zaletπ moøe byê dodatkowe obciπøenie ko. Zobacz instrukcje obs ugi producenta ciπgnika CiÍøar balastu - Odpowiednie obciπøenie balastem przodu ciπgnika gwarantuje prawid owe prowadzenie ciπgnika oraz efektywne hamowanie. - Minimum 20% masy ciπgnika na przedniπ oú. Podnoúnik - Prawe i lewe ramií podnoúnika muszπ byê tej samej d ugoúci. Ustawienie mechanizmem regulujπcym (3). - Gdy moøna regulowaê ustawienie ramion podnoúnika (4) w rûønych pozycjach na gûrnym ciígle, moøna wybraê pozycjí tylna (H). DziÍki temu hydraulika ciπgnika nie jest tak obciπøona. - UstawiÊ gûrne ciíg o (1) zgodnie ze wskazûwkami producenta ciπgnika (2). Pozycja transportowa - Tak ustawiê dolne ciíg o przy pomocy úrub (5), øeby zamontowana maszyna nie wchyla a sií podczas jazdy. - Düwignie obs ugi hydrauliki zaryglowaê przez obniøenie. - Nie transportowaê w pozycji,,on-land,, Ustawienie p uga - Tak ustawiê úruby (5), øeby pole wychylenia by o moøliwie duøe Regulacja hydrauliczna podnoúnika Regulacja po oøenia: Przy montaøu i demontaøu maszyny i przy transporcie. Regulacja po oøenia jest podstawowπ funkcjπ podnoúnika. Nabudowana maszyna pozostaje na ustawionej przez urzπdzenie sterujπce (ST) wysokoúci (= po oøeniu). Regulacja uciπgu, regulacja mieszana: Orki dokonujemy jednym z dwûch sposobûw eksploatacji. Zobacz opis w rozdziale,,uruchomienie,,. (983) ANBAU

7 MONTAØ NA CI GNIKU Przy acze hydrauliczne Jeøeli PaÒstwa ciπgnik posiada jedynie prosty zawûr sterujacy, konieczne jest zamontowanie w najbliøszym warsztacie zwrotnego przewodu olejowego (T) - Po πczyê przewûd ciúnieniowy(1) ze zwrotnym przewodem olejowym (2). 1 prosty mechanizm sterujπcy lub 1 zwrotny mechanizm sterujπcy + 1 zwrotny mechanizm sterujπcy Przygotowanie p uga Oú zaczepu (965 mm/ 825 mm) - zastosowaê odpowiednia oú zaczepu - zobacz listí czíúci zamiennnych WskazÛwka bezpieczeòstwa: W p ugach 6-skibowych naleøy zastosowaê wzmocnionπ oú nabudowy (10). Jeøeli wzmocniona oú nie zostanie zastosowana moøe dojúê do píkniíê. - dopasowania do podnoúnika ciπgnika - obydwie obracalne p ytki mogπ byê montowane w 4 rûønych pozycjach (P1, P2, P3, P4) Sworznie düwigni gûrnej Sworznie düwigni gûrnej (6) zamocowaê jak na rysunku - zabezpieczyê zatyczka (K) (983) ANBAU

8 MONTAØ NA CI GNIKU Montaø na ciπgniku WskazÛwki bezpieczeòstwa: Zobacz za πcznik ñ A1 pkt. 8a ñh - prze πczyê hydraulikí ciπgnika na regulacjí po oøenia - zamontowaê urzπdzenie na ciígle dolnym i zabezpieczyê zatyczkami WskazÛwki Stojak zawieszenia moøna ustawiê w pozycji poziomej przez przekrícenie trzpienia przechy u (11). DziÍki temu zaczep na dolnym ciígle jest odciπøony. NastÍpnie dokríciê ponownie trzpieò przechy u (11). Zobacz rozdzia "Uruchomienie" Waøne wskazûwki Podpora w pozycji roboczej 1. SworzeÒ (1) w oøyê w otwûr p yty (poz.1) 2. ZabezpieczyÊ podporí zatyczkami (2) SworzeÒ wk adaê tylko w pierwszy otwûr podpory Nie uøywac otworûw poz w przeciwnym wypadku powstanπ uszkodzenia podpory podczas obrotu p uga Arbeitsposition Working position Position travail Zaczepienie dolnego ciíg a (1) - Dolne ciíg o(1) tak zaczepiê, øeby punkt przy πczenia na p ugu (P1) leøa takøe podczas pracy nieco wyøej niø punkt przy πczenia na ciπgniku (P2). Oúwietlenie ñ urzπdzenia ostrzegawcze Do jazdy we mgle, ciemnoúciach lub o zmierzchu naleøy oznaczyê wystajπce czíúci maszyny. Oúwietlenie i tablice ostrzegawcze moøna zamûwiê w firmie Pottinger. Naleøy stosowaê przepisu o ruchu drogowym obwiπzujπce w danym kraju. Demontaø z ciπgnika TD65/92/27 P2 1 P1 Regulacja dolnego ciíg a Gdy hydraulika regulacji ciagnika ma przebiegaê nad dolnym ciíg em, gorne ciíg o zamontowaê w otworze (LL) stojaka zawieszenia. Regulacja ciíg a gûrnego Gdy hydraulika regulacji ciπgnika ma przebiegaê na gûrnym ciígle, obydwa otwory stojaka zawieszenia (RL) sπ do wykorzystania. - Przy πczyê wíøe hydrauliczne do ciπgnika WskazÛwka: KoÒcÛwki lemieszy sπ hartowane; gdy maszyna zostanie ustawiona na twardym pod oøu (kamieò, beton itd.) moøe dojúê do píknieê. Z tego powodu naleøy pod koòcûwki lemieszy pod oøyê odpowiednie podk adki (drewniane kliny)! - ramí p uga przekríciê do pozycji roboczej i ustawiê maszyní na p askim stabilnym pod oøu - W celu obniøenia ciúnienia w przewodach hydraulicznych wielokrotnie r u s z a Ê d r π ø k i e m sterowniczym. - HydraulikÍ ciπgnika w πczyê na regulacjí ustawienia - Od πczyê wíøe hydrauliczne od ciπgnika - WyciπgnaÊ podporí i zablokowaê sworzniem - ZdjπÊ gûrne - i dolne ciíg o Odstawienie, czyszczenie i przechowywanie zimπ - Zobacz wskazûwki w rozdziale "Konserwacja" (983) ANBAU

9 PRZED URUCHOMIENIEM P UGA Przed orkπ SERVO SERVO NOVA - zobacz nastípnπ stroní SERVO US SERVO NOVA US 1. Ustawienie podstawowe przeprowadziê zgodnie z tabelπ B, przy úrodkowym ustawieniu szerokoúci roboczej 2. Dok adne ustawienie przy uruchomieniu TD126/98/07 ZP Ustawienie obydwu trzpieni (ZP, VF) Punkt zaczepu (ZP) Pierwsza skiba (VF) - Ustawienie jest niezaleøne od wewnítrznego odstípu kû ciπgnika (RA) i ustawionej szerokoúci roboczej - Wiecej informacji o punkcie zaczepu i pierwszej skibie w rozdziale "Uruchomienie" VF TD65/92/35 RA Tabela B dla SERVO US Tabela B dla SERVO NOVA US VOREINSTELLUNG (981) - 9 -

10 PRZED URUCHOMIENIEM P UGA Przed orkπ SERVO 1. Ustawienie podstawowe przeprowadziê zgodnie z tabelπ C 2. Dok adne ustawienie po uruchomieniu SK 1 SERVO NOVA 1. Ustawienie podstawowe przeprowadziê zgodnie z tabelπ A 2. Dok adne ustawienie po uruchomieniu TD 82/96/ Ustawienie szerokoúci roboczej - PoluzowaÊ obydwie úruby 6-kπtne (SK) - WyciπgnπÊ tylne 6-kπtne úruby - KonsolÍ mocujπcπ odchyliê do øπdanej szerokoúci i odpowiednie otworu (1, 2, 3, 4) ZP VF - DokrÍciÊ 6-kπtne úruby Ustawienie obydwu trzpieni (ZP, VF) Punkt zaczepu (ZP) Pierwsza skiba (VF) TD65/92/35 - Ustawienie jest niezaleøne od wewnítrznego odstípu kû ciπgnika (RA) i ustawionej szerokoúci roboczej (1, 2, 3, 4, 5) - Wiecej informacji o punkcie zaczepu i pierwszej skibie w rozdziale,,uruchomienie,, RA Tabela C dla SERVO Tabela A dla SERVO NOVA VOREINSTELLUNG (981)

11 USTAWIENIE PRECYZYJNE A TD65/92/39 B Ustawienie precyzyjne - wymierzyê wymiary (A) i (B) na dolnym ciígle i na podstawie tabeli dla kat. (825mm ewent 965mm) ustaliê punkt przeciícia (F) Wymiary (A, B) mierzy sií od úrodka kuli do úrodka kuli - Po oøenie punktu ciícia miídzy diagonalnymi liniami tabeli daje wartoúê ustawienia (F) B TABELA DLA 965 mm 190 Nm (19 kpm) PRZYK AD A = 512 mm B = 1030 mm Punkt przeciícia (F) leøy miídzy liniami "23" i "25". årodek wypada zatem na Wartoúci 24 mm. F = 24 mm PRZESTAWIENIE TRZPIENIA årodka 1. PoluüniÊ obydwie NakrÍtki (SK) 2. TrzpieÒ úrodka UstawiÊ na uzyskanej Wielkoúci (F) - obydwie nakrítki n a s t a w n e skontrowaê 3. Obydwie nakrítki (SK) dokríciê Moment naciπgu Nm (19 kpm) TABELA DLA 825 mm (983) FEINEINSTELLUNG

12 URUCHOMIENIE BezpieczeÒstwo podczas jazdy po polu z SERVO 45 S Uwaga! Ryzyko uszkodzenia podczas wjazdu na pole z p ugiem znajdujπcym sií w pozycji transportowej (pozycja w poziomie) i uniesionym w gûrí (odleg oúê A) - przy mocnych wstrzπsach moøe dojúê do uszkodzenia sworznia dlatego - przy wjeüdzie na pole p ug powinien byê wyposaøony w ko o transportowe lub wczeúniej powinno nastπpiê ustawienie p uga w pozycji roboczej ObrÛt p uga Uwaga Podczas obracania nikt nie moøe znajdowaê sií w obszarze obrotu. Mechanizm obrotowy obs ugiwaê wy πcznie z siedzenia kierowcy. 0 ST h Podczas obrotu p ug powinien byê max. podniesiony. Mechanizm obrotowy jest wyposaøony w cylinder zwrotny oraz zintegrowane, automatyczne sterowanie Automatyczne sterowanie dzia a w ten sposûb, øe ca y proces obrotu odbywa sie przy jednym ustawieniu urzπdzenia sterujπcego (ST). TD 65/92/48 s Proces obrotu Proces obrotu przebiega w ten sam sposûb przy prostym i zwrotnym urzπdzeniu sterujπcym. W przypadku prostego urzπdzenia sterowniczego wymagany jest przewûd zwrotny w ciπgniku. - Urzπdzenie sterujπce w πczyê na pozycjí "h" Korpus p uga zostanie obrûcony o Urzπdzenie sterujπce (ST) ustawiê na pozycje 0 po ok. 5 sekundach moøna przeprowadziê nowy proces obrotu. Ustawienie pochylenia p uga (11) 90 Przy orce korpusy p uga powinny byê ustawione pod kπtem 90 w stosunku do pod oøa. Ustawienie to moøna uzyskaê, jak opisano poniøej, przez przekrícenie obydwu úrub (11). - PodnieúÊ p ug 5-10 cm - UruchomiÊ na krûtko mechanizm sterujπcy (ST) Rama p uga odchyla sií trochí od úruby (11). - UstawiÊ pochylenie p uga przy pomocy úruby - RamÍ p uga przekríciê ponownie do oporu - RozpoczπÊ prací i sprawdziê, czy korpus p uga jest ustawiony pod kπtem 90 w stosunku do pod oøa TD 65/92/ _-EINSATZ_

13 URUCHOMIENIE Ustawienie p uga z ciπgnikiem z systemem "SERVOMATIC" DziÍki systemowi,,servomatic,, p ug i ciπgnik sπ optymalnie do siebie dopasowane. Kontrolowanie prawid owoúci ustawienia powinno odbywaê sií z zachowaniem kolejnoúci poszczegûlnych czynnoúci Nie siígaê ríkπ w strefí zgniotu, tak d ugo, jak mogπ poruszaê sií poszczegûlne czíúci Nie przebywaê w strefie pracy p uga 1. Ustawienie szerokoúci roboczej - zobacz rozdzia "Przed uruchomieniem p uga" 2. Ustawienie szerokoúci roboczej pierwszego korpusa p uga (pierwszej skiby) SzerokoúÊ roboczπ (S2) pierwszego korpusa ustawiê przez przekrícenie úruby (VF). Za ma a szerokoúê robocza (S1) - bardziej wykríciê úrubí (VF) Za duøa szerokoúê robocza - mniej wykrícic úrubí (VF) W aúciwa szerokoúê robocza - w aúciwie ustawiona úruba Zobacz rozdzia "Przed uruchomieniem p uga" Hydrauliczne przestawienie szerokoúci roboczej (SERVO US) Przy tym wyposaøeniu potrzebny jest dodatkowy zwrotny mechanizm sterujπcy. 3. Ustawienie punktu zaczepu (Z) W aúciwe ustawienie Linia ciπgu (ZL) przebiega przez punkt úrodkowy (M) tylnej osi ciπgnika. Przy ciπgniku nie wystípuje ciπg boczny. P ug pracuje p ynnie. - åruba (ZP) jest ustawiona prawid owo Zobacz rozdzia,,przed uruchomieniem p uga,, Nieprawid owe ustawienie Linia ciπgu (ZL) nie przebiega przez úrodkowy punkt tylnej osi ciπgnika. a) Przy orce p ug jest úciπgany na zaoranπ stroní. Przychy moøe byê wyrûwnany tylko przez przechylenie w drugπ stroní. - bardziej wykríciê úrubí (ZP) b) przy orce p ug jest úciπgany na nie zaoranπ stroní - s abiej wykríciê úrubí (ZP) 0600_-EINSATZ_

14 URUCHOMIENIE Praca p ugiem z regulacjπ hydraulicznπ Aby hydraulika prawid owo funkcjonowa a postípowaê wed ug nastípujπcych wskazûwek: - Tak ustawiê gûrne ciíg o (1), øeby punkt pod πczenia na p ugu (P1) leøa takøe podczas pracy nieco wyøej niø punkt pod πczenia na ciπgniku. P2 1 P1 Ustawienie gûrnego ciíg a LL, RL = ustawienie przy regulacji dolnym ciíg em RL = ustawienie przy regulacji gûrnym ciíg em Zobacz rozdzia,,montaø na ciπgniku,, TD65/92/27 - Rama p uga powinna byê ustawiona podczas pracy wzd uø kierunku jazdy, moøliwie rûwnolegle do oranej powierzchni - G ÍbokoúÊ robocza jest ustawiona poczπtkowo podnoúnikiem przez zawûr regulujπcy (ST) Zmieniajπcy sií opûr pod oøa jest przekazywany hydraulicznie przez gûrne ciíg o (1) lub obydwa dolne ciíg a, do zaworu regulujπcego. Dany impuls powoduje uczynnienie funkcji podnoúnika ustawiajπc go w gûrnej lub dolnej pozycji. Przyk ad: regulacja gûrnym ciíg em P ug orze g Íbiej. GÛrne ciíg o przekazuje wiíksze ciúnienie do zaworu regulujπcego. W rezultacie zawûr regulujπcy w πcza sií "na podnoszenie "tak d ugo, aø zostanie uzyskana ustawiona g ÍbokoúÊ robocza. WskazÛwka Zobacz instrukcjí obs ugi producenta ciπgnika. Hydrauliczne ustawienie szerokoúci roboczej (SERVO US) Urzπdzenie przestawiajπce jest uruchamiane przez cylinder hydrauliczny. Z tego powodu konieczny jest dodatkowy zwrotny mechanizm sterujπcy. Bezstopniowe przestawienie szerokoúci roboczej jest moøliwe takøe podczas pracy. Po oøenie linii ciπgu nie zostanie przy tym naruszone (zobacz "Ustawienie" linii ciπgu (Z)). Zalety: - dok adna orka na obrzeøu pûl - przeoranie przeszkûd 0600_-EINSATZ_

15 URUCHOMIENIE P ugi ON-LAND P ugi konwencjonalne Co znaczy,,p ugi ON-LAND,, ï brak ko a ciπgnika w bruüdzie - wszystkie ko a jadπ po nie zaoranej glebie. Orka z ko em w bruüdzie Przy pomocy hydraulicznego urzπdzenia wychylnego odchyliê p ug do úrodka ciπgnika Zalety,,p ugûw ON-LAND,, ï ï ï ï Ochrona gleby Ko a ciπgnika nie jedzie w bruüdzie, zatem nie ugniata i nie zbija gleby. Na mokrej glebie ko a ciπgnika nie zapadajπ sií tak g Íboko, jak ma to miejsce przy konwencjonalnych p ugach. WiÍksza moøliwoúê wychylenia Umoøliwia to jazdí po nie oranej glebie nawet przy podwûjnych ogumieniu MoøliwoúÊ orki na granicach OdchyliÊ p ug z w aúnie zaoranej gleby (odwrotnie do pozycji ON-LAND). DziÍki temu moøna oraê do samej granicy pola. P ugi konwencjonalne W tym celu naleøy odchyliê p ug centralnie z ty u ciπgnika = orka konwencjonalna z ko em w bruüdzie. Przestawienie do orki konwencjonalnej WskazÛwka bezpieczeòstwa ï p ug przestawiaê na rûwnym, stabilnym pod oøu ï nie podchodziê pod podniesiony p ug ï podczas przestawiania naleøy pozostaê poza polem oddzia ywania p uga 1. P ug lekko unieúê w gûrí - przy pomocy podnoúnika ciπgnika 2. TrzpieÒ w oøyê w pozycjí (KP) - zabezpieczyê sworzniem 3. Na nowo ustawiê punkt ciπgu (ZP) - zobacz nastípna stroní KP = OP = P ugi konwencjonalne P ugi ON-LAND Przestawienie do pracy,,on-land,, WskazÛwka bezpieczeòstwa ï p ug przestawiaê na rûwnym, stabilnym pod oøu ï nie podchodziê pod podniesiony p ug ï podczas przestawiania naleøy pozostaê poza polem oddzia ywania p uga 1. P ug lekko unieúê w gûrí - przy pomocy podnoúnika ciπgnika 2. TrzpieÒ w oøyê w pozycjí (OP) - zabezpieczyê sworzniem 3. Na nowo ustawiê punkt ciπgu (ZP) - zobacz nastípna stroní ON LAND_

16 ZABEZPIECZENIE PRZECIW PRZECIAZENIOM Korpusy p uga sπ mocowane na ko ki úcinajπce Ko ki úcinajπce Przeciπøenia sπ przejmowane przez ko ki úcinajπce (30), a korpus p uga zostaje wypchniíty do gûry. - wyciπgnπê reszki ko kûw úcinajπcych - poluüniê úruby szeúciokπtne (31) - p ug ustawiê ponownie w pozycji roboczej - za oøyê nowe ko ki úcinajπce i dokríciê obydwie úruby Uwaga StosowaÊ wy πcznie oryginalne ko ki úcinajπce (zobacz katalog czíúci Zamiennych) o odpowiednich wymiarach i jakoúci. W øadnym wypadku nie StosowaÊ ko kûw wyøszej lub niøszej wytrzyma oúci SICHERUNG_

17 SERVO NOVA Automatyczne zabezpieczenie przeciwkamieniowe "Nonstop" Przy ciíøkich, kamienistych glebach zaleca sií stosowanie w pe ni automatycznego zabezpieczenia przeciwkamieniowego. W p ugu SERVO NOVA kaødy korpus osobno jest zabezpieczony hydromechanicznie przed uszkodzeniami. Przy najechaniu na przeszkodí korpus p uga moøe byê wypchniíty na kaødπ ze stron. Nie ma przy tym potrzeby zatrzymywania ciπgnika. K o r p u s p o w r Û c i automatycznie do pozycji roboczej. OprÛcz zabezpieczenia automatycznego wszystkie uchwyty korpusûw sπ dodatkowo zabezpieczone ko kami úcinajπcymi. Opis w rozdziale "Zabezpieczenia przeciwkamieniowe" Obszar ustawienia - Si a wyzwalajπca zabezpieczenie moøe byê dopasowana do rûønych warunkûw glebowych. Ciúnienie azotu w zbiorniku gazu (43) (ustawienie w warsztacie) 80 bar Zakres ustawienia ciúnienia w cylindrze hydraulicznym (40) 90 do 160 bar Jeøeli okaøe sií w praktyce, øe zabezpieczenie za czísto zawodzi, moøna podwyøszyê ciúnienie w cylindrze hydraulicznym przy pomocy do πczonego urzπdzenia do dope niania gazu (zobacz w tabeli). Tabela Ciúnienie ( * Si a wyzwalania ( bar ) ( kp ) Podwyøszenie ciúnienia w cylindrze hydraulicznym: - ZawÛr zamykajπcy ustawic na poz. A - ZdjπÊ ko pak zamykajπcy (42) na zaworze i dokríciê urzπdzenie do dope niania gazu. - ZwolniÊ zawûr sterujπcy w ciπgniku - ZamknπÊ sprzíg o (42) w ciπgniku - OtworzyÊ zawûr zamykajπcy (pozycja E). Ciúnienie hydrauliczne spada - ZawÛr sterujπcy ma dzia aê tak d ugo, aø na manometrze pojawi sií øπdane ciúnienie, po czym zawûr zamknπê (pozycja A). Ustawienie podstawowe - Ciúnienie w cylindrze hydraulicznym (40) musi wynosiê o ok. 10 bar wyøsze niø ciúnienie azotu w zbiorniku gazu (43). Uwaga ZawÛr zamykajπcy podczas orki musi byê zamkniíty (pozycja A) - ZwolniÊ urzπdzenie dope niajπce gaz po úrodku zaworu sterujπcego - ZdjπÊ urzπdzenie dope niajπce i za oøyc ko pak (984) NOVA

18 SERVO NOVA Zbiornik gazu (43) Ciúnienie w zbiorniku gazu moøe byê rûwnieø zmienione. Zmniejszenie lub podwyøszenie ciúnienia w zbiorniku jest uzaleønione od rodzaju gleby. - Przy lekkich glebach, ciúnienie moøe byê trochí zredukowane. Uwaga - Zbiornika gazu nie wolno poddawaê pracom spawalniczym, lutowniczym ani przerûbkom mechanicznym. Zmiana ciúnienia w zbiorniku gazu Prace mogπ byê przeprowadzane tylko przez pracownikûw serwisu lub wyspecjalizowane warsztaty. Do zmiany ciúnienia potrzebne jest specjalne urzπdzenie nape niajπco-kontrolujπce. 1. Zmniejszenie ciúnienia: a) ZdjπÊ plastikowy ko pak. - ostrym narzídziem zdjπê czop o owiany na úrubie (44) (jeøeli jest) b) úrubí (44) lekko poluüniê c) Za oøyê urzπdzenie nape niajπco-kontrolujπce d) ZawÛr uwalniajπcy urzπdzenie lekko otworzyê - powoli spuszczaê azot (N), aø manometr wskaøe øπdanπ wielkoúê e) ZamknπÊ zawûr zwalniajπcy, zdemontowaê urzπdzenie nape niajπco-kontrolujπce, dokríciê úrubí i zatknπê o owiany czop (jeøeli jest) 2. ZwiÍkszenie ciúnienia - Do dope nienia pojemnika stosowaê wy πcznie azot (N), w øadnym wypadku inny gaz (zagroøenie wybuchem) f) Urzπdzenie nape niajπce zamontowaê na butli z azotem g) ZdjπÊ palstikowy ko pak - ostrym narzídziem zdjπê czop o owiany na úrubie (44) (jeøeli jest) - úrubí (44) lekko poluüniê - Za oøyê urzπdzenie nape niajπco-kontrolujπce h) Urzπdzenie nape niajπco-kontrolujπce przykríciê do butli z azotem i) Lekko odkrícic zawûr zwalniajπcy i wype niê azotem, aø manometr wskaøe øπdana wartoúê k) ZamknπÊ zawûr zwalniajπcy, zdemontowaê urzπdzenie nape niajπce, dokríciê úrubí i za oøyê o owiany czop (jeøeli jest). WkazÛwki Wed ug danych,,hydac,, wszystkie zbiorniki gazu po okreúlonym czasie wykazujπ niewielkie straty ciúnienia. Utrata gazu (azotu) wynosi w stosunku rocznym ok. 2-3 %. Zaleca sií po 4-5 latach kontrole zbiornika i jego ewentualna renowacje. (984) NOVA

19 KONSERWACJA OgÛlne zasady konserwacji Aby maszyna s uøy a d ugie lata i odzancza a sií dobrym stanem technicznym, prosimy stosowaê sií do nastípujπcych zaleceò: - po pierwszym uruchomieniu naoliwiê wszystkie úruby Podczas uøytkowania maszyny - za kaødym razem sprawdziê wszystkie úruby i naoliwiê w razie takiej potrzeby. - Co tydzieò oliwiê 4 punkty smarowania na obydwu wahaczach - wszystkie pozosta e punkty smarowania oliwiê przynajmniej dwa razy w sezonie Jednoczeúnie smarowaê wa y i úruby przestawu Czyszczenie czíúci maszyny UWAGA Nie stosowaê wysokiego ciúnienia przy czyszczeniu oøysk i czíúci hydraulicznych - niebezpieczeòstwo powstania korozji - po wyczyszczeniu maszyní naoliwic i przeprowdziê krûtkπ prûbe uruchomienia - podczas czyszczenia pod wysokim ciúnieniem mogπ powstaê uszkodzenia lakieru Odstawienie na wolnym powietrzu Przy d uøszym odstawieniu maszyny na wolnym powietrzu wyczyúciê i zakonserwowaê smarem t oczyska CzÍúci robocze - Jeøeli czíúci noúne nie zosta y uszkodzone wymiany zuøytych czíúci dokonywaê po okreúlonym im czasie wymiany. Ciúnienie kû - ProszÍ zwrûciê uwagí na odpowiednie ciúnienie w ko ach! SprawdzaÊ regularnie ciúnienie powietrza. - Przy nadmiernym napompowaniu powstaje zagroøenie píkniícia! Zimowanie - gruntownie wyczyúciê maszyní przed zimπ FETT - ustawiê maszyní w osloniítym miejscu - zabezpieczyê odkryte czíúci przed korozjπ - wysmarowaê wszystkie punkty smarowania Urzπdzenia hydrauliczne - regularnie sprawdzaê stan techniczny wíøy Natychmiast wymieniê uszkodzone lub porowate wíøe hydrauliczne UWAGA niebezpieczeòstwo infekcji! Przy uszkodzeniach urzπdzeò hydraulicznych nie dotykaê nieszczelnych miejsc Przed pracami na urzπdzeniach hydraulicznych - MaszynÍ opuúciê na ziemií - Przy pracach konserwatorskich wykonywanych na podniesionej maszynie ze wzglídûw bezpieczeòstwa pod oøyê stabilnπ podpûrkí - ZneutralizowaÊ ciúnienie w urzπdzeniach hydraulicznych i wy πczyê silnik. (955) WARTUNG

20 KONSERWACJA Ustawienie pochylenia korpusu p uga Gdy p ug nie wchodzi prawid owo w glebí, moøna to poprawiê przez przekrícenie obudowy mimoúrodu - Po oøenie mimoúrodu powoduje p ytsze lub g Íbsze ustawienie koòcûwki lemiesza w obszarze oznaczonym przez "S" - Po ustawieniu ponownie dokríciê úruby Przy niektûrych typach stosuje sií zamiast obudowy mimoúrodu p ytí rasterowπ Zobacz "Podstawowe ustawienia korpusu p uga" Podstawowe ustawienia korpusu p uga Po wymianie czíúci zamiennych naleøy przeprowadziê prûby w nastípujπcej kolejnoúci: 1. UstawiÊ p ug na p askim pod oøu 2. Odleg oúê (A) miídzy ramπ p uga a lemieszami musi byê taka sama przy wszystkich korpusach 3. KontrolowaÊ odleg oúê (B1) przy ostatnim korpusie p uga B1 = 0-5 mm przy korpusie* typu W, UWS mm przy korpusie typu UW, UWS, WSS 4. Odleg oúê (B) ustawic tak samo jak B1 * Typ korpusu p uga jest podany na tabliczce producenta (955) WARTUNG

21 WYPOSAØENIE DODATKOWE Ustawienie krojûw tarczowych (* - UstawiÊ 5-centymetrowy odstíp miídzy p aszczyznπ g Íbokoúci rob. kroi tarczowych a koòcûwkπ lemiesza. - OdstÍp boczny do koòcûwek lemieszy powinien wynosiê 2-3 cm. Ustawia sií go przez wychylenie mimoúrodu (50). - PozycjÍ montaøowπ w kierunku wzd uønym wybiera sií przez przesuniície uchwytu na wsporniku. Inne pozycje montaøowe uzyskuje sií przez wychylenie mimoúrodu (50) o 180. SprÍøynowe kroje tarczowe (* Do roku 2004 Od roku _-ZUSÄTZE_ (* Uwaga! NiebezpieczeÒstwo skaleczenia.

22 WYPOSAØENIE DODATKOWE Dodatkowe elementy robocze: Przedp uøki do kukurydzy, przedp uøki do obornika Urzπdzenia te sπ przewidziane do wprowadzenia s omy lub nawozu w glebí. - G ÍbokoúÊ roboczπ ustawiê na 1/3 ogûlnej g ebokoúci roboczej - Pozycja montaøowa w kierunku wzd uønym powinna zostaê ustawiona nad koòcûwkami lemieszy lub za nimi. Przy bardzo zaroúnietej powierzchni lub przy orce s omy urzπdzenia naleøy ustawiê w pozycji silnie odchylonej do ty u. G Ûwka úlizgowa (60) G Ûwki úlizgowe, ktûre montuje sií na korpusach p uga, s uøπ do tego, øeby podczas worywania s omy nie amaê odyg, powodujπc tym samym lepsze ich woranie. Listwy pomocnicze (61) Do orki obornika lub innych nawozûw. - Listwa wk adajπca do korpusûw typu UW, W i WSS - Listwa wstípna do korpusûw typu UW, W i WSS. Urzπdzenia te mogπ byê stosowane zamiast przedp uøkûw (zobacz wyøej). Jednak przy ma ych g Íbokoúciach nie sπ tak skuteczne. åcinacz listwowy (62) Urzπdzenia te mogπ byê stosowane zamiast kroi tarczowych (zobacz wyøej) przy czym nie ma moøliwoúci regulacji. 0600_-ZUSÄTZE_ (* Uwaga! NiebezpieczeÒstwo skaleczenia.

23 KO A KOPIUJ CE PodwÛjne ko o kopiujπce - g ÍbokoúÊ robocza jest ustawiana przy pomocy úruby (70) PodwÛjne ko o kopiujπce zamontowane na przedostatnim korpusie p uga (983) DOPPELTASTRAD

24 KO A KOPIUJ CE Ogumienie SERVO 45, SERVO / PR Ciúnienie max 5,5 bar SERVO 35 23X10, PR Ciúnienie max. 2 bar Ko o wahliwe transportowe Jako ko o kopiujπce - ustawienie g Íbokoúci roboczej 1. odpowiednio przestawiê úrubí (1) 2. odpowiednio przestawiê obydwie úruby (2) Jako ko o transportowe - DziÍki temu oú tylna i podnoúnik ciπgnika sπ odciπøone 1 TD65/92/75 Przestawienie na pozycjí roboczπ - GÛrne ciíg o zaczepiê i podnieúê p ug przy pomocy podnoúnika ciπgnika - ZdjπÊ blokadí (ze wzglídûw bezpieczeòstwa linπ S z kabiny ciπgnika) W tym celu wychylic düwignií ekscentrycznπ 90 (poz.a1) - P ug ustawiê przy pomocy mech obrotowego w pozycji pionowej - WyciπgnπÊ sworznie (3), odchyliê konsolí kû podporowych o ok. 90 i w oøyê ponownie sworznie (3) (zobacz rys. pozycja robocza). Sworznie zabezpieczyê zatyczkami (5) - ustawienie szerokoúci roboczej - przy SERVO US: hydraulicznie - przy STANDARD: sworznie (T3) ustawiê w øπdanej pozycji - cylinder w pozycji roboczej (A2) Przestawienie na pozycjí transportowπ - ustawiê najmniejszπ szerokoúê roboczπ - przy SERVO US: hydarulicznie - przy SERVO STANDARD: ssworzò w pozycji T3 - cylinder zabezpieczyê sworzniami w pozycji transportowej (T2) - wyciπgnπê sworznie (3), odchyliê konsolí kû podporowych o 90 do pozycji transportowej i za oøyê (T) ponownie sworznie (3). Sworznie zabezpeczê zatyczkami (5). - zwolniê blokadí W tym celu odchyliê o 90 düwignií ekscentrycznπ (na stojaku zawieszenia) (pozycja T1). - przy pomocy podnoúnika ciπgnika podnieúê p ug - Przy pomocy mech obrotowego powoli ustawiê p ug w pozycji poziomej, aø sworzeò regulujπcy wieszaka zawieszenia zaskoczy automatycznie - ZdjπÊ ciíg o gûrne (1) Waøne wskazûwki - GÛrne ciíg o (1) przy transporcie nie moøe byê po πczone z p ugiem. - Do transportu zawsze od πczaê ciíg o gûrne (1) A, A2 = pozycja robocza T,T2 = pozycja transportowa A1 = pozycja robocza T1 = pozycja transportowa Poz. Transportowa SERVO Standard (983) TRANS-PENDELRAD

SERVO 45 SERVO 45 PLUS SERVO 45 NOVA SERVO 45 NOVA PLUS SERVO 45 S SERVO 45 S PLUS SERVO 45 S NOVA SERVO 45 S NOVA PLUS. P ug obracalny zawieszany

SERVO 45 SERVO 45 PLUS SERVO 45 NOVA SERVO 45 NOVA PLUS SERVO 45 S SERVO 45 S PLUS SERVO 45 S NOVA SERVO 45 S NOVA PLUS. P ug obracalny zawieszany SERVO 45 SERVO 45 US SERVO 45 NOVA SERVO 45 NOVA US SERVO 45 S SERVO 45 S US SERVO 45 S NOVA SERVO 45 S NOVA US P ug obracalny zawieszany 99 983..80H.1 Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Szanowny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI + ZASADY PRZEKAZANIA MASZYNY... STRONA 3. SERVO 65 (MaschNr +.. 01018) SERVO 65 PLUS (MaschNr +.. 01015)

INSTRUKCJA OBS UGI + ZASADY PRZEKAZANIA MASZYNY... STRONA 3. SERVO 65 (MaschNr +.. 01018) SERVO 65 PLUS (MaschNr +.. 01015) INSTRUKCJA OBS UGI + ZASADY PRZEKAZANIA MASZYNY... STRONA 3 Nr. 99 985..80G.1 SERVO 65 (MaschNr +.. 01018) SERVO 65 US (MaschNr +.. 01015) SERVO 65 NOVA (MaschNr +.. 01018) SERVO 65 NOVA US (MaschNr +..

Bardziej szczegółowo

99 965.PL.80I.1 SYNKRO 2200 SYNKRO 2600 SYNKRO 2600 S SYNKRO 3000 SYNKRO 3000 S SYNKRO 3800 S AGREGAT PODORYWKOWY

99 965.PL.80I.1 SYNKRO 2200 SYNKRO 2600 SYNKRO 2600 S SYNKRO 3000 SYNKRO 3000 S SYNKRO 3800 S AGREGAT PODORYWKOWY 99 965..80I.1 SYNKRO 2200 SYNKRO 2600 SYNKRO 2600 S SYNKRO 3000 SYNKRO 3000 S SYNKRO 3800 S AGREGAT PODORYWKOWY Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Szanowny uøytkowniku! Dokona eú znakomitego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. TERRADISC 3000 (Type 9752 : +.. 01001) TERRADISC 4000 (Type 9756 : +.. 01001) Brona talerzowa. nr. 99 9752.PL.80J.

Instrukcja obsługi. TERRADISC 3000 (Type 9752 : +.. 01001) TERRADISC 4000 (Type 9756 : +.. 01001) Brona talerzowa. nr. 99 9752.PL.80J. Instrukcja obsługi nr. 99 9752..80J.0 TERRADISC 3000 (Type 9752 : +.. 01001) TERRADISC 4000 (Type 9756 : +.. 01001) Brona talerzowa Szanowny uøytkowniku! Dokona eú znakomitego wyboru. Cieszymy sií z tego

Bardziej szczegółowo

Bezpiecznik topikowy jest jedynym

Bezpiecznik topikowy jest jedynym 60 Bezpieczniki prądu stałego urządzenia fotowoltaiczne PV Roman Kłopocki Artyku przedstawia niektûre aspekty dzia ania bezpiecznikûw topikowych w obwodach prπdu sta ego. Zaprezentowano takøe kilka przyk

Bardziej szczegółowo

Wzakresie obudûw do rozdzielnic

Wzakresie obudûw do rozdzielnic 60 obudowy do rozdzielnic nn Obudowy do rozdzielnic nn w ofercie ETI Polam Paweł Piróg Firma ETI Polam posiada w ofercie kompletne portfolio produktûw niezbídnych do wykonania rozdzielnic elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Wnowoczesnych budynkach biurowych

Wnowoczesnych budynkach biurowych 42 firmy, ludzie, produkty Wykonywanie instalacji pod³ogowych Stanis³aw Sarnecki W artykule zawarto opis systemu oraz informacje projektowe dotyczπce wykonywania instalacji pod ogowych. Jako przyk ad wykorzystane

Bardziej szczegółowo

Rysunek montażu. Krok 4 Koniec. Krok 2 Krok 2. Krok 3

Rysunek montażu. Krok 4 Koniec. Krok 2 Krok 2. Krok 3 2 3 Rysunek montażu Krok 3 Krok 2 Krok 2 Krok 4 Koniec 4 Montaż York SB-301V Krok 1 Przymocuj przednią (16) i tylną (12) podporę do ramy uŝywając nakrętek (8), podkładek (9) i śrub (10). Krok 2 WłóŜ podporę

Bardziej szczegółowo

Si³owniki elektryczne typu 5801 (o ruchu obrotowym) typu 5802 (o ruchu posuwistym)

Si³owniki elektryczne typu 5801 (o ruchu obrotowym) typu 5802 (o ruchu posuwistym) Si³owniki elektryczne typu 580 (o ruchu obrotowym) typu 580 (o ruchu posuwistym) Rys. Typ 580 z zespo³em dr¹ ków dÿwigni Rys. Typ 580 zamontowany na zaworze regulacyjnym typu. Budowa i sposób dzia³ania

Bardziej szczegółowo

Gama produktûw aparatury modu-

Gama produktûw aparatury modu- 102 Aparatura niskiego napięcia firmy Chint Ryszard Świetlicki Od rozpoczícia swojej dzia alnoúci pod koniec 2008 roku firma Chint Poland wprowadzi a na polski rynek ca π gamí aparatury niskiego napiícia

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Znajdü Wyszukaj

Wprowadzenie Znajdü Wyszukaj Wprowadzenie W ostatnim czasie ukaza a sií na rynku kolejna wersja jednego z najpopularniejszych systemûw operacyjnych dla komputerûw osobistych klasy PC. Mowa tu oczywiúcie o systemie firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Instrukcja obsługi i montażu 77 938: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG 77 623: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG mini AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

Lokalizatory 3M Dynatel tworzπ

Lokalizatory 3M Dynatel tworzπ 120 Lokalizatory 3M Dynatel LokalizatorÛw 3M Dynatel moøna uøywaê do trasowania kabli i rur, wykrywania uszkodzeò pow ok kabli, dokonywania dok adnych pomiarûw g Íbokoúci, wykrywania sond, lokalizacji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) Na podstawie art. 84a ust. 1

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem. Przyczepa samozaładowcza. Nowe rozwiązania logistyczne dla dużych beli

Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem. Przyczepa samozaładowcza. Nowe rozwiązania logistyczne dla dużych beli Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem Przyczepa samozaładowcza do bel Nowe rozwiązania logistyczne dla dużych beli Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem Zbieranie dużych beli, układanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u œcian zespolonych typ LEIER

Instrukcja monta u œcian zespolonych typ LEIER Instrukcja monta u œcian zespolonych typ LEIER 82-200 Malbork, Al. Wojska Polskiego 92 tel. (055) 272 32 12 fax: (055) 272 50 01 1 Podstawowe wyposa enie w materia³ i urz¹dzenia do monta u œcian: Wiertarka

Bardziej szczegółowo

1. Wózek 2,5T z obrotnicą ilość 2

1. Wózek 2,5T z obrotnicą ilość 2 BRIDGESTONE STARGARD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o.o.) ul. Most Kamienny 7, 73-110, Stargard Szczeciński, POLAND Phone : +48 (0)91 47 23 100 / Fax : +48 (0)91 47 23 101 Registration

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH SKONCENTROWANA MOC Solidność i precyzja Wysokowydajne młoty hydrauliczne Terex, poszerzające wszechstronność koparko-ładowarek,

Bardziej szczegółowo

6 wiczenia z jízyka Visual Basic

6 wiczenia z jízyka Visual Basic Wprowadzenie Pisanie programûw komputerowych nie jest rzeczπ trudnπ. Oczywiúcie tworzenie duøych systemûw realizujπcych skomplikowane zadania wymaga dobrej wiedzy informatycznej i doúwiadczenia. Jednak

Bardziej szczegółowo

III.1 Wymagania techniczne dla podwozia dwuosiowego:

III.1 Wymagania techniczne dla podwozia dwuosiowego: Wypeùniã i zaù¹czyã jako zaù¹cznik do oferty III.1 Wymagania techniczne dla podwozia dwuosiowego: Wpisaã tak - nie i (uwagi wùasne oferenta lub ¹dane dodatkowe dane techniczne) 1. Podwozie fabrycznie nowe

Bardziej szczegółowo

Funkcje bezpieczeństwa

Funkcje bezpieczeństwa 42 Funkcje bezpieczeństwa w systemie Teleco Michał Sikora Jednym z podstawowych zadaò systemûw automatyki budynku jest zwiíkszenie bezpieczeòstwa zarûwno osûb, jak i samego obiektu. W artykule przedstawione

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN POMECH SP. Z O.O.

FABRYKA MASZYN POMECH SP. Z O.O. FABRYKA MASZYN POMECH SP. Z O.O. Fabryka Maszyn Pomech Sp. z o.o. z siedzibą w Pucku posiada ponad 60 letnie doświadczenie w produkcji maszyn i urządzeń technicznych. Zatrudniamy około 50 osób wysoko wykwalifikowanych

Bardziej szczegółowo

Firma Wobit opracowuje i produkuje

Firma Wobit opracowuje i produkuje 78 firmy, ludzie, produkty Sterowniki mikrokrokowe silnikûw krokowych Witold Ober Na rynku dostípnych jest wiele napídûw úredniej wielkoúci. Jednak bardzo wyraünie kszta tuje sií zapotrzebowanie na ma

Bardziej szczegółowo

Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis

Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis Instrukcja obs³ugi i monta u Monta (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie, konserwacja i naprawy mog¹ byæ

Bardziej szczegółowo

fifa 2010.qxd 2010-08-27 09:46 Page 55

fifa 2010.qxd 2010-08-27 09:46 Page 55 fifa 2010.qxd 2010-08-27 09:46 Page 55 Interpretacje FIFA do Przepisów Gry oraz wytyczne dla sêdziów fifa 2010.qxd 2010-08-27 09:46 Page 56 ARTYKU 1 ñ Pole Gry Oznaczenie pola gry Oznaczenie pola gry liniami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. NOVACAT 8600 Collector. Kosiarka dyskowa. nr. 99 3841.PL.80J.1. (Type PSM 3841 : +.. 01028)

Instrukcja obsługi. NOVACAT 8600 Collector. Kosiarka dyskowa. nr. 99 3841.PL.80J.1. (Type PSM 3841 : +.. 01028) Instrukcja obsługi nr. 99 3841..80J.1 NOVACAT 8600 Collector (Type PSM 3841 : +.. 01028) Kosiarka dyskowa Szanowny uøytkowniku! Dokona eú znakomitego wyboru. Cieszymy sií z tego i gratulujemy, øe zdecydowa

Bardziej szczegółowo

Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control

Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control Instrukcja obs³ugi i monta u Monta (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie, konserwacja i naprawy

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie. o przynależności do grupy kapitałowej

Oświadczenie. o przynależności do grupy kapitałowej SOK/11/2014 zał. nr 7 do siwz Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Przedmiot zamówienia: Dostawa kompaktora Zamawiający: SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W OŚWIĘCIMIU Działając

Bardziej szczegółowo

NOWOŚĆ NOVACAT S12. Kombinacja kosząca 97+018.09.1013. Wszystkie informacje online

NOWOŚĆ NOVACAT S12. Kombinacja kosząca 97+018.09.1013. Wszystkie informacje online NOWOŚĆ NOVACAT S12 Kombinacja kosząca 97+018.09.1013 Wszystkie informacje online 25 % większa wydajność 25 % mniejsze zużycie paliwa Mimo olbrzymiej szerokości roboczej 11,20m kombinacja koszącą S12 może

Bardziej szczegółowo

Nr: Numer identyfikacyjny EDP.

Nr: Numer identyfikacyjny EDP. Spis treści Wprowadzenie 2 Identyfikacja 2 Bezpieczeństwo 3 Porady dotyczące bezpieczeństwa 3 Podłączanie i odłączanie 3 Trzypunktowy zaczep 3 Działanie 3 Transport drogowy/transport 4 Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) ZASILACZ SIECIOWY TYPU ZL-24-08 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2008. APLISENS S.A.,

Bardziej szczegółowo

www.toyota-forklifts.eu Elektryczny wózek widłowy 1.0-1.5 ton

www.toyota-forklifts.eu Elektryczny wózek widłowy 1.0-1.5 ton www.toyota-forklifts.eu Elektryczny wózek widłowy 1.0-1.5 ton Elektryczny wózek widłowy 1.0 t Specyfikacja wózka 7FBEST10 1.1 Producent Toyota 1.2 Model 7FBEST10 1.3 Napęd Elektryczny 1.4 Typ sterowania

Bardziej szczegółowo

Nasze produkty. Obrotniki rolkowe rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Urz¹dzenie do spawania rur, walczaków oraz arkuszy blachy.

Nasze produkty. Obrotniki rolkowe rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Urz¹dzenie do spawania rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Elko-77 dzia³a na polskim rynku spawalniczym od 35 lat i ma ponad 150 firm - partnerów wspó³pracuj¹cych na bie ¹co. Specjalizacj¹ firmy jest mechanizacja i wyposa enie w Ÿród³a pr¹du indywidualnych stanowisk

Bardziej szczegółowo

Hydraulika pokryw, zestaw

Hydraulika pokryw, zestaw 2010/2012 Podkładka Zawleczka Sworzeń 48 Hydraulika pokryw, zestaw 25 25 500/1000 Rura 35 Zalety działanie jedno- lub dwustronne obudowa przylegająca do ściany kontenera pompa hydrauliczna o zawiększonej

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki buforowe SBP 200, SBP 700 Instrukcja obs³ugi i monta u

Zbiorniki buforowe SBP 200, SBP 700 Instrukcja obs³ugi i monta u Technika dobrego samopoczucia Zbiorniki buforowe SBP 200, SBP 700 Instrukcja obs³ugi i monta u Monta, pierwsze uruchomienie i przegl¹dy urz¹dzenia mog¹ byæ dokonywane jedynie przez uprawnionego Fachowca,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. www.versapers.com

Instrukcja obsługi. www.versapers.com Instrukcja obsługi www.versapers.com 20 Zasady bezpieczeństwa Prosimy zachować powyższe zasady bezpieczeństwa! Informacje dla użytkowników wyciskarki soków Versapers Spis treści 21 22 23 26 27 30 31 32

Bardziej szczegółowo

przepisy 2012.qxd 2012-12-04 15:36 Page 1

przepisy 2012.qxd 2012-12-04 15:36 Page 1 przepisy 2012.qxd 2012-12-04 15:36 Page 1 Przepisy Gry w pi³kê no n¹ 2012/2013 Grudzieñ 2012 przepisy 2012.qxd 2012-12-04 15:36 Page 2 ISBN: 978-83-927996-5-8 przepisy 2012.qxd 2012-12-04 15:36 Page 3

Bardziej szczegółowo

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWKR 2

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWKR 2 Zastosowanie Dźwignik kanałowy, jeżdżący po obrzeżach kanału samochodowego, dzięki łatwości manewrowania poziomego (stosunkowo mały ciężar) i pionowego, znajduje szerokie zastosowanie w pracach obsługowo-naprawczych

Bardziej szczegółowo

www.toyota-forklifts.pl Spalinowy wózek widłowy 1.5-3.5 ton

www.toyota-forklifts.pl Spalinowy wózek widłowy 1.5-3.5 ton www.toyota-forklifts.pl Spalinowy wózek widłowy 1.5-3.5 ton Spalinowy wózek widłowy 1.5-1.8 ton Specyfikacja wózka 06-8FG15F 06-8FD15F 06-8FG18F 06-8FD18F 1.1 Producent Toyota Toyota Toyota Toyota 1.2

Bardziej szczegółowo

NARZÆDZIE DO NAPEˆNIANIA USZCZELNIE TDUX-IT-16 I NABÓJ GAZOWY E7512-0160

NARZÆDZIE DO NAPEˆNIANIA USZCZELNIE TDUX-IT-16 I NABÓJ GAZOWY E7512-0160 NARZÆDZIE DO NAPEˆNIANIA USZCZELNIE TDUX-IT-16 I NABÓJ GAZOWY E7512-0160 Instrukcja obs ugi Narzædzie do nape niania uszczelnieµ TDUX-IT-16 (wraz ze specjalnym nabojem gazowym E7512-0160) zosta o zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç!

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! VarioTec elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Spis treêci Wskazówki

Bardziej szczegółowo

BAKS Kazimierz Sielski. 05-480 Karczew ul. Jagodne 5. Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 NIP 532-010-20-41. Zapytanie ofertowe.

BAKS Kazimierz Sielski. 05-480 Karczew ul. Jagodne 5. Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 NIP 532-010-20-41. Zapytanie ofertowe. BAKS Kazimierz Sielski 05-480 Karczew ul. Jagodne 5 Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 Internet www.baks.com.pl e-mail baks@baks.com.pl NIP 532-010-20-41 Karczew dnia 2015-06-22 ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

Odzież chroniąca przed promieniowaniem RTG

Odzież chroniąca przed promieniowaniem RTG Mniejszy CiÍøarÖPe na ochrona! Nowatorskie fartuchy zapewniajπce pe nπ ochroní! Odzież chroniąca przed promieniowaniem RTG Spe niajπ normy ochrony I.E.C. LITE TECH, INC. Firma Lite Tech, Inc. zosta a za

Bardziej szczegółowo

Wózek wysokiego unoszenia z obrotnicą do beczek DS 500/1490 E111 162 nośność 500 kg, wysokość unoszenia 1490 mm

Wózek wysokiego unoszenia z obrotnicą do beczek DS 500/1490 E111 162 nośność 500 kg, wysokość unoszenia 1490 mm Wózek wysokiego unoszenia z obrotnicą do beczek DS 500/1490 E111 162 nośność 500 kg, wysokość unoszenia 1490 mm 1. Zastosowanie Ręczny wózek wysokiego unoszenia do beczek przeznaczony jest do łatwego podnoszenia

Bardziej szczegółowo

MASZYNY do produkcji œlusarki aluminiowej i stalowej

MASZYNY do produkcji œlusarki aluminiowej i stalowej MASZYNY do produkcji œlusarki aluminiowej i stalowej AKCESORIA Pi³a tarczowa przenoœna TRIM 300 NR Maszyny i oprzyrz¹dowanie niezast¹piona przy bezpoœrednim monta u konstrukcji aluminiowych na budowie

Bardziej szczegółowo

Woda to życie. Filtry do wody. www.ista.pl

Woda to życie. Filtry do wody. www.ista.pl Woda to życie Filtry do wody www.ista.pl Filtry do wody Mamy coś na osady i korozję Dobra i czysta woda pitna stała się dla nas prawie oczywistą rzeczą. Przedsiębiorstwa wodociągowe dokładają dużych starań

Bardziej szczegółowo

GMINA SULMIERZYCE. Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia II

GMINA SULMIERZYCE. Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia II Sulmierzyce dnia 12 lutego 2014r. Zamawiający GMINA SULMIERZYCE Regon 590648184 Wszyscy nabywcy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ZP.271.1.3.2014.AS Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

OPIS OCHRONNY PL 61792

OPIS OCHRONNY PL 61792 RZECZPOSPOLITA POLSKA EGZEMPLARZ ARCHIWALNY OPIS OCHRONNY PL 61792 WZORU UŻYTKOWEGO 13) Y1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej f2n Numer zgłoszenia: 112484 @ Data zgłoszenia: 27.08.2001 0 Intel7:

Bardziej szczegółowo

Szorowarki kompaktowe BD 40/25 C Bp. Wyposażenie standardowe: Szczotka tarczowa System zbiornik w zbiorniku. Dane techniczne

Szorowarki kompaktowe BD 40/25 C Bp. Wyposażenie standardowe: Szczotka tarczowa System zbiornik w zbiorniku. Dane techniczne Szorowarki kompaktowe BD 40/25 C Bp Kompaktowa, zwrotna szorowarka prowadzone ręcznie przeznaczona do czyszczenia zachowawczego i polerowania małych powierzchni. Zasilana bateryjnie. Ze szczotką tarczową.

Bardziej szczegółowo

Kaøda przerwa w zasilaniu stanowi

Kaøda przerwa w zasilaniu stanowi 52 Gwarantowane zasilanie odbiorników energii elektrycznej Andrzej Baranecki, Tadeusz P³atek, Marek Niewiadomski Rosnπca iloúê nieliniowych odbiornikûw energii elektrycznej (komputery, sprzít RTV, regulowane

Bardziej szczegółowo

Kosiarko-rozdrabniarki. Wszechstronne i wytrzymałe maszyny do pracy w każdych warunkach

Kosiarko-rozdrabniarki. Wszechstronne i wytrzymałe maszyny do pracy w każdych warunkach Kosiarko-rozdrabniarki Wszechstronne i wytrzymałe maszyny do pracy w każdych warunkach Kverneland FM Kosiarko-rozdrabniarka FM jest lekką i zwrotną maszyną przeznaczoną do prostych prac na obszarach zielonych,

Bardziej szczegółowo

Dotyczy postępowania na : Dostawa samochodu śmieciarki dwukomorowej dla Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o.

Dotyczy postępowania na : Dostawa samochodu śmieciarki dwukomorowej dla Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o. Dotyczy postępowania na : Dostawa samochodu śmieciarki dwukomorowej dla Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o. Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o. zgodnie z art.12a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności oferowanych parametrów sprzętu i wyrobów z opisem przedmiotu zamówienia. Marka, typ, model...

Deklaracja zgodności oferowanych parametrów sprzętu i wyrobów z opisem przedmiotu zamówienia. Marka, typ, model... Możliwość wykonania wszystkich pomiarów przewidzianych normą PN- EN 61557, tj.: Miernik wielofunkcyjny szt. 1 - impedancji pętli zwarciowej - parametrów wyłączników RCD - rezystancji izolacji - rezystancji

Bardziej szczegółowo

Innowacja. Bezpieczeñstwo INSTRUKCJA ZABUDOWY ZAWÓR POZIOMUJ CY. 612 035... Wykonanie z tworzywa sztucznego 612 036... 612 042...

Innowacja. Bezpieczeñstwo INSTRUKCJA ZABUDOWY ZAWÓR POZIOMUJ CY. 612 035... Wykonanie z tworzywa sztucznego 612 036... 612 042... Innowacja Bezpieczeñstwo INSTRUKCJA ZABUDOWY Jakoœæ ZAWÓR POZIOMUJ CY 62 035... Wykonanie z tworzywa sztucznego 62 036... 62 042... Sprawnoœæ 700 650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 50 00 50 2 22 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 359196 (51) Int.Cl. B62D 63/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 17.03.2003

Bardziej szczegółowo

Inteligentna formuła

Inteligentna formuła Inteligentna formuła Szeroki zakres zastosowań Nowy olej serwisowy F1 jest produktem opracowanym przez firmę W&H. Jego skład jest rezultatem rozwoju nowoczesnej technologii produkcji instrumentów stomatologicznych.

Bardziej szczegółowo

Framax-uchwyt dźwigowy

Framax-uchwyt dźwigowy 06/2012 Oryginalna instrukcja użytkowania 999230016 pl Zachować do przyszłego użytku Framax-uchwyt dźwigowy Nr. art. 588149000 produkowane od 1998 roku BU 06078 geprüfte Sicherheit Przedstawienie produktu

Bardziej szczegółowo

Zasilacz Stabilizowany LZS61 model 24002

Zasilacz Stabilizowany LZS61 model 24002 Zasilacz Stabilizowany LZS61 model 24002 IOT - Instrukcja Obsługi - Informacja Techniczna Aktualizacja 2014-04-14 11:45 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9, tel/fax (32) 754 54 54, 754

Bardziej szczegółowo

VIKING Seria 4. Kosiarki spalinowe z podwójnym uchwytem. Ergonomiczny, miękki uchwyt. Obustronne, stabilne elementy obsługi

VIKING Seria 4. Kosiarki spalinowe z podwójnym uchwytem. Ergonomiczny, miękki uchwyt. Obustronne, stabilne elementy obsługi NOWOŚCI 2013 VIKING Seria 4 VIKING Seria 4 Kosiarki spalinowe z podwójnym uchwytem Obustronne, stabilne elementy obsługi Ergonomiczny, miękki uchwyt Uchwyt linki rozrusznika dla ergonomicznego startu Zatrzask

Bardziej szczegółowo

Poznañ, dnia 5 sierpnia 2002 r. Nr 104

Poznañ, dnia 5 sierpnia 2002 r. Nr 104 DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznañ, dnia 5 sierpnia 2002 r. Nr 104 TREå Poz.: UCHWA Y RAD GMIN 2587 ñ nr XLI/235/02 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REL

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REL www.ecocaloria.com INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY typu REL Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona naszych Klientów

Bardziej szczegółowo

Titan UW. Wydajność i tempo w nowym wymiarze

Titan UW. Wydajność i tempo w nowym wymiarze Titan UW Wydajność i tempo w nowym wymiarze MICHAEL HORSCH: W odróżnieniu do sytuacji jeszcze z przed dziesięciu lat Titan 34 UW nie jest już importowany z USA. Od paru lat produkujemy go w naszej firmie.

Bardziej szczegółowo

T40170. Masy. Jazda Opony standardowe 400/80x24 Niskie obroty (do przodu/wstecz) 0 8 km/h Wysokie obroty (do przodu/wstecz) 0 30 km/h.

T40170. Masy. Jazda Opony standardowe 400/80x24 Niskie obroty (do przodu/wstecz) 0 8 km/h Wysokie obroty (do przodu/wstecz) 0 30 km/h. Parametry znamionowe maszyny T40170 Wysoko podnoszenia na oponach Wysoko podnoszenia na oponach Udwig znamionowy Wydajno (przy maks. wysokoci na stabilizatorach) Wydajno (przy maks. wysokoci na oponach)

Bardziej szczegółowo

99 8537.PL.80I.0 VITASEM A 251. Type 8537 : +... 01001 VITASEM A 301. Type 8538 : +... 01001 VITASEM A 401. Type 8539 : +... 01001.

99 8537.PL.80I.0 VITASEM A 251. Type 8537 : +... 01001 VITASEM A 301. Type 8538 : +... 01001 VITASEM A 401. Type 8539 : +... 01001. 99 8537..80I.0 VITASEM A 251 Type 8537 : +... 01001 VITASEM A 301 Type 8538 : +... 01001 VITASEM A 401 Type 8539 : +... 01001 Siewnik Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Szanowny uøytkowniku!

Bardziej szczegółowo

OPRYSKIWACZE ZACZEPIANE

OPRYSKIWACZE ZACZEPIANE OPRYSKIWACZE ZACZEPIANE Modele: ATLANTIQUE GRAND LARGE DYSTRYBUTOR w POLSCE: GREGOIRE-BESSON Polska Ruda 12 64-610 ROGOèNO WLKP. POLSKA tel./fax (+67) 261 97 79 tel. kom. 0603 138 568 e-mail: gbesson@neostrada.pl

Bardziej szczegółowo

Bezpiecze stwo i Higiena Pracy

Bezpiecze stwo i Higiena Pracy Bezpiecze stwo i Higiena Pracy Pilarki mechaniczne Obowi zuj ce normy Ochrona przed kontaktem z cz ciami ruchomymi, gor cymi lub pod napi ciem SWN 49006 T1 Wy cznik zap onu w pobli u uchwytu Blokada d

Bardziej szczegółowo

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE 1. ZASTOSOWANIE Walizka serwisowa typu W-28 została zaprojektowana i wyprodukowana na specjalne życzenie grup zajmujących się uruchamianiem obiektów energetycznych. Przeznaczona jest przede wszystkim do

Bardziej szczegółowo

ORLIK 2012 Zespół boisk sportowych dz.nr 917/3, 916/3, 915/4, 935,936, 937, 939/3, 940, 941/2, Luzino, gm. Luzino

ORLIK 2012 Zespół boisk sportowych dz.nr 917/3, 916/3, 915/4, 935,936, 937, 939/3, 940, 941/2, Luzino, gm. Luzino Załącznik nr 1 do SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 4/ZT.04. PLAC ZABAW OPIS TECHNICZNY 1. ZałoŜenia ogólne Wszystkie obiekty mają być zrealizowane według norm Unii Europejskiej EN 1176-1:1998 Place

Bardziej szczegółowo

Nawiewniki wyporowe do wentylacji kuchni

Nawiewniki wyporowe do wentylacji kuchni Nawiewniki wyporowe do wentylacji kuchni 15 Nawiewniki JHP OPIS Nawiewniki JHP przeznaczone są do wyporowej dystrybucji powietrza. Przystosowane zostały do wentylacji pomieszczeń kuchennych, gdzie występują

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNE MONTAŻOWNICE DO KÓŁ

AUTOMATYCZNE MONTAŻOWNICE DO KÓŁ od 1958 roku (0) 32-352-40-33, fax (0) 32-254-86-63 (0) 501-567-447, (0) 509-815-919 biuro@autotechnika.net www.autotechnika.net ul. 1-go Maja 79 41-706 Ruda Śląska AUTOMATYCZNE MONTAŻOWNICE DO KÓŁ G 870E

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWA. Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport OPCJONALNY

INSTRUKCJA SERWISOWA. Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport OPCJONALNY Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport ATA System: Układ paliwowy OPCJONALNY 1) Zastosowanie Aby osiągnąć zadowalające efekty, procedury zawarte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

PL 199203 B1 16.12.2002 BUP 26/02. Szymczak Andrzej,Szczytna,PL Wiertel Zygmunt,Milicz,PL 29.08.2008 WUP 08/08

PL 199203 B1 16.12.2002 BUP 26/02. Szymczak Andrzej,Szczytna,PL Wiertel Zygmunt,Milicz,PL 29.08.2008 WUP 08/08 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 199203 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 354791 (51) Int.Cl. A01G 9/08 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 28.06.2002

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.03.2006 06004154.8

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.03.2006 06004154.8 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1719485 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.03.2006 06004154.8

Bardziej szczegółowo

NOWA SERIA PŁUGÓW R6 SERIA R6 NOWA SERIA ZAWIESZANYCH PŁUGÓW OBRACALNYCH Z WIELOPOZYCYJNYM USTAWIANIEM SZEROKOŚCI ROBOCZEJ

NOWA SERIA PŁUGÓW R6 SERIA R6 NOWA SERIA ZAWIESZANYCH PŁUGÓW OBRACALNYCH Z WIELOPOZYCYJNYM USTAWIANIEM SZEROKOŚCI ROBOCZEJ SERIA R6 NOWA SERIA ZAWIESZANYCH PŁUGÓW OBRACALNYCH Z WIELOPOZYCYJNYM USTAWIANIEM SZEROKOŚCI ROBOCZEJ NOWA SERIA PŁUGÓW R6 DO CIĄGNIKÓW O MOCY OD 90 DO 200 KM R6 ZAWIESZANE PŁUGI OBRACALNE Efektywność,

Bardziej szczegółowo

OÊ liniowa ze Êrubà kulowà. OÊ liniowa z paskiem z batym

OÊ liniowa ze Êrubà kulowà. OÊ liniowa z paskiem z batym OÊ liniowa ze Êrubà kulowà GL15B & GL20B Sztywna i zwarta budowa Po àczenie prowadnicy liniowej GSR z bardzo sztywnym profilem aluminiowym i nap dem kulowo-tocznym da o osi liniowej typu GL15 i GL20 sztywnà

Bardziej szczegółowo

Derywaty pogodowe geneza, rodzaje oraz zastosowanie 1

Derywaty pogodowe geneza, rodzaje oraz zastosowanie 1 Nr 1/2008(5) W SPÓ CZESNA E KONOMIA Piotr Binkowski Akademia Finansów w Warszawie Derywaty pogodowe geneza, rodzaje oraz zastosowanie 1 Streszczenie W dzisiejszych czasach coraz wiícej przedsiíbiorstw

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odprowadzania spalin

Urządzenie do odprowadzania spalin Urządzenie do odprowadzania spalin Nr. Art. 158930 INSTRUKCJA OBSŁUGI Informacje wstępne: Po otrzymaniu urządzenia należy sprawdzić czy opakowanie jest w stanie nienaruszonym. Jeśli po dostarczeniu produktu

Bardziej szczegółowo

Pilarki przenośne budowa i eksploatacja

Pilarki przenośne budowa i eksploatacja Pilarki przenośne budowa i eksploatacja Spis treści Przedmowa do wydania drugiego Przedmowa do wydania pierwszego Część l BUDOWA PILAREK - autorzy: Jerzy Więsik, Krzysztof Wójcik 1. Wstęp 1.1. Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZECINARKA DO NAWIERZCHNI ASPRO PRN500HA

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZECINARKA DO NAWIERZCHNI ASPRO PRN500HA INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZECINARKA DO NAWIERZCHNI ASPRO PRN500HA UWAGA! Nie pracuj maszyną dopóki nie przeczytasz ze zrozumieniem instrukcji obsługi. Zwród szczególną uwagę na rozdział Instrukcja bezpieczeostwa.

Bardziej szczegółowo

Szorowarki kompaktowe BR 40/10 C Adv + MF

Szorowarki kompaktowe BR 40/10 C Adv + MF Szorowarki kompaktowe BR 40/10 C Adv + MF Prowadzona ręcznie, kompaktowa szorowarka wyposażona w dwie szczotki walcowe. Dzięki dwóm listwom ssącym urządzenie skutecznie odsysa wodę podczas poruszania się

Bardziej szczegółowo

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR Rega³y DE LAKMAR Strona 2 I. KONSTRUKCJA REGA ÓW 7 1 2 8 3 4 1 5 6 Rys. 1. Rega³ przyœcienny: 1 noga, 2 ty³, 3 wspornik pó³ki, 4pó³ka, 5 stopka, 6 os³ona dolna, 7 zaœlepka, 8 os³ona górna 1 2 3 4 9 8 1

Bardziej szczegółowo

Systemy czołowe do traktorów marki John Deere i oprzyrządowanie

Systemy czołowe do traktorów marki John Deere i oprzyrządowanie Systemy czołowe do traktorów marki i oprzyrządowanie Systemy czołowe firmy Degenhart do traktorów marki : Estetyczna integracja podnośnika czołowego w traktorze Spawana budowa ramowa Konstrukcja dostosowana

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny oferowanego samochodu, z którego wynikać będzie zgodność z wymaganiami Zamawiającego. Marka pojazdu, typ, producent;

Opis techniczny oferowanego samochodu, z którego wynikać będzie zgodność z wymaganiami Zamawiającego. Marka pojazdu, typ, producent; Załącznik nr 4 po zmianach Opis techniczny oferowanego samochodu, z którego wynikać będzie zgodność z wymaganiami Zamawiającego Marka pojazdu, typ, producent;. (należy wypełnić) Lp. Charakterystyka/Wymagania

Bardziej szczegółowo

Na poczπtku naleøy przypomnieê

Na poczπtku naleøy przypomnieê Uziomy wybór technologii budowy Janusz Oleksa W artykule zaprezentowano szereg zagadnieò dotyczπcych budowy, eksploatacji i technologii wykonania uziomûw pionowych i poziomych. Jednoczeúnie stanowi on

Bardziej szczegółowo

Podnośniki. Maksymalny wgląd DO ObSZaru ZaŁaDunKOWeGO. Kompaktowa, stabilna konstrukcja MIMO lekkiej budowy

Podnośniki. Maksymalny wgląd DO ObSZaru ZaŁaDunKOWeGO. Kompaktowa, stabilna konstrukcja MIMO lekkiej budowy Podnośniki OPaTenTOWane hydrauliczne urządzenie zamykające widły Maksymalny wgląd DO ObSZaru ZaŁaDunKOWeGO Kompaktowa, stabilna konstrukcja MIMO lekkiej budowy Długa żywotność DZIĘKI ZaSTOSOWanIu WYSOKIeJ

Bardziej szczegółowo

Liczba cylindrów 4 4 4

Liczba cylindrów 4 4 4 SILNIK Liczba cylindrów 4 4 4 Typ Poziom emisji Stage IV Stage IV Stage IV Pojemność silnika 4.485 4.485 4.485 Maksymalna moc silnika z systemem zarządzania mocą (KM(KW)) Maksymalna moc silnika (KM (kw))

Bardziej szczegółowo

Si³owniki elektrohydrauliczne Typ 3274 11 do -23

Si³owniki elektrohydrauliczne Typ 3274 11 do -23 Si³owniki elektrohydrauliczne Typ 3274 11 do -23 Zastosowanie Si³owniki elektrohydrauliczne sterowane s¹ przez regulatory elektroniczne za pomoc¹ trójpunktowych lub ci¹g³ych sygna- ³ów wyjœciowych. S³u

Bardziej szczegółowo

Tom III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Tom III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Tom III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów okresowych i napraw samochodów osobowych naleŝących do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych

Bardziej szczegółowo

Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy ELEKTRYK. opracowanie: Henryk Batarowski pod red. Bogdana Rączkowskiego

Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy ELEKTRYK. opracowanie: Henryk Batarowski pod red. Bogdana Rączkowskiego Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy ELEKTRYK opracowanie: Henryk Batarowski pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Hydrauliczna praska ręczna

Hydrauliczna praska ręczna Hydrauliczna praska ręczna Instrukcja obsługi Artykuł nr 17000 Hydrauliczna praska ręczna Instrukcja obsługi Cieszymy się z Państwa decyzji o zastosowaniu naszej hydraulicznej praski ręcznej w Waszej firmie.

Bardziej szczegółowo

AFirma AVC Sealing Solutions jest dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwem z

AFirma AVC Sealing Solutions jest dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwem z Combisets A MOŻE POMOŻEMY W OPAKOWYWANIU PAŃSTWA PRODUKTÓW? AVC Combiset HS-420/KT-500 AFirma AVC Sealing Solutions jest dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwem z długoletnim doświadczeniem i przejrzystymi

Bardziej szczegółowo

stół biurowy WYPOSAŻENIE - MEBLE strona 1 Nazwa sprzętu: Sztuk: 1 OPIS: Wymiary Wysokość: 75,5 cm Szerokość: 67 cm Długość: 140 cm

stół biurowy WYPOSAŻENIE - MEBLE strona 1 Nazwa sprzętu: Sztuk: 1 OPIS: Wymiary Wysokość: 75,5 cm Szerokość: 67 cm Długość: 140 cm WYPOSAŻENIE - MEBLE strona 1 Nazwa sprzętu: stół biurowy Wysokość: 75,5 cm Szerokość: 67 cm Długość: 140 cm Kolor frontów, korpusów i pólek Stół biurowy z półką na klawiaturę do komputera. Tył biurka osłonięty

Bardziej szczegółowo

Poznañ, dnia 16 sierpnia 2001 r. Nr 99

Poznañ, dnia 16 sierpnia 2001 r. Nr 99 DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznañ, dnia 16 sierpnia 2001 r. Nr 99 TREå Poz.: UCHWA Y RAD GMIN 1933 ñ nr XIX/202/2001 Rady Gminy W oszakowice z dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie zmiany

Bardziej szczegółowo

TYP SIN 010 INSTRUKCJA OBS UGI DLA W ASNEGO BEZPIECZEÑSTWA, PROSIMY O UWA NE PRZECZYTANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI

TYP SIN 010 INSTRUKCJA OBS UGI DLA W ASNEGO BEZPIECZEÑSTWA, PROSIMY O UWA NE PRZECZYTANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI TYP SIN 010 INSTRUKCJA OBS UGI DLA W ASNEGO BEZPIECZEÑSTWA, PROSIMY O UWA NE PRZECZYTANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI SPRZÊT PRZEZNACZONY WY CZNIE DO U YTKU DOMOWEGO Nasze gratulacje! Drogi kliencie, gratulujemy

Bardziej szczegółowo

Wózki z podnoszoną platformą. TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg

Wózki z podnoszoną platformą. TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg Wózki z podnoszoną platformą TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg Instrukcja obsługi i konserwacji TFE-111156/300 TFE-111158/500

Bardziej szczegółowo

COMBIBIRD CB KRÓTKA BRONA TALERZOWA Z ZĘBAMI. KRÓTKA BRONA TALERZOWA Z ZĘBAMI PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA

COMBIBIRD CB KRÓTKA BRONA TALERZOWA Z ZĘBAMI.  KRÓTKA BRONA TALERZOWA Z ZĘBAMI PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA KRÓTKA BRONA TALERZOWA Z ZĘBAMI DO CIĄGNIKÓW O MOCY OD 250 DO 450 KM KRÓTKA BRONA TALERZOWA Z ZĘBAMI PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA www.rabe-gb.de UPROSZCZENIE UPRAWY Świat rolniczy jest dzisiaj konfrontowany

Bardziej szczegółowo

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Kraków 31.01.2014 Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL

SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL Charakterystyka systemu System LubeTool jest systemem skąpego smarowania. Składa się on (zaleŝnie od odmiany) ze zbiornika oleju, sekcji roboczych, elementów instalacji pneumatycznej

Bardziej szczegółowo

PL 217187 B1. ALREH MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL 10.04.2012 BUP 08/12. ZBIGNIEW ŁUKASIAK, Aleksandrów Łódzki, PL

PL 217187 B1. ALREH MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL 10.04.2012 BUP 08/12. ZBIGNIEW ŁUKASIAK, Aleksandrów Łódzki, PL PL 217187 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217187 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 392529 (22) Data zgłoszenia: 29.09.2010 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo