SERVO 45 SERVO 45 PLUS SERVO 45 NOVA SERVO 45 NOVA PLUS SERVO 45 S SERVO 45 S PLUS SERVO 45 S NOVA SERVO 45 S NOVA PLUS. P ug obracalny zawieszany

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SERVO 45 SERVO 45 PLUS SERVO 45 NOVA SERVO 45 NOVA PLUS SERVO 45 S SERVO 45 S PLUS SERVO 45 S NOVA SERVO 45 S NOVA PLUS. P ug obracalny zawieszany"

Transkrypt

1 SERVO 45 SERVO 45 US SERVO 45 NOVA SERVO 45 NOVA US SERVO 45 S SERVO 45 S US SERVO 45 S NOVA SERVO 45 S NOVA US P ug obracalny zawieszany H.1 Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

2 Szanowny uøytkowniku! Dokona eú znakomitego wyboru. Cieszymy sií z tego i gratulujemy, øe zdecydowa eú sií na Pottingera i Landsberg. Jako TwÛj partner techniczny oferujemy Ci najwyøszπ jakoúê oraz wydajnoúê po πczonπ z niezawodnym serwisem. W celu okreúlenia warunkûw pracy naszych maszyn, a nastípnie wykorzystania tych informacji w procesie ich udoskonalenia prosimy o podanie Twoich danych. Dane te pozwolπ nam informowaê CiÍ na bieøπco o nowych rozwiπzaniach technicznych w naszej firmie. OdpowiedzialnoúÊ cywilna za jakoúê produktu. Zgodnie z odpowiedzialnoúciπ cywilnπ producent i handlarz zobowiπzujπ sií przy sprzedaøy maszyny do przekazania przynaleønej jej instrukcji obs ugi oraz przeszkolenia jej uøytkownika zgodnie z przepisami dotyczπcymi obs ugi, bezpieczeòstwa oraz konserwacji urzπdzenia. Potwierdzeniem prawid owego przekazania maszyny wraz z przynaleønπ do niej instrukcjπ obs ugi jest "ProtokÛ przekazania". PoszczegÛlne czíúci tego protoko u otrzymujπ: - dokument "A" - podpisany naleøy wys ac do firmy Pottinger (w przypadku produktûw firmy Landsberg protokû naleøy wys aê na adres tej firmy) - dokument "B" pozostaje w firmie sprzedajπcej maszyní - dokument "C" otrzymuje klient UWAGA! W przypadku dalszego przekazania maszyny nowy nabywca musi otrzymaê instrukcjí obs ugi oraz zostaê przeszkolony w zakresie jej obs ugi. ALLG./BA SEITE 2 / 0000-

3 ZASADY PRZEKAZANIA MASZYNY Dokument D ALOIS PÖTTINGER Maschinenfabrik GmbH A-4710 Grieskirchen Tel. (07248) Telefax (07248) GEBR. PÖTTINGER GMBH D Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24 Telefon ( ) / 112 Telefax ( ) GEBR. PÖTTINGER GMBH Servicezentrum D Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24 Telefon ( ) / 231 Telefax ( ) Poczuwajπc sií do obowiπzku odpowiedzialnoúci za produkt prosimy odnieúê sií do poniøszych punktûw ZakreúliÊ w aúciwe x Stwierdzono zgodnoúê stanu p uga obracalnego SERVO ze stanem na liúcie przewozowym. Dostarczono wszystkie urzπdzenia ochronne i instrukcjí obs ugi. Klient zosta poinformowany i zaznajomiony z obs ugπ, uruchamianiem i konserwacjπ maszyny wzgl. urzπdzenia. Przeprowadzona prace dostosowawcze maszyny do ciπgnika. Przeprowadzono hydrauliczne pod πczenie do ciπgnika i sprawdzono jego poprawnoúê. Uruchomiono i objaúniono klientowi wszystkie funkcje hydrauliczne (obrût p uga, przestawienie szerokoúci). Prawid owo pod πczono p ug do ciπgnika (szerokoúê robocza pierwszej skiby, punkt ciπgu). Objaúniono sposûb ustawianie maszyny w pozycji roboczej i transportowej. Udzielono informacji dotyczπcych wyposaüenia dodatkowego. Klient zosta pointformowany o koniecznoúci zaznajomienia sií z instrukcjπ obs ugi. W celu potwierdzenia, øe maszyna i instrukcja obs ugi zosta y prawid owo przekazane, wymagane jest pisemne potwierdzenie. S uøπ temu nastípujπce dokumenty: - dokument A ñ podpisany naleøy wys aê do firmy Pottinger (w przypadku maszyny Landsberg wys aê do firmy Landsberg) - dokument B pozostaje u dealera, ktûry dokona przekazania maszyny - dokument C otrzymuje klient Dokum D Servo - -

4 SPIS TRESCI Spis tresci OdpowiedzialnoúÊ cywilna za jakoúê produktu...2 Szanowny uøytkowniku!...2 Znak CE...5 Znaczenie znakow oszczegawczych na p ugu...5 Przygotowanie ciπgnika...6 Regulacja hydrauliczna podnoúnika...6 Przy acze hydrauliczne...7 Przygotowanie p uga...7 Montaø na ciπgniku...8 Demontaø z ciπgnika...8 Przed orkπ...9 Ustawienie precyzyjne...11 TABELA DLA 965 mm...11 TABELA DLA 825 mm...11 BezpieczeÒstwo podczas jazdy po polu z SERVO 45 S...12 ObrÛt p uga...12 Ustawienie pochylenia p uga (11)...12 Ustawienie p uga z ciπgnikiem z systemem "SERVOMATIC"...13 Praca p ugiem z regulacjπ hydraulicznπ...14 Hydrauliczne ustawienie szerokoúci roboczej (SERVO US)...14 Ko ki úcinajπce...15 Automatyczne zabezpieczenie przeciwkamieniowe "Nonstop"...16 Obszar ustawienia...16 Zbiornik gazu (43)...17 Zmiana ciúnienia w zbiorniku gazu...17 OgÛlne zasady konserwacji...18 Czyszczenie czíúci maszyny...18 Urzπdzenia hydrauliczne...18 Ustawienie pochylenia korpusu p uga...19 Podstawowe ustawienia korpusu p uga...19 Dodatkowe elementy robocze:...21 PodwÛjne ko o kopiujπce...22 Ko o KOMBI (ko o kopiujπce i transportowe)...23 Ko o wahliwe transportowe...24 WysuniÍte wahliwe ko o transportowe...25 Przestawienie na pozycjí transportowπ...26 Przestawienie na pozycjí roboczπ...27 RamiÍ wysiígnika z hydraulicznym zwolnieniem do wa u Packera i urzπdzeò towarzyszπcych...28 Praca z urzπdzeniem towarzyszπcym...28 Demontaø ramienia wysiígnika...29 Ustawienie si y nacisku...29 RamiÍ wysiígnika z hydraulicznym zwolnieniem do wa u Packera i urzπdzeò towarzyszπcych...30 Praca z urzπdzeniem towarzyszπcym...31 Uøytkowanie p uga zgodnie z jego przeznaczeniem...33 Tabliczka znamionowa...33 DANE TECHNICZNE...34 Wyposaøenie dodatkowe...36 FORMA KORPUSA...37 ZA CZNIK...39 Kombinacja ciπgnik i maszyna nabudowywana INHALT_

5 WstEp Znak CE Ta tabliczka zamieszczona przez producenta oznacza, øe maszyna odpowiada Wszelkim wymaganiom stawianym tego typu Maszynie oraz innym odnoúnym wskazaniom EU EG-Oúwiadczenie. Producent podpisujπc oúwiadczenie zobowiπzuje sií, øe dopuszczone do ruchu maszyny odpowiadajπ wszystkim odnoúnym wymaganiom bezpieczeòstwa i higieny pracy (za πcznik A) Znaczenie znakow oszczegawczych na p ugu Nie przebywaê w strefie obrotu. Nie siegaê rekπ w strefí zgniotu, tak d ugo, jak mogπ poruszac sií poszcz. czíúci 9501_-WARNBILDER_

6 Montaø na ci gniku Przygotowanie ciπgnika OgÛlnie ProszÍ zwrûciê uwagí na moøliwoúci uciπgu ciπgnika. Ko a - Ciúnienie w tylnych ko ach powinno wynosiê podczas orki 0,8 bar - Podczas ciíøkich warunkûw pracy zaletπ moøe byê dodatkowe obciπøenie ko. Zobacz instrukcje obs ugi producenta ciπgnika CiÍøar balastu - Odpowiednie obciπøenie balastem przodu ciπgnika gwarantuje prawid owe prowadzenie ciπgnika oraz efektywne hamowanie. - Minimum 20% masy ciπgnika na przedniπ oú. Podnoúnik - Prawe i lewe ramií podnoúnika muszπ byê tej samej d ugoúci. Ustawienie mechanizmem regulujπcym (3). - Gdy moøna regulowaê ustawienie ramion podnoúnika (4) w rûønych pozycjach na gûrnym ciígle, moøna wybraê pozycjí tylna (H). DziÍki temu hydraulika ciπgnika nie jest tak obciπøona. - UstawiÊ gûrne ciíg o (1) zgodnie ze wskazûwkami producenta ciπgnika (2). Pozycja transportowa - Tak ustawiê dolne ciíg o przy pomocy úrub (5), øeby zamontowana maszyna nie wchyla a sií podczas jazdy. - Düwignie obs ugi hydrauliki zaryglowaê przez obniøenie. - Nie transportowaê w pozycji,,on-land,, Ustawienie p uga - Tak ustawiê úruby (5), øeby pole wychylenia by o moøliwie duøe Regulacja hydrauliczna podnoúnika Regulacja po oøenia: Przy montaøu i demontaøu maszyny i przy transporcie. Regulacja po oøenia jest podstawowπ funkcjπ podnoúnika. Nabudowana maszyna pozostaje na ustawionej przez urzπdzenie sterujπce (ST) wysokoúci (= po oøeniu). Regulacja uciπgu, regulacja mieszana: Orki dokonujemy jednym z dwûch sposobûw eksploatacji. Zobacz opis w rozdziale,,uruchomienie,,. (983) anbau

7 Montaø na ci gniku Przy acze hydrauliczne Jeøeli PaÒstwa ciπgnik posiada jedynie prosty zawûr sterujacy, konieczne jest zamontowanie w najbliøszym warsztacie zwrotnego przewodu olejowego (T) - Po πczyê przewûd ciúnieniowy(1) ze zwrotnym przewodem olejowym (2). 1 prosty mechanizm sterujπcy lub 1 zwrotny mechanizm sterujπcy + 1 zwrotny mechanizm sterujπcy Przygotowanie p uga Oú zaczepu (965 mm/ 825 mm) - zastosowaê odpowiednia oú zaczepu - zobacz listí czíúci zamiennnych WskazÛwka bezpieczeòstwa: W p ugach 6-skibowych naleøy zastosowaê wzmocnionπ oú nabudowy (10). Jeøeli wzmocniona oú nie zostanie zastosowana moøe dojúê do píkniíê. - dopasowania do podnoúnika ciπgnika - obydwie obracalne p ytki mogπ byê montowane w 4 rûønych pozycjach (P1, P2, P3, P4) Sworznie düwigni gûrnej Sworznie düwigni gûrnej (6) zamocowaê jak na rysunku - zabezpieczyê zatyczka (K) (983) anbau

8 Montaø na ci gniku Montaø na ciπgniku WskazÛwki bezpieczeòstwa: Zobacz za πcznik ñ A1 pkt. 8a ñh - prze πczyê hydraulikí ciπgnika na regulacjí po oøenia - zamontowaê urzπdzenie na ciígle dolnym i zabezpieczyê zatyczkami WskazÛwki Stojak zawieszenia moøna ustawiê w pozycji poziomej przez przekrícenie trzpienia przechy u (11). DziÍki temu zaczep na dolnym ciígle jest odciπøony. NastÍpnie dokríciê ponownie trzpieò przechy u (11). Zobacz rozdzia "Uruchomienie" Waøne wskazûwki Podpora w pozycji roboczej 1. SworzeÒ (1) w oøyê w otwûr p yty (poz.1) 2. ZabezpieczyÊ podporí zatyczkami (2) SworzeÒ wk adaê tylko w pierwszy otwûr podpory Nie uøywac otworûw poz w przeciwnym wypadku powstanπ uszkodzenia podpory podczas obrotu p uga Arbeitsposition Working position Position travail Zaczepienie dolnego ciíg a (1) - Dolne ciíg o(1) tak zaczepiê, øeby punkt przy πczenia na p ugu (P1) leøa takøe podczas pracy nieco wyøej niø punkt przy πczenia na ciπgniku (P2). Oúwietlenie ñ urzπdzenia ostrzegawcze Do jazdy we mgle, ciemnoúciach lub o zmierzchu naleøy oznaczyê wystajπce czíúci maszyny. Oúwietlenie i tablice ostrzegawcze moøna zamûwiê w firmie Pottinger. Naleøy stosowaê przepisu o ruchu drogowym obwiπzujπce w danym kraju. Demontaø z ciπgnika TD65/92/27 P2 1 P1 Regulacja dolnego ciíg a Gdy hydraulika regulacji ciagnika ma przebiegaê nad dolnym ciíg em, gorne ciíg o zamontowaê w otworze (LL) stojaka zawieszenia. Regulacja ciíg a gûrnego Gdy hydraulika regulacji ciπgnika ma przebiegaê na gûrnym ciígle, obydwa otwory stojaka zawieszenia (RL) sπ do wykorzystania. - Przy πczyê wíøe hydrauliczne do ciπgnika WskazÛwka: KoÒcÛwki lemieszy sπ hartowane; gdy maszyna zostanie ustawiona na twardym pod oøu (kamieò, beton itd.) moøe dojúê do píknieê. Z tego powodu naleøy pod koòcûwki lemieszy pod oøyê odpowiednie podk adki (drewniane kliny)! - ramí p uga przekríciê do pozycji roboczej i ustawiê maszyní na p askim stabilnym pod oøu - W celu obniøenia ciúnienia w przewodach hydraulicznych wielokrotnie r u s z a Ê d r π ø k i e m sterowniczym. - HydraulikÍ ciπgnika w πczyê na regulacjí ustawienia - Od πczyê wíøe hydrauliczne od ciπgnika - WyciπgnaÊ podporí i zablokowaê sworzniem - ZdjπÊ gûrne - i dolne ciíg o Odstawienie, czyszczenie i przechowywanie zimπ - Zobacz wskazûwki w rozdziale "Konserwacja" (983) anbau

9 Przed uruchomieniem p uga Przed orkπ SERVO SERVO NOVA - zobacz nastípnπ stroní SEVO US SERVO NOVA US 1. Ustawienie podstawowe przeprowadziê zgodnie z tabelπ B, przy úrodkowym ustawieniu szerokoúci roboczej 2. Dok adne ustawienie przy uruchomieniu TD126/98/07 ZP Ustawienie obydwu trzpieni (ZP, VF) Punkt zaczepu (ZP) Pierwsza skiba (VF) - Ustawienie jest niezaleøne od wewnítrznego odstípu kû ciπgnika (RA) i ustawionej szerokoúci roboczej - Wiecej informacji o punkcie zaczepu i pierwszej skibie w rozdziale "Uruchomienie" VF TD65/92/35 RA RA ZP VF (mm) (mm) (mm) Tabela B dla SERVO US RA ZP VF (mm) (mm) (mm) Tabela B dla SERVO NOVA US Voreinstellung (983) - 9 -

10 Przed uruchomieniem p uga Przed orkπ SERVO 1. Ustawienie podstawowe przeprowadziê zgodnie z tabelπ C 2. Dok adne ustawienie po uruchomieniu SERVO NOVA 1. Ustawienie podstawowe przeprowadziê zgodnie z tabelπ A 2. Dok adne ustawienie po uruchomieniu Ustawienie szerokoúci roboczej - PoluzowaÊ obydwie úruby 6-kπtne (SK) - WyciπgnπÊ tylne 6-kπtne úruby - KonsolÍ mocujπcπ odchyliê do øπdanej szerokoúci i odpowiednie otworu (1, 2, 3, 4) - DokrÍciÊ 6-kπtne úruby td ZP SK VF Ustawienie obydwu trzpieni (ZP, VF) Punkt zaczepu (ZP) Pierwsza skiba (VF) - Ustawienie jest niezaleøne od wewnítrznego odstípu kû ciπgnika (RA) i ustawionej szerokoúci roboczej (1, 2, 3, 4, 5) - Wiecej informacji o punkcie zaczepu i pierwszej skibie w rozdziale "Uruchomienie" TD65/92/35 RA Tabela A dla SERVO NOVA Tabela C dla SERVO Voreinstellung (983)

11 Ustawienie precyzyjne A TD65/92/39 B Ustawienie precyzyjne - wymierzyê wymiary (A) i (B) na dolnym ciígle i na podstawie tabeli dla kat. (825mm ewent 965mm) ustaliê punkt przeciícia (F) Wymiary (A, B) mierzy sií od úrodka kuli do úrodka kuli - Po oøenie punktu ciícia miídzy diagonalnymi liniami tabeli daje wartoúê ustawienia (F) B TABELA DLA 965 mm 190 Nm (19 kpm) PRZYK AD A = 512 mm B = 1030 mm Punkt przeciícia (F) leøy miídzy liniami "23" i "25". årodek wypada zatem na Wartoúci 24 mm. F = 24 mm PRZESTAWIENIE TRZPIENIA årodka 1. PoluüniÊ obydwie NakrÍtki (SK) 2. TrzpieÒ úrodka UstawiÊ na uzyskanej Wielkoúci (F) - obydwie nakrítki n a s t a w n e skontrowaê 3. Obydwie nakrítki (SK) dokríciê Moment naciπgu Nm (19 kpm) TABELA DLA 825 mm (983) FeinEINstellung

12 Uruchomienie BezpieczeÒstwo podczas jazdy po polu z SERVO 45 S Uwaga! Ryzyko uszkodzenia podczas wjazdu na pole z p ugiem znajdujπcym sií w pozycji transportowej (pozycja w poziomie) i uniesionym w gûrí (odleg oúê A) - przy mocnych wstrzπsach moøe dojúê do uszkodzenia sworznia dlatego - przy wjeüdzie na pole p ug powinien byê wyposaøony w ko o transportowe lub wczeúniej powinno nastπpiê ustawienie p uga w pozycji roboczej ObrÛt p uga Uwaga Podczas obracania nikt nie moøe znajdowaê sií w obszarze obrotu. Mechanizm obrotowy obs ugiwaê wy πcznie z siedzenia kierowcy. 0 ST h Podczas obrotu p ug powinien byê max. podniesiony. Mechanizm obrotowy jest wyposaøony w cylinder zwrotny oraz zintegrowane, automatyczne sterowanie Automatyczne sterowanie dzia a w ten sposûb, øe ca y proces obrotu odbywa sie przy jednym ustawieniu urzπdzenia sterujπcego (ST). TD 65/92/48 s Proces obrotu Proces obrotu przebiega w ten sam sposûb przy prostym i zwrotnym urzπdzeniu sterujπcym. W przypadku prostego urzπdzenia sterowniczego wymagany jest przewûd zwrotny w ciπgniku. - Urzπdzenie sterujπce w πczyê na pozycjí "h" Korpus p uga zostanie obrûcony o Urzπdzenie sterujπce (ST) ustawiê na pozycje 0 po ok. 5 sekundach moøna przeprowadziê nowy proces obrotu. Ustawienie pochylenia p uga (11) 90ϒ Przy orce korpusy p uga powinny byê ustawione pod kπtem 90 w stosunku do pod oøa. Ustawienie to moøna uzyskaê, jak opisano poniøej, przez przekrícenie obydwu úrub (11). - PodnieúÊ p ug 5-10 cm - UruchomiÊ na krûtko mechanizm sterujπcy (ST) Rama p uga odchyla sií trochí od úruby (11). - UstawiÊ pochylenie p uga przy pomocy úruby - RamÍ p uga przekríciê ponownie do oporu - RozpoczπÊ prací i sprawdziê, czy korpus p uga jest ustawiony pod kπtem 90 w stosunku do pod oøa TD 65/92/ _-einsatz_

13 Uruchomienie Ustawienie p uga z ciπgnikiem z systemem "SERVOMATIC" DziÍki systemowi,,servomatic,, p ug i ciπgnik sπ optymalnie do siebie dopasowane. Kontrolowanie prawid owoúci ustawienia powinno odbywaê sií z zachowaniem kolejnoúci poszczegûlnych czynnoúci Nie siígaê ríkπ w strefí zgniotu, tak d ugo, jak mogπ poruszaê sií poszczegûlne czíúci Nie przebywaê w strefie pracy p uga 1. Ustawienie szerokoúci roboczej - zobacz rozdzia "Przed uruchomieniem p uga" 2. Ustawienie szerokoúci roboczej pierwszego korpusa p uga (pierwszej skiby) SzerokoúÊ roboczπ (S2) pierwszego korpusa ustawiê przez przekrícenie úruby (VF). Za ma a szerokoúê robocza (S1) - bardziej wykríciê úrubí (VF) Za duøa szerokoúê robocza - mniej wykrícic úrubí (VF) W aúciwa szerokoúê robocza - w aúciwie ustawiona úruba Zobacz rozdzia "Przed uruchomieniem p uga" Hydrauliczne przestawienie szerokoúci roboczej (SERVO US) Przy tym wyposaøeniu potrzebny jest dodatkowy zwrotny mechanizm sterujπcy. 3. Ustawienie punktu zaczepu (Z) W aúciwe ustawienie Linia ciπgu (ZL) przebiega przez punkt úrodkowy (M) tylnej osi ciπgnika. Przy ciπgniku nie wystípuje ciπg boczny. P ug pracuje p ynnie. - åruba (ZP) jest ustawiona prawid owo Zobacz rozdzia,,przed uruchomieniem p uga,, Nieprawid owe ustawienie Linia ciπgu (ZL) nie przebiega przez úrodkowy punkt tylnej osi ciπgnika. a) Przy orce p ug jest úciπgany na zaoranπ stroní. Przychy moøe byê wyrûwnany tylko przez przechylenie w drugπ stroní. - bardziej wykríciê úrubí (ZP) b) przy orce p ug jest úciπgany na nie zaoranπ stroní - s abiej wykríciê úrubí (ZP) 0600_-einsatz_

14 Uruchomienie Praca p ugiem z regulacjπ hydraulicznπ Aby hydraulika prawid owo funkcjonowa a postípowaê wed ug nastípujπcych wskazûwek: - Tak ustawiê gûrne ciíg o (1), øeby punkt pod πczenia na p ugu (P1) leøa takøe podczas pracy nieco wyøej niø punkt pod πczenia na ciπgniku. P2 1 P1 Ustawienie gûrnego ciíg a LL, RL = ustawienie przy regulacji dolnym ciíg em RL = ustawienie przy regulacji gûrnym ciíg em Zobacz rozdzia,,montaø na ciπgniku,, TD65/92/27 - Rama p uga powinna byê ustawiona podczas pracy wzd uø kierunku jazdy, moøliwie rûwnolegle do oranej powierzchni - G ÍbokoúÊ robocza jest ustawiona poczπtkowo podnoúnikiem przez zawûr regulujπcy (ST) Zmieniajπcy sií opûr pod oøa jest przekazywany hydraulicznie przez gûrne ciíg o (1) lub obydwa dolne ciíg a, do zaworu regulujπcego. Dany impuls powoduje uczynnienie funkcji podnoúnika ustawiajπc go w gûrnej lub dolnej pozycji. Przyk ad: regulacja gûrnym ciíg em P ug orze g Íbiej. GÛrne ciíg o przekazuje wiíksze ciúnienie do zaworu regulujπcego. W rezultacie zawûr regulujπcy w πcza sií "na podnoszenie "tak d ugo, aø zostanie uzyskana ustawiona g ÍbokoúÊ robocza. WskazÛwka Zobacz instrukcjí obs ugi producenta ciπgnika. Hydrauliczne ustawienie szerokoúci roboczej (SERVO US) Urzπdzenie przestawiajπce jest uruchamiane przez cylinder hydrauliczny. Z tego powodu konieczny jest dodatkowy zwrotny mechanizm sterujπcy. Bezstopniowe przestawienie szerokoúci roboczej jest moøliwe takøe podczas pracy. Po oøenie linii ciπgu nie zostanie przy tym naruszone (zobacz "Ustawienie" linii ciπgu (Z)). Zalety: - dok adna orka na obrzeøu pûl - przeoranie przeszkûd 0600_-einsatz_

15 ZABEZPIECZENIE PRZECIW PRZECIAZENIOM Korpusy p uga sπ mocowane na ko ki úcinajπce Ko ki úcinajπce Przeciπøenia sπ przejmowane przez ko ki úcinajπce (30), a korpus p uga zostaje wypchniíty do gûry. - wyciπgnπê reszki ko kûw úcinajπcych - poluüniê úruby szeúciokπtne (31) - p ug ustawiê ponownie w pozycji roboczej - za oøyê nowe ko ki úcinajπce i dokríciê obydwie úruby Uwaga StosowaÊ wy πcznie oryginalne ko ki úcinajπce (zobacz katalog czíúci Zamiennych) o odpowiednich wymiarach i jakoúci. W øadnym wypadku nie StosowaÊ ko kûw wyøszej lub niøszej wytrzyma oúci Sicherung_

16 SERVO NOVA Automatyczne zabezpieczenie przeciwkamieniowe "Nonstop" Przy ciíøkich, kamienistych glebach zaleca sií stosowanie w pe ni automatycznego zabezpieczenia przeciwkamieniowego. W p ugu SERVO NOVA kaødy korpus osobno jest zabezpieczony hydromechanicznie przed uszkodzeniami. Przy najechaniu na przeszkodí korpus p uga moøe byê wypchniíty na kaødπ ze stron. Nie ma przy tym potrzeby zatrzymywania ciπgnika. K o r p u s p o w r Û c i automatycznie do pozycji roboczej. OprÛcz zabezpieczenia automatycznego wszystkie uchwyty korpusûw sπ dodatkowo zabezpieczone ko kami úcinajπcymi. Opis w rozdziale "Zabezpieczenia przeciwkamieniowe" Obszar ustawienia - Si a wyzwalajπca zabezpieczenie moøe byê dopasowana do rûønych warunkûw glebowych. Ciúnienie azotu w zbiorniku gazu (43) (ustawienie w warsztacie) 80 bar Zakres ustawienia ciúnienia w cylindrze hydraulicznym (40) 90 do 160 bar Jeøeli okaøe sií w praktyce, øe zabezpieczenie za czísto zawodzi, moøna podwyøszyê ciúnienie w cylindrze hydraulicznym przy pomocy do πczonego urzπdzenia do dope niania gazu (zobacz w tabeli). Tabela Ciúnienie ( * Si a wyzwalania ( bar ) ( kp ) Podwyøszenie ciúnienia w cylindrze hydraulicznym: - ZawÛr zamykajπcy ustawic na poz. A - ZdjπÊ ko pak zamykajπcy (42) na zaworze i dokríciê urzπdzenie do dope niania gazu. - ZwolniÊ zawûr sterujπcy w ciπgniku - ZamknπÊ sprzíg o (42) w ciπgniku - OtworzyÊ zawûr zamykajπcy (pozycja E). Ciúnienie hydrauliczne spada - ZawÛr sterujπcy ma dzia aê tak d ugo, aø na manometrze pojawi sií øπdane ciúnienie, po czym zawûr zamknπê (pozycja A). Ustawienie podstawowe - Ciúnienie w cylindrze hydraulicznym (40) musi wynosiê o ok. 10 bar wyøsze niø ciúnienie azotu w zbiorniku gazu (43). Uwaga ZawÛr zamykajπcy podczas orki musi byê zamkniíty (pozycja A) - ZwolniÊ urzπdzenie dope niajπce gaz po úrodku zaworu sterujπcego - ZdjπÊ urzπdzenie dope niajπce i za oøyc ko pak (984) NOva

17 SERVO NOVA Zbiornik gazu (43) Ciúnienie w zbiorniku gazu moøe byê rûwnieø zmienione. Zmniejszenie lub podwyøszenie ciúnienia w zbiorniku jest uzaleønione od rodzaju gleby. - Przy lekkich glebach, ciúnienie moøe byê trochí zredukowane. Uwaga - Zbiornika gazu nie wolno poddawaê pracom spawalniczym, lutowniczym ani przerûbkom mechanicznym. Zmiana ciúnienia w zbiorniku gazu Prace mogπ byê przeprowadzane tylko przez pracownikûw serwisu lub wyspecjalizowane warsztaty. Do zmiany ciúnienia potrzebne jest specjalne urzπdzenie nape niajπco-kontrolujπce. 1. Zmniejszenie ciúnienia: a) ZdjπÊ plastikowy ko pak. - ostrym narzídziem zdjπê czop o owiany na úrubie (44) (jeøeli jest) b) úrubí (44) lekko poluüniê c) Za oøyê urzπdzenie nape niajπco-kontrolujπce d) ZawÛr uwalniajπcy urzπdzenie lekko otworzyê - powoli spuszczaê azot (N), aø manometr wskaøe øπdanπ wielkoúê e) ZamknπÊ zawûr zwalniajπcy, zdemontowaê urzπdzenie nape niajπco-kontrolujπce, dokríciê úrubí i zatknπê o owiany czop (jeøeli jest) 2. ZwiÍkszenie ciúnienia - Do dope nienia pojemnika stosowaê wy πcznie azot (N), w øadnym wypadku inny gaz (zagroøenie wybuchem) f) Urzπdzenie nape niajπce zamontowaê na butli z azotem g) ZdjπÊ palstikowy ko pak - ostrym narzídziem zdjπê czop o owiany na úrubie (44) (jeøeli jest) - úrubí (44) lekko poluüniê - Za oøyê urzπdzenie nape niajπco-kontrolujπce h) Urzπdzenie nape niajπco-kontrolujπce przykríciê do butli z azotem i) Lekko odkrícic zawûr zwalniajπcy i wype niê azotem, aø manometr wskaøe øπdana wartoúê k) ZamknπÊ zawûr zwalniajπcy, zdemontowaê urzπdzenie nape niajπce, dokríciê úrubí i za oøyê o owiany czop (jeøeli jest). WkazÛwki Wed ug danych,,hydac,, wszystkie zbiorniki gazu po okreúlonym czasie wykazujπ niewielkie straty ciúnienia. Utrata gazu (azotu) wynosi w stosunku rocznym ok. 2-3 %. Zaleca sií po 4-5 latach kontrole zbiornika i jego ewentualna renowacje. (984) NOva

18 KONSERWACJA OgÛlne zasady konserwacji Aby maszyna s uøy a d ugie lata i odzancza a sií dobrym stanem technicznym, prosimy stosowaê sií do nastípujπcych zaleceò: - po pierwszym uruchomieniu naoliwiê wszystkie úruby Podczas uøytkowania maszyny - za kaødym razem sprawdziê wszystkie úruby i naoliwiê w razie takiej potrzeby. - Co tydzieò oliwiê 4 punkty smarowania na obydwu wahaczach - wszystkie pozosta e punkty smarowania oliwiê przynajmniej dwa razy w sezonie Jednoczeúnie smarowaê wa y i úruby przestawu Czyszczenie czíúci maszyny UWAGA Nie stosowaê wysokiego ciúnienia przy czyszczeniu oøysk i czíúci hydraulicznych - niebezpieczeòstwo powstania korozji - po wyczyszczeniu maszyní naoliwic i przeprowdziê krûtkπ prûbe uruchomienia - podczas czyszczenia pod wysokim ciúnieniem mogπ powstaê uszkodzenia lakieru Odstawienie na wolnym powietrzu Przy d uøszym odstawieniu maszyny na wolnym powietrzu wyczyúciê i zakonserwowaê smarem t oczyska CzÍúci robocze - Jeøeli czíúci noúne nie zosta y uszkodzone wymiany zuøytych czíúci dokonywaê po okreúlonym im czasie wymiany. Ciúnienie kû - ProszÍ zwrûciê uwagí na odpowiednie ciúnienie w ko ach! SprawdzaÊ regularnie ciúnienie powietrza. - Przy nadmiernym napompowaniu powstaje zagroøenie píkniícia! Zimowanie - gruntownie wyczyúciê maszyní przed zimπ FETT - ustawiê maszyní w osloniítym miejscu - zabezpieczyê odkryte czíúci przed korozjπ - wysmarowaê wszystkie punkty smarowania Urzπdzenia hydrauliczne - regularnie sprawdzaê stan techniczny wíøy Natychmiast wymieniê uszkodzone lub porowate wíøe hydrauliczne UWAGA niebezpieczeòstwo infekcji! Przy uszkodzeniach urzπdzeò hydraulicznych nie dotykaê nieszczelnych miejsc Przed pracami na urzπdzeniach hydraulicznych - MaszynÍ opuúciê na ziemií - Przy pracach konserwatorskich wykonywanych na podniesionej maszynie ze wzglídûw bezpieczeòstwa pod oøyê stabilnπ podpûrkí - ZneutralizowaÊ ciúnienie w urzπdzeniach hydraulicznych i wy πczyê silnik. (955) wartung

19 KONSERWACJA Ustawienie pochylenia korpusu p uga Gdy p ug nie wchodzi prawid owo w glebí, moøna to poprawiê przez przekrícenie obudowy mimoúrodu - Po oøenie mimoúrodu powoduje p ytsze lub g Íbsze ustawienie koòcûwki lemiesza w obszarze oznaczonym przez "S" - Po ustawieniu ponownie dokríciê úruby Przy niektûrych typach stosuje sií zamiast obudowy mimoúrodu p ytí rasterowπ Zobacz "Podstawowe ustawienia korpusu p uga" Podstawowe ustawienia korpusu p uga Po wymianie czíúci zamiennych naleøy przeprowadziê prûby w nastípujπcej kolejnoúci: 1. UstawiÊ p ug na p askim pod oøu 2. Odleg oúê (A) miídzy ramπ p uga a lemieszami musi byê taka sama przy wszystkich korpusach 3. KontrolowaÊ odleg oúê (B1) przy ostatnim korpusie p uga B1 = 0-5 mm przy korpusie* typu W, UWS mm przy korpusie typu UW, UWS, WSS 4. Odleg oúê (B) ustawic tak samo jak B1 * Typ korpusu p uga jest podany na tabliczce producenta (955) wartung

20 Wyposaøenie dodatkowe Ustawienie krojûw tarczowych (* - UstawiÊ 5-centymetrowy odstíp miídzy p aszczyznπ g Íbokoúci rob. kroi tarczowych a koòcûwkπ lemiesza. - OdstÍp boczny do koòcûwek lemieszy powinien wynosiê 2-3 cm. Ustawia sií go przez wychylenie mimoúrodu (50). - PozycjÍ montaøowπ w kierunku wzd uønym wybiera sií przez przesuniície uchwytu na wsporniku. Inne pozycje montaøowe uzyskuje sií przez wychylenie mimoúrodu (50) o 180. SprÍøynowe kroje tarczowe (* Do roku 2004 Od roku _-Zusätze_ (* Uwaga! NiebezpieczeÒstwo skaleczenia.

21 Wyposaøenie dodatkowe Dodatkowe elementy robocze: Przedp uøki do kukurydzy, przedp uøki do obornika Urzπdzenia te sπ przewidziane do wprowadzenia s omy lub nawozu w glebí. - G ÍbokoúÊ roboczπ ustawiê na 1/3 ogûlnej g ebokoúci roboczej - Pozycja montaøowa w kierunku wzd uønym powinna zostaê ustawiona nad koòcûwkami lemieszy lub za nimi. Przy bardzo zaroúnietej powierzchni lub przy orce s omy urzπdzenia naleøy ustawiê w pozycji silnie odchylonej do ty u. G Ûwka úlizgowa (60) G Ûwki úlizgowe, ktûre montuje sií na korpusach p uga, s uøπ do tego, øeby podczas worywania s omy nie amaê odyg, powodujπc tym samym lepsze ich woranie. Listwy pomocnicze (61) Do orki obornika lub innych nawozûw. - Listwa wk adajπca do korpusûw typu UW, W i WSS - Listwa wstípna do korpusûw typu UW, W i WSS. Urzπdzenia te mogπ byê stosowane zamiast przedp uøkûw (zobacz wyøej). Jednak przy ma ych g Íbokoúciach nie sπ tak skuteczne. åcinacz listwowy (62) Urzπdzenia te mogπ byê stosowane zamiast kroi tarczowych (zobacz wyøej) przy czym nie ma moøliwoúci regulacji. 0600_-Zusätze_ (* Uwaga! NiebezpieczeÒstwo skaleczenia.

22 KO A KOPIUJ CE PodwÛjne ko o kopiujπce - g ÍbokoúÊ robocza jest ustawiana przy pomocy úruby (70) PodwÛjne ko o kopiujπce zamontowane na przedostatnim korpusie p uga (983) DoppelTastrad

23 KO A KOPIUJ CE Ko o KOMBI (ko o kopiujπce i transportowe) Jako ko o kopiujπce - G ÍbokoúÊ robocza jest ustawiona przy pomocy úruby (1) W przypadku, gdy zakres ustawienia úruby (1) jest nie wystarczajπcy, g ÍbokoúÊ roboczπ moøna dodatkowo nastawiê przy pomocy úrub nastawnych (2). RÛwnieø rûøne g Íbokoúci robocze, w obydwu pozycjach obrotu, mogπ byê wyrûwnane przy pomocy úrub (2). Pozycja robocza Jako ko o transportowe - Ko o ñ Kombi moøe byê rûwnieø stosowane jako ko o transportowe. DziÍki temu tylna oú i podnoúnik ciπgnika zostajπ odciπøone. Ogumienie 10.0/80-12 Ply Ciúnienie max. 5 bar Pozycja transportowa: Przestawienie na pozycjí roboczπ - Pflug mit dem Hubwerk des Schleppers hochheben. - ZdjπÊ blokadí (ze wzglídûw bezpieczeòstwa linπ S z kabiny ciπgnika) W tym celu wychylic düwignií ekscentrycznπ 90 (poz.a) - P ug ustawiê przy pomocy mech obrotowego w pozycji pionowej - WyciπgnπÊ sworznie (3), odchyliê konsolí kû podporowych o ok. 90 i w oøyê ponownie sworznie (3) (zobacz rys. pozycja robocza). Sworznie zabezpieczyê zatyczkami (5) Przestawienie na pozyjí transportowπ - WyciπgnπÊ sworznie (3), odchyliê konsolí kû podporowych o ok. 90 i w oøyê ponownie sworznie (3) (zobacz rys. pozycja robocza). Sworznie zabezpieczyê zatyczkami (5) - ZdjπÊ blokadí W tym celu wychyliê düwignií ekscentrycznπ o 90 (poz.t) - PodnieúÊ p ug podnoúnikiem ciπgnika - Przy pomocy mech obrotowego powoli ustawiê p ug w pozycji poziomej, aø sworzeò regulujπcy wieszaka zawieszenia zaskoczy automatycznie Waøne wskazûwki: Der Oberlenker darf bei Transportfahrten nur im Langloch mit dem Pflug abgesteckt sein (983) kombi-rad

24 KO A KOPIUJ CE Ko o wahliwe transportowe Ogumienie SERVO 45, SERVO 55 SERVO / PR 23X10, PR Ciúnienie max 5,5 bar Jako ko o kopiujπce - ustawienie g Íbokoúci roboczej 1. odpowiednio przestawiê úrubí (1) 2. odpowiednio przestawiê obydwie úruby (2) Ciúnienie max. 2 bar Przestawienie na pozycjí roboczπ - Nur SERVO US: Hydraulikventil (F) öffnen. - Pflug mit dem Hubwerk des Schleppers hochheben. - ZdjπÊ blokadí (ze wzglídûw bezpieczeòstwa linπ S z kabiny ciπgnika) W tym celu wychylic düwignií ekscentrycznπ 90 (poz.a1) - P ug ustawiê przy pomocy mech obrotowego w pozycji pionowej - WyciπgnπÊ sworznie (3), odchyliê konsolí kû podporowych o ok. 90 i w oøyê ponownie sworznie (3) (zobacz rys. pozycja robocza). Sworznie zabezpieczyê zatyczkami (5) - ustawienie szerokoúci roboczej - przy SERVO US: hydraulicznie - przy STANDARD: sworznie (T3) ustawiê w øπdanej pozycji - cylinder w pozycji roboczej (A2) Jako ko o transportowe - DziÍki temu oú tylna i podnoúnik ciπgnika sπ odciπøone Przestawienie na pozycjí transportowπ - ustawiê najmniejszπ szerokoúê roboczπ - przy SERVO US: hydarulicznie - przy SERVO STANDARD: ssworzò w pozycji T3 - cylinder zabezpieczyê sworzniami w pozycji transportowej (T2) - wyciπgnπê sworznie (3), odchyliê konsolí kû podporowych o 90 do pozycji transportowej i za oøyê (T) ponownie sworznie (3). Sworznie zabezpeczê zatyczkami (5). - zwolniê blokadí W tym celu odchyliê o 90 düwignií ekscentrycznπ (na stojaku zawieszenia) (pozycja T1). - przy pomocy podnoúnika ciπgnika podnieúê p ug - Przy pomocy mech obrotowego powoli ustawiê p ug w pozycji poziomej, aø sworzeò regulujπcy wieszaka zawieszenia zaskoczy automatycznie - Nur SERVO US: Hydraulikventil (F) absperren. Waøne wskazûwki - Der Oberlenker (1) darf bei Transportfahrten nur im Langloch mit dem Pflug abgesteckt sein. A, A2 = pozycja robocza T,T2 = pozycja transportowa A1 = pozycja robocza T1 = pozycja transportowa Poz. Transportowa SERVO Standard 0700_-Trans-Pendelrad_

Kosiarki dyskowe NOVACAT / NOVADISC

Kosiarki dyskowe NOVACAT / NOVADISC Kosiarki dyskowe NOVACAT / NOVADISC 97+012.09.0105 Kosiarki dyskowe Pöttinger nowa Historia cz owieka jest mocno zwiàzana z rozwojem ak i pastwisk. Zielona pasza by a i jest podstawà ywienia. U ytki zielone

Bardziej szczegółowo

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specjaliści w nowoczesnej technologii uprawy i siewu HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270502 pl Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję

Bardziej szczegółowo

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10 Instrukcja obs ugi Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C 29.32.20-53.10 Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Rider 16. Instrukcja obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61

Rider 16. Instrukcja obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61 Rider 16 Instrukcja obs ugi Przed przystàpieniem do eksploatacji maszyny przeczytaj dok adnie i ze zrozumieniem instrukcj obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61 SPIS TREÂCI Instrukcja obs ugi Rider

Bardziej szczegółowo

DFG/TFG 16-50 A/B/C-K

DFG/TFG 16-50 A/B/C-K DFG/TFG 16-50 A/B/C-K 03.01 - Instrukcja obsługi p 50045358 12.03 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI.

Bardziej szczegółowo

Konwerter USB< >RS485 z separacją galwaniczną

Konwerter USB< >RS485 z separacją galwaniczną Konwerter USB< >RS485 z separacją P R O J galwaniczną E K T Y Konwerter USB< >RS485 z separacją galwaniczną AVT 5098 Przedstawiamy kolejn¹ aplikacjí interfejsu USB, ktûry - dziíki uk³adom firmy FTDI -

Bardziej szczegółowo

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi PL IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Spis tre ci Przed u yciem urz dzenia Wst p...3 Wa ne informacje dotycz ce bezpiecze stwa...4 1. Przegl

Bardziej szczegółowo

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 0 ELE ac 16/18/20 08.02- Instrukcji obsługi p 50249850 04.03 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06 EJC/EJC-Z 14/16 06.98 - Instrukcji obsługi p 10004461 01.06 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z inormacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Inormacje

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLE LCD 18 DDLE LCD 18/21/24 DDLE LCD 27 Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna i instalacja elektryczna), pierwsze

Bardziej szczegółowo

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT CHROÑ ŒRODOWISKO www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-0-VT 1. Wa ne informacje... 2. Po co nam zmiêkczacz wody?.... Twarda woda... 4. Skala twardoœci wody... 5. Wyra

Bardziej szczegółowo

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLT PinControl 13 DDLT PinControl 18 DDLT PinControl 21 DDLT PinControl 24 Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Wskazówki ogólne. Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 401

Spis tre ci. Wskazówki ogólne. Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 401 Ta instrukcja musi zosta przed u ytkowaniem i monta em przeczytana! Spis tre ci Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 40... Wskazówki ogólne... Oznaczenie CE... Przepisy bezpiecze stwa...

Bardziej szczegółowo

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Instrukcje instalowania, konserwacji oraz użytkowania kotła Przed instalowaniem i/lub użytkowaniem urządzenia przeczytaj uważnie instrukcję. Postępuj zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi! Instrukcja instalacji i obsługi MaxiPower Gazowy przepływowy ogrzewacz wody W 11-2 E... Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Bardziej szczegółowo

Zwalczanie chwastów na àkach i pastwiskach

Zwalczanie chwastów na àkach i pastwiskach NR 11, KWARTA IV 2001 M A G A Z Y N D O W A G R O S C I E N C E S Drodzy Czytelnicy! Oddajemy w Paƒstwa r ce ostatni numer Dobrej Uprawy w tym roku. Przed nami uroczysty okres Âwiàt Bo ego Narodzenia oraz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

Deskowanie stropowe Dokadek 30

Deskowanie stropowe Dokadek 30 999803316-03/2015 pl Specjaliści Techniki Deskowań. Deskowanie stropowe Dokadek 30 Informacja dla użytkownika Instrukcja montażu i użytkowania 98033-285-01 Wstęp Informacja dla użytkownika Deskowanie stropowe

Bardziej szczegółowo

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE INSTRUKCJ UKCJA A OBSŁUGI INSTALO ALOWANI ANIA A I KONSER ONSERWACJI GAZOWEGO KOTŁA GRZEWCZEGO Kompakt II 15/24i Kocioł Kompa mpakt II 15/24i spełnia podstawowe wymagania następujących Dyrektyw: INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany 33 Nowy silnik wysokoprężny firmy HATZ Silnik jest przeznaczony tylko i wyłącznie do celu określonego i sprawdzonego

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emoi Használati utasítás Instrukcja obsługi Инструкция по зксплуатации Návod k obsluze Návod na obsluhu Upute

Bardziej szczegółowo

9 10 1 3 4 1 2 11 12 6-M TE 1 L R

9 10 1 3 4 1 2 11 12 6-M TE 1 L R 9 10 1 3 4 1 2 11 12 TE 16-M L R Hilti Corporation FL-9494 Schaan Tel.: +423 / 234 2111 Fax: +423 / 234 29 65 www.hilti.com Hilti = registered trademark of Hilti Corp., Schaan W 2934 0604 110-Pos. 8 1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P. GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P

INSTRUKCJA GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P. GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P INSTRUKCJA INSTALOWANIA U YTKOWANIA I OBS UGI GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P GGWP-24,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2

Bardziej szczegółowo

LASER POLAND Laser RMI UF-20 Instrukcja obsługi

LASER POLAND Laser RMI UF-20 Instrukcja obsługi LASER POLAND Laser RMI UF-20 Instrukcja obsługi w w w. r m i l a s e r. e u Strona 0 Spis treści: Rozdział 1 Wprowadzenie do twojego systemu laserowego... 3 Informacje FCC i prawa autorskie... 3 Ogólny

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo

N. TESLA URZ DZENIE DO PRODUKCJI PR DÓW ELEKTRYCZNYCH O WYSOKIEJ CZ STOTLIWO CI I POTENCJALE.

N. TESLA URZ DZENIE DO PRODUKCJI PR DÓW ELEKTRYCZNYCH O WYSOKIEJ CZ STOTLIWO CI I POTENCJALE. (Brak modelu) 2 arkusze- Arkusz 1. N. TESLA URZ DZENIE DO PRODUKCJI PR DÓW ELEKTRYCZNYCH O WYSOKIEJ CZ STOTLIWO CI I POTENCJALE. Nr 568,176. Opatentowano 22 wrze nia 1896 r.. Rys. 1 wiadkowie : Wynalazca

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI Dz.U.02.191.1596 2004-05-01 zm. Dz.U.03.178.1745 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie

Bardziej szczegółowo