KARTUZACH. Nr sprawy: OR /MNS/12/ROTI SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KARTUZACH. Nr sprawy: OR /MNS/12/ROTI SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Nr sprawy: OR /MNS/12/ROTI SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: Realizację szkolenia grupowego pn. Magazynier z obsługą wózka jezdniowego. Szkolenie jest realizowane w ramach projektu Rozwój osobisty Twoją inwestycją współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Podziałanie Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych SPIS TREŚCI : Rozdział I Informacje ogólne ; Rozdział II Opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia; Rozdział III Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, wykluczenie z postępowania ; Rozdział IV Opis sposobu przygotowania oferty; Rozdział V Termin związania ofertą; Rozdział VI Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz wyjaśnienia treści SIWZ oraz jej modyfikacje; Rozdział VII Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert; Rozdział VIII Opis sposobu obliczenia ceny; Rozdział IX Opis kryteriów oceny ofert; Rozdział X Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowny w sprawie zamówienia publicznego oraz zawarcie umowy, zmiany umowy; Rozdział XI Powiadomienie o udzieleniu zamówienia unieważnienie postępowania; Rozdział XII Pouczenie o środkach ochrony prawnej; Załączniki: Załącznik nr 1- Formularz oferty; Załącznik nr 2- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; Załącznik nr 3- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; Załącznik nr 4- Wykaz narzędzi, wyposażenia i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami; Załącznik nr 5- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz podstawie do dysponowania tymi osobami; Załącznik nr 6- Projekt umowy

2 ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Powiatowy Urząd Pracy Ul. Mściwoja II Kartuzy tel. (58) , (58) , fax (58) Godziny urzędowania: poniedziałek-piątek: Adres strony internetowej, na której udostępniana jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia, ogłoszenie o zamówieniu oraz wszelkie wyjaśnienia, informacje, zawiadomienia związane z niniejszym postępowaniem: Adres poczty elektronicznej w celu porozumiewania się z zamawiającym: 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Podstawa prawna: art. 10 ust.1 w związku z art. 5ust. 1 Ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwana dalej ustawą. 3. POZOSTAŁE INFORMACJE 1) Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 3) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 4) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5) Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium. 6) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 7) Zamawiający nie żąda od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8) Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 4. UŻYTE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE TERMINY MAJĄ NASTĘPUJĄCE ZNACZENIE: a) SIWZ specyfikacja istotnych warunków zamówienia; b) Ustawa Ustawa z dnia r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) c) Zamawiający Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach ROZDZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie obejmuje przygotowanie, obsługę i przeprowadzenie szkolenia grupowego osób bezrobotnych opisanego poniżej: 1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 2. Opis przedmiotu zamówienia Realizacja szkolenia grupowego pn. Magazynier z obsługą wózka jezdniowego. Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca przygotowanie, obsługę i przeprowadzenie szkolenia grupowego pn. Magazynier z obsługą wózka jezdniowego dla Uczestników projektu Rozwój osobisty Twoją inwestycją współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Podziałanie Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych 3. kod CPV usługi szkolenia zawodowego Zamawiający przewiduje objąć szkoleniem grupę 8 osób bezrobotnych. Zamawiający 4. Zakres przedmiotu umowy -

3 przewidywana maksymalna ilość osób podlegających szkoleniu zastrzega sobie prawo do zmiany liczby uczestników szkolenia zgodnie z dopuszczalnymi zmianami warunków umowy. 5. Cel szkolenia: Szkolenie ma na celu profesjonalne i kompleksowe przygotowanie do pracy w zawodzie Magazyniera oraz operatora wózka jezdniowego. Szkolenie powinno być ściśle ukierunkowane na zdobycie umiejętności praktycznych, zgodnie z kierunkiem danego zawodu objętego szkoleniem przy uwzględnieniu nowoczesnych technologii i wymagań w zakresie kwalifikacji i umiejętności zawodowych, stawianych obecnie na rynku pracy. 6. Poziom wykształcenia uczestników szkolenia lub posiadane umiejętności 7. Ilość godzin szkolenia (w tym ilość godzin przeznaczona przeprowadzenie egzaminu końcowego = sprawdzającego) Czas trwania szkolenia. Szkolenie adresowane jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, uprawnionych do szkoleń na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w szczególności do osób z zawodem sprzedawcy lub technika handlowca. a) Planowany okres realizacji szkolenia, zgodnie z planem szkoleń PUP w Kartuzach na rok 2012 w ramach projektu Rozwój osobisty Twoją inwestycją: kwiecień 2012 r. czerwiec 2012 r. b) Całkowita liczba godzin przewidziana na każdego Uczestnika: 180 godzin zegarowych (łączna ilość godzin zegarowych szkolenia). c) Godzina zegarowa szkolenia liczy 60 minut i obejmuje zajęcia edukacyjne liczące 45 minut oraz przerwę liczącą 15 minut, długość przerw może być ustalana w sposób elastyczny. d) Ilość godzin zajęć praktycznych, w ramach poszczególnych zakresów tematycznych, powinna być dostosowana do potrzeb i możliwości Uczestników szkolenia. e) Zajęcia praktyczne z zakresu obsługi wózka jezdniowego muszą polegać na samodzielnym wykonywaniu przez Uczestników szkolenia czynności ćwiczeniowych na wózku jezdniowym. f) Szkolenie musi odbywać się w formie kursu, realizowanego według planu nauczania, obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu. g) Szkolenie musi odbywać się w dniach od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt. h) Termin rozpoczęcia realizacji szkolenia wyznacza Zamawiający. 8. Miejsce realizacji Zajęcia praktyczne muszą odbywać się na placu manewrowym. Zajęcia teoretyczne i szkolenia praktyczne muszą odbywać się na terenie województwa pomorskiego. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji szkolenia poza terenem Kartuz, jedynie w przypadku zapewnienia przez jednostkę szkoleniową transportu z Kartuz do miejsca odbywania zajęć i z powrotem. Koszt dojazdu w tym przypadku musi być uwzględniony w cenie szkolenia. 9. Program szkolenia Program szkolenia musi być opracowany i zatwierdzony przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie oraz zgodny z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2011r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. 10. Minimalny zakres programowy opis modułów szkoleniowych Program szkolenia obejmuje zagadnienia w zakresie (minimum): Zagadnienia z zakresu: Obsługi komputera: - Ogólne informacje o komputerze i jego użytkowaniu. - Budowa komputera. - Profilaktyka antywirusowa. - System operacyjny Windows. - Wykorzystanie aplikacji wbudowanych w system Windows. - Obsługa podstawowych programów pakietu Microsoft Office Microsoft Word obsługa edytora tekstu Microsoft Excel - Obsługa arkusza kalkulacyjnego Gospodarki magazynowej: - Składniki majątku przedsiębiorstwa.

4 - Obrót magazynowy. - Inwentaryzacja zasobów magazynowych. - Proces magazynowy. - Funkcje magazynów. - Zadania i odpowiedzialność materialna pracowników magazynowych. - Gospodarka opakowaniami. - Elementy zbytu. - Wyposażenie magazynowe. - Dokumentacja finansowo-magazynowa (fakturowanie). Zastosowania systemów komputerowych w gospodarce magazynowej, towaroznawstwo, obsługa wózka jezdniowego: - wiadomości o dozorze technicznym - typy stosowanych wózków - budowa wózka - czynności operatora przy obsłudze wózków - czynności operatora w czasie pracy z wózkami - wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa - wiadomości z zakresu bhp i ppoż. - praktyczna nauka jazdy i manewrowania osprzętem wózków typu: nadładowne, podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia, unoszące - program szkolenia w zakresie bezpiecznej obsługi - wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych z napędem silnikowym (Szczegółowy program szkolenia musi zostać zawarty w formularzu oferty na druku stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ ) 11. Metodologia prowadzenia zajęć 12. Egzamin sprawdzający UWAGA: Zamawiający podał minimalny zakres programowy wskazując tym samym na zagadnienia, które muszą zostać podjęte podczas szkolenia. Wykonawca może przedstawić autorski program szkolenia, zawierający niezbędne minimum, rozszerzając dowolnie zakres poszczególnych zagadnień oraz dodając własne moduły tematyczne. Zajęcia prowadzone muszą być za pomocą demonstracji i omówienia prezentowanych zagadnień pod nadzorem wykładowców wskazanych przez wykonawcę w załączniku nr 5 do SIWZ. Uczestnicy szkolenia przy pomocy wykładowców muszą mieć możliwość poznania zagadnień związanych z pracą na stanowisku magazyniera - pracownika, którego obowiązkiem będą czynności związane z obsługą magazynu, programów magazynowych oraz prowadzeniem gospodarki magazynowej jak również nabycie umiejętności obsługi wózka jezdniowego. Część praktyczna musi opierać się na samodzielnym wykonywaniu ćwiczeń przez Uczestników szkolenia. Informacje nt. miejsca odbywania zajęć praktycznych muszą bezwzględnie znaleźć się na druku stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Szkolenie kończy się egzaminem, po którym każdy Uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający zdobyte umiejętności. Certyfikat stwierdzający ukończenie szkolenia musi zawierać informację o współfinansowaniu szkolenia zawodowego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, opatrzonego logotypami PO KL oraz Unii Europejskiej. Ponadto w ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wydania odpowiedniego dokumentu stwierdzającego ukończenie przedmiotowego szkolenia - wydania zaświadczenia o ukończonym szkoleniu, jego zakres i liczbę godzin - zgodnie z przepisami Rozporządzenia MEiN z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. nr 31 poz. 216)., zaświadczenia kwalifikacyjnego wydanego przez organ właściwej jednostki Urzędu Dozoru Technicznego lub książki operatora wydanej

5 13. Materiały dydaktyczne przekazywana na własność uczestnikom szkolenia przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć i przekazać każdemu Uczestnikowi szkolenia następujące materiały dydaktyczne: 1. Notatnik kołowy sztuk 8 2. Skrypty autorskie z zakresu magazyniera* sztuk 8 3. Skrypty autorskie z zakresu obsługi wózka jezdniowego sztuk 8 4. Długopis sztuk 8 5. ubranie ochronne (bluza i spodnie drelichowe) 8 kompletów 6. środki ochrony indywidualnej do ochrony głowy i kończyn 8 kompletów 14. Warunki lokalowe i wyposażenie bazy szkoleniowej Skrypt autorski wykonany przez instytucję szkoleniową, składający się z min. 20 stron A4. Informacje te wraz z opisem sali wykładowej muszą bezwzględnie znaleźć się na druku stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Patrz Warunki udziału w postępowaniu- ROZDZIAŁ III SIWZ. Informacje te wraz z opisem sali wykładowej muszą bezwzględnie znaleźć się na druku stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 16. Potencjał kadrowy Patrz Warunki udziału w postępowaniu- ROZDZIAŁ III SIWZ. Informacje te muszą bezwzględnie znaleźć się na druku stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ 17. Catering W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania codziennie wyżywienia dla każdego Uczestnika szkolenia przez cały okres trwania kursu wg zapotrzebowania zgłaszanego przez Uczestników, jednak nie mniej niż: stały i nieograniczony dostęp do ciepłych i zimnych napoi każdego dnia szkolenia. każdego dnia szkolenia urozmaicone posiłki regeneracyjne składające się z: mięsa/ryby 18. Organizacja i ewaluacja szkolenia (nadzór, ewaluacja) 19. Koszty materiałowe i dydaktyczne 15 dkg, ziemniaków/kaszy gryczanej 20 dkg, surówki 20 dkg. 1. Po zakończeniu szkolenia wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia ankiet ewaluacyjnych wśród Uczestników szkolenia wg wzoru przedstawionego przez Zamawiającego. 2. Ponadto wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia opiekuna z ramienia Instytucji szkoleniowej min. 1 osoba (dopuszcza się połączenie funkcji wykładowcy oraz opiekuna w jednej osobie), czyli osobę odpowiedzialną za organizację szkolenia, wskazaną do kontaktu z Uczestnikami szkolenia oraz Zamawiającym. Pokrywa jednostka szkoląca tj. wchodzą w ogólny koszt szkolenia. 20. Koszt ubezpieczenia Dla wszystkich uczestników szkolenia Wykonawca musi przewidzieć ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem za cały okres szkolenia. Kwota ta musi zostać ujęta w preliminarzu szkolenia. Wykonawca ubezpieczy wyłącznie osoby wskazane przez Zamawiającego odrębnym pismem ze wskazaniem okresu ubezpieczenia. Ubezpieczane będą osoby, które nie pobierają stypendium szkoleniowego oraz osoby, które w trakcie odbywania szkolenia podejmą zatrudnienie i będą kontynuować udział w szkoleniu. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o konieczności zgłoszenia osoby do ubezpieczenia NNW niezwłocznie po zaistnieniu w/w sytuacji. Wynagrodzenie nastąpi na podstawie ostatecznego rozliczenia (rachunku, faktury) po uwzględnieniu ewentualnych kosztów ubezpieczenia poniesionych przez Wykonawcę. 2. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie musi zostać w całości zrealizowane w terminie do dnia 29 czerwca 2012r.

6 ROZDZIAŁ III WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIA TYCH WARUNKÓW. WYKLUCZENIE WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW ORAZ WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA 1) Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki dotyczące: Lp. Warunek udziału w postępowaniu 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Zamawiający nie określa szczegółowo wymagań w zakresie w/w warunku. W związku z tym ocena spełnienia przedmiotowego warunku zostanie dokonana jedynie na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy. Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku. 2. posiadania wiedzy i doświadczenia; Zamawiający nie określa szczegółowo wymagań w zakresie w/w warunku. W związku z tym ocena spełnienia przedmiotowego warunku zostanie dokonana jedynie na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy. Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku. 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż dysponuje w celu realizacji zamówienia: I. Potencjałem technicznym Dla całej grupy 8 osobowej Wykonawca zapewnia: a) Sale wykładowe spełniające odpowiednie warunki lokalowe oraz warunki pracy zgodnie z przepisami BHP w trakcie trwania szkolenia. Szkolenie powinno być przeprowadzone w warunkach lokalowych dostosowanych do prowadzenia zajęć dydaktycznych i pod tym kątem odpowiednio wyposażonych, z dostępem do WC i pomieszczenia socjalnego. Sale dydaktyczne i ćwiczeniowe powinny być przestronne, dostosowane do kierunku szkolenia, wyposażone w pomoce szkoleniowe. Wymagane dokumenty i oświadczenia jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ a) Wykaz narzędzi, wyposażenia i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ Uwagi zamawiającego W przypadku składania oferty wspólnej w/w dokumenty składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty wspólnej w/w dokumenty składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty wspólnej w/w dokumenty składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną.

7 b) Plac manewrowy, na którym każdy Uczestnik szkolenia będzie wykonywał ćwiczenia podczas zajęć praktycznych. c) Konieczny sprzęt i wyposażenie każdej Sali wykładowej w tym: a) Rzutnik multimedialny -sztuk 1 b) Filmy tematyczne c) Wózek jezdniowy sztuk 2 d) Tablice poglądowe e) Przekroje (np. tłoczy, silnika, skrzyni biegów) f) 8 stanowisk komputerowych wyposażonych w odpowiedni program komputerowy do prawidłowej realizacji programu szkolenia II. Osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Wykonawca dla całej 8 osobowej grupy musi dysponować kadrą dydaktyczną składającą się z: - 1 osoby posiadającej wykształcenie minimum średnie i uprawnienia do nauczania obsługi wózka jezdniowego oraz posiada doświadczenie w przeprowadzeniu minimum 150 godzin zajęć/szkoleń z obsługi wózka jezdniowego jako nauczyciel/trener/ wykładowca; - 1 pedagoga z doświadczeniem w przeprowadzeniu minimum 150 godzin zajęć/szkoleń z zakresu zastosowania systemów komputerowych w gospodarce magazynowej, jako nauczyciel/trener/wykładowca. b) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz podstawie do dysponowania tymi osobami, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza łączenia powyższych kwalifikacji, wykształcenia i doświadczenia osób wskazanych do realizacji zamówienia. 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej; Zamawiający nie określa szczegółowo wymagań w zakresie w/w warunku. W związku z tym ocena spełnienia przedmiotowego warunku zostanie dokonana jedynie na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy. Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku. oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ W przypadku składania oferty wspólnej w/w dokumenty składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną. 2) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA warunków. 3) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami

8 niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (podstawa prawna art. 26 ust 2b ustawy). 1. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJA DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY: W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, do oferty należy załączyć: a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ W przypadku składania oferty wspólnej w/w dokumenty składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną. b) Wykaz narzędzi, wyposażenia i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej w/w dokumenty składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną. c) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz podstawie do dysponowania tymi osobami, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej w/w dokumenty składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną. UWAGA: Informacje zawarte w powyższych załącznikach stanowią dla Zamawiającego niezbędne minimum, stanowiące podstawę do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wszelkie dodatkowe, pozostałe informacje wymagane są do oceny ofert na podstawie kryteriów oceny. Niezawarcie dodatkowych informacji powoduje przyznanie niższej punktacji. 2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, do oferty należy załączyć: a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ W przypadku składania oferty wspólnej w/w dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu. 1. INNE DOKUMENTY, JAKIE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY: 1) Formularz oferty załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający ofertę cenową, zgodnie z Rozdziałem IV pkt.1 SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument; 2) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale IV pkt.3 ppkt.1 SIWZ lub w przypadku składania oferty wspólnej; 3) oświadczenia na formularzu oferty załącznik nr 1 do SIWZ wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców). W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument; 2. FORMA DOKUMENTÓW: 1) Wymagane dokumenty (z wyłączeniem pełnomocnictwa, o którym mowa poniżej) powinny być złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

9 2) Za osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy uznaje się osoby upoważnione do reprezentowania przedsiębiorcy, wskazane we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej bądź w stosownym pełnomocnictwie, które należy załączyć do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 3) W przypadku, gdy załączone do oferty dokumenty zostały sporządzone w języku obcym (w tym dokumenty składane przez wykonawcę zagranicznego) niezbędne jest przedstawienie ich tłumaczenia na język polski poświadczone przez wykonawcę. 4) Jeżeli złożone kserokopie dokumentów będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości co do ich prawdziwości, zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. 3. WYKONAWCY ZAGRANICZNI: a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ ROZDZIAŁ IV OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. FORMA OFERTY: 1) Na ofertę składają się: Formularz oferty zawierający ofertę cenową oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty (w tym wypełnione oświadczenia i załączniki do SIWZ) zgodnie z Rozdziałem III SIWZ. 2) Wykonawcy sporządzą oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ. 3) Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik Nr 1 do SIWZ. 4) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone. 5) Oferta cenowa oraz wszystkie wymagane załączniki i wszystkie wymagane dokumenty, musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty cenowej i załączników musi być dołączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 6) W przypadku, gdy wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (Wykonawca na kserokopii składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem za zgodność wraz z datą). Z zastrzeżeniem Rozdziału IV pkt. 1 ppkt 5. Jeżeli do podpisania oferty upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wszystkie te osoby. 7) Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym mają być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski sporządzonymi przez tłumacza przysięgłego. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę. 8) Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Strony należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dopasowanie do pozostałej części dokumentacji (należy zachować ciągłość numeracji stron). Ponadto, zaleca się, aby wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, były przez niego parafowane. 9) Formularze do wypełnienia winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane. Wszystkie pola w tabelach zamieszczonych w załącznikach do SIWZ muszą być wypełnione, pola nie zawierające danych i informacji muszą zostać wyraźnie zaznaczone poprzez wstawienie znaku 0 lub. A w przypadku, gdy jakikolwiek składnik wzoru załączników nie dotyczy Wykonawcy należy wpisać nie dotyczy. 10) Wykonawca składa tylko jedną ofertę.

10 11) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 12) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 13) Zaleca się, aby wykonawca zamieścił ofertę w zamkniętej kopercie lub opakował ją w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich do treści oferty. Koperta winna zawierać oznaczenie: Oferta na Realizację szkolenia grupowego pn. Magazynier z obsługą wózka jezdniowego w ramach projektu Rozwój osobisty Twoją inwestycją - nie otwierać przed r. przed godziną 11:15 nazwę i adres zamawiającego i Wykonawcy. 14) Oferta musi spełniać następujące wymogi: treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji i zostać sporządzona wg formularza ofertowego stanowiącego załącznik 1 do niniejszej specyfikacji; materiały niewymagane przez zamawiającego, tj. niestanowiące oferty (druki i foldery reklamowe) były wyraźnie oznaczone i oddzielone od oferty. 15) W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. DzU z 2003 r. nr 153, poz ze zm.), wykonawca powinien to wyraźnie zastrzec w ofercie i odpowiednio oznaczyć zastrzeżone informacje. Wskazane jest wyodrębnienie dokumentów zawierających zastrzeżone informacje. Nie podlegają zastrzeżeniu informacje obejmujące: nazwę (firmę) oraz adres wykonawcy, cenę oferty, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności. 2. ZMIANA WYCOFANIE I ZWROT OFERTY 1) Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert. 2) W przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje, w zamkniętej kopercie oznaczonej następująco: Oferta na Realizację szkolenia grupowego pn. Magazynier z obsługą wózka jezdniowego w ramach projektu Rozwój osobisty Twoją inwestycją - nie otwierać przed r. przed godziną 11:15 oraz nazwę i adres zamawiającego i wykonawcy wycofanie. 3) W przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów wykonawca winien dokumenty te złożyć.powyższe oświadczenie i ew. dokumenty należy zamieścić w zamkniętej kopercie, oznaczonej następująco Oferta na Realizację szkolenia grupowego pn. Magazynier z obsługą wózka jezdniowego w ramach projektu Rozwój osobisty Twoją inwestycją - nie otwierać przed r. przed godziną 11:15 oraz nazwę i adres zamawiającego i wykonawcy zmiana. 4) Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania ofert. 5) Zamawiający niezwłocznie zwraca wykonawcy ofertę, która została złożona po terminie. 3. OFERTY WSPÓLNE 1) Wykonawcy składający ofertę wspólną (w tym wspólnicy spółki cywilnej) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika. 2) Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 1 musi znajdować się w ofercie wspólnej wykonawców. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawców. 3) Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania, zwraca się do zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencje, itp. 4) Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:

11 a) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ, b) oświadczenia i dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.:, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu. c) oświadczenia i dokumenty wspólne takie jak np.: oświadczenie dotyczące okoliczności określonych w art. 22, oferta cenowa, harmonogramy itp. składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną, d) kopie dokumentów dotyczących każdego z wykonawców składających ofertę wspólną muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania wykonawców (a nie np. przez pełnomocnika konsorcjum). ROZDZIAŁ V TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Składający ofertę pozostaje związany ofertą przez okres nie dłuższy niż 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. ROZDZIAŁ VI INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ WYKONAWCÓW Z ZAMAWIAJĄCYM ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ I JEJ MODYFIKACJE 1. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, na adres wskazany w Rozdziale I SIWZ. 2. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną, w tym celu Wykonawca sporządza skan dokumentu zawierający czytelny podpis wystawcy i dołącza zeskanowany dokument do wiadomości Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 4. Wszystkie wyjaśnienia, modyfikacje i zmiany SIWZ, odpowiedzi na pytania Wykonawców, zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, ogłoszenie o zawarciu umowy Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej w miejscu gdzie została opublikowana SIWZ i ogłoszenie o zamówieniu. 5. Postępowanie odbywa się w języku polskim w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania miedzy zamawiającym a wykonawcami musza być sporządzone w języku polskim. 6. Adres do korespondencji jest zamieszczony na pierwszej stronie SIWZ. Zamawiający wymaga, aby pisma związane z postępowaniem były kierowane wyłącznie na ten adres. 7. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania Wykonawców. 8. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 9. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie internetowej. 10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ a jeżeli specyfikacja jest udostępniania na stronie internetowej zamieszcza ją także na tej stronie. 11. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Marta Nowak-Sikorska specjalista ds. zamówień publicznych.

12 ROZDZIAŁ VII MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Ofertę należy złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kartuzach ul. Mściwoja II 4, Kartuzy, pok. nr 20 -Sekretariat Urzędu, w terminie do dnia r., o godz. 11: Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego. 3. Wykonawca na wniosek otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty. 4. Otwarcie ofert odbędzie się w dnia r., o godz. 11:15 w pok. nr 20 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kartuzach ul. Mściwoja II 4, Kartuzy. 5. Otwarcie i ocena ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia dokonywane jest przez komisję przetargową powołaną Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach. 6. Postępowanie toczyć się będzie z podziałem na część: jawną i niejawną. 7. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Następnie Zamawiający otworzy koperty z ofertami i ogłosi nazwę (firmę) i adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i terminu płatności. 8. Informacje, o których mowa w pkt 7 Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. ROZDZIAŁ VIII OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Wykonawca w formularzu ofertowym podaje cenę brutto za całość zamówienia. Cena ma obejmować wszystkie prace, jakie są konieczne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 2. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie składniki cenotwórcze w tym należny podatek, w przypadku kiedy występuje. 3. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie. 4. We wszystkich obliczeniach ceny należy stosować zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie zasadami przybliżeń dziesiętnych. Wszystkie wartości, powinny być liczone w walucie polskiej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (DzU z 2002 r. nr 97, poz ze zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (DzU z 1994 r. nr 84, poz. 386 ze zm.). 5. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. ROZDZIAŁ IX OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT 1. Kryteria Oceny. Nazwa kryterium oceny Maksymalna ilość punktów do uzyskania Waga kryterium Dokument podlegający ocenie Koszty szkolenia 30pkt 30% Formularz oferty- załącznik nr 1 do SIWZ Certyfikaty jakości usług posiadane przez instytucję szkoleniową Dostosowanie kwalifikacji i doświadczenia kadry dydaktycznej do zakresu szkolenia Materiały dydaktyczne i pomoce szkoleniowe 10pkt 10% Akredytacja kuratora oświaty 30pkt 30% Razem 100pkt 100% Formularz oferty- załącznik nr 5 do SIWZ 30pkt 30% Formularz oferty- załącznik nr 4 do SIWZ

13 2. Określenie sposobu oceny ofert w danym kryterium I. Uwagi ogólne: Zamawiający dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty, jedynie spośród ofert uznanych za ważne, które nie zostaną odrzucone i spełniają wymogi formalne. Ocena będzie dokonywana na podstawie zaoferowanej ceny brutto za całość przedmiotu zamówienia, załączonych do oferty przetargowej certyfikatów jakości usług posiadanych przez instytucję szkoleniową, kwalifikacji i doświadczenia kadry dydaktycznej oraz na podstawie materiałów dydaktycznych i pomocy szkoleniowych. II. KRYTERIUM: cena Sposób przyznania punktów w kryterium cena: W kryterium cena najwyższą liczbę punktów (30 pkt.) otrzyma oferta tego wykonawcy, który za realizację całego zamówienia zaproponuje najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio mniej punktów obliczonych według poniższego wzoru: cena min K cena = x waga kryterium 30 % x 100 pkt. cena of K cena - współczynnik oceny oferty Cena min - najniższa cena spośród wszystkich ocenianych ofert (łącznie z podatkiem VAT w PLN) Cena of - cena ocenianej oferty (łącznie z podatkiem VAT w PLN) Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku do porównania cen ofert według powyższego wzoru zostanie przyjęta łączna cena brutto (netto +VAT) za realizację całego zamówienia objętego przedmiotem zamówienia, podana przez wykonawcę w formularzu ofertowym. Zamawiający informuje, iż przedmiotowe szkolenie realizowane jest w ramach PO KL oraz jest finansowane, w co najmniej 70% ze środków publicznych i stanowi usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, co powoduje, iż jest zwolnione z podatku VAT. I. KRYTERIUM: Certyfikaty jakości usług świadczone przez instytucję szkoleniową Przez certyfikat jakości usług Zamawiający rozumie akredytację kuratora oświaty w zakresie magazyniera i/lub obsługi wózka jezdniowego. Ocena zostanie dokonana wyłącznie na podstawie załączonych dokumentów, potwierdzających jakość usług świadczonych przez instytucję szkoleniową max. 10pkt. Posiadanie wskazanego dokumentu stanowi spełnienie kryterium- 10pkt. Nieposiadanie ww. dokumentu stanowi całkowite niespełnienie przedmiotowego kryterium- w takim przypadku Wykonawca otrzymuje 0pkt. II. KRYTERIUM: Dostosowanie doświadczenia kadry dydaktycznej do zakresu szkolenia

14 Zamawiający przy dokonywaniu oceny zaproponowanej kadry dydaktycznej będzie brał pod uwagę doświadczenie kadry wykraczające poza wskazane w SIWZ minimum. Za wskazanie osoby zdolnej do wykonania zamówienia, posiadającej doświadczenie wyższe we wskazanym zakresie niż minimalne wymagane przez Zamawiającego, Wykonawca otrzymuje 15pkt. Maksymalna liczba punków możliwa do zdobycia w powyższym kryterium wynosi 30pkt. UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenia poszczególnych wykładowców, przed podpisaniem umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, w celu potwierdzenia prawdziwości złożonych oświadczeń. Sposób przyznania punktów w kryterium Dostosowanie doświadczenia kadry dydaktycznej do zakresu szkolenia: W kryterium Dostosowanie doświadczenia kadry dydaktycznej do zakresu szkolenia najwyższą liczbę punktów (30 pkt.) otrzyma oferta tego Wykonawcy, który do realizacji całego zamówienia zaproponuje kadrę dydaktyczną, posiadającą wyższe doświadczenie wszystkich osób wskazanych do realizacji zamówienia, niż te, które podał Zamawiający jako niezbędne minimum. Za wskazanie osób spełniających wyłącznie minimalne wymagania Wykonawca otrzyma 0pkt. Za wskazanie do realizacji przedmiotu zamówienia: - 1 osoby posiadającej wykształcenie minimum średnie i uprawnienia do nauczania obsługi wózka jezdniowego, z doświadczeniem w prowadzeniu więcej niż 150 godzin zajęć/szkoleń z obsługi wózka jezdniowego jako nauczyciel/trener/ wykładowca - Wykonawca otrzyma 15pkt; - 1 pedagoga z doświadczeniem w przeprowadzeniu więcej niż 150 godzin zajęć/szkoleń z zakresu zastosowania systemów komputerowych w gospodarce magazynowej, jako nauczyciel/trener/wykładowca- Wykonawca otrzyma 15pkt; III. KRYTERIUM: Materiały dydaktyczne i pomoce szkoleniowe Materiały szkoleniowe mają na celu ułatwić Uczestnikom projektu osiągnięcie zamierzonych celów. Zamawiający oceni dodatkowe materiały szkoleniowe ponad wymagane minimum określone w warunkach udziału w postępowaniu opisanych w SIWZ. Materiały powinny odzwierciedlać zagadnienia tematyczne prezentowane podczas poszczególnych etapów szkolenia, także związane z nimi dokumenty uzupełniające (np. akty prawne, materiały do ćwiczeń). Zamawiający podda ocenie: 1. dobór zasadnych pomocy i materiałów szkoleniowych do zaoferowanych metod szkoleniowych, które zastosowane będą w trakcie realizacji zakresu merytorycznego programu szkolenia. W przyznawaniu punktów nie będą brane pod uwagę dodatkowe materiały biurowe, piśmiennicze, skrypty autorskie, 2. zaproponowanie dodatkowych, ponad wymagane, materiałów i pomocy szkoleniowych przekazywanych zarówno na własność Uczestnikom szkolenia jak również wykorzystywanych w trakcie szkolenia, jako potencjał techniczny, punktowane będzie w następujący sposób: po 3pkt za każdy dodatkowy materiał szkoleniowy, jednak nie więcej niż 30pkt łącznie. Preferowana jest największa ilość materiałów przekazywanych na własność( należy wykazać materiały i pomoce szkoleniowe poza tymi wskazanymi w Załączniku nr 5 do SIWZ, które Zamawiający wymaga, jako spełnienie warunku udziału w postępowaniu). Sposób przyznania punktów w kryterium Materiały dydaktyczne i pomoce szkoleniowe: W kryterium Materiały dydaktyczne i pomoce szkoleniowe najwyższą liczbę punktów (30 pkt.) otrzyma oferta tego Wykonawcy, który na realizację całego zamówienia zaproponuje liczbę 10 lub więcej dodatkowych materiałów dydaktycznych. Za każdy jeden dodatkowy materiał dydaktyczny przyznawane będą 3 pkt.

15 3. Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższych kryteriów i ich wag otrzyma najwyższa punktację. 4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, iż dwie lub więcej ofert otrzyma taka samą punktację, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną. 5. Wszystkie wyniki zostaną przez zamawiającego zaokrąglone, zgodnie z zasadami matematycznymi, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 6. Uzyskane w ramach poszczególnych kryteriów punkty zostaną zsumowane, a uzyskany w ten sposób wynik stanowić będzie ocenę oferty. 7. Maksymalna ilość punktów w kryterium cena wynosi 30pkt. 8. Maksymalna ilość punktów w pozostałych kryteriach łącznie wynosi 70pkt. ROZDZIAŁ X INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ ZAWARCIE UMOWY ZMIANY UMOWY 1. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 1) Przed podpisaniem umowy ( w przypadku wygrania przetargu) Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum ( list intencyjny ), zawierającą, co najmniej: zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi. 2) Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, iż posiada: wpis do rejestru instytucji szkoleniowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz. U. nr 236, poz. 2365).Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.u. nr 69 poz.415 z późn. zm.) Instytucja szkoleniowa oferująca szkolenia dla bezrobotnych i poszukujących pracy może uzyskać zlecenie finansowane ze środków publicznych na prowadzenie tych szkoleń po wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, z którego będzie wynikać uprawnienie do podpisywania oferty, np. tak jak w tym wypadku aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy. Wymagane dokumenty można złożyć w formie kopii poświadczonej z oryginałem przez wykonawcę. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub postaci kopii poświadczonej notarialnie. 3) Niedostarczenie powyższych dokumentów traktowane będzie jako uchylanie się od zawarcia umowy. 4) Zamawiający nie przewiduje dodatkowych formalności poprzedzających zawarcie umowy. 2. ZAWARCIE UMOWY, ZMIANY UMOWY

16 1) Przyjęcie warunków przetargu jest jednoznaczne z przyjęciem projektu umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ. 2) Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej SIWZ. 3) O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę. 4) Dopuszczalne zmiany warunków umowy oraz określenie warunków tych zmian: Na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. nr 113,poz. 759) zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w następującym zakresie z zachowaniem niżej wymienionych warunków: a) ZMIANA WYNAGRODZENIA - POMNIEJSZENIE WYNAGRODZENIA - wysokość wynagrodzenia za wykonanie usługi szkoleniowej będzie mogła ulec zmianie tj. pomniejszeniu, w przypadku przeszkolenia mniejszej niż podana ilość osób. Zamawiający podał w celu ustalenia ceny oferty ilość osób do przeszkolenia. Z przyczyn niezależnych od Zamawiającego (przerwania szkolenia przez osobę skierowaną przez PUP) ilość osób może ulec pomniejszeniu, wobec powyższego Zamawiający zapłaci za faktycznie przeszkoloną liczbę osób a koszty stałe pozostaną bez zmian. Wysokość wynagrodzenia będzie zależała także od ilości osób ubezpieczonych przez Wykonawcę podczas całego szkolenia zgodnie z kosztem zmiennym za ubezpieczenie od NNW przypadające na jednego Uczestnika szkolenia. b) ZMIANA PERSONELU Wykonawca może dokonywać zmiany kadry dydaktycznej wskazanej do realizacji zamówienia w ofercie przetargowej, jedynie za uprzednią pisemną zgodą zamawiającego akceptującego nowy personel. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę kadry dydaktycznej w następujących UZASADNIONYCH przypadkach: 1) Śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych kadry dydaktycznej, 2) Niewywiązywania się kadry dydaktycznej z obowiązków wynikających z umowy, 3) Jeżeli zmiana Kadry dydaktycznej stanie się konieczna z jakichkolwiek innych p przyczyn niezależnych od wykonawcy (np. rezygnacji z pracy lub zlecenia), 4) Zamawiający może żądać od Wykonawcy, w formie pisemnej, umotywowanego wniosku, zmiany kadry dydaktycznej, jeżeli uzna że dana osoba nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy, 5) W przypadku zmiany kadry dydaktycznej poszczególnych nauczycieli, trenerów, wykładowców, nowy nauczyciel, trener, wykładowca musi spełniać wymagania określone dla danego członka kadry dydaktycznej, 6) Występując z wnioskiem o zmianę kadry dydaktycznej Wykonawca zobowiązany będzie wskazać przyczyny niedostępności osoby zastępowanej, a także przedstawić PUP kwalifikacje osoby proponowanej w zastępstwie, wskazać czynności, które będą wykonywane oraz zakres zastępstwa. 3. Wszelkie zmiany umowy w ramach regulacji art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny. ROZDZIAŁ XI POWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 1. POWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. 2) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

17 a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę; d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. e) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt 2 lit. a, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 2. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 1) W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy, Zamawiający unieważni postępowanie. 2) O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: a) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, b) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. ROZDZIAŁ XII POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy : odwołanie i skarga. 1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 2. Odwołanie zgodnie z art. 180 ust. 2 ustawy przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 3) odrzucenia oferty odwołującego. 3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 6. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane faksem, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach, ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy,

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach, ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy, Kartuzy: Przeprowadzenie szkolenia grupowego 10 osób bezrobotnych pt.kucharz regionalny Numer ogłoszenia: 122125-2011; data zamieszczenia: 21.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.kartuzy.pl, www.pup.kartuzy.ibip.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.kartuzy.pl, www.pup.kartuzy.ibip. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.kartuzy.pl, www.pup.kartuzy.ibip.pl Kartuzy: Realizacja szkolenia grupowego pn. Zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach, ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach, ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy, woj. Kartuzy: Realizacja PAKIETU STARTOWEGO Zamówienie realizowane jest w ramach projektu Udany start w dorosłe życie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie ul. Przechodnia 22 tel. (82) 5721-081 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA Ocieplenia BSO w systemie BOLIX: Bud. przy ul. Korolowska 16 ściana północna (1-3

Bardziej szczegółowo

p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO.

p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO. SPECYFIKACJA PRZETARGOWA p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO. Zawartość: 1. Specyfikacja Przetargowa. 2. Druk oferty. 3. Druk oświadczenia. 4. Projekt umowy. I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Miejskie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dowóz dzieci dojeżdżających do szkoły w roku 2012. Zatwierdzam: Lutowiska, dnia 12.12.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku trzech broszur oraz zaproszeń

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie ul. Armii Krajowej 2A Opoczno

Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie ul. Armii Krajowej 2A Opoczno Opoczno, dnia 27.04.2009r. Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie ul. Armii Krajowej 2A 26-300 Opoczno Ogłasza przetarg nieograniczony na przeprowadzenie dla 20 osób bezrobotnych szkolenia Operator koparkoładowarki

Bardziej szczegółowo

Zamówienia publiczne. 1. Zakres przedmiotu umowy - przewidywana maksymalna ilość

Zamówienia publiczne. 1. Zakres przedmiotu umowy - przewidywana maksymalna ilość Kartuzy, dnia 18.07.2013 r. Notatka służbowa: Dotycząca opisu przedmiotu zamówienia oraz oszacowania wartości zamówienia, którego przedmiotem są usługi szkoleniowe 1. Opis przedmiotu zamówienia: l.p. Nazwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Płock: Szkolenia osób bezrobotnych - ilość części 4 Numer ogłoszenia: 140804-2015; data zamieszczenia: 11.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Płock: Szkolenia osób bezrobotnych - ilość części 4 Numer ogłoszenia: 140804-2015; data zamieszczenia: 11.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi MIEJSKI URZĄD PRACY W PŁOCKU NIP 774-303-47-21, Regon 141186998 http://bzpo.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=... Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu Przeprowadzenie i organizacja szkoleń w projekcie Aktywnie w Sierpcu edycja 2 Priorytet VII Promocja integracji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług medycznych z zakresu szczepień ochronnych dla pracowników CZG R-XXI wraz z prowadzeniem dokumentacji medycznej. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SIWZ dot. SI-271-2/JP/2010... pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zorganizowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego CKZ_342/197/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa Postępowanie dotyczy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.kartuzy.pl, www.pup.kartuzy.ibip.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.kartuzy.pl, www.pup.kartuzy.ibip. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.kartuzy.pl, www.pup.kartuzy.ibip.pl Kartuzy: Realizacja szkolenia grupowego pn. Magazynier

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Słowackiego 2, 37-500 Jarosław, tel(16) 621-21-88, fax(16) 621-21-88 wewn. 116 www.pup.jaroslaw.pl e-mail: pup@jaroslaw.pl RZ.612.2.156.13 Jarosław, 26.04.2013 r. Dyrektor Powiatowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2012-06-28 12:21 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.tuchola.ibip.pl Tuchola: realizacja szkolenia w zakresie spawania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

KARTUZACH. Nr sprawy: PR /AK/2013/ROTI SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

KARTUZACH. Nr sprawy: PR /AK/2013/ROTI SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: PR-0811-8/AK/2013/ROTI SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Wrocław: Przeprowadzenie usług szkoleniowych i sesji Assessment Center dla studentów

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAPO/OZG/16/2016 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Katowice, 29 lipca 2016r I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.up.tarnow.pl Tarnów: Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL /09-00).

UDA-POKL /09-00). Wrocław: Przygotowanie i dostawa materiałów szkoleniowych (długopis i teczka) oraz przygotowanie do druku, druk i dostawa dwóch publikacji (publikacja nr 1 i publikacja nr 2) dla uczestników szkoleń w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako ) dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nazwa zamówienia: Usługa prenumeraty czasopism

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/29/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 29 lipca 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Operator koparki jednonaczyniowej do 0,8m3 klasa III z uprawnieniami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zalesiu ul. Warszawska 34, 21-512 Zalesie sekretariat@zalesie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie usług leśnych mechaniczne przygotowanie gleby na terenie Nadleśnictwa Myślibórz w 2012r.

Wykonywanie usług leśnych mechaniczne przygotowanie gleby na terenie Nadleśnictwa Myślibórz w 2012r. 1. Zamawiający: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE: PRZETARG NIEOGRANICZONY (PRZEKAZANE DO UOPWE W DNIU 07.09.2012 R. POD NUMEREM 2012-124363) Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE Zamawiający: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie, ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin (Regionalna Izba Obrachunkowa jest

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 12/2008 Wałbrzych, dnia 8.09.2008r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. 58-304 Wałbrzych, ul. Gen. Wł. Andersa 48 NIP 886-26-08-287

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. 20-407 Lublin, al. J. Piłsudskiego 15 Zamówienie: Dostawa ciekłego azotu (24 000 kg)

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY PRZETARGOWE

MATERIAŁY PRZETARGOWE PRZETARG NIEOGRANICZONY Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni. numer sprawy ZKM/ZC/30/17 MATERIAŁY PRZETARGOWE I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi szkoleniowe

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi szkoleniowe OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi szkoleniowe Powiatowy Urząd Pracy w Mławie działając na podstawie art.5 ust.1 w związku z art. 5a ust 2-4 z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W OŚWIĘCIMIU

POWIATOWY URZĄD PRACY W OŚWIĘCIMIU IRP-AM-271-2/2012/EFS 6.1.3 AZ Oświęcim, 23.07.2012r. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.oswiecim.pl Oświęcim: Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.up.tarnow.pl Tarnów: Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA znak sprawy: ZP-4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA zorganizowanie i przeprowadzenie turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności. ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.kartuzy.pl, www.pup.kartuzy.ibip.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.kartuzy.pl, www.pup.kartuzy.ibip. 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.kartuzy.pl, www.pup.kartuzy.ibip.pl Kartuzy: Realizacja szkolenia grupowego pn. Magazynier

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Oleśnica, 16.10.2014 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy zaprasza do złożenia

Bardziej szczegółowo

POKL.04.01.01-00-162/09-00

POKL.04.01.01-00-162/09-00 Wrocław: Usługa dydaktyczna polegająca na prowadzeniu zajęć w formie ćwiczeń z przedmiotu: Estymacja parametrów, w roku akademickim 2011/2012 w semestrze letnim na kierunku Bioinformatyka na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Rzeszów: Szkolenia / kursy kwalifikacyjne i zawodowe według potrzeb dla 23 osób

Bardziej szczegółowo

KARTUZACH. Nr sprawy: OR /MNS/12/ROTI SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

KARTUZACH. Nr sprawy: OR /MNS/12/ROTI SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: OR-0811-14/MNS/12/ROTI SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na odbieranie odpadów komunalnych powstałych w związku z działalnością Delegatury

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/34/09/2015 Katowice, dnia 2 października 2015r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Przasnysz dn. 06.06.2014r. CAZ-9420-1/G/EFS/KŁ/2014. Zapytanie ofertowe

Przasnysz dn. 06.06.2014r. CAZ-9420-1/G/EFS/KŁ/2014. Zapytanie ofertowe Projekt pn. Aktywizacja bezrobotnych kluczem do zatrudnienia realizowany w ramach poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Przasnysz dn. 06.06.2014r. CAZ-9420-1/G/EFS/KŁ/2014 Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ DO ZAPLECZA TECHNICZNEGO W PORCIE LOTNICZYM RZESZÓW JASIONKA SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ DO ZAPLECZA TECHNICZNEGO W PORCIE LOTNICZYM RZESZÓW JASIONKA SP. Z O.O. PLRzJ/ZZU/5400-01/16 Jasionka, dn.: 20.09.2016 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 942 Tel. 17/ 852 00 81 fax 17/ 852 07 09 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/16522/1322/10 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.limanowa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.limanowa.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.limanowa.pl Limanowa: Szkolenie dla osób bezrobotnych Numer ogłoszenia: 212788-2015; data

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. 1.Zamawiający: Gmina Rudna ul. Plac Zwycięstwa 15 59-305 Rudna tel. (076) 74-92-100 fax. (076) 74-92-117 2.Tryb

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym przetarg poniżej 30 000 EURO Nasz znak: DE/SZP/064/ 100 /2015 18.05.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych Numer sprawy: ZP ZBS PAN/02/2010

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupwagrowiec.pl Wągrowiec: Wykonanie usługi w zakresie przeprowadzenia 3 szkoleń dla 25 osób

Bardziej szczegółowo

Toruń: Szkolenia zawodowe osób bezrobotnych. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Toruń: Szkolenia zawodowe osób bezrobotnych. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Toruń: Szkolenia zawodowe osób bezrobotnych. Numer ogłoszenia: 44699-2014; data zamieszczenia: 03.03.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów. (pieczęć zamawiającego) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów. I Nazwa i adres zamawiającego Kuratorium Oświaty

Bardziej szczegółowo

Projekt "Czas na aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Czas na aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Sadkowice, 22.10.2012 r. 96-206 Sadkowice Tel.: (046) 815-68-92, faks: 46/815 68 92 e-mail: gopssadkowice@poczta.onet.pl REGON 750709628; NIP 835-15-45-284 Godziny Urzędowania: Poniedziałek piątek 7.30

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 11 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.up.tarnow.pl Tarnów: Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Stężyca SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wójt Gminy Stężyca SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wójt Gminy Stężyca 83-322 Stężyca ul. 9 Marca 7 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa : art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych Dz.U. Nr.19 poz. 177 z dnia 9 lutego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.kartuzy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.kartuzy.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.kartuzy.pl Kartuzy: Profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, fakturowaniem oraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 23/2016 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku (opracowanie

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: GMINA RYN Ul. Świerczewskiego RYN. reprezentowana przez BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN ZP-341/2/2011

ZAMAWIAJĄCY: GMINA RYN Ul. Świerczewskiego RYN. reprezentowana przez BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN ZP-341/2/2011 Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 Numer sprawy: ZP ZBS PAN/01/2009 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę oligonukleotydów SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Pierwszy krok Młodzież 2006 Wsparcie na rzecz rozwoju sfery zatrudnienia poprzez promowanie zachowań przyczyniających się do zwiększenia szans zatrudnienia, warunków przedsiębiorczości, wyrównywania szans

Bardziej szczegółowo

Realizację szkolenia grupowego pn. Profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, fakturowaniem oraz elementami języka angielskiego.

Realizację szkolenia grupowego pn. Profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, fakturowaniem oraz elementami języka angielskiego. Nr sprawy: PR-0811-15/AK/2013/ROTI SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10 nośnikach typu billboard wraz z wydrukiem i wyklejeniem powierzchni billboardowej.

Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10 nośnikach typu billboard wraz z wydrukiem i wyklejeniem powierzchni billboardowej. PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na: Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia PRACOWNIK BIUROWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA

Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia PRACOWNIK BIUROWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA Świebodzin, dnia 21.08.2014r. Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świebodzinie działając w imieniu Starosty Świebodzińskiego informuje, iż zamierza udzielić

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  bip.poznan. 1 z 6 2014-09-08 11:19 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.pl/public/ Poznań: Wykonanie nadruków na kopertach

Bardziej szczegółowo

ZP/UR/13/2017 Rzeszów, r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

ZP/UR/13/2017 Rzeszów, r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP/UR/13/2017 Rzeszów, 23.02.2017r. Zamawiający: Uniwersytet Rzeszowski al. Rejtana 16c 35-959 Rzeszów Adres strony internetowej Zamawiającego www.ur.edu.pl NIP: 813-32-38-822 REGON: 691560040 adres do

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Wrocław: Usługa konserwacji systemów sygnalizacji włamań i napadu oraz systemów telewizji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Rzeszów: Wybór psychologów do świadczenia usług z zakresu doradztwa psychologicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ dla postępowania, którego wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty progu określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ NR PO-II-370/ZZP-3/27/14

STRONA INTERNETOWA ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ NR PO-II-370/ZZP-3/27/14 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 09.08.2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi szkoleniowe. zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń w zakresie:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi szkoleniowe. zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń w zakresie: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi szkoleniowe Powiatowy Urząd Pracy w Mławie działając na podstawie art.5 ust.1 w związku z art. 5a ust 2-4 z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r.

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie warsztatów SZKOŁA DLA RODZICÓW

Przeprowadzenie warsztatów SZKOŁA DLA RODZICÓW Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej Ul. 3 Maja 16 07-200 Wyszków SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo