Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.kartuzy.pl, www.pup.kartuzy.ibip."

Transkrypt

1 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Kartuzy: Realizacja szkolenia grupowego pn. Magazynier z obsługą wózka jezdniowego. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach, ul. Mściwoja II 4, Kartuzy, woj. pomorskie, tel , faks Adres strony internetowej zamawiającego: Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Realizacja szkolenia grupowego pn. Magazynier z obsługą wózka jezdniowego.. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca przygotowanie, obsługę i przeprowadzenie szkolenia grupowego pn. Magazynier z obsługą wózka jezdniowego. Szkoleniem będzie objęta jedna grupa 15 osób bezrobotnych. Wykonawca winien w trakcie zajęć praktycznych z zakresu obsługi wózka jezdniowego podzielić uczestników na grupy maksimum 3 osobowe. Termin szkolenia ustalany jest z Zamawiającym i to do niego należy ostateczna decyzja co do rozpoczęcia i zakończenia kursu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby uczestników szkolenia zgodnie z dopuszczalnymi zmianami warunków umowy. Planowany okres realizacji szkolenia, zgodnie z planem szkoleń PUP w Kartuzach na rok 2013 w ramach środków Funduszu Pracy od lipiec 2013 r. do wrzesień 2013 r.. Liczba godzin szkolenia wynosi łącznie 240 godzin zegarowych w tym 30 godzin z zakresu obsługi komputera i 67 godzin z zakresu obsługi wózków jezdniowych oraz 143 godziny z zakresu magazyniera. Godzina zegarowa szkolenia liczy 60 minut i obejmuje zajęcia edukacyjne liczące 45 minut oraz przerwę liczącą 15 minut, długość przerw może być ustalana w sposób elastyczny. Ilość godzin zajęć praktycznych, w ramach poszczególnych zakresów tematycznych, powinna być dostosowana do potrzeb i możliwości Uczestników szkolenia. Wykonawca winien w trakcie zajęć praktycznych z zakresu obsługi wózka jezdniowego podzielić uczestników na grupy maksimum 3 osobowe, z czego każda 3 osobowa grupa odbywa zajęcia na 2 rodzajach wózków jezdniowych, w tym jezdniowym wózku podnośnikowym łącznie w ilości 21 godzin zegarowych każda grupa. Ilość godzin, w których 1 uczestnik samodzielnie będzie wykonywał czynności związane z pracą na wózkach jezdniowych łącznie wynosi minimum 7. Zajęcia praktyczne z zakresu obsługi wózka jezdniowego mogą odbywać się jednocześnie (minimum 5 grup) lub w następujących po sobie okresach czasowych. Wykładowca zajęć praktycznych z zakresu obsługi wózka jezdniowego przypada na maksimum 2 grupy 3 osobowe szkolące się jednocześnie. Szkolenie musi odbywać się w formie kursu, realizowanego według planu nauczania, obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, jednak nie więcej niż 8 godzin dziennie. Szkolenie musi odbywać się w dniach od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt. Termin rozpoczęcia realizacji szkolenia wyznacza Zamawiający. Zajęcia praktyczne z zakresu obsługi wózka jezdniowego muszą odbywać się na placu manewrowym (może być to również hala magazynowa, plac magazynowy itp.). Zajęcia teoretyczne i praktyczne muszą odbywać się na terenie województwa pomorskiego. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji szkolenia poza terenem Kartuz, jedynie w przypadku zapewnienia przez instytucję szkoleniową transportu lub zwrotu kosztów dojazdu z Kartuz do miejsca odbywania zajęć i z powrotem. Koszt dojazdu w tym przypadku musi być uwzględniony w cenie szkolenia. Łączny czas dojazdu do miejsca szkolenia i z powrotem (do Kartuz) nie może przekroczyć 2 godzin. Jeśli uczestnicy będą dojeżdżać na własną rękę, powinni mieć możliwość dojazdu publicznymi środkami lokomocji z Kartuz do miejsca szkolenia i z powrotem do Kartuz. Wykonawca po wykonaniu zamówienia winien przedstawić zamawiającemu dokumenty potwierdzające poniesienie kosztów związanych z transportem (np. dowody zwrotu kosztów

2 transportu, fakturę dot. wynajęcia transportu itp.). W przypadku poniesienia przez Wykonawcę niższych kosztów dojazdu uczestników na szkolenie niż te wskazane w ofercie, wysokość wynagrodzenia za wykonanie usługi szkoleniowej będzie mogła ulec pomniejszeniu. Program szkolenia musi być opracowany zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. (Dz. U. z 2012 nr 0 poz. 186 ze zm.) Program szkolenia obejmuje zagadnienia w zakresie (minimum): Obsługi komputera: Ogólne informacje o komputerze i jego użytkowaniu. Wykorzystanie aplikacji wbudowanych w system Windows. Obsługa podstawowych programów pakietu Microsoft Office Microsoft Word oraz arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel poczta elektroniczna użytkowanie sieci INTERNET Gospodarki magazynowej: Bezpieczeństwo i higiena pracy w jednostce handlowej Bhp przy transporcie ręcznym i mechanicznym Bhp przy urządzeniach elektrycznych Ochrona przeciwpożarowa Udzielanie pierwszej pomocy na miejscu wypadku Udzielanie pierwszej pomocy przy oparzeniach, odmrożeniach, zatruciach Odpowiedzialność materialna pracownika magazynowego Dokumentacja organizacji magazynu Sposoby rozmieszczenia towarów w magazynie Proces magazynowy w magazynach kompletacyjnych Systemy kompletacji Znakowanie ładunków kodami kreskowymi Odbiór ilościowy i jakościowy Gospodarka opakowaniami w magazynach Zasady właściwego przechowywania towarów Instalacje w budynkach magazynowych Urządzenia do składowania Magazynowe środki transportu Pomocnicze urządzenia magazynowe Czynniki wpływające na przechowywanie towarów Zmiany zachodzące w przechowywanych towarach Szkodniki magazynowe Ubytki towarowe Budowa i obsługa drukarki fiskalnej Drukowanie raportów Konfiguracja programu Korzystanie z funkcji opcji zakup Korzystanie z funkcji opcji sprzedaż Wykorzystanie funkcji opcji magazyn Konfiguracja programu dokumentów zakupu, zamówień do dostawcy i rozliczanie zobowiązań finansowych Sporządzanie dokumentów sprzedaży, zamówień od klienta i rozliczanie należności finansowych Sporządzanie dokumentów korygujących zakupu i sprzedaży Sporządzanie dokumentów przyjęcia magazynowe, wydania magazynowe, przesunięcia międzymagazynowe Przeprowadzanie inwentaryzacji Stosowanie programu do obsługi gospodarki magazynowej Przyjmowanie towarów do magazynu, określanie zapotrzebowania na towary, sporządzanie zamówień do kontrahentów Wystawianie dokumentów sprzedaży Gospodarka magazynowa Budowa i obsługa drukarki fiskalnej. Drukowanie raportów Zastosowania systemów komputerowych w gospodarce magazynowej, towaroznawstwo. Obsługa wózka jezdniowego: wiadomości o dozorze technicznym typy stosowanych wózków budowa wózka czynności operatora przy obsłudze wózków czynności operatora w czasie pracy z wózkami wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa wiadomości z zakresu bhp i ppoż. praktyczna nauka jazdy i manewrowania osprzętem wózków typu: nadładowne, podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia, unoszące program szkolenia w zakresie bezpiecznej obsługi - wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych z napędem silnikowym. Szczegółowy program szkolenia musi zostać zawarty w formularzu oferty na druku stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. UWAGA Zamawiający podał minimalny zakres programowy wskazując tym samym na zagadnienia, które muszą zostać podjęte podczas szkolenia. Wykonawca może przedstawić autorski program szkolenia, zawierający niezbędne minimum, rozszerzając dowolnie zakres poszczególnych zagadnień oraz dodając własne moduły tematyczne. Zajęcia prowadzone muszą być za pomocą demonstracji i omówienia prezentowanych zagadnień pod nadzorem wykładowców wskazanych przez wykonawcę w załączniku nr 5 do SIWZ. Uczestnicy szkolenia przy pomocy wykładowców muszą mieć możliwość poznania zagadnień związanych z pracą na stanowisku magazyniera - pracownika, którego obowiązkiem będą czynności związane z obsługą magazynu, programów magazynowych oraz prowadzeniem gospodarki magazynowej jak również nabycie umiejętności obsługi wózka jezdniowego oraz obsługi komputera. Część praktyczna musi opierać się na samodzielnym wykonywaniu ćwiczeń przez Uczestników szkolenia. Zajęcia praktyczne z zakresu obsługi wózka jezdniowego muszą polegać na samodzielnym wykonywaniu przez Uczestników szkolenia czynności ćwiczeniowych na wózku jezdniowym oraz obserwacji pracy innych uczestników. Szkolenie z zakresu obsługi wózków jezdniowych kończy się egzaminem zewnętrznym pod nadzorem jednostki certyfikującej Urzędem Dozoru Technicznego, po którym każdy Uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający zdobyte umiejętności. Wykonawca dopełni wszelkich formalności związanych ze zgłoszeniem uczestników do egzaminu zewnętrznego i z jego przeprowadzeniem. Koszty należy ująć w cenie szkolenia. Wykonawca zobowiązany jest do dopilnowania, by wydane zostały uczestnikom certyfikaty UDT po pozytywnym ukończeniu egzaminu. Ponadto w ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wydania odpowiednich dokumentów stwierdzających ukończenie przedmiotowego szkolenia - wydania zaświadczenia o ukończonym szkoleniu oraz suplementu do zaświadczenia. W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest wyposażyć i przekazać każdemu Uczestnikowi szkolenia na własność następujące materiały dydaktyczne notatnik -15 sztuk, długopis -15 sztuk, Skrypty autorskie lub podręcznik z zakresu magazyniera sztuk 15 Skrypty autorskie lub podręcznik z zakresu obsługi wózka jezdniowego sztuk 15 Skrypty autorskie lub podręcznik z zakresu obsługi komputera sztuk 15 Skrypty autorskie wykonane przez instytucję 2

3 3 szkoleniową, składają się z min. 20 stron A4. Wykonawca w trakcie szkolenia zapewni uczestnikom szkolenia codziennie catering w postaci Kawy, herbaty, wody, zimnych soków, drobnych ciastek, cukru i śmietanki przez cały okres trwania szkolenia wg zapotrzebowania zgłaszanego przez uczestników kursu oraz kanapek/bułek z wędliną lub serem, warzywami - minimum po 2 kawałki chleba lub 2 bułki na uczestnika szkolenia. Dla wszystkich Uczestników szkolenia Wykonawca musi przewidzieć ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem za cały okres szkolenia. Kwota ta musi zostać ujęta w preliminarzu szkolenia. Wykonawca ubezpieczy wyłącznie osoby wskazane przez Zamawiającego odrębnym pismem ze wskazaniem okresu ubezpieczenia. Ubezpieczane będą osoby, które nie pobierają stypendium szkoleniowego oraz osoby, które w trakcie odbywania szkolenia podejmą zatrudnienie i będą kontynuować udział w szkoleniu. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o konieczności zgłoszenia osoby do ubezpieczenia NNW niezwłocznie po zaistnieniu ww. sytuacji. Wynagrodzenie nastąpi na podstawie ostatecznego rozliczenia (rachunku, faktury) po uwzględnieniu ewentualnych kosztów ubezpieczenia poniesionych przez Wykonawcę.. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: nie dotyczy III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania o Zamawiający nie określa szczegółowo wymagań w zakresie w/w warunku. W związku z tym III.3.2) Wiedza i doświadczenie o Zamawiający nie określa szczegółowo wymagań w zakresie w/w warunku. W związku z tym III.3.3) Potencjał techniczny o Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż dysponuje w celu realizacji zamówienia Potencjałem technicznym Wykonawca dla całej 15 osobowej grupy zapewnia Sale wykładowe spełniające odpowiednie warunki lokalowe oraz warunki pracy zgodnie z przepisami BHP w trakcie trwania szkolenia. Szkolenie powinno być przeprowadzone w warunkach lokalowych dostosowanych do prowadzenia zajęć dydaktycznych i pod tym kątem odpowiednio wyposażonych, z dostępem do WC. Konieczny sprzęt i wyposażenie Sali wykładowej: rzutnik multimedialny szt. 1 flipchart lub tablicę szt. 1 Filmy tematyczne minimum 1 Tablice poglądowe środki ochrony indywidualnej do ochrony głowy i kończyn 15 kompletów stanowiska komputerowe wyposażone w odpowiedni program komputerowy do prawidłowej realizacji programu szkolenia - na 1 stanowisko przypada 1 uczestnik szkolenia Plac manewrowy (może być to również hala magazynowa, plac magazynowy itp.)na którym każdy Uczestnik szkolenia będzie wykonywał ćwiczenia podczas zajęć praktycznych. W trakcie zajęć praktycznych związanych z obsługą wózków jezdniowych konieczne jest zapewnienie dostępu do pomieszczenia socjalnego. Konieczny sprzęt i wyposażenie placu manewrowego: Wózki jezdniowe -dwa typy, w tym jezdniowy wózek podnośnikowy -na każdą maksimum 3 osobową grupę szkoleniową. (Każdy uczestnik szkolenia ma możliwość odbycia zajęć praktycznych na obu typach wózka). środki ochrony indywidualnej do ochrony głowy i kończyn - 15 kompletów

4 4 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia o Wykonawca dla całej 15 osobowej grupy musi dysponować kadrą dydaktyczną składającą się z minimum: 1 osoby posiadającej wykształcenie minimum średnie techniczne i uprawnienia do nauczania obsługi wózka jezdniowego oraz posiadającej doświadczenie w przeprowadzeniu minimum 150 godzin zajęć/szkoleń z obsługi wózka jezdniowego jako nauczyciel/trener/ wykładowca (1 osoba na maksimum 6 osobową grupę) 1 osoby posiadającej wykształcenie wyższe z doświadczeniem w przeprowadzeniu minimum 150 godzin zajęć/szkoleń z zakresu tematyki magazynowej jako nauczyciel/trener/wykładowca. 1 osoby posiadającej wykształcenie wyższe informatyczne z doświadczeniem w przeprowadzeniu minimum 150 godzin zajęć/szkoleń z zakresu tematyki obsługi komputera. Zamawiający dopuszcza łączenie powyższych kwalifikacji, wykształcenia i doświadczenia osób wskazanych do realizacji zamówienia. UWAGA Jeśli do wykonania zamówienia Zamawiający planuje dołączyć również innych wykładowców, każdy z nich musi posiadać minimum wykształcenie wyższe oraz posiadać minimum 150 godzin doświadczenia jako nauczyciel/trener/wykładowca z zakresu tematyki którą będzie realizował w przedmiotowym zamówieniu. III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa o Zamawiający nie określa szczegółowo wymagań w zakresie ww. warunku. W związku z tym III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Dopuszczalne zmiany warunków umowy oraz określenie warunków tych zmian: Na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. nr 113,poz. 759 ze zm.) zamawiający przewiduje

5 możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w następującym zakresie z zachowaniem niżej wymienionych warunków: ZMIANA WYNAGRODZENIA - POMNIEJSZENIE WYNAGRODZENIA - wysokość wynagrodzenia za wykonanie usługi szkoleniowej będzie mogła ulec zmianie tj. pomniejszeniu, w przypadku przeszkolenia mniejszej niż podana ilość osób. Zamawiający podał w celu ustalenia ceny oferty ilość osób do przeszkolenia. Z przyczyn niezależnych od Zamawiającego (przerwania szkolenia przez osobę skierowaną przez PUP) ilość osób może ulec pomniejszeniu, wobec powyższego Zamawiający zapłaci za faktycznie przeszkoloną liczbę osób a koszty stałe pozostaną bez zmian. Wysokość wynagrodzenia będzie zależała także od ilości osób ubezpieczonych przez Wykonawcę podczas całego szkolenia zgodnie z kosztem zmiennym za ubezpieczenie od NNW przypadające na jednego Uczestnika szkolenia. Również w przypadku poniesienia przez Wykonawcę niższych kosztów dojazdu uczestników na szkolenie niż te wskazane w ofercie, wysokość wynagrodzenia za wykonanie usługi szkoleniowej będzie mogła ulec pomniejszeniu. ZMIANA PERSONELU - Wykonawca może dokonywać zmiany kadry dydaktycznej wskazanej do realizacji zamówienia w ofercie przetargowej, jedynie za uprzednią pisemną zgodą zamawiającego akceptującego nowy personel. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę kadry dydaktycznej w następujących UZASADNIONYCH przypadkach: Śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych kadry dydaktycznej, Niewywiązywania się kadry dydaktycznej z obowiązków wynikających z umowy, Jeżeli zmiana Kadry dydaktycznej stanie się konieczna z jakichkolwiek innych p przyczyn niezależnych od wykonawcy (np. rezygnacji z pracy lub zlecenia), Zamawiający może żądać od Wykonawcy, w formie pisemnej, umotywowanego wniosku, zmiany kadry dydaktycznej, jeżeli uzna że dana osoba nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy, W przypadku zmiany kadry dydaktycznej - poszczególnych nauczycieli, trenerów, wykładowców, nowy nauczyciel, trener, wykładowca musi spełniać wymagania określone dla danego członka kadry dydaktycznej, Występując z wnioskiem o zmianę kadry dydaktycznej Wykonawca zobowiązany będzie wskazać przyczyny niedostępności osoby zastępowanej, a także przedstawić PUP kwalifikacje osoby proponowanej w zastępstwie, wskazać czynności, które będą wykonywane oraz zakres zastępstwa. Wszelkie zmiany umowy w ramach regulacji art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy urząd Pracy w Kartuzach, ul. Mściwoja II 4, Kartuzy stanowisko nr 3. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 11:00, miejsce: Powiatowy urząd Pracy w Kartuzach, ul. Mściwoja II 4, Kartuzy, sekretariat urzędu. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy. IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 5

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach, ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach, ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy, woj. Kartuzy: Realizacja PAKIETU STARTOWEGO Zamówienie realizowane jest w ramach projektu Udany start w dorosłe życie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 7 2013-10-29 14:26 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Szkolenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 7 2014-06-17 14:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197. Ustka: Szkolenie pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja Numer ogłoszenia: 269323-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Oława: usługa przeprowadzenia kursu Przedsiębiorczości (księgowość, kadry i płace, założenie własnej działalności) współfinansowanego przez

Oława: usługa przeprowadzenia kursu Przedsiębiorczości (księgowość, kadry i płace, założenie własnej działalności) współfinansowanego przez 1 z 8 2013-09-11 07:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mops.olawa.ig.pl Oława: usługa przeprowadzenia kursu Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Szubianki 21, 63-200 Jarocin, woj. wielkopolskie, tel. 062 5054606, faks 062 5054606.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Szubianki 21, 63-200 Jarocin, woj. wielkopolskie, tel. 062 5054606, faks 062 5054606. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcprjarocin.pl Jarocin: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu ABC przedsiębiorczości z elementami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn. ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY URZĄD PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM ul. Kanałowa 3 83-200 Starogard Gdański Tel. (58) 56-221-46, 56-223-51, 56-235-39 Fax. (58) 56-258-70 NIP 592-16-12-120 REGON 191950489 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pupgdynia.pl Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zabierzów: Usługi szkoleniowe dla uczestników projektu systemowego Ku samodzielności - praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym z terenu gminy Zabierzów. Projekt realizowany jest przez

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-06-13 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012;

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Cieszyn: Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie cieszyńskim (I) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sejmik.kielce.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sejmik.kielce. Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sejmik.kielce.pl ( BIP) Kielce: kompleksowe zorganizowanie szkoleń wraz z egzaminem

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Tarnobrzeg: Kursy zawodowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Numer ogłoszenia: 219997-2014; data zamieszczenia: 17.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl 1 z 5 2015-03-19 11:34 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Projektowanie przestrzenne z wykorzystaniem programów

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Piotrkowska 4/6, 95-070 Aleksandrów Łódzki, woj. łódzkie, tel. 042 7121611, faks 042 7121611.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Piotrkowska 4/6, 95-070 Aleksandrów Łódzki, woj. łódzkie, tel. 042 7121611, faks 042 7121611. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aleksandrowl.naszops.pl Aleksandrów Łódzki: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cedry-wielkie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cedry-wielkie.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cedry-wielkie.pl Cedry Wielkie: Organizacja kursów: sprzedawcy z obsługą kas fiskalnych,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ops.kluczbork.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ops.kluczbork.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ops.kluczbork.pl Kluczbork: Usługa organizacji i przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu pod

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.strzyzewice.ops.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.strzyzewice.ops.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.strzyzewice.ops.pl Strzyżewice: Organizacja i przeprowadzenie kursów miękkich w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Zabierzów: Usługi szkoleniowe dla uczestników projektu systemowego Ku samodzielności - praca systemowa z rodziną zagroŝoną wykluczeniem społecznym z terenu gminy Zabierzów. Projekt realizowany jest przez

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pomorska.ohp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pomorska.ohp.pl 1 z 8 2012-02-29 14:48 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pomorska.ohp.pl Gdańsk: Zorganizowanie i przeprowadzenie grupowych kursów

Bardziej szczegółowo

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach 26-800 Białobrzegi, ul. Kościelna 103 NIP 798-13-28-300 Tel./fax ( 48 ) 61323 38 www.pzdpbialobrzegi.pl e-mail : pzdpbialobrzegi@post.pl PZDP.272.1.2015

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcpr.zamosc.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcpr.zamosc.pl/index.php? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcpr.zamosc.pl/index.php?co=zampub Zamość: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla uczestników

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbj.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbj.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbj.gov.pl Otwock: Wykonanie modernizacji serwerowni na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych

Bardziej szczegółowo

Strona1. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Strona1. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Strona1 Lisków: Zorganizowanie i przeprowadzenie dowozu osób niepełnosprawnych na wycieczkę integracyjną do Zoo Safarii w Borysewie i konferencję w Ostrowie Wielkopolskim dla uczestników Środowiskowego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Kiszkowo, ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo, woj. wielkopolskie, tel. 061 4297019, faks 061 4297011.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Kiszkowo, ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo, woj. wielkopolskie, tel. 061 4297019, faks 061 4297011. Kiszkowo: Dowozy dzieci i młodzieży szkolnej do placówek oświatowych na terenie Gminy Kiszkowo na okres od 1.09.2015 roku do 31.12.2016 roku w dniach nauki szkolnej z wyłączeniem przerw świątecznych, ferii

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach 25-211 Kielce, ul. Wrzosowa 44 Tel. 41/200-17-50; Faks: 41/200-17-60 www.swietokrzyska.ohp.pl Nr postępowania: POA/271/16/2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na:,,świadczenie usług w ramach projektu Pociąg do aktywności - program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie limanowskim. (zamieszczone w BZP: Numer ogłoszenia: 106373-2014;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iganie.gminasiedlce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iganie.gminasiedlce.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iganie.gminasiedlce.pl Nowe Iganie: Dostawa pomocy i materiałów dydaktycznych do

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stary.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stary.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stary.pl Kraków: świadczenie usług logistycznych i dostaw, w tym najmu hal namiotowych użytkowych

Bardziej szczegółowo