Jak ograniczyć straty powodziowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak ograniczyć straty powodziowe"

Transkrypt

1 Jak ograniczyć straty powodziowe Roman Konieczny Paweł Madej Małgorzata Siudak Biuro ds. Współpracy z Samorządami Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Kraków Strategie zmniejszania strat Trzymać powódź z daleka od ludzi środki techniczne - zbiorniki retencyjne, poldery, suche zbiorniki p.powodziowe, obwałowania itd. Trzymać ludzi z daleka od powodzi środki nietechniczne - ograniczenie rozwoju na terenach zalewowych, przepisy budowlane itd. Nauczyć się Ŝyć z powodzią środki nietechniczne - systemy ostrzeŝeń i reagowania na powódź, przygotowanie do powodzi, edukacja itd. 1

2 Co moŝna zrobić by zmniejszyć straty powodziowe? Na poziomie państwa? Administracja rządowa Strategia działania, prawo, techniczne środki ochrony (planowanie i budowa duŝych obiektów ochrony przeciwpowodziowej), konserwacja koryt oraz renaturyzacja rzek... Ubezpieczenia powodziowe Zaplanowanie i wdroŝenie systemu ubezpieczeń od katastrof naturalnych... Państwowa SłuŜba Hydrologiczno- Meteorologiczna Utrzymywanie systemu monitoringu i osłony kraju przed katastrofami naturalnymi 2

3 Co moŝna zrobić by zmniejszyć straty powodziowe? U siebie - w gminie? Zadania proponowane dla samorządów Odprowadzenie wód i dbałość o zachowanie naturalnej retencji Ograniczanie zabudowy na terenach zalewowych Systemy ostrzegania mieszkańców Plany ograniczania skutków powodzi dla gmin i miejscowości Edukacja i szkolenia 3

4 Odprowadzenie wód i lokalna retencja Konserwacja melioracji Tworzenie lokalnej retencji Konserwacja koryt Utrzymanie naturalnej retencji Ograniczanie zabudowy na terenach zalewowych W wielu krajach wprowadza się podział terenów zalewowych na strefy zasięgu powodzi i uruchamia róŝne mechanizmy ograniczania zabudowy na tych terenach. Strefa A Strefy zalewów powodziowych Trasa powodzi Strefa A Ograniczenia Zakaz jakiejkolwiek zabudowy na trasie powodzi Zakaz budowy obiektów zwiększających zagroŝenie w strefie A (szpitale, szkoły, składowiska odpadów, magazyny środków chemicznych itd.) Ustalenie warunków, jakie muszą spełniać inne obiekty w strefie A 4

5 Dom na terenach zalewowych RZGW wyznacza strefy zagroŝenia powodziowego (gminy powinny wprowadzić te strefy do planów zagospodarowania przestrzennego lub przynajmniej do studium). Mo liwe rozwiązanie przepisy lokalne max. powódź Mo liwe problemy przed zabudową po zabudowie Prawo Budowlane (2002 r.) Wg tej ustawy budynki mieszkalne powinny być wznoszone poza zasięgiem zagroŝeń, takich jak powodzie, osuwiska i inne, chyba, Ŝe spełniają one pewne wymagania zwiększające odporność na te zagroŝenia. System ostrzeŝeń powodziowych Lista zagroŝonych J.Kowalski W.Koza S.Zuta L.Sanka S.Zieba S.Abram L.Waliński W.Marta K.Bies B.Biela J.Klasa

6 Plan ograniczania skutków powodzi Przykład wsi Gorzanów Powódź w 1997 roku 135 hektarów gruntów 81 domów mieszkalnych 100 budynków gosp. 50 km dróg gm. i powiat. 2 mosty zerwane 2 mosty uszkodzone Ewakuowano ok. 300 osób. Łączne straty - 13 mln zł. Porozumienie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Starostwo Powiatowe w Kłodzku, Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka Grupa robocza Sołtys, Ochotnicza StraŜ PoŜarna, radny gminny, Tow. Przyjaciół Gorzanowa, ksiądz, przedstawiciele: gminy, powiatu. Lokalne problemy Plan ograniczania skutków powodzi dla wsi Gorzanów Młynówka 6

7 Plan ograniczania skutków powodzi dla wsi Gorzanów proponowane rozwiązania Plan poprawy stanu koryta Nysy Kłodzkiej i dopływów (RZGW, Starostwo Powiatowe, WZMiUW, mieszkańcy) System ostrzegania (Starostwo Powiatowe, UMiG Bystrzyca Kłodzka, Gorzanów, mieszkancy) Doradztwo co moŝna zrobić, by być przygotowanym do powodzi (Starostwo, UMiG Bystrzyca Kłodzka) Edukacja dzieci (szkoła w Gorzanowie) Plan ewakuacji dla Gorzanowa 7

8 StraŜnicy powodziowi Zadania straŝników ostrzegać sąsiadów aktualizować numery telefonów udostępniać informację doradzać, jak moŝna ochronić dom i dobytek Problemy z reagowaniem Czy moŝesz sam zmniejszyć swoje straty? proent procent przed powodzią podczas powodzi Jestem Nie jestem procent Kto moŝe ci pomóc? 0 państwo gmina ja sam (w oparciu o badania przeprowadzone po powodzi w 1997 roku) Czy przed 1997 rokiem wiedziałeś, Ŝe mieszkasz na terenach zagroŝonych? tak nie Wieś 1 Wieś 2 Nikt nas nie poinformował, Ŝe moŝe być tak źle. Nie wiem czemu, bo ludzie między sobą mówili, Ŝe moŝe być powódź, ale mnie nawet nie przyszło do głowy, Ŝe to dotrze aŝ tutaj. relacja jednego z mieszkańców 8

9 Pasywność zagroŝonych mieszkańców Przyczyny niechęci do ewakuacji Jakie są przyczyny niechęci ludzi do ewakuacji? Brak wiedzy o zagroŝeniu Brak pewności, Ŝe pozostawiony dobytek będzie chroniony. Większość ludzi mówi o lęku o pozostawiony dobytek. Brak rzetelnej informacji, jak będzie on chroniony powodował, Ŝe ludzie zostawali w domach. Brak punktów ewakuacji w kaŝdej miejscowości. Często w gminie jest tylko jeden punkt ewakuacji. Ludzie niechętnie oddalają się od pozostawionego domu i dobytku. Brak wiedzy o źródłach ostrzeŝeń i sposobach zachowania Z badań wynika, Ŝe ludzie nie wiedzieli nic o sposobach ostrzegania, nie znali dróg ewakuacji i punktów ewakuacyjnych. Polska - systemy reagowania Podstawowe informacje o planach reagowania: 64% powiatów posiada plany reagowania kryzysowego na wypadek powodzi, 87,5-95,99% powiatów zakłada, Ŝe w czasie kryzysu podstawą łączności będzie telefonia stacjonarna, ale tylko 35-42% powiatów opracowało plany na wypadek przerw w dostawach prądu, gazu, wody czy przerwania łączności w powiatach przeznacza się na bezpieczeństwo średnio około 80 groszy na mieszkańca Zawartość planów reagowania: większość badanych gmin opracowało (głównie po powodzi 1997) mapy zalewów, podstawowym elementem lokalnych planów reagowania jest zorganizowana ewakuacja plany gminne (równieŝ powiatowe i wojewódzkie) nie zawierają planu działań prewencyjnych plany traktują zagroŝonych ludzi przedmiotowo - w Ŝadnym z działań nie są oni partnerami do współpracy Dobre przykłady: wyznaczanie dróg oraz miejsc ewakuacji samochodów, sprzętu i zwierząt, uwzględnienie organizacji pomocy sąsiedzkiej w planach reagowania, działania informacyjne i edukacyjne - wydawnictwa Badania Departamentu Bezpieczeństwa Powszechnego r., badania i analizy IMGW - projekt OSIRIS 9

10 Ograniczanie skutków powodzi w domu Ocena jakie jest zagroŝenie Jak głęboka moŝe być woda, czy jest szybko płynąca, czy najpierw zalewa okolicę a potem dom, itd (źródła informacji: rodzina, sąsiedzi) Jakie sa przewidziane w planie gminny sposoby ostrzegania, jakie miejsca ewakuacji, drogi ewakuacji itd.. (źródła informacji: gminne centrum reagowania) Czy moŝna coś zrobić wcześniej by ograniczyć straty Zmiana urządzenia domu, przygotowanie domu do powodzi (metoda na sucho, na mokro ) Jak reagować na ostrzeganie Skąd brać informacje o sytuacji? Co zabrać z domu? Jak będziemy się ewakuować? Jak będziemy się kontaktować? Co zrobić przed wyjściem z domu? Co robić po powrocie do domu? Co przewiduje plan dla gminy? Edukacja i informowanie Edukacja Informowanie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie Internet Plany ewakuacji samorząd lokalny OstrzeŜenia Programy, konkursy, filmy, broszury 10

11 Co moŝna zrobić by zmniejszyć straty powodziowe? U siebie - w domu? Jak sobie radzić z budynkami? Przeniesienie obiektu Podniesienie obiektu na palach Wyburzenie obiektu Zabezpieczenie wnętrza obiektu przed zniszczeniem przez wodę Zabezpieczenie obiektu przed dostępem wody do wnętrza (uszczelnienie) Podniesienie obiektu na ścianach Zabezpieczenie obiektu wałem ziemnym lub ścianką przeciwpowodziową 11

12 Zabezpieczenie domu na sucho Elementy uszczelnienia domu tymczasowe lub stałe osłony na drzwi wejściowe, ogrodowe i piwniczne zewnętrzna izolacja murów cegłą ceramiczną lub innym uszczelnieniem do wys. wody 1% zabezpieczenie kanalizacji i odwodnień przed cofaniem się ścieków i wody Zabezpieczenie domu na mokro Plusy: Zapewnia bezpieczeństwo budynku i dobytku Niskie koszty (niŝsze od innych metod) Łatwość wdroŝenia, w sensie technicznym KOSZT: Koszt zabezpieczenia na mokro budynku o wymiarach 12m na 8m z płytkim podpiwniczeniem o głębokości 1,2 m wynosi około 3250 USD. Dla 2 krotnie większej głębokości wynosi 3 razy więcej. Minusy: Konieczność konserwacji Ograniczenia wykorzystania przestrzeni domowej Konieczność wypompowania wody zaraz po powodzi Konieczność odkaŝania po powodzi Zawilgocenie domu 12

13 Obwałowania i ścianki stałe Zwiększenie stabilności muru poprzez specjalny fundament Nachylenie skarp 1:2 lub 1:3 Pompa do odprowadzania wody Zabezpieczenie (zawór zwrotny) na kanalizacji Obwałowania i ścianki stałe Najczęściej stosowane rozwiązania w Polsce: montaŝ zaworów na sieci kanalizacyjnej uszczelnienie domu przed dostępem wody Budowa ścianek osłonowych 13

14 Metody zabezpieczania Pola aktywności mieszkańców Odprowadzenie wody z okolic domu (rynny i rury spustowe, nachylenie terenu od domu, odprowadzenie wody z okolic domu itd.) Przygotowanie domów i dobytku do powodzi (stosowanie materiałów wodoodpornych, stosowanie osłon na okna i drzwi, instalacja elektryczna, i inne metody) Organizacja Ŝycia w domu na terenach zagroŝonych (wartościowe sprzęty i dobytek na wyŝszych kondygnacjach, Przygotowanie do ewakuacji (rodzinny plan ewakuacji: co zabrać z sobą, kiedy i gdzie się ewakuować ) Likwidacja skutków powodzi (powrót do domu i przystosowanie go do Ŝycia: sprawdzenie konstrukcji, sprawdzenie instalacji, woda pitna, higiena, itd.) 14

15 Sukces zaleŝy od współpracy 15

Wykład Nauczmy się żyć z powodzią. Autorzy Roman Konieczny Małgorzata Siudak

Wykład Nauczmy się żyć z powodzią. Autorzy Roman Konieczny Małgorzata Siudak Wykład Nauczmy się żyć z powodzią Autorzy Roman Konieczny Małgorzata Siudak 2010 Slajd 1. Nauczmy się żyć z powodzią em wykładu zatytułowanego Nauczmy się żyć z powodzią jest pokazanie, co ludzie mieszkający

Bardziej szczegółowo

Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej

Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej Załącznik 1 Do Projektu Polityki wodnej państwa 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016) KRAJOWY ZARZĄD GOSPODARK WODNEJ 2010 SPS TREŚC. STAN ZASOBÓW WODNYCH ORAZ

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA POWIAT MIECHOWSKI WRZESIEŃ 7 ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KATOWICACH CENTRUM GOSPODARKI ODPADAMI

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego. Warszawa, 2013

Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego. Warszawa, 2013 Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego Warszawa, 2013 1 Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego 1. Wstęp 2 2. Wykaz skrótów 3 3. Cel i

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r.

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r. MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r. Spis treści:

Bardziej szczegółowo

STAN PRZYGOTOWANIA PAŃSTWA DO SEZONU ZIMOWEGO 2013/2014

STAN PRZYGOTOWANIA PAŃSTWA DO SEZONU ZIMOWEGO 2013/2014 STAN PRZYGOTOWANIA PAŃSTWA DO SEZONU ZIMOWEGO 2013/2014 WYDZIAŁ ANALIZ RCB GRUDZIEŃ 2013 1 SPIS TREŚCI I. STRESZCZENIE RAPORTU... 3 II. ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE W SEZONIE ZIMOWYM... 4 III. PROGNOZOWANE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem powodziowym to proces, a nie jednorazowe przedsięwzięcie

Zarządzanie ryzykiem powodziowym to proces, a nie jednorazowe przedsięwzięcie Zarządzanie ryzykiem powodziowym to proces, a nie jednorazowe przedsięwzięcie Z dr. hab. inż. Zbigniewem Kledyńskim, prof. PW, kierownikiem Zakładu Budownictwa Wodnego i Hydrauliki Wydziału Inżynierii

Bardziej szczegółowo

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji VII. REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji Realizacja zadań wytyczonych w Programie Ochrony Środowiska i Programie Gospodarki Odpadami wiąże się z wysokimi

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

VII. REALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

VII. REALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 7.1. Zarządzanie Planem Gospodarki Odpadami Warunkiem realizacji zadań nakreślonych w Planie Gospodarki Odpadami jest ustalenie systemu zarządzania Planem. Zarządzanie Planem odbywa się z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Projekt załoŝeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Świdnica

Projekt załoŝeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Świdnica Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 dla rozwoju Polski Projekt załoŝeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce 2012 Z A T W I E R D Z A M SZEF OBRONY CYWILNEJ KRAJU KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce Stan na dzień 31 grudnia 2011 r. Opracowano w Biurze do

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH

WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH Hauraton Polska Sp. z o.o. Ul. Kasztelańska 37 60-316 Poznań Tel.: 061/ 66 25 444 Fax: 061/ 66 25 440 e-mail: hauraton@hauraton.com.pl www.hauraton.com Stan prawny na

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady postępowania ludności W przypadku wystąpienia różnych zagrożeń

Ogólne zasady postępowania ludności W przypadku wystąpienia różnych zagrożeń Starostwo Powiatowe w Kluczborku Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia Ogólne zasady postępowania ludności W przypadku wystąpienia różnych zagrożeń Kluczbork, 2013 r.

Bardziej szczegółowo

ZASADY POSTĘPOWANIA I ZACHOWANIA SIĘ NA WYPADEK RÓŻNYCH ZAGROŻEŃ

ZASADY POSTĘPOWANIA I ZACHOWANIA SIĘ NA WYPADEK RÓŻNYCH ZAGROŻEŃ URZĄD GMINY RUDZINIEC ZASADY POSTĘPOWANIA I ZACHOWANIA SIĘ NA WYPADEK RÓŻNYCH ZAGROŻEŃ www.rudziniec.pl e-mail: gmina@rudziniec.pl RUDZINIEC 2011 Opracował: Inspektor ds. Obrony Cywilnej Szanowny Czytelniku

Bardziej szczegółowo

Tytuł KRAJOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Tytuł KRAJOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Tytuł KRAJOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 2013 Spis treści WSTĘP..4 CZĘŚĆ I PLAN GŁÓWNY.6 Charakterystyka zagrożeń oraz ocena ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących infrastruktury krytycznej... 7 POWÓDŹ...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 - aktualizacja Programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku

Bardziej szczegółowo

Program wodno środowiskowy kraju

Program wodno środowiskowy kraju Projekt Program wodno środowiskowy kraju Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zamówienie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Szanowni Państwo, Program

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce 2011 SZEF OBRONY CYWILNEJ KRAJU KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce Raport - stan na dzień 31 grudnia 2010 r. Opracowano w Biurze do spraw Ochrony

Bardziej szczegółowo

Przygotowani na każdy wypadek

Przygotowani na każdy wypadek Ważne telefony Ważne telefony Policja (Polizei) 110 Przygotowani na każdy wypadek Prewencja i samopomoc w nagłych wypadkach i sytuacjach szczególnych Straż pożarna (Feuerwehr) 112 Lekarz dyżurny (Ärztlicher

Bardziej szczegółowo

Na podstawie jakich aktów prawnych WZMiUW realizuje swoje zadania statutowe?

Na podstawie jakich aktów prawnych WZMiUW realizuje swoje zadania statutowe? Zasady prowadzenia inwestycji wodnych w Polsce (roboty melioracyjne konserwacyjne i inwestycyjne wykonywane przez WZMiUW) Na podstawie jakich aktów prawnych WZMiUW realizuje swoje zadania statutowe? 1.

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska dla gminy Jedlińsk na lata 2009 2012 z perspektywą na lata 2013-2016

Program ochrony środowiska dla gminy Jedlińsk na lata 2009 2012 z perspektywą na lata 2013-2016 Program ochrony środowiska dla gminy Jedlińsk na lata 2009 2012 z perspektywą na lata 2013-2016 Jedlińsk, 2009 r. 1. WPROWADZENIE... 4 2. METODYKA OPRACOWANIA PROGRAMU... 5 3. CHARAKTERYSTYKA GMINY...

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r.

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/112 Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z z dnia 18 lipca 2001 r. 2005 r. Nr 239, poz. 2019, Nr 267, poz. Prawo wodne 1) 2255, z 2006 r. Nr 170,

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo

Polish language version

Polish language version by the European Union Project part-financed BSR INTERREG III B project Promoting Spatial Development by Creating COMmon MINdscapes The Republic of POLAND Polish language version II System planowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY MORĄG

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY MORĄG PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY MORĄG Olsztyn, sierpień 2012 Wykonanie: WARMIŃSKO MAZURSKA AGENCJA ENERGETYCZNA Sp. z o.o. ul. Kopernika 46A 10-513

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT, PODSTAWA, ZAKRES I CEL SPORZĄDZENIA RAPORTU...4

PRZEDMIOT, PODSTAWA, ZAKRES I CEL SPORZĄDZENIA RAPORTU...4 1. PRZEDMIOT, PODSTAWA, ZAKRES I CEL SPORZĄDZENIA RAPORTU...4 2. PODSTAWY PRAWNE WYKONANIA RAPORTU...4 3. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA...4 3.1. Lokalizacja przedsięwzięcia...4 3.2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r.

USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/132 USTAWA Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z z dnia 18 lipca 2001 r. 2005 r. Nr 239, poz. 2019, Nr 267, poz. Prawo wodne 1) 2255, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658,

Bardziej szczegółowo

Raport z przebiegu projektu Dialog Społeczny Polskiego LNG

Raport z przebiegu projektu Dialog Społeczny Polskiego LNG Raport z przebiegu projektu Dialog Społeczny Polskiego LNG Grudzień 2013 roku Raport z przebiegu projektu Dialog Społeczny Polskiego LNG Spis treści Strona 3 Strona 6 Strona 9 Strona 12 Strona 13 DIALOG

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla miasta Stargard Szczeciński na lata 2010-2012, z perspektywą na lata 2013-2016.

Program Ochrony Środowiska dla miasta Stargard Szczeciński na lata 2010-2012, z perspektywą na lata 2013-2016. Załącznik nr 1 do uchwały Nr IV/43/2011 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 25 stycznia 2011 r. Prezydent Miasta Stargard Szczeciński Program Ochrony Środowiska dla miasta Stargard Szczeciński

Bardziej szczegółowo