ustalam środowiskowe uwarunkowania zgody na:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ustalam środowiskowe uwarunkowania zgody na:"

Transkrypt

1 RGNiOŚ Oleśnica, dnia 29 maja 2012 r. DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 3, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), a także 3 ust. 1 pkt 70 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz ze zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o., ul. Kopernika 13, Oleśnica, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko bez przeprowadzania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, polegającego na wykonaniu studni głębinowej w Stacji Uzdatniania Wody w Świerznej, na działce nr 136/2 obrębu Świerzna ustalam środowiskowe uwarunkowania zgody na: 1. Realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. - wykonanie studni głębinowej w Stacji Uzdatniania Wody w Świerznej, na działce nr 136/2 obrębu Świerzna. Działka o numerze ewidencyjnym 136/2 obrębu Świerzna obejmuje powierzchnię 0,45 ha. Cała Stacja Uzdatniania Wody wraz ze studniami nr 1 i nr 2 jak i studnią zapasową 1z mieści się w granicach tej nieruchomości. Działka jest zabudowana budynkiem technicznym o powierzchni ok. 70 m2 oraz zbiornikami na wodę o powierzchni ok. 100 m2. Ponadto na

2 działce znajduje się droga wewnętrzna. W ok. 90 % działka porośnięta jest roślinnością różnego rodzaju trawami. Przedmiotowa inwestycja będzie polegała na wykonaniu studni głębinowej w Stacji Uzdatniania Wody w Świerznej na terenie działki o numerze ewidencyjnym 136/2 obrębu Świerzna, gmina Oleśnica, w obrębie ogrodzonego, zagospodarowanego terenu ujęcia wody, gdzie eksploatowane są już dwie studnie głębinowe nr 1 i nr 2 oraz stacja uzdatniania wody. Przedmiotowa studnia będzie pracowała w ramach zatwierdzonych zasobów wód podziemnych. Zasoby zatwierdzone jest to maksymalna ilość wody, jaką możn pobrać z danego ujęcia przez zakład je eksploatujący bez szkody dla jego zasobów nieodnawialnych. Studnia stanowić będzie zapasowe źródło wody w Stacji Uzdatniania Wody w Świerznej dla potrzeb zasilania wodociągu wiejskiego w miejscowości Świerzna, Smolna, Ligota Wielka i Gręboszyce. Ujmowała będzie wody podziemne w ilości 60 m3/h przy depresji 1,9m. Przedmiotowa studnia będzie miała charakter i budowę taką jak eksploatowane studnie nr 1 i nr 2, jednakże pracować będzie tylko w trybie awaryjnym oraz przy stwierdzeniu braku wody w działających studniach, w związku z czym jej wykonanie i włączenie do eksploatacji nie wpłynie na ogólną wysokość poboru wody z tego ujęcia. Planowana studnia będzie zlokalizowana w odległości około m od studni nr 1. Nie istnieje konieczność wyznaczenia strefy ochrony bezpośredniej studni, ponieważ będzie się ona znajdować w obrębie już ogrodzonego i zagospodarowanego terenu ujęcia wody, gdzie są wyznaczone strefy ochrony bezpośredniej dla studni eksploatowanych nr 1 i nr 2. W promieniu zasięgu wytworzonego leja depresji nie znajdują się żadne ujęcia wody, na które eksploatacja studni mogłaby niekorzystanie oddziaływać. W toku prowadzonego postępowania rozpatrzono warianty przedsięwzięcia. wariant I Zaplanowano budowę nowej stacji uzdatniania wody wraz z nowymi ujęciami wody pitnej (nowe studnia głębinowe). wariant II Projektowane jest wykonanie nowej studni głębinowej w obrębie istniejącej stacji uzdatniania wody w miejscowości Świerzna. Lokalizacja studni na podstawie zatwierdzonych zasobów wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowości Świerzna. Umożliwi to wykorzystanie istniejących urządzeń uzdatniania wody oraz funkcjonującej stacji i jej wyposażenia.

3 wariant III Rozważono wariant niepodejmowania działań inwestycyjnych związanych z wykonaniem nowej studni głębinowej. W każdym z powyższych wariantów rozpatrywano zarówno aspekty środowiskowe jak również efekty technologiczne i ekonomiczne. Za podjęciem działań modernizacyjnych przemawiają przede wszystkim właśnie aspekty środowiskowe. Aby sprostać istniejącemu zapotrzebowaniu na wodę pitną należy zachować możliwości poboru wody w obecnych ilościach w dłuższej perspektywie czasowej przy możliwie najmniejszej ingerencji w środowisko, nie zwiększając obszaru oddziaływania przedsięwzięcia. Analiza wykazała, że wariant II wydaje się najbardziej optymalny ponieważ będzie możliwe: wykorzystanie potwierdzonych zasobów wody pitnej w ilości zabezpieczającej obecne zapotrzebowanie wody pitnej; wykorzystanie istniejących urządzeń i zasobów funkcjonującej stacji uzdatniania wody pozwalających na spełnienie odpowiednich standardów technologicznych; zachowanie obecnego obszaru oddziaływania przedsięwzięcia z uwagi na zastąpienie dotychczasowej studni głębinowej do poboru wody pitnej, przedmiotową studnią zlokalizowaną na obszarze tej samej działki ewidencyjnej (strefa ochronna ujęcia pokrywa się z ustanowioną strefą ochronną istniejących ujęć brak konieczności ustanawiania nowych stref ochronnych); zachowanie istniejącej infrastruktury (m.in. przyłącze energetyczne), obsługi komunikacyjnej do stacji uzdatniania wody co minimalizuje oddziaływanie na środowisko związane z realizacją inwestycji. Wariant nr I jest rozwiązaniem bardziej kosztownym, powodującym konieczność wybudowania nowej stacji uzdatniania wody z odpowiednimi urządzeniami i infrastrukturą techniczną. Pozwoliłby na kompleksowe zabezpieczenie potrzeb związanych z dostawą wody pitnej do odbiorców, jednakże, zatwierdzone zasoby wodne potwierdzają, że ujęcia w obrębie istniejącej stacji również zabezpieczają to zapotrzebowanie. Realizacja wariantu nr III (brak inwestycji) może skutkować przerwami w dostawie wody pitnej do odbiorców. W związku z powyższym do realizacji przyjęto wariant II. Przemawia za tym również: brak ścieków technologicznych do środowiska odprowadzane są jedynie sklarowane wody popłuczne, o parametrach czystej wody użytkowej;

4 niewielka ilość płynnych odpadów technologicznych odprowadzanych do szczelnego zbiornika bezodpływowego; brak emisji energetycznej; całkowity brak emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych; odprowadzenie czystych wód opadowych bezpośrednio do gruntu w sposób najbardziej zbliżony do naturalnego; zanieczyszczone ścieki opadowe nie występują; Rodzaje i przewidywana ilość wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko: ilość i sposób odprowadzania ścieków socjalno-bytowych ścieki socjalno bytowe nie będą powstawać ze względu na rodzaj przedsięwzięcia; ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych w obszarze zakładu będą powstawać ścieki technologiczne wody popłuczne pochodzące z płukania filtrów, jednak ma to związek z funkcjonowaniem całej Stacji Uzdatniania Wody, a nie z przedmiotową studnią; odpady w związku z wykonaniem studni i jej funkcjonowaniem nie będzie odpadów. Powstaną one w związku z funkcjonowaniem Stacji Uzdatniania Wody. Będą to odpady opakowaniowe, sorbenty, węgiel aktywny, osady z klarowania wody. sama studnia głębinowa nie powoduje emisji hałasu jednak działalność SUW, w szczególności pomp głębinowych i w hydroforni powoduje niską emisję hałasu na poziomie nieuciążliwym dla środowiska. W procesie uzdatniania wody praktycznie nie występuje zużycie surowców. Zużywane będą jedynie materiały eksploatacyjne takie jak chlorek sodu w pastylkach do wytwarzania podchlorynu sodu w ilości ok. 3,5 kg soli na 1 kg chloru. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię wynosi: elektryczna ok. 5 kw mocy przyłączeniowej; cieplna budynek ogrzewany będzie okresowo energią elektryczną; gazowa nie przewiduje się używania gazu do celów grzewczych lub technologicznych. Projektowana eksploatacja prowadzona będzie w obszarze użytkowanym rolniczo, który nie wyróżnia się walorami przyrodniczymi. W zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszary wybrzeży, obszary przylegające do jezior, obszary górskie, obszary leśne a także obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk

5 lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz ze zm.). Najbliżej położony obszar mający znaczenie dla Wspólnoty projektowany Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000 Dolina Oleśnicy i Potoku Boguszyckiego PLH znajduje się w odległości ok. 4,5 km. Z uwagi na charakter przedsięwzięcia, zakres planowanych prac, oraz lokalizację przedmiotowego przedsięwzięcia na terenie aktualnie eksploatowanego ujęcia wody i stacji uzdatniania wody, inwestycja nie powinna oddziaływać na środowisko przyrodnicze, w tym na obszar Natura Nie wystąpi również transgraniczne oddziaływanie na środowisko gdyż najbliższa odległość do granicy kraju wynosi około 90 km. Nie wystąpi kumulowanie się oddziaływań ponieważ w pobliżu SUW nie występują inne przedsięwzięcia ddziałujące na środowisko. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się ok. 700 m od SUW. Dla działki o numerze ewidencyjnym 136/2 obrębu Świerzna nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Uzasadnienie Wnioskiem z dnia r., Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Kopernika 13, Oleśnica, zwróciło się z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na wykonaniu studni głębinowej w Stacji Uzdatniania Wody w Świerznej, na działce nr 136/2 obrębu Świerzna. Zgodnie z 3 ust. 1 pkt 70 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz ze zm.), projektowane przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stwierdza organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W związku z art. 64 ust. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Z 2008 r., Nr 199, poz. 1227), w toku postępowania wystąpiono o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnicy.

6 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnicy postanowieniem nr pisma ZNS-MP-61-8/12 z dnia 17 kwietnia 2012 r. - wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko projektowanego przedsięwzięcia. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu postanowieniem nr WOOŚ JNK z dnia 30 kwietnia 2012 r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn. wykonanie studni głębinowej w Stacji Uzdatniania Wody w Świerznej" nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Dnia 08 maja 2012 r. Wójt Gminy Oleśnica wydał postanowienie Nr RGNiOŚ stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. W sprawie ustalono co następuje: Działka o numerze ewidencyjnym 136/2 obrębu Świerzna obejmuje powierzchnię 0,45 ha. Cała Stacja Uzdatniania Wody wraz ze studniami nr 1 i nr 2 jak i studnią zapasową 1 z mieści się w granicach tej nieruchomości. Działka jest zabudowana budynkiem technicznym o powierzchni ok. 70 m2 oraz zbiornikami na wodę o powierzchni ok. 100 m2. Ponadto na działce znajduje się droga wewnętrzna. W ok. 90 % działka porośnięta jest roślinnością różnego rodzaju trawami. Przedmiotowa inwestycja będzie polegała na wykonaniu studni głębinowej w Stacji Uzdatniania Wody w Świerznej na terenie działki o numerze ewidencyjnym 136/2 obrębu Świerzna, gmina Oleśnica, w obrębie ogrodzonego, zagospodarowanego terenu ujęcia wody, gdzie eksploatowane są już dwie studnie głębinowe nr 1 i nr 2 oraz stacja uzdatniania wody. Przedmiotowa studnia będzie pracowała w ramach zatwierdzonych zasobów wód podziemnych. Zasoby zatwierdzone jest to maksymalna ilość wody, jaką możn pobrać z danego ujęcia przez zakład je eksploatujący bez szkody dla jego zasobów nieodnawialnych. Studnia stanowić będzie zapasowe źródło wody w Stacji Uzdatniania Wody w Świerznej dla potrzeb zasilania wodociągu wiejskiego w miejscowości Świerzna, Smolna, Ligota Wielka i Gręboszyce. Ujmowała będzie wody podziemne w ilości 60 m3/h przy depresji 1,9m. Przedmiotowa studnia będzie miała charakter i budowę taką jak eksploatowane studnie nr 1 i nr 2, jednakże pracować będzie tylko w trybie awaryjnym oraz przy stwierdzeniu braku wody w działających studniach, w związku z czym jej wykonanie i włączenie do eksploatacji nie wpłynie na ogólną wysokość poboru wody z tego ujęcia.

7 Planowana studnia będzie zlokalizowana w odległości około m od studni nr 1. Nie istnieje konieczność wyznaczenia strefy ochrony bezpośredniej studni, ponieważ będzie się ona znajdować w obrębie już ogrodzonego i zagospodarowanego terenu ujęcia wody, gdzie są wyznaczone strefy ochrony bezpośredniej dla studni eksploatowanych nr 1 i nr 2. W promieniu zasięgu wytworzonego leja depresji nie znajdują się żadne ujęcia wody, na które eksploatacja studni mogłaby niekorzystanie oddziaływać. W toku prowadzonego postępowania rozpatrzono warianty przedsięwzięcia. wariant I Zaplanowano budowę nowej stacji uzdatniania wody wraz z nowymi ujęciami wody pitnej (nowe studnia głębinowe). wariant II Projektowane jest wykonanie nowej studni głębinowej w obrębie istniejącej stacji uzdatniania wody w miejscowości Świerzna. Lokalizacja studni na podstawie zatwierdzonych zasobów wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowości Świerzhna. Umożliwi to wykorzystanie istniejących urządzeń uzdatniania wody oraz funkcjonującej stacji i jej wyposażenia. wariant III Rozważono wariant niepodejmowania działań inwestycyjnych związanych z wykonaniem nowej studni głębinowej. W każdym z powyższych wariantów rozpatrywano zarówno aspekty środowiskowe jak również efekty technologiczne i ekonomiczne. Za podjęciem działań modernizacyjnych przemawiają przede wszystkim właśnie aspekty środowiskowe. Aby sprostać istniejącemu zapotrzebowaniu na wodę pitną należy zachować możliwości poboru wody w obecnych ilościach w dłuższej perspektywie czasowej przy możliwie najmniejszej ingerencji w środowisko, nie zwiększając obszaru oddziaływania przedsięwzięcia. Analiza wykazała, że wariant II wydaje się najbardziej optymalny ponieważ będzie możliwe: wykorzystanie potwierdzonych zasobów wody pitnej w ilości zabezpieczającej obecne zapotrzebowanie wody pitnej; wykorzystanie istniejących urządzeń i zasobów funkcjonującej stacji uzdatniania wody pozwalających na spełniebnie odpowiednich standardów technologicznych; zachowanie obecnego obszaru oddziaływania przedsięwzięcia z uwagi na zastąpienie dotychczasowej studni głębinowej do poboru wody pitnej, przedmiotową studnią zlokalizowaną na obszarze tej samej działki ewidencyjnej (strefa ochronna ujęcia pokrywa się

8 z ustanowioną strefą ochronną istniejących ujęć brak konieczności ustanawiania nowych stref ochronnych); zachowanie istniejącej infrastruktury (m.in. przyłącze energetyczne), obsługi komunikacyjnej do stacji uzdatniania wody co minimalizuje oddziaływanie na środowisko związane z realizacją inwestycji. Wariant nr I jest rozwiązaniem bardziej kosztownym, powodującym konieczność wybudowania nowej stacji uzdatniania wody z odpowiednimi urządzeniami i infrastrukturą techniczną. Pozwoliłby na kompleksowe zabezpieczenie potrzeb związanych z dostawą wody pitnej do odbiorców, jednakże, zatwierdzone zasoby wodne potwierdzają, że ujęcia w obrębie istniejącej stacji również zabezpieczają to zapotrzebowanie. Realizacja wariantu nr III (brak inwestycji) może skutkować przerwami w dostawie wody pitnej do odbiorców. W związku z powyższym do realizacji przyjęto wariant II. Przemawia za tym również: brak ścieków technologicznych do środowiska odprowadzane są jedynie sklarowane wody popłuczne, o parametrach czystej wody użytkowej; niewielka ilość płynnych odpadów technologicznych odprowadzanych do szczelnego zbiornika bezodpływowego; brak emisji energetycznej; całkowity brak emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych; odprowadzenie czystych wód opadowych bezpośrednio do gruntu w sposób najbardziej zbliżony do naturalnego; zanieczyszczone ścieki opadowe nie występują; Rodzaje i przewidywana ilość wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko: ilość i sposób odprowadzania ścieków socjalno-bytowych ścieki socjalno bytowe nie będą powstawać ze względu na rodzaj przedsięwzięcia; ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych w obszarze zakładu będą powstawać ścieki technologiczne wody popłuczne pochodzące z płukania filtrów, jednak ma to związek z funkcjonowaniem całej Stacji Uzdatniania Wody a nie z przedmiotową studnią; odpady w związku z wykonaniem studni i jej funkcjonowaniem nie będzie odpadów. Powstaną one w związku z funkcjonowaniem Stacji Uzdatniania Wody. Będą to odpady opakowaniowe, sorbenty, węgiel aktywny, osady z klarowania wody.

9 sama studnia głębinowa nie powoduje emisji hałasu jednak działalność SUW, w szczególności pomp głębinowych i w hydroforni powoduje niską emisję hałasu na poziomie nieuciążliwym dla środowiska. W procesie uzdatniania wody praktycznie nie występuje zużycie surowców. Zużywane będą jedynie materiały eksploatacyjne takie jak chlorek sodu w pastylkach do wytwarzania podchlorynu sodu w ilości ok. 3,5 kg soli na 1 kg chloru. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię wynosi: elektryczna ok. 5 kw mocy przyłączeniowej; cieplna budynek ogrzewany będzie okresowo energią elektryczną; gazowa nie przewiduje się używania gazu do celów grzewczych lub technologicznych. W zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszary wybrzeży, obszary przylegające do jezior, obszary górskie, obszary leśne a także obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody (Dz. U. Z 2009 r., Nr 151, poz ze zm.). Najbliżej położony obszar mający znaczenie dla Wspólnoty projektoewany Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000 Dolina Oleśnicy i Potoku Boguszyckiego PLH znajduje się w odległości ok. 4,5 km. Z uwagi na charakter przedsięwzięcia, zakres planowanych prac, oraz lokalizację przedmiotowego przedsięwzięcia na terenie aktualnie eksploatowanego ujęcia wody i stacji uzdatniania wody, inwestycja nie powinna oddziaływać na środowisko przyrodnicze, w tym na obszar Natura Nie wystąpi również transgraniczne oddziaływanie na środowisko gdyż najbliższa odległość do granicy kraju wynosi około 90 km. Nie wystąpi kumulowanie się oddziaływań ponieważ w pobliżu SUW nie występują inne przedsięwzięcia ddziałujące na środowisko. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się ok. 700 m od SUW. Dla działki o numerze ewidencyjnym 136/2 obrębu Świerzna nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Mając powyższe na uwadze oraz zgodnie z w/w opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnicy oraz opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, stwierdzono, że charakterystyka, usytuowanie, jak również rodzaj i skala oddziaływania na środowisko, nie uzasadniają konieczności przeprowadzenia oceny

10 oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia. Przedmiotowa inwestycja ze względu na zakres, cel i lokalizację nie wpłynie znacząco na środowisko przyrodnicze. Pouczenie Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, pl. Powstańców Warszawy 1, Wrocław, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Załączniki: 1. Charakterystyka przedsięwzięcia załącznik nr Karta informacyjna przedsięwzięcia Wójt (-) Marcin Kasina

11 Załącznik nr 1 do decyzji RGNiOŚ z dnia 29 maja 2012 r. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia Przedsięwzięcie pn. - wykonanie studni głębinowej w Stacji Uzdatniania Wody w Świerznej będzie zlokalizowane na działce nr 136/2 obrębu Świerzna. Działka o numerze ewidencyjnym 136/2 obrębu Świerzna obejmuje powierzchnię 0,45 ha. Cała Stacja Uzdatniania Wody wraz ze studniami nr 1 i nr 2 jak i studnią zapasową 1 z mieści się w granicach tej nieruchomości. Działka jest zabudowana budynkiem technicznym o powierzchni ok. 70 m2 oraz zbiornikami na wodę o powierzchni ok. 100 m2. Ponadto na działce znajduje się droga wewnętrzna. W ok. 90 % działka porośnięta jest roślinnością różnego rodzaju trawami. Przedmiotowa inwestycja będzie polegała na wykonaniu studni głębinowej w Stacji Uzdatniania Wody w Świerznej na terenie działki o numerze ewidencyjnym 136/2 obrębu Świerzna, gmina Oleśnica, w obrębie ogrodzonego, zagospodarowanego terenu ujęcia wody, gdzie eksploatowane są już dwie studnie głębinowe nr 1 i nr 2 oraz stacja uzdatniania wody. Przedmiotowa studnia będzie pracowała w ramach zatwierdzonych zasobów wód podziemnych. Zasoby zatwierdzone jest to maksymalna ilość wody, jaką możn pobrać z danego ujęcia przez zakład je eksploatujący bez szkody dla jego zasobów nieodnawialnych. Studnia stanowić będzie zapasowe źródło wody w Stacji Uzdatniania Wody w Świerznej dla potrzeb zasilania wodociągu wiejskiego w miejscowości Świerzna, Smolna, Ligota Wielka i Gręboszyce. Ujmowała będzie wody podziemne w ilości 60 m3/h przy depresji 1,9m. Przedmiotowa studnia będzie miała charakter i budowę taką jak eksploatowane studnie nr 1 i nr 2, jednakże pracować będzie tylko w trybie awaryjnym oraz przy stwierdzeniu braku wody w działających studniach, w związku z czym jej wykonanie i włączenie do eksploatacji nie wpłynie na ogólną wysokość poboru wody z tego ujęcia. Planowana studnia będzie zlokalizowana w odległości około m od studni nr 1. Nie istnieje konieczność wyznaczenia strefy ochrony bezpośredniej studni, ponieważ

12 będzie się ona znajdować w obrębie już ogrodzonego i zagospodarowanego terenu ujęcia wody, gdzie są wyznaczone strefy ochrony bezpośredniej dla studni eksploatowanych nr 1 i nr 2. W promieniu zasięgu wytworzonego leja depresji nie znajdują się żadne ujęcia wody, na które eksploatacja studni mogłaby niekorzystanie oddziaływać. W toku prowadzonego postępowania rozpatrzono warianty przedsięwzięcia. Wybrano wariant II, w którym projektowane jest wykonanie nowej studni głębinowej w obrębie istniejącej stacji uzdatniania wody w miejscowości Świerzna. Lokalizacja studni na podstawie zatwierdzonych zasobów wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowości Świerzna. Umożliwi to wykorzystanie istniejących urządzeń uzdatniania wody oraz funkcjonującej stacji i jej wyposażenia. Za wybraniem tego wariantu przemawia również: brak ścieków technologicznych do środowiska odprowadzane są jedynie sklarowane wody popłuczne, o parametrach czystej wody użytkowej; niewielka ilość płynnych odpadów technologicznych odprowadzanych do szczelnego zbiornika bezodpływowego; brak emisji energetycznej; całkowity brak emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych; odprowadzenie czystych wód opadowych bezpośrednio do gruntu w sposób najbardziej zbliżony do naturalnego; zanieczyszczone ścieki opadowe nie występują; Rodzaje i przewidywana ilość wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko: ilość i sposób odprowadzania ścieków socjalno-bytowych ścieki socjalno bytowe nie będą powstawać ze względu na rodzaj przedsięwzięcia; ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych w obszarze zakładu będą powstawać ścieki technologiczne wody popłuczne pochodzące z płukania filtrów, jednak ma to związek z funkcjonowaniem całej Stacji Uzdatniania Wody a nie z przedmiotową studnią; odpady w związku z wykonaniem studni i jej funkcjonowaniem nie będzie odpadów. Powstaną one w związku z funkcjonowaniem Stacji Uzdatniania Wody. Będą to odpady opakowaniowe, sorbenty, węgiel aktywny, osady z klarowania wody.

13 sama studnia głębinowa nie powoduje emisji hałasu jednak działalność SUW, w szczególności pomp głębinowych i w hydroforni powoduje niską emisję hałasu na poziomie nieuciążliwym dla środowiska. W procesie uzdatniania wody praktycznie nie występuje zużycie surowców. Zużywane będą jedynie materiały eksploatacyjne takie jak chlorek sodu w pastylkach do wytwarzania podchlorynu sodu w ilości ok. 3,5 kg soli na 1 kg chloru. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię wynosi: elektryczna ok. 5 kw mocy przyłączeniowej; cieplna budynek ogrzewany będzie okresowo energią elektryczną; gazowa nie przewiduje się używania gazu do celów grzewczych lub technologicznych. W zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszary wybrzeży, obszary przylegające do jezior, obszary górskie, obszary leśne a także obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody (Dz. U. Z 2009 r., Nr 151, poz ze zm.). Najbliżej położony obszar mający znaczenie dla Wspólnoty projektoewany Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000 Dolina Oleśnicy i Potoku Boguszyckiego PLH znajduje się w odległości ok. 4,5 km. Z uwagi na charakter przedsięwzięcia, zakres planowanych prac, oraz lokalizację przedmiotowego przedsięwzięcia na terenie aktualnie eksploatowanego ujęcia wody i stacji uzdatniania wody, inwestycja nie powinna oddziaływać na środowisko przyrodnicze, w tym na obszar Natura Nie wystąpi również transgraniczne oddziaływanie na środowisko gdyż najbliższa odległość do granicy kraju wynosi około 90 km. Nie wystąpi kumulowanie się oddziaływań ponieważ w pobliżu SUW nie występują inne przedsięwzięcia ddziałujące na środowisko. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się ok. 700 m od SUW. Dla działki o numerze ewidencyjnym 136/2 obrębu Świerzna nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

ustalam środowiskowe uwarunkowania zgody na:

ustalam środowiskowe uwarunkowania zgody na: RGNiOŚ. 7624/ 7 / 7 /09 Oleśnica, dnia 31 sierpnia 2009 r DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust 2 pkt 2, art. 72 ust. 1, art. 73

Bardziej szczegółowo

ustalam środowiskowe uwarunkowania zgody na:

ustalam środowiskowe uwarunkowania zgody na: RGNiOŚ. 7624/9/10/09 Oleśnica, dnia 16 lutego 2010 r. DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust 2 pkt 2, art. 72 ust. 1, art. 73 ust.

Bardziej szczegółowo

ustalam środowiskowe uwarunkowania zgody na:

ustalam środowiskowe uwarunkowania zgody na: RGNiOŚ. 7624/ 6/7/09 Oleśnica, dnia 24 sierpnia 2009 r DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust 2 pkt 2, art. 72 ust. 1, art. 73 ust.

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia GK 6220.5.2014 Koźmin Wlkp. 30.06.2014r. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71, ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia GK 6220.6.2014 Koźmin Wlkp. 30.06.2014r. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71, ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A nr 1/09

D E C Y Z J A nr 1/09 Miedźna, dnia 08.04.2009r. Znak: GKM.7625-5/09 D E C Y Z J A nr 1/09 Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 ust. 1, 2 art. 85 ust. 1, ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 3 października

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A Nr 1/2009

D E C Y Z J A Nr 1/2009 Karlino, 12 stycznia 2009 r. GP 7624/58-05/08/09 D E C Y Z J A Nr 1/2009 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 84 i art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 3 października

Bardziej szczegółowo

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach Borek Wlkp, 22.05.2015r. OŚGK.6220.3.2015.MT DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 71 ust.2 pkt 2, art. 75 ust.1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października

Bardziej szczegółowo

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia: zasięgnął opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ustrzykach Dolnych w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

Pyzdry, dnia 15 listopada 2012r. Nr OCH D E C Y Z J A

Pyzdry, dnia 15 listopada 2012r. Nr OCH D E C Y Z J A Pyzdry, dnia 15 listopada 2012r. Nr OCH.6220.6.2012 D E C Y Z J A Na podstawie art.71 ust. 1 i 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust.2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o

Bardziej szczegółowo

GK Namysłów, dn r. D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach. stwierdzam

GK Namysłów, dn r. D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach. stwierdzam GK.6220.7.2014 Namysłów, dn. 30.07.2014 r. D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie. Doręczenie ww. decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie. Doręczenie ww. decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. BURMISTRZ OPALENICY ul. 3Maja 1, 64-330 Opalenica GK.6220.11.2015.ES.9 Opalenica, dnia 14 sierpnia 2015 r. Zawiadomienie Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A ZAKŁADU USŁUG ELEKTRYCZNYCH REMEL SP. Z O. O. UL. BYDGOSKA ŚWIECIE

D E C Y Z J A ZAKŁADU USŁUG ELEKTRYCZNYCH REMEL SP. Z O. O. UL. BYDGOSKA ŚWIECIE Świecie, dnia 2010-03-15 ROŚiGK 7625/1/6/2010 D E C Y Z J A Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia Wnioskodawca: Chocz,... / imię i nazwisko lub nazwa/ Burmistrz Gminy Chocz ul. Rynek 17 63-313 Chocz / adres zamieszkania lub siedziba/ /telefon kontaktowy, fax, e-mail/ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wnioskodawca:...... ( imię i nazwisko lub firma)..., dnia... Wójt Gminy Mełgiew ( adres zamieszkania lub siedziby)... (telefon kontaktowy, fax, e-mail) Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Wilga. Wójt Gminy Wilga

Wójt Gminy Wilga. Wójt Gminy Wilga Wójt Gminy Wilga 08-470 Wilga, ul. Warszawska 38, tel. (25) 685-30-70, fax. (25) 685-30-71 E-mail: ugwilga@interia.pl Strona internetowa: www.ugwilga.pl Nr OŚ.6220.7.2012 Wilga, dnia 06.12.2012 r. OBWIESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH imię i nazwisko / nazwa inwestora Tryńcza dnia... adres... nr telefonu kontaktowego WÓJT GMINY TRYŃCZA W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie art. 71 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia RGNiOŚ.6220.1.6.2011 Oleśnica, dnia 05 maja 2011 r. DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust 2 pkt 2, art. 72 ust. 1, art. 73 ust.

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Karta informacyjna przedsięwzięcia Karta informacyjna przedsięwzięcia sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach

Bardziej szczegółowo

P O S T A N O W I E N I E. p o s t a n a w i a m

P O S T A N O W I E N I E. p o s t a n a w i a m RG.6220.3.3.2012 Piechowice, dnia 09 lipca 2012 r. P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA wg art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację dla przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację dla przedsięwzięcia Ożarów Mazowiecki, 2011-08-05 Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki WŚiR 6220.4.42.2011 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację dla przedsięwzięcia Na podstawie art. 104 kpa,

Bardziej szczegółowo

UG Wielkie Oczy, dnia r. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA.

UG Wielkie Oczy, dnia r. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA. UG.6220.1.2013 Wielkie Oczy, dnia 30.04.2013 r. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA Na podstawie art. 71 ust. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ., dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora Adres i nr telefonu.. imię i nazwisko pełnomocnika... Adres i nr telefonu Wójt Gminy.. W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Dla

Bardziej szczegółowo

..., dnia... miejscowość imię i nazwisko / nazwa inwestora... adres NIP... nr telefonu kontaktowego...

..., dnia... miejscowość imię i nazwisko / nazwa inwestora... adres NIP... nr telefonu kontaktowego... ......, dnia... miejscowość imię i nazwisko / nazwa inwestora... adres NIP... nr telefonu kontaktowego......... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie +opłata skarbowa)... adres nr telefonu kontaktowego...

Bardziej szczegółowo

UG.6220.3.2012 Wielkie Oczy, dnia 29.11.2012 r. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA.

UG.6220.3.2012 Wielkie Oczy, dnia 29.11.2012 r. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA. UG.6220.3.2012 Wielkie Oczy, dnia 29.11.2012 r. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA Na podstawie art. 71 ust. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY GŁUCHÓW UZASADNIENIE. Głuchów, dn. 2014-05-21 RG 6220.03.04.2014 POSTANOWIENIE

WÓJT GMINY GŁUCHÓW UZASADNIENIE. Głuchów, dn. 2014-05-21 RG 6220.03.04.2014 POSTANOWIENIE WÓJT GMINY GŁUCHÓW Głuchów, dn. 2014-05-21 RG 6220.03.04.2014 POSTANOWIENIE Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA. przed uzyskaniem decyzji:...

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA. przed uzyskaniem decyzji:... (imię i nazwisko / nazwa inwestora) (adres) (nr telefonu kontaktowego)... (miejscowość, data) PREZYDENT MIASTA RADOMSKA ul. Tysiąclecia 5 97-500 Radomsko (imię i nazwisko / nazwa pełnomocnika) (adres)

Bardziej szczegółowo

Wzór. Karta informacyjna przedsięwzięcia

Wzór. Karta informacyjna przedsięwzięcia Wzór Karta informacyjna przedsięwzięcia zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska

Bardziej szczegółowo

... (telefon) Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego ul. Stary Rynek Grodzisk Wlkp. Wniosek

... (telefon) Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego ul. Stary Rynek Grodzisk Wlkp. Wniosek Urz¹d Miejski w Grodzisku Wielkopolskim ul. Stary Rynek 1 62-065 Grodzisk Wlkp. tel. (061) 44 53 000, fax. (061) 44 53 017 www.grodzisk.wlkp.pl e-mail:grodzisk@grodzisk.wlkp.pl Grodzisk Wlkp., dnia......

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH /imię i nazwisko wnioskodawcy, adres/ /miejsce, data/ WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Dla przedsięwzięcia polegającego na: które zgodnie z / / ust. 1 pkt / / rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 3/2013 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

DECYZJA Nr 3/2013 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Morzeszczyn, dnia 12 sierpień 2013 r. IN.OŚ.D.6220.3.2013.MS DECYZJA Nr 3/2013 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art.71 ust.2 pkt.2 art. 72, art.75 ust.1

Bardziej szczegółowo

Sposób złożenia wniosku: Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy pok. nr 11, lub za pośrednictwem poczty

Sposób złożenia wniosku: Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy pok. nr 11, lub za pośrednictwem poczty Nazwa usługi Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Podstawa prawna: Na podstawie art. 71 ust. 1 i 2, art. 73 ust. 1 i art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008r.

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. ...

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. ... WNIOSKODAWCA Skępe, dnia...... pełna nazwa, imię i nazwisko...... adres... telefon kontaktowy, fax., e-mail Burmistrz Miasta i Gminy Skępe ul. Kościelna 2 87-630 Skępe Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych

Bardziej szczegółowo

... realizowanego na działkach oznaczonych nr ewidencyjnym gruntu... ark... obręb geodezyjny... przy ul... w miejscowości... Rodzaj przedsięwzięcia

... realizowanego na działkach oznaczonych nr ewidencyjnym gruntu... ark... obręb geodezyjny... przy ul... w miejscowości... Rodzaj przedsięwzięcia WNIOSKODAWCA (imię, nazwisko/nazwa firmy) Bełżec, dnia... (adres) WÓJT GMINY BEŁŻEC (telefon) ul. Lwowska 5 22-670 Bełżec REGON... W N I O S E K o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

O B W I E S Z C Z E N I E

O B W I E S Z C Z E N I E Zdzieszowice, 13 sierpień 2013 r. OŚ.6220.4.2013.JBG O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH .... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość i data) Wójt Gminy Chełmiec... ul. Papieska 2 33-395 Chełmiec imię i nazwisko pełnomocnika... WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY PIASKI ul. 6 Stycznia Piaski

WÓJT GMINY PIASKI ul. 6 Stycznia Piaski ... Piaski, dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora adres nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika adres do korespondencji.. nr telefonu kontaktowego WÓJT GMINY PIASKI ul. 6 Stycznia 1 63-820

Bardziej szczegółowo

RAN1.6220.2.2012 Bojszowy, dnia 03.04.2012 r. DECYZJA. stwierdzam

RAN1.6220.2.2012 Bojszowy, dnia 03.04.2012 r. DECYZJA. stwierdzam RAN1.6220.2.2012 Bojszowy, dnia 03.04.2012 r. DECYZJA Na podstawie art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w

Bardziej szczegółowo

... telefon Wójt Gminy Turośń Kościelna WNIOSEK o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

... telefon Wójt Gminy Turośń Kościelna WNIOSEK o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach imię i nazwisko/nazwa inwestora Turośń Kościelna, dn... adres wnioskodawcy telefon Wójt Gminy Turośń Kościelna WNIOSEK o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 71 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie. Doręczenie ww. decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie. Doręczenie ww. decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. BURMISTRZ OPALENICY ul. 3Maja 1, 64-330 Opalenica GK.6220.13.2015.ES.11 Opalenica, dnia 14 września 2015 r. Zawiadomienie Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach L.UG.SR-7625/12/09/10 Niwiska, 20.01.2010r. DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach Działając na podstawie: art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH .... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość i data) (adres) Wójt Gminy Chełmiec... ul. Papieska 2 (nr telefonu kontaktowego) 33-395 Chełmiec imię i nazwisko pełnomocnika (adres)... (nr telefonu

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach OKREŚLAM

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach OKREŚLAM Wola Mysłowska 2011.04.18. 6220.3.2011 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 82 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA wg art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE Trąbki Wielkie, dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora adres, nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie + opłata skarbowa)... adres pełnomocnika, nr telefonu kontaktowego WÓJT

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Ustronie Morskie 20.01.2011 r. IKO 7624 / 4 / 2011 D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 59 ust.1 pkt 2, art. 60 w związku z art. 173 ust

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A BURMISTRZ ŚWIECIA. WYTWÓRNI STYROPIANU Henryk Piotrowski ul. Chmielniki Świecie

D E C Y Z J A BURMISTRZ ŚWIECIA. WYTWÓRNI STYROPIANU Henryk Piotrowski ul. Chmielniki Świecie Świecie, dnia 2010-07-22 ROŚiGK 7625/12/6/2010 D E C Y Z J A Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Jan Kowalski imię i nazwisko / nazwa inwestora Baruchowo, dnia 01.02.2011r ul. Przykładowa 1, 87-821 Baruchowo adres 123 456 789 nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie +opłata

Bardziej szczegółowo

Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach miejsce załatwienia sprawy Urząd Gminy Tułowice Ul. Szkolna 1 49-130 Tułowice pokój nr 3 Tel. 77 4600143 w 25 774600154 w 25 fax 77 4600474 e-mail: :

Bardziej szczegółowo

(adres) WÓJT GMINY NOWINKA WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

(adres) WÓJT GMINY NOWINKA WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Urząd Gminy Nowinka 16-304 Nowinka 33, woj. podlaskie tel. 87 641-95-20, fax. 87 641-96-60, e-mail: ugnowinka@poczta.onet.pl System Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009.... (imię i nazwisko/nazwa

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP)

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP) KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP) (jako załącznik do wniosk u o wydanie decyzji o środ owiskowych uwarunkowaniach) dla przedsięwzięcia pn. :... Na podstawie art. 3 ust. 1, pkt. 5 oraz art. 74 ustawy

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 14 kwietnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 10/2016 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE

Kielce, dnia 14 kwietnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 10/2016 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 14 kwietnia 2016 r. Poz. 1290 ROZPORZĄDZENIE NR 10/2016 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE w sprawie ustanowienia strefy

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA*

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA* ... Miejscowość, data... imię i nazwisko / nazwa inwestora Wójt Gminy w Ozorkowie ul. Wigury 14 95-035 Ozorków... adres NIP :... nr telefonu kontaktowego...... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEKO WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA*

WNIOSEKO WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA* .. imię i nazwisko / nazwa inwestora Dnia... Urząd Gminy Jeleśnia adres Wydział Ochrony Środowiska nr telefonu kontaktowego...... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie +opłata w znakach skarbowych)

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia...............

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia............... ... Wawrzeńczyce, dnia... (imię i nazwisko/nazwa inwestora)... (adres)... Wójt (telefon)... Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce (imię i nazwisko pełnomocnika)... (adres)... (telefon) Wniosek o wydanie decyzji

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Niegosławice

Wójt Gminy Niegosławice ...... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość, dnia)... (adres)... (telefon) Wójt Gminy Niegosławice... (imię i nazwisko pełnomocnika)... (adres do korespondencji)... (telefon) Wniosek o wydanie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Wójta Gminy Górzyca

DECYZJA Wójta Gminy Górzyca WÓJT GMINY GÓRZYCA Górzyca, dnia 28 sierpnia 2013 r. DECYZJA Wójta Gminy Górzyca GWOŚ.6220.7.6.2013 Na podstawie art. 71 ust 2 pkt 2, art. 75 ust 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust 1 ustawy z dnia 3 października

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Koszyce. Koszyce, dnia imię i nazwisko / nazwa inwestora. ... adres. ... nr telefonu kontaktowego

Wójt Gminy Koszyce. Koszyce, dnia imię i nazwisko / nazwa inwestora. ... adres. ... nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko / nazwa inwestora adres nr telefonu kontaktowego Koszyce, dnia... Wójt Gminy Koszyce imię i nazwisko pełnomocnika (upowaŝnienie + opłata skarbowa) adres nr telefonu kontaktowego Proszę

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.:

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: ...... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość, dnia)... (adres)... (telefon) Wójt Gminy Radecznica Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: planowanego do

Bardziej szczegółowo

Postępowanie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zakres KIP

Postępowanie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zakres KIP Karta informacyjna przedsięwzięcia art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 5/2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach bez oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

DECYZJA Nr 5/2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach bez oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Urząd Gminy Pabianice ul. Torowa 21 Pabianice, dnia 12.07.2017r. OŚN.6220.1.2017 DECYZJA Nr 5/2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach bez oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ... dnia...... imię i nazwisko / nazwa inwestora... adres... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie +opłata w znakach skarbowych)... WÓJT adres GMINY PIEKOSZÓW W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY MIELEC ul. Głowackiego Mielec

WÓJT GMINY MIELEC ul. Głowackiego Mielec Dane Wnioskodawcy: Mielec, dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora adres NIP/REGON... nr telefonu kontaktowego... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie)... adres WÓJT GMINY MIELEC ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA Sprawę załatwia: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa (budynek B, pokój nr 18, telefon:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. I.Załączniki.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. I.Załączniki. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I.Załączniki. 1. Kserokopie zaświadczeń o przynależności do Ł.O.I.I.B. i uprawnień projektantów branży technologicznej, budowlanej, elektrycznej, drogowej. 2. Oświadczenie projektantów.

Bardziej szczegółowo

Informacja do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Informacja do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Informacja do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia zgodnie z ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego

Bardziej szczegółowo

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia Adamówka, dnia 22.02.2016r. 6220.1.2016 DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84, art. 85, art. 86 ustawy z dnia 3 października

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach sporządzona zgodnie z art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. o k r e ś l a m

D E C Y Z J A. o k r e ś l a m Luborzyca, dnia 19.11.2007 r. RGG-7610(3)07 D E C Y Z J A Na podstawie art. 46 ust.1 pkt 1, art. 46A ust. 1 i 7 pkt 4 oraz art. 56 ust. 2 i 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko/nazwa inwestora)... (adres)

... (imię i nazwisko/nazwa inwestora)... (adres) ...... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość, dnia)... (adres)... (telefon)... (imię i nazwisko pełnomocnika)... (adres do korespondencji)... (telefon) Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. o k r e ś l a m środowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje przedsięwzięcia pod nazwą:

D E C Y Z J A. o k r e ś l a m środowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje przedsięwzięcia pod nazwą: BI. 7632 10/07 Brześć Kujawski, dnia 9 lipca 2007 roku D E C Y Z J A Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA ..., dnia... miejscowość... imię i nazwisko / nazwa inwestora... adres NIP... nr telefonu kontaktowego...... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie + dowód zapłaty opłaty skarbowej)... adres nr telefonu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. nie stwierdzam potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Uzasadnienie

POSTANOWIENIE. nie stwierdzam potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Uzasadnienie Kazimierz Dolny, dnia 16.10.2009 r. SGO.7624/17/09 POSTANOWIENIE Na podstawie: - art. 35 i 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r.- Nr 98, poz.1071

Bardziej szczegółowo

WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA Sprawę załatwia: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa(budynek B, pokój nr 19, telefon

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE. zawiadamiam

OBWIESZCZENIE. zawiadamiam WÓjt Gminy SZf'1l{0w Stary Szelków 39 06-220 Stary Szelków Szelków, dnia 20.01.2014r. Nasz znak: 6220.3.2013.2014 OBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 10 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Środkowej Warty : -droga Nr 2530 E Orzeszków - Wielenin na długości 4,5 km

POSTANOWIENIE. Środkowej Warty : -droga Nr 2530 E Orzeszków - Wielenin na długości 4,5 km OŚ.7624/35/08 Uniejów, 30.01.2009 r. POSTANOWIENIE Na podstawie art.46a ust. 7 pkt 4 i art.51 ust.1 pkt 2 i 3, ust.2,ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r.

Bardziej szczegółowo

GK Namysłów, dn r. D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach

GK Namysłów, dn r. D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach GK.6220.14.2014 Namysłów, dn. 04.12.2014 r. D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.

Bardziej szczegółowo

... Wójt Gminy Pawłowiczki adres Pl. Jedności Narodu 1

... Wójt Gminy Pawłowiczki adres Pl. Jedności Narodu 1 imię i nazwisko / nazwa inwestora Pawłowiczki, dnia...... Wójt Gminy Pawłowiczki adres Pl. Jedności Narodu 1 nr telefonu kontaktowego... 47-280 Pawłowiczki... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA WÓJTA GMINY GÓZD z dnia 13 sierpnia 2010 r.

DECYZJA WÓJTA GMINY GÓZD z dnia 13 sierpnia 2010 r. RGG 7624/08/2010 Gózd, dn. 13.08.2010 r. DECYZJA WÓJTA GMINY GÓZD z dnia 13 sierpnia 2010 r. Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A Nr 3 / 2012r. stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. U Z A S A D N I E N I E

D E C Y Z J A Nr 3 / 2012r. stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. U Z A S A D N I E N I E Pabianice, dnia 25.06.2012r. OŚN.6220.4.2012 D E C Y Z J A Nr 3 / 2012r. Na podstawie art.71 ust. 2 pkt 2,art.75 ust 1 pkt 4 oraz art.84 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW Plac Kościuszki 5, Kleczew TEL: , NIP: , REGON: Kleczew, dnia

URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW Plac Kościuszki 5, Kleczew TEL: , NIP: , REGON: Kleczew, dnia Znak sprawy: GK.6220.00028.2014 Numer pisma: GK.KW-01160/14 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie art. 71 ust. 1 i 2, art. 73 ust., art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 oraz art.

Bardziej szczegółowo

D e c y z j a. stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. U z a s a d n i e n i e

D e c y z j a. stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. U z a s a d n i e n i e Brańszczyk, dnia 19.05.2016r. znak sprawy: OŚ.6220.3.3.2016 D e c y z j a Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

Znak: GK Korczyna, 29 lipiec 2011r. POSTANOWIENIE

Znak: GK Korczyna, 29 lipiec 2011r. POSTANOWIENIE Znak: GK-6220.4.2011 Korczyna, 29 lipiec 2011r. POSTANOWIENIE Na podstawie art. 63 ust. 1 i 4, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA Działoszyn, dnia...

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA Działoszyn, dnia... WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA Działoszyn, dnia...... imię i nazwisko/ nazwa inwestora/... adres (nr telefonu )... imię i nazwisko pełnomocnika

Bardziej szczegółowo

Decyzja O środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja O środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Nasz znak: SRG 7625/DŚ-7/2006 Rabka-Zdrój, dnia 18.05.2006 r. Decyzja O środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 46 ust 1 pkt 1, art. 48 ust 1, art.56 ust. 2,3,4

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. o środowiskowych uwarunkowaniach

DECYZJA. o środowiskowych uwarunkowaniach S. 6220.2.2013 Wieleń, dnia 21 maja 2013 r. DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98,

Bardziej szczegółowo

DECYZJA PREZYDENTA MIASTA ŻORY. IS BP Z DNIA r.

DECYZJA PREZYDENTA MIASTA ŻORY. IS BP Z DNIA r. DECYZJA PREZYDENTA MIASTA ŻORY IS.6220.30.2016.BP Z DNIA 07.10.2016r. Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz.

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1 Sierpc, d.. (wnioskodawca: pełna nazwa, imię i nazwisko) (adres). (tel. kontaktowy, fax, e-mail) Burmistrz

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH .., dnia imię i nazwisko / nazwa inwestora. adres. nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie + opłata skarbowa) adres nr telefonu kontaktowego Burmistrz Namysłowa Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA LUBOŃ

BURMISTRZ MIASTA LUBOŃ Luboń, dnia 01 września 2014 r. znak sprawy: WPRiOŚ.622012.2014 O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21 października 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 39/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 21 października 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 39/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 21 października 2015 r. Poz. 4296 ROZPORZĄDZENIE NR 39/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU z dnia 21 października

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Chodzież o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 20 września 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 12/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 20 września 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 12/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 20 września 2013 r. Poz. 5028 ROZPORZĄDZENIE NR 12/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU z dnia 18 września 2013

Bardziej szczegółowo

P O S T A N O W I E N I E

P O S T A N O W I E N I E OŚR.6220.3.2014 Grudusk, 22.09.2014 r. P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, ze zm.) oraz art.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA 1

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA 1 Komórka odpowiedzialna: Referat Ekologii i Ochrony Środowiska tel. 043-826-61-40 do 41 URZĄD MIASTA W SIERADZU WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY BIURO OBSŁUGI KLIENTA Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz, tel. 043-826-61-65

Bardziej szczegółowo

P O S T A N O W I E N I E NR 4/2012

P O S T A N O W I E N I E NR 4/2012 Znak :GKP 6220.4.2012 Domaniewice 12.10.2012 P O S T A N O W I E N I E NR 4/2012 Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

D E C Y Z J A zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1 WOR.6220.2.20.2013.IK /za zwrotnym potwierdzeniem odbioru/ Kietrz, dnia 06.12.2013 r. D E C Y Z J A zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Poczesna, 23.05.2014 r. Nr GIZ.6220.3.2014.AM Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960

Bardziej szczegółowo