D E C Y Z J A Nr 3 / 2012r. stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. U Z A S A D N I E N I E

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "D E C Y Z J A Nr 3 / 2012r. stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. U Z A S A D N I E N I E"

Transkrypt

1 Pabianice, dnia r. OŚN D E C Y Z J A Nr 3 / 2012r. Na podstawie art.71 ust. 2 pkt 2,art.75 ust 1 pkt 4 oraz art.84 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zm.) w związku z art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Marka Murlikiewicza, PHU I M z siedzibą Terenin 6.- stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. U Z A S A D N I E N I E W związku z planowanym przedsięwzięciem polegającym na : przebudowie i rozbudowie istniejącego budynku gospodarczego, w związku ze zmianą sposobu użytkowania na zakład garmażeryjny, budowie zewnętrznych instalacji : wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i technologicznej z zakładową oczyszczalnią ścieków i elektroenergetycznej, utwardzenie terenu z trzema miejscami postojowymi w miejscowości Terenin 6, na działce nr ewid Pan Marek Murlikiewicz PHU I M z siedzibą Terenin 6, w dniu r. złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację powyższego przedsięwzięcia. Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy,,ooś organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Pabianice. Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w 3 ust.1 pkt.92 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W związku z powyższym, stosownie do art.64.ust.1 oraz art. 78 ust. 1 ustawy,,ooś, pismem z dnia r. Wójt Gminy Pabianice wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pabianicach o wydanie opinii co do konieczności opracowania raportu oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska po uzupełnieniu przez wnioskodawcę informacji dotyczącej tego przedsięwzięcia, postanowieniem z dnia r. uznał,że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia.

2 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach w piśmie z dnia r. uznał, za zasadne sporządzenie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.. W oparciu o powyższe opinie Wójt Gminy Pabianice postanowieniem z dnia r. stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie i rozbudowie istniejącego budynku gospodarczego, w związku ze zmianą sposobu użytkowania na zakład garmażeryjny, budowie zewnętrznych instalacji : wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i technologicznej z zakładową oczyszczalnią ścieków i elektroenergetycznej, utwardzenie terenu z trzema miejscami postojowymi w miejscowości Terenin 6, na działce nr ewid. 327 Wójt Gminy Pabianice po wnikliwej analizie materiałów oraz uwzględniając uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy,,ooś, stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko argumentując to w odniesieniu do poszczególnych uwarunkowań przedstawionych poniżej.: 1) Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem: a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji. Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie w miejscowości Terenin, gmina Pabianice. Przedmiotem inwestycji będzie zamierzenie budowlane polegające na przebudowie i rozbudowie istniejącego budynku gospodarczego w związku ze zmianą sposobu użytkowania na zakład garmażeryjny o zdolności produkcyjnej od 250 ton do 500 ton na rok. Projektowana linia technologiczna będzie służyła do rozbioru mięsa drobiowego oraz produkcji wyrobów garmażeryjnych w oparciu o zakupione tuszki drobiowe. Początek procesu technologicznego to zakup tuszek drobiowych. Tuszki drobiowe będą dostarczane do przedmagazynu skąd będą pobierane do pomieszczenia obróbki drobiu gdzie będą rozbierane. Część nie przerobiona będzie magazynowana przez 1-3 dni w chłodni tuszek. Po rozbiorze elementy przechowywane będą w magazynie chłodni. Elementy lub całe tuszki będą wysyłane z zakładu poprzez pomieszczenie ekspedycji zlokalizowane w parterze budynku i przewożone własnym specjalistycznym transportem do sprzedaży detalicznej, a cześć mięsa drobiowego stanowić będzie surowiec dla własnej produkcji garmażeryjnej zakładu. Uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego nie przeznaczone do spożycia przez ludzi powstałe podczas procesu podziału tuszek drobiowych, zmagazynowane będą w wydzielonym magazynie - chłodni, skąd bezpośrednio będą odbierane do utylizacji. W przedmiotowym zakładzie będzie również dokonywana produkcja sałatek i surówek oraz garmażu. Warzywa dostarczane będą poprzez przedmagazyn warzyw, windą towarową lub schodami wewnętrznymi do magazynu zlokalizowanego na piętrze budynku. Ze względu na niewielkie ilości surowców i wyrobów gotowych przewiduje się transport wewnętrzny ręcznymi wózkami. Ziemniaki i

3 warzywa pobrane z magazynu warzyw zlokalizowanego na piętrze będą podlegać odpowiednio myciu i obieraniu w pomieszczeniu przygotowania surówek i sałatek. Gotowe surówki i sałatki przekazywane będą windą towarową do ekspedycji skąd własnym transportem będą dostarczane do punktów sprzedaży detalicznej. Cała produkcja garmażeryjna będzie się odbywać na piętrze budynku. Dla potrzeb produkcji wyrobów garmażeryjnych następuje pobieranie surowców z miejsca ich składowania tj. z chłodni zlokalizowanej na parterze budynku, skąd transportowane będą windą towarową lub schodami na piętro budynku. Ze względu na niewielkie ilości surowców i wyrobów gotowych przewiduje się transport wewnętrzny ręcznymi wózkami. Wszystkie dodatki funkcjonalne i przyprawy będą dostarczane w opakowaniach jednostkowych i magazynowane w magazynie produktów suchych i dodatków. b) powiązań z innymi przedsięwzięciami w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie: Dokumentacja złożona przez inwestora pozwala na jednoznaczne stwierdzenie braku wystąpienia kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który oddziaływać będzie planowana inwestycja. c) wykorzystywania zasobów naturalnych Podczas eksploatacji planowanej inwestycji wykorzystywane będą woda i energia elektryczna. d) emisji i występowania innych uciążliwości: Na etapie realizacji przedsięwzięcia będzie występowania emisja do powietrza, emisja hałasu a także będą powstawały odpady związane z budową przedsięwzięcia. Na etapie eksploatacji będzie występowała nieznaczna emisja zanieczyszczeń do powietrza, emisja odpadów i hałasu a także ścieki. Woda na potrzeby eksploatacji przedsięwzięcia będzie dostarczana z sieci wiejskiej istniejącym przyłączem wodociągowym i projektowaną instalacją zewnętrzną. Powstające ścieki socjalno - bytowe będą odprowadzane bezpośrednio do osadnika gnilnego i następnie do drenażu rozłączającego. Ścieki z mycia posadzek i urządzeń technologicznych po podczyszczeniu w separatorze tłuszczu będą odprowadzane do przydomowej oczyszczalni ścieków. Powstające ścieki deszczowe będą odprowadzane na teren działki inwestora. Przeprowadzona analiza akustyczna załączona do karty informacyjnej przedsięwzięcia nie wykazała przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na znajdujących się w najbliższym otoczeniu terenach chronionych akustycznie, e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii:

4 Jest to przedsięwzięcie, w przypadku którego nie występuje ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. 2) usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska. W szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające: a) obszary wodno - błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych: Przedsięwzięcie będzie realizowane poza miejscem występowania obszarów wodno błotnych i innych o płytkim zaleganiu wód podziemnych. b) obszary wybrzeży: Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży. c) obszary górskie lub leśne: Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami górskimi i leśnymi. d) obszary objęte ochroną w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych W rejonie inwestycji nie występują obszary objęte ochroną w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych. e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną w tym obszary sieci Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody: Teren przeznaczony pod ww. inwestycję położony jest poza obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880, ze zm.). W otoczeniu obszaru lokalizacji przedsięwzięcia występują następujące formy ochrony przyrody: - Obszar Chronionego Krajobrazu Środkowej Grabi - ok. 650 m, - ZPK Dobroń" - ok. 3 km, - ZPK Dąbrowa I" - ok. 3,1 km, - ZPK Dąbrowa II" - ok. 5,4 km, - obszar mający znaczenie dla wspólnoty Grabią PLH ok. 8,1 km, - Rezerwat Molenda - ok. 10,1 km, - ZPK Mogilno" - ok. 4 km, - ZPK Dolina Grabi" - ok. 8,1 km,

5 Przedsięwzięcie z uwagi na rodzaj i położenie nie będzie oddziaływało negatywnie na ww. obszary chronione. f) obszary na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone: Z karty informacyjnej przedsięwzięcia nie wynika, aby inwestycja realizowana była na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone. g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne kulturowe lub archeologiczne: W miejscu realizacji inwestycji oraz w jej pobliżu brak jest obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. h) gęstość zaludnienia: Gęstość zaludnienia gminy Pabianice wynosi 70 os./km. i) obszary przylegające do jezior: W zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występują jeziora i inne naturalne zbiorniki wód stojących, j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej: W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej. 3) Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2 wynikające z: a) zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności na która przedsięwzięcie może oddziaływać: W karcie informacyjnej przedsięwzięcia brak jest danych dotyczących zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszary geograficzne i liczbę ludności. b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze: Brak transgranicznego oddziaływania na środowisko ze względu na położenie planowanego przedsięwzięcia. c) wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej można stwierdzić brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. d) prawdopodobieństwa oddziaływania: Informacje zawarte we wniosku potwierdzają pewność wystąpienia nieznacznego oddziaływania na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. e) czasu trwania częstotliwości i odwracalności oddziaływania:

6 W trakcie eksploatacji przedsięwzięcie będzie oddziaływało na środowisko w zakresie emisji hałasu, powstawania odpadów i ścieków i będzie ono odwracalne - trwające do czasu zakończenia eksploatacji obiektu. Po przeprowadzonej analizie przedłożonych materiałów oraz biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania, postanowiono jak w sentencji. P O U C Z E N I E Zgodnie z art.72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o pozwolenie na budowę. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Wójta Gminy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Otrzymują : 1. Marek Murlikiewicz PHU I M z siedzibą Terenin 6 2. strony postępowania ( zgodnie z odrębnym wykazem) 3. tablica ogłoszeń UG. Pabianice 4. bip Gmina Pabianice 5. a/a Do wiadomości : 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach