na realizację usług o wartości szacunkowej poniżej równowartości euro kod zamówienia wg wspólnego słownika zamówień (CPV )

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "na realizację usług o wartości szacunkowej poniżej równowartości 30 000 euro kod zamówienia wg wspólnego słownika zamówień (CPV 80530000-8)"

Transkrypt

1 Z A P Y TA N I E O F E R T O W E na realizację usług o wartości szacunkowej poniżej równowartości euro kod zamówienia wg wspólnego słownika zamówień (CPV ) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice w związku z realizacją przez projektu systemowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS POKL Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej zaprasza do składania oferty cenowej w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego, z zastosowaniem przepisów Kodeksu cywilnego, o wartości szacunkowej poniżej kwoty Euro, dotyczącego wykonania usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursów uzupełniających wiedzę, umiejętności i kwalifikacje. OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO: 1. kurs na magazyniera z obsługą komputera i wózka widłowego dla 1 osoby. a. Kurs w wymiarze minimum 60 godzin. b. Kurs powinien obejmować m.in. prezentację i naukę obsługi komputerowych programów użytkowych w magazynie, wiedzę z zakresu gospodarki magazynowej, typów stosowanych wózków jezdniowych, budowy wózka, czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy z wózkami, czynności operatora w czasie pracy z wózkami, wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa, wiadomości z zakresu bhp, praktyczną naukę jazdy i manewrowania osprzętem wózków, szkolenie z zakresu bezpiecznej obsługi wymiany butli gazowych, wiadomości o dozorze technicznym. 2. Kurs księgowości od podstaw dla 5 osób. a. Kurs w wymiarze minimum 100 godzin. b. Kurs realizowany w trybie weekendowym lub wieczorowym c. Kurs powinien obejmować m.in. podstawy rachunkowości, wiedzę z zakresu księgowania dowodów, sporządzania sprawozdania finansowego, pracę z wykorzystaniem komputerowego programu finansowo-księgowego Symfonia 3. Kurs na wózki widłowe wysokiego składu dla 1 osoby a. Kurs w wymiarze minimum 30 godzin, b. Kurs realizowany w trybie wieczorowym lub weekendowym c. Kurs powinien obejmować m.in. praktyczną naukę jazdy wózkiem widłowym, instruktaż bezpiecznej wymiany butli w wózkach wyposażonych w instalację gazową, podstawy obsługi oraz eksploatacji wózka 4. Kurs stylizacji paznokci dla 1 osoby w trybie weekendowym/wieczorowym a. Kurs w wymiarze minimum 60 godzin. b. Kurs realizowany w trybie weekendowym lub wieczorowym. c. Kurs powinien obejmować m.in. specyfikę pracy stylisty paznokci, manicure, pedicure, metody żelowa, akrylowa, hybrydowa, fiberglass, zdobnictwo.

2 5. Kurs stylizacji paznokci dla 1 osoby w trybie dziennym. a. Kurs w wymiarze 120 godzin. b. Kurs realizowany w trybie dziennym. c. Kurs powinien obejmować m.in. specyfikę pracy stylisty paznokci, manicure, pedicure, metody żelowa, akrylowa, hybrydowa, fiberglass, zdobnictwo. 6. Kurs komputerowy ECDL dla 2 osób. a. Kurs w wymiarze minimum 150 godzin b. Kurs ma na celu przygotowanie do egzaminów teoretycznych i praktycznych umożliwiających uzyskanie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL) c. Program kursu powinien obejmować następujące moduły: podstawy technk informatycznych, użytkowanie komputerów, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika menedżerska i prezentacyjna, usługi w sieciach informatycznych 7. Kurs na pracownika remontowo-budowlanego dla 1 osoby. a. Kurs w wymiarze minimum 120 godzin b. Kurs powinien obejmować zajęcia teoretyczne i praktyczne. c. Program kursu powinien zawierać następujące tematy: dokumentacja techniczna robót budowlanych, podstawy budownictwa ogólnego materiałoznawstwo, maszyny i urządzenia techniczne, przygotowanie frontu pracy, murowanie, gipsowanie, malowanie, tynkowanie, kładzenie gładzi, płytek, tapetowanie, podstawy BHP i p.poż w budownictwie ZAKRES RZECZOWY USŁUGI: W ramach usługi oferent zapewnia w stosunku do każdego kursu: 1) wykwalifikowaną kadrę 2) salę szkoleniową 3) niezbędne materiały i sprzęt 4) ubezpieczenie uczestnika od następstw nieszczęśliwych wypadków 5) prowadzenie listy obecności uczestnika oraz dziennika zajęć, a następnie przekazanie ich zmawiającemu 6) wydanie zaświadczenia / certyfikatu o ukończeniu kursu, które powinny być oznaczone logotypami EFS POKL (w tym zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego/zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej, zgodnie z 9 i 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych ( Dz. U. z dnia 17 lutego 2012 r.) 7) realizację kursu na terenie Warszawy lub poza Warszawą w odległości nie większej niż 30 km od Gminy Michałowice w linii prostej. TERMIN REALIZACJI USŁUGI: Przedmiot zamówienia będzie realizowany od dnia podpisania umowy do końca realizacji przedmiotu zamówienia nie dłużej niż do dnia

3 SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY I KRYTERIUM WYBORU OFERTY: Zamawiający dokona oceny ofert ważnych i spełniających wymogi postępowania odrębnie dla każdego rodzaju kursu, na podstawie następujących kryteriów: 1. Kryterium cena netto/brutto 60 pkt 2. Kryterium miejsce kursu 40 pkt Maksymalna możliwa liczba punktów do zdobycia w kryterium 1 cena) wynosi 60. Pod uwagę będzie brana jednostkowa cena brutto kursu dla 1 osoby. Maksymalna możliwa liczba punktów do zdobycia w tym kryterium 2 miejsce kursu) wynosi 40. Punkty w ramach tego kryterium będą przyznawane następująco: Michałowice (al. Powstańców Warszawy 1, Reguły) z możliwością dojazdu z terenu Gminy Michałowice jednym środkiem transportu zbiorowego typu WKD - 40 pkt. Michałowice (al. Powstańców Warszawy 1, Reguły) z możliwością dojazdu kolejką WKD oraz innym środkiem transportu zbiorowego lub pieszo do 15 minut jazdy - 30 pkt. Michałowice (al. Powstańców Warszawy 1, Reguły) z możliwością dojazdu kolejką WKD, a następnie środkiem transportu zbiorowego lub pieszo powyżej 15 minut do 30 minut - 20 pkt. Michałowice (al. Powstańców Warszawy 1, Reguły) z możliwością dojazdu kolejką WKD, a następnie środkiem transportu zbiorowego lub pieszo powyżej minut, z jedną przesiadką - 10 pkt. Michałowice (al. Powstańców Warszawy 1, Reguły) z możliwością dojazdu kolejką WKD, a następnie środkiem transportu zbiorowego lub pieszo powyżej 30 minut - 0 pkt. Uzyskany wynik stanowić będzie liczbę punktów uzyskanych przez Wykonawcę w kryterium "miejsce kursu". Maksymalna możliwa liczba punktów do zdobycia to 40 pkt. Oferowaną cenę należy przedstawić w sposób określony w formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego. Oferent w stosunku do wybranych kursów może podać tylko jedną cenę (określoną w PLN) oddzielnie dla każdego kursu. Z oferentem, który uzyska najwyższą liczbę punktów za dany kurs będzie podpisana umowa a rozliczenie za wykonanie usługi nastąpi po zakończeniu kursu i podpisaniu protokołu odbioru, którego podstawa będzie przekazanie list obecności, dziennika zajęć oraz kopii zaświadczenia o ukończeniu kursu.. Zapłata należności nastąpi przelewem na wskazane konto w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT/ rachunku. Oferent zobowiązany jest w swojej ofercie uwzględnić wszelkie koszty związane z przedmiotem zamówienia, określone w zakresie usługi.. Oferent w formularzu oferty podaje cenę wskazanego kursu na osobę uwzględniającego wszystkie ww. elementy. Oferent musi posiadać wpis do rejestru instytucji szkoleniowych.

4 SKŁADANIE OFERT: Ofertę sporządzoną wg wzoru należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem OFERTA zorganizowanie i przeprowadzenie kursów o charakterze zawodowym dla uczestników projektu systemowego Aktywnie do rozwoju. w siedzibie GOPS położonej w Regułach przy Alei Powstańców Warszawy 1 w pok. 7 (parter) lub przesłać na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, Michałowice do dnia 30 maja 2014 do godz Oferenci, których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem GOPS z tytułu przygotowania i złożenia swojej oferty. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres:

5 OFERTA Załącznik 1 Ja niżej podpisany(a)... działając w imieniu i na rzecz... (nazwa firmy )... (adres siedziby firmy,) nr NIP, nr tel., mail. Numer wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych.. w odpowiedzi na zapytanie ofertowe składam (my) niniejszą ofertę na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów o charakterze zawodowym dla uczestników projektu systemowego Aktywnie do rozwoju Lp. Nazwa oferowanego kursu Proponowane miejsce realizacji kursu Cena jednostkowa w PLN kursu za osobę (netto i brutto) Liczba godzin oferowanego kursu kol. 1 kol. 2 kol. 3 kol. 4 kol Powyższa cena obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie Zamawiający za zorganizowanie i przeprowadzeni kursu/ów (zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym). Oświadczam, iż posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Oświadczam, że w przypadku przyjęcia mojej oferty i zobowiązuję się do zawarcia umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zakresem złożonej oferty w stosunku do wybranego kursu i zapisami określonymi w zapytaniu ofertowym. (czytelny podpis Wykonawcy lub podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy). (miejscowość i data)

6 Opcje dojazdu do miejsca realizacji kursu Proponowane miejsce realizacji kursu Lp. Środek transportu Czas dojazdu kol. 1 kol. 2 kol. 3 kol Łączny czas dojazdu

Zapytanie ofertowe nr 2/AA/2014

Zapytanie ofertowe nr 2/AA/2014 Zamawiający Elwira Bowers PERFEKTA Ul. Folwarczna 29d/63, 61-064 Poznań NIP:7822012949,REGON: 300137155 Zapytanie ofertowe nr 2/AA/2014 Poznań, dnia 19.11.2014 r. W związku z realizacja projektu Akcja

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn Szansa na lepsze jutro

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn Szansa na lepsze jutro 1 Zamawiający w Andrespolu ul. Rokicińska 126......... Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn Szansa na lepsze jutro W związku z prowadzonym postępowaniem o

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni.... pieczęć zamawiającego. GOPS/POKL/261-2/2015 Lubenia, 10.04.2015 r.

Człowiek najlepsza inwestycja. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni.... pieczęć zamawiającego. GOPS/POKL/261-2/2015 Lubenia, 10.04.2015 r. Człowiek najlepsza inwestycja Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni...

Bardziej szczegółowo

Projekt "Czas na zmiany" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Buczek, dnia 10.07.2013 r.

Projekt Czas na zmiany współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Buczek, dnia 10.07.2013 r. Buczek, dnia 10.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r.

Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r. Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6.1/2015 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 05.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6.1/2015 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 05.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6.1/2015 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 05.03.2015 r. I. Narodowe Forum Doradztwa Kariery zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej przeprowadzenia szkoleń

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 Kraków, 19.04.2013 Pieczątka Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług z zastosowaniem zasady

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim

ZAPYTANIE OFERTOWE. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim ZAPYTANIE OFERTOWE Maków Mazowiecki, 02.11.2012r. Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania przez MOPS w Makowie Mazowieckim zamówień publicznych, do których nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 8 2014-04-30 14:18 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim ul. Warszawska 9a, 73-110 Stargard Szczeciński tel. 91 578-45-83, fax 91 577-00-01 ZAPRASZA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Stargard Szczeciński 2 maja 2012r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim ul. Warszawska 9a, 73-110 Stargard Szczeciński tel.

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy Wieruszów, dnia 12.08.2011r. PCPR-541-1/11 Wg listy ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie kursu prawo jazdy kat. B dla uczestników projektu Integracja i aktywność współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn. ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY URZĄD PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM ul. Kanałowa 3 83-200 Starogard Gdański Tel. (58) 56-221-46, 56-223-51, 56-235-39 Fax. (58) 56-258-70 NIP 592-16-12-120 REGON 191950489 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Postępowanie oznaczone jest jako OPS/KG/341-3/14. Wszelka korespondencja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie.

Postępowanie oznaczone jest jako OPS/KG/341-3/14. Wszelka korespondencja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie. Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, ul. Aleja 3 Maja 28 zaprasza do złożenia oferty na Szkolenie Spawanie blach i rur ze stali stopowej (czarnej) i nierdzewnej spoinami pachwinowymi metodami MAG i

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.kartuzy.pl, www.pup.kartuzy.ibip.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.kartuzy.pl, www.pup.kartuzy.ibip. 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.kartuzy.pl, www.pup.kartuzy.ibip.pl Kartuzy: Realizacja szkolenia grupowego pn. Magazynier

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 I. Nazwa beneficjenta i tytuł realizowanego projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, realizujący projekt nr POKL.04.01.02.-00-191/12

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Zaproszenie do składania oferty cenowej na Usługi szkoleniowe dla mieszkańców Gminy Oświęcim w wieku aktywności zawodowej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. ul. Sokołowskiego 6 31-436 Kraków Numer postępowania: 11/ZO/SMIGMAG/RESTARTII/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE

Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. ul. Sokołowskiego 6 31-436 Kraków Numer postępowania: 11/ZO/SMIGMAG/RESTARTII/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. ul. Sokołowskiego 6 31-436 Kraków Numer postępowania: 11/ZO/SMIGMAG/RESTARTII/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 01/PDP/2015. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy

Zapytanie ofertowe nr 01/PDP/2015. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, VII. Promocja integracji społecznej, 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/K/PPP/UPD

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/K/PPP/UPD ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/K/PPP/UPD z dnia 14.02.2014 r. dotyczące wykonania zamówienia w postaci przeprowadzenia kursu na potrzeby realizacji projektu pt.: Update - aktualizacja kwalifikacji podkarpackich

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nr sprawy OPS-EFS-341/7/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, 03-126 Warszawa, ul. Antalla 4. 03-126 Warszawa. tel.

1. Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, 03-126 Warszawa, ul. Antalla 4. 03-126 Warszawa. tel. Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 na wykonania

Bardziej szczegółowo

Szczegóły dotyczące zamówienia:

Szczegóły dotyczące zamówienia: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarczowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację zadania finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014 z dnia 25.02.2014 r. upublicznione dnia 25.02.2014 r. na stronie internetowej: www. oraz na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz w siedzibie Beneficjenta: Biuro projektu,

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Al. Jana Pawła II 7 34-130 Kalwaria Zebrzydowska SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI CAZ.SZ - 271/2/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości niższej od kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Ustawy prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Rodzaj zamówienia Usługi. Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Rodzaj zamówienia Usługi. Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony Termin składania ofert Organizacja i przeprowadzenie kursów i warsztatów dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwanowicach etap III w ramach projektu pt: Czas na zmiany. Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Gminie Iwanowice

Bardziej szczegółowo