Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "www.kurspozycjonowania.pl"

Transkrypt

1 Darmowy Kurs Pozycjonowania pozwoli Ci posi¹œæ w 14 dni wiedzê dziêki której Twoja strona zdobêdzie pierwsze miejsce w wyszukiwarce i wreszcie zacznie dla ciebie zarabiaæ! W kursie zebra³em dla Ciebie najbardziej istotne elementy z pozycjonowania, abyœ móg³ przyswoiæ tê wiedzê w jak najszybszym czasie i zacz¹æ j¹ wykorzystywaæ w praktyce. Poœwiêæ 15 minut dziennie przez 2 tygodnie na zapoznanie siê z kolejn¹ lekcj¹ kursu, a ju wkrótce Twój ebiznes zacznie przynosiæ Ci dochody!

2 Oto z pierwsz¹ lekcj¹ darmego kursu owego pozycjonowania stron www. Kurs zawiera 14 lekcji, które roz³o y³em na 2 tygodnie wiêc bêdziesz otrzymywa³ codziennie z jedn¹ lekcj¹. Kurs zawiera wszystkie niezbêdne informacje do rozpoczêcia pozycjonowania w³asnej strony internetowej i promowania e- biznesu w internecie. Jako, e algorytmy wyszukiwarek zmieniaj¹ siê bardzo czêsto i niemal codziennie pojawiaj¹ siê nowe informacje na temat pozycjonowania to z pewnoœci¹ niezbêdne bêdzie uzupe³nianie tej wiedzy systematycznie. Kurs da Ci bardzo dobre podstawy do rozpoczêcia dzia³ania w bran y seo (search engine optimalization). SEM czyli search engine marketing to wszystkie dzia³ania maj¹ce na celu uwidocznienie strony w wyszukiwarkach. Na SEM sk³ada siê pozycjonowanie, optymalizacja oraz kampanie linków sponsorowanych. W tym kursie skupiê siê na pozycjonowaniu oraz nieod³¹cznej optymalizacji stron. Dzisiejsza lekcja jest wstêpem do ca³ego kursu. Z a c z n ê o d t e g o c z y m j e s t pozycjonowanie? Pozycjonowanie polega na takim przygotowaniu strony, aby jak najbardziej u³atwiæ jej czytanie robotom wyszukiwarek oraz zdobyciu jak najbardziej wartoœciowych linków do pozycjonowanej strony. Dlaczego pozycjonowanie jest tak wa ne? Codziennie tysi¹ce osób szuka Twoich us³ug, towarów w internecie. Jeœli Twojej strony nie znajdzie to jesteœ na straconej pozycji i wygrywa Twoja konkurencja! Wiesz, e wyszukiwanie informacji, to druga czynnoœæ po odbieraniu poczty jak¹ internauta wykonuje! Pomyœl jak sam szukasz informacji (produktów, us³ug) w internecie? Czy nie szukasz w najpopularniejszej w Polsce wyszukiwarce Google? A teraz powiedz mi ile wyników wyszukiwania sprawdzasz? 2-3 pierwsze pozycje czy wiêcej? No w³aœnie! Jeœli nie zadbasz o to, aby Twoja strona internetowa zajê³a kluczowe pozycje w Google na odpowiendie s³owa kluczowe to 1 Kurs pozycjonowania stron - S³awomir Gdak

3 klient nie trafi na ni¹, a do konkurencji! Co ciekawe, pozycjonowanie w porównaniu do alternatywnych form reklamowych wcale nie jest drogie! Ca³y sekret tkwi w odpowiednim doborze s³ów kluczowych, ale o tym powiem póÿniej. Jeœli chcesz zarabiaæ w internecie i nie p³aciæ maj¹tku za dzia³ania zwi¹zane z pozycjonowaniem to wiedza, któr¹ chcê Ci przekazaæ bêdzie niezbêdna. Pozycjonowanie to pierwsze co przychodzi mi na myœl gdy myœlê o tworzeniu strony i Ty te powinieneœ o tym myœleæ ju na samym pocz¹tku, jeœli nie chcesz p³aciæ za kosztowne przeróbki swojej strony. Warto, abyœ uzyska³ choæby podstawow¹ wiedzê o SEO zanim zaczniesz budowaæ, czy te zlecaæ budowanie komuœ strony. Ju teraz powinieneœ pomyœleæ o frazach na jakie strona bêdzie pozycjonowana, o odpowiednim przygotowaniu systemu CMS, a b y ³ a t w o m o n a b y ³ o s t r o n ê pozycjonowaæ... Jeœli pomyœlisz o tym odpowiednio wczeœnie pozwoli Ci to zaoszczêdziæ na póÿniejszych du o kosztowniejszych zmianach serwisu. Zdarza siê, e firmy pozycjonuj¹ce uzale niaj¹ cenê us³ugi od technologii w jakiej strona zosta³a stworzona co tak e powinno Ciê przekonaæ do szybkiego zainteresowania siê tym tematem. Pomyœl tylko! Za pozycjonowanie strony na jedn¹ frazê zap³acisz od 100z³ do kilku tysiêcy z³otych miesiêcznie. Bior¹c pod uwagê, e bêdziesz chcia³ pozycjonowaæ stronê na co najmniej 3 frazy zrobi siê z tego ca³kiem konkretny koszt miesiêczny. Jeœli jednak posi¹dziesz wiedzê z tego kursu, pieni¹dze te zostan¹ w Twoim portfelu. Mam nadziejê, e ta lekcja Ciê rozgrza³a i ju jutro bêdziesz gotowy na kolejn¹ dawkê wiedzy! Nazywam siê S³awek Gdak i jestem autorem tego kursu, jeœli masz jakieœ uwagi, lub chcia³byœ podzieliæ siê ze mn¹ swoj¹ opini¹ o nim, napisz do mnie 2 Kurs pozycjonowania stron - S³awomir Gdak

4 W dzisiejszej lekcji poruszê temat wyszikiwarek i 2 ich podstawowych dla pozycjonera komend. Z a c z n i j m y o d t e g o c z y m j e s t wyszukiwarka? Wyszukiwarka to strona internetowa dziêki, której u ytkownik ma znaleÿæ poszukiwan¹ przez siebie informacjê. Wyszukiwarka sk³ada siê z programu wyszukuj¹cego, bazy danych, paj¹czka wyszukiwarki oraz indeksu. Teraz bêdzie trochê przynudzania, teorii :) Wyszukiwarka przetwarza zapytania internauty do bazy danych i pokazuje wyniki posortowane wed³ug trafnoœci odpowiedzi. Robot wyszukiwarki pod¹ a linkami z jednej strony, do kolejnej z kolejnej do nastêpnej i w ten sposób znajduje informacje o nowych stronach (dlatego linki s¹ tak wartoœciowe). W zale noœci od tego jak czêsto strona jest aktualizowana robot wyszukiwarki dostosowuje do niej czêstotliwoœæ swoich wizyt. Robot przekazuje znalezione informacje do indeksu wyszukiwarki. W zwi¹zku z tym, e iloœæ danych jak¹ przetwarza indeks jest bardzo wielka, to informacje te s¹ zapisywane na wielu serwerach co mo e skutkowaæ pojawianiem siê strony ró nym u ytkownikom na ró nych miejscach w wyszukiwarce. Jak wspomnia³em we wczorajszej lekcji w Polsce króluje wyszukiwarka Google. Zanim Google zaw³adnê³o nasze komputery, Polski rynek by³ bardziej podzielony, a swój udzia³ mia³y portale takie jak wp.pl czy onet.pl. Obecnie ponad 97% u ytkowników wykorzystuje do tych celów wyszukiwarkê Google. Na rynku z ledwoœci¹ utrzymuje siê jeszcze Net Sprint i MSN. Mam dla Ciebie œwietn¹ wiadomoœæ! Aby osi¹gn¹æ sukces wystarczy skupiæ swoje dzia³ania na jednej wyszukiwarce :) co pozwala zaoszczêdziæ na kosztach promocji witryny. Kiedyœ czyta³em, e rynek amerykañski jest du o bardziej podzielony i nie wygl¹da to tak kolorowo jak u nas. Wiesz ju jak dzia³a wyszukiwarka i, e masz skupiæ swoje si³y przede wszystkim na 3 Kurs pozycjonowania stron - S³awomir Gdak

5 pozycjonowaniu strony w Google. Wyszukiwarki posiadaj¹ wiele ciekawych informacji o witrynach, które mog¹ byæ dla Ciebie przydatne. Dzisiaj omówiê 2 doœæ wa ne jej polecenia. Pierwsze to polecenie "site". Po wpisaniu w wyszukiwarkê site:http://nazwapozycjonowejstrony.pl" otrzymasz listê podstron podanej strony zaindeksowanych w wyszukiwarce Google czyli jest to lista podstron jakie Google uda³o siê znaleÿæ i jest ona dostêpna dla innych internautów. Polecenie bêdzie to dla Ciebie o tyle wa ne, e podczas tworzenia, a póÿniej pozycjonowania strony bêdziesz móg³ obserwowaæ czy Google dodaje do indeksu kolejne podstrony. Drugie polecenie to "link". Po wpisaniu w wyszukiwarkê "link:http://nazwapozycjonowanejstrony.pl" otrzymasz listê witryn linkuj¹cych do Twojej strony. W tym celu najlepiej bêdzie skorzystaæ z wyszukiwarki Yahoo, bo podaje ona najwiêksz¹ liczbê linków zwrotnych, Google tak dobrze sobie z tym nie radzi. Dziêki temu poleceniu bêdziesz móg³ sprawdziæ czy linki, które zdoby³eœ s¹ ju widoczne dla wyszukiwarki i pracuj¹ na wartoœæ Twojej domeny. Przy tej okazji chcê wspomnieæ o parametrze PageRank. Po krótce powiem, e jest to wskaÿnik wyszukiwarki Google, który podaje ocenê strony w skali od 0 do 10. G³ównie na ten wskaÿnik maj¹ wp³yw mocne linki przychodz¹ce. Te parametry bêd¹ przydatne przy analizowaniu postêpów w pozycjonowaniu, a tak e sprawdzeniu jakoœci strony na, której byæ mo e bêdziesz chcia³ umieœciæ link zwrotny. Nazywam siê S³awek Gdak i jestem autorem tego kursu, jeœli masz jakieœ uwagi, lub chcia³byœ podzieliæ siê ze mn¹ swoj¹ opini¹ o nim, napisz do mnie 4 Kurs pozycjonowania stron - S³awomir Gdak

6 Dziœ napiszê Ci jak Google ustala ranking i przeka ê Ci kilka cennych wskazówek. Tego jak Google ustala ranking nie powiem Ci, ani ja ani nikt inny bo jest to pilnie strze ona tajemnica wyszukiwarki i nikt jej nie zna. Google jednak w swoich raportach sugeruje jakie elementy mog¹ mieæ wp³yw na pozycjê strony w wyszukiwarce. Jak kiedyœ s³ysza³em tych elementów mo e byæ oko³o 250 bardziej, lub mniej maj¹cych wp³yw na pozycjê strony. Polecam zapoznanie siê z raportem Google w wersji angielskiej "Seo report card" ogles-seo-report-card, znajdziesz w nim wiele cennych wskazówek. Poza publikacjami Google, których nie jest zbyt wiele, tego typu informacji warto szukaæ na stronach www, blogach czy forach dyskusyjnych, bo czêsto u ytkownicy opisuj¹ w³asne case'y, z których mo esz uzyskaæ ciekawe informacje. Jakie s¹ jednak te najwa niejsze, podstawowe elementy maj¹ce wp³yw na pozycje strony w wyszukiwarce o których wiemy? Podstawa to linkowanie! Jakiœ czas temu mówiono "content is the king" jednak testy na seomoz.org wykaza³y, e linkowanie jest najwa niejszym elementem. Linkowanie to zdobywanie odnoœników do naszej strony z innych stron. Czym wiêksza iloœæ stron linkuje do Twojej strony tym wiêksze prawdopodobieñstwo, e strona bêdzie pojawiaæ siê wy ej w wyszukiwarce. Google patrzy w ten sposób - skoro tak wiele stron linkuje do tej strony to musi byæ ona wartoœciowa dla innych u ytkowników i warto j¹ podnieœæ w rankingu. Pewnie teraz siê zastanawiasz "ok, ale jak mam pozyskiwaæ te linki?". Temat ten z pewnoœci¹ jest bardzo ciekawy, jednak wrócimy do niego parê lekcji póÿniej, gdy bêdê omawia³ darmowe i p³atne sposoby na pozyskiwanie linków. Druga sprawa to rzeczywiœcie kontent o którym wczeœniej wspomnia³em. Dla Google bardzo wa ne jest, aby na stronie znajdowa³y siê unikalne treœci, czêsto aktualizowane, wartoœciowe dla u ytkowników. Zauwa, e 5 Kurs pozycjonowania stron - S³awomir Gdak

7 jeœli bêdziesz pisa³ ciekawie, automatycznie osoby zainteresowane tym tematem mog¹ zechcieæ linkowaæ do Twojej strony, bo uznaj¹ j¹ za wartoœciow¹. Du o aktualizowanej treœci pozwala tak e pozycjonowaæ stronê na tzw. "long tail" czyli d³ugi ogon. Frazy z d³ugiego ogona to s³owa na, które nasza strona nie jest pozycjonowana, jednak pojawia siê w Google na wysokich pozycjach, bo treœci w niej zawarte automatycznie j¹ pozycjonuj¹. Na przyk³adzie mojego bloga po wpisaniu np. fraz "jak zrobiæ portfolio", "wygasaj¹ce domeny", "sprawdzanie bl" mój blog pojawia siê na oko³o drugim miejscu. Nigdy nie pozycjonowa³em siê na te frazy, jednak strona pojawia siê na nie bardzo wysoko. Jako, e s¹ to niszowe frazy nie ma z nich wiele wejœæ, jednak jeœli tego typu fraz masz kilkadziesi¹t to staje siê to wartoœciowe Ÿród³o ruchu. Warto te zaznaczyæ, e w tego typu przypadkach Google linkuje od razu do podstron z t¹ treœci¹, wiêc u ytkownik jest kierowany od razu do artyku³u, a nie na stronê g³ówn¹ co pozytywnie wp³ywa na iloœæ czasu spêdzonego przez u ytkownika na stronie. Powiedzia³em co nieco o linkowaniu, kontencie, a teraz czas na optymalizacjê. Na optymalizacjê sk³ada siê bardzo wiele elementów dlatego poœwiêcê na to, a 2 rozdzia³y. Bardzo wiele zale y od tego czy strona zosta³a odpowiednio przystosowana do tego, aby roboty wyszukiwarek mog³y w ³atwy sposób zczytywaæ z niej treœci. Optymalizacjê dzieli siê "na stronie" i "poza stron¹". Optymalizacja na stronie to umieszczeniu wybranych przez nas fraz kluczowych w odpowiednich miejscach na stronie, w strukturze linków, formatowanie tych fraz na stronie, technologii w jakiej zosta³a wykonana strona, szybkoœci dzia³ania strony... czyli wszystkie elementy, które mo emy udoskonaliæ na stronie. Optymalizacja poza stron¹ to pozyskiwanie linków o czym powiem w kolejnych lekcjach. Nazywam siê S³awek Gdak i jestem autorem tego kursu, jeœli masz jakieœ uwagi, lub chcia³byœ podzieliæ siê ze mn¹ swoj¹ opini¹ o nim, napisz do mnie 6 Kurs pozycjonowania stron - S³awomir Gdak

8 Dzisiejsza lekcja bêdzie o tym jak wybraæ dobre s³owa kluczowe do Twojego biznesu. Wybór odpowiednich s³ów kluczowych to jeden z wa niejszych elementów w pozycjonowaniu. Pierwsza moja rada to wczuj siê w rolê klienta. Pomyœl co Twój klient wpisa³by w wyszukiwarkê gdyby próbowa³ znaleÿæ Twój towar, produkt? Zastanów siê jak sam poszukujesz informacji w internecie. Staraj siê jak najbardziej zawêziæ frazê. To pozwoli Ci pozycjonowaæ siê szybciej, ³atwiej i œci¹gaæ ruch bardziej zainteresowany twoim produktem. Przyk³adowo sprzedawca krzese³ nie musi pozycjonowaæ siê na kosztown¹ frazê "krzes³a". Jeœli bêdê poszukiwa³ krzes³a do komputera to wpiszê w wyszukiwarkê "krzes³a biurowe", a nie "krzes³a" bo da mi to zbyt ogólny wynik. Internauci co raz czêœciej zaczynaj¹ wpisywaæ frazy 3-4 wyrazowe, a nawet i d³u sze. Nie bój siê ich i nie myœl o pozycjonowaniu siê na ogólne frazy, bo bêdzie Ciê to kosztowaæ maj¹tek, a ruch otrzymasz s³abej jakoœci. Jeœli firma us³ugowa, œwiadczy us³ugi tylko na terenie danego miasta, zdecydowanie powinna wybrane frazy po³¹czyæ z miejscowoœci¹ w której ow¹ us³ugê œwiadczy. Przyk³adowo fraza fryzjera z warszawy powinna wygl¹daæ nastêpuj¹co "fryzjer warszawa". Pozycjonowanie siê na frazê "fryzjer" bêdzie zupe³nie bezsensowne, bo ktoœ z Katowic nie przyjedzie do fryzjera z Warszawy. Proponujê te podpytaæ znajomych co wpisaliby w wyszukiwarkê próbuj¹c znaleÿæ Twój produkt w internecie, byæ mo e warto takie frazy rozwa yæ po ich przeanalizowaniu. Kolejny sposób to analiza fraz kluczowych na stronie konkurencji. Z pewnoœci¹ wiesz kto jest Twoim konkurentem na rynku i byæ mo e to w³aœnie st¹d warto zaczerpn¹æ s³owa, frazy kluczowe. Wpisz nazwê konkurenta, lub pierwsz¹ lepsz¹ frazê w twojej bran y jaka przychodzi Ci na myœl w wyszukiwarkê Google. W ten bêdziesz móg³ znaleÿæ strony 7 Kurs pozycjonowania stron - S³awomir Gdak

9 konkurencyjne, a w Ÿródle stron (poza obszarem strony, pole po bokach, kliknij prawym przyciskiem myszki i wybierz "poka Ÿród³o strony" ) mo esz sprawdziæ zawartoœæ "title", "description" oraz "keywords". W tym miejscu powinieneœ znaleÿæ jeszcze wiêcej s³ów kluczowych, które warto przeanalizowaæ. Warto te skorzystaæ ze narzêdzi do tego stworzonych. Najpopularniejszym w poszukiwaniu, analizie fraz kluczowych jest oczywiœcie "Narzêdzie propozycji s³ów kluczowych" firmy Google, które znajdziesz je pod adresem dtoolexternal Po wejœciu na tê stronê w polu "S³owo, lub wyra enie" wpisz wybrane przez Ciebie s³owa, frazy kluczowe jedno pod drugim. Jeœli nie masz jeszcze zawê onych fraz narzêdzie to zaproponuje Ci dodatkowe powi¹zane frazy. Po wpisaniu przeze mnie fraz "krzes³a", "krzes³a biurowe", "krzes³a obrotowe" narzêdzie zaproponowa³o dodatkowo listê kilkudziesiêciu fraz powi¹zanych z powy szymi m.in.: "krzes³a kuchenne", "krzes³a drewniane", "krzes³a barowe". Narzêdzie to udostêpnia nam dodatkowo takich informacje jak "Konkurencja" reklamodawców w AdWords, "Szacowany œr. CPC" specjalnych https://adwords.google.co.uk/select/keywor na podstawie danych z AdWords "Miesiêczne wyszukiwania - lokalnie" czyli liczba wyszukiwañ danej frazy w ci¹gu ostatnich 12 miesiêcy na terenie Twojego kraju i kilka innych ciekawych informacji. Proponujê posortowaæ wyniki wed³ug ostatniego kryterium, nastêpnie przejrzeæ listê i wybraæ s³owa odpowiadaj¹ce naszemu zainteresowaniu. Warto zastanowiæ siê czy frazy najbardziej popularne bêd¹ dla nas najodpowiedniejsze. Jeœli konkurencja oka e siê bardzo du a to byæ mo e warto poszukaæ niszowych fraz na, które bêdzie nam siê ³atwiej wypozycjonowaæ. Sposobów na znalezienie odpowiednich s³ów kluczowych jest bardzo du o. Narzêdzia takie mo esz znaleÿæ na wielu innych stronach www, w programach dla pozycjonerów czy te w dodatkach do przegl¹darki FireFox. Jeœli chcesz zobaczyæ jak wybiera³em s³owa kluczowe dla jednego z moich klientów za pomoc¹ narzêdzia propozycji s³ów kluczowych zapraszam do przeczytania 3 poni szych krótkich artyku³ów na moim blogu. Analiza metatagów i s³ów kluczowych na stronie klienta cz I eby pokazaæ Wam na przyk³adzie jak stworzyæ metatagi do witryny na tapetê wezmê stronê jednego z moich klientów wydawca miesiêcznika "Kulturystyka i Fitness Sport dla Wszystkich"... Analiza metatagów i s³ów kluczowych na stronie klienta cz II Dzisiaj sprawdzimy czy s³owa, które 8 Kurs pozycjonowania stron - S³awomir Gdak

10 bêdziemy chcieli zmieniæ, usun¹æ z metatagów nie zaszkodz¹ klientowi zatem sprawdzimy w Google Analitycs po jakich s³owach kluczowych klienci wchodz¹ na stronê... Jak wybraæ s³owa kluczowe na stronê analiza metatagów i s³ów kluczowych cz III Po zrobieniu pe³nej analizy mo emy siê wzi¹æ za tworzenie nowych fraz kluczowych i metatagów. 1. Jak wynik³o z ostatniego artyku³u s³owa, które maja pozostaæ to "kulturystyka" oraz "kulturystyka i fitness"... Nazywam siê S³awek Gdak i jestem autorem tego kursu, jeœli masz jakieœ uwagi, lub chcia³byœ podzieliæ siê ze mn¹ swoj¹ opini¹ o nim, napisz do mnie 9 Kurs pozycjonowania stron - S³awomir Gdak

11 W 5 lekcji napiszê o optymalizacji strony czyli co powinieneœ poprawiæ na stronie, aby wyszukiwarki chêtniej j¹ indeksowa³y i pozwala³y jej wzbiæ siê w indeksie Google. Zaczniemy od podstaw czyli znaczników meta title, description oraz keywords. Te elementy znajduj¹ siê w czêœci head strony, a przynajmniej powinny siê tam znajdowaæ (niestety czêsto na stronach ich brakuje) i zawieraæ opisy ze s³owami kluczowymi. Zawartoœæ tych elementów powinna byæ dynamiczna i zmieniaæ siê na ka dej podstronie w zale noœci od jej zawartoœci i opisywaæ co znajduje siê na danej podstronie. Title to tytu³ strony, który ma mówiæ u ytkownikom w 60 znakach co na niej znajd¹. Z regu³y w tym miejscu znajduje siê kilka s³ów kluczowych oraz nazwa firmy. Jeœli nie zale y Ci na kreowaniu wizerunku firmy to polecam umieœciæ same s³owa kluczowe, ale oczywiœcie z g³ow¹. Nie próbuj umieœciæ kilkudziesiêciu s³ów kluczowych, bo bêdzie to bez sensu. Czym mniejsza bêdzie liczba s³ów kluczowych tym ich moc bêdzie wiêksza. Tytu³ widoczny jest na pasku przegl¹darki, w zak³adce ulubione przegl¹darki (jeœli j¹ tam dodasz), oraz w wynikach wyszukiwania. Kilka s³ów o tagu title mo esz przeczytaæ we wpisie na moim blogu pt.: Description to opis tego co znajduje siê na stronie w 160 znakach. Tutaj ju musisz siê bardziej wysiliæ i stworzyæ opis w, który wpleciesz zgrabnie s³owa kluczowe na, które chcesz pozycjonowaæ witrynê. Opis jak tytu³ pojawia siê w wynikach wyszukiwania zaraz pod tytu³em, wiêc tym bardziej nie powinien byæ zbitk¹ samych fraz kluczowych bo zbyt wiele nie powie to u ytkownikowi. "Tworzenie tagu title Keywords to ostatni z elementów o którym chcia³em wspomnieæ. Tutaj bez specjalnych ograniczeñ wpisujesz listê s³ów kluczowych na jakie chcesz pozycjonowaæ stronê. Ja z regu³y ograniczam siê do 10 fraz kluczowych. Nie polecam Ci wpisywania setek fraz kluczowych bo to i tak nic nie da :) Google 10 Kurs pozycjonowania stron - S³awomir Gdak

12 oficjalnie potwierdzi³o, e znacznik ten nie jest brany pod uwagê, jednak ja dla formalnoœci zawsze umieszczam w nim s³owa kluczowe. Nigdy nie wiadomo co bêdzie wa ne dla Googe za rok czy dwa lata choæ na keywords bym nie liczy³. Kolejnym bardzo wa nym krokiem jest umieszczenie s³ów kluczowych w treœci strony. Jeœli masz na stronie jakieœ teksty i nie zawieraj¹ one s³ów kluczowych to pomyœl nad ich zredagowaniem, lub te stwórz je od pocz¹tku. Jeœli s³owa kluczowe wpisane przez Ciebie w znaczniku meta nie bêd¹ siê pokrywa³y z zawartoœci¹ strony Google mo e podejrzewaæ próbê jego zaspamowania. Pragnê zwróciæ Twoj¹ uwagê, e pisanie tekstów nasyconych s³owami kluczowymi to specjalna bran a zwana seo copywritingiem i jeœli uznasz, e sam nie poradzisz sobie z napisaniem tych tekstów, mo esz to zleciæ fachowcom, którzy siê tym zajmuj¹. Przy okazji warto te od razu wspomnieæ o formatowaniu tekstów. Frazy kluczowe w tekœcie powinieneœ wyró niaæ poprzez odpowiednie formatowanie html np. pogrubienie, podkreœlenie, pochylenie tworzenie nag³ówków ze s³owami (jak nag³ówek tego 'a). Dla robota wyszukiwarki jest to znak, e jest to wa ny element strony na, który chcesz zwróciæ uwagê u ytkownika. Kolejna rzecz to przyjazne adresy url tzw. mode-rewrite. Jest to modu³ serwera apache, który polega na zastêpowaniu znaków specjalnych, oznaczeñ sesji i innych dziwnych znaków s³owami kluczowymi, które zawiera podstrona. Proste adresy url w wiêkszoœci stron jest to ju standard, jednak kiedyœ adresy wygl¹da³y zupe³nie inaczej i jeszcze takie pere³ki mo na znaleÿæ. Oto adres strony niezoptymalizowany pod przegl¹darki: d=849&sess_id=a0934fe0ad763213dd99ba e9fc2ddf8d,a tak móg³by ten adres wygl¹daæ po optymalizaji KNIGHTS/obowie_meskie/BRITISH KNIGHTS SABEN.html Jak widzisz w powy szym przyk³adzie w adresie url pojawi³y siê s³owa kluczowe, usuniêto z niego znaki sesji, numerów id i znak zapytania. Dziêki temu adres jest bardziej przyjazny wyszukiwarkom, a s³owa kluczowe w adresie mog¹ pozytywnie wp³yn¹æ na jej pozycjê w Google. Temat optymalizacji jest doœæ spory wiêc jutro otrzymasz kolejn¹ lekcjê o optymalizacji na stronie. Nazywam siê S³awek Gdak i jestem autorem tego kursu, jeœli masz jakieœ uwagi, lub chcia³byœ podzieliæ siê ze mn¹ swoj¹ opini¹ o nim, napisz do mnie 11 Kurs pozycjonowania stron - S³awomir Gdak

13 6 lekcja to dalszy ci¹g optymalizacji strony pod Google. Przygotowanie pliku xml tzw. mapy strony z list¹ wszystkich podstron twojej strony znacznie u³atwi wyszukiwarce dotarcie do nich. Jeœli posiadasz niewielk¹ stronê, wizytówkê z kilkoma podstronami nie ma to wielkiego sensu, jednak w przypadku du ych serwisów jest to jak najbardziej wskazane, rzek³bym, e obowi¹zkowe. Wpisuj¹c w Google "sitemap" z pewnoœci¹ znajdziesz masê darmowych programów, lub stron, które wygeneruj¹ Ci plik xml z map¹ strony. PóŸniej wystarczy umieœciæ taki plik w katalogu g³ównym domeny i dla pewnoœci zg³osiæ j¹ w narzêdziu Google dla webmasterów (Konfiguracja witryny > Mapy witryn > Zg³oœ mapê witryny). Jednym z wielu elementów mog¹cych mieæ wp³yw na pozycjê strony w Google jest prêdkoœæ wczytywania siê witryny. Jeœli na stronie masz du o grafiki, skryptów, i innych fajerwerków mo e siê okazaæ, e wczytuje siê ona bardzo d³ugo, co mo e przeszkadzaæ u ytkownikom, a tak e Google. Warto zainstalowaæ przegl¹darkê FireFox i dodatek FireBug i w ostatniej zak³adce uruchomiæ Yslow, który jest programem testuj¹cym szybkoœæ ³adowania siê witryny. Program po przetestowaniu witryny wska e Ci, które jej elementy mo esz poprawiæ, aby dzia³a³a ona szybciej. Nie bêdê omawia³ tutaj programu jednak warto, ebyœ siê nim zainteresowa³. Nastêpna bardzo wa na rzecz¹ w optymalizacji to technologia w jakiej zosta³a wykonana strona. Php, js, flash, a mo e jest to strona oparta o ramki. W zwi¹zku z udoskonalaniem algorytmu, Google radzi sobie co raz lepiej z ró nymi rozwi¹zaniami technologicznymi, jednak warto zwróciæ na to uwagê. Google mo e mieæ problem z zaindeksowaniem wszystkich treœci i linków na stronach flashowych, js czy te zawieraj¹cych ramki. Dodatkowo tego typu rozwi¹zania bardzo czêsto wi¹ ¹ siê ze zwiêkszeniem wagi strony, co negatywnie wp³ynie na szybkoœæ wczytywania siê jej. Flash jest jednym du ym plikiem filmowym do którego Google jeszcze kilka lat temu nie 12 Kurs pozycjonowania stron - S³awomir Gdak

14 mog³o siê dostaæ i analizowaæ treœci, czy linków w nim zawartych. Teraz sytuacja wygl¹da du o lepiej, aczkolwiek ja mimo wszystko ograniczy³bym siê do minimum ze stosowaniem tej technologii na stronie. Baner, jakiœ element graficzny w nag³ówku ok, ale kategorycznie zabraniam Ci u ywania flasha do tworzenia efektownych menu, choæby z tego wzglêdu, e w przypadku gdy przegl¹darka u ytkownika nie obs³uguje tej technologii, lub te u ytkownik skorzysta³ z programów blokuj¹cych elementy flash to nie bêdzie móg³ siê po niej poruszaæ. Wykorzystanie iframe do stworzenia ca³ej strony to te nie jest najlepszy pomys³. Niby wszystko fajnie wygl¹da bo ca³a strona siê nie prze³adowuje podczas prze³¹czania siê pomiêdzy podstronami, jednak problem jest w tym, e ka dym z elementów nag³ówek strony, menu strony, treœæ ka dej podstrony to oddzielny dokument html. Wynikiem tego mo e byæ skierowanie przez wyszukiwarkê u ytkownika bezpoœrednio na podstronê z treœci¹ na której nie bêdzie widoczne menu czy te nag³ówek. Java script cieszy siê co raz wiêksz¹ popularnoœci¹, google lepiej radzi sobie z jego czytaniem ni flasha, a mo na w nim zrobiæ równie efektywne menu jak we flashu. Doœæ popularne jest tak e robienie nag³ówków stron w JS tzw. sliderów, czy te ca³ych stron bez ich prze³adowywania. Mimo wszystko zaleca³bym ostro noœæ ze wzglêdu na objêtoœæ skryptów, a tak e jak w przypadku powy ej problemów z urz¹dzeniami nie obs³uguj¹cymi tej technologii ze wzglêdu na wykorzystywanie specjalnych bibliotek, które w tego typu urz¹dzeniach nie s¹ dostêpne. Jak widzisz ró ne technologie maj¹ swoje plusy i minusy dlatego trzeba rozs¹dnie z nich korzystaæ. Ostatni¹ rzecz¹ w kwestii optymalizacji strony o jakiej chcê Ci napisaæ to sprawdzenie poprawnoœci kodu strony. Organizacja W3C ustali³a lata temu standardy dokumentów html oraz css, których ka dy webmaster powinien siê trzymaæ. Teoretycznie stosowanie siê do tych wytycznych pozwala na poprawne wyœwietlanie siê strony w ró nych przegl¹darkach (aczkolwiek z autopsji wiem, e ró nie to bywa³o z IE :) oraz lepsz¹ indeksacje strony w Google. Na stronie mo esz znaleÿæ 2 validatory w których po podaniu adresu swojej witryny bêdziesz móg³ sprawdziæ jakie b³êdy i ostrze enia pokaza³y siê dla Twojej witryny. Warto zwróciæ uwagê czy nie znajduj¹ siê tam elementy, które móg³byœ poprawiæ. Nazywam siê S³awek Gdak i jestem autorem tego kursu, jeœli masz jakieœ uwagi, lub chcia³byœ podzieliæ siê ze mn¹ swoj¹ opini¹ o nim, napisz do mnie 13 Kurs pozycjonowania stron - S³awomir Gdak

15 W 7 dniu powiem Ci o teorii linkowania i bêdê Ciê przygotowywa³ do lekcji na temat zdobywania linków. Link to hiper ³¹cze prowadz¹ce do adresu w sieci. Na wiêkszoœci stron znajduj¹ siê linki wewnêtrzne (do innych podstron) i zewnêtrzne (do innych stron, poza Twoj¹ stron¹) co pozwala robotowi zapoznaæ siê z pozosta³ymi podstronami oraz przejœæ do linkowanych stron. To co zwiêksza wartoœæ naszej witryny to linki przychodz¹ce. Czym jest ich wiêcej i ich moc jest wiêksza tym wartoœæ naszej witryny w oczach wyszukiwarki roœnie. Oto struktura linka < a href="http://www.adrestwojejwitryny.pl" target="_blank" title="opis, s³owo kluczowe" >anchor tekst href - adres do którego prowadzi link target - komenda otwarcia linka: w nowym oknie, w tym samym oknie... title - to opis linka anchor tekst to s³owo, które wyœwietla siê jako link na stronie, sugerujê umieszczanie tu s³ów kluczowych Od czego zale y wartoœæ linka, czyli gdzie umieszczaæ linki? Do powy ej wymienionej struktury linku zdarza siê, e webmasterzy dodaj¹ parametr "rel=nofollow" co jest jednoznaczne dla Google z tym, e ma nie pod¹ aæ za linkiem, a strona ma nie przekazywaæ swojej mocy. Nawet na allegro widywa³em aukcje na których mo na by³o kupiæ link na stronie z zaznaczeniem, e link jest z parametrem rel="nofollow". Nieœwiadomi u ytkownicy z pewnoœci¹ kupowali takie linki. Czêsto nawet nie zostaniesz uprzedzony, e taki parametr do linku zostaje dodany wiêc proponujê Ci to sprawdziæ. Nie twierdzê, e takich linków nie warto pozyskiwaæ, bo ka dy link mo e wygenerowaæ przyrost ruchu na stronie. Kolejnym parametrem na, który warto zwróciæ uwagê to PageRank strony na, której link jest umieszczony. Jak wczeœniej wspomina³em PR to wartoœæ strony wed³ug wyszukiwarki Google w skali od 1 do 10. Teoretycznie czym wy szy PR strony na, której link jest umieszczony tym jego moc jest 14 Kurs pozycjonowania stron - S³awomir Gdak

16 wy sza. Jaki czas temu waga wartoœci parametru PR mocno spad³a, ale ja zawsze go sprawdzam. Du a iloœæ linków wychodz¹cych na stronie to tak e powód do zastanowienia siê nad sensem umieszczenia reklamy na stronie. Jeœli na witrynie znajduje siê np. 60 linków wychodz¹cych to warto siê zastanowiæ czy jest sens umieszczaæ reklamê na takiej stronie. Czy to dla Google nie bêdzie podchodzi³o pod farmê linków? Czy taka strona nie otrzyma zaraz kary od Google? By³bym z tym ostro ny. Lokalizacja linku na stronie tak e mo e mieæ wp³yw na jego wartoœæ. Czym wy ej link bêdzie siê znajdowa³ na stronie, tym jego wartoœæ bêdzie wiêksza, co jakiœ czas temu dowiód³ Polski bloger shpyo. Google nauczy³o siê, e linki z systemów SWL (Google bardzo ich nie lubi) s¹ umieszczane w stopce strony i podobnie traktuje inne linki, które siê tam znajduj¹. Na ch³opski rozum jeœli ktoœ umieszcza linki w stopce to raczej nie jest to dla niego nic wartoœciowego i nie chce siê nimi chwaliæ. Co innego jeœli linki umieszcza na szczycie strony, to bardzo wartoœciowe miejsce dla w³aœciciela strony wiêc jeœli umieszcza tutaj link tzn. e jest coœ wartoœciowego. Przy poszukiwaniu miejsc na linki warto zwróciæ uwagê, aby staraæ siê je umieszczaæ na stronach powi¹zanych tematycznie z Twoja stron¹. Umieszczanie linku do Twojej witryny zupe³nie nie powi¹zanej z ni¹ tematycznie, mo e zostaæ Ÿle odebrane przez Google i jej zaszkodziæ. Ostatnia rzecz na któr¹ chcê Ci zwróciæ uwagê to linkowanie wzajemne. Chodzi o to, aby wymieniaj¹c siê linkami z innymi stronami, czy te linkuj¹c ze swoich stron nie linkowaæ bezpoœrednio link ze strony A do strony B i link ze strony B do strony A. Wiêcej o tym bêdziesz móg³ przeczytaæ przy okazji omawiania tworzenia zaplecza do strony. W jutrzejszej lekcji dostaniesz kilkanaœcie sprawdzonych sposobów na zdobywanie linków do strony. Nazywam siê S³awek Gdak i jestem autorem tego kursu, jeœli masz jakieœ uwagi, lub chcia³byœ podzieliæ siê ze mn¹ swoj¹ opini¹ o nim, napisz do mnie 15 Kurs pozycjonowania stron - S³awomir Gdak

17 Linkowanie to najwa niejszy element w pozycjonowaniu wiêæ poœwiêcê na to 2 lekcje. Podstaw¹ oczywiœcie jest dodanie naszej strony do wyszukiwarek i katalogów tych wyszukiwarek. Najwa niejsze bêdzie dodanie strony do wyszukiwarki Google, jeœli jednak znajdziesz chwilê to polecam dodanie do wszystkich poni ej wymienionych wyszukiwarek na pewno nie zaszkodzi to Twojej stronie. Aby dodaæ stronê do wyszukiwarki: Google wpisz ddurl WP wpisz NetSprint wpisz Gooru.pl wpisz Szukacz.pl wpisz Aby dodaæ stronê do katalogu: Onet wpisz es_katalog.html Wp wpisz dmoz wpisz Kolejny bardzo dobrze znany sposób na pozyskiwanie linków to katalogowanie strony czyli dodawanie jej do katalogów stron. Polega to na tym, aby informacje o istnieniu naszej strony umieszczaæ w katalogach stron innych internautów. Dziêki temu bezp³atnie, lub za niewielk¹ kwotê (katalogi z wysokim wskaÿnikiem PR czêsto s¹ p³atne) bêdziesz móg³ zdobyæ du ¹ iloœæ linków do swojej strony. Katalogowanie jest pracoch³onne jednak ca³y czas doœæ skuteczne, jeœli tylko jesteœ w posiadaniu dobrej bazy katalogów. Na stronie znajdziesz chyba najwiêkszy zbiór katalogów. Zapraszam Ciê tak e na moj¹ stronê zycjonowaniastron-pl gdzie znajdziesz ca³y czas aktualizowan¹ listê oko³o 200 najmocniejszych katalogów z informacj¹ o wartoœci PR, BL, SITE oraz czy katalog jest p³atny. Polecam Ci tê listê bo jak wiele osób napisa³o 16 Kurs pozycjonowania stron - S³awomir Gdak

18 jest ona skuteczna i pozwala zaoszczêdziæ masê czasu na poszukiwaniu najlepszych katalogów. Dla moich subskrybentów przygotowa³em specjaln¹ ni sz¹ cenê. Nastêpny sposób to wymiana linkami z w³aœcicielami innych witryn o podobnej tematyce. Dobrze jeœli strony do których linkujesz nie s¹ Twoj¹ konkurencj¹, a uzupe³niaj¹ siê tematycznie. Na swoim blogu piszê g³ównie o pozycjonowaniu. Jakiœ czas temu wyszuka³em w sieci kilka ciekawych blogów o grafice i webmasterce, a nastêpnie wymieni³em siê z ich w³aœcicielami linkami. Dziêki temu uda³o mi siê uzyskaæ kilka bardzo mocnych linków do mojego bloga. Oczywiœcie zanim wymienisz siê linkiem sprawdÿ wszystkie parametry o których wczeœniej wspomnia³em jak PR, BL, SITE, sprawdÿ te czy strona jest aktualizowana. Jest to bardzo ³atwy sposób na pozyskiwanie linków, nale y jednak zwróciæ uwagê, abyœ na stronie nie umieszcza³ zbyt wielu linków bo to powoduje, i wartoœæ Twojej domeny w oczach Google spada. Kolejna metoda, niezbyt lubiana przeze mnie i Google to kupowanie linków. Nie ukrywam, e sam sprzedawa³em linki na swoim blogu w celach zarobkowych jednak ostrzegam, e jest to niezgodne z regulaminem Google. Tak kupowanie linków w celu podniesienia pozycji Twojej strony w Google jest niezgodne z regulaminem Google. Pytanie tylko czy Google zorientuje siê :). Powiem szczerze, e kupowa³em wielokrotnie linki i nigdy nie spotka³a mnie za to kara. Nie ebym Ci poleca³ to rozwi¹zanie :) Jeœli masz p³aciæ za link postaraj siê chocia, aby tematyka strony by³a powi¹zana z tematyk¹ Twojej strony. Nazywam siê S³awek Gdak i jestem autorem tego kursu, jeœli masz jakieœ uwagi, lub chcia³byœ podzieliæ siê ze mn¹ swoj¹ opini¹ o nim, napisz do mnie 17 Kurs pozycjonowania stron - S³awomir Gdak

19 Dzisiejsza 9 lekcja jest kontynuacj¹ tematu zdobywania linków do witryny. Udzielanie siê na blogach i forach to k o l e j n y, d a r m o w y s p o s ó b n a pozyskiwanie linków do strony. Jeœli jeszcze nie czytasz blogów i for z Twojej bran y to najwy szy czas siê nimi zainteresowaæ. Ja jakiœ czas temu umieœci³em w moim czytniku rss oko³o blogów. Codziennie w drodze do pracy przegl¹dam kana³ RSS i jeœli trafiê na coœ ciekawego to pozwalam sobie na dodanie komentarza z linkiem do mojej strony. To po pierwsze pozwala Ci zdobyæ link, po drugie jak wiem z doœwiadczenia œci¹ga ruch, a po trzecie jeœli udzielasz siê na blogach bran owych pozwala Ci na zaistnienie w tej bran y. Podobnie jest z forami, tylko tutaj trzeba wiêcej wysi³ku. U ytkownicy na forach bardzo siê z nim z ywaj¹ i czuj¹ siê na nim jak na swoim podwórku, przez co niechêtnie toleruj¹ reklamê wiêc rób to dyskretnie najlepiej w stopce twoich wpisów. Na forum musisz bardzo dbaæ o jakoœæ swoich wypowiedzi i unikaæ nachalnej reklamy. Kiedyœ zapisa³em siê do grupy dyskusyjnej Google o grafice komputerowej i niestety bardzo szybko siê do niej zniechêci³em. Chc¹c pomóc innemu u ytkownikowi poda³em link do mojego wpisu na blogu dziêki, któremu internauta móg³ rozwi¹zaæ swój problem. Szybko jednak zosta³em pos¹dzony o auto reklamê. Nie jednokrotnie widzia³em takie obrazki i odpuœci³em sobie grupy bo uzna³em to za lekk¹ przesadê, choæ z pewnoœci¹ jest to kolejny dobry sposób na pozyskiwanie darmowych linków. Metoda komentowania na blogach i forach niestety jest ma³o skuteczna ze wzglêdu na korzystanie przez pozycjonerów z ró nego oprogramowania do automatyzowania tego typu dzia³añ np. XRumer, ScrapeBox. Softy te pozwalaj¹ codziennie wysy³aæ tysi¹ce wpisów i powoduj¹ zaspamowywanie for i blogów przez co Google musia³o zmniejszyæ wartoœæ tego typu dzia³añ w SEO. Jednym z pierwszych sposobów z którego skorzysta³em kilka lat temu by³o umieszczenie sporego artyku³u w 18 Kurs pozycjonowania stron - S³awomir Gdak

20 serwisie Artelis.pl, który pozwala autorom na dodawanie wpisów, a w³aœcicielom stron na pobieranie darmowych treœci z zastrze eniem, e na koñcu artyku³u musi znajdowaæ siê stopka z linkiem do strony autora. Ku mojemu zdziwieniu artyku³ pojawi³ siê w ci¹gu kilku miesiêcy na kilkudziesiêciu stronach co pozwoli³o mi na zdobycie sporej iloœci linków niewielkim wysi³kiem. Jak ju jestem przy artyku³ach to warto, abym wspomnia³, e mo esz pomyœleæ o p u b l i k a c j i a r t y k u ³ u n a j a k i e j œ poczytniejszej stronie od swojej. Jeœli napisa³eœ ciekawy, unikalny artyku³ mo esz spróbowaæ skontaktowaæ siê np. z jakimœ blogerem, który ma wiêksz¹ odwiedzalnoœæ bloga od Twojego i zaproponowaæ mu publikacjê Twojego artyku³u na jego stronie. Sam nie korzysta³em z tego rozwi¹zania, ale wiem od znajomych, e ten sposób dzia³a i pozwala na œci¹gniêcie sporego ruchu. Preseller page dzia³aj¹ na podobnej zasadzie co katalogi, tylko wpisy nie zawieraj¹ informacji o stronie, a wartoœciowe artyku³y (z linkamia do strony w treœci), a przynajmniej takie by³o jego za³o enie. Precle doœæ szybko zosta³y zasypane s³abej jakoœci kontentem pisanym na zamówienia pozycjonerów. W internecie mo na znaleÿæ masê tego typu ofert w których koszt jednego artyku³u czêsto zamyka siê w 1z³. Nie przeprowadza³em adnych testów na preclach wiêc nie jestem w stanie powiedzieæ na ile jest to skuteczna metoda, ale jako, e nie jest zbyt kosztowny sposób to warto spróbowaæ. SWL czyli system wymian linków to sposób wykorzystywany g³ównie do dopalania zaplecza przez pozycjonerów ze wzglêdu na doœæ du e ryzyko otrzymania za to kary od Google. Jako, e nie jest to naturalny sposób zdobywania linków, a odbywa siê poprzez kupowanie punktów, lub te ich zbierania za publikowanie reklam z linkami innych u ytkowników to Google bardzo nie lubi tego typu systemów. Nie polecam stosowaæ SWL'i do pozycjonowania g³ównej domeny, ale stron zapleczowych owszem. "Link building - 36 sprawdzonych sposobów" Polecam Ci bardzo wartoœciowy wpis Sebastiana Jakubca o sposobach na zdobywanie linków. sprawdzonych-sposobow/ Nazywam siê S³awek Gdak i jestem autorem tego kursu, jeœli masz jakieœ uwagi, lub chcia³byœ podzieliæ siê ze mn¹ swoj¹ opini¹ o nim, napisz do mnie 19 Kurs pozycjonowania stron - S³awomir Gdak

Oferta pozycjonowania

Oferta pozycjonowania www.kamelot.pl 2012 Oferta pozycjonowania Iloœæ stron w Google Iloœæ stron Iloœæ linków w Google Iloœæ linków podstron w Pañstwa strony w wyszukiwarce google: podstron w Pañstwa strony wed³ug Majesticseo:

Bardziej szczegółowo

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona Audyt SEO Elementy oraz proces przygotowania audytu 1 Spis treści Kim jesteśmy? 3 Czym jest audyt SEO 4 Główne elementy audytu 5 Kwestie techniczne 6 Słowa kluczowe 7 Optymalizacja kodu strony 8 Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Kroki dwa. do najlepszych pozycji w Google

Kroki dwa. do najlepszych pozycji w Google Kroki dwa do najlepszych pozycji w Google o mnie Wojciech Kłodziński Programista od 10 lat Branża SEO od 4 lat Założyciel Enterso sp. Z o.o. Zanim wystartujemy krótka rozgrzewka Nasze główne zasoby Kapitał

Bardziej szczegółowo

Kto tak naprawdę odwiedza Twoją stronę?

Kto tak naprawdę odwiedza Twoją stronę? Kto tak naprawdę odwiedza Twoją stronę? Jak odczytać i wykorzystać dane z Google Analytics. Bartosz Groszek Sklepy Blogi Strony informacyjne Kiedyś Urchin ->>>> 2005 Początek Analytics Teraz 2013/2014

Bardziej szczegółowo

Spis treúci. Księgarnia PWN: Paweł Kobis - Marketing z Google. Podziękowania O Autorze Wstęp... 13

Spis treúci. Księgarnia PWN: Paweł Kobis - Marketing z Google. Podziękowania O Autorze Wstęp... 13 Spis treúci Księgarnia PWN: Paweł Kobis - Marketing z Google Podziękowania... 9 O Autorze... 11 Wstęp... 13 1. Pozycjonowanie stron... 15 1.1. Dlaczego warto pozycjonować strony?... 16 1.2. Dlaczego pozycjonowanie,

Bardziej szczegółowo

10 podstawowych technik pozyskiwania leadów

10 podstawowych technik pozyskiwania leadów 10 podstawowych technik pozyskiwania leadów Przygotuj formularz zapisu Zainteresowani Twoim produktem użytkownicy, którzy nie są jeszcze gotowi do zakupu, prawdopodobnie będą chcieli zapisać się na Twoją

Bardziej szczegółowo

STRONA GŁÓWNA SPIS TREŚCI. Zarządzanie zawartością stron... 2 Tworzenie nowej strony... 4 Zakładka... 4 Prawa kolumna... 9

STRONA GŁÓWNA SPIS TREŚCI. Zarządzanie zawartością stron... 2 Tworzenie nowej strony... 4 Zakładka... 4 Prawa kolumna... 9 STRONA GŁÓWNA SPIS TREŚCI Zarządzanie zawartością stron... 2 Tworzenie nowej strony... 4 Zakładka... 4 Prawa kolumna... 9 1 ZARZĄDZANIE ZAWARTOŚCIĄ STRON Istnieje kilka sposobów na dodanie nowego szablonu

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach internetowych. Szansa dla małych i średnich firm na konkurowanie z największymi

Pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach internetowych. Szansa dla małych i średnich firm na konkurowanie z największymi Pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach internetowych Szansa dla małych i średnich firm na konkurowanie z największymi Podstawowe informacje na temat pozycjonowania Według badań Search Engine Watch 81% internautów

Bardziej szczegółowo

Mapa witryny - Poradnik od A do Z

Mapa witryny - Poradnik od A do Z Mapa witryny - Poradnik od A do Z Submit URL czy mapa Google? Istnieje specjalny formularz Google do zgłaszania nowych podstron w serwisie, który potrafi błyskawicznie dodać adres URL do indeksu wyszukiwarki:

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

POZYCJONOWANIE STRON INTERNETOWYCH (SEO)

POZYCJONOWANIE STRON INTERNETOWYCH (SEO) POZYCJONOWANIE STRON INTERNETOWYCH (SEO) Nasza oferta różni się od ofert innych firm pozycjonujących. W Polsce firmy pozycjonujące strony przygotowują zestaw słów kluczowych pod które przygotowują pozycjonowanie.

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/15_04/Z3 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Komunikatory internetowe - MS Messenger (PD3) Do czego s u y MSN Messenger? Wi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto trenera Spis treści Instrukcje...2 Opisy...3 Lista modułów głównych...3 Moduł szkoleniowy...4 Dodaj propozycję programu szkolenia...4 Modyfikuj arkusz wykładowcy...6

Bardziej szczegółowo

Jak tworzyć strony internetowe, aby były gotowe na pozycjonowanie?

Jak tworzyć strony internetowe, aby były gotowe na pozycjonowanie? SUNRISE SYSTEM SP. Z O.O. Jak tworzyć strony internetowe, aby były gotowe na pozycjonowanie? Wstęp Zagadnienia Ogólne zalecenia dotyczące tworzenia stron Omówienie wskazówek dla webmasterów Google Co robimy,

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

Portal wiedzy i informacji o logistyce wewnêtrznej i gospodarce magazynowej Tylu bran owych internautów odwiedzi³o portal w 2016 roku.

Portal wiedzy i informacji o logistyce wewnêtrznej i gospodarce magazynowej  Tylu bran owych internautów odwiedzi³o portal w 2016 roku. Oferta Portal wiedzy i informacji o logistyce wewnêtrznej i gospodarce magazynowej www.log4.pl 133 344 Tylu bran owych internautów odwiedzi³o portal w 2016 roku. 57 508 Tylu bran owych internautów odwiedzi³o

Bardziej szczegółowo

Firma Informatyczna JazzBIT

Firma Informatyczna JazzBIT Artykuły i obrazy Autor: Stefan Wajda [zwiastun] 10.02.2006. Dodawanie i publikowanie artykułów to najczęstsze zadanie. I chociaż nie jest skomplikowane, może początkujacych wprawiać w zakłopotanie. Trzeba

Bardziej szczegółowo

Jak podnieść pozycje w Google?

Jak podnieść pozycje w Google? Jak podnieść pozycje w Google? STRONNET 2015 Zawartość Jak podnieść pozycje w Google?... 1 1. Tytuł strony... 3 2. Adres strony... 3 3. Opis strony... 4 4. Znaczniki h1 h2... 4 5. Słowa kluczowe w treści

Bardziej szczegółowo

*** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: ***

*** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: *** *** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: Niniejszy materiał możesz dowolnie wykorzystywać. Możesz rozdawać go na swoim blogu, liście adresowej, gdzie tylko chcesz za darmo lub możesz go dołączyć, jako

Bardziej szczegółowo

I. Zakładanie nowego konta użytkownika.

I. Zakładanie nowego konta użytkownika. I. Zakładanie nowego konta użytkownika. 1. Należy wybrać przycisk załóż konto na stronie głównej. 2. Następnie wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego oraz zaznaczyć akceptację regulaminu w

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA

OFERTA REKLAMOWA OFERTA REKLAMOWA www.zinfo.pl W celu zasiêgniêcia dodatkowych informacji prosimy o kontakt: Damian Sochacki tel. 790 569 869 Daria Owczarska tel. 795 725 258 e-mail: reklama@zinfo.pl Dostêpne formy reklamowe:

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA Instalacja sterownika USB 1 SIGMA PLATAN Sp. z o.o. 81-855 SOPOT, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555-88-00, fax (0-58) 555-88-01 www.platan.pl e-mail: platan@platan.pl

Bardziej szczegółowo

E-commerce dofollow list

E-commerce dofollow list E-commerce dofollow list Lista zawiera 5 adresów stron, które można wykorzystać do promocji sklepów internetowych. Została ona udostępniona użytkownikom serwisu http://www.seostation.pl/ Sugerujemy wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Najwiêksza spo³ecznoœæ m³odych pi³karzy w Polsce

Najwiêksza spo³ecznoœæ m³odych pi³karzy w Polsce wejdÿ na www.u21.pl Oferta reklamy Serwis U21.PL jest now¹ spo³ecznoœci¹ pi³karsk¹. Zrzeszamy wszystkie grupy ludzi zwi¹zanych z m³odzie ow¹ pi³k¹ no n¹ w Polsce. Jesteœmy mostem ³¹cz¹cym amatorsk¹ i m³odzie

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA

OFERTA REKLAMOWA OFERTA REKLAMOWA www.zinfo.pl W celu zasiêgniêcia dodatkowych informacji prosimy o kontakt: Alicja Dubiel reklama@zinfo.pl tel. 790 569 869 Dostêpne formy reklamowe: 1. REKLAMA GRAFICZNA Reklama graficzna

Bardziej szczegółowo

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy.

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy. Po wejściu na stronę pucharino.slask.pl musisz się zalogować (Nazwa użytkownika to Twój redakcyjny pseudonim, hasło sam sobie ustalisz podczas procedury rejestracji). Po zalogowaniu pojawi się kilka istotnych

Bardziej szczegółowo

IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREŒCI KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG

IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREŒCI KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK SPIS TREŒCI KATALOG ONLINE DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ONOWOŒCIACH Sudoku. 101 ³amig³ówek dla zaawansowanych

Bardziej szczegółowo

Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych!

Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych! Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych! Oferta dla partnerów biznesowych Historia Jesteśmy rodzicami i często szukamy sposobu na zorganizowanie czasu naszym dzieciom. Zauważyliśmy, że znalezienie

Bardziej szczegółowo

Poczta e-mail sta³a siê dziœ podstawowym narzêdziem codziennej komunikacji.

Poczta e-mail sta³a siê dziœ podstawowym narzêdziem codziennej komunikacji. Poczta e-mail sta³a siê dziœ podstawowym narzêdziem codziennej komunikacji. W Polsce z Internetu korzysta ju ponad 9 milionów osób - dla wiêkszoœci z nich adres e-mail jest tak samo wa ny w identyfikacji,

Bardziej szczegółowo

SZABLONY KOMUNIKATÓW SPIS TREŚCI

SZABLONY KOMUNIKATÓW SPIS TREŚCI SZABLONY KOMUNIKATÓW SPIS TREŚCI Zarządzanie zawartością stron... 2 Dodawanie komunikatu... 3 Lista komunikatów... 6 Lista komunikatów na stronie głównej... 9 ZARZĄDZANIE ZAWARTOŚCIĄ STRON Istnieją dwa

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

Linux LAMP, czyli Apache, Php i MySQL

Linux LAMP, czyli Apache, Php i MySQL Linux LAMP, czyli Apache, Php i MySQL LAMP jest to po prostu serwer stron www, pracujący na Linux-ie z zainstalowanym apache, językiem php oraz bazą danych MySQL. System ten stosuje ogromna większość hostingów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja U ytkownika Systemu Antyplagiatowego Plagiat.pl

Instrukcja U ytkownika Systemu Antyplagiatowego Plagiat.pl Instrukcja U ytkownika Systemu Antyplagiatowego Plagiat.pl System Plagiat.pl jest programem komputerowym s³u ¹cym do porównywania dokumentów tekstowych. Wytypowani przez W³adze Uczelni U ytkownicy otrzymuj¹

Bardziej szczegółowo

POZYCJONOWANIE ORAZ MARKETING GOOGLE

POZYCJONOWANIE ORAZ MARKETING GOOGLE Firma EXPROMO prezentuje POZYCJONOWANIE ORAZ MARKETING GOOGLE Copyrights 2008 written and published by Publikacja może być swobodnie kopiowana oraz rozpowszechniana poprzez umieszczenie na swojej stronie

Bardziej szczegółowo

Internetowa strategia marketingowa

Internetowa strategia marketingowa Strategie Marketingowe Marketing Internetowy dr Grzegorz Szymański Internetowa strategia marketingowa Pozycjonowanie Jest to jedna z najskuteczniejszych i najtańszych metod reklamy w Internecie. Skuteczne

Bardziej szczegółowo

POZYCJONOWANIE I OPTYMALIZACJA STRON WWW PDF >>>WIĘCEJ<<<

POZYCJONOWANIE I OPTYMALIZACJA STRON WWW PDF >>>WIĘCEJ<<< POZYCJONOWANIE I OPTYMALIZACJA STRON WWW PDF. Wszystko O Pozycjonowaniu I Marketingu. >>>SEO STRONA Z SEO PORADAMI POZYCJONOWANIE I OPTYMALIZACJA STRON WWW PDF >>>WIĘCEJ

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI. Przedmiotowy system oceniania w klasach 1-3

JĘZYK ANGIELSKI. Przedmiotowy system oceniania w klasach 1-3 JĘZYK ANGIELSKI Przedmiotowy system oceniania w klasach 1-3 1. Obszary podlegające ocenianiu: - wiedza i umiejętność jej stosowania oraz aktywność i zaangażowanie ucznia 2. Skala ocen: - w ciągu semestru

Bardziej szczegółowo

Program Google AdSense w Smaker.pl

Program Google AdSense w Smaker.pl Smaker.pl Program Google AdSense w Smaker.pl Pytania i odpowiedzi dotyczące programu Google AdSense Spis treści Czym jest AdSense... 2 Zasady działania AdSense?... 2 Jak AdSense działa w Smakerze?... 3

Bardziej szczegółowo

Wyszukiwarki stosują różne metody oceny stron i algorytmy oceniające za indeksowane strony różnią się w poszczególnych wyszukiwarkach, ale można

Wyszukiwarki stosują różne metody oceny stron i algorytmy oceniające za indeksowane strony różnią się w poszczególnych wyszukiwarkach, ale można Wyszukiwarki stosują różne metody oceny stron i algorytmy oceniające za indeksowane strony różnią się w poszczególnych wyszukiwarkach, ale można jednak wyróżnić 3 główne elementy, które brane są pod uwagę:

Bardziej szczegółowo

#1 Wartościowa treść. #2 Słowa kluczowe. #3 Adresy URL

#1 Wartościowa treść. #2 Słowa kluczowe. #3 Adresy URL #1 Wartościowa treść Treść artykułu powinna być unikatowa (algorytm wyszukiwarki nisko ocenia skopiowaną zawartość, a na strony zawierające powtórzoną treść może zostać nałożony filtr, co skutkuje spadkiem

Bardziej szczegółowo

gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10)

gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10) 5.5. Wyznaczanie zer wielomianów 79 gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10) gdzie stopieñ wielomianu p 1(x) jest mniejszy lub równy n, przy

Bardziej szczegółowo

SEO / SEM PREZENTACJA OFERTY

SEO / SEM PREZENTACJA OFERTY SEO / SEM PREZENTACJA OFERTY 1CONTENT 2 Zajmujemy się marketingiem internetowym. Zdobywaliśmy doświadczenie w znanych firmach pcozycjonerskich oraz agencjach interaktywnych. Wypracowaliśmy własne metody

Bardziej szczegółowo

Cennik reklam na Nyskim Portalu Internetowym

Cennik reklam na Nyskim Portalu Internetowym Cennik reklam na Nyskim Portalu Internetowym www.ilovenysa.pl Krótko o ilovenysa.pl Idea I Love Nysa narodziła się w 2010 roku. Nasz Portal internetowy kierujemy przede wszystkim do ludzi młodych mających

Bardziej szczegółowo

Instalacja sterowników do urz¹dzeñ wielkoformatowych zainstalowanych w firmie Centrum Ksero STUDIO K2 s.c w Pile

Instalacja sterowników do urz¹dzeñ wielkoformatowych zainstalowanych w firmie Centrum Ksero STUDIO K2 s.c w Pile Instalacja sterowników do urz¹dzeñ wielkoformatowych zainstalowanych w firmie Centrum Ksero STUDIO K2 s.c w Pile sterowniki znajduj¹ siê na stronie www.centrumksero.pl w zak³adce DO POBRANIA/STEROWNIKI

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

zgubił całą naszą korespondencję Można by tak wymieniać bez bezpieczeństwa, gdyby była wykonana dnia poprzedniego rozwiązałaby niejeden problem.

zgubił całą naszą korespondencję Można by tak wymieniać bez bezpieczeństwa, gdyby była wykonana dnia poprzedniego rozwiązałaby niejeden problem. Zasada działania usługi Business Safe jest prosta. Zainstalowany na Twoim komputerze progra Dlaczego backupować? Któż z nas nie zna smaku tego okropnego uczucia, gdy włączając kompuuter, który jeszcze

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Pracujemy w oparciu o nowoczesne rozwiązania techniczne, które są zgodne z obecnie panującymi w internecie trendami.

Pracujemy w oparciu o nowoczesne rozwiązania techniczne, które są zgodne z obecnie panującymi w internecie trendami. Jozefoslaw24 jest pierwszym profesjonalnym portalem dedykowanym lokalnej społeczności Józefosławia, Julianowa i okolic. Od 2012 roku prężnie działamy w wirtualnej społeczności Józefosławia. Pracujemy w

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

cstore.pl Prosty Start

cstore.pl Prosty Start WEB SOFT Sp. z o.o. ul..domaniewska 47/10 02-672 Warszawa NIP 521-362-41-06 Tel. +48 22 599 44 99 Email. bok@cstore.pl cstore.pl Prosty Start Czyli to co powinieneœ zrobiæ, zanim rozpoczniesz sprzeda w

Bardziej szczegółowo

Bolączki międzynarodowego systemu - jak z tego korzystać?

Bolączki międzynarodowego systemu - jak z tego korzystać? Bolączki międzynarodowego systemu - jak z tego korzystać? - zdalne badanie na użytkownikach Case study: Miles and More O Miles&More Zrobiliśmy badanie za pomocą Uxerii Miles&More to system lojalnościowy

Bardziej szczegółowo

Z pełną wersją książki możesz zapoznać się na tej stronie: http://reklamawinternecie.org/poradnik

Z pełną wersją książki możesz zapoznać się na tej stronie: http://reklamawinternecie.org/poradnik Niniejszy plik PDF jest skróconym przewodnikiem po książce Reklama w Internecie praktyczny poradnik autorstwa Artura Kosińskiego. Z pełną wersją książki możesz zapoznać się na tej stronie: http://reklamawinternecie.org/poradnik

Bardziej szczegółowo

Wymiana du ych plików instrukcja dla klientów Grontmij Polska Sp z o. o.

Wymiana du ych plików instrukcja dla klientów Grontmij Polska Sp z o. o. Wymiana du ych plików instrukcja dla klientów Grontmij Polska Sp z o. o. Ostateczna. Grontmij Polska Pozna, 12.10.12 Autoryzacja Title : Wymiana du ych plików instrukcja dla klientów Grontmij Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

TÜV Rheinland Polska. Nowy Znak. Odpowiadamy na Pañstwa pytania. www.tuv.pl

TÜV Rheinland Polska. Nowy Znak. Odpowiadamy na Pañstwa pytania. www.tuv.pl TÜV Rheinland Polska Nowy Znak Odpowiadamy na Pañstwa pytania Odpowiadamy na Pañstwa pytania wszystko czego chc¹ siê Pañstwo dowiedzieæ na temat nowego znaku TÜV Rheinland. Zgodnie z has³em Jeden dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Jak stworzyć własny blog w kreatorze Click Web?

Jak stworzyć własny blog w kreatorze Click Web? Jak stworzyć własny blog w kreatorze Click Web? Zdobycie zaufania internautów to największe wyzwanie biznesu w Sieci. Dlatego musisz wykorzystać każdą okazję, aby przekonać użytkowników do Twojego profesjonalizmu

Bardziej szczegółowo

Strona wizytówka od 400 zł

Strona wizytówka od 400 zł Strona wizytówka od 400 zł Oferta z dnia 21.01.2010 Prosta strona zawierająca podstawowe informacje o firmie oraz jej ofercie. Pozwala ona klientom na odnalezienie firmy w sieci, zapoznanie się z jej ofertą,

Bardziej szczegółowo

SPIS TRESCI WSTEP CENNIK KONTAKT KAMPANIA MOBILNA Z EKRANEM LED. Kamelot radzi:

SPIS TRESCI WSTEP CENNIK KONTAKT KAMPANIA MOBILNA Z EKRANEM LED. Kamelot radzi: www.kamelot.pl 2012 , SPIS TRESCI KAMPANIA MOBILNA Z EKRANEM LED, WSTEP CENNIK KONTAKT Kamelot radzi: Dziêki naszej przyczepie reklamowej dotrzesz w ka de miejsce!!! Nasze przyczepy reklamowe wykonane

Bardziej szczegółowo

Obowiązki informacyjne i promocyjne dla beneficjentów RPO WM 2014-2020

Obowiązki informacyjne i promocyjne dla beneficjentów RPO WM 2014-2020 Obowiązki informacyjne i promocyjne dla beneficjentów RPO WM 2014-2020 DLACZEGO NALEŻY PROMOWAĆ PROJEKTY? Podstawą dla działań informacyjnych i promocyjnych w ramach projektów unijnych jest prawo obywateli

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

INTERNET - NOWOCZESNY MARKETING

INTERNET - NOWOCZESNY MARKETING STRONA INTERNETOWA TO JUŻ ZBYT MAŁO! INTERNET ROZWIJA SIĘ Z KAŻDYM DNIEM MÓWIMY JUŻ O: SEM Search Engine Marketing, czyli wszystko co wiąże się z marketingiem internetowym w wyszukiwarkach. SEM jest słowem

Bardziej szczegółowo

(KOD CPV: 80511000-9 - Usługi szkolenia personelu)

(KOD CPV: 80511000-9 - Usługi szkolenia personelu) Fortress Poland Spółka z o.o. Korpele 27/7 12-100 Szczytno Korpele, dnia 21.12.2012 e- mail: anna@eufunds.pl Tel.: 502 207 430 Nr sprawy: WNEFS.042-7/2012 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją przez

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXIII

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXIII DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXIII Systemy transakcyjne cz.1 Wszelkie prawa zastrze one. Kopiowanie i rozpowszechnianie ca ci lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

S T U D I O R E K L A M Y

S T U D I O R E K L A M Y JAKOŒÆ ORAZ STAWIAMY NA KREATYWNOŒÆ OFEROWANYCH US UG! KONTAKT Us³ugi reklamowe Druk ulotki, foldery, wizytówki, etykiety Projektowanie graficzne wizualizacje, obróbka graficzna zdjêæ, loga, inne Gad ety

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WebPTB 1.0

INSTRUKCJA WebPTB 1.0 INSTRUKCJA WebPTB 1.0 Program WebPTB wspomaga zarządzaniem budynkami w kontekście ich bezpieczeństwa fizycznego. Zawiera zestawienie budynków wraz z ich cechami fizycznymi, które mają wpływ na bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Elementy i funkcjonalno

Elementy i funkcjonalno Konsola operatora Konsola operatora zapewnia dost p do najwa niejszych informacji o po czeniu i aktualnym statusie abonentów, dzi ki czemu u atwia przekazywanie po cze. Konsola przewy sza swoimi mo liwo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy; kierownika jednostki organizacyjnej gminy,-osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną, --esobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

Technologie internetowe Internet technologies Forma studiów: Stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L

Technologie internetowe Internet technologies Forma studiów: Stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Technologie internetowe Internet technologies Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004)

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004) Instrukcja numer SPD1/02_01/Z Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Dost p do zasobów sieciowych serwera i stacji - Zadania Zadanie 1 Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

mprofi.pl nowa generacja usług mobilnych TWOJA APLIKACJA MOBILNA: Komunikator na smartfony

mprofi.pl nowa generacja usług mobilnych TWOJA APLIKACJA MOBILNA: Komunikator na smartfony TWOJA APLIKACJA MOBILNA: Komunikator na smartfony APLIKACJE MOBILNE Liczba aplikacji mobilnych stale rośnie i mierzona jest w milionach! Współczesne smartfony obsługują ich dziesiątki, każda może służyć

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO www.tokyotey.pl 1. Zagadnienia wstępne. 1. Pod pojęciem Serwisu rozumie się stronę internetową znajdującą się pod adresem www.tokyotey.pl wraz z wszelkimi podstronami

Bardziej szczegółowo

Dobra pozycja w Google? Dlaczego warto nam zaufać?

Dobra pozycja w Google? Dlaczego warto nam zaufać? Pozycja w Google to główny czynnik wpływający na popularność Twojej strony internetowej WWW. Dzięki wysokim pozycjom w wyszukiwarkach strona zyskuje coraz więcej unikalnych odwiedzin, a co za tym idzie,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

2 kwh/1000h. Rozporz¹dzenie 874/2012/EU Pobieranie etykiet energetycznych

2 kwh/1000h. Rozporz¹dzenie 874/2012/EU Pobieranie etykiet energetycznych 1679 2 kwh/1000h Rozporz¹dzenie 874/2012/EU Pobieranie etykiet energetycznych Na stronie internetowej Rábalux proszê wybraæ podkreœlony lub normalny 1odnoœnik. 4 5 6 3 7 1 2 8 2Program tworzenia etykiet

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

Tomasz Boiński: 1. Pozycjonowanie stron i zastosowanie mod_rewrite

Tomasz Boiński: 1. Pozycjonowanie stron i zastosowanie mod_rewrite Tomasz Boiński: 1 Pozycjonowanie stron i zastosowanie mod_rewrite Pozycjonowanie stron Promocja strony odbywa się poprzez umiejscowienie jej jak najwyżej w wynikach wyszukiwania Wyszukiwarki indeksują

Bardziej szczegółowo

Najczęstsze błędy w AdWords

Najczęstsze błędy w AdWords Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Najczęstsze błędy w AdWords Często twórcy reklam AdWords popełniają wiele błędów przy tworzeniu reklam i słów kluczowych, co w konsekwencji prowadzi do wysokich kosztów

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej A Instrukcja użytkownika Instalacja usług wersja 1.1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

aplikacja hostingowa neostrada tp

aplikacja hostingowa neostrada tp aplikacja hostingowa neostrada tp materia y informacyjne dla u ytkownika instrukcja pos ugiwania si aplikacjà hostingowà Twój świat. Cały świat. WST P Niniejszy dokument przeznaczony jest dla U ytkowników

Bardziej szczegółowo

Formularze i ramki w HTML

Formularze i ramki w HTML Jolanta Bachan jbachan@amu.edu.pl http://www.bachan.speechlabs.pl/ Informatyka Formularz HTML Formularze HTLM, które są umieszczane bezpośrednio na stronie WWW, służą do uzyskiwania informacji o użytkownikach

Bardziej szczegółowo

Zasady tworzenia podstron

Zasady tworzenia podstron Zasady tworzenia podstron Jeśli tworzysz rozbudowaną witrynę internetową z wieloma podstronami, za chwilę dowiesz się, jak dodawać nowe podstrony w kreatorze Click Web, czym kierować się przy projektowaniu

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowych zbudowanym w oparciu

Bardziej szczegółowo

Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania

Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania Jerzy Kowalczyk Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania Zasady doskonalenia systemu zarządzania oraz podstawowe procedury wspomagające Zarządzanie jakością VERLAG DASHÖFER Wydawnictwo VERLAG

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz bezp³atny.pl.aids.gov www ISBN 978-83-87068-37-0 Warszawa 2013

Egzemplarz bezp³atny.pl.aids.gov www ISBN 978-83-87068-37-0 Warszawa 2013 www.aids.gov.pl Totalny luz bez szko³y i rodziców. Jest to tak e okres sprzyjaj¹cy zawieraniu nowych, nie zawsze przemyœlanych znajomoœci. Jest bardzo prawdopodobne, e wœród osób, które spotkasz, bêd¹

Bardziej szczegółowo

Informacje o omawianym programie. Założenia programu omawianego w przykładzie

Informacje o omawianym programie. Założenia programu omawianego w przykładzie 1 Komunikacja człowiek - komputer Przedmiot: Komunikacja człowiek - komputer Ćwiczenie: 3 Temat dwiczenia: Projektowanie interfejsu programu typu bazodanowego dr Artur Bartoszewski CZĘŚD I analiza przykładowego

Bardziej szczegółowo

Systemy mikroprocesorowe - projekt

Systemy mikroprocesorowe - projekt Politechnika Wrocławska Systemy mikroprocesorowe - projekt Modbus master (Linux, Qt) Prowadzący: dr inż. Marek Wnuk Opracował: Artur Papuda Elektronika, ARR IV rok 1. Wstępne założenia projektu Moje zadanie

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych w tym również danych osobowych

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

Oferta promocyjna portalu Mierzyn24.pl > Wybory Samorządowe 2010 <

Oferta promocyjna portalu Mierzyn24.pl > Wybory Samorządowe 2010 < Oferta promocyjna portalu Mierzyn24.pl > Wybory Samorządowe 2010 < Niniejszym chcielibyśmy przedstawić Państwu ofertę reklamową przygotowaną na Wybory Samorządowe 2010, uwzględniającą atrakcyjne i skuteczne

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie i SEO w czym jest różnica pojęć?

Pozycjonowanie i SEO w czym jest różnica pojęć? Pozycjonowanie i SEO w czym jest różnica pojęć? Co to jest SEO? SEO definiuje angielski skrót Search Engine Optimization, czyli optymalizacja stron internetowych pod algorytm wyszukiwarki. Należy pamiętać,

Bardziej szczegółowo

AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi

AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi Pod³¹czyæ sterownik do pr¹du. Instalacja powinna byæ przeprowadzona przez wykwalifikowany personel i tylko zgodnie z instrukcj¹. AMPS nie ponosi odpowiedzialnoœci

Bardziej szczegółowo

SPIS TRESCI WSTEP CENNIK KONTAKT PAKIET STARTOWY FACEBOOK. Kamelot radzi:

SPIS TRESCI WSTEP CENNIK KONTAKT PAKIET STARTOWY FACEBOOK. Kamelot radzi: www.kamelot.pl 2012 , SPIS TRESCI FACEBOOK, WSTEP CENNIK KONTAKT Kamelot radzi: Pakiet startowy polecamy Klientom, którzy nie posiadaj¹ jeszcze konta firmowego na Facebooku i tak naprawdê dopiero rozpoczynaj¹

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum

Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum 1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum Obowiązująca podstawa programowa nauczania informatyki w gimnazjum, w odniesieniu do propozycji realizacji tych zagadnień w podręcznikach

Bardziej szczegółowo

Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Biznesplan - Projekt Gdyński Kupiec SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik nr 5 do regulaminu Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SEKCJA C - PLAN MARKETINGOWY/ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Biuro rachunkowe widoczne w Internecie

Biuro rachunkowe widoczne w Internecie BIURO RACHUNKOWE w praktyce Biuro rachunkowe widoczne w Internecie FICYNAFK FINANSOWO-KSIĘGOWA Autor: Robert Łukasiuk Kierownik Grupy Wydawniczej: Ewa Marmurska-Karpińska Wydawca: Marta Grabowska-Peda

Bardziej szczegółowo

ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0

ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0 ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0 Copyright 2010, Polskie Towarzystwo Informatyczne Zastrzeżenie Dokument ten został opracowany na podstawie materiałów źródłowych pochodzących

Bardziej szczegółowo