Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "www.kurspozycjonowania.pl"

Transkrypt

1 Darmowy Kurs Pozycjonowania pozwoli Ci posi¹œæ w 14 dni wiedzê dziêki której Twoja strona zdobêdzie pierwsze miejsce w wyszukiwarce i wreszcie zacznie dla ciebie zarabiaæ! W kursie zebra³em dla Ciebie najbardziej istotne elementy z pozycjonowania, abyœ móg³ przyswoiæ tê wiedzê w jak najszybszym czasie i zacz¹æ j¹ wykorzystywaæ w praktyce. Poœwiêæ 15 minut dziennie przez 2 tygodnie na zapoznanie siê z kolejn¹ lekcj¹ kursu, a ju wkrótce Twój ebiznes zacznie przynosiæ Ci dochody!

2 Oto z pierwsz¹ lekcj¹ darmego kursu owego pozycjonowania stron www. Kurs zawiera 14 lekcji, które roz³o y³em na 2 tygodnie wiêc bêdziesz otrzymywa³ codziennie z jedn¹ lekcj¹. Kurs zawiera wszystkie niezbêdne informacje do rozpoczêcia pozycjonowania w³asnej strony internetowej i promowania e- biznesu w internecie. Jako, e algorytmy wyszukiwarek zmieniaj¹ siê bardzo czêsto i niemal codziennie pojawiaj¹ siê nowe informacje na temat pozycjonowania to z pewnoœci¹ niezbêdne bêdzie uzupe³nianie tej wiedzy systematycznie. Kurs da Ci bardzo dobre podstawy do rozpoczêcia dzia³ania w bran y seo (search engine optimalization). SEM czyli search engine marketing to wszystkie dzia³ania maj¹ce na celu uwidocznienie strony w wyszukiwarkach. Na SEM sk³ada siê pozycjonowanie, optymalizacja oraz kampanie linków sponsorowanych. W tym kursie skupiê siê na pozycjonowaniu oraz nieod³¹cznej optymalizacji stron. Dzisiejsza lekcja jest wstêpem do ca³ego kursu. Z a c z n ê o d t e g o c z y m j e s t pozycjonowanie? Pozycjonowanie polega na takim przygotowaniu strony, aby jak najbardziej u³atwiæ jej czytanie robotom wyszukiwarek oraz zdobyciu jak najbardziej wartoœciowych linków do pozycjonowanej strony. Dlaczego pozycjonowanie jest tak wa ne? Codziennie tysi¹ce osób szuka Twoich us³ug, towarów w internecie. Jeœli Twojej strony nie znajdzie to jesteœ na straconej pozycji i wygrywa Twoja konkurencja! Wiesz, e wyszukiwanie informacji, to druga czynnoœæ po odbieraniu poczty jak¹ internauta wykonuje! Pomyœl jak sam szukasz informacji (produktów, us³ug) w internecie? Czy nie szukasz w najpopularniejszej w Polsce wyszukiwarce Google? A teraz powiedz mi ile wyników wyszukiwania sprawdzasz? 2-3 pierwsze pozycje czy wiêcej? No w³aœnie! Jeœli nie zadbasz o to, aby Twoja strona internetowa zajê³a kluczowe pozycje w Google na odpowiendie s³owa kluczowe to 1 Kurs pozycjonowania stron - S³awomir Gdak

3 klient nie trafi na ni¹, a do konkurencji! Co ciekawe, pozycjonowanie w porównaniu do alternatywnych form reklamowych wcale nie jest drogie! Ca³y sekret tkwi w odpowiednim doborze s³ów kluczowych, ale o tym powiem póÿniej. Jeœli chcesz zarabiaæ w internecie i nie p³aciæ maj¹tku za dzia³ania zwi¹zane z pozycjonowaniem to wiedza, któr¹ chcê Ci przekazaæ bêdzie niezbêdna. Pozycjonowanie to pierwsze co przychodzi mi na myœl gdy myœlê o tworzeniu strony i Ty te powinieneœ o tym myœleæ ju na samym pocz¹tku, jeœli nie chcesz p³aciæ za kosztowne przeróbki swojej strony. Warto, abyœ uzyska³ choæby podstawow¹ wiedzê o SEO zanim zaczniesz budowaæ, czy te zlecaæ budowanie komuœ strony. Ju teraz powinieneœ pomyœleæ o frazach na jakie strona bêdzie pozycjonowana, o odpowiednim przygotowaniu systemu CMS, a b y ³ a t w o m o n a b y ³ o s t r o n ê pozycjonowaæ... Jeœli pomyœlisz o tym odpowiednio wczeœnie pozwoli Ci to zaoszczêdziæ na póÿniejszych du o kosztowniejszych zmianach serwisu. Zdarza siê, e firmy pozycjonuj¹ce uzale niaj¹ cenê us³ugi od technologii w jakiej strona zosta³a stworzona co tak e powinno Ciê przekonaæ do szybkiego zainteresowania siê tym tematem. Pomyœl tylko! Za pozycjonowanie strony na jedn¹ frazê zap³acisz od 100z³ do kilku tysiêcy z³otych miesiêcznie. Bior¹c pod uwagê, e bêdziesz chcia³ pozycjonowaæ stronê na co najmniej 3 frazy zrobi siê z tego ca³kiem konkretny koszt miesiêczny. Jeœli jednak posi¹dziesz wiedzê z tego kursu, pieni¹dze te zostan¹ w Twoim portfelu. Mam nadziejê, e ta lekcja Ciê rozgrza³a i ju jutro bêdziesz gotowy na kolejn¹ dawkê wiedzy! Nazywam siê S³awek Gdak i jestem autorem tego kursu, jeœli masz jakieœ uwagi, lub chcia³byœ podzieliæ siê ze mn¹ swoj¹ opini¹ o nim, napisz do mnie 2 Kurs pozycjonowania stron - S³awomir Gdak

4 W dzisiejszej lekcji poruszê temat wyszikiwarek i 2 ich podstawowych dla pozycjonera komend. Z a c z n i j m y o d t e g o c z y m j e s t wyszukiwarka? Wyszukiwarka to strona internetowa dziêki, której u ytkownik ma znaleÿæ poszukiwan¹ przez siebie informacjê. Wyszukiwarka sk³ada siê z programu wyszukuj¹cego, bazy danych, paj¹czka wyszukiwarki oraz indeksu. Teraz bêdzie trochê przynudzania, teorii :) Wyszukiwarka przetwarza zapytania internauty do bazy danych i pokazuje wyniki posortowane wed³ug trafnoœci odpowiedzi. Robot wyszukiwarki pod¹ a linkami z jednej strony, do kolejnej z kolejnej do nastêpnej i w ten sposób znajduje informacje o nowych stronach (dlatego linki s¹ tak wartoœciowe). W zale noœci od tego jak czêsto strona jest aktualizowana robot wyszukiwarki dostosowuje do niej czêstotliwoœæ swoich wizyt. Robot przekazuje znalezione informacje do indeksu wyszukiwarki. W zwi¹zku z tym, e iloœæ danych jak¹ przetwarza indeks jest bardzo wielka, to informacje te s¹ zapisywane na wielu serwerach co mo e skutkowaæ pojawianiem siê strony ró nym u ytkownikom na ró nych miejscach w wyszukiwarce. Jak wspomnia³em we wczorajszej lekcji w Polsce króluje wyszukiwarka Google. Zanim Google zaw³adnê³o nasze komputery, Polski rynek by³ bardziej podzielony, a swój udzia³ mia³y portale takie jak wp.pl czy onet.pl. Obecnie ponad 97% u ytkowników wykorzystuje do tych celów wyszukiwarkê Google. Na rynku z ledwoœci¹ utrzymuje siê jeszcze Net Sprint i MSN. Mam dla Ciebie œwietn¹ wiadomoœæ! Aby osi¹gn¹æ sukces wystarczy skupiæ swoje dzia³ania na jednej wyszukiwarce :) co pozwala zaoszczêdziæ na kosztach promocji witryny. Kiedyœ czyta³em, e rynek amerykañski jest du o bardziej podzielony i nie wygl¹da to tak kolorowo jak u nas. Wiesz ju jak dzia³a wyszukiwarka i, e masz skupiæ swoje si³y przede wszystkim na 3 Kurs pozycjonowania stron - S³awomir Gdak

5 pozycjonowaniu strony w Google. Wyszukiwarki posiadaj¹ wiele ciekawych informacji o witrynach, które mog¹ byæ dla Ciebie przydatne. Dzisiaj omówiê 2 doœæ wa ne jej polecenia. Pierwsze to polecenie "site". Po wpisaniu w wyszukiwarkê site:http://nazwapozycjonowejstrony.pl" otrzymasz listê podstron podanej strony zaindeksowanych w wyszukiwarce Google czyli jest to lista podstron jakie Google uda³o siê znaleÿæ i jest ona dostêpna dla innych internautów. Polecenie bêdzie to dla Ciebie o tyle wa ne, e podczas tworzenia, a póÿniej pozycjonowania strony bêdziesz móg³ obserwowaæ czy Google dodaje do indeksu kolejne podstrony. Drugie polecenie to "link". Po wpisaniu w wyszukiwarkê "link:http://nazwapozycjonowanejstrony.pl" otrzymasz listê witryn linkuj¹cych do Twojej strony. W tym celu najlepiej bêdzie skorzystaæ z wyszukiwarki Yahoo, bo podaje ona najwiêksz¹ liczbê linków zwrotnych, Google tak dobrze sobie z tym nie radzi. Dziêki temu poleceniu bêdziesz móg³ sprawdziæ czy linki, które zdoby³eœ s¹ ju widoczne dla wyszukiwarki i pracuj¹ na wartoœæ Twojej domeny. Przy tej okazji chcê wspomnieæ o parametrze PageRank. Po krótce powiem, e jest to wskaÿnik wyszukiwarki Google, który podaje ocenê strony w skali od 0 do 10. G³ównie na ten wskaÿnik maj¹ wp³yw mocne linki przychodz¹ce. Te parametry bêd¹ przydatne przy analizowaniu postêpów w pozycjonowaniu, a tak e sprawdzeniu jakoœci strony na, której byæ mo e bêdziesz chcia³ umieœciæ link zwrotny. Nazywam siê S³awek Gdak i jestem autorem tego kursu, jeœli masz jakieœ uwagi, lub chcia³byœ podzieliæ siê ze mn¹ swoj¹ opini¹ o nim, napisz do mnie 4 Kurs pozycjonowania stron - S³awomir Gdak

6 Dziœ napiszê Ci jak Google ustala ranking i przeka ê Ci kilka cennych wskazówek. Tego jak Google ustala ranking nie powiem Ci, ani ja ani nikt inny bo jest to pilnie strze ona tajemnica wyszukiwarki i nikt jej nie zna. Google jednak w swoich raportach sugeruje jakie elementy mog¹ mieæ wp³yw na pozycjê strony w wyszukiwarce. Jak kiedyœ s³ysza³em tych elementów mo e byæ oko³o 250 bardziej, lub mniej maj¹cych wp³yw na pozycjê strony. Polecam zapoznanie siê z raportem Google w wersji angielskiej "Seo report card" ogles-seo-report-card, znajdziesz w nim wiele cennych wskazówek. Poza publikacjami Google, których nie jest zbyt wiele, tego typu informacji warto szukaæ na stronach www, blogach czy forach dyskusyjnych, bo czêsto u ytkownicy opisuj¹ w³asne case'y, z których mo esz uzyskaæ ciekawe informacje. Jakie s¹ jednak te najwa niejsze, podstawowe elementy maj¹ce wp³yw na pozycje strony w wyszukiwarce o których wiemy? Podstawa to linkowanie! Jakiœ czas temu mówiono "content is the king" jednak testy na seomoz.org wykaza³y, e linkowanie jest najwa niejszym elementem. Linkowanie to zdobywanie odnoœników do naszej strony z innych stron. Czym wiêksza iloœæ stron linkuje do Twojej strony tym wiêksze prawdopodobieñstwo, e strona bêdzie pojawiaæ siê wy ej w wyszukiwarce. Google patrzy w ten sposób - skoro tak wiele stron linkuje do tej strony to musi byæ ona wartoœciowa dla innych u ytkowników i warto j¹ podnieœæ w rankingu. Pewnie teraz siê zastanawiasz "ok, ale jak mam pozyskiwaæ te linki?". Temat ten z pewnoœci¹ jest bardzo ciekawy, jednak wrócimy do niego parê lekcji póÿniej, gdy bêdê omawia³ darmowe i p³atne sposoby na pozyskiwanie linków. Druga sprawa to rzeczywiœcie kontent o którym wczeœniej wspomnia³em. Dla Google bardzo wa ne jest, aby na stronie znajdowa³y siê unikalne treœci, czêsto aktualizowane, wartoœciowe dla u ytkowników. Zauwa, e 5 Kurs pozycjonowania stron - S³awomir Gdak

7 jeœli bêdziesz pisa³ ciekawie, automatycznie osoby zainteresowane tym tematem mog¹ zechcieæ linkowaæ do Twojej strony, bo uznaj¹ j¹ za wartoœciow¹. Du o aktualizowanej treœci pozwala tak e pozycjonowaæ stronê na tzw. "long tail" czyli d³ugi ogon. Frazy z d³ugiego ogona to s³owa na, które nasza strona nie jest pozycjonowana, jednak pojawia siê w Google na wysokich pozycjach, bo treœci w niej zawarte automatycznie j¹ pozycjonuj¹. Na przyk³adzie mojego bloga po wpisaniu np. fraz "jak zrobiæ portfolio", "wygasaj¹ce domeny", "sprawdzanie bl" mój blog pojawia siê na oko³o drugim miejscu. Nigdy nie pozycjonowa³em siê na te frazy, jednak strona pojawia siê na nie bardzo wysoko. Jako, e s¹ to niszowe frazy nie ma z nich wiele wejœæ, jednak jeœli tego typu fraz masz kilkadziesi¹t to staje siê to wartoœciowe Ÿród³o ruchu. Warto te zaznaczyæ, e w tego typu przypadkach Google linkuje od razu do podstron z t¹ treœci¹, wiêc u ytkownik jest kierowany od razu do artyku³u, a nie na stronê g³ówn¹ co pozytywnie wp³ywa na iloœæ czasu spêdzonego przez u ytkownika na stronie. Powiedzia³em co nieco o linkowaniu, kontencie, a teraz czas na optymalizacjê. Na optymalizacjê sk³ada siê bardzo wiele elementów dlatego poœwiêcê na to, a 2 rozdzia³y. Bardzo wiele zale y od tego czy strona zosta³a odpowiednio przystosowana do tego, aby roboty wyszukiwarek mog³y w ³atwy sposób zczytywaæ z niej treœci. Optymalizacjê dzieli siê "na stronie" i "poza stron¹". Optymalizacja na stronie to umieszczeniu wybranych przez nas fraz kluczowych w odpowiednich miejscach na stronie, w strukturze linków, formatowanie tych fraz na stronie, technologii w jakiej zosta³a wykonana strona, szybkoœci dzia³ania strony... czyli wszystkie elementy, które mo emy udoskonaliæ na stronie. Optymalizacja poza stron¹ to pozyskiwanie linków o czym powiem w kolejnych lekcjach. Nazywam siê S³awek Gdak i jestem autorem tego kursu, jeœli masz jakieœ uwagi, lub chcia³byœ podzieliæ siê ze mn¹ swoj¹ opini¹ o nim, napisz do mnie 6 Kurs pozycjonowania stron - S³awomir Gdak

8 Dzisiejsza lekcja bêdzie o tym jak wybraæ dobre s³owa kluczowe do Twojego biznesu. Wybór odpowiednich s³ów kluczowych to jeden z wa niejszych elementów w pozycjonowaniu. Pierwsza moja rada to wczuj siê w rolê klienta. Pomyœl co Twój klient wpisa³by w wyszukiwarkê gdyby próbowa³ znaleÿæ Twój towar, produkt? Zastanów siê jak sam poszukujesz informacji w internecie. Staraj siê jak najbardziej zawêziæ frazê. To pozwoli Ci pozycjonowaæ siê szybciej, ³atwiej i œci¹gaæ ruch bardziej zainteresowany twoim produktem. Przyk³adowo sprzedawca krzese³ nie musi pozycjonowaæ siê na kosztown¹ frazê "krzes³a". Jeœli bêdê poszukiwa³ krzes³a do komputera to wpiszê w wyszukiwarkê "krzes³a biurowe", a nie "krzes³a" bo da mi to zbyt ogólny wynik. Internauci co raz czêœciej zaczynaj¹ wpisywaæ frazy 3-4 wyrazowe, a nawet i d³u sze. Nie bój siê ich i nie myœl o pozycjonowaniu siê na ogólne frazy, bo bêdzie Ciê to kosztowaæ maj¹tek, a ruch otrzymasz s³abej jakoœci. Jeœli firma us³ugowa, œwiadczy us³ugi tylko na terenie danego miasta, zdecydowanie powinna wybrane frazy po³¹czyæ z miejscowoœci¹ w której ow¹ us³ugê œwiadczy. Przyk³adowo fraza fryzjera z warszawy powinna wygl¹daæ nastêpuj¹co "fryzjer warszawa". Pozycjonowanie siê na frazê "fryzjer" bêdzie zupe³nie bezsensowne, bo ktoœ z Katowic nie przyjedzie do fryzjera z Warszawy. Proponujê te podpytaæ znajomych co wpisaliby w wyszukiwarkê próbuj¹c znaleÿæ Twój produkt w internecie, byæ mo e warto takie frazy rozwa yæ po ich przeanalizowaniu. Kolejny sposób to analiza fraz kluczowych na stronie konkurencji. Z pewnoœci¹ wiesz kto jest Twoim konkurentem na rynku i byæ mo e to w³aœnie st¹d warto zaczerpn¹æ s³owa, frazy kluczowe. Wpisz nazwê konkurenta, lub pierwsz¹ lepsz¹ frazê w twojej bran y jaka przychodzi Ci na myœl w wyszukiwarkê Google. W ten bêdziesz móg³ znaleÿæ strony 7 Kurs pozycjonowania stron - S³awomir Gdak

9 konkurencyjne, a w Ÿródle stron (poza obszarem strony, pole po bokach, kliknij prawym przyciskiem myszki i wybierz "poka Ÿród³o strony" ) mo esz sprawdziæ zawartoœæ "title", "description" oraz "keywords". W tym miejscu powinieneœ znaleÿæ jeszcze wiêcej s³ów kluczowych, które warto przeanalizowaæ. Warto te skorzystaæ ze narzêdzi do tego stworzonych. Najpopularniejszym w poszukiwaniu, analizie fraz kluczowych jest oczywiœcie "Narzêdzie propozycji s³ów kluczowych" firmy Google, które znajdziesz je pod adresem dtoolexternal Po wejœciu na tê stronê w polu "S³owo, lub wyra enie" wpisz wybrane przez Ciebie s³owa, frazy kluczowe jedno pod drugim. Jeœli nie masz jeszcze zawê onych fraz narzêdzie to zaproponuje Ci dodatkowe powi¹zane frazy. Po wpisaniu przeze mnie fraz "krzes³a", "krzes³a biurowe", "krzes³a obrotowe" narzêdzie zaproponowa³o dodatkowo listê kilkudziesiêciu fraz powi¹zanych z powy szymi m.in.: "krzes³a kuchenne", "krzes³a drewniane", "krzes³a barowe". Narzêdzie to udostêpnia nam dodatkowo takich informacje jak "Konkurencja" reklamodawców w AdWords, "Szacowany œr. CPC" specjalnych https://adwords.google.co.uk/select/keywor na podstawie danych z AdWords "Miesiêczne wyszukiwania - lokalnie" czyli liczba wyszukiwañ danej frazy w ci¹gu ostatnich 12 miesiêcy na terenie Twojego kraju i kilka innych ciekawych informacji. Proponujê posortowaæ wyniki wed³ug ostatniego kryterium, nastêpnie przejrzeæ listê i wybraæ s³owa odpowiadaj¹ce naszemu zainteresowaniu. Warto zastanowiæ siê czy frazy najbardziej popularne bêd¹ dla nas najodpowiedniejsze. Jeœli konkurencja oka e siê bardzo du a to byæ mo e warto poszukaæ niszowych fraz na, które bêdzie nam siê ³atwiej wypozycjonowaæ. Sposobów na znalezienie odpowiednich s³ów kluczowych jest bardzo du o. Narzêdzia takie mo esz znaleÿæ na wielu innych stronach www, w programach dla pozycjonerów czy te w dodatkach do przegl¹darki FireFox. Jeœli chcesz zobaczyæ jak wybiera³em s³owa kluczowe dla jednego z moich klientów za pomoc¹ narzêdzia propozycji s³ów kluczowych zapraszam do przeczytania 3 poni szych krótkich artyku³ów na moim blogu. Analiza metatagów i s³ów kluczowych na stronie klienta cz I eby pokazaæ Wam na przyk³adzie jak stworzyæ metatagi do witryny na tapetê wezmê stronê jednego z moich klientów wydawca miesiêcznika "Kulturystyka i Fitness Sport dla Wszystkich"... Analiza metatagów i s³ów kluczowych na stronie klienta cz II Dzisiaj sprawdzimy czy s³owa, które 8 Kurs pozycjonowania stron - S³awomir Gdak

10 bêdziemy chcieli zmieniæ, usun¹æ z metatagów nie zaszkodz¹ klientowi zatem sprawdzimy w Google Analitycs po jakich s³owach kluczowych klienci wchodz¹ na stronê... Jak wybraæ s³owa kluczowe na stronê analiza metatagów i s³ów kluczowych cz III Po zrobieniu pe³nej analizy mo emy siê wzi¹æ za tworzenie nowych fraz kluczowych i metatagów. 1. Jak wynik³o z ostatniego artyku³u s³owa, które maja pozostaæ to "kulturystyka" oraz "kulturystyka i fitness"... Nazywam siê S³awek Gdak i jestem autorem tego kursu, jeœli masz jakieœ uwagi, lub chcia³byœ podzieliæ siê ze mn¹ swoj¹ opini¹ o nim, napisz do mnie 9 Kurs pozycjonowania stron - S³awomir Gdak

11 W 5 lekcji napiszê o optymalizacji strony czyli co powinieneœ poprawiæ na stronie, aby wyszukiwarki chêtniej j¹ indeksowa³y i pozwala³y jej wzbiæ siê w indeksie Google. Zaczniemy od podstaw czyli znaczników meta title, description oraz keywords. Te elementy znajduj¹ siê w czêœci head strony, a przynajmniej powinny siê tam znajdowaæ (niestety czêsto na stronach ich brakuje) i zawieraæ opisy ze s³owami kluczowymi. Zawartoœæ tych elementów powinna byæ dynamiczna i zmieniaæ siê na ka dej podstronie w zale noœci od jej zawartoœci i opisywaæ co znajduje siê na danej podstronie. Title to tytu³ strony, który ma mówiæ u ytkownikom w 60 znakach co na niej znajd¹. Z regu³y w tym miejscu znajduje siê kilka s³ów kluczowych oraz nazwa firmy. Jeœli nie zale y Ci na kreowaniu wizerunku firmy to polecam umieœciæ same s³owa kluczowe, ale oczywiœcie z g³ow¹. Nie próbuj umieœciæ kilkudziesiêciu s³ów kluczowych, bo bêdzie to bez sensu. Czym mniejsza bêdzie liczba s³ów kluczowych tym ich moc bêdzie wiêksza. Tytu³ widoczny jest na pasku przegl¹darki, w zak³adce ulubione przegl¹darki (jeœli j¹ tam dodasz), oraz w wynikach wyszukiwania. Kilka s³ów o tagu title mo esz przeczytaæ we wpisie na moim blogu pt.: Description to opis tego co znajduje siê na stronie w 160 znakach. Tutaj ju musisz siê bardziej wysiliæ i stworzyæ opis w, który wpleciesz zgrabnie s³owa kluczowe na, które chcesz pozycjonowaæ witrynê. Opis jak tytu³ pojawia siê w wynikach wyszukiwania zaraz pod tytu³em, wiêc tym bardziej nie powinien byæ zbitk¹ samych fraz kluczowych bo zbyt wiele nie powie to u ytkownikowi. "Tworzenie tagu title Keywords to ostatni z elementów o którym chcia³em wspomnieæ. Tutaj bez specjalnych ograniczeñ wpisujesz listê s³ów kluczowych na jakie chcesz pozycjonowaæ stronê. Ja z regu³y ograniczam siê do 10 fraz kluczowych. Nie polecam Ci wpisywania setek fraz kluczowych bo to i tak nic nie da :) Google 10 Kurs pozycjonowania stron - S³awomir Gdak

12 oficjalnie potwierdzi³o, e znacznik ten nie jest brany pod uwagê, jednak ja dla formalnoœci zawsze umieszczam w nim s³owa kluczowe. Nigdy nie wiadomo co bêdzie wa ne dla Googe za rok czy dwa lata choæ na keywords bym nie liczy³. Kolejnym bardzo wa nym krokiem jest umieszczenie s³ów kluczowych w treœci strony. Jeœli masz na stronie jakieœ teksty i nie zawieraj¹ one s³ów kluczowych to pomyœl nad ich zredagowaniem, lub te stwórz je od pocz¹tku. Jeœli s³owa kluczowe wpisane przez Ciebie w znaczniku meta nie bêd¹ siê pokrywa³y z zawartoœci¹ strony Google mo e podejrzewaæ próbê jego zaspamowania. Pragnê zwróciæ Twoj¹ uwagê, e pisanie tekstów nasyconych s³owami kluczowymi to specjalna bran a zwana seo copywritingiem i jeœli uznasz, e sam nie poradzisz sobie z napisaniem tych tekstów, mo esz to zleciæ fachowcom, którzy siê tym zajmuj¹. Przy okazji warto te od razu wspomnieæ o formatowaniu tekstów. Frazy kluczowe w tekœcie powinieneœ wyró niaæ poprzez odpowiednie formatowanie html np. pogrubienie, podkreœlenie, pochylenie tworzenie nag³ówków ze s³owami (jak nag³ówek tego 'a). Dla robota wyszukiwarki jest to znak, e jest to wa ny element strony na, który chcesz zwróciæ uwagê u ytkownika. Kolejna rzecz to przyjazne adresy url tzw. mode-rewrite. Jest to modu³ serwera apache, który polega na zastêpowaniu znaków specjalnych, oznaczeñ sesji i innych dziwnych znaków s³owami kluczowymi, które zawiera podstrona. Proste adresy url w wiêkszoœci stron jest to ju standard, jednak kiedyœ adresy wygl¹da³y zupe³nie inaczej i jeszcze takie pere³ki mo na znaleÿæ. Oto adres strony niezoptymalizowany pod przegl¹darki: d=849&sess_id=a0934fe0ad763213dd99ba e9fc2ddf8d,a tak móg³by ten adres wygl¹daæ po optymalizaji KNIGHTS/obowie_meskie/BRITISH KNIGHTS SABEN.html Jak widzisz w powy szym przyk³adzie w adresie url pojawi³y siê s³owa kluczowe, usuniêto z niego znaki sesji, numerów id i znak zapytania. Dziêki temu adres jest bardziej przyjazny wyszukiwarkom, a s³owa kluczowe w adresie mog¹ pozytywnie wp³yn¹æ na jej pozycjê w Google. Temat optymalizacji jest doœæ spory wiêc jutro otrzymasz kolejn¹ lekcjê o optymalizacji na stronie. Nazywam siê S³awek Gdak i jestem autorem tego kursu, jeœli masz jakieœ uwagi, lub chcia³byœ podzieliæ siê ze mn¹ swoj¹ opini¹ o nim, napisz do mnie 11 Kurs pozycjonowania stron - S³awomir Gdak

13 6 lekcja to dalszy ci¹g optymalizacji strony pod Google. Przygotowanie pliku xml tzw. mapy strony z list¹ wszystkich podstron twojej strony znacznie u³atwi wyszukiwarce dotarcie do nich. Jeœli posiadasz niewielk¹ stronê, wizytówkê z kilkoma podstronami nie ma to wielkiego sensu, jednak w przypadku du ych serwisów jest to jak najbardziej wskazane, rzek³bym, e obowi¹zkowe. Wpisuj¹c w Google "sitemap" z pewnoœci¹ znajdziesz masê darmowych programów, lub stron, które wygeneruj¹ Ci plik xml z map¹ strony. PóŸniej wystarczy umieœciæ taki plik w katalogu g³ównym domeny i dla pewnoœci zg³osiæ j¹ w narzêdziu Google dla webmasterów (Konfiguracja witryny > Mapy witryn > Zg³oœ mapê witryny). Jednym z wielu elementów mog¹cych mieæ wp³yw na pozycjê strony w Google jest prêdkoœæ wczytywania siê witryny. Jeœli na stronie masz du o grafiki, skryptów, i innych fajerwerków mo e siê okazaæ, e wczytuje siê ona bardzo d³ugo, co mo e przeszkadzaæ u ytkownikom, a tak e Google. Warto zainstalowaæ przegl¹darkê FireFox i dodatek FireBug i w ostatniej zak³adce uruchomiæ Yslow, który jest programem testuj¹cym szybkoœæ ³adowania siê witryny. Program po przetestowaniu witryny wska e Ci, które jej elementy mo esz poprawiæ, aby dzia³a³a ona szybciej. Nie bêdê omawia³ tutaj programu jednak warto, ebyœ siê nim zainteresowa³. Nastêpna bardzo wa na rzecz¹ w optymalizacji to technologia w jakiej zosta³a wykonana strona. Php, js, flash, a mo e jest to strona oparta o ramki. W zwi¹zku z udoskonalaniem algorytmu, Google radzi sobie co raz lepiej z ró nymi rozwi¹zaniami technologicznymi, jednak warto zwróciæ na to uwagê. Google mo e mieæ problem z zaindeksowaniem wszystkich treœci i linków na stronach flashowych, js czy te zawieraj¹cych ramki. Dodatkowo tego typu rozwi¹zania bardzo czêsto wi¹ ¹ siê ze zwiêkszeniem wagi strony, co negatywnie wp³ynie na szybkoœæ wczytywania siê jej. Flash jest jednym du ym plikiem filmowym do którego Google jeszcze kilka lat temu nie 12 Kurs pozycjonowania stron - S³awomir Gdak

14 mog³o siê dostaæ i analizowaæ treœci, czy linków w nim zawartych. Teraz sytuacja wygl¹da du o lepiej, aczkolwiek ja mimo wszystko ograniczy³bym siê do minimum ze stosowaniem tej technologii na stronie. Baner, jakiœ element graficzny w nag³ówku ok, ale kategorycznie zabraniam Ci u ywania flasha do tworzenia efektownych menu, choæby z tego wzglêdu, e w przypadku gdy przegl¹darka u ytkownika nie obs³uguje tej technologii, lub te u ytkownik skorzysta³ z programów blokuj¹cych elementy flash to nie bêdzie móg³ siê po niej poruszaæ. Wykorzystanie iframe do stworzenia ca³ej strony to te nie jest najlepszy pomys³. Niby wszystko fajnie wygl¹da bo ca³a strona siê nie prze³adowuje podczas prze³¹czania siê pomiêdzy podstronami, jednak problem jest w tym, e ka dym z elementów nag³ówek strony, menu strony, treœæ ka dej podstrony to oddzielny dokument html. Wynikiem tego mo e byæ skierowanie przez wyszukiwarkê u ytkownika bezpoœrednio na podstronê z treœci¹ na której nie bêdzie widoczne menu czy te nag³ówek. Java script cieszy siê co raz wiêksz¹ popularnoœci¹, google lepiej radzi sobie z jego czytaniem ni flasha, a mo na w nim zrobiæ równie efektywne menu jak we flashu. Doœæ popularne jest tak e robienie nag³ówków stron w JS tzw. sliderów, czy te ca³ych stron bez ich prze³adowywania. Mimo wszystko zaleca³bym ostro noœæ ze wzglêdu na objêtoœæ skryptów, a tak e jak w przypadku powy ej problemów z urz¹dzeniami nie obs³uguj¹cymi tej technologii ze wzglêdu na wykorzystywanie specjalnych bibliotek, które w tego typu urz¹dzeniach nie s¹ dostêpne. Jak widzisz ró ne technologie maj¹ swoje plusy i minusy dlatego trzeba rozs¹dnie z nich korzystaæ. Ostatni¹ rzecz¹ w kwestii optymalizacji strony o jakiej chcê Ci napisaæ to sprawdzenie poprawnoœci kodu strony. Organizacja W3C ustali³a lata temu standardy dokumentów html oraz css, których ka dy webmaster powinien siê trzymaæ. Teoretycznie stosowanie siê do tych wytycznych pozwala na poprawne wyœwietlanie siê strony w ró nych przegl¹darkach (aczkolwiek z autopsji wiem, e ró nie to bywa³o z IE :) oraz lepsz¹ indeksacje strony w Google. Na stronie mo esz znaleÿæ 2 validatory w których po podaniu adresu swojej witryny bêdziesz móg³ sprawdziæ jakie b³êdy i ostrze enia pokaza³y siê dla Twojej witryny. Warto zwróciæ uwagê czy nie znajduj¹ siê tam elementy, które móg³byœ poprawiæ. Nazywam siê S³awek Gdak i jestem autorem tego kursu, jeœli masz jakieœ uwagi, lub chcia³byœ podzieliæ siê ze mn¹ swoj¹ opini¹ o nim, napisz do mnie 13 Kurs pozycjonowania stron - S³awomir Gdak

15 W 7 dniu powiem Ci o teorii linkowania i bêdê Ciê przygotowywa³ do lekcji na temat zdobywania linków. Link to hiper ³¹cze prowadz¹ce do adresu w sieci. Na wiêkszoœci stron znajduj¹ siê linki wewnêtrzne (do innych podstron) i zewnêtrzne (do innych stron, poza Twoj¹ stron¹) co pozwala robotowi zapoznaæ siê z pozosta³ymi podstronami oraz przejœæ do linkowanych stron. To co zwiêksza wartoœæ naszej witryny to linki przychodz¹ce. Czym jest ich wiêcej i ich moc jest wiêksza tym wartoœæ naszej witryny w oczach wyszukiwarki roœnie. Oto struktura linka < a href="http://www.adrestwojejwitryny.pl" target="_blank" title="opis, s³owo kluczowe" >anchor tekst href - adres do którego prowadzi link target - komenda otwarcia linka: w nowym oknie, w tym samym oknie... title - to opis linka anchor tekst to s³owo, które wyœwietla siê jako link na stronie, sugerujê umieszczanie tu s³ów kluczowych Od czego zale y wartoœæ linka, czyli gdzie umieszczaæ linki? Do powy ej wymienionej struktury linku zdarza siê, e webmasterzy dodaj¹ parametr "rel=nofollow" co jest jednoznaczne dla Google z tym, e ma nie pod¹ aæ za linkiem, a strona ma nie przekazywaæ swojej mocy. Nawet na allegro widywa³em aukcje na których mo na by³o kupiæ link na stronie z zaznaczeniem, e link jest z parametrem rel="nofollow". Nieœwiadomi u ytkownicy z pewnoœci¹ kupowali takie linki. Czêsto nawet nie zostaniesz uprzedzony, e taki parametr do linku zostaje dodany wiêc proponujê Ci to sprawdziæ. Nie twierdzê, e takich linków nie warto pozyskiwaæ, bo ka dy link mo e wygenerowaæ przyrost ruchu na stronie. Kolejnym parametrem na, który warto zwróciæ uwagê to PageRank strony na, której link jest umieszczony. Jak wczeœniej wspomina³em PR to wartoœæ strony wed³ug wyszukiwarki Google w skali od 1 do 10. Teoretycznie czym wy szy PR strony na, której link jest umieszczony tym jego moc jest 14 Kurs pozycjonowania stron - S³awomir Gdak

16 wy sza. Jaki czas temu waga wartoœci parametru PR mocno spad³a, ale ja zawsze go sprawdzam. Du a iloœæ linków wychodz¹cych na stronie to tak e powód do zastanowienia siê nad sensem umieszczenia reklamy na stronie. Jeœli na witrynie znajduje siê np. 60 linków wychodz¹cych to warto siê zastanowiæ czy jest sens umieszczaæ reklamê na takiej stronie. Czy to dla Google nie bêdzie podchodzi³o pod farmê linków? Czy taka strona nie otrzyma zaraz kary od Google? By³bym z tym ostro ny. Lokalizacja linku na stronie tak e mo e mieæ wp³yw na jego wartoœæ. Czym wy ej link bêdzie siê znajdowa³ na stronie, tym jego wartoœæ bêdzie wiêksza, co jakiœ czas temu dowiód³ Polski bloger shpyo. Google nauczy³o siê, e linki z systemów SWL (Google bardzo ich nie lubi) s¹ umieszczane w stopce strony i podobnie traktuje inne linki, które siê tam znajduj¹. Na ch³opski rozum jeœli ktoœ umieszcza linki w stopce to raczej nie jest to dla niego nic wartoœciowego i nie chce siê nimi chwaliæ. Co innego jeœli linki umieszcza na szczycie strony, to bardzo wartoœciowe miejsce dla w³aœciciela strony wiêc jeœli umieszcza tutaj link tzn. e jest coœ wartoœciowego. Przy poszukiwaniu miejsc na linki warto zwróciæ uwagê, aby staraæ siê je umieszczaæ na stronach powi¹zanych tematycznie z Twoja stron¹. Umieszczanie linku do Twojej witryny zupe³nie nie powi¹zanej z ni¹ tematycznie, mo e zostaæ Ÿle odebrane przez Google i jej zaszkodziæ. Ostatnia rzecz na któr¹ chcê Ci zwróciæ uwagê to linkowanie wzajemne. Chodzi o to, aby wymieniaj¹c siê linkami z innymi stronami, czy te linkuj¹c ze swoich stron nie linkowaæ bezpoœrednio link ze strony A do strony B i link ze strony B do strony A. Wiêcej o tym bêdziesz móg³ przeczytaæ przy okazji omawiania tworzenia zaplecza do strony. W jutrzejszej lekcji dostaniesz kilkanaœcie sprawdzonych sposobów na zdobywanie linków do strony. Nazywam siê S³awek Gdak i jestem autorem tego kursu, jeœli masz jakieœ uwagi, lub chcia³byœ podzieliæ siê ze mn¹ swoj¹ opini¹ o nim, napisz do mnie 15 Kurs pozycjonowania stron - S³awomir Gdak

17 Linkowanie to najwa niejszy element w pozycjonowaniu wiêæ poœwiêcê na to 2 lekcje. Podstaw¹ oczywiœcie jest dodanie naszej strony do wyszukiwarek i katalogów tych wyszukiwarek. Najwa niejsze bêdzie dodanie strony do wyszukiwarki Google, jeœli jednak znajdziesz chwilê to polecam dodanie do wszystkich poni ej wymienionych wyszukiwarek na pewno nie zaszkodzi to Twojej stronie. Aby dodaæ stronê do wyszukiwarki: Google wpisz ddurl WP wpisz NetSprint wpisz Gooru.pl wpisz Szukacz.pl wpisz Aby dodaæ stronê do katalogu: Onet wpisz es_katalog.html Wp wpisz dmoz wpisz Kolejny bardzo dobrze znany sposób na pozyskiwanie linków to katalogowanie strony czyli dodawanie jej do katalogów stron. Polega to na tym, aby informacje o istnieniu naszej strony umieszczaæ w katalogach stron innych internautów. Dziêki temu bezp³atnie, lub za niewielk¹ kwotê (katalogi z wysokim wskaÿnikiem PR czêsto s¹ p³atne) bêdziesz móg³ zdobyæ du ¹ iloœæ linków do swojej strony. Katalogowanie jest pracoch³onne jednak ca³y czas doœæ skuteczne, jeœli tylko jesteœ w posiadaniu dobrej bazy katalogów. Na stronie znajdziesz chyba najwiêkszy zbiór katalogów. Zapraszam Ciê tak e na moj¹ stronê zycjonowaniastron-pl gdzie znajdziesz ca³y czas aktualizowan¹ listê oko³o 200 najmocniejszych katalogów z informacj¹ o wartoœci PR, BL, SITE oraz czy katalog jest p³atny. Polecam Ci tê listê bo jak wiele osób napisa³o 16 Kurs pozycjonowania stron - S³awomir Gdak

18 jest ona skuteczna i pozwala zaoszczêdziæ masê czasu na poszukiwaniu najlepszych katalogów. Dla moich subskrybentów przygotowa³em specjaln¹ ni sz¹ cenê. Nastêpny sposób to wymiana linkami z w³aœcicielami innych witryn o podobnej tematyce. Dobrze jeœli strony do których linkujesz nie s¹ Twoj¹ konkurencj¹, a uzupe³niaj¹ siê tematycznie. Na swoim blogu piszê g³ównie o pozycjonowaniu. Jakiœ czas temu wyszuka³em w sieci kilka ciekawych blogów o grafice i webmasterce, a nastêpnie wymieni³em siê z ich w³aœcicielami linkami. Dziêki temu uda³o mi siê uzyskaæ kilka bardzo mocnych linków do mojego bloga. Oczywiœcie zanim wymienisz siê linkiem sprawdÿ wszystkie parametry o których wczeœniej wspomnia³em jak PR, BL, SITE, sprawdÿ te czy strona jest aktualizowana. Jest to bardzo ³atwy sposób na pozyskiwanie linków, nale y jednak zwróciæ uwagê, abyœ na stronie nie umieszcza³ zbyt wielu linków bo to powoduje, i wartoœæ Twojej domeny w oczach Google spada. Kolejna metoda, niezbyt lubiana przeze mnie i Google to kupowanie linków. Nie ukrywam, e sam sprzedawa³em linki na swoim blogu w celach zarobkowych jednak ostrzegam, e jest to niezgodne z regulaminem Google. Tak kupowanie linków w celu podniesienia pozycji Twojej strony w Google jest niezgodne z regulaminem Google. Pytanie tylko czy Google zorientuje siê :). Powiem szczerze, e kupowa³em wielokrotnie linki i nigdy nie spotka³a mnie za to kara. Nie ebym Ci poleca³ to rozwi¹zanie :) Jeœli masz p³aciæ za link postaraj siê chocia, aby tematyka strony by³a powi¹zana z tematyk¹ Twojej strony. Nazywam siê S³awek Gdak i jestem autorem tego kursu, jeœli masz jakieœ uwagi, lub chcia³byœ podzieliæ siê ze mn¹ swoj¹ opini¹ o nim, napisz do mnie 17 Kurs pozycjonowania stron - S³awomir Gdak

19 Dzisiejsza 9 lekcja jest kontynuacj¹ tematu zdobywania linków do witryny. Udzielanie siê na blogach i forach to k o l e j n y, d a r m o w y s p o s ó b n a pozyskiwanie linków do strony. Jeœli jeszcze nie czytasz blogów i for z Twojej bran y to najwy szy czas siê nimi zainteresowaæ. Ja jakiœ czas temu umieœci³em w moim czytniku rss oko³o blogów. Codziennie w drodze do pracy przegl¹dam kana³ RSS i jeœli trafiê na coœ ciekawego to pozwalam sobie na dodanie komentarza z linkiem do mojej strony. To po pierwsze pozwala Ci zdobyæ link, po drugie jak wiem z doœwiadczenia œci¹ga ruch, a po trzecie jeœli udzielasz siê na blogach bran owych pozwala Ci na zaistnienie w tej bran y. Podobnie jest z forami, tylko tutaj trzeba wiêcej wysi³ku. U ytkownicy na forach bardzo siê z nim z ywaj¹ i czuj¹ siê na nim jak na swoim podwórku, przez co niechêtnie toleruj¹ reklamê wiêc rób to dyskretnie najlepiej w stopce twoich wpisów. Na forum musisz bardzo dbaæ o jakoœæ swoich wypowiedzi i unikaæ nachalnej reklamy. Kiedyœ zapisa³em siê do grupy dyskusyjnej Google o grafice komputerowej i niestety bardzo szybko siê do niej zniechêci³em. Chc¹c pomóc innemu u ytkownikowi poda³em link do mojego wpisu na blogu dziêki, któremu internauta móg³ rozwi¹zaæ swój problem. Szybko jednak zosta³em pos¹dzony o auto reklamê. Nie jednokrotnie widzia³em takie obrazki i odpuœci³em sobie grupy bo uzna³em to za lekk¹ przesadê, choæ z pewnoœci¹ jest to kolejny dobry sposób na pozyskiwanie darmowych linków. Metoda komentowania na blogach i forach niestety jest ma³o skuteczna ze wzglêdu na korzystanie przez pozycjonerów z ró nego oprogramowania do automatyzowania tego typu dzia³añ np. XRumer, ScrapeBox. Softy te pozwalaj¹ codziennie wysy³aæ tysi¹ce wpisów i powoduj¹ zaspamowywanie for i blogów przez co Google musia³o zmniejszyæ wartoœæ tego typu dzia³añ w SEO. Jednym z pierwszych sposobów z którego skorzysta³em kilka lat temu by³o umieszczenie sporego artyku³u w 18 Kurs pozycjonowania stron - S³awomir Gdak

20 serwisie Artelis.pl, który pozwala autorom na dodawanie wpisów, a w³aœcicielom stron na pobieranie darmowych treœci z zastrze eniem, e na koñcu artyku³u musi znajdowaæ siê stopka z linkiem do strony autora. Ku mojemu zdziwieniu artyku³ pojawi³ siê w ci¹gu kilku miesiêcy na kilkudziesiêciu stronach co pozwoli³o mi na zdobycie sporej iloœci linków niewielkim wysi³kiem. Jak ju jestem przy artyku³ach to warto, abym wspomnia³, e mo esz pomyœleæ o p u b l i k a c j i a r t y k u ³ u n a j a k i e j œ poczytniejszej stronie od swojej. Jeœli napisa³eœ ciekawy, unikalny artyku³ mo esz spróbowaæ skontaktowaæ siê np. z jakimœ blogerem, który ma wiêksz¹ odwiedzalnoœæ bloga od Twojego i zaproponowaæ mu publikacjê Twojego artyku³u na jego stronie. Sam nie korzysta³em z tego rozwi¹zania, ale wiem od znajomych, e ten sposób dzia³a i pozwala na œci¹gniêcie sporego ruchu. Preseller page dzia³aj¹ na podobnej zasadzie co katalogi, tylko wpisy nie zawieraj¹ informacji o stronie, a wartoœciowe artyku³y (z linkamia do strony w treœci), a przynajmniej takie by³o jego za³o enie. Precle doœæ szybko zosta³y zasypane s³abej jakoœci kontentem pisanym na zamówienia pozycjonerów. W internecie mo na znaleÿæ masê tego typu ofert w których koszt jednego artyku³u czêsto zamyka siê w 1z³. Nie przeprowadza³em adnych testów na preclach wiêc nie jestem w stanie powiedzieæ na ile jest to skuteczna metoda, ale jako, e nie jest zbyt kosztowny sposób to warto spróbowaæ. SWL czyli system wymian linków to sposób wykorzystywany g³ównie do dopalania zaplecza przez pozycjonerów ze wzglêdu na doœæ du e ryzyko otrzymania za to kary od Google. Jako, e nie jest to naturalny sposób zdobywania linków, a odbywa siê poprzez kupowanie punktów, lub te ich zbierania za publikowanie reklam z linkami innych u ytkowników to Google bardzo nie lubi tego typu systemów. Nie polecam stosowaæ SWL'i do pozycjonowania g³ównej domeny, ale stron zapleczowych owszem. "Link building - 36 sprawdzonych sposobów" Polecam Ci bardzo wartoœciowy wpis Sebastiana Jakubca o sposobach na zdobywanie linków. sprawdzonych-sposobow/ Nazywam siê S³awek Gdak i jestem autorem tego kursu, jeœli masz jakieœ uwagi, lub chcia³byœ podzieliæ siê ze mn¹ swoj¹ opini¹ o nim, napisz do mnie 19 Kurs pozycjonowania stron - S³awomir Gdak

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê.

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê. Warunkiem koniecznym dla zaistnienia gotowoœci jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowej. Bez dostêpu do globalnego systemu komunikacyjnego, adna spo³eczeñstwo nie bêdzie mog³o uczestniczyæ

Bardziej szczegółowo

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ PODRÊCZNIK TRENERA S AWOMIR JARMU doktor psychologii, za³o yciel firmy szkoleniowo-doradczej MODERATOR. Pracuje tak e jako adiunkt w Szkole Wy szej Psychologii Spo³ecznej. Zajmuje siê praktycznym zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Drupal. Poznaj go z każdej strony!

Drupal. Poznaj go z każdej strony! Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Warszawa 2009 ISBN 978-83-928562-0-7 Copyright by Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Wydanie pierwsze

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NOWY INSTRUMENT METODYCZNY DLA HARCERZY STARSZYCH

PROJEKT NOWY INSTRUMENT METODYCZNY DLA HARCERZY STARSZYCH dodatek do numeru 4/2004 PROJEKT NOWY INSTRUMENT METODYCZNY DLA HARCERZY STARSZYCH Celem skautingu jest wyrabianie w m³odzie y samodzielnoœci i szlachetnoœci drog¹ zwalczania swych wad. Ustawa skautowa,

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeñstwo aplikacji tworzonych w technologii Ajax

Bezpieczeñstwo aplikacji tworzonych w technologii Ajax Bezpieczeñstwo aplikacji tworzonych w technologii Ajax Autor: Billy Hoffman, Bryan Sullivan T³umaczenie: Robert Górczyñski ISBN: 978-83-246-1693-0 Tytu³ orygina³u: Ajax Security Format: 168x237, stron:

Bardziej szczegółowo

Potrzeby pacjentów lecznictwa uzale nieñ dotycz¹ce relacji z terapeutami w oczach pacjentów i terapeutów

Potrzeby pacjentów lecznictwa uzale nieñ dotycz¹ce relacji z terapeutami w oczach pacjentów i terapeutów Alkoholizm i Narkomania 2007, Tom 20: nr 4, 377 394 2007 Instytut Psychiatrii i Neurologii Potrzeby pacjentów lecznictwa uzale nieñ dotycz¹ce relacji z terapeutami w oczach pacjentów i terapeutów What

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie stron dla początkujących!

Pozycjonowanie stron dla początkujących! Pozycjonowanie stron dla początkujących! SPIS TREŚCI Rozdział 1: Wprowadzenie Czym jest pozycjonowanie Podstawy pozycjonowania Rozdział 2: Podstawy pozycjonowania Dobór słów kluczowych i ocena konkurencji

Bardziej szczegółowo

Roland E. Philipps. System. przełożył Jerzy Kreiner. Wydawnictwo WING

Roland E. Philipps. System. przełożył Jerzy Kreiner. Wydawnictwo WING Roland E. Philipps System zastępowy przełożył Jerzy Kreiner Wydawnictwo WING Redakcja: Agnieszka Kazek Sk³ad i opracowanie komputerowe: Tomasz Sypieñ ISBN 83-86747-91-9 Copyright by Wydawnictwo Wing ódÿ

Bardziej szczegółowo

Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekœcie standardów europejskich

Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekœcie standardów europejskich SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekœcie standardów europejskich Materia³y z konferencji zorganizowanej przez Komisjê Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci

Bardziej szczegółowo

Realizacja genialnych pomysłów. Jak sprawić, by nie skończyło się na gadaniu

Realizacja genialnych pomysłów. Jak sprawić, by nie skończyło się na gadaniu IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA Przygotowano w Departamencie Analiz i Strategii Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej. W przygotowaniu publikacji, pod redakcj¹ Rafa³a

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla dziennikarzy. Dorota G³owacka Adam Ploszka

Przewodnik dla dziennikarzy. Dorota G³owacka Adam Ploszka Przewodnik dla dziennikarzy Dorota G³owacka Adam Ploszka WPROWADZENIE 5 I. SWOBODA WYPOWIEDZI W OKRESIE WYBORCZYM 7 II. SZCZEGÓLNE PROBLEMY PRAWNE ZWI ZANE Z RELACJONOWANIEM WYBORÓW. POSTÊPOWANIE W TRYBIE

Bardziej szczegółowo

Pomóc naszej m³odzie y

Pomóc naszej m³odzie y Pomóc naszej m³odzie y Co najmniej 5 uczniów bytowskich szkó³ ponadgimnazjalnych próbowa³o w ub.r. pope³niæ samobójstwo. Ci, którzy maj¹ problemy z anoreksj¹ czy brakiem motywacji, by zwyczajnie uczêszczaæ

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence

Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence Tłumaczenie: Wojciech Białas Projekt okładki: Michał Wójcik ISBN: 978-83-246-3681-5 Copyright 2011 by Tim Sanders. Polish edition

Bardziej szczegółowo

numer 20 nieregularnik artystyczny

numer 20 nieregularnik artystyczny numer 20 nieregularnik artystyczny wydanie jubileuszowe warszawa, listopad 2004 Anyten Mlek numer 20 strona 2 Anyten Mlek Numer 20 Anyten powsta³ piêæ lat temu w Hoffmanowej jako eksperymentalna gazetka

Bardziej szczegółowo

GLOBALIZACJA, MARGINALIZACJA, ROZWÓJ

GLOBALIZACJA, MARGINALIZACJA, ROZWÓJ GLOBALIZACJA, MARGINALIZACJA, ROZWÓJ redakcja naukowa GRZEGORZ W. KO ODKO GLOBALIZACJA MARGINALIZACJA ROZWÓJ redakcja naukowa GRZEGORZ W. KO ODKO G³ówny Sponsor Projektu ComputerLand Spó³ka Akcyjna Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

CZÊŒÆ B REGULAMINY TURNIEJOWE B.I PRZEPISY TURNIEJOWE FIDE. Wprowadzenie. 1. Ogólne zalecenie. 2. G³ówny Organizator - Dyrektor Turnieju

CZÊŒÆ B REGULAMINY TURNIEJOWE B.I PRZEPISY TURNIEJOWE FIDE. Wprowadzenie. 1. Ogólne zalecenie. 2. G³ówny Organizator - Dyrektor Turnieju CZÊŒÆ B REGULAMINY TURNIEJOWE B.I PRZEPISY TURNIEJOWE FIDE Fédération Internationale des Échecs Handbook FIDE - C05 Obowi¹zuj¹ce od 1 lipca 2011 roku Aneksy obowi¹zuj¹ce od 1 lipca 2012 roku Przek³ad z

Bardziej szczegółowo

Osoby niepe³nosprawne stanowi¹ w Polsce znaczny odsetek obywateli,

Osoby niepe³nosprawne stanowi¹ w Polsce znaczny odsetek obywateli, Inez BILIÑSKA Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Szymon OSSOWSKI Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Sytuacja spo³eczno-polityczna osób niepe³nosprawnych 1 w

Bardziej szczegółowo

Gaz łupkowy szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju międzynarodowego rynku gazu

Gaz łupkowy szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju międzynarodowego rynku gazu Gaz łupkowy szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju międzynarodowego rynku gazu Raport Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych WARSZAWA MARZEC

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów

Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów Wspólnotowe reguły prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sędziów Dieter Jalowietzki Krzysztof Jaros Siegfried Klaue Hans-Peter

Bardziej szczegółowo

GENIALNY UMYSŁ. JAK MYŚLEĆ I DZIAŁAĆ KREATYWNIE

GENIALNY UMYSŁ. JAK MYŚLEĆ I DZIAŁAĆ KREATYWNIE IDŹ DO: KATALOG KSIĄŻEK: CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA: Spis treści Przykładowy rozdział Katalog online Zamów drukowany katalog Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Fragmenty książek online Do koszyka

Bardziej szczegółowo

Proces decyzyjny w Unii Europejskiej

Proces decyzyjny w Unii Europejskiej Ministerstwo Polityki Spo³ecznej Proces decyzyjny w Unii Europejskiej Opis procedur tworzenia prawa w Unii Europejskiej Procedury w Polsce Pod redakcj¹ merytoryczn¹ Marty God³ozy Warszawa 2005 Projekt

Bardziej szczegółowo

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Psychologia Spo eczna 2011 tom 6 3 (18) 226 240 ISSN 1896-1800 Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Monika Mynarska Instytut Psychologii, Uniwersytet Kardyna

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW ŒRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW Gdañsk 2001 Opracowanie Anna Hutyra Centrum Euro Info

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE 1. WSTĘP

WPROWADZENIE 1. WSTĘP Paweł Łabieniec TEORIA PRAWA NATURALNEGO JOHNA FINNISA WOBEC SPORU MIĘDZY POZYTYWIZMEM PRAWNICZYM A DOKTRYNAMI PRAWA NATURALNEGO (Na marginesie polskiego wydania książki Natural Law and Natural Rights)

Bardziej szczegółowo

2. CZAS. SCENARIUSZ 2.1. Budowa zegara s³onecznego

2. CZAS. SCENARIUSZ 2.1. Budowa zegara s³onecznego 2. CZAS SCENARIUSZ 2.1. Budowa zegara s³onecznego Poziom nauczania Gimnazjum Przedmioty Geografia, matematyka Cele edukacyjne uczniów do wykorzystania wiedzy matematycznej s³u ¹cej do rozwi¹zywania problemów

Bardziej szczegółowo

Drupal 7 w praktyce. Własna strona WWW w jeden dzień

Drupal 7 w praktyce. Własna strona WWW w jeden dzień Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3.

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3. Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu 9355428 Wydanie 3. DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION z pe³n± odpowiedzialno ci± o wiadczamy, e produkt TME-3 spe³nia wszystkie wymogi

Bardziej szczegółowo