cstore.pl Prosty Start

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "cstore.pl Prosty Start"

Transkrypt

1 WEB SOFT Sp. z o.o. ul..domaniewska 47/ Warszawa NIP Tel cstore.pl Prosty Start Czyli to co powinieneœ zrobiæ, zanim rozpoczniesz sprzeda w sklepie PERSONALIZACJA Spis treœci: 1) Ustawienia sklepu 2) Poczta 3) Logo 4) Znak wodny 5) Ustawienia SEO 6) Ustawienia Faktur USTAWIENIA WYSY EK I P ATNOŒCI 1) Wysy³ki 2) P³atnoœci KATEGORIE PRODUKTÓW, PRODUCENCI, PRODUKTY 1) Kategorie 2) Producenci 3) Dodawanie produktów STRONY TEKSTOWE SPRZEDA NA ALLEGRO (opcjonalnie) 1) Ustawienia Allegro 2) Wystawienie nowej aukcji KONFIGURACJA PayU (opcjonalnie) 1

2 cstore.pl Prosty Start Nasze sklepy internetowe zosta³y zaprojektowane w taki sposób, by ka dy u ytkownik mia³ mo liwoœæ ³atwego i wygodnego prowadzenia sprzeda y internetowej. Korzystaj¹c z cstore.pl, nie musisz posiadaæ znajomoœci specjalistycznych narzêdzi internetowych. Poni sza instrukcja przybli y dzia³anie panelu administracyjnego i sprawi, e codzienne u ytkowanie naszego oprogramowania stanie siê banalnie proste. 2

3 PERSONALIZACJA 1) Ustawienia sklepu U ytkowanie cstore rozpoczynamy od uzupe³nienia szczegó³owych danych dotycz¹cych sklepu. PrzejdŸ do menu Ustawienia/G³ówne i w zak³adce "Ustawienia G³ówne" uzupe³nij nastêpuj¹ce parametry: - Nazwa sklepu nazwa, któr¹ bêdzie nosi³ nasz sklep, - Tytu³ strony tytu³ strony g³ównej sklepu, - Adres sklepu adres który, pojawi siê w zak³adce kontakt, - Numer telefonu sklepu numer kontaktowy sklepu. 2) Poczta Kolejnym krokiem jest prawid³owe ustawienie parametrów serwera , który bêdzie wykorzystywany do wysy³ania wiadomoœci do klientów i administratorów sklepu. W tym celu przechodzimy do menu Ustawienia/Serwer Emial i uzupe³niamy poni sze pola: - Wysy³ane z adresu, - Nazwa nadawcy, - Host (smtp), - U ytkownik, - Has³o. Po ustaleniu parametrów nale y wys³aæ wiadomoœæ testow¹ w celu sprawdzenia, czy serwer zosta³ skonfigurowany poprawnie. 3) Logo Kolejnym krokiem jest ustawienie logo naszego sklepu. W tym celu przechodzimy do menu Ustawienia/G³ówne i w zak³adce "Ustawienia Graficzne" definiujemy rozmiar logo, a nastêpnie wybieramy odpowiedni¹ grafikê z dysku. 4) Znak wodny Znak wodny to obrazek, w który zaopatrzone zostan¹ zdjêcia naszych produktów umieszczonych na stronie sklepu. Aby go wprowadziæ, przechodzimy do menu Ustawienia/Zdjêcia. W polu "Znak wodny" wprowadzamy wybran¹ z dysku grafikê poprzez klikniêcie "Zmieñ". 3

4 5) Ustawienia SEO To ustawienia maj¹ce poprawiæ pozycjonowanie sklepu internetowego w wyszukiwarkach. Konfiguracjê rozpoczynamy od ustawieñ ogólnych, które znajduj¹ siê w menu Ustawienia/G³ówne, w zak³adce Ustawienia G³ówne. Zmieniamy parametry: - Meta keywords s³owa kluczowe, - Meta description opis sklepu. Nastêpnie przechodzimy do zak³adki "Ustawienia produktów", gdzie w polach "SEO" ustawiamy: - Domyœlny TITLE produktu domyœlny tytu³ nowego produktu, - Domyœlny DESCRIPTION produktu domyœlny opis nowego produktu, - Domyœlny KEYWORDS produktu domyœlne s³owa kluczowe dla nowego produktu. 6) Ustawienia Faktur Dane niezbêdne do uzupe³niania faktur wprowadzamy w menu: Ustawienia/Faktury i Druki. Uzupe³niamy rubryki: - Dane dot. faktury, - Dane dot. druczków. 4

5 USTAWIENIA WYSY EK I P ATNOŒCI 1) Wysy³ki Ich listê definiujemy w polu Wysy³ka. Mo emy skorzystaæ z istniej¹cych wysy³ek lub dodaæ w³asn¹. W tym celu wype³niamy nastêpuj¹cy formularz: - Nazwa nazwa sposobu dostawy np. Poczta Polska, - Koszt wysy³ki koszt wysy³ki po przedp³acie np. 15, - Koszt wysy³ki za pobraniem koszt wysy³ki za pobraniem (je eli ten rodzaj wysy³ki jest dostêpny) np. 20, - VAT stawka podatku VAT dla danego sposobu dostawy np. 23, - Minimalna waga minimalna waga produktów (podana w kilogramach), dla których sposób dostawy bêdzie dostêpny np. 0, - Maksymalna waga maksymalna waga produktów (podana w kilogramach), dla których sposób dostawy bêdzie dostêpny np. 100, - Darmowa wysy³ka od kwoty zamówienie produktów powy szej tej kwoty, zobowi¹zuje sprzedaj¹cego do obni eniem ceny za wysy³kê do 0 z³, - Zezwalaj za pobraniem informacja dotycz¹ca tego, czy sposób dostawy umo liwia realizacjê za pobraniem, - Dodatkowe informacje pole mo na pozostawiæ puste, ewentualnie uzupe³niæ je o dodatkowe informacje zwi¹zane ze sposobem dostawy: odbiór przy pomocy paczkomatu, e-przesy³ka, odbiór osobisty (wówczas nale y zaznaczyæ to pole), - Zezwól na przedp³atê informacja dotycz¹ca tego, czy sposób dostawy umo liwia realizacjê przedp³acon¹, - Dolicz dodatkowy koszt informacja dotycz¹ca tego, czy do ceny wysy³ki mo e zostaæ doliczony dodatkowy koszt definiowany dla pojedynczego produktu, - Poka cenê w szczegó³ach produktu informacja dotycz¹ce tego, czy cena wysy³ki ma siê wyœwietlaæ na karcie produktu, - Opis szczegó³owy opis sposobu dostawy (wyœwietlany pod Nazw¹ wysy³ki) na liœcie dostêpnych do wyboru sposobów dostawy, - Zezwól dla jêzyków lista krajów, dla których bêdzie dostêpny sposób dostawy. 2) P³atnoœci Ich listê ustawiamy w menu P³atnoœci. W okienku przy ka dej kategorii p³atnoœci dostêpne jest pole "Aktywna". Je eli chcemy, by dana p³atnoœæ by³a dostêpna, zaznaczamy j¹, a nastêpnie klikamy ikonê "Opis" i uzupe³niamy opis, który bêdzie widoczny dla klienta po z³o eniu zamówienia. Nale y pamiêtaæ, aby dana p³atnoœæ by³a dostêpna dla wybranych krajów (lista dostêpna w "Zezwól dla jêzyków"). Uwaga! Przy aktywacji opcji "Przedp³ata", wybieramy dodatkowo "Opis" i wprowadzamy numer konta bankowego, który wyœwietli siê klientom po z³o eniu zamówienia. 5

6 KATEGORIE PRODUKTÓW, PRODUCENCI, PRODUKTY 1) Kategorie Menu Kategorie umo liwia zlokalizowanie sprzedawanych produktów w poszczególnych dzia³ach. Aby rozplanowaæ uk³ad sklepu, wybieramy Kategorie/Zarz¹dzaj. W celu dodania kategorii g³ównej wype³niamy pole "Nowa podkategoria" i klikamy "Dodaj". Utworzona kategoria pojawi siê na liœcie "Zarz¹dzaj kategoriami. Nale y pamiêtaæ, e (obok nazwy) w polu "Edycji", powinna znaleÿæ siê wartoœæ wiêksza ni 0 (0 oznacza, e kategoria nie bêdzie widoczna; 1 lub wiêcej oznacza priorytet wyœwietlania kategorii. Im wy sza wartoœæ zostanie nadana, tym kategoria wyœwietli siê ni ej.) Istnieje mo liwoœæ ustawienia rabatu i prowizji. W tym celu nale y wype³niæ pole Rabat/Prowizja. Je eli wartoœæ okreœlimy jako ujemn¹, to zdefiniowana zostanie jako rabat, jeœli okreœlimy j¹ jako dodatni¹, to bêdzie ona prowizj¹. Aby dodaæ podkategoriê, klikamy w nazwê kategorii i na samym dole wype³niamy pole "Nowa podkategoria", nastêpnie wybieramy "Dodaj". 2) Producenci Menu Producenci umo liwia zdefiniowanie listy producentów, których produkty bêdziemy sprzedawali w sklepie. W celu dodania producentów nale y wype³niæ nastêpuj¹cy formularz: - Nazwa nazwa producenta, - Strona www oficjalna strona producenta, - Prowizja/Rabat rabat lub prowizja udzielane na asortyment producenta, wyra one w % (jeœli wartoœæ jest ujemna, to zdefiniowana zostaje jako rabat, jeœli dodatnia to jako prowizja), - Opis opis producenta wyœwietlany na jego stronie, - Parametr title/s³owa kluczowe/opis parametry SEO wspomagaj¹ce pozycjonowanie, - Logo logo producenta. Po wype³nieniu formularzu klikamy "Dodaj". 3) Dodawanie produktów Aby dodaæ produkty do asortymentu sklepu, wybieramy menu Produkty/Dodaj nowy. Wype³niamy nastêpuj¹cy formularz: - Nazwa nazwa produktu w sklepie internetowym, - Kategoria kategoria, w której dany produkt bêdzie dostêpny, - Producent producent produktu, - Cena cena produktu w sklepie internetowym, 6

7 - Status informacja o dostêpnoœci (statusie) produktu, - Magazyn konkretna wartoœæ oznaczaj¹ca: -1 brak ograniczeñ sprzedanych produktów, 0 brak produktu, 1 lub wiêcej to iloœæ produktu na magazynie). Po uzupe³nieniu formularza przechodzimy do zak³adki "Opis" i wype³niamy pole "Opis podstawowy produktu". Tekst bêdzie widoczny na karcie produktu. Nastêpnie wybieramy zak³adkê "Zdjêcia" i dodajemy zdjêcia produktu. Mog¹ pochodziæ z internetu (wpisujemy/wklejamy link) lub z dysku (korzystamy z przycisku "Dodaj zdjêcia"). Po wykonaniu powy szych czynnoœci, nale y powróciæ na kartê "Ogólne" i wybraæ przycisk "Dodaj" z zaznaczon¹ opcj¹ "Pozostañ w produkcie". Nowy produkt zostanie dodany, a my przekierowani do karty produktów. To, czy produkt zosta³ prawid³owo dodany i jest widoczny na stronie sklepu wskazuje napis: Dostêpny/niedostêpny. 7

8 STRONY TEKSTOWE Aby rozszerzyæ zawartoœæ strony sklepu o informacje dotycz¹ce jego dzia³alnoœci, zaleca siê utworzenie podstron. W tym celu nale y wybraæ menu: Zarz¹dzanie Treœci¹/Zarz¹dzaj. W polu "Dodawanie nowych podstron" wprowadzamy "Tytu³" i klikamy "Dodaj". Nowa podstrona zostanie dodana do "Podstrony do przypisania". Aby wype³niæ j¹ treœci¹, klikamy znajduj¹ce siê po prawej stronie "Edytuj". Uzupe³niamy puste pole tekstem, a nastêpnie klikamy "Zapisz". Kolejnym krokiem jest dodanie linku dla utworzonej podstrony. W tym celu przechodzimy do menu "Nag³ówek i Stopka". W polu "Odnoœniki" uzupe³niamy "Now¹ nazwê" i klikamy "Dodaj". Kiedy odnoœnik pojawi siê na poni szej liœcie, nale y zmieniæ jego typ. Wybieramy z listy w "Typ odnoœnika" - "Odnoœnik do artyku³u". Z listy "Odnoœnik do" wybieramy nowo dodan¹ stronê i klikamy "Zapisz". SPRZEDA NA ALLEGRO (opcjonalnie) Jest opcj¹ zalecan¹, lecz niekonieczn¹. Aby rozszerzyæ mo liwoœci sprzeda owe na serwis Allegro.pl, nale y: 1) Ustawienia Allegro Wybieramy menu Allegro/Ustawienia, gdzie wype³niamy formularz. Kolejnym krokiem jest dodanie szablonu. Przechodzimy do rubryki "Allegro - szablony". W polu "Dodaj nowy szablon" definiujemy nazwê i klikamy "Dodaj". Na liœcie szablonów pojawi siê nowo utworzony szablon. Klikamy ikonkê "Edycja" i uzupe³niamy nasz szablon Allegro. Ca³oœæ zatwierdzamy przy pomocy "Zapisz". Przechodzimy do menu Allegro/Szablony Wysy³ki i wype³niamy szablon wysy³ek dla Allegro. 2) Wystawienie nowej aukcji W celu wystawienia produktu na aukcji Allegro, przechodzimy do menu Produkty/Zarz¹dzaj. Wyszukujemy produkt, który chcemy wystawiæ na aukcji, otwieramy jego kartê i klikamy nazwê. Nastêpnie klikamy ikonê Allegro, dostêpn¹ w prawym, górnym rogu. W nowym oknie wyœwietli nam siê czêœciowo wype³niony szablon aukcji, w którym nale y uzupe³niæ pozosta³e pola. Po zatwierdzeniu, otrzymamy numer nowo wystawionej aukcji. Lista aktualnie sprzedawanych na Allegro przedmiotów, dostêpna bêdzie w zak³adce: Allegro/Sprzedajê. 8

9 KONFIGURACJA PayU (opcjonalnie) Mo liwoœæ korzystania z PayU nie jest konieczna dla prawid³owego funkcjonowania sklepu, stanowi jednak du e udogodnienie dla potencjalnych klientów. W celu skonfigurowania PayU przechodzimy do menu P³atnoœci/P³atnoœci: W polu "Lista dostêpnych p³atnoœci" wyszukujemy PayU i zaznaczamy w polu obok nazwy aktywnoœæ danej wysy³ki. Nastêpnie po prawej stronie wype³niamy konfiguracjê konta: - API Produkcyjne zaznaczamy, - Id punktu p³atnoœci (pos_id), Klucz (MD5), Klucz autoryzacji p³atnoœci (pos_auth_key), Drugi klucz (MD5) Symetryczny klucz do szyfrowania komunikacji wype³niamy, - Protokó³ OAuth (client_id) wype³niamy. (Dane niezbêdne do wype³niania pól mo na znaleÿæ po zalogowaniu na PayU.pl) Na liœcie sklepów wyszukujemy wybrany sklep i klikamy "Punkty p³atnoœci". Dla wybranego punktu p³atnoœci klikamy jego nazwê. Wyœwietli nam siê strona konfiguracyjna punktu p³atnoœci. Punkt p³atnoœci powinien byæ skonfigurowany w nastêpuj¹cy sposób: - Wariant wspó³pracy P³atnoœci - Protected Payment, - Kodowanie danych UTF-8, - Zabezpieczaj moje transakcje/sprawdzaj poprawnoœæ sig-a nie, - Adres powrotu b³¹d: sion_id=%sessionid%&pay_type=%paytype%&error_pl=%error%&amount=%amountc S% - Adres powrotu poprawnie: ion_id=%sessionid%&pay_type=%paytype%&amount=%amountcs% - Adres raportów Uwaga! W "Powy szych Adresach" za [TwojaDomena] nale y wstawiæ adres domeny sklepu np. Wszystkie pytania i w¹tpliwoœci dotycz¹ce obs³ugi sklepu internetowego prosimy kierowaæ na adres mailowy: lub pod numer telefonu: Jesteœmy dostêpni od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 8:00 16:00 (za wyj¹tkiem dni ustawowo wolnych). - Zespó³ cstore.pl 9

PORADNIK DLA KORZYSTAJ CYCH Z PLATFORMY MOJECYFERKI

PORADNIK DLA KORZYSTAJ CYCH Z PLATFORMY MOJECYFERKI PORADNIK DLA KORZYSTAJ CYCH Z PLATFORMY MOJECYFERKI Wygodne zarz¹dzanie i dostêp do danych z Twojego biura rachunkowego dziêki internetowej platformie mojecyferki.pl Krok 1. Zaloguj siê do platformy mojecyferki.pl...2

Bardziej szczegółowo

Opcje dostêpu zdalnego

Opcje dostêpu zdalnego Rozdzia³ 32 Nowa funkcja! Tworzenie po³¹czenia pulpitu zdalnego z innym komputerem 892 Nowa funkcja! U ywanie Pod³¹czania pulpitu zdalnego 899 Dostêp zdalny poprzez Wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) 912 ¹czenie

Bardziej szczegółowo

P³atnoœci w Internecie

P³atnoœci w Internecie Spis Treœci mbank Inteligo Multibank Przelewy elektroniczne Karty Kredytowe oraz debetowe (Pay by credit card) 3 3 4 5 9 mbank mtransfer to sposób na ³atw¹ realizacjê p³atnoœci przez Internet - za pomoc¹

Bardziej szczegółowo

www.kurspozycjonowania.pl

www.kurspozycjonowania.pl Darmowy Kurs Pozycjonowania pozwoli Ci posi¹œæ w 14 dni wiedzê dziêki której Twoja strona zdobêdzie pierwsze miejsce w wyszukiwarce i wreszcie zacznie dla ciebie zarabiaæ! W kursie zebra³em dla Ciebie

Bardziej szczegółowo

Przywracanie systemu po awarii

Przywracanie systemu po awarii Rozdzia³ 25 Po awarii: ocena zniszczeñ 718 Korzystanie z zaawansowanych opcji rozruchowych 719 Usuwanie b³êdów konfiguracji za pomoc¹ Przywracania systemu 722 Dokonywanie napraw za pomoc¹ Konsoli odzyskiwania

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi¹zañ dla Microsoft Office Sharepoint Server SPIS TREŒCI: Absence and Timesheet Management Application (ATMA) Aplikacja obs³ugi dokumentów dzia³u BHP i Ochrony Œrodowiska Aplikacja obs³ugi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi telefonu Nokia 2650. 9311951 Wydanie 2.

Instrukcja obs³ugi telefonu Nokia 2650. 9311951 Wydanie 2. Instrukcja obs³ugi telefonu Nokia 2650 9311951 Wydanie 2. DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION z pe³n± odpowiedzialnoci± owiadczamy, e produkt RH-53 spe³nia wszystkie wymogi ujête w klauzulach dokumentu

Bardziej szczegółowo

Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta. www.zbp.pl

Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta. www.zbp.pl Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta Zawartoœæ: S³owniczek Wstêp Co to znaczy nadmiernie siê zad³u yæ? Kogo dotyczy ten problem? Problem nasycenia kredytami gotówkowymi w Polsce

Bardziej szczegółowo

1. Sklep -> Administracja

1. Sklep -> Administracja 1. Sklep -> Administracja 1.1. Sklep -> Administracja -> Zmienne UWAGA: Każda wprowadzona zmiana w tym oknie musi byd potwierdzona przyciskiem OK (dół strony) oraz Zapisz (górne menu)! Część kliencka:

Bardziej szczegółowo

TravelMate seria 660. Instrukcja obslugi

TravelMate seria 660. Instrukcja obslugi TravelMate seria 660 Instrukcja obslugi Instrukcja obs³ugi komputera TravelMate serii 660 Wydanie pierwsze (sierpieñ 2003) Copyright 2003 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. Wersja 7.9

Pierwsze kroki. Wersja 7.9 Pierwsze kroki Wersja 7.9 Spis treści 1 RAZ, DWA GOTOWE!... 3 2 KROK 1. KONFIGURACJA COMARCH ERP OPTIMA... 4 2.1 KONFIGURACJA WSPÓŁPRACY Z COMARCH ERP E-SKLEP... 4 2.1.1 ZAKŁADKA OGÓLNE... 5 2.1.2 ZAKŁADKA

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak się to robi. Wydanie III

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak się to robi. Wydanie III Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna dla ka dego

Technologia informacyjna dla ka dego Technologia informacyjna dla ka dego PODRÊCZNIK Szko³y ponadgimnazjalne Aleksander Bremer Miros³aw S³awik Technologia informacyjna dla ka dego PODRÊCZNIK Szko³y ponadgimnazjalne Redakcja Iwona Strzelczyk

Bardziej szczegółowo

Oblicze następnej generacji

Oblicze następnej generacji WORKiO rozwiązania sieciowe Witamy w œwiecie cyfrowych platform przetwarzania obrazu WORKiO rzeczywistej konwergencji cyfrowej komunikacji i nowatorskich technologii obrazu. Ka da nowa generacja urz¹dzeñ

Bardziej szczegółowo

Algorytmy MRP i CRP w systemie informatycznym IFS Applications

Algorytmy MRP i CRP w systemie informatycznym IFS Applications AUTOMATYKA 2009 Tom 13 Zeszyt 3 Katarzyna Grobler* Algorytmy MRP i CRP w systemie informatycznym IFS Applications 1. Wprowadzenie Ze wzglêdu na wzrastaj¹ce wymagania rynkowe, podstaw¹ prosperowania przedsiêbiorstw

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. www.wsip.pl 3

Spis tre ci. www.wsip.pl 3 Spis tre ci Wst p...9 1. Obs uga akt osobowych i wynagrodze... 11 1.1. Obowi zki pracodawcy w zakresie prowadzenia akt osobowych... 11 1.2. Zak adanie firmy...12 1.3. Charakterystyka typowych elementów

Bardziej szczegółowo

OC 500. Rejestrator czasu pracy z funkcj¹ kontroli dostêpu CORRAL PL

OC 500. Rejestrator czasu pracy z funkcj¹ kontroli dostêpu CORRAL PL OC 500 Rejestrator czasu pracy z funkcj¹ kontroli dostêpu Charakterystyka 32 bitowy procesor Texas Instruments 300 MHz Czytelny wyœwietlacz, komunikaty g³osowe Praca w trybie online, obs³uga poprzez internet

Bardziej szczegółowo

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Piotr Szulec Poradnik inwestora W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Warszawa 2004 1 Broszura zosta³a wydana w celach edukacyjnych. Informacje w niej zawarte maj¹ charakter ogólny. Publikacja zosta³a wydana

Bardziej szczegółowo

Twój Przewodnik po Shoplo

Twój Przewodnik po Shoplo Twój Przewodnik po Shoplo Skonfiguruj swój sklep krok po kroku. Cześć, Naprawdę cieszymy się, że jesteś z nami :) Zakładając swój sklep dołączyłeś do grona ponad 7000 e-sprzedawców, którzy już skorzystali

Bardziej szczegółowo

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi KX-TES824 KX-TEM824. Hybrydowe centrale abonenckie. Model

Instrukcja obsługi KX-TES824 KX-TEM824. Hybrydowe centrale abonenckie. Model Hybrydowe centrale abonenckie Instrukcja obsługi pe Pa na s on ic M ar ke tin g Eu ro Model KX-TES824 KX-TEM824 Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup zaawansowanej hybrydowej centrali abonenckiej.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 7 Rozdzia! 1. Infrastruktura klucza publicznego (PKI)... 11 Rozdzia! 2. Tworzenie infrastruktury PKI w Windows Server 2008...

Wprowadzenie... 7 Rozdzia! 1. Infrastruktura klucza publicznego (PKI)... 11 Rozdzia! 2. Tworzenie infrastruktury PKI w Windows Server 2008... Spis tre ci Wprowadzenie... 7 Rozdzia 1. Infrastruktura klucza publicznego (PKI)... 11 1.1. Co to jest PKI?... 12 1.2. Dlaczego PKI?... 13 1.3. Standardy zwi zane z PKI... 15 1.3.1. ITU X.509... 15 1.3.2.

Bardziej szczegółowo

Campus. Instrukcja obs ugi. Bezobs ugowy system drukowania, kopiowania i skanowania

Campus. Instrukcja obs ugi. Bezobs ugowy system drukowania, kopiowania i skanowania Campus Instrukcja obs ugi 1 Zawarto 1. Elementy funkcjonalne systemu Documaster Campus...3 2. Sposób funkcjonowania systemu Documaster Campus...3 3. Zak adanie konta...4 4. Zmiana has a u ytkownika...4

Bardziej szczegółowo

E-commerce. Genialnie proste tworzenie serwisów w PHP i MySQL

E-commerce. Genialnie proste tworzenie serwisów w PHP i MySQL Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Klastry pracy awaryjnej w œrodowisku Windows. Instalacja, konfiguracja i zarz¹dzanie

Klastry pracy awaryjnej w œrodowisku Windows. Instalacja, konfiguracja i zarz¹dzanie Klastry pracy awaryjnej w œrodowisku Windows. Instalacja, konfiguracja i zarz¹dzanie Autor: Andrzej Szel¹g ISBN: 978-83-246-2609-0 Format: 158 235, stron: 224 Poznaj podstawy technologii klastrowej w oparciu

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Integracja wszystkich obszarów dzia³alnoœci organizacji; Uporz¹dkowanie i zarz¹dzanie procesami przedsiêbiorstwa; Optymalizacja zasobów;

Integracja wszystkich obszarów dzia³alnoœci organizacji; Uporz¹dkowanie i zarz¹dzanie procesami przedsiêbiorstwa; Optymalizacja zasobów; Zintegrowany system informatyczny Rekord.ERP jest w pe³ni polskim oprogramowaniem, doskonale dostosowanym do oczekiwañ polskich przedsiêbiorców jak równie spe³nia wymogi stawiane przed systemami klasy

Bardziej szczegółowo

CASE STUDIES start-up, budowa identyfikacji i serwisu www

CASE STUDIES start-up, budowa identyfikacji i serwisu www CASE STUDIES start-up, budowa identyfikacji i serwisu www Agencja Reklamowa ORTH Multimedia 44-200 Rybnik ul. 3 Maja 30 tel. 660 091 847 biuro@orth.com.pl www.orth.com.pl STRONA 01 Wprowadzenie Na przyk³adzie

Bardziej szczegółowo

Drupal 7 w praktyce. Własna strona WWW w jeden dzień

Drupal 7 w praktyce. Własna strona WWW w jeden dzień Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo