SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU USŁUG (STWiOU)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU USŁUG (STWiOU)"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do umowy SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU USŁUG (STWiOU) I. Przedmiot robót: Konserwacja oraz usuwanie awarii (w tym naprawy) dźwigu osobowego z napędem elektrycznym w zakresie: wykonanie okresowych przeglądów, systematycznych kontroli, regulacji i usuwanie awarii. Przeglądy konserwacyjne należy wykonywać 1 raz w miesiącu przez cały okres obowiązywania umowy, lecz jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest wykonywać w/w czynności tyle razy, ile jest to konieczne w celu utrzymania urządzenia w stałym ruchu. II. Podstawa prawna oraz przepisy związane: 1. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1125). 2. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych. (Dz.U. Nr 79, poz. 849 ze zm.). 3. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 29 października 2003r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. z 2003r., Nr 193, poz. 1890). 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzaju urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. z 2012r., poz. 1468). 5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz ze zm.). 6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. (Dz. U. z 2013r., poz. 492) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych. III. Cel wykonywania okresowych konserwacji dźwigów. Celem wykonywania okresowych konserwacji jest zapewnienie prawidłowego i bezpiecznego działania urządzeń dźwigowych. Zgodnie z ustawą o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r. (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 1125) na eksploatujących urządzenia techniczne spada odpowiedzialność za jakość i stan tych urządzeń (art. 2 ust. 3 oraz art. 18). Również zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji urządzeń transportu bliskiego (w tym dźwigów do przewozu osób) eksploatujący zapewnia właściwą obsługę i konserwację urządzenia transportu bliskiego ( 10 w/w rozporządzenia). IV. Typ dźwigu osobowego objętego okresowymi przeglądami i konserwacją. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje dźwig osobowy typ Q-500 z napędem elektrycznym, producent ZUD Warszawa. W 2008r. została przeprowadzona modernizacja dźwigu przez firmę WINDPOL z Łodzi. Dane techniczne dźwigu stanowi załącznik Nr 1 do STWiOU. Bezpośredni nadzór nad eksploatacją wymienionego urządzenia sprawuje Sekcja Głównego Energetyka ZZK. Dostęp do przedmiotowych urządzeń nastąpi na podstawie protokołu przekazania przedmiotu zamówienia przy udziale Wykonawcy i przedstawiciela Zamawiającego. Wzór protokołu przekazania przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 2 do STWiOU. 1

2 V. Zakres rzeczowy wykonania okresowych przeglądów konserwacyjnych: 1. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania urządzenia dźwigowego w ciągłej sprawności technicznej zapewniającej jego sprawną, bezpieczną i bezawaryjną eksploatację wymaganą przepisami prawa, w zakresie i w sposób wynikający z dokumentacji techniczno-ruchowej i instrukcji konserwacji wytwórcy a w szczególności do: - wykonywania pomiarów oporności izolacji obwodów elektrycznych (nie rzadziej niż 1 raz na 1 rok) po upływie okresu ich ważności, - wykonywania pomiarów dotyczących ochrony przeciwporażeniowej obwodów elektrycznych (nie rzadziej niż 1 raz na 2 lata) po upływie okresu ich ważności, - zapewnienia sprawności całego oświetlenia kabiny i przycisków sterujących, - regulacji, czyszczenia i smarowania aparatów, - sprawdzania stanu lin, - sprawdzenia działania urządzeń zabezpieczających, - sprawdzenia stanu prowadnic i ich zamocowania, - sprawdzenia stanu konstrukcji nośnej w szczególności połączeń spawanych, nitowych i rozłącznych, - zwracani uwagi na prawidłową obsługę urządzenia, - przygotowania urządzenia oraz udziału Wykonawcy przy przeglądach i kontrolach przeprowadzanych przez Urząd Dozoru Technicznego, p.poż. itp, - uwalniania (jak najszybszego) ludzi z unieruchomionego wskutek awarii dźwigu, - sprawdzenia działania kontaktów bezpieczeństwa rygli, drzwi, wyłączników krańcowych, - w razie potrzeby dostarczania części zamiennych, - prowadzenia na bieżąco dziennika konserwacji serwisowanego urządzenia, - stale utrzymywać w należytym porządku kabinę, szyb i maszynownię urządzenia, - obsługi łączności GSM (łącznie z doładowywaniem kart pre-paid w miarę potrzeby), - w przypadku wykrycia drobnych usterek podczas przeglądu konserwacyjnego Wykonawca usunie je w ramach danego przeglądu. 2. Wykonawca na własny koszt (w ramach czynności konserwacyjnych) zapewnia dojazd i bieżące materiały konserwacyjne takie jak : oleje, smary, bezpieczniki, taśmy izolacyjne, farby, czyściwo, płótno ścierne, pasta lutownicza, żarówki (świetlówki), cewki styczników, benzyna w zakresie wykonywanej usługi. VI. Usuwanie awarii (naprawy). 1. Wykonawca zobligowany jest do usuwania awarii. Za awarię należy rozumieć stan niesprawności obiektu, występujący nagle i powodujący jego niewłaściwe działania lub całkowite unieruchomienie. 2. Wykonawca zapewnia całodobową obsługę pogotowia dźwigowego. 3. Zgłoszenia o niepełnosprawności urządzenia należy kierować pod numery telefonów alarmowych Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do naklejenia swoich numerów telefonów alarmowych w widocznym miejscu na konserwowanym urządzeniu. 4. W ramach wykonywanych czynności konserwacyjnych awarie wymagające szybkiego działania usuwane będą w terminach: do 7 godzin od chwili powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego (lub Użytkownika). 5. W przypadku awarii urządzenia dźwigowego, gdy w środku znajdują się osoby, Wykonawca zobowiązany jest po wezwaniu, do ich niezwłocznego uwolnienia w możliwie najkrótszym czasie. 6. W przypadku napraw awaryjnych wymagających wymiany uszkodzonych części lub podzespołów, termin usunięcia awarii będzie indywidualnie rozpatrywany przez Sekcję Głównego Energetyka i zależny m.in. od niezbędnego czasu dostawy nowych części (podzespołów). 2

3 7. Wszystkie materiały użyte do konserwacji (naprawy, usuwania awarii) powinny posiadać certyfikaty zgodności lub deklarację zgodności z aprobatą techniczną. 8. Wszystkie nowo zainstalowane podzespoły zostaną objęte min. 12 miesięczną gwarancją Wykonawcy, lub zgodnie z gwarancją producenta. 9. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o stanie technicznym urządzenia dźwigowego oraz potrzebie podjęcia działań zmierzających do eliminacji nieprawidłowości mogących wpłynąć na możliwość awarii. 10.Wzór protokołu odbioru usługi (usuwania awarii, naprawy) stanowi załącznik Nr 4 do STWiOU. VII. Kwalifikacje osób wykonujących konserwacje i usuwanie awarii. Wykonawca zobligowany jest do wykonania czynności określonych w punktach V i VI za pośrednictwem osób posiadających odpowiednie uprawnienia wymagane przez Urząd Dozoru Technicznego, zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów, a w szczególności Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849 ze zm.). Zamawiającemu na żądanie należy przedłożyć wykaz osób, które będą wykonywały konserwację dźwigu osobowego wraz z potwierdzonymi kopiami posiadanych zaświadczeń kwalifikacyjnych. VIII. Potwierdzanie przeprowadzenia okresowych przeglądów konserwacyjnych dźwigu osobowego 1. Przeglądy i konserwacje wykonywane będą przez Wykonawcę w dni powszednie (poniedziałek - piątek) w godzinach od 7:30 do 15:30 bez konieczności otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego. 2. Datę wykonania przeglądu Wykonawca uzgodni (na adres owy lub telefonicznie) z przedstawicielem Zamawiającego, a Zamawiający zapewni obecność swego pracownika podczas przeglądu konserwacyjnego. 3. Podstawą do wystawienia faktury będzie potwierdzenie wykonania konserwacji dokonane przez przedstawiciela Zamawiającego, pracownika Sekcji Głównego Energetyka - tel , na kontrolkach konserwacji (ruchu) dźwigu, wg wzoru zamieszczonego w załączniku Nr Sporządzenie powyższego dokumentu nie zwalnia Wykonawcy z równoczesnego odnotowania czynności obsługowych w dzienniku konserwacji dźwigu. Wykaz załączników: 1. Dane techniczne dźwigu osobowego podlegającego konserwacji. Załącznik Nr 1 do STWiOU. 2. Protokół przekazania przedmiotu zamówienia. Załącznik Nr 2 do STWiOU 3. Protokół konserwacji (ruchu) dźwigu. Załącznik Nr 3 do STWiOU. 4. Protokół odbioru usługi - usuwania awarii, naprawy. Załącznik Nr 4 do STWiOU. 3

4 Załącznik nr 1 do STWiOU Dane techniczne dźwigu osobowego z napędem elektrycznym L.p Rejon/ BOK Adres zainstalowania urządzenia Typ dźwigu Udźwig Rok budowy (modernizacji) Liczba przystanków Nr fabryczny/ nr ewidencyjny kg A/1 Rynek 25 Q-500, wytwórca ZUD Warszawa (2008) 4 N

5 Załącznik Nr 2 do STWiOU PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dnia... przekazano dźwig osobowy/platformę dla niepełnosprawnych* przy ul. we Wrocławiu składający/ą* się z następujących urządzeń:.. Podpisy: 1. Wykonawca Przedstawiciel Zamawiającego -... * niepotrzebne skreślić 5

6 Załącznik Nr 3 do STWiOU pieczątka firmowa Wykonawcy PROTOKÓŁ KONSERWACJI (RUCHU) DŹWIGU za miesiąc..rok.. l.p. Adres zainstalowania dźwigu Nr fabryczny urządzenia Ilość dni postoju Ilość dni w ruchu Uwagi WYKONAWCA (KONSERWATOR) PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO (UŻYTKOWNIKA) * niepotrzebne skreślić Uwaga: dopuszcza się potwierdzanie wykonania konserwacji na innym dokumencie (dowodzie) wystawionym przez Wykonawcę. 6

7 Załącznik Nr 4 do STWiOU PROKÓŁ ODBIORU USŁUGI usuwania awarii, naprawy* Umowa Nr DT/ /2016 z dnia 201..r. Wykonawca:... W dniu 201..r. w dźwigu osobowym znajdującym się w budynku przy ulicy:.. zostały wykonane następujące czynności: Wykaz atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności:. Gwarancja: Uwagi przedstawiciela Wykonawcy:. Uwagi przedstawiciela Zamawiającego (Użytkownika):. Przedstawiciel Wykonawcy Przedstawiciel Zamawiającego (Użytkownika).. (podpis i pieczęć).. (podpis i pieczęć) *niepotrzebne skreślić 7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU USŁUG

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU USŁUG załącznik nr 3 do zaproszenia (załącznik nr 1 do umowy) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU USŁUG I. Przedmiot zamówienia: Usługi związane z okresową obsługą - przeglądy konserwacyjne, naprawami

Bardziej szczegółowo

DA/MB/-232-50/15 Załącznik nr 1

DA/MB/-232-50/15 Załącznik nr 1 DA/MB/-232-50/15 Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA konserwacja n/w urządzeń dźwigowych od 01.11.2015 r. do 31.12.2017 r. Nazwa urządzenia Typ Producent Miejsce użytkowania DŹWIG OSOBOWY

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA KONSERWACJĘ URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH ORAZ PROWADZENIE POGOTOWIA DŹWIGOWEGO W BUDYNKACH PUM W SZCZECINIE W OKRESIE OD 01.03.2016r. DO 30.06.2017r. Zamawiający: POMORSKI

Bardziej szczegółowo

Urządzenia transportu bliskiego w magazynie rodzaje, eksploatacja, naprawa, modernizacja URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

Urządzenia transportu bliskiego w magazynie rodzaje, eksploatacja, naprawa, modernizacja URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO Urządzenia transportu bliskiego w magazynie rodzaje, eksploatacja, naprawa, modernizacja URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO 1 Ustawa o dozorze technicznym z dn. 21.12.2000 r. Dz. U. z 2013 r. poz. 963 z późn. zm.

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.../2016. zawarta w dniu... w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne pomiędzy:

UMOWA nr.../2016. zawarta w dniu... w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne pomiędzy: UMOWA nr.../2016 Załącznik nr 2 Wzór umowy zawarta w dniu... w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne pomiędzy: Centralnym Ośrodkiem Szkolenia Służby Więziennej, z siedzibą: 62-800

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zamawiający: Miejski Zarząd Nieruchomości 44-330 Jastrzębie-Zdrój. ul. 1 Maja 55 Adres: Dział Eksploatacyjno-Techniczny,Jastrzębie-Zdrój ul. Dworcowa 17 E SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ SAMOCHODÓW I MASZYN ROBOCZYCH Dział Administracyjno-Gospodarczy

WYDZIAŁ SAMOCHODÓW I MASZYN ROBOCZYCH Dział Administracyjno-Gospodarczy POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ SAMOCHODÓW I MASZYN ROBOCZYCH Dział Administracyjno-Gospodarczy ul. Narbulla 84, 02-524 Wars=awa Tel. (22)2348527 Fax (22)8 49 03 08 E-mail.- dag@simrpw.edupl Warszawa,

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie przeglądów okresowych i stały nadzór konserwacyjny dźwigu osobowego

UMOWA o wykonanie przeglądów okresowych i stały nadzór konserwacyjny dźwigu osobowego UMOWA o wykonanie przeglądów okresowych i stały nadzór konserwacyjny zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie, w wyniku postępowania o udzielenie nr zamówienia publicznego w trybie konkursu ofert pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. o następującej treści:

UMOWA NR. o następującej treści: UMOWA NR. Zawarta w dniu.2016 roku we Wrocławiu pomiędzy Akademią Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu z siedzibą 50 156 Wrocław Plac Polski 3 / 4, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna serwisu dźwigów SCHINDLER, zamontowanych na parkingu P+R Ursus Niedźwiadek. 1. Opis Przedmiotu Zamówienia

Specyfikacja Techniczna serwisu dźwigów SCHINDLER, zamontowanych na parkingu P+R Ursus Niedźwiadek. 1. Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 9 do SIWZ Specyfikacja Techniczna serwisu dźwigów SCHINDLER, zamontowanych na parkingu P+R Ursus Niedźwiadek 1. Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiotem Zamówienia jest serwis następujących

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 C do SIWZ. Opis Przedmiotu Zamówienia: I. Przedmiotem Zamówienia jest konserwacja następujących urządzeń:

Załącznik nr 1 C do SIWZ. Opis Przedmiotu Zamówienia: I. Przedmiotem Zamówienia jest konserwacja następujących urządzeń: Załącznik nr 1 C do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia: I. Przedmiotem Zamówienia jest konserwacja następujących urządzeń: 1) nr fabryczny D8NE6633, 2) nr fabryczny D8NE6634, 3) nr fabryczny D8NE6635, 4)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA EDZ.AW.242-5/11 Załącznik nr 1 Strona 1 z 6 Załącznik Nr 1 specyfikacja techniczna SPECYFIKACJA TECHNICZNA I. UTRZYMANIE W ZDOLNOŚCI TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNEJ URZĄDZEŃ TRANSPORTU BLISKIEGO 1. OPIS REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DZI /17 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień wzoru umowy i wymagań ofertowych

WZÓR UMOWY DZI /17 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień wzoru umowy i wymagań ofertowych WZÓR UMOWY DZI-271-91/17 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień wzoru umowy i wymagań ofertowych DZI-271-91/17 zawarta w dniu......2017 r. w Krakowie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Infrastruktury, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6301649, faks 022 6301649.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Infrastruktury, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6301649, faks 022 6301649. Warszawa: KONSERWACJA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH UŻYTKOWANYCH W BUDYNKACH A, B i C MINISTERSTWA INFRASTRUKTURY (MI) W WARSZAWIE PRZY UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 4/6 (ZAMÓWIENIE PODZIELONE NA 2 CZĘŚCI) Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne do SIWZ

Warunki techniczne do SIWZ Warunki techniczne do SIWZ dotyczące zadania : Konserwacja oraz bieżące naprawy dźwigów osobowych, schodów ruchomych i platform dla osób niepełnosprawnych zainstalowanych przy obiektach inżynierskich zarządzanych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z HARMONOGRAMEM KONSERWACJI, PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO SYSTEMU ALARMOWEGO, KONTROLI DOSTĘPU, TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z HARMONOGRAMEM KONSERWACJI, PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO SYSTEMU ALARMOWEGO, KONTROLI DOSTĘPU, TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ. Załącznik nr 1do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z HARMONOGRAMEM KONSERWACJI, PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO SYSTEMU ALARMOWEGO, KONTROLI DOSTĘPU, TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiot zamówienia: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji/przeglądy systemów sygnalizacji pożaru SSP, pomiar szczelności czujek izotopowych, systemów gaszenia gazem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Termin wykonania usługi: od 01.08.2011 r. do 31.07.2016 r. (5 lat)

ZAPYTANIE OFERTOWE. Termin wykonania usługi: od 01.08.2011 r. do 31.07.2016 r. (5 lat) ZAPYTANIE OFERTOWE Szczecin, dnia 21 lipca 2011 r. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonywanie usługi konserwacji i pogotowia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna

Specyfikacja Techniczna Specyfikacja Techniczna Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiotem Zamówienia jest serwis następujących urządzeń: a) dźwigu osobowego Schindler typ 5400 MRL z napędem elektrycznym,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA Bogdana Olesińskiego Monikę Gołębiewską-Kozakiewicz Zamawiającym Wykonawcą

WZÓR UMOWA Bogdana Olesińskiego Monikę Gołębiewską-Kozakiewicz Zamawiającym Wykonawcą WZÓR UMOWA zawarta w dniu... pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnicą Mokotów ul. Rakowiecka 25/27, reprezentowanym na podstawie pełnomocnictw Prezydenta m.st. Warszawy Nr Nr GP-OR.0052.3642.2015

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Nr RAP.272.76.2014

WZÓR UMOWY Nr RAP.272.76.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ zawarta w dniu:..2014 roku pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu ul. C.K. Norwida 25 50-375 Wrocław NIP: 896-000-53-54, REGON: 00000 1867 reprezentowanym przez: WZÓR

Bardziej szczegółowo

..., zwanym dalej Wykonawcą o treści następującej:

..., zwanym dalej Wykonawcą o treści następującej: Wzór umowy Umowa nr.../bot/z/.../2015 zawarta w dniu... w Płocku, pomiędzy: Gminą - Miasto Płock, 09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: 1. Pana Romana Siemiątkowskiego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DZI /16 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień wzoru umowy i wymagań ofertowych

WZÓR UMOWY DZI /16 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień wzoru umowy i wymagań ofertowych WZÓR UMOWY DZI-271-60/16 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień wzoru umowy i wymagań ofertowych DZI-271-60/16 zawarta w dniu......2016 r. w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna dźwigów osobowych MONITOR zamontowanych na parkingu P+R Al. Krakowska

Specyfikacja Techniczna dźwigów osobowych MONITOR zamontowanych na parkingu P+R Al. Krakowska Zał. Specyfikacja Techniczna dźwigów osobowych MONITOR zamontowanych na parkingu P+R Al. Krakowska 1. Opis Przedmiotu Zamówienia 1) Przedmiotem Zamówienia jest serwis następujących urządzeń: a) dźwigu

Bardziej szczegółowo

1. Opis Przedmiotu Zamówienia

1. Opis Przedmiotu Zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI 2 SCHODY KONE 1. Opis Przedmiotu Zamówienia 1) Przedmiotem Zamówienia jest serwis schodów ruchomych KONE typu ECO 3000 o numerze fabrycznym 40123180, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Dział Zamówień Publicznych

Dział Zamówień Publicznych ... dnia...... Podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy AZP-240/PN-p0/059/207 Załącznik nr do SIWZ Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej

Bardziej szczegółowo

Prace muszą zostać wykonane do 30 dnia miesiąca kończącego kwartał 2015r.

Prace muszą zostać wykonane do 30 dnia miesiąca kończącego kwartał 2015r. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KONSERWACYJNYCH (STWiORK) Obiekt Obiekty: JW. 3711 Nowa Dęba, JW.3533 Sandomierz, JW. 2821 Kielce Adres obiektu budowlanego JW. 3711 Nowa Dęba, JW.3533

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna dźwigów osobowych KONE zamontowanych na terenie przejścia podziemnego,,dw. Gdański

Specyfikacja Techniczna dźwigów osobowych KONE zamontowanych na terenie przejścia podziemnego,,dw. Gdański Zał. Specyfikacja Techniczna dźwigów osobowych KONE zamontowanych na terenie przejścia podziemnego,,dw. Gdański 1. Opis Przedmiotu Zamówienia 1) Przedmiotem Zamówienia jest serwis następujących urządzeń:

Bardziej szczegółowo

awarii. - Legalizacji. - Kalibracjach oraz regulacje wymagane przez producenta i obowiązujące w tym zakresie

awarii. - Legalizacji. - Kalibracjach oraz regulacje wymagane przez producenta i obowiązujące w tym zakresie 1 z 5 2015-05-28 11:51 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 120140-2015 z dnia 2015-05-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Ełk Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na przeglądzie, konserwacji oraz naprawie

Bardziej szczegółowo

40130082 1,0 3600kg(48 osób) 6 6 40130083 1,0 1000kg (13 osób) 5 5 40130084 1,0 1000kg (13 osób) 6 6 40130085 1,0 4000kg(53 osoby) 3 3

40130082 1,0 3600kg(48 osób) 6 6 40130083 1,0 1000kg (13 osób) 5 5 40130084 1,0 1000kg (13 osób) 6 6 40130085 1,0 4000kg(53 osoby) 3 3 Załącznik Nr 3 (wzór) U M O W A Nr. 2012 zawarta dnia 2012 r. w Kielcach pomiędzy: 1. Filharmonią Świętokrzyską im. Oskara Kolberga w Kielcach, Pl. Stanisława Moniuszki 2B, 25-334 Kielce, nr NIP 657-04-64-739,

Bardziej szczegółowo

W Z Ó R U M O W Y U M O W A. dot. postępowania nr PO-II-379/ZZP-2/ /12 zawarta w dniu r.

W Z Ó R U M O W Y U M O W A. dot. postępowania nr PO-II-379/ZZP-2/ /12 zawarta w dniu r. W Z Ó R U M O W Y U M O W A dot. postępowania nr PO-II-379/ZZP-2/ /12 zawarta w dniu..2013 r. 1 Z a łączni k n r d o z a p ro s z e n i a pomiędzy Skarbem Państwa Urzędem Morskim w Szczecinie, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA KONSERWACJA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH, DŹWIGÓW OSOBOWYCH, PLATFORM,PODNOŚNIKÓW DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ KRZESEŁKA SCHODOWEGO

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA KONSERWACJA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH, DŹWIGÓW OSOBOWYCH, PLATFORM,PODNOŚNIKÓW DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ KRZESEŁKA SCHODOWEGO Załącznik Nr do umowy nr TBS/U/ / 07 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA KONSERWACJA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH, DŹWIGÓW OSOBOWYCH, PLATFORM,PODNOŚNIKÓW DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ KRZESEŁKA SCHODOWEGO Wspólny Słownik

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ ZAKRES CZYNNOŚCI

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ ZAKRES CZYNNOŚCI OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ ZAKRES CZYNNOŚCI 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług naprawy i przeglądu drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych, skanerów i faksów będących na wyposażeniu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie usług urządzeń dźwigowych znajdujących się w obiektach Akademii zgodnie z załączonym opisem zamówienia. OPIS

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA P - 6 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Wyszczególnienie 1. Przedmiot zamówienia Dane Konserwacja i naprawa sprzętu poligraficznego Geografii Wojskowej Zadanie nr 1 - Maszyna Offsetowa Heidelberg Speedmaster

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Przedmiot Umowy

UMOWA NR Przedmiot Umowy UMOWA NR. Niniejsza umowa została zawarta w dniu.. pomiędzy: Skarbem Państwa - Komendą Wojewódzką Policji w Gorzowie Wlkp. ul. Kwiatowa 10, 66-400 Gorzów Wlkp. posiadającym numer identyfikacji podatkowej

Bardziej szczegółowo

1. Opis Przedmiotu Zamówienia. 2. Zakres prac serwisowych.

1. Opis Przedmiotu Zamówienia. 2. Zakres prac serwisowych. Specyfikacja Techniczna serwisu podnośników hydraulicznych typu ELFO XL, zamontowanych na terenie przejścia podziemnego przystanku kolejowego PKP Ursus Niedźwiadek 1. Opis Przedmiotu Zamówienia. 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia.

Opis przedmiotu zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest konserwacja dźwigów znajdujących się w następujących obiektach Uniwersytetu Warszawskiego: Lp Nazwa obiektu adres dźwigu 1 Pałac Kazimierzowski Krakowskie

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zwany dalej w treści umowy ZLECENIOBIORCĄ, reprezentowaną przez: 1 Przedmiot Umowy. 2 Warunki wykonania Umowy

UMOWA. zwany dalej w treści umowy ZLECENIOBIORCĄ, reprezentowaną przez: 1 Przedmiot Umowy. 2 Warunki wykonania Umowy UMOWA Niniejsza umowa została zawarta w dniu r. pomiędzy: Ośrodkiem Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Śródmieście, ul. Polna 7a, 00-625 Warszawa, ( NIP : ), zwanym dalej ZLECENIODAWCĄ, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna dźwigów osobowych MONITOR zamontowanych na parkingu P+R Al. Krakowska.

Specyfikacja Techniczna dźwigów osobowych MONITOR zamontowanych na parkingu P+R Al. Krakowska. Specyfikacja Techniczna dźwigów osobowych MONITOR zamontowanych na parkingu P+R Al. Krakowska. 1. Opis Przedmiotu Zamówienia. 1) Przedmiotem Zamówienia jest serwis następujących urządzeń: a) dźwigu osobowego

Bardziej szczegółowo

I. Wykonywanie przeglądów okresowych i konserwacji oraz dokonanie prób ruchowych agregatu prądotwórczego:

I. Wykonywanie przeglądów okresowych i konserwacji oraz dokonanie prób ruchowych agregatu prądotwórczego: Wykonywanie usług utrzymania i obsługi, tj. okresowych przeglądów i konserwacji systemu gwarantowanego zasilania i klimatyzacji, w tym z UPS i systemem wizualizacji i sterowania (BMS) I. Wykonywanie przeglądów

Bardziej szczegółowo

UMOWA USŁUGI / UU / NR... / 2011 SZPITALEM OGÓLNYM W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM, WYSOKIE MAZOWIECKIE, UL.SZPITALNA

UMOWA USŁUGI / UU / NR... / 2011 SZPITALEM OGÓLNYM W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM, WYSOKIE MAZOWIECKIE, UL.SZPITALNA UMOWA USŁUGI / UU / NR... / 2011 zawarta w dniu.... pomiędzy : SZPITALEM OGÓLNYM W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM, 18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE, UL.SZPITALNA 5 reprezentowanym przez : 1. Dyrektora Szpitala mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Gryfice: Wymiana dźwigu osobowego na dźwig przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych i. transportu łóżek w budynku szpitala SPZZOZ w Gryficach.

Gryfice: Wymiana dźwigu osobowego na dźwig przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych i. transportu łóżek w budynku szpitala SPZZOZ w Gryficach. Gryfice: Wymiana dźwigu osobowego na dźwig przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych i transportu łóżek w budynku szpitala SPZZOZ w Gryficach Numer ogłoszenia: 264 2015; data zamieszczenia: 02.01.2015

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2 do zaproszenia- opis przedmiotu zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia I. Zakres przeglądów konserwacyjnych urządzeń klimatyzacyjnych: 1. Wykonawca, o ile zalecenia producenta urządzenia

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy BZP/38/383-50/2014. Formularz oferty. Na wykonanie usługi poniżej euro.

Nr sprawy BZP/38/383-50/2014. Formularz oferty. Na wykonanie usługi poniżej euro. Nr sprawy BZP/38/383-50/2014 Na wykonanie usługi poniżej 30 000 euro. Formularz oferty Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Al. Jana Pawła II 7 44 330

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zaproszenia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi konserwacji i obsługi awaryjnej urządzeń dźwigowych zlokalizowanych w budynkach Urzędu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa nr. /2014 na świadczenie pogwarancyjnego serwisu kserokopiarek

WZÓR UMOWY. Umowa nr. /2014 na świadczenie pogwarancyjnego serwisu kserokopiarek Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY Umowa nr. /2014 na świadczenie pogwarancyjnego serwisu kserokopiarek zawarta w dniu... 2014 r. w Łodzi, pomiędzy: Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR O KONSERWACJĘ SYSTEMU ALARMOWEGO

UMOWA NR O KONSERWACJĘ SYSTEMU ALARMOWEGO UMOWA NR O KONSERWACJĘ SYSTEMU ALARMOWEGO zawarta w dniu w Słupsku pomiędzy: Szkołą Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im. Polonii w Słupsku, ul. prof. Stanisława Kulczyńskiego 1a, 76-200 Słupsk,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA NR PK VII/ / 2015

WZÓR UMOWA NR PK VII/ / 2015 Załącznik nr 4 do zaproszenia WZÓR UMOWA NR PK VII/ / 2015 zawarta w dniu r. w Bydgoszczy pomiędzy: Wielospecjalistycznym Szpitalem Miejskim im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ z siedzibą w Bydgoszczy przy

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy Aw 240 8/2012 Wrocław, r.

Nr sprawy Aw 240 8/2012 Wrocław, r. Nr sprawy Aw 240 8/2012 Wrocław, 10.08.2012 r. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na stałą konserwację zapadni scenicznej S-109-112 w Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Centralny nr postępowania:: /2012 Radom, dnia

Centralny nr postępowania:: /2012 Radom, dnia RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

Sprawa Nr 3/KC/2017 Załącznik nr 1 do SIWZ

Sprawa Nr 3/KC/2017 Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ... Pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTY CENOWEJ PAKIET nr 3 Pełna nazwa i adres Wykonawcy:... tel..... faks:....... e-mail:..... NIP:.... REGON:.... województwo:... Należę do mikro/

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Dowódcę - Głównego Księgowego -... a firmą: zwaną w treści umowy WYKONAWCĄ. została zawarta umowa następującej treści:

U M O W A. Dowódcę - Głównego Księgowego -... a firmą: zwaną w treści umowy WYKONAWCĄ. została zawarta umowa następującej treści: U M O W A Nr (PROJEKT) na stałą konserwację przeglądy okresowe i naprawy urządzeń klimatyzacyjnych wentylacyjnych w obiektach administrowanych przez Jednostkę Wojskową 2063 w kompleksie ul. Żwirki i Wigury

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące zakresu usługi, obowiązków Wykonawcy oraz warunków realizacji.

Informacje dotyczące zakresu usługi, obowiązków Wykonawcy oraz warunków realizacji. CZĘŚĆ II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Informacje dotyczące zakresu usługi, obowiązków Wykonawcy oraz warunków realizacji. Spis treści: Rozdział I przedmiot zamówienia Rozdział II zakres obowiązków Wykonawcy Rozdział

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DT/ /2017. Strona 1 z 7

UMOWA NR DT/ /2017. Strona 1 z 7 UMOWA NR DT/ /2017 zawarta w dniu -2017r. we Wrocławiu, w wyniku wyboru oferty, pomiędzy: Gminą Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP: 8971383551, w imieniu której działa Zarząd Zasobu Komunalnego,

Bardziej szczegółowo

OP-IV MON Załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

OP-IV MON Załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia I. Zakres kompleksowej obsługi serwisowej obejmuje: 1. Zapewnienie jakości wydruków i kserokopii zgodnie z dokumentacja techniczną Urządzeń; 2. Wykonywanie co najmniej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zamawiający: Miejski Zarząd Nieruchomości 44-330 Jastrzębie-Zdrój. ul. 1 Maja 55 Adres: Dział Eksploatacyjno-Techniczny,Jastrzębie-Zdrój ul. Dworcowa 17 E SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

Dotyczy videobronchoskopu

Dotyczy videobronchoskopu Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, FAX (22) 344-64-74, centr. (22) 344 62 00 http://www.otwock-szpital.pl e-mail:sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr POSTANOWIENIA WSTĘPNE

UMOWA Nr POSTANOWIENIA WSTĘPNE ZAŁĄCZNIK NR 5 WZÓR UMOWY NA KONSERWACJĘ UMOWA Nr zawarta w Gdyni w dniu...2014 roku pomiędzy: Zarządem Morskiego Portu Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni (81-337), ul. Rotterdamska 9 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMIANA PASÓW NOŚNYCH Z MONTAŻEM URZĄDZEŃ MONITORUJĄCYCH DLA DWÓCH DŹWIGÓW OSOBOWYCH W BUDYNKU PUM W SZCZECINIE PRZY UL. ŻOŁNIERSKIEJ 48 Zamawiający: POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu na konserwację, pomiary elektryczne, naprawy, modernizacje i remonty urządzeń transportu bliskiego stanowiących własność Grupy Azoty ZAK S.A. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 Mińsk Mazowiecki dnia 05.01.2016r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawców usług w zakresie przeglądów i konserwacji obiektów, urządzeń i instalacji

Bardziej szczegółowo

Wymiana dźwigów szpitalnych w Szpitalu Wojewódzkim im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 7

Wymiana dźwigów szpitalnych w Szpitalu Wojewódzkim im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 7 Załącznik nr... Wymiana dźwigów szpitalnych w Szpitalu Wojewódzkim im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 7 I. Zestawienie parametrów technicznych dla nowych dźwigów

Bardziej szczegółowo

Załączniki nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Załączniki nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Załączniki nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia 1. Określenie przedmiotu zamówienia Świadczenie usług w zakresie wykonywania okresowych badań dozorowych, konserwacji urządzeń transportu bliskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Na wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej i piorunochronnej w Centrum Kultury i Rekreacji przy ul.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Na wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej i piorunochronnej w Centrum Kultury i Rekreacji przy ul. Załącznik do Zarządzenia Nr 10/2014 z dnia 04.06.2014r Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 07-300 Ostrów Mazowiecka ul. Trębickiego 10 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Na wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR PK IX/1/ 2016

UMOWA NR PK IX/1/ 2016 UMOWA NR PK IX/1/ 2016 zawarta w dniu r. w Bydgoszczy pomiędzy: Wielospecjalistycznym Szpitalem Miejskim im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Szpitalnej 19, zwanym w dalszym

Bardziej szczegółowo

Swarożyn, dnia 27.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Swarożyn, dnia 27.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Swarożyn, dnia 27.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Prowadzone w trybie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z póź.

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: TI.271.BU Kunów r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT

Znak sprawy: TI.271.BU Kunów r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT Znak sprawy: TI.271.BU.12.2015 Kunów 21.12.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT Burmistrz Miasta i Gminy Kunów działając jako Zamawiający w trybie postępowania art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp (Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Olsztyn: usługi polegające na wykonaniu przeglądów konserwacyjnych oraz okresowych pomiarów eksploatacyjnych urządzeń dźwigowych, suwnic i platformy dla niepełnosprawnych znajdujących się w miejscowości

Bardziej szczegółowo

4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Opis części zamówienia. Zadanie nr 1 Chojna

4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Opis części zamówienia. Zadanie nr 1 Chojna A / I N S T R U K C J A D L A W Y K O N A W C Ó W 1. Zamawiający Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, ul. Szczecińska 31, 75-2 Koszalin, tel. 94-342-78-31,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 Inne wymagania Zamawiającego, związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Spis opracowań stanowiących Załącznik nr 8 do SIWZ

Załącznik nr 8 Inne wymagania Zamawiającego, związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Spis opracowań stanowiących Załącznik nr 8 do SIWZ Załącznik nr 8 Inne wymagania Zamawiającego, związane z realizacją przedmiotu zamówienia Nr Nazwa Spis opracowań stanowiących Załącznik nr 8 do SIWZ 1. Szczegółowe wymogi dotyczące procedury dostawczo-odbiorowej

Bardziej szczegółowo

towarowych oraz platform eksploatowanych w obiektach jednostek Policji woj. małopolskiego.

towarowych oraz platform eksploatowanych w obiektach jednostek Policji woj. małopolskiego. 1 z 6 2015-04-30 11:35 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 38973-2015 z dnia 2015-03-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kraków 1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) wykonywanie usług konserwacji dźwigów osobowych,

Bardziej szczegółowo

Sprawa Nr 2/KC/2017 Załącznik nr 1 do SIWZ

Sprawa Nr 2/KC/2017 Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ... Pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTY CENOWEJ PAKIET nr 2 Pełna nazwa i adres Wykonawcy:... tel..... faks:....... e-mail:..... NIP:.... REGON:.... województwo:... Należę do mikro/

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. zainstalowanych w obiektach UR

Zapytanie ofertowe. zainstalowanych w obiektach UR Rzeszów, 17.11.2014 Zapytanie ofertowe na wykonywanie konserwacji i serwis urządzeń dźwigowych zainstalowanych w obiektach UR I. Uniwersytet Rzeszowski zaprasza do składania ofert na usługę konserwacji

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... zwanym w treści umowy Wykonawcą reprezentowanym przez:

Umowa nr... zwanym w treści umowy Wykonawcą reprezentowanym przez: Umowa nr... zawarta w dniu... r. w Krakowie pomiędzy: Pocztą Polską Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY UMOWA nr A.RZP.../2014

PROJEKT UMOWY UMOWA nr A.RZP.../2014 Załącznik nr 5 do zaproszenia PROJEKT UMOWY UMOWA nr A.RZP..../2014 zawarta w dniu... 2014 roku w Słupsku pomiędzy Miastem Słupsk z siedzibą w Słupsku, Pl. Zwycięstwa 3, reprezentowanym przez Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 3 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia: Dotyczy postępowania na: Dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i świadczenie usługi zapewnienia dostępu do Internetu na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl Warszawa: Konserwacja, naprawy i usuwanie awarii urządzeń transportu bliskiego tj.

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Informacje o zmienianym ogłoszeniu: data r.

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Informacje o zmienianym ogłoszeniu: data r. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 192698-2015 z dnia 2015-07-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mińsk Mazowiecki Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych do samolotu MIG-29 oraz do śmigłowca

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KOMPLETNĄ CAŁKOWITĄ OBSŁUGĘ SERWISOWĄ

UMOWA O KOMPLETNĄ CAŁKOWITĄ OBSŁUGĘ SERWISOWĄ UMOWA O KOMPLETNĄ CAŁKOWITĄ OBSŁUGĘ SERWISOWĄ zawarta w dniu 1 lipca 2010 r. w Gdańsku pomiędzy: Nazwa klienta Adres klienta linia 1 Adres klienta linia 2 zwaną dalej Zleceniodawcą-Użytkownikiem a DEMPS

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ TECHNICZNA 1 Opis techniczny Przedmiotu Zamówienia. Planowane do wykonania roboty są przewidziane na armaturze kotłów OP-650 i turbin zainstalowanych w TAURON Wytwarzanie

Bardziej szczegółowo

Lekcja 6. Temat: Zasady eksploatacji instalacji elektrycznych

Lekcja 6. Temat: Zasady eksploatacji instalacji elektrycznych Lekcja 6 Temat: Zasady eksploatacji instalacji elektrycznych Ogólne wymagania eksploatacji. Zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [Dz.U.06.156.1118] obowiązek zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy

Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy 04-393 Warszawa, ul. Siennicka 40, tel. 22 870-13-27, fax. 22 673 82 50, e-mail: sekretariat@osir.waw.pl 7 Regulaminu Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu 2016 r. w Lublinie

UMOWA. zawarta w dniu 2016 r. w Lublinie UMOWA zawarta w dniu 2016 r. w Lublinie pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, NIP 712-290-45-45, REGON 431019170, zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych niniejsze zamówienie nie podlega wskazanej ustawie.

Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych niniejsze zamówienie nie podlega wskazanej ustawie. UMOWA nr.. Projekt zawarta w dniu.. pomiędzy Szkołą Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im. Polonii w Słupsku, ul. prof. Stanisława Kulczyńskiego 1a, 76-200 Słupsk, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Na usługi konserwacji urządzeń dźwigowych

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Na usługi konserwacji urządzeń dźwigowych Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale Spała, Al. Prezydenta Ignacego Mościckiego 6, 97-215 Inowłódz KRS 0000374033, REGON 142733356-00074, NIP 7010273950 Bank Pekao S.A. 98

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z okresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego budynku

PROTOKÓŁ z okresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego budynku Załącznik nr 3 PROTOKÓŁ z okresowej pięcioletniej kontroli budynku Podstawa prawna Art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 roku Nr 156, poz. 1118 z p. zm.) ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do projektu umowy nr 5b WARUNKI SERWISU

Załącznik nr 3 do projektu umowy nr 5b WARUNKI SERWISU Załącznik nr 3 do projektu umowy nr 5b WARUNKI SERWISU 1 Informacje ogólne Wykonawca w ramach wynagrodzenia za dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek przez cały okres trwania umowy gwarantuje opiekę

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ. Szczegółowe wymogi dotyczące procedury dostawczo-odbiorowej

Załącznik nr 5 do SIWZ. Szczegółowe wymogi dotyczące procedury dostawczo-odbiorowej Załącznik nr 5 do SIWZ Szczegółowe wymogi dotyczące procedury dostawczo-odbiorowej Niniejsza Specyfikacja precyzuje wymagania, jakie muszą zostać spełnione w zakresie: - procedury dostawczo-odbiorowej,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ (WZÓR) UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE. w dniu... roku w Oławie pomiędzy:

Załącznik Nr 2 do SIWZ (WZÓR) UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE. w dniu... roku w Oławie pomiędzy: (WZÓR) UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Załącznik Nr 2 do SIWZ w dniu... roku w Oławie pomiędzy: Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii w Oławie, ul. Kutrowskiego 31a, 55-200 Oława reprezentowanym przez: 1. 2. zwanym

Bardziej szczegółowo

Wykonanie prac remontowych w budynku Starostwa Powiatowego w Oławie UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (WZÓR)

Wykonanie prac remontowych w budynku Starostwa Powiatowego w Oławie UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (WZÓR) Załącznik Nr 2 do SIWZ UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (WZÓR) w dniu... roku w Oławie pomiędzy: Starostwem Powiatowym w Oławie z siedzibą przy ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława reprezentowanym przez: 1. Marka Szponara

Bardziej szczegółowo

Z A P R O S Z E N I E do złożenia oferty na wykonanie zamówienia

Z A P R O S Z E N I E do złożenia oferty na wykonanie zamówienia Świnoujście, 24 czerwca 2016 r. ZP/4.8/7/2016 Z A P R O S Z E N I E do złożenia oferty na wykonanie zamówienia 1. Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujście sp. z o. o. ul. Mieszka I 7 w Świnoujściu

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu... w Białymstoku, pomiędzy MIASTEM BIAŁYSTOK, reprezentowanym przez.. - Zastępcę Prezydenta Miasta

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu... w Białymstoku, pomiędzy MIASTEM BIAŁYSTOK, reprezentowanym przez.. - Zastępcę Prezydenta Miasta WZÓR UMOWY zawarta w dniu... w Białymstoku, pomiędzy MIASTEM BIAŁYSTOK, reprezentowanym przez.. - Zastępcę Prezydenta Miasta NIP 542-030-46-37, REGON 000515000, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a... NIP:, REGON:

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.. firmą. z siedzibą w.., NIP:.., zarejestrowaną w pod nr.., reprezentowaną przez:

UMOWA nr.. firmą. z siedzibą w.., NIP:.., zarejestrowaną w pod nr.., reprezentowaną przez: UMOWA nr.. zawarta w dniu roku w Warszawie, pomiędzy: Międzynarodowym Instytutem Biologii Molekularnej i Komórkowej, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Księcia Trojdena 4, NIP: 526-22-78-704, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Nazwa Oferenta:... Adres:...

Nazwa Oferenta:... Adres:... FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Oferenta:... Adres:... TEL./FAX:. REGON: NIP: Dla (ZAMAWIAJĄCY):... POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PONIŻEJ 30 000 EURO na : usługi konserwacji i usuwania awarii

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy i daty jej zawarcia ) UMOWA../2006

Załącznik nr 4 Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy i daty jej zawarcia ) UMOWA../2006 Załącznik nr 4 Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy i daty jej zawarcia ) UMOWA../2006 Zawarta w dniu 2006 r. w Krynicy-Zdroju roku pomiędzy: 20 Wojskowym Szpitalem

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty zwane w dalszej części zaproszeniem

Zaproszenie do złożenia oferty zwane w dalszej części zaproszeniem Zaproszenie do złożenia oferty zwane w dalszej części zaproszeniem Zamawiający: Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy ul. Podskarbińska 2 03-833 Warszawa tel. 22 277 08 20

Bardziej szczegółowo

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. do przetargu nieograniczonego nr 20/V/2015

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. do przetargu nieograniczonego nr 20/V/2015 ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 12 616 7000, fax: +48 12 616 7417,email: sekretariat@zikit.krakow.pl OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWA Nr. zawarta w dniu roku pomiędzy: Poczta Polska Spółka Akcyjna

PROJEKT UMOWA Nr. zawarta w dniu roku pomiędzy: Poczta Polska Spółka Akcyjna zawarta w dniu... 2014 roku pomiędzy: Poczta Polska Spółka Akcyjna PROJEKT UMOWA Nr. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki nr 2, 00-940 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

... (pieczęć nagłówkowa firmy, instytucji) Pan st. bryg. Andrzej Gomulski Komendant Miejski PSP w Słupsku. Wniosek

... (pieczęć nagłówkowa firmy, instytucji) Pan st. bryg. Andrzej Gomulski Komendant Miejski PSP w Słupsku. Wniosek Słupsk, dnia........ (pieczęć nagłówkowa firmy, instytucji) Pan st. bryg. Andrzej Gomulski Komendant Miejski PSP w Słupsku Wniosek o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu do stacji odbiorczej

Bardziej szczegółowo