a... reprezentowaną przez :...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "a... reprezentowaną przez :..."

Transkrypt

1 Załącznik nr 4 UMOWA nr... (projekt) Zawarta w dniu...r. w Gdańsku pomiędzy: Szpitalem Dziecięcym Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o. o., Gdańsk przy ul. Polanki 119, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem , z kapitałem zakładowym w kwocie zł, nr REGON , zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: Prezesa Zarządu Tadeusza Podczarskiego a... reprezentowaną przez :.... zwanym dalej Wykonawcą. w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o ustawę z dnia r. Prawo zamówień publicznych. (Dz.U. z 2013r poz.907 t.j. z późn. zmn.) znak sprawy SZP-022/DEZ/571/2014 została zawarta umowa o treści jak niżej Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zamawiającego kompleksowych usług żywienia polegających na: a) przygotowywaniu i dostarczaniu całodziennych posiłków dla pacjentów z uwzględnieniem zaleceń dietetycznych, przez 7 dni w tygodniu, b) produkcji i dostawie posiłków profilaktycznych dla pracowników Zamawiającego, c) dostarczenie odżywek dla niemowląt do kuchenek oddziałowych. d) organizacji oraz obsługa kuchni mlecznej (dla żywienia niemowląt w wieku od 0 do 1 roku życia) 2. Produkcja posiłków odbywać się będzie na bazie kuchni zewnętrznej Wykonawcy zlokalizowanej poza obiektami Zamawiającego. 3. Posiłki, dostarczanie odżywek dla niemowląt oraz żywienie niemowląt będą realizowane na podstawie dziennych zamówień, sporządzanych przez wyznaczoną osobę (reprezentującą Zamawiającego). 4. Posiłki, o których mowa w 1 ust. 1 pkt. b) i c) przygotowywane i dostarczane będą w ilościach i asortymencie zgodnym z pisemnym dziennym zapotrzebowaniem, z podziałem na oddziały i rodzaje diet, składanym Wykonawcy przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. 5. Wykonawca przygotowywać będzie posiłki z produktów własnych. 6. Sporządzanie mieszanek dla niemowląt realizowane będzie zgodnie z wykazem diet niemowlęcych sporządzanych przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. 1. Termin rozpoczęciu usługi ustala się na dzień r 2. Termin zakończenia usługi ustala się na dzień r 2

2 3. Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu realizacji umowy z chwilą niewykorzystania przez Zamawiającego wartości umowy, o której mowa 3 ust. 1 niniejszej umowy, 3 1. Strony ustalają ceny jednego osobodnia zależne od ilości zamawianych posiłków w rozliczeniu miesięcznym w następujących przedziałach zgodnie z Formularzem Cenowym stanowiącym załącznik nr umowy: a) Cena jednego osobodnia pacjenta ( w rozliczeniu miesięcznym) wynosi: cena netto -... zł podatek.. % VAT -... zł cena brutto -... zł słownie :... b) cena jednego posiłku profilaktycznego wynosi: cena netto -... zł podatek.. % VAT -... zł cena brutto -... zł słownie :... Wartość posiłków wymienionych w ust,1 pkt a) i b) w okresie obowiązywania umowy, wyniesie... zł netto,... zł brutto 2. Ceny usługi uwzględniają wszystkie koszty związane ze świadczeniem usługi żywienia przez Wykonawcę. 3. Zamawiający zastrzega sobie, że posiłki oferowane przez Wykonawcę muszą spełniać minimalne normy żywieniowe (zgodne z określonymi w załączniku nr 2 a do SIWZ wartościami). 4. Ceny, o której mowa w ust.1 niniejszego paragrafu mogą ulec zmianie w przypadku zmiany wysokości obciążeń o charakterze publiczno prawnym nałożonych na Wykonawcę, które nie istniały w chwili podpisania niniejszej umowy. W przypadku ustawowej zmiany wysokości podatku VAT wynagrodzenie ulegnie proporcjonalnej zmianie, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto. Zmiana wynagrodzenia w związku ze zmianą wysokości podatku VAT nie wymaga aneksu do Umowy Zapłata za świadczenie usługi następowała będzie po upływie miesiąca kalendarzowego, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 2. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z umowy, pod rygorem nieważności Przygotowane przez Wykonawcę posiłki będą dostarczane w specjalistycznych termosach, gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw.

3 2. Wykonawca przygotowywać będzie posiłki z produktów własnych. 3. Zamawiający dopuszcza przygotowanie mieszanek dla dzieci do 1 roku życia z mieszanek powierzonych przez Zamawiającego. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o wyczerpaniu powierzonej mieszanki na dobę przed jej wyczerpaniem. Mieszanka powierzona będzie imiennie dla pacjenta, nie wykorzystana zostanie zwrócona Zamawiającemu. 4. Transport mieszanek oraz pustych sterylnych butelek do siedziby Zamawiającego z dostarczeniem ich bezpośrednio do oddziałów odbywać się będzie (w warunkach chłodniczych) w zamykanych pojemnikach, które zapewni wykonawca, do 30 min od czasu złożenia zamówienia przez Zamawiającego. 5. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia do Oddziałów Zamawiającego raz w miesiącu n/w produktów w formie sypkiej: a) glukoza; b) kleik ryżowy; c) kleik kukurydziany; d) cukier; e) herbata 6. Do produkcji posiłków Wykonawca będzie używał produktów najlepszej jakości Wykonawca zobowiązany jest w ramach świadczonej usługi żywienia do: a) przygotowania posiłków w ilościach wynikających z codziennego stanu hospitalizowanych oraz zaleceń dietetycznych; b) dystrybucji posiłków (zapewniającym im odpowiednią temperaturę, właściwą ochronę epidemiologiczną) do oddziałów szpitalnych w systemie bemarowym - wydawane w naczyniach wielokrotnego użytku Wykonawcy, a w oddziale zakaźnym w systemie termosowym - wydawane w naczyniach jednorazowych. c) zapewnienia przygotowanym posiłkom odpowiedniej temperatury, jakości oraz właściwej ochrony epidemiologicznej. d) dystrybucji posiłków do łóżka pacjenta, jak również przygotowywanie posiłków w sposób umożliwiającym bezpośrednie spożycie przez małe dzieci lub dzieci mające problemy ruchowe (przygotowanie kanapek, pokrojenie porcji mięsa itd.) e) wydawania mieszanek mlecznych zgodnie z obowiązującymi normami w tym zakresie, f) odbioru naczyń od pacjenta po zakończonym posiłku g) mycia i dezynfekcji naczyń kuchennych zgodnie z przepisami sanitarno epidemiologicznymi obowiązującymi w zakładach opieki zdrowotnej, h) odbioru i utylizacji odpadów pokonsumpcyjnych, i) odbioru, mycia i sterylizacja butelek po mieszankach mlecznych. 2. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do: a) stosowania środków spożywczych zgodnie z obowiązującymi polskimi normami jakości, b) stosowania środków do utrzymania higieny i czystości oraz pozostałych środków materiałowych, posiadających atesty lub certyfikaty jakości wydane przez uprawnione do tego instytucje, c) bezwzględnego przestrzegania wymogów i nakazów Instytutu Higieny i Epidemiologii, w zakresie przedmiotu niniejszej umowy,

4 d) zakupu produktów mięsnych i nabiału, wyłącznie od dostawców, objętych nadzorem weterynaryjnym, e) przygotowania posiłków dla pacjentów Zamawiającego przy zapewnieniu jakości wyżywienia zgodnej z zaleceniami dotyczącymi norm oraz składników pokarmowych i produktów spożywczych dla chorych i pensjonariuszy w zakładach Służby Zdrowia, wydanymi przez Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie, szczególnie w zakresie wartości odżywczych, urozmaicenia, objętości i wagi potraw. f) dostarczania odżywek dla niemowląt zgodnie z dziennym zapotrzebowaniem Zamawiającego. 3. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudniania dietetyka odpowiedzialnego za układanie jadłospisów zgodnych ze zleconymi dietami ( dietetyk musi posiadać wykształcenie specjalistyczne i doświadczenie zgodne z przedmiotem postępowania) Żywienie pacjentów realizowane będzie na podstawie: a) uzgodnionego pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym jadłospisu dekadowego. Jadłospis wzorcowy stanowi załącznik nr.. do niniejszej umowy. b) uzgodnionych pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą diet Diety ustalane będą dla każdego pacjenta indywidualnie przez lekarza prowadzącego w uzgodnieniu z dietetykami Wykonawcy. 2. Zamawianie posiłków odbywać się będzie drogą elektroniczną przez pracownika Oddziału ( w tygodniu pracy do godz pielęgniarka koordynująca, a po godz oraz w dni wolne od pracy dyżurna starsza pielęgniarka). Raporty żywnościowe będą przesyłane do Wykonawcy do godz O godz ze względu na wypisy pacjentów odbywać się będzie aktualizacja i ewentualne zmiany zamówień. 3. W przypadku przyjęcia dziecka po godz Zamawiający drogą elektroniczną składa zamówienie, a Wykonawca powinien zapewnić minimalny posiłek na dalszą część dnia. 4. Wykonawca przygotowywać będzie posiłki z własnych produktów a Zamawiający będzie miał prawo kontroli, czy produkty wykorzystane przez Wykonawcę odpowiadają potrzebom Zamawiającego. 5. Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do wszystkich danych i pomieszczeń niezbędnych do przeprowadzenia kontroli. 6. Jadłospisy będą podlegać kontroli Zamawiającego (Dietetyk Szpitalny). Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia pielęgniarkom koordynującym oddziałami jadłospisów zawierających poza nazwami posiłków: ilości wyrażone w gramach lub sztukach, kaloryczność i skład produktów żywnościowych mogących wchodzić w rodzaj danej diety na kolejny tydzień, najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem obowiązywania jadłospisu. 7. Wykonawca będzie podawał tygodniowy jadłospis do wiadomości pacjentów i personelu, który będzie wywieszony w miejscu ogólnie dostępnym na poszczególnych oddziałach Zamawiającego, najpóźniej przed śniadaniem w pierwszy dzień tygodnia, w którym obowiązuje jadłospis. 8. Podstawą do sporządzania posiłków dla pacjentów zamawiającego będą: a) wykaz norm dziennych racji pokarmowych dla zakładów służby zdrowia opracowany przez Instytut Żywności i Żywienia oraz norm HCCAP b) wykaz diet stosowanych w Szpitalu Dziecięcym Polanki w Gdańsku

5 9. Wykonawca przedstawi zamawiającemu procedury dotyczące: a) dystrybucji posiłków; b) mycia i dezynfekcji sprzętu dystrybucyjnego; c) mycia i dezynfekcji pojemników i termosów; d) mycia i dezynfekcji zmywarko wyparzarki e) zasad higieny personelu; f) mycia i dezynfekcji pomieszczeń udostępnionych przez Zamawiającego g) wykaz stosowanych preparatów myjących i dezynfekcyjnych do powierzchni mających kontakt z żywnością, h) przykładowy jadłospis dekadowy sezonowy (wiosna, lato, jesień, zima) dla dzieci diety podstawowej 5-cio posiłkowej. 9 Sposób dostarczania posiłków 1. Przygotowane przez Wykonawcę posiłki dostarczone będą do kuchenek poszczególnych oddziałów Zamawiającego i przekazywane pielęgniarce koordynującej oddziałem bądź osobie przez nią wyznaczonej. Wydawanie posiłków do łóżka pacjenta odbywać się będzie przez pracownika Wykonawcy w obecności pielęgniarki danego oddziału. 2. Wykonawca zobowiązany jest do dystrybucji posiłków w systemie zapewniającym właściwą ochronę sanitarną oraz temperaturową przy pomocy środków transportu przygotowanych do przewozu posiłków. 3. Wykonawca zobowiązany jest do transportu posiłków zgodnie wymaganiami sanitarno epidemiologicznym. 4. Dystrybucja posiłków z miejsca produkcji (przygotowania) do danego oddziału Zamawiającego realizowana będzie przez pracowników Wykonawcy na jego koszt. 5. Wykonawca zapewni niezbędne naczynia stołowe i sztućce do spożywania posiłków, a także na koszt własny będzie je uzupełniał. 7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność (w tym finansową) za wszystkie stwierdzone nieprawidłowości usług żywieniowych ujawnione przez uprawnione organy kontrolne oraz służby Zamawiającego Harmonogram wydawania posiłków dla pacjentów powyżej 1 roku życia: a) śniadanie - godz b) II śniadanie godz c) obiad godz d) podwieczorek godz e) kolacja godz Harmonogram wydawania posiłków dla pacjentów do 1 roku życia godziny karmienia 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 24.00, Zamawiający zastrzega sobie prawo do : a) współudziału pielęgniarki Zamawiającego przy wydawaniu posiłków w celu jego usprawnienia oraz zapewnienia kontroli prawidłowości dostarczania poszczególnych posiłków odpowiednim pacjentom, b) pobierania prób posiłków oraz pobierania wymazów w sytuacjach wymagających natychmiastowej interwencji,

6 11 1. Wykonawca gwarantuje, że proces przygotowywania i transportu dostarczanych posiłków spełnia wszelkie wymagane normy sanitarne, określone w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (j.tekst Dz.U. z 2010 r Nr 136, poz. 914 z późn. zm). 2. Wykonawca zgadza się na poniesienie pełnej odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikłe wskutek niewywiązania się z powyższych zobowiązań. 3. Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do poddania czynnościom kontrolnym ze strony Zamawiającego w zakresie sposobu realizacji przedmiotu Umowy, a w szczególności jakości produktów używanych do przygotowywania posiłków jak i samego procesu przygotowania i dostarczania posiłków, na każdym etapie realizacji przedmiotu Umowy. 4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia oraz ofertą Wykonawcy, stanowiących załącznik do przedmiotowej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi będącej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu nowoczesnych technologii gastronomicznych, z należytą starannością zgodnie z prowadzeniem dokumentacji HACCP, zatrudniając wykwalifikowany personel. 2. Wykonawca oświadcza, że wszyscy pracownicy bezpośrednio zatrudnieni w procesie przygotowywania posiłków, będą posiadali aktualne książeczki zdrowia i spełniali wymagania zdrowotne określone w przepisach odrębnych dla pracowników zatrudnionych przy żywieniu pacjentów w zakładach opieki zdrowotnej. 3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną w przypadku zawinionych przez niego zatruć bądź innych powikłań bezpośrednio wynikających ze spożycia posiłków złej jakości. 4. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością na kwotę nie niższą niż PLN (ubezpieczenie obowiązuje na okres trwania umowy). Kopia polisy ubezpieczeniowej stanowi załącznik do niniejszej umowy. 5. Wykonawca oświadcza, że wg stanu na dzień zawierania Umowy wszyscy jego pracownicy bezpośrednio zatrudnieni w procesie przygotowywania posiłków, posiadają aktualne książeczki zdrowia i spełniają wymagania zdrowotne określone w przepisach odrębnych dla pracowników zatrudnionych przy żywieniu pacjentów w zakładach opieki zdrowotnej. 6. Wykonawca oświadcza, że ponosi odpowiedzialności cywilną w przypadku zawinionych przez niego zatruć bądź innych powikłań bezpośrednio wynikających ze spożycia posiłków złej jakości Zamawiający zastrzega sobie prawo składania reklamacji do Wykonawcy. 2. Strony ustalają, że ze strony Zamawiającego osobami uprawnionymi do kontroli, nadzoru oraz składania reklamacji są : zaś ze strony Wykonawcy do współpracy z osobą Zamawiającego jest:. 3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 5 % wartości brutto przedmiotu Umowy zafakturowanej z poprzedniego miesiąca, w przypadku: każdorazowego stwierdzenia wadliwości świadczonych usług, nieprzestrzegania warunków sanitarno- epidemiologicznych przy przygotowywaniu i transporcie posiłków, niewłaściwej jakości lub ilości dostarczanych posiłków, nieprzestrzegania godzin

7 dostarczania posiłków, oraz innych warunków określonych w załączniku nr 2 do SWIZ, po dwukrotnym pisemnym wezwaniu do usunięcia wskazanych uchybień. 4. W przypadku zakwestionowania jakości usługi przez zewnętrzne służby sanitarne i inne posiadające uprawnienie do kontroli oraz nałożenia na Zamawiającego kary finansowej, kara ta zostanie w całości potrącona z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W przypadku roszczeń odszkodowawczych kierowanych do Zamawiającego z tytułu zatruć pokarmowych Zamawiający zastrzega sobie prawo regresu do Wykonawcy. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w przypadku zaistnienia szkody przekraczającej wysokość kar umownych. 6. W przypadku zakwestionowania jakości usługi przez zewnętrzne służby sanitarne i inne posiadające uprawnienie do kontroli oraz nałożenia z tego tytułu na Zamawiającego kary finansowej, kara ta zostanie w całości potrącona z wynagrodzenia miesięcznego należnego Wykonawcy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: a) jednostronnego rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5% nierealizowanej wartości umownej brutto, określonej w 3 ust. 1 b) powtarzającego się w okresie miesiąca, zależnego od Wykonawcy, niedostarczania w określonych godzinach posiłków dla pacjentów w wysokości 50% wartości niedostarczonych posiłków. a) powtarzającego się w okresie miesiąca dostarczenia posiłków niespełniających wymogów jakościowych w wysokości 50% wartości zakwestionowanych posiłków, c) w razie niedostarczenia posiłków w terminie 1 godziny (zgodnie z harmonogramem) Zamawiający zakupi dany posiłek i kosztami zakupu obciąży Wykonawcę, 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy bez wypowiedzenia z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 1,5% niezrealizowanej wartości umowy brutto, określonej w 3 ust. 1 przedmiotowej umowy umowy Zamawiający ma prawo odstąpienia od Umowy w następujących przypadkach: a) rażącego naruszenia przez Wykonawcę warunków sanitarno epidemiologicznych wykonywanej usługi żywienia, b) niezgodnego z warunkami umowy wykonywania przez Wykonawcę usług żywieniowych, c) wystąpienia wszelkich zdarzeń losowych mogących powodować odpowiedzialność odszkodowawczą Zamawiającego wobec jego pacjentów z tytułu utraty lub rozstroju zdrowia spowodowanego niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszej umowy przez Wykonawcę; c) w razie zaistnienia okoliczności określonych w art. 145 ust.1 Ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2013r poz.907 tekst jednolity) 17 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie Przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy o Zamówieniach Publicznych

8 18 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy nie naruszające przepisów Ustawy prawo zamówień publicznych mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 19 ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

1... 2.,...... reprezentowaną przez :

1... 2.,...... reprezentowaną przez : Załącznik nr 3 UMOWA nr... (projekt) Zawarta w dniu...r. w Gdańsku pomiędzy: Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o.o.; 80-308 Gdańsk-Oliwa, ul. Polanki 119, wpisanym do Krajowego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ Nr Sprawy ZP 18/2009 1.1. Świadczenie usług polegających na zapewnieniu codziennej i kompleksowej obsługi w zakresie żywienia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY Nr. reprezentowaną/ym przez. zwaną/ym w treści umowy Wykonawcą.

PROJEKT UMOWY Nr. reprezentowaną/ym przez. zwaną/ym w treści umowy Wykonawcą. PROJEKT UMOWY Nr. Zawarta w dniu. pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Koszalinie z siedzibą przy ul. Szpitalnej 2, 75-720 Koszalin, wpisanym do

Bardziej szczegółowo

SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na zapewnieniu codziennej obsługi w zakresie żywienia.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR / Wzór

UMOWA NR / Wzór załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR / 2013 - Wzór na dostawę materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku, zawarta w Słupku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 UMOWA NR... na dożywianie dzieci w szkołach w 2015 roku z terenu gminy Sulejów

Załącznik nr 3 UMOWA NR... na dożywianie dzieci w szkołach w 2015 roku z terenu gminy Sulejów Załącznik nr 3 UMOWA NR... na dożywianie dzieci w szkołach w 2015 roku z terenu gminy Sulejów zawarta w dniu... pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sulejowie ul. Targowa 20 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu...2015 r. w Poniatowej pomiędzy..., reprezentowanym przez..., zwanym w dalszej treści

zawarta w dniu...2015 r. w Poniatowej pomiędzy..., reprezentowanym przez..., zwanym w dalszej treści S.P.S.G. i CH.P DAG. 2011. 3. 2015. ACH ZAŁĄCZNIK NR 8 UMOWA Nr... zawarta w dniu...2015 r. w Poniatowej pomiędzy............, reprezentowanym przez..., zwanym w dalszej treści a Wykonawca Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ. WZÓR UMOWY na dożywianie dzieci w szkołach w 2014 roku z terenu gminy Sulejów

Załącznik nr 5 do SIWZ. WZÓR UMOWY na dożywianie dzieci w szkołach w 2014 roku z terenu gminy Sulejów Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY na dożywianie dzieci w szkołach w 2014 roku z terenu gminy Sulejów zawarta w dniu... 2014 roku pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sulejowie ul. Targowa 20

Bardziej szczegółowo

Publiczne Przedszkole nr 3 Skrzat

Publiczne Przedszkole nr 3 Skrzat Postępowanie nr: PP3.271.01.2016 Załącznik nr 11 do SIWZ WZÓR UMOWY ŻYWIENIE DZIECI zawarta w dniu... 2016 r. w Ząbkach pomiędzy: Publicznym Przedszkolem Nr 3,,, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA - WZÓR 1 PODSTAWA PRAWNA

UMOWA - WZÓR 1 PODSTAWA PRAWNA Nr postępowania ZP/109/055/U/14 Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA - WZÓR zawarta w dniu..w Gdańsku pomiędzy: Politechniką Gdańską, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 w Gdańsku reprezentowaną na podstawie pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportu sanitarnego.

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportu sanitarnego. Toruń, dnia 16.06.2015 r. SSM.DZP.200.44.2015 Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportu sanitarnego. Na podstawie art. 38 ust. 4 prawo

Bardziej szczegółowo

Umowa nr Przedmiot umowy obejmuje przygotowanie dwóch posiłków dziennie, tj. obiadu i podwieczorku dla grupy maksymalnie 25 dzieci.

Umowa nr Przedmiot umowy obejmuje przygotowanie dwóch posiłków dziennie, tj. obiadu i podwieczorku dla grupy maksymalnie 25 dzieci. ZS GD 3202 / 1 / 1 / 2013 Projekt umowy Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr...2013 zawarta dnia... w... pomiędzy: Gminą Ropczyce Zespołem Szkół w Gnojnicy Dolnej, 39-105 Gnojnica 268, NIP, REGON.., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOŻYWIANIE DZIECI - projekt

UMOWA NA DOŻYWIANIE DZIECI - projekt UMOWA NA DOŻYWIANIE DZIECI - projekt Załącznik nr 3 do SIWZ Zawarta w dniu... pomiędzy: Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Węgorzewie reprezentowanym przez: Dyrektora Dorotę Giczewską zwanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ SZP-11/2012 PROJEKT UMOWY

Załącznik nr 5 do SIWZ SZP-11/2012 PROJEKT UMOWY Załącznik nr 5 do SIWZ SZP-11/2012 PROJEKT UMOWY Zawarta w dniu...2012 r. w Bychawie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Bychawie przy ul. Piłsudskiego 28 NIP:713-24-50-206,

Bardziej szczegółowo

- Projekt - Umowa nr.../2013

- Projekt - Umowa nr.../2013 S t r o n a 1 Zp/34/340/14/2013 Załącznik nr 8 do SIWZ - Projekt - Umowa nr.../2013 zawarta w dniu... pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zawierciu mającym swoją siedzibę przy ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

projekt umowy Umowa nr 4/ZP/2014

projekt umowy Umowa nr 4/ZP/2014 projekt umowy Umowa nr 4/ZP/2014 załącznik nr 6 do SIWZ Zawarta w dniu. roku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy reprezentowanym przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr 1/2014. zawarta w Starym Folwarku dnia.. roku

UMOWA Nr 1/2014. zawarta w Starym Folwarku dnia.. roku UMOWA Nr 1/2014 zawarta w Starym Folwarku dnia.. roku pomiędzy: Zespołem Szkół w Starym Folwarku NIP: 844-22-91-547, REGON: 200224383 w imieniu, której działa: Dyrektor Zespołu Szkół w Starym Folwarku

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dotyczy zadania 10) Wzór umowy

Załącznik Nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dotyczy zadania 10) Wzór umowy Wzór umowy Załącznik Nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dotyczy zadania 10) zawarta w dniu roku w Chełmie, pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Chełmie, ul. Kolejowa 8 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH.../12

UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH.../12 UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH.../12 zawarta w dniu... r. pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

SZPITAL OGÓLNY, WYSOKIE MAZOWIECKIE UL.SZPITALNA 5

SZPITAL OGÓLNY, WYSOKIE MAZOWIECKIE UL.SZPITALNA 5 Załącznik Nr 5 UMOWA USŁUGI / UU / NR.. 2012 zawarta w dniu. pomiędzy : SZPITAL OGÓLNY, 18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE UL.SZPITALNA 5 reprezentowanym przez : 1.Dyrektora Szpitala mgr inż. Stanisława Bielskiego

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr.(wzór) a. z siedzibą.w. reprezentowana przez : p...

U M O W A nr.(wzór) a. z siedzibą.w. reprezentowana przez : p... U M O W A nr.(wzór) Załącznik nr 4 Zawarta w Gorzycach w dniu pomiędzy: Gminą Gorzyce działającą za swoją jednostkę organizacyjną Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Raciborska 27, 44-350 Gorzyce, NIP 647-18-96-424,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZP.272.47.2011

Umowa nr ZP.272.47.2011 Umowa nr ZP.272.47.2011 W dniu... r. pomiędzy: Przedszkolem Samorządowym Baśniowa Kraina, 05-240 Tłuszcz, ul. Mickiewicza 7, zwanym dalej Kupującym, posiadającym nr NIP: 125-11-42-896, REGON: 000912988,

Bardziej szczegółowo

Barczewo oraz podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:

Barczewo oraz podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: Załącznik Nr 3a Wzór umowy Nr MOPS.271.2.2017 Zawarta w dniu. w Barczewie pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Barczewie ul. Słowackiego 5, 11-010 Barczewo NIP:7392422052, REGON: 004460023

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez....

PROJEKT UMOWY. W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez.... PROJEKT UMOWY W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez. a. reprezentowanym przez : zwanym dalej Wykonawcą, prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie... zawarta została

Bardziej szczegółowo

1. mgr Urszulę Trzeciak Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Lubniu, Lubień 885 zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, a...

1. mgr Urszulę Trzeciak Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Lubniu, Lubień 885 zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, a... Załącznik nr 6 projekt umowy PROJEKT UMOWA nr. zawarta w dniu... pomiędzy:.. reprezentowanym przez : 1. mgr Urszulę Trzeciak Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Lubniu,32-433 Lubień 885 zwanym w dalszej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH Nr KZP/06/2013

UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH Nr KZP/06/2013 Projekt Umowy Załącznik nr 2 SIWZ UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH Nr KZP/06/2013 zawarta w dniu roku, w Warszawie, pomiędzy: Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów PIAP z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Umowa nr../szp/2015

Istotne postanowienia umowy. Umowa nr../szp/2015 Istotne postanowienia umowy Umowa nr../szp/2015 Zawarta w dniu 2015 roku w Chrzanowie, pomiędzy: Szpitalem Powiatowym w Chrzanowie, ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG GASTRONOMICZNYCH

UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG GASTRONOMICZNYCH UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG GASTRONOMICZNYCH W dniu...r. w Złotoryi, pomiędzy: Załącznik nr 4a Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 59-500 Złotoryja,

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Umowa nr../szp/2016

Istotne postanowienia umowy. Umowa nr../szp/2016 Istotne postanowienia umowy Umowa nr../szp/2016 Zawarta w dniu 2015 roku w Chrzanowie, pomiędzy: Szpitalem Powiatowym w Chrzanowie, ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. na Przygotowanie i dostawę posiłków do szkół w 2018 roku

FORMULARZ OFERTY. na Przygotowanie i dostawę posiłków do szkół w 2018 roku Dane Oferenta: FORMULARZ OFERTY na Przygotowanie i dostawę posiłków do szkół w 2018 roku Załącznik nr 1 Nazwa firmy:... Adres:... Nr telefonu/faks:... NIP... REGON... e-mail:... 1. Oferujemy wykonanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... / zawarta w trybie przetargu nieograniczonego, zawarta dnia... w Rzeszowie, a obowiązująca w dniach od... do...

UMOWA Nr... / zawarta w trybie przetargu nieograniczonego, zawarta dnia... w Rzeszowie, a obowiązująca w dniach od... do... ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Nr... / 2017 zawarta w trybie przetargu nieograniczonego, zawarta dnia... w Rzeszowie, a obowiązująca w dniach od... do..., pomiędzy: Samodzielnym Publicznym

Bardziej szczegółowo

2. Mięso i przetwory mięsne 3. Mrożonki i ryby 4. Nabiał 5. Pieczywo. Załącznik nr 3

2. Mięso i przetwory mięsne 3. Mrożonki i ryby 4. Nabiał 5. Pieczywo. Załącznik nr 3 Załącznik nr 3 UMOWA DOSTAWY NR.../2017 (PROJEKT) zawarta w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 4 ust. 8 Ustawy z dnia 20 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. W dniu 2016 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez....

PROJEKT UMOWY. W dniu 2016 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez.... PROJEKT UMOWY W dniu 2016 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez. a. reprezentowanym przez : zwanym dalej Wykonawcą, prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie... zawarta została

Bardziej szczegółowo

3. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia świadczeń zdrowotnych, o których mowa w

3. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia świadczeń zdrowotnych, o których mowa w UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH.../11 zawarta w dniu... r. pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NA DOSTAWĘ.. DO STOŁÓWKI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NIDZICY

WZÓR UMOWY NA DOSTAWĘ.. DO STOŁÓWKI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NIDZICY WZÓR UMOWY NA DOSTAWĘ.. DO STOŁÓWKI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NIDZICY Załącznik Nr 5 do SIWZ Zawarta w dniu... w Nidzicy pomiędzy: MIEJSKIM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ W NIDZICY, UL. KOLEJOWA

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr../2008. z dnia r. Domem Pomocy Społecznej HOSPICJUM w Bielsku-Białej Aleja Armii Krajowej 181

UMOWA Nr../2008. z dnia r. Domem Pomocy Społecznej HOSPICJUM w Bielsku-Białej Aleja Armii Krajowej 181 UMOWA Nr../2008 z dnia... 11.2008 r. załącznik nr 4 zawarta pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej HOSPICJUM w Bielsku-Białej Aleja Armii Krajowej 181 reprezentowanym przez Dyrektora: mgr Krystynę Piprek zwanym

Bardziej szczegółowo

Zapytanie o cenę. Termin realizacji zamówienia: od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Zapytanie o cenę. Termin realizacji zamówienia: od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Zapytanie o cenę Kamińsk 08.12.2016 r. Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Kamińsku Kamińska ul. Topolowa 8, 11-220 Górowo Iławeckie NIP 743 20 28 919 REGON 362894988 Tel/fax 89 762 20 17, 517 605 777

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr / z siedzibą w... posiadającym nr NIP, nr REGON, zarejestrowanym w prowadzonym przez... pod numerem, reprezentowanym przez:...

UMOWA Nr / z siedzibą w... posiadającym nr NIP, nr REGON, zarejestrowanym w prowadzonym przez... pod numerem, reprezentowanym przez:... Załącznik Nr 7 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr /2014 Zawarta w dniu.. r. pomiędzy: Gminą Niemodlin - Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37 NIP 754-10-93-212, REGON 004501756,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. U M O W A (wzór) Zawarta w Gorzycach w dniu pomiędzy:

Załącznik nr 4. U M O W A (wzór) Zawarta w Gorzycach w dniu pomiędzy: Załącznik nr 4 U M O W A (wzór) Zawarta w Gorzycach w dniu pomiędzy: Gminą Gorzyce działającą za swoją jednostkę organizacyjną Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Raciborska 27, 44-350 Gorzyce, NIP 647-18-96-424,

Bardziej szczegółowo

Umowa o dostawy. zawarta w dniu. W Zebrzydowicach pomiędzy...

Umowa o dostawy. zawarta w dniu. W Zebrzydowicach pomiędzy... Załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla zapytania o cenę dla zadania: Dostawa produktów spożywczych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół nr 4 w Zebrzydowicach od 2 stycznia 2017r

Bardziej szczegółowo

Zawarta w Wrocławiu w dniu -. r. pomiędzy: ... reprezentowaną przez:

Zawarta w Wrocławiu w dniu -. r. pomiędzy: ... reprezentowaną przez: Wrocław, dnia. Projekt umowy UMOWA na świadczenie usług cateringowych NR../WCRIMS/. Zawarta w Wrocławiu w dniu -. r. pomiędzy: reprezentowaną przez: zwaną dalej Wykonawcą, a Wrocławskim Centrum Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

1 P R Z E D M I O T U M O W Y

1 P R Z E D M I O T U M O W Y Projekt Umowy UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH Nr ZO/06/07/2014 zawarta w dniu roku, w Warszawie, pomiędzy: Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów PIAP z siedzibą przy Al. Jerozolimskich

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych ZAŁĄCZNIK NR 3 (projekt) UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych Zawarta w dniu w Gostyninie pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 2 a zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr ZP.272.40.2011

UMOWA nr ZP.272.40.2011 WZÓR UMOWA nr ZP.272.40.2011 zawarta w dniu... r. w Mokrej Wsi, pomiędzy: Zespołem Szkół im. Władysława Podkowińskiego w Mokrej Wsi, ul. Marii Konopnickiej 12, 05-240 Tłuszcz, posiadającą nr NIP: 125-128-05-98,

Bardziej szczegółowo

3310/204/OZ/MW/2018-OZP/50 Załącznik nr 2. Wzór umowy WUP/OZP/ /2018

3310/204/OZ/MW/2018-OZP/50 Załącznik nr 2. Wzór umowy WUP/OZP/ /2018 80-824 Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30, tel. 58 32 61 801, fax: 58 32 64 894, wup@wup.gdansk.pl, www.wup.gdansk.pl 3310/204/OZ/MW/2018-OZP/50 Załącznik nr 2 Wzór umowy WUP/OZP/ /2018 Umowa została

Bardziej szczegółowo

Polska-Wałbrzych: Usługi przygotowywania posiłków 2015/S 013-019113

Polska-Wałbrzych: Usługi przygotowywania posiłków 2015/S 013-019113 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:19113-2015:text:pl:html Polska-Wałbrzych: Usługi przygotowywania posiłków 2015/S 013-019113 Specjalistyczny Szpital im.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /2013. Lp. Nazwa placówki Liczba dzieci

UMOWA Nr /2013. Lp. Nazwa placówki Liczba dzieci Załącznik Nr 7 do SIWZ OPS-ADM.242.4.2013 Wzór umowy UMOWA Nr /2013 projekt umowy Zawarta w dniu.. r. pomiędzy: Gminą Niemodlin - Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 4 do SIWZ. reprezentowanym przez: 1. Andrzeja Dolnego Dyrektora PODR w Lubaniu zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym

Zał. nr 4 do SIWZ. reprezentowanym przez: 1. Andrzeja Dolnego Dyrektora PODR w Lubaniu zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym Zał. nr 4 do SIWZ Istotne Postanowienia Umowy Zawarta dnia 2018 r. w Lubaniu pomiędzy: Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Lubań, ul. Tadeusza Maderskiego 3, 83-422 Nowy Barkoczyn, NIP

Bardziej szczegółowo

posiadającym: NIP:..

posiadającym: NIP:.. załącznik nr 6 do SIWZ projekt umowy Umowa nr 6/ZP/2014 Zawarta w dniu. roku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy reprezentowanym przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9. Umowa nr (wzór)

Załącznik nr 9. Umowa nr (wzór) Załącznik nr 9 Umowa nr (wzór) W dniu. r. roku pomiędzy: Teatrem Muzycznym Capitol, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego 67, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA 272/10/2016. Załącznik nr 5

UMOWA 272/10/2016. Załącznik nr 5 Załącznik nr 5 UMOWA 272/10/2016 na przygotowywanie oraz dostarczanie posiłków w okresie od 06 września 2016 r. do dnia 28 czerwca 2017 r. w ramach programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wzór umowy nr.../2011 zawarta w dniu... w Zawierciu pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zawierciu mającym swoją siedzibę przy ul. Piłsudskiego 47; 42-400 Zawiercie, identyfikującym się numerem

Bardziej szczegółowo

reprezentowanym przez

reprezentowanym przez UMOWA NR NA DOSTAWĘ PIECZYWA I ARTYKUŁÓW PIEKARNICZYCH DO SZKOŁY PODSTAWOWEJEJ im. KORNELA MAUSZTŃSKIEGO W KOTLI i SZKOLY FILIALNEJ W CHOCIEMYŚLI zawarta w dniu.2012 roku w Kotli pomiędzy: Szkołą Podstawową

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: NR.ZSCKR.Z.2241/2/2018 (WZÓR) UMOWA NR ZSCKR.Z.2241/ /2018

Oznaczenie sprawy: NR.ZSCKR.Z.2241/2/2018 (WZÓR) UMOWA NR ZSCKR.Z.2241/ /2018 (WZÓR) UMOWA NR ZSCKR.Z.2241/ /2018 W dniu..w Karolewie pomiędzy Zespołem Szkól Centrum Kształcenia Rolniczego z siedzibą Karolewo 12, 11-400 Kętrzyn NIP: 742-000-04-24, REGON: 280260652 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr.. (projekt)

Umowa Nr.. (projekt) Umowa Nr.. (projekt) Zawarta w dniu. W Mirowie pomiędzy : Gminą Mirów z siedzibą w Mirowie Starym 27, zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym przez: Zdzisława Dzika - Wójta Gminy Mirów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do siwz ZP/37/2014/RARR

Załącznik nr 9 do siwz ZP/37/2014/RARR ZP/37/2014/RARR Załącznik nr 9 do siwz Wzór umowy Umowa nr Zawarta w dniu...2014 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA (projekt) zawarta w dniu r. w Mińsku Mazowieckim

UMOWA (projekt) zawarta w dniu r. w Mińsku Mazowieckim Załącznik nr 11 do SIWZ UMOWA (projekt) zawarta w dniu.. 2019 r. w Mińsku Mazowieckim pomiędzy Miastem Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki, NIP 822-214-65-99, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

1 P R Z E D M I O T U M O W Y

1 P R Z E D M I O T U M O W Y Projekt Umowy Załącznik nr 2 SIWZ UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH Nr KZP/2/2011 zawarta w dniu roku, w Warszawie, pomiędzy: Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów PIAP z siedzibą przy Al.

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: 3311/207/OZ/MW/2018-OZP/52 Wzór umowy - Załącznik nr 2. Umowa nr WUP/OZP/ /2018

Znak sprawy: 3311/207/OZ/MW/2018-OZP/52 Wzór umowy - Załącznik nr 2. Umowa nr WUP/OZP/ /2018 80-824 Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30, tel. 58 32 61 801, fax: 58 32 64 894, wup@wup.gdansk.pl, www.wup.gdansk.pl Znak sprawy: 3311/207/OZ/MW/2018-OZP/52 Wzór umowy - Załącznik nr 2 Umowa nr WUP/OZP/

Bardziej szczegółowo

(PROJEKT) 2 PRZEDMIOT UMOWY

(PROJEKT) 2 PRZEDMIOT UMOWY (PROJEKT) UMOWA Nr zawarta w dniu r. w Warszawie, pomiędzy: 1. Bazą Lotnictwa Transportowego, z siedzibą: 00-909 Warszawa ul. żwirki i Wigury IC, NIP 522-101-72-08, którą reprezentuje: płk pil. Stanisław

Bardziej szczegółowo

UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON.

UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON. załącznik nr 7 UMOWA UB/ /2014 zawarta w dniu.2014r.w Iłży pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży ul. Bodzentyńska 17, 27-100 Iłża, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SPECYFIKACJI. Umowa Nr zawarta w dniu...pomiędzy

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SPECYFIKACJI. Umowa Nr zawarta w dniu...pomiędzy Umowa Nr zawarta w dniu...pomiędzy ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SPECYFIKACJI Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach, z siedzibą w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 17, reprezentowanym przez: Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZP

UMOWA ZP Nr sprawy: ZP.271.07.2012 Załącznik Nr 5 do SIWZ Wzór umowy UMOWA ZP.271.07.2012 Zawarta w dniu roku w Bałtowie pomiędzy: Gminą Bałtów/Zespołem Szkół Publicznych w Bałtowie, zwanym dalej "Zamawiającym"

Bardziej szczegółowo

Całodzienne wyżywienie wychowanków Internatu ZSB w Braniewie. Umowa -wzór

Całodzienne wyżywienie wychowanków Internatu ZSB w Braniewie. Umowa -wzór Załącznik nr II do Formularz Rozeznania rynku Całodzienne wyżywienie wychowanków Internatu ZSB w Braniewie. Umowa -wzór Umowa zawarta w dniu... w Braniewie pomiędzy Dyrektorem Zespołu Szkół Budowlanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ projekt. UMOWA Nr

Załącznik nr 3 do SIWZ projekt. UMOWA Nr UMOWA Nr Załącznik nr 3 do SIWZ projekt Zawarta w dniu... w Jedwabnie pomiędzy: Gminą Jedwabno z siedzibą ul. Warmińska 2, 12-122 Jedwabno NIP: 7451811359 zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZP.UE

Umowa nr ZP.UE Umowa nr ZP.UE.272...2013 W dniu.. 2013 r. pomiędzy Gminą Andrespol ul. Rokicińska 126, 95-020 Andrespol NIP:728-255-36-75 Regon 472057744 zwaną w dalszej części Umowy Zamawiającym reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4d do SIWZ. U M O W A... (wzór)

Załącznik nr 4d do SIWZ. U M O W A... (wzór) Załącznik nr 4d do SIWZ U M O W A... (wzór) Zawarta w dniu... roku w Wolbromiu, pomiędzy....... zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym, a... zwaną/ym w dalszej treści umowy Wykonawcą. Niniejsza umowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH

UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH zawarta w dniu: 2013 r. w Bliżynie pomiędzy: Stowarzyszeniem pn.: Towarzystwo Przyjaciół Bliżyna z siedzibą w Bliżynie ; ul. Staszica 16D; 26-120 Bliżyn reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Umowa nr. W dniu w Warszawie, między:

Załącznik nr 3. Umowa nr. W dniu w Warszawie, między: Załącznik nr 3 Umowa nr W dniu w Warszawie, między: Instytutem Transportu Samochodowego z siedzibą w Warszawie (instytutem badawczym), ul. Jagiellońska 80 (03-301 Warszawa), wpisanym do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Wartość wsadu do kotła w dziennej stawce żywieniowej nie może być mniejsza niż 12, 00 zł.

Zapytanie ofertowe. Wartość wsadu do kotła w dziennej stawce żywieniowej nie może być mniejsza niż 12, 00 zł. Czechowice Dziedzice 28.11.2016 r Zapytanie ofertowe Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej Złota Jesień ul. Zacisze 28, 43-502 Czechowice Dziedzice, tel. 32 215 81 72 Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA DOSTAWY ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

UMOWA NR NA DOSTAWY ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH UMOWA NR NA DOSTAWY ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO WARSZAWA PÓŁNOC Sp. z o.o. Adres: Ul. Pełczyńskiego 30, 01-471 Warszawa Tel. 022 304

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY Nr. reprezentowaną/ym przez. zwaną/ym w treści umowy Wykonawcą.

PROJEKT UMOWY Nr. reprezentowaną/ym przez. zwaną/ym w treści umowy Wykonawcą. PROJEKT UMOWY Nr. Zawarta w dniu. pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Koszalinie z siedzibą przy ul. Szpitalnej 2, 75-720 Koszalin,

Bardziej szczegółowo

ZUO/102/116/2018/ŁR Załącznik nr 3

ZUO/102/116/2018/ŁR Załącznik nr 3 WZÓR UMOWA NR ZUO/.../2018 zwana dalej Umową zawarta w Szczecinie w dniu.2018 r. pomiędzy: Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Spółką z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Logistycznej 22, 70-608 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ PROJEKT UMOWY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA. Zawarta w dniu roku w Mikstacie pomiędzy:

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ PROJEKT UMOWY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA. Zawarta w dniu roku w Mikstacie pomiędzy: ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ PROJEKT UMOWY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA Zawarta w dniu... 2016 roku w Mikstacie pomiędzy: Szkoła Podstawową im. E. Estkowskiego w Mikstacie, z siedzibą w Mikstacie przy ul. Grabowskiej

Bardziej szczegółowo

3. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia świadczeń zdrowotnych, o których mowa w

3. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia świadczeń zdrowotnych, o których mowa w UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH.../11 zawarta w dniu 21.10.2011 r. pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sądzie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DUI/./U/2018/MH/D (zwana dalej Umową )

UMOWA NR DUI/./U/2018/MH/D (zwana dalej Umową ) Postępowanie nr BZP.2411.52.2018.JS załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWA NR DUI/./U/2018/MH/D (zwana dalej Umową ) Zawarta w dniu.2018 r pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim, z siedzibą we 50-137 Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ( wzór ) a z siedzibą w, ul. ( - ), wpisanym (ą) do

Umowa nr ( wzór ) a z siedzibą w, ul. ( - ), wpisanym (ą) do Umowa nr ( wzór ) W dniu w Warszawie, między: Instytutem Transportu Samochodowego z siedzibą w Warszawie (instytutem badawczym), ul. Jagiellońska 80 (03-301 Warszawa), wpisanym do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA Krakowskim Centrum Rehabilitacji mgr Teresa Zalewińską Cieślik - Dyrektora Zamawiającym Wykonawcą

UMOWA Krakowskim Centrum Rehabilitacji mgr Teresa Zalewińską Cieślik - Dyrektora Zamawiającym Wykonawcą UMOWA zawarta w dniu... r. pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział

Bardziej szczegółowo

1 P R Z E D M I O T U M O W Y

1 P R Z E D M I O T U M O W Y Projekt Umowy UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH Nr ZO/07/07/2017 zawarta w dniu roku, w Warszawie, pomiędzy: Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów PIAP z siedzibą przy Al. Jerozolimskich

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/ Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA/wzór/ Zawarta w dniu roku w Zamościu pomiędzy: Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o. o. w Zamościu z siedzibą przy ul. Lipowej 5, 22 400 Zamość, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA - wzór. ..., zwanym w treści umowy WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez:...

UMOWA - wzór. ..., zwanym w treści umowy WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez:... Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA - wzór zawarta w Krakowie, w dniu.... r. pomiędzy: Zakładem Opiekuńczo Leczniczym w Krakowie ul. Wielicka 267, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego przez pod nr KRS 0000057996,

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr /2013/ZP

U M O W A Nr /2013/ZP U M O W A Nr /2013/ZP na całodobowe świadczenie usług kierowcy w transporcie sanitarnym i NPL dla Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o.o. w Poddębicach zawarta w dniu 2013 r. w Poddębicach, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../NS/2015. Załącznik nr 3 Wzór umowy

UMOWA NR.../NS/2015. Załącznik nr 3 Wzór umowy UMOWA NR.../NS/2015 Załącznik nr 3 Wzór umowy zawarta 2015 r. w Kraśniku w wyniku wyboru oferty wyłonionej w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę materiałów sypkich na potrzeby KPWiK Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 3 do Zapytania Ofertowego

Zał. nr 3 do Zapytania Ofertowego Zał. nr 3 do Zapytania Ofertowego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na zapewnieniu kompleksowej całodziennej

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: UMOWA NR zawarta w dniu r. w Poznaniu pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą przy al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Bogumiłę

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. zawarta w dniu... pomiędzy

Umowa Nr. zawarta w dniu... pomiędzy Umowa Nr zawarta w dniu... pomiędzy MIASTEM KATOWICE, z siedzibą w Katowicach przy ul. Młyńskiej 4, NIP 634-001-01-47, reprezentowanym przez: Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej mgr Annę Trepka

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DZP /2016

UMOWA NR DZP /2016 UMOWA NR DZP-362-64/2016 WZÓR W dniu...2016 r. w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wycinki 17 szt. drzew gatunku topola na terenie miasta Koszalina.

Wykonanie wycinki 17 szt. drzew gatunku topola na terenie miasta Koszalina. Umowa o świadczenie usług w zakresie : Wykonanie wycinki 17 szt. drzew gatunku topola na terenie miasta Koszalina. nr /2019 zawarta dnia.. r. w Koszalinie pomiędzy: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. (Nazwa, adres oraz nr KRS wykonawcy) Numer NIP : Numer Regon : Numer rachunku bankowego : reprezentowanym przez : 1... 2...

UMOWA Nr. (Nazwa, adres oraz nr KRS wykonawcy) Numer NIP : Numer Regon : Numer rachunku bankowego : reprezentowanym przez : 1... 2... WZÓR UMOWY Zał. Nr 10 do SIWZ UMOWA Nr. Niniejsza umowa została zawarta w Świebodzicach dnia... pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Szkolnych De Notre Dame

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR ZP/1/2013. reprezentowaną przez

UMOWA NR ZP/1/2013. reprezentowaną przez Pieczęć Wykonawcy Załącznik nr 2 do SIWZ w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ publicznego pod nazwą: Świadczenie usług cateringu obiadów do stołówki Zespołu Szkół Integracyjnych

Bardziej szczegółowo

Miasto Ząbki UMOWA WZÓR

Miasto Ząbki UMOWA WZÓR Postępowanie nr: ZP.271.24.2016 Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA WZÓR zawarta w dniu w Ząbkach pomiędzy: Miastem Ząbki, siedziba Urzędu Miasta Ząbki: 05-091 Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, posiadającym NIP:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego

UMOWA Nr. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego WZÓR Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego UMOWA Nr. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zawarta w dniu. grudnia 2017 roku pomiędzy: Gminą Kępno z siedzibą przy ul. Ratuszowej 1, 63-600 Kępno,

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr ZP. 1. Miejsce wydawania posiłków: Wschowa,... 2. Czas wydawania posiłków: każdego dnia tygodnia w godzinach od..

Umowa Nr ZP. 1. Miejsce wydawania posiłków: Wschowa,... 2. Czas wydawania posiłków: każdego dnia tygodnia w godzinach od.. Umowa Nr ZP Zawarta w dniu. pomiędzy: Załącznik Nr 2 do SIWZ Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą we Wschowie przy ulicy Klasztornej 3, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez : Dyrektora Ośrodka

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOSTAWY NR. / 2019

UMOWA NA DOSTAWY NR. / 2019 UMOWA NA DOSTAWY NR. / 2019 zawarta w Gdańsku, dnia. roku pomiędzy : Gminą Miasta Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk reprezentowaną przez Marlenę Grzelak - Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 z

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa Białołęckim Ośrodkiem Sportu z siedzibą ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa, NIP

Bardziej szczegółowo

UMOWA 03/./2009. Zespołem Opieki Zdrowotnej, Busko Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 67

UMOWA 03/./2009. Zespołem Opieki Zdrowotnej, Busko Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 67 Załącznik nr 4 wzór umowy sprzęt medyczny jednorazowego użytku ZOZ Busko Zdrój 2009 UMOWA 03/./2009 zawarta w dniu... 2009 roku w Busku Zdroju, pomiędzy: Zespołem Opieki Zdrowotnej, 28 100 Busko Zdrój,

Bardziej szczegółowo

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei Szpital Miejski im. Franciszka Raszei 60-834 Poznań, ul. Mickiewicza 2 Załącznik nr 5 wzór umowy UMOWA Nr SR/XV-270-33-EF/13 Umowa zawarta w dniu... r., w Poznaniu z Wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo