z języka niemieckiego dla klasy pierwszej gimnazjum do podręczników aha! Neu 1A i 1B kurs podstawowy SPRAWNOŚCI JĘZYKOWE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "z języka niemieckiego dla klasy pierwszej gimnazjum do podręczników aha! Neu 1A i 1B kurs podstawowy SPRAWNOŚCI JĘZYKOWE"

Transkrypt

1 Wymagania na poszczególne oceny z języka niemieckiego dla klasy pierwszej gimnazjum do podręczników aha! Neu 1A i 1B kurs podstawowy SPRAWNOŚCI JĘZYKOWE I.Kryteria oceny sprawności czytania ze zrozumieniem Ocenie podlegają wszystkie rodzaje czytania: szczegółowe, selektywne i całościowe. Ocena celująca W zakresie sprawności czytania ze zrozumieniem uczeń: 1. spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobry 2. bez trudu rozumie przedstawiane mu proste teksty użytkowe i informacyjne (fragmenty artykułów prasowych, list / prywatny, ogłoszenie, wywiad, dialog, ankieta, przepis kulinarny, karta dań, program telewizyjny) oraz, nawet jeśli występują w nich nowe struktury gramatyczne lub nieznane słownictwo, radzi sobie ze zrozumieniem tych tekstów na podstawie kontekstu sytuacyjnego i stosując umiejętność wysnuwania wniosków przyczynowo-skutkowych Ocena bardzo dobra W zakresie sprawności czytania ze zrozumieniem uczeń: 1. bez trudu rozumie proste teksty użytkowe i informacyjne (fragmenty artykułów prasowych, list / prywatny, ogłoszenie, wywiad, dialog, ankieta, przepis kulinarny, karta dań, program telewizyjny) 2. sprawnie znajduje informacje szczegółowe w tekstach użytkowych i informacyjnych 3. swobodnie rozumie ogólny sens prostych, adaptowanych tekstów Ocena dobra W zakresie sprawności czytania ze zrozumieniem uczeń: 1. rozumie ogólnie większość prostych tekstów użytkowych i informacyjnych (fragmenty artykułów prasowych, list / prywatny, ogłoszenie, wywiad, dialog, ankieta, przepis kulinarny, karta dań, program telewizyjny) 2. znajduje większość informacji szczegółowych w tekstach użytkowych i informacyjnych 3. w dużej mierze rozumie ogólny sens większości prostych, adaptowanych tekstów Ocena dostateczna W zakresie sprawności czytania ze zrozumieniem uczeń: 1. rozumie ogólnie dużą część prostych tekstów użytkowych i informacyjnych (fragmenty artykułów prasowych, list / prywatny, ogłoszenie, wywiad, dialog, ankieta, przepis kulinarny, karta dań, program telewizyjny) 2. znajduje dużą część informacji szczegółowych w tekstach użytkowych i informacyjnych 3. rozumie ogólny sens dużej części prostych, adaptowanych tekstów Ocena dopuszczająca W zakresie sprawności czytania ze zrozumieniem uczeń:

2 1. rozumie tylko niektóre, proste teksty użytkowe i informacyjne (fragmenty artykułów prasowych, list / prywatny, ogłoszenie, wywiad, dialog, ankieta, przepis kulinarny, karta dań, program telewizyjny) 2. znajduje tylko niektóre informacje szczegółowe w tekście użytkowym i informacyjnym 3. rozumie ogólny sens tylko niewielkiej części prostych, adaptowanych tekstów Ocena niedostateczna W zakresie sprawności czytania ze zrozumieniem uczeń: 1. rozumie bardzo nieliczne proste teksty użytkowe i informacyjne (fragmenty artykułów prasowych, list / prywatny, ogłoszenie, wywiad, dialog, ankieta, przepis kulinarny, karta dań, program telewizyjny) 2. sporadycznie znajduje znikomą ilość informacji szczegółowych w tekście użytkowym i informacyjnym 3. z trudem rozumie ogólny sens bardzo nielicznych prostych, adaptowanych tekstów UWAGA! Uczeń dyslektyczny powinien mieć możliwość kilkakrotnego przeczytania tekstu. II. Kryteria oceny sprawności rozumienia ze słuchu Ocena celująca W zakresie sprawności rozumienia ze słuchu uczeń: 1. spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobry 2. bez trudu rozumie prezentowane wypowiedzi niemieckojęzyczne oraz, nawet jeśli występują w nich nowe struktury gramatyczne lub nieznane słownictwo, radzi sobie ze zrozumieniem wypowiedzi na podstawie kontekstu sytuacyjnego i stosując umiejętność wysnuwania wniosków przyczynowo-skutkowych Ocena bardzo dobra W zakresie sprawności rozumienia ze słuchu uczeń: 1. bez trudu rozumie ogólnie wypowiedź niemieckojęzyczną wypowiadaną przez różne osoby w normalnym tempie, zawierającą oprócz znanej leksyki i struktur również niezrozumiałe elementy, których znaczenia można domyślić się z kontekstu 2. rozumie ogólny sens sytuacji komunikacyjnych, w tym intencji rozmówcy w różnych warunkach odbioru 3. sprawnie wyszukuje informacje szczegółowe w nieskomplikowanych wypowiedziach i dialogach 4. w pełni rozumie instrukcje nauczyciela formułowane w języku niemieckim i prawidłowo reaguje na nie Ocena dobra W zakresie sprawności rozumienia ze słuchu uczeń: 1. ogólnie rozumie większość wypowiedzi niemieckojęzycznych wypowiadanych przez różne osoby w normalnym tempie, zawierających oprócz znanej leksyki i struktur również niezrozumiałe elementy, których znaczenia można domyślić się z kontekstu 2. rozumie ogólny sens większości prostych sytuacji komunikacyjnych, w tym intencji rozmówcy w różnych warunkach odbioru 3. wyszukuje większość informacji szczegółowych w nieskomplikowanych wypowiedziach i dialogach 4. rozumie większość prostych instrukcji nauczyciela formułowanych w języku niemieckim i prawidłowo reaguje na nie

3 Ocena dostateczna W zakresie sprawności rozumienia ze słuchu uczeń: 1. ogólnie rozumie dużą część wypowiedzi niemieckojęzycznych wypowiadanych przez różne osoby w normalnym tempie, zawierających oprócz znanej leksyki i struktur również niezrozumiałe elementy, których znaczenia można domyślić się z kontekstu 2. rozumie ogólny sens dużej części prostych sytuacji komunikacyjnych, w tym intencji rozmówcy w różnych warunkach odbioru 3. wyszukuje dużą część informacji szczegółowych w nieskomplikowanych wypowiedziach i dialogach 4. rozumie dużą część prostych instrukcji nauczyciela formułowanych w języku niemieckim i prawidłowo reaguje na nie Ocena dopuszczająca W zakresie sprawności rozumienia ze słuchu uczeń: 1. ogólnie rozumie tylko niektóre wypowiedzi niemieckojęzyczne wypowiadane przez różne osoby w normalnym tempie, zawierające oprócz znanej leksyki i struktur również niezrozumiałe elementy, których znaczenia można się domyślić z kontekstu 2. rozumie ogólny sens tylko niektórych prostych sytuacji komunikacyjnych, w tym intencji rozmówcy w różnych warunkach odbioru 3. wyszukuje tylko niektóre informacje szczegółowe w nieskomplikowanych wypowiedziach i dialogach 4. rozumie tylko nieliczne proste instrukcje nauczyciela formułowane w języku niemieckim i prawidłowo reaguje na nie Ocena niedostateczna W zakresie sprawności rozumienia ze słuchu uczeń: 1. ogólnie rozumie bardzo nieliczne wypowiedzi niemieckojęzyczne wypowiadane przez różne osoby w normalnym tempie, zawierające oprócz znanej leksyki i struktur również niezrozumiałe elementy, których znaczenia można domyślić się z kontekstu 2. rozumie ogólny sens bardzo nielicznych prostych sytuacji komunikacyjnych, w tym intencji rozmówcy w różnych warunkach odbioru 3. wyszukuje bardzo nieliczne informacje szczegółowe w nieskomplikowanych wypowiedziach i dialogach 4. rozumie bardzo nieliczne proste instrukcje nauczyciela formułowane w języku niemieckim UWAGA! Uczeń dyslektyczny powinien mieć możliwość kilkakrotnego wysłuchania nagrania. III. Kryteria oceny sprawności mówienia Ocena celująca 1. tworzy wypowiedź spełniającą wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobry 2. tworzy wypowiedzi ustne wyróżniające się w jednym lub kilku zakresach (np. wyjątkowe bogactwo leksyki, spontaniczna i naturalna wypowiedź, ciekawe ujęcie tematu, znajomość struktur gramatycznych wykraczających poza program nauczania dla danej klasy) Ocena bardzo dobra 1. tworzy wypowiedź, którą cechują bogate słownictwo i frazeologia, pozwalające na pełny przekazanie wszystkich wymaganych informacji 2. samodzielnie tworzy płynną wypowiedź

4 3. w zakresie poprawności gramatycznej tworzy wypowiedź zawierającą sporadyczne błędy, które nie zakłócają w żaden sposób komunikacji 4. pod względem fonetycznym tworzy wypowiedź całkowicie poprawną, bez błędów w wymowie i intonacji 5. współtworzy niczym nie zakłóconą komunikację Ocena dobra 1. tworzy wypowiedź, którą cechuje dobry poziom znajomości słownictwa i struktur językowych, zawierającą wyrażenia odpowiednie do przekazania większości wymaganych informacji 2. tworzy płynną wypowiedź przy pewnej pomocy nauczyciela 3. tworzy wypowiedź zawierającą nieliczne usterki gramatyczne, które mają charakter pomyłek i nie występują systematycznie 4. tworzy wypowiedź w dużej mierze poprawną fonetycznie i intonacyjnie, zawierającą nieliczne usterki 5. współtworzy komunikację z drobnymi usterkami Ocena dostateczna 1. tworzy wypowiedź, którą cechuje podstawowy poziom znajomości słownictwa i struktur językowych oraz niektóre, odpowiednie wyrażenia pozwalające na przekazanie zasadniczej części wymaganych informacji 2. tworzy wypowiedź płynną w znacznej części, poszerzenie jej wymaga pomocy nauczyciela 3. tworzy wypowiedź zawierającą błędy gramatyczne o charakterze pomyłek, świadczące o niepełnym opanowaniu niektórych struktur 4. tworzy wypowiedź zrozumiałą pod względem fonetycznym pomimo błędów w wymowie niektórych wyrazów i w intonacji 5. pomimo trudności w formułowaniu lub rozumieniu pytań i odpowiedzi współtworzy komunikację w podstawowym zakresie Ocena dopuszczająca 1. tworzy wypowiedź zawierającą ubogie słownictwo i bardzo proste struktury językowe pozwalające na przekazanie tylko nielicznych wymaganych informacji 2. tworzy wypowiedź płynną jedynie we fragmentach i wyłącznie dzięki pomocy nauczyciela 3. tworzy wypowiedź zawierającą błędy gramatyczne wskazujące na nieznajomość niektórych struktur 4. tworzy wypowiedź zrozumiałą pod względem fonetycznym w ograniczonym zakresie 5. współtworzy komunikację w wąskim zakresie Ocena niedostateczna 1. tworzy wypowiedź, którą cechuje bardzo ograniczona znajomość słownictwa i niepoprawne stosowanie struktur językowych, co powoduje, że nie zawiera ona wystarczającej liczby wymaganych informacji 2. mimo pomocy nauczyciela nie tworzy płynnej wypowiedzi 3. tworzy wypowiedź zawierającą liczne, rażące błędy gramatyczne różnego typu 4. tworzy wypowiedź niezrozumiałą pod względem fonetycznym 5. nie współtworzy komunikacji: pytania nie są zrozumiałe, a odpowiedzi są nie na temat IV. Kryteria oceny sprawności pisania

5 Ocena celująca 1. tworzy wypowiedź pisemną spełniającą wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobry 2. tworzy wypowiedzi pisemne wyróżniające się w jednym lub kilku zakresach (np. wyjątkowe bogactwo leksyki, inwencja stylistyczna, znajomość struktur gramatycznych wykraczających poza program nauczania dla danej klasy) Ocena bardzo dobra 1. bezbłędnie wykonuje polecenia zawarte w ćwiczeniach (pisanie odtwórcze) 2. tworzy wypowiedzi pisemne bogate pod względem treści (słownictwo, struktury gramatyczne), logiczne, harmonijne i spójne 3. tworzy wypowiedzi pisemne poprawne językowo, w których sporadycznie występują błędy gramatyczne i leksykalne nie zakłócające komunikacji oraz nieliczne błędy w pisowni nie zmieniające lub nie zniekształcające znaczenia wyrazu Ocena dobra 1. samodzielnie, bez pomocy nauczyciela, wykonuje polecenia zawarte w ćwiczeniach (pisanie odtwórcze) 2. tworzy proste wypowiedzi pisemne, wykorzystując większość poznanych środków językowych 3. tworzy wypowiedzi pisemne zawierające nieliczne błędy gramatyczne, leksykalne i ortograficzne, zakłócające zrozumienie treści w nieznacznym stopniu Ocena dostateczna 1. w większości poprawnie wykonuje polecenia zawarte w ćwiczeniach (pisanie odtwórcze) 2. tworzy proste wypowiedzi pisemne, stosując liczne powtórzenia leksykalne i mało urozmaicone struktury gramatyczne 3. tworzy wypowiedzi pisemne, które cechuje czasami niewłaściwy dobór słów oraz dość liczne usterki ortograficzne i gramatyczne, co częściowo zakłóca komunikację i świadczy o niepełnym opanowaniu struktur Ocena dopuszczająca 1. w sposób niepełny realizuje polecenia zawarte w ćwiczeniach (pisanie odtwórcze) 2. tworzy tylko niektóre, proste wypowiedzi pisemne, ponadto wypowiedzi te są chaotyczne, tylko częściowo zgodne z tematem, zawierające ubogie słownictwo i bardzo mało urozmaicone struktury gramatyczne 3. tworzy wypowiedzi pisemne charakteryzujące się niewłaściwym doborem słów, licznymi usterkami ortograficznymi i gramatycznymi, co w dość znacznym stopniu zakłóca komunikację i świadczy o słabym opanowaniu struktur Ocena niedostateczna 1. pomimo pomocy nauczyciela nie jest w stanie w sposób pełny wykonywać poleceń zawartych w ćwiczeniach (pisanie odtwórcze) 2. z powodu bardzo ograniczonej znajomości słownictwa, niepoprawnego stosowania struktur językowych i gramatycznych z trudem tworzy tylko niektóre, proste wypowiedzi pisemne,

6 ponadto wypowiedzi te są chaotyczne, niespójne, pozbawione logiki, w większości przypadków nie na temat 3. nie opanował umiejętności budowania prostych zdań, popełnia błędy stylistyczne, liczne, rażące błędy ortograficzne, gramatyczne i leksykalne, w znacznym stopniu zakłócające komunikację i świadczące o nieopanowaniu struktur UWAGA! Ocena uczniów ze zdiagnozowanymi problemami dyslektycznymi, które według najnowszych badań dotyczą około 10 15% populacji, wymaga odrębnego podejścia i zastosowania specyficznych kryteriów. OCENIANIE UCZNIÓW Z PROBLEMAMI DYSLEKTYCZNYMI 1. indywidualne traktowanie ucznia dyslektycznego i stawianie mu wymagań stosownie do jego możliwości 3. w razie potrzeby ocenianie ucznia na podstawie jego wypowiedzi ustnych 4. ewentualne ocenianie prac pisemnych z pominięciem błędów ortograficznych 5. umożliwienie uczniowi kilkakrotnego wysłuchania nagrania lub przeczytania tekstu 6. egzekwowanie od ucznia zadań samodzielnie przygotowanych bądź rozwiązanych w domu 7. w razie konieczności umożliwienie uczniowi korzystania z komputera przy wykonywaniu zadań pisemnych Uczeń powinien pamiętać, że ostateczna ocena za sprawność mówienia i pisania jest wypadkową powyższych kryteriów, ale nauczyciel może niektórym kryteriom przypisać mniejszą lub większą wagę, zmieniając w ten sposób ich proporcjonalny wkład w ocenę. Wymagania na poszczególne oceny z języka niemieckiego dla klasy drugiej gimnazjum do podręczników aha! Neu 1A i 1B kurs podstawowy SPRAWNOŚCI JĘZYKOWE I. Kryteria oceny sprawności czytania ze zrozumieniem Ocenie podlegają wszystkie rodzaje czytania: szczegółowe, selektywne i całościowe. Ocena celująca: 1. spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobry, 2. bez trudu rozumie przedstawiane mu teksty informacyjne oraz użytkowe i nawet jeśli występują w nich nowe struktury gramatyczne lub nieznane słownictwo, radzi sobie ze zrozumieniem tekstów w oparciu o kontekst sytuacyjny i umiejętność wysnuwania wniosków przyczynowo-skutkowych. Ocena bardzo dobra:

7 1. bez trudu rozumie proste teksty użytkowe i informacyjne (list, , pocztówka, ogłoszenie, wywiad, zaproszenie, zapiski z pamiętnika, oferta turystyczna, recepta, zalecenia lekarza); 2. sprawnie znajduje potrzebne informacje szczegółowe w tekstach użytkowych i informacyjnych; 3. swobodnie rozumie ogólny sens czytanych tekstów. Ocena dobra: 1. rozumie ogólnie większość prostych tekstów użytkowych i informacyjnych (list, , pocztówka, ogłoszenie, wywiad, zaproszenie, zapiski z pamiętnika, oferta turystyczna, recepta, zalecenia lekarza); 2. znajduje większość potrzebnych informacji szczegółowych w tekstach użytkowych i informacyjnych; 3. w zasadzie rozumie ogólny sens większości czytanych tekstów. Ocena dostateczna: 1. rozumie ogólnie dużą część prostych tekstów użytkowych i informacyjnych (list, , pocztówka, ogłoszenie, wywiad, zaproszenie, zapiski z pamiętnika, oferta turystyczna, recepta, zalecenia lekarza); 2. znajduje dużą część potrzebnych informacji szczegółowych w tekstach użytkowych i informacyjnych; 3. rozumie ogólny sens dużej części czytanych tekstów. Ocena dopuszczająca: 1. rozumie tylko niektóre proste teksty użytkowe i informacyjne (list, , pocztówka, ogłoszenie, wywiad, zaproszenie, zapiski z pamiętnika, oferta turystyczna, recepta, zalecenia lekarza); 2. znajduje tylko niektóre potrzebne informacje szczegółowe w tekście użytkowym i informacyjnym; 3. rozumie ogólny sens tylko niewielkiej części czytanych tekstów. Ocena niedostateczna: 1. rozumie bardzo nieliczne proste teksty użytkowe i informacyjne (list, , pocztówka, ogłoszenie, wywiad, zaproszenie, zapiski z pamiętnika, oferta turystyczna, recepta, zalecenia lekarza); 2. sporadycznie znajduje znikomą ilość potrzebnych informacji szczegółowych w tekście użytkowym i informacyjnym; 3. z trudem rozumie ogólny sens bardzo nielicznych czytanych tekstów. UWAGA! Uczeń dyslektyczny powinien mieć możliwość kilkukrotnego przeczytania tekstu. II. Kryteria oceny sprawności rozumienia ze słuchu Ocena celująca: 1. spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobry; 2. bez trudu rozumie prezentowane wypowiedzi niemieckojęzyczne oraz, nawet jeśli

8 występują w nich nowe struktury gramatyczne lub nieznane słownictwo, radzi sobie ze zrozumieniem wypowiedzi w oparciu o kontekst sytuacyjny i umiejętność wysnuwania wniosków przyczynowo-skutkowych. Ocena bardzo dobra: 1. bez trudu rozumie ogólnie wypowiedź niemieckojęzyczną wypowiadaną przez różne osoby w normalnym tempie, zawierającą oprócz znanej leksyki i struktur gramatycznych również niezrozumiałe elementy, których znaczenia można domyślić się z kontekstu; 2. rozumie ogólny sens sytuacji komunikacyjnych, w tym intencję rozmówcy w różnych warunkach odbioru; 3. sprawnie wyszukuje informacje szczegółowe w wypowiedziach i dialogach; 4. w pełni rozumie instrukcje nauczyciela formułowane w języku niemieckim i prawidłowo na nie reaguje. Ocena dobra: 1. rozumie ogólnie większość wypowiedzi niemieckojęzycznych wypowiadanych przez różne osoby w normalnym tempie, zawierających oprócz znanej leksyki i struktur gramatycznych również niezrozumiałe elementy, których znaczenia można domyślić się z kontekstu; 2. rozumie ogólny sens większości prostych sytuacji komunikacyjnych, w tym intencję rozmówcy w różnych warunkach odbioru; 3. wyszukuje większość informacji szczegółowych w wypowiedziach i dialogach; 4. rozumie większość prostych instrukcji nauczyciela formułowanych w języku niemieckim i prawidłowo na nie reaguje. Ocena dostateczna: 1. rozumie ogólnie dużą część wypowiedzi niemieckojęzycznych wypowiadanych przez różne osoby w normalnym tempie, zawierających oprócz znanej leksyki i struktur gramatycznych również niezrozumiałe elementy, których znaczenia można domyślić się z kontekstu; 2. rozumie ogólny sens dużej części prostych sytuacji komunikacyjnych, w tym intencję rozmówcy w różnych warunkach odbioru; 3. wyszukuje dużą część informacji szczegółowych w wypowiedziach i dialogach; 4. rozumie dużą część prostych instrukcji nauczyciela formułowanych w języku niemieckim i prawidłowo na nie reaguje. Ocena dopuszczająca: 1. rozumie ogólnie tylko niektóre wypowiedzi niemieckojęzyczne wypowiadane przez różne osoby w normalnym tempie zawierające oprócz znanej leksyki i struktur gramatycznych również niezrozumiałe elementy, których znaczenia można się domyślić z kontekstu; 2. rozumie ogólny sens tylko niektórych prostych sytuacji komunikacyjnych, w tym intencję rozmówcy w różnych warunkach odbioru; 3. wyszukuje tylko niektóre informacje szczegółowe w wypowiedziach i dialogach; 4. rozumie tylko nieliczne proste instrukcje nauczyciela formułowane w języku niemieckim i prawidłowo na nie reaguje. Ocena niedostateczna: 1. rozumie ogólnie bardzo nieliczne wypowiedzi niemieckojęzyczne wypowiadane przez różne osoby w normalnym tempie zawierające oprócz znanej leksyki i struktur gramatycznych

9 również niezrozumiałe elementy, których znaczenia można domyślić się z kontekstu; 2. rozumie ogólny sens bardzo nielicznych prostych sytuacji komunikacyjnych, w tym intencję rozmówcy w różnych warunkach odbioru; 3. wyszukuje bardzo nieliczne informacje szczegółowe w wypowiedziach i dialogach; 4. rozumie bardzo nieliczne proste instrukcje nauczyciela formułowane w języku niemieckim. UWAGA! Uczeń dyslektyczny powinien mieć możliwość kilkakrotnego wysłuchania nagrania. III. Kryteria oceny sprawności mówienia Ocena celująca 1. tworzy wypowiedź spełniającą wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobry; 2. tworzy wypowiedzi wyróżniające się w jednym lub kilku zakresach (np. wyjątkowe bogactwo leksyki, spontaniczna i naturalna wypowiedź, ciekawe ujęcie tematu, biegła znajomość struktur gramatycznych). Ocena bardzo dobra 1. tworzy wypowiedź, która zawiera bogate słownictwo i frazeologię, pozwalające na przekazanie wszystkich wymaganych informacji; 2. samodzielnie tworzy płynną wypowiedź; 3. w zakresie poprawności gramatycznej tworzy wypowiedź zawierającą sporadyczne błędy, które nie zakłócają w żaden sposób komunikacji; 4. pod względem fonetycznym tworzy wypowiedź całkowicie poprawną, bez błędów w wymowie i intonacji; 5. współtworzy niczym nie zakłóconą komunikację. Ocena dobra 1. tworzy wypowiedź, którą cechuje dobry poziom znajomości słownictwa i struktur językowych, zawierającą wyrażenia odpowiednie do przekazania większości wymaganych informacji; 2. tworzy płynną wypowiedź przy pewnej pomocy nauczyciela; 3. tworzy wypowiedź zawierającą nieliczne usterki gramatyczne, które mają charakter pomyłek i nie występują systematycznie; 4. tworzy wypowiedź w dużej mierze poprawną fonetycznie i intonacyjnie, zawierającą nieliczne usterki; 5. współtworzy komunikację z drobnymi usterkami. Ocena dostateczna 1. tworzy wypowiedź, którą cechuje podstawowy poziom znajomości słownictwa i struktur językowych oraz niektóre, odpowiednie wyrażenia pozwalające na przekazanie zasadniczej części wymaganych informacji; 2. tworzy wypowiedź płynną w znacznej części, poszerzenie jej wymaga pomocy nauczyciela; 3. tworzy wypowiedź zawierającą błędy gramatyczne o charakterze przeoczeń, świadczące o niepełnym opanowaniu niektórych struktur; 4. tworzy wypowiedź zrozumiałą pod względem fonetycznym pomimo błędów w wymowie niektórych wyrazów i w intonacji;

10 5. pomimo trudności w formułowaniu lub rozumieniu pytań i odpowiedzi współtworzy komunikację w podstawowym zakresie. Ocena dopuszczająca 1. tworzy wypowiedź zawierającą ubogie słownictwo i bardzo proste struktury językowe pozwalające na przekazanie tylko nielicznych wymaganych informacji; 2. tworzy wypowiedź płynną jedynie we fragmentach i wyłącznie dzięki pomocy nauczyciela; 3. tworzy wypowiedź zawierającą błędy gramatyczne wskazujące na nieznajomość niektórych struktur; 4. tworzy wypowiedź zrozumiałą pod względem fonetycznym w ograniczonym zakresie; 5. współtworzy komunikację w wąskim zakresie. Ocena niedostateczna 1. tworzy wypowiedź, którą cechuje bardzo ograniczona znajomość słownictwa i nieporadne użycie struktur językowych, co powoduje, że nie zawiera ona wystarczającej liczby wymaganych informacji; 2. mimo pomocy nauczyciela nie tworzy płynnej wypowiedzi; 3. tworzy wypowiedź zawierającą liczne, rażące błędy gramatyczne różnego typu; 4. tworzy wypowiedź niezrozumiałą pod względem fonetycznym; 5. nie współtworzy komunikacji: pytania nie są zrozumiałe, a odpowiedzi są nie na temat. IV. Kryteria oceny sprawności pisania Ocena celująca 1. tworzy wypowiedź pisemną spełniającą wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobry; 2. tworzy wypowiedzi pisemne, które wyróżniają się w jednym lub kilku zakresach (np. wyjątkowe bogactwo leksyki, inwencja stylistyczna, biegła znajomość struktur gramatycznych). Ocena bardzo dobra 1. bezbłędnie wykonuje polecenia zawarte w ćwiczeniach (pisanie odtwórcze); 2. tworzy wypowiedzi pisemne bogate pod względem treści (słownictwo, struktury gramatyczne), logiczne, harmonijne i spójne; 3. tworzy wypowiedzi pisemne poprawne językowo, w których sporadycznie występują błędy gramatyczne i leksykalne nie zakłócające komunikacji oraz nieliczne błędy w pisowni nie zmieniające lub nie zniekształcające znaczenia wyrazu. Ocena dobra 1. samodzielnie z niewielkimi uchybieniami wykonuje polecenia zawarte w ćwiczeniach (pisanie odtwórcze); 2. tworzy proste wypowiedzi pisemne, wykorzystując większość poznanych środków językowych; 3. tworzy wypowiedzi pisemne, które zawierają nieliczne błędy gramatyczne, leksykalne i ortograficzne i w nieznacznym stopniu zakłócają zrozumienie treści. Ocena dostateczna 1. w większości poprawnie wykonuje polecenia zawarte w ćwiczeniach (pisanie odtwórcze);

11 2. tworzy wypowiedzi pisemne, stosując liczne powtórzenia leksykalne i mało urozmaicone struktury gramatyczne; 3. tworzy wypowiedzi pisemne, które czasami cechują dość liczne usterki ortograficzne i gramatyczne oraz niewłaściwy dobór słów, co częściowo zakłóca komunikację i świadczy o niepełnym opanowaniu struktur. Ocena dopuszczająca 1. w sposób niepełny realizuje polecenia zawarte w ćwiczeniach (pisanie odtwórcze); 2. tworzy tylko niektóre proste wypowiedzi pisemne, ponadto wypowiedzi te są chaotyczne, tylko częściowo zgodne z tematem, zawierają ubogie słownictwo i bardzo mało urozmaicone struktury gramatyczne; 3. tworzy wypowiedzi pisemne, które charakteryzują się niewłaściwym doborem słów, licznymi usterkami ortograficznymi i gramatycznymi, co w dość znacznym stopniu zakłóca komunikację i świadczy o słabym opanowaniu struktur. Ocena niedostateczna 1. pomimo pomocy nauczyciela nie jest w stanie w sposób pełny wykonywać poleceń zawartych w ćwiczeniach (pisanie odtwórcze); 2. z powodu bardzo ograniczonej znajomości słownictwa, nieporadnego użycia struktur językowych i gramatycznych z trudem tworzy tylko niektóre proste wypowiedzi pisemne, ponadto wypowiedzi te są chaotyczne, niespójne, pozbawione logiki, w większości przypadków nie na temat; 3. nie opanował umiejętności budowania prostych zdań, popełnia błędy stylistyczne, liczne, rażące błędy ortograficzne, gramatyczne i leksykalne, które w znacznym stopniu zakłócają komunikację i świadczą o nieopanowaniu struktur. UWAGA! Kryteria stosowane wobec uczniów ze zdiagnozowaną dysgrafią bądź dysleksją. Ocenianie uczniów ze zdiagnozowanymi problemami dysgraficznymi lub dyslektycznymi, które według najnowszych badań dotyczą około 10-15% populacji, wymaga odrębnego podejścia i zastosowania specyficznych kryteriów. Ogólne zasady są następujące: 1. indywidualne traktowanie ucznia i stawianie mu wymagań stosownie do jego możliwości; 2. w razie potrzeby ocenianie ucznia na podstawie jego wypowiedzi ustnych; 3. ocenianie prac pisemnych z pominięciem błędów ortograficznych; 4. umożliwienie uczniowi kilkakrotnego wysłuchania nagrania lub przeczytania tekstu; 5. w razie konieczności umożliwienie uczniowi korzystania z komputera przy wykonywaniu zadań pisemnych. Wymagania na poszczególne oceny z języka niemieckiego dla klasy trzeciej gimnazjum do podręczników aha! Neu 1A i 1B kurs podstawowy

12 SPRAWNOŚCI JĘZYKOWE I. Kryteria oceny sprawności czytania ze zrozumieniem Ocenie podlegają wszystkie rodzaje czytania: szczegółowe, selektywne i całościowe. ocena celująca 1. spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą, a poza tym bez trudu rozumie przedstawiane mu teksty informacyjne oraz użytkowe i nawet, jeśli występują w nich nowe struktury gramatyczne lub nieznane słownictwo, radzi sobie ze zrozumieniem tekstów w oparciu o kontekst sytuacyjny i umiejętność wysnuwania wniosków przyczynowo skutkowych. ocena bardzo dobra 1. bez trudu rozumie proste teksty użytkowe i informacyjne: list / prywatny, pocztówka, ogłoszenie, wywiad, zaproszenie, oferta turystyczna, recepta, zalecenia lekarza 2. sprawnie znajduje potrzebne informacje szczegółowe w tekstach użytkowych i informacyjnych 3. swobodnie rozumie ogólny sens czytanych tekstów. ocena dobra 1. rozumie ogólnie większość prostych tekstów użytkowych i informacyjnych: list / prywatny, kartka pocztowa, ogłoszenie, wywiad, zaproszenie, oferta wakacyjna 2. znajduje większość potrzebnych informacji szczegółowych w tekstach użytkowych i informacyjnych 3. w zasadzie rozumie ogólny sens większości czytanych tekstów. ocena dostateczna 1. rozumie ogólnie dużą część prostych tekstów użytkowych i informacyjnych: list / prywatny, kartka pocztowa, ogłoszenie, wywiad, zaproszenie, oferta wakacyjna 2. znajduje dużą część potrzebnych informacji szczegółowych w tekstach użytkowych i informacyjnych 3. rozumie ogólny sens dużej części czytanych tekstów. ocena dopuszczająca 1. rozumie tylko niektóre proste teksty użytkowe i informacyjne: list / prywatny, kartka pocztowa, ogłoszenie, wywiad, zaproszenie, oferta wakacyjna 2. znajduje tylko niektóre potrzebne informacje szczegółowe w tekście użytkowym i informacyjnym 3. rozumie ogólny sens tylko niewielkiej części czytanych tekstów. ocena niedostateczna 1. rozumie bardzo nieliczne proste teksty użytkowe i informacyjne: list / prywatny, kartka pocztowa, ogłoszenie, wywiad, zaproszenie, oferta wakacyjna 2. sporadycznie znajduje znikomą ilość potrzebnych informacji szczegółowych w tekście użytkowym i informacyjnym

13 3. z trudem rozumie ogólny sens bardzo nielicznych czytanych tekstów. UWAGA! Uczeń dyslektyczny powinien mieć możliwość kilkukrotnego przeczytania tekstu. II. Kryteria oceny sprawności rozumienia ze słuchu ocena celująca 1. spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą, a poza tym bez trudu rozumie prezentowane wypowiedzi niemieckojęzyczne i nawet, jeśli występują w nich nowe struktury gramatyczne lub nieznane słownictwo, radzi sobie ze zrozumieniem wypowiedzi w oparciu o kontekst sytuacyjny i umiejętność wysnuwania wniosków przyczynowo skutkowych. ocena bardzo dobra 1. bez trudu rozumie ogólnie wypowiedź niemieckojęzyczną wypowiadaną przez różne osoby w normalnym tempie, zawierającą oprócz znanej leksyki i struktur gramatycznych również niezrozumiałe elementy, których znaczenia można domyślić się z kontekstu 2. rozumie ogólny sens sytuacji komunikacyjnych, w tym intencji rozmówcy w różnych warunkach odbioru 3. sprawnie wyszukuje informacje szczegółowe w wypowiedziach i dialogach w pełni rozumie instrukcje nauczyciela formułowane w języku niemieckim i prawidłowo na nie reaguje. ocena dobra 1. rozumie ogólnie większość wypowiedzi niemieckojęzycznych wypowiadanych przez różne osoby w normalnym tempie, zawierających oprócz znanej leksyki i struktur gramatycznych również niezrozumiałe elementy, których znaczenia można domyślić się z kontekstu, 2. rozumie ogólny sens większości prostych sytuacji komunikacyjnych, w tym intencji rozmówcy w różnych warunkach odbioru, 3. wyszukuje większość informacji szczegółowych w wypowiedziach i dialogach 4. rozumie większość prostych instrukcji nauczyciela formułowanych w języku niemieckim i prawidłowo na nie reaguje. ocena dostateczna 1. rozumie ogólnie dużą część wypowiedzi niemieckojęzycznych wypowiadanych przez różne osoby w normalnym tempie, zawierających oprócz znanej leksyki i struktur gramatycznych również niezrozumiałe elementy, których znaczenia można domyślić się z kontekstu, 2. rozumie ogólny sens dużej części prostych sytuacji komunikacyjnych, w tym intencji rozmówcy w różnych warunkach odbioru, 3. wyszukuje dużą część informacji szczegółowych w wypowiedziach i dialogach, 4. rozumie dużą część prostych instrukcji nauczyciela formułowanych w języku niemieckim i prawidłowo na nie reaguje. ocena dopuszczająca 1. rozumie ogólnie tylko niektóre wypowiedzi niemieckojęzyczne wypowiadane przez różne osoby w normalnym tempie zawierające oprócz znanej leksyki i struktur

14 gramatycznych również niezrozumiałe elementy, których znaczenia można się domyślić z kontekstu, 2. rozumie ogólny sens tylko niektórych prostych sytuacji komunikacyjnych, w tym intencji rozmówcy w różnych warunkach odbioru, 3. wyszukuje tylko niektóre informacje szczegółowe w wypowiedziach i dialogach, 4. rozumie tylko nieliczne proste instrukcje nauczyciela formułowane w języku niemieckim i prawidłowo na nie reaguje. ocena niedostateczna 1. rozumie ogólnie bardzo nieliczne wypowiedzi niemieckojęzyczne wypowiadane przez różne osoby w normalnym tempie zawierające oprócz znanej leksyki i struktur gramatycznych również niezrozumiałe elementy, których znaczenia można domyślić się z kontekstu, 2. rozumie ogólny sens bardzo nielicznych prostych sytuacji komunikacyjnych, w tym intencji rozmówcy w różnych warunkach odbioru, 3. wyszukuje bardzo nieliczne informacje szczegółowe w wypowiedziach i dialogach, 4. rozumie bardzo nieliczne proste instrukcje nauczyciela formułowane w języku niemieckim. UWAGA! Uczeń dyslektyczny powinien mieć możliwość kilkakrotnego wysłuchania nagrania. III. Kryteria oceny sprawności mówienia ocena celująca 1. Wypowiedź spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobry, a poza tym wyróżnia się w jednym lub kilku zakresach (np. wyjątkowe bogactwo leksyki, spontaniczna i naturalna wypowiedź, ciekawe ujęcie tematu, inwencja stylistyczna, znajomość struktur gramatycznych wykraczających poza program nauczania dla danej klasy, szeroka wiedza krajoznawcza na temat krajów niemieckiego obszaru językowego). ocena bardzo dobra 1. Wypowiedź zawiera bogate słownictwo i frazeologię, pozwalające na pełny przekaz wszystkich wymaganych informacji, 2. wypowiedź charakteryzuje się wielostronnym ujęciem tematu i bardzo bogatą treścią 3. wypowiedź jest płynna, 4. w zakresie poprawności gramatycznej wypowiedź zawiera bardzo sporadyczne błędy nie zakłócające w żaden sposób komunikacji, 5. pod względem fonetycznym wypowiedź jest całkowicie poprawna, bez błędów w wymowie i intonacji, 6. w trakcie wypowiedzi zachodzi niczym nie zakłócona komunikacja w pełnym zakresie. ocena dobra 1. Wypowiedź cechuje dobry poziom znajomości słownictwa i struktur językowych, zawiera ona wyrażenia odpowiednie dla przekazania większości wymaganych informacji, 2. wypowiedź ma bogatą treść, jest interesująca, zgodna z tematem, 3. wypowiedź jest płynna przy pewnej pomocy nauczyciela, 4. wypowiedź zawiera nieliczne usterki gramatyczne, które mają charakter pomyłek i nie występują systematycznie, 5. wypowiedź jest zasadniczo poprawna fonetycznie i intonacyjnie, zawiera nieliczne usterki, 6. w trakcie wypowiedzi zachodzi komunikacja pomimo drobnych usterek. ocena dostateczna

15 1. Wypowiedź zawiera podstawowy poziom znajomości słownictwa i struktur językowych oraz niektóre wymagane wyrażenia pozwalające na przekazanie zasadniczej części wymaganych informacji, 2. treść jest dość bogata, 3. wypowiedź jest płynna w zasadniczej części, poszerzenie jej wymaga pomocy nauczyciela, 4. wypowiedź zawiera błędy gramatyczne mające charakter przeoczeń, świadczące o niepełnym opanowaniu niektórych struktur, 5. pod względem fonetycznym wypowiedź jest zrozumiała pomimo błędów w wymowie niektórych wyrazów i w intonacji, 6. pomimo trudności w formułowaniu lub rozumieniu pytań i odpowiedzi dochodzi do komunikacji w podstawowym zakresie. ocena dopuszczająca 1. Wypowiedź zawiera ubogie słownictwo i bardzo proste struktury językowe pozwalające na przekazanie tylko nielicznych wymaganych informacji, 2. charakteryzuje ją uboga treść, 3. wypowiedź jest płynna we fragmentach, jedynie dzięki pomocy nauczyciela, 4. wypowiedź zawiera błędy gramatyczne wskazujące na nieznajomość niektórych struktur, 5. pod względem fonetycznym wypowiedź jest zrozumiała w ograniczonym zakresie, 6. w trakcie wypowiedzi dochodzi do komunikacji w wąskim zakresie. ocena niedostateczna 1. cechą charakterystyczną wypowiedzi jest bardzo ograniczona znajomość słownictwa i nieporadne użycie struktur językowych, co powoduje, że nie zawiera ona wystarczającej liczby wymaganych informacji, 2. wypowiedź charakteryzuje bardzo uboga treść, 3. w trakcie wypowiedzi brakuje płynności wypowiedzi pomimo pomocy nauczyciela, 4. wypowiedź zawiera liczne rażące błędy gramatyczne różnego typu, 5. pod względem fonetycznym wymowa i intonacja uniemożliwiają zrozumienie, 6. nie zachodzi komunikacja: pytania nie są zrozumiałe, odpowiedzi są nie na temat, IV. Kryteria oceny sprawności pisania ocena celująca 1. Wypowiedź pisemna ucznia spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobry, a poza tym wyróżnia się w jednym lub kilku zakresach (np. wyjątkowe bogactwo leksyki, ciekawe ujęcie tematu, inwencja stylistyczna, znajomość struktur gramatycznych wykraczających poza program nauczania dla danej klasy, szeroka wiedza krajoznawcza na temat krajów niemieckiego obszaru językowego). ocena bardzo dobra W zakresie pisania uczeń: 1. bezbłędnie wykonuje zawarte w ćwiczeniach polecenia (pisanie odtwórcze), 2. jego wypowiedzi pisemne, służące przekazaniu wybranych informacji oraz swobodne wypowiedzi pisane na zadany temat są bogate pod względem treści (słownictwo, struktury gramatyczne), logiczne, harmonijne i spójne, 3. bez żadnych trudności redaguje wymagany krótki i dłuższy tekst użytkowy precyzyjnie dobierając poznane słownictwo i struktury gramatyczne, pozwalające na pełny przekaz informacji, 4. sprawnie stosuje środki wyrazu charakterystyczne dla wymaganej formy wypowiedzi (kartka pocztowa, list / prywatny),

16 5. pod względem poprawności językowej jego wypowiedzi pisemne cechują bardzo sporadyczne błędy gramatyczne i leksykalne nie zakłócające komunikacji oraz nieliczne błędy w pisowni nie zmieniające znaczenia wyrazu. ocena dobra W zakresie pisania uczeń: 1. bez pomocy nauczyciela samodzielnie wykonuje zawarte w ćwiczeniach polecenia (pisanie odtwórcze), 2. pisze proste wypowiedzi pisemne służące przekazaniu wybranych informacji oraz swobodne wypowiedzi pisane na zadany temat, wykorzystując większość poznanych środków językowych, 3. redaguje wymagany krótki i dłuższy tekst użytkowy z niewielkimi uchybieniami w doborze poznanego słownictwa i struktur gramatycznych, co pozwala na przekaz większości wymaganych informacji, 4. samodzielnie pisze kartkę pocztową, list / prywatny, które w zasadzie odpowiadają wymaganej formie, 5. pod względem poprawności językowej jego wypowiedzi pisemne cechują nieliczne błędy gramatyczne, leksykalne i ortograficzne w nieznacznym stopniu zakłócające zrozumienie. ocena dostateczna: W zakresie pisania uczeń: 1. w większości poprawnie wykonuje zawarte w ćwiczeniach polecenia (pisanie odtwórcze), 2. pisze proste wypowiedzi pisemne służące przekazaniu wybranych informacji oraz swobodne wypowiedzi pisane na zadany temat, stosując liczne powtórzenia leksykalne i mało urozmaicone struktury gramatyczne, 3. redaguje wymagany krótki i dłuższy tekst użytkowy, w którym wykorzystane słownictwo pozwala na przekazanie jedynie najważniejszych informacji, 4. pisze kartkę pocztową, list / prywatny, które spełniają tylko część warunków wymaganych dla danej formy, 5. pod względem poprawności językowej jego wypowiedzi pisemne cechuje czasami niewłaściwy dobór słów, dość liczne usterki ortograficzne i gramatyczne, co częściowo zakłóca komunikację i świadczy o niepełnym opanowaniu struktur. ocena dopuszczająca W zakresie pisania uczeń: 1. w sposób niepełny realizuje zawarte w ćwiczeniach polecenia (pisanie odtwórcze), 2. pisze tylko niektóre proste wypowiedzi pisemne służące przekazaniu wybranych informacji oraz swobodne wypowiedzi pisane na zadany temat, ponadto wypowiedzi te są chaotyczne, tylko częściowo zgodne z tematem, zawierają ubogie słownictwo i bardzo mało urozmaicone struktury gramatyczne, 3. w sposób bardzo uproszczony redaguje wymagany krótki i dłuższy tekst użytkowy, w którym wykorzystane podstawowe słownictwo pozwala na przekazanie jedynie niewielkiej ilości informacji, 4. pisze kartkę pocztową, list / prywatny, jednak znaczne uchybienia w doborze właściwego słownictwa, struktur gramatycznych i stylu wskazują na nieznajomość wymogów formy, 5. pod względem poprawności językowej jego wypowiedzi pisemne cechuje niewłaściwy dobór słów, liczne usterki ortograficzne i gramatyczne, co w dość znacznym stopniu zakłóca komunikację i świadczy o słabym opanowaniu struktur. ocena niedostateczna W zakresie pisania uczeń: 1. pomimo pomocy nauczyciela nie jest w stanie w sposób pełny wykonywać zawartych w ćwiczeniach poleceń (pisanie odtwórcze),

17 2. z powodu bardzo ograniczonej znajomości słownictwa, nieporadnego użycia struktur językowych i gramatycznych z trudem pisze tylko niektóre proste wypowiedzi pisemne służące przekazaniu wybranych informacji oraz swobodne wypowiedzi pisane na zadany temat, ponadto wypowiedzi te są chaotyczne, niespójne, pozbawione logiki, w większości przypadków nie na temat, 3. próbuje pisać wymagany krótki i dłuższy tekst użytkowy, jednak jego wypowiedź nie zawiera wyrażeń niezbędnych do przekazania wymaganych informacji, 4. pisze kartkę pocztową, list / prywatny, które nie spełniają warunków wymaganych dla danej formy, 5. brak umiejętności budowania prostych zdań, nieodpowiedni dobór słownictwa, liczne, rażące błędy ortograficzne, gramatyczne i leksykalne w znacznym stopniu zakłócają komunikację i świadczą o nieopanowaniu struktur. UWAGA! Ocena uczniów ze zdiagnozowanymi problemami dyslektycznymi, które według najnowszych badań dotyczą około 10-15% populacji, wymaga odrębnego podejścia i zastosowania specyficznych kryteriów.

KRYTERIA OCENIANIA PODSTAWOWYCH SPRAWNOŚCI JĘZYKOWYCH

KRYTERIA OCENIANIA PODSTAWOWYCH SPRAWNOŚCI JĘZYKOWYCH KRYTERIA OCENIANIA PODSTAWOWYCH SPRAWNOŚCI JĘZYKOWYCH Kryteria oceny sprawności czytania ze zrozumieniem Ocenie podlegają wszystkie rodzaje czytania: szczegółowe, selektywne i całościowe. spełnia wszystkie

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI. prace klasowe zakończonego działu (przynajmniej 2 oceny w semestrze)

JĘZYK NIEMIECKI. prace klasowe zakończonego działu (przynajmniej 2 oceny w semestrze) JĘZYK NIEMIECKI Wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną i końcową dla kl. VII, rok szkolny 2017/2018 Nauczyciel: Kornelia Szklarska Ocenianiu podlegać będą: prace klasowe zakończonego działu (przynajmniej

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z języka niemieckiego dla klasy pierwszej gimnazjum poziom III.0 SPRAWNOŚCI JĘZYKOWE

Wymagania na poszczególne oceny z języka niemieckiego dla klasy pierwszej gimnazjum poziom III.0 SPRAWNOŚCI JĘZYKOWE Wymagania na poszczególne oceny z języka niemieckiego dla klasy pierwszej gimnazjum poziom III.0 SPRAWNOŚCI JĘZYKOWE Sprawność czytania ze zrozumieniem, polegająca na zrozumieniu głównej myśli tekstu oraz

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z języka niemieckiego dla klasy pierwszej gimnazjum do podręczników aha! Neu 1A i 1B kurs podstawowy Kryteria oceny sprawności czytania ze zrozumieniem Ocenie podlegają wszystkie

Bardziej szczegółowo

z języka niemieckiego dla klas I - III gimnazjum do podręczników aha! Neu - kurs podstawowy rok szk. 2012/2013

z języka niemieckiego dla klas I - III gimnazjum do podręczników aha! Neu - kurs podstawowy rok szk. 2012/2013 Agnieszka Nykiel PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z języka niemieckiego dla klas I - III gimnazjum do podręczników aha! Neu - kurs podstawowy rok szk. 2012/2013 Ocena semestralna i roczna jest wystawiana

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy Regulamin Oceniania z języka niemieckiego

Przedmiotowy Regulamin Oceniania z języka niemieckiego Przedmiotowy Regulamin Oceniania z języka niemieckiego OCENIANIE Ocena śródroczna i końcowa jest wystawiana na podstawie ocen cząstkowych za każdą sprawność językową: rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Sprawności językowe: Sprawność czytania ze zrozumieniem polegająca na zrozumieniu głównej myśli tekstu oraz zawartych w nim informacji szczegółowych sprawdzana

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego W czasie trwania semestru uczeń otrzymuje przynajmniej trzy oceny. Stosowane są różne formy oceniania: sprawdziany pisemne zapowiadane z wyprzedzeniem, kartkówki

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK NIEMIECKI klasa druga XVIII Liceum Ogólnokształcące

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK NIEMIECKI klasa druga XVIII Liceum Ogólnokształcące WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK NIEMIECKI klasa druga XVIII Liceum Ogólnokształcące I. Zasady oceniania i sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 1. Ocenianie ma charakter systematyczny i wieloaspektowy.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO. dla klas I-III. I. Kontrola osiągnięć oraz sposoby poprawiania wyników niekorzystnych

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO. dla klas I-III. I. Kontrola osiągnięć oraz sposoby poprawiania wyników niekorzystnych 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO dla klas I-III I. Kontrola osiągnięć oraz sposoby poprawiania wyników niekorzystnych 1. Na lekcjach obowiązuje następująca skala ocen: - 6 celujący,

Bardziej szczegółowo

dla klasy I gimnazjum Rok szkolny: 2016 / 2017 Informowanie uczniów i rodziców o wymaganiach i postępach

dla klasy I gimnazjum Rok szkolny: 2016 / 2017 Informowanie uczniów i rodziców o wymaganiach i postępach PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO dla klasy I gimnazjum Rok szkolny: 2016 / 2017 Informowanie uczniów i rodziców o wymaganiach i postępach Na pierwszych zajęciach z języka niemieckiego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS I-III GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS I-III GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS I-III GIMNAZJUM I. Cele PZO. II. Zasady PZO. III. Co ocenia się na języku niemieckim? IV. Sposoby oraz częstotliwość sprawdzania osiągnięć uczniów.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z j. niemieckiego na poszczególne oceny

Wymagania edukacyjne z j. niemieckiego na poszczególne oceny Wymagania edukacyjne z j. niemieckiego na poszczególne oceny Kryteria oceny sprawności czytania ze zrozumieniem Ocenie podlegają wszystkie rodzaje czytania: szczegółowe, selektywne i całościowe. Ocena

Bardziej szczegółowo

z języka niemieckiego dla klasy 1 i 2 gimnazjum do podręczników aha! Neu 1A i 1B, 2A i 2B kurs podstawowy OCENIANIE

z języka niemieckiego dla klasy 1 i 2 gimnazjum do podręczników aha! Neu 1A i 1B, 2A i 2B kurs podstawowy OCENIANIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z języka niemieckiego dla klasy 1 i 2 gimnazjum do podręczników aha! Neu 1A i 1B, 2A i 2B kurs podstawowy Dorota Firkowska OCENIANIE Ocena semestralna jest wystawiana na podstawie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Języka Niemieckiego w V LO w ZSO nr 1

Przedmiotowy System Oceniania z Języka Niemieckiego w V LO w ZSO nr 1 Przedmiotowy System Oceniania z Języka Niemieckiego w V LO w ZSO nr 1 PSO jest skorelowany z WSO. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. FORMUŁOWANIE I SPRAWDZANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Zgodnie ze Szkolnym Systemem Oceniania w szkole obowiązuje skala ocen wyrażona w stopniach: celujący -6 bardzo dobry -5 dobry -4 dostateczny -3 dopuszczający

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH W KLASACH I III (JĘZYK NIEMIECKI/ ANGIELSKI)

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH W KLASACH I III (JĘZYK NIEMIECKI/ ANGIELSKI) Publiczne Gimnazjum nr 1 w Żninie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH W KLASACH I III (JĘZYK NIEMIECKI/ ANGIELSKI) Schemat PSO Podstawa prawna Nazwa i numer programu Cele oceniania Wymagania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASACH I - III PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W ŁASZCZOWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASACH I - III PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W ŁASZCZOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASACH I - III PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W ŁASZCZOWIE OPRACOWAŁA: PATRYCJA GRZESIK Podstawa prawna 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYKÓW OBCYCH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYKÓW OBCYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYKÓW OBCYCH 1. Przedmiotowy System Oceniania opracowano na podstawie: - Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. z późniejszymi zmianami w

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna do opracowania przedmiotowego systemu oceniania:

Podstawa prawna do opracowania przedmiotowego systemu oceniania: KLASYFIKACJA, PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ORAZ SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA LEKCJACH JĘZYKA NIEMIECKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W WYSOKIEM Rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna do opracowania przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI 2017/2018

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI 2017/2018 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI 2017/2018 I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego (PSO) jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z Języka Angielskiego

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z Języka Angielskiego PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z Języka Angielskiego Celem przedmiotowego systemu oceniania jest: poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w nauce pomoc uczniowi w samodzielnym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY :

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY : WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY : OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, gdy: posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania w danej klasie

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny sprawności czytania ze zrozumieniem

Kryteria oceny sprawności czytania ze zrozumieniem KRYTERIA OCENIANIA Z PODZIAŁEM NA SPRAWNOŚCI JĘZYKOWE 1. Sprawność czytania ze zrozumieniem Sprawność czytania ze zrozumieniem polegająca na zrozumieniu głównej myśli tekstu oraz zawartych w nim informacji

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI - ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE

JĘZYK NIEMIECKI - ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE JĘZYK NIEMIECKI - ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Ocena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery sprawności językowe, tj.: rozumienie ze słuchu, pisanie, czytanie,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Nauczyciel prowadzący: mgr Agnieszka Krzeszowiak, mgr Teresa Jaśkowska

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Nauczyciel prowadzący: mgr Agnieszka Krzeszowiak, mgr Teresa Jaśkowska ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Nauczyciel prowadzący: mgr Agnieszka Krzeszowiak, mgr Teresa Jaśkowska Ocena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z języka niemieckiego dla klasy II gimnazjum

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z języka niemieckiego dla klasy II gimnazjum PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z języka niemieckiego dla klasy II gimnazjum GIMNAZJUM NR 9 SPRAWNOŚCI JĘZYKOWE Kryteria oceny sprawności czytania ze zrozumieniem Ocenie podlegają wszystkie rodzaje czytania:

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA GRUP DSD II W KLASACH I III

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA GRUP DSD II W KLASACH I III ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA PSZCZEGÓLNE CENY SZKLNE Z JĘZYKA NEMECKEG DLA GRUP DSD W KLASACH cena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery sprawności językowe, tj.: rozumienie ze słuchu,

Bardziej szczegółowo

Kryteria wymagań na poszczególne oceny do podręcznika Meine Deutschtour do języka niemieckiego do klasy VII

Kryteria wymagań na poszczególne oceny do podręcznika Meine Deutschtour do języka niemieckiego do klasy VII Kryteria wymagań na poszczególne oceny do podręcznika Meine Deutschtour do języka niemieckiego do klasy VII uczeń w pełni rozumie wszystkie polecenia i wypowiedzi nauczyciela formułowane w języku niemieckim

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z języka niemieckiego dla klasy III gimnazjum

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z języka niemieckiego dla klasy III gimnazjum PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z języka niemieckiego dla klasy III gimnazjum GIMNAZJUM NR 9 Kryteria oceny sprawności czytania ze zrozumieniem Ocenie podlegają wszystkie rodzaje czytania: szczegółowe, selektywne

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Ocena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery sprawności językowe, tj.: rozumienie ze słuchu, pisanie, czytanie, mówienie, oraz tzw.

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum nr 1 w Żninie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH W KLASACH I III (JĘZYK NIEMIECKI/ ANGIELSKI)

Publiczne Gimnazjum nr 1 w Żninie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH W KLASACH I III (JĘZYK NIEMIECKI/ ANGIELSKI) Publiczne Gimnazjum nr 1 w Żninie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH W KLASACH I III (JĘZYK NIEMIECKI/ ANGIELSKI) Schemat PSO Podstawa prawna Nazwa i numer programu Cele oceniania Wymagania

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE MEINE DEUTSCHTOUR KL.II gimnazjum

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE MEINE DEUTSCHTOUR KL.II gimnazjum ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE MEINE DEUTSCHTOUR KL.II gimnazjum Ocena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery sprawności językowe, tj.: rozumienie ze słuchu, pisanie,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO I. OGÓLNE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO 1. Zdobywane umiejętności i poznane wiadomości będą podlegały ocenie. Oceniane będą cztery sprawności

Bardziej szczegółowo

OCENA CELUJĄCA SPRAWNOŚĆ PISANIA

OCENA CELUJĄCA SPRAWNOŚĆ PISANIA ROZUMIENIE TEKSTU uczeń w pełni rozumie wszystkie polecenia i formułowane w języku angielskim i poprawnie na nie reaguje, pisane, których słownictwo i wykraczają poza program jego główną myśl, sprawnie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z języka niemieckiego dla klasy drugiej gimnazjum do podręczników aha! Neu 1B i 2A kurs podstawowy

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z języka niemieckiego dla klasy drugiej gimnazjum do podręczników aha! Neu 1B i 2A kurs podstawowy PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z języka niemieckiego dla klasy drugiej gimnazjum do podręczników aha! Neu 1B i 2A kurs podstawowy W bieżącym roku szkolnym na lekcjach języka niemieckiego będziesz: 1. poznawać

Bardziej szczegółowo

z języka niemieckiego

z języka niemieckiego PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z języka niemieckiego 1. Umiejętności: stosowanie różnych form powitania i pożegnania prowadzenie dialogów udzielanie odpowiedzi na pytania do tekstu uzyskiwanie i udzielanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego w klasach I III gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego w klasach I III gimnazjum Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego w klasach I III gimnazjum 1 Obszary aktywności ucznia związane z procesem uczenia się oraz sposoby ich oceniania Obszary wiedzy i umiejętności ucznia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Klasa 7. Podręcznik Aktion Deutsch kurs podstawowy ROK SZKOLNY 2017 / 2018

REGULAMIN I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Klasa 7. Podręcznik Aktion Deutsch kurs podstawowy ROK SZKOLNY 2017 / 2018 REGULAMIN I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Klasa 7 Podręcznik Aktion Deutsch kurs podstawowy ROK SZKOLNY 2017 / 2018 mgr AGNIESZKA MICHAŚ - MICHALSKA Wrzesień 2017 1 I. PRZEDMIOTOWY

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z języka niemieckiego dla klas I, II, i III Publicznego Gimnazjum im. A. Chmielowskiego w Żabnicy - kurs podstawowy -

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z języka niemieckiego dla klas I, II, i III Publicznego Gimnazjum im. A. Chmielowskiego w Żabnicy - kurs podstawowy - PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z języka niemieckiego dla klas I, II, i III Publicznego Gimnazjum im. A. Chmielowskiego w Żabnicy - kurs podstawowy - - Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z wewnątrzszkolnym

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna do opracowania przedmiotowego systemu oceniania:

Podstawa prawna do opracowania przedmiotowego systemu oceniania: Agnieszka Grzegórzek- Zając PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ORAZ SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA LEKCJACH JĘZYKA NIEMIECKIEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 1 W WOLI RZĘDZIŃSKIEJ Podstawa prawna do opracowania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA OCENA DOBRA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOPUSZCZJĄCA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA 7 ROZUMIENIE TEKSTU SŁUCHANEGO/CZYTANEGO uczeń rozumie tylko nieliczne polecenia i wypowiedzi nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego w klasach I III gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego w klasach I III gimnazjum Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego w klasach I III gimnazjum 1 I. Cele PZO. II. Zasady PZO. III. Co ocenia się na języku niemieckim? IV. Sposoby oraz częstotliwość sprawdzania osiągnięć

Bardziej szczegółowo

Sprawności językowe: Kryteria oceny sprawności czytania ze zrozumieniem:

Sprawności językowe: Kryteria oceny sprawności czytania ze zrozumieniem: Ocenianie: Dla każdego ucznia oraz jego rodziców (prawnych opiekunów) dużą rolę odgrywa ocena końcowa (śródroczna i końcoworoczna), przy czym ocena roczna uwzględnia oceny zarówno za pierwszy, jak i drugi

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języków obcych: j. angielski, j. niemiecki, j. włoski, j. hiszpański, j. rosyjski

Przedmiotowy system oceniania z języków obcych: j. angielski, j. niemiecki, j. włoski, j. hiszpański, j. rosyjski Przedmiotowy system oceniania z języków obcych: j. angielski, j. niemiecki, j. włoski, j. hiszpański, j. rosyjski Nauczyciele uczący: mgr Joanna Kańska, mgr Aleksandra Dul, mgr Anna Nowak, mgr Ewa Lis,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego dla klasy I gimnazjum

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego dla klasy I gimnazjum Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego dla klasy I gimnazjum Uczeń otrzymuje ocenę celującą, gdy: W zakresie sprawności

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum klasa 1 Wymagania edukacyjne i ocenianie

Gimnazjum klasa 1 Wymagania edukacyjne i ocenianie Gimnazjum klasa 1 Wymagania edukacyjne i ocenianie Podstawą Wymagań edukacyjnych z języka niemieckiego na poziomie klasy 1 Gimnazjum jest Podstawa programowa, Program nauczania języka niemieckiego w gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI Uczeń oceniany jest za: 1. Wiedzę i umiejętności językowe. 2. Stosunek do obowiązku szkolnego (obecność na lekcji, przygotowanie się do zajęć (posiadanie podręcznika

Bardziej szczegółowo

Ocenie podlegają wszystkie rodzaje czytania: szczegółowe, selektywne i całościowe.

Ocenie podlegają wszystkie rodzaje czytania: szczegółowe, selektywne i całościowe. Ocenianie: Dla każdego ucznia oraz jego rodziców (prawnych opiekunów) dużą rolę odgrywa ocena końcowa (śródroczna i końcoworoczna), przy czym ocena roczna uwzględnia oceny zarówno za pierwszy, jak i drugi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PRZEDMIOT: język niemiecki NAUCZYCIEL: Iwona Hyś KLASA: I gimnazjum (innowacyjna) TYGODNIOWY WYMIAR GODZIN: 3 ROK SZKOLNY: 2016/2017 PROGRAM NAUCZANIA: Tytuł: Das ist Deutsch

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PRZEDMIOT: język niemiecki NAUCZYCIEL: Iwona Hyś KLASA: III gimnazjum (innowacyjna) TYGODNIOWY WYMIAR GODZIN: 3 ROK SZKOLNY: 2016/2017 PROGRAM NAUCZANIA: Tytuł: Aha Neu! Język

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania język niemiecki

Przedmiotowy system oceniania język niemiecki rok szkolny 2015/2016 Przedmiotowy system oceniania język niemiecki Klasa I AA Technikum Architektury Krajobrazu, I BC Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej/ Technikum Inżynierii Środowiska

Bardziej szczegółowo

DLA KLAS I III GIMNAZJUM W STARYM MIEŚCIE

DLA KLAS I III GIMNAZJUM W STARYM MIEŚCIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS I III GIMNAZJUM W STARYM MIEŚCIE I. Informacje ogólne na temat PSO z języka niemieckiego w Gimnazjum w Starym Mieście. PSO opracowano na podstawie

Bardziej szczegółowo

z języka niemieckiego dla klasy pierwszej gimnazjum OCENIANIE

z języka niemieckiego dla klasy pierwszej gimnazjum OCENIANIE Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania z języka niemieckiego dla klasy pierwszej gimnazjum OCENIANIE Dla każdego ucznia oraz jego rodziców (prawnych opiekunów) dużą rolę odgrywa ocena końcowa (śródroczna i końcoworoczna),

Bardziej szczegółowo

OCENA CELUJĄCA. Słuchanie: Uczeń:

OCENA CELUJĄCA. Słuchanie: Uczeń: Wymagania na poszczególne oceny z języka angielskiego dla uczniów Technikum Zawodowego, Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z niemieckiego w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach

Kryteria oceniania z niemieckiego w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach Kryteria oceniania z niemieckiego w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach KRYTERIA OCENY ROZUMIENIA ZE SŁUCHU bez większego trudu rozumie wypowiedzi w języku niemieckim

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W GIMNAZJUM NR 1 W SANOKU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W GIMNAZJUM NR 1 W SANOKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W GIMNAZJUM NR 1 W SANOKU Opracowany przez nauczycieli języka niemieckiego Gimnazjum nr 1 w Sanoku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PZO - ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PZO - ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PZO - ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY Ocena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery sprawności językowe, tj.: rozumienie ze słuchu, pisanie, czytanie, mówienie,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne j. niemiecki kl.4

Wymagania edukacyjne j. niemiecki kl.4 ROZUMIENIA ZE SŁUCHU Wymagania edukacyjne j. niemiecki kl.4 spełnia wszystkie kryteria przewidziane na ocenę bardzo dobrą bez większego trudu rozumie wypowiedzi w języku niemieckim na podstawie kontekstu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR - KURS PODSTAWOWY

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR - KURS PODSTAWOWY PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR - KURS PODSTAWOWY I. ZASADY OGÓLNE 1. Na początku roku szkolnego uczniowie zostają poinformowani przez nauczyciela

Bardziej szczegółowo

I Zasady oceniania na lekcjach języka niemieckiego.

I Zasady oceniania na lekcjach języka niemieckiego. I Zasady oceniania na lekcjach języka niemieckiego. 1. W ocenie osiągnięć i postępów ucznia z zakresu j. niemieckiego przyjęto: a) skalę oceniania proponowaną przez MENiS: celujący, bardzo dobry, dobry,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA SPRAWNOŚCI JĘZYKOWYCH ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO JĘZYKÓW OBCYCH W VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. J. DŁUGOSZA W KATOWICACH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA SPRAWNOŚCI JĘZYKOWYCH ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO JĘZYKÓW OBCYCH W VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. J. DŁUGOSZA W KATOWICACH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA SPRAWNOŚCI JĘZYKOWYCH ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO JĘZYKÓW OBCYCH W VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. J. DŁUGOSZA W KATOWICACH 1. CEL PSO Celem PSO jest: o ujednolicenie zasad i kryteriów

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny śródroczne i końcoworoczne z języka angielskiego dla klas korzystających z podręcznika Connections1

Wymagania na poszczególne oceny śródroczne i końcoworoczne z języka angielskiego dla klas korzystających z podręcznika Connections1 Wymagania na poszczególne oceny śródroczne i końcoworoczne z języka angielskiego dla klas korzystających z podręcznika Connections1 W bieżącym roku szkolnym na lekcjach j. angielskiego będziesz: 1. poznawać

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne j. niemiecki kl.6

Wymagania edukacyjne j. niemiecki kl.6 1 Sprawności językowe: Wymagania edukacyjne j. niemiecki kl.6 Rozumienie ze słuchu W rozwijaniu tej sprawności językowej w klasie 5 szkoły podstawowej kładzie się nacisk na kształcenie u uczniów umiejętności

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKÓW OBCYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKÓW OBCYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKÓW OBCYCH Ocena celująca bez trudu rozumie wypowiedzi w języku obcym, nawet jeśli zawarte są w nich nowe struktury leksykalno gramatyczne, na podstawie kontekstu sytuacyjnego

Bardziej szczegółowo

II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Radomiu

II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Radomiu I. Założenia ogólne II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Radomiu Przedmiotowy System Oceniania Języki Obce opracowany na podstawie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania II Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W GIMNAZJUM NR 1. 1. Niniejszy dokument stanowi załącznik do Statutu Szkoły.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W GIMNAZJUM NR 1. 1. Niniejszy dokument stanowi załącznik do Statutu Szkoły. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W GIMNAZJUM NR 1 I. ZASADY OGÓLNE 1. Niniejszy dokument stanowi załącznik do Statutu Szkoły. 2. Nauczanie języka obcego w Gimnazjum nr 1 odbywa się zgodnie

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka niemieckiego dla klas I-III liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum

Kryteria oceniania z języka niemieckiego dla klas I-III liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum Kryteria oceniania z języka niemieckiego dla klas I-III liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum Dla kaŝdego ucznia oraz jego rodziców (prawnych opiekunów) duŝą rolę odgrywa ocena końcowa

Bardziej szczegółowo

uczeń powinien rozumieć teksty zbudowane w oparciu o poznane

uczeń powinien rozumieć teksty zbudowane w oparciu o poznane Ocenianiu podlegają: KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI Wypowiedź ustna Wypowiedź pisemna Aktywność w czasie lekcji Przygotowanie do lekcji Wykonywane zadania domowe Dodatkowe ponadprogramowe zadania,,ustalenie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego dla klasy VI

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego dla klasy VI Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego dla klasy VI Zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniana Szkoły Podstawowej im. J. Porazińskiej w Styrzyńcu Poziom opanowania przez ucznia wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 im. Czarnego Legionu w Gostyniu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 im. Czarnego Legionu w Gostyniu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 im. Czarnego Legionu w Gostyniu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI 1 SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności Przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Gastronomicznych im. Febronii Gajewskiej Karamać w Gorzowie Wielkopolskim PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYKI OBCE TECHNIKUM

Zespół Szkół Gastronomicznych im. Febronii Gajewskiej Karamać w Gorzowie Wielkopolskim PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYKI OBCE TECHNIKUM Zespół Szkół Gastronomicznych im. Febronii Gajewskiej Karamać w Gorzowie Wielkopolskim PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYKI OBCE TECHNIKUM Wrzesień 2014 Przedmiotowy System Oceniania uczniów technikum

Bardziej szczegółowo

z języka niemieckiego dla klasy pierwszej gimnazjum do podręczników aha! Neu 1A i 1B kurs podstawowy

z języka niemieckiego dla klasy pierwszej gimnazjum do podręczników aha! Neu 1A i 1B kurs podstawowy PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z języka niemieckiego dla klasy pierwszej gimnazjum do podręczników aha! Neu 1A i 1B kurs podstawowy Na lekcjach języka niemieckiego uczniowie będą: 1. poznawać słownictwo

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego dla klasy 7 szkoły podstawowej. Nauczyciel prowadzący: mgr Izabela Samborska

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego dla klasy 7 szkoły podstawowej. Nauczyciel prowadzący: mgr Izabela Samborska Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego dla klasy 7 szkoły podstawowej Nauczyciel prowadzący: mgr Izabela Samborska Klasa 7, poziom II.2 I. Wprowadzenie Przedmiotowy System Oceniania z języka

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania (PSO)

Przedmiotowy System Oceniania (PSO) Przedmiotowy System Oceniania (PSO) dla programu nauczania języka niemieckiego w klasach 1 3 gimnazjum w oparciu o podręcznik Kompass 1 neu. Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego dla klasy

Bardziej szczegółowo

Sprawności językowe: Kryteria oceny sprawności czytania ze zrozumieniem:

Sprawności językowe: Kryteria oceny sprawności czytania ze zrozumieniem: Ocenianie: Dla każdego ucznia oraz jego rodziców (prawnych opiekunów) dużą rolę odgrywa ocena końcowa (śródroczna i końcoworoczna), przy czym ocena roczna uwzględnia oceny zarówno za pierwszy, jak i drugi

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego klasa V

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego klasa V Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 im. Arki Bożka w Gliwicach Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego klasa V Nauczyciel, dokonujący oceny wiedzy i umiejętności ucznia na lekcji języka

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania dla Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Język niemiecki

Przedmiotowy system oceniania dla Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Język niemiecki Przedmiotowy system oceniania dla Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Język niemiecki I. Cele edukacyjne przedmiotu: 1. Cele ogólne: Ogólnym celem nauczania w liceum lub technikum jest opanowanie przez

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego dla klasy I Gimnazjum

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego dla klasy I Gimnazjum Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego dla klasy I Gimnazjum I. Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

c. Mówienie rozwijanie sprawności porozumiewania się w codziennych sytuacjach

c. Mówienie rozwijanie sprawności porozumiewania się w codziennych sytuacjach PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO 1. Ogólne cele kształcenia: a. Słownictwo opanowanie poznanych słów i zwrotów, wymowa, ortografia b. Gramatyka opanowanie struktur gramatycznych, budowa

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa: Krystyna Łuniewska, Urszula Tworek, Zofia Wąsik.

Podstawa programowa: Krystyna Łuniewska, Urszula Tworek, Zofia Wąsik. Przedmiotowy system oceniania dla Technikum Język niemiecki I. Cele edukacyjne przedmiotu: 1. cele ogólne: Ogólnym celem nauczania w liceum lub technikum jest opanowanie przez uczniów języka niemieckiego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z języka niemieckiego dla klasy trzeciej gimnazjum do podręczników aha! Neu 2B i 3A kurs podstawowy

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z języka niemieckiego dla klasy trzeciej gimnazjum do podręczników aha! Neu 2B i 3A kurs podstawowy PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z języka niemieckiego dla klasy trzeciej gimnazjum do podręczników aha! Neu 2B i 3A kurs podstawowy W bieżącym roku szkolnym na lekcjach języka niemieckiego będziesz: 1. poznawać

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka rosyjskiego Opracowała Barbara Piątkowska

Kryteria oceniania z języka rosyjskiego Opracowała Barbara Piątkowska Kryteria oceniania z języka rosyjskiego Opracowała Barbara Piątkowska Uczeń jest oceniany w zakresie czterech podstawowych sprawności językowych: mówienia, pisania, czytania, słuchania. Uwzględnia się

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKI System oceniania powinien być odzwierciedleniem wiedzy ucznia, efektów jego pracy w powiązaniu z zadaniami stawianymi przez nauczyciela. I ZASADY OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

z języka niemieckiego dla klasy pierwszej gimnazjum do podręczników aha! Neu 1A i 1B kurs podstawowy

z języka niemieckiego dla klasy pierwszej gimnazjum do podręczników aha! Neu 1A i 1B kurs podstawowy PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z języka niemieckiego dla klasy pierwszej gimnazjum do podręczników aha! Neu 1A i 1B kurs podstawowy Droga Uczennico, drogi Uczniu klasy pierwszej gimnazjum! W rozpoczynającym

Bardziej szczegółowo

Podręcznik: EXAKT 2. Kryteria oceny sprawności rozumienia tekstu czytanego

Podręcznik: EXAKT 2. Kryteria oceny sprawności rozumienia tekstu czytanego Podręcznik: EXAKT 2 Zakres tematyczny Człowiek (członkowie rodziny) Życie rodzinne i towarzyskie (relacje rodzinne, zwierzęta domowe) Dom (typy domów i mieszkań, nazwy pomieszczeń, miejsca w mieście) Szkoła

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klas I-II gimnazjum (język mniejszości narodowej)

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klas I-II gimnazjum (język mniejszości narodowej) Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klas I-II gimnazjum (język mniejszości narodowej) OCENA CELUJĄCA - uczeń rozumie wszystkie polecenia i wypowiedzi nauczyciela w języku - rozumie teksty słuchane

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Zasady Oceniania z języka niemieckiego dla klasy I Gimnazjum

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Zasady Oceniania z języka niemieckiego dla klasy I Gimnazjum Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak Zasady Oceniania z języka niemieckiego dla klasy I Gimnazjum I. Podstawa prawna do opracowania Zasad Oceniania 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30.04.2007

Bardziej szczegółowo

Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO OCENIANIE Ocena końcowa jest wystawiana na podstawie średniej ważonej z minimum 3 (przy 1 godzinie tygodniowo) lub 5 (przy 2 lub 3 godzinach tygodniowo)

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania (PSO)

Przedmiotowy System Oceniania (PSO) Przedmiotowy System Oceniania (PSO) dla programu nauczania języka niemieckiego w klasach 1 3 gimnazjum w oparciu o podręcznik Kompass 2 neu. Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego dla klasy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania Przedmiotowy system iania Język niemiecki OGÓLNE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO 1. Obowiązuje zeszyt minimum 60 kartkowy; 2. Sprawdziany zapowiadane będą z tygodniowym wyprzedzeniem; 3. W ciągu

Bardziej szczegółowo

OCENA CELUJĄCA SPRAWNOŚĆ MÓWIENIA SPRAWNOŚĆ PISANIA GRAMATYKA I SŁOWNICTWO. - wypowiedź pisemna odpowiada założonej formie,

OCENA CELUJĄCA SPRAWNOŚĆ MÓWIENIA SPRAWNOŚĆ PISANIA GRAMATYKA I SŁOWNICTWO. - wypowiedź pisemna odpowiada założonej formie, ROZUMIENIE TEKSTU - uczeń rozumie wszystkie polecenia i wypowiedzi nauczyciela w języku niemieckim, - rozumie teksty słuchane i pisane, których słownictwo, struktury gramatyczne wykraczają poza program

Bardziej szczegółowo

mgr Daria Piórkowska

mgr Daria Piórkowska PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA DEUTSCHTOUR 1 mgr Daria Piórkowska I ZASADY OGÓLNE 1. Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego jest zgodny z Wewnątrzszkolnym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W GIMNAZJUM NR 1. a) Poziom III.0 - uczniowie rozpoczynający naukę języka w gimnazjum

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W GIMNAZJUM NR 1. a) Poziom III.0 - uczniowie rozpoczynający naukę języka w gimnazjum PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W GIMNAZJUM NR 1 I. ZASADY OGÓLNE 1. Niniejszy dokument stanowi załącznik do Statutu Szkoły. 2. Nauczanie języka obcego w Gimnazjum nr 1odbywa się zgodnie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne - język francuski Grupa FIII/1 Podręcznik: Le Nouveau Taxi 2 jednostki 5-9

Wymagania edukacyjne - język francuski Grupa FIII/1 Podręcznik: Le Nouveau Taxi 2 jednostki 5-9 Wymagania edukacyjne - język francuski Grupa FIII/1 Podręcznik: Le Nouveau Taxi 2 jednostki 5-9 Wymagania edukacyjne zostały opracowane na podstawie planów wynikowych nauczania języka francuskiego w szkole

Bardziej szczegółowo

III. ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE

III. ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE III. ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Ocena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery sprawności językowe, tj.:, rozumienie ze słuchu, pisanie, czytanie, mówienie oraz

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z języka angielskiego dla uczniów Technikum Zawodowego Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie

Wymagania na poszczególne oceny z języka angielskiego dla uczniów Technikum Zawodowego Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie Wymagania na poszczególne oceny z języka angielskiego dla uczniów Technikum Zawodowego Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie Klasa pierwsza: OCENA CELUJĄCA Bezbłędnie rozumie polecenia nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania. 4. Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne/ roczne oceny klasyfikacyjne:

Przedmiotowe Zasady Oceniania. 4. Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne/ roczne oceny klasyfikacyjne: Strona 1 z 11 Przedmiotowe Zasady Oceniania 1. Przedmiot: Język niemiecki 2. Etap edukacyjny: Szkoła Podstawowa, klasy IV- VI 3. Imię i nazwisko nauczyciela: Julita Góralska-Godek, Iwona Wójcik 4. Wymagania

Bardziej szczegółowo

z języka niemieckiego dla klasy pierwszej i drugiej gimnazjum do podręczników aha! Neu 1A i 1B kurs podstawowy

z języka niemieckiego dla klasy pierwszej i drugiej gimnazjum do podręczników aha! Neu 1A i 1B kurs podstawowy PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z języka niemieckiego dla klasy pierwszej i drugiej gimnazjum do podręczników aha! Neu 1A i 1B kurs podstawowy Droga Uczennico, drogi Uczniu! W gimnazjum, w klasach pierwszej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Przedmiot: język niemiecki

Przedmiotowy system oceniania Przedmiot: język niemiecki Załącznik nr 5 do PS-04 Edycja 1 Strona 1 z 6 Procedury Załącznika 1 1 Przedmiotowy system oceniania Przedmiot: język niemiecki Formy sprawdzenia wiadomości i umiejętności Nazwa formy Odpowiedzi ustne

Bardziej szczegółowo