REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin )

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin )"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem Konkursu jest 4FRAME Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 4F S.K.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Górczewska 124 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział KRS: , REGON: , NIP: , o kapitale zakładowym zł i kapitale wpłaconym zł (dalej: Organizator ). 3. Konkurs trwa od dnia r. do dnia r. (ostatni dzień wysyłki nagród). 4. Sprzedaż promocyjna trwa od dnia r. do dnia r. Możliwość zgłoszenia udziału w Konkursie zachodzi wyłącznie w dniach od r. do r. 5. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych, zamieszkałych w Polsce, konsumentów w rozumieniu art KC, które spełnią warunki określone w pkt. 11 i pkt. 12 Regulaminu (dalej: Uczestnik ). Osoba fizyczna niepełnoletnia w wieku powyżej 13 lat posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Polski, może wziąć udział w Konkursie jedynie za zgodą przedstawiciela ustawowego. Treści zgód, którymi winien dysponować w momencie zgłoszenia do Konkursu Uczestnik ograniczony w zdolności do czynności prawnych wskazane zostały w pkt 21 b). 6. Konkurs organizowany jest na terenie wszystkich sklepów Tesco na terenie Polski (dalej: Sklepy ). 7. Sprzedażą Promocyjną objęty jest następujący produkt, którego producentem jest Żywiec Zdrój S.A.: Woda Żywiec Zdrój Avengers niegazowana o wielkości 0,5 L (dalej: Produkt ). 8. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy spółek z siedzibą w Polsce należących do koncernu Organizatora, Żywiec - Zdrój S.A. z siedzibą w Cięcinie, Tesco Sp. z o.o. oraz członkowie ich najbliższych rodzin. 9. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w pkt. 8, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, jak również znajdujące się pod opieką lub kuratelą. 10. Treść Regulaminu będzie udostępniona w okresie trwania Konkursu wszystkim jego potencjalnym uczestnikom na stronie internetowej oraz w siedzibie Organizatora. 11. W Konkursie mogą wziąć udział osoby spełniające wymogi określone w pkt. 5, które w dniach od r. do r. spełnią łącznie wszystkie poniższe warunki: A. dokonają w jednym ze Sklepów jednorazowego zakupu (zakup powinien zostać uwidoczniony na jednym dowodzie zakupu (dalej: Paragon ): sześciu Produktów, lub 6-sztukowej zgrzewki Produktów B. dokonają prawidłowego zgłoszenia udziału w Konkursie, w rozumieniu pkt. 12 Regulaminu, przy czym zgłoszenie musi nastąpić później niż moment zakupu Produktów; C. zachowają oryginał Paragonu. 12. Prawidłowe zgłoszenie udziału w Konkursie odbywa się poprzez spełnienie poniższych warunków:

2 a) Wysłanie SMS-a (dalej: SMS Zgłoszeniowy ) na numer z odpowiedzią na pytanie: Jaką supermoc daje mi woda? (dalej: Odpowiedź ) b) Odpowiedź musi być poprzedzona prefiksem ZYWIEC, schemat SMS-u: ZYWIEC.Twoja Odpowiedź. W treści SMS-u Organizator dopuszcza użycie małych oraz wielkich liter. Nie dopuszcza się natomiast używania polskich znaków. Poszczególne słowa w treści SMS-u mogą być oddzielone spacją albo znakiem albo napisane łącznie. Ilość znaków w wiadomości SMS nie może przekraczać 160 znaków. c) SMS-y zawierające treści sprzeczne z dobrymi obyczajami lub naruszające prawa osób trzecich nie będą uwzględniane w Konkursie. d) SMS-y powinny zostać wysłane za pośrednictwem telefonów komórkowych. W Konkursie nie biorą udziału komunikaty wysłane za pośrednictwem bramek oraz komunikatorów internetowych, a także stacjonarnych aparatów telefonicznych, w tym aparatów telefonicznych przeznaczonych do użytku publicznego. e) Zgłoszenia SMS do Konkursu należy dokonać na numer w terminie od godz. 00:00 dnia r. do godz. 23:59 dnia r. f) Data i godzina wysłania SMS-u nie może być datą i godziną wcześniejszą, niż data i godzina zakupu Produktów, ujawniona na Paragonie. 13. Koszt przesłania SMS-u wynosi 0,50 zł + VAT. Opłata za przesłanie SMS-u zostanie pobrana niezależnie od tego, czy zgłoszenie udziału w Konkursie będzie spełniać warunki określone w pkt Uczestnik Konkursu może wielokrotnie wysyłać zgłoszenia udziału w Konkursie, jednakże każdorazowo musi spełnić wszystkie warunki Konkursu zawarte w Regulaminie. Organizator zastrzega, że nie można wysyłać dwa razy tej samej Odpowiedzi. Jeden Paragon upoważnia do dokonania jednego zgłoszenia udziału w Konkursie nawet jeśli na Paragonie będzie widniała większa liczba Produktów. 15. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody, ani do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za rzeczową część nagrody. 16. Nagrodą w Konkursie jest figurka bohatera Avengers o wartości 30 zł wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 3 zł przeznaczoną na podatek od nagrody. Łączna wartość Nagrody wynosi 33 zł. 17. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, tj. po odjęciu kwoty w wysokości 10% łącznej wartości nagrody. Organizator odprowadzi należny podatek od nagrody, zatem uczestnik otrzyma jedynie element rzeczowy Nagrody. 18. Pula dostępnych Nagród: 1000 x Nagroda 19. Jeden Uczestnik Konkursu może otrzymać więcej niż jedną Nagrodę podczas trwania Konkursu, pod warunkiem, że każdorazowo spełni warunki Regulaminu, a jego Odpowiedzi zostaną wybrane przez Komisję Konkursową na zasadach określonych w pkt Organizator zastrzega, iż jedną Nagrodę może otrzymać wyłącznie jeden z Laureatów należących do wspólnego gospodarstwa domowego. Kryterium oceny przynależności do danego gospodarstwa domowego stanowi wspólny adres Laureatów określony w pkt. 22 a). 21. Kryterium przyznania nagrody będzie swobodna ocena Komisji Konkursowej powołanej przez Organizatora przysłanych Odpowiedzi dokonana zgodnie z art KC,

3 pozwalająca uznać je za najbardziej pomysłowe, oryginalne i nietuzinkowe, zgodnie z następującą procedurą: Do dnia r. Komisja Konkursowa wybierze 1000 Odpowiedzi, których autorzy wpisani zostaną na Listę Laureatów z lokatami od 1 do Laureatom przyznane zostanie prawo do otrzymania Nagrody. Ponadto stworzona zostanie Lista Rezerwowa, na którą wpisani zostaną dodatkowi Uczestnicy z lokatami od 1 do 50. W przypadku negatywnej weryfikacji (w rozumieniu pkt. 22 Regulaminu) któregokolwiek Laureata z Listy Laureatów zmienia się kolejność wpisania Laureatów na Liście Laureatów w ten sposób, że wszyscy Laureaci znajdujący się na Liście Laureatów z lokatą poniżej zweryfikowanego negatywnie Laureata, przesuwają się o jedną pozycję w górę na Liście Laureatów, a na wolne miejsca powstałe w wyniku tej zmiany przesuwają się kolejne osoby z Listy Rezerwowej. W przypadku braku odpowiedniej ilości Laureatów na Liście Laureatów Nagrody pozostaną do dyspozycji Organizatora. 22. Weryfikacja prawa do nagrody będzie prowadzona w następujący sposób: a) W ciągu 5 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu Laureaci otrzymają w imieniu Organizatora wiadomość SMS (dalej: SMS Informujący ) na numer, z którego został wysłany SMS Zgłoszeniowy. W treści SMS-u Informującego Laureaci zostaną poinformowani o wygranej oraz poproszeni o wysłanie na adres e- mail: oświadczeń i danych, o których mowa w pkt. b) i c) poniżej. b) Laureaci, którzy otrzymają SMS Informujący winni okazać Organizatorowi - przesłać na adres w ciągu 5 dni roboczych od dnia poinformowania Laureata o rozstrzygnięciu Konkursu tj. od dnia otrzymania SMS-u Informującego, skan posiadanego Paragonu. Wraz z przesłaniem skanu Paragonu, Laureat zobowiązany jest do przesłania skanu podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych- 4FRAME Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 4F S.K.A. z siedzibą w Warszawie ( Warszawa, ul. Górczewska 124), zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.), dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój zgodnie z Regulaminem Konkursu. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, jak również, że mam prawo wglądu do swoich danych i ich poprawienia, a w przypadku Laureatów ograniczonych w zdolności do czynności prawnych winni oni przesłać dodatkowo zgody, o których mowa w pkt. 5 o następującej treści: Niniejszym oświadczam, że ja (imię i nazwisko opiekuna prawnego), legitymujący/a się dowodem osobistym nr (seria i numer dowodu) jestem opiekunem prawnym małoletniego (imię i nazwisko małoletniego Uczestnika) i wyrażam zgodę na wzięcie przez niego udziału w Konkursie Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój, którego organizatorem jest 4FRAME Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 4F S.K.A. z siedzibą w Warszawie ( Warszawa, ul. Górczewska 124) na zasadach opisanych w Regulaminie Konkursu oraz na odbiór przez niego przyznanej mu nagrody. oraz zgodę: Jako przedstawiciel ustawowy, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych małoletniego określonych w Regulaminie Konkursu Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez 4FRAME Spółka z ograniczoną

4 odpowiedzialnością 4F S.K.A. z siedzibą w Warszawie ( Warszawa, ul. Górczewska 124), zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm). Dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu. c) Ponadto Laureat powinien przesłać na adres owy, o którym mowa w pkt. b) powyżej i w tym samym terminie swoje imię, nazwisko, numer telefonu, z którego został wysłany SMS Zgłoszeniowy, adres zameldowania Laureata tj. miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu. d) Organizator zastrzega, że Laureatem zostanie osoba, która spełniła wszystkie warunki Regulaminu. e) Laureat Konkursu utraci prawo do otrzymania Nagrody, jeżeli: i. Nie potwierdzi posiadania Paragonu, lub ii. Nie okaże skanu Paragonu lub zgód, o których mowa w p. 22 b, lub nie prześle swoich danych osobowych, o których mowa w pkt. 22 c, w terminach w nich określonych, lub iii. Okazany Paragon na skanie będzie nieoryginalny lub uszkodzony w sposób uniemożliwiający jego odczytanie, lub iv. Okazany Paragon na skanie nie będzie dotyczył zakupu Produktu, lub v. Okazany Paragon na skanie (unikalny numer Paragonu) będzie taki sam jak Paragon okazany na skanie wcześniej przez innego Laureata, lub vi. Nie spełni kryteriów uczestnictwa opisanych w pkt. 5, f) Organizator ma prawo zażądać od Laureata przesłania wszystkich Paragonów, potwierdzających wszystkie zgłoszenia udziału w Konkursie. g) W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przekazywanych przez Uczestnika danych, Organizator może zażądać dodatkowych wyjaśnień potwierdzających przekazywane dane, w tym okazania dokumentów potwierdzających przedstawiony przez Uczestnika stan faktyczny. h) Laureat traci prawo do Nagrody, jeżeli podczas przekazywania danych osobowych, o których mowa w pkt. c) wskaże Organizatorowi adres zameldowania identyczny z adresem wskazanym uprzednio przez innego Laureata, któremu została przyznana Nagroda. 23. Wyniki Konkursu dostępne będą w siedzibie Organizatora w postaci listy Laureatów zawierającej imię i pierwszą literę nazwiska oraz miejscowość zameldowania. 24. Wydanie nagród: Nagrody zostaną wysłane Laureatom do dnia r., jako przesyłki pocztowe lub kurierskie na adres podany przez Laureata w sposób określony w pkt. 22 c). 25. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia źle wypełnione lub przekazane po upływie określonego w Regulaminie terminu. 26. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane tylko w formie listu poleconego do dnia r. na adres Organizatora Konkursu z dopiskiem Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój. 27. Każda Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres zamieszkania Uczestnika, numer telefonu, z którego wysłany został SMS Zgłoszeniowy, dokładny opis i powód reklamacji, a w tytule nazwę Konkursu tj. Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój oraz

5 oświadczenie o następującej treści: Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez firmę 4FRAME Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 4F S.K.A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego związanego z Konkursem Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój zgodnie z Regulaminem. Zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i wyrażam zgodę na jego treść. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego, jak również, że mam prawo wglądu do swoich danych i ich poprawienia. 28. Decyzja Komisji Konkursowej zostanie przesłana do Uczestnika Konkursu zgłaszającego reklamację w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Decyzja Komisji Konkursowej kończy postępowanie reklamacyjne. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń bezpośrednio na drodze postępowania sądowego. 29. Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść Regulaminu, przebieg Konkursu, wydanie nagród oraz rozpatrzenie ewentualnych reklamacji. 30. Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać w siedzibie Organizatora. 31. Dane Uczestników Konkursu (imię, nazwisko i miejscowość zamieszkania) Organizator może wykorzystać nieodpłatnie w materiałach prasowych jedynie za zgodą osoby, której dane dotyczą. Uczestnicy mogą udzielać lub cofać zgody na wykorzystanie przez Organizatora danych osobowych w ww. zakresie w trakcie trwania Konkursu i po jego zakończeniu poprzez pisemne oświadczenie wysyłane na nr fax (22) lub adres Warszawa, ul. Górczewska Administratorem danych osobowych zebranych podczas Konkursu jest w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.) 4FRAME Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 4F S.K.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Górczewska 124 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział KRS: , REGON: , NIP: , o kapitale zakładowym zł i kapitale wpłaconym zł. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora następuje w sposób opisany w pkt. 22 b) oraz 27. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu, w związku z wydaniem nagród oraz w związku z przeprowadzeniem procedury reklamacyjnej. Podanie danych jest dobrowolne, Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania. 33. Organizator nie jest stroną w sporach pomiędzy właścicielami i użytkownikami telefonów, z których wysłano SMS Zgłoszeniowy. Za Laureata uważa się osobę, która prześle na adres wskazany w pkt. 22 a) oświadczenie i dane, o których mowa w pkt. 22 b) i c). 34. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają postanowienia Regulaminu.

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jaki z Ciebie Bródka?, zwanego dalej Konkursem, jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu ZaPLANuj swój tydzień ( Konkurs ) jest Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie (30-964), przy ul. Pilotów 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59.

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59. Regulamin konkursu Pepsi Light - Lekka strona orzeźwienia Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie zorganizowanym dla osób zarejestrowanych na portalu działającym pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają: 1. Organizator TM Toys Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Aplikacja Wymyśl Swój Miks / 2 jest dostępna za pośrednictwem strony marki Pepsi w serwisie Facebook: www.facebook.com/pepsipl oraz marki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Jedyny taki Dodge może być Twój"

REGULAMIN KONKURSU Jedyny taki Dodge może być Twój REGULAMIN KONKURSU "Jedyny taki Dodge może być Twój" I. Postanowienia Ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jedyny taki Dodge może być Twój" (dalej: "Konkurs") jest Focus Media Group Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 18 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą " 18 lat Selgros w Polsce", zwanej dalej "Loterią"

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji "PRZYGOTUJ SIĘ NA WIĘKSZĄ MOC

Regulamin Promocji PRZYGOTUJ SIĘ NA WIĘKSZĄ MOC Nazwa Organizatora Promocji Regulamin Promocji "PRZYGOTUJ SIĘ NA WIĘKSZĄ MOC 1. Organizatorem promocji "PRZYGOTUJ SIĘ NA WIĘKSZĄ MOC (dalej: "Promocja") jest spółka pod firmą ISCM Sp. z o.o. ul. Kraśnicka

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień!

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! 1. Organizatorem konkursu o nazwie Elektronika na każdy dzień! (zwanego dalej: Konkursem ) jest Transfer Multisort Elektronik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX. 1 Postanowienia Ogólne

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX. 1 Postanowienia Ogólne REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Wygraj wakacje z WINX ( Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Każdy kod wygrywa w Play

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Każdy kod wygrywa w Play REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Każdy kod wygrywa w Play 1 ORGANIZATOR I DOSTAWCA NAGRÓD 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Każdy kod wygrywa w Play ( Akcja Promocyjna ) jest Coca-Cola HBC Polska

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin promocji NIVEA MEN zacznij działać 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej NIVEA MEN zacznij działać organizowanego za

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu

Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu 1. Postanowienia ogólne. HABYS Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle, ul. Przemysłowa 1, 38-200 Jasło, o kapitale zakładowym 10 750 000 PLN wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! (dalej: Konkurs ) jest TAN VIET International

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Radia Plus Moc Przebojów, Moc Zabawy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Moc Przebojów- moc zabawy rozgrywanego na antenie Radia Plus zgodnie z art. 921 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget

Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Wyrwij się z nietoperzem na Sziget rozgrywanego na antenie Radia ESKA oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni. 1. Określenie Organizatora

Regulamin programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni. 1. Określenie Organizatora Regulamin programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni 1. Określenie Organizatora Organizatorem programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni ("Promocja"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału uczestników, zwanych dalej Uczestnikami w promocji Comperia Bonus 2, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

1. Określenie Organizatora

1. Określenie Organizatora Regulamin programu promocyjnego Testuj generator pary Philips przez 30 dni 1. Określenie Organizatora Organizatorem programu promocyjnego Testuj generator pary Philips przez 30 dni ("Promocja" lub "Program")

Bardziej szczegółowo

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Tiger budzik

Regulamin konkursu. Tiger budzik Regulamin konkursu Tiger budzik 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Konkurs konkurs pod nazwą TIGER BUDZIK prowadzony na zasadach określonych Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój styl!. I. Postanowienia ogólne.

Regulamin konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój styl!. I. Postanowienia ogólne. Regulamin konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój styl!. I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin niniejszy (zwany dalej Regulaminem) określa zasady konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój

Bardziej szczegółowo