REGULAMIN KONKURSU Lasting Impressions 3 (dalej: Regulamin )

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU Lasting Impressions 3 (dalej: Regulamin )"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU Lasting Impressions 3 (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Lasting Impressions 3 (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem Konkursu jest 4FRAME Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 4F S.K.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Górczewska 124 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział KRS: , REGON: , NIP: , o kapitale zakładowym zł i kapitale wpłaconym zł (dalej: Organizator ) 3. Konkurs trwa od dnia r. do dnia r. (ostatni dzień wysyłki nagród). 4. Sprzedaż promocyjna trwa od dnia r. do dnia r., możliwość zgłoszenia udziału w Konkursie zachodzi wyłącznie w dniach od r. do r. 5. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla Klientów Makro (dalej: Uczestnik ). Poprzez określenie Klient Makro rozumie się podmiot uprawniony do dokonywania zakupów na terenie obiektów handlowych Makro Cash and Carry Polska S.A. (dalej: Makro ) na cele związane z prowadzoną działalnością, nie będący konsumentem, którego dane osobowe umieszczone są na Karcie Klienta Makro. Poprzez kartę Klienta Makro rozumie się kartę uprawniającą do dokonywania zakupów na terenie Makro (dalej: Karta ). 6. Konkurs zostanie przeprowadzony na terenie obiektów handlowych Makro, których dokładna lista stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. 7. W Konkursie nie mogą brać udziału Posiadacze Kart: Pracownicy Makro, pracownicy Organizatora oraz pracownicy Procter & Gamble oraz członkowie ich najbliższych rodzin. 8. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, jak również znajdujące się pod opieką lub kuratelą. 9. Treść Regulaminu będzie udostępniona w okresie trwania Konkursu wszystkim jego potencjalnym uczestnikom w Dziale Obsługi Klienta w halach Makro oraz na stronie internetowej 10. W Konkursie mogą wziąć udział osoby spełniające wymogi określone w pkt. 5, które w dniach od r. do r. spełnią łącznie wszystkie poniższe warunki: a) dokonają jednorazowego zakupu (tj. ujawnionego na jednym dowodzie zakupu) przynajmniej dwóch produktów spośród marek: Lenor, Ariel, Fairy, Vizir, MrProper, Ambi Pur, Bonux (dalej: Produkty ). b) dokonają prawidłowego zgłoszenia udziału w Konkursie, w rozumieniu pkt. 11 Regulaminu, przy czym zgłoszenie musi nastąpić później niż moment zakupu Produktów; c) zachowają oryginał dowodu zakupu (paragon lub fakturę) Produktów (dalej: Dowód Zakupu ). 11. Prawidłowe zgłoszenie udziału w Konkursie odbywa się poprzez spełnienie poniższych warunków:

2 a) Wysłanie SMS-u (dalej: SMS Konkursowy ) na numer w treści wpisując odpowiedź na następujące pytanie: W jaki sposób dbasz o idealne wrażenie? (dalej: Odpowiedź ) b) Odpowiedź musi być poprzedzona prefiksem MAKRO, schemat SMS-u Konkursowego: MAKRO.Odpowiedź. W treści SMS-u Konkursowego Organizator dopuszcza użycie małych oraz wielkich liter. Nie dopuszcza się natomiast używania polskich znaków. Poszczególne słowa w treści SMS-u Konkursowego mogą być oddzielone spacją albo znakiem albo napisane łącznie. Ilość znaków w wiadomości SMS nie może przekraczać 160 znaków. c) Odpowiedzi zawierające treści sprzeczne z dobrymi obyczajami lub naruszające prawa osób trzecich nie będą uwzględniane w Konkursie. d) Zgłoszenia do Konkursu należy dokonać w terminie od godz. 00:00 dnia r. do godz. 23:59 dnia r. Data i godzina wysłania SMS-u Konkursowego nie może być datą i godziną wcześniejszą, niż data i godzina zakupu Produktu ujawniona na Dowodzie Zakupu. e) SMS-y powinny zostać wysłane za pośrednictwem telefonów komórkowych. W Konkursie nie biorą udziału komunikaty wysłane za pośrednictwem bramek oraz komunikatorów internetowych, a także stacjonarnych aparatów telefonicznych, w tym aparatów telefonicznych przeznaczonych do użytku publicznego. 12. Koszt przesłania SMS-u Konkursowego wynosi 0,50 zł netto + VAT (0,62 zł brutto) za każdy SMS. Opłata za jego wysłanie zostanie pobrana niezależnie od tego, czy zgłoszenie udziału w Konkursie będzie spełniać warunki określone w pkt Uczestnik może wielokrotnie wysyłać zgłoszenia udziału w Konkursie, jednakże każdorazowo musi spełnić wszystkie warunki Konkursu zawarte w Regulaminie. 14. Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody, ani do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za rzeczową część nagrody. 15. Nagrodami w Konkursie (dalej: Nagrody )są: a) Nagroda I rzędu: Mac Book PRO o wartości 6 284,07 zł wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 698 zł przeznaczoną na refundację podatku od Nagrody. Łączna wartość Nagrody I rzędu 6 982,07 zł. b) Nagroda II rzędu: ipad Air2 o wartości 2 399,73 zł wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 267 zł przeznaczoną na refundację podatku od Nagrody. Łączna wartość Nagrody II rzędu 2 666,73 zł. 16. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. W przypadku gdy laureatem Nagrody (dalej: Laureat ) będzie podmiot podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: Osoba prawna ), kwota dodatkowej nagrody pieniężnej zwiększy pulę nagrody, a Laureat będzie obowiązany doliczyć tę wartość do swoich przychodów. 17. Pula dostępnych nagród: 3 x Nagroda I rzędu 10 x Nagroda II rzędu

3 18. Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną Nagrodę. Na jedną Kartę może być przyznana tylko jedna Nagroda. Na jeden numer telefonu (z którego wysłany był SMS Konkursowy) może być przyznana tylko jedna Nagroda. 19. Ostateczne rozstrzygnięcie Konkursu zostanie dokonane do dnia r. przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora. 20. Kryterium przyznania Nagrody będzie swobodna ocena Komisji Konkursowej przysłanych Odpowiedzi, dokonana zgodnie z art Kodeksu Cywilnego, pozwalająca uznać je za najbardziej pomysłowe, oryginalne i nietuzinkowe, zgodnie z następującą procedurą: a) Do dnia roku Komisja Konkursowa dokona wyboru 13 najlepszych Odpowiedzi spośród wszystkich Odpowiedzi nadesłanych przez Uczestników w ciągu całego Konkursu. Autorzy najlepszych Odpowiedzi zostaną wpisani na Listę Laureatów z lokatami od 1 do 13. Laureatom z lokatą od 1 do 3 na Liście Laureatów przyznana zostanie Nagroda I rzędu, a Laureatom z lokatami od 4 do 13 przyznana zostanie Nagroda II rzędu. Dodatkowo zostaną wybrane 4 Odpowiedzi, których autorzy będą wpisani na Listę Rezerwową z lokatami od 1 do 4. b) W przypadku negatywnej weryfikacji (w rozumieniu pkt. 21 Regulaminu) któregokolwiek Laureata z Listy Laureatów zmienia się kolejność wpisania Laureatów na Liście Laureatów w ten sposób, że wszyscy Laureaci znajdujący się na Liście Laureatów z lokatą poniżej zweryfikowanego negatywnie Laureata, przesuwają się o jedną pozycję w górę na Liście Laureatów, a na wolne miejsca powstałe w wyniku tej zmiany przesuwają się kolejne osoby z Listy Rezerwowej. W przypadku braku na Liście Rezerwowej odpowiedniej ilości Odpowiedzi, których autorzy nie utracili prawa do odbioru Nagrody - Nagrody pozostaną do dyspozycji Organizatora. 21. Weryfikacja prawa do Nagrody będzie prowadzona w następujący sposób: a) W ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu Laureaci otrzymają w imieniu Organizatora wiadomość SMS (dalej: SMS Informujący ) na numer, z którego został wysłany SMS Konkursowy. W treści SMS-u Informującego Laureaci zostaną poinformowani o wygranej oraz poproszeni o wysłanie na adres e- mail: lub na numer fax u (22) , albo na adres Warszawa, ul. Górczewska 124 oświadczeń i danych, o których mowa w pkt. b) i c) poniżej. b) Laureaci, którzy otrzymają SMS Informujący winni przesłać Organizatorowi w sposób, o którym mowa w ppkt. a) powyżej - w ciągu 5 dni roboczych od dnia poinformowania Laureata o rozstrzygnięciu Konkursu tj. od dnia otrzymania SMS-a Informującego, skan lub kopię posiadanego Dowodu Zakupu. Wraz z przesłaniem skanu lub kopii Dowodu Zakupu, Laureat zobowiązany jest do przesłania podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych - 4FRAME Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 4F S.K.A. z siedzibą w Warszawie ( Warszawa, ul. Górczewska 124), zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.), dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu Lasting Impressions 3 zgodnie z Regulaminem Konkursu. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, jak również że mam prawo wglądu do swoich danych i ich poprawienia.

4 c) Treść oświadczenia, o którym mowa w pkt. b) będzie możliwa do pobrania ze strony d) Ponadto Laureat powinien przesłać w sposób, o którym mowa powyżej i w tym samym terminie swoje dane osobowe: nazwę przedsiębiorcy, adres przedsiębiorcy, imię i nazwisko osoby kontaktowej. Jeżeli Laureatem zostanie Osoba Prawna jest ona zobowiązana do przesłania również danych koniecznych do dokonania przelewu kwoty 698 zł w przypadku uzyskania prawa do Nagrody I rzędu, bądź kwoty 267 zł w przypadku uzyskania praw do Nagrody II rzędu, będącej równowartością kwoty podatku odpowiednio od Nagrody I rzędu bądź Nagrody II rzędu. e) Organizator zastrzega, że Laureatem zostanie osoba, która spełniła wszystkie warunki Regulaminu. f) Laureat Konkursu utraci prawo do otrzymania Nagrody, jeżeli: I. Nie potwierdzi posiadania Dowodu Zakupu, lub II. III. IV. Nie okaże skanu lub kopii Dowodu Zakupu lub zgody, o których mowa w pkt. 21 b, lub nie prześle swoich danych osobowych, o których mowa w pkt. 21 d, w terminach w nich określonych, lub Okazany Dowód Zakupu będzie nieoryginalny lub uszkodzony w sposób uniemożliwiający jego odczytanie, lub Okazany Dowód Zakupu nie będzie dotyczył zakupu Produktów, lub V. Okazany Dowód Zakupu (unikalny numer paragonu) będzie taki sam jak Dowód Zakupu okazany wcześniej przez innego Laureata, lub VI. Nie spełni kryteriów uczestnictwa opisanych w pkt. 5 g) Organizator ma prawo zażądać od Laureata przesłania do wglądu wszystkich Dowodów Zakupu, potwierdzających wszystkie zgłoszenia udziału w Konkursie. h) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przekazywanych przez Uczestnika danych, Organizator może zażądać dodatkowych wyjaśnień potwierdzających przekazywane dane, w tym okazania dokumentów potwierdzających przedstawiony przez Uczestnika stan faktyczny. 22. Wyniki Konkursu dostępne będą w siedzibie Organizatora w postaci Listy Laureatów zawierającej imię, pierwszą literę nazwiska/nazwy oraz siedzibę. 23. Wydanie nagród: Nagrody zostaną wydane najpóźniej do dnia r. jako przesyłki pocztowe lub kurierskie. W przypadku gdy Laureatem zostanie Osoba prawna, kwota będąca równowartością podatku od Nagród, zostanie przekazana przelewem na konto wskazane przez Laureata w sposób, o którym mowa w pkt. 21 d). 24. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia źle wypełnione lub przekazane po upływie terminu określonego w Regulaminie. 25. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata.

5 26. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane tylko w formie listu poleconego do dnia r. na adres Organizatora z dopiskiem Lasting Impressions Każda reklamacja powinna zawierać: nazwę przedsiębiorcy, adres przedsiębiorcy, imię, nazwisko osoby kontaktowej, numer telefonu z którego zostało wysłane zgłoszenie udziału w Konkursie, dokładny opis i powód reklamacji, a w tytule nazwę Konkursu tj. Lasting Impressions 3 oraz oświadczenie o następującej treści: Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez firmę 4FRAME Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 4F S.K.A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego związanego z Konkursem Lasting Impressions 3 zgodnie z Regulaminem Konkursu. Zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i wyrażam zgodę na jego treść. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia procedury reklamacyjnej, jak również że mam prawo wglądu do swoich danych i ich poprawienia. 28. Decyzja Komisji Konkursowej zostanie przesłana do Uczestnika Konkursu zgłaszającego reklamację w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Decyzja Komisji Konkursowej kończy postępowanie reklamacyjne. Po zakończeniu procedury reklamacyjnej Uczestnik może dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń bezpośrednio na drodze postępowania sądowego. 29. Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść Regulaminu, przebieg Konkursu, wydanie Nagród oraz rozpatrzenie ewentualnych reklamacji. 30. Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać w siedzibie Organizatora. 31. Administratorem danych osobowych zebranych podczas Konkursu jest w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.) 4FRAME Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 4F S.K.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Górczewska 124 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział KRS: , REGON: , NIP: Wyrażanie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora następuje w sposób opisany w pkt. 21 b) oraz w pkt. 27. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, w związku z wydaniem Nagród oraz w związku z przeprowadzeniem procedury reklamacyjnej. Podanie danych jest dobrowolne, Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania. 32. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają postanowienia Regulaminu. 33. Makro nie ponosi odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg promocji, wydanie Nagród oraz ewentualne reklamacje.

6 Załącznik nr 1 do Regulaminu - Hala nr 1, al. Jerozolimskie 184, Warszawa - Hala nr 2, ul. Długosza 80, Sosnowiec - Hala nr 3, ul. Kasprzaka 8, Łódź - Hala nr 4, ul. Wolności 50, Ząbki - Hala nr 5, ul. Tyniecka 3, Bielany Wrocławskie, Kobierzyce - Hala nr 6, ul. Jasnogórska 2, Kraków - Hala nr 7, Al. Solidarności 51, Poznań - Hala nr 9, ul. Hutnicza 8, Gdynia - Hala nr 10, ul. Południowa 8, Szczecin - Hala nr 11, ul. Chemiczna 5, Lublin - Hala nr 12, al. Korfantego 17, Zabrze - Hala nr 13, al. Jana Pawła II 123, Bydgoszcz - Hala nr 14, ul. Żorska 60, Rybnik - Hala nr 15, Al. Gen. Wł. Andersa 545, Bielsko-Biała - Hala nr 16, al. Jana Pawła II 92, Białystok - Hala nr 17, ul. Pukowca 25, Katowice - Hala nr 18, ul. Transportowców 15, Kielce - Hala nr 19, ul. Główna 6, Przejazdowo - Hala nr 20, ul. Jagiellońska 38/40, Częstochowa - Hala nr 21, ul. Partyzancka 84, Opole - Hala nr 22, al. Armii Krajowej 92, Rzeszów - Hala nr 23, ul. Lubelska 26, Olsztyn - Hala nr 24, ul. Gorzowska 2 (Spalony Las), Zielona Góra - Hala nr 25, ul. Wojska Polskiego 7, Kalisz - Hala nr 26, ul. Kolumbijska 1, Warszawa - Hala nr 27, ul. Marii Skłodowskiej Curie 105, Toruń - Hala nr 28, ul. Syrenki 1, Koszalin - Hala nr 29, ul. Rudzka 40, Rzgów - Hala nr 30, ul. Szczawieńska 1, Szczawno Zdrój - Hala nr 31, ul. Zakopiańska 70A, Kraków - Makro Punkt, ul. Tuchowska 76, Tarnów - Makro Punkt, ul. Spółdzielcza 8, Leszno - Makro Punkt, ul. J. Kilińskiego 26, Słupsk - Makro Punkt, ul. Wrocławska 8, Radom - Makro Punkt, ul. Ludźmierska 34B, Nowy Targ - Makro Punkt, ul. Jana Styki 3, Piła - Makro Punkt, ul. Małorolnych 5, Gorzów Wielkopolski - Makro Punkt, ul. Wincentego Pola 8, Jelenia Góra - Makro Punkt, ul. Kruszyńskiego 35, Włocławek - Makro Punkt, ul. Sienkiewicza 10, Kołobrzeg - Makro Punkt, ul. Henryka Sienkiewicza 145, Tarnobrzeg

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI DLA KLIENTÓW MAKRO CASH AND CARRY POLSKA S.A. Program Lojalnościowy Punktomania Schulte Ufer

REGULAMIN AKCJI DLA KLIENTÓW MAKRO CASH AND CARRY POLSKA S.A. Program Lojalnościowy Punktomania Schulte Ufer REGULAMIN AKCJI DLA KLIENTÓW MAKRO CASH AND CARRY POLSKA S.A. Program Lojalnościowy Punktomania Schulte Ufer 1. Organizatorem akcji jest MAKRO Cash and Carry Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Krakowska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI DLA KLIENTÓW MAKRO CASH AND CARRY POLSKA S.A. - aneks Program Lojalnościowy Punktomania Soul Villeroy&Boch Group

REGULAMIN AKCJI DLA KLIENTÓW MAKRO CASH AND CARRY POLSKA S.A. - aneks Program Lojalnościowy Punktomania Soul Villeroy&Boch Group REGULAMIN AKCJI DLA KLIENTÓW MAKRO CASH AND CARRY POLSKA S.A. - aneks Program Lojalnościowy Punktomania Soul Villeroy&Boch Group 1. Organizatorem akcji jest MAKRO Cash and Carry Polska S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI DLA KLIENTÓW MAKRO CASH AND CARRY POLSKA S.A. Back to school

REGULAMIN PROMOCJI DLA KLIENTÓW MAKRO CASH AND CARRY POLSKA S.A. Back to school REGULAMIN PROMOCJI DLA KLIENTÓW MAKRO CASH AND CARRY POLSKA S.A. Back to school 1. Organizatorem akcji jest firma MAKRO Cash and Carry Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Krakowska 61, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Francuskie wakacje z Carte d Or zwanym dalej Konkursem jest Advalue Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ROZWOJOWY KLUB MALUCHA

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ROZWOJOWY KLUB MALUCHA REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ROZWOJOWY KLUB MALUCHA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Programu Lojalnościowego pod nazwą Rozwojowy Klub Malucha (dalej zwanego Programem) jest Saatchi&Saatchi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ POCZUJ MOC ODŚWIEŻENIA

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ POCZUJ MOC ODŚWIEŻENIA REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ POCZUJ MOC ODŚWIEŻENIA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą POCZUJ MOC ODŚWIEŻENIA (zwany dalej Konkursem ), na terenie całej Polski, we wszystkich sklepach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA AQUAREA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA AQUAREA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA AQUAREA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin (dalej zwany: "Regulaminem") określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pomp ciepła Aquarea, marki Panasonic

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Olśniewający uśmiech z Colgate 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin konkursu Olśniewający uśmiech z Colgate 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin konkursu Olśniewający uśmiech z Colgate 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Olśniewający uśmiech z Colgate jest Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej 30,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały tu opisane. 1.1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje Regulamin konkursu Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Kuchnia lepiej wygląda w całości zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Jaki jest Twój przepis na miłość? - zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ. Bądź gotowy na nagrody!

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ. Bądź gotowy na nagrody! REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ Bądź gotowy na nagrody! POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Bądź gotowy na nagrody! ( Konkurs ), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sklepach sieci

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jaki z Ciebie Bródka?, zwanego dalej Konkursem, jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 100

Regulamin promocji 100 Regulamin promocji 100 Niniejszy regulamin promocji pod nazwą: 100 (zwanej dalej Promocją ) jest dokumentem zawierającym warunki uczestnictwa w Promocji. Inicjatorem i pomysłodawcą Promocji jest Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu smartdom Powiedz to wspak (dalej zwanego Konkursem jest M2.0 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Karwińskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN akcji promocyjnej Paliwo za komplet opon 1. Postanowienia ogólne 1. Akcja promocyjna Paliwo za komplet opon (zwana dalej Akcją ) stanowi przedsięwzięcie marketingowe Spółki działającej pod firmą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj

Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj 1. Nazwa loterii promocyjnej Loteria promocyjna nosi nazwę: Płać kartą i wygrywaj. 2. Nazwa podmiotu organizującego loterię promocyjną Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN akcji promocyjnej Cash back Tassimo na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów na kapsułki Tassimo (dalej Regulamin ) Definicje pojęć: Uczestnik Akcji:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Ostra promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-308,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo