Usługi heterogeniczne techniki integracji rozproszonych baz danych różnych producentów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Usługi heterogeniczne techniki integracji rozproszonych baz danych różnych producentów"

Transkrypt

1 XI Konferencja PLOUG Kościelisko Październik 2005 Usługi heterogeniczne techniki integracji rozproszonych baz danych różnych producentów Robert Wrembel Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Streszczenie System informatyczny jest jednym z ważniejszych komponentów architektury informatycznej firmy. Jego nieodzowną częścią składową jest baza danych. Praktyka pokazuje, że w obrębie tej samej firmy jest często wykorzystywanych wiele baz danych pochodzących od różnych producentów, z których każda przechowuje pewną część istotnych danych gromadzonych i przetwarzanych w firmie. Bazy pochodzące od różnych producentów (np. Oracle, IBM, Sybase, Microsoft zwykle posiadają różną funkcjonalność, wykorzystują różną reprezentację danych i dialekty języka SQL. W konsekwencji, zintegrowany dostęp do wszystkich baz danych w firmie jest utrudniony. Dostawcy oprogramowania systemów baz danych oferują różnego rodzaju programy/sterowniki umożliwiające dostęp do wielu różnych źródeł danych. W ramach niniejszego artykułu zostaną omówione dwa podstawowe typy takich programów, tj. gateway'e (bramki i sterowniki OLE DB/ODBC zilustrowane przykładem integracji: (1 czterech baz danych, tj. Oracle10g, Sybase Adaptive Server Anywhere, SQL Server 2000, IBM DB2, w architekturze "każda z każdą", (2 oprogramowania MS Access, (3 plików tekstowych i dbf. Informacja o autorze Robert Wrembel: por. referat "Porównanie wydajności hurtowni danych ROLAP i MOLAP w Oracle 10g".

2

3 Usługi heterogeniczne techniki integracji rozproszonych baz danych różnych producentów Wprowadzenie Praktyka budowy i użytkowania systemów informatycznych w przedsiębiorstwach i wszelkiego rodzaju instytucjach pokazuje, że nawet w ramach jednej instytucji wykorzystuje się różnego rodzaju systemy gromadzenia, przetwarzania i analizy danych. Systemy te są heterogeniczne, co oznacza, że: posiadają różną funkcjonalność, np. funkcjonalność zapewnianą przez profesjonalne systemy zarządzania bazami danych (m.in. Oracle9i/10g, SQL Server2000, IBM DB2, Sybase Adaptive Server Enterprise, funkcjonalność oferowaną przez systemy typu Access, dbase, FoxPro, itp., czy arkusze kalkulacyjne, bądź edytory tekstu; posiadają różne modele danych, np. relacyjne, relacyjno-obiektowe, obiektowe, semistrukturalne; wykorzystują różne technologie i języki implementacyjne (np. C++, Java, Cobol. Dodatkowo, poszczególne systemy są geograficznie rozproszone. Rozproszenie źródeł danych i ich heterogeniczność powodują, że dostęp do całego zbioru informacji, widzianego w sposób spójny, jest trudny i czasochłonny. Ważnym wymaganiem systemów informatycznych jest dostęp do informacji pochodzących zarówno z heterogenicznych baz danych, jak i ze źródeł innych niż bazy danych, np. arkusze kalkulacyjne, dokumenty tekstowe, pliki HTML, SGML, czy XML. Dostawcy oprogramowania systemów baz danych oferują dwa podstawowe moduły programowe umożliwiające dostęp do wielu różnych źródeł danych, tj. bramki (ang. gateway i sterowniki OLEDB/ODBC/JDBC Bramki Głównym problemem w zintegrowanym dostępie do źródeł danych jest ich heterogeniczność. Nawet jeśli źródła są bazami danych, to bardzo często są to bazy danych pochodzące od różnych producentów, a co za tym idzie, posiadające różną funkcjonalność, reprezentację danych i dialekt języka SQL. Z tego względu, dostęp z jednej bazy danych do innej musi być realizowany za pomocą dedykowanego oprogramowania dla tych baz. Oprogramowanie to nosi nazwę bramki (ang. gateway. Jego zadaniem jest: transformacja typów danych pomiędzy bazami danych, transformacja dialektów języka SQL; zapewnienie transakcyjnego dostępu do baz danych Sterowniki ODBC i OLE DB ODBC (ang. Open Database Connectivity jest standardem definiującym metody dostępu do baz danych, bez względu na technologię implementacyjną tych baz danych. Ujednolicone metody dostępu są implementowane w warstwie pośredniej pomiędzy aplikacją, a bazą danych. Warstwa ta nosi nazwę sterownika ODBC (ang. ODBC driver. Implementacyjnie, sterownik ODBC stanowi interfejs programistyczny API, czyli zbiór procedur i funkcji realizujących obsługę danych o funkcjonalności języka SQL. Wykorzystanie sterownika ODBC jest możliwe jedynie wówczas, gdy i aplikacja i baza danych wspierają wywołania API tego sterownika. OLE DB (ang. Object Linking and Embedding DataBase stanowi API, opracowane przez Microsoft, umożliwiające dostęp do różnych źródeł danych. W ramach tego API możliwa jest zarówno obsługa danych o funkcjonalności języka SQL, w standardzie ODBC, jak i innych źródeł danych nie posiadających funkcjonalności baz danych.

4 330 Robert Wrembel 1.3. Produkty komercyjne Wiodący producenci systemów baz danych dostarczają gateway e do wszystkich najważniejszych systemów. Przykładowo: Oracle dostarcza oprogramowanie o nazwie Transparent Gateways. Jego zadaniem jest zapewnienie dostępu i wymiany danych z większością komercyjnych systemów relacyjnych, m.in. IBM, Sybase, Microsoft. Sybase dostarcza oprogramowanie o nazwie EnterpriseConnect Data Access umożliwiające dostęp do baz danych Microsoft SQL Server, IBM DB2, Oracle i Informix (teraz IBM. Dodatkowo, Warehouse Studio udostępnia pakiet Power Stage wspierający automatyzację procesów ekstrakcji, transformacji i oczyszczania danych pochodzących z różnych źródeł. Oprogramowanie firmy Ingres o nazwie Enterprise Access umożliwia aplikacjom systemu Ingres dostęp do danych składowanych w innych relacyjnych (m.in. Sybase, Microsoft SQL Server, CA-Datacom, Oracle, Informix, CA-IDMS, DB2, Rdb, Allbase SQL i nie relacyjnych bazach danych (m.in. IMS, VSAM, CICS/VSAM, RMS. Oprogramowanie IBM DataJoiner, umożliwiające wczytywanie i transformowanie danych do formatu bazy DB2 ze źródeł relacyjnych i nie relacyjnych. Data Propagator Relational przy współpracy z Data Joiner pozwala na synchroniczne i asynchroniczne replikowanie danych pomiędzy bazami danych m.in. następujących producentów: Oracle, Sybase, Microsoft, Informix Testowa architektura integracyjna W ramach zrealizowanego projektu integracyjnego połączono: bazy danych czterech różnych producentów, tj. Oracle9i/10g, MS SQL Server, IBM DB2, Sybase Adaptive Server Anywhere (ASA; pliki tekstowe i dbf z wyżej wspomnianymi bazami danych. W celach testowych wykorzystano architekturę integracyjną przedstawioną na rysunku 1. Dostęp z bazy Oracle do SQL Server został zrealizowany z wykorzystaniem bramki, natomiast dostęp z SQL Server do Oracle został zrealizowany z wykorzystaniem sterownika OLE DB. Pozostałe komponenty systemu połączono za pomocą sterowników ODBC.

5 Usługi heterogeniczne techniki integracji rozproszonych baz danych różnych producentów 331 FEDERATED SERVERS MS SQL, ORACLE, SYBASE, ODBC DB2 INFORMATION INTEGRATOR Sybase ASA DB2 ORACLE TRANSPARENT GATEWAY FOR MSSQL ORACLE ODBC HETEROGENOUS SERVICES External Table REMOTE SERVERS (ORAODBC, MSSODBC, DB2ODBC, ODBC MSSQL Linked Server OLEDB ODBC Linked Server MS JET *.DBF *.TXT Rys. 1. Testowa architektura integracyjna 2. Integracja Oracle10g i SQL Server2000 Sposób wykorzystania bramek zostanie zilustrowany na przykładzie baz Oracle9i/10g i SQL Server Architektura integracyjna Podstawową architekturę integracyjną umożliwiającą obustronny dostęp pomiędzy bazami danych Oracle9i/10g i SQL Server2000 przedstawiono na rysunku 2. Komunikacja z bazy danych Oracle do SQL Server jest realizowana za pomocą oprogramowania gateway (Oracle Transparent Gateway for Microsoft SQL Server. Oprogramowanie to jest instalowane na tym komputerze na którym działa SQL Server. Drugim koniecznym komponentem instalowanym na tym komputerze jest oprogramowanie sieciowe Oracle (zwane Net8 lub Net Services, w zależności od wersji systemu. Poszczególne kroki komunikacji Oracle SQL Server są następujące:

6 332 Robert Wrembel 1. Wysłanie z bazy Oracle żądania dostępu do bazy SQL Server reprezentowanej usługą sieciową. 2. Odbiór żądania przez proces nasłuchu (listener znajdujący się na komputerze z bazą SQL Server. 3. Uruchomienie agenta (oprogramowania gateway przez proces nasłuchu. 4. Translacja polecenia SQL przez agenta i wysłanie go do bazy SQL Server. 5. Wykonanie polecenia przez SQL Server. 6. Przekazanie wyników do agenta. 7. Translacja wyników przez agenta. 8. Przesłanie wyników do bazy Oracle. Komunikacja z bazy danych SQL Server do Oracle jest realizowana z wykorzystaniem sterownika OLE DB po stronie SQL Server i procesu nasłuchu, po stronie Oracle (por. [NSRefG, NSAdmG, WrBę03]. Rys. 2. Architektura integracyjna baz danych Oracle i SQL Server Poszczególne kroki komunikacji SQL Server Oracle są następujące: 1. Wysłanie z bazy SQL Server żądania dostępu do obiektu serwera łączonego (ang. linked server. 2. Przekazanie żądania (po jego translacji przez sterownik OLE DB do bazy Oracle reprezentowanej usługą sieciową. 3. Odbiór żądania przez proces nasłuchu działający na komputerze z bazą Oracle. 4. Wykonanie polecenia przez Oracle. 5. Przekazanie wyników do SQL Server za pośrednictwem sterownika OLE BD Instalowanie oprogramowania gateway Oprogramowanie gateway do bazy SQL Server znajduje się na płycie instalacyjnej systemu Oracle9i/10g. Standardowo nie jest ono instalowane. Wskazanie gateway'a dla odpowiedniego systemu jest możliwe w jednym z kroków instalacji oprogramowania systemu zarządzania bazą

7 Usługi heterogeniczne techniki integracji rozproszonych baz danych różnych producentów 333 danych Oracle (por. rysunek 3. Oprogramowanie gateway należy zainstalować na komputerze, na którym działa SQL Server. Rys. 3. Okno wyboru oprogramowania gateway dla dostępnych systemów baz danych Po zainstalowaniu gateway'a do SQL Server, w katalogu %ORACLE_HOME% pojawia się podkatalog tg4msql z podkatalogami admin, bin, doc, trace Konfigurowanie dostępu z Oracle do SQL Server W celu skonfigurowania dostępu z bazy Oracle do SQL Server należy: 1. Skonfigurować proces nasłuchu Oracle po stronie SQL Server (plik listener.ora. 2. Skonfigurować proces agenta (gateway Oracle po stronie SQL Server (plik inittg4msql.ora. 3. Zdefiniować usługę sieciową po stronie bazy Oracle, realizującą dostęp do SQL Server (plik tnsnames.ora Kofigurowanie procesu nasłuchu po stronie SQL Server Konfigurowanie procesu nasłuchu po stronie SQL Server polega na określeniu parametrów tego procesu, w pliku %ORACLE_HOME%\network\admin\listener.ora. Przykładową zawartość takiego pliku przedstawiono poniżej. GATEWAYLIS = (ADDRESS_LIST = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP(HOST = dcs-robcio(port = 1529 (ADDRESS=(PROTOCOL=ipc(KEY=PNPKEY SID_LIST_GATEWAYLIS =

8 334 Robert Wrembel (SID_LIST = (SID_DESC = (SID_NAME = DCS-ROBCIO (ORACLE_HOME = C:\oracle\product\10.1.0\db_1 (PROGRAM = tg4msql CONNECT_TIMEOUT_GATEWAYLIS = 0 Omówienie wszystkich powyższych parametrów znacznie wykracza poza zakres niniejszego artykułu. Pełen ich opis Czytelnik znajdzie w [NSRefG, NSAdmG, WrBę03]. Proces nasłuchowy nazywa się GATEWAYLIS. Parametr PORT określa port komunikacji z procesem nasłuchu. Parametr SID_NAME określa nazwę instancji SQL Server. Nazwa instancji jest określana w momencie instalowania SQL Server. ORACLE_HOME wskazuje katalog domowy systemu Oracle, w którym znajduje się również oprogramowanie gateway. PROGRAM wskazuje na plik wykonywalny uruchamiający oprogramowanie agenta (gateway. W przypadku dostępu do SQL Server, agent jest uruchamiany programem tg4msql.exe Konfigurowanie agenta po stronie SQL Server W celu skonfigurowania procesu agenta (gateway po stronie SQL Server należy w katalogu %ORACLE_HOME\tg4msql\admin\ umieścić plik parametrów agenta. Wzorcowy plik znajduje się w tym katalogu i ma nazwę inittg4msql.ora. Korzystając z pliku wzorcowego należy utworzyć plik o nazwie init<instancja SQL Server>.ora. Zawartość przykładowego pliku dla instancji SQL Server o nazwie DCS-ROBCIO przedstawiono poniżej. HS_FDS_CONNECT_INFO=DCS-ROBCIO.Northwind HS_FDS_TRACE_LEVEL=OFF HS_FDS_RECOVERY_ACCOUNT=RECOVER HS_FDS_RECOVERY_PWD=RECOVER Najważniejszym parametrem jest HS_FDS_CONNECT_INFO. Wskazuje on parametry połączenia do instancji SQL Server. W powyższym przykładzie DCS-ROBCIO jest nazwą tej instancji, a Northwind jest nazwą bazy danych w ramach wskazanej instancji Zdefiniowanie usługi sieciowej dla SQL Server po stronie bazy Oracle System Oracle w standardowej konfiguracji wykorzystuje plik zawierający zbiór usług sieciowych umożliwiających dołączanie się do różnych baz danych (por. [NSRefG, NSAdmG, Wr- Bę03]. Połączenie z bazy Oracle do SQL Server będzie możliwe tylko wtedy, gdy w pliku tym znajdzie się odpowiednia usługa. Plik opisujący zbiór usług sieciowych ma nazwę tnsnames.ora i znajduje się w katalogu %ORACLE_HOME%\network\admin\. Przykładowy fragment pliku przedstawiono poniżej. DCS-ROBCIO = (DESCRIPTION = (ADDRESS_LIST = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP(HOST = dcs-robcio(port = 1529 (CONNECT_DATA = (SERVICE_NAME = DCS-ROBCIO (SERVER = DEDICATED (HS=OK

9 Usługi heterogeniczne techniki integracji rozproszonych baz danych różnych producentów 335 Znaczenie najważniejszych parametrów jest następujące. PROTOCOL, HOST, PORT, oznaczają odpowiednio protokół komunikacyjny, nazwę komputera, na którym działa proces nasłuchu (GA- TEWAYLIS w naszym przykładzie i port komunikacyjny z procesem nasłuchu. SERVICE_NAME wskazuje nazwę instancji SQL Server. Wartość tego parametru musi być identyczna z wartością SID_NAME zdefiniowaną w pliku listener.ora (por. punkt Realizowanie dostępu z Oracle do SQL Server Dostęp do bazy danych SQL Server z bazy Oracle jest możliwy wyłącznie z wykorzystaniem łączników bazy danych (ang. database links [OraSQL, WrBę03]. Obiekt typu łącznik w swej definicji zawiera nazwę usługi sieciowej realizującej dostęp do innej bazy danych. Może również zawierać nazwę i hasło użytkownika w innej bazie danych. Poniższe dwa polecenia tworzą łączniki odpowiednio o nazwach dbl_1_mssql i dbl_2_mssql. Pierwszy z nich w swej definicji zawiera tylko nazwę usługi sieciowej (using 'DCS-ROBCIO', pod którą jest dostępny SQL Server. W tym przypadku w bazie SQL Server musi istnieć użytkownik identyczny co do nazwy i hasła z użytkownikiem, który wykorzystuje łącznik. Drugi łącznik zawiera dodatkowo jawnie wskazanego użytkownika bazy SQL Server i jego hasło. Użytkownikiem tym jest scott z hasłem tiger. create database link dbl_1_mssql using 'DCS-ROBCIO'; create database link dbl_2_mssql connect to scott identified by tiger using 'DCS-ROBCIO'; Po utworzeniu łącznika dostęp do konkretnej tabeli w schemacie użytkownika jest realizowany za pomocą poleceń select, insert, update, delete bazy Oracle. Poniżej przedstawiono przykładowe polecenie odczytujące dane z tabeli test znajdującej się w bazie SQL Server, w schemacie użytkownika scott. select * from 2.4. Konfigurowanie dostępu z SQL Server do Oracle W celu skonfigurowania dostępu z bazy SQL Server do Oracle należy: 1. Zdefiniować usługę sieciową po stronie bazy SQL Server, realizującą dostęp do Oracle (plik tnsnames.ora. 2. Zdefiniować serwer łączony w SQL Server wykorzystujący usługę sieciową z pliku tnsnames.ora Zdefiniowanie usługi sieciowej Oracle po stronie bazy SQL Server Podobnie, jak omówiono w punkcie 2.3.3, po stronie bazy SQL Server należy zdefiniować usługę sieciową wskazującą na odpowiednią bazę Oracle. Usługę tę definiuje się w pliku %ORAC- LE_HOME%\network\admin\tnsnames.ora. Przykładową definicję usługi LAB10G przedstawiono poniżej. Umożliwia ona łączenie z komputerem dcs-zk, na którym pracuje baza danych LAB10G. LAB10G = (DESCRIPTION = (ADDRESS_LIST = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP(HOST = dcs-zk(port = 1529 (CONNECT_DATA = (SERVICE_NAME = LAB10G

10 336 Robert Wrembel (SERVER = DEDICATED (HS=OK Zdefiniowanie serwera łączonego w SQL Server W celu zrealizowania dostępu z SQL Server do Oracle, należy w bazie SQL Server utworzyć tzw. serwer łączony (ang. linked server. Można to wykonać na dwa sposoby. Pierwszy z nich polega na wywołaniu odpowiednich procedur systemowych, a drugi polega na wykorzystaniu kreatora serwera łączonego z wykorzystaniem pakietu MS Enterprise Manager. Poniżej przedstawiono przykłady wywołania procedur systemowych umożliwiające zdefiniowanie serwera łączonego. Procedura sp_addlinkedserver tworzy serwer łączony nadając mu nazwę LAB10G (pierwszy argument. Drugim argumentem jest rodzaj produktu, do którego odwołuje się serwer łączony. W naszym przykładzie jest to Oracle; jest to predefiniowana nazwa. Trzeci argument wskazuje na właściwy sterownik OLE DB (ang. OLE DB provider umożliwiający dostęp do bazy Oracle. W tym przypadku sterownik nazywa się MSDAORA; jest to predefiniowana nazwa. Czwartym argumentem jest nazwa usługi sieciowej umożliwiającej dostęp do bazy Oracle. Nazwa ta jest zdefiniowana w pliku tnsnames.ora po stronie SQL Server. Procedura sp_addlinkedsrvlogin umożliwia odwzorowanie użytkownika SQL Server w odpowiadającego mu użytkownika bazy Oracle. Pierwszym argumentem jej wywołania jest nazwa serwera łączonego, utworzona procedurą sp_addlinkedserver. Drugi argument, tj. false określa, że kolejne argumenty reprezentują odwzorowanie użytkowników obu systemów. W tym przypadku użytkownik sa, tj. bazy SQL Server, ma swój odpowiednik w bazie Oracle w postaci użytkownika scott z hasłem tiger. sp_addlinkedserver 'LAB10G', 'Oracle', 'MSDAORA', 'LAB10G' sp_addlinkedsrvlogin 'LAB10G', false, 'sa', 'scott', 'tiger' Drugi sposób definiowania serwera łączonego wykorzystuje narzędzie graficzne MS Enterprise Manager. Nowy serwer łączony definiuje się zaznaczając w nawigatorze obiektów węzeł Linked Servers, a następnie z menu podręcznego wybierając opcję New Linked Server (por. rysunek 4. Po jej wybraniu pojawi się okno umożliwiające określenie własności serwera łączonego (por. rys. 5 i odwzorowanie użytkowników (por. rys. 6.

11 Usługi heterogeniczne techniki integracji rozproszonych baz danych różnych producentów 337 Rys. 4. Definiowanie serwera łączonego z poziomu MS Enterprise Manager Rys. 5. Definiowanie własności serwera łączonego

12 338 Robert Wrembel Rys. 6. Definiowanie odwzorowania użytkowników Realizowanie dostępu z SQL Server do Oracle Dostęp do bazy danych Oracle z bazy SQL Server jest możliwy za pomocą zdefiniowanego wcześniej serwera łączonego. Przykładowo, poniższe zapytanie odczytuje dane za tabeli PRA- COWNICY znajdującej się w schemacie użytkownika SCOTT. LAB10G jest nazwą serwera łączonego. select * from LAB10G..SCOTT.PRACOWNICY 3. Integracja Oracle9i/10g ze źródłami pseudo-bazodanowymi Integracja Oracle ze źródłami danych, które nie są w pełni funkcjonalnymi bazami danych, np. dbase, czy Access jest możliwa z wykorzystaniem sterowników ODBC. Źródła te muszą być widoczne w postaci plików tego samego systemu plików na którym działa system Oracle Konfigurowanie środowiska dostępu z Oracle do plików dbase W celu skonfigurowania dostępu z bazy Oracle do danych zapisanych w plikach systemu dbase należy: 1. Zainstalować sterowniki ODBC po stronie bazy danych Oracle. 2. Zdefiniować źródło danych ODBC wskazujące na katalog zawierający pliki dbase. 3. Zdefiniować usługę sieciową po stronie bazy Oracle, realizującą dostęp do plików dbase (plik tnsnames.ora. 4. Skonfigurować proces nasłuchu Oracle realizujący dostęp do agenta usług heterogenicznych Oracle. 5. Skonfigurować agenta usług heterogenicznych. 6. Utworzyć łącznik bazy danych z wykorzystaniem zdefiniowanej w kroku 3 nazwy usługi sieciowej.

13 Usługi heterogeniczne techniki integracji rozproszonych baz danych różnych producentów Instalowanie sterowników ODBC dla Oracle Sterowniki ODBC znajdują się na płycie instalacyjnej systemu Oracle. W procesie instalacji należy zaznaczyć odpowiednie komponenty, jak pokazano na rysunku 7. Rys. 7. Instalowanie sterowników ODBC i OLE DB dla bazy danych Oracle Definiowanie źródła danych ODBC W celu zrealizowania dostępu do danych składowanych w plikach dbase należy zdefiniować źródło danych ODBC, wskazujące na katalog, w którym takie pliki się znajdują. Wykorzystuje się do tego celu aplikację Źródła danych ODBC, dostępną w Panel sterowania Narzędzia administracyjne. W zakładce System DSN należy nacisnąć przycisk Add. Pojawi się wówczas okno umożliwiające wybór odpowiedniego sterownika (por. rysunek 8. Należy wybrać Driver do Microsoft dbase i nacisnąć Zakończ. Spowoduje to pojawienie się okna parametrów źródła danych ODBC (por. rysunek 9. Należy w nim określić nazwę źródła danych, wersję systemu dbase i katalog, w którym znajdują się pliki dbase.

14 340 Robert Wrembel Rys. 8. Wybór sterownika Rys. 9. Konfigurowanie źródła danych ODBC dla plików dbase Definiowanie usługi sieciowej Usługę sieciową Oracle wskazującą na pliki dbase definiuje się w pliku %ORAC- LE_HOME%\network\admin\tnsnames.ora. Przykładowa definicja usługi o nazwie DBA- SE została przedstawiona poniżej. Parametr SID=DBASE jest umowną nazwą, do której odwołamy się w parametrach procesu nasłuchu. DBASE= (DESCRIPTION= (ADDRESS=(PROTOCOL=tcp(HOST=dcs-robcio(PORT=1521 (CONNECT_DATA=(SID=DBASE (HS=OK Konfigurowanie procesu nasłuchu Proces nasłuchu bazy danych Oracle konfiguruje się w pliku %ORAC- LE_HOME%\network\admin\listener.ora. Przykładowe parametry nasłuchu dla zdefiniowanej usługi o nazwie DBASE przedstawiono poniżej. Wartość parametru SID_NAME musi być identyczna z wartością SID zdefiniowaną w tnsnames.ora (czyli DBASE w naszym przy-

15 Usługi heterogeniczne techniki integracji rozproszonych baz danych różnych producentów 341 kładzie. Parametr PROGRM=hsodbc wksazuje na agenta (program hsodbc.exe realizującego dostęp do źródła danych ODBC, wskazanego w pliku parametrów konfiguracyjnych tego agenta. SID_LIST_LISTENER = (SID_LIST = (SID_DESC = (SID_NAME = DBASE (ORACLE_HOME = C:\oracle\product\10.1.0\db_1 (PROGRAM = hsodbc Konfigurowanie agenta usług heterogenicznych Plik parametrów konfiguracyjnych agenta usług heterogenicznych (hsodbc znajduje się w katalogu %ORACLE_HOME%\hs\admin. Standardowo, po zainstalowaniu sterowników ODBC znajduje się tam przykładowy plik konfiguracyjny o nazwie inithsodbc.ora. Każde źródło danych, do którego ma być realizowany dostęp musi mieć swój plik konfiguracyjny o nazwie init<nazwa źródła danych>.ora. Przy czym nazwa źródła danych jest określana wartością parametru SID_NAME pliku listener.ora. W naszym przykładzie plik konfiguracyjny będzie miał nazwę initdbase.ora. Jego zawartość przedstawiono poniżej. HS_FDS_CONNECT_INFO = rw_dbase_odbc HS_FDS_TRACE_LEVEL = on Parametr HS_FDS_CONNECT_INFO wskazuje na źródło danych ODBC, zdefiniowane w sposób omówiony w punkcie Realizowanie dostępu z Oracle do plików dbase W celu zrealizowania dostępu z bazy danych Oracle do danych przechowywanych w plikach dbase należy zdefiniować łącznik bazy danych, a następnie odwołać się do konkretnego pliku posługując się nazwą tego pliku i zdefiniowanym łącznikiem. Przykładowo, pierwsze z poniższych poleceń definiuje łącznik o nazwie link_dbase wskazujący na usługę DBASE (w pliku tnsnames.ora. Drugie polecenie umożliwia odczyt danych z pliku o nazwie dane1.dbf. create database link link_dbase using 'DBASE'; select * from Należy zwrócić uwagę, że opisany sposób dostępu umożliwia odczyt i zapis wszystkich plików w formacie dbase znajdujących się w katalogu wskazanym w definicji źródła danych ODBC. Kolejną ważną cechą omawianej technologii integracyjnej jest brak obsługi przetwarzania transakcyjnego Konfigurowanie środowiska dostępu z Oracle do bazy MS Access Procedura konfiguracyjna środowiska dostępu z bazy danych Oracle do bazy MS Access jest podobna do procedury opisanej w punkcie 3.1. Polega ona na: 1. Zainstalowaniu sterowników ODBC po stronie bazy danych Oracle. 2. Zdefiniowaniu źródła danych ODBC wskazujące na konkretny plik bazy Access. 3. Zdefiniowaniu usługi sieciowej po stronie bazy Oracle. 4. Skonfigurowaniu procesu nasłuchu Oracle. 5. Skonfigurowaniu agenta usług heterogenicznych. 6. Utworzeniu łącznika bazy danych.

16 342 Robert Wrembel Instalowanie sterowników ODBC omówiono w punkcie Definiowanie źródła danych ODBC przebiega podobnie, jak opisano w punkcie Jedyną różnicą jest konieczność wskazania konkretnego pliku Access, który będzie skojarzony ze źródłem. W konsekwencji, wszystkie tabele we wskazanym pliku będą mogły być adresowane poleceniami SQL. Przykładowe parametry źródła danych ODBC, o nazwie rw_access_odbc przedstawiono na rysunku 10. Przycisk Baza danych - Wybierz umożliwia wskazanie pliku Access. Rys. 10. Konfigurowanie źródła danych ODBC dla pliku Access Przykładowy wpis do pliku tnsnames.ora definiujący usługę sieciową o nazwie ACCESS przedstawiono poniżej. ACCESS= (DESCRIPTION= (ADDRESS=(PROTOCOL=tcp(HOST=dcs-robcio(PORT=1521 (CONNECT_DATA=(SID=ACCESS (HS=OK Przykładowy wpis do pliku listener.ora dla usługi o nazwie ACCESS przedstawiono poniżej. Należy zwrócić uwagę, aby wartości parametrów SID i SID_NAME były identyczne w obu plikach. SID_LIST_LISTENER = (SID_LIST = (SID_DESC = (SID_NAME = ACCESS (ORACLE_HOME = C:\oracle\product\10.1.0\db_1 (PROGRAM = hsodbc Przykładowy wpis do pliku parametrów agenta (hsodbc initaccess.ora przedstawiono poniżej. Parametr HS_FDS_CONNECT_INFO wskazuje na źródło danych ODBC skojarzone z plikiem Access. HS_FDS_CONNECT_INFO = rw_access_odbc HS_FDS_TRACE_LEVEL = on

17 Usługi heterogeniczne techniki integracji rozproszonych baz danych różnych producentów 343 Dostęp do tabel składowanych w pliku Access realizuje się za pomocą łącznika bazy danych, podobnie jak dla plików dbase. Poniżej zdefinowano przykładowy łącznik link_access wykorzystujący usługę ACCESS (plik tnsnames.ora, która z kolei poprzez proces nasłuchu i agenta realizuje dostęp do źródła danych ODBC o nazwie rw_access_odbc. create database link link_access using 'ACCESS'; 4. Integracja Oracle i IBM DB2 Dostęp pomiędzy bazą Oracle a DB2 zrealizowano w obu kierunkach z wykorzystaniem sterowników ODBC, jak pokazano na rysunku Połączenie Oracle DB2 Z bazy danych Oracle do DB2 dostęp będzie możliwy po zainstalowaniu na komputerze klienta dedykowanego sterownika dla DB2. Sterownik taki znajduje się na płycie instalacyjnej DB2 (por. rys. 11. Rys. 11. Instalacja sterownika ODBC dla DB2 Dalsza procedura konfiguracyjna przypomina tę opisaną w punkcie 3.2 i wymaga ona wykonania następujących czynności: 1. Skonfigurowanie źródła danych ODBC (por. rys. 12.

18 344 Robert Wrembel Rys. 12. Wybór sterownika dla źródła danych ODBC dla DB2 2. Określenie parametrów dostępu do bazy DB2 za pomocą sterownika ODBC. Niezbędnymi parametrami są: nazwa źródła danych, nazwa użytkownika bazy DB2 i jego hasło, nazwa docelowej bazy danych DB2, pełna nazwa (adres komputera z bazą docelową, numer portu komunikacyjnego z serwerem DB2 (domyślnie Skonfigurowanie usługi sieciowej Oracle. W tym celu należy umieścić odpowiednie wpisy w plikach tnsnames.ora, listener.ora i initdb2.ora, analogicznie jak dla opisanego dostępu do SQL Servera. Przykładowe wpisy te przedstawiono poniżej. Wpis w pliku initdb2.ora: HS_FDS_CONNECT_INFO = DB2 Wpis w pliku listener.ora: (SID_DESC = (SID_NAME = db2 (ORACLE_HOME = d:\oracle\ora92 (PROGRAM = hsodbc Wpis w pliku tnsnames.ora: DB2 = (DESCRIPTION = (ADDRESS_LIST = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP(HOST = lab234-d(port = 1521 (CONNECT_DATA = (SERVICE_NAME = DB2 (HS = OK Podobnie, jak w przypadku SQL Server, z poziomu bazy danych Oracle do bazy DB2 odwołuje się za pomocą łącznika bazy danych.

19 Usługi heterogeniczne techniki integracji rozproszonych baz danych różnych producentów Połączenie DB2 Oracle Dostęp z DB2 do Oracle został zrealizowany za pomocą sterownika ODBC. W tym celu, na komputerze z serwerem DB2 zainstalowano dedykowany sterownik ODBC dla Oracle i skonfigurowano go w sposób podobny do omówionych wyżej. Dalsza procedura konfiguracyjna wymaga wykonania poniższych czynności. 1. Zdefiniowanie tzw. opakowania (ang. wrapper do bazy danych Oracle. W tym celu należy wykorzystać oprogramowanie zarządzające DB2, zwane centrum sterowania (por. rys. 13. Opakowanie jest specyficznym mechanizmem realizującym dostęp do innych źródeł danych (m.in. baz danych, plików tekstowych i dbf. Opakowanie definiuje się z wykorzystaniem albo interfejsu graficznego (por. rys.14 albo za pomocą polecenia SQL. Definiując opakowanie należy określić typ źródła danych i jego nazwę. Rys. 13. Centrum sterowania DB2

20 346 Robert Wrembel Rys. 14. Własności opakowania 2. Utworzenie tzw. definicji serwera, reprezentującego bazę Oracle w DB2. Wykorzystuje się do tego wspomniane już centrum sterowania. Okno definicji serwera pokazano na rys.15. Przycisk Wykryj umożliwia automatyczne wykrycie dostępnych zdalnych baz danych. Rys. 15. Definiowanie serwera 3. Odwzorowanie użytkownika bazy DB2 w użytkownika bazy Oracle. CREATE USER MAPPING FOR "USER" SERVER "SRV_ORA" OPTIONS ( ADD REMOTE_AUTHID 'USER_ORA', ADD REMOTE_PASSWORD 'TEST' ; 4. Utworzenie tzw. pseudonimu, reprezentującego w bazie DB2 obiekt (tabelę lub perspektywę w zdalnej bazie danych. Przykładowe okno kreatora pseudonimów przedstawiono na rysunku 16.

21 Usługi heterogeniczne techniki integracji rozproszonych baz danych różnych producentów 347 Rys. 16. Definiowanie pseudonimu 5. Dostęp do zdalnej tabeli z poziomu SQL za pomocą odwołania do utworzonego pseudonimu (np. select * from pseudonim. 5. Integracja Oracle i Sybase Adaptive Server Anywhere Dostęp pomiędzy bazą Oracle a ASA zrealizowano w obu kierunkach z wykorzystaniem sterowników ODBC, jak pokazano na rysunku Połączenie Oracle - ASA Z bazy danych Oracle do ASA dostęp będzie możliwy po zainstalowaniu na komputerze klienta dedykowanego sterownika dla ASA. Sterownik taki znajduje się na płycie instalacyjnej ASA (por. rys. 17. Rys. 17. Instalacja sterownika ODBC dla ASA Dalsza procedura konfiguracyjna przypomina tę opisaną w punkcie 3.2 i 4.1 i wymaga ona wykonania następujących czynności: 1. Skonfigurowanie źródła danych ODBC (por. rys. 18.

22 348 Robert Wrembel Rys. 18. Wybór sterownika dla źródła danych ODBC dla ASA 2. Określenie parametrów dostępu do bazy ASA za pomocą sterownika ODBC. Niezbędnymi parametrami są: nazwa źródła danych, nazwa użytkownika bazy ASA i jego hasło, nazwa docelowej bazy danych ASA, sieciowy protokół komunikacyjny (domyślnie TCP/IP, pełna nazwa (adres komputera z bazą docelową (por. rys. 19. Rys. 19. Dialog wprowadzania parametrów konfiguracyjnych połączenia ODBC 3. Skonfigurowanie usługi sieciowej Oracle. W tym celu należy umieścić odpowiednie wpisy w plikach tnsnames.ora, listener.ora i initdb2.ora, analogicznie jak dla opisanego dostępu do SQL Servera i DB2. Przykładowe wpisy te przedstawiono poniżej.

23 Usługi heterogeniczne techniki integracji rozproszonych baz danych różnych producentów 349 Wpis w pliku initasa.ora: HS_FDS_CONNECT_INFO = ASA Wpis w pliku listener.ora: (SID_DESC = (SID_NAME = ASA (ORACLE_HOME = d:\oracle\ora92 (PROGRAM = hsodbc Wpis w pliku tnsnames.ora: DB2 = (DESCRIPTION = (ADDRESS_LIST = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP(HOST = lab234-d(port = 1521 (CONNECT_DATA = (SERVICE_NAME = ASA (HS = OK Podobnie, jak w przypadku SQL Server, z poziomu bazy danych Oracle do bazy ASA odwołuje się za pomocą łącznika bazy danych Połączenie ASA Oracle Z Adaptive Server Anywhere do Oracle dostęp jest możliwy za pomocą sterownika OBDC dla Oracle zainstalowanego na komputerze, na którym działa ASA. Procedura konfiguracyjna została opisana poniżej. 1. Z poziomu oprogramowania zarządzającego ASA, tj. Sybase Central (por. rys.20 utworzyć tzw. serwer zdalny. Reprezentuje on w ASA zdalną bazę danych. Dla serwera zdalnego należy określić: jego nazwę, typ zdalnego serwera (wybór z predefiniowanej listy, np. Oracle, DB2, SQL Server, rodzaj sterownika (ODBC lub JDBC, nazwa źródła danych OD- BC/JDBC, odwzorowanie użytkownika lokalnego w zdalnego.

24 350 Robert Wrembel Rys. 20. Główny panel zarządzania ASA 2. Utworzenie tzw. tabeli proxy (ang. proxy table, reprezentującej w ASA tabelę w zdalnej bazie danych. Za pomocą tej tabeli można również ograniczyć dostępność kolumn tabeli zdalnej. 3. Dostęp do zdalnej tabeli z poziomu SQL za pomocą odwołania do utworzonej tabeli proxy (np. select * from proxy. 6. Uwagi końcowe W ramach opisanego projektu zbudowano testowy system rozproszonych i heterogenicznych źródeł danych opartych o bazy Oracle, IBM DB2, Sybase Adaptive Server Anywhere, SQL Server, pliki tekstowe i dbf. Głównym mechanizmem dostępu do źródeł danych były sterowniki ODBC. Wyjątek stanowi integracja Oracle i SQL Server. W tym przypadku, dostęp z Oracle do SQL Server zrealizowano za pomocą oprogramowania gateway, a w drugą stronę - za pomocą sterownika OLE DB. W ramach testów udało się zbudować architekturę, w której każda baza danych mogła się łączyć z każą z pozostałych baz danych. W czasie konfigurowania i testowania architektury napotkano kilka problemów.

Integracja systemów transakcyjnych

Integracja systemów transakcyjnych Integracja systemów transakcyjnych Robert Wrembel Politechnika Poznańska Instytut Informatyki Robert.Wrembel@cs.put.poznan.pl www.cs.put.poznan.pl/rwrembel Integracja systemów heterogenicznych Systemy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja tworzenia aplikacji bazodanowej opartej o technologię Oracle i platformę.net

Instrukcja tworzenia aplikacji bazodanowej opartej o technologię Oracle i platformę.net Instrukcja tworzenia aplikacji bazodanowej opartej o technologię Oracle i platformę.net Aby móc uzyskaćdostęp do bazy danych z zewnętrznych aplikacji, w tym wypadku aplikacji.net, niezbędne jest wykonanie

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Spis treści Rozdział 1. Przegląd......... 1 Wstęp................. 1 Wdrażanie technologii Data Access........ 1 Źródła danych

Bardziej szczegółowo

Zastosowania technologii Oracle do integracji heterogenicznych Ÿróde³ danych

Zastosowania technologii Oracle do integracji heterogenicznych Ÿróde³ danych VII Seminarium PLOUG Warszawa Marzec 2003 Zastosowania technologii Oracle do integracji heterogenicznych Ÿróde³ danych Sebastian Figas Altkom Akademia Streszczenie Referat omawia kwestie integracji baz

Bardziej szczegółowo

Komunikacja i wymiana danych

Komunikacja i wymiana danych Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Wykład 10 Komunikacja i wymiana danych Metody wymiany danych Lokalne Pliki txt, csv, xls, xml Biblioteki LIB / DLL DDE, FastDDE OLE, COM, ActiveX

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych - przegląd technologii

Hurtownie danych - przegląd technologii Hurtownie danych - przegląd technologii Problematyka zasilania hurtowni danych - Oracle Data Integrator Politechnika Poznańska Instytut Informatyki Robert.Wrembel@cs.put.poznan.pl www.cs.put.poznan.pl/rwrembel

Bardziej szczegółowo

dziennik Instrukcja obsługi

dziennik Instrukcja obsługi Ham Radio Deluxe dziennik Instrukcja obsługi Wg. Simon Brown, HB9DRV Tłumaczenie SP4JEU grudzień 22, 2008 Zawartość 3 Wprowadzenie 5 Po co... 5 Główne cechy... 5 baza danych 7 ODBC... 7 Który produkt

Bardziej szczegółowo

Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych Oracle SQL Server 10g

Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych Oracle SQL Server 10g Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych Oracle SQL Server 10g Uwaga: Masz problem z programem lub instalacją? Nie możesz wykonać wymaganej czynności? Daj nam znać. W celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie do J2EE

1 Wprowadzenie do J2EE Wprowadzenie do J2EE 1 Plan prezentacji 2 Wprowadzenie do Java 2 Enterprise Edition Aplikacje J2EE Serwer aplikacji J2EE Główne cele V Szkoły PLOUG - nowe podejścia do konstrukcji aplikacji J2EE Java 2

Bardziej szczegółowo

Politechnika Śląska, Instytut Informatyki

Politechnika Śląska, Instytut Informatyki Politechnika Śląska, Instytut Informatyki Minimalizacja kosztu dostępu do danych zapisanych w rozproszonej bazie danych poprzez obsługę żądań SQL w architekturze DRDA za pośrednictwem serwera DB2 Connect

Bardziej szczegółowo

Serwery LDAP w środowisku produktów w Oracle

Serwery LDAP w środowisku produktów w Oracle Serwery LDAP w środowisku produktów w Oracle 1 Mariusz Przybyszewski Uwierzytelnianie i autoryzacja Uwierzytelnienie to proces potwierdzania tożsamości, np. przez: Użytkownik/hasło certyfikat SSL inne

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny WeriOn. 3/2015 Instrukcja konfiguracji połączenia z programem Subiekt GT. 21.09.2015 r.

Biuletyn informacyjny WeriOn. 3/2015 Instrukcja konfiguracji połączenia z programem Subiekt GT. 21.09.2015 r. Biuletyn informacyjny WeriOn 3/2015 Instrukcja konfiguracji połączenia z programem Subiekt GT 21.09.2015 r. Uwaga ten Biuletyn informacyjny WeriOn nie zawiera informacji dotyczących instalacji oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych - przegląd technologii Robert Wrembel Politechnika Poznańska Instytut Informatyki Robert.Wrembel@cs.put.poznan.pl

Hurtownie danych - przegląd technologii Robert Wrembel Politechnika Poznańska Instytut Informatyki Robert.Wrembel@cs.put.poznan.pl Hurtownie danych - przegląd technologii Robert Wrembel Politechnika Poznańska Instytut Informatyki Robert.Wrembel@cs.put.poznan.pl www.cs.put.poznan.pl/rwrembel Plan wykładów Wprowadzenie - integracja

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych - przegląd technologii

Hurtownie danych - przegląd technologii Hurtownie danych - przegląd technologii Robert Wrembel Politechnika Poznańska Instytut Informatyki Robert.Wrembel@cs.put.poznan.pl www.cs.put.poznan.pl/rwrembel Plan wykład adów Wprowadzenie - integracja

Bardziej szczegółowo

Integracja systemów transakcyjnych

Integracja systemów transakcyjnych Integracja systemów transakcyjnych Robert Wrembel Politechnika Poznańska Instytut Informatyki Robert.Wrembel@cs.put.poznan.pl www.cs.put.poznan.pl/rwrembel Problematyka i architektury integracji danych

Bardziej szczegółowo

Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych Oracle SQL Server 8 lub 9

Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych Oracle SQL Server 8 lub 9 Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych Oracle SQL Server 8 lub 9 Uwaga: Masz problem z programem lub instalacją? Nie możesz wykonać wymaganej czynności? Daj nam znać. W celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5 Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5 - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych PostgreSQL 8.1

Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych PostgreSQL 8.1 Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych PostgreSQL 8.1 Uwaga: Masz problem z programem lub instalacją? Nie możesz wykonać wskazanej czynności? Daj nam znać. W celu uzyskania informacji

Bardziej szczegółowo

Opis złącza AlfaSprzedaży z programem WaPro WF-MAG (przypadek jednego magazynu w WFMAG)

Opis złącza AlfaSprzedaży z programem WaPro WF-MAG (przypadek jednego magazynu w WFMAG) Opis złącza AlfaSprzedaży z programem WaPro WF-MAG (przypadek jednego magazynu w WFMAG) Złacze systemu AlfaSprzedaż z systemem WF-MAG firmy WAPRO korzysta z dwóch trybów, starszego, jedynego dostępnego

Bardziej szczegółowo

Informatyka I. Standard JDBC Programowanie aplikacji bazodanowych w języku Java

Informatyka I. Standard JDBC Programowanie aplikacji bazodanowych w języku Java Informatyka I Standard JDBC Programowanie aplikacji bazodanowych w języku Java dr inż. Andrzej Czerepicki Politechnika Warszawska Wydział Transportu 2017 Standard JDBC Java DataBase Connectivity uniwersalny

Bardziej szczegółowo

Zasady współpracy programu Doradca Handlowy z Symfonią

Zasady współpracy programu Doradca Handlowy z Symfonią Zasady współpracy Doradcy Handlowego z Symfonią 1 S U P L E M E N T Zasady współpracy programu Doradca Handlowy z Symfonią Konfiguracja połączenia Symfonia Doradca Handlowy Symfonia forte Finanse i Księgowość

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna

Technologia informacyjna Technologia informacyjna Bazy danych Dr inż. Andrzej Czerepicki Politechnika Warszawska Wydział Transportu 2016 Plan wykładu Wstęp do baz danych Modele baz danych Relacyjne bazy danych Język SQL Rodzaje

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Wykład 13 Marcin Młotkowski 27 maja 2015 Plan wykładu Trwałość obiektów 1 Trwałość obiektów 2 Marcin Młotkowski Programowanie obiektowe 2 / 29 Trwałość (persistence) Definicja Cecha

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu oscommerce 2.3.x

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu oscommerce 2.3.x Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu oscommerce 2.3.x - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Jak utworzyć i odtworzyć kopię zapasową bazy danych za pomocą narzędzi serwera SQL? Tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych baz danych programów Kadry Optivum, Płace Optivum,

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Jak utworzyć i odtworzyć kopię zapasową za pomocą narzędzi serwera SQL? Tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych baz danych programów Kadry Optivum, Płace Optivum, MOL Optivum,

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykładu. Rozproszona baza danych. Fragmetaryzacja. Cechy bazy rozproszonej. Replikacje (zalety) Wykład 15: Rozproszone bazy danych

Bazy danych. Plan wykładu. Rozproszona baza danych. Fragmetaryzacja. Cechy bazy rozproszonej. Replikacje (zalety) Wykład 15: Rozproszone bazy danych Plan wykładu Bazy danych Cechy rozproszonej bazy danych Implementacja rozproszonej bazy Wykład 15: Rozproszone bazy danych Małgorzata Krętowska, Agnieszka Oniśko Wydział Informatyki PB Bazy danych (studia

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 152 24-03-2015 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Instalacja oprogramowania Platforma Systemowa Wonderware 2014 R2 UWAGA! Przygotowując system operacyjny Windows na potrzeby oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Database Connectivity

Database Connectivity Oprogramowanie Systemów Pomiarowych 15.01.2009 Database Connectivity Dr inŝ. Sebastian Budzan Zakład Pomiarów i Systemów Sterowania Tematyka Podstawy baz danych, Komunikacja, pojęcia: API, ODBC, DSN, Połączenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Linux

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Linux Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Linux Spis treści Rozdział 1. Przegląd......... 1 Wstęp................. 1 Wdrażanie technologii Data Access........ 1 Źródła danych

Bardziej szczegółowo

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. asix. Aktualizacja pakietu asix 4 do wersji 5 lub 6. Pomoc techniczna

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. asix. Aktualizacja pakietu asix 4 do wersji 5 lub 6. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI asix Aktualizacja pakietu asix 4 do wersji 5 lub 6 Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0016 Wersja:08-12-2010 ASKOM i asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z o. o.,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny WeriOn. 4/2015 Instrukcja konfiguracji połączenia z programem WF-MAG. 28.09.2015 r.

Biuletyn informacyjny WeriOn. 4/2015 Instrukcja konfiguracji połączenia z programem WF-MAG. 28.09.2015 r. Biuletyn informacyjny WeriOn 4/2015 Instrukcja konfiguracji połączenia z programem WF-MAG 28.09.2015 r. Uwaga ten Biuletyn informacyjny WeriOn nie zawiera informacji dotyczących instalacji oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Magento 1.4 1.9

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Magento 1.4 1.9 Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Magento 1.4 1.9 - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie do

Bardziej szczegółowo

MS Windows Vista. Spis treści. Autor: Jacek Parzonka, InsERT

MS Windows Vista. Spis treści. Autor: Jacek Parzonka, InsERT MS Windows Vista Autor: Jacek Parzonka, InsERT Spis treści SPIS TREŚCI... 1 WSTĘP... 2 PROBLEMY... 2 UŻYWANIE AUTENTYKACJI WINDOWS DLA MS SQL SERVERA 2005 EXPRESS... 2 Run as administrator... 3 Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza.

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Wprowadzenie W wielu dziedzinach działalności człowieka analiza zebranych danych jest jednym z najważniejszych mechanizmów podejmowania decyzji.

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Połączenie AutoCad'a z bazą danych

Połączenie AutoCad'a z bazą danych Połączenie AutoCad'a z bazą danych Założenie bazy danych z pojedynczą tablicą Samochody, za pomocą aplikacji MS Access 1. Na dysku C: założyć katalog: C:\TKM\GR1x 2. Do tego katalogu przekopiować plik:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi serwera FTP v.28.12.2010

Instrukcja obsługi serwera FTP v.28.12.2010 Instrukcja obsługi serwera FTP v.28.12.2010 1. Dostęp klienta do konta FTP 1.1. Wprowadzić do przeglądarki adres ftp://87.204.185.42 lub alternatywny adres IP ftp://82.11.1160.114 1.2. Wprowadzić nazwę

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja modułu alarmowania w oprogramowaniu InTouch 7.11

Konfiguracja modułu alarmowania w oprogramowaniu InTouch 7.11 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator Techniczny nr 58 28-11-2002 Konfiguracja modułu alarmowania w oprogramowaniu InTouch 7.11 Oprogramowanie wizualizacyjne InTouch 7.11, gromadzi informacje alarmowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7 I Wprowadzenie (wersja 0906) Kurs OPC S7 Spis treści Dzień 1 I-3 O czym będziemy mówić? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejście do komunikacji z urządzeniami automatyki I-6 Cechy podejścia dedykowanego

Bardziej szczegółowo

e-audytor v.3.x INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA SYSTEMU

e-audytor v.3.x INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA SYSTEMU Wprowadzenie 1 e-audytor v.3.x INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA SYSTEMU W celu wyłączenia automatycznego QuickStartu należy z poziomu econsole w menu: Narzędzia > Konfiguracja > e-console w Konfiguracji

Bardziej szczegółowo

R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5

R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5 R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5 Nota aplikacyjna nr 017 Wersja dokumentu: Rev. B P ra ca z bazą da nych MS SQL Server Wprowadzenie System RACS 5 umożliwia wykorzystanie środowiska zarządzania

Bardziej szczegółowo

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji System informatyczny na produkcji: Umożliwi stopniowe, ale jednocześnie ekonomiczne i bezpieczne wdrażanie i rozwój aplikacji przemysłowych w miarę zmiany potrzeb firmy. Może adoptować się do istniejącej

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do technologii Business Intelligence i hurtowni danych

Wprowadzenie do technologii Business Intelligence i hurtowni danych Wprowadzenie do technologii Business Intelligence i hurtowni danych 1 Plan rozdziału 2 Wprowadzenie do Business Intelligence Hurtownie danych Produkty Oracle dla Business Intelligence Business Intelligence

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server. Zarządzanie bazami danych na serwerze SQL

Problemy techniczne SQL Server. Zarządzanie bazami danych na serwerze SQL Problemy techniczne SQL Server Zarządzanie bazami danych na serwerze SQL Do zarządzania bazami danych na serwerze SQL służy narzędzie Microsoft SQL Server Management Studio. W poradzie tej pokażemy, jak:

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 153 25-03-2015 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Instalacja oprogramowania Wonderware Historian 2014 R2 UWAGA! Przygotowując system operacyjny Windows na potrzeby oprogramowania

Bardziej szczegółowo

SPSS. Inc. Instrukcje instalacyjne pakietu Data Access Pack for Windows

SPSS. Inc. Instrukcje instalacyjne pakietu Data Access Pack for Windows i SPSS Inc. Instrukcje instalacyjne pakietu Data Access Pack for Windows Więcej informacji o oprogramowaniu SPSS Inc. można znaleźć w naszej witrynie internetowej http://www.spss.com albo pod adresem SPSS

Bardziej szczegółowo

Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja. Wersja B

Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja. Wersja B Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja Wersja 2013.1.B Forte Zarządzanie Produkcją - Instalacja i konfiguracja Strona 2 z 13 SPIS TREŚCI 1 Instalacja i konfiguracja Forte Zarządzanie Produkcją...

Bardziej szczegółowo

Procedury techniczne modułu Forte Kontroling. Pakiety DTS

Procedury techniczne modułu Forte Kontroling. Pakiety DTS Procedury techniczne modułu Forte Kontroling Pakiety DTS Pakiety DTS Strona 2 z 7 Pakiety DTS przeznaczone są do wykorzystywania podczas importu danych z modułu Forte Finanse i Księgowość do modułu Forte

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Archiwizacja baz MSSQL /BKP_SQL/ opis oprogramowania

Archiwizacja baz MSSQL /BKP_SQL/ opis oprogramowania Archiwizacja baz MSSQL /BKP_SQL/ opis oprogramowania Kraków 2010 Przeznaczenie programu. Program BKP_SQL powstał z myślą ułatwienia procesy archiwizacji baz danych MSSQL. Program umożliwia seryjne wykonanie

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA PROGRAMU KS-ASW

INSTALACJA PROGRAMU KS-ASW 1. Opis czynności niezbędnych do zainstalowania programu KS-ASW. Przystępując do instalacji należy w pierwszej kolejności wydzielić komputer, który będzie pełnił rolę serwera i od niego rozpocząć instalację.

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Instalacja Microsoft SQL Server 2008 R2 Express z płyty Optivum W poradzie opisano, jak zainstalować bezpłatną wersję programu bazodanowego Microsoft SQL Server 2008 R2 Express

Bardziej szczegółowo

Systemy rozproszonych baz danych 1

Systemy rozproszonych baz danych 1 Systemy rozproszonych baz danych 1 Problematyka rozproszonych baz danych Wykład przygotował: Robert Wrembel ZSBD wykład 1 (1) 1 Plan wykładu Wprowadzenie do problematyki Definicja rozproszonej bazy danych

Bardziej szczegółowo

Asix. Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI

Asix. Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI Asix Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0024 Wersja:2015-03-04 ASKOM i Asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. MSDE 2000 A Instrukcja instalacji. Pomoc techniczna

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. MSDE 2000 A Instrukcja instalacji. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI MSDE 2000 A Instrukcja instalacji Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0011 Wersja: 29-03-2006 ASKOM to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące

Bardziej szczegółowo

Pojęcie systemu baz danych

Pojęcie systemu baz danych Pojęcie systemu baz danych System baz danych- skomputeryzowany system przechowywania danych/informacji zorganizowanych w pliki. Składa się z zasadniczych elementów: 1) Danych 2) Sprzętu 3) Programów 4)

Bardziej szczegółowo

Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania. Laboratorium 4. Metody wymiany danych w systemach automatyki DDE

Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania. Laboratorium 4. Metody wymiany danych w systemach automatyki DDE Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Laboratorium 4 Metody wymiany danych w systemach automatyki DDE 1 Wprowadzenie do DDE DDE (ang. Dynamic Data Exchange) - protokół wprowadzony w

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

Architektury i technologie integracji danych

Architektury i technologie integracji danych Architektury i technologie integracji danych Robert Wrembel Politechnika Poznańska Instytut Informatyki Robert.Wrembel@cs.put.poznan.pl www.cs.put.poznan.pl/rwrembel Problematyka i architektury integracji

Bardziej szczegółowo

Dostęp do baz danych z serwisu www - PHP. Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Joanna Paszkowska, 4 rok FK

Dostęp do baz danych z serwisu www - PHP. Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Joanna Paszkowska, 4 rok FK Dostęp do baz danych z serwisu www - PHP Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Joanna Paszkowska, 4 rok FK Bazy Danych I, 8 Grudzień 2009 Plan Trochę teorii Uwagi techniczne Ćwiczenia Pytania Trójwarstwowy

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie Hurtownie danych i business intelligence - wykład II Paweł Skrobanek, C-3 pok. 321 pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl oprac. Wrocław 2005-2012 Zagadnienia do omówienia 1. Miejsce i rola w firmie 2. Przegląd architektury

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Co zrobić, jeśli program Optivum nie łączy się poprzez sieć lokalną z serwerem SQL? Programy Optivum, które korzystają z bazy danych umieszczonej na serwerze SQL, mogą być

Bardziej szczegółowo

Model logiczny SZBD. Model fizyczny. Systemy klientserwer. Systemy rozproszone BD. No SQL

Model logiczny SZBD. Model fizyczny. Systemy klientserwer. Systemy rozproszone BD. No SQL Podstawy baz danych: Rysunek 1. Tradycyjne systemy danych 1- Obsługa wejścia 2- Przechowywanie danych 3- Funkcje użytkowe 4- Obsługa wyjścia Ewolucja baz danych: Fragment świata rzeczywistego System przetwarzania

Bardziej szczegółowo

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych 5.2. Pierwsze kroki z bazami danych Uruchamianie programu Podobnie jak inne programy, OO Base uruchamiamy z Menu Start, poprzez zakładkę Wszystkie programy, gdzie znajduje się folder OpenOffice.org 2.2,

Bardziej szczegółowo

Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 5. Reporting Services (SSRS), Integration Services (SSIS)

Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 5. Reporting Services (SSRS), Integration Services (SSIS) Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 5 Reporting Services (SSRS), Integration Services (SSIS) Instrukcja do laboratorium V: I. Tworzenie raportów II. Migracja

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE. Odczytywanie danych z arkusza Excel za pomocą zapytań SQL do aplikacji InTouch

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE. Odczytywanie danych z arkusza Excel za pomocą zapytań SQL do aplikacji InTouch Informator Techniczny nr 112 23-07-2009 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Odczytywanie danych z arkusza Excel za pomocą zapytań SQL do aplikacji InTouch Odczytywanie danych z arkusza Excel za pomocą zapytań

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server. Jak odblokować porty na komputerze-serwerze, aby umożliwić pracę w sieci?

Problemy techniczne SQL Server. Jak odblokować porty na komputerze-serwerze, aby umożliwić pracę w sieci? Problemy techniczne SQL Server Jak odblokować porty na komputerze-serwerze, aby umożliwić pracę w sieci? Programy Optivum, które korzystają z bazy danych umieszczonej na serwerze SQL, mogą być używane

Bardziej szczegółowo

Plan. Wprowadzenie. Co to jest APEX? Wprowadzenie. Administracja obszarem roboczym

Plan. Wprowadzenie. Co to jest APEX? Wprowadzenie. Administracja obszarem roboczym 1 Wprowadzenie do środowiska Oracle APEX, obszary robocze, użytkownicy Wprowadzenie Plan Administracja obszarem roboczym 2 Wprowadzenie Co to jest APEX? Co to jest APEX? Architektura Środowisko Oracle

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie Oracle Designer/2000 do projektowania i implementacji aplikacji WWW

Zastosowanie Oracle Designer/2000 do projektowania i implementacji aplikacji WWW V Konferencja PLOUG Zakopane Październik 1999 Zastosowanie Oracle Designer/2000 do projektowania i implementacji aplikacji WWW Grzegorz Bliźniuk gbliz@isi.wat.waw.pl. Roman Wantoch-Rekowski rekowski@isi.wat.waw.pl.

Bardziej szczegółowo

Procedury techniczne modułu Forte Kontroling. Środowisko pracy programu i elementy konfiguracji

Procedury techniczne modułu Forte Kontroling. Środowisko pracy programu i elementy konfiguracji Procedury techniczne modułu Forte Kontroling Środowisko pracy programu i elementy konfiguracji Środowisko pracy programu i elementy konfiguracji Strona 2 z 5 Moduł Kontroling Systemu Zarzadzania Forte

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Web Services (część 3). Do wykonania ćwiczeń potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2005. Ponadto wymagany jest

Bardziej szczegółowo

Przypisywanie bibliotek w architekturze SAS

Przypisywanie bibliotek w architekturze SAS SAS Institute TECHNICAL SUPPORT Przypisywanie bibliotek w architekturze SAS Platforma SAS pozwala na zdefiniowanie wspólnych zasobów w metadanych oraz ustalanie praw dostępu dla użytkowników i grup. Ze

Bardziej szczegółowo

XML-owe bazy danych ćwiczenia 1

XML-owe bazy danych ćwiczenia 1 XML-owe bazy danych ćwiczenia 1 Pierwsza część ćwiczeń będzie zapoznaniem się z przykładową bazą danych dokumentów XML dbxml oraz bazą danych obiektowo-relacyjną Oracle, która pozwala na przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Współpraca z platformą Emp@tia. dokumentacja techniczna

Współpraca z platformą Emp@tia. dokumentacja techniczna Współpraca z platformą Emp@tia dokumentacja techniczna INFO-R Spółka Jawna - 2013 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl Strona1

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie do programu IBM SPSS Modeler Social Network Analysis.............. 1 IBM SPSS

Bardziej szczegółowo

Wykład I. Wprowadzenie do baz danych

Wykład I. Wprowadzenie do baz danych Wykład I Wprowadzenie do baz danych Trochę historii Pierwsze znane użycie terminu baza danych miało miejsce w listopadzie w 1963 roku. W latach sześcdziesątych XX wieku został opracowany przez Charles

Bardziej szczegółowo

Instalacja NOD32 Remote Administrator

Instalacja NOD32 Remote Administrator Instalacja NOD32 Remote Administrator Program do zdalnego zarządzania stacjami roboczymi, na których zainstalowany jest program NOD32, składa się z dwóch modułów. Pierwszy z nich Remote Administrator Server

Bardziej szczegółowo

T-SQL dla każdego / Alison Balter. Gliwice, cop Spis treści. O autorce 11. Dedykacja 12. Podziękowania 12. Wstęp 15

T-SQL dla każdego / Alison Balter. Gliwice, cop Spis treści. O autorce 11. Dedykacja 12. Podziękowania 12. Wstęp 15 T-SQL dla każdego / Alison Balter. Gliwice, cop. 2016 Spis treści O autorce 11 Dedykacja 12 Podziękowania 12 Wstęp 15 Godzina 1. Bazy danych podstawowe informacje 17 Czym jest baza danych? 17 Czym jest

Bardziej szczegółowo

Replikacja kolejkowa (Q-replication) w IBM DB2

Replikacja kolejkowa (Q-replication) w IBM DB2 Replikacja kolejkowa (Q-replication) w IBM DB2 Paweł Kędziora, Maciej Krysiuk, Marek Lewandowski Politechnika Poznańska pawel.kedziora@gmail.com, maciej.krysiuk@gmail.com, lewandowski.marek@gmail.com SPIS

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

Instrukcjainstalacji KS-CRM

Instrukcjainstalacji KS-CRM System Zarządzania Relacjami z Klientami Instrukcjainstalacji KS-CRM Katowice 2010 2213PI01.00 Nazwa dokumentu: Instrukcja instalacji systemu KS-CRM Wersja dokumentu: 2011.00.0.0 Data aktualizacji: 25.06.2010

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotowali: mgr inż. Arkadiusz Bukowiec mgr inż. Remigiusz Wiśniewski LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Gekosale 1.4

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Gekosale 1.4 Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Gekosale 1.4 - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie do integracji...

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie Hurtownie danych i business intelligence - wykład II Paweł Skrobanek, C-3 pok. 321 pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl oprac. Wrocław 2005-2008 Zagadnienia do omówienia 1. 2. Przegląd architektury HD 3. Warsztaty

Bardziej szczegółowo

Ko n f i gura cja p ra cy V ISO z bazą SQL S e rve r

Ko n f i gura cja p ra cy V ISO z bazą SQL S e rve r R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5 Nota Aplikacyjna nr 017 Wersja dokumentu: Rev. A Ko n f i gura cja p ra cy V ISO z bazą SQL S e rve r Wprowadzenie Niniejszy dokument opisuje proces instalacji

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2012 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0.

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0. Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2 Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3 wersja 0.0.4 2z12 1. Wymagania systemowe. Przed rozpoczęciem instalacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji środowiska testowego na TestingCup wersja 1.0

Instrukcja instalacji środowiska testowego na TestingCup wersja 1.0 Instrukcja instalacji środowiska testowego na TestingCup 2017 wersja 1.0 Spis treści: 1. Wstęp Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 2. Konfiguracja sprzętowa 2 3. Instalacja bazy danych MySQL 5.7 2 4. Import

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI TcpMDT ver. 7 Aplitop, 2014 C/ Sumatra, 9 E-29190 MÁLAGA (SPAIN) web: www.aplitop.com e-mail: support@aplitop.com Spis treści Instalacja MDT ver. 7... 3 Wymagania systemowe... 3 Menu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Infrastrukturą IT. Jak ręcznie utworzyć instancję EAUDYTORINSTANCE na SQL Serwerze 2000. www.e-audytor.com

Zarządzanie Infrastrukturą IT. Jak ręcznie utworzyć instancję EAUDYTORINSTANCE na SQL Serwerze 2000. www.e-audytor.com Zarządzanie Infrastrukturą IT Jak ręcznie utworzyć instancję EAUDYTORINSTANCE na SQL Serwerze 2000 Data modyfikacji: 2007-04-17, 15:46 opracował: Maciej Romanowski v 2.2 powered by Romanowski 2007-03-15

Bardziej szczegółowo

Oracle Application Express -

Oracle Application Express - Oracle Application Express - Wprowadzenie Wprowadzenie Oracle Application Express (dawniej: HTML DB) to narzędzie do szybkiego tworzenia aplikacji Web owych korzystających z bazy danych Oracle. Od użytkownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji wersja 1.01

Instrukcja instalacji wersja 1.01 earchiwista Instrukcja instalacji wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis earchiwista SKG S.A. Instrukcja instalacji Dokument zawiera instrukcję instalacji systemu earchiwista. Autorzy Róża

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Instalacja i konfiguracja Microsoft SQL Server 2005 Express Edition W poradzie opisano, jak pobrać ze strony Microsoft bezpłatną wersję programu bazodanowego Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

BACKUP BAZ DANYCH MS SQL

BACKUP BAZ DANYCH MS SQL BACKUP BAZ DANYCH MS SQL SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 2 Tworzenie projektu... 2 Krok 1: Informacje Podstawowe... 2 Krok 2: Dane... 3 Krok 3: Planowanie... 4 Krok 4: Zaawansowane... 5 Przywracanie baz

Bardziej szczegółowo