Sposób wytwarzania płynnych nawozów potasowo-fosforowych do nawożenia dolistnego. (74) Pełnomocnik:

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sposób wytwarzania płynnych nawozów potasowo-fosforowych do nawożenia dolistnego. (74) Pełnomocnik:"

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: (51) Int.Cl. C05G 1/00 ( ) C05D 9/02 ( ) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: (54) Sposób wytwarzania płynnych nawozów potasowo-fosforowych do nawożenia dolistnego (73) Uprawniony z patentu: Przedsiębiorstwo INTERMAG Sp. z o.o., Osiek,PL (43) Zgłoszenie ogłoszono: BUP 04/06 (45) O udzieleniu patentu ogłoszono: WUP 09/08 (72) Twórca(y) wynalazku: Barbara Węglarz,Olkusz,PL Julian Kazibut,Olkusz,PL Marcin Kubiczek,Olkusz,PL Tadeusz Czaja,Olkusz,PL Adam Węglarz,Olkusz,PL (74) Pełnomocnik: Stefan Zieliński PL B1 (57) Sposób wytwarzania płynnych nawozów potasowe fosforowych do nawożenia dolistnego roślin przez rozpuszczanie w wodzie makroskładników nawozowych: potasu, fosforu, azotu i substancji chelatujących i dodatku schelatowanych mikroelementów, charakteryzuje się tym, że makroskładniki potasowe: K 2 CO 3 i KOH doprowadza się do reakcji z kwasem fosforowym, korzystnie 75% kwasem ortofosforowym w środowisku silnie alkalicznym o odczynie ph powyżej 9 w obecności polifosforanu sodu dla otrzymania mieszaniny fosforanów przy czym najpierw rozpuszcza się K 2 CO 3 wprowadzając go dwuetapowo, korzystnie w równych częściach: pierwszą część rozpuszcza się w trakcie mieszania w wodzie o temperaturze nieco powyżej pokojowej, korzystnie 20 C, następnie dodaje się polifosforanu sodu i po jego całkowitym rozpuszczeniu wlewa się kwas fosforowy przemiennie z KOH, aby ph roztworu utrzymywało się na poziomie powyżej 9 a temperatura - w granicach C, następnie dozuje się pozostałą ilość K 2 CO 3 i po jego przereagowaniu roztwór pozostawia się na okres ~ 1,5 godziny do schłodzenia do 40 C, po czym w trakcie mieszania dodaje się mieszaniny kompleksorów: mocznika i po jego rozpuszczeniu roztwór 4-sodowej soli kwasu wersenowego korzystnie 40% i po schłodzeniu całości do temperatury 25 C ± 1 C dodaje się oddzielnie przygotowanego znanego roztworu zawierającego 3% schelatowanej Cu i ewentualnie wodę w ilości uzupełniającej jej ubytek.

2 2 PL B1 Opis wynalazku Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania płynnych nawozów potasowo-fosforowych do nawożenia dolistnego przeznaczonych do upraw sadowniczych, ogrodniczych i rolniczych. Potas i podobnie sód odpowiada za prawidłową gospodarkę wodną roślin, regulację potencjału osmotycznego, odczyn wewnątrz komórki, obniża niekorzystny wpływ stresu wodnego oraz niskich temperatur. Ponadto wpływa na fizjologiczne wzmocnienie roślin, zwiększa odporność na choroby grzybowe i bakteryjne. Z kolei fosfor bierze udział we wszystkich przemianach energetycznych roślin regulując procesy oddychania, fotosyntezy, a więc procesów związanych z produkcją cukru i tłuszczy oraz intensyfikuje wzrost systemu korzeniowego. Ze względu na niedobór potasu oraz zmniejszającą się zawartość fosforu w glebach oraz słabą przyswajalność fosforu w okresie chłodów - poniżej 12, jak i podczas okresu niedoboru i nadmiaru wody, zachodzi potrzeba dostarczania tych składników pokarmowych roślinom - najefektywniej drogą pozakorzeniową, czyli przez nawożenie dolistne. Znany jest z polskiego opisu patentowego nr sposób otrzymywania wieloskładnikowego środka do nawożenia roślin. Sposób polega na tym, że stosuje się jako jeden z komponentów oddzielnie przygotowany roztwór kwasu fosforowego, azotanu potasu oraz wodorotlenku potasu lub korzystnie węglanu potasu w celu wytworzenia jednozasadowego fosforanu potasowego, przy czym w przypadku stosowania węglanu potasu pozostaje częściowo rozpuszczony w roztworze dwutlenek węgla. Otrzymany roztwór wprowadza się do drugiego komponentu jaki stanowi zobojętniony mlekiem wapiennym do ph około 4,5 odpadowy roztwór pozostały po wytrąceniu rozcieńczonym kwasem azotowym parawolframianu amonu wzbogacony dodatkowo solami magnezu zawierający ultramikroelementy, takie jak: Ti, V, W, kationy Ca i Na oraz azot i siarkę. Trzeci komponent stanowi roztwór mikroelementów sporządzony oddzielnie z soli cynku i molibdenu oraz ze schelatowanych za pomocą kwasu etylenodwuaminoczterooctowego lub jego soli i kwasu cytrynowego i/lub askorbinowego, związków żelaza, miedzi, manganu i boru. Komponenty miesza się razem i do otrzymanego środka ewentualnie wprowadza się dodatkowy azot w postaci mocznika. Ponadto znany jest z polskiego opisu patentowego nr sposób otrzymywania płynnego koncentratu nawozowego z mikroelementami, zwłaszcza do dolistnego dokarmiania ziemniaków. Sposób charakteryzuje się tym, że w rozcieńczonej wodzie amoniakalnej w środowisku silnie alkalicznym, rozpuszcza się kolejno przy ciągłym mieszaniu kwas cytrynowy, korzystnie i/lub cytrynian amonu, i/lub cytrynian sodu, i/lub cytrynian potasu, i/lub EDTA, i/lub sól sodową EDTA oraz wprowadza się następujące mikroelementy: miedź, cynk, mangan w postaci siarczanu i/lub chlorku oraz mocznika, a następnie dodaje się kwas borowy rozpuszczony w roztworze wodorotlenku sodu w takiej ilości, aby nawóz zawierał 0,45-0,55% boru z zachowaniem wzajemnego stosunku mikroelementów Cu:Zn:Mn:B = 1:3:3:1 z tolerancją poszczególnych składników ± 10%, przy czym mikroelementy są skompleksowane amoniakiem i wymienionymi wyżej kompleksonami organicznymi. Znany jest też z polskiego opisu patentowego nr sposób wytwarzania środka nawozowego dolistnego zawierającego związek fosforu, korzystnie kwas ortofosforowy. Polega on na tym, że kwas fosforowy, korzystnie 75% kwas ortofosforowy w temperaturze najwyżej 60 C w trakcie mieszania i przy zastosowaniu chłodzenia poddaje się chelatacji za pomocą aminoalkoholu alifatycznego w ilości 60-85% wagowych względem P 2 O 5, dozowanego z szybkością najwyżej 50 l/h, po czym roztwór chłodzi się do temperatury 20 C ± 2 i uzupełnia wodą w ilości od 3-12,5% wagowych, korzystnie 8-12% wagowych. Poza wyżej wymienionym opisem patentowym znane płynne środki nawozowe dolistne zawierają fosfor o stężeniu ~ 80 g P 2 O 5 /l, który nie występuje razem z potasem o odpowiednio wysokim stężeniu. Podjęte próby rozpuszczania krystalicznego fosforanu potasu KH 2 PO 4 nie dały pożądanych efektów, gdyż nie uzyskano wymaganego stężenia fosforu. Z uwagi na niedobory fosforu i potasu w glebie jak i nagminnie występujące zakwaszenie podjęto badania nad możliwością otrzymania nawozów o odczynie alkalicznym. Zadaniem wynalazku wynikającym z realizacji celu jest opracowanie sposobu otrzymywania płynnego nawozu dolistnego potasowo-fosforowego o stosunkowo wysokiej ich zawartości, ze schelatowaną miedzią, zachowującego klarowną postać i zasadowość.

3 PL B1 3 Nieoczekiwanie okazało się, że zasadowy odczyn roztworu w połączeniu z makroskładnikami zawierającymi potas i fosfor ma wpływ na syntezę kwasu salicylowego będącego dla roślin swojego rodzaju sygnałem dla wzmocnienia odporności, a ponadto wysoki odczyn ph wpływa na zmniejszenie porażenia grzybami patogennymi. Sposób według wynalazku polega na tym, że makroskładniki potasowe: KCO 3 i KOH doprowadza się do reakcji z kwasem fosforowym, korzystnie 75% kwasem ortofosforowym w środowisku silnie alkalicznym o odczynie ph powyżej 9 w obecności polifosforanu sodu dla otrzymania mieszaniny fosforanów. Najpierw rozpuszcza się KCO 3 wprowadzając go dwuetapowo, korzystnie w równych częściach: pierwszą część rozpuszcza się w trakcie mieszania w wodzie o temperaturze nieco powyżej pokojowej korzystnie 20 C, następnie dodaje się polifosforanu sodu i po jego całkowitym rozpuszczeniu wlewa się kwas fosforowy przemiennie z KOH, aby ph roztworu utrzymywało się na poziomie powyżej 9, a temperatura - w granicach C. Następnie dozuje się pozostałą ilość KCO 3 i po jego przereagowaniu roztwór pozostawia się na okres ~ 1,5 godziny do schłodzenia do 40 C, po czym w trakcie mieszania dodaje się mieszaniny substancji chelatujących, mocznika i po jego rozpuszczeniu roztwór 4-sodowej soli kwasu wersetowego, korzystnie 40% i po schłodzeniu całości do temperatury 25 C ± 1 C dodaje się oddzielnie przygotowanego znanego roztworu zawierającego 3% schelatowanej Cu i ewentualnie wodę w ilości uzupełniającej jej ubytek. Dla wytworzenia nawozu określonego stosunkiem P 2 O 5 :K 2 O = 10:20 (PK 10:20) stosuje się makroskładniki fosforowe w przeliczeniu na P 2 O 5 w stosunku wagowym H 3 PO 4 :polifosforan sodu = 5,53:1 z tolerancją zawartości ± 2% i makroskładniki potasowe w przeliczeniu na K 2 O w stosunku wagowym K 2 CO 3 :KOH = 1,36:1 z tolerancją zawartości ± 2% oraz mieszaninę substancji chelatujących w stosunku wagowym mocznik:40% roztworu 4-sodowej soli kwasu wersenowego = 13:1, przy czym zawartość mocznika w nawozie wynosi 2,62% wagowych z tolerancją ± 2%. Natomiast dla wytworzenia nawozu określonego stosunkiem P 2 O 5 :K 2 O = 5:25 (PK 5:25) stosuje się makroskładniki fosforowe w przeliczeniu na P 2 O 5 w stosunku wagowym H 3 PO 4 :polifosforan sodu = 3,48:1 z tolerancją zawartości ± 2% i makroskładniki potasowe w przeliczeniu na K 2 O w stosunku wagowym K 2 CO 3 :KOH = 5,67:1 z tolerancją zawartości ± 2% oraz mieszaninę substancji chelatujących w stosunku wagowym mocznik:40% roztworu 4-sodowej soli kwasu wersenowego = 3,64:1, przy czym zawartość mocznika w nawozie wynosi 2,48% wag. z tolerancją ± 2%. Schelatowaną Cu w postaci 3% roztworu wprowadza się w ilości ~ 0,34% wagowych względem ogólnej masy nawozu PK 10:20 i PK 5:25. Mieszaninę substancji chelatujących stosuje się z kilkunastoprocentową nadwyżką wynikającą z uwzględnienia poza potrzebą stabilizacji chelatów Cu i chelatacji mikroelementów: Ca Mg, Mn, Fe i Zn występujących w wodzie zużywanej do produkcji dodatkowo - dla chelatacji tych mikroelementów w wodzie stosowanej do przygotowania cieczy użytkowej. Polifosforan sodu będący nośnikiem reaktywnego sodu wpływającego na stan uwodnienia koloidów komórek roślin, dozuje się wolno cienkim strumieniem, aby nie dopuścić do utworzenia trudno rozpuszczalnych aglomeratów. Kwas fosforowy podaje się w pobliżu dna zbiornika, aby rozprowadzić go w całej objętości roztworu i zapobiec gwałtownej reakcji. Przed dodaniem mieszaniny substancji chelatujących z roztworu usuwa się utworzoną na jego powierzchni pianę wraz z zanieczyszczeniami. Stosując sposób według wynalazku uzyskuje się nawóz potasowo-fosforowy do nawożenia dolistnego, płynny, klarowny, nawet w postaci cieczy użytkowej. Uzyskuje się to dzięki stosowaniu odpowiedniej ilości substancji chelatującej uwzględniającej również chelatyzację mikroskładników w wodzie stosowanej do sporządzenia cieczy użytkowej. Istotną zaletą wytworzonego nawozu wynikającą z jego alkalicznego charakteru stanowi jego oddziaływanie pomniejszające porażenie grzybami patogennymi, co pozwala na obniżenie kosztów związanych z ochroną roślin, mniejsze skażenie produktów i środowiska środkami ochrony roślin. Nawóz PK o stosunku P 2 O 5 :K 2 O = 10:20 mający odczyn ph 11,3 ± 0,3 jest szczególnie zalecany w okresie intensywnego rozwoju roślin, a nawóz PK o stosunku P 2 O 5 :K 2 O = 5:25 mający odczyn ph = 12,3 ± 0,3 - dla okresu owocowania. Przedmiot wynalazku jest dokładniej wyjaśniony na podstawie jego przykładów wykonania. P r z y k ł a d 1 Do reaktora wyposażonego w płaszcz wodny dla regulacji temperatury w zakresie C oraz w mieszadło wlewa się 700 l wody i podgrzewa do temperatury 20 C. Następnie po włączeniu mieszadła rozpoczyna się dozowanie 128,5 kg K 2 CO 3 granulowanego - połowy wymaganej ilości. Po całkowitym rozpuszczeniu K 2 CO 3 dozuje się polifosforan sodu w ilości 40 kg wolno, cienkim strumieniem tak, aby zapobiec tworzeniu się dużych aglomeratów o utrudnionym rozpuszczaniu. I kolejno, po roz-

4 4 PL B1 puszczeniu polifosforanu sodu do reaktora wlewa się 147 l 75% H 3 PO 4 podając go za pomocą rurki kwasoodpornej w pobliżu dna zbiornika, aby rozprowadzić kwas w całej objętości roztworu i zapobiec gwałtownej reakcji na powierzchni roztworu. Kwas fosforowy wprowadza się przy wyłączonym mieszadle z takim natężeniem przepływu, aby temperatura utrzymywała się w granicach C, a ph roztworu zanadto nie obniżało się i było powyżej poziomu 9. Odczyn ph roztworu reguluje się przez przemienne dozowanie z KOH w ilości 170 kg oraz pozostałej ilości K 2 CO 3, a to jest 128,5 kg. Procesy rozpuszczania węglanu potasu oraz wodorotlenku potasu są egzotermiczne i jako reakcje zobojętnienia - gwałtowne, związane z wydzieleniem dużych ilości CO 2, z tego względu należy je prowadzić bardzo ostrożnie. Otrzymany roztwór odstawia się na około 1,5 godz. do schłodzenia do temperatury 40 C, po czym z powierzchni usuwa się powstałą pianę wraz z zanieczyszczeniami. Następnie w trakcie mieszania dodaje się substancji chelatujących: 80 kg mocznika, a po jego rozpuszczeniu - 5 l 40% roztworu 4-sodowej soli kwasu wersenowego. Równolegle - w znany sposób - przygotowuje się 3% roztwór schelatowanej miedzi przez dodanie CuSO 4 5H 2 O do mieszaniny chelatującej zawierającej 5% kwasu cytrynowego, 10% monoetanoloaminy i 6% mocznika. 4 litry przygotowanego 3% roztworu schelatowanej miedzi dodaje się do schłodzonego do temperatury 25 C roztworu, który następnie uzupełnia się wodą do objętości 1000 l (ze względu na ubytki wody podczas procesu). Otrzymano nawóz o ciężarze właściwym = 1,40 g/cm 3, odczynie ph = 11,3 oraz zawartości 151,8 g P 2 O 5 /I i 303,56g K 2 O/I, a zatem odpowiadający wymaganiom na alkaliczny nawóz potasowo-fosforowy o wzajemnym stosunku P 2 O 5 :K 2 O = 10:20. Do wykonania oprysku używa się cieczy użytkowej o stężeniu 0,5-0,8% objętościowych. Opryski wykonuje się w czasie pochmurnej pogody rano lub wieczorem, przykładowo dla truskawek, malin zaleca się dwa opryski: I - oprysk przed kwitnieniem, II - oprysk po kwitnieniu, w ilości l cieczy użytkowej/ ha. P r z y k ł a d 2 Do reaktora jak w przykładzie 1 wlewa się 650 l wody i podgrzewa do temperatury 20 C, po czym po włączeniu mieszadła - dozuje się 240 g K 2 CO 3 granulowanego. Po całkowitym rozpuszczeniu K 2 CO 3 dozuje się 30 kg polifosforanu sodu tak jak w przykładzie 1 - wolno cienkim strumieniem. Następnie po rozpuszczeniu polifosforanu sodu do reaktora wlewa się 73 l 75% H 3 PO 4 dozując go analogicznie jak w przykładzie 1 tak, aby rozprowadzić kwas w całej objętości roztworu i zapobiec gwałtownej reakcji na powierzchni roztworu, a ponadto aby ph roztworu było nie niższe niż 9, a temperatura utrzymywała się w granicach C. Podobnie jak w przykładzie 1 reguluje się odczyn ph roztworu przez przemienne dozowanie z KOH w ilości 80 kg oraz pozostałej ilości, to jest 254 kg K 2 CO 3. Otrzymany roztwór po wyłączeniu mieszadła odstawia się na około 1,5 godz. do schłodzenia do temperatury około 40 C, po czym z powierzchni usuwa się powstałą pianę wraz z zanieczyszczeniami. Następnie w trakcie mieszania dodaje się substancji chelatujących: 80 kg mocznika, a po jego rozpuszczeniu - 20 litrów 40% roztworu 4-sodowej soli kwasu wersenowego. Oddzielnie - w znany sposób - przygotowuje się 3% roztwór schelatowanej miedzi, który w ilości 6 litrów dodaje się do schłodzonego do temperatury 25 C roztworu, który następnie uzupełnia się wodą do objętości 1000 l (ze względu na ubytki wody podczas procesu). Otrzymano nawóz o ciężarze właściwym = 1,48 g/cm 3 i ph = 12,3 oraz zawartości 80 g P 2 O 5 /l i 400 g KaO/l, czyli alkaliczny nawóz potasowo-fosforowy o wzajemnym stosunku P 2 O 5 :K 2 O = 5:25. Do wykonania oprysku używa się cieczy użytkowej o stężeniu 0,5-0,8% objętościowych. Opryski wykonuje się w czasie pochmurnej pogody rano lub wieczorem, przykładowo do pomidorów, papryki i ogórków zaleca się dwa opryski: I - oprysk po wytworzeniu owoców, II - oprysk po dwóch tygodniach, w ilości l cieczy użytkowej/ha.

5 PL B1 5 Zastrzeżenia patentowe 1. Sposób wytwarzania płynnych nawozów potasowo-fosforowych do nawożenia dolistnego roślin przez rozpuszczanie w wodzie makroskładników nawozowych: potasu, fosforu, azotu i substancji chelatujących i dodatku schelatowanych mikroelementów, znamienny tym, że makroskładniki potasowe: K 2 CO 3 i KOH doprowadza się do reakcji z kwasem fosforowym, korzystnie 75% kwasem ortofosforowym w środowisku silnie alkalicznym o odczynie ph powyżej 9 w obecności polifosforanu sodu dla otrzymania mieszaniny fosforanów, przy czym najpierw rozpuszcza się K 2 CO 3 wprowadzając go dwuetapowo, korzystnie w równych częściach: pierwszą część rozpuszcza się w trakcie mieszania w wodzie o temperaturze nieco powyżej pokojowej, korzystnie 20 C, następnie dodaje się polifosforanu sodu i po jego całkowitym rozpuszczeniu wlewa się kwas fosforowy przemiennie z KOH, aby ph roztworu utrzymywało się na poziomie powyżej 9, a temperatura - w granicach C, następnie dozuje się pozostałą ilość K 2 CO 3 i po jego przereagowaniu roztwór pozostawia się na okres ~ 1,5 godziny do schłodzenia do 40 C, po czym w trakcie mieszania dodaje się do substancji chelatujących, mocznika i po jego rozpuszczeniu roztwór 4-sodowej soli kwasu wersenowego, korzystnie 40% i po schłodzeniu całości do temperatury 25 C ± 1 C dodaje się oddzielnie przygotowanego znanego roztworu zawierającego 3% schelatowanej Cu i ewentualnie wodę w ilości uzupełniającej jej ubytek. 2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że dla wytworzenia nawozu określonego stosunkiem P 2 O 5 :K 2 O = 10:20 stosuje się makroskładniki fosforowe w przeliczeniu na P 2 O 5 w stosunku wagowym H 3 PO 4 :polifosforan sodu = 5,53:1 z tolerancją zawartości ± 2% i makroskładniki potasowe w przeliczeniu na K 2 O w stosunku wagowym K 2 CO 3 :KOH = 1,36:1 z tolerancją zawartości ± 2% oraz mieszaninę substancji chelatujących w stosunku wagowym mocznik:40% roztworu 4-sodowej soli kwasu wersenowego = 13:1, przy czym zawartość mocznika w nawozie wynosi 2,62% wag. z tolerancją ± 2%. 3. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że dla wytworzenia nawozu określonego stosunkiem P 2 O 5 :K 2 O = 5:25 stosuje się makroskładniki fosforowe w przeliczeniu na P 2 O 5 w stosunku wagowym H 3 PO 4 :polifosforan sodu = 3,48:1 z tolerancją zawartości ± 2% i makroskładniki potasowe w przeliczeniu na K 2 O w stosunku wagowym K 2 CO 3 :KOH = 5,67:1 z tolerancją ± 2% oraz mieszaninę substancji chelatujących w stosunku wagowym mocznik:40% roztworu 4-sodowej soli kwasu wersenowego = 3,64:1, przy czym zawartość mocznika w nawozie wynosi 2,48% wag. z tolerancją ± 2%. 4. Sposób według zastrz. 1 lub 2, lub 3, znamienny tym, że schelatowaną Cu w postaci 3% roztworu wprowadza się w ilości ~ 0,34% wagowych względem ogólnej masy nawozu. 5. Sposób według zastrz. 1 lub 2, lub 3, znamienny tym, że stosuje się mieszaninę substancji chelatujących z kilkunastoprocentową nadwyżką wynikającą z uwzględnienia poza potrzebą stabilizacji chelatów Cu i chelatacji mikroelementów Ca, Mg, Mn, Fe i Zn występujących w wodzie zużywanej do produkcji również dodatkowo - dla chelatacji tych mikroelementów w wodzie, stosowanej do przygotowania cieczy użytkowej. 6. Sposób według zastrz. 1 lub 2, lub 3, znamienny tym, że polifosforan sodu będący nośnikiem reaktywnego sodu wpływającego na stan uwodnienia koloidów komórek roślin dozuje się wolno cienkim strumieniem, aby nie dopuścić do utworzenia trudno rozpuszczalnych aglomeratów. 7. Sposób według zastrz. 1 lub 2, lub 3, znamienny tym, że kwas fosforowy podaje się w pobliżu dna zbiornika, aby rozprowadzić go w całej objętości roztworu i zapobiec gwałtownej reakcji. 8. Sposób według zastrz. 1 lub 2, lub 3, znamienny tym, że przed dodaniem mieszaniny substancji chelatujących z roztworu usuwa się utworzoną na powierzchni pianę wraz z zanieczyszczeniami.

6 6 PL B1 Departament Wydawnictw UP RP Nakład 50 egz. Cena 2,00 zł.

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 162995 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 283854 (22) Data zgłoszenia: 16.02.1990 (51) IntCl5: C05D 9/02 C05G

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL. (54) Płynny środek do zaprawiania nasion i sposób jego wytwarzania

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL. (54) Płynny środek do zaprawiania nasion i sposób jego wytwarzania RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 178697 (13 )B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 3 1 1 9 0 6 (22) Data zgłoszenia: 16.12.1995 (51) IntCl7: A01N 59/00

Bardziej szczegółowo

(12)OPIS PATENTOWY (19)PL (11)189956

(12)OPIS PATENTOWY (19)PL (11)189956 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12)OPIS PATENTOWY (19)PL (11)189956 (21 ) Numer zgłoszenia: 363388 (22) Data zgłoszenia: 20.10.1997 (13)B1 (51) IntCl7 C05F 11/04 (54) Podłoże

Bardziej szczegółowo

NAWOZY SZYTE NA MIARĘ

NAWOZY SZYTE NA MIARĘ NAWOZY SZYTE NA MIARĘ Vital RZEPAK jest wieloskładnikowym koncentratem do dolistnego dokarmiania rzepaku, gorczycy i roślin kapustnych o optymalnie dobranych składnikach pokarmowych niezbędnych do intensywnego

Bardziej szczegółowo

PL B1. Politechnika Wrocławska,Wrocław,PL

PL B1. Politechnika Wrocławska,Wrocław,PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 197609 (21) Numer zgłoszenia: 360443 (22) Data zgłoszenia: 02.06.2003 (13) B1 (51) Int.Cl. C05F 3/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY. (54)Nawóz dolistny na bazie siarczanu magnezowego, zawierający substancje mikroodżywcze i sposób wytwarzania nawozu dolistnego

(12) OPIS PATENTOWY. (54)Nawóz dolistny na bazie siarczanu magnezowego, zawierający substancje mikroodżywcze i sposób wytwarzania nawozu dolistnego RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21) Numer zgłoszenia: 334116 (22) Data zgłoszenia: 30.06.1999 (19) PL (11)189293 (13)B1 (51 ) IntCl7 C05D 5/00 C05D

Bardziej szczegółowo

Firma ActiveAgro zajmująca się produkcją innowacyjnych nawozów dolistnych, zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą.

Firma ActiveAgro zajmująca się produkcją innowacyjnych nawozów dolistnych, zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. KATALOG PRODUKTÓW 208 Firma ActiveAgro zajmująca się produkcją innowacyjnych nawozów dolistnych, zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. W naszym katalogu znajdziecie Państwo pełną gamę produktów

Bardziej szczegółowo

Firma ActiveAgro zajmująca się produkcją innowacyjnych nawozów dolistnych, zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą.

Firma ActiveAgro zajmująca się produkcją innowacyjnych nawozów dolistnych, zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. KATALOG PRODUKTÓW Firma ActiveAgro zajmująca się produkcją innowacyjnych nawozów dolistnych, zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. W naszym katalogu znajdziecie Państwo pełną gamę produktów

Bardziej szczegółowo

Firma ActiveAgro zajmująca się produkcją innowacyjnych nawozów dolistnych, zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą.

Firma ActiveAgro zajmująca się produkcją innowacyjnych nawozów dolistnych, zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. KATALOG PRODUKTÓW Firma ActiveAgro zajmująca się produkcją innowacyjnych nawozów dolistnych, zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. W naszym katalogu znajdziecie Państwo pełną gamę produktów

Bardziej szczegółowo

(13) B B1. Z głoszenie ogłoszono: BUP 14/90

(13) B B1. Z głoszenie ogłoszono: BUP 14/90 R Z E C Z P O S P O L I T A ( 12) OPIS PATENTOW Y (19) P L (11) 157624 P O L S K A ^ (13) B1 Numer zgłoszenia: 277094 (51) IntCl5: C05C 11/00 C05G 1/00 U rząd P a te n to w y (22) Data zgłoszenia: 05.01.1989

Bardziej szczegółowo

Saletra amonowa. Skład: Azotu (N) 34%: Magnez (Mg) 0,2%

Saletra amonowa. Skład: Azotu (N) 34%: Magnez (Mg) 0,2% Saletra amonowa Azotu (N) 34%: Magnez (Mg) 0,2% Nawóz granulowany, klasa ziarnistości 1-3,15 mm. Saletra amonowa jest uniwersalnym nawozem azotowym. Można ją stosować pod wszystkie rośliny i na wszystkich

Bardziej szczegółowo

Jak obliczyć skład pożywki w oparciu o analizę wody - zalecenia

Jak obliczyć skład pożywki w oparciu o analizę wody - zalecenia Samodzielna Pracownia Analiz Chemicznych Laboratorium Analiz Gleby i Roślin Jak obliczyć skład pożywki w oparciu o analizę wody zalecenia Autorzy: dr Waldemar Kowalczyk, mgr Anna Felczyńska Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Dlaczego chelaty? spada. Dostępność żelaza (Fe) w krótkim czasie obniża się o 40-50% wykres 1. Wzrost odczynu gleby oraz obecność jonów fosforanowych

Dlaczego chelaty? spada. Dostępność żelaza (Fe) w krótkim czasie obniża się o 40-50% wykres 1. Wzrost odczynu gleby oraz obecność jonów fosforanowych Nawozy chelatowe Wysokiej jakości nawozy zawierające mikroskładniki schelatowane do stosowania w uprawach rolniczych, sadowniczych, warzywniczych oraz roślin ozdobnych. Dlaczego chelaty? Mikroskładniki

Bardziej szczegółowo

Makro- i mikroskładniki w dokarmianiu dolistnym kukurydzy

Makro- i mikroskładniki w dokarmianiu dolistnym kukurydzy https://www. Makro- i mikroskładniki w dokarmianiu dolistnym kukurydzy Autor: mgr inż. Kamil Młynarczyk Data: 14 maja 2018 Kukurydza posiada jedne z największych potrzeb pokarmowych ze wszystkich zbóż.

Bardziej szczegółowo

Nawożenie warzyw w uprawie polowej. Dr Kazimierz Felczyński Instytut Ogrodnictwa Skierniewice

Nawożenie warzyw w uprawie polowej. Dr Kazimierz Felczyński Instytut Ogrodnictwa Skierniewice Nawożenie warzyw w uprawie polowej Dr Kazimierz Felczyński Instytut Ogrodnictwa Skierniewice Roślinom do prawidłowego wzrostu i rozwoju niezbędne są pierwiastki chemiczne pobrane z gleby i powietrza, nazywane

Bardziej szczegółowo

Biopaliwo do silników z zapłonem samoczynnym i sposób otrzymywania biopaliwa do silników z zapłonem samoczynnym. (74) Pełnomocnik:

Biopaliwo do silników z zapłonem samoczynnym i sposób otrzymywania biopaliwa do silników z zapłonem samoczynnym. (74) Pełnomocnik: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 197375 (21) Numer zgłoszenia: 356573 (22) Data zgłoszenia: 10.10.2002 (13) B1 (51) Int.Cl. C10L 1/14 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy SDOO/DOT/32/2016 Słupia Wielka,

Numer sprawy SDOO/DOT/32/2016 Słupia Wielka, Numer sprawy SDOO/DOT//06 Słupia Wielka, 06-0-0 Szanowni Wykonawcy Dotyczy postępowania przetargowego na zakup (dostawę) nawozów Zamawiający informuje, że na podstawie art. 8 ust 4 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 170477 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 298926 (51) IntCl6: C22B 1/24 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 13.05.1993 (54)

Bardziej szczegółowo

PL B1. PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bukowno, PL BUP 19/07

PL B1. PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bukowno, PL BUP 19/07 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212850 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 379103 (51) Int.Cl. C01B 19/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 06.03.2006

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITAPOLSKA(12)OPISPATENTOWY(19)PL(1)179016(13)B1

RZECZPOSPOLITAPOLSKA(12)OPISPATENTOWY(19)PL(1)179016(13)B1 RZECZPOSPOLITAPOLSKA(12)OPISPATENTOWY(19)PL(1)179016(13)B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 310871 (22) Data zgłoszenia. 06.10.1995 (51) IntCl7: A01C1/08 C05D 9/02 ( 5 4

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób epoksydacji (1Z,5E,9E)-1,5,9-cyklododekatrienu do 1,2-epoksy-(5Z,9E)-5,9-cyklododekadienu

PL B1. Sposób epoksydacji (1Z,5E,9E)-1,5,9-cyklododekatrienu do 1,2-epoksy-(5Z,9E)-5,9-cyklododekadienu PL 212327 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212327 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 383638 (22) Data zgłoszenia: 29.10.2007 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

009 Ile gramów jodu i ile mililitrów alkoholu etylowego (gęstość 0,78 g/ml) potrzeba do sporządzenia 15 g jodyny, czyli 10% roztworu jodu w alkoholu e

009 Ile gramów jodu i ile mililitrów alkoholu etylowego (gęstość 0,78 g/ml) potrzeba do sporządzenia 15 g jodyny, czyli 10% roztworu jodu w alkoholu e STĘŻENIA - MIX ZADAŃ Czytaj uważnie polecenia. Powodzenia! 001 Ile gramów wodnego roztworu azotanu sodu o stężeniu 10,0% można przygotować z 25,0g NaNO3? 002 Ile gramów kwasu siarkowego zawiera 25 ml jego

Bardziej szczegółowo

Opracowanie składu pożywek nawozowych w oparciu o jakość wody

Opracowanie składu pożywek nawozowych w oparciu o jakość wody INSTYTUT OGRODNICTWA SKIERNIEWICE Opracowanie składu pożywek nawozowych w oparciu o jakość wody Autorzy: dr Jacek Dyśko, dr Waldemar Kowalczyk Opracowanie przygotowane w ramach zadania 4.5: Monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Nawożenie dolistne roślin w warunkach stresu suszy. Maciej Bachorowicz

Nawożenie dolistne roślin w warunkach stresu suszy. Maciej Bachorowicz Nawożenie dolistne roślin w warunkach stresu suszy Maciej Bachorowicz Co się działo w 2015 i 2018r? 3 Opady w 2015r. * Pomiar w okolicy Konina Suma opadów w 2015r. 400mm 4 Opady w 2015 i 2017r. * Pomiar

Bardziej szczegółowo

Nawozy wieloskładnikowe sprawdź, który będzie najlepszy jesienią!

Nawozy wieloskładnikowe sprawdź, który będzie najlepszy jesienią! .pl https://www..pl Nawozy wieloskładnikowe sprawdź, który będzie najlepszy jesienią! Autor: Małgorzata Srebro Data: 23 lipca 2018 Rośliny ozime, w tym zboża i rzepak, powinny zostać dobrze zaopatrzone

Bardziej szczegółowo

RSM+S z Puław NAWÓZ XXI WIEKU

RSM+S z Puław NAWÓZ XXI WIEKU RSM+S z Puław NAWÓZ XXI WIEKU Puławy 2012 Zasobność gleb w siarkę Prawie 60% gleb w Polsce jest ubogich w siarkę. Niedobór siarki ogranicza zawartość i jakość białka i tłuszczu, ogranicza gromadzenie się

Bardziej szczegółowo

Nawozy mikroskładnikowe

Nawozy mikroskładnikowe Nawozy mikroskładnikowe B bor Co kobalt Cu miedź Fe żelazo Mn mangan Mo molibden Zn cynk Najwyższej jakości nawozy mikroskładnikowe do stosowania w uprawach roślin rolniczych i ogrodniczych. Dlaczego chelaty?

Bardziej szczegółowo

(62) Numer zgłoszenia,

(62) Numer zgłoszenia, RZECZPOSPOLITAPOLSKA (12)OPIS PATENTOWY (19)PL (11)175865 (21) Numer zgłoszenia: 326788 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia. 01.08.1994 Rzeczypospolitej Polskiej (51) IntCl6: C08G 12/40 (54) Sposób modyfikacji

Bardziej szczegółowo

Bez fosforu w kukurydzy ani rusz!

Bez fosforu w kukurydzy ani rusz! .pl https://www..pl Bez fosforu w kukurydzy ani rusz! Autor: mgr inż. Kamil Młynarczyk Data: 18 kwietnia 2018 Kukurydza posiada jedne z największych potrzeb pokarmowych ze wszystkich zbóż. Największe zapotrzebowanie

Bardziej szczegółowo

O/100 g gleby na rok, czyli około 60 kg K 2

O/100 g gleby na rok, czyli około 60 kg K 2 POTAS niezbędny składnik pokarmowy rzepaku kształtujący wielkość i jakość plonu Potas w glebach Całkowita zawartość potasu w glebach wynosi od 0,1 do 3 % i z reguły jest tym niższa, im gleba jest lżejsza.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY. Numer sprawy: SDOO/DOT/32/2016, oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY. Numer sprawy: SDOO/DOT/32/2016, oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Załącznik nr Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY. Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:.... Numer REGON:... Numer

Bardziej szczegółowo

Nawóz NPK do pozakorzeniowego dokarmiania roślin z dużą zawartością fosforu i potasu oraz dodatkowo wzbogacony schelatowanymi mikroskładnikami

Nawóz NPK do pozakorzeniowego dokarmiania roślin z dużą zawartością fosforu i potasu oraz dodatkowo wzbogacony schelatowanymi mikroskładnikami Nawóz NPK do pozakorzeniowego dokarmiania roślin z dużą zawartością fosforu i potasu oraz dodatkowo wzbogacony schelatowanymi mikroskładnikami FoliarActiv Potas-Fosfor + 6-20-36 + mikro Gwarantowany skład

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 51/7

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 51/7 20.2.2007 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 51/7 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 162/2007 z dnia 1 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie

Bardziej szczegółowo

Sposób otrzymywania dwutlenku tytanu oraz tytanianów litu i baru z czterochlorku tytanu

Sposób otrzymywania dwutlenku tytanu oraz tytanianów litu i baru z czterochlorku tytanu RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 198039 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 350109 (51) Int.Cl. C01G 23/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 12.10.2001

Bardziej szczegółowo

Poprawa odporności roślin na stres biotyczny poprzez właściwe odżywienie w bieżącej fazie rozwojowej

Poprawa odporności roślin na stres biotyczny poprzez właściwe odżywienie w bieżącej fazie rozwojowej Poprawa odporności roślin na stres biotyczny poprzez właściwe odżywienie w bieżącej fazie rozwojowej Optymalne odżywienie roślin jest jednym z podstawowych czynników decydujących o prawidłowej odporności

Bardziej szczegółowo

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 08/13

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 08/13 PL 223496 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 223496 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 399321 (51) Int.Cl. B23P 17/00 (2006.01) C21D 8/12 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Garden Activ Ogrody. Profesjonalne nawozy w Twoim ogrodzie. Chelaty w związku z naturą

Garden Activ Ogrody. Profesjonalne nawozy w Twoim ogrodzie. Chelaty w związku z naturą NAWOZY WE Ogrody Profesjonalne nawozy w Twoim ogrodzie Chcesz, by Twój trawnik był gęsty, miękki i bez mchu a iglaki zieleniły się zamiast brązowić? Wprowadź profesjonalną pielęgnację do Twojego ogrodu,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR L 75/12 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.3.2012 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 223/2012 z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie

Bardziej szczegółowo

PL B1. INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH, Gliwice, PL BUP 26/07

PL B1. INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH, Gliwice, PL BUP 26/07 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 208785 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 379930 (51) Int.Cl. C01G 47/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 13.06.2006

Bardziej szczegółowo

Różne sposoby fertygacji truskawki. Od technologii do pieniędzy..

Różne sposoby fertygacji truskawki. Od technologii do pieniędzy.. Różne sposoby fertygacji truskawki Od technologii do pieniędzy.. Jarosław Barszczewski Yara Poland Specialities 605 545212 jaroslaw.barszczewski@yara.com YARA Poland zawsze wspiera producentów Wsparcie

Bardziej szczegółowo

PL B1. ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin, PL BUP 06/14

PL B1. ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin, PL BUP 06/14 PL 222179 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 222179 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 400696 (22) Data zgłoszenia: 10.09.2012 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL B1. ZAKŁADY CHEMICZNE ALWERNIA SPÓŁKA AKCYJNA, Alwernia, PL

PL B1. ZAKŁADY CHEMICZNE ALWERNIA SPÓŁKA AKCYJNA, Alwernia, PL PL 212861 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212861 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 380770 (51) Int.Cl. A23K 1/175 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 08/13

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 08/13 PL 223497 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 223497 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 399322 (51) Int.Cl. B23P 17/00 (2006.01) C21D 8/12 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

PL B1. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Izotopów POLATOM,Świerk,PL BUP 12/05

PL B1. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Izotopów POLATOM,Świerk,PL BUP 12/05 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 201238 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 363932 (51) Int.Cl. G21G 4/08 (2006.01) C01F 17/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź:. Oblicz stężenie procentowe tlenu w wodzie deszczowej, wiedząc, że 1 dm 3 tej wody zawiera 0,055g tlenu. (d wody = 1 g/cm 3 )

Odpowiedź:. Oblicz stężenie procentowe tlenu w wodzie deszczowej, wiedząc, że 1 dm 3 tej wody zawiera 0,055g tlenu. (d wody = 1 g/cm 3 ) PRZYKŁADOWE ZADANIA Z DZIAŁÓW 9 14 (stężenia molowe, procentowe, przeliczanie stężeń, rozcieńczanie i zatężanie roztworów, zastosowanie stężeń do obliczeń w oparciu o reakcje chemiczne, rozpuszczalność)

Bardziej szczegółowo

Optymalne nawożenie jagody kamczackiej. Dr Andrzej Grenda, Yara Poland

Optymalne nawożenie jagody kamczackiej. Dr Andrzej Grenda, Yara Poland Optymalne nawożenie jagody kamczackiej Dr Andrzej Grenda, Yara Poland 1 Parę słów o mineralnym żywieniu roślin jagodowych: - wieloletnie rośliny jagodowe są gatunkami o niskich wymaganiach w stosunku do

Bardziej szczegółowo

PL B BUP 15/ WUP 07/08

PL B BUP 15/ WUP 07/08 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 198659 (21) Numer zgłoszenia: 358399 (22) Data zgłoszenia: 22.01.2003 (13) B1 (51) Int.Cl. C08G 59/04 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Nawożenie borówka amerykańska

Nawożenie borówka amerykańska Nawożenie borówka amerykańska Borówka amerykańska Jeśli borykasz się z problemem nawożenia borówki jak i jagody kamczackiej napisz do nas. Przygotujemy odpowiednie zalecenia nawozowe na dowolny okres roku

Bardziej szczegółowo

Zalecenia nawozowe dla chryzantemy wielkokwiatowej uprawianej w pojemnikach na stołach zalewowych

Zalecenia nawozowe dla chryzantemy wielkokwiatowej uprawianej w pojemnikach na stołach zalewowych INSTYTUT OGRODNICTWA ZAKŁAD UPRAWY I NAWOŻENIAROSLIN OGRODNICZYCH Pracownia Uprawy i Nawożenia Roślin Ozdobnych 96-100 Skierniewice, ul. Rybickiego 15/17 tel./fax: 46 845547 e-mail: Jacek.Nowak@inhort.pl

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚĆ OPŁAT POBIERANYCH ZA ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ OKRĘGOWE STACJE CHEMICZNO-ROLNICZE

WYSOKOŚĆ OPŁAT POBIERANYCH ZA ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ OKRĘGOWE STACJE CHEMICZNO-ROLNICZE WYSOKOŚĆ OPŁAT POBIERANYCH ZA ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ OKRĘGOWE STACJE CHEMICZNO-ROLNICZE Lp. Nazwa zadania Jednostka Kwota w zł I. Analizy fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne gleb mineralnych oraz organicznych

Bardziej szczegółowo

Sposób otrzymywania kompozytów tlenkowych CuO SiO 2 z odpadowych roztworów pogalwanicznych siarczanu (VI) miedzi (II) i krzemianu sodu

Sposób otrzymywania kompozytów tlenkowych CuO SiO 2 z odpadowych roztworów pogalwanicznych siarczanu (VI) miedzi (II) i krzemianu sodu PL 213470 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 213470 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 390326 (22) Data zgłoszenia: 01.02.2010 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

Jakość plonu a równowaga składników pokarmowych w nawożeniu

Jakość plonu a równowaga składników pokarmowych w nawożeniu Jakość plonu a równowaga składników pokarmowych w nawożeniu Jan Łabętowicz, Wojciech Stępień 1. Względność pojęcia jakości plonu 2. Miejsce nawożenia w kształtowaniu jakości plonów 3. Azot jako główny

Bardziej szczegółowo

Wieloskładnikowy płynny nawóz dolistny z wysoką zawartością mikro i makroelementów do zasilania ziemniaka.

Wieloskładnikowy płynny nawóz dolistny z wysoką zawartością mikro i makroelementów do zasilania ziemniaka. MICROPLAN ZIEMNIAK Nawóz Dolistny Wieloskładnikowy płynny nawóz dolistny z wysoką zawartością mikro i makroelementów do zasilania ziemniaka. Zawartość w litrze: Fosfor(P) 10g, Potas(K) 65g, Siarka(S) 5g,

Bardziej szczegółowo

Potrzeby pokarmowe 138 161 184 207 230

Potrzeby pokarmowe 138 161 184 207 230 Nawożenie kukurydzy Kukurydza jest rośliną mającą wysokie potrzeby pokarmowe. Najintensywniej pobiera ona azot i potas, ale w porównaniu z innymi roślinami potrzebuje także dużo wapnia i magnezu. Tempo

Bardziej szczegółowo

PL B1 AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, KRAKÓW, PL BUP 08/07

PL B1 AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, KRAKÓW, PL BUP 08/07 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205765 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 377546 (51) Int.Cl. C25B 1/00 (2006.01) C01G 5/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

ADOB Bor. Skład: Bor (B) 15 % Azot (N) 7,8 %

ADOB Bor. Skład: Bor (B) 15 % Azot (N) 7,8 % ADOB Bor Bor (B) 15 % Azot (N) 7,8 % Skoncentrowany, płynny nawóz dolistny, przeznaczony szczególnie dla roślin wrażliwych na niedobór boru: rzepak, kukurydza, ziemniak, burak, niektóre warzywa a także

Bardziej szczegółowo

(21) Numer zgłoszenia: (54) Sposób wytwarzania preparatu barwników czerwonych buraka ćwikłowego

(21) Numer zgłoszenia: (54) Sposób wytwarzania preparatu barwników czerwonych buraka ćwikłowego RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)167526 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 292733 (22) Data zgłoszenia: 10.12.1991 (51) IntCl6: C12P 1/00 C12N

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY STECHIOMETRII

PODSTAWY STECHIOMETRII PODSTAWY STECHIOMETRII 1. Obliczyć bezwzględne masy atomów, których względne masy atomowe wynoszą: a) 7, b) 35. 2. Obliczyć masę próbki wody zawierającej 3,01 10 24 cząsteczek. 3. Która z wymienionych

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 2: Stężenia

Ćwiczenia nr 2: Stężenia Ćwiczenia nr 2: Stężenia wersja z 5 listopada 2007 1. Ile gramów fosforanu(v) sodu należy zużyć w celu otrzymania 2,6kg 6,5% roztworu tego związku? 2. Ile należy odważyć KOH i ile zużyć wody do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Nawożenie kukurydzy. Adam Majewski Agroservice Kukurydza

Nawożenie kukurydzy. Adam Majewski Agroservice Kukurydza Nawożenie kukurydzy Adam Majewski Agroservice Kukurydza Nawożenie startowe to podstawa powodzenia uprawy kukurydzy Jakie formy nawozu stosować? P2O5 i NH4 (+mikroelementy) plon zwykle wyższy o 0,5-1,5

Bardziej szczegółowo

Jakimi składnikami dokarmiać rzepak jesienią?

Jakimi składnikami dokarmiać rzepak jesienią? https://www. Jakimi składnikami dokarmiać rzepak jesienią? Autor: agrofakt.pl Data: 8 listopada 2016 W kolejnym odcinku Akademii Nawożenia Intermag wraz z Janem Gurzyńskim, doradcą agrotechnicznym firmy

Bardziej szczegółowo

PL B1. Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A.,Puławy,PL

PL B1. Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A.,Puławy,PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 204153 (21) Numer zgłoszenia: 364145 (22) Data zgłoszenia: 22.12.2003 (13) B1 (51) Int.Cl. C01B 15/10 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Nieudane nawożenie jesienne- wysiej nawozy wieloskładnikowe wiosną!

Nieudane nawożenie jesienne- wysiej nawozy wieloskładnikowe wiosną! https://www. Nieudane nawożenie jesienne- wysiej nawozy wieloskładnikowe wiosną! Autor: Małgorzata Srebro Data: 28 marca 2018 Tegoroczna mokra jesień w wielu regionach uniemożliwiła wjazd w pole z nawozami

Bardziej szczegółowo

a. ph, zawartości makroskładników (P, K, Mg) w 700 próbkach gleby, b. zawartości metali ciężkich (Pb, Cd, Zn, Cu, Ni i Cr ) w 10 próbkach gleby,

a. ph, zawartości makroskładników (P, K, Mg) w 700 próbkach gleby, b. zawartości metali ciężkich (Pb, Cd, Zn, Cu, Ni i Cr ) w 10 próbkach gleby, Okręgowa Stacja Chemiczno Rolnicza w Gliwicach odebrała i wykonała badanie próbek glebowych z obszaru użytków rolnych Powiatu Raciborskiego w Gminie Krzanowice z powierzchni 1670,94 ha. Odebrano z terenu

Bardziej szczegółowo

BROSZURA PRODUKTÓW UK NUTRITION LIMITED

BROSZURA PRODUKTÓW UK NUTRITION LIMITED BROSZURA PRODUKTÓW UK NUTRITION LIMITED Produkty UK Nutrition można mieszać w zbiornikach z większością pestycydów i nawozów o niskiej zawartości elementów odżywczych do stosowania dolistnego i doglebowego.

Bardziej szczegółowo

2. Procenty i stężenia procentowe

2. Procenty i stężenia procentowe 2. PROCENTY I STĘŻENIA PROCENTOWE 11 2. Procenty i stężenia procentowe 2.1. Oblicz 15 % od liczb: a. 360, b. 2,8 10 5, c. 0.024, d. 1,8 10 6, e. 10 Odp. a. 54, b. 4,2 10 4, c. 3,6 10 3, d. 2,7 10 7, e.

Bardziej szczegółowo

Nowe nawozy dolistne co pojawiło się na rynku w 2017 roku?

Nowe nawozy dolistne co pojawiło się na rynku w 2017 roku? .pl https://www..pl Nowe nawozy dolistne co pojawiło się na rynku w 2017 roku? Autor: Anna Banaszkiewicz Data: 29 grudnia 2017 Nawozy dolistne dostarczają niezbędne składniki pokarmowe bezpośrednio na

Bardziej szczegółowo

5. STECHIOMETRIA. 5. Stechiometria

5. STECHIOMETRIA. 5. Stechiometria 5. STECHIOMETRIA 25 5. Stechiometria 5.1. Ile gramów magnezu wzięło udział w reakcji z tlenem, jeśli otrzymano 6,0 g tlenku magnezu? Odp. 3,60 g 5.2. Do 50 cm 3 roztworu kwasu siarkowego (VI) o stężeniu

Bardziej szczegółowo

Regeneracja rzepaku: sprawdzone sposoby

Regeneracja rzepaku: sprawdzone sposoby .pl https://www..pl Regeneracja rzepaku: sprawdzone sposoby Autor: Wiesław Ciecierski Data: 12 kwietnia 2018 Przezimowanie rzepaku wiąże się z jego późniejszymi wymaganiami pokarmowymi. Aby je zaspokoić,

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2051953 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 25.07.2007 07769076.6

Bardziej szczegółowo

10. ALKACYMETRIA. 10. Alkacymetria

10. ALKACYMETRIA. 10. Alkacymetria 10. ALKACYMETRIA 53 10. Alkacymetria 10.1. Ile cm 3 40 % roztworu NaOH o gęstości 1,44 g cm 3 należy zużyć w celu przygotowania 1,50 dm 3 roztworu o stężeniu 0,20 mol dm 3? Odp. 20,8 cm 3 10.2. 20,0 cm

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 162013 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 28 3 8 2 5 (51) IntCl5: C 07D 499/76 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 16.02.1990

Bardziej szczegółowo

a. ph, zawartości makroskładników (P, K, Mg) w 899 próbkach gleby, b. zawartości metali ciężkich (Pb, Cd, Zn, Cu, Ni i Cr ) w 12 próbkach gleby,

a. ph, zawartości makroskładników (P, K, Mg) w 899 próbkach gleby, b. zawartości metali ciężkich (Pb, Cd, Zn, Cu, Ni i Cr ) w 12 próbkach gleby, Okręgowa Stacja Chemiczno Rolnicza w Gliwicach odebrała i wykonała badanie próbek glebowych z obszaru użytków rolnych Powiatu Raciborskiego w Gminie Krzyżanowice z powierzchni 1577ha. odebrano z terenu

Bardziej szczegółowo

PL B1. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, Poznań, PL BUP 21/09. DARIA WIECZOREK, Poznań, PL RYSZARD ZIELIŃSKI, Poznań, PL

PL B1. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, Poznań, PL BUP 21/09. DARIA WIECZOREK, Poznań, PL RYSZARD ZIELIŃSKI, Poznań, PL PL 215965 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215965 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 384841 (51) Int.Cl. C07D 265/30 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

(54) Sposób wydzielania zanieczyszczeń organicznych z wody

(54) Sposób wydzielania zanieczyszczeń organicznych z wody RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175992 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 305151 (22) Data zgłoszenia: 23.09.1994 (51) IntCl6: C02F 1/26 (54)

Bardziej szczegółowo

Rodzina płynnych nawozów dolistnych

Rodzina płynnych nawozów dolistnych SKŁADY NAWOZÓW EKOLIST Rodzina płynnych nawozów dolistnych Składy nawozów [w % wagowych] Nawóz N P (P 2 ) K (K 2 O) Mg (MgO) Ca (CaO) SO 3 B Cu Fe Mn Mo Zn Ni Liczba zabiegów Dawka jednorazowa [l/ha] NAWOZY

Bardziej szczegółowo

niezbędny składnik pokarmowy zbóż

niezbędny składnik pokarmowy zbóż POTAS niezbędny składnik pokarmowy zbóż kształtujący wielkość i jakość plonu ziarna Dostępność glebowych zasobów potasu dla roślin zbożowych Gleby zawierają duże zasoby potasu (K), nawet do 50 t/ha w warstwie

Bardziej szczegółowo

Zasobność gleby. gleba lekka szt./ % /2185,0 0/0 0/0 0/0 1063/100 0/0 824/923,6 0/0 0/0 3/0 821/100 0/0. szt./ %

Zasobność gleby. gleba lekka szt./ % /2185,0 0/0 0/0 0/0 1063/100 0/0 824/923,6 0/0 0/0 3/0 821/100 0/0. szt./ % STAN WŁAŚCIWOŚCI AGROCHEMICZNYCH GLEB I ZANIECZYSZCZEŃ METALAMI CIĘŻKIMI GRUNTÓW NA UŻYTKACH ROLNYCH STAROSTWA POWIATOWEGO RACIBÓRZ W GMINIE PIETROWICE WIELKIE Opracowanie wyników i sprawozdania z wykonanych

Bardziej szczegółowo

Zasobność gleby. gleba lekka szt./ % /810,64 0/0 107/15 332/47 268/38 0/0 16/29 0/0 3/19 0/0 13/81 0/0. szt./ %

Zasobność gleby. gleba lekka szt./ % /810,64 0/0 107/15 332/47 268/38 0/0 16/29 0/0 3/19 0/0 13/81 0/0. szt./ % OCENA WYNIKÓW BADAŃ W GMINIE KUŹNIA RACIBORSKA Wyniki badań makro- i mikroelementów przedstawiono w tabelach zasobności gleby ( Zestawienie zasobności gleby na terenie gminy Kuźnia Raciborska i w Zestawieniu

Bardziej szczegółowo

CROPVIT - ŹRÓDŁO NIEZBĘDNYCH MIKROSKŁADNIKÓW MIKROELEMENTY SCHELATOWANE ZAPEWNIAJĄ SZYBKIE WCHŁANIANIE PRZEZ ROŚLINĘ SZYBKO POPRAWIAJĄ KONDYCJĘ

CROPVIT - ŹRÓDŁO NIEZBĘDNYCH MIKROSKŁADNIKÓW MIKROELEMENTY SCHELATOWANE ZAPEWNIAJĄ SZYBKIE WCHŁANIANIE PRZEZ ROŚLINĘ SZYBKO POPRAWIAJĄ KONDYCJĘ CROPVIT - ŹRÓDŁO NIEZBĘDNYCH MIKROSKŁADNIKÓW MIKROELEMENTY SCHELATOWANE ZAPEWNIAJĄ SZYBKIE WCHŁANIANIE PRZEZ ROŚLINĘ SZYBKO POPRAWIAJĄ KONDYCJĘ ROŚLIN UPRAWNYCH UCZESTNICZĄ W REAKCJACH SYNTEZY BIAŁEK,

Bardziej szczegółowo

a. ph, zawartości makroskładników (P, K, Mg) w 956 próbkach gleby, b. zawartości metali ciężkich (Pb, Cd, Zn, Cu, Ni i Cr ) w 14 próbkach gleby,

a. ph, zawartości makroskładników (P, K, Mg) w 956 próbkach gleby, b. zawartości metali ciężkich (Pb, Cd, Zn, Cu, Ni i Cr ) w 14 próbkach gleby, Okręgowa Stacja Chemiczno Rolnicza w Gliwicach odebrała i wykonała badanie próbek glebowych z obszaru użytków rolnych Powiatu Raciborskiego w Gminie Pietrowice Wielkie z powierzchni 2018 ha. Odebrano z

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZLECENIA. Odebrano z terenu powiatu Raciborskiego próbki gleby i wykonano w Gminie Kornowac:

PRZEDMIOT ZLECENIA. Odebrano z terenu powiatu Raciborskiego próbki gleby i wykonano w Gminie Kornowac: PRZEDMIOT ZLECENIA Okręgowa Stacja Chemiczno Rolnicza w Gliwicach odebrała i wykonała badanie próbek glebowych z obszaru użytków rolnych Powiatu Raciborskiego na terenie Gminy Kornowac o powierzchni 598,25ha.

Bardziej szczegółowo

Żywienie roślin w ekologii

Żywienie roślin w ekologii Żywienie roślin w ekologii Piotr HUSZCZA p.huszcza@naturalcrop.com Lubań, 10.03.2017r. Zalecenia NATURALCROP POLAND dla upraw ekologicznych C-N 40-12,5 ekologiczny nawóz organiczny o kontrolowanym uwalnianiu

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe prawa i pojęcia chemiczne

1. Podstawowe prawa i pojęcia chemiczne 1. PODSTAWOWE PRAWA I POJĘCIA CHEMICZNE 5 1. Podstawowe prawa i pojęcia chemiczne 1.1. Wyraź w gramach masę: a. jednego atomu żelaza, b. jednej cząsteczki kwasu siarkowego. Odp. 9,3 10 23 g; 1,6 10 22

Bardziej szczegółowo

(54) Sposób otrzymywania cykloheksanonu o wysokiej czystości

(54) Sposób otrzymywania cykloheksanonu o wysokiej czystości RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)165518 (13)B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 292935 (22) Data zgłoszenia: 23.12.1991 (51) IntCL5: C07C 49/403 C07C

Bardziej szczegółowo

Najlepszy sposób zapewnienia zrównoważonego nawożenia

Najlepszy sposób zapewnienia zrównoważonego nawożenia ajlepszy sposób zapewnienia zrównoważonego nawożenia Poznaj zalety nawozów ICL PKpluS awozy PKpluS zawierają w jednej granulce makroelementy: fosfor (P), potas (K) oraz siarkę (S), magnez (Mg) i wapń (Ca).

Bardziej szczegółowo

PL B1. EKOPROD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bytom, PL

PL B1. EKOPROD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bytom, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 231013 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 412912 (51) Int.Cl. C10B 53/07 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 29.06.2015

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 182127 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 321896 (22) Data zgłoszenia: 14.02.1996 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZLECENIA :

PRZEDMIOT ZLECENIA : PRZEDMIOT ZLECENIA : Okręgowa Stacja Chemiczno Rolnicza w Gliwicach odebrała i wykonała badanie próbek glebowych z obszaru użytków rolnych Powiatu Raciborskiego na terenie Gminy Racibórz o powierzchni

Bardziej szczegółowo

Potas niezbędny składnik pokarmowy zapewniający wysoki plon i dobrą jakość buraka cukrowego

Potas niezbędny składnik pokarmowy zapewniający wysoki plon i dobrą jakość buraka cukrowego Potas niezbędny składnik pokarmowy zapewniający wysoki plon i dobrą jakość buraka cukrowego Potas jest niezbędnym składnikiem do wytworzenia wysokiego plonu, w tym głównie cukru (sacharozy). Składnik ten

Bardziej szczegółowo

Zalecenia nawozowe dla róży uprawianej na podłożach organicznych

Zalecenia nawozowe dla róży uprawianej na podłożach organicznych INSTYTUT OGRODNICTWA ZAKŁAD UPRAWY I NAWOŻENIAROSLIN OGRODNICZYCH Pracownia Uprawy i Nawożenia Roślin Ozdobnych 96-100 Skierniewice, ul. Rybickiego 15/17 tel./fax: 46 845547 e-mail: Jacek.Nowak@inhort.pl

Bardziej szczegółowo

PL B1. PRZEDSIĘBIORSTWO INTERMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Osiek, PL BUP 02/13

PL B1. PRZEDSIĘBIORSTWO INTERMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Osiek, PL BUP 02/13 PL 216317 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216317 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 395684 (51) Int.Cl. C05D 9/02 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 172296 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 302820 (22) Data zgłoszenia: 28.03.1994 (51) IntCl6: C08L 33/26 C08F

Bardziej szczegółowo

Nawożenie sadów i plantacji jagodowych. Jacek Filipczak Instytut Ogrodnictwa

Nawożenie sadów i plantacji jagodowych. Jacek Filipczak Instytut Ogrodnictwa Nawożenie sadów i plantacji jagodowych Jacek Filipczak Instytut Ogrodnictwa 9 grudzień 2016 Kryteria diagnostyczne Analiza gleby. Analiza liści. Wizualna ocena roślin. Analiza gleby Oznaczenie odczynu

Bardziej szczegółowo

2.4. ZADANIA STECHIOMETRIA. 1. Ile moli stanowi:

2.4. ZADANIA STECHIOMETRIA. 1. Ile moli stanowi: 2.4. ZADANIA 1. Ile moli stanowi: STECHIOMETRIA a/ 52 g CaCO 3 b/ 2,5 tony Fe(OH) 3 2. Ile g stanowi: a/ 4,5 mmol ZnSO 4 b/ 10 kmol wody 3. Obl. % skład Fe 2 (SO 4 ) 3 6H 2 O 4. Obl. % zawartość tlenu

Bardziej szczegółowo

Fotochromowe kopolimery metakrylanu butylu zawierające pochodne 4-amino-N-(4-metylopirymidyn-2-ilo)benzenosulfonamidu i sposób ich otrzymywania

Fotochromowe kopolimery metakrylanu butylu zawierające pochodne 4-amino-N-(4-metylopirymidyn-2-ilo)benzenosulfonamidu i sposób ich otrzymywania PL 224153 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 224153 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 411794 (22) Data zgłoszenia: 31.03.2015 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

NAWOZY OSD WYBÓR PEŁEN KORZYŚCI

NAWOZY OSD WYBÓR PEŁEN KORZYŚCI NAWOZY WYBÓR PEŁEN KORZYŚCI UNIWERSALNOŚĆ ZASTOSOWANIA Nawozy skomponowane są tak, aby maksymalnie uprościć ich stosowanie. Zauważyłeś na swojej uprawie braki stresogennych mikroskładników - wybierz jeden

Bardziej szczegółowo

FRUITAKADEMIA. Ta wiadomość jest wyłącznie dla Państwa. Prosimy nie kopiować i nie rozpowszechniać informacji otrzymywanych w ramach FRUITAKADEMII.

FRUITAKADEMIA. Ta wiadomość jest wyłącznie dla Państwa. Prosimy nie kopiować i nie rozpowszechniać informacji otrzymywanych w ramach FRUITAKADEMII. ZZO Warka FRUITAKADEMIA Ta wiadomość jest wyłącznie dla Państwa. Prosimy nie kopiować i nie rozpowszechniać informacji otrzymywanych w ramach FRUITAKADEMII. UWAGA BARDRZO SILNA INFEKCJA 2008-04-21 19.04

Bardziej szczegółowo

STĘŻENIA STĘŻENIE PROCENTOWE STĘŻENIE MOLOWE

STĘŻENIA STĘŻENIE PROCENTOWE STĘŻENIE MOLOWE STĘŻENIA STĘŻENIE PROCENTOWE 1. Oblicz stężenie procentowe roztworu powstałego w wyniku rozpuszczenia 4g chlorku sodu w 15,6dag wody. 2. Ile gramów roztworu 15-procentowego można otrzymać mając do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Nawożenie dolistne. Jakość nawozu ma znaczenie!

Nawożenie dolistne. Jakość nawozu ma znaczenie! https://www. Nawożenie dolistne. Jakość nawozu ma znaczenie! Autor: Małgorzata Srebro Data: 27 kwietnia 2018 Uzyskanie wysokich plonów roślin uprawnych zależy nie tylko od zastosowanych nawozów doglebowych,

Bardziej szczegółowo