STAN SANITARNY POWIATU RYPI SKIEGO W 2009 ROKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STAN SANITARNY POWIATU RYPI SKIEGO W 2009 ROKU"

Transkrypt

1 PA STWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W RYPINIE STAN SANITARNY POWIATU RYPI SKIEGO W 2009 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI POWIATOWEJ STACJI SANITARNOEPIDEMIOLOGICZNEJ W RYPINIE w 2009r Rypin, marzec 2010

2 STAN SANITARNY POWIATU RYPI SKIEGO W 2009 r Spis tre ci: Wst p: 3 Organizacja Pa stwowej Inspekcji Sanitarnej w powiecie... 3 I. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zaka nych.. 5 Zapobieganie i zwalczanie zaka e i zachorowa. 5 Realizacja szczepie ochronnych Sytuacja epidemiologiczna chorób zaka nych w powiecie rypi skim w 2009r w porównaniu z rokiem Sytuacja epidemiologiczna chorób zaka nych w powiatach s siaduj cych Sytuacja epidemiologiczna chorób zaka nych w gminach powiatu rypi skiego II. Stan sanitarny zakładów opieki zdrowotnej III. Ocena zaopatrzenia i jako ci wody przeznaczonej do spo ycia przez ludzi. 23 IV. Nadzór nad ywno ci i ywieniem. 29 V. Stan sanitarny obiektów u yteczno ci publicznej i k pielisk. 34 VI. Warunki sanitarnohigieniczne rodowiska pracy.. 41 VII. Warunki sanitarnohigieniczne w placówkach o wiatowowychowawczych. 44 VIII. Zapobiegawczy nadzór sanitarny.. 48 IX. Działalno w zakresie o wiaty zdrowotnej i promocji zdrowia 50 X. Podsumowanie

3 STAN SANITARNY POWIATU RYPI SKIEGO W 2009 r WST P Organizacja Pa stwowej Inspekcji Sanitarnej w powiecie rypi skim Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Rypinie jest organem Pa stwowej Inspekcji Sanitarnej, która działa na podstawie Ustawy z dnia 14 marca 1985r o Pa stwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006r Nr 122, poz. 851 z pó n. zm.) Pa stwowa Inspekcja Sanitarna została powołana w celu ochrony zdrowia przed wpływem czynników szkodliwych i uci liwych oraz w celu profilaktyki chorób, przede wszystkim chorób zaka nych i zawodowych. Zajmuje si nadzorem w bardzo szerokim zakresie, mi dzy innymi : higieny rodowiska, bezpiecze stwa zdrowotnego ywno ci i ywienia, warunków higienicznosanitarnych w zakładach opieki zdrowotnej; rodowiska pracy, higieny procesów nauczania i wychowania, warunków higienicznosanitarnych w obiektach u yteczno ci publicznej. Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Rypinie realizuje te zadania na terenie powiatu rypi skiego poprzez sprawowanie zapobiegawczego i bie cego nadzoru sanitarnego w zakresie działa kontrolnych. Badania laboratoryjne wykonywane s w ramach zintegrowanego wojewódzkiego systemu w akredytowanych laboratoriach inspekcji sanitarnej w Toruniu, we Włocławku oraz w Bydgoszczy. Prowadzona jest równie działalno o wiatowozdrowotna i w zakresie promocji zdrowia. Podejmowane s działania propaguj ce zasady zdrowego stylu ycia oraz pobudzaj ce aktywno prozdrowotn ludzi na rzecz indywidualnej odpowiedzialno ci za zdrowie. Komórki organizacyjne zajmuj ce si działalno ci merytoryczn w PSSE w Rypinie to: Oddział Zapobiegawczego i Bie cego Nadzoru Sanitarnego; w skład którego wchodz : 1. Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego która zajmuje si profilaktyk i zwalczaniem chorób zaka nych i zaka e. 2. Sekcja Nadzoru Nad Obiektami Komunalnymi która zajmuje si monitoringiem jako ci wody przeznaczonej do spo ycia oraz zapewnianiem wła ciwych standardów sanitarnych w obiektach słu by zdrowia i obiektach u yteczno ci publicznej. 3. Sekcja Higieny ywno ci, ywienia i Przedmiotów U ytku zajmuje si zapewnieniem bezpiecze stwa zdrowotnego ywno ci, ywienia oraz nadzorem nad kosmetykami i przedmiotami do kontaktu z ywno ci. 4. Stanowisko Pracy ds. Prewencji Chorób Zawodowych zajmuje si zapewnieniem prawidłowych warunków zdrowotnych i higienicznosanitarnych w rodowisku pracy. 5. Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzie y zajmuje si zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci i młodzie y w placówkach nauczania, wychowania i wypoczynku. 6. Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego zajmuje si zapewnieniem prawidłowych warunków zdrowotnych i higienicznych w miejscach pobytu ludzi i w rodowisku na etapie uzgadniania opracowa projektowych. oraz Stanowisko Pracy ds. O wiaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia 3

4 STAN SANITARNY POWIATU RYPI SKIEGO W 2009 r komórka ta zajmuje si zaznajamianiem społecze stwa z czynnikami ryzyka wpływaj cymi na zdrowie człowieka oraz propagowaniem i popularyzowaniem zdrowego stylu ycia oraz podejmowaniem działa profilaktycznych. Na terenie powiatu rypi skiego w 2009r jako organ I instancji działał Pa stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, wykonuj cy swe zadania przy pomocy Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej, maj cej siedzib przy ul. Warszawskiej 38a w Rypinie. Organem II instancji był Pa stwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy, maj cy siedzib w Wojewódzkiej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej przy ul. Kujawskiej 4 w Bydgoszczy. W zwi zku ze zmianami na mocy ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w zwi zku ze zmianami w organizacji i podziale zada administracji w województwie (Dz. U. Nr 92, poz.753 z pó n. zm.), od dnia 1 stycznia 2010r Pa stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny jest organem rz dowej administracji zespolonej w powiecie, a Pa stwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny jest organem rz dowej administracji zespolonej w województwie. W stosunku do podmiotów, dla których powiat rypi ski jest organem zało ycielskim lub prowadz cym oraz w zakresie higieny radiacyjnej od 2010r organem I instancji jest Pa stwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy, a organem II instancji jest Główny Inspektor Sanitarny. 4

5 STAN SANITARNY POWIATU RYPI SKIEGO W 2009 r I. SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKA NYCH 1. Zapobieganie i zwalczanie zaka e i zachorowa W 2009r podstawowym celem w zakresie nadzoru przeciwepidemicznego była profilaktyka i zwalczanie chorób zaka nych i zaka e oraz uodpornienie populacji w ramach realizacji obowi zkowych szczepie ochronnych. W minionym roku w powiecie rypi skim zarejestrowano ogółem 269 przypadków zachorowa na choroby zaka ne podlegaj ce obowi zkowi zgłaszania i rejestracji, z których 65 wymagało hospitalizacji. W ramach nadzoru epidemiologicznego nad chorobami zaka nymi i zaka eniami przeprowadzono 140 dochodze epidemiologicznych. Rok 2009 był kolejnym, w którym nie zanotowano zachorowa na nast puj ce choroby zaka ne: błonica, polio, t ec, wirusowe zapalenie w troby typu A, kleszczowe zapalenie mózgu, choroby przenoszone drog płciow czy inwazyjne zaka enia wywołane przez Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis oraz Haemophilus influenzae. Nie zostały tak e zawleczone z innych krajów zachorowania na choroby szczególnie niebezpieczne i wysoce zaka ne jak cholera, d uma, ospa prawdziwa czy gor czki krwotoczne. W porównaniu do roku 2008 zanotowano tendencj spadkow w stosunku do wi kszo ci grup chorób zaka nych m.in. chorób przenoszonych drog pokarmow takich jak salmonelozy, wirusowe i bakteryjne zaka enia jelitowe, biegunki o zaka nym pochodzeniu, choroby przenoszone przez naruszenie ci gło ci tkanek takich jak wirusowe zapalenie w troby typu B i C oraz choroby wieku dzieci cego tj. ospa wietrzna, nagminne zapalenie przyusznic. Na podobnym poziomie jak w 2008r kształtowała si sytuacja epidemiologiczna neuroinfekcji oraz ró y. W 2009r pojawił si problem zwi zany z pok saniem przez nieznane, wał saj ce si, bezpa skie zwierz ta. Z powodu braku mo no ci poddania tych zwierz t obserwacji weterynaryjnej w celu wykluczenia w cieklizny, konieczne było podejmowanie u pok sanych szczepie przeciw w ciekli nie. W 2009r odnotowano znaczny wzrost liczby zgłosze podejrze zachorowa na gryp (33 przypadki w 2008r, 1304 przypadki w 2009r). W 2009r WHO ogłosiła pandemi tzw. nowej grypy, tj. grypy A/H1N1. W zwi zku z tym PSSE w Rypinie czynnie uczestniczyła w działaniach wynikaj cych z Polskiego Planu Pandemicznego. Inspekcja sanitarna monitorował sytuacj epidemiologiczn w zakresie grypy, sprawowała nadzór epidemiologiczny nad zachorowaniami na gryp oraz w ród społecze stwa powiatu rypi skiego upowszechniała informacje dotycz ce zachowa zmniejszaj cych ryzyko zachorowania. W ramach sytemu SENTINEL pobierane były próbki od pacjentów z podejrzeniem zaka enia wirusem grypy. W 3 próbkach wyizolowano wirusa grypy typu A, w wyniku dalszej weryfikacji w Krajowym O rodku d/s Grypy Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego przy Pa stwowym Zakładzie Higieny w Warszawie w 2 przypadkach potwierdzono obecno materiału genetycznego nowego wirusa podtypu A/H1N1. W 2009r. do Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Rypinie wpłyn ło 1 zgłoszenie zgonu z powodu choroby zaka nej. Zmarła kobieta w wieku 80 lat z terenu wiejskiego. Przyczyn zgonu było nieokre lone zapalenie płuc. 5

6 STAN SANITARNY POWIATU RYPI SKIEGO W 2009 r W zał czonych tabelach przedstawiono: Sytuacj epidemiologiczn w zakresie chorób zaka nych w powiecie rypi skim w 2009r w porównaniu z rokiem Sytuacj epidemiologiczn w zakresie chorób zaka nych w powiecie rypi skim w 2009r w porównaniu z powiatami s siednimi Sytuacj epidemiologiczn w zakresie chorób zaka nych w poszczególnych gminach powiatu rypi skiego w 2009r. 2. Realizacja szczepie ochronnych Szczepienia ochronne dzieci i młodzie y w powiecie rypi skim w 2009r prowadzone były zgodnie z programem szczepie ochronnych (który corocznie ogłaszany jest w komunikacie Głównego Inspektora Sanitarnego) w 9 zakładach opieki zdrowotnej i 1 oddziale noworodkowym szpitala. Ocena realizacji szczepie ochronnych w 2009r przeprowadzona w oparciu o analizy sporz dzone przez poszczególnych wiadczeniodawców przedstawiała si nast puj co: 99,6% noworodków zostało zaszczepionych przeciw gru licy w ci gu 24 godzin po urodzeniu; 99,8% osób z rocznika 2004r zaszczepiono preparatem DTaP oraz polio w ramach szczepienia przypominaj cego; 99,6% osób z rocznika 2000 zaszczepiono szczepionk MMR II; wykonanie szczepie preparatem Td w roczniku 1996 wyniosło 94% natomiast w roczniku ,8%; szczepionk przeciw t cowi w ramach uodpornienia poekspozycyjnego podano 334 osobom; szczepionk przeciw w ciekli nie podano 7 osobom pok sanym przez zwierz ta, których nie mo na było podda obserwacji weterynaryjnej. W ramach szczepie zalecanych nie finansowanych ze rodków znajduj cych si w bud ecie Ministra Zdrowia uodporniono: przeciw grypie 1299 osób, ( wzrost o ok. 7,0% ) przeciw Streptococcus pneumoniae 49 osób, przeciw biegunce rotawirusowej 24 osoby, przeciw ospie wietrznej 14 osób, przeciw durowi brzusznemu 5 osób, przeciw wzw typu A 5 osób, przeciw Neiseria meningotidis 4 osoby, przeciw brodawczakowi ludzkiemu 4 osoby W porównaniu do 2008r liczba osób ogółem zaszczepionych w ramach szczepie zalecanych zmalała o ok.15%. W 2009r. nie zgłoszono przypadku niepo danego odczynu poszczepiennego. 6

7 Tab. 1. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zaka nych w powiecie rypi skim w 2009 roku w porównaniu z rokiem 2008 Lp. Jednostka chorobowa Liczba zachorowa i współczynnik zapadalno ci w 2008r. Liczba zachorowa i współczynnik zapadalno ci w 2009r. 1 Cholera 2 Dur brzuszny 3 Dury rzekome A,B,C 4 zatrucia pokarmowe 11 24,92 3 6,81 5 Salmonelozy posocznica 6 inne zaka enia pozajelitowe 7 Czerwonka bakteryjna (szigeloza) 8 9 wywołane przez E.coli biegunkotwórcze wywołane przez E.coli enterokrwotoczn 10 wywołane przez E.coli inn i BNO 11 Inne bakteryjne zaka enia wywołane przez Campylobacter jelitowe ( ogółem ) wywołane przez Yersinia 12 enterocolitica lub pseudotuberculosis 13 inne okre lone nie okre lone Inne bakteryjne zaka enia jelitowe u dzieci do lat 2 gronkowcowe 17 Inne jadem kiełbasianym (botulizm) bakteryjne zatrucia wywołane przez Clostridium 18 pokarmowe perfringens ( ogółem ) 19 inne okre lone 20 nie okre lone 21 Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe u dzieci do lat 2 45,31 22, ,25 22 Lamblioza ( gardioza ) 3 6,80 23 Kryptosporydioza 24 wywołane przez rotawirusy Wirusowe wywołane przez norowirusy zaka enia jelitowe 26 ( ogółem ) inne okre lone 9 27 nie okre lone 147,26 20,39 28 Wirusowe zaka enia jelitowe u dzieci do lat Biegunka i zapalenie ogółem ,18 oł dkowojelitowe BNO o prawdopodobnie zaka nym 30 pochodzeniu w tym dzieci do lat ,18 31 D uma 32 Tularemia 33 W glik 34 Bruceloza: nowe zachorowania 3 6, , ,16 1 2, , ,35 1 2, ,07 4 9, ,66 7

8 Tab. 1. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zaka nych w powiecie rypi skim w 2009 roku w porównaniu z rokiem Nosacizna 36 Leptospiroza 37 Jersinioza pozajelitowa 38 Mikrobakteriozy inne i BNO 39 Listerioza 40 ogółem T ec 41 noworodków 42 Błonica 43 Krztusiec 2 4,53 44 Płonica ( szkarlatyna) 5 11, Choroba meningokokowa inwazyjna ogółem zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu 47 posocznica 48 inne okre lona i nie okre lona 49 ogółem 3 50 Choroba ró a 3 wywołana przez 51 Streptococcus zespół wstrz su toksycznego pyogenes inwazyjna 52 gor czka połogowa 53 inne okre lona i nie okre lona 54 choroba legionistów Legioneloza 55 gor czka z Pontiac 6,80 6,80 56 Borelioza z Lyme 1 2,26 57 Ornitozy (zaka enia Chlamydia psittaci) 58 Dur wysypkowy 59 Gor czka Q 60 Gor czka plaista i inne riketsjozy Poliomyelitis wywołane dzikim wirusem wywołane wirusem pochodzenia szczepionkowego ,08 22,7 3 6,81 3 6,81 3 6,81 63 Ostre pora enia wiotkie u dzieci w wieku 014 lat Encefalopatie g bczaste choroba Creutzfeldta Jakoba ( CJD ) choroba Creutzfeldta Jakoba ( vcjd ) 66 inne i nie okre lone 67 W cieklizna 68 Styczno i nara enie na w cieklizn / potrzeba szczepie 2 4, ,89 69 Kleszczowe zapalenie mózgu 8

9 Tab. 1. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zaka nych w powiecie rypi skim w 2009 roku w porównaniu z rokiem opryszczkowe Inne wirusowe zapalenie mózgu inne okre lone nie okre lone 2 73 w innych chorobach obj tych MZ56 74 enterowirusowe 75 Wirusowe zapalenie opryszczkowe 76 opon mózgowych inne okre lone i nie okre lone 1 77 w innych chorobach obj tych MZ56 78 Gor czka denga ( klasyczna lub krwotoczna ) 79 Gor czka zachodniego Nilu 80 ółta gor czka 81 Ebola, Marburg, Lassa 82 inna okre lona i nie okre lona 83 Choroba wywołana przez hantawirusy 4,53 2,26 84 Ospa wietrzna ,93 85 Ospa prawdziwa 86 Odra 87 Ró yczka 5 11,33 88 Pryszczyca 89 Wirusowe zapalenie w troby typu A 90 typu B ostre 91 typu B przewlekłe typu C: wg definicji przypadku 2009r. typu C: wg definicji przypadku 2005r. 94 typu B+C ( zaka enia mieszane ) 95 inne i nie okre lone 2 2 4,53 4,53 4,53 1 2, , ,3 1 2,27 96 AIDSZespół nabytego upo ledzenia odporno ci 97 Nowo wykryte zaka enia HIV 1 2,27 98 winka (nagminne zapalenie przyusznic) 6 13,59 4 9,08 99 Malaria (zimnica) 100 B blowica ( echinokokoza ) 101 W grzyca ( cysticerkoza ) 102 Wło nica 103 Choroba ogółem 9

10 Tab. 1. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zaka nych w powiecie rypi skim w 2009 roku w porównaniu z rokiem wywołana przez Streptococcus zapalenia opon i/lub mózgu 105 pneumoniae inwazyjna posocznica 106 inne okre lona i nie okre lona Zespół hemolityczno mocznicowy w przebiegu zaka enia E. coli Choroba wywołana przez Heamophilus ogółem zapalenie opon mózgowych i / lub mózgu 110 influenzae posocznica inwazyjna 111 inna okre lona i nie okre lona 112 Bakteryjne w innych chorobach obj tych MZ zapalenie opon mózgowych i / lub mózgu inne okre lone inne, nie okreslone 115 Zapalenie opon mózgowych inne i nie okre lone 1 2, Zapalenie mózgu inne I nie okre lone 117 Grypa ptaków typu A /H5 lub A /H5N1 u ludzi 118 ogółem Grypa 119 u dzieci w wieku 014 lat 120 Wrodzone choroby ró yczka wrodzona UE 121 wirusowe inne okre lone i nie okre lone 122 Inne wrodzone toksoplazmoza zaka enia i choroby paso ytnicze listerioza inne okre lone i nie okre lone SARS Zespół ostrej niewydolno ci oddechowej 126 Zatrucia pestycydamiostre 127 Zatrucia naturalnie toksycznymi substancjami spo ytymi jako pokarm ryby, skorupiaki i inne produkty morza 128 grzyby 129 jagody i inne cz ci ro lin 130 mikotoksyny Ostre zatrucia 131 ywno ci dioksyny ska on biologicznie 132 i/lub polichlorowane bifenyle chemicznie 133 inne okre lone i nie okre lone 134 Grypa wywołana nowym wirusem 135 A(H1N1) ogółem u dzieci w wieku 014 lat 188,68 1 2,27 3 6, ,93 2 4, ,93 10

11 Tab. 2. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zaka nych w powiecie rypi skim w 2009 roku w porównaniu z powiatami s siednimi w województwie kujawsko pomorskim w 2009 roku. Jednostka chorobowa Liczba zachor. powiat rypi ski Współ. zapadal powiat lipnowski Liczba zachor. Współ. zapadal 11 Liczba zachor. powiat brodnicki Współ. zapadal powiat golubskodobrzy ski Liczba zachor. Współ. zapadal Liczba zachor. powiat uromi ski Współ. zapadal województwo kujawskopomorskie 1 Cholera 2 Dur brzuszny 3 Dury rzekome A, B, C 1 0,05 4 zatrucia pokarmowe 3 6, , , , , ,60 5 Salmonelozy posocznica 4 0,19 6 inne zaka enie pozajelitowe 3 0,15 7 Czerwonka bakteryjna (szigeloza) 8 wyw.przez E.coli biegunkotwórcz 1 1, ,31 9 wyw.przez E.coli enterokrwotoczn 10 wyw.przez E.coli inn i BNO 1 1, ,92 11 Inne bakteryjne wyw.przez Campylobacter 2 0,10 12 zaka enia jelitowe wyw.przez Y. enterocolitica lub ( ogółem ) pseudotuberculosis 3 6, ,40 13 inne okre lone 3 6,81 2 3,02 5 6, , ,25 14 nie okre lone 8 18,16 1 1,51 2 2, , ,23 15 Inne bakteryjne zaka enia jelitowe u dzieci do lat , , , , ,42 16 gronkowcowe 1 1,51 2 2, ,73 17 Inne bakteryjne jadem kiełbasianym ( botulizm ) 1 0,05 18 zatrucia wyw.przez Cl. perfringens 19 pokarmowe inne okre lone 55 2,66 20 ( ogółem ) nie okre lone 21 1,02 21 Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe u dzieci do lat , , ,51 22 Lamblioza ( giardioza ) 1 2, , , ,34 23 Kryptosporydioza 24 Wirusowe wywołane przez rotawirusy 28 63, , , , , ,31 25 zaka enia wywołane przez norowirusy 63 3,05 26 jelitowe inne okre lone 5 11,35 1 1,51 7 9,26 1 2, ,08 27 (ogółem) nie okre lone 1 2,27 2 3,02 1 1, ,20 Liczba zachor. Współ. zapadal

12 28 Wirusowe zaka enia jelitowe u dzieci do lat , , , , , ,2 29 Biegunki i zapalenia oł dkowojelitowe BNO ogółem 4 9, , , , , ,75 30 o prawdopodobnie zaka nym w tym u dzieci pochodzeniu do lat , , , , , ,20 31 D uma 32 Tularemia 33 W glik 34 Bruceloza :nowe zachorowania 35 Nosacizna 36 Leptospiroza 37 Jersinioza pozajelitowa 2 0,10 38 Mikobakteriozy inne i BNO 1 1, ,68 39 Listerioza 5 0,24 40 T ec ogółem 1 0,05 41 noworodków 42 Błonica 43 Krztusiec 4 9,08 1 1,51 6 7, ,27 1 2, ,12 44 Płonica (szkarlatyna ) 10 22, , , , , ,85 45 ogółem 8 0,39 46 zapalenie opon mózgowych i /lub Choroba 6 0,29 mózgu 47 meningokoko posocznica 3 0,15 48 wa inwazyjna inna okre lona i nie okre lona 49 ogółem 3 6,81 3 4, ,59 4 8, ,34 Choroba wyw. 50 przez ró a 3 6,81 3 4, ,59 4 8, ,30 51 Streptococcus zespół wstrz su toksycznego 52 pyogenes gor czka połogowa 53 inwazyjna inna okre lona i nie okre lona 1 0,05 54 Legioneloza choroba legionistów 1 0,05 55 gor czka z Pontiac 56 Borelioza z Lyme 3 6,81 3 4, ,11 4 8, , ,27 57 Ornitozy (zaka enia Chlamydia psittaci) 58 Dur wysypkowy 59 Gor czka Q 60 Gor czka plamista i inne riketsjozy 12

13 61 wywołane dzikim wirusem Poliomyelitis wywołane wirusem pochodzenia 62 szczepionkowego 63 Ostre pora enia wiotkie u dzieci w wieku 0 14 lat 6 1,84 64 choroba Creutzfeldta Jacoba ( CJD ) 3 0,15 Encefalopatie 65 choroba Creutzfeldta Jacoba(vCJD) g bczaste 66 inne i nie okre lone 67 W cieklizna 68 Styczno i nara enie na w cieklizn / potrzeba szczepie 7 15, ,63 5 6, ,05 4 9, ,24 69 Kleszczowe zapalenie mózgu 3 0,15 70 Inne opryszczkowe 1 1,51 3 0,15 71 wirusowe inne okre lone 72 zapalenie nie okre lone 2 0,10 73 mózgu w innych chorobach obj tych MZ56 2 0,10 74 Wirusowe enterowirusowe 75 zapalenie opryszczkowe 1 0,05 76 opon inne okre lone i nie okre lone 1 2,27 2 2,65 1 2, ,84 77 mózgowych w innych chorobach obj tych MZ56 78 Gor czka denga ( klasyczna lub krwotoczna ) 79 Gor czka zachodniego Nilu 80 ółta gor czka 81 Wirusowe Ebola,Marburg, Lassa 82 gor czki inna okre lona i nie okre lona krwotoczne 83 Choroba wywołana przez hantawirusy 84 Ospa wietrzna , , , , , ,47 85 Ospa prawdziwa 86 Odra 87 Ró yczka 27 61, ,65 6 7,94 3 6, , ,43 88 Pryszczyca 13

14 89 typu A 1 2, ,87 90 typu B ostre 1 1,32 5 0,24 91 Wirusowe typu B przewlekłe 1 1,51 2 2,65 3 6,63 1 2, ,54 92 zapalenie typu Cwg.def.przyp.2009r. 1 2,27 3 4,53 4 5,29 2 4,42 1 2, ,21 93 w trobyp typu C wg.def.przyp.2005r. 2 3,02 1 1,32 3 7, ,38 94 typu B+C(zaka enia mieszane) 3 0,15 95 inne i nie okre lone 4 0,19 96 AIDS Zespół nabytego upo ledzenia odporno ci 1 1,51 2 2,65 6 0,29 97 Nowo wykryte zaka enia HIV 1 2,27 1 1,51 5 6, ,22 98 winka ( nagminne zapalenie przyusznic ) 4 9,08 3 4,53 6 7, ,05 2 4, ,62 99 Malaria (zimnica) 3 0, B blowica ( echinokokoza ) 1 1,51 2 0, W grzyca ( cysticerkoza ) 102 Wło nica 1 0, Choroba ogółem 12 0, wywołana przez zapalenie opon i / lub mózgu 7 0, Streptococcus posocznica 6 0, pneumoniae inna okre lona i nie okre lona inwazyjna) 1 0, Zespół hemolitycznomocznicowy w przebiegu zaka enia E.coli 108 ogółem 109 Choroba wywołana zapalenie opon i / lub mózgu 110 przez Heamophilus influenzae posocznica 111 (inwazyjna) inna okre lona i nie okre lona 112 Bakteryjne w innych chorobach obj tych MZ56 7 0, zapalenie opon inne okre lone 1 1,51 2 4,7 5 0, mózgowych i / lub mózgu inne, nie okre lone 1 2,27 1 1,51 1 1,32 1 2,21 1 2, , Zapalenie opon mózgowych inne i nie okre lone 1 1,51 9 0, Zapalenie mózgu inne i nie okre lone 5 0, Grypa ptaków typu A/H5 lub A/H5N1 u ludzi 118 Grypa ogółem 3 6,81 2 3,02 3 6,63 4 9, , u dzieci w wieku 014 lat 1 12, , ,32 14

15 120 Wrodzone ró yczka wrodzona 121 choroby inne okre lone i nie okre lone wirusowe 122 Inne wrodzone toksoplazmoza 123 zaka enia i listerioza 1 4, choroby paso ytnicze inne okre lone i nie okre lone 125 SARS Zespół ostrej niewydolno ci oddechowej 126 Zatrucia pestycydami ostre 1 1, Zatrucia naturalne toksycznymi substancjami spo ywczymi jako pokarm ryby, skorupiaki i inne produkty morza grzyby jagody i inne cz ci ro lin 4 0,19 1 0, mitotoksyny Ostre zatrucia 131 ywno ci dioksyny ska on 132 biologicznie polichlorowane bifenyle i/lub 133 chemicznie inne okre lone i nie okre lone Grypa wywołana nowym wirusem A (H1N1) ogółem u dzieci w wieku 014 lat 2 4,54 1 1,51 2 4,42 4 9, , , , ,21 15

16 Tab. 3. Sytuacja epidemiologiczna chorób zaka nych w poszczególnych gminach powiatu rypi skiego w 2009 r. Jednostka chorobowa miasto Rypin gmina Rypin gmina Brzuze gmina Skrwilno gmina W pielsk gmina Rogowo Liczba zachor. Współ. zapadal Liczba zachor. Współ. zapadal Liczba zachor. Współ. zapadal Liczba zachor. Współ. zapadal Liczba zachor. Współ. zapadal Liczba zachor. Współ. zapadal 1. Salmonelozy zatrucia pokarmowe 2 12, ,36 2. Bakteryjne zaka enia jelitowe 7 42, , , ,80 3. Lamblioza ( giardioza ) 1 6,04 4. Wirusowe zaka enia jelitowe , , , , , ,80 5. Biegunki i zapalenia oł dkowojelitowe o 1 6, , , ,80 prawdopodobnie zaka nym pochodzeniu 6. Krztusiec 3 18, ,47 7. Płonica (szkarlatyna ) 1 6, , , ,80 8. Borelioza z Lyme 1 6, ,59 9. Ró a 1 6, , Styczno i nara enie na w cieklizn potrzeba 2 12, , , ,80 szczepie 11. Wirusowe zapalenie opon mózgowych 1 6, Bakteryjne zapalenie opon mózgowych 1 18, Wirusowe zapalenie w troby typu C 1 6, Ospa wietrzna , , , , , , Ró yczka 4 24, , , , winka ( nagminne zapalenie przyusznic ) 1 6, , , , Grypa 1 6, , , Grypa wywołana nowym wirusem A(H1N1) 1 6, ,47 16

17 STAN SANITARNY POWIATU RYPI SKIEGO W 2009 r. II. STAN SANITARNY PLACÓWEK SŁU BY ZDROWIA Na terenie powiatu rypi skiego w roku 2009 bie cym nadzorem sanitarnym obj tych było 21 zakładów opieki zdrowotnej, w tym 6 publicznych i 15 niepublicznych, 30 praktyk lekarskich oraz 1 inny obiekt wiadcz cy usługi medyczne tj. punkt poboru krwi. W trakcie 2009r nadzór sanitarny nad Szpitalem Powiatowym w Rypinie decyzj Pa stwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy został przekazany Pa stwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Brodnicy. Jako zał cznik do niniejszego opracowania przekazano ocen stanu sanitarnego Szpitala Powiatowego w Rypinie, opracowan przez Pa stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy. W 2009r aden obiekt z tej grupy nie został oceniony jako zły pod wzgl dem sanitarnym. 1. Zakłady lecznictwa ambulatoryjnego W 2009r w tej grupie obiektów funkcjonowały na terenie powiatu rypi skiego nast puj ce zakłady: 17 przychodni, o rodków, poradni publicznych i niepublicznych, 1 medyczne laboratorium diagnostyczne, 2 inne zakłady opieki zdrowotnej tj. oddział pomocy dora nej i gabinet stomatologiczny w szkole Stan techniczny i funkcjonalny W połowie 2009r przestała funkcjonowa oceniona jako zła pod wzgl dem sanitarnotechnicznym Przychodnia Rejonowa w Rypinie, ul. Warszawska 40, jednostka organizacyjna SPZOZ w Rypinie i została przeniesiona na ul. 3 Maja 2. Obecnie przychodnia zlokalizowana jest w 3 budynkach, tj. na parterze budynku administracyjnoleczniczego, na parterze w zaadaptowanym i dostosowanym budynku o byłej funkcji oddziału medycyny paliatywnej oraz w budynku nowo wybudowanym. Program dostosowawczy dotycz cy przychodni został zrealizowany niemal w cało ci modernizacji wymaga jeszcze tylko poradnia chirurgiczna. W 2009r prace modernizacyjne wynikaj ce z programów dostosowawczych oraz prace remontowe wynikaj ce z zalece pokontrolnych przeprowadzono te w nast puj cych obiektach: W o rodku zdrowia w Sadłowie (SPZOZ Rypin) program dostosowawczy zrealizowano niemal w cało ci konieczne jest jeszcze zainstalowanie przy umywalkach w gabinetach zabiegowych armatury uruchamianej bez kontaktu z dłoni. W NZOZ RatMed w o rodku w Okalewie, gm. Skrwilno program dostosowawczy zrealizowano niemal w cało ci konieczne jest jeszcze wykonanie wentylacji mechanicznej wywiewnej w wc bez okien. W NZOZ Ostrowite w o rodku w Ugoszczu, gm. Brzuze program dostosowawczy zrealizowano w cało ci. W NZOZ Eskulap w Rypinie program dostosowawczy zrealizowano cz ciowo, tj do nowego budynku, spełniaj cego wymagania przeniesiono poradnie specjalistyczne, w starym budynku program dostosowawczy nie został jeszcze w pełni zrealizowany. Programy dostosowawcze opracowane były dla 14 obiektów z tej grupy. W 5 obiektach programy został zrealizowane w cało ci, w 4 obiektach niemal w cało ci, a w 5 cz ciowo. Główne nieprawidłowo ci, które nale y wyeliminowa to: brak baterii uruchamianych bez kontaktu z dłoni w gabinetach zabiegowych, brak instalacji cieplej wody w wc, brak wentylacji mechanicznej w wc bez okien, nieprawidłowe wyko czenie 17

18 STAN SANITARNY POWIATU RYPI SKIEGO W 2009 r. cian, niepełne dostosowanie obiektów dla osób niepełnosprawnych, brak pomieszcze porz dkowych, brak instalacji wodnokanalizacyjnej w pomieszczeniu porz dkowym. Ogółem na podstawie przeprowadzonych w 2009r kontroli sanitarnych jako dobre oceniono 9 obiektów, z których przychodni rejonow Przy Szpitalu w Rypinie (SPZOZ Rypin), przychodni lekarsk NZOZ DORMED w Rypinie, NZOZ GOZ w W pielsku i przychodni NZOZ RATMED w Skrwilnie mo na wyró ni i oceni jako bardzo dobre Sprz tanie i utrzymanie czysto ci W 2009r w 4 zakładach sprz tanie zlecano innym zakładom opieki zdrowotnej, funkcjonuj cym w tych samych budynkach, w 1 pracownikowi szkoły, w pozostałych zakładach sprz tanie prowadzono we własnym zakresie. Stan sanitarnoporz dkowy nie budził zastrze e. W 3 obiektach stwierdzono nieprawidłowo ci dotycz ce opracowania i przestrzegania procedur sprz tania pomieszcze i zaopatrzenia w rodki dezynfekcyjne (nieprawidłowo ci szybko usuni to). W pozostałych obiektach procedury utrzymania czysto ci były przestrzegane, zaopatrzenie w rodki do utrzymania czysto ci i dezynfekcyjne było wystarczaj ce. Zaopatrzenie wszystkich placówek w sprz t medyczny i materiały jednorazowego u ytku do obsługi pacjentów, zaopatrzenie w materiały opatrunkowe i bielizn było prawidłowe Zaopatrzenie w wod Przychodnia rejonowa Przy Szpitalu w Rypinie i oddział pomocy dora nej w Rypinie korzystały z wody z wodoci gu lokalnego SPZOZ, której jako w trakcie 2009r poprawiła si i odpowiadała wymaganiom. Pozostałe zakłady zlokalizowane w Rypinie zaopatrywał w wod wodoci g publiczny w Rypinie, z wod dopuszczon warunkowo do spo ycia, ze wzgl du na wyst puj ce przekroczenia dopuszczalnej barwy ( 20mgPt/l). Wszystkie zakłady na terenie wsi korzystały z wody z wodoci gów publicznych. 1 poradnia korzystała z wody z wodoci gu publicznego w Sosnowie, dopuszczonej warunkowo do spo ycia, ze wzgl du na przekroczenie dopuszczalnej zawarto ci manganu. Jako wody z pozostałych wodoci gów była dobra Post powanie z odpadami Odpady o charakterze komunalnym w miejscu ich powstawania gromadzone były w koszach wyło onych workami foliowymi, które nast pnie trafiały do pojemników na odpady komunalne. Stan sanitarnotechniczny koszy i pojemników nie budził zastrze e. Wywóz odpadów komunalnych odbywał si do Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych Rypin Sp. z o.o. w Puszczy Miejskiej 24, gm. Rypin. cieki z obiektów zlokalizowanych w Rypinie, w Rogowie, w W pielsku i w Skrwilnie były odprowadzane do kanalizacji zbiorczej i dalej do oczyszczalni cieków w Rypinie. cieki z obiektów w W pielsku i w Skrwilnie oraz z innych obiektów wiejskich odprowadzano do zbiorników bezodpływowych lub po podczyszczeniu do wód powierzchniowych. Odpady medyczne zaka ne w 3 obiektach stwierdzono nieprawidłowo ci w zakresie post powania z odpadami zaka nymi (wszystkie niezwłocznie usuni to). W 1 obiekcie stwierdzono uchybienia formalnoprawne, tj. po zwi kszeniu ilo ci wytwarzanych odpadów (powy ej 0,001 Mg) z opó nieniem wyst piono do Starostwa Powiatowego o wydanie decyzji zatwierdzaj cej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Z wyj tkiem w/w przypadków gospodarowanie odpadami zaka nymi było zgodne z obowi zuj cym przepisami. W obiektach opracowano i wdro ono procedury 18

19 STAN SANITARNY POWIATU RYPI SKIEGO W 2009 r. post powania z odpadami medycznymi i instrukcje dotycz ce zasad selektywnego zbierania odpadów na danym stanowisku pracy. Post powanie z odpadami w miejscu wytwarzania, magazynowanie, przekazywanie do utylizacji były prawidłowe. Odpady zaka ne przekazywano do dalszego zagospodarowania innym uprawnionym jednostkom, za po rednictwem specjalistycznych firm transportowych. Inne odpady medyczne wg o wiadcze wiadczeniodawców w cz ci poradni stomatologicznych odpady amalgamatu nie wyst powały, a w cz ci tylko sporadycznie. W 2009r odpady amalgamatu dentystycznego zostały przekazane do utylizacji tylko w 1 zakładzie. We wszystkich obiektach deklarowano mo liwo wytwarzania odpadów pozostałych tj. przeterminowanych leków, w cz ci narz dzi zabiegowych. W trakcie kontroli nie stwierdzano obecno ci takich odpadów Post powanie z bielizn W cz ci obiektów stosowano wył cznie bielizn jednorazowego u ytku, w cz ci bielizn jednorazowego i wielorazowego u ytku. W jednym obiekcie stwierdzono nieprawidłowe gromadzenie bielizny i odzie y (nieprawidłowo szybko usuni to). W pozostałych obiektach gromadzenie bielizny brudnej i czystej było prawidłowe. Bielizna wielorazowego u ytku była prana w pralni bielizny szpitalnej w Sierpcu, nale cej do PHU HOLLYWOOD s.c. Renaty i Adama Konieczkowskich w Sierpcu. W cz ci niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej odzie ochronna wielorazowego u ytku prana była we własnym zakresie i poddawana procesom dezynfekcji. W trakcie kontroli pouczano, e wła ciwsze byłoby pranie odzie y ochronnej w specjalistycznej pralni Ocena procesów dezynfekcji i sterylizacji Wszystkie placówki posiadały opracowane procedury: higienicznego mycia r k, dezynfekcji narz dzi i powierzchni, post powania w przypadku zanieczyszczenia powierzchni materiałem biologicznym, post powania po ekspozycji, w zakresie sterylizacji, procedury stanowiskowe wykonywania zabiegów medycznych zwi zanych z przerwaniem ci gło ci tkanek. Procesy sterylizacji prowadzone były we własnym zakresie w 5 placówkach, gdzie gabinety zabiegowe były wyposa one w małe autoklawy. 5 placówkom usługi wiadczyły sterylizatornie szpitalne. Sterylizacja dotyczyła wył cznie gabinetów zabiegowych stosuj cych narz dzia wielokrotnego u ytku. W pozostałych przypadkach stosowane były wyroby medyczne sterylne. Wszystkie skontrolowane placówki posiadały prawidłow dokumentacj skuteczno ci procesu sterylizacji. Przeprowadzone zewn trzne kontrole autoklawów potwierdziły skuteczno prowadzonych procesów sterylizacji. Preparaty do dezynfekcji narz dzi oraz powierzchni były odpowiednio dobrane i stosowane oraz przechowywane zgodnie z zaleceniami producenta. Ekspozycja promienników była rejestrowana na bie co przez personel medyczny. Przeprowadzone w 2009 roku kontrole w 4 obiektach wykazały uchybienia i nieprawidłowo ci dotycz ce np. braku cz ci procedur sanitarnych lub niezgodnego z procedurami post powania, przeterminowanych wyrobów medycznych czy braku preparatu do odka ania r k. Za nieprawidłowo ci zostały wystawione decyzje płatnicze. Kontrole sprawdzaj ce wykazały usuni cie stwierdzonych zaniedba Otoczenie placówek słu by zdrowia Porz dek, czysto i estetyka otoczenia placówek słu by zdrowia nie budziła zastrze e. Jako bardzo dobr ocenia si estetyk otoczenia przychodni DORMED w Rypinie. 19

20 STAN SANITARNY POWIATU RYPI SKIEGO W 2009 r. 2. Praktyki lekarskie W 2009r skontrolowano praktyki lekarskie zlokalizowane w Rypinie tj.: 1 indywidualn praktyk lekarsk, 21 indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, 5 indywidualnych praktyk lekarzy dentystów, 3 indywidualne specjalistyczne praktyki lekarzy dentystów 2.1. Stan techniczny i funkcjonalny 7 obiektów wynajmowało pomieszczenia w 2 niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej o dobrym stanie sanitarnotechnicznym. Cz praktyk funkcjonowała w tym samym pomieszczeniu w ró nych terminach. 1 praktyka stomatologiczna w ci gu roku zmieniła miejsce działalno ci, nowe pomieszczenia spełniały wymagania. Poza tym w 2009r w 4 obiektach uzyskano popraw stanu technicznego i funkcjonalno ci, po przeprowadzeniu prac modernizacyjnych oraz prac remontowych wynikaj cych z zalece pokontrolnych. W 2009r jako dobre oceniono 20 praktyk lekarskich Sprz tanie i utrzymanie czysto ci W 7 praktykach sprz tanie prowadziły w uzgodnionych zakresach zakłady opieki zdrowotnej b d ce wła cicielami pomieszcze oraz prowadz cy praktyki, w pozostałych sprz tanie prowadzono we własnym zakresie. Bie cy stan sanitarny nie budził zastrze e. Praktyki posiadały pisemne procedury sprz tania. Zaopatrzenie obiektów w sprz t i materiały medyczne, w tym jednorazowego u ytku do obsługi pacjentów, odzie ochronn, rodki czysto ciowe i dezynfekcyjne do sprz tania pomieszcze było dobre Zaopatrzenie w wod Obiekty zaopatrywał w wod wodoci g publiczny w Rypinie, z wod dopuszczon warunkowo do spo ycia ze wzgl du na wyst puj ce przekroczenia dopuszczalnej barwy Post powanie z odpadami Odpady komunalne gospodarka odpadami komunalnymi we wszystkich obiektach była prawidłowa. cieki ze wszystkich gabinetów odprowadzane były miejskim kolektorem ciekowym do oczyszczalni cieków w Rypinie. Odpady medyczne zaka ne powstawały w 17 praktykach lekarskich. Gromadzenie odpadów medycznych zaka nych na stanowiskach pracy, magazynowanie i przekazywanie do dalszego zagospodarowania było prawidłowe. Odpady z 1 praktyki nie posiadaj cej chłodziarki były odbierane w ci gu 48 godzin od ich powstania przez firm specjalistyczn. Wytworzone w praktykach odpady były przekazywane do dalszego gospodarowania nimi innym posiadaczom odpadów za po rednictwem uprawnionych firm transportowych. Inne odpady medyczne w/g o wiadcze widczeniodawców w cz ci praktyk stomatologicznych odpady amalgamatu nie wyst powały, a w cz ci wyst powały tylko sporadycznie. W 2009r adna praktyka stomatologiczna nie przekazała do utylizacji odpadów amalgamatu dentystycznego. W w/w grupie obiektów mog te powstawa odpady nie posiadaj ce wła ciwo ci niebezpiecznych narz dzia chirurgiczne i zabiegowe. W trakcie kontroli nie stwierdzano 20

21 STAN SANITARNY POWIATU RYPI SKIEGO W 2009 r. obecno ci takich odpadów. W przypadku powstania przeterminowanych leków, s one oddawane do aptek Post powanie z bielizn Tylko 1 gabinet u ywał bielizny wielokrotnego u ytku. W pozostałych gabinetach u ywano bielizny jednorazowej. Stosowano odzie ochronn wielorazowego i jednorazowego u ytku. Bielizn i odzie we wszystkich praktykach prano we własnym zakresie. Pouczano o konieczno ci przekazywania bielizny i odzie y do pralni specjalistycznych. Praktyki posiadały prawidłowo opracowane i wdro one procedury post powania z bielizn i z odzie ochronn Ocena procesów dezynfekcji i sterylizacji Wszystkie placówki posiadały opracowane stosowne procedury zgodnie z zakresem działalno ci medycznej tj. higienicznego mycia r k, dezynfekcji narz dzi i powierzchni zanieczyszczonej materiałem biologicznym, post powania po ekspozycji, procedury dotycz ce sterylizacji, procedury stanowiskowe wykonywania zabiegów medycznych zwi zanych z przerwaniem ci gło ci tkanek. W trakcie przeprowadzonych w 2009r kontroli sanitarnych w 1 gabinecie ginekologicznym stwierdzono uchybienie dotycz ce braku płynu do dezynfekcji r k. Wystawiono decyzj płatnicz, a w trakcie kontroli sprawdzaj cej stwierdzono wykonanie zalecenia. W pozostałych obiektach nie stwierdzono nieprawidłowo ci w zakresie dezynfekcji i sterylizacji. W ka dym skontrolowanym gabinecie były stosowane procedury sanitarne. Proces sterylizacji dotyczył gabinetów stomatologicznych, ortodontycznego, dermatologicznego oraz 1 gabinetu ginekologicznego. Narz dzia i sprz t medyczny poddawany był autoklawowaniu. W działaj cych na naszym terenie gabinetach tylko 4 były wyposa one w małe autoklawy parowe. Dwoje lekarzy narz dzia i materiał opatrunkowy sterylizowało w prywatnym autoklawie w gabinecie zlokalizowanym poza obszarem działania PSSE w Rypinie. W przypadku 2 gabinetów stomatologicznych oraz 1 gabinetu dermatologicznego sterylizacja narz dzi i sprz tu medycznego odbywała si w autoklawach parowych SPZOZ w Rypinie oraz NZOZ Dormed w Rypinie. W czasie przeprowadzonych w 2009r kontroli uzyskano prawidłowe wyniki funkcji sterylizacji. Pozostałe gabinety ginekologiczne korzystały ze sterylnych narz dzi, sprz tu i materiałów medycznych jednorazowego u ytku. W 6 gabinetach mycie sprz tu odbywało si z zastosowaniem myjek ultrad wi kowych. Gabinety wyposa one były w lampy bakteriobójcze. 3. Inne obiekty wiadcz ce usługi medyczne Do tej grupy obiektów zaliczono nowo powstały punkt poboru krwi w Rypinie, podległy Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy, który działa na zasadzie ekipowego poboru krwi Stan techniczny i funkcjonalny Obiekt funkcjonuje od połowy 2009r w 2 wydzielonych pomieszczeniach w budynku administracyjnoleczniczym SPZOZ w Rypinie. W jednym pomieszczeniu wydzielono punkt rejestracji, stanowisko bada laboratoryjnych krwi, punkt lekarski. W drugim pomieszczeniu wydzielono stanowiska do poboru krwi, miejsce odpoczynku dawców krwi, miejsce wydawania gotowych posiłków profilaktycznych. Zapewniono mo liwo korzystania z wydzielonych ust pów dla pacjentów i dla personelu. Stan sanitarnotechniczny obiektu dobry. 21

22 STAN SANITARNY POWIATU RYPI SKIEGO W 2009 r Sprz tanie i utrzymanie czysto ci W obiekcie sprz taniem zajmował si SPZOZ w Rypinie. Czysto i porz dek w pomieszczeniach obiektu nie budził zastrze e. Obiekt posiada pisemne procedury sprz tania. Zaopatrzenie obiektu w sprz t i materiały medyczne, w tym jednorazowego u ytku do obsługi pacjentów, odzie ochronn, rodki czysto ciowe i dezynfekcyjne do sprz tania pomieszcze było dobre Zaopatrzenie w wod Obiekt korzystał z wody z wodoci gu lokalnego SPZOZ, której jako w trakcie 2009r poprawiła si i odpowiadała wymaganiom Post powanie z odpadami Odpady o charakterze komunalnym w miejscu ich powstawania gromadzone były w koszach wyło onych workami foliowymi, które nast pnie trafiały do pojemnika na odpady komunalne. Odpady medyczne zaka ne w obiekcie opracowano i wdro ono procedur post powania z odpadami medycznymi i instrukcje dotycz ce zasad selektywnego zbierania odpadów na danym stanowisku pracy. Gromadzenie odpadów na stanowiskach pracy, magazynowanie i przekazywanie do dalszego zagospodarowania było prawidłowe. Odpady z obiektu po zako czeniu pracy były odwo ono na bie co do RCKiK w Bydgoszczy i dalej przekazywane do utylizacji uprawnionemu podmiotowi Post powanie z bielizn W obiekcie u ywano bielizny jednorazowej. Stosowano odzie ochronn wielorazowego i jednorazowego u ytku. Odzie ochronn wielorazowego u ytku w dni przyj krwiodawców przywo ono i odwo ono do punktu w Brodnicy. W obiekcie były opracowane i stosowane procedury post powania z bielizn. 22

23 STAN SANITARNY POWIATU RYPI SKIEGO W 2009 r. III. OCENA ZAOPATRZENIA I JAKO CI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPO YCIA PRZEZ LUDZI Pa stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rypinie podejmował w 2009r działania w zakresie zaopatrzenia ludno ci w wod o wła ciwej jako ci, tj.: prowadził monitoring jako ci wody, oceniał przydatno wody do spo ycia, prowadził stosowne post powanie w przypadku gdy woda nie spełniała wymaga jako ciowych, sprawował nadzór nad materiałami i wyrobami stosowanymi w procesach uzdatniania i dystrybucji wody, uzgadniał harmonogramy poboru próbek wody sporz dzone przez przedsi biorstwa wodoci gowokanalizacyjne, systematycznie przekazywał wójtom, burmistrzowi oraz administratorom wodoci gów informacje o jako ci wody. W 2009r na terenie powiatu rypi skiego zewidencjonowano 16 urz dze wodoci gowych zaopatruj cych ludno w wod do spo ycia, w tym 15 wodoci gów zbiorowego zaopatrzenia w wod i 1 wodoci g lokalny (SP ZOZ Rypin), który dostarczał wod z wodoci gu lokalnego do szpitala i przychodni. Wszystkie skontrolowano. Wodoci gi zbiorowego zaopatrzenia w wod to 14 wodoci gów sieciowych i 1 mały wodoci g z 1 zdrojem ulicznym ( zast pcze ródło wody ). Woda przeznaczona do spo ycia była uzyskiwana z uj wody podziemnej. Jako wody oceniano wg wymaga rozporz dzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r.w sprawie jako ci wody przeznaczonej do spo ycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417). Przeprowadzono 73 kontrole urz dze wodoci gowych, w tym: 33 kontrole sanitarne i 40 poborów próbek wody. Wydano 7 decyzji merytorycznych oraz 9 decyzji o opłacie. Pobrano 109 próbek wody do spo ycia. 1. Zaopatrzenie w wod Wykaz wodoci gów zbiorowego zaopatrzenia w wod i obsługiwanych przez nie miejscowo ci oraz dane o wielko ci produkcji wody i o liczbie ludno ci zaopatrywanej w wod przedstawiono w poni szej tabeli: Wodoci g Rypin Półwiesk Mały Nazwa i adres administratora wodoci gu Przedsi biorstwo Komunalne KOMES Spółka z o.o Rypin ul. Elizy Orzeszkowej 4 Pomocnicze Gospodarstwo Komunalne przy Urz dzie Gminy W pielsk 20 b Nazwa i liczba obsługiwanych miejscowo ci Liczba ludno ci korzystaj ca z wodoci gu Rypin W pielsk, Długie, Radziki Du e, Chorab, Radziki Małe, Kiełpiny, Kierz Radzikowski, Kierz Półwieski, Ruszkowo, Tomkowo, Półwiesk Du y, Półwiesk Mały, Bielawki, Łapinó ek, Kupno, Łapinó Rumunki / 16 msc / Produkcja wody m 3 /dob 23

24 STAN SANITARNY POWIATU RYPI SKIEGO W 2009 r. Skrwilno Okalewo Sadłowo Borzymin Starorypin Kowalki Rogowo Nadró Sosnowo Ugoszcz Ostrowite Tr bin Rypin, ul. Mławska Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urz dzie Gminy Skrwilno Skrwilno ul. Rypi ska 7 Urz d Gminy w Rypinie, Rypin ul. Lipnowska 4 Urz d Gminy w Rogowie Rogowo 51 Urz d Gminy w Brzuzem Brzuze 62 Przedsi biorstwo Komunalne Komes Spółka z o.o Rypin ul. Elizy Orzeszkowej 4 Skrwilno, Szczawno, Niemcowizna Szustkowska, Niemcowizna Okalewska, Rak, 2630 Mo ciska, Czarnia Du a, Toki, Czarnia 167 Mała, Zambrzyca, Otocznia /11 msc / Okalewo, Kotowy, Zofiewo, Przywitowo, Wólka, Borki, Budziska, Szustek, Skudzawy, Nowe Skudzawy, Urszulewo, Baba, Szucie, Ruda Klepczarnia, Baranie Góry, Boruchy, Czerwonka, Gumowszczyzna, Karczemka, Modlin, Nowy Młyn, Szucie Okalewskie, Warszawka, Warszawka Kolonia Puszcza Miejska (gmina Rypin) /26 msc / Sadłowo, Sadłowo Nowe, Sadłowo Rumunki, St powo, Kwiatkowo, Linne, Czermin, Jasin / 8 msc / Borzymin, Balin, Czy ewo, Cetki, Rakowo, Głowi sk,, Ławy, cz Rusinowa /8 msc / Starorypin Rz dowy, Starorypin Prywatny, Stawiska, Marianki, Rypałki Prywatne, Podole, Iwany, Godziszewy, cz Rusinowa / msc / Kowalki, Sikory, Pr tnia, cz Rusinowa, Dylewo, Gniazdek, D biany, Zakrocz, Kamionka, Puszcza Miejska, Puszcza Rz dowa, Szwarowy, Wygoda, Wyr ba, cz Rypina / 15 msc / Rogowo, Rojewo, Glinki, wie awy, Wierzchowiska, Brzeszczki Du e, Brzeszczki Małe, Huta Chojno, Ławki, Nowy Kobrzyniec, Stary Kobrzyniec, Rogówko, Pinino, ,6 Lisiny, Rumunki Likieckie, Kordyszewo, Zasadki /17 msc / Nadró, Nadró (kolonia), Lasoty, Pr czki, Ruda, Ruda alska, Borowo, Karbowizna, Huta, Charszewo, cz Sosnowa, Korze ,1 niowo, Reszki, Seperak /14 msc / Zamo, Kosiory, Czumsk Mały, Czumsk Du y, Górki, Narty, Szczerby, cz Sosnowa, Urszulewo Nadle nictwo / 9 msc / Brzuze, Gi ynek, Kleszczyn, Piskorczyn, Przyrowa, Radzynek, Sosmsiory, Okonin, Ugoszcz, ałe, Julianowo, Krystianowo, Malitony, Przeszkoda, Paproty, Ruda alska ( gm. Rogowo ) / 16 msc/ Ostrowite, Brzuze cz, Lisiaki, Mo ciska, Duszoty, Kleszczyn Studzianka /6 msc / , Tr bin Wie, Tr bin Rumunki, Gulbiny, Marianowo, Ł czonek, Dobre / 6 msc / Rypin <

25 STAN SANITARNY POWIATU RYPI SKIEGO W 2009 r. Charakterystyk zaopatrzenia ludno ci w wod w poszczególnych gminach przedstawiono w poni szej tabeli: GMINA RODZAJ GMINY PRODUCENT WODY LICZBA LUDNO CI NA TERENIE GMINY LICZBA LUDNO CI KORZYSTAJ CA Z WODOCI GU /%/ LICZBA WODOCI GÓW DŁUGO SIECI w km ( z przył czami ) ROCZNA PODUKCJA WODY w m 3 Rypin Brzuze Rogowo Rypin Skrwilno W pielsk Razem powiat gmina miejska gmina wiejska gmina wiejska gmina wiejska gmina wiejska gmina wiejska PK KOMES /98%/ 2 60, Urz d Gminy /98%/ 3 189, Urz d Gminy /97%/ 3 214, Urz d Gminy /84%/ 4 332, Zakład Gospodarki Komunalnej Pomocnicze Gospodarstwo Komunalne przy Urz dzie Gminy /98%/ 2 241, /98%/ 1 171, /95%/ , Na terenie powiatu rypi skiego z roku na rok nast puje systematyczna poprawa ilo ciowego zaopatrzenia ludno ci w wod z wodoci gów zbiorowego zaopatrzenia. Ogółem w latach sie wodoci gowa (wraz z przył czami) została rozbudowana o ok. 30 km. Nadal nie zwodoci gowania jest miejscowo Lamkowizna na terenie gminy W pielsk oraz mała miejscowo Tartak w gminie Rogowo. Poza tym w 2009r wykonano zmiany, modernizacje i remonty w n/w wodoci gach: Wodoci gi publiczne na terenie gminy Rypin W wodoci gu w Sadłowie przeprowadzono remont kapitalny pomieszczenia stacji i urz dze uzdatniaj cych, wymieniono zło e filtracyjne w od elaziaczach, a w stacji uzdatniania wody wodoci gu w Borzyminie wymieniono okna i drzwi wej ciowe oraz pomalowano ciany. Wodoci gi publiczne na terenie gminy Rogowo W dwóch wodoci gach w Rogowie i w Sosnowie przeprowadzono remont malarski armatury wodnej w stacjach uzdatniania wody i w studniach. Wodoci gi publiczne na terenie gminy Skrwilno Dokonano innego rozdziału sieci wodoci gowej pomi dzy wodoci gami Okalewo i Skrwilno, tj.: cz sieci wodoci gowej uj to z wodoci gu w Skrwilnie i przył czono do wodoci gu w Okalewie. 25

26 STAN SANITARNY POWIATU RYPI SKIEGO W 2009 r. 2. Jako wody 2.1. Wodoci gi zbiorowego zaopatrzenia w wod W ramach prowadzonego monitoringu jako ci wody, obejmuj cego monitoring kontrolny i monitoring przegl dowy pobierano próbki wody do bada zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Pa stwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy. Miejsca pobierania próbek wody wytypowano głównie w miejscach wprowadzania wody do sieci i w punktach czerpalnych dla odbiorców, sporadycznie w uj ciach wody. Poza tym w ramach kontroli wewn trznej, badania jako ci wody prowadzili administratorzy wodoci gów publicznych, wyniki bada przekazywali Pa stwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Rypinie. Liczb i wyniki bada wody przeznaczonej do spo ycia przeprowadzonych w 2009r przez PPIS w Rypinie przestawiono w poni szej tabeli. NAZWA GMINY LICZBA ZBADANYCH PRÓBEK MIKROBIOLOGICZNYCH LICZBA ZBADANYCH WSKA NIKÓW MKROBIOLOGICZNYCH LICZBA ZBADANYCH PRÓBEK MIKROBIOLOGICZNYCH NIE ODPOWIADAJ CYCH WYMAGANIOM LICZBA ZBADANYCH PRÓBEK FIZYKOCHEMICZNYCH LICZBA ZBADANYCH PARAMETRÓW FIZYKOCHEMICZNYCH LICZBA ZBADANYCH PRÓBEK FIZYKOCHEMICZNYCH NIE ODPOWIADAJ CYCH WYMAGANIOM LISTA WSKA NIKÓW MIKROBIOLOGICZNYCH NIE ODPOWAIDAJ CYCH WYMAGANIOM LISTA PARAMETRÓW FIZYKO CHEMICZNYCH NIE ODPOWIADAJ CYCH WYMAGANIOM Rypin miasto ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2 C po 72h w 1 ml wody, ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2 C po 48h w 1 ml wody barwa, utlenialno Brzuze Rogowo azotyny, mangan Rypin mangan Skrwilno mangan W pielsk Razem bakterie grupy coli w 100 ml wody, W 2009r roku wod o dobrej jako ci w trakcie całego roku produkowało 5 wodoci gów w Rogowie, w Ugoszczu, w Ostrowitem, w Borzyminie i w Starorypinie. W trakcie 2009r stwierdzono nieprawidłowo ci w zakresie przekrocze dopuszczalnych warto ci mikrobiologicznych wska ników jako ci wody w n/w wodoci gach: wodoci g publiczny w Rypinie w okresie od r do r w 1 punkcie poboru wody stwierdzono przekroczenie ogólnej liczby mikroorganizmów w 1 ml wody ( po inkubacji w 22 ± 2ºC po 72 h) i ogólnej liczby mikroorganizmów w 1 ml wody ( po in 26

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie sierpień 2011/2012. Jednostka chorobowa Liczba zachorowań 2012 2011

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie wrzesień 2011/2012. Liczba zachorowań 2012 2011 Cholera Dur brzuszny

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie grudzień 2011/2012. Jednostka chorobowa Liczba zachorowań 2012 2011

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie listopad 2011/2012. Jednostka chorobowa Liczba zachorowań 2012 2011

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie lipiec 2011/2012. Jednostka chorobowa Liczba zachorowań 2012 2011

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Lp. wg ICD- Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie kwiecień /..-3...-3.. A Cholera A. Dur brzuszny 3 A.-3

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Lp. wg ICD-1 Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie listopad 21/211. 211 21 1 A Cholera 2 A1. Dur brzuszny

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie maj 2011/2012. Jednostka chorobowa Liczba zachorowań 2012 2011 Cholera

Bardziej szczegółowo

MZ-56 MELDUNEK: Rok Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu

MZ-56 MELDUNEK: Rok Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu możliwe prawdopodobne potwierdzone 0 1 2 3 4 5 6 7 1 A00 Cholera 2 A01.0 Dur brzuszny 3 A01.1-3 Dury rzekome A,B,C 4 A02.0 zatrucia pokarmowe UE/PL 40 402 442 310 5 A02.1 Salmonelozy posocznica PL 4 4

Bardziej szczegółowo

MZ-56 rok Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu

MZ-56 rok Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu możliwe prawdopodobne potwierdzone 0 1 2 3 4 5 6 7 1 A00 Cholera 2 A01.0 Dur brzuszny 3 A01.1-3 Dury rzekome A,B,C 4 A02.0 zatrucia pokarmowe UE/PL 5 363 368 252 5 A02.1 Salmonelozy posocznica PL 3 3 3

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2012 R.

ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2012 R. ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2012 R. W 2012 r. (oraz dla porównania w 2011 r.) do stacji sanitarno epidemiologicznych woj. pomorskiego zgłoszono zachorowania na poniższe

Bardziej szczegółowo

na podstawie sprawozdań MZ-56 i MZ-55

na podstawie sprawozdań MZ-56 i MZ-55 WOJ E WÓD ZKA STA CJA SAN ITA R N O -E PIDE MIOL OG IC ZNA W O LSZ T YNIE Sekcja Statystyki Medycznej i Informacji Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia w województwie warmińskomazurskim

Bardziej szczegółowo

na podstawie sprawozdań MZ-56 i MZ-55

na podstawie sprawozdań MZ-56 i MZ-55 WOJ E WÓD ZKA STA CJA SAN ITA R N O -E PIDE MIOL OG IC ZNA W O LSZ T YNIE Sekcja Statystyki Medycznej i Informacji Zachorowania na niektóre choroby zakaźne, zakażenia i zatrucia w województwie warmińskomazurskim

Bardziej szczegółowo

na podstawie sprawozdań MZ-56 i MZ-55

na podstawie sprawozdań MZ-56 i MZ-55 WOJ E WÓD ZKA STA CJA SAN ITA R N O -E PIDE MIOL OG IC ZNA W O LSZ T YNIE Sekcja Statystyki Medycznej i Informacji Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia w województwie warmińskomazurskim

Bardziej szczegółowo

na podstawie sprawozdań MZ-56 i MZ-55

na podstawie sprawozdań MZ-56 i MZ-55 WOJ E WÓD ZKA STA CJA SAN ITA R N O -E PIDE MIOL OG IC ZNA W O LSZ T YNIE Sekcja Statystyki Medycznej i Informacji Zachorowania na niektóre choroby zakaźne, zakażenia i zatrucia w województwie warmińskomazurskim

Bardziej szczegółowo

w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej;

w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej; ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYBRANE CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2011 R. (BIULETYN ROCZNY)

WYBRANE CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2011 R. (BIULETYN ROCZNY) WYBRANE CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2011 R. (BIULETYN ROCZNY) Gdańsk, 2012 r. Spis treści strona 1. Dur brzuszny (A01.0) 7 2. Dury rzekome A,B,C (A01.1-3) 7 3. Salmonelozy (A02)

Bardziej szczegółowo

Statystyczna analiza chorób zakaźnych, jakie wystąpiły w Krakowie w 2001 r. w porównaniu z ich występowaniem w Polsce Jednostka chorobowa

Statystyczna analiza chorób zakaźnych, jakie wystąpiły w Krakowie w 2001 r. w porównaniu z ich występowaniem w Polsce Jednostka chorobowa Załącznik nr Statystyczna analiza chorób zakaźnych, jakie wystąpiły w Krakowie w 00 r. w porównaniu z ich występowaniem w Polsce Jednostka chorobowa Polska Symbole wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Procedura postepowania w sytuacji wystąpienia przypadku choroby zakaźnej wśród wychowanków w Niepublicznym Przedszkolu Fundacji Familijny Poznań Bose

Procedura postepowania w sytuacji wystąpienia przypadku choroby zakaźnej wśród wychowanków w Niepublicznym Przedszkolu Fundacji Familijny Poznań Bose . Procedura postepowania w sytuacji wystąpienia przypadku choroby zakaźnej wśród wychowanków w Niepublicznym Przedszkolu Fundacji Familijny Poznań Bose Kotki 1 PODSTAWA PRAWNA: 1. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ. .. Pieczęć Fundacji Familijny Poznań PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ. OBOWIĄZUJĄCA w PUNKTACH PRZEDSZKOLNYCH o/ FAMILIJNA ŁÓDŹ w ramach wewnętrznego systemu zapewniania jakości

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ. .. Pieczęć Fundacji Familijny Poznań PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ. OBOWIĄZUJĄCA w PUNKTACH PRZEDSZKOLNYCH o/ FAMILIJNA WARSZAWA w ramach wewnętrznego systemu zapewniania

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie wschowskim w I półroczu 2014 r.

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie wschowskim w I półroczu 2014 r. Sytuacja epidemiologiczna w powiecie wschowskim w I półroczu 14 r. W I półroczu 14 roku na terenie powiatu wschowskiego nie odnotowano chorób zakaźnych określanych jako importowane, wiążące się z wyjazdami

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie sanitarno-epidemiologiczne Nr./20...

Sprawozdanie sanitarno-epidemiologiczne Nr./20... Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności: ogółem (B20-B24) Encefalopatie gąbczaste (choroba Creutzfeldta-Jakoba) (A81) Dur brzuszny (A01.0) Dury rzekome A. B. C. (A01.1-3) Salmonellozy:(A02)

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY POWIATU RYPIŃSKIEGO W 2007 R.

STAN SANITARNY POWIATU RYPIŃSKIEGO W 2007 R. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W RYPINIE STAN SANITARNY POWIATU RYPIŃSKIEGO W 2007 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W RYPINIE Rypin, luty 2007 Spis

Bardziej szczegółowo

Meldunek 5/B/08. o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach. zgłoszonych w okresie od 16.05 do 31.05.2008 r.

Meldunek 5/B/08. o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach. zgłoszonych w okresie od 16.05 do 31.05.2008 r. Narowy Instytut Zdrowia Publicznego Główny Inspektorat Sanitarny Państwowy Zakład Higieny Zakład Epidemiologii Departament Przeciwepidemiczny 00 Warszawa ul.chocimska 00 Warszawa ul.długa /0 Meldunek /B/0

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 lutego 2009 r.

z dnia 6 lutego 2009 r. Pieczęć podłuŝna o treści Burmistrz Lądka Zdroju ZARZĄDZENIE NR 19 /09 Burmistrza Lądka Zdroju z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia programu przeprowadzania szkoleń pracowników Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Zachorowania zgłoszone w IV kwartale 1999 r. wg województw

Zachorowania zgłoszone w IV kwartale 1999 r. wg województw Państwowy Zakład Higieny, Instytut NaukowoBadawczy Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej Zakład Epidemiologii Departament Zdrowia Publicznego 00 Warszawa ul.chocimska 00 Warszawa ul.miowa Meldunek kwartalny

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla ruchomych punktów sprzedaży (tj. pojazdy przeznaczone do handlu

Wymagania dla ruchomych punktów sprzedaży (tj. pojazdy przeznaczone do handlu Wymagania dla ruchomych punktów sprzedaży (tj. pojazdy przeznaczone do handlu obwoźnego) i tymczasowych (jak duże namioty, stragany), a także automatów ulicznych. Zgodnie z art. 61 i 63 ustawy z dnia 25

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 27 maja 2013r.

Katowice, dnia 27 maja 2013r. WOJEWODA ŚLĄSKI Katowice, dnia 27 maja 2013r. NZIII.9612.50.2013 RZ Pan Adam Kasza Wspólnik Spółki Jawnej Apotheca Pacis Kasza Spółka Jawna ul. Władysława Broniewskiego 23 44-217 Rybnik WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych w powiecie rypińskim w 2007r. i 2008 STAN SANITARNY POWIATU RYPIŃSKIEGO

Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych w powiecie rypińskim w 2007r. i 2008 STAN SANITARNY POWIATU RYPIŃSKIEGO Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych w powiecie rypińskim w 2007r. i 2008 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W RYPINIE STAN SANITARNY POWIATU RYPIŃSKIEGO W 2008 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

PLACÓWKI OPIEKI NAD DZIEĆMI

PLACÓWKI OPIEKI NAD DZIEĆMI PLACÓWKI OPIEKI NAD DZIEĆMI KROK PO KROKU SPIS TREŚCI: Przepisy prawne Formalności z udziałem Państwowej Inspekcji Sanitarnej Wymagania dotyczące lokalu Wymagania dotyczące wyposażenia lokalu Projektowanie

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY województwa świętokrzyskiego 2007

STAN SANITARNY województwa świętokrzyskiego 2007 Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Kielcach STAN SANITARNY województwa świętokrzyskiego 2007 B i b l i o t e k a m o n i t o r i n g u s a n i t a r n e g o K i e l c e 2 0 0 7 I. OCENA ZAGROŻENIA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU SANITARNO-HIGIENICZNEGO POWIATU MALBORSKIEGO ZA 2012 ROK. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku

OCENA STANU SANITARNO-HIGIENICZNEGO POWIATU MALBORSKIEGO ZA 2012 ROK. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku OCENA STANU SANITARNO-HIGIENICZNEGO POWIATU MALBORSKIEGO ZA 2012 ROK Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku Andrzej Bielawski 1 Ocena stanu

Bardziej szczegółowo

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

Bardziej szczegółowo

Zalecenia w zakresie bezpieczeństwa mikrobiologicznego owoców i warzyw

Zalecenia w zakresie bezpieczeństwa mikrobiologicznego owoców i warzyw Zalecenia w zakresie bezpieczeństwa mikrobiologicznego owoców i warzyw Występowanie zatruć pokarmowych u ludzi może być związane z obecnością wirusów w żywności i wodzie. Żywność zarówno pochodzenia zwierzęcego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nisku z realizacji zadań Inspekcji w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt za rok 2005.

Sprawozdanie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nisku z realizacji zadań Inspekcji w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt za rok 2005. INFORMACJA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNO WETERYNARYJNEGO NA TERENIE POWIATU NIŻAŃSKIEGO ZA ROK 2005. Sprawozdanie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nisku z realizacji

Bardziej szczegółowo

Ocena warunków higieniczno - sanitarnych w placówkach oświatowo - wychowawczych w roku 2010

Ocena warunków higieniczno - sanitarnych w placówkach oświatowo - wychowawczych w roku 2010 Ocena warunków higieniczno - sanitarnych w placówkach oświatowo - wychowawczych w roku 2010 1. Informacje wstępne Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) w ramach nadzoru nad warunkami pobytu

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE PRACOWNIKÓW NARAśONYCH NA SZKODLIWE CZYNNIKI CHEMICZNE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie pracowników naraŝonych na czynniki szkodliwe 27

SZKOLENIE PRACOWNIKÓW NARAśONYCH NA SZKODLIWE CZYNNIKI CHEMICZNE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie pracowników naraŝonych na czynniki szkodliwe 27 SZKOLENIE PRACOWNIKÓW NARAśONYCH NA SZKODLIWE CZYNNIKI CHEMICZNE Szkolenia bhp w firmie szkolenie pracowników naraŝonych na czynniki szkodliwe 27 Informowanie pracowników Pracodawca ma obowiązek poinformowania

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI W POWIECIE CIESZYŃSKIM ZA 2012 ROK

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI W POWIECIE CIESZYŃSKIM ZA 2012 ROK Cieszyn, 28.02.2013 r. OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI W POWIECIE CIESZYŃSKIM ZA 2012 ROK Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie, działając na podstawie: art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawowym celem powołania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Bardziej szczegółowo

CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE

CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM LICZBY BEZWZGLĘDNE Wyszczególnienie ICD - 10 2010 2013 2014 Bakteryj

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik hotelarstwa 422402 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Pan Paweł Silbert Prezydent Miasta Jaworzna WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Paweł Silbert Prezydent Miasta Jaworzna WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Pan Paweł Silbert Prezydent Miasta Jaworzna WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli 1, zwanej dalej ustawą o NIK, NajwyŜsza Izba

Bardziej szczegółowo

Regulamin administrowania budynkami Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu

Regulamin administrowania budynkami Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu Załącznik do Zarządzenia nr 162/2007 Rektora AR z dnia 22.11.07 Regulamin administrowania budynkami Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu Niniejszy Regulamin wydano na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

1.5. Program szkolenia wstępnego. Lp. Temat szkolenia Liczba godzin

1.5. Program szkolenia wstępnego. Lp. Temat szkolenia Liczba godzin Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 101/2014 Burmistrza Ornety z dnia 26.08.2014 r. PROGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO I INSTRUKTAśU STANOWISKOWEGO dla pracowników Urzędu Miejskiego w Ornecie opracowany na podstawie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności

DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności WOJEWODA ŁÓDZKI ZK-III.9611.14.2014 Łódź, dnia 01 lipca 2014 r. DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opatowskiego za 2014 rok Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie

Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opatowskiego za 2014 rok Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opatowskiego za rok Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie 2015 marzec Państwowa Inspekcja Sanitarna działając na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Poznań, Poznań, PS.Pi.5.6-431-1/11/11. Pani Katarzyna Wiśniewska Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze 62-120 Wapno ZALECENIA POKONTROLNE

Poznań, Poznań, PS.Pi.5.6-431-1/11/11. Pani Katarzyna Wiśniewska Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze 62-120 Wapno ZALECENIA POKONTROLNE Poznań, Poznań, PS.Pi.5.6-431-1/11/11 Pani Katarzyna Wiśniewska Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze 62-120 Wapno ZALECENIA POKONTROLNE Na podstawie art. 22 pkt. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W 2013R.

STAN SANITARNY ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W 2013R. STAN SANITARNY ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W 2013R. 1 Rodzaje zakładów opieki zdrowotnej Na terenie powiatu słupeckiego w/g ewidencji na dzień 31.12.2013r. znajdowały się 135 placówki lecznictwa otwartego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 40 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 40 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia dyrektora MP 40 nr 1/11 z dnia 01.07.2011 REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 40 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Podstawa prawna: Art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

5. Źródła i sposoby finansowania

5. Źródła i sposoby finansowania Załącznik nr 1 do uchwały Nr..../.. /09 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia. 2009 r. 5. Źródła i sposoby finansowania Źródłem finansowania na 2009 rok będzie Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a Najwa niejsze kompetencje organów, które odpowiadaj za powo anie i funkcjonowanie sieci obszarów Natura 2000 w Polsce oraz ustalaj ce te kompetencje artyku y ustawy o ochronie przyrody Organ Generalny

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia października 2012 r.

Rzeszów, dnia października 2012 r. Rzeszów, dnia października 2012 r. Pan Artur Bożek Przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Podkarpackim LRZ-4101-06-03/2012 P/12/105 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Załącznik Nr do Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Stromiec PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY. Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzone jest jako: / szkolenie

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa 98/79/WE WYKAZ POLSKICH NORM ZHARMONIZOWANYCH DYREKTYW A 98/79/W E. Monitor Polski Nr 76 6194 Poz. 746

Dyrektywa 98/79/WE WYKAZ POLSKICH NORM ZHARMONIZOWANYCH DYREKTYW A 98/79/W E. Monitor Polski Nr 76 6194 Poz. 746 Dyrektywa 98/79/WE WYKAZ POLSKICH NORM ZHARMONIZOWANYCH DYREKTYW A 98/79/W E Polskie Normy opublikowane do 30.06.2011 Wykaz norm z dyrektywy znajduje si równie na www.pkn.pl Na podstawie publikacji w Dzienniku

Bardziej szczegółowo

Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 USTAWA z dnia 7 wrze nia 1991 r. o systemie o wiaty Art. 14a. 1. Rada gminy ustala sie prowadzonych przez gmin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach

Bardziej szczegółowo

Zasady przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami

Zasady przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami Zasady przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późniejszymi zmianami). Data wejścia w życie:

Bardziej szczegółowo

Wniosek zgłaszający wpis do ewidencji. Wniosek

Wniosek zgłaszający wpis do ewidencji. Wniosek ... (miejscowość, data) Wniosek zgłaszający wpis do ewidencji.. (Zakład lecznictwa występujący o wpis) Do Naczelnego Lekarza Uzdrowiska Wniosek Zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 4 marca 2011 r.o zmianie

Bardziej szczegółowo

Umowa o wykonywanie usług pielęgniarsko- opiekuńczych. a... zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez...

Umowa o wykonywanie usług pielęgniarsko- opiekuńczych. a... zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez... zawarta w dniu... r. w Warszawie, pomiędzy: Umowa o wykonywanie usług pielęgniarsko- opiekuńczych Domem Pomocy Społecznej: Dom Muzyka Seniora, zwanym w dalszej części Zamawiającym, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 24 lutego 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32/2011 Dyrektora Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie z dnia 17.03.2011 r.

Zarządzenie Nr 32/2011 Dyrektora Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie z dnia 17.03.2011 r. Zarządzenie Nr 32/2011 Dyrektora Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie z dnia 17.03.2011 r. w sprawie: Aneksu do Regulaminu Organizacyjno - Porządkowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. prof.

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 7 sierpnia 2013r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 7 sierpnia 2013r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 7 sierpnia 2013r. 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: Krystyna Janik adres do korespondencji: ul.

Bardziej szczegółowo

Wroc aw, dnia 18 stycznia 2007 r.

Wroc aw, dnia 18 stycznia 2007 r. Wroc aw, dnia 18 stycznia 007 r. Informacja dotycz ca oceny jako ci wody wodoci gowej w IV kwartale 006r., dostarczanej przez wodoci gi sieciowe funkcjonuj ce w Powiecie Wroc awskim przeznaczonej do przez

Bardziej szczegółowo

DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności

DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności WOJEWODA ŁÓDZKI ZK-III.9611.15.2015 Łódź, dnia 17 czerwca 2015 r. DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

Więcej wiem, mniej choruję

Więcej wiem, mniej choruję Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w m. st. Warszawie Program profilaktyki chorób zakaźnych dla przedszkoli i szkół podstawowych Więcej wiem, mniej choruję Wprowadzenie do metodyki... Oddział

Bardziej szczegółowo

Organizacja i prowadzenie szkolenia Animator sportu i rekreacji

Organizacja i prowadzenie szkolenia Animator sportu i rekreacji Nr sprawy: DRP/5/WSE/2015 Tłuszcz, dnia 03.03.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁO ENIA PROPOZYCJI CENOWEJ Na podstawie art. 4 pkt. 8 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówie Publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 grudnia 2012 r. Poz. 1531 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 29 grudnia 2012 r. Poz. 1531 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2012 r. Poz. 1531 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 28/2009/2010 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 22 lutego 2010 roku.

Zarządzenie Nr 28/2009/2010 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 22 lutego 2010 roku. Zarządzenie Nr 28/2009/2010 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 22 lutego 2010 roku. w sprawie zasad postępowania z substancjami i preparatami chemicznymi, szkodliwymi czynnikami biologicznymi

Bardziej szczegółowo

Meldunek 4/B/05. o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach. zgłoszonych w okresie od 16.04 do 30.04.2005 r.

Meldunek 4/B/05. o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach. zgłoszonych w okresie od 16.04 do 30.04.2005 r. Państwowy Zakład Higieny Główny Inspektorat Sanitarny Zakład Epidemiologii Departament Przeciwepidemiczny 00 Warszawa ulchocimska 00 Warszawa uldługa /0 Meldunek /B/0 o zachorowaniach na choroby zakaźne

Bardziej szczegółowo

OFERTA WYKONAWCY ZAKUP ORAZ SUKCESYWNA DOSTAWA SZCZEPIONEK DLA SAMODZIELNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NADARZYNIE

OFERTA WYKONAWCY ZAKUP ORAZ SUKCESYWNA DOSTAWA SZCZEPIONEK DLA SAMODZIELNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NADARZYNIE ... wykonawca (pieczęć firmowa) tel./fax:... e-mail:... Załącznik nr 1 Do:......... OFERTA WYKONAWCY W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na : ZAKUP ORAZ SUKCESYWNA DOSTAWA SZCZEPIONEK

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W KRAKOWIE ul. Kraszewskiego 36 tel/fax (0-12) 427-32-61 30-110 Kraków (0-12) 427-38-19 e-mail: krakow@rio.gov.pl (0-12) 422-59-73 WK-613-102/13 Kraków, 2014-01-29 Pan Karol

Bardziej szczegółowo

Szczepienia ochronne. Nadzór nad realizacją obowiązkowego Programu Szczepień Ochronnych

Szczepienia ochronne. Nadzór nad realizacją obowiązkowego Programu Szczepień Ochronnych Szczepienia ochronne Państwowi Powiatowi Inspektorzy Sanitarni realizują Program Szczepień Ochronnych ustalany corocznie na podstawie badań stanu uodpornienia populacji oraz w zależności od aktualnej sytuacji

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU GRUPOWYCH PRAKTYK LEKARSKICH... (nazwa i siedziba Okręgowej/Wojskowej Izby Lekarskiej) przedstawiciela spółki

WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU GRUPOWYCH PRAKTYK LEKARSKICH... (nazwa i siedziba Okręgowej/Wojskowej Izby Lekarskiej) przedstawiciela spółki (Ŝółty PANTONE 012 U) CZĘŚĆ A WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA DANE EWIDENCYJNE WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU GRUPOWYCH PRAKTYK LEKARSKICH................................................ (nazwa i siedziba Okręgowej/Wojskowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 lipca 2013 r. Poz. 848 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 26 lipca 2013 r. Poz. 848 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lipca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 lipca 2013 r. Poz. 848 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r.

Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r. dotycząca przyjęcia planu aglomeracji Orzysz. Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r. Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

Anna Skop. Zachęcam do zapoznania się z prezentacja na temat szczepień.

Anna Skop. Zachęcam do zapoznania się z prezentacja na temat szczepień. W ostatnim tygodniu kwietnia obchodziliśmy Europejski Tydzień Szczepień. Jest to inicjatywa Światowej Organizacji Zdrowia, WHO. W związku z tą inicjatywą w naszej szkole w maju prowadzona jest kampania,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ODBIÓR I GOSPODAROWANIE ODPADAMI.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ODBIÓR I GOSPODAROWANIE ODPADAMI. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ODBIÓR I GOSPODAROWANIE ODPADAMI. Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem zamówienia są usługi odbioru i gospodarowania odpadami. Wykonawca przedmiotu zamówienia zobowiązany jest

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja obejmuje następujące części:

Dokumentacja obejmuje następujące części: Załącznik nr 6 WYMAGANIA, JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ DOKUMENTACJA NIEZBĘDNA DO OCENY SUBSTANCJI CZYNNEJ JAKĄ SĄ MIKROORGANIZMY, W TYM TAKŻE WIRUSY I GRZYBY, ZAWARTE W PRODUKCIE BIOBÓJCZYM Wymagania ogólne.

Bardziej szczegółowo

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp.

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. PROTOKÓŁ KONTROLI SPRAWDZAJĄCEJ przeprowadzonej w dniach 27-29 czerwca 2012 r. w Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 6 lutego 2013r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 6 lutego 2013r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 6 lutego 2013r. 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stomatologia

Bardziej szczegółowo

prawid owych warunków magazynowania i segregacji rodków spo ywczych oraz zachowanie higieny sprzeda y. Zastrze enia higieniczne cz ciej dotyczy y ma

prawid owych warunków magazynowania i segregacji rodków spo ywczych oraz zachowanie higieny sprzeda y. Zastrze enia higieniczne cz ciej dotyczy y ma prawid owych warunków magazynowania i segregacji rodków spo ywczych oraz zachowanie higieny sprzeda y. Zastrze enia higieniczne cz ciej dotyczy y ma ych sklepów. Stwierdzane uchybienia w grupie sklepów

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

PROTOKÓŁ KONTROLI WEWNĘTRZNEJ PROTOKÓŁ KONTROLI WEWNĘTRZNEJ Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli wewnętrznej doraźnej: art. 25 ust. 4 pkt 1 lit. h ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o słuŝbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR L 160/8 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 21.6.2012 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 523/2012 z dnia 20 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 2219 UCHWAŁA NR 54.XV.2015 RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE. z dnia 29 czerwca 2015 r.

Gdańsk, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 2219 UCHWAŁA NR 54.XV.2015 RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE. z dnia 29 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 2219 UCHWAŁA NR 54.XV.2015 RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/11/12 dyrektora PCKZ w Jaworze z dnia 30 marca 2012 r. Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 22 czerwca 2012r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 22 czerwca 2012r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 22 czerwca 2012r. 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: Halina Malinowska-Rewers ul. Krasińskiego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY PSARY ZA 2015 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY PSARY ZA 2015 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY PSARY ZA 2015 ROK I. WPROWADZENIE 1. CEL OPRACOWANIA Celem niniejszego opracowania jest opracowanie efektywnego systemu gospodarowania odpadami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.51 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy

Bardziej szczegółowo