PROTOKÓŁ KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ KONTROLI WEWNĘTRZNEJ"

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ KONTROLI WEWNĘTRZNEJ Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli wewnętrznej doraźnej: art. 25 ust. 4 pkt 1 lit. h ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o słuŝbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz ze zm.) oraz 9 ust. 3 Regulaminu przeprowadzania kontroli przez Wojewodę Pomorskiego, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 35/10 Wojewody Pomorskiego z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzania kontroli przez Wojewodę Pomorskiego. Imiona i nazwiska kontrolerów, stanowiska słuŝbowe, nazwa komórki organizacyjnej przeprowadzającej kontrolę, przewodniczący Zespołu Kontrolnego, numery upowaŝnień do przeprowadzenia kontroli: 1) Grzegorz DruŜyński, inspektor wojewódzki z Oddziału Organizacyjnego i Kontroli Wewnętrznej Biura Kadr i Organizacji, przewodniczący Zespołu Kontrolnego, upowaŝnienie nr 1/2011, znak BKO-III GD z 16 sierpnia 2011 r., 2) Anna Dąbrowska, inspektor wojewódzki z Oddziału Organizacyjnego i Kontroli Wewnętrznej Biura Kadr i Organizacji, upowaŝnienie nr 2/2011, znak BKO-III AD z 16 sierpnia 2011 r. [Dowód: akta kontroli, str ] Oznaczenie podmiotu kontrolowanego: 1) Oddział Logistyki i Ratownictwa Medycznego, 2) Oddział Planowania Cywilnego, 3) Oddział Obronności i Bezpieczeństwa, Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych: od 24 do 30 sierpnia 2011 r. Przedmiot kontroli: ocena wykonywania przez komórki organizacyjne Urzędu zadań kontrolnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi w pierwszym półroczu 2011 r.. Zakres przedmiotowy kontroli - ocena stosowania przepisów i procesów: 1) ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 ze zm.); 2) ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do uŝytku cywilnego (Dz. U. Nr 117, poz ze zm.); 3) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2009 r. w sprawie kontroli prowadzonej przez wojewodę (Dz. U. Nr 106, poz. 884); 4) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. Nr.16, poz. 151 ze zm.); 1

2 5) zarządzenia Nr 35/10 Wojewody Pomorskiego z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzania kontroli przez Wojewodę Pomorskiego; 6) procesów działalności kontrolnej (procedury ISO): P-SZJ/2.1.1 Planowanie kontroli, P-SZJ/2.1.2 Przeprowadzanie kontroli, P-SZJ Sprawozdawczość. Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 r. Ilekroć w protokole jest mowa o: 1) audicie oznacza to audit NR NC-1045/O7 przeprowadzony w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku w dniach od 27 do 28 czerwca 2011 r. przez Polski Rejestr Statków - Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania; 2) dyrektorze wydziału oznacza to Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku; 3) rozporządzeniu oznacza to rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2009 r. w sprawie kontroli prowadzonej przez wojewodę (Dz. U. Nr 106, poz. 884); 4) Urzędzie oznacza to Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku; 5) ustawie oznacza to ustawę z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 ze zm.); 6) Wojewodzie oznacza to Wojewodę Pomorskiego; 7) wydziale oznacza to Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku; 8) zarządzającym kontrolę oznacza to Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku; 9) zarządzeniu oznacza to zarządzenie Nr 35/10 Wojewody Pomorskiego z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzania kontroli przez Wojewodę Pomorskiego. Zagadnienia objęte badaniem kontrolnym: Mając na względzie ustalenia auditu oraz obowiązujące przepisy prawne regulujące tryb i sposób przeprowadzania kontroli przez komórki organizacyjne Urzędu, ocenie poddano następujące zagadnienia (analizując dokumentację wytypowanych kontroli, przeprowadzonych przez pracowników Oddziału: Logistyki i Ratownictwa Medycznego, Planowania Cywilnego, Obronności i Bezpieczeństwa Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w I półroczu 2011 r., kontrola wewnętrzna odpowie na poniŝsze pytania): 1. czy kontrole zastały przeprowadzone na podstawie upowaŝnień do kontroli, co wynika z art. 36 ustawy; 2. czy zarządzający kontrolę wyznaczał przewodniczącego Zespołu Kontrolnego spośród kontrolujących, co wynika z 2 ust. 5 rozporządzenia; 3. czy kontrolerzy złoŝyli pisemne oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności uzasadniających wyłączenie z udziału w kontroli, które następnie zostały zatwierdzone przez kierownika komórki co wynika z 19 ust. 2 i 3 zarządzenia; 2

3 4. czy zarządzający kontrole w terminie nie krótszym niŝ 7 dni przed terminem rozpoczęcia kontroli, zawiadomił kierowników podmiotów kontrolowanych o przedmiocie, zakresie, terminie rozpoczęcia i przewidywalnym czasie trwania kontroli, co wynika z 3 ust. 1 rozporządzenia; 5. czy kontrole podjęte na podstawie planu kontroli przeprowadzano zgodnie z programami kontroli zatwierdzonymi przez kierownika komórki co wynika z 20 ust. 1 zarządzenia; 6. czy protokoły kontroli zawierały elementy określone w 10 ust. 2 rozporządzenia; 7. czy protokoły kontroli zostały sporządzone nie później niŝ 15 dni roboczych od dnia zakończenia kontroli i przekazane kierownikowi podmiotu kontrolowanego, co wynika z 10 ust. 4 i 5 rozporządzenia; 8. czy po zakończeniu kontroli przewidzianej w planie kontroli kontrolujący sporządził, na podstawie protokołu kontroli, informację o wynikach kontroli, co wynika z art. 45 ust. 1 i 2 ustawy; 9. czy wystąpienia pokontrolne sporządzone przez kontrolującego zawierały elementy określone w art. 46 ust. 3 ustawy; 10. czy kaŝdorazowo po zakończonej kontroli przekazywano wystąpienie pokontrolne i informacje o wynikach kontroli do Wydziału Nadzoru i Kontroli Urzędu, co wynika z 41 zarządzenia; 11. czy kontrolujący dokumentował przebieg i wyniki czynności kontrolnych w załoŝonych aktach kontroli, co wynika z 5 ust. 1 pkt 1, 2, 3 rozporządzenia oraz potwierdzał za zgodność z oryginałem dokumenty stanowiące dowody, co wynika z 27 ust. 5 zarządzenia; 12. czy sporządzano analizy z realizacji zaleceń pokontrolnych, co wynika z pkt 24 i 25 procedury P-SZJ/2.1.2 Przeprowadzanie kontroli. W toku kontroli ustalono, co następuje: W okresie objętym kontrolą, tj. od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 r.: dyrektorem wydziału był Pan Władysław Sulęta; zastępcą dyrektora wydziału był Pan Jarosław Kopczyński; kierownikiem: Oddziału Logistyki i Ratownictwa Medycznego był Pan Zbigniew Kmiecik; Oddziału Planowania Cywilnego: - od r. do r. był Pan Andrzej Stasiak, - od r. była Pani Alina Petruczenko, Oddziału Obronności i Bezpieczeństwa był Pan Roman Dłutek; pracownikami wydziału byli - wykaz został zawarty w aktach kontroli. [Dowód: akta kontroli, str ] Badaniem kontrolnym objęto dokumentację kontrolną z kontroli przeprowadzonych przez pracowników poszczególnych oddziałów, stosując przyjętą w toku czynności kontrolnych metodykę kontroli. [Dowód: akta kontroli, str. 35] 3

4 Do badania wytypowano dokumentację z kontroli przeprowadzonych: przez Oddział Logistyki i Ratownictwa Medycznego: 1) w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Lęborku, znak BZK.II.AO.0932/01/11, w okresie od 11 do 13 stycznia 2011 r., 2) w Szpitalu Miejskim im. J. Brudzińskiego w Gdyni, znak BZK.II AO, w okresie od 5 do 6 kwietnia 2011 r., 3) w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Powiatowe Centrum Zdrowia w Malborku, znak BZK.II AO, w okresie od 12 do 13 kwietnia 2011 r., 4) w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zdrowie w Kwidzynie, znak BZK.II AO, w okresie od 17 do 19 maja 2011 r., w zakresie: organizacji udzielanych świadczeń zdrowotnych, wyposaŝenia i składu osobowego jednostki, kwalifikacji i uprawnień pracowników, zapewnienia ustawowych parametrów czasów dotarcia zespołów ratownictwa medycznego do miejsca zdarzenia od chwili przyjęcia zgłoszenia (dot. zespołów ratownictwa medycznego), prowadzenia i składu dokumentacji medycznej; przez Oddział Planowania Cywilnego: 1) w Starostwie Powiatowym w Kościerzynie, znak BZK.I /KW, w dniu 29 kwietnia 2011 r., w zakresie: zagadnień obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego; przez Oddział Obronności i Bezpieczeństwa: 1) w Starostwie Powiatowym w Kartuzach, znak BZK.III KD, w dniu 19 maja 2011 r., 2) w Starostwie Powiatowym w Człuchowie, znak BZK.III KD, w dniu 18 kwietnia 2011 r., 3) w Starostwie Powiatowym w Wejherowie, znak BZK.III KD, w dniu 25 maja 2011 r. w zakresie: realizacji prowadzenia kwalifikacji wojskowej przez organy samorządu terytorialnego w województwie pomorskim. W wyniku przeprowadzonych czynności stwierdzono, Ŝe: 1. Kontrola w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Lęborku, przeprowadzona przez Panią Agnieszkę Owczarską - inspektora wojewódzkiego: 1.1. kontrola została przeprowadzona na podstawie upowaŝnienia do kontroli, 1.2. kontrola przeprowadzona jednoosobowo - nie było obowiązku wyznaczenia 1.3. kontroler złoŝył oświadczenie, które zostało zatwierdzone przez kierownika komórki 4

5 1.4. zarządzający kontrolę w terminie nie krótszym niŝ 7 dni przed przystąpieniem do czynności kontrolnych zawiadomił kierownika podmiotu kontrolowanego o przedmiocie, zakresie, terminie rozpoczęcia i przewidywalnym czasie trwania kontroli, 1.5. kontrola została przeprowadzona na podstawie programu kontroli zatwierdzonego przez kierownika komórki podjęto działania naprawcze po audicie, - uzupełniono program o niezbędne informacje, [Dowód: akta kontroli, str ], 1.6. protokół kontroli zwierał elementy określone w rozporządzeniu, 1.7. protokół kontroli został sporządzony w terminie określonym w rozporządzeniu, 1.8. kontrolujący po zakończeniu czynności kontrolnych, na podstawie protokołu kontroli, sporządził informację o wynikach kontroli, 1.9. wystąpienie pokontrolne zawierało elementy określone w ustawie, po zakończonej kontroli przekazano informację o wynikach kontroli oraz wystąpienie pokontrolne do Wydziału Nadzoru i Kontroli Urzędu, kontrolujący dokumentował przebieg i wyniki kontroli w załoŝonych aktach kontroli, kontrolujący po zakończonej kontroli sporządził analizę z realizacji wniosków pokontrolnych. 2. Kontrola w Szpitalu Miejskim im. J. Brudzińskiego w Gdyni, przeprowadzona przez Panią Agnieszkę Owczarską - inspektora wojewódzkiego: 2.1. kontrola została przeprowadzona na podstawie upowaŝnienia do kontroli, 2.2. kontrola przeprowadzona jednoosobowo - nie było obowiązku wyznaczenia 2.3. kontroler złoŝył oświadczenie, które zostało zatwierdzone przez kierownika komórki 2.4. zarządzający kontrolę w terminie nie krótszym niŝ 7 dni przed przystąpieniem do czynności kontrolnych zawiadomił kierownika podmiotu kontrolowanego o przedmiocie, zakresie, terminie rozpoczęcia i przewidywalnym czasie trwania kontroli, 2.5. kontrola została przeprowadzona na podstawie programu kontroli zatwierdzonego przez kierownika komórki podjęto działania naprawcze po audicie, - uzupełniono program o niezbędne informacje, [Dowód: akta kontroli, str ], 2.6. protokół kontroli zwierał elementy określone w rozporządzeniu, 2.7. protokół kontroli został sporządzony w terminie określonym w rozporządzeniu, 2.8. po zakończeniu kontroli kontrolujący sporządził, na podstawie protokołu kontroli, informację o wynikach kontroli, 2.9. wystąpienie pokontrolne zawierało elementy określone w ustawie, po zakończonej kontroli przekazano wystąpienie pokontrolne i informację o wynikach kontroli do Wydziału Nadzoru i Kontroli Urzędu, kontrolujący dokumentował przebieg i wyniki kontroli w załoŝonych aktach kontroli, niemniej jednak nie wszystkie zgromadzone dokumenty (dowody) zostały potwierdzone 5

6 za zgodność z oryginałem, [Dowód: akta kontroli, str ], podjęto działania naprawcze w toku kontroli polegające na złoŝeniu brakujących paraf na zabezpieczonych dokumentach, kontrolujący po zakończonej kontroli sporządził analizę z realizacji wniosków pokontrolnych. 3. Kontrola w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Powiatowe Centrum Zdrowia w Malborku, przeprowadzona przez Panią Agnieszkę Owczarską - inspektora wojewódzkiego: 3.1. kontrola została przeprowadzona na podstawie upowaŝnienia do kontroli, 3.2. kontrola przeprowadzona jednoosobowo - nie było obowiązku wyznaczenia 3.3. kontroler złoŝył oświadczenie, które zostało zatwierdzone przez kierownika komórki 3.4. zarządzający kontrolę w terminie nie krótszym niŝ 7 dni przed przystąpieniem do czynności kontrolnych zawiadomił kierownika podmiotu kontrolowanego o przedmiocie, zakresie, terminie rozpoczęcia i przewidywalnym czasie trwania kontroli, 3.5. kontrola została przeprowadzona na podstawie programu kontroli zatwierdzonego przez kierownika komórki podjęto działania naprawcze po audicie, - uzupełniono program o niezbędne informacje, [Dowód: akta kontroli, str ], 3.6. protokół kontroli zwierał elementy określone w rozporządzeniu, 3.7. protokół kontroli został sporządzony w terminie określonym w rozporządzeniu, 3.8. po zakończeniu kontroli kontrolujący sporządził, na podstawie protokołu kontroli, informację o wynikach kontroli, 3.9. wystąpienie pokontrolne zawierało elementy określone w ustawie, po zakończonej kontroli przekazano wystąpienie pokontrolne i informację o wynikach kontroli do Wydziału Nadzoru i Kontroli Urzędu, kontrolujący dokumentował przebieg i wyniki kontroli w załoŝonych aktach kontroli, kontrolujący po zakończonej kontroli sporządził analizę z realizacji wniosków pokontrolnych. 4. Kontrola w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zdrowie w Kwidzynie, przeprowadzona przez Panią Agnieszkę Owczarską - inspektora wojewódzkiego: 4.1. kontrola została przeprowadzona na podstawie upowaŝnienia do kontroli, 4.2. kontrola przeprowadzona jednoosobowo - nie było obowiązku wyznaczenia 4.3. kontroler złoŝył oświadczenie, które zostało zatwierdzone przez kierownika komórki 4.4. zarządzający kontrolę w terminie nie krótszym niŝ 7 dni przed przystąpieniem do czynności kontrolnych zawiadomił kierownika podmiotu kontrolowanego o przedmiocie, zakresie, 6

7 terminie rozpoczęcia i przewidywalnym czasie trwania kontroli, zawiadomienie nie zostało podpisane przez kierownika komórki [Dowód: akta kontroli, str ], 4.5. kontrola została przeprowadzona na podstawie programu kontroli zatwierdzonego przez kierownika komórki podjęto działania naprawcze po audicie - uzupełniono program o niezbędne informacje, [Dowód: akta kontroli, str ], 4.6. protokół kontroli zwierał elementy określone w rozporządzeniu, 4.7. protokół kontroli został sporządzony w terminie określonym w rozporządzeniu, 4.8. po zakończeniu kontroli kontrolujący sporządził, na podstawie protokołu kontroli, informację o wynikach kontroli, 4.9. wystąpienie pokontrolne zawierało elementy określone w ustawie, po zakończonej kontroli przekazano wystąpienie pokontrolne i informację o wynikach kontroli do Wydziału Nadzoru i Kontroli Urzędu, kontrolujący dokumentował przebieg i wyniki kontroli w załoŝonych aktach kontroli, kontrolujący po zakończonej kontroli sporządził analizę z realizacji wniosków pokontrolnych. 5. Kontrola w Starostwie Powiatowym w Kościerzynie, przeprowadzona przez Pana Andrzeja Stasiaka - starszego inspektora wojewódzkiego, Panią Małgorzatę Gaj-Szczepańską - starszego specjalistę, Panią Jolantę Kondrat - specjalistę: 5.1. kontrola została przeprowadzona na podstawie upowaŝnień do kontroli, 5.2. zarządzający kontrolę wyznaczył przewodniczącego Zespołu Kontrolnego spośród kontrolujących, 5.3. kontrolerzy złoŝyli oświadczenia, które zostały zatwierdzone przez kierownika komórki 5.4. zarządzający kontrolę w terminie nie krótszym niŝ 7 dni przed przystąpieniem do czynności kontrolnych zawiadomił kierownika podmiotu kontrolowanego o przedmiocie, zakresie, terminie rozpoczęcia i przewidywalnym czasie trwania kontroli, aczkolwiek zawiadomienie nie było oparte na wzorze określonym w załączniku nr 1 do zarządzenia, [Dowód: akta kontroli, str ], 5.5. kontrola została przeprowadzona na podstawie programu kontroli zatwierdzonego przez kierownika komórki 5.6. protokół kontroli zwierał elementy określone w rozporządzeniu, 5.7. protokół kontroli został sporządzony w terminie określonym w rozporządzeniu, 5.8. kontrolujący sporządził po zakończeniu czynności kontrolnych, na podstawie protokołu kontroli, informację o wynikach kontroli, 5.9. wystąpienie pokontrolne zawierało elementy określone w ustawie, po zakończonej kontroli przekazano informację o wynikach kontroli oraz wystąpienie pokontrolne do Wydziału Nadzoru i Kontroli Urzędu, kontrolujący dokumentował przebieg i wyniki kontroli w załoŝonych aktach kontroli, 7

8 5.12. nie sporządzono analizy z realizacji wniosków pokontrolnych, poniewaŝ kontrolowany nie poinformował Wojewody o sposobie wykorzystania uwag i wniosków. 6. Kontrola w Starostwie Powiatowym w Kartuzach, przeprowadzona przez Panią Krystynę Dembs - starszego inspektora wojewódzkiego: 6.1. kontrola została przeprowadzona na podstawie upowaŝnienia do kontroli, 6.2. kontrola przeprowadzona jednoosobowo - nie było obowiązku wyznaczenia 6.3. kontroler złoŝył oświadczenie, które zostało zatwierdzone przez kierownika komórki 6.4. w aktach kontroli znajduje się zawiadomienie, aczkolwiek nie było potwierdzenia, Ŝe zarządzający kontrolę w terminie nie krótszym niŝ 7 dni przed przystąpieniem do czynności kontrolnych zawiadomił kierownika podmiotu kontrolowanego o przedmiocie, zakresie, terminie rozpoczęcia i przewidywalnym czasie trwania kontroli, [Dowód: akta kontroli, str ], 6.5. kontrola została przeprowadzona na podstawie programu kontroli zatwierdzonego przez kierownika komórki 6.6. protokół kontroli zwierał elementy określone w rozporządzeniu za wyjątkiem parafy kontrolera i kierownika podmiotu kontrolowanego na kaŝdej stronie protokołu oraz daty i miejsca przekazania protokołu, [Dowód: akta kontroli, str ], 6.7. protokół kontroli został sporządzony w terminie określonym w rozporządzeniu, 6.8. kontrolujący sporządził po zakończeniu czynności kontrolnych, na podstawie protokołu kontroli, informację o wynikach kontroli, 6.9. kontrolowanemu, po zakończeniu czynności kontrolnych, przekazano wystąpienie pokontrolne (pismo nie zostało zatytułowane wystąpienie pokontrolne, nie zawierało właściwej podstawy prawnej dla wystąpienia pokontrolnego oraz oceny działalności podmiotu kontrolowanego, wynikającej z protokołu kontroli oraz złoŝonych wyjaśnień), [Dowód: akta kontroli, str ], po zakończonej kontroli przekazano informację o wynikach kontroli oraz wystąpienie pokontrolne do Wydziału Nadzoru i Kontroli Urzędu, dokumentacja kontrolna nie zawierała akt kontroli, nie sporządzono analizy z realizacji wniosków pokontrolnych, poniewaŝ kontroler nie sformułował zaleceń, a kontrolowany nie przedstawił informacji o sposobie wykorzystania uwag i wniosków. 7. Kontrola w Starostwie Powiatowym w Człuchowie, przeprowadzona przez Panią Krystynę Dembs - starszego inspektora wojewódzkiego: 7.1. kontrola została przeprowadzona na podstawie upowaŝnienia do kontroli, 8

9 7.2. kontrola przeprowadzona jednoosobowo - nie było obowiązku wyznaczenia 7.3. kontroler złoŝył oświadczenie, które zostało zatwierdzone przez kierownika komórki 7.4. w aktach kontroli znajduje się zawiadomienie, aczkolwiek nie było potwierdzenia, Ŝe zarządzający kontrolę w terminie nie krótszym niŝ 7 dni przed przystąpieniem do czynności kontrolnych zawiadomił kierownika podmiotu kontrolowanego o przedmiocie, zakresie, terminie rozpoczęcia i przewidywalnym czasie trwania kontroli, [Dowód: akta kontroli, str ], 7.5. kontrola została przeprowadzona na podstawie programu kontroli zatwierdzonego przez kierownika komórki 7.6. protokół kontroli zwierał elementy określone w rozporządzeniu za wyjątkiem parafy kontrolera i kierownika podmiotu kontrolowanego na kaŝdej stronie protokołu oraz daty i miejsca przekazania protokołu, [Dowód: akta kontroli, str ], 7.7. protokół kontroli został sporządzony w terminie określonym w rozporządzeniu, 7.8. kontrolujący sporządził po zakończeniu czynności kontrolnych, na podstawie protokołu kontroli, informację o wynikach kontroli, 7.9. kontrolowanemu, po zakończeniu czynności kontrolnych, przekazano wystąpienie pokontrolne (pismo nie zostało zatytułowane wystąpienie pokontrolne, nie zawierało właściwej podstawy prawnej dla wystąpienia pokontrolnego oraz oceny działalności podmiotu kontrolowanego, wynikającej z protokołu kontroli oraz złoŝonych wyjaśnień), [Dowód: akta kontroli, str ], po zakończonej kontroli przekazano informację o wynikach kontroli oraz wystąpienie pokontrolne do Wydziału Nadzoru i Kontroli Urzędu, dokumentacja kontrolna nie zawierała akt kontroli, nie sporządzono analizy z realizacji wniosków pokontrolnych, poniewaŝ kontroler nie sformułował zaleceń, a kontrolowany nie przedstawił informacji o sposobie wykorzystania uwag i wniosków. 8. Kontrola w Starostwie Powiatowym w Wejherowie, przeprowadzona przez Panią Krystynę Dembs - starszego inspektora wojewódzkiego: 8.1. kontrola została przeprowadzona na podstawie upowaŝnienia do kontroli, 8.2. kontrola przeprowadzona jednoosobowo - nie było obowiązku wyznaczenia 8.3. kontroler złoŝył oświadczenie, które zostało zatwierdzone przez kierownika komórki 8.4. w aktach kontroli znajduje się zawiadomienie, aczkolwiek nie było potwierdzenia, Ŝe zarządzający kontrolę w terminie nie krótszym niŝ 7 dni przed przystąpieniem do czynności kontrolnych zawiadomił kierownika podmiotu kontrolowanego 9

10 o przedmiocie, zakresie, terminie rozpoczęcia i przewidywalnym czasie trwania kontroli, [Dowód: akta kontroli, str ], 8.5. kontrola została przeprowadzona na podstawie programu kontroli zatwierdzonego przez kierownika komórki 8.6. protokół kontroli zwierał elementy określone w rozporządzeniu za wyjątkiem parafy kontrolera i kierownika podmiotu kontrolowanego na kaŝdej stronie protokołu oraz daty i miejsca przekazania protokołu, [Dowód: akta kontroli, str ], 8.7. protokół kontroli został sporządzony w terminie określonym w rozporządzeniu, 8.8. kontrolujący sporządził po zakończeniu czynności kontrolnych, na podstawie protokołu kontroli, informację o wynikach kontroli, 8.9. kontrolowanemu, po zakończeniu czynności kontrolnych, przekazano wystąpienie pokontrolne (pismo nie zostało zatytułowane wystąpienie pokontrolne, nie zawierało właściwej podstawy prawnej dla wystąpienia pokontrolnego oraz oceny działalności podmiotu kontrolowanego, wynikającej z protokołu kontroli oraz złoŝonych wyjaśnień), [Dowód: akta kontroli, str ], po zakończonej kontroli przekazano informację o wynikach kontroli oraz wystąpienie pokontrolne do Wydziału Nadzoru i Kontroli Urzędu, dokumentacja kontrolna nie zawierała akt kontroli, nie sporządzono analizy z realizacji wniosków pokontrolnych, poniewaŝ kontroler nie sformułował zaleceń, a kontrolowany nie przedstawił informacji o sposobie wykorzystania uwag i wniosków. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w zakresie przeprowadzania kontroli przeprowadzono z pracownikami kontrolowanych oddziałów indywidualne rozmowy podczas których omówiono stwierdzone nieprawidłowości oraz przedstawiono uwagi oraz sugestie dotyczące doskonalenia pracy w zakresie przeprowadzania kontroli. [Dowód: akta kontroli, str ] W toku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości: 1) niepodpisanie zawiadomienia o kontroli przez zarządzającego kontrolę (kontrola w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zdrowie w Kwidzynie); 2) nieopracowanie zawiadomienia o kontroli zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia (kontrola w SP w Kościerzynie); 3) brak potwierdzenia odbioru zawiadomienia o kontroli w aktach kontroli przez kierownika podmiotu kontrolowanego (kontrola w SP w Kartuzach, Człuchowie, Wejherowie); 4) nieparafowanie protokołu kontroli na kaŝdej stronie przez kontrolera i kierownika podmiotu kontrolowanego (kontrola w SP w Kartuzach, Człuchowie, Wejherowie); 5) niezawieranie w protokole kontroli informacji o miejscu i dacie przekazania protokołu kontroli (kontrola w SP w Kartuzach, Człuchowie, Wejherowie); 10

11 6) opracowywanie wystąpień pokontrolnych w oparciu o niewłaściwą podstawą prawną, nietytułowanie pism po zakończeniu czynności kontrolnych jako wystąpienia pokontrolne oraz nieocenianie w nich działalności podmiotu kontrolowanego, na podstawie protokołu kontroli oraz złoŝonych wyjaśnień (kontrola w SP w Kartuzach, Człuchowie, Wejherowie). Osoby odpowiedzialne za stwierdzone nieprawidłowości: 1) dyrektor wydziału - dot. pkt 1; 2) Pan Andrzej Stasiak, Pani Małgorzata Gaj-Szczepańska, Pani Jolanta Kondrat - dot. pkt 2; 3) Pani Krystyna Dembs - dot. pkt 3, 4, 5, 6. Skutki stwierdzonych nieprawidłowości: naruszenie przepisów ustawy, rozporządzenia, zarządzenia. Na tym protokół zakończono. Protokół zawiera 11 stron. Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŝdej ze stron. Dyrektor wydziału został poinformowany o przysługującym mu prawie: - zgłoszenia Dyrektorowi Biura Kadr i Organizacji przed podpisaniem protokołu kontroli, w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania niniejszego protokołu kontroli, pisemnych umotywowanych zastrzeŝeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli, - odmowy podpisania niniejszego protokołu kontroli, z jednoczesnym obowiązkiem złoŝenia Dyrektorowi Biura Kadr i Organizacji na tę okoliczność, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania niniejszego protokołu, pisemnych wyjaśnień dotyczących przyczyny odmowy. Gdańsk, r. (data przekazania protokołu) Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego SEKRETARIAT (podpis i pieczątka kontrolowanego) INSPEKTOR WOJEWÓDZKI INSPEKTOR WOJEWÓDZKI /-/ Grzegorz DruŜyński /-/ Anna Dąbrowska (podpis i pieczątka kontrolującego) (podpis i pieczątka kontrolującego) Gdańsk, r. (data podpisania protokołu) Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego /-/ Władysław Ryszard Sulęta (podpis i pieczątka kontrolowanego) 11

PROTOKÓŁ KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

PROTOKÓŁ KONTROLI WEWNĘTRZNEJ PROTOKÓŁ KONTROLI WEWNĘTRZNEJ Kontrolę wewnętrzną doraźną przeprowadził inspektor wojewódzki Grzegorz DruŜyński z Oddziału Organizacyjnego i Kontroli Wewnętrznej Biura Kadr i Organizacji, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli doraźnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piekoszowie w dniu 24 listopada 2010 r.

Protokół z kontroli doraźnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piekoszowie w dniu 24 listopada 2010 r. Protokół z kontroli doraźnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piekoszowie w dniu 24 listopada 2010 r. I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piekoszowie

Bardziej szczegółowo

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp.

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. PROTOKÓŁ KONTROLI SPRAWDZAJĄCEJ przeprowadzonej w dniach 27-29 czerwca 2012 r. w Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ PS.VII.ZW.0931-3-08 Sucha Beskidzka, 20.08.2008 r. Protokół z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Suchej

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W GDAŃSKU

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W GDAŃSKU NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W GDAŃSKU ul. Wały Jagiellońskie 36, 80-853 Gdańsk tel. (058) 301-82-11 fax (058) 301-13-14 NIP 583-25-68-765 Regon 000000081 P/08/063 Gdańsk, dnia 09 czerwca 2008 roku.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 517/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 8 marca 2013r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 8 marca 2013r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 8 marca 2013r. 1. Firma nazwa albo imię i nazwisko podmiotu: Przychodnia Lekarska MEDYK Zofia Robak. Jerzy Robak s.c. (...), 66-530 Drezdenko.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WICEPREZES NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI Wojciech Misiąg KBF-4101-08-01/2012 P/12/191 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/12/191

Bardziej szczegółowo

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp.

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 10.09.2014r. 1. Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli okresowej JANTAR 2 Sp. z o.o. ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk REGON 771283417

Protokół kontroli okresowej JANTAR 2 Sp. z o.o. ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk REGON 771283417 PS-III.9514.10.2015.TB Gdańsk, dnia 14 lipca 2015 r. Protokół kontroli okresowej JANTAR 2 Sp. z o.o. ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk REGON 771283417 Kontrolę, w dniu 29 czerwca 2015 r., przeprowadzili

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 7 sierpnia 2013r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 7 sierpnia 2013r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 7 sierpnia 2013r. 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: Krystyna Janik adres do korespondencji: ul.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r.

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia i wdrożenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Dębica oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Dębica. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 6 lutego 2013r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 6 lutego 2013r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 6 lutego 2013r. 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stomatologia

Bardziej szczegółowo

Pani Hanna Wilamowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim

Pani Hanna Wilamowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 12 maja 2016 r. WPS-IV.862.1.5.2016.KT Pani Hanna Wilamowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust.1 oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLIX/488/2010 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU. z dnia 26 stycznia 2010 r.

UCHWAŁA Nr XLIX/488/2010 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU. z dnia 26 stycznia 2010 r. Województwa Wielkopolskiego Nr 64 6913 Poz. 1373 1373 UCHWAŁA Nr XLIX/488/2010 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice Gliwice, 31 lipiec 2009 r. KAW-09135/4/09 Pani Katarzyna Kobierska Naczelnik Biura Rozwoju Miasta w miejscu Prezydent Miasta Urząd Miejski ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 155/2014 BURMISTRZA WYSZKOWA z dnia 8 lipca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 155/2014 BURMISTRZA WYSZKOWA z dnia 8 lipca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 155/2014 BURMISTRZA WYSZKOWA z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy o udzielenie dotacji celowej na sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobkach, klubach

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli okresowej VECTRA S.A. Al. Zwycięstwa 253, 81-525 Gdynia Regon: 170801142

Protokół kontroli okresowej VECTRA S.A. Al. Zwycięstwa 253, 81-525 Gdynia Regon: 170801142 PS-III.9514.37.2015.TB Gdańsk, dnia 21 grudnia 2015 r. Protokół kontroli okresowej VECTRA S.A. Al. Zwycięstwa 253, 81-525 Gdynia Regon: 170801142 Kontrolę, w dniach 3 4 grudnia 2015 r., przeprowadzili

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2005 r., Nr 61, poz. 543) Na podstawie art. 134 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 315/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 15 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 315/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 15 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 315/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia procedury określającej zasady sprawowania nadzoru i kontroli stacji kontroli pojazdów. Na podstawie 1

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI PS.IV.862.7.2015 Kielce, dnia 1 czerwca 2015 r. ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWOOZKi w K ielcach Punkt Koncdnryjny i Obsłswj Klienfo Zi i L.dz, Podpis 0 2 CZE. 2015 I zał. Pan Marian Jerzy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI D Y R E K T O R DEPARTAMENTU ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI D Y R E K T O R DEPARTAMENTU ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI D Y R E K T O R DEPARTAMENTU ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Tadeusz Bachleda-Curuś Warszawa, dnia 15 grudnia 2008 r. KSR-411402-4/08 I/08/003 Pan Tomasz

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Fundacji Przystanek Dziecko w Kielcach w dniu 25 marca 2011r.

Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Fundacji Przystanek Dziecko w Kielcach w dniu 25 marca 2011r. Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Fundacji Przystanek Dziecko w Kielcach w dniu 25 marca 2011r. 1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli, jej siedzibę, adres oraz imię i nazwisko kierownika:

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 27 maja 2013r.

Katowice, dnia 27 maja 2013r. WOJEWODA ŚLĄSKI Katowice, dnia 27 maja 2013r. NZIII.9612.50.2013 RZ Pan Adam Kasza Wspólnik Spółki Jawnej Apotheca Pacis Kasza Spółka Jawna ul. Władysława Broniewskiego 23 44-217 Rybnik WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

W zakresie czynności tłumacza przysięgłego dla zleceniodawców wymienionych w art. 15 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego stwierdzono:

W zakresie czynności tłumacza przysięgłego dla zleceniodawców wymienionych w art. 15 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego stwierdzono: PROTOKÓŁ KONTROLI problemowej przeprowadzonej w dniu 6 maja 2009 r. Tłumacz przysięgły jęz. angielskiego, TP/505/06, Pani Maria Niwicka, REGON 750725811. Adres do korespondencji: 96-100 Skierniewice, ul.

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W KRAKOWIE ul. Kraszewskiego 36 tel/fax (0-12) 427-32-61 30-110 Kraków (0-12) 427-38-19 e-mail: krakow@rio.gov.pl (0-12) 422-59-73 WK-613-102/13 Kraków, 2014-01-29 Pan Karol

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ

PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ PS-III.9612.98.2015.IG PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ I. IMIĘ I NAZWISKO ORAZ ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA ALBO FIRMA ALBO NAZWA ORAZ ADRES SIEDZIBY: ADAM I MARTA PIKTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI IR-2.431.2.2015.JP Szczecin, dnia 30 kwietnia 2015 r. Pan Stanisław Kuryłło Burmistrz Kamienia Pomorskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 1. Zakres kontroli Kontrola dot. realizacji

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 8254 UCHWAŁA NR XXII/156/15 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE. z dnia 26 listopada 2015 r.

Poznań, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 8254 UCHWAŁA NR XXII/156/15 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE. z dnia 26 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 8254 UCHWAŁA NR XXII/156/15 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i

Bardziej szczegółowo

Data wpisu do rejestru 2000-02-11. Data rozpoczęcia działalności 2000-02-20. Data zmiany wpisu do rejestru 2012-10-26.

Data wpisu do rejestru 2000-02-11. Data rozpoczęcia działalności 2000-02-20. Data zmiany wpisu do rejestru 2012-10-26. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 13 września 2013 r. 1. Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 22 czerwca 2012r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 22 czerwca 2012r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 22 czerwca 2012r. 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: Halina Malinowska-Rewers ul. Krasińskiego

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE -. N aj wyższa Delegatura Izba Kontroli w Warszawie Warszawa, dnia Orlistopada 2010 r. c: L. LWA-4114-03-38/201O I/1O/01O Pan Jarosław Grenda Burmistrz Miasta W ęgrowa 2010-11- O8 i 1..(1;'....._-_ ",

Bardziej szczegółowo

Biuro Certyfikacji Wyrobów Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. http://www.igng.krakow.pl/crf/pc.html IRENA LUBINIECKA IRENA LUBINIECKA

Biuro Certyfikacji Wyrobów Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. http://www.igng.krakow.pl/crf/pc.html IRENA LUBINIECKA IRENA LUBINIECKA Przepisy prawne dotyczące urządzeń gazowych po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej i związane z nimi zmiany w procedurach Biura Certyfikacji Wyrobów IGNiG Biuro Certyfikacji Wyrobów Instytutu Górnictwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr.. zawarta w dniu. zwana dalej Umową powierzenia

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr.. zawarta w dniu. zwana dalej Umową powierzenia Załącznik nr 3A do SIWZ UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr.. zawarta w dniu. zwana dalej Umową powierzenia pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim Nr 2 im. Dr Jana Biziela w Bydgoszczy ul.

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 10 maja 2016 r. Poz. 1030 UCHWAŁA NR XVII/111/2016 RADY GMINY LUBISZYN. z dnia 22 kwietnia 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 10 maja 2016 r. Poz. 1030 UCHWAŁA NR XVII/111/2016 RADY GMINY LUBISZYN. z dnia 22 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 10 maja 2016 r. Poz. 1030 UCHWAŁA NR XVII/111/2016 RADY GMINY LUBISZYN w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W GDAŃSKU

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W GDAŃSKU NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W GDAŃSKU ul. Wały Jagiellońskie 36, 80-853 Gdańsk tel. (058) 301-82-11 fax (058) 301-13-14 NIP 583-25-68-765 Regon 000000081 P/08/097 Gdańsk, dnia 29 października 2008

Bardziej szczegółowo

PS-III.9612.22.2014.AM PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ podmiotu leczniczego z dnia 26 lutego 2014 r.

PS-III.9612.22.2014.AM PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ podmiotu leczniczego z dnia 26 lutego 2014 r. PS-III.9612.22.2014.AM PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ podmiotu leczniczego z dnia 26 lutego 2014 r. I. IMIĘ I NAZWISKO ORAZ ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA ALBO FIRMĘ ALBO NAZWĘ ORAZ ADRES SIEDZIBY: Anna Jabłońska,

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LGD-4101-023-04/2011 P/11/094 Gdańsk, dnia 27 stycznia 2012 r. Pan Ryszard Stachurski Wojewoda Pomorski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA W CERTYFIKACJI (IPOC)

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA W CERTYFIKACJI (IPOC) INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA W CERTYFIKACJI (IPOC) Na podstawie Porozumienia w sprawie przekazania zadań z zakresu certyfikacji prawidłowości poniesienia wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie listy przedmiotów i substancji zabronionych oraz metod i środków ochrony przewozu

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli doraźnej przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach w dniu 21.01.2010r.

Protokół z kontroli doraźnej przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach w dniu 21.01.2010r. Protokół z kontroli doraźnej przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach w dniu 21.01.2010r. 1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli, jej siedziba, adres oraz imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Pani Janina Kula Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Garwolinie. ul. Sportowa 5 08-400 Garwolin

Pani Janina Kula Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Garwolinie. ul. Sportowa 5 08-400 Garwolin WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-V.431.3.2015 Warszawa 19.05.2015r. Pani Janina Kula Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Garwolinie ul. Sportowa 5 08-400 Garwolin WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) zawarta w dniu. r. pomiędzy : Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni reprezentowanym przez.., działającą na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Dyrektorem kontrolowanej jednostki jest Pani Iwona Matysiak od 1990 r.

Dyrektorem kontrolowanej jednostki jest Pani Iwona Matysiak od 1990 r. PS.II-2.12.0934-2-3/10 PROTOKÓŁ z kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 22 kwietnia 2010 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pobiedziskach ul. Kaczyńska 26, mającej na celu zbadanie sprawy wynikającej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z kontroli przeprowadzonej w dniach 27 29 sierpnia 2014 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie, ul. Mickiewicza 39, 70-383 Szczecin.

PROTOKÓŁ. z kontroli przeprowadzonej w dniach 27 29 sierpnia 2014 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie, ul. Mickiewicza 39, 70-383 Szczecin. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie PROTOKÓŁ z kontroli przeprowadzonej w dniach 27 29 sierpnia 2014 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie, ul. Mickiewicza 39, 70-383 Szczecin. Kontrola

Bardziej szczegółowo

-bezzasadne przedłużanie prowadzonych postępowań podatkowych,

-bezzasadne przedłużanie prowadzonych postępowań podatkowych, Katowice,2011-01-1 NU/0120-000 /11/2206 Pan Michał Kasprzak Wieloosobowe stanowisko ds. komunikacji-rzecznik Prasowy w miejscu Wydział Nadzoru nad Urzędami Skarbowymi przedkłada informację o kontrolach

Bardziej szczegółowo

W zakresie czynności tłumacza przysięgłego dla zleceniodawców wymienionych w art. 15 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego stwierdzono:

W zakresie czynności tłumacza przysięgłego dla zleceniodawców wymienionych w art. 15 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego stwierdzono: PROTOKÓŁ KONTROLI problemowej przeprowadzonej w dniu 29-30 września 2008 r. Tłumacz przysięgły jęz. niemieckiego i jęz. rosyjskiego, TP/564/07, Pan Robert Mieczak. Adres do korespondencji: 96-100 Skierniewice,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) Dz.U.05.73.645 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z dnia 28 kwietnia 2005 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR / /2015 RADY GMINY CHYBIE. z dnia... 2015 r.

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR / /2015 RADY GMINY CHYBIE. z dnia... 2015 r. OrS.4431.9.2015.AP P R O J E K T D r u k n r........... UCHWAŁA NR / /2015 RADY GMINY CHYBIE z dnia... 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości

Bardziej szczegółowo

PS.VI/9013/20/10. Nazwa i adres podmiotu prowadzącego: Fundacja Rodzina Nadziei ul. Grottgera 25, 80-311 Gdańsk

PS.VI/9013/20/10. Nazwa i adres podmiotu prowadzącego: Fundacja Rodzina Nadziei ul. Grottgera 25, 80-311 Gdańsk PS.VI/9013/20/10 Protokół z wizytacji obiektu w związku z wnioskiem o zmianę decyzji w sprawie wydanego zezwolenia na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczowychowawczej Jednostka wizytowana: Placówka

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 6/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r.

PROTOKÓŁ. na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 6/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r. PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym pn.: Spółka Cywilna Przychodnia Rodzinna Dorota Ziętal, Artur Ziętal w Myśliborzu przy ul. Kościelnej 15. Kontrolę przeprowadzili

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI Szczecin, dnia 26 lipca 2010 r.

WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI Szczecin, dnia 26 lipca 2010 r. WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI Szczecin, dnia 26 lipca 2010 r. NK-1.1611.4.2011.BH. Pani Ewa Stanecka Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych Regionu Płockiego

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych Regionu Płockiego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 163/VI/2012 ORPiP RP z dnia 5 września 2012 r. w sprawie powołania Zespołu Wizytującego oraz określenia procedury przeprowadzania wizytacji pielęgniarek lub położnych wykonujących

Bardziej szczegółowo

Pani Magdalena Domasik Centrum Szkoleń DOMASIK ul. Sienkiewicza 11 07-440 Goworowo

Pani Magdalena Domasik Centrum Szkoleń DOMASIK ul. Sienkiewicza 11 07-440 Goworowo Warszawa, 10 grudnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-II.431.8.2015 Pani Magdalena Domasik Centrum Szkoleń DOMASIK ul. Sienkiewicza 11 07-440 Goworowo WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 39h ust. 2

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 309/KU/07 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 02. kwietnia 2007 r.

Zarządzenie Nr 309/KU/07 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 02. kwietnia 2007 r. Zarządzenie Nr 309/KU/07 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 02. kwietnia 2007 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu Wewnętrznego Kancelarii Urzędu w Urzędzie Miejskim w Słupsku. Na podstawie 2 ust. 2 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Michał Serzycki Warszawa, dnia 3 grudnia 2009 r. DIS/DEC 1207/44995/09 dot. DIS-K-421/130/09 D E C Y Z J A Na podstawie art. 104 1 i art. 105 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

LKR 4101-17-19/2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4101-17-19/2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4101-17-19/2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/12/137 Realizacja przepisów ustawy o ochronie zdrowia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI. Czynności kontrolne rozpoczęto w dniu 27 września 2012 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI. Czynności kontrolne rozpoczęto w dniu 27 września 2012 r. PROTOKÓŁ KONTROLI przeprowadzonej w Ośrodku Szkolenia Nr 1/2010 (numer w rejestrze prowadzonym przez Wojewodę Podlaskiego) Ośrodek Szkolenia Kierowców FILIP ul. 1-go Maja 1, 18-210 Szepietowo prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Ułęż nr 21 z dnia 14 maja 2014r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Spis treści Użyte pojęcia i skróty...

Bardziej szczegółowo

Lubuski Urząd Wojewódzki

Lubuski Urząd Wojewódzki Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Gorzów Wlkp., 20 maja 2015 r. WZ-I.431.2.2015.BDus Pan Tomasz Apanowicz ( ) WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Działając

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2015 06 24 Znak sprawy: FN.IV.431.2.13.2015 Pani Urszula Markowska Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Zakres Kontrola procesu

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I KLAS PIERWSZYCH

ZASADY REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I KLAS PIERWSZYCH 1 Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej nr 12 w Gdańsku Zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7) wprowadza

Bardziej szczegółowo

Egz. nr 2. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie. Protokół

Egz. nr 2. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie. Protokół Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w trybie zwykłym w okresie od dnia 26 kwietnia 2012 r. do dnia 27 kwietnia 2012 r. w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Pani Wioletta Stefankowska-Skórka Centrum Szkoleniowe LEKTOR ul. 1 Maja 7 05-250 Radzymin

Pani Wioletta Stefankowska-Skórka Centrum Szkoleniowe LEKTOR ul. 1 Maja 7 05-250 Radzymin Warszawa, 31 maja 2013 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-II.431.5.2013 Pani Wioletta Stefankowska-Skórka Centrum Szkoleniowe LEKTOR ul. 1 Maja 7 05-250 Radzymin W Y S T Ą P I E N I E P O K O N T R O L N E Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1) Dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan - jako Przewodniczący;

1) Dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan - jako Przewodniczący; Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, tel. +48 81 445 37 31; fax. +48 81 445 37 26, e-mail: wydzial.prawa@kul.pl

Bardziej szczegółowo

ZK-I.431.11.2013 Łódź, dnia 8 października 2013 r. Protokół pokontrolny

ZK-I.431.11.2013 Łódź, dnia 8 października 2013 r. Protokół pokontrolny WOJEWODA ŁÓDZKI ZK-I.431.11.2013 Łódź, dnia 8 października 2013 r. Protokół pokontrolny Na podstawie art. 79 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Brzegu zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja rok szkolny 2016/2017

Zasady rekrutacji do Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Brzegu zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja rok szkolny 2016/2017 Zasady rekrutacji do Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Brzegu zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja rok szkolny 2016/2017 Podstawy prawne: 1. Rozdział 2 a ustawy z dnia 6 grudnia

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie Załącznik do Zarządzenia Nr 120.16.2014 Burmistrza Łabiszyna z dnia 25 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie ""BSES Spis treści

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 7 kwietnia 2010 r. LKA-4100-04-05/2010/P/09/005 Pani Wiesława Polańska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV..2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 16 grudnia 2015 r. Postanowienia ogólne

UCHWAŁA NR XV..2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 16 grudnia 2015 r. Postanowienia ogólne UCHWAŁA NR XV..2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Człuchów dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności kontrolnej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach w 2015 roku.

Sprawozdanie z działalności kontrolnej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach w 2015 roku. Katowice, dnia 29 stycznia 2016 r. AD.0443.1.2016 Sprawozdanie z działalności kontrolnej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach w 2015 roku. I. Informacje ogólne. Przedmiotowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Załącznik do zarządzenia Nr 2/2012 Przewodniczącego Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z dnia 24.01.2012 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 stycznia 2016 r. Poz. 753

Warszawa, dnia 22 stycznia 2016 r. Poz. 753 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 22 stycznia 2016 r. Poz. 753 Obwieszczenie Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały

Bardziej szczegółowo

str. 1 Brzeziny, dnia 5 lutego 2014 r. KZ.1712.2b.2014 PROTOKÓŁ Nr I/2014

str. 1 Brzeziny, dnia 5 lutego 2014 r. KZ.1712.2b.2014 PROTOKÓŁ Nr I/2014 Brzeziny, dnia 5 lutego 2014 r. KZ.1712.2b.2014 PROTOKÓŁ Nr I/2014 z kontroli przeprowadzonej w Straży Miejskiej w Brzezinach, funkcjonującej jako Wydział Urzędu Miasta Brzeziny. Kontrolę przeprowadziła

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1 Dyrektora Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej- Curie w Kaliszu Pomorskim z dnia 25 stycznia 2016 roku

Zarządzenie Nr 1 Dyrektora Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej- Curie w Kaliszu Pomorskim z dnia 25 stycznia 2016 roku Zarządzenie Nr 1 Dyrektora Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej- Curie w Kaliszu Pomorskim w sprawie regulaminu okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników administracji zatrudnionych na stanowiskach urzędowych

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Wągrowiec

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Wągrowiec Załącznik do Zarządzenia Nr 88/2014 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 7 lipca 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Wągrowiec 1 Spis treści 1. Użyte pojęcia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR./06 RADY DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY

UCHWAŁA NR./06 RADY DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY UCHWAŁA NR./06 RADY DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY Z dnia 2006r. Projekt Druk nr 176 w sprawie: zarządzenia wyborów do Rady Kolonii Ząbkowska. Na podstawie 6 ust. 1, 7 i 8 Załącznika nr 2 do Statutu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 24 września 2013 r.

Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 24 września 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 24 września 2013 r. w sprawie regulaminu Zarządu

Bardziej szczegółowo

... (pieczęć firmowa)

... (pieczęć firmowa) Pracodawca: Ustrzyki Dolne, dnia... (pieczęć firmowa) STAROSTA BIESZCZADZKI WNIOSEK o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie Załącznik do Zarządzenia Nr 59/2014 Burmistrza Barcina z dnia 24 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie Spis treści 1. Użyte pojęcia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 lutego 2016 r. Poz. 251 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1) z dnia 10 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp.

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 29.10.2015 r. 1. Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 295/V/2010 Prezydenta Miasta Konina z dnia 09.09.2010 r. KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIEJSKIEGO W KONINIE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Księga procedur określa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI[1]) z dnia... 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI[1]) z dnia... 2006 r. Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2006/580,projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i- Administracji-z-dnia-2006-r.html Wygenerowano: Niedziela, 3 lipca 2016, 07:40 Projekt

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Gminy w Ryjewie

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Gminy w Ryjewie WÓJT GMINY RYJEWO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 13/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 lutego 2015 roku w sprawie zmiany treści zarządzenia Nr 45/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI Warszawa, dnia 7 kwietnia 2016 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. Opolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

INSTRUKCJA. Opolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii Załącznik do Zarządzenia nr 44 Opolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii INSTRUKCJA Opolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie wyznaczania na czas określony lekarzy

Bardziej szczegółowo

MZO.DBA.1715.26.2012 A. DANE O KONTROLI A.1. Podstawa prawna kontroli: A.2. Zakres przeprowadzonej kontroli

MZO.DBA.1715.26.2012 A. DANE O KONTROLI A.1. Podstawa prawna kontroli: A.2. Zakres przeprowadzonej kontroli MZO.DBA.1715.26.2012 Protokół nr 11/2012 z kontroli wycinkowej przeprowadzonej w zakresie prawidłowości pobierania dotacji przez Centrum Nauki i Biznesu Żak sp. z o.o. na prowadzenie szkół niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 marca 2016 r. Poz. 251. ZARZĄDZENIE Nr 30 PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 9 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 17 marca 2016 r. Poz. 251. ZARZĄDZENIE Nr 30 PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 9 marca 2016 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 marca 2016 r. Poz. 251 ZARZĄDZENIE Nr 30 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie materiałów archiwalnych i dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Miejskim w Miłakowie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Miejskim w Miłakowie Załącznik do Zarządzenia Nr 6/2015 Burmistrza Miłakowa z dnia 20 stycznia 2015 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Miłakowie Spis treści 1. Użyte

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr / /2012 Rady Powiatu w Nidzicy

Uchwała Nr / /2012 Rady Powiatu w Nidzicy Uchwała Nr / /2012 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia -projekt- w sprawie przyjęcia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy Na podstawie art. 4 ust.1 pkt.3 i art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 28 grudnia 2010 r. Pan Andrzej Pałucki Prezydent Miasta Włocławka LBY 4101-24-02/2010 P/10/155 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Pani Małgorzata Janina Sendecka Burmistrz Małomic. Wystąpienie pokontrolne. WOJEWODA LUBUSKI Jerzy Ostrouch. Gorzów Wlkp., dnia 29 stycznia 2014 roku

Pani Małgorzata Janina Sendecka Burmistrz Małomic. Wystąpienie pokontrolne. WOJEWODA LUBUSKI Jerzy Ostrouch. Gorzów Wlkp., dnia 29 stycznia 2014 roku Gorzów Wlkp., dnia 29 stycznia 2014 roku WOJEWODA LUBUSKI Jerzy Ostrouch IB-III.431.1.17.2013.TKus Pani Małgorzata Janina Sendecka Burmistrz Małomic Wystąpienie pokontrolne Na podstawie 8 umowy Nr 1/94/2012

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTRO LI problemowej przeprowadzonej w Spółdzielni PRALEX w Gorzowie Wlkp. przy ul. Owczej 10 w terminie od 26 do 27 kwietnia 2012 r.

PROTOKÓŁ KONTRO LI problemowej przeprowadzonej w Spółdzielni PRALEX w Gorzowie Wlkp. przy ul. Owczej 10 w terminie od 26 do 27 kwietnia 2012 r. Egzemplarz nr 2 PROTOKÓŁ KONTROLI problemowej przeprowadzonej w Spółdzielni PRALEX w Gorzowie Wlkp. przy ul. Owczej 10 w terminie od 26 do 27 kwietnia 2012 r. Działając na podstawie art. 30 ust. 3 pkt

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 2 PROWADZONEGO PRZEZ URZĄD GMINY WE WŁOSZAKOWICACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 2 PROWADZONEGO PRZEZ URZĄD GMINY WE WŁOSZAKOWICACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Załącznik do Zarządzenia Nr 1./2014 Dyrektora Przedszkola nr 2 z dnia 20.02. 2014r. PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 2 PROWADZONEGO PRZEZ URZĄD GMINY WE WŁOSZAKOWICACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Opis metodologii audytu wewnętrznego

Opis metodologii audytu wewnętrznego Departament Prawny i Kadr Instrukcja wykonawcza Strona / stron 1/9 Opis metodologii audytu wewnętrznego Stanowisko Imię i nazwisko Opracowanie Małgorzata Krystek Sprawdzenie Kierownik Działu Audytu Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 91/2016 Wójta Gminy Zielonki z dnia 21 kwietnia 2016 roku

Zarządzenie nr 91/2016 Wójta Gminy Zielonki z dnia 21 kwietnia 2016 roku O-KRS-490-1/16 Zarządzenie nr 91/2016 Wójta Gminy Zielonki z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Zielonkach Na podstawie:

Bardziej szczegółowo