REGULAMIN REKRUTACJI, REALIZACJI I FINANSOWANIA WYJAZDÓW NA PRAKTYKI (SMP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN REKRUTACJI, REALIZACJI I FINANSOWANIA WYJAZDÓW NA PRAKTYKI (SMP"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 5/IX/2013 z dnia r. REGULAMIN REKRUTACJI, REALIZACJI I FINANSOWANIA WYJAZDÓW NA PRAKTYKI (SMP Student Mobility for Placements) I STUDIA ZAGRANICZNE (SMS Student Mobility for Study) W RAMACH PROGRAMU LLP/ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 Część 1: Zasady rekrutacji w roku akademickim 2013/2014 na wyjazdy zagraniczne SMP i SMS: 1. O wyjazd na studia lub praktykę w ramach programu Erasmus mogą ubiegać się wszyscy studenci Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie niezależnie od narodowości. Osoba zakwalifikowana na wyjazd musi spełniać następujące kryteria: a) być (w momencie wyjazdu) studentem co najmniej II roku studiów wymóg ten dotyczy wyjazdów na studia; b) ukończyć minimum pierwszy semestr studiów wymóg dla kandydatów do wyjazdu na praktykę; c) nie może przebywać w trakcie wyjazdu na urlopie dziekańskim. 2. Aby zgłosić swoją kandydaturę do wyjazdu na studia / praktyki zagraniczne student musi złożyć w Biurze Współpracy Zagranicznej (dalej BWZ) w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze (podanym każdorazowo społeczności akademickiej) następujące dokumenty: a) formularz zgłoszeniowy kandydata na studia/praktykę (formularz do pobrania w BWZ oraz ze strony internetowej BWZ); b) życiorys (curriculum vitae, CV) sporządzony w języku angielskim lub języku kraju, w którym znajduje się instytucja przyjmująca; c) list motywacyjny (dalej LM) sporządzony w języku angielskim lub języku kraju, w którym znajduje się instytucja przyjmująca; d) aktualne zaświadczenie o średniej ocen z toku studiów (wydawane przez dziekanat); e) certyfikaty potwierdzające znajomość języków czy dokumentację potwierdzającą aktywność studenta w życiu uczelni opcjonalnie; f) w przypadku zgłoszenia kandydatury do wyjazdu na praktykę, zgodę instytucji zagranicznej ze wskazaniem okresu realizacji praktyki opcjonalnie. 5. Proces rekrutacji koordynuje i przeprowadza BWZ. 6. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą: lektor, pracownik dydaktyczny wskazany przez Rektora, sekretarz Komisji (uczelniany koordynator programu Erasmus), przedstawiciel studentów. 7. Podczas procesu kwalifikacji nie może dojść do sytuacji powodujących konflikt interesów. 8. Proces rekrutacji składa się z następujących etapów: a) zbieranie dokumentacji w wyznaczonym każdorazowo terminie podanym do publicznej wiadomości wraz z zasadami rekrutacji, realizacji i finansowania wyjazdów; b) ocena złożonej dokumentacji; c) spotkanie kandydatów z Komisją Rekrutacyjną, ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do wyjazdu oraz listy rezerwowej. 9. Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej w porozumieniu z lektorem dokonuje wstępnej oceny złożonych dokumentów w oparciu o następujące kryteria: a) średnia ocen: 1-3 pkt. (średnia powyżej 4,5 3 pkt.; 4.0-4,49 2 pkt.; poniżej pkt.); b) znajomość języka angielskiego / języka kraju, w którym znajduje się instytucja przyjmująca: 0-5 pkt. (oceniane jest słownictwo, kompozycja oraz stylistyka CV i LM); c) osiągnięcia dodatkowe (np. udział w konkursach, działalność na rzecz uczelni): 0-3 pkt. (opcjonalnie); d) wstępną zgodę instytucji przyjmującej na odbycie praktyk 1 pkt. (opcjonalnie, tylko dla wyjazdów SMP); 10. Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej sporządza listę osób, które złożyły ww. dokumenty wraz z oceną wyrażoną wg ww. skali oraz listę osób, które zostały zakwalifikowane do rozmowy kwalifikacyjnej. 1

2 11. Komisja Rekrutacyjna przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami w celu sprawdzenia kompetencji językowych oraz wyłonienia najlepszych studentów, którzy zostaną zakwalifikowani do wyjazdu ze stypendium. Komisja Rekrutacyjna ocenia kompetencje językowe kandydata, motywację do wyjazdu, komunikatywność i umiejętność radzenia sobie w stresujących sytuacjach (skala ocen: 0-5 pkt.). Po wydaniu pozytywnej opinii przez Komisję kandydat jest kwalifikowany do wyjazdu ze stypendium. 12. Z rozmowy kwalifikacyjnej zwalniani są kandydaci posiadający certyfikaty językowe na poziomie średnio zaawansowanym wyższym oraz zaawansowanym (B2, C1). 13. Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej sporządza protokół z postępowania rekrutacyjnego oraz z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej zawierający listę osób zakwalifikowanych do wyjazdu oraz listę rezerwową (opcjonalnie). 14. BWZ informuje zainteresowane osoby o wynikach postępowania rekrutacyjnego. 15. W momencie rezygnacji studenta z listy głównej, osoby z listy rezerwowej są automatycznie umieszczane na liście osób zakwalifikowanych do wyjazdu ze stypendium. 16. Wszystkim kandydatom przysługuje odwołanie od decyzji Komisji Rekrutacyjnej. Odwołanie powinno być złożone w formie pisemnej do Rektora. Odwołanie jest rozstrzygane w ciągu 7 dni, a stosowna decyzja przekazana w formie pisemnej kandydatowi. 17. Fakt nieobecności kandydata podczas rozmowy kwalifikacyjnej w wyznaczonym terminie lub brak kompletu dokumentów będzie traktowany jako rezygnacja z udziału w procesie rekrutacji. Część 2: Zasady realizacji wyjazdów SMP i SMS w roku akademickim 2013/2014: 18. Pobyt w instytucji przyjmującej musi odbyć się między 1 czerwca 2013 r. się 30 września 2014 r. 19. Pobyt studenta na stypendium (studia / praktyka) nie może być krótszy niż 3 miesiące lub pełen najkrótszy cykl kształcenia (trymestr). Wyjazd nie może być dłuższy niż pełny (ten sam) rok akademicki. Minimalny okres pobytu na stypendium odnosi się wyłącznie do okresu studiowania / praktyki (np. wyłączając okres przygotowania językowego), zaś łączna długość pobytu w miejscu docelowym nie może przekraczać 12 miesięcy (wliczając w to przygotowanie językowe). 20. Uczelnia może podjąć decyzję o przedłużeniu pobytu (w obrębie jednego roku akademickiego) na stypendium po uprzednim skonsultowaniu tej kwestii z władzami dziekańskimi i uzyskaniu akceptacji uczelni / instytucji przyjmującej. Decyzja taka musi być podjęta przed upływem pierwotnie planowanego okresu pobytu. 21. BWZ pomaga w przygotowaniu wymaganych dokumentów oraz pośredniczy w kontaktach pomiędzy studentem a instytucją przyjmującą. Ponadto udziela informacji na temat wymaganej dokumentacji (zob. pkt. 43 i 44) koniecznej do rozliczenia stypendium, którą należy przedłożyć po powrocie w BWZ w ustalonym przez strony terminie. 22. Wyjazd stypendialny wymaga podjęcia studiów stacjonarnych (full-time studies) w uczelni przyjmującej, praktyka pracy w pełnym wymiarze godzin uzgodnionym z instytucją przyjmującą. 23. Szacunkowa liczba wyjazdów w roku akademickim 2013/2014 ze stypendium to (wg umowy z NA): a) 2 wyjazdy na studia zagraniczne (SMS); b) 5 wyjazdów na praktykę (SMP). BWZ może podjąć decyzję o zwiększeniu bądź zmniejszeniu liczby wyjazdów dla danej kategorii. Ostateczną liczbę wyjazdów danego typu poda do wiadomości zainteresowanych BWZ. 24. Studenci wybierają instytucję, do której chcą się udać na studia spośród następujących uczelni partnerskich (dalej podano liczbę studentów WSEI, jaką uczelnia partnerska może przyjąć dla podanych dziedzin): a) Business Academy Southwest, Dania. 2 studentów: business studies, management studies, computer studies; b) Karl-Franzens-Universität, Austria. 2 studentów: business studies, management science; c) Rezeknes Augstskola, Łotwa. 2 studentów: business studies, management science; 3 studentów: informatics; d) University of Primorska Faculty of Management, Słowenia. 2 studentów: business studies, management science; e) HAWK (Hochschule für Angewandte Wissenschaft und Kunst), Niemcy. 2 studentów: business studies and management; 2

3 f) Vilnius Giedyminas Technical University, Litwa. 2 studentów: Business studies and management; 2 studentów: Informatics, computer science. 25. Uczelnia może zdecydować o połączeniu okresu studiów z okresem praktyki. Jest to możliwe jedynie w takim wypadku, kiedy praktyka będzie realizowana pod nadzorem tej samej uczelni przyjmującej, a okres praktyki będzie następował bezpośrednio po okresie studiów (lub odwrotnie: okres studiów bezpośrednio po okresie praktyki). W przypadku takiego łączonego pobytu ogólny minimalny czas jego trwania to 3 miesiące, a stawki wypłacanego stypendium są stawkami stosowanymi przy wyjazdach na studia. Taki wyjazd jest klasyfikowany jako wyjazd na studia (SMS) i rozliczany jest w sposób określony w uczelnianych zasadach finansowania tak, jak wyjazd na studia. 26. Studenci wybierają profil instytucji, do której udają się w celu odbycia praktyki, zgodnie ze studiowanym kierunkiem, a następnie specjalnością. Instytucja taka musi znajdować się w kraju uczestniczącym w Programie LLP/Erasmus (tj. 28 krajów Unii Europejskiej, 3 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Lichtenstein, Norwegia; Szwajcaria, 1 kraj kandydujący Turcja). 27. Student nie może odbyć praktyki w instytucjach Unii Europejskiej, instytucjach zarządzających programami Unii Europejskiej oraz placówkach dyplomatycznych ojczystego kraju studenta. 28. Przed wyjazdem na studia / praktykę zostanie uzgodniony: Learning Agreement porozumienie o programie zajęć (LA) / porozumienie o programie praktyki Training Agreement (TA), podpisany przez trzy strony: uczelnię macierzystą, instytucję przyjmującą oraz studenta. Learning Agreement zatwierdza dziekan. Training Agreement zatwierdza BWZ w porozumieniu z prorektorem ds. organizacji procesu kształcenia oraz określonym dla danej specjalności opiekunem praktyk. Wszystkie zmiany wprowadzane w LA / TA wymagają potwierdzenia na piśmie. 29. LA / TA jest integralną częścią umowy pomiędzy studentem a uczelnią, która jest podpisywana przed udaniem się studenta na stypendium (w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron). 30. Uczelnia dołoży starań, by przy sporządzaniu LA nie powstały różnice w stosunku do efektów kształcenia nabywanych w analogicznym okresie w uczelni macierzystej. Jeśli nie da się ich uniknąć, przedmioty do realizacji w uczelni macierzystej zostaną określone na piśmie przed wyjazdem studenta wraz z terminem i sposobem ewentualnego ich uzupełnienia. Jeśli LA zakłada zrealizowanie przez studenta większej liczby punktów ECTS niż liczba wymagana do zaliczenia semestru (trymestru), przed wyjazdem studenta zostanie uzgodniony sposób uznania punktów dodatkowych. Wszystkie te kwestie (niezależnie od LA) są określane w przedwyjazdowym uznaniu zaliczeń. 31. Warunkiem zaliczenia semestru jest uzyskanie 30 punktów ECTS za zrealizowane przedmioty w uczelni partnerskiej. W przypadku nieuzyskania 30 punktów ECTS student może być zobowiązany do zaliczenia przedmiotu wynikającego z programu studiów uczelni macierzystej w semestrze, w którym przebywał w uczelni partnerskiej. 32. Za pomyślnie odbytą praktykę student otrzymuje 4 punkty ECTS. Przed wyjazdem na praktykę podpisywane jest przedwyjazdowe uznanie zaliczeń regulujące formę zaliczenia praktyki 33. Po stwierdzeniu spełnienia przez studenta warunków pobytu na stypendium opisanych w LA / TA okres studiów / praktyki zostaje uznany za równoważny z okresem studiów / praktyki w uczelni macierzystej (po konsultacji z instytucją przyjmującą). 34. W przypadku rażących zaniedbań w realizacji programu studiów / praktyk student może być zobowiązany do zwrotu części lub całej kwoty stypendium. 35. Jeśli student nie uzyskał w sesji poprzedzającej wyjazd wszystkich wymaganych zaliczeń, lub jeśli wyjazd na praktykę odbywa się w trakcie roku akademickiego, student ma obowiązek wystosować podanie do dziekana o przyznanie indywidualnej organizacji studiów, która pozwoli na zaliczenie przedmiotów poza terminami sesji. W podaniu takim powinny znajdować się proponowane terminy zaliczeń. Podanie powinno być złożone z odpowiednim wyprzedzeniem. 36. Uczelnia przyjmująca nie będzie pobierała od stypendysty opłat za naukę. 37. W czasie pobytu studenta na stypendium będą wypłacane stypendia krajowe. 38. Studenci WSEI są zwalniani z opłat czesnego na okres pobytu za granicą. 39. Student ma obowiązek uzyskania przed wyjazdem Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ, ubezpieczenie kosztów leczenia) uprawniającej do korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej na terytorium Unii Europejskiej. 40. Student musi być ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas podróży i pobytu w instytucji partnerskiej w przypadku wyjazdu na studia i praktykę. 41. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) obejmuje koszty ewentualnych szkód wyrządzonych przez studenta podczas pobytu na praktyce. Uczelnia sprawdza, czy instytucja 3

4 przyjmująca wymaga posiadania ubezpieczenia OC i czy je zapewnia. Jeśli instytucja przyjmująca nie zapewnia ubezpieczenia OC (nie mając takiego obowiązku w świetle regulacji krajowych), uczelnia określa, jak zostanie zapewnione. 42. Ubezpieczenie wypadkowe obejmuje koszty szkód, jakich może doznać student w razie wypadku w miejscu pracy. Uczelnia sprawdza, czy instytucja przyjmująca zapewnia takie ubezpieczenie (może nie mieć takiego obowiązku), jeśli zaś wymaga ubezpieczenia, ale go nie zapewnia, uczelnia ustala, w jaki sposób może być ono zapewnione. 43. Student ma obowiązek otrzymania z uczelni partnerskiej Transcript of Records (TR) wykazu zaliczeń przedmiotów objętych LA oraz pisemnego zaświadczenia o rzeczywistym okresie pobytu (jeśli nie ma w TR). W przypadku praktyk student ma obowiązek uzyskania od instytucji przyjmującej Transcript of Work potwierdzenia zrealizowania założonego w TA programu praktyk wraz zaświadczeniem o rzeczywistym okresie pobytu. 44. Po powrocie student jest zobowiązany do wypełnienia Ankiety Stypendysty Erasmusa, dostępnej online (http://ankiety.frse.org.pl/users/login): login: student, hasło: erazm. Wypełnienie ankiety jest niezbędne do rozliczenia wyjazdu na stypendium. W przypadku wyjazdu na praktykę student dodatkowo musi przedłożyć sprawozdanie z praktyki w formie wymaganej przez uczelnię. Do dokumentów należy dołączyć wyciągi z rachunku bankowego / potwierdzenia odbioru kwot w gotówce. 45. Każdego studenta dotyczy zasada jednokrotnego wyjazdu na praktykę i na studia w ramach programu Erasmus (niezależnie od liczby studiowanych kierunków oraz liczby uczelni macierzystych). Część 3: Zasady finansowania i rozliczenia środków finansowych dla wyjazdów SMP i SMS w roku akademickim 2013/2014: 46. Student zakwalifikowany do wyjazdu na studia / praktykę otrzymuje stypendium z budżetu programu LLP/Erasmus mające charakter dofinansowujący pobyt za granicą pod warunkiem zaakceptowania wszystkich warunków umowy, o której mowa w pkt Student może także wyjechać w ramach programu LLP/Erasmus bez grantu (student Erasmusa z grantem zerowym). Przysługują mu takie same prawa jak studentowi wyjeżdżającemu z grantem (prócz tych, które dotyczą przyznanego stypendium). 48. Środki finansowe przyznane w kategorii SMS mogą być przeznaczone jedynie na wypłatę stypendiów dla studentów zakwalifikowanych na wyjazd na studia do uczelni partnerskiej, a w kategorii SMP jedynie na wypłatę stypendiów dla studentów wyjeżdżających na praktykę do instytucji przyjmującej. Uczelnia może dokonywać przesunięć kwot między kategoriami SMS i SMP. 49. Dolny nieprzekraczalny limit miesięcznego stypendium nie może być niższy niż 200 euro. Maksymalna stawka miesięczna jest uzależniona m.in. od kraju docelowego, do którego udaje się stypendysta. Stawki stypendium ilustruje tabela poniżej: Stawki miesięcznego stypendium SMS (studia) Stawki miesięcznego stypendium SMP (praktyka) Grupa 1: Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania Grupa 2: Austria, Belgia, Chorwacja, Cypr, Grecja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja, Włochy Grupa 3: Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Turcja, Węgry 600 euro 400 euro 300 euro 650 euro 480 euro 350 euro 4

5 50. Podane w tabeli stawki nie dotyczą ewentualnego przedłużenia pobytu (zob. także pkt. 20). Przedłużenie nie może wykraczać poza okres obowiązywania umowy finansowej, tzn. poza 30 września 2014 roku. 51. Stawki stypendium wypłacane studentom udającym się do tych samych krajów będą takie same. W uzasadnionych wypadkach (np. zagwarantowane bezpłatne lub tanie zakwaterowanie w jednej z uczelni tego samego ośrodka akademickiego / instytucji partnerskiej) uczelnia może zdecydować o zróżnicowaniu stawek miesięcznych lub obniżeniu dolnych limitów miesięcznych stawek dla poszczególnych grup krajów zob. tabela w pkt. 49 (grupa 1: 400 euro; grupa 2: 300 euro; grupa 3: 200 euro). 52. Przekazanie stypendium nastąpi po akceptacji przez studenta warunków umowy, o której mowa w pkt. 29, w sposób uzgodniony między stronami. Stypendium może zostać przekazane przelewem bankowym lub wypłacone do rąk własnych, przy czym preferowaną formą przekazania stypendium jest przelew bankowy. Kwota stypendium musi stanowić liczbę całkowitą. 53. Kwota stypendium jest wypłacana w walucie euro, dlatego stypendysta jest zobowiązany do posiadania konta walutowego, jeśli w umowie między studentem a uczelnią zawarto klauzulę, że grant zostanie przekazany przelewem bankowym. 54. Ostateczna kwota stypendium jest uzależniona od rzeczywistego okresu pobytu w uczelni partnerskiej / instytucji przyjmującej, poświadczonego odpowiednim dokumentem (o którym mowa w pkt. 43). Przy określaniu okresu pobytu stosuje się zaokrąglenie do 0,5 miesiąca, co oznacza, iż okres pobytu: od 1 do 7 dni ponad pełny miesiąc wyliczany jest jako 0 miesiąca; od 8 do 24 dni ponad pełny miesiąc wyliczany jest jako 0,5 miesiąca; od 25 do 31 dni ponad pełny miesiąc wyliczany jest jako 1 pełny miesiąc. 55. Maksymalny okres finansowania pobytu na stypendium to 12 miesięcy, pod warunkiem, że uczelnia będzie dysponowała na ten cel środkami, co jest uzależnione wysokości otrzymanego dofinansowania oraz od skali mobilności w danym roku akademickim. 56. Fundusze pozyskiwane w przypadkach rezygnacji z wyjazdów i/lub otrzymania dodatkowych środków z NA będą przekazane: a) na zorganizowanie dodatkowych mobilności w stosunku do liczby zapisanej w umowie z NA lub osobie z listy rezerwowej kandydatów zakwalifikowanych do wyjazdu; b) na przedłużenie mobilności miesięcy, na które przyznano dofinansowanie w stosunku do liczby zapisanej w umowie z NA; Po udowodnieniu, że wykorzystano możliwości wskazane w pkt. a ) i b): c) będą rozdysponowywane pomiędzy studentów przebywających na stypendium, z zastrzeżeniem, że nie dojdzie do przekroczenia górnych stawek stypendium (określonych w tabeli w pkt. 49). 57. Zwrot stypendium nie będzie od studenta wymagany w przypadku zaistnienia okoliczności określonych jako siła wyższa (tj. sytuacja niezależna od studenta, związana np. z ciężką chorobą lub nieszczęśliwym zdarzeniem). Część 4: a). Zasady udzielania i rozliczania dofinansowania dla stypendystów Erasmusa z orzeczonym stopniem niepełnosprawności w roku akademickim 2013/2014: 58. Osoby niepełnosprawne z udokumentowanym stopniem niepełnosprawności, mogą ubiegać się o dodatkowe fundusze pochodzące ze specjalnego funduszu przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych. Zasady wnioskowania o dodatkowe fundusze z tytułu niepełnosprawności wraz z formularzem wniosku są dostępne na stronie internetowej: 59. O dofinansowanie mogą ubiegać się studenci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, którzy zostali zakwalifikowani na wyjazd stypendialny programu Erasmus. Dotyczy to w szczególności stypendystów z dużymi ograniczeniami w samodzielnym poruszaniu się (np. osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, niesłyszących, niewidomych) i osób wymagających specjalnej opieki medycznej. 60. Uczelnia na wniosek niepełnosprawnego stypendysty składa do Narodowej Agencji Programu LLP- Erasmus (zwanej dalej NA ) wniosek obowiązujący w danym roku akademickim (formularz wniosku dostępny na stronie: z załącznikami: aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności; potwierdzenie przyjęcia na stypendium z instytucji przyjmującej (kopia potwierdzona przez uczelnię za zgodność z oryginałem ). Wniosek powinien być wypełniony komputerowo. 5

6 59. Wniosek o dofinansowanie powinien być podpisany we wskazanych miejscach przez wszystkie wymienione w nim osoby (wnioskodawca, koordynator uczelniany programu Erasmus, uczelniany pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych). 60. Wniosek należy złożyć w pierwszym terminie, bezzwłocznie po zakwalifikowaniu na wyjazd stypendialny: do 15 czerwca 2013 r., do 1 sierpnia 2013 r., do 1 grudnia 2013 r., do 1 kwietnia 2014 r. Wskazane terminy to data wpłynięcia wniosku do NA. Złożenie wniosku w późniejszym terminie może skutkować przyznaniem proporcjonalnie niższego dofinansowania lub odrzuceniem wniosku. Żadne wnioski o dofinansowanie nie będą przyjmowane po 1 kwietnia 2014 r. 61. Dla stypendysty z orzeczonym lekkim lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności NA będzie mogła przyznać dofinansowanie w formie wyrównania do maksymalnej wysokości limitu określonego dla danego roku akademickiego przez Komisję Europejską (zwaną dalej KE ) dla wyjazdu do danego kraju na zatwierdzony przez uczelnię macierzystą czas pobytu. 62. Dla stypendysty z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności NA będzie mogła przyznać dofinansowanie w formie wyrównania do maksymalnej wysokości limitu określonego dla danego roku akademickiego przez KE dla wyjazdu do danego kraju na planowany czas pobytu oraz, jeżeli dotyczy, dodatkowej kwoty na ściśle określony cel podlegającej rozliczeniu wg kosztów rzeczywistych. Stypendysta może ubiegać się o dodatkową kwotę na następujące rodzaje kosztów: koszty podróży osoby towarzyszącej; koszty utrzymania i zakwaterowania osoby towarzyszącej; koszty miejscowego opiekuna; koszty specjalnych materiałów dydaktycznych; koszty opieki lekarskiej; koszty specjalnego ubezpieczenia; inne koszty (z uzasadnieniem). 63. NA może nie przyznać dodatkowego dofinansowania, jeżeli z wniosku złożonego przez stypendystę za pośrednictwem uczelni wynika, że uczelnia nie przyznała stypendyście stypendium ze środków programu Erasmus (tzw. wyjazd z grantem zerowym). 64. Czas pobytu na stypendium jest określany: dla studentów z dokładnością do 0,5 miesiąca. Do rozliczenia czasu pobytu studentów na stypendium stosuje się następujący schemat: uczelnie rozliczające studentów z dokładnością do 0,5 miesiąca: - od 1 do 7 dni ponad pełny miesiąc wyliczany jest jako 0 miesiąca; - od 8 do 24 dni ponad pełny miesiąc wyliczany jest jako 0,5 miesiąca; - od 25 do 31 dni ponad pełny miesiąc wyliczany jest jako 1 pełny miesiąc. Jeden miesiąc to miesiąc kalendarzowy, liczony od danego dnia rozpoczęcia do dnia poprzedzającego ten dzień w następnym miesiącu, np. data początkowa to 17 sierpnia, zatem jeden pełny miesiąc kończy się 16 września, pozostałe dni, które nie zaliczają się do pełnego miesiąca zostaną wyliczone z dokładnością do 0,5 lub 0,25 miesiąca zgodnie z powyższym wykazem. Np. data początkowa to 17 sierpnia, data końcowa to 2 grudnia, zatem czas pobytu rozlicza się jako 3 miesiące i 16 dni, co daje 3,5 miesiąca. 65. Każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie. Wniosek będzie rozpatrzony w ciągu około jednego miesiąca od złożenia do NA. 66. Wniosek niekompletny lub niepoprawnie wypełniony będzie rozpatrzony w najbliższym terminie licząc od wpłynięcia do NA wymaganego uzupełnienia i/lub korekty. 67. NA poinformuje uczelnię macierzystą stypendysty o podjętej decyzji i warunkach rozliczenia dofinansowania oraz wystawi aneks do umowy finansowej. Decyzja wchodzi w życie po podpisaniu aneksu przez ostatnią ze stron. W przypadku odrzucenia wniosku, uczelnia zostanie poinformowana o przyczynie decyzji. 68. Stypendysta w terminie określonym przez uczelnię macierzystą składa do uczelni Rozliczenie stypendysty Erasmusa, który otrzymał dofinansowanie z tytułu niepełnosprawności (zwanego dalej Rozliczeniem ). Po weryfikacji i zatwierdzeniu danych zawartych w Rozliczeniu oraz załączników, uczelnia przesyła komplet do NA. Narodowa Agencja zaleca aby uczelnia przesłała Rozliczenie w terminie do 60 dni od dnia zakończenia mobilności stypendysty, jednak nie później niż na miesiąc przed złożeniem przez uczelnię raportu końcowego z realizacji umowy do NA. Niezłożenie Rozliczenia w terminie, może skutkować wezwaniem do zwrotu całości kwoty przyznanego dofinansowania na ten cel. b). Rozliczenie przyznanego dofinansowania z tytułu niepełnosprawności w formie kwoty ryczałtowej: 69. Warunkiem rozliczenia dofinansowania przyznanego w formie kwoty ryczałtowej jako wyrównania do maksymalnej wysokości limitu określonego dla danego roku akademickiego przez KE dla wyjazdu do 6

7 danego kraju jest złożenie do NA Rozliczenia. Do Rozliczenia powinna być dołączona kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem imiennego zaświadczenia wydanego przez instytucję przyjmującą, w którym podany jest rzeczywisty czas trwania stypendium. Nie są wymagane dowody finansowe dokumentujące poniesienie wydatków związanych z kosztami utrzymania w kraju docelowym ani kosztami podróży. 70. Jeżeli rzeczywisty czas trwania stypendium wg zaświadczenia wydanego przez instytucję przyjmującą jest krótszy niż planowany czas zapisany w umowie podpisanej pomiędzy uczelnią a stypendystą przed wyjazdem, to skutkuje to koniecznością zwrotu proporcjonalnej części dofinansowania. Kwota nierozliczona przez NA podlega zwrotowi do NA. Po zakończonej analizie Rozliczenia NA wysyła do uczelni list końcowy z informacją o wysokości kwoty rozliczonej i (jeżeli dotyczy) podlegającej zwrotowi. 71. Łączna kwota dofinansowania zatwierdzona przez NA wynikająca z analizy złożonego Rozliczenia nie może być wyższa od kwoty podlegającej rozliczeniu (tzn. kwoty przyznanej uczelni z tytułu wyjazdu niepełnosprawnego stypendysty). c). Rozliczenie dofinansowania z tytułu niepełnosprawności przyznanego w formie kosztów rzeczywistych (dotyczy wyłącznie stypendysty, który otrzymał dodatkową kwotę na ściśle określony cel: podróż i/lub utrzymanie osoby towarzyszącej / koszt miejscowego opiekuna / specjalne materiały dydaktyczne / opieka lekarska / specjalne ubezpieczenie / inne): 72. Rozliczenie wg kosztów rzeczywistych dotyczy tylko i wyłącznie sytuacji, gdy uczelnia na wniosek stypendysty wnioskowała o koszty inne niż stanowiące dofinansowanie w formie wyrównania do maksymalnej wysokości limitu określonego przez KE dla wyjazdu do danego kraju na planowany czas pobytu, a NA w liście do uczelni zawiadamiającym o przyznanej kwocie i warunkach rozliczenia określiła taką kwotą i rodzaj kosztów. Wydatki udokumentowane powyższymi dowodami muszą być zatwierdzone i zaksięgowane przez uczelnię przed złożeniem do NA Rozliczenia stypendysty Erasmusa, który otrzymał dodatkowe dofinansowanie z tytułu niepełnosprawności. Rok akademicki 2013/ Jeżeli rzeczywisty czas trwania stypendium wg zaświadczenia wydanego przez instytucję przyjmującą jest krótszy niż planowany czas zapisany w umowie podpisanej pomiędzy uczelnią a stypendystą przed wyjazdem, ale stypendysta dokumentuje rachunkami wyższe wydatki związane z niepełnosprawnością, to wysokość rozliczonego przez NA dofinansowania będzie równa sumie kwoty dofinansowania w formie wyrównania do maksymalnej wysokości limitu określonego dla danego kraju na rzeczywisty czas pobytu oraz dodatkowej kwoty rozliczonej wg kosztów rzeczywistych, o ile suma ta nie będzie przekraczała całkowitej kwoty podlegającej rozliczeniu. 74. Dokumenty potwierdzające poniesienie kosztu muszą posiadać stosowny opis informujący o źródle finansowania, np. Wydatek w wysokości został sfinansowany z programu LLP Erasmus w ramach realizacji umowy (numer umowy finansowej); kategoria budżetowa: ; opis:. 75. Sposób dokumentowania kosztów rzeczywistych musi być zgodny z polityką rachunkowości uczelni macierzystej, a uczelnia powinna wskazać stypendyście sposób udokumentowania wydatków w poszczególnych kategoriach budżetowych. Przyjmuje się następujące formy udokumentowania wydatków rozliczanych wg kosztów rzeczywistych: koszty podróży osoby towarzyszącej: NA przyjmuje jako dopuszczalną formę rozliczenia tej kategorii budżetowej: w przypadku podróży pociągiem, autobusem lub samolotem bilet z widoczną ceną lub rachunek/faktura za bilet oraz karta pokładowa (dotyczy samolotu), natomiast w przypadku podróży samochodem oświadczenie woli o odbyciu podróży samochodem. Zwrot kosztów za podróż samochodem odbywa się wg zasad określonych w Przewodniku programu Uczenie się przez całe życie w konkursie wniosków dla danego roku oraz Wytycznych do raportów końcowych w ramach Programu Uczenie się przez całe życie. Kontrakt 2013 dostępne na stronie Zwrot kosztów za podróż samochodem może nastąpić na podstawie (w zależności od tego, który wariant jest tańszy): a) zaświadczenia o cenie biletu kolejowego (w drugiej klasie), autokarowego lub lotniczego ekonomicznego na trasie przejazdu samochodu. Niezależnie od ilości osób podróżujących samochodem zostanie zwrócona równowartość jednego biletu; b) przy zastosowaniu stawki za kilometr zgodnie z wewnętrznymi zasadami danej organizacji, przy czym zgodnie z 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy 7

8 koszty utrzymania i zakwaterowania osoby towarzyszącej: koszty utrzymania i zakwaterowania obejmują wszelkie koszty związane z pobytem osoby w kraju docelowym (koszty zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia, przejazdów lokalnych, itp.) do wysokości limitu, którym mowa poniżej w pkt. a) i b). NA przyjmuje jako dopuszczalną formę rozliczenia tej kategorii budżetowej potwierdzenie pobytu niepełnosprawnego stypendysty Erasmusa w instytucji partnerskiej wraz z: a) oświadczeniem woli stypendysty i osoby towarzyszącej; b) dokumentem podróży osoby towarzyszącej z uwidocznioną datą wyjazdu i powrotu. Maksymalna kwota, jaka będzie mogła być rozliczona na koszty zakwaterowania i utrzymania łącznie, nie może przekroczyć: a) przy pobycie <3 miesięcy - stawek określonych w Przewodniku programu Uczenie się przez całe życie w konkursie wniosków 2013 roku, Część I, Tabela 1a (www.erasmus.org.pl Konkursy wniosków ); b) przy pobycie 3 miesięcy stawek określonych w Przewodniku programu Uczenie się przez całe życie w konkursie wniosków 2013 roku, Część I, Tabela 1b (www.erasmus.org.pl Konkursy wniosków ). Jeżeli obecność osoby towarzyszącej ogranicza się do krótkich pobytów (np. towarzyszenie stypendyście w podróży do/ z instytucji przyjmującej), to każdy pobyt rozliczany jako odrębna całość, tzn. czas pobytu nie kumuluje się. koszty opiekuna miejscowego: NA przyjmuje jako dopuszczalną formę rozliczenia tej kategorii budżetowej: Oświadczenie woli miejscowego opiekuna (dotyczy osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej) potwierdzające przekazanie określonej kwoty wynagrodzenia z tytułu sprawowania opieki oraz zwierającego informację o okresie, w jakim sprawowana była opieka (od-do) i analogiczne oświadczenie woli stypendysty; Rachunek/ faktura wystawiona przez instytucję prowadzącą usługi w zakresie opieki nad osobami niepełnosprawnymi. koszty specjalnych materiałów dydaktycznych: rachunek/ paragon. koszty opieki lekarskiej: rachunek/ paragon. koszty specjalnego ubezpieczenie: rachunek/ polisa z widoczną cena. 76. Finansowanie w kategorii osoba towarzysząca i opiekun miejscowy nie może dotyczyć osoby, która pełniła rolę osoby towarzyszącej i/lub miejscowego opiekuna będąc w tym samym czasie stypendystą Erasmusa. 77. W przypadku przedstawienia dowodów w walucie EUR do rozliczenia przyjmowane są wartości w EUR. W przypadku przedstawienia rachunków w walucie innej niż EUR do przeliczenia kosztów na EUR należy stosować miesięczny kurs obrachunkowy wymiany ustalony przez Komisję Europejską i opublikowany na jej stronie internetowej (http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm), z miesiąca podpisania aneksu do umowy finansowej. (Dz. U. Nr 27, poz. 271 ze zm.) stawka nie może być wyższa niż kwota ustalona w tym rozporządzeniu (kwota ta zmieniana jest w drodze nowelizacji rozporządzenia, stosownie do zmian cen) i nie wyższa niż 0,22 EUR - wg kursu wskazanego przez Narodową Agencję do przeliczania wydatków w PLN na EUR. 8

REGULAMIN REKRUTACJI, REALIZACJI I FINANSOWANIA WYJAZDÓW NA PRAKTYKI (SMP

REGULAMIN REKRUTACJI, REALIZACJI I FINANSOWANIA WYJAZDÓW NA PRAKTYKI (SMP Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 6/IX/2012 z dnia 30.09.2012 r. REGULAMIN REKRUTACJI, REALIZACJI I FINANSOWANIA WYJAZDÓW NA PRAKTYKI (SMP Student Mobility for Placements) I STUDIA ZAGRANICZNE (SMS

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania wyjazdów

Zasady finansowania wyjazdów Zasady finansowania wyjazdów w ramach programu LLP-Erasmus w roku akademickim 2013/2014 I. Łączna wysokość przyznanej subwencji w ramach programu LLP-Erasmus to 71 800 EUR, z podziałem na następujące działania:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie na praktykę (SMP) - (Student Mobility Placement) ERASMUS+ KA 1 MOBILNOŚĆ AKADEMICKA POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. W ramach programu

Bardziej szczegółowo

programu LLP- ERASMUS w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2012/2013

programu LLP- ERASMUS w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2012/2013 Uczelniane zasady finansowania wyjazdów studentów na studia oraz praktyki zagraniczne w ramach programu LLP- ERASMUS w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2012/2013 Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania wyjazdów

Zasady finansowania wyjazdów Zasady finansowania wyjazdów w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 I Stypendia na wyjazdy dla studentów (wyjazdy na studia SMS oraz wyjazdy na praktyki SMP) 1) Stypendia otrzymują tylko

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji studenckich praktyk zagranicznych w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015

Zasady realizacji studenckich praktyk zagranicznych w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Zasady realizacji studenckich praktyk zagranicznych w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 1. Zasady ogólne 1.1. Wyjazdy na praktyki w ramach Programu Erasmus+ mogą być realizowane w krajach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 42/14

ZARZĄDZENIE NR 42/14 ZARZĄDZENIE NR 42/14 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 22 października 2014r. w sprawie finansowania wyjazdów stypendialnych studentów i pracowników Akademii

Bardziej szczegółowo

w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2015/2016

w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2015/2016 Uczelniane zasady finansowania wyjazdów studentów na studia oraz praktyki zagraniczne w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI i ORGANIZACJI WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ Akcja1: Mobilność edukacyjna w roku akademickim 2014/2015

ZASADY REKRUTACJI i ORGANIZACJI WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ Akcja1: Mobilność edukacyjna w roku akademickim 2014/2015 ZASADY REKRUTACJI i ORGANIZACJI WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ Akcja1: Mobilność edukacyjna w roku akademickim 2014/2015 I. Postanowienia ogólne: 1 Przedmiot regulaminu Niniejszy

Bardziej szczegółowo

w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2014/2015

w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2014/2015 Uczelniane zasady finansowania wyjazdów studentów na studia oraz praktyki zagraniczne w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Pismo okólne. Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 1 lipca 2015

Pismo okólne. Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 1 lipca 2015 Pismo okólne Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 1 lipca 2015 w sprawie zasad rekrutacji i kryteriów selekcji studentów na wyjazdy studentów w ramach programu ERASMUS+: Szkolnictwo

Bardziej szczegółowo

WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH NA PRAKTYKI ZAGRANICZNE W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH NA PRAKTYKI ZAGRANICZNE W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ ZASADY REKRUTACJI i REALIZACJI WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH NA PRAKTYKI ZAGRANICZNE W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ Akcja1: Mobilność edukacyjna w roku akademickim 2015/2016 I. Postanowienia ogólne: 1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH W RAMACH PROGRAMU LIFELONG LEARNING PROGRAMME - LLP - ERASMUS DLA STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW WYŻSZEJ SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

Finansowanie wyjazdów na studia studentów niepełnosprawnych

Finansowanie wyjazdów na studia studentów niepełnosprawnych WARUNKI DOTYCZĄCE ZASAD FINANSOWANIA WYJAZDÓW NA STUDIA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Finansowanie wyjazdów na studia studentów niepełnosprawnych 1. Studenci niepełnosprawni, zakwalifikowani do wyjazdu na

Bardziej szczegółowo

I. Wyjazdy studentów wsparcie indywidualne

I. Wyjazdy studentów wsparcie indywidualne Uczelniane zasady alokacji środków na wyjazdy stypendialne studentów w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018 obowiązujące od dnia 1.06.2017 r. I. Wyjazdy studentów wsparcie indywidualne

Bardziej szczegółowo

w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2015/2016

w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2015/2016 Uczelniane zasady finansowania wyjazdów studentów na studia oraz praktyki zagraniczne w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus + traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus + traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

Praktyki zagraniczne Erasmus+ Kwiecień 2015

Praktyki zagraniczne Erasmus+ Kwiecień 2015 Praktyki zagraniczne Erasmus+ Kwiecień 2015 Rekrutacja dotyczy wyjazdów w roku akademickim 2014/2015 Rekrutacja trwa do 26 maja 2015 Praktyka może być zrealizowana w terminie między 29.06.2015 a 30.09.2015.

Bardziej szczegółowo

Zasady wypłaty i rozliczenia wsparcia indywidualnego (stypendium). Dofinansowanie wypłacane z budżetu Programu Erasmus+.

Zasady wypłaty i rozliczenia wsparcia indywidualnego (stypendium). Dofinansowanie wypłacane z budżetu Programu Erasmus+. ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH STUDENTÓW DO KRAJÓW PROGRAMU W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ W ROKU AKADEMICKIM 2016/17 (KA103) Zasady wypłaty i rozliczenia wsparcia indywidualnego (stypendium).

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA CZĘŚCIOWE NA ROK AKADEMICKI

ERASMUS+ WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA CZĘŚCIOWE NA ROK AKADEMICKI ERASMUS+ WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA CZĘŚCIOWE NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 Zasady rekrutacji, organizacji, finansowania i rozliczania wyjazdów w ramach Programu Erasmus+ na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym

Bardziej szczegółowo

studentów na praktyki zagraniczne wynosi: Euro.

studentów na praktyki zagraniczne wynosi: Euro. Uczelniane zasady finansowania wyjazdów studentów na studia oraz praktyki zagraniczne w ramach programu ERASMUS+(K103) oraz programu PO WER w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2016/2017

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE REKTORA GWSH z dnia r.

ZARZĄDZENIE REKTORA GWSH z dnia r. ZARZĄDZENIE REKTORA GWSH z dnia 01.09.2017 r. Dotyczy: Zasady finansowania wyjazdów pracowników Uczelni w celach szkoleniowych lub prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej PO WER 2017/2018

Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej PO WER 2017/2018 Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej PO WER 2017/2018 Od 2014 roku PW bierze udział w projekcie Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA CENTRUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ Uczelniana Agencja Programów Edukacyjnych PRAKTYKI 2016/2017

POLITECHNIKA WARSZAWSKA CENTRUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ Uczelniana Agencja Programów Edukacyjnych PRAKTYKI 2016/2017 PRAKTYKI 2016/2017 Gdzie można realizować praktykę? w kraju programu Erasmus+ (28 państw członkowskich UE, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja) w zagranicznych instytucjach, przedsiębiorstwach, firmach,

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANE ZASADY WYKORZYSTANIA I ROZDZIAŁU ŚRODKÓW FINANSOWYCH OTRZYMYWANYCH Z NARODOWEJ AGENCJI POMIĘDZY INDYWIDUALNYCH BENEFICJENTÓW (STUDENTÓW)

UCZELNIANE ZASADY WYKORZYSTANIA I ROZDZIAŁU ŚRODKÓW FINANSOWYCH OTRZYMYWANYCH Z NARODOWEJ AGENCJI POMIĘDZY INDYWIDUALNYCH BENEFICJENTÓW (STUDENTÓW) UCZELNIANE ZASADY WYKORZYSTANIA I ROZDZIAŁU ŚRODKÓW FINANSOWYCH OTRZYMYWANYCH Z NARODOWEJ AGENCJI POMIĘDZY INDYWIDUALNYCH BENEFICJENTÓW (STUDENTÓW) W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W KRAKOWIE. Dotyczy: Program

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus. Spotkanie informacyjne dla pracowników kwestur i działów finansowych uczelni

Program Erasmus. Spotkanie informacyjne dla pracowników kwestur i działów finansowych uczelni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Erasmus Spotkanie informacyjne dla pracowników kwestur i działów finansowych uczelni Warszawa, 17 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+

Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ Program edukacyjny Unii Europejskiej, którego adresatem jest między innymi szkolnictwo wyższe.

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH W RAMACH PROGRAMU LLP-ERASMUS

ZASADY WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH W RAMACH PROGRAMU LLP-ERASMUS ZASADY WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH W RAMACH PROGRAMU LLP-ERASMUS w roku akademickim 2013/2014 w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Warszawie I. ZASADY WYJAZDÓW STUDENTÓW NA PRAKTYKĘ (SMP) I.1. Zasady

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Warszawa, 29.09.2014

Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Warszawa, 29.09.2014 Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Warszawa, 29.09.2014 Ogólne zasady rozliczania Okres realizacji uprawnionych działań: 01.06.2013-30.09.2014; Uczelnia

Bardziej szczegółowo

Narodowa Agencja zapewni dofinansowanie działań do kwoty maksymalnej nieprzekraczającej 97090 EUR, która obejmuje :

Narodowa Agencja zapewni dofinansowanie działań do kwoty maksymalnej nieprzekraczającej 97090 EUR, która obejmuje : Uczelniane zasady podziału funduszy otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (Agencji Narodowej Programu LLP Erasmus) na działania zdecentralizowane Programu LLP Erasmus na rok akademicki 2011/12

Bardziej szczegółowo

2. Pobyt na uczelni przyjmującej może trwać maksymalnie 6 dni łącznie z podróżą (5 dni roboczych + 1 dzień na podróż).

2. Pobyt na uczelni przyjmującej może trwać maksymalnie 6 dni łącznie z podróżą (5 dni roboczych + 1 dzień na podróż). Zasady wyjazdów pracowników Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu w ramach Programu Erasmus + na rok akademicki 2014/2015 1. W ramach Programu Erasmus + pracownicy

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania wyjazdów na studia i praktyki studentów z niepełnosprawnością. 27 czerwca 2016

Zasady finansowania wyjazdów na studia i praktyki studentów z niepełnosprawnością. 27 czerwca 2016 Zasady finansowania wyjazdów na studia i praktyki studentów z niepełnosprawnością 27 czerwca 2016 DOFINANSOWANIE DLA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Dokumenty: Warunki

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14)

Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Ogólne zasady rozliczania Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Warszawa, 10.10.2014 Okres realizacji uprawnionych działań: 01.06.2013-30.09.2014; Uczelnia

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus+

Bardziej szczegółowo

Mobilności pomiędzy krajami programu studentów wyjeżdżających na studia. Mobilność studentów niepełnosprawnych wyjeżdżających na studia lub praktykę:

Mobilności pomiędzy krajami programu studentów wyjeżdżających na studia. Mobilność studentów niepełnosprawnych wyjeżdżających na studia lub praktykę: ZARZĄDZENIE NR 38/15 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie finansowania wyjazdów stypendialnych studentów i pracowników Akademii

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ 2014/2015. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia

ERASMUS+ 2014/2015. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia ERASMUS+ 2014/2015 Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia PRZESZEDŁEŚ POMYŚLNIE REKRUTACJĘ Pierwszy krok po zakwalifikowaniu się do wyjazdu to złożenie do BWM FORMULARZA

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2012/13

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2012/13 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2012/13 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie na praktykę w ramach projektu Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (FSS) Mobilność Studentów i Pracowników POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 31/2014

ZARZĄDZENIE Nr 31/2014 ZARZĄDZENIE Nr 31/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 23 września 2014 roku w sprawie wprowadzenia w życie Zasad realizacji wyjazdów studentów w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KWALIFIKACJI, REALIZACJI I FINANSOWANIA WYJAZDÓW PRACOWNICZYCH W CELU PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH (STA

REGULAMIN KWALIFIKACJI, REALIZACJI I FINANSOWANIA WYJAZDÓW PRACOWNICZYCH W CELU PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH (STA Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora nr 5/IX/2013 z dnia 30.09.2013 r. REGULAMIN KWALIFIKACJI, REALIZACJI I FINANSOWANIA WYJAZDÓW PRACOWNICZYCH W CELU PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH (STA Staff Mobility

Bardziej szczegółowo

Erasmus + Spotkanie Informacyjne Rekrutacja

Erasmus + Spotkanie Informacyjne Rekrutacja Erasmus + Spotkanie Informacyjne Rekrutacja 2017 2018 Kto może wziąć udział w programie? Wyjazdy na studia Studenci Uniwersytetu Pedagogicznego zarejestrowani na studiach: dziennych / zaocznych licencjackich

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANE ZASADY WYKORZYSTANIA I ROZDZIAŁU ŚRODKÓW FINANSOWYCH OTRZYMYWANYCH Z NARODOWEJ AGENCJI POMIĘDZY INDYWIDUALNYCH BENEFICJENTÓW (STUDENTÓW)

UCZELNIANE ZASADY WYKORZYSTANIA I ROZDZIAŁU ŚRODKÓW FINANSOWYCH OTRZYMYWANYCH Z NARODOWEJ AGENCJI POMIĘDZY INDYWIDUALNYCH BENEFICJENTÓW (STUDENTÓW) UCZELNIANE ZASADY WYKORZYSTANIA I ROZDZIAŁU ŚRODKÓW FINANSOWYCH OTRZYMYWANYCH Z NARODOWEJ AGENCJI POMIĘDZY INDYWIDUALNYCH BENEFICJENTÓW (STUDENTÓW) W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W KRAKOWIE. Dotyczy: Program

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ 2015/2016. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia

ERASMUS+ 2015/2016. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia ERASMUS+ 2015/2016 Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia PRZESZEDŁEŚ POMYŚLNIE REKRUTACJĘ Rekrutacja poprzez stronę USOSweb Uzupełnia koordynator + student Informacja

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. 2 Ogólne kryteria rekrutacji

Informacje ogólne. 2 Ogólne kryteria rekrutacji Załącznik 2 do ZARZĄDZENIA Nr 46/2013 REKTORA PWSZ w PŁOCKU z dnia 12.09.2013 r ZASADY UBIEGANIA SIĘ, PRZYZNAWANIA I REALIZACJI STYPENDIÓW SMS PROGRAMU LLP ERASMUS MOBILNOŚĆ-SZKOŁY WYŻSZE DLA STUDENTÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie na studia w ramach projektu Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (FSS) Mobilność Studentów i Pracowników POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady finansowania Programu ERASMUS+ w roku akademickim 2016/2017 I. WYJAZDY STUDENTÓW

Uczelniane zasady finansowania Programu ERASMUS+ w roku akademickim 2016/2017 I. WYJAZDY STUDENTÓW Załącznik do protokołu Uczelnianej Komisji Programu Erasmus+ z 28.06.2016 roku Uczelniane zasady finansowania Programu ERASMUS+ w roku akademickim 2016/2017 Uczelniana Komisja Programu Erasmus+, na podstawie

Bardziej szczegółowo

C. 4 620,00 Euro z przeznaczeniem na organizację wymiany studentów i pracowników.

C. 4 620,00 Euro z przeznaczeniem na organizację wymiany studentów i pracowników. 16-400 Suwałki tel. (87) 562 84 32 ul. Teofila Noniewicza 10 fax (87) 562 84 55 e-mail: sekretariat@pwsz.suwalki.pl Zasady rozdziału funduszy otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (Agencji Narodowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wyjazdów pracowników Akademii Ignatianum w Krakowie w ramach Programu Erasmus+ CZĘŚĆ I Informacje ogólne

REGULAMIN wyjazdów pracowników Akademii Ignatianum w Krakowie w ramach Programu Erasmus+ CZĘŚĆ I Informacje ogólne REGULAMIN wyjazdów pracowników Akademii Ignatianum w Krakowie w ramach Programu Erasmus+ CZĘŚĆ I Informacje ogólne 1 1. Program Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe (zwany dalej Programem) jest programem współpracy

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA CZĘŚCIOWE NA ROK AKADEMICKI

ERASMUS+ WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA CZĘŚCIOWE NA ROK AKADEMICKI ERASMUS+ WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA CZĘŚCIOWE NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 Zasady rekrutacji, organizacji, finansowania i rozliczania wyjazdów w ramach Programu Erasmus+ na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji wyjazdów studentów na studia w ramach Lifelong Learning Programme Erasmus w roku akademickim 2012/2013.

Zasady realizacji wyjazdów studentów na studia w ramach Lifelong Learning Programme Erasmus w roku akademickim 2012/2013. Zasady realizacji wyjazdów studentów na studia w ramach Lifelong Learning Programme Erasmus w roku akademickim 2012201. 1. Student zakwalifikowany na wyjazd w Programie Erasmus musi spełniać następujące

Bardziej szczegółowo

2. Budżet UEP programu Erasmus+ na wsparcie indywidualne: wyjazdy na studia wynosi ,00EUR.

2. Budżet UEP programu Erasmus+ na wsparcie indywidualne: wyjazdy na studia wynosi ,00EUR. Zasady finansowania wyjazdów na studia w programie Erasmus+ studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w roku akademickim 2016/2017 z funduszy PROGRAMU ERASMUS+ w ramach umowy 2016-1-PL01-KA103-023752

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2015/2016

Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2015/2016 Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2015/2016 Zasady ogólne. Pracownik zakwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus

Bardziej szczegółowo

Zasady podziału dotacji na działania w ramach programu ERASMUS+ w okresie Postanowienia ogólne

Zasady podziału dotacji na działania w ramach programu ERASMUS+ w okresie Postanowienia ogólne Zasady podziału dotacji na działania w ramach programu ERASMUS+ w okresie 01.06.2016-31.05.2018 Postanowienia ogólne 1 1. Dokonuje się podziału dotacji na podstawie umów finansowych 2016-1-PL01-KA103-024853

Bardziej szczegółowo

Erasmus wyjazdy na praktykę. Paulina Bury Biuro Współpracy Międzynarodowej

Erasmus wyjazdy na praktykę. Paulina Bury Biuro Współpracy Międzynarodowej Erasmus wyjazdy na praktykę Paulina Bury Biuro Współpracy Międzynarodowej Cel Praktyka powinna być związana z kierunkiem studiów. Można ją odbyć jako praktykę obowiązkową lub nieobowiązkową, ale także

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady finansowania Programu ERASMUS+ w roku akademickim 2017/2018 I. WYJAZDY STUDENTÓW

Uczelniane zasady finansowania Programu ERASMUS+ w roku akademickim 2017/2018 I. WYJAZDY STUDENTÓW Załącznik do protokołu Uczelnianej Komisji Programu Erasmus+ z 08.09.2017 roku Uczelniane zasady finansowania Programu ERASMUS+ w roku akademickim 2017/2018 Uczelniana Komisja Programu Erasmus+, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus+

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA CENTRUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ Uczelniana Agencja Programów Edukacyjnych PRAKTYKI 2017/2018

POLITECHNIKA WARSZAWSKA CENTRUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ Uczelniana Agencja Programów Edukacyjnych PRAKTYKI 2017/2018 PRAKTYKI 2017/2018 Program ERASMUS+ na Politechnice Warszawskiej jest koordynowany przez Uczelnianą Agencję Programów Edukacyjnych Centrum Współpracy Międzynarodowej (UAPE CWM) ul. Noakowskiego 18/20,

Bardziej szczegółowo

Wyjazdy. Spotkanie oraz rekrutacja dotyczy wyjazdów w roku akademickim 2013/2014. Rekrutacja trwa od 4 listopada do 4 grudnia 2013

Wyjazdy. Spotkanie oraz rekrutacja dotyczy wyjazdów w roku akademickim 2013/2014. Rekrutacja trwa od 4 listopada do 4 grudnia 2013 Informacje ogólne Wyjazdy Spotkanie oraz rekrutacja dotyczy wyjazdów w roku akademickim 2013/2014 Rekrutacja trwa od 4 listopada do 4 grudnia 2013 Charakter praktyki Praktyka powinna być związana z kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji na wyjazdy na studia za granicą w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/17

Zasady rekrutacji na wyjazdy na studia za granicą w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/17 Zasady rekrutacji na wyjazdy na studia za granicą w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/17 1. W celu zrealizowania części studiów za granicą w ramach programu Erasmus+ studenci mogą wyjechać

Bardziej szczegółowo

Pobyt na stypendium musi zostać rozpoczęty - i zakończony pomiędzy r. a r. i trwać minimum 3 miesiące (90 dni).

Pobyt na stypendium musi zostać rozpoczęty - i zakończony pomiędzy r. a r. i trwać minimum 3 miesiące (90 dni). Załącznik Nr 2 do Decyzji Nr RR/D.0201-1/2017 Prorektora ds. Rozwoju ZASADY REALIZACJI WYJAZDÓW STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

Bardziej szczegółowo

Program ERASMUS+ (2014/2015 2020/2021) www.erasmusplus.org.pl

Program ERASMUS+ (2014/2015 2020/2021) www.erasmusplus.org.pl www.bwz.uw.edu.pl Program ERASMUS+ (2014/2015 2020/2021) www.erasmusplus.org.pl Mobilność Edukacyjna rok akademicki 2014/2015 Projekt typu KA1/1-HE (Key Action 1 Higher Education) 1. Rok akademicki 2014/2015

Bardziej szczegółowo

WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE W CELU REALIZACJI CZĘŚCI STUDIÓW (SMS) W ZAGRANICZNYCH UCZELNIACH PARTNERSKICH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ studia i praktyki 2015/2016

ERASMUS+ studia i praktyki 2015/2016 ERASMUS+ studia i praktyki 2015/2016 ERASMUS+ Wymiana studentów w Erasmus+ obejmuje: wyjazdy na część studiów do zagranicznej uczelni wyjazdy na praktykę do zagranicznego przedsiębiorstwa, instytucji lub

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PRZYGOTOWAŃ 2013/14

HARMONOGRAM PRZYGOTOWAŃ 2013/14 STUDIA I PRAKTYKA HARMONOGRAM PRZYGOTOWAŃ 2013/14 Aleksandra Koperska-Kowalczyk Biuro Współpracy Międzynarodowej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Bydgoszcz, 23.04.2013 KROK PO KROKU ETAP 1 Rekrutacja ETAP

Bardziej szczegółowo

WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE W CELU REALIZACJI CZĘŚCI STUDIÓW (SMS) W ZAGRANICZNYCH UCZELNIACH PARTNERSKICH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

Bardziej szczegółowo

1. Erasmus+ to program Unii Europejskiej wspierający edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie.

1. Erasmus+ to program Unii Europejskiej wspierający edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie. Zasady dodatkowej rekrutacji na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ dla studentów ASP w Gdańsku na semestr letni roku akademickiego 2015/2016 I Zasady ogólne 1. Erasmus+ to program Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania wyjazdów studentów z niepełnosprawnością

Zasady finansowania wyjazdów studentów z niepełnosprawnością Zasady finansowania wyjazdów studentów z niepełnosprawnością Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 22 września 2017 DOFINANSOWANIE DLA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Dofinansowanie: Kwota ryczałtowa wynikająca

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie wyników rekrutacji do ,

Ogłoszenie wyników rekrutacji do , Zasady rekrutacji studentów na wyjazd na studia (SMS) w ramach programu Erasmus+ (akcja 1 mobilność edukacyjna z krajami programu) w roku akademickim 2017/18 1. Student ubiegający się o wyjazd w ramach

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015.

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. W związku z rozpoczęciem nowego programu Erasmus+ w roku 2014/15 Uniwersytet Zielonogórski zastrzega

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji wyjazdów na studia (SMS)

Zasady realizacji wyjazdów na studia (SMS) Zasady realizacji wyjazdów na studia (SMS) 1. Przed wyjazdem za granicę student zobowiązany jest dostarczyć do Koordynatora Uczelnianego: -Application Form- kopię dokumentów aplikacyjnych wysłanych do

Bardziej szczegółowo

LLP Erasmus 17 marca 2009

LLP Erasmus 17 marca 2009 REKRUTACJA 2009/2010 LLP Erasmus 17 marca 2009 Program Erasmus Erasmus jest programem edukacyjnym Unii Europejskiej, adresowanym do szkolnictwa wyższego Celem programu Erasmus jest podnoszenie poziomu

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI ERASMUS+ Informacje ogólne

PRAKTYKI ERASMUS+ Informacje ogólne PRAKTYKI ERASMUS+ Informacje ogólne Grudzień 2014 Wyjazdy Rekrutacja dotyczy wyjazdów w roku akademickim 2014/2015 Rekrutacja trwa od 2-26 lutego 2015 r. Charakter praktyki Praktyka powinna być związana

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2014/2015

Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2014/2015 Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2014/2015 Zasady ogólne. Pracownik zakwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus

Bardziej szczegółowo

Spotkanie przygotowujące do wyjazdu na studia Erasmus 2013-2014 Cz. I

Spotkanie przygotowujące do wyjazdu na studia Erasmus 2013-2014 Cz. I Spotkanie przygotowujące do wyjazdu na studia Erasmus 2013-2014 Cz. I Program spotkania 1.Zasady współpracy Student DWM oraz Student Koordynator Wydziałowy/Instytutowy 2. Przygotowanie Aplikacji 3. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

2. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. /-/ Rektor doc. dr Edward Hościłowicz

2. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. /-/ Rektor doc. dr Edward Hościłowicz ZARZĄDZENIE nr RK.021.19.2017 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad finansowania wyjazdów studentów i pracowników Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Możliwości wyjazdów. Dokąd można wyjechać? Kraje biorące udział w programie

Możliwości wyjazdów. Dokąd można wyjechać? Kraje biorące udział w programie Erasmus+ to europejski program edukacyjny na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu przyjęty na lata 2014-2020. Program został opracowany, aby wspierać kraje uczestniczące w zakresie efektywnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 29/2015. Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. H. Cegielskiego w Gnieźnie z dnia 23 października 2015 r.

Zarządzenie nr 29/2015. Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. H. Cegielskiego w Gnieźnie z dnia 23 października 2015 r. Zarządzenie nr 29/2015. Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. H. Cegielskiego w Gnieźnie z dnia 23 października 2015 r. w sprawie: warunków i zasad finansowania wyjazdów na studia studentów w

Bardziej szczegółowo

w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018

w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018 Z A S A D Y F I N A N S O W A N I A D Z I A Ł A Ń w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018 1. Zasady finansowania działań w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY NA WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W ROKU AKADEMICKIM 2015/16.

ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY NA WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W ROKU AKADEMICKIM 2015/16. ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY NA WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W ROKU AKADEMICKIM 2015/16. WYJAZDY STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW DO KRAJÓW PROGRAMU. ZASADY OBLICZENIA KWOTY

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 7/2014. Rektora Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu z dnia 1 kwietnia 2014 roku

Zarządzenie nr 7/2014. Rektora Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu z dnia 1 kwietnia 2014 roku Zarządzenie nr 7/2014 Rektora Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu z dnia 1 kwietnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia REGULAMINU PROGRAMU ERASMUS PLUS w WYŻSZEJ SZKOLE NAUK HUMANISTYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Działając na podstawie 20 ust. 3 Statutu Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, zarządza się, co następuje:

Działając na podstawie 20 ust. 3 Statutu Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, zarządza się, co następuje: ZARZĄDZENIE Nr 12/2014 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 12.05.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji oraz zasad realizacji zagranicznych wymiennych studiów

Bardziej szczegółowo

w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017

w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017 Z A S A D Y F I N A N S O W A N I A D Z I A Ł A Ń w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017 1. Zasady finansowania działań w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ studia i praktyki 2014/2015

ERASMUS+ studia i praktyki 2014/2015 ERASMUS+ studia i praktyki 2014/2015 ERASMUS+ Wymiana studentów w Erasmus+ obejmuje: wyjazdy na część studiów do zagranicznej uczelni wyjazdy na praktykę do zagranicznego przedsiębiorstwa, instytucji lub

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 7/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 7 kwietnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 7/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 7 kwietnia 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 7/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie rekrutacji oraz zasad realizacji zagranicznych wymiennych

Bardziej szczegółowo

1) Zasady rekrutacji nauczycieli akademickich na wyjazdy w celach dydaktycznych (STA)

1) Zasady rekrutacji nauczycieli akademickich na wyjazdy w celach dydaktycznych (STA) Zasady rekrutacji, finansowania i realizacji wyjazdów pracowników w ramach Programu Erasmus + w roku akademickim 2017/2018 Akcja 1. Mobilność edukacyjna w szkolnictwie wyższym, mobilność z krajami programu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 25/2015

ZARZĄDZENIE Nr 25/2015 ZARZĄDZENIE Nr 25/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 21 października 2015 roku w sprawie rekrutacji uzupełniającej na studia i praktyki zagraniczne w ramach

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/14

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/14 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/14 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 13/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 28 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 28 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 13/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu rekrutacji oraz zasad realizacji zagranicznych wymiennych

Bardziej szczegółowo

8. Z każdym nauczycielem zakwalifikowanym na wyjazd w programie Erasmus zostanie sporządzona pisemna umowa. 9. Przekazanie stypendium pracownikowi

8. Z każdym nauczycielem zakwalifikowanym na wyjazd w programie Erasmus zostanie sporządzona pisemna umowa. 9. Przekazanie stypendium pracownikowi Uczelniane zasady kwalifikacji nauczycieli akademickich na wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/14 1 Zasady i warunki wyjazdów 1. Wyjazdy nauczycieli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 I. Zasady ogólne REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1. O wyjazd w ramach programu Erasmus + + mogą ubiegać się studenci, którzy: a) są studentami studiów

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb kierowania studentów na studia za granicą w roku akademickim 2011/2012 w ramach LLP Erasmus. 1. W celu zrealizowania części studiów za

Warunki i tryb kierowania studentów na studia za granicą w roku akademickim 2011/2012 w ramach LLP Erasmus. 1. W celu zrealizowania części studiów za Warunki i tryb kierowania studentów na studia za granicą w roku akademickim 2011/2012 1. W celu zrealizowania części studiów za granicą w ramach LLP Erasmus studenci mogą wyjechać wyłącznie do uczelni

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji na wyjazdy na studia za granicą w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/18

Zasady rekrutacji na wyjazdy na studia za granicą w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/18 Zasady rekrutacji na wyjazdy na studia za granicą w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/18 1. W celu zrealizowania części studiów za granicą w ramach programu Erasmus+ studenci mogą wyjechać

Bardziej szczegółowo

ERASMUS - BĄDŹ MOBILNY!

ERASMUS - BĄDŹ MOBILNY! ERASMUS - BĄDŹ MOBILNY! WYJAZD NA STYPENDIUM 2010 Aleksandra Koperska-Kowalczyk Biuro Współpracy Międzynarodowej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Bydgoszcz, 6 maja 2010 HARMONOGRAM PRZYGOTOWAŃ ETAP 1 Rekrutacja

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania programu ERASMUS+ w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2015/2016 wyjazdy na praktyki

Zasady funkcjonowania programu ERASMUS+ w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2015/2016 wyjazdy na praktyki Zasady funkcjonowania programu ERASMUS+ w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2015/2016 wyjazdy na praktyki 1. Informacje o możliwości wyjazdu na praktykę w ramach programu ERASMUS+ są publikowane

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ERASMUS. Spotkanie informacyjne

PROGRAM ERASMUS. Spotkanie informacyjne PROGRAM ERASMUS Spotkanie informacyjne 30.11.2010 KRAJE UCZESTNICZĄCE W PROGRAMIE ERASMUS: 27 krajów Unii Europejskiej, 3 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Lichtenstein, Norwegia, kraj

Bardziej szczegółowo

ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH STUDENTÓW i PRACOWNIKÓW UCZELNI W RAMACH PROGRAMU LLP/ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2009/10

ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH STUDENTÓW i PRACOWNIKÓW UCZELNI W RAMACH PROGRAMU LLP/ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2009/10 Zielona Góra, 30.06.2009 ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH STUDENTÓW i PRACOWNIKÓW UCZELNI W RAMACH PROGRAMU LLP/ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2009/10 Wysokość miesięcznych stawek stypendialnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 24/2016 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. H. Cegielskiego w Gnieźnie z dnia 15 listopada 2016 r.

Zarządzenie nr 24/2016 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. H. Cegielskiego w Gnieźnie z dnia 15 listopada 2016 r. Zarządzenie nr 24/2016 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. H. Cegielskiego w Gnieźnie z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie: warunków i zasad finansowania wyjazdów na studia studentów w projekcie

Bardziej szczegółowo

ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW NA CZĘŚĆ STUDIÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ W R.A. 2016/2017

ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW NA CZĘŚĆ STUDIÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ W R.A. 2016/2017 ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW NA CZĘŚĆ STUDIÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ W R.A. 2016/2017 Zasady zostały przygotowane na podstawie wytycznych z przewodnika po programie Erasmus+: http://erasmusplus.org.pl/oficjalne-tlumaczenie-na-jezyk-polski-przewodnika-po-programie-erasmus/

Bardziej szczegółowo