REGULAMIN REKRUTACJI, REALIZACJI I FINANSOWANIA WYJAZDÓW NA PRAKTYKI (SMP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN REKRUTACJI, REALIZACJI I FINANSOWANIA WYJAZDÓW NA PRAKTYKI (SMP"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 5/IX/2013 z dnia r. REGULAMIN REKRUTACJI, REALIZACJI I FINANSOWANIA WYJAZDÓW NA PRAKTYKI (SMP Student Mobility for Placements) I STUDIA ZAGRANICZNE (SMS Student Mobility for Study) W RAMACH PROGRAMU LLP/ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 Część 1: Zasady rekrutacji w roku akademickim 2013/2014 na wyjazdy zagraniczne SMP i SMS: 1. O wyjazd na studia lub praktykę w ramach programu Erasmus mogą ubiegać się wszyscy studenci Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie niezależnie od narodowości. Osoba zakwalifikowana na wyjazd musi spełniać następujące kryteria: a) być (w momencie wyjazdu) studentem co najmniej II roku studiów wymóg ten dotyczy wyjazdów na studia; b) ukończyć minimum pierwszy semestr studiów wymóg dla kandydatów do wyjazdu na praktykę; c) nie może przebywać w trakcie wyjazdu na urlopie dziekańskim. 2. Aby zgłosić swoją kandydaturę do wyjazdu na studia / praktyki zagraniczne student musi złożyć w Biurze Współpracy Zagranicznej (dalej BWZ) w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze (podanym każdorazowo społeczności akademickiej) następujące dokumenty: a) formularz zgłoszeniowy kandydata na studia/praktykę (formularz do pobrania w BWZ oraz ze strony internetowej BWZ); b) życiorys (curriculum vitae, CV) sporządzony w języku angielskim lub języku kraju, w którym znajduje się instytucja przyjmująca; c) list motywacyjny (dalej LM) sporządzony w języku angielskim lub języku kraju, w którym znajduje się instytucja przyjmująca; d) aktualne zaświadczenie o średniej ocen z toku studiów (wydawane przez dziekanat); e) certyfikaty potwierdzające znajomość języków czy dokumentację potwierdzającą aktywność studenta w życiu uczelni opcjonalnie; f) w przypadku zgłoszenia kandydatury do wyjazdu na praktykę, zgodę instytucji zagranicznej ze wskazaniem okresu realizacji praktyki opcjonalnie. 5. Proces rekrutacji koordynuje i przeprowadza BWZ. 6. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą: lektor, pracownik dydaktyczny wskazany przez Rektora, sekretarz Komisji (uczelniany koordynator programu Erasmus), przedstawiciel studentów. 7. Podczas procesu kwalifikacji nie może dojść do sytuacji powodujących konflikt interesów. 8. Proces rekrutacji składa się z następujących etapów: a) zbieranie dokumentacji w wyznaczonym każdorazowo terminie podanym do publicznej wiadomości wraz z zasadami rekrutacji, realizacji i finansowania wyjazdów; b) ocena złożonej dokumentacji; c) spotkanie kandydatów z Komisją Rekrutacyjną, ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do wyjazdu oraz listy rezerwowej. 9. Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej w porozumieniu z lektorem dokonuje wstępnej oceny złożonych dokumentów w oparciu o następujące kryteria: a) średnia ocen: 1-3 pkt. (średnia powyżej 4,5 3 pkt.; 4.0-4,49 2 pkt.; poniżej pkt.); b) znajomość języka angielskiego / języka kraju, w którym znajduje się instytucja przyjmująca: 0-5 pkt. (oceniane jest słownictwo, kompozycja oraz stylistyka CV i LM); c) osiągnięcia dodatkowe (np. udział w konkursach, działalność na rzecz uczelni): 0-3 pkt. (opcjonalnie); d) wstępną zgodę instytucji przyjmującej na odbycie praktyk 1 pkt. (opcjonalnie, tylko dla wyjazdów SMP); 10. Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej sporządza listę osób, które złożyły ww. dokumenty wraz z oceną wyrażoną wg ww. skali oraz listę osób, które zostały zakwalifikowane do rozmowy kwalifikacyjnej. 1

2 11. Komisja Rekrutacyjna przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami w celu sprawdzenia kompetencji językowych oraz wyłonienia najlepszych studentów, którzy zostaną zakwalifikowani do wyjazdu ze stypendium. Komisja Rekrutacyjna ocenia kompetencje językowe kandydata, motywację do wyjazdu, komunikatywność i umiejętność radzenia sobie w stresujących sytuacjach (skala ocen: 0-5 pkt.). Po wydaniu pozytywnej opinii przez Komisję kandydat jest kwalifikowany do wyjazdu ze stypendium. 12. Z rozmowy kwalifikacyjnej zwalniani są kandydaci posiadający certyfikaty językowe na poziomie średnio zaawansowanym wyższym oraz zaawansowanym (B2, C1). 13. Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej sporządza protokół z postępowania rekrutacyjnego oraz z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej zawierający listę osób zakwalifikowanych do wyjazdu oraz listę rezerwową (opcjonalnie). 14. BWZ informuje zainteresowane osoby o wynikach postępowania rekrutacyjnego. 15. W momencie rezygnacji studenta z listy głównej, osoby z listy rezerwowej są automatycznie umieszczane na liście osób zakwalifikowanych do wyjazdu ze stypendium. 16. Wszystkim kandydatom przysługuje odwołanie od decyzji Komisji Rekrutacyjnej. Odwołanie powinno być złożone w formie pisemnej do Rektora. Odwołanie jest rozstrzygane w ciągu 7 dni, a stosowna decyzja przekazana w formie pisemnej kandydatowi. 17. Fakt nieobecności kandydata podczas rozmowy kwalifikacyjnej w wyznaczonym terminie lub brak kompletu dokumentów będzie traktowany jako rezygnacja z udziału w procesie rekrutacji. Część 2: Zasady realizacji wyjazdów SMP i SMS w roku akademickim 2013/2014: 18. Pobyt w instytucji przyjmującej musi odbyć się między 1 czerwca 2013 r. się 30 września 2014 r. 19. Pobyt studenta na stypendium (studia / praktyka) nie może być krótszy niż 3 miesiące lub pełen najkrótszy cykl kształcenia (trymestr). Wyjazd nie może być dłuższy niż pełny (ten sam) rok akademicki. Minimalny okres pobytu na stypendium odnosi się wyłącznie do okresu studiowania / praktyki (np. wyłączając okres przygotowania językowego), zaś łączna długość pobytu w miejscu docelowym nie może przekraczać 12 miesięcy (wliczając w to przygotowanie językowe). 20. Uczelnia może podjąć decyzję o przedłużeniu pobytu (w obrębie jednego roku akademickiego) na stypendium po uprzednim skonsultowaniu tej kwestii z władzami dziekańskimi i uzyskaniu akceptacji uczelni / instytucji przyjmującej. Decyzja taka musi być podjęta przed upływem pierwotnie planowanego okresu pobytu. 21. BWZ pomaga w przygotowaniu wymaganych dokumentów oraz pośredniczy w kontaktach pomiędzy studentem a instytucją przyjmującą. Ponadto udziela informacji na temat wymaganej dokumentacji (zob. pkt. 43 i 44) koniecznej do rozliczenia stypendium, którą należy przedłożyć po powrocie w BWZ w ustalonym przez strony terminie. 22. Wyjazd stypendialny wymaga podjęcia studiów stacjonarnych (full-time studies) w uczelni przyjmującej, praktyka pracy w pełnym wymiarze godzin uzgodnionym z instytucją przyjmującą. 23. Szacunkowa liczba wyjazdów w roku akademickim 2013/2014 ze stypendium to (wg umowy z NA): a) 2 wyjazdy na studia zagraniczne (SMS); b) 5 wyjazdów na praktykę (SMP). BWZ może podjąć decyzję o zwiększeniu bądź zmniejszeniu liczby wyjazdów dla danej kategorii. Ostateczną liczbę wyjazdów danego typu poda do wiadomości zainteresowanych BWZ. 24. Studenci wybierają instytucję, do której chcą się udać na studia spośród następujących uczelni partnerskich (dalej podano liczbę studentów WSEI, jaką uczelnia partnerska może przyjąć dla podanych dziedzin): a) Business Academy Southwest, Dania. 2 studentów: business studies, management studies, computer studies; b) Karl-Franzens-Universität, Austria. 2 studentów: business studies, management science; c) Rezeknes Augstskola, Łotwa. 2 studentów: business studies, management science; 3 studentów: informatics; d) University of Primorska Faculty of Management, Słowenia. 2 studentów: business studies, management science; e) HAWK (Hochschule für Angewandte Wissenschaft und Kunst), Niemcy. 2 studentów: business studies and management; 2

3 f) Vilnius Giedyminas Technical University, Litwa. 2 studentów: Business studies and management; 2 studentów: Informatics, computer science. 25. Uczelnia może zdecydować o połączeniu okresu studiów z okresem praktyki. Jest to możliwe jedynie w takim wypadku, kiedy praktyka będzie realizowana pod nadzorem tej samej uczelni przyjmującej, a okres praktyki będzie następował bezpośrednio po okresie studiów (lub odwrotnie: okres studiów bezpośrednio po okresie praktyki). W przypadku takiego łączonego pobytu ogólny minimalny czas jego trwania to 3 miesiące, a stawki wypłacanego stypendium są stawkami stosowanymi przy wyjazdach na studia. Taki wyjazd jest klasyfikowany jako wyjazd na studia (SMS) i rozliczany jest w sposób określony w uczelnianych zasadach finansowania tak, jak wyjazd na studia. 26. Studenci wybierają profil instytucji, do której udają się w celu odbycia praktyki, zgodnie ze studiowanym kierunkiem, a następnie specjalnością. Instytucja taka musi znajdować się w kraju uczestniczącym w Programie LLP/Erasmus (tj. 28 krajów Unii Europejskiej, 3 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Lichtenstein, Norwegia; Szwajcaria, 1 kraj kandydujący Turcja). 27. Student nie może odbyć praktyki w instytucjach Unii Europejskiej, instytucjach zarządzających programami Unii Europejskiej oraz placówkach dyplomatycznych ojczystego kraju studenta. 28. Przed wyjazdem na studia / praktykę zostanie uzgodniony: Learning Agreement porozumienie o programie zajęć (LA) / porozumienie o programie praktyki Training Agreement (TA), podpisany przez trzy strony: uczelnię macierzystą, instytucję przyjmującą oraz studenta. Learning Agreement zatwierdza dziekan. Training Agreement zatwierdza BWZ w porozumieniu z prorektorem ds. organizacji procesu kształcenia oraz określonym dla danej specjalności opiekunem praktyk. Wszystkie zmiany wprowadzane w LA / TA wymagają potwierdzenia na piśmie. 29. LA / TA jest integralną częścią umowy pomiędzy studentem a uczelnią, która jest podpisywana przed udaniem się studenta na stypendium (w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron). 30. Uczelnia dołoży starań, by przy sporządzaniu LA nie powstały różnice w stosunku do efektów kształcenia nabywanych w analogicznym okresie w uczelni macierzystej. Jeśli nie da się ich uniknąć, przedmioty do realizacji w uczelni macierzystej zostaną określone na piśmie przed wyjazdem studenta wraz z terminem i sposobem ewentualnego ich uzupełnienia. Jeśli LA zakłada zrealizowanie przez studenta większej liczby punktów ECTS niż liczba wymagana do zaliczenia semestru (trymestru), przed wyjazdem studenta zostanie uzgodniony sposób uznania punktów dodatkowych. Wszystkie te kwestie (niezależnie od LA) są określane w przedwyjazdowym uznaniu zaliczeń. 31. Warunkiem zaliczenia semestru jest uzyskanie 30 punktów ECTS za zrealizowane przedmioty w uczelni partnerskiej. W przypadku nieuzyskania 30 punktów ECTS student może być zobowiązany do zaliczenia przedmiotu wynikającego z programu studiów uczelni macierzystej w semestrze, w którym przebywał w uczelni partnerskiej. 32. Za pomyślnie odbytą praktykę student otrzymuje 4 punkty ECTS. Przed wyjazdem na praktykę podpisywane jest przedwyjazdowe uznanie zaliczeń regulujące formę zaliczenia praktyki 33. Po stwierdzeniu spełnienia przez studenta warunków pobytu na stypendium opisanych w LA / TA okres studiów / praktyki zostaje uznany za równoważny z okresem studiów / praktyki w uczelni macierzystej (po konsultacji z instytucją przyjmującą). 34. W przypadku rażących zaniedbań w realizacji programu studiów / praktyk student może być zobowiązany do zwrotu części lub całej kwoty stypendium. 35. Jeśli student nie uzyskał w sesji poprzedzającej wyjazd wszystkich wymaganych zaliczeń, lub jeśli wyjazd na praktykę odbywa się w trakcie roku akademickiego, student ma obowiązek wystosować podanie do dziekana o przyznanie indywidualnej organizacji studiów, która pozwoli na zaliczenie przedmiotów poza terminami sesji. W podaniu takim powinny znajdować się proponowane terminy zaliczeń. Podanie powinno być złożone z odpowiednim wyprzedzeniem. 36. Uczelnia przyjmująca nie będzie pobierała od stypendysty opłat za naukę. 37. W czasie pobytu studenta na stypendium będą wypłacane stypendia krajowe. 38. Studenci WSEI są zwalniani z opłat czesnego na okres pobytu za granicą. 39. Student ma obowiązek uzyskania przed wyjazdem Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ, ubezpieczenie kosztów leczenia) uprawniającej do korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej na terytorium Unii Europejskiej. 40. Student musi być ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas podróży i pobytu w instytucji partnerskiej w przypadku wyjazdu na studia i praktykę. 41. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) obejmuje koszty ewentualnych szkód wyrządzonych przez studenta podczas pobytu na praktyce. Uczelnia sprawdza, czy instytucja 3

4 przyjmująca wymaga posiadania ubezpieczenia OC i czy je zapewnia. Jeśli instytucja przyjmująca nie zapewnia ubezpieczenia OC (nie mając takiego obowiązku w świetle regulacji krajowych), uczelnia określa, jak zostanie zapewnione. 42. Ubezpieczenie wypadkowe obejmuje koszty szkód, jakich może doznać student w razie wypadku w miejscu pracy. Uczelnia sprawdza, czy instytucja przyjmująca zapewnia takie ubezpieczenie (może nie mieć takiego obowiązku), jeśli zaś wymaga ubezpieczenia, ale go nie zapewnia, uczelnia ustala, w jaki sposób może być ono zapewnione. 43. Student ma obowiązek otrzymania z uczelni partnerskiej Transcript of Records (TR) wykazu zaliczeń przedmiotów objętych LA oraz pisemnego zaświadczenia o rzeczywistym okresie pobytu (jeśli nie ma w TR). W przypadku praktyk student ma obowiązek uzyskania od instytucji przyjmującej Transcript of Work potwierdzenia zrealizowania założonego w TA programu praktyk wraz zaświadczeniem o rzeczywistym okresie pobytu. 44. Po powrocie student jest zobowiązany do wypełnienia Ankiety Stypendysty Erasmusa, dostępnej online (http://ankiety.frse.org.pl/users/login): login: student, hasło: erazm. Wypełnienie ankiety jest niezbędne do rozliczenia wyjazdu na stypendium. W przypadku wyjazdu na praktykę student dodatkowo musi przedłożyć sprawozdanie z praktyki w formie wymaganej przez uczelnię. Do dokumentów należy dołączyć wyciągi z rachunku bankowego / potwierdzenia odbioru kwot w gotówce. 45. Każdego studenta dotyczy zasada jednokrotnego wyjazdu na praktykę i na studia w ramach programu Erasmus (niezależnie od liczby studiowanych kierunków oraz liczby uczelni macierzystych). Część 3: Zasady finansowania i rozliczenia środków finansowych dla wyjazdów SMP i SMS w roku akademickim 2013/2014: 46. Student zakwalifikowany do wyjazdu na studia / praktykę otrzymuje stypendium z budżetu programu LLP/Erasmus mające charakter dofinansowujący pobyt za granicą pod warunkiem zaakceptowania wszystkich warunków umowy, o której mowa w pkt Student może także wyjechać w ramach programu LLP/Erasmus bez grantu (student Erasmusa z grantem zerowym). Przysługują mu takie same prawa jak studentowi wyjeżdżającemu z grantem (prócz tych, które dotyczą przyznanego stypendium). 48. Środki finansowe przyznane w kategorii SMS mogą być przeznaczone jedynie na wypłatę stypendiów dla studentów zakwalifikowanych na wyjazd na studia do uczelni partnerskiej, a w kategorii SMP jedynie na wypłatę stypendiów dla studentów wyjeżdżających na praktykę do instytucji przyjmującej. Uczelnia może dokonywać przesunięć kwot między kategoriami SMS i SMP. 49. Dolny nieprzekraczalny limit miesięcznego stypendium nie może być niższy niż 200 euro. Maksymalna stawka miesięczna jest uzależniona m.in. od kraju docelowego, do którego udaje się stypendysta. Stawki stypendium ilustruje tabela poniżej: Stawki miesięcznego stypendium SMS (studia) Stawki miesięcznego stypendium SMP (praktyka) Grupa 1: Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania Grupa 2: Austria, Belgia, Chorwacja, Cypr, Grecja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja, Włochy Grupa 3: Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Turcja, Węgry 600 euro 400 euro 300 euro 650 euro 480 euro 350 euro 4

5 50. Podane w tabeli stawki nie dotyczą ewentualnego przedłużenia pobytu (zob. także pkt. 20). Przedłużenie nie może wykraczać poza okres obowiązywania umowy finansowej, tzn. poza 30 września 2014 roku. 51. Stawki stypendium wypłacane studentom udającym się do tych samych krajów będą takie same. W uzasadnionych wypadkach (np. zagwarantowane bezpłatne lub tanie zakwaterowanie w jednej z uczelni tego samego ośrodka akademickiego / instytucji partnerskiej) uczelnia może zdecydować o zróżnicowaniu stawek miesięcznych lub obniżeniu dolnych limitów miesięcznych stawek dla poszczególnych grup krajów zob. tabela w pkt. 49 (grupa 1: 400 euro; grupa 2: 300 euro; grupa 3: 200 euro). 52. Przekazanie stypendium nastąpi po akceptacji przez studenta warunków umowy, o której mowa w pkt. 29, w sposób uzgodniony między stronami. Stypendium może zostać przekazane przelewem bankowym lub wypłacone do rąk własnych, przy czym preferowaną formą przekazania stypendium jest przelew bankowy. Kwota stypendium musi stanowić liczbę całkowitą. 53. Kwota stypendium jest wypłacana w walucie euro, dlatego stypendysta jest zobowiązany do posiadania konta walutowego, jeśli w umowie między studentem a uczelnią zawarto klauzulę, że grant zostanie przekazany przelewem bankowym. 54. Ostateczna kwota stypendium jest uzależniona od rzeczywistego okresu pobytu w uczelni partnerskiej / instytucji przyjmującej, poświadczonego odpowiednim dokumentem (o którym mowa w pkt. 43). Przy określaniu okresu pobytu stosuje się zaokrąglenie do 0,5 miesiąca, co oznacza, iż okres pobytu: od 1 do 7 dni ponad pełny miesiąc wyliczany jest jako 0 miesiąca; od 8 do 24 dni ponad pełny miesiąc wyliczany jest jako 0,5 miesiąca; od 25 do 31 dni ponad pełny miesiąc wyliczany jest jako 1 pełny miesiąc. 55. Maksymalny okres finansowania pobytu na stypendium to 12 miesięcy, pod warunkiem, że uczelnia będzie dysponowała na ten cel środkami, co jest uzależnione wysokości otrzymanego dofinansowania oraz od skali mobilności w danym roku akademickim. 56. Fundusze pozyskiwane w przypadkach rezygnacji z wyjazdów i/lub otrzymania dodatkowych środków z NA będą przekazane: a) na zorganizowanie dodatkowych mobilności w stosunku do liczby zapisanej w umowie z NA lub osobie z listy rezerwowej kandydatów zakwalifikowanych do wyjazdu; b) na przedłużenie mobilności miesięcy, na które przyznano dofinansowanie w stosunku do liczby zapisanej w umowie z NA; Po udowodnieniu, że wykorzystano możliwości wskazane w pkt. a ) i b): c) będą rozdysponowywane pomiędzy studentów przebywających na stypendium, z zastrzeżeniem, że nie dojdzie do przekroczenia górnych stawek stypendium (określonych w tabeli w pkt. 49). 57. Zwrot stypendium nie będzie od studenta wymagany w przypadku zaistnienia okoliczności określonych jako siła wyższa (tj. sytuacja niezależna od studenta, związana np. z ciężką chorobą lub nieszczęśliwym zdarzeniem). Część 4: a). Zasady udzielania i rozliczania dofinansowania dla stypendystów Erasmusa z orzeczonym stopniem niepełnosprawności w roku akademickim 2013/2014: 58. Osoby niepełnosprawne z udokumentowanym stopniem niepełnosprawności, mogą ubiegać się o dodatkowe fundusze pochodzące ze specjalnego funduszu przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych. Zasady wnioskowania o dodatkowe fundusze z tytułu niepełnosprawności wraz z formularzem wniosku są dostępne na stronie internetowej: 59. O dofinansowanie mogą ubiegać się studenci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, którzy zostali zakwalifikowani na wyjazd stypendialny programu Erasmus. Dotyczy to w szczególności stypendystów z dużymi ograniczeniami w samodzielnym poruszaniu się (np. osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, niesłyszących, niewidomych) i osób wymagających specjalnej opieki medycznej. 60. Uczelnia na wniosek niepełnosprawnego stypendysty składa do Narodowej Agencji Programu LLP- Erasmus (zwanej dalej NA ) wniosek obowiązujący w danym roku akademickim (formularz wniosku dostępny na stronie: z załącznikami: aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności; potwierdzenie przyjęcia na stypendium z instytucji przyjmującej (kopia potwierdzona przez uczelnię za zgodność z oryginałem ). Wniosek powinien być wypełniony komputerowo. 5

6 59. Wniosek o dofinansowanie powinien być podpisany we wskazanych miejscach przez wszystkie wymienione w nim osoby (wnioskodawca, koordynator uczelniany programu Erasmus, uczelniany pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych). 60. Wniosek należy złożyć w pierwszym terminie, bezzwłocznie po zakwalifikowaniu na wyjazd stypendialny: do 15 czerwca 2013 r., do 1 sierpnia 2013 r., do 1 grudnia 2013 r., do 1 kwietnia 2014 r. Wskazane terminy to data wpłynięcia wniosku do NA. Złożenie wniosku w późniejszym terminie może skutkować przyznaniem proporcjonalnie niższego dofinansowania lub odrzuceniem wniosku. Żadne wnioski o dofinansowanie nie będą przyjmowane po 1 kwietnia 2014 r. 61. Dla stypendysty z orzeczonym lekkim lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności NA będzie mogła przyznać dofinansowanie w formie wyrównania do maksymalnej wysokości limitu określonego dla danego roku akademickiego przez Komisję Europejską (zwaną dalej KE ) dla wyjazdu do danego kraju na zatwierdzony przez uczelnię macierzystą czas pobytu. 62. Dla stypendysty z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności NA będzie mogła przyznać dofinansowanie w formie wyrównania do maksymalnej wysokości limitu określonego dla danego roku akademickiego przez KE dla wyjazdu do danego kraju na planowany czas pobytu oraz, jeżeli dotyczy, dodatkowej kwoty na ściśle określony cel podlegającej rozliczeniu wg kosztów rzeczywistych. Stypendysta może ubiegać się o dodatkową kwotę na następujące rodzaje kosztów: koszty podróży osoby towarzyszącej; koszty utrzymania i zakwaterowania osoby towarzyszącej; koszty miejscowego opiekuna; koszty specjalnych materiałów dydaktycznych; koszty opieki lekarskiej; koszty specjalnego ubezpieczenia; inne koszty (z uzasadnieniem). 63. NA może nie przyznać dodatkowego dofinansowania, jeżeli z wniosku złożonego przez stypendystę za pośrednictwem uczelni wynika, że uczelnia nie przyznała stypendyście stypendium ze środków programu Erasmus (tzw. wyjazd z grantem zerowym). 64. Czas pobytu na stypendium jest określany: dla studentów z dokładnością do 0,5 miesiąca. Do rozliczenia czasu pobytu studentów na stypendium stosuje się następujący schemat: uczelnie rozliczające studentów z dokładnością do 0,5 miesiąca: - od 1 do 7 dni ponad pełny miesiąc wyliczany jest jako 0 miesiąca; - od 8 do 24 dni ponad pełny miesiąc wyliczany jest jako 0,5 miesiąca; - od 25 do 31 dni ponad pełny miesiąc wyliczany jest jako 1 pełny miesiąc. Jeden miesiąc to miesiąc kalendarzowy, liczony od danego dnia rozpoczęcia do dnia poprzedzającego ten dzień w następnym miesiącu, np. data początkowa to 17 sierpnia, zatem jeden pełny miesiąc kończy się 16 września, pozostałe dni, które nie zaliczają się do pełnego miesiąca zostaną wyliczone z dokładnością do 0,5 lub 0,25 miesiąca zgodnie z powyższym wykazem. Np. data początkowa to 17 sierpnia, data końcowa to 2 grudnia, zatem czas pobytu rozlicza się jako 3 miesiące i 16 dni, co daje 3,5 miesiąca. 65. Każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie. Wniosek będzie rozpatrzony w ciągu około jednego miesiąca od złożenia do NA. 66. Wniosek niekompletny lub niepoprawnie wypełniony będzie rozpatrzony w najbliższym terminie licząc od wpłynięcia do NA wymaganego uzupełnienia i/lub korekty. 67. NA poinformuje uczelnię macierzystą stypendysty o podjętej decyzji i warunkach rozliczenia dofinansowania oraz wystawi aneks do umowy finansowej. Decyzja wchodzi w życie po podpisaniu aneksu przez ostatnią ze stron. W przypadku odrzucenia wniosku, uczelnia zostanie poinformowana o przyczynie decyzji. 68. Stypendysta w terminie określonym przez uczelnię macierzystą składa do uczelni Rozliczenie stypendysty Erasmusa, który otrzymał dofinansowanie z tytułu niepełnosprawności (zwanego dalej Rozliczeniem ). Po weryfikacji i zatwierdzeniu danych zawartych w Rozliczeniu oraz załączników, uczelnia przesyła komplet do NA. Narodowa Agencja zaleca aby uczelnia przesłała Rozliczenie w terminie do 60 dni od dnia zakończenia mobilności stypendysty, jednak nie później niż na miesiąc przed złożeniem przez uczelnię raportu końcowego z realizacji umowy do NA. Niezłożenie Rozliczenia w terminie, może skutkować wezwaniem do zwrotu całości kwoty przyznanego dofinansowania na ten cel. b). Rozliczenie przyznanego dofinansowania z tytułu niepełnosprawności w formie kwoty ryczałtowej: 69. Warunkiem rozliczenia dofinansowania przyznanego w formie kwoty ryczałtowej jako wyrównania do maksymalnej wysokości limitu określonego dla danego roku akademickiego przez KE dla wyjazdu do 6

7 danego kraju jest złożenie do NA Rozliczenia. Do Rozliczenia powinna być dołączona kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem imiennego zaświadczenia wydanego przez instytucję przyjmującą, w którym podany jest rzeczywisty czas trwania stypendium. Nie są wymagane dowody finansowe dokumentujące poniesienie wydatków związanych z kosztami utrzymania w kraju docelowym ani kosztami podróży. 70. Jeżeli rzeczywisty czas trwania stypendium wg zaświadczenia wydanego przez instytucję przyjmującą jest krótszy niż planowany czas zapisany w umowie podpisanej pomiędzy uczelnią a stypendystą przed wyjazdem, to skutkuje to koniecznością zwrotu proporcjonalnej części dofinansowania. Kwota nierozliczona przez NA podlega zwrotowi do NA. Po zakończonej analizie Rozliczenia NA wysyła do uczelni list końcowy z informacją o wysokości kwoty rozliczonej i (jeżeli dotyczy) podlegającej zwrotowi. 71. Łączna kwota dofinansowania zatwierdzona przez NA wynikająca z analizy złożonego Rozliczenia nie może być wyższa od kwoty podlegającej rozliczeniu (tzn. kwoty przyznanej uczelni z tytułu wyjazdu niepełnosprawnego stypendysty). c). Rozliczenie dofinansowania z tytułu niepełnosprawności przyznanego w formie kosztów rzeczywistych (dotyczy wyłącznie stypendysty, który otrzymał dodatkową kwotę na ściśle określony cel: podróż i/lub utrzymanie osoby towarzyszącej / koszt miejscowego opiekuna / specjalne materiały dydaktyczne / opieka lekarska / specjalne ubezpieczenie / inne): 72. Rozliczenie wg kosztów rzeczywistych dotyczy tylko i wyłącznie sytuacji, gdy uczelnia na wniosek stypendysty wnioskowała o koszty inne niż stanowiące dofinansowanie w formie wyrównania do maksymalnej wysokości limitu określonego przez KE dla wyjazdu do danego kraju na planowany czas pobytu, a NA w liście do uczelni zawiadamiającym o przyznanej kwocie i warunkach rozliczenia określiła taką kwotą i rodzaj kosztów. Wydatki udokumentowane powyższymi dowodami muszą być zatwierdzone i zaksięgowane przez uczelnię przed złożeniem do NA Rozliczenia stypendysty Erasmusa, który otrzymał dodatkowe dofinansowanie z tytułu niepełnosprawności. Rok akademicki 2013/ Jeżeli rzeczywisty czas trwania stypendium wg zaświadczenia wydanego przez instytucję przyjmującą jest krótszy niż planowany czas zapisany w umowie podpisanej pomiędzy uczelnią a stypendystą przed wyjazdem, ale stypendysta dokumentuje rachunkami wyższe wydatki związane z niepełnosprawnością, to wysokość rozliczonego przez NA dofinansowania będzie równa sumie kwoty dofinansowania w formie wyrównania do maksymalnej wysokości limitu określonego dla danego kraju na rzeczywisty czas pobytu oraz dodatkowej kwoty rozliczonej wg kosztów rzeczywistych, o ile suma ta nie będzie przekraczała całkowitej kwoty podlegającej rozliczeniu. 74. Dokumenty potwierdzające poniesienie kosztu muszą posiadać stosowny opis informujący o źródle finansowania, np. Wydatek w wysokości został sfinansowany z programu LLP Erasmus w ramach realizacji umowy (numer umowy finansowej); kategoria budżetowa: ; opis:. 75. Sposób dokumentowania kosztów rzeczywistych musi być zgodny z polityką rachunkowości uczelni macierzystej, a uczelnia powinna wskazać stypendyście sposób udokumentowania wydatków w poszczególnych kategoriach budżetowych. Przyjmuje się następujące formy udokumentowania wydatków rozliczanych wg kosztów rzeczywistych: koszty podróży osoby towarzyszącej: NA przyjmuje jako dopuszczalną formę rozliczenia tej kategorii budżetowej: w przypadku podróży pociągiem, autobusem lub samolotem bilet z widoczną ceną lub rachunek/faktura za bilet oraz karta pokładowa (dotyczy samolotu), natomiast w przypadku podróży samochodem oświadczenie woli o odbyciu podróży samochodem. Zwrot kosztów za podróż samochodem odbywa się wg zasad określonych w Przewodniku programu Uczenie się przez całe życie w konkursie wniosków dla danego roku oraz Wytycznych do raportów końcowych w ramach Programu Uczenie się przez całe życie. Kontrakt 2013 dostępne na stronie Zwrot kosztów za podróż samochodem może nastąpić na podstawie (w zależności od tego, który wariant jest tańszy): a) zaświadczenia o cenie biletu kolejowego (w drugiej klasie), autokarowego lub lotniczego ekonomicznego na trasie przejazdu samochodu. Niezależnie od ilości osób podróżujących samochodem zostanie zwrócona równowartość jednego biletu; b) przy zastosowaniu stawki za kilometr zgodnie z wewnętrznymi zasadami danej organizacji, przy czym zgodnie z 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy 7

8 koszty utrzymania i zakwaterowania osoby towarzyszącej: koszty utrzymania i zakwaterowania obejmują wszelkie koszty związane z pobytem osoby w kraju docelowym (koszty zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia, przejazdów lokalnych, itp.) do wysokości limitu, którym mowa poniżej w pkt. a) i b). NA przyjmuje jako dopuszczalną formę rozliczenia tej kategorii budżetowej potwierdzenie pobytu niepełnosprawnego stypendysty Erasmusa w instytucji partnerskiej wraz z: a) oświadczeniem woli stypendysty i osoby towarzyszącej; b) dokumentem podróży osoby towarzyszącej z uwidocznioną datą wyjazdu i powrotu. Maksymalna kwota, jaka będzie mogła być rozliczona na koszty zakwaterowania i utrzymania łącznie, nie może przekroczyć: a) przy pobycie <3 miesięcy - stawek określonych w Przewodniku programu Uczenie się przez całe życie w konkursie wniosków 2013 roku, Część I, Tabela 1a (www.erasmus.org.pl Konkursy wniosków ); b) przy pobycie 3 miesięcy stawek określonych w Przewodniku programu Uczenie się przez całe życie w konkursie wniosków 2013 roku, Część I, Tabela 1b (www.erasmus.org.pl Konkursy wniosków ). Jeżeli obecność osoby towarzyszącej ogranicza się do krótkich pobytów (np. towarzyszenie stypendyście w podróży do/ z instytucji przyjmującej), to każdy pobyt rozliczany jako odrębna całość, tzn. czas pobytu nie kumuluje się. koszty opiekuna miejscowego: NA przyjmuje jako dopuszczalną formę rozliczenia tej kategorii budżetowej: Oświadczenie woli miejscowego opiekuna (dotyczy osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej) potwierdzające przekazanie określonej kwoty wynagrodzenia z tytułu sprawowania opieki oraz zwierającego informację o okresie, w jakim sprawowana była opieka (od-do) i analogiczne oświadczenie woli stypendysty; Rachunek/ faktura wystawiona przez instytucję prowadzącą usługi w zakresie opieki nad osobami niepełnosprawnymi. koszty specjalnych materiałów dydaktycznych: rachunek/ paragon. koszty opieki lekarskiej: rachunek/ paragon. koszty specjalnego ubezpieczenie: rachunek/ polisa z widoczną cena. 76. Finansowanie w kategorii osoba towarzysząca i opiekun miejscowy nie może dotyczyć osoby, która pełniła rolę osoby towarzyszącej i/lub miejscowego opiekuna będąc w tym samym czasie stypendystą Erasmusa. 77. W przypadku przedstawienia dowodów w walucie EUR do rozliczenia przyjmowane są wartości w EUR. W przypadku przedstawienia rachunków w walucie innej niż EUR do przeliczenia kosztów na EUR należy stosować miesięczny kurs obrachunkowy wymiany ustalony przez Komisję Europejską i opublikowany na jej stronie internetowej (http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm), z miesiąca podpisania aneksu do umowy finansowej. (Dz. U. Nr 27, poz. 271 ze zm.) stawka nie może być wyższa niż kwota ustalona w tym rozporządzeniu (kwota ta zmieniana jest w drodze nowelizacji rozporządzenia, stosownie do zmian cen) i nie wyższa niż 0,22 EUR - wg kursu wskazanego przez Narodową Agencję do przeliczania wydatków w PLN na EUR. 8

ZAŁĄCZNIK VI ( PRZEWODNIK DLA BENEFICJENTA ) UMOWA ERA_MOB-SW_2012

ZAŁĄCZNIK VI ( PRZEWODNIK DLA BENEFICJENTA ) UMOWA ERA_MOB-SW_2012 ZAŁĄCZNIK VI ( PRZEWODNIK DLA BENEFICJENTA ) UMOWA ERA_MOB-SW_2012 SPIS TREŚCI PRZEWODNIKA Część I Mobilność realizowana w programie Erasmus zasady ogólne... 3 Część II Zasady odnoszące się do wyjazdów

Bardziej szczegółowo

- PRZEWODNIK DLA BENEFICJENTA

- PRZEWODNIK DLA BENEFICJENTA ZAŁĄCZNIK VI (umowa Mobilność-szkoły wyższe) ZAŁĄCZNIK V (umowa Mobilność-konsorcja) - PRZEWODNIK DLA BENEFICJENTA ROK AKADEMICKI 2013/14 SPIS TREŚCI PRZEWODNIKA Część I Mobilność realizowana w programie

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH W RAMACH PROGRAMU LLP-ERASMUS

ZASADY WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH W RAMACH PROGRAMU LLP-ERASMUS ZASADY WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH W RAMACH PROGRAMU LLP-ERASMUS w roku akademickim 2013/2014 w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Warszawie I. ZASADY WYJAZDÓW STUDENTÓW NA PRAKTYKĘ (SMP) I.1. Zasady

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu LLP Erasmus; Wymiana studentów

Regulamin Programu LLP Erasmus; Wymiana studentów Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2013 Rektora PWSZ w Nowym Sączu z dnia 14 marca 2013 Regulamin Programu LLP Erasmus; Wymiana studentów 1 Zasady rekrutacji studentów na studia oraz na praktykę; terminy,

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus+

Bardziej szczegółowo

ERASMUS Przewodnik dla studentów wyjeżdżających na praktyki (SMP) rok 2013/2014

ERASMUS Przewodnik dla studentów wyjeżdżających na praktyki (SMP) rok 2013/2014 Uniwersytet Mikołaja Kopernika ERASMUS Przewodnik dla studentów wyjeżdżających na praktyki (SMP) rok 2013/2014 Biuro Programów Międzynarodowych Rektorat, pokoje 506-508 ul. Gagarina 11 87-100 Toruń tel.:

Bardziej szczegółowo

Zasady obsługi administracyjnej współpracy międzynarodowej UTP

Zasady obsługi administracyjnej współpracy międzynarodowej UTP Załącznik do zarządzenia Nr Z.16.2012.2013 z dnia 9 października 2012 r. Zasady obsługi administracyjnej współpracy międzynarodowej UTP 1. Zasady obsługi administracyjnej zagranicznych wyjazdów służbowych.

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania wyjazdów

Zasady finansowania wyjazdów Zasady finansowania wyjazdów w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 I Stypendia na wyjazdy dla studentów (wyjazdy na studia SMS oraz wyjazdy na praktyki SMP) 1) Stypendia otrzymują tylko

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIAŁU W PROGRAMIE ERASMUS + NA UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W ŁODZI W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016. WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA.

ZASADY UDZIAŁU W PROGRAMIE ERASMUS + NA UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W ŁODZI W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016. WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA. ZASADY UDZIAŁU W PROGRAMIE ERASMUS + NA UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W ŁODZI W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016. WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA. I. Zasady rekrutacji studentów do wyjazdów zagranicznych na studia w ramach

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW W AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ

OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW W AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW W AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ im. Stanisława Staszica w Krakowie NA STUDIA/PRAKTYKI W RAMACH PROGRAMU Erasmus + 2014/2015 Od roku akademickiego 2014/2015 Program Erasmus

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 66/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 10 lipca 2013 roku

ZARZĄDZENIE Nr 66/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 10 lipca 2013 roku ZARZĄDZENIE Nr 66/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 10 lipca 2013 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad realizacji uczelnianej Umowy Finansowej Programu LLP/Erasmus w roku akademickim 2013/2014

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 I. Zasady ogólne REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1. O wyjazd w ramach programu Erasmus + + mogą ubiegać się studenci, którzy: a) są studentami studiów

Bardziej szczegółowo

PORADNIK UCZELNIANEGO KOORDYNATORA PROGRAMU ERASMUS

PORADNIK UCZELNIANEGO KOORDYNATORA PROGRAMU ERASMUS 1 PORADNIK UCZELNIANEGO KOORDYNATORA PROGRAMU ERASMUS Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Warszawa 2012 Publikacja sfinansowana ze środków Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE KWALIFIKACJI I REALIZACJI WYJAZDÓW

WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE KWALIFIKACJI I REALIZACJI WYJAZDÓW PROGRAM ERASMUS + (KA1 - ) WYJAZD STYPENDIALNY PRACOWNIKA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO ZA GRANICĘ W CELU PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH (STA) W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE KWALIFIKACJI

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus. Spotkanie informacyjne dla pracowników kwestur i działów finansowych uczelni

Program Erasmus. Spotkanie informacyjne dla pracowników kwestur i działów finansowych uczelni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Erasmus Spotkanie informacyjne dla pracowników kwestur i działów finansowych uczelni Warszawa, 17 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Dokument obowiązuje od dnia 02.06.2014 I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Dokument obowiązuje od dnia 02.06.2014 I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE ZASADY ORGANIZACJI PROGRAMU ERASMUS+ PRAKTYKA PRZEZ KONSORCJUM UTWORZONE PRZEZ CENTRUM INNOWACYJNEGO ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA (CIRS) WE WSPÓŁPRACY Z UNIWERSYTETEM JAGIELLOŃSKIM ORAZ AKADEMIĄ GÓRNICZO-HUTNICZĄ

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi Lodz International Studies Academy

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi Lodz International Studies Academy Zasady realizacji wyjazdów studentów Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych w Łodzi w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 i 2015/2016 INFORMACJE PODSTAWOWE Studenci Wyższej Szkoły Studiów

Bardziej szczegółowo

Współpraca Instytucjonalna

Współpraca Instytucjonalna PRZEWODNIK ADMINISTRACYJNO - FINANSOWY DLA BENEFICJENTÓW FUNDUSZU STYPENDIALNEGO I SZKOLENIOWEGO nabór 1 SPIS TREŚCI 1. OKRES UZNAWALNOŚCI WYDATKÓW... 3 2. ZARZĄDZANIE FINANSOWE PROJEKTEM... 3 2.1. ZASADY

Bardziej szczegółowo

2012/2013. erasmus. krok po kroku. przewodnik dla studentów wyjeżdżających na praktykę. Dział Współpracy Międzynarodowej UKSW

2012/2013. erasmus. krok po kroku. przewodnik dla studentów wyjeżdżających na praktykę. Dział Współpracy Międzynarodowej UKSW 2012/2013 erasmus krok po kroku przewodnik dla studentów wyjeżdżających na praktykę Dział Współpracy Międzynarodowej UKSW Publikacja sfinansowana z funduszu Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACJI WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACJI WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin ustala organizację i ogólne zasady współpracy międzynarodowej Państwowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie na praktykę w ramach projektu Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (FSS) Mobilność Studentów i Pracowników POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie na studia w ramach projektu Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (FSS) Mobilność Studentów i Pracowników POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Bardziej szczegółowo

Student ma obowiązek złożyć w Dziale Współpracy z Zagranicą następujące dokumenty:

Student ma obowiązek złożyć w Dziale Współpracy z Zagranicą następujące dokumenty: Rekrutacja studentów na praktyki zagraniczne W roku akademickim 2010/2011 Student ma obowiązek złożyć w Dziale Współpracy z Zagranicą następujące dokumenty: - Podanie do Prorektora ds. Dydaktycznych i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ERASMUS+ KA1(HE) WYJAZD NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 UMOWA NR /wydział/sms/2014/2015

PROGRAM ERASMUS+ KA1(HE) WYJAZD NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 UMOWA NR /wydział/sms/2014/2015 PROGRAM ERASMUS+ KA1(HE) WYJAZD NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 UMOWA NR /wydział/sms/2014/2015 Politechnika Śląska (PL GLIWICE01) Adres: Akademicka 2A, 44-100 Gliwice dalej zwana Uczelnią, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ rok akademicki 2014/15. Wyjazdy Studentów na Studia

REGULAMIN WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ rok akademicki 2014/15. Wyjazdy Studentów na Studia REGULAMIN WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ rok akademicki 2014/15 I. Zasady ogólne Wyjazdy Studentów na Studia 1. Studia zagraniczne w ramach Programu Erasmus+ (dalej: Erasmus) odbywają się na podstawie

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43 00-551 Warszawa

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43 00-551 Warszawa Poradnik dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach projektu systemowego Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ERASMUS+ WYJAZD NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 UMOWA NR: DWM-9202- /14

PROGRAM ERASMUS+ WYJAZD NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 UMOWA NR: DWM-9202- /14 PROGRAM ERASMUS+ WYJAZD NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 UMOWA NR: DWM-9202- /14 UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE Adres: ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa dalej zwany "Uczelnią"

Bardziej szczegółowo

ATENEUM SZKOŁ WYŻSZA Organizacja wyjazdu na studia w ramach programu LLP - Erasmus Krok po kroku

ATENEUM SZKOŁ WYŻSZA Organizacja wyjazdu na studia w ramach programu LLP - Erasmus Krok po kroku ATENEUM SZKOŁ WYŻSZA Organizacja wyjazdu na studia w ramach programu LLP - Erasmus Krok po kroku Drogi Studencie ATEUENUM Szkoły Wyższej! Cieszymy się, że chcesz podjąć starania o wyjazd na studia w ramach

Bardziej szczegółowo

www.up.poznan.pl/erasmus ROK AKA DE MIC KI 2008/2009

www.up.poznan.pl/erasmus ROK AKA DE MIC KI 2008/2009 Program Erasmus powstał w 1987 roku jako zakrojony na szeroką skalę europejski program wymiany studentów. Mimo że jego zasięg i cele poszerzały się w kolejnych latach, główna idea pozostaje ta sama: rozwijanie

Bardziej szczegółowo