Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla ZADANIA nr 2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla ZADANIA nr 2"

Transkrypt

1 Znak sprawy: PCPR.POKL Załącznik nr 1.2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla ZADANIA nr 2 Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowych zespołów ćwiczeń usprawniających psychoruchowo w formie WARSZTATÓW dla 29 osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym (w tym co najmniej 10 osób z orzeczeniem w stopniu znacznym) w zakresie chorób: psychicznych i/lub układu krążenia i/lub upośledzonym narządem ruchu i/lub wzroku i/lub słuchu i/lub głosu i/lub mowy i inne w ramach projektu systemowego "Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji. Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Warsztaty obejmujące zajęcia szkoleniowe i oddziaływania terapeutyczne będą prowadzone w okresie 5 kolejnych dni w miesiącu wrześniu 2013r., przypadających bezpośrednio po 12 września 2013r. lub bezpośrednio po 19 września 2013r., w ramach jednej 29 osobowej grupy osób z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym (w tym co najmniej 10 osób z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym) w zakresie chorób: psychicznych i/lub układu krążenia i/lub upośledzonym narządem ruchu i/lub wzroku i/lub słuchu i/lub głosu i/lub mowy i inne, w zakresie oraz w sposób niżej opisany. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w języku przyjaznym obu płciom zgodnie z zasadą równości szans. Przedmiot zamówienia ma na celu poprawę kondycji zdrowotnej świadczonej przez specjalistów z różnych dziedzin, intensyfikację aktywności społeczno-zawodowej, poznanie swoich możliwości, wzrost poczucia własnej wartości oraz oderwanie się od codziennych problemów i obejmuje: - realizację zespołów ćwiczeń usprawniających psychoruchowo, uwzględniających rodzaje niepełnosprawności uczestników, prowadzonych przez dwóch różnych szkoleniowców, - opracowanie i realizację form spędzania czasu wolnego o charakterze edukacyjnym, dostosowanych do osób niepełnosprawnych ich potrzeb i możliwości - aktywne zajęcia z wykorzystaniem form spędzania czasu wolnego przedstawionych przez Wykonawcę. 1. BLOK TEMATYCZNY warsztaty, zajęcia szkoleniowe W okresie 5 dni, w łącznym wymiarze godzin dydaktycznych - 20h; w formie warsztatów grupowych (obejmujących wykład i ćwiczenia). Prowadzący: rehabilitant (10h) Prowadzący: specjalista ds. edukacji zdrowotnej (10h) 1

2 Celem realizacji warsztatów zaleca się dzielenie 29 osobowej grupy na podgrupy w zależności od indywidualnych możliwości uczestniczenia w zajęciach związanych z rodzajem niepełnosprawności uczestników i uczestniczek projektu. Zakres tematyczny warsztatu prowadzonego przez rehabilitanta: (teoria szkolenie wykład +zajęcia zwane: zespoły ćwiczeń usprawniających psychoruchowo) 1. Ćwiczenia ogólno usprawniające. 2. Ćwiczenia wzmacniające poszczególne partie ciała. 3. Leczenie ruchem - gimnastyka wykorzystująca sprzęt do usprawniania poszczególnych partii ciała z zastosowaniem najnowszych metod leczniczych. 4. Ćwiczenia ruchowe rekreacyjno-usprawniające np. ćwiczenia z elementami tańca, ćwiczenia w wodzie, itp. Dodatkowo każdy z uczestników będzie miał zapewnione skorzystanie z co najmniej jednego określonego wg wskazań lekarza zespołu ćwiczeń usprawniających psychoruchowo. Zakres tematyczny warsztatu prowadzonego przez specjalistę ds. edukacji zdrowotnej (teoria szkolenie - wykład) 1. Proces zaakceptowania swojej niepełnosprawności. 2. Powrót osoby niepełnosprawnej do aktywnego stylu życia w społeczeństwie. 3. Pogadanki o tematyce zdrowotnej: niepełnosprawność a potrzeby osoby niepełnosprawnej; zdrowie niepełnosprawnych osób młodych, starszych i w podeszłym wieku jak o nie dbać i być aktywnym społecznie i zawodowo. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w szczególności: 1. Zorganizowanie i prowadzenie warsztatów w obiekcie - ośrodku wypoczynkowym lub pensjonacie lub gospodarstwie agroturystycznym: - zlokalizowanym na terenie województwa lubelskiego, - posiadającym na swoim terenie sale wykładowe lub pomieszczenia pozwalające na prowadzenie zajęć dla nie mniej niż 29 osób, klimatyzowane - posiadającym na swoim terenie zaplecze noclegowe i żywieniowe, - posiadającym na swoim terenie zaplecze rekreacyjno sportowe, - dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. 2. Transport uczestników zajęć i dwóch opiekunów z PCPR Łęczna (członków prawidłowości realizacji usługi) autokarem o podwyższonym standardzie (klimatyzacja) lub busem z Łęcznej (spod siedziby PCPR) do miejsca pobytu i po zakończonym pobycie z powrotem do Łęcznej (pod siedzibę PCPR); sprawnym technicznie posiadającym ubezpieczenie OC, NNW oraz aktualne badania techniczne, spełniającym wszystkie wymogi bezpieczeństwa zgodnie z przepisami o transporcie drogowym (w tym wymagane prawem zezwolenia i licencje dla firmy przewozowej), obsługiwanym przez kierowców posiadających odpowiednie uprawnienia do kierowania pojazdami samochodowymi służącymi do przewozu osób. 3. Ubezpieczenie uczestników warsztatów oraz dwóch opiekunów z PCPR Łęczna (członków prawidłowości realizacji usługi) od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Ubezpieczenie powinno obejmować okres pobytu uwzględniając trasę przejazdu w obie strony na kwotę nie niższą niż zł na jedną osobę. Polisa 2

3 ubezpieczeniowa zostanie dostarczona Zamawiającemu najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem zajęć. 4. Opłatę taksy klimatycznej uczestników warsztatów, dwóch opiekunów z PCPR (członków prawidłowości realizacji usługi), jeśli dotyczy. 5. Zakwaterowanie uczestników oraz dwóch opiekunów z PCPR Łęczna(członków prawidłowości realizacji usługi) na czas pobytu (na 5 kolejnych dni, w pokojach jednoosobowych 2 pokoje, dwuosobowych 4 pokoje (alternatywnie 2 pokoi czteroosobowych), trzyosobowych 7 pokój, dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, każdy z pełnym węzłem sanitarnym i środkami czystości oraz ręcznikami, wyposażonych w TV, czajnik elektryczny i naczynia jednorazowe). 6. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, w razie konieczności, opieki medycznej i pielęgniarskiej. 7. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia suchego prowiantu i napoi w drodze powrotnej. 8. Zapewnienie skorzystania z co najmniej jednego określonego wg wskazań lekarza oddziaływania terapeutycznego w ramach zespołu ćwiczeń usprawniających psychoruchowo.. 9. Prowadzenie zajęć w salach dostosowanych odpowiednio do liczebności, niepełnosprawności grupy oraz prowadzenie zespołów ćwiczeń usprawniających psychoruchowo w terenie z wykorzystaniem obiektów i urządzeń rekreacyjnosportowych typu: boiska do gier, korty tenisowe, pływalnie i /lub kryte pływalnie itp. Wykonawca ma obowiązek informować uczestników o współfinansowaniu Projektu ze środków Unii Europejskiej oraz oznaczyć drzwi pomieszczeń, w których odbywać się będą zajęcia informacją o źródle finansowania szkolenia z Europejskiego Funduszu Społecznego, z logo Unii Europejskiej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego. 10. Prowadzenie zajęć zgodnie ze szczegółowym programem i harmonogramem zajęć, opracowanym przez Wykonawcę i przedstawionym Zamawiającemu najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem zajęć. 11. Kadrę dydaktyczną o kwalifikacjach odpowiednich do prowadzenia zajęć w w/w zakresie (prowadzący warsztaty muszą posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć, przeszkolenie z równości szans oraz prowadzić treningi w języku przyjaznym obu płciom) 12. Jednego opiekuna, który przedstawi formy spędzania czasu wolnego o charakterze edukacyjnym oraz przygotuje aktywne zajęcia z wykorzystaniem przedstawionych uprzednio form, będzie organizował i prowadził zajęcia w czasie wolnym uczestników oraz sprawował nadzór w zakresie przestrzegania bezpieczeństwa niepełnosprawnych uczestników podczas całego pobytu z uwzględnieniem pory nocnej. 13. Sprzęt niezbędny do przeprowadzenia zajęć w tym w szczególności taki jak sprzęt komputerowy, rzutnik, tablice, ekrany itp. niezbędne urządzenia. 14. Wszelkie materiały dydaktyczne dla każdego z uczestników i 1 komplet do dokumentacji projektu niezbędne do przeprowadzenia zajęć w szczególności: co najmniej po jednym podręczniku z zakresu bloku tematycznego, teczki, notatniki, długopisy, ołówki oraz dodatkowe materiały/gadżety. Dodatkowe materiały 3

4 powinny przyjąć formę praktycznych przedmiotów (z wyłączeniem pendrivów) nadających się do codziennego użytku, spełniających jednocześnie funkcje edukacyjne i promujące projekt, muszą być związane z tematyką zajęć. Materiały dydaktyczne muszą zawierać informację o źródle finansowania warsztatów, z logo Unii Europejskiej, logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego. Wzory materiałów Wykonawca przedstawi Zamawiającemu najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem zajęć. 15. Prowadzenie dokumentacji z przebiegu zajęć, w formie dziennika. Dziennik musi zawierać: tytuł zajęć, listę osób biorących udział w zajęciach, z podaniem imienia i nazwiska oraz datę urodzenia, rejestr tematów realizowanych w każdym dniu zajęć, z podaniem daty, tematu głównego, wykazu zagadnień omówionych w ramach tematu głównego, ilość godzin dydaktycznych zrealizowanych w danym dniu oraz czytelny podpis wykładowcy. Ponadto do dziennika należy dołączyć listę obecności podpisywaną przez uczestników i uczestniczki każdego dnia realizacji zajęć. Dokumenty muszą zawierać informację o źródle finansowania zajęć Europejskiego Funduszu Społecznego, z logo Unii Europejskiej, logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego. 16. Umożliwienie wizytowania zajęć i przeprowadzania kontroli zarówno przez pracownika Zamawiającego jak i przedstawicieli Instytucji Pośredniczącej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, w zakresie prawidłowej realizacji projektu oraz udostępnienie do wglądu wszelkich dokumentów związanych z realizowanym projektem, w tym dokumentów finansowych. 17. Wydanie zaświadczeń o ukończeniu zajęć, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Oryginały zaświadczeń zostaną wydane przez Wykonawcę dla każdego uczestnika i uczestniczki na ostatnich zajęciach za ich pokwitowaniem. Natomiast ich kserokopie będą potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę i przekazane do Zamawiającego. Zaświadczenia będą zawierać informację o źródle finansowania szkolenia z Europejskiego Funduszu Społecznego, z logo Unii Europejskiej, logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego. 18. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania oryginalnych dokumentów tj. umowa, wszystkie dokumenty potwierdzające realizację warsztatów do r. 19. Całodzienne wyżywienie w czasie pobytu dla wszystkich 29 uczestników (wśród których wymagane jest zapewnienie 3 diet cukrzycowych oraz 2 diet lekkostrawnych) oraz 2 opiekunów z PCPR Łęczna (członków personelu projektu, w celu przeprowadzenia monitoringu i kontroli prawidłowości realizacji usługi), w skład którego wchodzą: - śniadanie w formie szwedzkiego bufetu, w tym co najmniej: pieczywo różnorodne (chleb jasny, ciemny, bułki - jasne, ciemne), dania na ciepłojajecznica, kiełbaski na gorąco; wędliny różnorodne-co najmniej 4 rodzaje, sery różnorodne białe i żółte, dżemy -co najmniej dwa smaki, mleko ciepłe i zimne, przetwory mleczne - jogurty, kefiry; płatki śniadaniowe, świeże 4

5 warzywa pomidory, ogórki; napoje różnorodne kawa, herbata, soki owocowe naturalne, woda mineralna gazowana i niegazowana; dodatki cytryna, cukier, mleko, masło, - obiad złożony z minimum dwóch dań oraz deseru (ciasto lub lody) i napoju. Wszystkie składniki obiadu podawanego pierwszego dnia powinny być różne od składników obiadu podawanego w drugim dniu, - kolacja składająca się przynajmniej z przystawki, dania głównego podanego na ciepło, oraz podanych na zimno różnorodnych wędlin co najmniej 4 rodzaje, serów, świeżych warzyw sezonowych, warzyw marynowanych, śledzi lub innych ryb, sałatek co najmniej 2 rodzaje, różnorodnego pieczywa, różnorodnych napojów ciepłych i zimnych. Wszystkie składniki kolacji powinny być różnorodne od składników obiadów podawanych w danym dniu. Wszystkie posiłki powinny być podawane w innej sali niż sala w której prowadzone są zajęcia. 20. Serwis kawowy podawany w naczyniach szklanych (obejmujący kawę sypaną i rozpuszczalną oraz herbatę zwykłą i owocową, cukier, śmietankę lub mleko do kawy, cytrynę) w przerwach prowadzonych zajęć we wszystkie dni pobytu oraz na bieżąco uzupełniany catering (woda mineralna, soki owocowe, ciasta domowe, ciastka, owoce naczynia, serwetki). 21. Co najmniej jedno ognisko integracyjne lub grill (kiełbasa, pieczywo, keczup, musztarda, sałatki, napoje) w czasie pobytu. 22. Co najmniej jedne zajęcia poza ośrodkiem polegające na aktywnym spędzaniu czasu o charakterze edukacyjnym np. wycieczka krajoznawcza, itp. 23. Udostępnienie 29 uczestnikom i 2 opiekunom z PCPR Łęczna (członków prawidłowości realizacji usługi), sal, w których będzie organizowany czas wolny poza warsztatami, np. tenis stołowy, bilard, piłkarzyki itp. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. Wykonawca określi numery telefonów kontaktowych i faksu oraz innych danych niezbędnych dla komunikowania się z Zamawiającym w celu sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. Wykonawca zobowiązany będzie do poinformowania Zamawiającego o przerwaniu zajęć lub rezygnacji z uczestnictwa osób objętych projektem oraz innych sytuacjach, które mają wpływ na realizację programu zajęć i umowy. Wykonawca odpowiada za przestrzeganie warunków BHP w trakcie całego pobytu. Kod przedmiotu zamówienia według CPV: usługi szkoleniowe, usługi rehabilitacyjne usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków 5

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla ZADANIA nr 2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla ZADANIA nr 2 Znak sprawy: PCPR.POKL.TSII.222.01.2014 Załącznik nr 1.2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla ZADANIA nr 2 Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie SZKOLENIA ZAWODOWEGO

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Rozwijanie aktywnych form integracji poprzez podniesienie kompetencji o charakterze społecznym związanych z realizacją projektu RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

1. Magazynier z obsługą komputera oraz programów magazynowych + operator wózka widłowego

1. Magazynier z obsługą komputera oraz programów magazynowych + operator wózka widłowego Znak sprawy: PCPR.POKL.342.07.2012 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie KURSÓW ZAWODOWYCH w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ (Załącznik nr 1 do umowy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do zamówienia publicznego na: Kompleksowe przeprowadzenie szkoleń ogólnych i specjalistycznych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona1 Załącznik nr 1 do siwz ZP 80/2013/CSW Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia 1) Nazwa szkolenia, źródło finansowania, liczba osób, godzin 2) Termin realizacji przedmiotu zamówienia 3)

Bardziej szczegółowo

Projekt Szansa na lepsze życie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Szansa na lepsze życie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 312764-2012 z dnia 2012-08-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Krotoszyn 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn. Magazynier z obsługą komputera

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący usług psychologicznych, doradczych oraz usług zdrowotnych obejmuje następujące Części:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący usług psychologicznych, doradczych oraz usług zdrowotnych obejmuje następujące Części: Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący usług psychologicznych, doradczych oraz usług zdrowotnych obejmuje następujące Części: Część 1. Organizacja i przeprowadzenie treningów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dyrektor PCPR Dzierżoniów dnia: 3 marca 2015 r. SIWZ zawiera 24 ponumerowane strony na: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia treningi kompetencji i orientacji zawodowej: doradztwo zawodowe i życiowe

Bardziej szczegółowo

Projekt Szansa na lepsze Ŝycie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Szansa na lepsze Ŝycie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 342620-2011 z dnia 2011-10-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Krotoszyn 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn. Magazynier z obsługą komputera

Bardziej szczegółowo

Projekt Czas na aktywność w mieście Jaśle współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KURSY ZAWODOWE

Projekt Czas na aktywność w mieście Jaśle współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KURSY ZAWODOWE UE.43000.9.2014 Załącznik nr 9 do SIWZ KURSY ZAWODOWE Część ogólna dotycząca wszystkich kursów zawodowych. 1) Zapewnienie kadry dydaktycznej posiadającej kwalifikacje zawodowe odpowiednie do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Sprawa nr : DBFO-POKL-SDW-271-2/2013

Sprawa nr : DBFO-POKL-SDW-271-2/2013 Sprawa nr : DBFO-POKL-SDW-271-2/2013 załącznik nr 1 do SIWZ Zorganizowanie i przeprowadzenie 16 dniowego obozu językowego z nauką języka angielskiego na terenie Polski w lipcu 2013 r. w ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1. SIWZ OKE/WOA/2150/ 4 /2011 I. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi: zorganizowanie i przeprowadzenie w 2011 i w 2012 roku

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres przedmiotu zamówienia

Opis i zakres przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do siwz Opis i zakres przedmiotu zamówienia 1) Nazwa szkolenia, źródło finansowania, liczba osób, godzin 2) Zapewnienie trenerów /szkoleniowców 3) Zapewnienie lokalu 4) Program szkolenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.ostroda.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.ostroda. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.ostroda.pl (zakładka BIP) Ostróda: Organizacja turnusu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

CAZ-UR.5510.25.2014.DS Starogard Gdański, 16.07.2014 r.

CAZ-UR.5510.25.2014.DS Starogard Gdański, 16.07.2014 r. CAZ-UR.5510.25.2014.DS Starogard Gdański, 16.07.2014 r. INFORMACJA O PLANOWANYM ZAMÓWIENIU POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM O WARTOŚCI POWYŻEJ 4 000,00 ZŁOTYCH REALIZOWANYM POZA USTAWĄ

Bardziej szczegółowo

C, C + E, D wraz z kwalifikacjami na przewóz rzeczy i osób dla uczestników i uczestniczek projektu

C, C + E, D wraz z kwalifikacjami na przewóz rzeczy i osób dla uczestników i uczestniczek projektu Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 9604-2015 z dnia 2015-01-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białystok 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursów prawa jazdy kat. B, kat. C,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. CEL I ZAŁOŻENIA 1.1. Opis realizowanego projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Celem realizacji projektu jest zwiększanie wiedzy i kompetencji interpersonalnych przedstawicieli instytucji i służb, którzy

Bardziej szczegółowo

Kraków: Zakup usług organizacji staży - wizyt zawodoznawczych w ramach realizacji projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce

Kraków: Zakup usług organizacji staży - wizyt zawodoznawczych w ramach realizacji projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Kraków: Zakup usług organizacji staży - wizyt zawodoznawczych w ramach realizacji projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony Termin

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP.271.1.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer http://bzpl.portal.uzp.gov. pllindex. php?ogloszenie=show &pozycj a= Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 120487-2013 z dnia 2013-06-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Krzeszowice Zadanie 1: Trening kompetencji

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA NIEWIĄŻĄCYCH OFERT CENOWYCH (cel: BADANIE RYNKU USŁUG TOŻSAMYCH Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA)

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA NIEWIĄŻĄCYCH OFERT CENOWYCH (cel: BADANIE RYNKU USŁUG TOŻSAMYCH Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA) Znak sprawy: POPPPiDM.221A-14/15 Polkowice, dnia 27 lutego 2015 r. Wszyscy Wykonawcy ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA NIEWIĄŻĄCYCH OFERT CENOWYCH (cel: BADANIE RYNKU USŁUG TOŻSAMYCH Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA) Powiatowy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto EVACO Sp. z o.o. Kraków, 07.10.2013. ul. Kapelanka 13/13 A 30-347 Kraków ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto na realizację

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA WZÓR Załącznik nr 4 Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Znak sprawy: L.Dz.BCK-0640/6/2012 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer DA.261.12.15

Sprawa numer DA.261.12.15 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług hotelowych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem zamówienia

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem zamówienia Załącznik nr 1 dotyczący organizacji usług szkoleniowych Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem zamówienia Przedmiotem niniejszej procedury jest organizacja i przeprowadzenie usług szkoleniowych

Bardziej szczegółowo

W ramach procedury rozeznania rynku

W ramach procedury rozeznania rynku przez w Tczewie W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na wykonanie usługi przeprowadzenia poradnictwa i wsparcia grupowego na rzecz uczestników/czek projektu pn. Akademia Aktywnych

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy Wieruszów, dnia 12.08.2011r. PCPR-541-1/11 Wg listy ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie kursu prawo jazdy kat. B dla uczestników projektu Integracja i aktywność współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ, WARSZTATÓW I KURSÓW

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lublin.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lublin. 1 z 8 2012-02-14 11:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lublin.pl/powiatlublin/ Lublin: Wykonanie zadania pn. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo