Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dla rozwoju infrastruktury i środowiska"

Transkrypt

1 Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Dla rozwoju infrastruktury i środowiska C zz ęę śś ćć II II II S IIWZ Znak ssp rrawy :: NZ //JRP --Ż //2011 //PK R eeg iiona llny Za rr zząd Go sspoda rrkii Wodn ee jj w Gdań ssku OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEBUDOWA UJŚCIA WISŁY - ROBOTY BUDOWLANE ul. Fr. Rogaczewskiego 9/ Gdańsk tel.: (58) fax: (58) Gdańsk, dnia r. (po zmianach)

2 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku 2

3 SPIS TREŚCI 1 Informacje ogólne Informacje ogólne nt. zadania Przedmiot zamówienia opis ogólny Lokalizacja przedsięwzięcia Opis stanu istniejącego Kierownica zachodnia Kierownica wschodnia Opis ogólny zakresu zamówienia Opis ogólny zakresu robót budowlanych Remont kierownic Budowa głowic kierownicy wschodniej i zachodniej Wydłużenie kierownicy wschodniej Ogólny opis technologii robót Remont kierownic Wydłużenie kierownicy wschodniej Budowa głowic Wykonanie batymetrii Obszar wykonania batymetrii Zakres wykonywanych prac batymetrycznych Dane głębokościowe do modelowania Zalecenia do wykonywania pomiarów batymetrycznych na rzece Wiśle i ujściu do Zatoki Gdańskiej Wymagania w stosunku do Wykonawcy w zakresie informacji i promocji Projektu Termin wykonania zamówienia Pozostałe uwarunkowania Wykaz załączników Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku 3

4 1 Informacje ogólne 1.1 Informacje ogólne nt. zadania Zadanie B02 Przebudowa ujścia Wisły wchodzi w skład Projektu Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, który został zakwalifikowany przez Ministra Rozwoju Regionalnego jako indywidualny projekt kluczowy i został umieszczony na liście projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko , Priorytet III Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska Działanie 3.1 Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Planowane przedsięwzięcie w ramach tego Projektu jest jednym z zadań I etapu Programu Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - do roku 2030 (z uwzględnieniem etapu 2015) (zwany Programem Żuławskim 2030 ). Dla niniejszego Programu została przeprowadzona ocena strategiczna, a w maju 2010 r. został on zatwierdzony przez Ministra Środowiska (tekst Programu Żuławskiego 2030 wraz z Prognozą są dostępne na stronach internetowych 1.2 Przedmiot zamówienia opis ogólny Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie i wydłużeniu kierownicy wschodniej oraz remoncie kierownicy zachodniej oraz budowie głowic w ujściu Wisły do Zatoki Gdańskiej. Zakres zamówienia obejmuje: a) remont kierownicy zachodniej i budowę głowicy o łącznej długości około 555 m; b) remont kierownicy wschodniej na długości około 600 m; c) wydłużenie kierownicy wschodniej i budowę głowicy o łącznej długości 200 m; d) wycinkę drzew i zakrzacze; e) wykonanie batymetrii. Szczegółowy zakres robót został opisany w dokumentacji projektowej stanowiącej załączniki do cz. III SIWZ. 1.3 Lokalizacja przedsięwzięcia 1) Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na północy Polski w województwie pomorskim, w ujściu rzeki Wisły, na terenie dwóch obszarów chronionych w ramach Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku 4

5 sieci Natura 2000: PLH Ostoja w Ujściu Wisły, PLB Ujście Wisły oraz na obszarze rezerwatu Ptasi Raj. Przedsięwzięcie realizowane jest na obszarze miasta Gdańska, gminy Stegna oraz morskich wód wewnętrznych Zatoki Gdańskiej. Planowana inwestycja zlokalizowana na działkach o numerach: 1/4 arkusz 1, obręb Mikoszewo nr 0010 o symbolach Wm, Ls, Lz, dr, N, Ws będąca własnością Skarbu Państwa we władaniu Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, 391 arkusz 1, obręb Mikoszewo nr 0010 o symbolach Wp będąca własnością Skarbu Państwa we władaniu Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, 1 arkusz 1,2; obręb 0142 będąca własnością Skarbu Państwa we władaniu Prezydenta Miasta Gdańsk, oraz na obszarze morskich wód wewnętrznych (Zatoka Gdańska) we władaniu Ministra Infrastruktury. 1.4 Opis stanu istniejącego Kierownica zachodnia Istniejąca konstrukcja kierownicy zachodniej jest budowlą o przekroju zbliżonym do trapezu równoramiennego, wykonaną z materaców faszynowo kamiennych, ułożonych na rzędnej ok. - 4,5m Kr. przykrytych dodatkowo narzutem kamiennym. Nachylenia skarp wynoszą odpowiednio od strony Zatoki Gdańskiej 1:0,5 a od strony Wisły 1:1,5. Kierownica o szerokości korpusu w poziomie zwierciadła wody ok. 6,0 m i rzędnej korony kamiennego narzutu +0,60m zakończona na km 942,123 rzeki Wisły Kierownica wschodnia Istniejąca konstrukcja kierownicy wschodniej jest budowlą o przekroju zbliżonym do trapezu równoramiennego, wykonana z materaców faszynowych, wypełnionych kamieniem. Nachylenie skarp jest łagodniejsze niż dla kierownicy zachodniej. Od strony Zatoki Gdańskiej nachylenie 1:2 a od strony Wisły 1:3. W strefie wahania poziomu wody i na koronie, luźno leżący kamień narzutu konstrukcji kierownicy scalonej płytami betonowymi, wylewanymi w miejscu budowy, zabezpiecza go w ten sposób przed falowaniem i lodem. Szerokość płyt na koronie i na skarpie po stronie rzeki wynosi ok. 3,0m, a na skarpie od strony Zatoki ok. 2,4m. Rzędna korony +0,60m. Kierownica zakończona na km 942,086 (cześć nadwodna). Kierownica ta wyposażona jest w światło Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku 5

6 nawigacyjne usytuowane na km 942,059. Na przedłużeniu kierownicy wschodniej usypano do km 942,213 na materacach faszynowych narzut podwodny o rzędnej korony -0,90m (część podwodna). 2 Opis ogólny zakresu zamówienia 2.1 Opis ogólny zakresu robót budowlanych Szczegółowy zakres prac został opisany w dokumentacji projektowej stanowiącej załączniki do cz. III SIWZ. Poniższy opis należy traktować jako ogólny opis wykonywanych prac Remont kierownic Zakres robót przewidzianych do wykonania: 1) kierownica zachodnia a) część podwodna podczyszczenie umożliwiające wykonanie podwodnej części podpierającej i stanowiącej fundament dla konstrukcji nadwodnej wykonanie progu podwodnego stanowiącego oparcie dla konstrukcji b) część nadwodna wycinka drzew usunięcie kamieni z korony pozostałej konstrukcji do rzędnej umożliwiającej wykonanie nowej trwałej obudowy zabezpieczającej jej rdzeń odtworzenie korpusu kierownicy 2) kierownica wschodnia a) część podwodna podczyszczenie umożliwiające wykonanie części podpierającej i stanowiącej fundament dla konstrukcji nadwodnej wykonanie progu podwodnego stanowiącego oparcie dla konstrukcji b) część nadwodna wycinka drzew usunięcie betonowych płyt odtworzenie korpusu kierownicy Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku 6

7 2.1.2 Budowa głowic kierownicy wschodniej i zachodniej Konstrukcja głowicy kierownicy wschodniej zaprojektowana została jako konstrukcja bliźniaczo podobna do głowicy kierownicy zachodniej i w związku z tym opisano je poniżej w formie jednego opisu: a) część podwodna wykonanie grodzy ze ścianki szczelnej i pali stalowych rurowych z dnem otwartym, umocnienia dna głowicy materacami gabionowymi. b) część nadwodna (nadbudowa) wykonanie konstrukcji mieszanej monolityczno-prefabrykowanej, budowa na głowicy w osi kierownicy masztu dla światła nawigacyjnego, odpowiednio światło czerwone dla kierownicy wschodniej i zielone dla kierownicy zachodniej Wydłużenie kierownicy wschodniej a) część podwodna wykonanie płyt żelbetowych osadzonych w blokach oporowych i ułożonych na materacach gabionowych. b) część nadwodna montaż żelbetowych prefabrykatów zamykających z otworami umożliwiającymi wykonanie zasypu. 2.2 Ogólny opis technologii robót Remont kierownic Technologia przyjęta przy wykonaniu remontu kierownicy zachodniej i wschodniej jest identyczna i zakłada wykonawstwo w odcinkach około 20 metrowych. Odcinki o długości ok. 20 m stanowią zakres zaawansowania robót ograniczający potencjalne straty związane z np. zasypaniem wykopów roboczych. Zaprojektowana konstrukcja została podzielona na sekcje dylatacyjne stanowiące techniczną i technologiczną całość. Po pełnym wykonaniu takiej sekcji można przerwać prace (np. ze względu na warunki hydrologiczno-meteorologiczne). Szczegółowy zakres prac został opisany w dokumentacji projektowej stanowiącej załączniki do cz. III SIWZ. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku 7

8 2.2.2 Wydłużenie kierownicy wschodniej Technologia przyjęta przy wykonaniu przedłużenia kierownicy wschodniej zakłada wykonawstwo w odcinkach około 20 metrowych. Odcinki o długości ok. 20 m stanowią zakres zaawansowania robót ograniczający potencjalne straty związane z zasypaniem wykopów roboczych, zamuleniem ułożonych materacy gabionowych itp. Zaprojektowana konstrukcja została podzielona na sekcje dylatacyjne stanowiące techniczną i technologiczną całość. Po pełnym wykonaniu takiej sekcji można przerwać prace (np. ze względu na warunki hydrologiczno-meteorologiczne). Szczegółowy zakres prac został opisany w dokumentacji projektowej stanowiącej załączniki do cz. III SIWZ Budowa głowic Głowicę stanowi grodza ze ścianki szczelnej i pali rurowych. W części nadwodnej będzie to konstrukcja mieszana, monolityczno prefabrykowana. Na głowicy w osi kierownicy należy wykonać maszt dla światła nawigacyjnego. Dno przy głowicy będzie umocnione materacami i koszami gabionowymi. Szczegółowy zakres prac został opisany w dokumentacji projektowej stanowiącej załączniki do cz. III SIWZ. 2.3 Wykonanie batymetrii Obszar wykonania batymetrii Opracowanie dotyczy wykonania badań batymetrycznych ujścia Wisły wraz z 3 km odcinkiem Wisły - od portu Świbno do istniejących kierownic w ujściu wraz z przetworzeniem danych dla celów modelowych (opracowaniu wyników dla wykonania mapy batymetrycznej, a także przetworzeniem danych pomiarowych do postaci niezbędnej dla przeprowadzenia badań modelowych). Obszar dla badań batymetrycznych (dotyczy obszaru wód morskich) ma obejmować minimum obszar określony poniższymi współrzędnymi oraz odcinek Wisły od portu Świbno do ujścia Wisły. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku 8

9 Obszar wykonywania batymetrii. X Y Współrzędne w układzie Wykonanie badań batymetrycznych i opracowanie wyników pomiarów obejmuje: Pomiary batymetryczne sondą wielowiązkową lub innym urządzeniem zapewniającym pełne pokrycie całej powierzchni dna. Przetwarzanie zebranych danych i wykonanie mapy batymetrycznej mierzonego obszaru. Wykonanie modelu DTM w siatce min. 2,5 x 2,5 metra, zalecana 1 x 1 metra, a w rejonach występowania konstrukcji hydrotechnicznych 0,5 x 0,5 metra (tj. w odległości około 20 m od tych konstrukcji) Zakres wykonywanych prac batymetrycznych Prace pomiarowe: dla inwentaryzacji sytuacji batymetrycznej w obrębie odcinka brzegu określonego jako 3 km odcinek Wisły od portu Świbno do istniejących kierownic w ujściu. o pełne pokrycie pomiarami echosondą wielowiązkową lub innym urządzeniem zapewniającym pełne pokrycie całej powierzchni dna. dla inwentaryzacji sytuacji batymetrycznej w obrębie odcinka brzegu, określonego jako obszar objęty profilowaniem przy pomocy sondy wielowiązkowej - po dwa kilometry na zachód i wschód od kierownic, 2 km w głąb morza licząc od głowicy kierownicy wschodniej. Odległość pomiędzy profilami około 100m: o pełne pokrycie pomiarami echosondą wielowiązkową lub innym urządzeniem zapewniającym pełne pokrycie całej powierzchni dna do izobaty 8 m; o pomiary od izobaty 8 m do plaży za pomocą echosondy jednowiązkowej. Wszystkie pomiary należy wykonać na elipsoidzie WGS 84 w układzie współrzędnych 1992 zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 08 sierpnia 2000 (Dz.U. Nr 70 poz. 821). Dane końcowe (mapa batymetryczna oraz cyfrowy model terenu DTM i linia brzegowa w rejonie stożka Wisły) winny zostać opracowane i wyeksportowane w układzie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku 9

10 W wyniku wykonanych pomiarów uzyskany zostanie obraz rozkładu głębokości, który po uzupełnieniu informacjami o linii brzegowej daje pełny obraz sytuacji głębokościowej w badanym rejonie. Mapa batymetryczna -sytuacja głębokościowa w rejonie ujścia Wisły (stan na dzień 30 sierpnia 2009) Dane głębokościowe do modelowania Dla celów modelowania przepływów, z rozkładu głębokości winna być wygenerowana siatka ze zbiorem punktów w siatce min. 2,5 x 2,5 metra, zalecana 1 x 1 metra, a w rejonach występowania konstrukcji hydrotechnicznych 0,5 x 0,5 metra (tj. w odległości około 20 m od tych konstrukcji) i mapa batymetryczna. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku 10

11 2.3.4 Zalecenia do wykonywania pomiarów batymetrycznych na rzece Wiśle i ujściu do Zatoki Gdańskiej 1. Pomiary batymetryczne powinny być wykonane za pomocą sondy wielowiązkowej lub innego urządzenia zapewniającego pełne pokrycie całej powierzchni dna z wymaganą dokładnością. 2. Dokładność określania pozycji PDGPS (na punkcie kalibracyjnym podczas sprawdzenia dokładności systemu pozycjonowania): 5 cm. 3. Dokładność określania wysokości (na punkcie kalibracyjnym podczas sprawdzenia dokładności systemu pozycjonowania): 3 cm. 4. Dokładność określania pozycji punktu pomiaru głębokości dla referencyjnej głębokości akwenu 5 m: 20 cm. 5. Dokładność określania głębokości: 5 cm. 6. Gęstość punktów pomiarowych: min. 5 max. 50 punktów/m Pomiary główne powinny wykonywane być wzdłuż nurtu profilami równoległymi, pomiary uzupełniające metodą wypełnienia obszaru pomiarami. 8. Pomiary kontrolne powinny być wykonywane pod kątem 45 do nurtu rzeki. Ilość pomiarów kontrolnych jeden pomiar na każde 2 km biegu rzeki. 9. Dziennie należy wykonywać tylko tyle pomiarów, aby każdy odcinek był zamknięty tzn. pomiary spełniające wymogi takie jak gęstość punktów na 1 m kw. oraz zapewniające pełne pokrycie od brzegu do brzegu zostały wykonane w jeden dzień. Nie należy rozpoczynać kolejnego odcinka do momentu uzupełnienia wszystkich braków w rozpoczętym już odcinku pomiarów. 10. Kolejne odcinki powinny posiadać wspólne obszary (tzw. overlap na styku obszarów) o szerokości, co najmniej 50 metrów. 2.4 Wymagania w stosunku do Wykonawcy w zakresie informacji i promocji Projektu Zgodnie z wytycznymi - m.in. dokumentem Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z lipca 2009r. (www.pis.gov.pl, zakładka zasady promocji), Zamawiający nakłada na Wykonawcę następujące obowiązki: przed rozpoczęciem zadania należy ustawić tablice informacyjne w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym. Koszt wykonania tablic nie jest objęty zakresem niniejszego postępowania. Zamawiający przekaże Wykonawcy tablice w terminie uzgodnionym przez obie strony, aby w momencie rozpoczęcia prac w/w tablice były umieszczone w miejscu realizacji zadania. Zadaniem i kosztem Wykonawcy jest ich montaż wraz z posadowieniem; Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku 11

12 w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia prac inwestycyjnych w/w tablice należy usunąć i zastąpić stałymi tablicami pamiątkowymi, umieszczonymi w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Zadaniem i kosztem Wykonawcy jest ich montaż wraz z posadowieniem. Za formę i treść wykonania tablic informacyjnych i pamiątkowych odpowiada Zamawiający. 3 Termin wykonania zamówienia Termin zakończenia robót i przekazania obiektu do odbioru końcowego - 30 listopada 2014r. 4 Pozostałe uwarunkowania 1. Łacha, o której jest mowa w pkt I.2.13 decyzji środowiskowej, została już wykonana. 2. Ze względu na fakt, że roboty objęte zamówieniem wykonywane są w środowisku morskim, które podlega oddziaływaniom spowodowanym przez siły natury, należy bezwzględnie przestrzegać reżimu związanego z technologią wykonania robót. 3. Wykonawca organizuje i odpowiada za plac budowy, zaplecze techniczne i drogi dojazdowe we własnym zakresie. Wszystkie miejsca wskazane w dokumentacji projektowej takie jak porty, place przeładunkowe oraz miejsca składowania prefabrykatów przeładunku stanowią przykładowe miejsca nie uzgodnione z właścicielami gruntów i Zamawiający nie ma prawa do dysponowania tymi miejscami. 4. Wykonawca odpowiada za szkody powstałe z jego winy w trakcie realizacji zamówienia. 5. Wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotowego zamówienia winny odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej. Na materiały Wykonawca obowiązany jest posiadać certyfikat znaku bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, normami europejskimi, europejskimi zezwoleniami technicznymi. Przez normy europejskie Zamawiający rozumie normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektronicznej (CENELEC) jako standardy europejskie (EN) lub dokumenty harmonizacyjne (HD), zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 6. Wszystkie materiały, które będą użyte do wykonania przedmiotowego zamówienia muszą uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 7. Wykonawca wykona zamówienie zgodnie z umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami sztuki Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku 12

13 budowlanej, warunkami określonymi w wydanych dla zadania decyzjach i pozwoleniach (tj. np. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenie na realizację inwestycji), ewentualnymi wskazówkami Inspektora nadzoru z zachowaniem terminów oraz należytej staranności. 8. Wykonawca przed rozpoczęciem robót pogłębiarskich wykona badania urobku wydobytego w ramach niniejszego zadania i zagospodaruje cały urobek zgodnie z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami. 9. W trakcie realizacji zadania Wykonawca, jeżeli zajdzie taka konieczność zobligowany jest do organizowania spotkań informacyjno wyjaśniających odnośnie wykonywanego zadania. 10. Wykonawca zawiadamia pisemnie właścicieli gruntów o terminach robót na ich gruncie, wraz z przesłaniem kopii niniejszego zawiadomienia do Zamawiającego. 11. Wykonawca zobligowany jest do wykonywania pomiarów batymetrycznych w ujściu Wisły dwa (2) razy do roku. Pomiary batymetryczne powinny być wykonywane w okresach wiosennym i jesiennym, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. 12. Po wykonaniu robót Wykonawca dostarczy Zamawiającemu atest czystości dna w obrębie zrealizowanych robót na odbiór końcowy. 13. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zapisów zawartych w decyzjach (Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsk, z dnia , znak RDOŚ-22-WOO-6670/23-17/09/10/KP/AT/m; Decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony środowiska z dnia , znak DOOŚoa mc.3), a w szczególności: o w trakcie prowadzenia robót należy zachować odległość pomiędzy nowowybudowanymi urządzeniami hydrotechnicznymi, a istniejącą łachą, położoną na północ od kierownicy wschodniej, nie mniejszą niż 70,0 metrów; o utrzymania głębokości wody pomiędzy wybudowanymi urządzeniami hydrotechnicznymi, a istniejącą łachą, położoną na północ od kierownicy wschodniej, przy niskich stanach wód na poziomie minimum 2,0 metrów; o prace budowlane prowadzić w sposób oraz w terminach określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pod nadzorem środowiskowym. 14. Nadzór środowiskowy, monitoring ornitologiczny, monitoring sztucznej łachy oraz analiza porealizacyjna należą do obowiązków Zamawiającego. 15. Wykonawca winien posiadać bazę nurków wraz z obsługą. Nurkowie sporządzą atesty nurkowe na roboty wykonywane w części podwodnej. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku 13

14 16. Wykonawca na bieżąco będzie wykonywał dokumentację fotograficzną wraz z opisem realizowanego zadania i przekazywał Zamawiającemu, w formie elektronicznej i papierowej, w terminach ustalonych z Zamawiającym. 17. Wykonawca na bieżąco będzie wykonywał dokumentację fotograficzną wraz z opisem wszystkich istotnych elementów robót, w tym w szczególności robót zanikających i ulegających zakryciu, a w odniesieniu do robót inżynieryjnych, teren budowy i teren przyległy, przed rozpoczęciem robót i po ich zakończeniu. Dokumentacja ta będzie przekazywana Zamawiającemu przez Wykonawcę w formie elektronicznej i papierowej. 18. Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu, do 30 listopada 2014r. tj. daty przekazania obiektu do odbioru końcowego, operat powykonawczy w 3 egzemplarzach, w wersji elektronicznej i papierowej (w tym zakresie nie obowiązują zapisy Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót). 19. Sukcesywnie w miarę postępu robót wykonywać dokumentację powykonawczą, przekazywać do odbiorów częściowych. 20. Własnościowe prawa autorskie dokumentacji (np. fotograficznej, batymetrycznej) przekazanej przez Wykonawcę Zamawiającemu, przechodzą na Zamawiającego w dniu ich przekazania. 21. Wykonawca odpowiada: za uzyskanie niezbędnych uzgodnień w zakresie żeglugi śródlądowej na terenie prowadzonych robót, za wykonanie oznakowania szlaku żeglugowego. 22. Wykonawca będzie uczestniczył w naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego, raz na 2 tygodnie, w uzgodnionym miejscu. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku 14

15 5 Wykaz załączników 1. Kosztorys ofertowy 1a. Przedmiar robót 2. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsk, z dnia , znak RDOŚ-22-WOO-6670/23-17/09/10/KP/AT/mj 3. Decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony środowiska z dnia , znak DOOŚoa mc.3 4. Przykładowy terminarz wykonywania prac uwzględniający uwarunkowania środowiskowe 5. Decyzja Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia , znak DROŚ.A /MB udzielająca RZGW w Gdańsku pozwolenia wodnoprawnego 6. Raport o oddziaływaniu na środowisko Zadania B02 Przebudowa ujścia Wisły (Opracowany w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) 7. Opracowania przedprojektowe Prace geodezyjne 8. Opracowania przedprojektowe Badania batymetryczne 9. Opracowania przedprojektowe Inwentaryzacja stanu technicznego kierownic 10. Badania geologiczne 11. Pobór i badania osadów dennych 12. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 13. Projekt wykonawczy Projekt wykonawczy kierownic 14. Projekt wykonawczy Projekt organizacji i zagospodarowania zaplecza budowy 15. Inwentaryzacja przyrodnicza Inwentaryzacja zieleni z powierzchni i obrzeża kierownic ujścia rz. Wisła - Przekop 16. Postanowienie Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, z dnia , znak INZ/ZP- 8316/95/ Wyrażenie zgody na dysponowanie nieruchomością dla części działki nr 1/4, z dnia , wydane przez Starostę Nowodworskiego, znak GK AS 18. Wyrażenie zgody na czasowe zajęcie gruntu dla części działki nr 1/4, z dnia , wydane przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, znak INZ/GN / Umowa użyczenia dla działki nr 1, z dnia , wydana przez Prezydenta Miasta Gdańska 20. Charakterystyka inwestycji 21. Pismo Dyrektora RZGW w Gdańsku z dnia , znak UW/ b/2010/9956/HM dot. stanowiska obserwacyjnego na kierownicy wschodniej w ujściu Wisły do Zatoki Gdańskiej 22. Wymagania odnośnie formatów i formy przekazywanej dokumentacji 23. Projekt budowlany Operat wodnoprawny 24. Projekt budowlany Projekt budowlany kierownic 25. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych wydana przez Wojewodę Pomorskiego, z dnia , znak WI.II GB Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku 15

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Dla rozwoju infrastruktury i środowiska C zzęęśśćć II II II S IIWZ Znak ssp rrawy :: NZ //JRP

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Dla rozwoju infrastruktury i środowiska C zzęęśśćć II II II S IIWZ Znak ssp rrawy :: NZ //JRP

Bardziej szczegółowo

Przebudowa kierownicy wchodniej Wykopy i rozbiórki

Przebudowa kierownicy wchodniej Wykopy i rozbiórki Strona 1 z 8 KOSZTORYS OFERTOWY Lp Opis Jedn. miary Ilość Cena zł Przebudowa kierownicy wchodniej Wykopy i rozbiórki 1 Wydobywanie z konstrukcji podwodnych bloków betonowych o masie 30 t sprzętem pływającym

Bardziej szczegółowo

Przebudowa kierownicy wschodniej

Przebudowa kierownicy wschodniej KOSZTORYS OFERTOWY Strona 1 z 8 Lp. Przebudowa kierownicy wschodniej Wykopy i rozbiórki 1 Wydobywanie z konstrukcji podwodnych bloków betonowych o masie 30 t sprzętem Holowanie barek - za następny 1 km

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA . pieczęć podłużna TOM III II SIWZ MW.M7-3200/1/2/2016 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Na wykonanie robót budowlanych urządzeń melioracji wodnych podstawowych Obiekt nr 2: Konserwacja bieżąca wału przeciwpowodziowego

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH Załącznik do programu funkcyjno użytkowego Przebudowa drogi gminnej w m. Olchowo Załącznik nr 1 WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH r. Załącznik do programu funkcyjno użytkowego Przebudowa

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Część opisowa

Zawartość opracowania. Część opisowa Zawartość opracowania I Część opisowa 1. Oznaczenie ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego 2. Podstawa opracowania 3. Informacje o obiekcie 4. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wód 5.

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie brzegów Morza Bałtyckiego będących w administracji Urzędu Morskiego w Gdyni Nr POIS.02.02.00-00-001/08

Zabezpieczenie brzegów Morza Bałtyckiego będących w administracji Urzędu Morskiego w Gdyni Nr POIS.02.02.00-00-001/08 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zabezpieczenie brzegów Morza Bałtyckiego będących w administracji

Bardziej szczegółowo

2.9. ALTANA ŚMIETNIKOWA PRZY ULICY RZEŹNICKA 65 W GDAŃSKU.

2.9. ALTANA ŚMIETNIKOWA PRZY ULICY RZEŹNICKA 65 W GDAŃSKU. 2.9. ALTANA ŚMIETNIKOWA PRZY ULICY RZEŹNICKA 65 W GDAŃSKU. A.P.P. ARCHITEKA - 139 - 2.9.1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 2.9.1.1. Podstawowe parametry i ogólny zakres prac objętych zadaniem. Zadanie

Bardziej szczegółowo

Przebudowa falochronów i umocnień brzegowych zapewniających dostęp do portu w Dziwnowie.

Przebudowa falochronów i umocnień brzegowych zapewniających dostęp do portu w Dziwnowie. Przebudowa falochronów i umocnień brzegowych zapewniających dostęp do portu w Dziwnowie. Data podpisania kontraktu z Wykonawcą robót: 28.03.2013 r. Data przekazania placu budowy: 05.04.2013 r. Data zakończenia

Bardziej szczegółowo

Informacja dla Wykonawców

Informacja dla Wykonawców Oznaczenie sprawy: WRI.271.01.15.2016 Kalisz, dnia 01.09.2016r. Informacja dla Wykonawców dot.: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

ST-01 PRACE GEODEZYJNE I ROBOTY POMIAROWE

ST-01 PRACE GEODEZYJNE I ROBOTY POMIAROWE ST-01 PRACE GEODEZYJNE I ROBOTY POMIAROWE 22 Spis treści 1. WSTĘP... 24 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej... 24 1.2. Zakres stosowania ST... 24 1.3. Zakres Robót objętych ST... 24 1.4. Określenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczecin.rzgw.gov.pl Szczecin: Remont i przebudowa dalbowej linii cumowniczej od km 733,297 do

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Budowa parkingu w rejonie ul. Widokowej w Skarżysku-Kamiennej Adres obiektu budowlanego: Działka oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako nr 834/2

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOT. OPRACOWANIA DOKUMENTACJI

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOT. OPRACOWANIA DOKUMENTACJI Załącznik nr 9.1B do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOT. OPRACOWANIA DOKUMENTACJI dla Zadania Nr 2: usługa dot. wykonania dokumentacji dla potrzeb budowy przenoski kajakowej w obrębie Śluzy

Bardziej szczegółowo

Ochrona brzegów morskich w Kołobrzegu. Przygotował: Adam Borodziuk

Ochrona brzegów morskich w Kołobrzegu. Przygotował: Adam Borodziuk Ochrona brzegów morskich w Kołobrzegu Przygotował: Projekt pn.: Ochrona brzegów morskich w Kołobrzegu Dofinansowanie : Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Ochrona

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia Wykonanie w formule Zaprojektuj i wybuduj dokumentacji budowlanej i robót budowlanych dla zadania pn.: Budowa altany śmietnikowej na potrzeby budynku położonego przy ulicy Kobielskiej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY 1. Wstęp... 2 1.1. Podstawa opracowania... 2 1.2. Cel i zakres opracowania... 2 1.3. Wykorzystane materiały... 2 2. Dane ogólne... 3 2.1. Położenie obiektu... 3 2.2. Stan prawny nieruchomości...

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Kosztorys opracowali: Joanna Adamska, sporządził... Wanda Adamska, sprawdził...

Kosztorys ofertowy. Kosztorys opracowali: Joanna Adamska, sporządził... Wanda Adamska, sprawdził... Kosztorys ofertowy 500 dl. 0,5 km, m. Kraków, gm. Kraków,pow. miasto Kraków. Data: 2012-06-13 Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45246400-7 Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA Załącznik nr 2. Zakres prac SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA WYKONANIE PALI FUNDAMENTOWYCH POD POSADOWIENIE FUNDAMENTÓW HAL STALOWYCH INSTALACJI S-SBR DO PRODUKCJI KAUCZUKU ROZPUSZCZALNIKOWO-STYRENOWO

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PRZEDMIARU ROBÓT

OPIS DO PRZEDMIARU ROBÓT OPIS DO PRZEDMIARU ROBÓT I. Opis do przedmiaru robót II. Obliczenia do przedmiaru robót (pozycja przedmiaru) III. Bilans mas ziemnych tabela Nr 1 1 I. Opis do przedmiaru robót Przedmiotem przedmiaru robót

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania OPIS TECHNICZNY PRZEDMIAR ROBÓT MAPA SYTUACYJNA RYS. NR 1 MAPA EWIDENCYJNA RYS. NR 2 7, MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWA ZAKRES ROBÓT RYS. 8 15 PRZEKRÓJ POPRZECZNY P-1 RYS. NR 16 PRZEKRÓJ

Bardziej szczegółowo

ZA ZAŁĄCZNIK NR 5. Zamawiający: Miasto Gliwice, Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych.

ZA ZAŁĄCZNIK NR 5. Zamawiający: Miasto Gliwice, Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych. Zamawiający: Miasto Gliwice, Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych. Program Funkcjonalno - Użytkowy Wykonanie dokumentacji technicznej i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. Modernizacja

Bardziej szczegółowo

1. Wielkości charakteryzujące przedmiot zamówienia.

1. Wielkości charakteryzujące przedmiot zamówienia. PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY BUDOWA STANOWISK DO WAŻENIA POJAZDÓW WE WROCŁAWIU W NASTĘPUJĄCYCH LOKALIZACJACH: - UL. KARKONOSKA - UL. ŚREDZKA - UL. TYSKA - UL. WILANOWSKA - UL. ŻMIGRODZKA - UL. ŚLĘŻNA

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów

Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SIECI OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY UL. POZIOMKOWEJ I WIOSENNEJ W GMINIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys opracowali: Joanna Adamska, sporządził... Wanda Adamska, sprawdził...

Przedmiar robót. Kosztorys opracowali: Joanna Adamska, sporządził... Wanda Adamska, sprawdził... Przedmiar robót 500 dl. 0,5 km, m. Kraków, gm. Kraków,pow. miasto Kraków. Data: 2012-06-13 Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45246400-7 Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej 45231300-8

Bardziej szczegółowo

ST-K.08 Wykopy poniżej zwierciadła wody

ST-K.08 Wykopy poniżej zwierciadła wody ST-K.08 Wykopy poniżej zwierciadła wody Spis treści 1. WSTĘP...2 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej...2 1.2. Zakres stosowania ST...2 1.3. Ogólny zakres robót objętych ST...2 1.4. Określenia podstawowe...2

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1918 R Zawadka - Grodzisko Strzyżów

Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1918 R Zawadka - Grodzisko Strzyżów Zamawiający: Strzyżów, 2010-06-30 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1918 R Zawadka - Grodzisko Strzyżów Kod zamówienia wg CPV 71320000-7

Bardziej szczegółowo

PROPONTIS. I. Opis techniczny. Przedmiotem inwestycji jest budowa przepustu drogowego na rzece Radęca - km m.

PROPONTIS. I. Opis techniczny. Przedmiotem inwestycji jest budowa przepustu drogowego na rzece Radęca - km m. I. Opis techniczny 1. Przedmiot inwestycji. Przedmiotem inwestycji jest budowa przepustu drogowego na rzece Radęca - km 4+930 m. 2. Istniejący stan zagospodarowania terenu. Istniejący drewniany most na

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA na wykonanie robót budowlanych urządzeń melioracji wodnych podstawowych

UPROSZCZONA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA na wykonanie robót budowlanych urządzeń melioracji wodnych podstawowych Przetarg nr MW.M2 3200/8/1/2015 Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku Terenowy Oddział Gdańsk 80-531 Gdańsk, ul. Sucha 12 tel. 58 343-22-54 fax.58 343-26-17 UPROSZCZONA

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Laszki Kozły

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Laszki Kozły Pełna nazwa (firma) Zamawiającego: GMINA LASZKI Adres Zamawiającego: LASZKI 36, 37-543 LASZKI telefon: 16 628 50 46, faks: 16 628 50 23 www.laszki.itl.pl e-mail: gmina@laszki.eu Program funkcjonalno -

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY WYKONANIA WZMOCNIENIA NAWIERZCHNI POD DWA PRZYSTANKI AUTOBUSOWE PRZY UL. LEWANDÓW W WARSZAWIE

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY WYKONANIA WZMOCNIENIA NAWIERZCHNI POD DWA PRZYSTANKI AUTOBUSOWE PRZY UL. LEWANDÓW W WARSZAWIE PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY WYKONANIA WZMOCNIENIA NAWIERZCHNI POD DWA PRZYSTANKI AUTOBUSOWE PRZY UL. LEWANDÓW W WARSZAWIE Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa, w imieniu i na rzecz którego działa na

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Tymczasowa organizacja ruchu P Gmina Czerwonak ul. Źródlana Czerwonak

PROJEKT WYKONAWCZY. Tymczasowa organizacja ruchu P Gmina Czerwonak ul. Źródlana Czerwonak Adnotacje urzędowe: Zamawiający: Gmina Czerwonak ul. Źródlana 39 62-004 Czerwonak Jednostka projektowa: Biuro Projektów Drogowych SNBI Szymon Bargański ul. Rdestowa 8c/25 81-577 Gdynia Stadium: PROJEKT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. remontu i modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych połączenie ul.powstańców z Okrężną w Łaziskach, Gm.

PROJEKT TECHNICZNY. remontu i modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych połączenie ul.powstańców z Okrężną w Łaziskach, Gm. Inwestor: Gmina Godów ul. 1 Maja 53 44-340 GODÓW Projektant: inż. Augustyn Konieczny ul. Rybnicka 50 44-240 ŻORY PROJEKT TECHNICZNY remontu i modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych połączenie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA . pieczęć podłużna TOM III III SIWZ MW.M7-3200/1/3/2016 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Na wykonanie robót budowlanych urządzeń melioracji wodnych podstawowych Konserwacja bieżąca wałów przeciwpowodziowych na

Bardziej szczegółowo

OPERAT WODNOPRAWNY. na przekroczenie Rzeki Klaskawskiej Strugi wodociągiem pod dnem w m. Klaskawa na dz. nr 32 obręb Klaskawa.

OPERAT WODNOPRAWNY. na przekroczenie Rzeki Klaskawskiej Strugi wodociągiem pod dnem w m. Klaskawa na dz. nr 32 obręb Klaskawa. OPERAT WODNOPRAWNY na przekroczenie Rzeki Klaskawskiej Strugi wodociągiem pod dnem w m. Klaskawa na dz. nr 32 obręb Klaskawa. 1. Określenie podmiotu ubiegającego się o pozwolenie. Ubiegającym się o pozwolenie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Program kompleksowej ochrony jezior lobeliowych w Polsce

OPIS TECHNICZNY. Program kompleksowej ochrony jezior lobeliowych w Polsce OPIS TECHNICZNY Program kompleksowej ochrony jezior lobeliowych w Polsce 1. Przedmiot inwestycji Przedmiotem inwestycji jest ochrona czynna obszaru Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 Pełcznica

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu.. w Kętach pomiędzy Gminą Kęty zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym z siedzibą: Kęty, Rynek 7, reprezentowaną przez:

WZÓR UMOWY. W dniu.. w Kętach pomiędzy Gminą Kęty zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym z siedzibą: Kęty, Rynek 7, reprezentowaną przez: WZÓR UMOWY W dniu.. w Kętach pomiędzy Gminą Kęty zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym z siedzibą: 32-650 Kęty, Rynek 7, reprezentowaną przez: 1. 2. a zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. b) współrzędne geograficzne: początek - x = ,85, y = ,43, koniec - x= ,71,y = ,19

DECYZJA. b) współrzędne geograficzne: początek - x = ,85, y = ,43, koniec - x= ,71,y = ,19 STAROSTA ŁOMŻYŃSKI 18-400 Łomża ul. Szosa Zambrowska 1/27 teł. 86 215 69 00. fax. 215 69 04 Łomża, 9 maja 2014 r. ROfe!W*P.29.2014 DECYZJA Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 9 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno - użytkowy

Program funkcjonalno - użytkowy Załącznik nr 3 Program funkcjonalno - użytkowy Przedmiot zamówienia Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż drogi wojewódzkiej 786 w miejscowości Stojewsko (odcinek

Bardziej szczegółowo

Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie nr 7.2-8.1

Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie nr 7.2-8.1 Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie nr 7.2-8.1 Projekt realizowany : priorytet VII Transport przyjazny środowisku działanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nasz znak: ON 340 / 02 / 09 ZAMAWIAJĄCY : GMINA CYBINKA 69 108 CYBINKA UL. SZKOLNA 5 Tel. (068) 391 13 08, fax (068) 391 13 63 www.cybinka.pl e-mail: sekretariat@cybinka.pl PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz.1133) oraz z Rozporządzeniem Ministra

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz.1133) oraz z Rozporządzeniem Ministra SZCZEGÓŁOWY OPIS przedmiotu zamówienia oraz zakresu prac do wykonania w ramach zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowa ul. Szydłowieckiej w Skarżysku - Kamienna Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Odbudowa muru oporowego na rz. Sadówka w m. Sady Górne w km (posesja nr 24) I. Część opisowa.

Odbudowa muru oporowego na rz. Sadówka w m. Sady Górne w km (posesja nr 24) I. Część opisowa. I. Część opisowa. II. III. Kosztorys inwestorski SST. Kosztorys inwestorski SST. S P I S T R E Ś C I : 1. Wiadomości wstępne. 1.1 Podstawa opracowania. 1.2 Cel i zakres opracowania. 1.3 Lokalizacja inwestycji.

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI BRZOZOWO

PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI BRZOZOWO PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI BRZOZOWO DOKUMENTACJA PROJEKTOWA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1.1. ROBOTY POMIAROWE

Bardziej szczegółowo

Remont drogi powiatowej nr 2819C Torzewo Lubraniec w km

Remont drogi powiatowej nr 2819C Torzewo Lubraniec w km Włocławek, 04.05.2015 r. Egzemplarz nr 1 Remont drogi powiatowej nr 2819C Torzewo Lubraniec w km 4+949 6+424 Lokalizacja: Województwo kujawsko pomorskie, powiat włocławski, gmina Lubraniec, miejscowość

Bardziej szczegółowo

D ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D-01.01.01 ODTWORZENIE, WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wyznaczenia osi trasy i

Bardziej szczegółowo

mgr Sławomir Gawałko upr. geologiczne: V-1494, VI-0396 dr inż. Jan Wencewicz Upr. bud. St-584/78 Członek MAZ/WM/1580/1 Warszawa, kwiecień 2010 r.

mgr Sławomir Gawałko upr. geologiczne: V-1494, VI-0396 dr inż. Jan Wencewicz Upr. bud. St-584/78 Członek MAZ/WM/1580/1 Warszawa, kwiecień 2010 r. 1989 www.hydeko.eu ZAMAWIAJĄCY Zarząd Mienia m. st. Warszawy Jednostka Budżetowa ul. Jana Kazimierza 62 01-248 Warszawa UMOWA ZMW/26/2010/I3/AK/C z dnia 08.02.2010 r. TEMAT DOKUMENTACJA WYKONAWCZA ZADANIA

Bardziej szczegółowo

UO "WILBUD" Ul. Benedyktyńska 25, 58-405 Krzeszów PROJEKT BUDOWLANY

UO WILBUD Ul. Benedyktyńska 25, 58-405 Krzeszów PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ W CZARNOWIE DZ. NR 267 Lokalizacja: Zamawiający: Czarnów, dz. nr 267 obręb Czarnów Jednostka ewidencyjna Kamienna Góra obszar wiejski projektowa Jednostka : Gmina

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres rzeczowy zadania:

Szczegółowy zakres rzeczowy zadania: Załącznik nr 1 SIWZ Zamawiający: Adres obiektu: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Droga wojewódzka nr 781 ul. Głowackiego 56 gm. Chrzanów 30-085 Kraków powiat chrzanowski Szczegółowy zakres rzeczowy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Budowa pętli autobusowej przy ulicy Beskidzkiej w Rzeszowie Adres obiektu budowlanego : Pętli autobusowa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B 01.00 ROBOTY ZIEMNE KOD CPV 45000000-7 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. WSTĘP... 25 2. MATERIAŁY... 25 3. SPRZĘT... 25 4. TRANSPORT... 26 5. WYKONANIE ROBÓT... 26 6. KONTROLA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY - 1. Docelowa organizacja ruchu P Gmina Czerwonak ul. Źródlana Czerwonak

PROJEKT WYKONAWCZY - 1. Docelowa organizacja ruchu P Gmina Czerwonak ul. Źródlana Czerwonak Adnotacje urzędowe: Zamawiający: Gmina Czerwonak ul. Źródlana 39 62-004 Czerwonak Jednostka projektowa: Biuro Projektów Drogowych SNBI Szymon Bargański ul. Rdestowa 8c/25 81-577 Gdynia Stadium: PROJEKT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. Inwestor: Gmina Belsk Duży Belsk Duży ul. Jana Kozietulskiego 4a. Opracowali: mgr inż.sławomir Sterna

PROJEKT TECHNICZNY. Inwestor: Gmina Belsk Duży Belsk Duży ul. Jana Kozietulskiego 4a. Opracowali: mgr inż.sławomir Sterna PROJEKT TECHNICZNY remontu istniejącego zbiornika wodnego retencyjnego Górnego wraz z budowlą piętrzącą na rz. Krasce w km. 27+574, na działce nr ewidencyjny 9/44 w m. Belsk Duży, powiat Grójec. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa obwałowania wstecznego rzeki Sanny w dolinie Janiszowskiej w km 0+000 8+835 gmina Annopol Projekt wykonawczy obiekt 4 i 5 ANEKS

Rozbudowa obwałowania wstecznego rzeki Sanny w dolinie Janiszowskiej w km 0+000 8+835 gmina Annopol Projekt wykonawczy obiekt 4 i 5 ANEKS Spis treści I. Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Materiały wykorzystane 3. Rozwiązania techniczne 3.1 Odwodnienie zawala w km 0+000 0+630 odbudowanego walu przeciwpowodziowego. 3.2 Likwidacja odcinka

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Tarnów, dnia 26.06.2013 r. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

II. DZIAŁANIA I DOKUMENTY

II. DZIAŁANIA I DOKUMENTY PROJEKT CELOWY Nr 6T07 2004 C/6413 KRAJOWY SYSTEM ZARZĄDZANIA BUDOWLANYMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI INWESTYCYJNYMI FINANSOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW PUBLICZNYCH I POMOCOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ II. DZIAŁANIA I DOKUMENTY

Bardziej szczegółowo

Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław etap I Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław etap I Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław etap I Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku 08.12.2015 r. Dr inż. Piotr Kowalski Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Zadania

Bardziej szczegółowo

GMINA ZIĘBICE. Ziębice r. JRP WP.2013

GMINA ZIĘBICE. Ziębice r. JRP WP.2013 GMINA ZIĘBICE JRP.271.1.WP.2013 Ziębice 22.03.2013 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia na Opracowanie projektów budowlano wykonawczych na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ziębice,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM REURIS PODSUMOWANIE

PROGRAM REURIS PODSUMOWANIE PROGRAM REURIS PODSUMOWANIE BYDGOSZCZ, LISTOPAD 2011 WPROWADZENIE : UWARUNKOWANIA HYDROTECHNICZNE REWITALIZACJI BWW ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM STAREGO KANAŁU BYDGOSKIEGO Ludgarda Iłowska CIEKI W OBSZARZE

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE D E C Y Z J A

OBWIESZCZENIE D E C Y Z J A Gdańsk, 2015-09-04 DROŚ-G.7422.1.47.2015 OBWIESZCZENIE D E C Y Z J A Działając na podstawie art. 80 i art. 161 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196), Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Część opisowa

Zawartość opracowania. Część opisowa Zawartość opracowania I Część opisowa 1. Oznaczenie ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego 2. Podstawa opracowania 3. Informacje o obiekcie 4. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wód 5.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia dla zadania pn:

Opis przedmiotu zamówienia dla zadania pn: Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla zadania pn: Remont nabrzeża w Gdańsku Sobieszewie w km 9+480-9+910 Martwej Wisły -Etap I. 1. Podstawowe parametry techniczne nabrzeża Nabrzeże zostało wykonane

Bardziej szczegółowo

ST-K.07 Roboty ziemne-wykopy (grunty kat. I-IV)

ST-K.07 Roboty ziemne-wykopy (grunty kat. I-IV) ST-K.07 Roboty ziemne-wykopy (grunty kat. I-IV) Spis treści 1. WSTĘP...2 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej...2 1.2. Zakres stosowania ST...2 1.3. Zakres robót objętych ST...2 1.4. Określenia podstawowe...2

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ZABEZPIECZENIE OSUWISKA GLINIK POW. STRZYśÓW

PRZEDMIAR ROBÓT. ZABEZPIECZENIE OSUWISKA GLINIK POW. STRZYśÓW PRZEDMIAR ROBÓT Data: 2012-12-11 Budowa: Obiekt: ZABEZPIECZENIE OSUWISKA GLINIK Zamawiający: POWIAT STRZYśOWSKI UL.PRZECŁAWICKA 15 38-100 Jednostka opracowująca kosztorys: Agencja Technik Ekologicznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Załącznik nr 8 REMONT OGRODZENIA TERENU OD ULICY SOWIŃSKIEGO WYDZIAŁU TECHNIKI MORSKIEJ I TRANSPORTU ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Pełna

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA . pieczęć podłużna TOM III II SIWZ MW.M7-3200/2/2/2016 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Na wykonanie robót budowlanych urządzeń melioracji wodnych podstawowych Obiekt nr 2: Konserwacja bieżąca wałów przeciwpowodziowych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Nazwa inwestycji: Roboty budowlane związane z wykonaniem żaluzji technicznych na dachu budynku Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej

Bardziej szczegółowo

"Działania przygotowawcze do częściowego odtworzenia żwirowych siedlisk dla litofilnych gatunków ryb na odcinku Wisłoki od jazu w Mokrzcu do

Działania przygotowawcze do częściowego odtworzenia żwirowych siedlisk dla litofilnych gatunków ryb na odcinku Wisłoki od jazu w Mokrzcu do "Działania przygotowawcze do częściowego odtworzenia żwirowych siedlisk dla litofilnych gatunków ryb na odcinku Wisłoki od jazu w Mokrzcu do miejscowości Pustków" Pustków RZEKA WISŁOKA OD JAZU W MOKRZCU

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Instytucja opracowująca kosztorys: mgr inż. Sławomir SZYMAŃSKI. mgr inż. Stanisław WOJTAS

Przedmiar robót. Instytucja opracowująca kosztorys: mgr inż. Sławomir SZYMAŃSKI. mgr inż. Stanisław WOJTAS Przedmiar robót Zabudowa wyrwy w obwałowaniu Portu Kraków Płaszów wraz z przywróceniem wału do należytego stanu technicznego na odcinku od km 00+000 do km 00+420 (wzdłuż ul. Na Zakolu Wisły) Data: 25/02/2011

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R ROBÓT

P R Z E D M I A R ROBÓT STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R ROBÓT Budowa: Opaska z kamienia łamanego w Ustroniu Morskim km 322 wraz ze zjazdem technolog. z ul. Nadbrzeżnej Obiekt: Opaska brzegowa z kamienia łamanego

Bardziej szczegółowo

H ROBOTY Z ZAKRESU UMOCNIEŃ BRZEGU KOSZAMI SIATKOWO - KAMIENNYMI

H ROBOTY Z ZAKRESU UMOCNIEŃ BRZEGU KOSZAMI SIATKOWO - KAMIENNYMI H-05.00.00 ROBOTY Z ZAKRESU UMOCNIEŃ BRZEGU KOSZAMI SIATKOWO - KAMIENNYMI 1.WSTĘP...3 1.1 Przedmiot STWIORB....3 1.2 Zakres stosowania STWIORB 3 1.3. Zakres robot objętych STWIORB.....3 1.4 Określenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy: ZP.271.9.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Badania. Wykonawca przeprowadzi badania archeologiczne oraz architektoniczne w tym uzyska we własnym zakresie

Bardziej szczegółowo

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów Spis treści: INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów... 2 2. Wykaz istniejących obiektów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STWiOR RODZAJ OBIEKTU: Rozbudowa budynku Remizy OSP w Żurowej NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO: Gmina Szerzyny ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 38-246 Szerzyny 521

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Część I - Budowa pętli autobusowej przy ulicy Beskidzkiej w Rzeszowie Adres obiektu budowlanego: Pętla autobusowa Rzeszów, ul. Beskidzka Działka nr ewid. 1040/1, Obr 0223 Rzeszów Zwięczyca II Zakres robót

Bardziej szczegółowo

Projekt pn.,,kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku

Projekt pn.,,kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku Projekt pn.,,kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu

Bardziej szczegółowo

Redy w km 19+400 w m. Wejherowo wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych d) Część 4 - Sporządzenie

Redy w km 19+400 w m. Wejherowo wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych d) Część 4 - Sporządzenie 1 z 5 2015-10-07 07:55 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 125899-2015 z dnia 2015-08-25 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdańsk 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: a) Część 1-Sporządzenie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y I W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y I W Y K O N A W C Z Y Z A K Ł A D U S Ł U G T E C H N I C Z N Y C H DROGO-PROJEKT s.c. 63-500 Ostrzeszów ul. Piastowska 14a/16 P R O J E K T B U D O W L A N Y I W Y K O N A W C Z Y Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 101549D.

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno - Użytkowy

Program Funkcjonalno - Użytkowy Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa obiektu budowlanego: Przebudowa ul. 15 Lipca w Prostkach w ciągu drogi powiatowej nr 1680 N zaprojektuj i wybuduj. Program Funkcjonalno - Użytkowy CPV: 45221111-3 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

5. Informacje o terenie budowy, wymagania i wytyczne Zamawiającego.

5. Informacje o terenie budowy, wymagania i wytyczne Zamawiającego. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ------------------------------------------------------------------------------------------------- Część I Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH. w BIAŁYMSTOKU Białystok, ul. Handlowa 6 tel fax.

WOJEWÓDZKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH. w BIAŁYMSTOKU Białystok, ul. Handlowa 6 tel fax. WOJEWÓDZKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH w BIAŁYMSTOKU 15-399 Białystok, ul. Handlowa 6 tel. 85 748 12 00 fax. 85 748 12 01 UPROSZCZONA DOKUMENTACJA W ZAKRESIE UTRZYMANIA WÓD I URZĄDZEŃ MELIORACJI

Bardziej szczegółowo

I. Część opisowa Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu: - Dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy, operat wodno

I. Część opisowa Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu: - Dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy, operat wodno Inwestor: ul. Wiśniowieckiego 136, 33-300 Nowy Sącz Nazwa obiektu budowlanego: zaprojektuj i wybuduj CPV: 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 71322300-4 Usługi projektowania mostów Spis zawartości:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 1. Nazwa zamówienia: Wymiana nawierzchni chodników i drogi wewnętrznej w rejonie kompleksu akademików Politechniki Gdańskiej przy ulicy Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROTMEL Usługi Projektowe 58-506 Jelenia Góra ul. Kiepury 67/46 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KLASYFIKACJA wg CPV DZIAŁ 45000000-7 GRUPA ROBÓT 45200000-9 45300000-0 KLASY ROBÓT 45230000-8

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nr 1/1

UPROSZCZONA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nr 1/1 Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku Terenowy Oddział w Kwidzynie 82-500 Kwidzyn ul. Grudziądzka 30 UPROSZCZONA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nr 1/1 na wykonanie robót związanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Lokalizacja ul. Zegrzyńska 38 Legionowo Inwestor Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ul. Podlesna 61, 01-671 Warszawa AUTOR OPRACOWANIA Sierpień

Bardziej szczegółowo

Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach

Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach Załącznik nr 10 do SIWZ Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach Obiekt: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii Adres budowy: ul. Ściegiennego 205; 25-116 Kielce Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlano-Wykonawczy

Projekt Budowlano-Wykonawczy Zamawiający: Gmina Pieńsk ul. Bolesławiecka 29 59-930 Pieńsk Jednostka projektowa: Usługi Projekektowe, Nadzór Budowlany, Wykonawstwo Robót Budowlanych, Tomasz Nowak m. Dobra 100 59-700 Bolesławiec tel.:

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Część II SIWZ Umowa Wzór zawarta w Gdańsku dnia..

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Dla zadania obejmującego wykonanie kompleksowych robót budowlanych wraz z niezbędnym zakresem dokumentacji projektowej pn. Przebudowa przejścia żeglownego dla Mostu Długiego

Bardziej szczegółowo

GMINA NOWE WARPNO. Plac Zwycięstwa 1 72-022 Nowe Warpno

GMINA NOWE WARPNO. Plac Zwycięstwa 1 72-022 Nowe Warpno GMINA NOWE WARPNO Plac Zwycięstwa 1 72-022 Nowe Warpno ogłasza że : przystępuje do postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu ograniczonego na usługi od 14000 euro do kwot określonych w przepisach

Bardziej szczegółowo

Zaprojektowanie i wybudowanie parkingów w Białymstoku

Zaprojektowanie i wybudowanie parkingów w Białymstoku PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nr 7 Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wybudowanie parkingów w Białymstoku Adres obiektu budowlanego: Miasto Białystok: 1) ul. Wiatrakowa 18 (przy Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

D PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE ZE WZNOWIENIEM BRAKUJĄCYCH I ZNISZCZONYCH PUNKTÓW STABILIZACJI PASA DROGOWEGO (kod CPV )

D PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE ZE WZNOWIENIEM BRAKUJĄCYCH I ZNISZCZONYCH PUNKTÓW STABILIZACJI PASA DROGOWEGO (kod CPV ) D-01.01.01 PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE ZE WZNOWIENIEM BRAKUJĄCYCH I ZNISZCZONYCH PUNKTÓW STABILIZACJI PASA DROGOWEGO (kod CPV 45111200-0) 1. Wstęp 1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie ustalenia granic morskich portów wojennych

z dnia 2015 r. w sprawie ustalenia granic morskich portów wojennych Projekt R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A O B R O N Y N A R O D O W E J z dnia 2015 r. w sprawie ustalenia granic morskich portów wojennych Na podstawie art. 45 ust. 2b ustawy z dnia 21 marca

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY DLA DZIELNICY WOLA M. ST. WARSZAWY REFERAT INWESTYCJI 01-017 WARSZAWA UL. ŻELAZNA 99 TEL. 22 / 44 35 718 TEL. SEK. 22 / 44 35 720 FAX 22/ 44 35 600 E: ir.wola@um.warszawa.pl PROGRAM

Bardziej szczegółowo