Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dla rozwoju infrastruktury i środowiska"

Transkrypt

1 Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Dla rozwoju infrastruktury i środowiska C zz ęę śś ćć II II II S IIWZ Znak ssp rrawy :: NZ //JRP --Ż //2011 //PK R eeg iiona llny Za rr zząd Go sspoda rrkii Wodn ee jj w Gdań ssku OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEBUDOWA UJŚCIA WISŁY - ROBOTY BUDOWLANE ul. Fr. Rogaczewskiego 9/ Gdańsk tel.: (58) fax: (58) Gdańsk, dnia r. (po zmianach)

2 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku 2

3 SPIS TREŚCI 1 Informacje ogólne Informacje ogólne nt. zadania Przedmiot zamówienia opis ogólny Lokalizacja przedsięwzięcia Opis stanu istniejącego Kierownica zachodnia Kierownica wschodnia Opis ogólny zakresu zamówienia Opis ogólny zakresu robót budowlanych Remont kierownic Budowa głowic kierownicy wschodniej i zachodniej Wydłużenie kierownicy wschodniej Ogólny opis technologii robót Remont kierownic Wydłużenie kierownicy wschodniej Budowa głowic Wykonanie batymetrii Obszar wykonania batymetrii Zakres wykonywanych prac batymetrycznych Dane głębokościowe do modelowania Zalecenia do wykonywania pomiarów batymetrycznych na rzece Wiśle i ujściu do Zatoki Gdańskiej Wymagania w stosunku do Wykonawcy w zakresie informacji i promocji Projektu Termin wykonania zamówienia Pozostałe uwarunkowania Wykaz załączników Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku 3

4 1 Informacje ogólne 1.1 Informacje ogólne nt. zadania Zadanie B02 Przebudowa ujścia Wisły wchodzi w skład Projektu Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, który został zakwalifikowany przez Ministra Rozwoju Regionalnego jako indywidualny projekt kluczowy i został umieszczony na liście projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko , Priorytet III Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska Działanie 3.1 Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Planowane przedsięwzięcie w ramach tego Projektu jest jednym z zadań I etapu Programu Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - do roku 2030 (z uwzględnieniem etapu 2015) (zwany Programem Żuławskim 2030 ). Dla niniejszego Programu została przeprowadzona ocena strategiczna, a w maju 2010 r. został on zatwierdzony przez Ministra Środowiska (tekst Programu Żuławskiego 2030 wraz z Prognozą są dostępne na stronach internetowych 1.2 Przedmiot zamówienia opis ogólny Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie i wydłużeniu kierownicy wschodniej oraz remoncie kierownicy zachodniej oraz budowie głowic w ujściu Wisły do Zatoki Gdańskiej. Zakres zamówienia obejmuje: a) remont kierownicy zachodniej i budowę głowicy o łącznej długości około 555 m; b) remont kierownicy wschodniej na długości około 600 m; c) wydłużenie kierownicy wschodniej i budowę głowicy o łącznej długości 200 m; d) wycinkę drzew i zakrzacze; e) wykonanie batymetrii. Szczegółowy zakres robót został opisany w dokumentacji projektowej stanowiącej załączniki do cz. III SIWZ. 1.3 Lokalizacja przedsięwzięcia 1) Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na północy Polski w województwie pomorskim, w ujściu rzeki Wisły, na terenie dwóch obszarów chronionych w ramach Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku 4

5 sieci Natura 2000: PLH Ostoja w Ujściu Wisły, PLB Ujście Wisły oraz na obszarze rezerwatu Ptasi Raj. Przedsięwzięcie realizowane jest na obszarze miasta Gdańska, gminy Stegna oraz morskich wód wewnętrznych Zatoki Gdańskiej. Planowana inwestycja zlokalizowana na działkach o numerach: 1/4 arkusz 1, obręb Mikoszewo nr 0010 o symbolach Wm, Ls, Lz, dr, N, Ws będąca własnością Skarbu Państwa we władaniu Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, 391 arkusz 1, obręb Mikoszewo nr 0010 o symbolach Wp będąca własnością Skarbu Państwa we władaniu Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, 1 arkusz 1,2; obręb 0142 będąca własnością Skarbu Państwa we władaniu Prezydenta Miasta Gdańsk, oraz na obszarze morskich wód wewnętrznych (Zatoka Gdańska) we władaniu Ministra Infrastruktury. 1.4 Opis stanu istniejącego Kierownica zachodnia Istniejąca konstrukcja kierownicy zachodniej jest budowlą o przekroju zbliżonym do trapezu równoramiennego, wykonaną z materaców faszynowo kamiennych, ułożonych na rzędnej ok. - 4,5m Kr. przykrytych dodatkowo narzutem kamiennym. Nachylenia skarp wynoszą odpowiednio od strony Zatoki Gdańskiej 1:0,5 a od strony Wisły 1:1,5. Kierownica o szerokości korpusu w poziomie zwierciadła wody ok. 6,0 m i rzędnej korony kamiennego narzutu +0,60m zakończona na km 942,123 rzeki Wisły Kierownica wschodnia Istniejąca konstrukcja kierownicy wschodniej jest budowlą o przekroju zbliżonym do trapezu równoramiennego, wykonana z materaców faszynowych, wypełnionych kamieniem. Nachylenie skarp jest łagodniejsze niż dla kierownicy zachodniej. Od strony Zatoki Gdańskiej nachylenie 1:2 a od strony Wisły 1:3. W strefie wahania poziomu wody i na koronie, luźno leżący kamień narzutu konstrukcji kierownicy scalonej płytami betonowymi, wylewanymi w miejscu budowy, zabezpiecza go w ten sposób przed falowaniem i lodem. Szerokość płyt na koronie i na skarpie po stronie rzeki wynosi ok. 3,0m, a na skarpie od strony Zatoki ok. 2,4m. Rzędna korony +0,60m. Kierownica zakończona na km 942,086 (cześć nadwodna). Kierownica ta wyposażona jest w światło Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku 5

6 nawigacyjne usytuowane na km 942,059. Na przedłużeniu kierownicy wschodniej usypano do km 942,213 na materacach faszynowych narzut podwodny o rzędnej korony -0,90m (część podwodna). 2 Opis ogólny zakresu zamówienia 2.1 Opis ogólny zakresu robót budowlanych Szczegółowy zakres prac został opisany w dokumentacji projektowej stanowiącej załączniki do cz. III SIWZ. Poniższy opis należy traktować jako ogólny opis wykonywanych prac Remont kierownic Zakres robót przewidzianych do wykonania: 1) kierownica zachodnia a) część podwodna podczyszczenie umożliwiające wykonanie podwodnej części podpierającej i stanowiącej fundament dla konstrukcji nadwodnej wykonanie progu podwodnego stanowiącego oparcie dla konstrukcji b) część nadwodna wycinka drzew usunięcie kamieni z korony pozostałej konstrukcji do rzędnej umożliwiającej wykonanie nowej trwałej obudowy zabezpieczającej jej rdzeń odtworzenie korpusu kierownicy 2) kierownica wschodnia a) część podwodna podczyszczenie umożliwiające wykonanie części podpierającej i stanowiącej fundament dla konstrukcji nadwodnej wykonanie progu podwodnego stanowiącego oparcie dla konstrukcji b) część nadwodna wycinka drzew usunięcie betonowych płyt odtworzenie korpusu kierownicy Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku 6

7 2.1.2 Budowa głowic kierownicy wschodniej i zachodniej Konstrukcja głowicy kierownicy wschodniej zaprojektowana została jako konstrukcja bliźniaczo podobna do głowicy kierownicy zachodniej i w związku z tym opisano je poniżej w formie jednego opisu: a) część podwodna wykonanie grodzy ze ścianki szczelnej i pali stalowych rurowych z dnem otwartym, umocnienia dna głowicy materacami gabionowymi. b) część nadwodna (nadbudowa) wykonanie konstrukcji mieszanej monolityczno-prefabrykowanej, budowa na głowicy w osi kierownicy masztu dla światła nawigacyjnego, odpowiednio światło czerwone dla kierownicy wschodniej i zielone dla kierownicy zachodniej Wydłużenie kierownicy wschodniej a) część podwodna wykonanie płyt żelbetowych osadzonych w blokach oporowych i ułożonych na materacach gabionowych. b) część nadwodna montaż żelbetowych prefabrykatów zamykających z otworami umożliwiającymi wykonanie zasypu. 2.2 Ogólny opis technologii robót Remont kierownic Technologia przyjęta przy wykonaniu remontu kierownicy zachodniej i wschodniej jest identyczna i zakłada wykonawstwo w odcinkach około 20 metrowych. Odcinki o długości ok. 20 m stanowią zakres zaawansowania robót ograniczający potencjalne straty związane z np. zasypaniem wykopów roboczych. Zaprojektowana konstrukcja została podzielona na sekcje dylatacyjne stanowiące techniczną i technologiczną całość. Po pełnym wykonaniu takiej sekcji można przerwać prace (np. ze względu na warunki hydrologiczno-meteorologiczne). Szczegółowy zakres prac został opisany w dokumentacji projektowej stanowiącej załączniki do cz. III SIWZ. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku 7

8 2.2.2 Wydłużenie kierownicy wschodniej Technologia przyjęta przy wykonaniu przedłużenia kierownicy wschodniej zakłada wykonawstwo w odcinkach około 20 metrowych. Odcinki o długości ok. 20 m stanowią zakres zaawansowania robót ograniczający potencjalne straty związane z zasypaniem wykopów roboczych, zamuleniem ułożonych materacy gabionowych itp. Zaprojektowana konstrukcja została podzielona na sekcje dylatacyjne stanowiące techniczną i technologiczną całość. Po pełnym wykonaniu takiej sekcji można przerwać prace (np. ze względu na warunki hydrologiczno-meteorologiczne). Szczegółowy zakres prac został opisany w dokumentacji projektowej stanowiącej załączniki do cz. III SIWZ Budowa głowic Głowicę stanowi grodza ze ścianki szczelnej i pali rurowych. W części nadwodnej będzie to konstrukcja mieszana, monolityczno prefabrykowana. Na głowicy w osi kierownicy należy wykonać maszt dla światła nawigacyjnego. Dno przy głowicy będzie umocnione materacami i koszami gabionowymi. Szczegółowy zakres prac został opisany w dokumentacji projektowej stanowiącej załączniki do cz. III SIWZ. 2.3 Wykonanie batymetrii Obszar wykonania batymetrii Opracowanie dotyczy wykonania badań batymetrycznych ujścia Wisły wraz z 3 km odcinkiem Wisły - od portu Świbno do istniejących kierownic w ujściu wraz z przetworzeniem danych dla celów modelowych (opracowaniu wyników dla wykonania mapy batymetrycznej, a także przetworzeniem danych pomiarowych do postaci niezbędnej dla przeprowadzenia badań modelowych). Obszar dla badań batymetrycznych (dotyczy obszaru wód morskich) ma obejmować minimum obszar określony poniższymi współrzędnymi oraz odcinek Wisły od portu Świbno do ujścia Wisły. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku 8

9 Obszar wykonywania batymetrii. X Y Współrzędne w układzie Wykonanie badań batymetrycznych i opracowanie wyników pomiarów obejmuje: Pomiary batymetryczne sondą wielowiązkową lub innym urządzeniem zapewniającym pełne pokrycie całej powierzchni dna. Przetwarzanie zebranych danych i wykonanie mapy batymetrycznej mierzonego obszaru. Wykonanie modelu DTM w siatce min. 2,5 x 2,5 metra, zalecana 1 x 1 metra, a w rejonach występowania konstrukcji hydrotechnicznych 0,5 x 0,5 metra (tj. w odległości około 20 m od tych konstrukcji) Zakres wykonywanych prac batymetrycznych Prace pomiarowe: dla inwentaryzacji sytuacji batymetrycznej w obrębie odcinka brzegu określonego jako 3 km odcinek Wisły od portu Świbno do istniejących kierownic w ujściu. o pełne pokrycie pomiarami echosondą wielowiązkową lub innym urządzeniem zapewniającym pełne pokrycie całej powierzchni dna. dla inwentaryzacji sytuacji batymetrycznej w obrębie odcinka brzegu, określonego jako obszar objęty profilowaniem przy pomocy sondy wielowiązkowej - po dwa kilometry na zachód i wschód od kierownic, 2 km w głąb morza licząc od głowicy kierownicy wschodniej. Odległość pomiędzy profilami około 100m: o pełne pokrycie pomiarami echosondą wielowiązkową lub innym urządzeniem zapewniającym pełne pokrycie całej powierzchni dna do izobaty 8 m; o pomiary od izobaty 8 m do plaży za pomocą echosondy jednowiązkowej. Wszystkie pomiary należy wykonać na elipsoidzie WGS 84 w układzie współrzędnych 1992 zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 08 sierpnia 2000 (Dz.U. Nr 70 poz. 821). Dane końcowe (mapa batymetryczna oraz cyfrowy model terenu DTM i linia brzegowa w rejonie stożka Wisły) winny zostać opracowane i wyeksportowane w układzie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku 9

10 W wyniku wykonanych pomiarów uzyskany zostanie obraz rozkładu głębokości, który po uzupełnieniu informacjami o linii brzegowej daje pełny obraz sytuacji głębokościowej w badanym rejonie. Mapa batymetryczna -sytuacja głębokościowa w rejonie ujścia Wisły (stan na dzień 30 sierpnia 2009) Dane głębokościowe do modelowania Dla celów modelowania przepływów, z rozkładu głębokości winna być wygenerowana siatka ze zbiorem punktów w siatce min. 2,5 x 2,5 metra, zalecana 1 x 1 metra, a w rejonach występowania konstrukcji hydrotechnicznych 0,5 x 0,5 metra (tj. w odległości około 20 m od tych konstrukcji) i mapa batymetryczna. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku 10

11 2.3.4 Zalecenia do wykonywania pomiarów batymetrycznych na rzece Wiśle i ujściu do Zatoki Gdańskiej 1. Pomiary batymetryczne powinny być wykonane za pomocą sondy wielowiązkowej lub innego urządzenia zapewniającego pełne pokrycie całej powierzchni dna z wymaganą dokładnością. 2. Dokładność określania pozycji PDGPS (na punkcie kalibracyjnym podczas sprawdzenia dokładności systemu pozycjonowania): 5 cm. 3. Dokładność określania wysokości (na punkcie kalibracyjnym podczas sprawdzenia dokładności systemu pozycjonowania): 3 cm. 4. Dokładność określania pozycji punktu pomiaru głębokości dla referencyjnej głębokości akwenu 5 m: 20 cm. 5. Dokładność określania głębokości: 5 cm. 6. Gęstość punktów pomiarowych: min. 5 max. 50 punktów/m Pomiary główne powinny wykonywane być wzdłuż nurtu profilami równoległymi, pomiary uzupełniające metodą wypełnienia obszaru pomiarami. 8. Pomiary kontrolne powinny być wykonywane pod kątem 45 do nurtu rzeki. Ilość pomiarów kontrolnych jeden pomiar na każde 2 km biegu rzeki. 9. Dziennie należy wykonywać tylko tyle pomiarów, aby każdy odcinek był zamknięty tzn. pomiary spełniające wymogi takie jak gęstość punktów na 1 m kw. oraz zapewniające pełne pokrycie od brzegu do brzegu zostały wykonane w jeden dzień. Nie należy rozpoczynać kolejnego odcinka do momentu uzupełnienia wszystkich braków w rozpoczętym już odcinku pomiarów. 10. Kolejne odcinki powinny posiadać wspólne obszary (tzw. overlap na styku obszarów) o szerokości, co najmniej 50 metrów. 2.4 Wymagania w stosunku do Wykonawcy w zakresie informacji i promocji Projektu Zgodnie z wytycznymi - m.in. dokumentem Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z lipca 2009r. (www.pis.gov.pl, zakładka zasady promocji), Zamawiający nakłada na Wykonawcę następujące obowiązki: przed rozpoczęciem zadania należy ustawić tablice informacyjne w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym. Koszt wykonania tablic nie jest objęty zakresem niniejszego postępowania. Zamawiający przekaże Wykonawcy tablice w terminie uzgodnionym przez obie strony, aby w momencie rozpoczęcia prac w/w tablice były umieszczone w miejscu realizacji zadania. Zadaniem i kosztem Wykonawcy jest ich montaż wraz z posadowieniem; Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku 11

12 w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia prac inwestycyjnych w/w tablice należy usunąć i zastąpić stałymi tablicami pamiątkowymi, umieszczonymi w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Zadaniem i kosztem Wykonawcy jest ich montaż wraz z posadowieniem. Za formę i treść wykonania tablic informacyjnych i pamiątkowych odpowiada Zamawiający. 3 Termin wykonania zamówienia Termin zakończenia robót i przekazania obiektu do odbioru końcowego - 30 listopada 2014r. 4 Pozostałe uwarunkowania 1. Łacha, o której jest mowa w pkt I.2.13 decyzji środowiskowej, została już wykonana. 2. Ze względu na fakt, że roboty objęte zamówieniem wykonywane są w środowisku morskim, które podlega oddziaływaniom spowodowanym przez siły natury, należy bezwzględnie przestrzegać reżimu związanego z technologią wykonania robót. 3. Wykonawca organizuje i odpowiada za plac budowy, zaplecze techniczne i drogi dojazdowe we własnym zakresie. Wszystkie miejsca wskazane w dokumentacji projektowej takie jak porty, place przeładunkowe oraz miejsca składowania prefabrykatów przeładunku stanowią przykładowe miejsca nie uzgodnione z właścicielami gruntów i Zamawiający nie ma prawa do dysponowania tymi miejscami. 4. Wykonawca odpowiada za szkody powstałe z jego winy w trakcie realizacji zamówienia. 5. Wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotowego zamówienia winny odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej. Na materiały Wykonawca obowiązany jest posiadać certyfikat znaku bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, normami europejskimi, europejskimi zezwoleniami technicznymi. Przez normy europejskie Zamawiający rozumie normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektronicznej (CENELEC) jako standardy europejskie (EN) lub dokumenty harmonizacyjne (HD), zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 6. Wszystkie materiały, które będą użyte do wykonania przedmiotowego zamówienia muszą uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 7. Wykonawca wykona zamówienie zgodnie z umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami sztuki Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku 12

13 budowlanej, warunkami określonymi w wydanych dla zadania decyzjach i pozwoleniach (tj. np. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenie na realizację inwestycji), ewentualnymi wskazówkami Inspektora nadzoru z zachowaniem terminów oraz należytej staranności. 8. Wykonawca przed rozpoczęciem robót pogłębiarskich wykona badania urobku wydobytego w ramach niniejszego zadania i zagospodaruje cały urobek zgodnie z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami. 9. W trakcie realizacji zadania Wykonawca, jeżeli zajdzie taka konieczność zobligowany jest do organizowania spotkań informacyjno wyjaśniających odnośnie wykonywanego zadania. 10. Wykonawca zawiadamia pisemnie właścicieli gruntów o terminach robót na ich gruncie, wraz z przesłaniem kopii niniejszego zawiadomienia do Zamawiającego. 11. Wykonawca zobligowany jest do wykonywania pomiarów batymetrycznych w ujściu Wisły dwa (2) razy do roku. Pomiary batymetryczne powinny być wykonywane w okresach wiosennym i jesiennym, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. 12. Po wykonaniu robót Wykonawca dostarczy Zamawiającemu atest czystości dna w obrębie zrealizowanych robót na odbiór końcowy. 13. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zapisów zawartych w decyzjach (Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsk, z dnia , znak RDOŚ-22-WOO-6670/23-17/09/10/KP/AT/m; Decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony środowiska z dnia , znak DOOŚoa mc.3), a w szczególności: o w trakcie prowadzenia robót należy zachować odległość pomiędzy nowowybudowanymi urządzeniami hydrotechnicznymi, a istniejącą łachą, położoną na północ od kierownicy wschodniej, nie mniejszą niż 70,0 metrów; o utrzymania głębokości wody pomiędzy wybudowanymi urządzeniami hydrotechnicznymi, a istniejącą łachą, położoną na północ od kierownicy wschodniej, przy niskich stanach wód na poziomie minimum 2,0 metrów; o prace budowlane prowadzić w sposób oraz w terminach określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pod nadzorem środowiskowym. 14. Nadzór środowiskowy, monitoring ornitologiczny, monitoring sztucznej łachy oraz analiza porealizacyjna należą do obowiązków Zamawiającego. 15. Wykonawca winien posiadać bazę nurków wraz z obsługą. Nurkowie sporządzą atesty nurkowe na roboty wykonywane w części podwodnej. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku 13

14 16. Wykonawca na bieżąco będzie wykonywał dokumentację fotograficzną wraz z opisem realizowanego zadania i przekazywał Zamawiającemu, w formie elektronicznej i papierowej, w terminach ustalonych z Zamawiającym. 17. Wykonawca na bieżąco będzie wykonywał dokumentację fotograficzną wraz z opisem wszystkich istotnych elementów robót, w tym w szczególności robót zanikających i ulegających zakryciu, a w odniesieniu do robót inżynieryjnych, teren budowy i teren przyległy, przed rozpoczęciem robót i po ich zakończeniu. Dokumentacja ta będzie przekazywana Zamawiającemu przez Wykonawcę w formie elektronicznej i papierowej. 18. Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu, do 30 listopada 2014r. tj. daty przekazania obiektu do odbioru końcowego, operat powykonawczy w 3 egzemplarzach, w wersji elektronicznej i papierowej (w tym zakresie nie obowiązują zapisy Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót). 19. Sukcesywnie w miarę postępu robót wykonywać dokumentację powykonawczą, przekazywać do odbiorów częściowych. 20. Własnościowe prawa autorskie dokumentacji (np. fotograficznej, batymetrycznej) przekazanej przez Wykonawcę Zamawiającemu, przechodzą na Zamawiającego w dniu ich przekazania. 21. Wykonawca odpowiada: za uzyskanie niezbędnych uzgodnień w zakresie żeglugi śródlądowej na terenie prowadzonych robót, za wykonanie oznakowania szlaku żeglugowego. 22. Wykonawca będzie uczestniczył w naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego, raz na 2 tygodnie, w uzgodnionym miejscu. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku 14

15 5 Wykaz załączników 1. Kosztorys ofertowy 1a. Przedmiar robót 2. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsk, z dnia , znak RDOŚ-22-WOO-6670/23-17/09/10/KP/AT/mj 3. Decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony środowiska z dnia , znak DOOŚoa mc.3 4. Przykładowy terminarz wykonywania prac uwzględniający uwarunkowania środowiskowe 5. Decyzja Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia , znak DROŚ.A /MB udzielająca RZGW w Gdańsku pozwolenia wodnoprawnego 6. Raport o oddziaływaniu na środowisko Zadania B02 Przebudowa ujścia Wisły (Opracowany w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) 7. Opracowania przedprojektowe Prace geodezyjne 8. Opracowania przedprojektowe Badania batymetryczne 9. Opracowania przedprojektowe Inwentaryzacja stanu technicznego kierownic 10. Badania geologiczne 11. Pobór i badania osadów dennych 12. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 13. Projekt wykonawczy Projekt wykonawczy kierownic 14. Projekt wykonawczy Projekt organizacji i zagospodarowania zaplecza budowy 15. Inwentaryzacja przyrodnicza Inwentaryzacja zieleni z powierzchni i obrzeża kierownic ujścia rz. Wisła - Przekop 16. Postanowienie Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, z dnia , znak INZ/ZP- 8316/95/ Wyrażenie zgody na dysponowanie nieruchomością dla części działki nr 1/4, z dnia , wydane przez Starostę Nowodworskiego, znak GK AS 18. Wyrażenie zgody na czasowe zajęcie gruntu dla części działki nr 1/4, z dnia , wydane przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, znak INZ/GN / Umowa użyczenia dla działki nr 1, z dnia , wydana przez Prezydenta Miasta Gdańska 20. Charakterystyka inwestycji 21. Pismo Dyrektora RZGW w Gdańsku z dnia , znak UW/ b/2010/9956/HM dot. stanowiska obserwacyjnego na kierownicy wschodniej w ujściu Wisły do Zatoki Gdańskiej 22. Wymagania odnośnie formatów i formy przekazywanej dokumentacji 23. Projekt budowlany Operat wodnoprawny 24. Projekt budowlany Projekt budowlany kierownic 25. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych wydana przez Wojewodę Pomorskiego, z dnia , znak WI.II GB Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku 15

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 I. DANE OGÓLNE 1. Nazwa nadana zamówieniu Nazwa Inwestycji: Adres Inwestycji: Inwestor: Adres Inwestora:.... 2. Przedmiot specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 I. DANE OGÓLNE 1. Nazwa nadana zamówieniu Nazwa Inwestycji: Sala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 6 Adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE ST 00.00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE ST 00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE ST 00.00 Nazwa zamówienia: Wykonanie robót budowlanych z elementami projektowania dla inwestycji pn.: Zagospodarowanie przystani rybackiej

Bardziej szczegółowo

ST-00 00 00 Specyfikacja techniczna Wymagania ogólne. ST-00 01 00 Szczegółowa specyfikacja techniczna - Instalacja wodno-kanalizacyjne

ST-00 00 00 Specyfikacja techniczna Wymagania ogólne. ST-00 01 00 Szczegółowa specyfikacja techniczna - Instalacja wodno-kanalizacyjne SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH DLA ZADANIA PN. : REMONT BUDYNKU PROKURATURY OKRĘGOWEJ PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 56A W NOWYM SĄCZU MONTAŻ PRZEGRODY I DRZWI EI30,

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA BIURO USŁUG INŻYNIERSKICH I NADZORU INWESTORSKIEGO 25-220 Kielce ul. Helska 29 tel. (041) 361 43 75

INŻYNIERIA BIURO USŁUG INŻYNIERSKICH I NADZORU INWESTORSKIEGO 25-220 Kielce ul. Helska 29 tel. (041) 361 43 75 INŻYNIERIA BIURO USŁUG INŻYNIERSKICH I NADZORU INWESTORSKIEGO 25-220 Kielce ul. Helska 29 tel. (041) 361 43 75 Stadium dokumentacji: Nazwa dokumentacji: Zadania: Część dokumentacji: Egz. 1 TOM: 2 TECZKA:

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014

UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014 UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014 zawarta w dniu r. pomiędzy: Gminą Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, 53-633 Wrocław, ul. Długa 49, NIP: 896-00-05-839,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr I do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

Załącznik nr I do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Nazwa i adres Zamawiającego: PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI PWiK Sp. z o.o. ul. Marklowicka 15 44-300 Wodzisław Śląski www.pwik-wodzislaw.pl jrp@pwik-wodzislaw.pl Adres do uzyskania SIWZ, korespondencji

Bardziej szczegółowo

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 1 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Budowa Budynku Hali nr 1 wraz z niezbędną

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Przebudowa drenażu opaskowego i montaż izolacji wodoodpornej na ścianach garażu podziemnego, podłączenie drenażu opaskowego do istniejącej kanalizacji deszczowej, wybudowanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Załącznik nr 11 do SIWZ Gmina Kołbaskowo 72-001 Kołbaskowo SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Projekt

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 2 ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI Lp. ST TYTUŁ

Bardziej szczegółowo

45.23.30.00-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania nawierzchni autostrad i dróg

45.23.30.00-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania nawierzchni autostrad i dróg Zamawiający: Gmina Miasta Gdańska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk reprezentowana przez Gdańskie Inwestycje Komunalne Sp. z o.o., 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11. Nazwa nadana zamówieniu: Wykonanie w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNYCH str.1 SPECYFIKACJA TECHNICZNYCH WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Temat: PRZEBUDOWA ( WRAZ Z REMONTEM ) CENTRUM KULTURALNO- SPOTTOWEGO W PILCHOWICACH Adres: DZIAŁKA NR 182/4, NR 182/3, NR 182/2 OBRĘB

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE ZAMAWIAJĄCY ETAP / ZADANIE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE ZAMAWIAJĄCY ETAP / ZADANIE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE ZAMAWIAJĄCY UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, ul. C. K. Norwida 25/27, 50-375 Wrocław ETAP / ZADANIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRACOWNIA PROJEKTÓW I USŁUG BUDOWLANYCH mgr inż. Mirosława Witczak Krotoszyn, ul. Rynek 1/4 tel.(0-62) 722-82-17, tel.kom. 0 505 097 622 e-mail: ppmw@sylaba.poznan.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y EKOLOGICZNEJ MINI PRZYSTANI ŻEGLARSKIEJ WRAZ Z POMOSTEM DO CUMOWANIA NAD JEZIOREM JEZIORAK W IŁAWIE na działkach ewidencyjnych nr 165/9; 165/10; 172/4; 172/6; 172/7; 172/13,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI TARGÓWKA, GM. MIŃSK MAZOWIECKI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI TARGÓWKA, GM. MIŃSK MAZOWIECKI 08-110 Siedlce, ul. Topolowa 132, REG: 144410717, NIP:821-230-66-99 tel. 507-429-042, www.proskol.pl, biuro@proskol.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE 2 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE Kod wg CPV - 45421135-9 Obiekt - Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Jaracza 9 Zakres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH PRZY UL. KOŁŁĄTAJA 4 Opole, maj 2013 1 SPIS TREŚCI WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Kołbaskowo na odcinku od miejscowości Kurów do miejscowości Przecław

Modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Kołbaskowo na odcinku od miejscowości Kurów do miejscowości Przecław D-00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE 1 D-00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE... 3 D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE... 19 Kod CPV: 45112000-5... 19 D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH... 20 D-01.02.01.

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa Architektoniczna mgr inż. arch. Piotr Paszkiewicz

Pracownia Projektowa Architektoniczna mgr inż. arch. Piotr Paszkiewicz NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ Pracownia Projektowa Architektoniczna mgr inż. arch. Piotr Paszkiewicz SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO - REMONTOWYCH Rodzaj opracowania ADAPTACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Dla przedsięwzięcia: BUDOWA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOWŚCI STADŁA Inwestor GMINA PODEGRODZIE 33-386 PODEGRODZIE 248 Adres inwestycji STADŁA DZ.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NAZWA INWESTYCJI : Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z modernizacją

Bardziej szczegółowo

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR.

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Wykonujemy: Kosztorysy inwestorskie Kosztorysy ofertowe Kosztorysy powykonawcze Kosztorysy zamienne Przedmiary robót

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III.2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

CZĘŚĆ III.2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ III.2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa Zamówienia: Zadanie2.1 Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez budowę systemu oczyszczania

Bardziej szczegółowo

Zleceniodawca: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku, ul. Handlowa 6. Łomża, październik 2012 r.

Zleceniodawca: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku, ul. Handlowa 6. Łomża, październik 2012 r. SPECYFIKACJA TECHNICZANA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZABUDOWA WYRWY POWSTAŁEJ W SKARPIE BRZEGU LEWEGO I WYBOJU W DNIE RZEKI NURZEC W km 20+825 20+845 PONIŻEJ JAZU Z MOSTEM I ELEKTROWNIĄ W MIEJSCOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych

Kod CPV 45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY BUDOWLANE ARCHITEKTURA i KONSTRUKCJA Kod CPV 45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych Inwestycja : Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI SANITARNYCH TEMAT OPRACOWANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI SANITARNYCH INWESTYCJA ADAPTACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU W ŁUPAWSKU NA POTRZEBY CENTRUM EDUKACJI I PROMOCJI ADRES Łupawsko, dz. nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

specyfikacji technicznej OWEOB opracowanej Promocja przez Sp. z OWEOB o.o. 2005Promocja Sp. z o.o. 1

specyfikacji technicznej OWEOB opracowanej Promocja przez Sp. z OWEOB o.o. 2005Promocja Sp. z o.o. 1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W HUCIE MIŃSKIEJ NA ODDZIAŁ ZEROWY Kod CPV 45212413-4 WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo