Projekt reformy systemu emerytalnego i podatkowego oficjalny opis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt reformy systemu emerytalnego i podatkowego oficjalny opis"

Transkrypt

1 Projekt reformy systemu emerytalnego i podatkowego oficjalny opis Autor: Jacek Chołoniewski wersja: 06/11/2008 Wstęp W tekście tym przedstawiam zarys reformy systemu zbierania składek na ubezpieczenia społeczne powiązanej z reformą podatków dochodowych od osób fizycznych i firm nie prowadzących pełnej księgowości. Prezentowany projekt nie postuluje zmiany podstawowej zasady, na której oparty jest wprowadzony w życie z dniem 1 stycznia 1999 roku system ubezpieczeń społecznych. Zasada ta głosi, że miesięczna wysokość przyszłej emerytury to suma wszystkich uzbieranych składek podzielona przez przeciętny czas życia na emeryturze wyrażony w miesiącach. Proponowany projekt zmienia inne aspekty tego systemu: radykalnie upraszcza sposób obliczania, raportowania i przekazywania, składek na ubezpieczenia społeczne, zmniejsza znacznie ich wysokość oraz rozszerza zakres ich stosowania. Projekt przewiduje także pewne zmiany w podatkach dochodowych płaconych przez osoby fizyczne i małe firmy. Jego istotną cechą jest skoordynowanie wysokości składek emerytalnych z wysokością tych podatków. Wprowadzenie projektu w życie powinno spowodować obniżenie tak zwanego klina podatkowego, czyli procentowo wyrażonego obciążenia płacy podatkiem PIT i składkami na ZUS, do poziomu 30%. Konstruując projekt przyjęto zasadę, że system podatkowy (zapewniający wpływy do budżetu), system emerytalny (zbieranie składek emerytalnych i wypłata emerytur) oraz system pomocy społecznej (zasiłki rodzinne, chorobowe, pielęgnacyjne ) powinny być rozdzielone i działać niezależnie od siebie. 1

2 Streszczenie prezentacja najważniejszych idei projektu REP Po literze K podano konsekwencje jakie spowodują poszczególne rozwiązania 1. SYSTEM EMERYTALNY 1.1 Odchudzenie i skonsolidowanie opłat na rzecz ZUS poprzez: Usunięcie z nich składek zdrowotnej, chorobowej, wypadkowej na FP i na FGŚP obsługiwane przez nie świadczenia będą finansowane przez budżet z innych podatków Pozostawienie tylko jednej, skonsolidowanej składki emerytalno rentowej bez podziału na część emerytalną i część rentową K: Każdy Polak będzie objęty ubezpieczeniem zdrowotnym 1.2 Wprowadzenie dla osób na etacie i przedsiębiorców oraz dla umów o dzieło i zlecenia jednakowej składki emerytalno rentowej w wysokości 15% dochodu K: Ponieważ stawka podatku dochodowego to także 15% to klin podatkowy wyniesie 30% K: Zniesienie podziału składki na ZUS na część płaconą przez pracodawcę i przez pracownika K: Zniesienie zasady, że właściciele firm płacą składki na ZUS od podstawy równej 60% średniej płacy K: Nie będzie potrzeby zawieszania działalności gospodarczej w celu uniknięcia płacenia składek na ZUS 1.3 Dla podmiotów płacących podatek dochodowy w formie ryczałtu ewidencjonowanego (w tym rolników) wysokość składki emerytalno rentowej będzie równa wysokości podatku ryczałtowego 1.4 Objęcie nową składką emerytalno rentową oraz standardowym systemem emerytalnym także tych rodzajów dochodów i grup zawodowych, które nie są nim obecnie objęte: Umów o dzieło Służb mundurowych, księży, uczniów, studentów, itd Rolników K: Likwidacja KRUS 1.5 Założenie każdemu Polakowi indywidualnego, bankowego konta emerytalnego, na które będą na bieżąco trafiać wszystkie płacone w jego imieniu składki emerytalno rentowe, i którego stan będzie mógł na bieżąco śledzić K: Większość ZUSowskich formularzy stanie się zbędna K: Program Płatnik stanie się zbędny 1.6 Zniesienie limitu równego 30-krotności średniej płacy w skali roku powyżej, którego nie nalicza się składki ZUS 2

3 2. PODATKI DOCHODOWE 2.1 Wprowadzenie dla osób na etacie i przedsiębiorców oraz umów o dzieło i zlecenia powszechnego, proporcjonalnego podatku dochodowego o stawce 15% bez kwoty wolnej, bez ulgi na dzieci i bez wszystkich innych ulg; zniesienie ulgi na dzieci będzie z nawiązką zrekompensowane podwyżką zasiłków rodzinnych K: Ponieważ składka emerytalno rentowa to także 15% to klin podatkowy wyniesie 30% K: Podatek dochodowy będzie naliczany i płacony jednorazowo, u źródła K: Nie będzie wypełniania rocznych PIT-ów 2.2 Zniesienie kosztów uzyskania przychodów dla umów o pracę, zlecenia i o dzieło 2.3 Polityka prorodzinna będzie oddzielona od systemu podatkowego i realizowana poprzez: Wypłatę co miesiąc stałej kwoty na każde dziecko w formie podwyższonego zasiłku rodzinnego wypłacanego niezależnie od dochodów rodziny; kwota tego zasiłku będzie nie mniejsza niż obecne kwoty z tytułu zasiłków rodzinnych i ulg na dzieci Bezpośrednie dotowanie szkół (b. tanie, dotowane podręczniki, zeszyty, długopisy, itp., więcej zajęć pozalekcyjnych i wyrównawczych) 2.4 Obniżka stawek ryczałtu ewidencjonowanego, w tym stawki maksymalnej, zlikwidowanie wyłączeń i podniesienie progu przychodów uprawniającego do stosowania ryczałtu K: Znaczne zwiększenie liczby podmiotów, które mogą wybrać tę uproszczoną formę opodatkowania 2.5 Opodatkowanie rolników ryczałtem ewidencjonowanym o niskiej stawce 2% 3. INNE ROZWIĄZANIA 3.1 Zniesienie obowiązku rejestrowania firmy w: Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym (REGON) Urzędzie Gminy / Miasta Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych K: Będzie można rozpocząć jednoosobową działalność gospodarczą bez odwiedzania jakiegokolwiek urzędu K: Nastąpi realizacja scenariusza zero okienek 3.2 Płace netto dla osób na etatach po reformie REP mogą być takie same jak przed reformą REP dzięki ich ubruttowieniu w momencie wejścia w życie tej reformy 3.3 Podwyższenie wieku przejścia na emeryturę dla kobiet do tego, który obowiązuje mężczyzn 3

4 Opis i uzasadnienie projektu REP Słabości obecnego systemu ubezpieczeń społecznych Składki na ZUS są bardzo wysokie co powoduje, że praca w Polsce jest droga. Zniechęca to pracodawców do zatrudniania pracowników. Zniechęca też ludzi do podjęcia pracy gdyż wysoka składka na ZUS odbiera im znaczną część należnych im pieniędzy. Wysokie składki na ZUS powodują, że opłacalna staje się praca na czarno. Stopień obciążenia składkami na ZUS jest bardzo nierównomierny. Faworyzuje on pewne grupy pracujących a inne nadmiernie obciąża. Najbardziej obciążeni są właściciele małych, najczęściej jednoosobowych firm, dla których składka na ZUS stanowi ogromny, często niemożliwy do udźwignięcia ciężar. Stanowi to bardzo silną barierę przed podejmowaniem działalności gospodarczej. Z drugiej strony szereg grup albo w ogóle nie płaci składek na ZUS (służby mundurowe, księża, uczniowie, studenci) albo płaci składki bardzo niewielkie (rolnicy). Do grup, które przyczyniają się do zasilania Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w sposób nieproporcjonalnie mały w stosunku do swoich dochodów należą też osoby pracujące na umowę o pracę o wysokich pensjach (powyżej 250% średniej krajowej) i przedsiębiorcy o wysokich dochodach, dla których obecna składka wynosząca około 700 zł stanowi niewielką część ich dochodu. Istnieją wreszcie pewne rodzaje umów (na przykład umowy o dzieło), które nie są objęte składką na ZUS. Sposób obliczania należności dla ZUS jest bardzo skomplikowany. Opłaty na ZUS są złożone z wielu, zmiennych elementów a dodatkowo jeszcze niektóre części składki są płacone po połowie przez pracownika i pracodawcę, niektóre tylko przez pracownika a jeszcze inne tylko przez pracodawcę. Dodatkowo składka na ZUS płacona przez małych przedsiębiorców liczona jest od dwóch różnych podstaw. Część tej składki wlicza się w koszty działania firmy a część odlicza od podatku. Trzeba wypełniać wiele skomplikowanych formularzy. Ta bardzo skomplikowana obsługa systemu ZUS, którą obarczono przedsiębiorców jest równie destrukcyjna jak nadmierna wysokość składek. Usunięcie ze składki ZUS niektórych jej elementów Postulujemy, aby w obrębie składki na ZUS pozostała tylko jedna, skonsolidowana składka emerytalno rentowa bez podziału na część emerytalną i rentową. Zbieranie tej składki powinno być, tak jak dotychczas, połączone z przypisaniem każdej wpłaty na konta konkretnych osób. Bo suma tych wpłat tworzy kapitał, od którego proporcjonalnie zależy nasza emerytura lub renta. Pozostałe elementy dzisiejszej składki na ZUS finansujące świadczenia, których wysokość nie zależy od skumulowanej wysokości składek wpłacanych przez daną osobę: składka chorobowa, wypadkowa, na FP, na FGŚP oraz zdrowotna powinny być usunięte ze składki na ZUS i być pokrywane przez budżet z innych podatków. Nie ma żadnego powodu, aby te składki nadal były pobierane i rejestrowane w ramach systemu ZUS. W obowiązującym obecnie systemie składka zdrowotna jest w zdecydowanej większości finansowana kosztem wpływów z podatku PIT. Co więcej ZUS nie ma żadnego wpływu na wydawanie pieniędzy z tych składek, bo przekazuje je do Narodowego Funduszu Zdrowia. Tak więc wyprowadzenie tej składki z daniny jaką płacimy ZUSowi będzie miało głównie znacznie kosmetyczne, formalne. 4

5 Po wprowadzeniu nowego systemu każdy Polak, tylko z racji tego, że jest Polakiem będzie posiadał ubezpieczenie zdrowotne. Osoby mające polskie obywatelstwo a mieszkające za granicą będą mieć to ubezpieczenie pod warunkiem, że rozliczają się podatkowo ze swoich dochodów w Polsce. ZUS nie tylko zbiera składki ale też obsługuje wypłaty emerytur, rent, zasiłków chorobowych, rodzinnych, opiekuńczych itd. Te funkcje ZUS będzie oczywiście wykonywać nadal. Zniesienie podziału składki na część płaconą przez pracodawcę i przez pracownika Bilans wszystkich kosztów prowadzenia biznesu, w tym kosztów pracy, w tym składek na ZUS jest dokonywany zawsze przez pracodawcę. Dla pracownika ważne jest tak naprawdę to ile dostaje na rękę. Dlatego istniejący obecnie podział składki ZUS na składniki, z których część jest płacona przez pracodawcę a część przez pracownika jest zupełnie zbędną komplikacją nie mającą żadnego uzasadnienia. Wprowadzenie tego zróżnicowania w ustawie o ZUS było przejawem naiwności ekonomicznej autorów ustawy, którzy mylnie sądzili, że ustawodawca może decydować o tym kto ponosić będzie ciężary składki. Faktycznie i tak ponosi je pracodawca. Podziału składki na część płaconą przez pracodawcę i przez pracownika w nowym systemie nie będzie. Całość składki na nowy ZUS będzie, podobnie jak to ma miejsce w przypadku podatku PIT, odejmowana od płacy brutto. Zrównanie wieku przejścia na emeryturę mężczyzn i kobiet Nie ma żadnego racjonalnego powodu, aby wiek przejścia na emeryturę kobiet (obecnie 60 lat) i mężczyzn (obecnie 65 lat) był różny. Postulujemy, aby wiek ten wynosił także dla kobiet 65 lat. W przyszłości wiek ten powinien być podnoszony w miarę wydłużania się czasu trwania życia. Obciążenia na ZUS będą powszechne i proporcjonalne do dochodów W obecnym systemie obciążenia na ZUS są bardzo nierównomiernie rozłożone. Najbardziej obciążeni składką na ZUS są pracownicy najemni, czyli pracujący na etacie. A dokładniej jest obciążona ich praca. Dla odmiany umowy o dzieło w ogóle nie podlegają składce ZUS. Z kolei przedsiębiorcy płacą ZUS na zasadzie pogłównego czyli każdy w przybliżeniu taką samą kwotę. Z jednej strony, dla niektórych z nich, tych o najmniejszych dochodach, składka na ZUS jest dominującym, bardzo dużym obciążeniem. Płaci się ją niezależnie od tego czy osiąga się jakiś zysk czy też nie. Te rozwiązanie jest największym absurdem obecnego systemu. Jest skrajnie niesprawiedliwe i szkodliwe. Z kolei dla innych przedsiębiorców, tych osiągających duże zyski, składka na ZUS jest kilkuprocentowym, słabo zauważalnym obciążeniem. Podobnie jest dla osób pracujących na etacie, których płaca przekracza limit 250% średniej krajowej, bo powyżej tego limitu nie jest już naliczana składka. Rolnicy płacą minimalną składkę ubezpieczeniową (do KRUS). W nowym systemie składka na nowy ZUS będzie proporcjonalna do dochodu (a dokładniej do podatku dochodowego) i powszechna. Jej wysokość nie będzie zależeć od statusu osoby, której dotyczy: służby mundurowe, księża, uczniowie, studenci, rolnicy i wszystkie inne grupy, które obecnie płacą mniejszą składkę na ZUS lub nie płacą jej wcale będą objęte nowym systemem. Podatek dochodowy od osób fizycznych i małych firm powinien być liniowy Postulujemy wprowadzenie liniowego podatku dochodowego bez kwoty wolnej i bez żadnych ulg. Jeszcze kilka lat temu postulat ten mógłby być uważany za rewolucyjny i kontrowersyjny. Teraz już taki nie jest, gdyż od momentu wprowadzenia podatku PIT (rok 1992) podatek ten stopniowo upodabniał się 5

6 do podatku liniowego bez kwoty wolnej i ulg. Przypomnijmy, w kolejności chronologicznej, świadczące o tym fakty: Od 1994 roku przedsiębiorcy mogą stosować uproszczoną formę opodatkowania tak zwany ryczałt ewidencjonowany; jego natura jest ściśle liniowa Od 2004 roku mamy liniowy PIT bez kwoty wolnej i ulg dla przedsiębiorców Jesienią 2006 roku Sejm uchwalił, że od 2009 roku będą obowiązywać tylko dwie stawki (18% i 32%) przy bardzo wysokim progu miesięcznych dochodów (około 7000 zł); wyższa stawka obejmie tylko niecały 1% podatników. Ponadto od chwili wprowadzenia w 1992 roku progresywnego PIT-u: Liczba ulg jakie w nim są systematycznie maleje Kwota wolna od początku była niska i przez wiele lat zamrożona, czyli jej efektywna wielkość systematycznie maleje Obecnie (a raczej od 1 stycznia 2009) od podatku liniowego dzieli nas już tylko jeden mały kroczek. Uważamy, że warto go zrobić. Konsekwencją wprowadzenia liniowego podatku dochodowego bez kwoty wolnej i ulg będzie oczywiście zniesienie rocznych rozliczeń z podatku PIT. Te argumenty w zasadzie powinny wystarczyć aby zdecydować się na wprowadzenie liniowego PITu bez kwoty wolnej i ulg. Przytoczymy jednak poniżej jeszcze dwa dodatkowe argumenty. W sondażach na temat podatków zarówno w Polsce jak i w innych krajach europejskich większość (około 60%) respondentów opowiada się za progresywnym podatkiem dochodowym a mniejszość (około 40%) za podatkiem liniowym. Jeśli jednak w pytaniu o akceptację podatku liniowego nie nazwiemy go w ten sposób a wytłumaczymy respondentowi, że chodzi nam o system podatkowy, w którym osoba zarabiająca 2000 zł zapłaci 400 zł podatku, osoba zarabiająca dwa razy więcej, czyli 4000 zł zapłaci dwa razy większy podatek czyli 800 zł, itd. to ten system podatkowy (będący oczywiście systemem podatku liniowego) zyskuje druzgocącą przewagę (około 75%) nad podatkiem progresywnym. Okazuje się więc, że ludzie nie wiedzą co to jest podatek liniowy. Ale jeśli się im to wytłumaczy, to ogromna ich większość go popiera. Wniosek: należy wprowadzić podatek liniowy bo większość społeczeństwa uważa go za sprawiedliwy i właściwy. W wielu krajach byłego bloku wschodniego podatek liniowy już obowiązuje: Rosja, Ukraina, Słowacja, Estonia, Rumunia, Litwa, Łotwa, Gruzja, Czechy. W nowym systemie nie będzie tak zwanych kosztów uzyskania przychodów od umów o dzieło i zlecenia oraz umów o pracę. Istnienie tych kosztów nie ma żadnego racjonalnego uzasadnienia. Jeśli ktoś pracując na umowę o dzieło lub umowę zlecenia rzeczywiście ponosi znaczne koszty może założyć działalność gospodarczą w nowym systemie będzie to bardzo łatwe. Kształt systemu W obecnym systemie tak zwany klin podatkowy czyli wyrażone procentowo (w relacji do całkowitych kosztów zatrudnienia pracownika jakie ponosi pracodawca) obciążenie składkami na ZUS i na podatek PIT wynosi około 40%. Postulujemy, aby wskaźnik ten był znacznie niższy i wynosił 30%. Podział tej kwoty na część przeznaczoną na składki na ZUS i na podatek PIT, jest kwestią otwartą, zależną od szczegółowych wyliczeń. W dokumencie tym zakładamy roboczo, że połowa klina podatkowego to podatek PIT a druga połowa to skonsolidowana składka emerytalno rentowa. 6

7 W nowym systemie każdy dochód z pracy i zysk małej firmy jest więc obciążony podatkiem PIT o stawce 15% (bez progresji, bez kwoty wolnej, bez ulg, bez tak zwanych kosztów uzyskania przychodów) oraz skonsolidowaną, emerytalno rentową składką na ZUS w wysokości także 15%. Obie stawki (15% podatku PIT i 15% składki ZUS) będą mieć charakter powszechny. Obowiązywać będą osoby pracujące na etacie, wypłaty wynikające z umowy zlecenia czy umowy o dzieło i zyski drobnych przedsiębiorców. Wielka liczba przedsiębiorców, którzy płacą podatek dochodowy w formie tak zwanego ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej będzie go płacić według dotychczasowych zasad a ich składka na nowy ZUS będzie równa wysokości tego podatku. Zachowane więc tu będą dokładnie takie same proporcje (1:1) pomiędzy podatkiem dochodowym a składką ZUS jak w przypadku firm rozliczających się na zasadach ogólnych za pomocą liniowego PITu pracowników etatowych, umów zlecenia i o dzieło. Ścisłe powiązanie wysokości składki z podatkiem dochodowym sprawi, że straci sens zawieszanie działalności w celu uniknięcia płacenia składek przy braku dochodów. Przy braku dochodów składka na ZUS automatycznie wyniesie zero. Nie będzie obowiązującego obecnie górnego limitu płacy powyżej którego nie pobiera się już składek na ZUS. Składki te będą pobierane w standardowej wysokości równej 15% nawet od największych dochodów. Inne warianty Proponowane przez nas stawki: 15% składki na ZUS i 15% podatku PIT nie mają charakteru ostatecznego. Do rozważenia są inne ich poziomy (na przykład 17% i 13% lub 10% i 20%). Te dwie stawki można uznać za parametry nowego systemu. Ważne, aby były to tylko dwa parametry a nie więcej. I aby ich suma wynosiła nie więcej niż 30%. Upowszechnienie i obniżenie ryczałtu ewidencjonowanego Ryczałt ewidencjonowany to uproszczona forma opodatkowania dochodu małej firmy (do 150 tysięcy euro rocznego obrotu) oparta na założeniu, że jej dochód jest proporcjonalny do jej obrotów. Bardzo wiele firm z niej korzysta gdyż upraszcza ona znacznie obliczanie należnego podatku. Co więcej jest to bezpieczna forma opodatkowania, gdyż ewentualna kontrola nie może zakwestionować zaliczenia jakiegokolwiek wydatku jako koszt uzyskania przychodu gdyż ogólny poziom tych kosztów nie wpływa na sumę należnego podatku. Obecnie obowiązuje pięć stawek tego podatku: 3% od działalności handlowej, 5,5% od produkcyjnej i budowlanej, 8,5% od działalności usługowej, 17% dla niektórych usług i 20% dla wolnych zawodów. Niektóre rodzaje działalności gospodarczej w ogóle nie mogą być opodatkowane ryczałtem. Podstawowe, obecnie obowiązujące stawki ryczałtu (3%, 5,5% i 8,5%) powinny być obniżone gdyż zakładają one zbyt wysoki stopień rentowności firm jakie są uprawnione do korzystania z nich. Proponowane przez nas stawki to odpowiednio 2,5%, 4% i 7%. Postulujemy zniesienie dwóch najwyższych stawek tego podatku (17% i 20%) gdyż są one tak wysokie, że praktycznie uniemożliwiają skorzystanie z tej formy opodatkowania firmom, które są nimi objęte. Obie te stawki powinny być zastąpione stawką 12%. Postulujemy także zniesienie wyłączeń z ryczałtu. W ten sposób każda mała firma mogłaby skorzystać z opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym przy jego maksymalnej stawce wynoszącej 12%. Postulujemy wreszcie podniesienie limitu rocznych obrotów powyżej którego nie można korzystać z ryczałtu do poziomu 1,2 miliona euro, czyli takiego powyżej którego firma obowiązana jest prowadzić tak zwaną pełną księgowość. 7

8 Opodatkowanie rolników Proponujemy opodatkowanie dochodów rolników istniejącą już od kilkunastu lat i dobrze funkcjonującą uproszczoną formą opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym. Stawka tego podatku wynosiłaby 2%. A więc byłaby niższa niż obecnie najniższa istniejąca stawka, która wynosi 3%. Składka na ZUS wyniesie tyle ile podatek dochodowy (tu ryczałtowy), podobnie jak w całym systemie. Rolnicy byliby więc włączeni do nowego, uniwersalnego systemu emerytalno podatkowego. Obowiązywały by ich te same reguły w tym zakresie co pozostałych Polaków. Ryczałt ewidencjonowany nie będzie oczywiście obowiązkowy. Każdy rolnik, będzie mógł, tak jak i inni przedsiębiorcy, rozliczać się podatkowo na zasadach ogólnych. Każdy Polak posiadaczem indywidualnego konta bankowego, na które wpływają jego składki na ZUS Każdy Polak będzie posiadać indywidualny rachunek bankowy, o numerze, którego ostatnimi 11 cyframi będzie jego numer PESEL. Na konto to pracodawcy będą wpłacać 15% składkę ZUS od każdej wypłaty na rzecz danej osoby. Rachunki te będzie prowadzić specjalnie do tego celu utworzony bank państwowy. Każdy Polak będzie mógł w dowolnym momencie zapoznać się ze stanem swojego konta w i jego historią za pomocą internetu lub telefonicznie (głosowo lub przez SMS). Tego typu systemy funkcjonują obecnie w odniesieniu do OFE. Mają je także banki i firmy telekomunikacyjne. Przekazywanie do OFE jednej trzeciej (dokładnie 30%) składki emerytalnej jaka będzie wpływać na indywidualne konta będzie obsługiwane na zasadzie, znanego także obecnie w bankowości, zlecenia stałego. Obliczenie wysokości składki, która stanowi 15% osiągniętego dochodu (albo jest równa kwocie podatku dochodowego dla ryczałtu i karty) jest w nowym systemie niezwykle proste. Fakt wpłacenia na indywidualne konto tej składki będzie jednocześnie deklaracją jej wysokości. Zbędne stanie się comiesięczne składanie deklaracji ZUS DRA, które zawierają skomplikowane obliczenia dające w wyniku wysokość składki. Nie będą potrzebne formularze służące do rejestrowania i wyrejestrowania z systemu osób ubezpieczonych, bo każdy Polak będzie mieć konto w tym systemie od narodzin do śmierci. Pozostaną jedynie te formularze ZUS, które dotyczą zasiłków chorobowych i wypadkowych. Na podobny krok zdecydowało się niedawno Ministerstwo Finansów likwidując istniejący od kilkunastu lat obowiązek comiesięcznego wypełniania i składania formularzy PIT-5 dotyczących płaconego przez małe firmy podatku PIT. Obecnie płatnik tego podatku po prostu co miesiąc wpłaca obliczoną przez siebie kwotę na konto właściwego Urzędu Skarbowego bez składania jakichkolwiek formularzy. Wpłacona na konto Urzędu Skarbowego kwota podatku jest jednocześnie deklaracją jego wysokości. Zaufanie i kontrola Nowy system będzie przejrzysty i zrozumiały dla każdego. Będzie dokładnie wiadomo że wszystkie składki wpłacane na Fundusz Emerytalny będą w przyszłości w całości wypłacone jako emerytura lub renta. Stworzy to podstawy zaufania do systemu. Sprawi, że będziemy płacić na ZUS chętnie. Z kolei pracodawca będzie z mniejszymi niż dotychczas oporami płacić składki na ZUS bo będą one niższe a ich obsługa zdecydowanie prostsza. Pracownik będzie mógł sprawdzić czy pracodawca odprowadza na jego konto składkę na nowy ZUS. Możliwość takiej kontroli zapewni posiadana przez pracowników możliwość zapoznania się w dowolnej chwili z saldem ich indywidualnych kont emerytalnych i historią wpłat na nie. Kontrola ta dotyczyć też będzie, w sposób pośredni, płatności podatku dochodowego gdyż w nowym systemie kwota tego podatku jest po prostu równa kwocie składki na ZUS. Poprawi to ogólną ściągalność tego podatku. 8

9 Zmiana nazwy Sformułowanie składka na ZUS bardzo źle się obecnie kojarzy. Proponujemy zmianę tego wyrażenia na składka na KER czyli na kasę emerytalno rentową. Łatwiej będzie wszystkich przekonać (w tym także tych, którzy dotąd nie płacili składek na ZUS), aby płacili składkę na KER niż składkę na ZUS. Zmiana ta będzie mieć jednak także charakter nie tylko psychologiczny ale też i merytoryczny: przecież składka na KER będzie znacznie niższa i diametralnie prostsza do obliczenia niż liczne składki na ZUS. Czy starczy pieniędzy na bieżące wypłaty emerytur? W obecnym systemie tak zwany klin podatkowy czyli wyrażone procentowo (w relacji do całkowitych kosztów zatrudnienia pracownika jakie ponosi pracodawca) obciążenie składkami na ZUS i na podatek PIT wynosi około 40%. W proponowanym, nowym systemie klin podatkowy wynosi dokładnie 30% (15% podatku na nowy PIT i 15% składki emerytalno rentowej). Mamy tu więc spadek obciążeń z 40% do 30% a więc o około jedną czwartą. Sporo, ale pamiętajmy, że nowy system obejmie także grupy społeczne (i rodzaje umów), które dotąd nie płaciły na ZUS albo płaciły bardzo mało. Obniżenie i uproszczenie składek i podatków powinno też zaowocować wyjściem z wielu firm i osób z szarej strefy (gdzie w ogóle nie płaci się podatków) oraz poprawą koniunktury gospodarczej co oczywiście przełoży się na większe wpływy z podatków i składek. I wreszcie przesunięcie wieku przejścia na emeryturę kobiet o pięć lat także przyczyni się do zwiększania wpływów ze składek. Podsumowując: po wprowadzeniu naszej reformy łączne wpływy z PIT i ZUS powinny być na podobnym poziomie co teraz. Kto zyska a kto straci? W sensie ogólnym zyskają wszyscy, bo nowy system przyczyni się do zwiększenia produkcji dóbr i usług, czyli do wzrostu gospodarczego. Będzie też bardziej sprawiedliwy, a przez to bardziej gospodarczo i społecznie efektywny. Przy wprowadzaniu nowego systemu w odniesieniu do osób pracujących na etacie warto wprowadzić tak zwane ubruttowienie. Przypomnijmy, że ubruttowienie to operacja jaką przeprowadzono w Polsce w momencie wprowadzania podatku od dochodów osobistych PIT (rok 1992) polegająca na takim podniesieniu pensji brutto, aby pensja netto (czyli to, co pracownik dostaje na rękę ) pozostała bez zmian. Analogiczna operacja towarzyszyła wprowadzeniu w życie nowego ZUS (rok 1999). Dzięki ubruttowieniu osoby pracujące na etatach będą w nowym systemie zarabiać netto dokładnie tyle samo co w starym. Będzie przez to mniej narzekań na nowy system. Oczywiście z czasem wszyscy zapomną o tej jednorazowej operacji a poziom płac będzie regulować rynek. Jeśli chodzi o firmy, które rozliczają się z fiskusem na zasadach ogólnych (z pomocą tak zwanej książki przychodów i rozchodów), to te, które mają najmniejsze dochody zyskają najwięcej gdyż będą w nowym systemie płacić zdecydowanie mniejszą składkę na ZUS. Dla firm mających miesięczne dochody na poziomie zbliżonym do dwukrotności średniej płacy (około 6000 zł) łączne obciążenie podatkiem dochodowym i składką na nowy ZUS będzie takie same jak obecnie. Właściciele firm o większych dochodach zapłacą więcej niż obecnie ale będę mieć wyższą emeryturę i tańszych pracowników. Większe podatki zapłacą osoby pracujące na zasadach umowy zlecenia i umowy o dzieło gdyż zlikwidowane zostaną tak zwane koszty uzyskania przychodu. 9

10 Rejestrowanie działalności gospodarczej każdy Polak (potencjalnym) przedsiębiorcą Obecnie przedsiębiorca przed rozpoczęciem działalności musi odwiedzić cztery urzędy. Urząd Gminy, aby zarejestrować rozpoczynaną działalność i określić czym firma się będzie zajmować. Urząd Statystyczny, aby uzyskać numer REGON i ponownie określić czym się firma będzie zajmować. Urząd Skarbowy, aby określić jaką formę opodatkowania wybiera i uzyskać numer NIP. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, aby zarejestrować się jako ubezpieczony i płatnik składek. Aby ułatwić proces rejestracji firmy proponuje się ostatnio tak zwane jedno okienko czyli zastąpienie odwiedzin tych czterech miejsc wizytą tylko w jednym miejscu gdzie można by dokonać wszystkich czterech rejestracji. Proponujemy zupełnie inną metodę uproszczenia procedur rejestracyjnych. Poprzez likwidację kilku z nich. Uważamy, że system REGON jest zbędny i należy go zlikwidować. Podobnie należy zlikwidować obowiązek rejestrowania firmy w Urzędzie Gminy. Przypominamy, że w nowym systemie jaki proponujemy nie istnieje już obowiązek rejestracji w ZUS. Uważamy, że do celów rejestracyjnych w zupełności wystarczy system NIP prowadzony przez Urzędy Skarbowe. Ponieważ zdecydowana większość Polaków już taki numer posiada, to w nowym systemie rozpoczęcie działalności gospodarczej w najprostszej i najpowszechniej występującej formie jednoosobowej (tzw. działalność gospodarcza osoby fizycznej) nie będzie w ogóle wymagać wizyty w jakimkolwiek urzędzie. W nowym systemie każdy Polak (posiadający NIP) będzie więc mógł w dowolnej chwili rozpocząć działalność gospodarczą bez żadnych formalności. Z chwilą jej faktycznego rozpoczęcia będzie jedynie musiał, tak jak to jest obecnie, zawiadomić Urząd Skarbowy o wybranej formie opodatkowania (liniowy PIT, ryczałt, karta podatkowa) i o częstotliwości uiszczania tych podatków (miesięczna, kwartalna). Przypomnijmy, że zawiadomienie to nie musi się wiązać z wizytą w Urzędzie Skarbowym gdyż można je przekazać do Urzędu za pośrednictwem poczty. Ulgi na dzieci i zasiłki rodzinne zastąpione przez inne świadczenia W nowym systemie nie będzie żadnych ulg podatkowych, w tym także prorodzinnych. Istniejąca od 2007 roku ulga na dzieci, która dotyczy tylko osób rozliczających się progresywnym PITem będzie zlikwidowana. Zostanie to jednak z nawiązką zrekompensowane przez podwyższenie zasiłków rodzinnych, które teraz będą wypłacane na każde dziecko niezależnie od dochodów rodziny i niezależnie od formy opodatkowania tych dochodów. Oprócz tej finansowej pomocy Państwo będzie wspierać rodziny z dziećmi poprzez bezpośrednie dotowanie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych: bardzo tanie, dotowane podręczniki i przybory szkolne, więcej zajęć pozalekcyjnych i wyrównawczych. Jacek Chołoniewski - mobile: fax: 22 / jch [at] rep.org.pl 10

Projekt reformy systemu emerytalnego i podatkowego oficjalny opis

Projekt reformy systemu emerytalnego i podatkowego oficjalny opis Projekt reformy systemu emerytalnego i podatkowego oficjalny opis Autor: Jacek Chołoniewski wersja: 28/05/2008 W tekście tym przedstawiam zarys reformy systemu zbierania składek na ubezpieczenia społeczne

Bardziej szczegółowo

Projekt reformy systemu emerytalnego i podatkowego oficjalny opis

Projekt reformy systemu emerytalnego i podatkowego oficjalny opis Projekt reformy systemu emerytalnego i podatkowego oficjalny opis Autor: Jacek Chołoniewski wersja: 27/08/2008 W tekście tym przedstawiam zarys reformy systemu zbierania składek na ubezpieczenia społeczne

Bardziej szczegółowo

Rejestracja firmy i obowiązki przedsiębiorcy

Rejestracja firmy i obowiązki przedsiębiorcy Rejestracja firmy i obowiązki przedsiębiorcy 1 79 Jakie są obowiązki początkującego przedsiębiorcy? 2 80 Rejestracja firmy zgłoszenie działalności gospodarczej w gminie i tym samym zgłoszenie płatnika

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Wyprawka maturzysty sobota, 11 października :46 - Poprawiony sobota, 11 października :48

Wpisany przez Wyprawka maturzysty sobota, 11 października :46 - Poprawiony sobota, 11 października :48 Każdy początkujący przedsiębiorca musi też podjąć decyzję, w jakiej formie chce się rozliczać z podatku. A ma kilka możliwości. W tym miejscu wspomnimy tylko o tych, dotyczących podatku dochodowego (o

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Osoba, która zdecyduje się na prowadzenie działalności gospodarczej jest zobowiązana do wypełnienia

Bardziej szczegółowo

PIT. 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS

PIT. 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS PIT 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS Sposoby rozliczenia podatku dochodowego: 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych 2. Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych: Karta podatkowa Ryczałt od przychodów

Bardziej szczegółowo

Zakłady zrzeszone w Cechu Rzemiosł Drzewnych w Bydgoszczy wszystkie. 1. ZUS PRACODAWCY i osoby współpracującej

Zakłady zrzeszone w Cechu Rzemiosł Drzewnych w Bydgoszczy wszystkie. 1. ZUS PRACODAWCY i osoby współpracującej 1 Bydgoszcz, dnia 12.01.2009r. Zakłady zrzeszone w Cechu Rzemiosł Drzewnych w Bydgoszczy wszystkie KOMUNIKAT NR 1/2009 1. ZUS PRACODAWCY i osoby współpracującej za miesiąc styczeń, luty 2009r. Podstawa

Bardziej szczegółowo

1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH 1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH - art. 2 ust. 1, art. 6 ust. 1 uzpdof z wyboru, na podstawie art. 9a ust. 1 updof, art. 9 ust. 1-3 uzpdof, podatek jest obliczany od przychodu i wynosi odpowiednio

Bardziej szczegółowo

LISTA PŁAC - PRZYKŁADY

LISTA PŁAC - PRZYKŁADY LISTA PŁAC - PRZYKŁADY Spis treści I. Lista płac przykłady... 2 1) Praca w miejscu zamieszkania, przysługuje ulga... 2 2) Praca poza miejscem zamieszkania, przysługuje ulga... 3 3) Praca w miejscu zamieszkania,

Bardziej szczegółowo

Informacja podatkowa na 2017 r.

Informacja podatkowa na 2017 r. - 1 - Informacja podatkowa na 2017 r. W niniejszym komunikacie przedstawiono najważniejsze zmiany podatkowe dotyczące osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Skala podatku dochodowego na

Bardziej szczegółowo

ZNIESIEMY SKŁADKI NA ZUS I NFZ. Poznań, 12.09.2015

ZNIESIEMY SKŁADKI NA ZUS I NFZ. Poznań, 12.09.2015 ZNIESIEMY SKŁADKI NA ZUS I NFZ Poznań, 12.09.2015 Nasza propozycja Zniesiemy składki na ZUS i NFZ ani pracownik ani pracodawca nie będzie musiał odprowadzać składek Zrobimy PIT jedynym i bardziej sprawiedliwym

Bardziej szczegółowo

podatki dochodowego: 1. Zasady ogólne: podatek wg skali 2. Podatek liniowy 3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 4.

podatki dochodowego: 1. Zasady ogólne: podatek wg skali 2. Podatek liniowy 3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 4. Podatki Opodatkowanie podatkiem dochodowym podmiotów prowadzących działalność gospodarczą ma miejsce w oparciu o ustawę: I. o podatku dochodowym od osób fizycznych i dotyczy: indywidualnej działalności

Bardziej szczegółowo

Działając jako jednoosobowa firma, jak również w innych formach nie posiadających tzw. osobowości prawnej, jesteśmy płatnikami

Działając jako jednoosobowa firma, jak również w innych formach nie posiadających tzw. osobowości prawnej, jesteśmy płatnikami Opole 2016 Wybór formy opodatkowania to istotny element, który rzutuje na wielkość płaconych przez nas podatków, a także czasochłonność, a tym samym koszt prowadzenia księgowości w naszej firmie. Działając

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw

Informatyzacja przedsiębiorstw Informatyzacja przedsiębiorstw Izabela Szczęch Politechnika Poznańska Plan wykładów - Rachunkowość Bilans (aktywa, pasywa) Konto księgowe, Plan kont Operacje gospodarcze, Rachunek zysków i strat Obliczenie

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podstawowe akty prawne: Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r,

Bardziej szczegółowo

itax Nowy system finansów publicznych dla Polski Dr Kamil ZUBELEWICZ Przemysław REMIN

itax Nowy system finansów publicznych dla Polski Dr Kamil ZUBELEWICZ Przemysław REMIN itax Nowy system finansów publicznych dla Polski Dr Kamil ZUBELEWICZ Przemysław REMIN SPIS TREŚCI Struktura środków sektora finansów publicznych Akcyza VAT CIT vs. PIT w 2010 roku PIT+ZUS Podatnicy Obserwacje

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą.

KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą. Żory, dnia 21 grudnia 2011 r. Urząd Skarbowy w Żorach KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy mają do wyboru cztery formy opodatkowania:

Bardziej szczegółowo

Wysokość składki zdrowotnej obowiązującej w 2014 roku

Wysokość składki zdrowotnej obowiązującej w 2014 roku Wysokość składki zdrowotnej obowiązującej w 2014 roku W 2014 roku zapłacimy wyższą składkę zdrowotną niżeli w roku 2013. Podwyżka wyniesie 8,67 zł. 20 stycznia Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił,

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 1 1 ZUS zajmuje się: przyznawaniem i wypłatą: emerytur i rent zasiłków chorobowych, macierzyńskich opiekuńczych, pogrzebowych świadczeń przedemerytalnych, dodatków kombatanckich

Bardziej szczegółowo

Formy opodatkowania działalności gospodarczej prowadzonej przez rolników

Formy opodatkowania działalności gospodarczej prowadzonej przez rolników Formy opodatkowania działalności gospodarczej Krystyna Maciejak Dz. Ekonomiki i zarządzania gospodarstwem rolnym 19.09.2017r. Rolnik przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej jest zobowiązany

Bardziej szczegółowo

Koszty prowadzenia działalności gospodarczej.

Koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Katarzyna Andres Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Automatyki Kraków, 16.01.2012 Założenie działalności gospodarczej Jednoosobowa

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodu niani. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl

Opodatkowanie dochodu niani. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl Opodatkowanie dochodu niani Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.mf.gov.pl 1 Opodatkowanie dochodu niani z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w ramach umowy uaktywniającej

Bardziej szczegółowo

VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE

VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE 1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH - art. 2 ust. 1, art.

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Niniejsze opracowanie nie stanowi źródła prawa podatkowego. WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Informacje do wykorzystania przy wypełnieniu oświadczenia/zawiadomienia o wyborze

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynasz prowadzenie

Rozpoczynasz prowadzenie ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? Przeczytaj! SZANOWNY KLIENCIE, Jeżeli na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych

Bardziej szczegółowo

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności Opracowanie: dr inż. Zofia Kmiecik-Kiszka Formy prowadzenia działalności gospodarczej Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia. 2017r. o pomocy państwa dla seniorów, o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Ustawa z dnia. 2017r. o pomocy państwa dla seniorów, o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw Projekt Ustawa z dnia. 2017r. o pomocy państwa dla seniorów, o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o

Bardziej szczegółowo

Płaca minimalna rośnie, ale do Europy wciąż nam daleko

Płaca minimalna rośnie, ale do Europy wciąż nam daleko Płaca minimalna rośnie, ale do Europy wciąż nam daleko Przez 12 ostatnich lat najniższe wynagrodzenie w Polsce wzrosło ponad dwukrotnie. Jednak to wciąż stanowi niewiele ponad połowę średniej europejskiej.

Bardziej szczegółowo

SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE CIĄG DALSZY

SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE CIĄG DALSZY SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE CIĄG DALSZY Zmniejszenie podstawy wymiaru składki Za miesiąc, w którym nastąpiło odpowiednie objęcie ub. E i R lub ich ustanie i jeśli trwały tylko część miesiąca kwotę

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej 1 Osoby fizyczne mogą wybrać lub zmienić formę rozliczenia podatku od dochodów (przychodów) z tytułu prowadzonej działalności. Przepisy prawa podatkowego przewidują cztery formy opodatkowania: według skali

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z NAJMU, DZIERŻAWY

OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z NAJMU, DZIERŻAWY OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z NAJMU, DZIERŻAWY OSIĄGANYCH POZA DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ Stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 r. www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z NAJMU, DZIERŻAWY

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska Warszawa

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska Warszawa Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą 1 Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy

Bardziej szczegółowo

Magdalena Fontańska PKN ADVISOR

Magdalena Fontańska PKN ADVISOR Magdalena Fontańska PKN ADVISOR Dochody uzyskiwane z umowy o pracę Wyliczanie miesięcznych zaliczek na PDOF Płaca zasadnicza a wynagrodzenie netto Dochód uzyskany z pracy zlecenia Ulga na Internet Składając

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO WARSZTATY ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO DR MARIOLA SZEWCZYK - JAROCKA DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I INFORMATYKI MGR MONIKA SZYMAŃSKA WŁAŚCICIEL BIURA RACHUNKOWEGO, UL. REMBIELIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Temat: System podatkowy

Temat: System podatkowy Temat: System podatkowy Z punktu widzenia zarządzania finansami przedsiębiorstwa, menedżer finansowy powinien doskonale orientować się w obowiązujących regulacjach podatkowych, ponieważ niewiele decyzji

Bardziej szczegółowo

Składki na ubezpieczenia społeczne są w różny sposób finansowane i tak:

Składki na ubezpieczenia społeczne są w różny sposób finansowane i tak: Ogólne zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym, zdrowotnemu i składkom na FP i FGŚP i ustalania ich podstaw Proszę pamiętać, że mówiąc o ubezpieczeniach ZUS można mieć na myśli wyłącznie ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ściągawka Przedsiębiorcy

Ściągawka Przedsiębiorcy Ściągawka Przedsiębiorcy Terminy dla podatników opodatkowanych na zasadach ogólnych Jeśli jesteś opodatkowany w formie karty podatkowej: do 07* stycznia płacisz podatek w formie karty. Jeśli płacisz VAT

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI BIURO RACHUNKOWE Daniel Bakalarz www: bakalarz.biz tel.: 602 880 233 e-mail: daniel.bakalarz@gmail.com NIP: 6731790853 KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI "Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć, jest podatek

Bardziej szczegółowo

Czego wymaga fiskus 2015-06-16 16:56:13

Czego wymaga fiskus 2015-06-16 16:56:13 Czego wymaga fiskus 2015-06-16 16:56:13 2 Na Węgrzech, oprócz m.in. podatku od osób fizycznych, wprowadzono uproszczony podatek od działalności gospodarczej, tzw. EVA. Przedsiębiorca indywidualny może

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.mf.gov.pl Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą 1 OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z NAJMU, DZIERŻAWY

Bardziej szczegółowo

Jak sprawdzać i reklamować stan konta emerytalnego w OFE

Jak sprawdzać i reklamować stan konta emerytalnego w OFE Jak sprawdzać i reklamować stan konta emerytalnego w OFE Autor: GP Emerytury, Bartosz Marczuk, 2009-01-06 Zmieniony 23.05.2009. OFE &pomoc multiofe http://pomoc.multiofe.pl Od stanu konta emerytalnego

Bardziej szczegółowo

Przełom roku Harmonogram /8

Przełom roku Harmonogram /8 Przełom roku - 2017 Harmonogram -12-30 1/8 Układ chronologiczny - Przełom roku - 2017 1. Grudzień -12-31 VAT R dla osób tracące lub odzyskujące zwolnienie VAT od 1-01-2017 2. -12-31 Korekty niezapłaconych

Bardziej szczegółowo

Młodzi Przedsiębiorczy program nauczania Ekonomii w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej O rozliczeniach z ZUS

Młodzi Przedsiębiorczy program nauczania Ekonomii w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej O rozliczeniach z ZUS w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej O rozliczeniach z ZUS ZUS zajmuje się przyznawaniem i wypłatą: emerytur i rent zasiłków chorobowych, macierzyńskich opiekuńczych, pogrzebowych świadczeń przedemerytalnych,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki

WNIOSEK o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki Starosta Powiatu Gryfickiego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Gryficach Gryfice, dnia... WNIOSEK o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 20

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie

Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie ..., dnia... Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie Wniosek o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki na zasadach określonych art. 55 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

ZASADY OGÓLNE SKALA PODATKOWA

ZASADY OGÓLNE SKALA PODATKOWA ZASADY OGÓLNE SKALA PODATKOWA - art. 27 ust. 1 updof podstawowa forma opodatkowania z mocy ustawy (art. 9a ust. 1 updof), podatek obliczany jest od dochodu wg skali podatkowej (stawki 18% i 32%). Wybór

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska Warszawa

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska Warszawa Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą 1 Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy

Bardziej szczegółowo

Czy mogę wpłynąć na wysokość mojego dochodu?

Czy mogę wpłynąć na wysokość mojego dochodu? Czy mogę wpłynąć na wysokość mojego dochodu? Źródła dochodów Pieniądze nie zaspokajają naszych potrzeb, ale dobra, które za nie możemy kupić. Źródłami dochodów są: dochody z pracy najemnej /np. praca na

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw

Informatyzacja przedsiębiorstw Informatyzacja przedsiębiorstw Izabela Szczęch Politechnika Poznańska ZARZĄDZANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Elementy rachunkowości Podstawowe zagadnienia kadrowo-płacowe Plan wykładów - Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

O czym trzeba pamiętać, pomniejszając pensję zatrudnionego

O czym trzeba pamiętać, pomniejszając pensję zatrudnionego O czym trzeba pamiętać, pomniejszając pensję zatrudnionego Autor: Marta Nowakowicz-Jankowia, ekspert ds. płac Potrąceń z wynagrodzenia dokonuje się po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczki

Bardziej szczegółowo

TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA SKŁADEK ZUS TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA PODATKU DOCHODOWEGO I VAT

TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA SKŁADEK ZUS TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA PODATKU DOCHODOWEGO I VAT Projekt Młodzi ludzie sukcesu realizowany w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą 1 2 Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE

Bardziej szczegółowo

Poradnik przedsiębiorcy 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Poradnik przedsiębiorcy 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Poradnik przedsiębiorcy 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 o systemie ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

Jak rozpocząć działalność

Jak rozpocząć działalność Jak rozpocząć działalność Administrator, 30.07.2009 Działalność gospodarcza - informacje wstępne Podstawa prawna. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Za kogo składki na Fundusz Pracy

Za kogo składki na Fundusz Pracy Za kogo składki na Fundusz Pracy Autor: Bożena Wiktorowska Firmy nie muszą płacić składek za starszych pracowników, którzy ukończyli, kobiety 55 lat, a mężczyźni 60 lat. Składka na Fundusz Pracy wynosi

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT)

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT) PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT) Podatek dochodowy od osób fizycznych (ang. PIT - Personal Income Tax - podatek od dochodów osobistych). Jest to podatek bezpośredni, który płacą osoby fizyczne

Bardziej szczegółowo

Departament Podatków Dochodowych INFORMACJA. dotycząca ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2013 rok. Liczba podatników.

Departament Podatków Dochodowych INFORMACJA. dotycząca ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2013 rok. Liczba podatników. INFORMACJA dotycząca ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2013 rok Liczba podatników 1000000 900000 800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5. Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5. Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Poradnik. Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym data

Bardziej szczegółowo

Roczne rozliczenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych PIT-28 za 2014 r.

Roczne rozliczenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych PIT-28 za 2014 r. Roczne rozliczenie ryczałtu od przychodów PIT-28 za 2014 r. Wybór aktualnego wariantu formularza do rozliczenia Numer wariantu znajduje się w prawym dolnym rogu każdego formularza podatkowego. Przy składaniu

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG III A Czechy Polska

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG III A Czechy Polska Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG III A Czechy Polska POWSZECHNE UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE Pracownicy Wysokość składki ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych

Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych Spis treści Wstęp Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych Część pierwsza. Ogólna 1. Miejsce podatków dochodowych w systemie podatkowym 1.1. Rodzaje podatków ze względu na przedmiot

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONE FORMY EWIDENCJI PODATKOWYCH

UPROSZCZONE FORMY EWIDENCJI PODATKOWYCH Jacek Kalinowski (red.) UPROSZCZONE FORMY EWIDENCJI PODATKOWYCH Autorzy: Monika Kalinowska Jacek Kalinowski Tomasz Miłek Mikołaj Turzyński Łódź 2009 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW... 9 WSTĘP...10 CZĘŚĆ I: PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r. za pracowników i osoby zatrudnione na zleceniu w księgach

Rozliczanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r. za pracowników i osoby zatrudnione na zleceniu w księgach Rozliczanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r. za pracowników i osoby zatrudnione na zleceniu w księgach rachunkowych Dr Katarzyna Trzpioła Wynagrodzeniem za pracę (PRZYCHODAMI

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2. Zbieg tytułów ubezpieczeń ustalanie ubezpieczeń obowiązkowych

ROZDZIAŁ 2. Zbieg tytułów ubezpieczeń ustalanie ubezpieczeń obowiązkowych ROZDZIAŁ 2 Zbieg tytułów ubezpieczeń ustalanie ubezpieczeń obowiązkowych 36. Czy w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia istnieje zwolnienie z

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej?

Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? Przeczytaj! SZANOWNY KLIENCIE, Jeżeli na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych

Bardziej szczegółowo

Pozapłacowe koszty pracy Czesław Grzesiak

Pozapłacowe koszty pracy Czesław Grzesiak Pozapłacowe koszty pracy Czesław Grzesiak TESCO Polska sp. z o.o. 1 Ponad podziałami Warto zobaczyć z kim przegrywamy. Polska jeszcze długi czas nie przebije konkurencji infrastrukturą, np. drogi, kulturą

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 1 9 Ubezpieczenia społeczne Ich głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa materialnego osobom w podeszłym wieku, niezdolnym do pracy, ofiarom wypadków oraz chorób. Wypłaty

Bardziej szczegółowo

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych Księgowość w przypadku firm rozliczających się z fiskusem w formie ryczałtu ogranicza się w większości przypadków do prowadzenia ewidencji przychodów oraz wykazu

Bardziej szczegółowo

JAKĄ EMERYTKĄ / JAKIM EMERYTEM ZOSTANIESZ?

JAKĄ EMERYTKĄ / JAKIM EMERYTEM ZOSTANIESZ? JAKĄ EMERYTKĄ / JAKIM EMERYTEM ZOSTANIESZ? MATERIAŁ INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW I MŁODYCH PRACOWNIKÓW OPRACOWANY PRZEZ IZBĘ GOSPODARCZĄ TOWARZYSTW EMERYTALNYCH, WWW.IGTE.PL POLSKA EMERYTURA 2015 1960 1970

Bardziej szczegółowo

1. Istota i sposób naliczania poszczególnych elementów listy

1. Istota i sposób naliczania poszczególnych elementów listy 1. Istota i sposób naliczania poszczególnych elementów listy Aby zrozumieć istotę i celowość wypełniania poszczególnych rubryk listy płac, należy zapoznać się ze schematem naliczania wynagrodzenia pracownika.

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodu niani. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska Warszawa.

Opodatkowanie dochodu niani. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska Warszawa. Opodatkowanie dochodu niani Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie dochodu z tytułu sprawowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Pomysł na firmę 13. O książce 11

Spis treści. Pomysł na firmę 13. O książce 11 Spis treści O książce 11 Pomysł na firmę 13 Dlaczego ta forma działalności? 14 Nie przechodzisz na swoje - otwierasz firmę 16 Czy trzeba być nadczłowiekiem? 17 Dlaczego zakładasz firmę? 19 Samozatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu. Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu. Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania KROK PO KROKU do własnej firmy Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie przychodów z tytułu stosunku pracy osoby zatrudnionej przez pracodawcę z siedzibą poza Un. Wpisany przez Jakub Klein

Rozliczanie przychodów z tytułu stosunku pracy osoby zatrudnionej przez pracodawcę z siedzibą poza Un. Wpisany przez Jakub Klein W sytuacji gdy pracownik wykonuje pracę na terytorium RP dla podmiotu z siedzibą poza UE/EOG, nie będzie podlegał on obowiązkowi opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusze pozaubezpieczeniowe.

Bardziej szczegółowo

PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ?

PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? Jako przedsiębiorca podlegasz obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu. PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? JESTEŚ OSOBĄ PROWADZĄCĄ

Bardziej szczegółowo

PIT Last Minute: 9 sposobów na obniżenie podatku

PIT Last Minute: 9 sposobów na obniżenie podatku PIT Last Minute: 9 sposobów na obniżenie podatku Autor: Agata Szymborska-Sutton, Tax Care 28.04.2012. Portal finansowy IPO.pl To już ostatni moment na roczne rozliczenie z fiskusem i jednocześnie ostatnia

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ksiąg rachunkowych czyli co to jest pełna księgowość

Prowadzenie ksiąg rachunkowych czyli co to jest pełna księgowość Prowadzenie ksiąg rachunkowych czyli co to jest pełna księgowość Pełna księgowość limit obrotów "Art. 2. 1. Przepisy ustawy o rachunkowości, zwanej dalej ustawą, stosuje się do mających siedzibę lub miejsce

Bardziej szczegółowo

Podatki dochodowe w praktyce

Podatki dochodowe w praktyce Krzysztof Janczukowicz Podatki dochodowe w praktyce z suplementem elektronicznym ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015 Wstęp...11 Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów

Bardziej szczegółowo

Podatki dochodowe w praktyce

Podatki dochodowe w praktyce Krzysztof Janczukowicz Podatki dochodowe w praktyce z suplementem elektronicznym ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2014 Wstęp...9 Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy:

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy: KARTA INFORMACYJNA K-001/1 Obowiązuje od dnia 18-03-2013 Urząd Skarbowy w Będzinie Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych Kogo dotyczy: Osoba fizyczna rozpoczynająca

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe lider ekonomii społecznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ABC

Organizacje pozarządowe lider ekonomii społecznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ABC ABC Czyli jak rozpocząć DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ OSOBY FIZYCZNE W okresie recesji gospodarczej i bardzo wysokiego bezrobocia, często jedyną drogą do uzyskania dochodów pozwalających na normalną egzystencje

Bardziej szczegółowo

Posługuj c si poj ciem pracownika w kontek cie ubezpiecze społecznych to: Osoba współpracuj Pracodawc nice mi dzy umow zlecenia a umow o dzieło

Posługuj c si poj ciem pracownika w kontek cie ubezpiecze społecznych to: Osoba współpracuj Pracodawc nice mi dzy umow zlecenia a umow o dzieło 1 Posługując się pojęciem pracownika w kontekście ubezpieczeń społecznych to: osoby pozostające w stosunku pracy, a także osoby wykonujące pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej ze swoim pracodawcą

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodu niani. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Opodatkowanie dochodu niani. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Opodatkowanie dochodu niani Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie dochodu niani z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem

Bardziej szczegółowo

Rejestracja firmy i obowiązki przedsiębiorcy

Rejestracja firmy i obowiązki przedsiębiorcy Rejestracja firmy i obowiązki przedsiębiorcy Jakie są obowiązki początkującego przedsiębiorcy? 1 2 Rejestracja firmy zgłoszenie działalności gospodarczej w gminie i tym samym zgłoszenie płatnika składek

Bardziej szczegółowo

Data: Autor: Andrzej Lazarowicz

Data: Autor: Andrzej Lazarowicz wypadkowe* 9,73 zł 10,13 zł 9,45 zł 9,99 zł * Do 31.03.2015 r.obowiązywała stawka 1,93% składki wypadkowe, stawka 1,8% obowiązuje od 01.04.2015 r. Prawo do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Informacja została sporządzona na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

Przy kilku rodzajach działalności tylko jeden tytuł do ubezpieczeń społecznych

Przy kilku rodzajach działalności tylko jeden tytuł do ubezpieczeń społecznych Przy kilku rodzajach działalności tylko jeden tytuł do ubezpieczeń społecznych Autor: Michał Jarosik {IF_PARAM:INTRO_ONLY} Przedsiębiorca mający dochody z różnych źródeł decyduje, od którego z nich opłaci

Bardziej szczegółowo

W 2008 roku limit tej ulgi został podniesiony, przez co możemy odliczyć 1173,70 zł na każde dziecko.

W 2008 roku limit tej ulgi został podniesiony, przez co możemy odliczyć 1173,70 zł na każde dziecko. W 2008 roku limit tej ulgi został podniesiony, przez co możemy odliczyć 1173,70 zł na każde dziecko. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: UPIT) uprawnia do szeregu ulg obniżających nasze

Bardziej szczegółowo

W dużym uproszczeniu amortyzację pokazuje poniższy wykres.

W dużym uproszczeniu amortyzację pokazuje poniższy wykres. 1. Czym jest amortyzacja Nabywając nieruchomość, liczymy się z tym, że w miarę jej używania będzie się ona starzała. Okres całkowitej trwałości nieruchomości jest stosunkowo duży. Dla budownictwa z tzw.

Bardziej szczegółowo

System Ubezpieczeń Społecznych- wprowadzenie

System Ubezpieczeń Społecznych- wprowadzenie System Ubezpieczeń Społecznych- wprowadzenie ORGANIZACJA POLSKIEGO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Ustawa z dnia 4 września 1997 roku o działach administracji rządowej (Dz.U. z 2007 r. nr 65, poz. 437

Bardziej szczegółowo

Podstawy Przedsiębiorczości - Podatki i ubezpieczenia

Podstawy Przedsiębiorczości - Podatki i ubezpieczenia Podstawy Przedsiębiorczości - Podatki i ubezpieczenia 1. Skróty PIT Podatek dochodowy od osób fizycznych CIT Podatek dochodowy od osób prawnych VAT Podatek (obrotowy) od towarów i usług - VAT-R(13) Zgłoszenie

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH KPiR & RYCZAŁT & KADRY.

CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH KPiR & RYCZAŁT & KADRY. CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH KPiR & RYCZAŁT & KADRY. S. S. COMPLEX Pułtusk, ul. Piotra Skargi 31/8 NIP: 5681617246 Tel: 508 936 947 Strona 1 z 6 Cennik [ obowiązuje od 03.06.2015 ] Zakres oferty Książki Przychodu

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH. 2. w formie ryczałtu ewidencjonowanego:

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH. 2. w formie ryczałtu ewidencjonowanego: KARTA INFORMACYJNA Nr: PDI/05/2005/01 Nr wersji: 01 Data wydania: 30.11.2005 WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH Kogo dotyczy: Wymagane dokumenty: Druki: Opłaty

Bardziej szczegółowo

AKTY PRAWNE BĘDĄCE PODSTAWĄ UZYSKANIA POMOCY FINANSOWEJ NA RZECZ OCHRONY MIEJSC PRACY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

AKTY PRAWNE BĘDĄCE PODSTAWĄ UZYSKANIA POMOCY FINANSOWEJ NA RZECZ OCHRONY MIEJSC PRACY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH I n f o r m a t o r dla przedsiębiorców, u których przejściowo pogorszyły się warunki prowadzenia działalności gospodarczej o możliwości uzyskania bezzwrotnej pomocy na podstawie ustawy z dnia 11 października

Bardziej szczegółowo

1. Klient zakupił komputer. Który podatek zawiera cena zakupionego towaru: A. dochodowy B. akcyzowy C. remontowy D. VAT

1. Klient zakupił komputer. Który podatek zawiera cena zakupionego towaru: A. dochodowy B. akcyzowy C. remontowy D. VAT Zestaw 5 Zakres wiadomosci: podstawy przedsiębiorczości i gospodarki rynkowej 1. Klient zakupił komputer. Który podatek zawiera cena zakupionego towaru: A. dochodowy B. akcyzowy C. remontowy D. VAT 2.

Bardziej szczegółowo

978-83-61807-48-3. Joanna Kołacz-Śmieja. Robert Kowal. Drukarnia KNOW-HOW

978-83-61807-48-3. Joanna Kołacz-Śmieja. Robert Kowal. Drukarnia KNOW-HOW Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody wydawcy. Wydawca:

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą

TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą 1) Prowadziłem działalność gospodarczą do 30.11.2006 r. Od 2 listopada br.

Bardziej szczegółowo

Sp. z o.o., producent aktywnych formularzy,

Sp. z o.o., producent aktywnych formularzy, OBJAŚNIENIA DO PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW 1. Przy dokonywaniu zapisów w księdze, wynikających z prowadzonych przez podatnika: a) ewidencji sprzedaży, b) ewidencji kupna i sprzedaży wartości

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie podatku dochodowego emeryta lub rencisty za 2012 r.

Rozliczenie podatku dochodowego emeryta lub rencisty za 2012 r. Urząd Gminy Osie prosi o zapoznanie się z informacją KRUS dotyczących rozliczenia podatku dochodowego emeryta lub rencisty oraz elektronicznej weryfikacji uprawnień do świadczeń zdrowotnych: Rozliczenie

Bardziej szczegółowo