Projekt reformy systemu emerytalnego i podatkowego oficjalny opis

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt reformy systemu emerytalnego i podatkowego oficjalny opis"

Transkrypt

1 Projekt reformy systemu emerytalnego i podatkowego oficjalny opis Autor: Jacek Chołoniewski wersja: 06/11/2008 Wstęp W tekście tym przedstawiam zarys reformy systemu zbierania składek na ubezpieczenia społeczne powiązanej z reformą podatków dochodowych od osób fizycznych i firm nie prowadzących pełnej księgowości. Prezentowany projekt nie postuluje zmiany podstawowej zasady, na której oparty jest wprowadzony w życie z dniem 1 stycznia 1999 roku system ubezpieczeń społecznych. Zasada ta głosi, że miesięczna wysokość przyszłej emerytury to suma wszystkich uzbieranych składek podzielona przez przeciętny czas życia na emeryturze wyrażony w miesiącach. Proponowany projekt zmienia inne aspekty tego systemu: radykalnie upraszcza sposób obliczania, raportowania i przekazywania, składek na ubezpieczenia społeczne, zmniejsza znacznie ich wysokość oraz rozszerza zakres ich stosowania. Projekt przewiduje także pewne zmiany w podatkach dochodowych płaconych przez osoby fizyczne i małe firmy. Jego istotną cechą jest skoordynowanie wysokości składek emerytalnych z wysokością tych podatków. Wprowadzenie projektu w życie powinno spowodować obniżenie tak zwanego klina podatkowego, czyli procentowo wyrażonego obciążenia płacy podatkiem PIT i składkami na ZUS, do poziomu 30%. Konstruując projekt przyjęto zasadę, że system podatkowy (zapewniający wpływy do budżetu), system emerytalny (zbieranie składek emerytalnych i wypłata emerytur) oraz system pomocy społecznej (zasiłki rodzinne, chorobowe, pielęgnacyjne ) powinny być rozdzielone i działać niezależnie od siebie. 1

2 Streszczenie prezentacja najważniejszych idei projektu REP Po literze K podano konsekwencje jakie spowodują poszczególne rozwiązania 1. SYSTEM EMERYTALNY 1.1 Odchudzenie i skonsolidowanie opłat na rzecz ZUS poprzez: Usunięcie z nich składek zdrowotnej, chorobowej, wypadkowej na FP i na FGŚP obsługiwane przez nie świadczenia będą finansowane przez budżet z innych podatków Pozostawienie tylko jednej, skonsolidowanej składki emerytalno rentowej bez podziału na część emerytalną i część rentową K: Każdy Polak będzie objęty ubezpieczeniem zdrowotnym 1.2 Wprowadzenie dla osób na etacie i przedsiębiorców oraz dla umów o dzieło i zlecenia jednakowej składki emerytalno rentowej w wysokości 15% dochodu K: Ponieważ stawka podatku dochodowego to także 15% to klin podatkowy wyniesie 30% K: Zniesienie podziału składki na ZUS na część płaconą przez pracodawcę i przez pracownika K: Zniesienie zasady, że właściciele firm płacą składki na ZUS od podstawy równej 60% średniej płacy K: Nie będzie potrzeby zawieszania działalności gospodarczej w celu uniknięcia płacenia składek na ZUS 1.3 Dla podmiotów płacących podatek dochodowy w formie ryczałtu ewidencjonowanego (w tym rolników) wysokość składki emerytalno rentowej będzie równa wysokości podatku ryczałtowego 1.4 Objęcie nową składką emerytalno rentową oraz standardowym systemem emerytalnym także tych rodzajów dochodów i grup zawodowych, które nie są nim obecnie objęte: Umów o dzieło Służb mundurowych, księży, uczniów, studentów, itd Rolników K: Likwidacja KRUS 1.5 Założenie każdemu Polakowi indywidualnego, bankowego konta emerytalnego, na które będą na bieżąco trafiać wszystkie płacone w jego imieniu składki emerytalno rentowe, i którego stan będzie mógł na bieżąco śledzić K: Większość ZUSowskich formularzy stanie się zbędna K: Program Płatnik stanie się zbędny 1.6 Zniesienie limitu równego 30-krotności średniej płacy w skali roku powyżej, którego nie nalicza się składki ZUS 2

3 2. PODATKI DOCHODOWE 2.1 Wprowadzenie dla osób na etacie i przedsiębiorców oraz umów o dzieło i zlecenia powszechnego, proporcjonalnego podatku dochodowego o stawce 15% bez kwoty wolnej, bez ulgi na dzieci i bez wszystkich innych ulg; zniesienie ulgi na dzieci będzie z nawiązką zrekompensowane podwyżką zasiłków rodzinnych K: Ponieważ składka emerytalno rentowa to także 15% to klin podatkowy wyniesie 30% K: Podatek dochodowy będzie naliczany i płacony jednorazowo, u źródła K: Nie będzie wypełniania rocznych PIT-ów 2.2 Zniesienie kosztów uzyskania przychodów dla umów o pracę, zlecenia i o dzieło 2.3 Polityka prorodzinna będzie oddzielona od systemu podatkowego i realizowana poprzez: Wypłatę co miesiąc stałej kwoty na każde dziecko w formie podwyższonego zasiłku rodzinnego wypłacanego niezależnie od dochodów rodziny; kwota tego zasiłku będzie nie mniejsza niż obecne kwoty z tytułu zasiłków rodzinnych i ulg na dzieci Bezpośrednie dotowanie szkół (b. tanie, dotowane podręczniki, zeszyty, długopisy, itp., więcej zajęć pozalekcyjnych i wyrównawczych) 2.4 Obniżka stawek ryczałtu ewidencjonowanego, w tym stawki maksymalnej, zlikwidowanie wyłączeń i podniesienie progu przychodów uprawniającego do stosowania ryczałtu K: Znaczne zwiększenie liczby podmiotów, które mogą wybrać tę uproszczoną formę opodatkowania 2.5 Opodatkowanie rolników ryczałtem ewidencjonowanym o niskiej stawce 2% 3. INNE ROZWIĄZANIA 3.1 Zniesienie obowiązku rejestrowania firmy w: Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym (REGON) Urzędzie Gminy / Miasta Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych K: Będzie można rozpocząć jednoosobową działalność gospodarczą bez odwiedzania jakiegokolwiek urzędu K: Nastąpi realizacja scenariusza zero okienek 3.2 Płace netto dla osób na etatach po reformie REP mogą być takie same jak przed reformą REP dzięki ich ubruttowieniu w momencie wejścia w życie tej reformy 3.3 Podwyższenie wieku przejścia na emeryturę dla kobiet do tego, który obowiązuje mężczyzn 3

4 Opis i uzasadnienie projektu REP Słabości obecnego systemu ubezpieczeń społecznych Składki na ZUS są bardzo wysokie co powoduje, że praca w Polsce jest droga. Zniechęca to pracodawców do zatrudniania pracowników. Zniechęca też ludzi do podjęcia pracy gdyż wysoka składka na ZUS odbiera im znaczną część należnych im pieniędzy. Wysokie składki na ZUS powodują, że opłacalna staje się praca na czarno. Stopień obciążenia składkami na ZUS jest bardzo nierównomierny. Faworyzuje on pewne grupy pracujących a inne nadmiernie obciąża. Najbardziej obciążeni są właściciele małych, najczęściej jednoosobowych firm, dla których składka na ZUS stanowi ogromny, często niemożliwy do udźwignięcia ciężar. Stanowi to bardzo silną barierę przed podejmowaniem działalności gospodarczej. Z drugiej strony szereg grup albo w ogóle nie płaci składek na ZUS (służby mundurowe, księża, uczniowie, studenci) albo płaci składki bardzo niewielkie (rolnicy). Do grup, które przyczyniają się do zasilania Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w sposób nieproporcjonalnie mały w stosunku do swoich dochodów należą też osoby pracujące na umowę o pracę o wysokich pensjach (powyżej 250% średniej krajowej) i przedsiębiorcy o wysokich dochodach, dla których obecna składka wynosząca około 700 zł stanowi niewielką część ich dochodu. Istnieją wreszcie pewne rodzaje umów (na przykład umowy o dzieło), które nie są objęte składką na ZUS. Sposób obliczania należności dla ZUS jest bardzo skomplikowany. Opłaty na ZUS są złożone z wielu, zmiennych elementów a dodatkowo jeszcze niektóre części składki są płacone po połowie przez pracownika i pracodawcę, niektóre tylko przez pracownika a jeszcze inne tylko przez pracodawcę. Dodatkowo składka na ZUS płacona przez małych przedsiębiorców liczona jest od dwóch różnych podstaw. Część tej składki wlicza się w koszty działania firmy a część odlicza od podatku. Trzeba wypełniać wiele skomplikowanych formularzy. Ta bardzo skomplikowana obsługa systemu ZUS, którą obarczono przedsiębiorców jest równie destrukcyjna jak nadmierna wysokość składek. Usunięcie ze składki ZUS niektórych jej elementów Postulujemy, aby w obrębie składki na ZUS pozostała tylko jedna, skonsolidowana składka emerytalno rentowa bez podziału na część emerytalną i rentową. Zbieranie tej składki powinno być, tak jak dotychczas, połączone z przypisaniem każdej wpłaty na konta konkretnych osób. Bo suma tych wpłat tworzy kapitał, od którego proporcjonalnie zależy nasza emerytura lub renta. Pozostałe elementy dzisiejszej składki na ZUS finansujące świadczenia, których wysokość nie zależy od skumulowanej wysokości składek wpłacanych przez daną osobę: składka chorobowa, wypadkowa, na FP, na FGŚP oraz zdrowotna powinny być usunięte ze składki na ZUS i być pokrywane przez budżet z innych podatków. Nie ma żadnego powodu, aby te składki nadal były pobierane i rejestrowane w ramach systemu ZUS. W obowiązującym obecnie systemie składka zdrowotna jest w zdecydowanej większości finansowana kosztem wpływów z podatku PIT. Co więcej ZUS nie ma żadnego wpływu na wydawanie pieniędzy z tych składek, bo przekazuje je do Narodowego Funduszu Zdrowia. Tak więc wyprowadzenie tej składki z daniny jaką płacimy ZUSowi będzie miało głównie znacznie kosmetyczne, formalne. 4

5 Po wprowadzeniu nowego systemu każdy Polak, tylko z racji tego, że jest Polakiem będzie posiadał ubezpieczenie zdrowotne. Osoby mające polskie obywatelstwo a mieszkające za granicą będą mieć to ubezpieczenie pod warunkiem, że rozliczają się podatkowo ze swoich dochodów w Polsce. ZUS nie tylko zbiera składki ale też obsługuje wypłaty emerytur, rent, zasiłków chorobowych, rodzinnych, opiekuńczych itd. Te funkcje ZUS będzie oczywiście wykonywać nadal. Zniesienie podziału składki na część płaconą przez pracodawcę i przez pracownika Bilans wszystkich kosztów prowadzenia biznesu, w tym kosztów pracy, w tym składek na ZUS jest dokonywany zawsze przez pracodawcę. Dla pracownika ważne jest tak naprawdę to ile dostaje na rękę. Dlatego istniejący obecnie podział składki ZUS na składniki, z których część jest płacona przez pracodawcę a część przez pracownika jest zupełnie zbędną komplikacją nie mającą żadnego uzasadnienia. Wprowadzenie tego zróżnicowania w ustawie o ZUS było przejawem naiwności ekonomicznej autorów ustawy, którzy mylnie sądzili, że ustawodawca może decydować o tym kto ponosić będzie ciężary składki. Faktycznie i tak ponosi je pracodawca. Podziału składki na część płaconą przez pracodawcę i przez pracownika w nowym systemie nie będzie. Całość składki na nowy ZUS będzie, podobnie jak to ma miejsce w przypadku podatku PIT, odejmowana od płacy brutto. Zrównanie wieku przejścia na emeryturę mężczyzn i kobiet Nie ma żadnego racjonalnego powodu, aby wiek przejścia na emeryturę kobiet (obecnie 60 lat) i mężczyzn (obecnie 65 lat) był różny. Postulujemy, aby wiek ten wynosił także dla kobiet 65 lat. W przyszłości wiek ten powinien być podnoszony w miarę wydłużania się czasu trwania życia. Obciążenia na ZUS będą powszechne i proporcjonalne do dochodów W obecnym systemie obciążenia na ZUS są bardzo nierównomiernie rozłożone. Najbardziej obciążeni składką na ZUS są pracownicy najemni, czyli pracujący na etacie. A dokładniej jest obciążona ich praca. Dla odmiany umowy o dzieło w ogóle nie podlegają składce ZUS. Z kolei przedsiębiorcy płacą ZUS na zasadzie pogłównego czyli każdy w przybliżeniu taką samą kwotę. Z jednej strony, dla niektórych z nich, tych o najmniejszych dochodach, składka na ZUS jest dominującym, bardzo dużym obciążeniem. Płaci się ją niezależnie od tego czy osiąga się jakiś zysk czy też nie. Te rozwiązanie jest największym absurdem obecnego systemu. Jest skrajnie niesprawiedliwe i szkodliwe. Z kolei dla innych przedsiębiorców, tych osiągających duże zyski, składka na ZUS jest kilkuprocentowym, słabo zauważalnym obciążeniem. Podobnie jest dla osób pracujących na etacie, których płaca przekracza limit 250% średniej krajowej, bo powyżej tego limitu nie jest już naliczana składka. Rolnicy płacą minimalną składkę ubezpieczeniową (do KRUS). W nowym systemie składka na nowy ZUS będzie proporcjonalna do dochodu (a dokładniej do podatku dochodowego) i powszechna. Jej wysokość nie będzie zależeć od statusu osoby, której dotyczy: służby mundurowe, księża, uczniowie, studenci, rolnicy i wszystkie inne grupy, które obecnie płacą mniejszą składkę na ZUS lub nie płacą jej wcale będą objęte nowym systemem. Podatek dochodowy od osób fizycznych i małych firm powinien być liniowy Postulujemy wprowadzenie liniowego podatku dochodowego bez kwoty wolnej i bez żadnych ulg. Jeszcze kilka lat temu postulat ten mógłby być uważany za rewolucyjny i kontrowersyjny. Teraz już taki nie jest, gdyż od momentu wprowadzenia podatku PIT (rok 1992) podatek ten stopniowo upodabniał się 5

6 do podatku liniowego bez kwoty wolnej i ulg. Przypomnijmy, w kolejności chronologicznej, świadczące o tym fakty: Od 1994 roku przedsiębiorcy mogą stosować uproszczoną formę opodatkowania tak zwany ryczałt ewidencjonowany; jego natura jest ściśle liniowa Od 2004 roku mamy liniowy PIT bez kwoty wolnej i ulg dla przedsiębiorców Jesienią 2006 roku Sejm uchwalił, że od 2009 roku będą obowiązywać tylko dwie stawki (18% i 32%) przy bardzo wysokim progu miesięcznych dochodów (około 7000 zł); wyższa stawka obejmie tylko niecały 1% podatników. Ponadto od chwili wprowadzenia w 1992 roku progresywnego PIT-u: Liczba ulg jakie w nim są systematycznie maleje Kwota wolna od początku była niska i przez wiele lat zamrożona, czyli jej efektywna wielkość systematycznie maleje Obecnie (a raczej od 1 stycznia 2009) od podatku liniowego dzieli nas już tylko jeden mały kroczek. Uważamy, że warto go zrobić. Konsekwencją wprowadzenia liniowego podatku dochodowego bez kwoty wolnej i ulg będzie oczywiście zniesienie rocznych rozliczeń z podatku PIT. Te argumenty w zasadzie powinny wystarczyć aby zdecydować się na wprowadzenie liniowego PITu bez kwoty wolnej i ulg. Przytoczymy jednak poniżej jeszcze dwa dodatkowe argumenty. W sondażach na temat podatków zarówno w Polsce jak i w innych krajach europejskich większość (około 60%) respondentów opowiada się za progresywnym podatkiem dochodowym a mniejszość (około 40%) za podatkiem liniowym. Jeśli jednak w pytaniu o akceptację podatku liniowego nie nazwiemy go w ten sposób a wytłumaczymy respondentowi, że chodzi nam o system podatkowy, w którym osoba zarabiająca 2000 zł zapłaci 400 zł podatku, osoba zarabiająca dwa razy więcej, czyli 4000 zł zapłaci dwa razy większy podatek czyli 800 zł, itd. to ten system podatkowy (będący oczywiście systemem podatku liniowego) zyskuje druzgocącą przewagę (około 75%) nad podatkiem progresywnym. Okazuje się więc, że ludzie nie wiedzą co to jest podatek liniowy. Ale jeśli się im to wytłumaczy, to ogromna ich większość go popiera. Wniosek: należy wprowadzić podatek liniowy bo większość społeczeństwa uważa go za sprawiedliwy i właściwy. W wielu krajach byłego bloku wschodniego podatek liniowy już obowiązuje: Rosja, Ukraina, Słowacja, Estonia, Rumunia, Litwa, Łotwa, Gruzja, Czechy. W nowym systemie nie będzie tak zwanych kosztów uzyskania przychodów od umów o dzieło i zlecenia oraz umów o pracę. Istnienie tych kosztów nie ma żadnego racjonalnego uzasadnienia. Jeśli ktoś pracując na umowę o dzieło lub umowę zlecenia rzeczywiście ponosi znaczne koszty może założyć działalność gospodarczą w nowym systemie będzie to bardzo łatwe. Kształt systemu W obecnym systemie tak zwany klin podatkowy czyli wyrażone procentowo (w relacji do całkowitych kosztów zatrudnienia pracownika jakie ponosi pracodawca) obciążenie składkami na ZUS i na podatek PIT wynosi około 40%. Postulujemy, aby wskaźnik ten był znacznie niższy i wynosił 30%. Podział tej kwoty na część przeznaczoną na składki na ZUS i na podatek PIT, jest kwestią otwartą, zależną od szczegółowych wyliczeń. W dokumencie tym zakładamy roboczo, że połowa klina podatkowego to podatek PIT a druga połowa to skonsolidowana składka emerytalno rentowa. 6

7 W nowym systemie każdy dochód z pracy i zysk małej firmy jest więc obciążony podatkiem PIT o stawce 15% (bez progresji, bez kwoty wolnej, bez ulg, bez tak zwanych kosztów uzyskania przychodów) oraz skonsolidowaną, emerytalno rentową składką na ZUS w wysokości także 15%. Obie stawki (15% podatku PIT i 15% składki ZUS) będą mieć charakter powszechny. Obowiązywać będą osoby pracujące na etacie, wypłaty wynikające z umowy zlecenia czy umowy o dzieło i zyski drobnych przedsiębiorców. Wielka liczba przedsiębiorców, którzy płacą podatek dochodowy w formie tak zwanego ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej będzie go płacić według dotychczasowych zasad a ich składka na nowy ZUS będzie równa wysokości tego podatku. Zachowane więc tu będą dokładnie takie same proporcje (1:1) pomiędzy podatkiem dochodowym a składką ZUS jak w przypadku firm rozliczających się na zasadach ogólnych za pomocą liniowego PITu pracowników etatowych, umów zlecenia i o dzieło. Ścisłe powiązanie wysokości składki z podatkiem dochodowym sprawi, że straci sens zawieszanie działalności w celu uniknięcia płacenia składek przy braku dochodów. Przy braku dochodów składka na ZUS automatycznie wyniesie zero. Nie będzie obowiązującego obecnie górnego limitu płacy powyżej którego nie pobiera się już składek na ZUS. Składki te będą pobierane w standardowej wysokości równej 15% nawet od największych dochodów. Inne warianty Proponowane przez nas stawki: 15% składki na ZUS i 15% podatku PIT nie mają charakteru ostatecznego. Do rozważenia są inne ich poziomy (na przykład 17% i 13% lub 10% i 20%). Te dwie stawki można uznać za parametry nowego systemu. Ważne, aby były to tylko dwa parametry a nie więcej. I aby ich suma wynosiła nie więcej niż 30%. Upowszechnienie i obniżenie ryczałtu ewidencjonowanego Ryczałt ewidencjonowany to uproszczona forma opodatkowania dochodu małej firmy (do 150 tysięcy euro rocznego obrotu) oparta na założeniu, że jej dochód jest proporcjonalny do jej obrotów. Bardzo wiele firm z niej korzysta gdyż upraszcza ona znacznie obliczanie należnego podatku. Co więcej jest to bezpieczna forma opodatkowania, gdyż ewentualna kontrola nie może zakwestionować zaliczenia jakiegokolwiek wydatku jako koszt uzyskania przychodu gdyż ogólny poziom tych kosztów nie wpływa na sumę należnego podatku. Obecnie obowiązuje pięć stawek tego podatku: 3% od działalności handlowej, 5,5% od produkcyjnej i budowlanej, 8,5% od działalności usługowej, 17% dla niektórych usług i 20% dla wolnych zawodów. Niektóre rodzaje działalności gospodarczej w ogóle nie mogą być opodatkowane ryczałtem. Podstawowe, obecnie obowiązujące stawki ryczałtu (3%, 5,5% i 8,5%) powinny być obniżone gdyż zakładają one zbyt wysoki stopień rentowności firm jakie są uprawnione do korzystania z nich. Proponowane przez nas stawki to odpowiednio 2,5%, 4% i 7%. Postulujemy zniesienie dwóch najwyższych stawek tego podatku (17% i 20%) gdyż są one tak wysokie, że praktycznie uniemożliwiają skorzystanie z tej formy opodatkowania firmom, które są nimi objęte. Obie te stawki powinny być zastąpione stawką 12%. Postulujemy także zniesienie wyłączeń z ryczałtu. W ten sposób każda mała firma mogłaby skorzystać z opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym przy jego maksymalnej stawce wynoszącej 12%. Postulujemy wreszcie podniesienie limitu rocznych obrotów powyżej którego nie można korzystać z ryczałtu do poziomu 1,2 miliona euro, czyli takiego powyżej którego firma obowiązana jest prowadzić tak zwaną pełną księgowość. 7

8 Opodatkowanie rolników Proponujemy opodatkowanie dochodów rolników istniejącą już od kilkunastu lat i dobrze funkcjonującą uproszczoną formą opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym. Stawka tego podatku wynosiłaby 2%. A więc byłaby niższa niż obecnie najniższa istniejąca stawka, która wynosi 3%. Składka na ZUS wyniesie tyle ile podatek dochodowy (tu ryczałtowy), podobnie jak w całym systemie. Rolnicy byliby więc włączeni do nowego, uniwersalnego systemu emerytalno podatkowego. Obowiązywały by ich te same reguły w tym zakresie co pozostałych Polaków. Ryczałt ewidencjonowany nie będzie oczywiście obowiązkowy. Każdy rolnik, będzie mógł, tak jak i inni przedsiębiorcy, rozliczać się podatkowo na zasadach ogólnych. Każdy Polak posiadaczem indywidualnego konta bankowego, na które wpływają jego składki na ZUS Każdy Polak będzie posiadać indywidualny rachunek bankowy, o numerze, którego ostatnimi 11 cyframi będzie jego numer PESEL. Na konto to pracodawcy będą wpłacać 15% składkę ZUS od każdej wypłaty na rzecz danej osoby. Rachunki te będzie prowadzić specjalnie do tego celu utworzony bank państwowy. Każdy Polak będzie mógł w dowolnym momencie zapoznać się ze stanem swojego konta w i jego historią za pomocą internetu lub telefonicznie (głosowo lub przez SMS). Tego typu systemy funkcjonują obecnie w odniesieniu do OFE. Mają je także banki i firmy telekomunikacyjne. Przekazywanie do OFE jednej trzeciej (dokładnie 30%) składki emerytalnej jaka będzie wpływać na indywidualne konta będzie obsługiwane na zasadzie, znanego także obecnie w bankowości, zlecenia stałego. Obliczenie wysokości składki, która stanowi 15% osiągniętego dochodu (albo jest równa kwocie podatku dochodowego dla ryczałtu i karty) jest w nowym systemie niezwykle proste. Fakt wpłacenia na indywidualne konto tej składki będzie jednocześnie deklaracją jej wysokości. Zbędne stanie się comiesięczne składanie deklaracji ZUS DRA, które zawierają skomplikowane obliczenia dające w wyniku wysokość składki. Nie będą potrzebne formularze służące do rejestrowania i wyrejestrowania z systemu osób ubezpieczonych, bo każdy Polak będzie mieć konto w tym systemie od narodzin do śmierci. Pozostaną jedynie te formularze ZUS, które dotyczą zasiłków chorobowych i wypadkowych. Na podobny krok zdecydowało się niedawno Ministerstwo Finansów likwidując istniejący od kilkunastu lat obowiązek comiesięcznego wypełniania i składania formularzy PIT-5 dotyczących płaconego przez małe firmy podatku PIT. Obecnie płatnik tego podatku po prostu co miesiąc wpłaca obliczoną przez siebie kwotę na konto właściwego Urzędu Skarbowego bez składania jakichkolwiek formularzy. Wpłacona na konto Urzędu Skarbowego kwota podatku jest jednocześnie deklaracją jego wysokości. Zaufanie i kontrola Nowy system będzie przejrzysty i zrozumiały dla każdego. Będzie dokładnie wiadomo że wszystkie składki wpłacane na Fundusz Emerytalny będą w przyszłości w całości wypłacone jako emerytura lub renta. Stworzy to podstawy zaufania do systemu. Sprawi, że będziemy płacić na ZUS chętnie. Z kolei pracodawca będzie z mniejszymi niż dotychczas oporami płacić składki na ZUS bo będą one niższe a ich obsługa zdecydowanie prostsza. Pracownik będzie mógł sprawdzić czy pracodawca odprowadza na jego konto składkę na nowy ZUS. Możliwość takiej kontroli zapewni posiadana przez pracowników możliwość zapoznania się w dowolnej chwili z saldem ich indywidualnych kont emerytalnych i historią wpłat na nie. Kontrola ta dotyczyć też będzie, w sposób pośredni, płatności podatku dochodowego gdyż w nowym systemie kwota tego podatku jest po prostu równa kwocie składki na ZUS. Poprawi to ogólną ściągalność tego podatku. 8

9 Zmiana nazwy Sformułowanie składka na ZUS bardzo źle się obecnie kojarzy. Proponujemy zmianę tego wyrażenia na składka na KER czyli na kasę emerytalno rentową. Łatwiej będzie wszystkich przekonać (w tym także tych, którzy dotąd nie płacili składek na ZUS), aby płacili składkę na KER niż składkę na ZUS. Zmiana ta będzie mieć jednak także charakter nie tylko psychologiczny ale też i merytoryczny: przecież składka na KER będzie znacznie niższa i diametralnie prostsza do obliczenia niż liczne składki na ZUS. Czy starczy pieniędzy na bieżące wypłaty emerytur? W obecnym systemie tak zwany klin podatkowy czyli wyrażone procentowo (w relacji do całkowitych kosztów zatrudnienia pracownika jakie ponosi pracodawca) obciążenie składkami na ZUS i na podatek PIT wynosi około 40%. W proponowanym, nowym systemie klin podatkowy wynosi dokładnie 30% (15% podatku na nowy PIT i 15% składki emerytalno rentowej). Mamy tu więc spadek obciążeń z 40% do 30% a więc o około jedną czwartą. Sporo, ale pamiętajmy, że nowy system obejmie także grupy społeczne (i rodzaje umów), które dotąd nie płaciły na ZUS albo płaciły bardzo mało. Obniżenie i uproszczenie składek i podatków powinno też zaowocować wyjściem z wielu firm i osób z szarej strefy (gdzie w ogóle nie płaci się podatków) oraz poprawą koniunktury gospodarczej co oczywiście przełoży się na większe wpływy z podatków i składek. I wreszcie przesunięcie wieku przejścia na emeryturę kobiet o pięć lat także przyczyni się do zwiększania wpływów ze składek. Podsumowując: po wprowadzeniu naszej reformy łączne wpływy z PIT i ZUS powinny być na podobnym poziomie co teraz. Kto zyska a kto straci? W sensie ogólnym zyskają wszyscy, bo nowy system przyczyni się do zwiększenia produkcji dóbr i usług, czyli do wzrostu gospodarczego. Będzie też bardziej sprawiedliwy, a przez to bardziej gospodarczo i społecznie efektywny. Przy wprowadzaniu nowego systemu w odniesieniu do osób pracujących na etacie warto wprowadzić tak zwane ubruttowienie. Przypomnijmy, że ubruttowienie to operacja jaką przeprowadzono w Polsce w momencie wprowadzania podatku od dochodów osobistych PIT (rok 1992) polegająca na takim podniesieniu pensji brutto, aby pensja netto (czyli to, co pracownik dostaje na rękę ) pozostała bez zmian. Analogiczna operacja towarzyszyła wprowadzeniu w życie nowego ZUS (rok 1999). Dzięki ubruttowieniu osoby pracujące na etatach będą w nowym systemie zarabiać netto dokładnie tyle samo co w starym. Będzie przez to mniej narzekań na nowy system. Oczywiście z czasem wszyscy zapomną o tej jednorazowej operacji a poziom płac będzie regulować rynek. Jeśli chodzi o firmy, które rozliczają się z fiskusem na zasadach ogólnych (z pomocą tak zwanej książki przychodów i rozchodów), to te, które mają najmniejsze dochody zyskają najwięcej gdyż będą w nowym systemie płacić zdecydowanie mniejszą składkę na ZUS. Dla firm mających miesięczne dochody na poziomie zbliżonym do dwukrotności średniej płacy (około 6000 zł) łączne obciążenie podatkiem dochodowym i składką na nowy ZUS będzie takie same jak obecnie. Właściciele firm o większych dochodach zapłacą więcej niż obecnie ale będę mieć wyższą emeryturę i tańszych pracowników. Większe podatki zapłacą osoby pracujące na zasadach umowy zlecenia i umowy o dzieło gdyż zlikwidowane zostaną tak zwane koszty uzyskania przychodu. 9

10 Rejestrowanie działalności gospodarczej każdy Polak (potencjalnym) przedsiębiorcą Obecnie przedsiębiorca przed rozpoczęciem działalności musi odwiedzić cztery urzędy. Urząd Gminy, aby zarejestrować rozpoczynaną działalność i określić czym firma się będzie zajmować. Urząd Statystyczny, aby uzyskać numer REGON i ponownie określić czym się firma będzie zajmować. Urząd Skarbowy, aby określić jaką formę opodatkowania wybiera i uzyskać numer NIP. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, aby zarejestrować się jako ubezpieczony i płatnik składek. Aby ułatwić proces rejestracji firmy proponuje się ostatnio tak zwane jedno okienko czyli zastąpienie odwiedzin tych czterech miejsc wizytą tylko w jednym miejscu gdzie można by dokonać wszystkich czterech rejestracji. Proponujemy zupełnie inną metodę uproszczenia procedur rejestracyjnych. Poprzez likwidację kilku z nich. Uważamy, że system REGON jest zbędny i należy go zlikwidować. Podobnie należy zlikwidować obowiązek rejestrowania firmy w Urzędzie Gminy. Przypominamy, że w nowym systemie jaki proponujemy nie istnieje już obowiązek rejestracji w ZUS. Uważamy, że do celów rejestracyjnych w zupełności wystarczy system NIP prowadzony przez Urzędy Skarbowe. Ponieważ zdecydowana większość Polaków już taki numer posiada, to w nowym systemie rozpoczęcie działalności gospodarczej w najprostszej i najpowszechniej występującej formie jednoosobowej (tzw. działalność gospodarcza osoby fizycznej) nie będzie w ogóle wymagać wizyty w jakimkolwiek urzędzie. W nowym systemie każdy Polak (posiadający NIP) będzie więc mógł w dowolnej chwili rozpocząć działalność gospodarczą bez żadnych formalności. Z chwilą jej faktycznego rozpoczęcia będzie jedynie musiał, tak jak to jest obecnie, zawiadomić Urząd Skarbowy o wybranej formie opodatkowania (liniowy PIT, ryczałt, karta podatkowa) i o częstotliwości uiszczania tych podatków (miesięczna, kwartalna). Przypomnijmy, że zawiadomienie to nie musi się wiązać z wizytą w Urzędzie Skarbowym gdyż można je przekazać do Urzędu za pośrednictwem poczty. Ulgi na dzieci i zasiłki rodzinne zastąpione przez inne świadczenia W nowym systemie nie będzie żadnych ulg podatkowych, w tym także prorodzinnych. Istniejąca od 2007 roku ulga na dzieci, która dotyczy tylko osób rozliczających się progresywnym PITem będzie zlikwidowana. Zostanie to jednak z nawiązką zrekompensowane przez podwyższenie zasiłków rodzinnych, które teraz będą wypłacane na każde dziecko niezależnie od dochodów rodziny i niezależnie od formy opodatkowania tych dochodów. Oprócz tej finansowej pomocy Państwo będzie wspierać rodziny z dziećmi poprzez bezpośrednie dotowanie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych: bardzo tanie, dotowane podręczniki i przybory szkolne, więcej zajęć pozalekcyjnych i wyrównawczych. Jacek Chołoniewski - mobile: fax: 22 / jch [at] rep.org.pl 10

Wstęp... str. 2. Część Pierwsza Propozycje zmian... str. 3. Część Druga Opis sytuacji, dyskusja... str. 12. Program Dla Polski

Wstęp... str. 2. Część Pierwsza Propozycje zmian... str. 3. Część Druga Opis sytuacji, dyskusja... str. 12. Program Dla Polski Program Dla Polski Wersja: 0.78 Data: 16-08-2015 Autor: Jacek Chołoniewski Kontakt z autorem: jch@programdlapolski.info Strona www: www.programdlapolski.info Strona na fb: https://www.facebook.com/programdlapolski

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą

Przewodnik. dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą Przewodnik dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą opracowany w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014-2016 Spis treści Wstęp...5 I. Przewodnik dla osób rozpoczynających

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE ZMIAN PODATKÓW

PROPOZYCJE ZMIAN PODATKÓW PROPOZYCJE ZMIAN PODATKÓW Spis treści: Prolegomena.....2 Podatek VAT w Polsce.......3 Analiza przychodów Państwa a podatek VAT....4 Założenia ujednoliconej stawki podatku VAT.......9 Wady i zalety zmiany

Bardziej szczegółowo

Obciążenia ewidencyjne i fiskalne małych i średnich przedsiębiorstw

Obciążenia ewidencyjne i fiskalne małych i średnich przedsiębiorstw Marek Matejun Obciążenia ewidencyjne i fiskalne małych i średnich przedsiębiorstw [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 4.1. Obowiązki małej firmy w zakresie ubezpieczeń społecznych ZUS

Bardziej szczegółowo

Zostań Przedsiębiorcą! kampania

Zostań Przedsiębiorcą! kampania Zostań Przedsiębiorcą! kampania promocyjno-informacyjna dla studentów dolnośląskich uczelni Publikacja informacyjna dla studentów część 4 Wałbrzych, kwiecień 2009 Opracowanie: Projekt, skład i przygotowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach. Wydawca:

Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach. Wydawca: Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach Copywriter: Edyta Prozorowska Projekt okładki: Aneta Wasilik Wydawca: 8&8 Sp. z o.o. ul. Leszczyńskiego 4/25, 50-078 Wrocław NIP: 8971782498

Bardziej szczegółowo

Ogólne cechy systemu podatkowego oraz składek na ubezpieczenie społeczne w analizowanych krajach Podatek dochodowy od osób fizycznych

Ogólne cechy systemu podatkowego oraz składek na ubezpieczenie społeczne w analizowanych krajach Podatek dochodowy od osób fizycznych Magdalena Rękas Katedra Ekonomii i Polityki Ekonomicznej Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu WPŁYW SYSTEMU PODATKOWEGO NA FUNKCJONOWANIE MAŁYCH

Bardziej szczegółowo

Polityka prorodzinna w Polsce. Diagnoza stanu obecnego i propozycje zmian

Polityka prorodzinna w Polsce. Diagnoza stanu obecnego i propozycje zmian Polityka prorodzinna w Polsce. Diagnoza stanu obecnego i propozycje zmian Autorzy raportu: Krzysztof Brosz Marcin Chludziński Michał Czarnik Michał Kot Redakcja: Artur Bazak Marcel Klinowski Grudzień 2012

Bardziej szczegółowo

Mikroprzedsiębiorcy oceniają warunki do prowadzenia biznesu Raport specjalny

Mikroprzedsiębiorcy oceniają warunki do prowadzenia biznesu Raport specjalny Mikroprzedsiębiorcy oceniają warunki do prowadzenia biznesu Raport specjalny 42% mikroprzedsiębiorców uważa, że w ostatnich dwóch latach warunki do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce pogorszyły

Bardziej szczegółowo

Poradnik klienta usług finansowych. Justyna Wykowska. Poradnik

Poradnik klienta usług finansowych. Justyna Wykowska. Poradnik Poradnik klienta usług finansowych Justyna Wykowska III FILAR DLA POCZĄTKUJĄCYCH. Poradnik przyszłego emeryta Warszawa 2014 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy ABC Biznesu Jak założyć sklep spożywczy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci sklepu spożywczego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 2.1. Wykształcenie i doświadczenie / 4 2.2. Wiedza o własnym produkcie/usłudze

Bardziej szczegółowo

Polityka wobec pracy w Polsce i w innych krajach

Polityka wobec pracy w Polsce i w innych krajach Rozdział IV Polityka wobec pracy w Polsce i w innych krajach Wprowadzenie Mimo że miejsca pracy powstają w firmach i instytucjach, a decydują o tym pracodawcy, to politykę w tej dziedzinie tworzą podmioty

Bardziej szczegółowo

Samozatrudnienie. - 5 kroków do niezależności. Szymon Szadkowski. Konsultacja: ginekolog-położnik, dr n. med. GRZEGORZ POŁUDNIEWSKI,

Samozatrudnienie. - 5 kroków do niezależności. Szymon Szadkowski. Konsultacja: ginekolog-położnik, dr n. med. GRZEGORZ POŁUDNIEWSKI, Samozatrudnienie - 5 kroków do niezależności Szymon Szadkowski Konsultacja: ginekolog-położnik, dr n. med. GRZEGORZ POŁUDNIEWSKI, (www.grzegorzpoludniewski.ginweb.pl) Tekst: Joanna Biszewska Spis treści:

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. komputerowy

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. komputerowy ABC Biznesu Jak założyć sklep komputerowy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci sklepu komputerowego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa / 4 3.1. Analiza potencjału firmy i otoczenia

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynasz działalność?

Rozpoczynasz działalność? Rozpoczynasz działalność? Zapraszamy do naszego biura z chęcią odpowiemy na wszystkie nurtujące pytania, podpowiemy jak założyć działalność gospodarczą oraz jaką wybrać formę opodatkowania. Wszystkim którzy

Bardziej szczegółowo

Bądź sobie szefem. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Bądź sobie szefem. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Bądź sobie szefem poradnik dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Opracowanie: Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Czas na przedsiębiorczość

Czas na przedsiębiorczość Czas na przedsiębiorczość Poradnik dla osób,które zamierzają uruchomić indywidualną działalność gospodarczą z dotacji uzyskanej w Powiatowym Urzędzie Pracy - 1 - STAN PRAWNY NA DZIEŃ 2 MARCA 2010 r. Spis

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynasz działalność?

Rozpoczynasz działalność? Rozpoczynasz działalność? Zapraszamy do naszego biura z chęcią odpowiemy na wszystkie nurtujące pytania, podpowiemy jak założyć działalność gospodarczą oraz jaką wybrać formę opodatkowania. Wszystkim którzy

Bardziej szczegółowo

Procedura rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej

Procedura rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej Procedura rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej Pojęcie działalności gospodarczej Pod nazwą pojęcie działalności gospodarczej zgodnie z art. 2 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Edukacja finansowa polskiego społeczeństwa

Edukacja finansowa polskiego społeczeństwa Edukacja finansowa polskiego społeczeństwa Niektórym ludziom życie się przydarza, inni je tworzą! Krzysztof Żelazowski Doradztwo w zakresie inwestycji kapitałowych Doradztwo emerytalne 32 444 6 000 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Jak produkować. kartonowe i drewniane. opakowania. ABC Biznesu

Jak produkować. kartonowe i drewniane. opakowania. ABC Biznesu Jak produkować kartonowe i drewniane opakowania ABC Biznesu Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci firmy produkującej opakowania / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa / 5 3.1. Analiza

Bardziej szczegółowo

Próba oszacowania wpływów budżetowych z podatków dochodowych w rolnictwie i reformy KRUS **

Próba oszacowania wpływów budżetowych z podatków dochodowych w rolnictwie i reformy KRUS ** GOSPODARKA NARODOWA 5-6 (249-250) Rok LXXX/XXI maj-czerwiec 2012 s. 99-118 Grzegorz KULA * Próba oszacowania wpływów budżetowych z podatków dochodowych w rolnictwie i reformy KRUS ** Streszczenie: Celem

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADAM FIRMĘ PORADNIK DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

ZAKŁADAM FIRMĘ PORADNIK DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ZAKŁADAM FIRMĘ PORADNIK DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Zakładam firmę Poradnik dla osób rejestrujących

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT. szczegółowa analiza i propozycje zmian przepisów prawa podatkowego

Podatek VAT. szczegółowa analiza i propozycje zmian przepisów prawa podatkowego Podatek VAT szczegółowa analiza i propozycje zmian przepisów prawa podatkowego Podatek VAT szczegółowa analiza i propozycje zmian przepisów prawa podatkowego Warszawa 2014 y.indd 1 Dialog spoleczny.indd

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU KONKRETNY CEL

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU KONKRETNY CEL MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU KONKRETNY CEL Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja dystrybuowana

Bardziej szczegółowo

Procedura rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej

Procedura rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej Procedura rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej Spis treści: 1. Pojęcie działalności gospodarczej str. 1 2. Nazwa i zakres działalności str. 2 3. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć kwiaciarnię

ABC Biznesu. Jak założyć kwiaciarnię ABC Biznesu Jak założyć kwiaciarnię Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci kwiaciarni / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 2.1. Wykształcenie i doświadczenie / 4 2.2. Wiedza o własnym produkcie / 4

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć warsztat. samochodowy

ABC Biznesu. Jak założyć warsztat. samochodowy ABC Biznesu Jak założyć warsztat samochodowy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci warsztatu samochodowego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa / 5 3.1. Analiza potencjału firmy i

Bardziej szczegółowo

System emerytalny w Polsce FINANSE. bez barier

System emerytalny w Polsce FINANSE. bez barier System emerytalny w Polsce FINANSE bez barier FINANSE bez barier System emerytalny w Polsce Monika Hołowińska Warszawa 2012 Autor: Monika Hołowińska Koordynator projektu: Magdalena Bak Skład i łamanie:

Bardziej szczegółowo