Uwolnienie rynku gazu w Polsce a rozwój odnawialnych źródeł energii

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uwolnienie rynku gazu w Polsce a rozwój odnawialnych źródeł energii"

Transkrypt

1

2 Uwolnienie rynku gazu w Polsce a rozwój odnawialnych źródeł energii rozpoczęcie funkcjonowania w 2015 r. jednolitego rynku gazu ziemnego w Unii Europejskiej Istotą regulacji jest stworzenie docelowo zharmonizowanego i pozbawionego barier rynku gazu ziemnego, obejmującego wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej, działającego w oparciu o zasady pełnej konkurencji.

3 Elementy: skuteczne oddzielenie działalności w zakresie dostaw i produkcji gazu od działalności sieciowej(unbundling); udostępnianie infrastruktury sieciowej przez właściciela lub operatora podmiotom trzecim, zapewniające im niedyskryminacyjny dostęp do sieci przemysłowych i dystrybucyjnych, czyli tzw. third party access (TPA); dywersyfikacja źródeł pozyskania gazu (import gazociągami, LNG oraz produkcja krajowa); możliwość dokonania wyboru dostawcy surowca uwolnienie cen dla odbiorców końcowych.

4 Prezes URE opublikował w styczniu 2013 r. Mapę drogową uwolnienia cen gazu ziemnego, określającą pakiet działań mających na celu eliminację barier rynkowych dla przedsiębiorstw i wprowadzenie rynkowych metod kształtowania cen gazu ziemnego dla wszystkich odbiorców. Jako główne priorytety Prezes URE określił następujące zadania: 1) stworzenie podstaw do uwolnienia cen dla odbiorców komercyjnych, 2) rozwój konkurencji na krajowym rynku gazu ziemnego i integracja z rynkami regionalnymi UE 3) stworzenie warunków do uwolnienia cen dla małych odbiorców i gospodarstw domowych.

5 Obligo gazowe 11 września 2013 r. wszedł w życie tzw. mały trójpak energetyczny, czyli nowelizacja Prawa energetycznego i niektórych innych ustaw z 26 lipca 2013 r. Nowe przepisy miały między innymi decydujące znaczenie dla rozwoju konkurencji na rynku gazu, dając Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki możliwość uwolnienia cen surowca dla odbiorców przemysłowych. Równocześnie, tzw. mały trójpak nakładał na Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo tzw. obligo giełdowe, czyli obowiązek sprzedaży części surowca na Towarowej Giełdy Energii (TGE). W 2013 roku w ten sposób nasz gazowy potentat miał sprzedać aż 30 proc błękitnego paliwa. Faktycznie był to tylko ułamek tej kwoty (około 3 procent). W 2014 r. 40 %, w 2015 r. 55 %

6 PGNiG nie wykonało obliga giełdowego za 2013 r., zaś przyczyny tego upatruje się głównie w dysproporcji pomiędzy poziomem obliga a niższym zapotrzebowaniem na gaz wśród podmiotów prowadzących działalność w zakresie obrotu tym surowcem. Z tego też względu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PGNiG uchwałą z dnia 24 kwietnia 2014 r. wyraziło zgodę na wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki PGNiG aportem do spółki PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o. o.spółka ta zajmująca się handlem detalicznym ma dokonywać zakupu gazu od PGNiG za pośrednictwem giełdy, realizując w ten sposób ustawowy poziom obliga.

7 Zmiany na rynku gazu proponowane i wprowadzone zmiany rozporządzenie dywersyfikacyjne - MG rozpoczęło uzgodnienia międzyresortowe i konsultacje społeczne projektu rozporządzenia w sprawie minimalnego poziomu dywersyfikacji dostaw gazu z zagranicy - Poprzednie - z 2000 r. - nie przystaje do rzeczywistości liberalizującego się rynku gazu. W uzasadnieniu do projektu nowelizacji resort gospodarki przyznaje, że obowiązujące przepisy, przyjęte jeszcze w 2000 r. nie przystają do rzeczywistości. Po pierwsze ze względu na rozwój rynku gazu ziemnego i zmiany zachodzące w sektorze na świecie. Powstają międzynarodowe huby gazowe, giełdy gazu, rozwija się przesył rewersowy, wreszcie następuje gwałtowny rozwój rozwoju rynku LNG. Po drugie, przepisy z 2000 r. zamiast pomóc, mogą wręcz zaszkodzić dywersyfikacji bo mogą one stanowić barierę w pełnym wykorzystaniu dostępnej infrastruktury gazowej na terytorium Polski utrudniając rzeczywistą dywersyfikację dostaw gazu

8 Market maker na rynku gazu Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo podpisało z Towarową Giełdą Energii umowę umożliwiającą spółce pełnienie funkcji animatora na giełdowym rynku gazu. Zadaniem animatora jest utrzymywanie płynności na rynku. Celem działalności tzw. market makera jest utrzymanie płynności obrotu w taki sposób, by możliwie duża liczba transakcji dochodziła do skutku, a efektem takiego działania jest zwiększenie płynności na giełdzie, przez co podmioty uczestniczące w handlu paliwem mają możliwość realizacji swoich zleceń kupna i sprzedaży po cenach rynkowych

9 Obowiązek przedkładania przez przedsiębiorstwa energetyczne do zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji taryf na gaz ziemny sprzedawany wszystkim grupom odbiorców W lutym 2013 roku Prezes URE stwierdził, że segment hurtowego obrotu gazem ziemnym może zostać uznany za rynek konkurencyjny, a dalsze utrzymywanie dotychczasowych zasad zatwierdzania taryf ograniczałoby wzrost jego płynności. W związku z tym Prezes URE zwolnił przedsiębiorstwa energetyczne z obowiązku przedkładania do zatwierdzenia taryf stosowanych w obrocie hurtowym. Wcześniej decyzje indywidualne o zwolnieniu z obowiązku zatwierdzania taryf były wydawane przedsiębiorstwom posiadającym koncesję na ich wniosek. Utrzymany został obowiązek przedkładania do zatwierdzenia taryf dla odbiorców niespełniających przesłanek ilościowych konsumpcji gazu, jak również dla odbiorców w gospodarstwach domowych.

10 Rynek gazu a nowa ustawa oze Najważniejszą zmianą w stosunku do obowiązującego prawa jest wprowadzenie systemu aukcji, w ramach którego odbywałyby się przetargi na wytwarzanie energii elektrycznej z OZE. Kryterium ma być najniższa cena, a gwarancja wsparcia dla wytwórcy obowiązywać ma 15 lat. Osobne aukcje będą dotyczyły obiektów do 1 MW i powyżej 1 MW. Zgodnie z nowymi przepisami co najmniej 25 proc. energii elektrycznej powstawałoby w instalacjach OZE o zainstalowanej mocy do 1 MW

11 Podczas pierwszego głosowania nad ustawą o OZE, które odbyło się w Sejmie 16 stycznia br., posłowie zdecydowali, że istniejące biogazownie o mocy do 1 MW należy włączyć do grupy aukcji dla istniejących instalacji o mocy do 1 MW. Do art. 73 ustawy o OZE wpisano wówczas ustęp 8, mówiący iż: Wszystkie instalacje wytwarzające energię elektryczną z biogazu rolniczego istniejące w dniu wejścia w życie ustawy mogą wejść do sytemu aukcyjnego dla instalacji do 1MW Decyzji Sejmu sprzeciwił się później jednak Senat, który zagłosował przeciwko dodatkowym preferencjom dla istniejących biogazowni o mocy większej niż 1 MW.

12 W uzasadnieniu tej decyzji senatorów czytamy, że: art. 73 ust. 8 jest przepisem zbędnym ze względu na fakt, iż istniejące w dniu wejścia w życie ustawy biogazownie rolnicze o mocy zainstalowanej powyżej 1 MW będą mogły uczestniczyć w dodatkowej aukcji, o której mowa w art. 80 ust. 4. Aukcja ta będzie przeznaczona dla wytwórców, którzy wytwarzają energię elektryczną w instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW oraz nie większej niż 2 MW i stopniu wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej większym niż 4000 MWh/MW/rok. Istniejące biogazownie rolnicze o mocy zainstalowanej elektrycznej powyżej 1 MW spełniają wszystkie kryteria opisane w art. 80 ust. 5, stąd zbędna jest dodatkowa regulacja zakłócająca rynkowe i neutralne technologicznie podejście wspierania źródeł odnawialnych.

13 Z takiego rozwiązania nie jest zadowolona branża biogazowa. Należy zapewnić istniejącym biogazowniom umożliwienie wejścia do nowego systemu wsparcia w formie aukcji tak, by trafiły do systemu akcyjnego dla instalacji do 1 MW, ewentualnie wprowadzić taki mechanizm ochrony praw nabytych, by istniejące instalacje biogazowe po wejściu w życie ustawy mogły pozostać w starym systemie wparcia w postaci świadectw pochodzenia (przy realnym obowiązku zakupu otrzymywanych świadectw pochodzenia). Tymczasem istnieje bardzo duże ryzyko, iż po wejściu w życie rozdziału 4 procedowanej ustawy i zaspokojeniu swoich potrzeb przez podmioty zobowiązane do zakupu zielonej energii na aukcjach, nie będą one zainteresowane zakupem zielonych świadectw pochodzenia, których wartość rynkowa może spaść do zera Polskie Stowarzyszenie Producentów Biogazu Rolniczego (PSPBR) apelowało na etapie prac nad ustawą o OZE w parlamencie.

14 Czy to znaczy, że sytuacja jest poniekąd stosunkowo prosta, a mianowicie jeśli ceny referencyjne dla energii z biogazu rolniczego nie będą zapewniały opłacalności produkcji to po prostu biogazownie rolnicze nie będą powstawały? Tak będzie w sytuacji biogazowni rolniczych projektowanych w oderwaniu od gospodarstw rolnych, czyli przy założeniu, że surowiec będzie kupowany, a cała energia elektryczna będzie sprzedawana do sieci. Oczywiście, w praktyce na rynku mogą się pojawiać różne modele biznesowe i w efekcie dla jednych ceny referencyjne mogą być za niskie, a dla innych opłacalne. Poza tym małe biogazownie, o mocy zainstalowanej poniżej 0,5 MW, będą prawdopodobnie powstawały niezależnie od tego czy i jak zadziała aukcyjny system wsparcia. Budowa takich biogazowni zakładająca wykorzystanie własnego surowca oraz zużywanie energii elektrycznej i ciepła na własne potrzeby ma sens ekonomiczny.

15 Stała cena za zielona energię a biogaz Nowa ustawa przewiduje wprowadzenie stałej, nie waloryzowanej wskaźnikiem inflacji, ceny za zieloną energię przez 15 lat. Taki okres wsparcia w przypadku biogazowni rolniczych może być za krótki, aby zwróciły się nakłady inwestycyjne, zwłaszcza że przedsiębiorcy nie będą mogli jednocześnie skorzystać z dotacji unijnych na budowę instalacji OZE Zagrożone jest funkcjonowanie już zrealizowanych inwestycji, bo w analizach finansowych zakładały one rosnące przychody z zielonych certyfikatów. W projekcie ustawy przewidziano ponadto, że jednostkowa opłata zastępcza - wyznacznik maksymalnej ceny zielonych certyfikatów - nie będzie już indeksowana o wskaźnik inflacji, jak było do tej pory.

16 Zalety biogazowni: mniejsze straty energii na przesyle i dystrybucji z uwagi na lokalizację źródeł bliżej odbiorcy, możliwość lokalizacji źródła niemal w każdej gminie rolniczej. Biogazownie zagospodarowują i utylizacją odpady dzięki wykorzystaniu procesu fermentacji metanowej do produkcji biogazu, a masa poferementacyjna może być wykorzystywana do nawożenia pól uprawnych. Produkcja biogazu rolniczego pozwala przede wszystkim zmniejszyć emisję metanu i innych gazów cieplarnianych, pochodzących z rozkładu odchodów zwierzęcych Biogazownie dają też szansę napływu kapitału do gmin rolniczych i intensyfikację produkcji rolnej na nowe rynki zbytu; nowe miejsca pracy i wzrost przychodów z tytułu podatków biogaz może być wykorzystywany do wytwarzania prądu, jak i ciepła - instalacje produkują energię w sposób ciągły, niezależnie od słońca, wiatru

17 Biogazownie na świecie stan energetyki biogazowej Liderem w produkcji biogazu wśród krajów rozwiniętych są Niemcy, które posiadają blisko 3400 MW zainstalowanej mocy elektrycznej w 8700 biogazowni. Stany Zjednoczone znacząco odstają od Niemiec, posiadając mniej niż 450 biogazowni, z których uzyskują zaledwie 175 MW mocy. Szwecja dysponuje mniej niż 200 biogazowniami, jednak posiada najwybitniejszy krajowy program dotyczący biogazu. W większości szwedzkich miast autobusy miejskie zasilane są biogazem. Uwzględniając domowe biogazownie oraz instalacje, które nie są podłączone do sieci to Chiny są liderem w wykorzystaniu biogazu.

18 Biogazownie na przykładzie Niemiec Obecnie 80% działających na świecie biogazowni w tym dwie największe o mocy 20 MW każda funkcjonuje w Niemczech. W większości są to instalacje o wysokim stopniu zaawansowania technologicznego. Co więcej, nasi zachodni sąsiedzi wcale nie zamierzają zwalniać tempa i nadal utrzymują się w czołówce krajów, w których buduje się najwięcej nowych instalacji. regulacje prawne przyjaznym energetyce odnawialnej, które w Niemczech funkcjonują już od 2000 r. model oparty na niemieckich taryfach gwarantowanych (EEG) dla producentów energii z OZE w mniej lub bardziej zmienionych formach funkcjonuje już w kilkudziesięciu krajach świata. Biogazownie rolnicze naturalny element krajobrazu terenów uprawnych, a farmerzy tworzą specjalne spółdzielnie, które nie tylko inwestują w budowę biogazowni, ale czerpią wymierne korzyści ze sprzedaży biogazu i nie mają problemów z utylizacją odpadów organicznych ze swoich gospodarstw.

19 Polityka, której Niemcy zawdzięczają tak dynamiczny rozwój rynku biogazowego, opiera się na cenach gwarantowanych, określających stałą cenę minimalną za wyprodukowaną w OZE energię elektryczną przez okres 20 lat oraz na systemie bonusów za wykorzystanie roślin energetycznych, gnojowicy i wyprodukowanego ciepła. Możliwe jest również uzyskanie niskooprocentowanego kredytu. Różnicuje się wysokości wsparcia w zależności od mocy zainstalowanej. Model niemiecki opiera się w większości na wykorzystaniu do produkcji biogazu roślin energetycznych, za których zastosowanie przewidziane są dodatkowe dopłaty w postaci bonusów. Wsparcie energetyki odnawialnej w Niemczech reguluje wprowadzona w 2000 roku Ustawa o wsparciu dla odnawialnych źródeł energii (EEG), której ostatnia nowelizacja z 2009 r. przedstawia szczegółowo zróżnicowany system taryf za zieloną energię elektryczną wytworzoną z biogazu w Niemczech. Należy zaznaczyć, że system stymuluje budowę biogazowni w jak najkrótszym czasie im prędzej jest ona oddana do użytkowania tym większa jest podstawowa cena gwarantowana.

20 W Niemczech wsparcie dla biometanu uwarunkowane jest następującymi aktami prawnymi: Rozporządzeniem o dostępie do sieci gazowych (GasNZV)2 z 2010 r. i Ustawą o wsparciu dla odnawialnych źródeł energii z 2009 r. (EEG). Dokumenty te regulują takie kwestie jak: uprzywilejowany dostęp do sieci przesyłowej gazu ziemnego oraz standardy jakości biometanu, określające jak mają wyglądać pomiary i standaryzowana aparatura pomiarowa dla biometanu wprowadzanego do sieci. Biogaz może być wprowadzany do sieci tylko po dokładnym oczyszczeniu. Aby zrealizować te założenia na terenie Niemiec musi powstać około biogazowni wraz z instalacjami do oczyszczania biogazu (inwestycje rzędu 10 mld Euro).

21 Natomiast system stałych cen dla biometanu wprowadzonego do sieci 2 Rozporządzenie o dostępie do sieci gazowych (Verordnung über den Zugang zu Gasversorgungsnetzen (Gasnetzzugangsverordnung - GasNZV). Bundesgesetzblatt, Nr I, S z gwarantuje przychody przez 20 lat eksploatacji. Rozporządzenie GasNZV stwierdza, że dostęp dla biometanu jest uprzywilejowany, gdy długość przyłącza do sieci nie przekracza 10 km. Na operatorze sieci gazowej spoczywa obowiązek dostosowania jakości biometanu przed wtłoczeniem do sieci (liczba Wobbego, ciśnienie, dezodoryzacja). Natomiast zgodnie z ustawą EEG inwestor ma gwarancję otrzymywania stałych cen (feed-in tariffs) przez 20 lat od rozpoczęcia eksploatacji instalacji. Biogaz, który jest wtłaczany do sieci gazu ziemnego musi być oczyszczony do jakości gazu ziemnego według określonych standardów i nie może wpływać na pogorszenie jakości gazu ziemnego. Tak dynamiczny wzrost ilości instalacji produkujących biometan w Niemczech możliwy jest dzięki stabilnemu otoczeniu prawnemu i gwarancjom dochodu w długim okresie czasu, co minimalizuje ryzyko inwestycyjne. Ważnym czynnikiem jest też istnienie dobrze rozwiniętej sieci przesyłowej gazu ziemnego

22 Przykłady funkcjonujących i nowo powstałych biogazowni w naszym regionie Nowa biogazownia w miejscowości Brzeżno k. Świdwina. Na początku stycznia rozpoczęto napełnianie zbiorników w nowej biogazowi rolniczej. W instalacji będzie wykorzystywany substrat pochodzący z hodowli trzody chlewnej. Genezą powstania Biogazowni Brzeżno sp. z o. o. jest fakt, iż firma zajmuje się hodowlą trzody chlewnej posiada odpad i równocześnie doskonały wsad do biogazowi. Rosnące koszty utylizacji gnojowicy bądź obornika stają się istotnym czynnikiem stawiającym pod znakiem zapytania ekonomiczne uzasadnienie hodowli trzody. Prace przygotowawcze do inwestycji trwały 4 lata. Budowę rozpoczęto w styczniu 2014 r., natomiast od 2 stycznia br. trwa napełnianie zbiorników gnojowicą i rozruch instalacji. Koszt wybudowania instalacji o mocy 800 kw el (1 agregat MWM) wyniósł ponad 10 mln zł (netto). Projekt otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata w wysokości 42 proc. kosztów kwalifikowanych.

23 Biogaz jest mieszaniną gazową, która składa się głównie z metanu i dwutlenku węgla. Powstaje w procesie fermentacji odpadów organicznych. Biogaz to gaz powstający z przetworzenia organicznych związków zawartych w biomasie. Jest źródłem wtórnym powstającym z przetworzenia biomasy przy wykorzystaniu różnych procesów. Najbardziej rozpowszechnioną techniką wytwarzania biogazu jest fermentacja metanowa, gdzie w warunkach beztlenowych fizyko-chemiczne procesy wspierane bakteriami metanowymi rozkładają masę organiczną do postaci gazowej. Istnieje kilka możliwości przeprowadzenia procesu fermentacji: fermentacja mokra lub sucha; ciągła lub porcjami; jednostopniowa lub z rozdziałem faz procesu; temperatura procesu ok C (z użyciem bakterii psychrofilowych), pomiędzy 32oC a 42oC (mezofilny zakres temperatur) oraz pomiędzy 50oC a 57oC (z użyciem termofilnych kultur bakterii).

24 Proces technologiczny Po przyjęciu i krótkim okresie przechowywaniu w zbiornikach wstępnych, określona część biomasy jest codziennie rozdrabniana, mieszana z płynem i wpompowywana do zbiorników fermentacyjnych. W zbiornikach, przeciętnie w ciągu dni od dostarczenia porcji biomasy zachodzi proces fermentacji i wydziela się biogaz, który zbiera się w górnej części zbiornika fermentacyjnego pod charakterystyczną dla biogazowni wypukłą membraną, utrzymującą określone ciśnienie biogazu. Biogaz jest następnie oczyszczany i dostarczany do układu kogeneracyjnego, w którym jest spalany. Wyprodukowana energia elektryczna jest sprzedawana do sieci elektrycznej, ciepło jest częściowo wykorzystane do ogrzewania zbiorników fermentacyjnych (20-30% wyprodukowanego ciepła), a pozostała część może być wykorzystywana np. do ogrzewania lub również sprzedana.

25 Ze zbiorników fermentacyjnych codziennie również jest odbierany tzw. płyn pofermentacyjny, w ilości zbliżonej do wpompowanej, rozcieńczonej biomasy. Część tego płynu może być użyta do ponownego rozcieńczenia biomasy jako tzw. recyrkulat, a część trafia do zbiornika pofermentacyjnego lub laguny, a w odpowiednim czasie jako nawóz naturalny o wysokiej zawartości azotu, fosforu i potasu jest rozwieziona na pola w celu użyźniania gleby.

26 Technologia biogazowa może być rentowna w polskich warunkach, ale nie każda biogazownia będzie rentowna przy dzisiejszych rozwiązaniach prawnych i przy dzisiejszym poziomie dopłat do energii mającej status energii odnawialnej. Jako korzyść z istnienia biogazowni rolniczej należy też uznać, że utylizuje ona gnojowicę, więc przynosi efekt ekologiczny, nie tylko finansowy. Ze względu na odmienne uregulowania prawno-finansowe niż na przykład w Niemczech, w Polsce obecnie opłacalność biogazowni typowo rolniczych jest stosunkowo niska. W celu umożliwienia budowy biogazowni typowo rolniczych, należy zastanowić się nad stworzeniem mechanizmu ew. dofinansowania produkcji rolniczej (kiszonki, zboża) na cele produkcji odnawialnej energii elektrycznej, lub przeanalizować inne możliwości wspomożenia tego sektora odnawialnych źródeł energii (np. zwiększyć cenę płaconą za energię elektryczną wytworzoną w biogazowniach rolniczych).

27 Maria Kryń Radca prawny Obecnie Radca prawny w Kancelarii Goldenstein w Szczecinie Znajomość języków obcych Niemiecki Kwalifikacje Angielski Francuski Radca prawny aplikacja radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie od 2008 w Goldenstein & Partner w Szczecinie Sąd Rejonowy w Szczecinie Studia prawnicze na Uniwersytecie Szczecińskim Wyjazd stypendialny w ramach Programu Erasmus Uniwersytet w Rostoku Obszary działalności Prawno-gospodarcza obsługa niemieckich i polskich przedsiębiorców Prawo ochrony środowiska Prawo samorządowe Prawo gospodarcze

28 Dziękuję za uwagę!

PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW

PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW ZAINTERESOWANYCH BUDOWĄ BIOGAZOWNI ROLNICZYCH Pracę wykonano na zamówienie: MINISTERSTWA GOSPODARKI w Instytucie Energetyki Odnawialnej Instytut Energetyki Odnawialnej Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii nowym wyzwaniem dla obszarów wiejskich w Polsce

Odnawialne źródła energii nowym wyzwaniem dla obszarów wiejskich w Polsce Odnawialne źródła energii nowym wyzwaniem dla obszarów wiejskich w Polsce Odnawialne źródła energii nowym wyzwaniem dla obszarów wiejskich w Polsce Opole 22-23 października 2009 roku Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

Raport Krajowy. Prezesa. Urzędu Regulacji Energetyki. Lipiec 2011

Raport Krajowy. Prezesa. Urzędu Regulacji Energetyki. Lipiec 2011 Raport Krajowy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 2011 Lipiec 2011 2 Spis treści Wykaz skrótów używanych w tekście raportu 5 1. Nota wprowadzająca 7 2. Opis sytuacji na rynku energii elektrycznej i rynku

Bardziej szczegółowo

Oto informacje o produkcji i zużyciu energii elektrycznej w Polsce w grudniu 2011 r. i w całym 2011 r.

Oto informacje o produkcji i zużyciu energii elektrycznej w Polsce w grudniu 2011 r. i w całym 2011 r. Styczeń to przede wszystkim czas podsumowań minionych 12 miesięcy. Generalnie brzmią one bardzo optymistycznie. Zwiększyła się produkcja energii elektrycznej i to dość wyraźnie. Imponujący wzrost w 2011

Bardziej szczegółowo

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii Projekt z dnia 09.10.2012r. UZASADNIENIE DO PROJEKTU USTAWY O ODNAWIANYCH ŹRÓDŁACH ENERGII 1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W OKRESIE 01.01.2012 30.06.2012

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W OKRESIE 01.01.2012 30.06.2012 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W OKRESIE 01.01.2012 30.06.2012 Wysogotowo, 14 sierpnia 2012 1 1. INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ... 3 1.1. WŁADZE SPÓŁKI NA DZIEŃ PRZEKAZANIA

Bardziej szczegółowo

Rynek energetyczny w Polsce. Podsumowanie 2010 roku

Rynek energetyczny w Polsce. Podsumowanie 2010 roku Rynek energetyczny w Polsce Podsumowanie 2010 roku Zawartość 03 Produkcja energii w Polsce 13 Ceny nośników energii 16 Wyniki finansowe sektora energetycznego 17 Przekształcenia kapitałowe 21 Nowe regulacje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2013 ROKU Wysogotowo, 10 marca 2014 Podsumowanie Kontynuacja trendu dynamicznego wzrostu przychodów (+56% r/r) oraz wyników na wszystkich poziomach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30 kwietnia 2011 r.

Warszawa, 30 kwietnia 2011 r. towarzystwo obrotu energią RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE - stan na 31 marca 2011 r. Raport TOE Warszawa, 30 kwietnia 2011 r. Towarzystwo Obrotu Energią ul. Czackiego 7/9/11, 00-043 Warszawa tel.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2014 ROKU Wysogotowo, 13 marca 2015 r. Podsumowanie Rok 2014 był kolejnym okresem dynamicznego wzrostu przychodów oraz wyników na wszystkich

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do roku 2030

Polityka energetyczna Polski do roku 2030 AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY STRZELCE OPOLSKIE Część 02 Polityka energetyczna Polski do roku 2030 W-869.02 2/20 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU Wysogotowo, 14 marca 2013 1 Podsumowanie W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił dynamiczny wzrost przychodów (+120%) oraz wyników

Bardziej szczegółowo

MAPA DROGOWA uwolnienia cen gazu ziemnego

MAPA DROGOWA uwolnienia cen gazu ziemnego PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI MAPA DROGOWA uwolnienia cen gazu ziemnego Warszawa, styczeń 2013 r. Spis treści: Objaśnienia zastosowanych skrótów i pojęć:... 3 1. Wprowadzenie... 6 2. Ocena rynku gazu

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.5 Ocena realizacji Polityki energetycznej Polski do 2030 roku

Projekt Wersja 0.5 Ocena realizacji Polityki energetycznej Polski do 2030 roku Projekt Wersja 0.5 Ocena realizacji Polityki energetycznej Polski do 2030 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Uwarunkowania... 3 1.1. Uwarunkowania społeczno gospodarcze...3 1.1.1. Trendy w

Bardziej szczegółowo

Instytut Agroenergetyki Sp. z o.o. ul. Bagno 2/73, 00-112 Warszawa biuro@iae.org.pl www.iae.org.pl

Instytut Agroenergetyki Sp. z o.o. ul. Bagno 2/73, 00-112 Warszawa biuro@iae.org.pl www.iae.org.pl Instytut Agroenergetyki jest instytucją non-profit, której głównym celem jest pomoc rolnikom, przedsiębiorcom jak też jednostkom samorządu terytorialnego, a także NGO s w pozyskiwaniu wiedzy, know-how

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. 1. Cel wprowadzenia regulacji

UZASADNIENIE. 1. Cel wprowadzenia regulacji UZASADNIENIE 1. Cel wprowadzenia regulacji Niniejsza zmiana ma na celu przedłużenie do dnia 31 marca 2015 r. obecnie funkcjonującego systemu wsparcia wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w jednostkach

Bardziej szczegółowo

Uwagi Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii (wersja z 12 listopada 2013 r.

Uwagi Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii (wersja z 12 listopada 2013 r. Uwagi Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii (wersja z 12 listopada 2013 r.) Perspektywa zgłaszającego uwagi Poniższe uwagi do projektu ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30 kwietnia 2010 r.

Warszawa, 30 kwietnia 2010 r. towarzystwo obrotu energią RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE - stan na 31 marca 2010 r. Raport TOE Warszawa, 30 kwietnia 2010 r. Towarzystwo Obrotu Energią ul. Czackiego 7/9/11, 00-043 Warszawa tel.

Bardziej szczegółowo

1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej ENEA...5

1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej ENEA...5 Spis treści: 1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej ENEA...5 1.1. Opis dokonanych zmian w strukturze Grupy... 5 1.2. Opis inwestycji kapitałowych w obrębie Grupy... 5 1.3. Opis planowanych zmian w obrębie

Bardziej szczegółowo

MAPA DROGOWA ROZWOJU RYNKU BIOMETANU W POLSCE

MAPA DROGOWA ROZWOJU RYNKU BIOMETANU W POLSCE MAPA DROGOWA ROZWOJU RYNKU BIOMETANU W POLSCE Listopad 2013 SPIS TREŚCI 1 Wstęp... 4 2 Polityka w zakresie Biogazu w polsce... 5 2.1 Polityka energetyczna Polski, w tym w zakresie biogazowni... 5 2.2 rozwój

Bardziej szczegółowo

5. WARIANTY WDROŻENIA TECHNOLOGII WYKORZYSTUJĄCYCH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII WRAZ Z OCENĄ KOSZTÓW

5. WARIANTY WDROŻENIA TECHNOLOGII WYKORZYSTUJĄCYCH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII WRAZ Z OCENĄ KOSZTÓW MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

FITEN SA RAPORT ROCZNY. www.fiten.pl www.ir.fiten.pl www.fitensolarteam.pl

FITEN SA RAPORT ROCZNY. www.fiten.pl www.ir.fiten.pl www.fitensolarteam.pl 11 RAPORT ROCZNY www.fiten.pl www.ir.fiten.pl www.fitensolarteam.pl 1 List Prezesa 11 Szanowni Państwo, Z przyjemnością prezentujemy wyniki finansowe za 2011 rok po raz pierwszy jako spółka publiczna,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

Tilgner Eko Energy Systems wiedza, kompetencje, doświadczenie

Tilgner Eko Energy Systems wiedza, kompetencje, doświadczenie Tilgner Eko Energy Systems wiedza, kompetencje, doświadczenie 1 Przeciwdziałania zmianom klimatycznym 1.Przeciwdziałania zmianom klimatycznym Rośnie międzynarodowa zgoda co do faktu, że jeśli nie podejmiemy

Bardziej szczegółowo

Strategia wejścia na rynki zagraniczne dla PHU SILVA

Strategia wejścia na rynki zagraniczne dla PHU SILVA Dotacje na Innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Strategia wejścia na rynki zagraniczne dla PHU SILVA Rynkek docelowy Republika Austrii Ul. Cukrowa 17/7 71-004 Szczecin 1 Spis treści I. Wstęp... 2 II.

Bardziej szczegółowo

Polenergia SA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI POLENERGIA SA ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU. Warszawa, 11 marca 2015 roku

Polenergia SA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI POLENERGIA SA ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU. Warszawa, 11 marca 2015 roku Polenergia SA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI POLENERGIA SA ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU Zbigniew Prokopowicz Prezes Zarządu Jacek Głowacki Wiceprezes Zarządu Anna Kwarcińska Wiceprezes

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Maj 2011 Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce 2 Szanowni Państwo, Z przyjemnością przekazujemy Państwu raport na temat sektora elektroenerge tycznego

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY Z BADAŃ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

RAPORT KOŃCOWY Z BADAŃ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Diagnoza stanu przedsiębiorstw sektora odnawialnych źródeł energii (OZE) i instytucji wspierających rozwój sektora OZE mających siedzibę na terenie województw RAPORT KOŃCOWY Z BADAŃ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY

Bardziej szczegółowo

Raport Krajowy. Prezesa. Urzędu Regulacji Energetyki. Lipiec 2014

Raport Krajowy. Prezesa. Urzędu Regulacji Energetyki. Lipiec 2014 Raport Krajowy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 2014 Lipiec 2014 2 Spis treści Wykaz skrótów używanych w tekście raportu.... 4 1. Słowo wstępne...... 5 2. Opis sytuacji na rynku energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Opis organizacji Grupy Kapitałowej ENEA...4 Opis działalności Grupy Kapitałowej ENEA...4

Spis treści: Opis organizacji Grupy Kapitałowej ENEA...4 Opis działalności Grupy Kapitałowej ENEA...4 Spis treści: 1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej ENEA...4 1.1. Opis zmian w strukturze Grupy... 4 1.2. Opis inwestycji kapitałowych w obrębie Grupy... 4 2. Opis działalności Grupy Kapitałowej ENEA...4

Bardziej szczegółowo