STANOWISKO POLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ ENERGII ODNAWIALNEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STANOWISKO POLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ ENERGII ODNAWIALNEJ"

Transkrypt

1 STANOWISKO POLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ ENERGII ODNAWIALNEJ do projektu rozporządzenia dotyczącego potwierdzania danych dotyczących ilości wytwarzanego biogazu rolniczego wprowadzanego do sieci dystrybucyjnej gazowej Warszawa, 25 października 2010 r. 1

2 Oznaczenia w rozporządzeniu ( 2) 1) Wnosimy o dopisanie, że moc przyłączeniowa liczona będzie w m3. Parametry jakościowe biogazu rolniczego ( 3) 2) Wnosimy o zachowanie stylistyki przedstawiania wartości ciepła spalania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. Nr 133 z 2010). W projektowanej wersji rozporządzenia przedstawione wartości ciepła spalania nie wynikają jednoznacznie i mogą być utożsamiane z krańcową wartością zakresu wartości liczby Wobbego, co obrazują zapisy projektowanego rozporządzenia w zależności od grupy i podgrupy sieci gazowej: a) 45,0 53,0 MJ/m3-34 MJ//m3 b) 37,5 45,0 MJ/m3-30 MJ//m3 c) 32,5 37,5 MJ/m3-26 MJ//m3 d) 27,0 32,5 MJ/m3-22 MJ//m3 e) 23,0 27,0 MJ/m3-18 MJ//m3 3) Wnosimy także o wprowadzenie dodatkowego ust. 3 o następującej treści: 3. Liczbę Wobbego, o której mowa w ust. 1, określa się jako stosunek ciepła spalania odniesionego do jednostki objętości paliwa gazowego do pierwiastka kwadratowego jego gęstości względnej, w tych samych warunkach odniesienia. Wymagania dotyczące pomiarów, rejestracji i sposobu obliczania biogazu rolniczego ( 6) 4) Wnosimy o zmianę definicji wielkości określonej symbolem I bio do następującej treści: I bio ilość wytwarzanego biogazu rolniczego w danym kwartale,. Bowiem, zgodnie z art. 9r ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo energetyczne wytwórcy biogazu rolniczego zobowiązani są do przedstawiania sprawozdań kwartalnych informujących o ilości wyprodukowanego biogazu rolniczego w danym kwartale. Brak zmiany w zapisie może spowodować kilkakrotne naliczanie tej samej ilości wytwarzanego biogazu rolniczego w sprawozdaniach rocznych Prezesa Agencji Rynku Rolnego. Miejsce dokonywania pomiarów biogazu rolniczego ( 7) 5) Wnosimy o doprecyzowanie miejsca dokonywania pomiarów biogazu rolniczego na potrzeby realizacji obowiązku potwierdzania danych, o których mowa w art. 9o ust. 7 ustawy Prawo energetyczne. Wnosimy o wskazanie w projektowanym rozporządzeniu, że urządzenia pomiaroworozliczeniowe instalowane będą na wyjściu urządzenia przystosowującego biogaz rolniczy do parametrów określonych w 3 ust. 1. Będzie to w analogii opomiarowania energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych (także z biogazu rolniczego) na potrzeby wydawania świadectw pochodzenia (zielonych certyfikatów). Jest to także zasadne z uwagi na zapisy art. 9o ust. 7 ustawy Prawo energetyczne, w oparciu o które urządzenia pomiarowo-rozliczeniowe do opomiarowania biogazu rolniczego zapewniane są przez wytwórcę biogazu rolniczego. Ekwiwalentna ilość energii elektrycznej z biogazu rolniczego wspierana świadectwami pochodzenia biogazu ( 8) 6) Wnosimy aby do tekstu określonego 8 w projekcie rozporządzenia przypisać ust. 1. (wyjaśnienie w dalszej części). 7) Wnosimy o usunięcie zwrotu o jednakowych (określonych) parametrach jakościowych przy oznaczaniu symboli n, m, Mbri, ri oraz zastąpienie go następującą treścią: o parametrach 2

3 określonych w 3 ust.1 odpowiednio. Z fizycznego punktu widzenia nie ma dwóch jednakowych parametrów żadnej wielkości określonych wymienionymi symbolami. 8) Wnosimy o zmianę definicji wielkości określonej symbolem do: referencyjna wartość sprawności dla wytwarzania rozdzielnego energii elektrycznej w jednostce zużywającej biogaz rolniczy. W opinii PIGEO wskazanie wartości wielkości fizycznej powinna mieć miejsce w oddzielnym ustępie a nie poprzez wskazanie jej wartości w nawiasie. 9) Wnosimy o wprowadzenie ust. 2 o następującej treści: Referencyjna wartość sprawności dla wytwarzania rozdzielnego energii elektrycznej w jednostce zużywającej biogaz rolniczy przyjmuje wartość określoną jak dla gazu ziemnego w rozporządzenia ministra gospodarki z dnia 26 września 2007 r. (Dz. U. 185, poz. 1314) ze zm. zwane dalej rozporządzeniem CHP. W projektowanym rozporządzeniu za referencyjną wartość sprawności przyjęto wartość 42%, która w roku w myśl przytoczonego rozporządzenia CHP - odpowiada wartości referencyjnej wartości sprawności biogazu (ale biogazu nie oczyszczonego do parametrów z 3 ust. 1, a charakteryzującego się zawartością metanu na poziomie 50-75%). Tworzone przepisy wspólnotowe i w dalszej kolejności przygotowywane nowelizacje rozporządzenia CHP wprowadzą nowe (większe wartości zharmonizowanych referencyjnych wartości sprawności dla rozdzielnego wytwarzania energii elektrycznej) na lata następne. Dlatego ustalając jedną wartość na poziomie 42% pozbawiamy możliwości jej zwiększenia (bez nowelizacji tworzonego rozporządzenia) w analogii do spodziewanych zmian w rozporządzeniu CHP. Ponadto w opinii PIGEO nie znajduje uzasadnienia przyjęta w projekcie rozporządzenia wartość referencyjnej wartości jak dla biogazu (42%). Biogaz lub biogaz rolniczy to gaz pozyskany z biomasy o zawartości metanu ok %. Roczna produkcja takiego biogazu w modelowej biogazowni odpowiadającej mocy elektrycznej zainstalowanej 1 MW wynosi ok. 3,5 4 mln m3. Zasadne byłoby przyjęcie na poziomie 42% właśnie dla biogazu nie oczyszczonego dozowanego do sieci tak, aby nie zakłócić jakości gazu sieciowego (parametrów 3 ust.1) takie rozwiązanie jest także możliwe z technicznego punktu widzenia, nie tylko w opinii PIGEO, ale i specjalistów branży gazownictwa. Biogaz rolniczy spełniający kryteria parametrowe określone w 3 ust. 1 charakteryzuje się zawartością metanu na poziomie >97%. Jego roczna produkcja w modelowej jednostce 1 MW zmniejszona zostanie do ok. 2 mln m3. Dlatego gaz określony parametrami jak w 3 ust. 1 i pozyskany z biogazu rolniczego po zastosowaniu dostępnej techniki oczyszczania nie może być porównywany z biogazem (CH4 o zawartości 50-75%) pod względem referencyjnej wartości sprawności. Biogaz rolniczy charakteryzujący się parametrami z 3 ust. 1 odpowiada lub przewyższa parametrami gaz ziemny i po wtłoczeniu do sieci łączy go z biogazem jedynie pochodzenie. PIGEO pozytywnie ocenia formułę przyjętego algorytmu, jednakże wskazuje za konieczność zwiększenia przynajmniej do wartości odpowiadającej wartości przyjmowanej dla gazu ziemnego (zgodnie z rozporządzeniem, w roku 2011 wynosi ona 52,5%). Biogaz po oczyszczeniu może fizycznie zostać wykorzystany do wytwarzania energii elektrycznej ze sprawnością jak dla gazu ziemnego lub wyższą. Dlatego dla rozwoju źródeł w oparciu o biometanownie zasilające sieć gazową biogazem rolniczym (po oczyszczeniu) warto aby ustawodawca rozważył wprowadzenie odrębnej referencyjnej wartości sprawności dla biogazu rolniczego (spełniającego kryteria 3 ust. 1) nawet przekraczającej wartość sprawności dla gazu ziemnego. Poniżej przedstawiamy wyniki analizy przeprowadzonej przez PIGEO porównującej systemy wsparcia dla biogazowni zintegrowanej z układem CHP (już funkcjonujące) oraz biogazowni zintegrowanej z siecią gazową (w oparciu o propozycje przedmiotowego rozporządzenia). Do analizy przyjęto uproszczony model biogazowni o umownej mocy zainstalowanej 1 MWel pracującej 8200 h w ciągu roku. Koszt instalacji układu CHP i jego integracji z siecią elektroenergetyczną SN wynosi ok PLN. Roczne zużycie biogazu rolniczego charakteryzującego się zawartością metanu 55% wynosi ok. 3,6 mln m3. Koszt instalacji oczyszczającej do parametrów określonych w 3 ust. 1 wraz z instalacją pozwalającą 3

4 na wtłoczenie biogazu do sieci gazowej wynosi ok PLN. Roczna ilość przerabianego przez jednostkę biogazu rolniczego charakteryzującego się zawartością metanu 55% wynosi ok. 3,6 mln m3. Na wyjściu urządzenia ilość biogazu rolniczego oczyszczonego do zawartości metanu ok % i nadającego się (w myśl projektowanego rozporządzenia 3 ust. 1 do wtłoczenia do sieci) wynosi ok. 2 mln m3. Możliwy przychód (nie dochód) roczny (szacunki i założenia PIGEO): CHP a) Sprzedaż energii elektrycznej (10% produkcji na zużycie własne jednostki): 7380 MWh x 197,21 PLN b) Sprzedaż zielonych certyfikatów: 8200 MWh x 260 PLN c) Sprzedaż ciepła (20% produkcji na własne potrzeby): GJ x 25 PLN d) Sprzedaż fioletowych certyfikatów (do 2018 r.): 8200 MWh x 55 PLN BIOGAZ SIECIOWY a) Sprzedaż biometanu: ok m3 x 1 PLN b) Sprzedaż zielonych (nazywanych brązowymi) certyfikatów na podstawie algorytmu z projektu rozporządzenia: ok MWh x 260 PLN ale większe koszty operacyjne związane z potrzebą: a) Zakupu energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania biogazowni i układu oczyszczającego biogaz: ok MWh x 230 PLN b) Zakup ciepła na potrzeby funkcjonowania biogazowni i wsparcia procesu technologicznego do oczyszczania biogazu: 7000 GJ x 25 PLN Roczne przychody z CHP mogą kształtować się (w modelu gdzie następuje sprzedaż ciepła) na poziomie: tys. PLN Roczne przychody (pomniejszone o koszty zużycia energii) z wtłaczania biometanu do sieci gazowej (nie ma możliwości sprzedaży ciepła i pozyskiwania świadectw pochodzenia z kogeneracji): tys. PLN. Przyjmując za wartość jak dla gazu ziemnego, zwiększymy przychód do ok tys. PLN. Wniosek: Zwiększenie wartości sprawności w przyjętym algorytmie ponad wartość referencyjną dla gazu ziemnego jest konieczne dla rozwoju biogazowni rolniczych zintegrowanych z siecią gazową z uwagi na duże koszty instalacji oraz większe koszty operacyjne w porównaniu do biogazowni CHP. Przyjęcie wartości na poziomie 60% daje porównywalne przychody (w dalszym ciągu pozostają większe koszty instalacji układu oczyszczającego biogaz w porównaniu do układu CHP). Przyłączenie do sieci ( 10) 10) Wnosimy o wykreślenie punktu 1a. Technologia oczyszczania biogazu do parametrów określonych w 3 ust. 1 zezwala na stabilność parametrów oczyszczanego biogazu. 11) Wnosimy o dopisanie w pkt. 1 d. słów liczoną w m3. 4

5 12) Wnosimy o wykreślenie pkt. 2b. Maksymalne i minimalne ciśnienie biogazu rolniczego po oczyszczeniu dopasowane będzie przez wytwórcę do parametrów sieci. To warunki przyłączenia określą minimalne i maksymalne ciśnienie wymagane dla danej sieci, do której przyłączane jest źródło biogazu rolniczego. Urządzenia wprowadzające biogaz do sieci kontrolują w sposób precyzyjny ciśnienie tak, aby zgodne było z warunkami przyłączenia. 13) Wnosimy o doprecyzowanie zapisów pkt.3 lub jego wykreślenie. Trudno wyobrazić sobie, aby wytwórca składając wniosek o wydanie warunków przyłączenia miał w tym wniosku opisać wymagania. Warunki przyłączenia ( 11) 14) Wnosimy o usunięcie lub doprecyzowanie zapisów pkt. 2, który jednoznacznie narzuca potrzebę zamieszczenia informacji o zakresie zmian sieci przyłączając jednostkę do sieci. Koszt przyłączenia nie powinien wychodzić poza zakres przyłączenia. Koszt związany z rozbudową sieci leży w gestii przedsiębiorstw zajmujących się przesyłem/dystrybucją paliw gazowych, a nie wytwórców starających się o przyłączenie. 15) Wnosimy o dopisanie w pkt. 6 słów: liczoną w m3 16) Wnosimy o wykreślenie pkt. 7, który jest niezgodny z art. 9c ust. 6a ustawy Prawo energetyczne, mówiący, że: 6a. Operator systemu dystrybucyjnego gazowego, w obszarze swojego działania, jest obowiązany do odbioru biogazu rolniczego o parametrach jakościowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 9a ust. 11, wytworzonego w instalacjach przyłączonych bezpośrednio do sieci tego operatora. Nie należy wymagać określania minimalnych, czy maksymalnych ilości dla odbioru biogazu rolniczego, bo każda ilość powinna zostać odebrana zgodnie z przytoczonym zapisem ustawy. Poza tym w art. 9a ust. 11 napisane jest, że Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres obowiązku potwierdzania danych, o którym mowa w art. 9o ust. 7 (...) - biorąc pod uwagę w szczególności (...) dostępne technologie wytwarzania biogazu rolniczego. Jak wiemy biogaz rolniczy to zgodnie z art. 3 pkt. 20a ustawy: paliwo gazowe otrzymywane (...) w procesie fermentacji metanowej. Przytoczony proces fermentacji beztlenowej ma miejsce w sposób ciągły i stały. 17) Wnosimy o zamieszczenie w 2 określenia stacja gazowa, którą przytacza się w 11 pkt. 9. Wydawanie warunków przyłączenia ( 12) 18) Wnosimy o zamieszczenie ustępu wskazującego, że ważność wydanych warunków przyłączenia wynosi 2 lata liczona od dnia ich wydania. 5

zasady koncesjonowania, system wsparcia Tomasz Adamczyk Dyrektor WOT URE w Lublinie

zasady koncesjonowania, system wsparcia Tomasz Adamczyk Dyrektor WOT URE w Lublinie Odnawialne źródła energii - zasady koncesjonowania, system wsparcia Tomasz Adamczyk Dyrektor WOT URE w Lublinie Podstawowe akty prawne 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 548) USTAWA z dnia 10 kwietnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 1 stycznia 2012 r. 1 Tekst ujednolicony w Biurze Prawnym URE (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/194 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 9 sierpnia 2010 r. 1 Tekst ujednolicony w Biurze Prawnym URE (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170,

Bardziej szczegółowo

TABELA UWAG do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 24.01.2014 r. (wersja robocza KRM)

TABELA UWAG do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 24.01.2014 r. (wersja robocza KRM) Warszawa, dn. 28.01.2014 r. TABELA UWAG do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 24.01.2014 r. (wersja robocza KRM) l.p. Jednostka redakcyjna 1) Uwaga ogólna Treść uwagi W celu faktycznego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2012.1059 2014.01.01 zm. Dz.U.2013.984 art. 1 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Stan prawny USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 4 maja 2015 r. 1 Tekst ujednolicony w Departamencie Prawnym i Rozstrzygania Sporów URE (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Prawo energetyczne. Dz.U.2012.1059 z dnia 2012.09.25 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 4 maja 2015 r. do: 31 grudnia 2015 r.

Prawo energetyczne. Dz.U.2012.1059 z dnia 2012.09.25 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 4 maja 2015 r. do: 31 grudnia 2015 r. Prawo energetyczne. Dz.U.2012.1059 z dnia 2012.09.25 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 4 maja 2015 r. do: 31 grudnia 2015 r. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. (tekst jednolity) Dz.U.2012.1059 2013.09.11 zm. Dz.U.2013.984 art. 1 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady kształtowania polityki energetycznej państwa,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity)

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity) 1 Opracowano na podstawie: Dz.U.2012.1059 j.t. Dz.U.2013.984 Dz.U.2013.1238 Dz.U.2013.984 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 11 marca 2010 r. 1 Tekst ujednolicony w Biurze Prawnym URE (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/108 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady kształtowania polityki energetycznej państwa, zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348 USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348 USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/222 Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z 2013 r. poz. 984, 1238,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/107 Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady kształtowania polityki energetycznej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 12 lutego 2015 r. 1 Tekst ujednolicony w Departamencie Prawnym i Rozstrzygania Sporów URE (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z 2013 r. poz. 984

Bardziej szczegółowo

Prawo energetyczne. z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 348) tekst jednolity z dnia 15 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 153, poz.

Prawo energetyczne. z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 348) tekst jednolity z dnia 15 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 153, poz. brzmienie pierwotne (od 2012-09-25) Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 348) tekst jednolity z dnia 15 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 153, poz. 1504) tekst jednolity z dnia 16 maja

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/169 Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/164 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Opracowano na podstawie: t.j. z 2012 r. poz. 1059, z 2013 r. poz. 984, 1238. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

MAPA DROGOWA ROZWOJU RYNKU BIOMETANU W POLSCE

MAPA DROGOWA ROZWOJU RYNKU BIOMETANU W POLSCE MAPA DROGOWA ROZWOJU RYNKU BIOMETANU W POLSCE Listopad 2013 SPIS TREŚCI 1 Wstęp... 4 2 Polityka w zakresie Biogazu w polsce... 5 2.1 Polityka energetyczna Polski, w tym w zakresie biogazowni... 5 2.2 rozwój

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 oraz z 2013 r. poz. 984) Rozdział 1 Przepisy ogólne 2 na dzień 11 września 2013 r. 1 Tekst ujednolicony w Departamencie

Bardziej szczegółowo

Uwagi Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii (wersja z 12 listopada 2013 r.

Uwagi Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii (wersja z 12 listopada 2013 r. Uwagi Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii (wersja z 12 listopada 2013 r.) Perspektywa zgłaszającego uwagi Poniższe uwagi do projektu ustawy

Bardziej szczegółowo

Kluczowe elementy projektu

Kluczowe elementy projektu MINISTERSTWO GOSPODARKI Warszawa, 29.05.2012 r. Kluczowe elementy projektu Ustawa o odnawialnych źródłach energii 2 Ustawa określa: zasady wykonywania działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. Prawo energetyczne 1)2) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. Prawo energetyczne 1)2) Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia Prawo energetyczne 1)2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady i warunki dostarczania energii elektrycznej i ciepła, przyłączania do sieci, sprzedaŝy energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia. 2015 r.

USTAWA. z dnia. 2015 r. Projekt USTAWA z dnia. 2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii 1) Art. 1. W ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478) wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia. 2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii 1)

USTAWA. z dnia. 2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii 1) Projekt USTAWA z dnia. 2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii 1) Art. 1. W ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478) wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii Projekt z dnia 09.10.2012r. UZASADNIENIE DO PROJEKTU USTAWY O ODNAWIANYCH ŹRÓDŁACH ENERGII 1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/23 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551, z 2012 r. poz. 951, 1203,

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. 1. Cel wprowadzenia regulacji

UZASADNIENIE. 1. Cel wprowadzenia regulacji UZASADNIENIE 1. Cel wprowadzenia regulacji Niniejsza zmiana ma na celu przedłużenie do dnia 31 marca 2015 r. obecnie funkcjonującego systemu wsparcia wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w jednostkach

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551, z 2012 r. poz. 951, 1203, 1397, z 2015 r.

Bardziej szczegółowo