Integracja oraz indeksowanie rozproszonych zasobów danych w technologii data grid ****

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Integracja oraz indeksowanie rozproszonych zasobów danych w technologii data grid ****"

Transkrypt

1 AUTOMATYKA 2009 Tom 13 Zeszyt 3 Kamil Kuliberda*, Tomasz M. Kowalski*, Jacek Wiœlicki*, ***, Rados³aw Adamus*, ***, Micha³ Meina** Integracja oraz indeksowanie rozproszonych zasobów danych w technologii data grid **** 1. Wprowadzenie Grid to nowatorska technologia szeroko badana przez akademickie oraz komercyjne instytucje. Przez ostatnich piêæ lat corocznie, na œwiecie odbywa siê ponad dziesiêæ konferencji poœwieconych tematyce gridowej. Rozwi¹zania gridowe s¹ nie tylko wa ne w sferze badawczej, obecnie ich znaczenie jest niemal takie samo w sferze biznesowej. Do tej pory powsta³o kilka ró nych rozwi¹zañ systemów gridowych wspó³pracuj¹cych z ró nymi Ÿród³ami danych jak i wspieraj¹cych ró ne procesy biznesowe jednak nadal s¹ one niekompatybilne ze sob¹ nawzajem. Artyku³ ma na celu przybli yæ czytelnikowi badania, których celem jest opracowanie ogólnej architektury gridowej wspieraj¹cej potrzeby biznesowe w przetwarzaniu ogromnych iloœci danych przechowywanych w heterogenicznych bazach danych. Niniejszy artyku³ prezentuje architekturê data grid (DG), w której przetwarzane s¹ dane strukturalne. Architektura DG opisuje aspekty techniczne przetwarzania danych w wirtualnym repozytorium (WR) (virtual repository), które jest kompletn¹ technologi¹ dla przeÿroczystego przetwarzania danych dostêpnych równie w ró nych formach postaciach biznesowych dla u ytkowników. Wirtualne repozytorium zosta³o stworzone na podstawie podejœcia stosowego do baz danych (Stack Based Approach to databases) w skrócie SBA oraz jêzyka do baz danych SBQL zaimplementowanym w prototypowej obiektowej * Katedra Informatyki Stosowanej, Politechnika ódzka ** Wydzia³ Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu *** Stypendysta projektu Innowacyjna dydaktyka bez ograniczeñ zintegrowany rozwój Politechniki ódzkiej zarz¹dzanie uczelni¹, nowoczesna oferta edukacyjna i wzmacnianie zdolnoœci do zatrudniania, tak e osób niepe³nosprawnych wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego **** Praca naukowa finansowana ze œrodków na naukê w latach 2008/2009 jako projekt badawczy nr N

2 1564 Kamil Kuliberda, Tomasz M. Kowalski, Jacek Wiœlicki, Rados³aw Adamus, Micha³ Meina bazie danych ODRA. Wirtualne repozytorium posiada równie wbudowan¹ platformê transportow¹ peer-to-peer (TP) dzia³aj¹c¹ jako tzw. warstwa poœrednia (middle-layer) wspomagaj¹ca wymianê danych (poprzez wewnêtrzne indeksowanie) miêdzy poszczególnymi wêz³o-zasobami gridu. Omawiane rozwi¹zanie dedykowane jest dla rozproszonych, heterogenicznych zasobów danych, które w nieskomplikowany sposób mog¹ byæ wirtualnie powi¹zane w jeden scentralizowany, jednorodny byt grid bazodanowy [1]. Do szybkiego dostêpu do du ej iloœci danych dostêpnych z tak skonstruowanego gridu wykorzystywany jest w WR indeks rozproszony (distributed index). Reszta artyku³u jest zorganizowana w nastêpuj¹cy sposób. W sekcji 2 prezentujemy podstawowe funkcjonalne elementy WR i DG, dalej omówione s¹ szczegó³y SBA oraz implementacji ODRA oraz mechanizm ulotnego indeksowania. 2. Wirtualne repozytorium oraz data grid Przetwarzanie danych w WR obejmuje kilka z³o onych problemów. Jednym z nich jest aktualizacja wirtualnych danych widocznych poprzez WR stan badañ z tej dziedziny nie jest jeszcze kompletny i praktycznie niezbadany. Podobna problematyka tyczy siê budowy globalnej infrastruktury bezpieczeñstwa zbudowanej w obrêbie WR, konsoliduj¹cej mechanizmy spadkowe oraz globalny mechanizm transakcji. Kolejny problem zwi¹zany jest z wydajnoœci¹ przetwarzania danych a w szczególnoœci z optymalizacj¹ zapytañ jêzyka zorientowanego obiektowo jako interfejsu WR. Problemy uwidocznione powy ej inspiruj¹ badania nad stworzeniem ogólnych metodologii, œrodowisk, narzêdzi i jêzyków, które maj¹ wspomagaæ tworzenie sieci grid (biznesowo zorganizowanej jako WR), ukierunkowanej na stworzenie konkretnego scenariusza integracji. Proponowanym przez nas rozwi¹zaniem jest wykorzystanie architektury przedstawionej na rysunku 1 oraz techniczne rozwi¹zanie poszczególnych jej nastêpuj¹cych sk³adników: budowa na podstawie kontraktu biznesowego modelu kanonicznego i schematu odpowiadaj¹cego wymaganiom globalnego u ytkownika WR (uwzglêdniaj¹c przy tym regulacje prawne, standardy oraz dzia³anie poszczególnych u ytkowników); model i schemat powinien zostaæ wyra ony w jêzyku ³atwo interpretowalnym maszynowo jak i przez cz³owieka; budowa lokalnych modeli i schematów poszczególnych dostawców danych i us³ug, które w ten sposób wyra aj¹ swoje zasoby w terminologii globalnego modelu; budowa scenariusza integracji na podstawie lokalnych schematów i globalnego schematu, uwidaczniaj¹cego zale noœci miêdzy poszczególnymi u ytkownikami (m.in. redundancjê, replikacje, zale noœæ biznesow¹ itp.); stworzenie poœredniej warstwy transportowej ponad ró nymi protoko³ami transportowymi oraz architektur¹ sieci fizycznej (NAT, firewalle itd.); ten modu³ powinien równie umo liwiaæ w sposób przezroczysty utrzymanie aktualnego stanu WR szczególnie jego zawartoœci danych;

3 Integracja oraz indeksowanie rozproszonych zasobów danych w technologii data grid 1565 realizacja narzêdzi do pracy ze zdalnymi obiektami, w szczególnoœci udostêpniane w sposób przezroczysty lokalnie dostêpnych danych jako dane globalne dostêpne dla wszystkich wspó³u ytkowników gridu; opracowanie za³o eñ oraz realizacja os³on (wrappers) zewnêtrznych mechanizmów pozwalaj¹cych na udostêpnianie danych przez ich poszczególnych dostawców. Pomimo e literatura zawiera wiele prac poruszaj¹cych omawian¹ tematykê, dziedzina ta jest jeszcze we wczesnym etapie badañ, a rozwi¹zania dotychczas wprowadzane w praktyce dalekie s¹ od uniwersalnych i ³atwo dostêpnych. Nasze badania nad generyczn¹ baz¹ danych zorientowan¹ obiektowo skupi³y siê nad wykorzystaniem jêzyka zapytañ oraz mechanizmów aktualizowalnych perspektyw [9] w celu zaprojektowania mechanizmu gridowego zawieraj¹cego zarówno rozwa ania teoretyczne jak i praktyczne implementacje wykraczaj¹ce poza aktualny stan sztuki. Rys. 1. Idea wirtualnego repozytorium. U ytkownicy maj¹ dostêp do danych w najbardziej odpowiadaj¹cej im formie bez wiedzy o rzeczywistej formie danych oraz dostarczaj¹cych je us³ugach Rzeczywista realizacja wskazanej koncepcji zak³ada wspó³pracê ju istniej¹cych i niezale nych technologii. Podstawowym aspektem jest stworzenie tutaj dobrego projektu platformy dla utworzenia WR, zak³adaj¹cego u ycie mechanizmów utrzymywania heterogenicznych zasobów (np. poprzez u ycie mechanizmów os³on lub mapowania schematów), platformy wymiany danych, bezpieczeñstwa sieci grid oraz zarz¹dzania WR (w ramach

4 1566 Kamil Kuliberda, Tomasz M. Kowalski, Jacek Wiœlicki, Rados³aw Adamus, Micha³ Meina Platformy Transportowej). Takie rozwi¹zanie mo e byæ fizycznie zrealizowane poprzez wspó³istnienie oraz wspó³pracê oddzielnych mechanizmów (modu³ów lub komponentów) bior¹cych udzia³ w przetwarzaniu tych samych danych. Na bazie takich narzêdzi oraz przy znajomoœci architektury WR ka dy programista bêdzie w stanie samodzielnie zrealizowaæ odpowiedni modu³ dostêpu do danych dla istniej¹cego ju gridu. Nasze podejœcie zak³ada u ycie nastêpuj¹cych rozwi¹zañ w ramach poszczególnych komponentów: wirtualne repozytorium (WR) fizycznie dostêpne przez aplikacje opieraj¹ce siê na opisanej architekturze; poszczególne czêœci repozytorium to aplikacje klienta i dostawcy oraz aplikacja zarz¹dzaj¹ca gridem; platforma transportowa (PT) udostêpniaj¹ca niezale ne œrodowisko programistyczne, odpowiedzialna za transfer danych oraz przetwarzanie transakcyjne na poziomie komunikacji. Platforma powinna umo liwiæ nieograniczony fizyczny dostêp do sieci grid klientom i dostawcom danych oraz zapewniæ protoko³y wymiany danych. PT zorganizowana jest w postaci centralnie zarz¹dzanej sieci peer-to-peer, umo liwiaj¹cej m. in. identyfikacjê kooperuj¹cych wêz³ów, konwencje nazw, po³¹czenia miêdzy wêz³ami, bezpieczeñstwo transmisji itd. Ponadto istotnym elementem jest zapewnienie przezroczystego dostêpu do zasobów oraz skalowalnoœæ platformy, a tak e uniezale nienie siê od sieci fizycznej TCP/IP. Wszystkie te za³o enia zosta³y zaimplementowane przy u yciu multiprotoko³owej, programowalnej platformy p2p biblioteki JXTA [6]. 3. Implementacja SBA i SBQL w silniku bazy danych ODRA Integracja rozproszonych zasobów wymaga zastosowania elastycznej platformy spe³niaj¹cej nastêpuj¹ce za³o enia: generyczny model danych, zdolny do wyra enia szerokiej gamy mo liwych modeli Ÿróde³ danych; pe³noprawny jêzyk programowania ogólnego przeznaczenia zintegrowany z wysokopoziomowym jêzykiem zapytañ; wirtualne perspektywy z mo liwoœci¹ wyra enia metody aktualizacji, umo liwiaj¹ce przede wszystkim wyra enie lokalnych zasobów w ramach globalnego modelu, budowanie globalnej aplikacji poprzez integracje lokalnych zasobów i dostosowywanie globalnych zasobów dla potrzeb konkretnych klientów. Wy ej wymienione funkcjonalnoœci s¹ trudne do osi¹gniêcia przy u yciu aktualnych rozwi¹zañ, jêzyków programowania oraz wspólnych modeli danych. Niemniej jednak podejœcie stosowe (Stack Based Approach) do jêzyków zapytañ/programowania [7, 8] umo liwia stworzenie platformy z pe³nym zestawem narzêdzi koniecznych do realizacji opisywanego rozwi¹zania. SBA umo liwia wyra enie wszystkich popularnych koncepcji pochodz¹cych z rozwa añ nad obiektowymi bazami danych i wprowadza kilka nowych elementów, wczeœniej nie znanych: np. dynamiczne role obiektów czy wirtualne aktualizowalne perspektywy.

5 Integracja oraz indeksowanie rozproszonych zasobów danych w technologii data grid 1567 Jêzyk zapytañ oparty o podejœcie stosowe nazywany jest SBQL (Stack Based Query Language) [7, 8], w którym nie wystêpuje rozró nienie na wyra enia jêzyka programowania oraz na konstrukcje deklaratywne (zapytania) przetwarzaj¹ce dane. SBQL jest zdefiniowany na bardzo ogólnym modelu danych z zachowaniem zasady wewnêtrznej identyfikacji obiektów. SBQL ponadto udostêpnia szereg imperatywnych konstrukcji i mechanizmów, tj.: instrukcje steruj¹ce, procedury, klasy, interfejsy i modu³y. Jednym z najwa niejszych konstruktorów SBQL jest aktualizowalna perspektywa obiektowa [9], przy czym umo liwia ona wyra enie dowolnego sposobu aktualizacji. Programista/projektant perspektywy ma pe³n¹ kontrolê nad procesem aktualizacji, który jest dokonywany na wirtualnym obiekcie, zdefiniowanym przez perspektywê. Nie istniej¹ adne restrykcje zwi¹zane z operacjami dozwolonymi. Definicja perspektywy mo e byæ zagnie d ana oraz zawieraæ procedury oraz zmienne. Jêzyk SBQL zosta³ zaimplementowany w ramach prototypowego silnika bazodanowego ODRA (Object Database for Rapid Application Development) [10]. Celem tego projektu jest stworzenie zorientowanej obiektowo platformy do tworzenia aplikacji. 4. Rozproszony indeks w wirtualnym repozytorium Indeks jest sztuczn¹ (redundantn¹) strukur¹ bazodanow¹ utrzymywan¹ po stronie serwera, pozwalaj¹c¹ na szybszy dostêp do obiektów (rekordów) pasuj¹cych do zadanego kryterium. Administrator bazy danych zarz¹dza pul¹ indeksów generuj¹c nowe b¹dÿ usuwaj¹c stare zale nie od potrzeb. Niew¹tpliw¹ zalet¹ indeksów jest ich relatywnie ma³y rozmiar (w porównaniu do ca³ej bazy danych) i jednoaspektowe wyszukiwanie, które czyni organizacjê indeksu niezwykle prost¹. Implementacja indeksowania w WR zorientowanego obiektowo wymaga zastosowania standardowych technik indeksowania dostêpnych lokalnie i technik dedykowanych œrodowisku rozproszonemu. To podejœcie nie jest jeszcze dok³adnie zbadane i wymaga wprowadzenia nowych rozwi¹zañ. Autorzy skupili siê na rozwi¹zaniu Scalable Distributed Data Structure (SDDS) [4] jako punkcie wyjœciowym do organizacji rozproszonego indeksu, po to, aby optymalnie wykorzystaæ zasoby WR (opis technik optymalizacja zapytañ dla lokalnych i rozproszonych indeksów z uwzglêdnieniem ich przezroczystoœci zostaje w tekœcie celowo pominiêty z uwagi na jego z³o onoœæ). Istotn¹ w³aœciwoœci¹ systemu rozproszonego upraszczaj¹c¹ projektowanie oraz zarz¹dzanie danymi jest w³aœciwoœæ przezroczystoœci dostêpu. Identycznie sytuacja przedstawia sie z indeksowaniem. Przyk³adowo u ywaj¹c relacyjnych SZBD (Systemów Zarz¹dzania Baz¹ Danych) programista nie musi byæ œwiadom istnienia indeksów z racji tego, i s¹ one u ywane automatycznie podczas ewaluacji zapytania. Dziêki temu administrator bazy danych mo e dowolnie generowaæ nowe indeksy i usuwaæ istniej¹ce bez koniecznoœci dokonywania zmian w aplikacji.

6 1568 Kamil Kuliberda, Tomasz M. Kowalski, Jacek Wiœlicki, Rados³aw Adamus, Micha³ Meina Informacja o indeksach dostêpnych w lokalnych sk³adach danych nie musi byæ dostêpna na poziomie globalnego schematu. Zapytanie u ytkownika gridu podczas procesu przepisywania w wielu przypadkach mo e byæ dekomponowane na podzapytania i wys³ane do poszczególnych udzia³owców gridu. Takie podzapytanie odnosi siê jedynie do lokalnych danych i podczas jego ewaluacji mo e byæ optymalizowane poprzez przepisywanie z wykorzystaniem lokalnego metaschematu i lokalnej puli indeksów. Istnieje wiele zalet stosowania strategii lokalnych indeksów w œrodowisku rozproszonym, m.in.: dane i indeksy s¹ sk³adowane w jednym miejscu wiêc wymagane s¹ tylko lokalne metody zachowania spójnoœci miêdzy nimi; globalna optymalizacja zapytania jest podzielona miêdzy u ytkowników gridu na poziomie globalnym i lokalnym; globalny optymalizator nie musi braæ pod uwagê lokalnej optymalizacji, a z drugiej strony lokalna indeksacja dokonuje siê niezale nie od globalnej infrastruktury. Z racji tego, e lokalne indeksowanie nie zawsze jest w stanie zapewniæ najefektywniejszej mocy obliczeniowej gridu stosujemy dodatkowo globaln¹ strukturê indeksuj¹c¹. SDDS jest skalowanym rozproszonym indeksem zaprezentowanym w [4]. SDDS sk³aduje pozycje indeksu w pliku rozproszonym w sieci. W³aœciwoœci SDDS czyni¹ z niego dobr¹ technikê do indeksowania lokalnych b¹dÿ globalnych zasobów w systemie gridowym. SDDS wykorzystuje LH*, które jest uogólnieniem techniki liniowego haszowania do wykorzystania z pamiêci¹ rozproszon¹ b¹dÿ plikami na dysku. Zastosowanie SDDS wprowadza nastêpuj¹ce w³aœciwoœci do rozproszonego indeksu: decentralizacjê; umo liwia równoleg³¹ i rozproszon¹ ewaluacjê zapytañ; udostêpnia przezroczystoœæ wspó³bie noœci; skalowalnoœæ nie zak³ada adnych ograniczeñ na swój rozmiar b¹dÿ pojemnoœæ; plik SDDS rozprzestrzenia siê na nowe serwery, jeœli optymalne obci¹ enie aktualnego serwera zosta³o przekroczone; aktualizacja indeksu nie wymaga odœwie enia danych na wszystkich serwerach i klientach; niedu y nak³ad transferu w sieci w ogólnoœci niewielk¹ iloœæ wiadomoœci wymienianymi miêdzy serwerami (jedn¹ dla losowej operacji dodania i dwie dla wyszukiwania po kluczu) Wszystkie te cechy wskazuj¹, e SDDS przewy sza efektywnoœci¹ indeks scentralizowany lub jak¹kolwiek inn¹ statyczn¹ strukturê st¹d planowana jest jego implementacja w aktualnie projektowanym prototypie systemu gridowego [1, 2, 3]. Integracja rozproszonych zasobów w postaæ gridu, w sposób przedstawiony w nastêpnym rozdziale wymaga optymalizacji z racji du ej iloœci danych poddawanych procesowaniu. Tak jak zosta³o pokazane w [5], efektywne metody optymalizacyjne mog¹ zostaæ ³atwo

7 Integracja oraz indeksowanie rozproszonych zasobów danych w technologii data grid 1569 wprowadzone dziêki podejœciu stosowemu. Indeksowanie odgrywa bardzo istotn¹ rolê w optymalizacji zapytañ ponad globalnym schematem, dziêki czemu mo e z ³atwoœci¹ zmniejszyæ obci¹ enie ca³ego systemu gridowego. 5. Techniki optymalizacji przetwarzania zdalnych obiektów w ramach platformy transportowej oparte o indeksowanie W tym rozdziale omówiona jest opracowana przez autorów technika ulotnego indeksowania. Polega ona na podstawowych elementach architektury systemu indeksowania, tj. optymalizatora stosuj¹cego indeksy i modu³u zarz¹dzania indeksami, z wy³¹czeniem automatycznej aktualizacji indeksu, której osi¹gniecie w heterogenicznym, rozproszonym œrodowisku wirtualnego repozytorium jest bardzo trudnym zadaniem, a nawet w praktyce czêsto niemo - liwym. Pominiêcie mechanizmów automatycznej aktualizacji indeksu jest mo liwe, gdy w odró nieniu od normalnych indeksów ulotny indeks jest materializowany podczas wykonywania zapytania. Dziêki takiemu podejœciu mo na tê technikê stosowaæ do danych wirtualnie udostêpnionych przez perspektywy SBQL, tak e do zasobów wirtualnego repozytorium. Opracowana technika jest skuteczna w przetwarzaniu z³o onych zapytañ, w których indeks jest wywo³ywany wiêcej ni jeden raz. Taka sytuacja jest przedstawiona na rysunku 2. Optymalizowane wyra enie where powinno znajdowaæ siê po prawej stronie operatora nie-algebraicznego, którego lewe podwyra enie zwraca kolekcjê. Przedmiot selekcji powinien byæ niezale nym zapytaniem, a wartoœci predykatów selekcji zale ne od wspomnianego operatora. Regu³y te stanowi¹ metodykê warunkuj¹c¹ stosowanie ulotnego indeksu. Rys. 2. Drzewo zapytania podatnego na zastosowanie ulotnego indeksu Najwa niejsza cecha odró niaj¹ca ulotny indeks od normalnego indeksu dotyczy ograniczeñ na definicjê wartoœci niekluczowych. Regularne indeksy mog¹ byæ zak³adane tylko na kolekcjach obiektów okreœlonych przez proste wyra enia œcie kowe. Takie ograniczenie jest spowodowane mo liwoœciami mechanizmu automatycznej aktualizacji indek-

8 1570 Kamil Kuliberda, Tomasz M. Kowalski, Jacek Wiœlicki, Rados³aw Adamus, Micha³ Meina su, wiêc nie dotyczy ono techniki ulotnego indeksowania. Definicja wartoœci niekluczowej ulotnego indeksu mo e byæ dowolnym wyra eniem zwracaj¹cym: referencje zdalnych obiektów, wirtualne obiekty (okreœlone przez perspektywy), zdalne obiekty w ramach platformy transportowej, bindery i litera³y. Podstawowym za³o eniem dotycz¹cym definicji klucza i wartoœci niekluczowych jest determinizm, tj. e wartoœci niekluczowe i kluczowe pozostaj¹ niezmienne dopóki dane u yte do ich wyznaczenia siê nie zmieni¹. Znacz¹c¹ zalet¹ techniki ulotnego indeksowania jest jej praktycznoœæ z punktu widzenia integracji, rozproszonych i heterogenicznych zasobów w ramach wirtualnego repozytorium. 6. Wnioski W niniejszym artykule zosta³y zaprezentowane wyniki pracy dotycz¹cej integracji oraz indeksowania rozproszonych obiektów w gridowej obiektowej bazie danych w ramach wirtualnego repozytorium i architektury data grid. W artykule przedstawiono model gridu baz danych w jakim wykorzystano prezentowane podejœcie do indeksowania danych, szczegó³y podejœæ do indeksowania rozproszonego oraz nowatorsk¹ technikê ulotnego indeksowania danych rozproszonych, która zosta³a zaimplementowana w ca³oœci, a jej dzia³anie potwierdzone testami. Literatura [1] Habela P., Kaczmarski K., Kozankiewicz H., Lentner M., Stencel K., Subieta K., Data-Intensive Grid Computing Based on Updateable Views. ICS PAS Report 974, June [2] Kozankiewicz H., Stencel K., Subieta K., Implementation of Federated Databases through Updateable Views. Proc. EGC 2005 European Grid Conference, Springer LNCS, [3] Kozankiewicz H., Stencel K., Subieta K., Integration of Heterogeneous Resources through Updatable Views. ETNGRID2004 WETICE2004, Proceedings published by IEEE. [4] Litwin W., Nejmat M.A., Schneider D.A., LH*: Scalable, Distributed Database System. ACM Trans. Database Syst., 21(4), 1996, [5] Plodzien J., Optimization Methods in Object Query Languages. IPIPAN, Warszawa, 2000 (Ph.D. Thesis). [6] Project JXTA Community: (home-page). [7] Subieta K., Stack-Based Approach (SBA) and Stack-Based Query Language (SBQL). ipipan.waw.pl/~subieta, Description of SBA and SBQL, [8] Subieta K., Theory and Construction of Object-Oriented Query Languages. Editors of the Polish- -Japanese Institute of Information Technology, 2004 (in Polish). [9] Kozankiewicz H., Updateable Object Views. PhD Thesis, 2005, -> Finished PhD-s -> Hanna Kozankiewicz. [10] Lentner M., Subieta K., ODRA: A Next Generation Object-Oriented Environment for Rapid Database Application Development. pdf, 2006.

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

Przypomnienie najważniejszych pojęć z baz danych. Co to jest baza danych?

Przypomnienie najważniejszych pojęć z baz danych. Co to jest baza danych? Przypomnienie najważniejszych pojęć z baz danych. Co to jest baza danych? 1 Podstawowe pojęcia: 2 3 4 5 Dana (ang.data) najmniejsza, elementarna jednostka informacji o obiekcie będąca przedmiotem przetwarzania

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Uniwersalna architektura dla Laboratorium Wirtualnego. Grant badawczy KBN

Uniwersalna architektura dla Laboratorium Wirtualnego. Grant badawczy KBN Uniwersalna architektura dla Laboratorium Wirtualnego Grant badawczy KBN Agenda Wstęp Założenia Funkcjonalność Cele badawcze i utylitarne Urządzenia w projekcie Proponowany zakres współpracy Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie otwartej platformy transportowej Peer-to-Peer do po³¹czenia i integracji obiektowych baz danych w architekturze DataGrid**

Zastosowanie otwartej platformy transportowej Peer-to-Peer do po³¹czenia i integracji obiektowych baz danych w architekturze DataGrid** AUTOMATYKA 2006 Tom 10 Zeszyt 3 Kamil Kuliberda*, Jacek Wiœlicki*, Tomasz Kowalski*, Piotr B³aszczyk*, Grzegorz Balcerzak*, Rados³aw Adamus* Zastosowanie otwartej platformy transportowej Peer-to-Peer do

Bardziej szczegółowo

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie Centralne i zdalne zarzπdzanie kopiami zapasowymi Dedykowane rozwiπzanie dla dowolnej infrastruktury w? rmie Backup stacji roboczych i serwerów Bezpieczne przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

Integracja systemów, integracja procesów

Integracja systemów, integracja procesów Nowe rozwiązania informatyczne w zmieniającej się rzeczywistości akademickiej Integracja systemów, integracja procesów... Janina Mincer-Daszkiewicz Uniwersytet Warszawski, MUCI jmd@mimuw.edu.pl Warszawa,

Bardziej szczegółowo

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców oferujących dostępy do tytułów elektronicznych, zarówno bibliotekarze jak i użytkownicy coraz większą ilość

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe cel

Sieci komputerowe cel Sieci komputerowe cel współuŝytkowanie programów i plików; współuŝytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd. współuŝytkowanie baz danych; ograniczenie wydatków na zakup stacji

Bardziej szczegółowo

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN CONSTRUCTOR Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych Deepstor P90 CONSTRUCTOR Magazyn w miejsce korytarzy Rega³y wjezdne P90 daj¹ mo liwoœæ zwiêkszenia powierzchni magazynowania nawet o 90% w porównaniu

Bardziej szczegółowo

Informacje o omawianym programie. Założenia programu omawianego w przykładzie

Informacje o omawianym programie. Założenia programu omawianego w przykładzie 1 Komunikacja człowiek - komputer Przedmiot: Komunikacja człowiek - komputer Ćwiczenie: 3 Temat dwiczenia: Projektowanie interfejsu programu typu bazodanowego dr Artur Bartoszewski CZĘŚD I analiza przykładowego

Bardziej szczegółowo

System kontroli wersji SVN

System kontroli wersji SVN System kontroli wersji SVN Co to jest system kontroli wersji Wszędzie tam, gdzie nad jednym projektem pracuje wiele osób, zastosowanie znajduje system kontroli wersji. System, zainstalowany na serwerze,

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW

PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW BAROMETR REGIONALNY 33 PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW mgr in. Adam Piekara, Doradca w programie EQUAL Podstaw¹ niniejszego artyku³u jest przyjêcie za- ³o enia, e ka

Bardziej szczegółowo

Elementy i funkcjonalno

Elementy i funkcjonalno Konsola operatora Konsola operatora zapewnia dost p do najwa niejszych informacji o po czeniu i aktualnym statusie abonentów, dzi ki czemu u atwia przekazywanie po cze. Konsola przewy sza swoimi mo liwo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie nazw w sieci. Identyfikowanie komputerów w sieci

Rozwiązywanie nazw w sieci. Identyfikowanie komputerów w sieci Rozwiązywanie nazw w sieci Identyfikowanie komputerów w sieci Protokół TCP/IP identyfikuje komputery źródłowe i docelowe poprzez ich adresy IP. Jednakże użytkownicy łatwiej zapamiętają słowa niż numery.

Bardziej szczegółowo

Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł III Standardy wymiany danych

Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł III Standardy wymiany danych Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł III 1 Wprowadzenie do zagadnienia wymiany dokumentów. Lekcja rozpoczynająca moduł poświęcony standardom wymiany danych. Wprowadzenie do zagadnień wymiany danych w

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych epuap. Załącznik nr 1

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych epuap. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 204/2014 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 5 sierpnia 2014 r. Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych

Bardziej szczegółowo

Marcin Werla mwerla@man.poznan.pl

Marcin Werla mwerla@man.poznan.pl Dobre praktyki udostępniania on-line baz bibliograficznych i pełnotekstowych Marcin Werla mwerla@man.poznan.pl Udostępnianie on-line baz bibliograficznych i pełnotekstowych Budując i udostępniając bazę

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Gminy w Ryjewie

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Gminy w Ryjewie WÓJT GMINY RYJEWO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 13/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 lutego 2015 roku w sprawie zmiany treści zarządzenia Nr 45/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Metody optymalizacji przez indeksowanie dla obiektowego jêzyka zapytañ***

Metody optymalizacji przez indeksowanie dla obiektowego jêzyka zapytañ*** AUTOMATYKA 2009 Tom 13 Zeszyt 3 Tomasz M. Kowalski*, Pawe³ Cebula*, Kamil Kuliberda*, Jacek Wiœlicki*, **, Rados³aw Adamus*, ** Metody optymalizacji przez indeksowanie dla obiektowego jêzyka zapytañ***

Bardziej szczegółowo

Temat : SBQL 1 obiektowy język zapytań.

Temat : SBQL 1 obiektowy język zapytań. Laboratorium Języki i środowiska przetwarzania danych rozproszonych Temat : SBQL 1 obiektowy język zapytań. Historia zmian Data Wersja Autor Opis zmian 23.4.2012 1.0 Tomasz Kowalski Utworzenie dokumentu

Bardziej szczegółowo

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Druk: Drukarnia VIVA Copyright by Infornext.pl ISBN: 978-83-61722-03-8 Wydane przez Infornext Sp. z o.o. ul. Okopowa 58/72 01 042 Warszawa www.wieszjak.pl Od

Bardziej szczegółowo

Wyzwania bezpieczeństwa nowoczesnych platform nauczania zdalnego

Wyzwania bezpieczeństwa nowoczesnych platform nauczania zdalnego Wyzwania bezpieczeństwa nowoczesnych platform nauczania zdalnego Paweł Lubomski Gdańsk, 30 kwietnia 2015 Szerokie grono odbiorców Platformy zamknięte: studenci uczniowie kursanci kursów komercyjnych Platformy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

ROCZNIKI 2010 GEOMATYKI. Metodyka i technologia budowy geoserwera tematycznego jako komponentu INSPIRE. Tom VIII Zeszyt 3(39) Warszawa

ROCZNIKI 2010 GEOMATYKI. Metodyka i technologia budowy geoserwera tematycznego jako komponentu INSPIRE. Tom VIII Zeszyt 3(39) Warszawa POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMACJI PRZESTRZENNEJ ROCZNIKI 2010 GEOMATYKI Metodyka i technologia budowy geoserwera tematycznego jako komponentu INSPIRE Tom VIII Zeszyt 3(39) Warszawa PROPOZYCJA ZASAD POLSKIE

Bardziej szczegółowo

gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10)

gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10) 5.5. Wyznaczanie zer wielomianów 79 gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10) gdzie stopieñ wielomianu p 1(x) jest mniejszy lub równy n, przy

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

e-kadry.com.pl Ewa Drzewiecka Telepraca InfoBiznes

e-kadry.com.pl Ewa Drzewiecka Telepraca InfoBiznes e-kadry.com.pl Ewa Drzewiecka Telepraca Beck InfoBiznes www.beckinfobiznes.pl Telepraca wydanie 1. ISBN 978-83-255-0050-4 Autor: Ewa Drzewiecka Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wydawnictwo C.H. Beck Ul. Gen.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW. www.simple.com.pl

S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW. www.simple.com.pl S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW www.simple.com.pl SIMPLE.EOD ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW SIMPLE.EOD to innowacyjna platforma dotycz¹cy przetwarzania informacji mo e internetowa do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT

INSTRUKCJA TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT Załącznik nr 1 Siedlce-Warszawa, dn. 16.06.2009 r. Opracowanie: Marek Faderewski (marekf@ipipan.waw.pl) Dariusz Mikułowski (darek@ii3.ap.siedlce.pl) INSTRUKCJA TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT Przed

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja pakowania

Automatyzacja pakowania Automatyzacja pakowania Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych Pe³na oferta naszej firmy dostêpna jest na stronie internetowej www.wikpol.com.pl Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych: EWN-SO do pakowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Certyfikat SSL. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Usługi Certyfikat SSL. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Usługi Certyfikat SSL 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady świadczenia Usługi Certyfikat SSL ( zwanej dalej : Usługa Certyfikat SSL) przez Az.pl Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z serwisu internetowego http://www.monitorceidg.pl

Bardziej szczegółowo

Pojęcie bazy danych. Funkcje i możliwości.

Pojęcie bazy danych. Funkcje i możliwości. Pojęcie bazy danych. Funkcje i możliwości. Pojęcie bazy danych Baza danych to: zbiór informacji zapisanych według ściśle określonych reguł, w strukturach odpowiadających założonemu modelowi danych, zbiór

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych w tym również danych osobowych

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowych zbudowanym w oparciu

Bardziej szczegółowo

Dziedziczenie : Dziedziczenie to nic innego jak definiowanie nowych klas w oparciu o już istniejące.

Dziedziczenie : Dziedziczenie to nic innego jak definiowanie nowych klas w oparciu o już istniejące. Programowanie II prowadzący: Adam Dudek Lista nr 8 Dziedziczenie : Dziedziczenie to nic innego jak definiowanie nowych klas w oparciu o już istniejące. Jest to najważniejsza cecha świadcząca o sile programowania

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie charakterystyki widmowej kolorów z wykorzystaniem zapisu liczb o dowolnej precyzji

Wyznaczanie charakterystyki widmowej kolorów z wykorzystaniem zapisu liczb o dowolnej precyzji AUTOMATYKA 2011 Tom 15 Zeszyt 3 Maciej Nowak*, Grzegorz Nowak* Wyznaczanie charakterystyki widmowej kolorów z wykorzystaniem zapisu liczb o dowolnej precyzji 1. Wprowadzenie 1.1. Kolory Zmys³ wzroku stanowi

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Taniej z Energą

Regulamin oferty Taniej z Energą Regulamin oferty Taniej z Energą ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki skorzystania z oferty Taniej z Energą (zwanej dalej Ofertą) dla Odbiorców, którzy w okresie

Bardziej szczegółowo

S I M P L E. E R P ZARZ DZANIE MA J TKIEM. www.simple.com.pl

S I M P L E. E R P ZARZ DZANIE MA J TKIEM. www.simple.com.pl S I M P L E. E R P ZARZ DZANIE MA J TKIEM www.simple.com.pl SIMPLE.ERP ZARZ DZANIE MA J TKIEM Obszar funkcjonalny systemu ZARZ DZANIE MA J TKIEM umo liwia prowadzenie w systemie pe³nej obs³ugi maj¹tku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych.

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych. SPIS TREŒCI Uchwa³a nr 5/2003 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 20 lutego 2003 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okreœlenia zasad, form, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej podmiotom

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Umowa zintegrowana o rachunek

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

Edycja geometrii w Solid Edge ST

Edycja geometrii w Solid Edge ST Edycja geometrii w Solid Edge ST Artykuł pt.: " Czym jest Technologia Synchroniczna a czym nie jest?" zwracał kilkukrotnie uwagę na fakt, że nie należy mylić pojęć modelowania bezpośredniego i edycji bezpośredniej.

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Usługa Powszechna. Janusz Górski Michał Piątkowski Polska Telefonia Cyfrowa

Usługa Powszechna. Janusz Górski Michał Piątkowski Polska Telefonia Cyfrowa Usługa Powszechna Janusz Górski Michał Piątkowski Polska Telefonia Cyfrowa Konferencja PIIT: Przyszłość Usługi Powszechnej i mobilnego Internetu w technologiach UMTS/LTE 9 czerwca 2010 roku, Hotel Mercure

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 70/11/12 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 1 lipca 2012 roku

ZARZĄDZENIE Nr 70/11/12 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 1 lipca 2012 roku ZARZĄDZENIE Nr 70/11/12 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 1 lipca 2012 roku w sprawie zatrudniania na stanowiska kierownicze, naukowo-techniczne, inżynieryjno-techniczne i administracyjne w administracji

Bardziej szczegółowo

KATEDRA INFORMATYKI STOSOWANEJ PŁ ANALIZA I PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

KATEDRA INFORMATYKI STOSOWANEJ PŁ ANALIZA I PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH KATEDRA INFORMATYKI STOSOWANEJ PŁ ANALIZA I PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Przygotował: mgr inż. Radosław Adamus 1 1 Na podstawie: Subieta K., Język UML, V Konferencja PLOUG, Zakopane, 1999. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7. Warszawa: Organizacja cyklu wyjazdów informacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) w roku 2010 Numer ogłoszenia: 34595-2010; data zamieszczenia: 19.02.2010

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl 1 z 6 2012-03-08 14:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl Rzeszów: Wynajem i obsługa przenośnych toalet przy drogach

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja Projektowanie Interakcji Człowiek-Technologia

Specjalizacja Projektowanie Interakcji Człowiek-Technologia Specjalizacja Projektowanie Interakcji Człowiek-Technologia Opracowanie i nadzór merytoryczny dr Kamila Jankowiak-Siuda Dyrektor Instytutu Neurokognitywistyki i Informatyki Społecznej Opracowanie merytoryczne

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy biuro@omegasystem.pl STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy 2 3 4 5 6 biuro@omegasystem.pl STOISKA Œwiadczymy kompleksowe us³ugi

Bardziej szczegółowo

Stronicowanie na ¹danie

Stronicowanie na ¹danie Pamiêæ wirtualna Umo liwia wykonywanie procesów, pomimo e nie s¹ one w ca³oœci przechowywane w pamiêci operacyjnej Logiczna przestrzeñ adresowa mo e byæ du o wiêksza od fizycznej przestrzeni adresowej

Bardziej szczegółowo

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Komunikaty 99 Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Artyku³ przedstawi skrócony raport z wyników badania popularnoœci rozwi¹zañ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wschp.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wschp.pl/ Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wschp.pl/ Jaroszowiec: Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz

Bardziej szczegółowo

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie.

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie. Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych wymiarach do zastosowania w służbie zdrowie. PVS RVS System profili i połączeń dla rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Tekst jednolity -Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu nr 53/2002 z dnia 04.03.2002 B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Poznań, 22

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie kompleksowej optymalizacji funkcjonowania jednostki, wprowadzenie nowego systemu zarządzania i wynagradzania

Przeprowadzenie kompleksowej optymalizacji funkcjonowania jednostki, wprowadzenie nowego systemu zarządzania i wynagradzania zakres rzeczowy zał. 6 Przeprowadzenie kompleksowej optymalizacji funkcjonowania jednostki, wprowadzenie nowego systemu zarządzania i wynagradzania Zamawiający: ZIKiT w Krakowie, zatrudniający ok. 500

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menedżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menedżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menedżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest internetowemu menedżerowi sprzedaży BaseLinker.

Bardziej szczegółowo

PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM

PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM Regulamin PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM 1. Organizatorem Programu Partnerskiego BERG SYSTEM" jest KONEKT Sp. z o.o. z siedzibą w: 15-532 Białystok, ul. Wiewiórcza 111; NIP 966 210 20 23; REGON 363632084;

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/11/12 dyrektora PCKZ w Jaworze z dnia 30 marca 2012 r. Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości Komercyjne

Nieruchomości Komercyjne Nieruchomości Komercyjne To takie proste z Ober-Haus! Wiemy, że każdy klient jest inny, niezależnie od tego, czy jest to firma lokalna czy międzynarodowy koncern. Specjaliści Ober-Haus, w ponad 30 biurach

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 1 z 8 2015-04-14 12:59

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 1 z 8 2015-04-14 12:59 1 z 8 2015-04-14 12:59 Kraków: przeprowadzenie szkolenia w szpitalach na temat wymogów standardów akredytacyjnych w okresie od 05.05.2015r. do 30.06.2015r. w ramach projektu Bezpieczny Szpital - Bezpieczny

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów 8.3 PO IG na przykładzie Gminy Borzęcin Rafał Bakalarz

Realizacja projektów 8.3 PO IG na przykładzie Gminy Borzęcin Rafał Bakalarz Realizacja projektów 8.3 PO IG na przykładzie Gminy Borzęcin Rafał Bakalarz 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu

Bardziej szczegółowo

Automatyka przemys³owa

Automatyka przemys³owa - 6 - Doœwiadczenie Firma uesa dzia³a na miêdzynarodowym rynku automatyki od 1991 roku, zaœ na rynku polskim od 2007. Zakres realizacji Œwiadczymy us³ugi zarówno dla przemys³u jak i energetyki zawodowej

Bardziej szczegółowo

Tworzenie wielopoziomowych konfiguracji sieci stanowisk asix z separacją segmentów sieci - funkcja POMOST. Pomoc techniczna

Tworzenie wielopoziomowych konfiguracji sieci stanowisk asix z separacją segmentów sieci - funkcja POMOST. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI Tworzenie wielopoziomowych konfiguracji sieci stanowisk asix z separacją segmentów sieci - funkcja POMOST Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0009 Wersja: 24-11-2005

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 (wybrane artykuły regulujące przepisy o cenach transferowych) Dział IIa Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych

Bardziej szczegółowo

Modelowanie œrodowiska 3D z danych pomiarowych**

Modelowanie œrodowiska 3D z danych pomiarowych** AUTOMATYKA 2005 Tom 9 Zeszyt 3 Jacek Nowakowski *, Daniel Kaczorowski * Modelowanie œrodowiska 3D z danych pomiarowych** 1. Wprowadzenie Jednym z obszarów mo liwego wykorzystania symulacji komputerowej

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Wrocław: Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych Numer ogłoszenia: 52649-2012; data zamieszczenia: 06.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Multi-wyszukiwarki. Mediacyjne Systemy Zapytań wprowadzenie. Architektury i technologie integracji danych Systemy Mediacyjne

Multi-wyszukiwarki. Mediacyjne Systemy Zapytań wprowadzenie. Architektury i technologie integracji danych Systemy Mediacyjne Architektury i technologie integracji danych Systemy Mediacyjne Multi-wyszukiwarki Wprowadzenie do Mediacyjnych Systemów Zapytań (MQS) Architektura MQS Cechy funkcjonalne MQS Cechy implementacyjne MQS

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 UMOWA O REALIZACJI PRAKTYKI STUDENCKIEJ

Załącznik nr 4 UMOWA O REALIZACJI PRAKTYKI STUDENCKIEJ Załącznik nr 4 UMOWA O REALIZACJI PRAKTYKI STUDENCKIEJ W dniu 200.. roku, w Płocku pomiędzy: 1. Szkołą Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku Filia w Wyszkowie, z siedzibą w Wyszkowie przy ul. Geodetów 45a,

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA Rada Europy Strasburg, Francja SKARGA na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Artykułu 45-47 Regulaminu Trybunału 1 Adres pocztowy

Bardziej szczegółowo

ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0

ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0 ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0 Copyright 2010, Polskie Towarzystwo Informatyczne Zastrzeżenie Dokument ten został opracowany na podstawie materiałów źródłowych pochodzących

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum

Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum 1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum Obowiązująca podstawa programowa nauczania informatyki w gimnazjum, w odniesieniu do propozycji realizacji tych zagadnień w podręcznikach

Bardziej szczegółowo

System do kontroli i analizy wydawanych posiłków

System do kontroli i analizy wydawanych posiłków System do kontroli i analizy wydawanych posiłków K jak KORZYŚCI C jak CEL W odpowiedzi na liczne pytania odnośnie rozwiązania umożliwiającego elektroniczną ewidencję wydawanych posiłków firma PControl

Bardziej szczegółowo

Roman Dmowski Centrum Usług Wspólnych

Roman Dmowski Centrum Usług Wspólnych Czy PRINCE2 może być pomocny w zamówieniach publicznych Roman Dmowski Best Practice Showcase, 10 czerwca 2011 PRINCE2 jest znakiem handlowym Office of Government Commerce zarejestrowanym w Zjednoczonym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo