Integracja oraz indeksowanie rozproszonych zasobów danych w technologii data grid ****

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Integracja oraz indeksowanie rozproszonych zasobów danych w technologii data grid ****"

Transkrypt

1 AUTOMATYKA 2009 Tom 13 Zeszyt 3 Kamil Kuliberda*, Tomasz M. Kowalski*, Jacek Wiœlicki*, ***, Rados³aw Adamus*, ***, Micha³ Meina** Integracja oraz indeksowanie rozproszonych zasobów danych w technologii data grid **** 1. Wprowadzenie Grid to nowatorska technologia szeroko badana przez akademickie oraz komercyjne instytucje. Przez ostatnich piêæ lat corocznie, na œwiecie odbywa siê ponad dziesiêæ konferencji poœwieconych tematyce gridowej. Rozwi¹zania gridowe s¹ nie tylko wa ne w sferze badawczej, obecnie ich znaczenie jest niemal takie samo w sferze biznesowej. Do tej pory powsta³o kilka ró nych rozwi¹zañ systemów gridowych wspó³pracuj¹cych z ró nymi Ÿród³ami danych jak i wspieraj¹cych ró ne procesy biznesowe jednak nadal s¹ one niekompatybilne ze sob¹ nawzajem. Artyku³ ma na celu przybli yæ czytelnikowi badania, których celem jest opracowanie ogólnej architektury gridowej wspieraj¹cej potrzeby biznesowe w przetwarzaniu ogromnych iloœci danych przechowywanych w heterogenicznych bazach danych. Niniejszy artyku³ prezentuje architekturê data grid (DG), w której przetwarzane s¹ dane strukturalne. Architektura DG opisuje aspekty techniczne przetwarzania danych w wirtualnym repozytorium (WR) (virtual repository), które jest kompletn¹ technologi¹ dla przeÿroczystego przetwarzania danych dostêpnych równie w ró nych formach postaciach biznesowych dla u ytkowników. Wirtualne repozytorium zosta³o stworzone na podstawie podejœcia stosowego do baz danych (Stack Based Approach to databases) w skrócie SBA oraz jêzyka do baz danych SBQL zaimplementowanym w prototypowej obiektowej * Katedra Informatyki Stosowanej, Politechnika ódzka ** Wydzia³ Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu *** Stypendysta projektu Innowacyjna dydaktyka bez ograniczeñ zintegrowany rozwój Politechniki ódzkiej zarz¹dzanie uczelni¹, nowoczesna oferta edukacyjna i wzmacnianie zdolnoœci do zatrudniania, tak e osób niepe³nosprawnych wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego **** Praca naukowa finansowana ze œrodków na naukê w latach 2008/2009 jako projekt badawczy nr N

2 1564 Kamil Kuliberda, Tomasz M. Kowalski, Jacek Wiœlicki, Rados³aw Adamus, Micha³ Meina bazie danych ODRA. Wirtualne repozytorium posiada równie wbudowan¹ platformê transportow¹ peer-to-peer (TP) dzia³aj¹c¹ jako tzw. warstwa poœrednia (middle-layer) wspomagaj¹ca wymianê danych (poprzez wewnêtrzne indeksowanie) miêdzy poszczególnymi wêz³o-zasobami gridu. Omawiane rozwi¹zanie dedykowane jest dla rozproszonych, heterogenicznych zasobów danych, które w nieskomplikowany sposób mog¹ byæ wirtualnie powi¹zane w jeden scentralizowany, jednorodny byt grid bazodanowy [1]. Do szybkiego dostêpu do du ej iloœci danych dostêpnych z tak skonstruowanego gridu wykorzystywany jest w WR indeks rozproszony (distributed index). Reszta artyku³u jest zorganizowana w nastêpuj¹cy sposób. W sekcji 2 prezentujemy podstawowe funkcjonalne elementy WR i DG, dalej omówione s¹ szczegó³y SBA oraz implementacji ODRA oraz mechanizm ulotnego indeksowania. 2. Wirtualne repozytorium oraz data grid Przetwarzanie danych w WR obejmuje kilka z³o onych problemów. Jednym z nich jest aktualizacja wirtualnych danych widocznych poprzez WR stan badañ z tej dziedziny nie jest jeszcze kompletny i praktycznie niezbadany. Podobna problematyka tyczy siê budowy globalnej infrastruktury bezpieczeñstwa zbudowanej w obrêbie WR, konsoliduj¹cej mechanizmy spadkowe oraz globalny mechanizm transakcji. Kolejny problem zwi¹zany jest z wydajnoœci¹ przetwarzania danych a w szczególnoœci z optymalizacj¹ zapytañ jêzyka zorientowanego obiektowo jako interfejsu WR. Problemy uwidocznione powy ej inspiruj¹ badania nad stworzeniem ogólnych metodologii, œrodowisk, narzêdzi i jêzyków, które maj¹ wspomagaæ tworzenie sieci grid (biznesowo zorganizowanej jako WR), ukierunkowanej na stworzenie konkretnego scenariusza integracji. Proponowanym przez nas rozwi¹zaniem jest wykorzystanie architektury przedstawionej na rysunku 1 oraz techniczne rozwi¹zanie poszczególnych jej nastêpuj¹cych sk³adników: budowa na podstawie kontraktu biznesowego modelu kanonicznego i schematu odpowiadaj¹cego wymaganiom globalnego u ytkownika WR (uwzglêdniaj¹c przy tym regulacje prawne, standardy oraz dzia³anie poszczególnych u ytkowników); model i schemat powinien zostaæ wyra ony w jêzyku ³atwo interpretowalnym maszynowo jak i przez cz³owieka; budowa lokalnych modeli i schematów poszczególnych dostawców danych i us³ug, które w ten sposób wyra aj¹ swoje zasoby w terminologii globalnego modelu; budowa scenariusza integracji na podstawie lokalnych schematów i globalnego schematu, uwidaczniaj¹cego zale noœci miêdzy poszczególnymi u ytkownikami (m.in. redundancjê, replikacje, zale noœæ biznesow¹ itp.); stworzenie poœredniej warstwy transportowej ponad ró nymi protoko³ami transportowymi oraz architektur¹ sieci fizycznej (NAT, firewalle itd.); ten modu³ powinien równie umo liwiaæ w sposób przezroczysty utrzymanie aktualnego stanu WR szczególnie jego zawartoœci danych;

3 Integracja oraz indeksowanie rozproszonych zasobów danych w technologii data grid 1565 realizacja narzêdzi do pracy ze zdalnymi obiektami, w szczególnoœci udostêpniane w sposób przezroczysty lokalnie dostêpnych danych jako dane globalne dostêpne dla wszystkich wspó³u ytkowników gridu; opracowanie za³o eñ oraz realizacja os³on (wrappers) zewnêtrznych mechanizmów pozwalaj¹cych na udostêpnianie danych przez ich poszczególnych dostawców. Pomimo e literatura zawiera wiele prac poruszaj¹cych omawian¹ tematykê, dziedzina ta jest jeszcze we wczesnym etapie badañ, a rozwi¹zania dotychczas wprowadzane w praktyce dalekie s¹ od uniwersalnych i ³atwo dostêpnych. Nasze badania nad generyczn¹ baz¹ danych zorientowan¹ obiektowo skupi³y siê nad wykorzystaniem jêzyka zapytañ oraz mechanizmów aktualizowalnych perspektyw [9] w celu zaprojektowania mechanizmu gridowego zawieraj¹cego zarówno rozwa ania teoretyczne jak i praktyczne implementacje wykraczaj¹ce poza aktualny stan sztuki. Rys. 1. Idea wirtualnego repozytorium. U ytkownicy maj¹ dostêp do danych w najbardziej odpowiadaj¹cej im formie bez wiedzy o rzeczywistej formie danych oraz dostarczaj¹cych je us³ugach Rzeczywista realizacja wskazanej koncepcji zak³ada wspó³pracê ju istniej¹cych i niezale nych technologii. Podstawowym aspektem jest stworzenie tutaj dobrego projektu platformy dla utworzenia WR, zak³adaj¹cego u ycie mechanizmów utrzymywania heterogenicznych zasobów (np. poprzez u ycie mechanizmów os³on lub mapowania schematów), platformy wymiany danych, bezpieczeñstwa sieci grid oraz zarz¹dzania WR (w ramach

4 1566 Kamil Kuliberda, Tomasz M. Kowalski, Jacek Wiœlicki, Rados³aw Adamus, Micha³ Meina Platformy Transportowej). Takie rozwi¹zanie mo e byæ fizycznie zrealizowane poprzez wspó³istnienie oraz wspó³pracê oddzielnych mechanizmów (modu³ów lub komponentów) bior¹cych udzia³ w przetwarzaniu tych samych danych. Na bazie takich narzêdzi oraz przy znajomoœci architektury WR ka dy programista bêdzie w stanie samodzielnie zrealizowaæ odpowiedni modu³ dostêpu do danych dla istniej¹cego ju gridu. Nasze podejœcie zak³ada u ycie nastêpuj¹cych rozwi¹zañ w ramach poszczególnych komponentów: wirtualne repozytorium (WR) fizycznie dostêpne przez aplikacje opieraj¹ce siê na opisanej architekturze; poszczególne czêœci repozytorium to aplikacje klienta i dostawcy oraz aplikacja zarz¹dzaj¹ca gridem; platforma transportowa (PT) udostêpniaj¹ca niezale ne œrodowisko programistyczne, odpowiedzialna za transfer danych oraz przetwarzanie transakcyjne na poziomie komunikacji. Platforma powinna umo liwiæ nieograniczony fizyczny dostêp do sieci grid klientom i dostawcom danych oraz zapewniæ protoko³y wymiany danych. PT zorganizowana jest w postaci centralnie zarz¹dzanej sieci peer-to-peer, umo liwiaj¹cej m. in. identyfikacjê kooperuj¹cych wêz³ów, konwencje nazw, po³¹czenia miêdzy wêz³ami, bezpieczeñstwo transmisji itd. Ponadto istotnym elementem jest zapewnienie przezroczystego dostêpu do zasobów oraz skalowalnoœæ platformy, a tak e uniezale nienie siê od sieci fizycznej TCP/IP. Wszystkie te za³o enia zosta³y zaimplementowane przy u yciu multiprotoko³owej, programowalnej platformy p2p biblioteki JXTA [6]. 3. Implementacja SBA i SBQL w silniku bazy danych ODRA Integracja rozproszonych zasobów wymaga zastosowania elastycznej platformy spe³niaj¹cej nastêpuj¹ce za³o enia: generyczny model danych, zdolny do wyra enia szerokiej gamy mo liwych modeli Ÿróde³ danych; pe³noprawny jêzyk programowania ogólnego przeznaczenia zintegrowany z wysokopoziomowym jêzykiem zapytañ; wirtualne perspektywy z mo liwoœci¹ wyra enia metody aktualizacji, umo liwiaj¹ce przede wszystkim wyra enie lokalnych zasobów w ramach globalnego modelu, budowanie globalnej aplikacji poprzez integracje lokalnych zasobów i dostosowywanie globalnych zasobów dla potrzeb konkretnych klientów. Wy ej wymienione funkcjonalnoœci s¹ trudne do osi¹gniêcia przy u yciu aktualnych rozwi¹zañ, jêzyków programowania oraz wspólnych modeli danych. Niemniej jednak podejœcie stosowe (Stack Based Approach) do jêzyków zapytañ/programowania [7, 8] umo liwia stworzenie platformy z pe³nym zestawem narzêdzi koniecznych do realizacji opisywanego rozwi¹zania. SBA umo liwia wyra enie wszystkich popularnych koncepcji pochodz¹cych z rozwa añ nad obiektowymi bazami danych i wprowadza kilka nowych elementów, wczeœniej nie znanych: np. dynamiczne role obiektów czy wirtualne aktualizowalne perspektywy.

5 Integracja oraz indeksowanie rozproszonych zasobów danych w technologii data grid 1567 Jêzyk zapytañ oparty o podejœcie stosowe nazywany jest SBQL (Stack Based Query Language) [7, 8], w którym nie wystêpuje rozró nienie na wyra enia jêzyka programowania oraz na konstrukcje deklaratywne (zapytania) przetwarzaj¹ce dane. SBQL jest zdefiniowany na bardzo ogólnym modelu danych z zachowaniem zasady wewnêtrznej identyfikacji obiektów. SBQL ponadto udostêpnia szereg imperatywnych konstrukcji i mechanizmów, tj.: instrukcje steruj¹ce, procedury, klasy, interfejsy i modu³y. Jednym z najwa niejszych konstruktorów SBQL jest aktualizowalna perspektywa obiektowa [9], przy czym umo liwia ona wyra enie dowolnego sposobu aktualizacji. Programista/projektant perspektywy ma pe³n¹ kontrolê nad procesem aktualizacji, który jest dokonywany na wirtualnym obiekcie, zdefiniowanym przez perspektywê. Nie istniej¹ adne restrykcje zwi¹zane z operacjami dozwolonymi. Definicja perspektywy mo e byæ zagnie d ana oraz zawieraæ procedury oraz zmienne. Jêzyk SBQL zosta³ zaimplementowany w ramach prototypowego silnika bazodanowego ODRA (Object Database for Rapid Application Development) [10]. Celem tego projektu jest stworzenie zorientowanej obiektowo platformy do tworzenia aplikacji. 4. Rozproszony indeks w wirtualnym repozytorium Indeks jest sztuczn¹ (redundantn¹) strukur¹ bazodanow¹ utrzymywan¹ po stronie serwera, pozwalaj¹c¹ na szybszy dostêp do obiektów (rekordów) pasuj¹cych do zadanego kryterium. Administrator bazy danych zarz¹dza pul¹ indeksów generuj¹c nowe b¹dÿ usuwaj¹c stare zale nie od potrzeb. Niew¹tpliw¹ zalet¹ indeksów jest ich relatywnie ma³y rozmiar (w porównaniu do ca³ej bazy danych) i jednoaspektowe wyszukiwanie, które czyni organizacjê indeksu niezwykle prost¹. Implementacja indeksowania w WR zorientowanego obiektowo wymaga zastosowania standardowych technik indeksowania dostêpnych lokalnie i technik dedykowanych œrodowisku rozproszonemu. To podejœcie nie jest jeszcze dok³adnie zbadane i wymaga wprowadzenia nowych rozwi¹zañ. Autorzy skupili siê na rozwi¹zaniu Scalable Distributed Data Structure (SDDS) [4] jako punkcie wyjœciowym do organizacji rozproszonego indeksu, po to, aby optymalnie wykorzystaæ zasoby WR (opis technik optymalizacja zapytañ dla lokalnych i rozproszonych indeksów z uwzglêdnieniem ich przezroczystoœci zostaje w tekœcie celowo pominiêty z uwagi na jego z³o onoœæ). Istotn¹ w³aœciwoœci¹ systemu rozproszonego upraszczaj¹c¹ projektowanie oraz zarz¹dzanie danymi jest w³aœciwoœæ przezroczystoœci dostêpu. Identycznie sytuacja przedstawia sie z indeksowaniem. Przyk³adowo u ywaj¹c relacyjnych SZBD (Systemów Zarz¹dzania Baz¹ Danych) programista nie musi byæ œwiadom istnienia indeksów z racji tego, i s¹ one u ywane automatycznie podczas ewaluacji zapytania. Dziêki temu administrator bazy danych mo e dowolnie generowaæ nowe indeksy i usuwaæ istniej¹ce bez koniecznoœci dokonywania zmian w aplikacji.

6 1568 Kamil Kuliberda, Tomasz M. Kowalski, Jacek Wiœlicki, Rados³aw Adamus, Micha³ Meina Informacja o indeksach dostêpnych w lokalnych sk³adach danych nie musi byæ dostêpna na poziomie globalnego schematu. Zapytanie u ytkownika gridu podczas procesu przepisywania w wielu przypadkach mo e byæ dekomponowane na podzapytania i wys³ane do poszczególnych udzia³owców gridu. Takie podzapytanie odnosi siê jedynie do lokalnych danych i podczas jego ewaluacji mo e byæ optymalizowane poprzez przepisywanie z wykorzystaniem lokalnego metaschematu i lokalnej puli indeksów. Istnieje wiele zalet stosowania strategii lokalnych indeksów w œrodowisku rozproszonym, m.in.: dane i indeksy s¹ sk³adowane w jednym miejscu wiêc wymagane s¹ tylko lokalne metody zachowania spójnoœci miêdzy nimi; globalna optymalizacja zapytania jest podzielona miêdzy u ytkowników gridu na poziomie globalnym i lokalnym; globalny optymalizator nie musi braæ pod uwagê lokalnej optymalizacji, a z drugiej strony lokalna indeksacja dokonuje siê niezale nie od globalnej infrastruktury. Z racji tego, e lokalne indeksowanie nie zawsze jest w stanie zapewniæ najefektywniejszej mocy obliczeniowej gridu stosujemy dodatkowo globaln¹ strukturê indeksuj¹c¹. SDDS jest skalowanym rozproszonym indeksem zaprezentowanym w [4]. SDDS sk³aduje pozycje indeksu w pliku rozproszonym w sieci. W³aœciwoœci SDDS czyni¹ z niego dobr¹ technikê do indeksowania lokalnych b¹dÿ globalnych zasobów w systemie gridowym. SDDS wykorzystuje LH*, które jest uogólnieniem techniki liniowego haszowania do wykorzystania z pamiêci¹ rozproszon¹ b¹dÿ plikami na dysku. Zastosowanie SDDS wprowadza nastêpuj¹ce w³aœciwoœci do rozproszonego indeksu: decentralizacjê; umo liwia równoleg³¹ i rozproszon¹ ewaluacjê zapytañ; udostêpnia przezroczystoœæ wspó³bie noœci; skalowalnoœæ nie zak³ada adnych ograniczeñ na swój rozmiar b¹dÿ pojemnoœæ; plik SDDS rozprzestrzenia siê na nowe serwery, jeœli optymalne obci¹ enie aktualnego serwera zosta³o przekroczone; aktualizacja indeksu nie wymaga odœwie enia danych na wszystkich serwerach i klientach; niedu y nak³ad transferu w sieci w ogólnoœci niewielk¹ iloœæ wiadomoœci wymienianymi miêdzy serwerami (jedn¹ dla losowej operacji dodania i dwie dla wyszukiwania po kluczu) Wszystkie te cechy wskazuj¹, e SDDS przewy sza efektywnoœci¹ indeks scentralizowany lub jak¹kolwiek inn¹ statyczn¹ strukturê st¹d planowana jest jego implementacja w aktualnie projektowanym prototypie systemu gridowego [1, 2, 3]. Integracja rozproszonych zasobów w postaæ gridu, w sposób przedstawiony w nastêpnym rozdziale wymaga optymalizacji z racji du ej iloœci danych poddawanych procesowaniu. Tak jak zosta³o pokazane w [5], efektywne metody optymalizacyjne mog¹ zostaæ ³atwo

7 Integracja oraz indeksowanie rozproszonych zasobów danych w technologii data grid 1569 wprowadzone dziêki podejœciu stosowemu. Indeksowanie odgrywa bardzo istotn¹ rolê w optymalizacji zapytañ ponad globalnym schematem, dziêki czemu mo e z ³atwoœci¹ zmniejszyæ obci¹ enie ca³ego systemu gridowego. 5. Techniki optymalizacji przetwarzania zdalnych obiektów w ramach platformy transportowej oparte o indeksowanie W tym rozdziale omówiona jest opracowana przez autorów technika ulotnego indeksowania. Polega ona na podstawowych elementach architektury systemu indeksowania, tj. optymalizatora stosuj¹cego indeksy i modu³u zarz¹dzania indeksami, z wy³¹czeniem automatycznej aktualizacji indeksu, której osi¹gniecie w heterogenicznym, rozproszonym œrodowisku wirtualnego repozytorium jest bardzo trudnym zadaniem, a nawet w praktyce czêsto niemo - liwym. Pominiêcie mechanizmów automatycznej aktualizacji indeksu jest mo liwe, gdy w odró nieniu od normalnych indeksów ulotny indeks jest materializowany podczas wykonywania zapytania. Dziêki takiemu podejœciu mo na tê technikê stosowaæ do danych wirtualnie udostêpnionych przez perspektywy SBQL, tak e do zasobów wirtualnego repozytorium. Opracowana technika jest skuteczna w przetwarzaniu z³o onych zapytañ, w których indeks jest wywo³ywany wiêcej ni jeden raz. Taka sytuacja jest przedstawiona na rysunku 2. Optymalizowane wyra enie where powinno znajdowaæ siê po prawej stronie operatora nie-algebraicznego, którego lewe podwyra enie zwraca kolekcjê. Przedmiot selekcji powinien byæ niezale nym zapytaniem, a wartoœci predykatów selekcji zale ne od wspomnianego operatora. Regu³y te stanowi¹ metodykê warunkuj¹c¹ stosowanie ulotnego indeksu. Rys. 2. Drzewo zapytania podatnego na zastosowanie ulotnego indeksu Najwa niejsza cecha odró niaj¹ca ulotny indeks od normalnego indeksu dotyczy ograniczeñ na definicjê wartoœci niekluczowych. Regularne indeksy mog¹ byæ zak³adane tylko na kolekcjach obiektów okreœlonych przez proste wyra enia œcie kowe. Takie ograniczenie jest spowodowane mo liwoœciami mechanizmu automatycznej aktualizacji indek-

8 1570 Kamil Kuliberda, Tomasz M. Kowalski, Jacek Wiœlicki, Rados³aw Adamus, Micha³ Meina su, wiêc nie dotyczy ono techniki ulotnego indeksowania. Definicja wartoœci niekluczowej ulotnego indeksu mo e byæ dowolnym wyra eniem zwracaj¹cym: referencje zdalnych obiektów, wirtualne obiekty (okreœlone przez perspektywy), zdalne obiekty w ramach platformy transportowej, bindery i litera³y. Podstawowym za³o eniem dotycz¹cym definicji klucza i wartoœci niekluczowych jest determinizm, tj. e wartoœci niekluczowe i kluczowe pozostaj¹ niezmienne dopóki dane u yte do ich wyznaczenia siê nie zmieni¹. Znacz¹c¹ zalet¹ techniki ulotnego indeksowania jest jej praktycznoœæ z punktu widzenia integracji, rozproszonych i heterogenicznych zasobów w ramach wirtualnego repozytorium. 6. Wnioski W niniejszym artykule zosta³y zaprezentowane wyniki pracy dotycz¹cej integracji oraz indeksowania rozproszonych obiektów w gridowej obiektowej bazie danych w ramach wirtualnego repozytorium i architektury data grid. W artykule przedstawiono model gridu baz danych w jakim wykorzystano prezentowane podejœcie do indeksowania danych, szczegó³y podejœæ do indeksowania rozproszonego oraz nowatorsk¹ technikê ulotnego indeksowania danych rozproszonych, która zosta³a zaimplementowana w ca³oœci, a jej dzia³anie potwierdzone testami. Literatura [1] Habela P., Kaczmarski K., Kozankiewicz H., Lentner M., Stencel K., Subieta K., Data-Intensive Grid Computing Based on Updateable Views. ICS PAS Report 974, June [2] Kozankiewicz H., Stencel K., Subieta K., Implementation of Federated Databases through Updateable Views. Proc. EGC 2005 European Grid Conference, Springer LNCS, [3] Kozankiewicz H., Stencel K., Subieta K., Integration of Heterogeneous Resources through Updatable Views. ETNGRID2004 WETICE2004, Proceedings published by IEEE. [4] Litwin W., Nejmat M.A., Schneider D.A., LH*: Scalable, Distributed Database System. ACM Trans. Database Syst., 21(4), 1996, [5] Plodzien J., Optimization Methods in Object Query Languages. IPIPAN, Warszawa, 2000 (Ph.D. Thesis). [6] Project JXTA Community: (home-page). [7] Subieta K., Stack-Based Approach (SBA) and Stack-Based Query Language (SBQL). ipipan.waw.pl/~subieta, Description of SBA and SBQL, [8] Subieta K., Theory and Construction of Object-Oriented Query Languages. Editors of the Polish- -Japanese Institute of Information Technology, 2004 (in Polish). [9] Kozankiewicz H., Updateable Object Views. PhD Thesis, 2005, -> Finished PhD-s -> Hanna Kozankiewicz. [10] Lentner M., Subieta K., ODRA: A Next Generation Object-Oriented Environment for Rapid Database Application Development. pdf, 2006.

Metody optymalizacji przez indeksowanie dla obiektowego jêzyka zapytañ***

Metody optymalizacji przez indeksowanie dla obiektowego jêzyka zapytañ*** AUTOMATYKA 2009 Tom 13 Zeszyt 3 Tomasz M. Kowalski*, Pawe³ Cebula*, Kamil Kuliberda*, Jacek Wiœlicki*, **, Rados³aw Adamus*, ** Metody optymalizacji przez indeksowanie dla obiektowego jêzyka zapytañ***

Bardziej szczegółowo

Uogólnione podejœcie do aktualizacji indeksów w obiektowej bazie danych****

Uogólnione podejœcie do aktualizacji indeksów w obiektowej bazie danych**** AUTOMATYKA 2009 Tom 13 Zeszyt 3 Tomasz M. Kowalski*, Kamil Kuliberda*, Cezary Draus**, Rados³aw Adamus*, ***, Jacek Wiœlicki*, *** Uogólnione podejœcie do aktualizacji indeksów w obiektowej bazie danych****

Bardziej szczegółowo

Adam Iwaniak. Laboratorium GIS, Akademia Rolnicza we Wroc³awiu

Adam Iwaniak. Laboratorium GIS, Akademia Rolnicza we Wroc³awiu Rola serwisów POLSKIE WMS WFS TOWARZYSTWO i generalizacji w INFORMACJI upowszechnianiu PRZESTRZENNEJ informacji geograficznej ROCZNIKI GEOMATYKI 2005 m TOM III m ZESZYT 4 77 ROLA SERWISÓW WMS WFS I GENERALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Wykład nr 1 z dnia 16.02.2000

Wykład nr 1 z dnia 16.02.2000 Wykład nr 1 z dnia 16.02.2000 Baza danych- kolekcja danych odnosz¹ca siê do pewnego obszaru zainteresowañ. Baza danych dla informatyka-kolekcja zarz¹dzana przez specjalistyczne oprogramowanie, system zarz¹dzania

Bardziej szczegółowo

8. Open innovation i narzêdzia internetowe stymuluj¹ce wspó³pracê nauki i gospodarki w wymiarze ponadnarodowym

8. Open innovation i narzêdzia internetowe stymuluj¹ce wspó³pracê nauki i gospodarki w wymiarze ponadnarodowym Adam Jasiñski 8. Open innovation i narzêdzia internetowe stymuluj¹ce wspó³pracê nauki i gospodarki w wymiarze ponadnarodowym STRESZCZENIE W dzisiejszych czasach Internet sta³ siê najpopularniejszym i najprê

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Chojka. Katedra Geodezji Szczegó³owej, Wydzia³ Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie

Agnieszka Chojka. Katedra Geodezji Szczegó³owej, Wydzia³ Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie ADAPTACJA TECHNOLOGII POLSKIE MDA TOWARZYSTWO DO BUDOWY SYSTEMU INFORMACJI GEOINFORMACYJNEGO PRZESTRZENNEJ NA POZIOMIE GMINY ROCZNIKI GEOMATYKI 2009 m TOM VII m ZESZYT 5(35) 25 ADAPTACJA TECHNOLOGII MDA

Bardziej szczegółowo

ROCZNIKI 2012 GEOMATYKI. Modele danych przestrzennych w UML i ich transformacja do schematów GML i struktur baz danych. Tom X Zeszyt 1(51) Warszawa

ROCZNIKI 2012 GEOMATYKI. Modele danych przestrzennych w UML i ich transformacja do schematów GML i struktur baz danych. Tom X Zeszyt 1(51) Warszawa POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMACJI PRZESTRZENNEJ ROCZNIKI 2012 GEOMATYKI Modele danych przestrzennych w UML i ich transformacja do schematów GML i struktur baz danych ` Tom X Zeszyt 1(51) Warszawa 10. ZASTOSOWANIE

Bardziej szczegółowo

Kompendium infrastruktur danych przestrzennych

Kompendium infrastruktur danych przestrzennych Czêœæ I skróconej wersji polskiej podrêcznika Developing Spatial Data Infrastructures: The SDI Cookbook Kompendium infrastruktur danych przestrzennych GSDI, wersja 1.1, 2001, pod redakcj¹ Douglasa D. Neberta

Bardziej szczegółowo

ukasz Wojnowski Administrator Sieci Departamentu Geodezji i Kartografii w Urzêdzie Marsza³kowskim Województwa Ma³opolskiego

ukasz Wojnowski Administrator Sieci Departamentu Geodezji i Kartografii w Urzêdzie Marsza³kowskim Województwa Ma³opolskiego PRZETWARZANIE POLSKIE CHMUROWE TOWARZYSTWO W GIS NA PRZYK ADZIE INFORMACJI MA OPOLSKIEJ PRZESTRZENNEJ INFRASTRUKTURY... ROCZNIKI GEOMATYKI 2010 m TOM VIII m ZESZYT 6(42) 131 PRZETWARZANIE CHMUROWE W GIS

Bardziej szczegółowo

Systemy monitoringu i kontroli dostêpu 3. Jerzy Trzepla kierownik dzia³u rozwi¹zañ bezpieczeñstwa w Veracomp

Systemy monitoringu i kontroli dostêpu 3. Jerzy Trzepla kierownik dzia³u rozwi¹zañ bezpieczeñstwa w Veracomp Systemy monitoringu i kontroli dostêpu 3 BIBLIOTEKA SPIS TREŒCI INFOTELA ISBN 83-921962-8-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wstêp Jerzy Trzepla kierownik dzia³u rozwi¹zañ bezpieczeñstwa w Veracomp

Bardziej szczegółowo

ROCZNIKI GEOMATYKI 2008 m TOM VI m ZESZYT 7

ROCZNIKI GEOMATYKI 2008 m TOM VI m ZESZYT 7 Ontologie w SDI POLSKIE oraz koncepcja TOWARZYSTWO ich wykorzystania INFORMACJI do budowy PRZESTRZENNEJ inteligentnego geoportalu ROCZNIKI GEOMATYKI 2008 m TOM VI m ZESZYT 7 23 ONTOLOGIE W SDI ORAZ KONCEPCJA

Bardziej szczegółowo

analityce biznesowej [1]: strony, umiejêtne wykorzystanie posiadanych informacji formu³owanie propozycji umo liwiaj¹cych efektywne

analityce biznesowej [1]: strony, umiejêtne wykorzystanie posiadanych informacji formu³owanie propozycji umo liwiaj¹cych efektywne Katarzyna ROSTEK, Micha³ WITEK ZNACZENIE ANALIZY I RAPORTOWANIA DANYCH W PROCESIE ZARZ DZANIA PRZEDSIÊBIORSTWEM 1. Wprowadzenie W sytuacji dynamicznych zmian gospodarczych brak odpowiednich systemów raportowania

Bardziej szczegółowo

Jakiej infrastruktury potrzebuje Polska Wschodnia? Zastosowanie technologii DWDM i IP/MPLS w sieciach samorz¹dowych

Jakiej infrastruktury potrzebuje Polska Wschodnia? Zastosowanie technologii DWDM i IP/MPLS w sieciach samorz¹dowych 2 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ŒCIANY WSCHODNIEJ SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-22-5 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Sebastian Miko³ajczyk Jakiej infrastruktury potrzebuje

Bardziej szczegółowo

Celem niniejszego artyku³u jest zaprezentowanie rozwi¹zania dla usprawnienia systemu

Celem niniejszego artyku³u jest zaprezentowanie rozwi¹zania dla usprawnienia systemu Aleksandra ZIÊBA, Anna WRÓBLEWSKA Warszawa System Zarz¹dzania Wiedz¹ dla Zarz¹dzania Kryzysowego 1. Wprowadzenie Celem niniejszego artyku³u jest zaprezentowanie rozwi¹zania dla usprawnienia systemu zarz¹dzania

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMACJI PRZESTRZENNEJ ROCZNIKI 2010 GEOMATYKI. Modelowanie danych przestrzennych. Tom VIII Zeszyt 4(40) Warszawa

POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMACJI PRZESTRZENNEJ ROCZNIKI 2010 GEOMATYKI. Modelowanie danych przestrzennych. Tom VIII Zeszyt 4(40) Warszawa POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMACJI PRZESTRZENNEJ ROCZNIKI 2010 GEOMATYKI Modelowanie danych przestrzennych Tom VIII Zeszyt 4(40) Warszawa 2. TRANSFORMACJA POLSKIE TOWARZYSTWO POLSKICH DANYCH PRZESTRZENNYCH

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA TARNÓW 2004 KOMISJA SENACKA DO SPRAW NAUKI I WYDAWNICTW Recenzent: prof.

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi¹zañ dla Microsoft Office Sharepoint Server SPIS TREŒCI: Absence and Timesheet Management Application (ATMA) Aplikacja obs³ugi dokumentów dzia³u BHP i Ochrony Œrodowiska Aplikacja obs³ugi

Bardziej szczegółowo

ROCZNIKI GEOMATYKI 2006 m TOM IV m ZESZYT 1

ROCZNIKI GEOMATYKI 2006 m TOM IV m ZESZYT 1 Projekt GEOPORTAL.GOV.PL POLSKIE TOWARZYSTWO i jego znaczenie INFORMACJI dla udostêpniania PRZESTRZENNEJ danych PZGiK ROCZNIKI GEOMATYKI 2006 m TOM IV m ZESZYT 1 57 PROJEKT GEOPORTAL.GOV.PL I JEGO ZNACZENIE

Bardziej szczegółowo

PRÓBA BUDOWY APLIKACJI NARZÊDZIOWEJ GIS NA PODSTAWIE MODELU POJÊCIOWEGO AN ATTEMPT AT BUILDING GIS APPLICATION ON THE BASIS OF THE CONCEPTUAL MODEL

PRÓBA BUDOWY APLIKACJI NARZÊDZIOWEJ GIS NA PODSTAWIE MODELU POJÊCIOWEGO AN ATTEMPT AT BUILDING GIS APPLICATION ON THE BASIS OF THE CONCEPTUAL MODEL Próba budowy POLSKIE aplikacji TOWARZYSTWO narzêdziowej GIS INFORMACJI na podstawie PRZESTRZENNEJ modelu pojêciowego ROCZNIKI GEOMATYKI 2007 m TOM V m ZESZYT 1 7 PRÓBA BUDOWY APLIKACJI NARZÊDZIOWEJ GIS

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 TARNÓW 2008 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE prof. dr hab. Leszek Ka³kowski,

Bardziej szczegółowo

Wspó³czesne metody sterowania produkcj¹ Zintegrowany System Zarz¹dzania Klasy ERP II

Wspó³czesne metody sterowania produkcj¹ Zintegrowany System Zarz¹dzania Klasy ERP II ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE Z. 1(11)/2008 FRANCISZEK KOLBUSZ, RADOS AW PYREK* Wspó³czesne metody sterowania produkcj¹ Zintegrowany System Zarz¹dzania Klasy ERP II

Bardziej szczegółowo

Wspó³czesne metody systemowego wytwarzania oprogramowania

Wspó³czesne metody systemowego wytwarzania oprogramowania AUTOMATYKA 2007 Tom 11 Zeszyt 1 2 Jacek Dajda*, Grzegorz Dobrowolski* Wspó³czesne metody systemowego wytwarzania oprogramowania 1. Wprowadzenie W latach 70. i 80. XX w. rosn¹ce zapotrzebowanie rynku na

Bardziej szczegółowo

ROCZNIKI GEOMATYKI 2003 m TOM 1 m ZESZYT 1

ROCZNIKI GEOMATYKI 2003 m TOM 1 m ZESZYT 1 Komputerowe POLSKIE wspomaganie TOWARZYSTWO zarzadz¹nia INFORMACJI zespolonymi PRZESTRZENNEJ s³u bami i bran ami PJST ROCZNIKI GEOMATYKI 2003 m TOM 1 m ZESZYT 1 125 KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZ DZANIA

Bardziej szczegółowo

Adam Jasiñski. Streszczenie

Adam Jasiñski. Streszczenie Adam Jasiñski 1. Raport z badania: Skutecznoœæ promocji z wykorzystaniem internetowych portali agroturystycznych w œwietle opinii ich u ytkowników. Model portalu internetowego dla regionu. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Warszawa 2005 Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament

Bardziej szczegółowo

MISJA GEOMATYKI W ROZWOJU LEŒNICTWA MISSION OF GEOMATICS IN DEVELOPMENT OF FORESTRY

MISJA GEOMATYKI W ROZWOJU LEŒNICTWA MISSION OF GEOMATICS IN DEVELOPMENT OF FORESTRY POLSKIE Misja TOWARZYSTWO geomatyki w rozwoju INFORMACJI leœnictwa PRZESTRZENNEJ ROCZNIKI GEOMATYKI 2006 m TOM IV m ZESZYT 4 9 MISJA GEOMATYKI W ROZWOJU LEŒNICTWA MISSION OF GEOMATICS IN DEVELOPMENT OF

Bardziej szczegółowo

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8 Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 8 Kraków 2012 Redaktor Naukowy: prof. dr hab. Henryk Gurgul Sekretarz: mgr Krzysztof K³êk Recenzenci: prof. dr hab. Stanis³aw Belniak

Bardziej szczegółowo

Robert Olszewski, Anna Fiedukowicz. Politechnika Warszawska, Wydzia³ Geodezji i Kartografii, Zak³ad Kartografii

Robert Olszewski, Anna Fiedukowicz. Politechnika Warszawska, Wydzia³ Geodezji i Kartografii, Zak³ad Kartografii EWALUACJA METODYKI POLSKIE PROWADZENIA TOWARZYSTWO ANALIZ PRZESTRZENNYCH INFORMACJI W PRZESTRZENNEJ WIELOREPREZENTACYJNEJ... ROCZNIKI GEOMATYKI 2013 m TOM XI m ZESZYT 5(62) 87 EWALUACJA METODYKI PROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

W STRONÊ INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW WYSZUKIWAWCZYCH W SIECI INTERNET

W STRONÊ INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW WYSZUKIWAWCZYCH W SIECI INTERNET Internet, wyszukiwanie danych, data mining, interfejsy u ytkownika Piotr GAWRYSIAK gawrysia@ii.pw.edu.pl Instytut Informatyki, Politechnika Warszawska ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Wars zawa W STRONÊ INTELIGENTNYCH

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU POWIATU MONIECKIEGO Zarz¹dzanie kadrami w firmie z wykorzystaniem systemu Platforma e-dialog czêœæ teoretyczna Mariusz Cyzio Katarzyna Ramirez Zarz¹dzanie kadrami w firmie z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo