OSWIADCZENIE MAJATKOWE. czlonka zarzadu powiatu, sokrotarza powiatu, skarbnika powiatu,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OSWIADCZENIE MAJATKOWE. czlonka zarzadu powiatu, sokrotarza powiatu, skarbnika powiatu,"

Transkrypt

1 ' OSWIADCZENIE MAJATKOWE czlonka zarzadu powiatu, sokrotarza powiatu, skarbnika powiatu, [uvriiuva jcuhumiu uryjnizji.yjncj poiviaiu, o&ouy zarzjjuzajs i czlonka organu zarzqdzajaecgo powiatowq osobq prawnq oraz osoby wydajaecj dccyzjc administracyjnc w imicniu starosty STAROSTWO POV,, WVf^.L W Bia*eJ POdla o f Leniuszki dnia r. (miejscowosc) UWAGA: 1. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda, starannego i zupelnego wypelnienia kazdej z rubryk. 2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduja w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac nie dotyczy". 3. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych skiadnikow majatkowych, dochodow i zobowiazan do majatku odrebnego i majatku objetego malzensk^ wspolnoscia majatkowa. 4. Oswiadczenie majatkowe dotyczy majatku w kraju i za granic^. 5. Oswiadczenie majatkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieniezne. 6. W czesci A oswiadczenia zawarte sa informacje jawne, w cz^sci B zas informacje niejawne dotyczace adresu zamieszkania skladajacego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci. CZ^SC A Ja, nizej podpisany(a), Mariusz Jan Kiczyriski (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) Urodzony r. w Dubience Zatrudnienie Nadlesnictwo Chotylow w Chotylowie, ul. Piszczacka 31, Piszczac Stanowisko Zast^pca Nadlesniczego Nadlesnictwa Chotylow (miejsce zatrudnienia, stanowisko lubfunkcja) po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci gospodarczej przez osoby pelniace funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz i Nr 214, poz. 1806)! zgodnie z art. 25c tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzace w sklad maizenskiej wspolnosci majatkowej lub stanowiace moj majatek odrebny: y/\

2 I. Zasoby pieniezne: srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej: zl (sprzedaz domku letniskowego za sume^ zl, pozostale srodki zgromadzone zl) srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy - papiery wartosciowe: nie dotyczy na kwote: nie dotyczy II. 1. a. Dom o powierzchm: 230 m, o wartosci: zl tytui prawny: malzehska wspolnosc majqtkowa z b. Dom o powierzchm: 116,91 m, o wartosci: zl (wycena bieglego) tytui prawny: malzehska wspolnosc majqtkowa 2. Mieszkanie o powierzchni: 63,92 m, o wartosci: zl tytui prawny: : malzenska wspolnosc majqtkowa 3. Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: produkcja zboz, Iqki, las, powierzchnia: 21,0858 ha (w tym 2,47 ha dzierzawa od Nadlesnictwa Chotylow oraz sprzedaz gruntu o pow. 0,7094 ha). o wartosci: zl rodzaj zabudowy: budynek gospodarczy, stodola (najem od Nadlesnictwa Chotylow), dom wymieniony w pkt. l.b. tytui prawny: malzenska wspolnosc majqtkowa Z tego tytulu osiagnalem w od r. do dnia zlozenia slubowania tj r przychod: zl i dochod w wysokosci: zl 4. Inne nieruchomosci: a. powierzchnia: Dzialki zabudowane domem wymienionym w punkcie la nr. dz. 357/12 i 356/11 o lacznej pow.0,1197 ha i wartosci zl, dzialka nr. dz. 357/llo pow. 0,0508 ha i wartosci zl, dzialka nr. dz. 356/10 o pow. 0,0490 ha o wartosci zl Tytui prawny: malzehska wspolnosc majqtkowa b. powierzchnia: Dzialka zabudowana domem wymienionym w punkcie lb nr. dz. 469/3 o pow. 0,1452 ha o wartosci: zl **

3 Tytui prawny: malzehska wspolnosc majqtkowa c. powierzchnia: Dzialka rekreacyjna o pow. 0,05 ha nr. dz. 262/11 oraz udzial w wynoszacy 1/15 czeici w dzialce nr. dz.262/1 obszaru 0,0944 ha o lacznej wartosci: zl Tytui prawny: malzehska wspolnosc majqtkowa d. powierzchnia: Dzialka rolna nr dz. 8/2 o pow. 0,24 ha o wartosci zl. Tytui prawny: malzehska wspolnosc majqtkowa III. Posiadam udzialy w spolkach handlowych - nalezy podac liczbe i emitenta udzialow: nie dotyczy udzialy te stanowia pakiet wiekszy niz 10% udzialow w spolce: nie dotyczy IV. Posiadam akcje w spolkach handlowych - nalezy podac liczbe i emitenta akcji: nie dotyczy akcje te stanowia pakiet wiekszy niz 10% akcji w spolce: nie dotyczy V. Nabylem (nabyl moj malzonek, z wylaczeniem mienia przynaleznego do jego majatku odrebnego) od Skarbu Pahstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu terytorialnego, ich zwiazkow lub od komunalnej osoby prawnej nast^pujace mienie, ktore podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i date nabycia, od kogo: 1. Kodeh I dzialka gruntu roznego nr. dz. 545/4 o pow. 12, 8378 ha nabyta r. AWRSP o/lublin. 2. Zalucze Nowe dz. nr. 8/2 o pow. 0,24 ha nabyta r. AWRSP o/lublin. 3. Leniuszki dz. nr. 469/3 o pow. 0,1452 ha nabyta r. od PGL LP Nadlesnictwa Chotylow Wyzej wymienione nieruchomosci stanowiq malzehskq wspolnosc majqtkowq

4 VI. 1. Prowadz? dzialalnosc gospodarcza2 (nalezy podac form? prawny i przedmiot dzialalnosci): nie dotyczy - osobiscie nie dotyczy - wspolnie z innymi osobami nie dotyczy Z tego tytulu osiagnalem w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci: nie dotyczy Zarzadzam dzialalnoscia gospodarcza lubjestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnosci (nalezy podac forme prawna i przedmiot dzialalnosci): nie dotyczy - osobiscie nie dotyczy - wspolnie z innymi osobami nie dotyczy VII. 1. W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki): nie dotyczy - jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy): nie dotyczy - jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy - jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy 2. W spoldzielniach: nie dotyczy -jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy): nie dotyczy -jestem czlonkiem rady nadzorczej'3 (od kiedy): nie dotyczy -jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy 3. W fundacjach prowadzacych dzialalnosc gospodarcza: - jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy): nie dotyczy -jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy -jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy VIII. Inne dochody osiagane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj?c, z podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu: 1. Zastfpca Nadlesniczego Nadlesnictwa Chotylow: ,63 z I 2. Radny Rady Powiatu Bialskiego - Czlonek Zarzadu Powiatu: ,14 zl 3. Gminna Komisja Rozwiazywania Problemow Alkoholowych w gm. Tuczna : 350 zl M

5 IX. Skiadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej zlotych (w przypadku pojazdow mechanicznych nalezy podac marke, model i rok produkcji): 1. Samochod osobowy Volkswagen Passat 1,9 TDI rok produkcji 2002 r. wartosc zl (malzehska wspolnosc majqtkowa) X. Zobowiazania pieniezne o wartosci powyzej zlotych, w tym zaciagniete kredyty i pozyczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiazku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): 1. Kredyt mieszkaniowy w PKO BP Biala Podlaska: ,63 zl ( Kredyt na zakup mieszkania) 2. Kredyt w Banku Spoldzielczym Lomazy o/kodeh : zl ( Kredyt na dokohczenie budowy domu) 3. Kredyt w Banku PEKAO S.A. II Biala Podlaska o/ Malaszewicze: 6 782,37 zl (Potrzeby wlasne - Kredyt na dokohczenie budowy domu) 4. Kredyt w Banku Spoldzielczym Lomazy o/kodeh: zl (gotowkowy, potrzeby wlasne) 5. Kredyt w Banku PEKAO S.A. II Biala Podlaska o/ Malaszewicze: 2 652,35 zl (potrzeby wlasne) CZ^SC B 1_! *\C± "" '

6 Leniuszki r. (miejscowosc, data) (podpis czytelny) Niewlasciwe skreslic. ' Nie dotyczy dziatalnosci wytworczej w rolnictwie w zakresieprodukcji roslinnej i zwierzecej, w formie izakresie gospodarstwa rodzinnego. ' Nie dotyczy rad nadzorczych spoidzielni mieszkaniowych.

OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy

OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy I OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy Zbójno, dnia 28 kwietnia 2008.. r. (miejscowosc) Uwaga: 1. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda, starannego i zupelnego wypelnienia

Bardziej szczegółowo

- -- I gminy,skarbnikagminy,kierownikajednostkiorganizacyjnejgminy,

- -- I gminy,skarbnikagminy,kierownikajednostkiorganizacyjnejgminy, ljj:j..l'ji I W...A....,. " / l=.. III W Uwaga: 2012'.01':!~.. r I l OSWIADCZENIE MAJATKOWE I, iastepcywójta,serretarza I gminy,skarbnikagminy,kierownikajednostkiorganizacyjnejgminy, osoby zarzadzajacej

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE' MAJATKOWE

OSWIADCZENIE' MAJATKOWE "..P:C(J.c.~... - '' OSWIADCZENIE' MAJATKOWE wójta zastepcy wójta sekretarza gminy skarbnika gminy kierownika fednostkl organlzacyfnef gminy osoby zarzadzajacej i czlonka organu zarzll~jllcego gmlnn osoba

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu...dnia... r. (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk. 2. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

2im -12- u i OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE!

2im -12- u i OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE! rstaroswo pow^rnwp w Chełmie.:;PLVNELO 2im -12- u i OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE! -członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu. skarbnika powiatu, IcicroirtBtlEf uigauiz.cu^jucj puwidtu, oiub^ zarządzjjąccj

Bardziej szczegółowo

Lubartów, (miejscowość)

Lubartów, (miejscowość) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sel{retarza gmiby, sl{arbbii{a gmiby, Iderownilm jedbostld orgabizaeyjbej gmiby, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wejto, gpotępey wójta, sekretoreo gminy, akarbniko gminy, kierownika jednostki organ iraeyjncj gminy, osoby eargądzojąccj i eeionko organu eorgądeająecgo gminną osobą prawną orae

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy..., dnia... r. (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk. 2. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE kierownika jednostki organizacyjnej gminy Zielona Góra, dnia 23.09.2014 r. Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

IOW -04OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

IOW -04OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE IOW -04OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE KU. Trr-r. wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu oraz osoby wydającej decyzje

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE vuójta, gojtfipcy wuj La, i,fcikitłlarza gntiriy, skarbnika gminy, kieiowuniko jednostki organizacyjnaj gminy; osoby zaregdzajm-cj i członka organu zarządzającego yiniiiihj ojióbą

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

... Lubartów..., dnia...14.04.2011... r. (miejscowość)

... Lubartów..., dnia...14.04.2011... r. (miejscowość) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, 1;astęp~3TWQjta, selo=etafza gmiby, slmfbbih:a gmiby, kief6wbiktl jetlb6stki (H'gaBłzaeyjBej gmiby, 6S6by Ztl~ątlztljąeej i ezł6bktl 6ł'gtlBtI ZtlFZątlZtljąeeg6 gmibbą esebą

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gdalska (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

Prezydent Miasta Gdalska (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) OSWADCZENE MAJPTKOWE w6jta, m -,4 0 + rl,;l to,ft Ar+ KAV C-LARL ALT Uwaga%, (0 Tha Gdansk, dnia 09 kwietnia 2008 r. (miejscowosc). Osoba sktadajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawdq, starannego

Bardziej szczegółowo

2 5-04- 2013 /1M,U\,\,\

2 5-04- 2013 /1M,U\,\,\ URZĄD Wydział Zarządzania Bt-zpiecu-rtetwun MIASTA ZGIERZA Wpl. dnia 2 5-04- 2013 /1M,U\,\,\ Podpijosoby P«yjmuJ,cej. i(fmv.$^.v^. OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i ezlonko orgonu zoreądgojąccgo gminną osobą prawną orae

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy sbiechów "Y c wqjl.-..-." ' --*vj> (miejscowość) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy Skwierzyna dnia 26.03.2014 r. (miejscowość) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego zupełnego wypełnienia każdej z

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Katowice (miejscowość)

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Katowice (miejscowość) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Katowice (miejscowość) 23.04.2012r. (dnia) UWAGA: l. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk. 2. Je1eli

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie 2013-04- OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu ^.Czystochleb.., dnia 11.04.2013 r, (miej scowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z

Bardziej szczegółowo

-1-R., OSWIADCZENIE MAJPTKOWE. ..G D^ t... dnia 2^7 u4 200 r.

-1-R., OSWIADCZENIE MAJPTKOWE. ..G D^ t... dnia 2^7 u4 200 r. AAint dym i d ri,.a, r i'al p,w, ych w wr 2 3 KWI. 2-1-R., OSWIADCZENIE MAJPTKOWE oi-, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,..g D^ t...... dnia 2^7 u4 200 r. ( miejscowok) Uwaga: 1. Osoba sktadajalca

Bardziej szczegółowo

Maksymilian Kazimierz Szczygieł

Maksymilian Kazimierz Szczygieł Maksymilian Kazimierz Szczygieł Uwaga: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE RADNEGO GMINY -POCZĄTEK KADENCJI Grobla, dnia 30.12.2010r. (miejscowość) 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą,

Bardziej szczegółowo

MSZCZONÓW (miejscowość)

MSZCZONÓW (miejscowość) I URZĄD MIEJSKI w Mszczonowie. 96-320 Mszczonów, Plac Piłsudskiego 1 OSWIADCZENIE MAJĄTKOWE tel.:cen~jg(e.~;a2b~m~l;jj.ria:(o~lł~2 O 4V J laxt~ ~ff'~e.13 Vo,;.... k. k e 'k. ki.~ip8~~17-51. M5,.~ęgo :OOO"".Ov83lp.

Bardziej szczegółowo

2*łIMJ?ouOVN (A- O i- OC Xv AĄ f

2*łIMJ?ouOVN (A- O i- OC Xv AĄ f 2*łIMJ?ouOVN (A- O i- OC Xv AĄ f OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy- osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego

Bardziej szczegółowo

.~."~''1 ;u! 1 "11fynęl,., '. 2 B -04-2015... 1AszczEW..., dnia.. 27.04.2015 r. n~ 1 i ; L (mier

.~.~''1 ;u! 1 11fynęl,., '. 2 B -04-2015... 1AszczEW..., dnia.. 27.04.2015 r. n~ 1 i ; L (mier I f,i,.. pnew~~~~~kiego I/ IHl/ 1111 1/11/lllill/ll/IJl/ll/lil I PODKARPK~ti.}'.:~ ~ '\? _WOJEWÓDZ~J! ----- - '- - - 0 ~j, N A I l'łar7365 5.8.. r',,'- :~l:~;~.~."~''1 ;u! 1 "11fynęl,., '. 2 B -04-2015...

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE kierownika jednostki organizacyjnej gminy Zielona Góra, dnia 25.04.2012 r. Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia

Bardziej szczegółowo

...JASZCZEW..., dnia... 22.04.2013... r. ( miej scowość)

...JASZCZEW..., dnia... 22.04.2013... r. ( miej scowość) OŚWIAD CZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu....jaszczew..., dnia... 22.04.2013... r. ( miej scowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE y P~~~~7'"A-~ y. członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika po~fatu, kie;ownik~' jedn..;;tki -;

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE y P~~~~7'A-~ y. członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika po~fatu, kie;ownik~' jedn..;;tki -; 6 1.. ~---- OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE y P~~~~7'"A-~ y członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika po~fatu, kie;ownik~' jedn..;;tki -; I organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu

Bardziej szczegółowo