- -- I gminy,skarbnikagminy,kierownikajednostkiorganizacyjnejgminy,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "- -- I gminy,skarbnikagminy,kierownikajednostkiorganizacyjnejgminy,"

Transkrypt

1 ljj:j..l'ji I W...A....,. " / l=.. III W Uwaga: 2012'.01':!~.. r I l OSWIADCZENIE MAJATKOWE I, iastepcywójta,serretarza I gminy,skarbnikagminy,kierownikajednostkiorganizacyjnejgminy, osoby zarzadzajacej Iczlonkaorganu zarzadzajacego gminnaosoba prawna oraz osoby wydajacej decyzje administracyjne w Imieniuwójta1 3!.e!:.Q:l.~ ' dnia ~..~:.~.:..~? r. (miejscowosc) 1. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda, starannego I zupelnego wypelnienia kazdej z rubryk. 2. Jezeli poszczególne rubryki nie znajduja w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac..nie dotyczy". 3. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest okreslic przynaleznosc poszczególnych skladników majatkowych, dochodów I zobowiazan do majatku odrebnego I majatku objetego malzenska wspólnoscia majatkowa. 4. Oswiadczenie majatkowe dotyczy majatku w kraju i za granica. 5. Oswiadczenie majatkowe obejmuje rownld wierzytelnosci pieniezne. 6. W czesci A oswiadczenia zawarte sa Informacje jawne, w czesci B zas Informacje niejawne dotyczace adresu zamieszkania skladajacego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci. ~SCA Ja, nizej podpisany(a),..~'!.!.y:.d (;"?! !.!..~l.~.?..~~~.:_.~(;[.(.~.:.(.(::.:! 2.(!..~~!..f..?..t.."!...~... (imionai nazwiskooraz nazwiskorodowe) urodzony( a) 1.4::J:?!:..:..{f!..f!.!: ':{ ~~..?!..?~..:.!?.q.f.!..~q:.~~.~.?;...: f..~.~c::i...~...:!/..c?:!.!..:..~...?(~g.~ Q.'!:?!...~?.(.~~!.:&:... (miejs.~~.[;e~~~wisg~~~k~... po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci gospodarczej przez osoby pelniace funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzace w sklad malzenskiej wspólnosci majatkowej lub stanowiace mój majatek odrebny: L Zasoby pieniezne: srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej:..~.~..~..:: ~(..= (.??P:.~.~~JE.::?:...t..(.~.~(~9!.[..r!.!.?~J?t~.q!.~... srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej: t2:!:.(..~ «q/y..(f.gt... papiery wartosciowe: tjy..(: «.?(:y.c...?.y... na kwote:...

2 o. 1. Dom o powierzchni:,150m2, o wartosci:..3.!io~,.. ct,... tytul prawny: r.'!.~~t.?!'.tpd.~~.: f.[,..ft ::i?:.!?:.~?:9«:.(~..f..~.~fr ~ Mieszkanie o powierzchni: 0f...f fx.t?.fy.fo/ m 2, o wartosci:... tytul prawny: 3. Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: o wartosci: uu_... ~~ r2.ety.(.o/ ' powierzchnia:... rodzaj zabudowy:... tytul prawny:... uuun nn un_n_unnnduuununduuduuu.uuuuu_uuuuuuu n.n... Z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym przychód i dochód w wysokosci: ~?f g/?.(y~"ff 4. Inne nieruchomosci: powierzchnia: n n n n ' O IO!?1. lx2 t... n... o wartosci: :2~..~..:...~.[... tyt~l..p~~~~y~t.{$j2d(7.;!.gji.~(~:::::::;:::::];:::::::~?~:~1?:::::::!.;!.~~qt.:~;.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. DL 1. Posiadam udzialy w spólkach handlowych nalezy podac liczbe i emitenta udzialów:,.l...,/lu e,yocll..c.l~... ~.~.,.J.. (/..n... nnn... udzialy te stanowia pakiet wiekszy niz 10% udzialów w spólce:... Z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym dochód w wysokosci:...../j:y:..e (/..Q.t.y..9..."?.!jc... IV. 1. Posiadam akcje w spólkach handlowych nalezy podac liczbe i emitenta akcji: tj:1.f::.e ef?..f(j..f..o/..., n... akcje te stanowia pakiet wiekszy niz 10% akcji w spólce: n... n... Z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym dochód w wysokosci: tj:!:i:.f: ct.f?!.y...f..?.y:c...

3 v. Nabylem(am) (nabyl mój malzonek, z wylaczeniem mienia przynaleznego do jego majatku odrebnego) od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu terytorialnego, ich zwiazkówlub od komunalnej osoby prawnej nastepujace mienie, które podlegalozbyciuw drodzeprzetargu nalezypodacopis mieniai date nabycia,od kogo:..cr.j..~.!!: aq.fy..(;..o/.....~..... VI. 1. Prowadze dzialalnosc gospodarcza2 (nalezy podac forme prawna i przedmiot dzialalnosci):..r!.:!.~.~ a(2f:j..(..?y... osobiscie: u... u... wspólnie z innymi osobami:... Z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym przychód i dochód w wysokosci:..(!.k~.~ ~~&.~..?if ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. 2. Zarzadzam dzialalnoscia gospodarcza lubjestem przedstawicielem pelnomocnikiemtakiej dzialalnosci (nalezy podac forme prawna i przedmiot dzialalnosci):..c!j.f..~ :...qq(y..(.?r... osobiscle:... wspólnie z innymi osobami:... Z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym przychód i dochód w wysokosci:... ' W...IJJ:f:.' «.e..(j..f..'t W spólkach handlowych (nazwa, siedziba spólki): (!1.~.e qfq(.j..(?.y... ~j~~t~.~..~l~~ki~~.~~;~d.~.(~d..ki~~)~::::::::::::::::::::::::::::::::::;1.:i.~:~::::::::~q?7f::?ii.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~j~~t;~"~l~~ki~~'~~d;'~~d~~~~;j'(~d"ki~~)~"':::::::::::::ai.f:i.::::::::f!q~~::?':~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): tj:y.e?t..l2(y~..~... z..t~.g.~.tyt~.l~..~~iag.~.al~~(el~.~)..;..;~k.~..~.bi~g~.~:"d~~hó'd"~";y~~k~s~i~"":::::::::(i~:~:::::::?tq&f::~: 2. W spóldzielniach:

4 f}t e ty'onc 2,/... u "..:::/ 7... jestem czlonkiemzarzadu (od kiedy):..f.1:??i? «q(y...(..?.~ jestem czlonkiem komisjirewizyjnej (od kiedy):..~.~ qqttf...~... z..t~.~.tyt.~l~..~~iag.~.al~~(el~.~)..;..;~.k.~.~.bi~g~.~..d:~~hód..;..;y~~k~s~i~.".:::::(!.~:~:::::::::d~?f:~:?~::::::: 3. W fundacjach prowadzacych dzialalnosc gospodarcza t1u..'e e..c?..!y:..~..~.....,... jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy): (l.4..e r:!.t21y.c...?(f... jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): tj.1.f.e d.e{:;..(..~... jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): Ll::Y:.e c:t.t2.?f{;;.~... ifl... VIII.Z tego tytuluosiagnalem(elam) w roku ubieglymdochód w wysokosci: /J:!!:.t ([q.t1f.(.~... Inne dochody osiagane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zajec, z podaniem kwot uzyskiwanychz kazdego tytulu:... ::..?:.!!tl.t.{y.(!2q.'1r.~f?2~.p~. g.z1{ii)::q;tf.!2'g/!!;sftjill<..'te :...?...f.y./ t:!..~:!.e~~(..:::..?.{~f.h~ f?..~~{ :i~ 1!!.~ =:..~k.d:'!.?2.. l:e..~~q!.'!;.~.!.f...:?j?!!t..c(.{}5i(r rnai? 'e ~~(sko 7Y.:... IX. Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej zlotych (w przypadku pojazdów mechanicznych nalezy podac marke, model i rok produkcji): ~~!1..[!..f?!(..& =:?.i2~:t::::::::=:?~~ :;.:::?!.~:~:::(*:~:~~!.0r' t:dr r!.?:?~.~.~.~~.~...

5 X. Zobowiazania pieniezne o wartosci powyzej zlotych, w tym zaciagniete kredyty i pozyczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiazku z jakim zdarzeniem, wysokosci):... w jakiej...4.f.?~.~ t.~~.!.q~r.fl:: 0..<?!.::.t?..f!..?..~,{f.2.~ {z(e:...?jx~ ~?;..??/::..q,/.':!..!.ei:?!:..~ :l?ql?~ q!?.(:<2.~ ~~q~..~~ A.;?.2(,..f..~.....tY.f..??e!Qf..df? 1.~/.;?;;...% et2 :t.!r.:pj; '4! qz;z::?..t..:...?q.ff[':f...?e.!.?!..~/2.?l e?~.~.~ ~.1.:.l?.: f:!!..~ff..~!...'(.?? ::!.:?..~9..:r..~?!..~...0Q...:.....!.~l:i:.q./~.(..~ I?(..e.?.j2Cf?:..: Sp. z 0.0., tel.lfax. (022) , (022)

OSWIADCZENIE' MAJATKOWE

OSWIADCZENIE' MAJATKOWE "..P:C(J.c.~... - '' OSWIADCZENIE' MAJATKOWE wójta zastepcy wójta sekretarza gminy skarbnika gminy kierownika fednostkl organlzacyfnef gminy osoby zarzadzajacej i czlonka organu zarzll~jllcego gmlnn osoba

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy..., dnia... r. (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk. 2. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu...dnia... r. (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk. 2. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE kierownika jednostki organizacyjnej gminy Zielona Góra, dnia 23.09.2014 r. Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i ezlonko orgonu zoreądgojąccgo gminną osobą prawną orae

Bardziej szczegółowo

2. JeLeli poszczegdlne rubryki nie znajduj4 w konkretrym przypadku zastosowania, nale2y wpisa6

2. JeLeli poszczegdlne rubryki nie znajduj4 w konkretrym przypadku zastosowania, nale2y wpisa6 oswadczenre MAJATKOWE w6jta, zastgpcy w6jta, sekretaza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zazqdzajqcej iczlonka organu zarzqdzajqcego gminnq osgbq prawnq oraz osoby

Bardziej szczegółowo

Aktualne wzory oświadczeń majątkowych znajdują się w następujących regulacjach prawnych:

Aktualne wzory oświadczeń majątkowych znajdują się w następujących regulacjach prawnych: S t r o n a 1 Podstawowe informacje dotyczące wypełniania oświadczeń majątkowych przez osoby pełniące funkcje publiczne w Aktualne wzory oświadczeń majątkowych znajdują się w następujących regulacjach

Bardziej szczegółowo

rodzaj z4budowyr... ryul pravny (wtasnosf' wsp6iw'lasnosc, uz,4kowanie wieczysle' dzieeawa inny D4ul' podailaki) 5.

rodzaj z4budowyr... ryul pravny (wtasnosf' wsp6iw'lasnosc, uz,4kowanie wieczysle' dzieeawa inny D4ul' podailaki) 5. Ja nlzer oodorsanv(a).. Mateusz Szqzurek Oswiadczenie o stanie maj4tkowyrn Liniona nzwisko q pr)pad J

Bardziej szczegółowo

l. Podstawy prawne dotyczqce skladania oswiadczef maj4tkowych:

l. Podstawy prawne dotyczqce skladania oswiadczef maj4tkowych: I. Informacje og6lne dotyczlce skladania o5wiadczerh majqtkowych. l. Podstawy prawne dotyczqce skladania oswiadczef maj4tkowych: o art. 24h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz.U.22013

Bardziej szczegółowo

Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 247

Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 247 Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 247 Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 248 Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 249 Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 250 Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 251 Eldorado S.A. Prospekt

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. przeznaczona dla podatników ubiegających się o pomoc de minimis

INFORMACJA. przeznaczona dla podatników ubiegających się o pomoc de minimis INFORMACJA przeznaczona dla podatników ubiegających się o pomoc de minimis INFORMACJE DOTYCZĄCE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O POMOC 1. Pełna nazwa / imię i nazwisko przedsiębiorcy 1...... 2. Adres siedziby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA "Projekt jest wspólfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 1/ZP/2015 Wdrozenie e uslugi i systemu

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SRODOWISKA W~ DepartamentPrawny ~ 12010-03- 1.6 I AN ,,,A. ..~... MINISTER SROOOWISKA 2 'J ~~~R. 2~ id

MINISTERSTWO SRODOWISKA W~ DepartamentPrawny ~ 12010-03- 1.6 I AN ,,,A. ..~... MINISTER SROOOWISKA 2 'J ~~~R. 2~ id - -- - ---. - -- -- Slawomira Plichta ul. Badkowskiego 22/6 80-137 Gdansk ", L IL.dz.. ~ JJp MINISTERSTWO SRODOWISKA W~ ọ..j r DepartamentPrawny Gdansk, 19 marca 20 lor. ur Z ~,) i..i.. ~ 12010-03- 1.6

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA. Rozdzial I. Postanowienia ogólne. (Przedmiot umowy)

UMOWA GENERALNA. Rozdzial I. Postanowienia ogólne. (Przedmiot umowy) UMOWA GENERALNA zawarta w dniu 11 grudnia 2003 r. w Warszawie pomiedzy: T.U Allianz Polska S.A. zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sadowym prowadzonym przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydzial

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postepowania: Przetarg nieograniczony nr RZP.340-04/07 o wartosci szacunkowej nieprzekraczajacej w zlotych równowartosci 60 000 euro Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 16 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 16 grudnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 254 17586 Poz. 1704 1704 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia.. 2007 r. o lotnictwie sluzb porzadku publicznego. Rozdzial 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia.. 2007 r. o lotnictwie sluzb porzadku publicznego. Rozdzial 1 Przepisy ogólne Projekt z dnia 16 lutego 2007 r. USTAWA z dnia.. 2007 r. o lotnictwie sluzb porzadku publicznego Rozdzial 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa reguluje sprawy lotnictwa sluzb porzadku publicznego w zakresie:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZ ODSETEK

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZ ODSETEK Bank Spółdzielczy w Koszęcinie 42-286 Koszęcin ul. Sienkiewicza 1 tel. 034 378 07 41, tel./fax 034 378 07 40 email: kredyty@bskoszecin.com.pl www.bskoszecin.com.pl Nr wniosku kredytowego... Data złożenia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 106 poz. 679. USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r.

Dz.U. 1997 Nr 106 poz. 679. USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. Kancelaria Sejmu s. 1/9 Dz.U. 1997 Nr 106 poz. 679 USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne Art. 1. Ustawa określa ograniczenia

Bardziej szczegółowo

Ad. 3. Dzialanie 421 "Wdrazanie projektów wspólpracy":

Ad. 3. Dzialanie 421 Wdrazanie projektów wspólpracy: 9. Gmina Pacyna - "Zagospodarowanie centrum wsi poprzez budowe CIagu spacerowo-pieszego w miejscowosci Luszyn". 1O. Gmina Nowy Duninów - "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Soczewka poprzez budowe

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS A. Informacje dotyczące wnioskodawcy 1. Imię i nazwisko albo nazwa 2. Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby 3. Identyfikator

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/40 Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95 USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072. o samorządzie gminnym Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS Priorytet VIII, Działa 8.1.2 OD ZWOLNIENIA DO SAMOZATRUDNIENIA FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS A. Informacje dotyczące wnioskodawcy 1. Imię i nazwisko albo nazwa

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO NIEODNAWIALNEGO POŻYCZKA GOTÓWKOWA

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO NIEODNAWIALNEGO POŻYCZKA GOTÓWKOWA BANK SPÓŁDZIELCZY w KIELCACH...Oddział w... Wpisano do rejestru zgłoszeń pod nr... z dnia... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO NIEODNAWIALNEGO POŻYCZKA GOTÓWKOWA I. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2004-2006 1 1. WSTEP... 3 SKRÓTY...3

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS A. Informacje dotyczące wnioskodawcy 1. Imię i nazwisko albo nazwa 2. Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby 3. Identyfikator

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE MAŁOPOLSKIM

BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE MAŁOPOLSKIM BANK SPÓŁDZELCZY W SOKOŁOWE MAŁOPOLSKM Załącznik nr 1a Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU GOTÓWKOWEGO/SEZONOWEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:..

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH Załącznik nr 1 do Instrukcji MDM.. Bank Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: I. INFORMACJE O KREDYCIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH Słownie:... Kwota kredytu:..

Bardziej szczegółowo

D Inny: prosze wypelnic zalacznik A.IIf

D Inny: prosze wypelnic zalacznik A.IIf -. Numer sprawy nadany przez zamawiajacego: 2005/PL/I6/C/PE/OII-06/1 Urzad Zamówien Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesylanie ogloszen on-line: http://www.uzp.gov.pl

Bardziej szczegółowo