środki finansowe z dodatkowych dochodów w kwocie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "środki finansowe z dodatkowych dochodów w kwocie"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 11 Analiza planu finansowego za 2012 rok, przeprowadzona w oparciu o roczne wykonanie planu ( załącznik do sprawozdania z realizacji planu finansowego i inwestycyjnego za 2012r.) Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu Działalność RSPR polega na świadczeniu usług medycznych przez zespoły ratownictwa medycznego, oraz ambulatorium dla mieszkańców z terenu Radomia i okolicznych gmin. Środki finansowe na realizację świadczeń zdrowotnych w 2012 roku Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego pozyskuje głównie w wyniku zawarcia umów z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. W ramach umów z NFZ realizowane są następujące zakresy świadczeń zdrowotnych: ratownictwo medyczne, pomoc doraźna i transport sanitarny, oraz nocna i świąteczna opieka zdrowotna. Przedmiotowe umowy zostały zawarte na okres 12 miesięcy - od stycznia do grudnia 2012 roku dla zakresu świadczeń realizowanego przez zespół neonatologiczny, na okres 6 miesięcy - od stycznia do czerwca 2012 roku, oraz od lipca do grudnia 2012 roku dla zakresu świadczeń ratownictwo medyczne. Wysokość finansowania uwzględniona w planie finansowym stanowi łączną kwotę ,00 zł. Od miesiąca lipca 2012 roku Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu świadczy usługi medyczne w rozszerzonym rejonie operacyjny o miejscowości: Lipsko, Zwoleń, Przysucha, Kozienicach, Nowe Miasto, Szydłowiec, Białobrzegi oraz Grójec, zgodnie ze zmianami zaistniałymi w wojewódzkim planie operacyjnym działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego dla obszaru województwa mazowieckiego. Jednostka realizuje przytoczony powyżej rozszerzony zakres zadań poprzez zawarcie umów z podwykonawcami. Konieczność funkcjonowania zmian od dnia 1 lipca 2012 roku, przyczyniła się do poniesienia kosztów zakupu, uruchomienia jak również dostosowania już istniejącego systemu łączności do tych zmian. Przychody w ramach Finansowania 2012 roku Plan finansowy na rok 2012 zakłada przychody ogółem na kwotę ,63 zł. w którym zawierają się : środki finansowe z NFZ w kwocie ,00 zł. środki finansowe z dodatkowych dochodów w kwocie ,00 zł. 310

2 środki finansowe z bilansu otwarcia w kwocie ,63 zł. Wykonanie planu przychodów za 2012r przebiegło zgodnie z założeniami i nie przejawiało tendencji spadkowych mogących świadczyć o potencjalnych zagrożeniach w zabezpieczeniu budżetowania 2012 roku. Udział procentowy wykonania za 2012 rok stanowi 100,77 %, planu rocznego - wzrost przychodów względem planu nastąpił w wyniku pozyskania dodatkowych środków finansowych z usług medycznych: realizacji odpłatnych transportów medycznych, z zabezpieczenia od strony medycznej lokalnych imprez masowych, świadczeń medycznych na rzecz osób nieuprawnionych, lokat krótkoterminowych. Wydatki w ramach finansowania 2012 roku Plan wydatków na rok 2012 zakłada wydatkowanie środków finansowych ogółem na kwotę ,63 zł. Wykonanie powyższego planu przewiduje finansowanie kosztów bieżących funkcjonowania jednostki zarówno w ramach środków stanowiących wpływy roku bieżącego, jak również wpływów z bilansu otwarcia 2012 roku, po regulacji zobowiązań z końca 2011 roku. Wykonanie planu wydatków za 2012r stanowi udział procentowy w wysokości 97,63 % w stosunku do planu rocznego. Należności i zobowiązania Analiza należności i zobowiązań istniejących na koniec miesiąca grudnia 2012r. przedstawia się następująco: Zobowiązania nie należą do kategorii wymagalnych i stanowią zł. Zobowiązania te powstały w ostatnich dniach okresu sprawozdawczego, a ich regulacja nastąpiła w pierwszych dniach następnego miesiąca, co potwierdza posiadanie przez jednostkę zdolności płatniczych. Na powyższe zobowiązania składają się zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, zakupu materiałów i usług, składek na ubezpieczenie społeczne, oraz PFRON. Należności jednostki na koniec okresu sprawozdawczego stanowią łączną kwotę ,- zł., w tym należności z tytułu świadczonych usług medycznych stanowią kwotę ,- zł. z czego należności od NFZ wynoszą ,- zł. Na pozostałe należności składają się należne jednostce nawiązki sądowe, należności od pracowników, oraz należności z tytułu udzielonych pracownikom pożyczek z ZFM. Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego na koniec m-ca grudnia 2012 roku wykazuje stratę netto na poziomie ,- zł. 311

3 Na powyższy wynik finansowy wpłynęły następujące czynniki : poniesione nakłady finansowe na dostosowanie i rozbudowę systemów łączności w związku ze związane ze zmianą rejonu operacyjnego Państwowego Ratownictwa Medycznego od lipca br., oraz przeniesienia Centrum Powiadamiania Ratunkowego do siedziby Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu, jak również wzrost cen materiałów, towarów i usług. Wnioski Podsumowując powyższą analizę można stwierdzić, iż wykonanie planu finansowego za 2012 rok przebiega zgodnie z założeniami i nie wykazuje zagrożeń mogących mieć negatywny wpływ na zbilansowanie wielkości wpływów z wydatkami w przyjętym na 2012 rok planie finansowym. Natomiast przytoczony powyżej rachunek zysków i strat na dzień r wykazuje stratę na poziomie ,- zł. Osiągnięcie takiego wyniku było możliwe jedynie w wyniku podjętych działań zmierzających do uzyskania oszczędności poprzez bieżące monitorowanie relacji kosztów z przychodami, z równoczesnym poszukiwaniem źródeł dodatkowego finansowania działalności. 312

4 Komentarz do sprawozdania z realizacji planu finansowego i inwestycyjnego za 2012 rok ( załączniki 1 i 2) Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu Charakterystyka działalności Załącznik Nr Działalność RSPR polega na świadczeniu usług medycznych przez zespoły ratownictwa medycznego, oraz ambulatorium. Środki finansowe na realizację świadczeń zdrowotnych w 2012 roku Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego pozyskuje głównie w oparciu o umowy zawarte z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w następujących zakresach: 1. W ramach ratownictwa medycznego jednostka na koniec 2012 roku utrzymywała całodobowo funkcjonowanie: - 6 zespołów ratownictwa medycznego S, - 5,5 zespołu ratownictwa medycznego P, - 1 zespół transportu sanitarnego typu N, Jednocześnie w związku ze zmianami rejonu operacyjnego Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu od dnia 1 lipca 2012r. w ramach Państwowego Ratownictwa Medycznego dla województwa mazowieckiego, Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w ramach swojej działalności obsługuje kolejne miejscowości do których należą: Lipsko, Zwoleń, Przysucha, Kozienice, Nowe Miasto, Szydłowiec, Białobrzegi i Grójec. Powyższy zakres jest realizowany poprzez zawarcie umów z podwykonawcami. 2. W ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej utrzymuje funkcjonowanie usług w dni powszednie w godz ; a całodobowo w dni świąteczne i wolne od pracy. 3. W ramach działalności medycznej poza umową z Narodowym Funduszem Zdrowia, jednostka utrzymuje działalność 2 zespołów transportu sanitarnego T. Planowane wpływy środków finansowych na 2012 rok Plan finansowy na rok 2012 zakłada przychody ogółem na kwotę ,- zł. z następujących źródeł ( załącznik nr 1- tabelka) : 1. Środki finansowe z umów zawartych z NFZ ,00 2. Przychody dodatkowe ,00 3. Środki finansowe z bilansu otwarcia ,00 Razem: ,00 Wykonanie planu wpływów środków finansowych za 2012r. wykazało w udziale ogólnym 100,77% wykonania planu rocznego, na który złożyły się : wykonanie dodatkowych wpływów w udziale 149,56 %. 313

5 Poz. Nr 2 dodatkowe przychody wykonanie stanowi 149,56% i wykazuje wzrost w stosunku do planu, który wynika z realizacji odpłatnych transportów medycznych, zabezpieczeń medycznych imprez masowych, pozyskania odsetek od krótkoterminowych lokat bankowych, oraz świadczeń medycznych dla osób nieuprawnionych, których ostateczna wielkość znana jest po zamknięciu okresu obrotowego, a wielkość ujęta w planie stanowi wyłącznie wartość przybliżoną. Planowane wydatki 2012 roku Plan wydatków na 2012 rok uwzględnia realizację wydatków przedstawionych poniżej: I Wynagrodzenia ,00 II Świadczenia na rzecz pracowników ,00 1 składki na ubezpieczenie społeczne ,00 2 odpis na ZFŚS ,00 3 odzież ochronna ,00 4 szkolenia pracowników ,00 5 ekwiwalenty ,00 6 pozostałe wydatki rzeczowe ,00 7 składki PFRON ,00 III Zakupy materiałów i energii ,00 1 leki ,00 2 sprzęt medyczny ,00 3 materiały i wyposażenie ,00 4 energia ,00 IV Usługi obce, w tym: ,00 a usługi materialne ,00 1 konserwacje ,00 2 remonty ,00 3 usługi pralnicze ,00 4 usługi telekomunikacyjne ,00 5 Inne - pozostałe ,00 b usługi niematerialne ,00 1 usługi medyczne ,00 2 pozostałe ,00 V Różne opłaty i składki ,00 VI Zakupy usług transportu sanitarnego ,00 Razem ,00 Wykonanie planu wydatków Udział łącznej kwoty wydatkowanych środków finansowych za 2012 rok stanowi udział ogólny 97,63 % w stosunku do założeń planu rocznego. Istotne odchylenia wykonania wydatków w porównaniu z planem przedstawiają się następująco: Poz. II.1 Składki ZUS wykonanie 103,69 %, przekroczenie wykonania wynika ze wzrostu składki na ubezpieczenie wypadkowe. 314

6 Poz. V. - Różne opłaty i składki wykonanie 150,76% - wynika z dokonania zapłaty całości składek ubezpieczeniowych: OC, komunikacyjnych, oraz majątkowych obejmujących okres od miesiąca stycznia do miesiąca grudnia 2013roku. Rachunek zysków i strat ( załącznik Nr 2- tabelka 1) Rachunek zysków i strat Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego na koniec miesiąca grudnia 2012 roku wykazuje stratę netto na poziomie ,- zł. Na powstanie powyższej straty bezpośredni wpływ miało poniesienie kosztów uruchomienia systemu łączności z dodatkowymi miejscowościami w ramach rozszerzonego rejonu operacyjnego zespołów ratownictwa medycznego Należności i zobowiązania ( załącznik Nr 2 tabelka 2) Analiza zobowiązań istniejących na koniec miesiąca grudnia 2012 roku wskazuje, że nie należą one do kategorii wymagalnych. Zobowiązania stanowią łączną kwotę ,- zł. Zobowiązania te powstały w ostatnich dniach miesiąca grudnia, a ich regulacja nastąpiła zgodnie z uregulowaniami prawnymi w pierwszych dniach stycznia oraz m-ca lutego 2013r. Na powyższe zobowiązania składały się : zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, z tytułu zakupu materiałów i usług, oraz z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne i PFRON. Należności stanowią łączną kwotę ,- zł., powstały głównie w okresie ostatnich miesięcy okresu sprawozdawczego, a ich regulacja, winna nastąpić w najbliższych miesiącach tj. w początkowym okresie początku 2013 roku. Wnioski Podsumowując powyższą analizę można stwierdzić, iż finansowanie 2012 roku nie wskazuje na zaistnienie czynników negatywnych, mogących świadczyć o zagrożeniach w zbilansowaniu wielkości przychodów i wydatków. Realizacja przychodów i wydatków za okres 2012 roku przebiega zgodnie z założeniami planu na 2012 rok i w udziale łącznym stanowi 100,77 % - dla przychodów, oraz 97,63 % - dla grupy wydatków. Zobowiązania na koniec 2012 roku stanowią zobowiązania krótkoterminowe powstałe w ostatnich dniach miesiąca grudnia. Regulacja tych zobowiązań przez jednostkę następuje na bieżąco, co stanowi o posiadaniu zdolności płatniczych. Radom, dnia r. 315

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego I 1. Informacje ogólne Fundacja Pomocy na rzecz Żołnierzy Armii Krajowej im. gen. bryg. Leopolda Okulickiego ps. "Niedźwiadek", używająca

Bardziej szczegółowo

O P I N I A. z badania łącznego sprawozdania finansowego NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W WARSZAWIE. za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

O P I N I A. z badania łącznego sprawozdania finansowego NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W WARSZAWIE. za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. O P I N I A z badania łącznego sprawozdania finansowego NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W WARSZAWIE za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Opinia biegłego rewidenta z łącznego badania sprawozdania

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Departament Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny KPS-4100-06-01/2013 P/13/108 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE (tekst jednolity po uwzględnieniu zmian wprowadzonych uchwałą Komisji Rozstrzygającej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 38/2010 WÓJTA GMINY PRZYTYK. z dnia 24 sierpnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 38/2010 WÓJTA GMINY PRZYTYK. z dnia 24 sierpnia 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 38/2010 WÓJTA GMINY PRZYTYK z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Przytyk za I półrocze 2010 roku. Na podstawie art. 266 ust.

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E. Roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2011 rok. Wleń, marzec 2012 r.

S P R A W O Z D A N I E. Roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2011 rok. Wleń, marzec 2012 r. S P R A W O Z D A N I E Roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2011 rok Wleń, marzec 2012 r. WSTĘP Zakres i forma przedstawionej informacji została opracowana zgodnie z art. 266 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

1.722.887,00 1.775.603,00 103,06 II.

1.722.887,00 1.775.603,00 103,06 II. Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 33/2015 Burmistrza Rzgowa z dnia 30 marca 2015 r. Informacja o wykonaniu planów finansowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r. Informację o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

W związku z kierowanymi zapytaniami dotyczącymi przedmiotowego postępowania Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

W związku z kierowanymi zapytaniami dotyczącymi przedmiotowego postępowania Zamawiający wyjaśnia, co następuje: INSTYTUT CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI SAMODZIELNA SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289 tel.: +4842 2711754 faks: +4842 2711750 E-mail: agnieszka.wronka@iczmp.edu.pl Łódź, dn. 27.11.2014

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Projekt budżetu oraz planów finansowych Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Funduszu Rezerwy Demograficznej i Funduszu Alimentacyjnego na rok 2004 Materiał dla Sejmu i Senatu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/173/2009 RADY GMINY W OROŃSKU. z dnia 22 czerwca 2009 r.

UCHWAŁA Nr XXXIV/173/2009 RADY GMINY W OROŃSKU. z dnia 22 czerwca 2009 r. UCHWAŁA Nr XXXIV/173/2009 RADY GMINY W OROŃSKU z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Orońsku za 2008 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny. im. Ludwika Rydygiera w Krakowie SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2008 ROK

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny. im. Ludwika Rydygiera w Krakowie SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2008 ROK Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

NZOZ Szpital Powiatowy w Słubicach Sp. z o. o.

NZOZ Szpital Powiatowy w Słubicach Sp. z o. o. NZOZ Szpital Powiatowy w Słubicach Sp. z o. o. Sprawozdanie Zarządu z działalności w roku 2014 NZOZ Szpital Powiatowy w Słubicach Sp. z o. o. TELEFON FAKS SIEĆ WEB Nadodrzańska 6, 69-100 Słubice, 95 758

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI za 2012 rok Oświęcim 29 kwietnia 2013 rok SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ I WYBRANE DANE FINANSOWE...4 CZĘŚĆ II DODATKOWE INFORMACJE...6 1. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych...

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności I kwartał 2014 roku

Raport okresowy. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności I kwartał 2014 roku Raport okresowy Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności I kwartał 2014 roku Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r ZARZĄDZENIE NR 17/2006 WÓJTA GMINY JEDLNIA LETNISKO z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA STAROSTWA POWIATOWEGO W WĄBRZEŹNIE I BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO (ORGAN)

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA STAROSTWA POWIATOWEGO W WĄBRZEŹNIE I BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO (ORGAN) Załącznik do zarządzenia nr 24/2014 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 29 sierpnia 2014 r. ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA STAROSTWA POWIATOWEGO W WĄBRZEŹNIE I BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO (ORGAN) Rozdział 1 Zakładowy

Bardziej szczegółowo

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza Dziennik Urzędowy - 8026 - poz. 2072 Budżet Miasta Gozdnica wykonanie za 2006r. Część opisowa Budżet na rok 2006 uchwalony został przez Radę Miejską w Gozdnicy w dniu 28 grudnia 2005r. Przedłożony został

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA 2003 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA 2003 ROK Załącznik do uchwały Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 9 marca 2004 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA 2003 ROK KATOWICE, MARZEC 2004 ROK 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. PYTANIE 1)

WYKONAWCY. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. PYTANIE 1) SPZOZ - OiZP/3 /38/380-382 / 38 / 2014/A Wieluń, 2014-11-14 WYKONAWCY WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy : SPZOZ - OiZP/3 /38/380-382 / 38 / 2014

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2013

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2013 Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2013 Planowane dochody oszacowano w oparciu o posiadaną bazę odnośnie podatków i opłat, zamierzenia w zakresie gospodarki mieniem komunalnym, informację

Bardziej szczegółowo

2. Czy w ramach opłaty ryczałtowej Wykonawca ma oferować darmowe przelewy do innych

2. Czy w ramach opłaty ryczałtowej Wykonawca ma oferować darmowe przelewy do innych Gdynia, dnia 21 marca 2014 r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Działając na

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zarządu. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku. NZOZ Szpital Powiatowy w Słubicach sp. z o. o.

Sprawozdanie z działalności Zarządu. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku. NZOZ Szpital Powiatowy w Słubicach sp. z o. o. DRUK 11/XLIV Sprawozdanie z działalności Zarządu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku NZOZ Szpital Powiatowy w Słubicach sp. z o. o. 2014-03-25 Spis treści: 1 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE......3

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA Skystone Capital S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA Skystone Capital S.A. GRUPA KAPITAŁOWA Skystone Capital S.A. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2014 roku Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 1/48 I. ŚRÓDROCZNE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. GRUPY KAPITAŁOWEJ SUWARY ZA OKRES od 01.10.2012 do 30.09.2013 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. GRUPY KAPITAŁOWEJ SUWARY ZA OKRES od 01.10.2012 do 30.09.2013 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GRUPY KAPITAŁOWEJ SUWARY ZA OKRES od 01.10.2012 do 30.09.2013 roku Spis treści I. Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej Emitenta i roku obrotowym... 4 Podstawowe dane o emitencie...

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU U c h w a ł a Nr 6/11/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Izby za 2014

Bardziej szczegółowo

KBF-4101-07-02/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF-4101-07-02/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF-4101-07-02/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/12/036 Zadłużenie wybranych instytucji sektora finansów publicznych oraz Krajowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Nota 38 Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 53 Nota 39 Przeciętne zatrudnienie 53 Nota

Nota 38 Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 53 Nota 39 Przeciętne zatrudnienie 53 Nota Spis treści Pismo Prezesa Zarządu Alumast S.A. 6 Informacje o akcjach Alumast S.A. w 2013 roku 9 Wybrane dane finansowe z rocznego sprawozdania finansowego 11 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2014 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2014 r. 1 kwietnia 2015 r.

AGORA S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2014 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2014 r. 1 kwietnia 2015 r. Jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2014 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2014 r. 1 kwietnia 2015 r. [www.agora.pl] Strona 1 SPIS TREŚCI Jednostkowy bilans 3 Jednostkowy rachunek zysków i

Bardziej szczegółowo

Spółki zależne Lubmed Sp. z o.o., Mikulicz sp. z o.o. i EMC Health Care Ltd. podlegają pełnej konsolidacji.

Spółki zależne Lubmed Sp. z o.o., Mikulicz sp. z o.o. i EMC Health Care Ltd. podlegają pełnej konsolidacji. PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMC INSTYTUT MEDYCZNY SA zawierające informację o spółce EMC Instytut Medyczny SA OD 1 STYCZNIA 2008 ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2008 ROKU W

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. 1.2. Charakterystyka instrumentów finansowych występujących w jednostce.

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. 1.2. Charakterystyka instrumentów finansowych występujących w jednostce. 1. Informacje o instrumentach finansowych. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1.1. Instrumenty finansowe z podziałem na kategorie i grupy. Treść Pożyczki udzielone i należności własne Zobowiązania finansowe przeznaczone

Bardziej szczegółowo