Umowa Najmu Umowa Nr 11_NWa AC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa Najmu Umowa Nr 11_NWa2.6123. 2015.AC"

Transkrypt

1 Umowa Najmu Umowa Nr 11_NWa AC zawarta w dniu 2015r. w Łodzi, pomiędzy: Polskimi Kolejami Państwowymi Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Szczęśliwicka 62, Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod nr , kapitał zakładowy Spółki zł w całości wpłacony, działającą przez PKP S.A. PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Armatniej 14,reprezentowanym reprezentowanym przez: 1. Danutę Małecką - Dyrektora Regionalnego d.s. Komercjalizacji Nieruchomości w Warszawie 2. działających na podstawie udzielonych przez Zarząd PKP S.A. oraz Dyrektorów PKP S.A. pełnomocnictw. zwanym dalej Wynajmującym a.. zwanym dalej: Najemcą" Osoby podpisujące niniejszą Umowę oświadczają, że są umocowane do podpisywania i składania oświadczeń woli w imieniu Strony, którą reprezentują ze skutkiem prawnym dla niej i że umocowanie to nie wygasło w dniu zawarcia Umowy. Wynajmujący i Najemca będą nazywani dalej pojedynczo Stroną, łącznie Stronami. Najemca oświadcza, że jest/nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Wynajmujący oświadcza, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Zważywszy, że: Wynajmujący oświadcza, że posiada tytuł prawny do nieruchomości budynkowej: budynku dworca Łódź Kaliska położonej w Łodzi przy ulicy Karolewskiej 55 o nr inwentarzowym 9/017/00168/102000, posadowionej na działce 15/73 obręb P-17, dla której Sąd Rejonowy w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr LD1M/ /4 W związku z powyższym Strony postanowiły uzgodnić zasady wynajmu nieruchomości w oparciu o poniższe postanowienie zawarte w: (A) WARUNKACH SZCZEGÓŁOWYCH UMOWY - zawierających szczegółowe parametry niniejszej Umowy uzgodnione pomiędzy Stronami, oraz (B) OGÓLNYCH WARUNKACH NAJMU - obejmujących ogólne warunki na jakich wynajmowany jest Przedmiot Umowy. 1

2 ROZDZIAŁ (A) WARUNKI SZCZEGÓŁOWE UMOWY 1. Strony ustalają następujące szczegółowe warunki niniejszej Umowy. W przypadku rozbieżności pomiędzy poniższymi postanowieniami a pozostałymi postanowieniami Umowy, postanowienia zawarte w poniższym zestawieniu w tym wartości wskazane poniżej, mają pierwszeństwo przed pozostałymi postanowieniami Umowy. A. Określenie Przedmiotu Najmu/Powierzchni 2 pkt 1 Umowy B. Określenie Działalności Najemcy, która będzie wyłącznie prowadzona na Przedmiocie Najmu jego Nazwa/ Liczba bankomatów/ maszyn vendingowych zainstalowanych na przedmiocie najmu: Przedmiot Najmu zgodnie z Załącznikiem nr 1 Rodzaj działalności: ustawienie 2 maszyn vendingowych (zakaz prowadzenia działalności związanej z automatami do gier o niskich wygranych oraz sprzedaży substancji psychoaktywnych) Nazwa firmy Najemcy: 2 szt C. a) Powierzchnia 2,00 m 2 b) Numery ewidencyjne działek 15/73 c) Obręb i adres D. Okres najmu - 4 Umowy oraz rodzaj Umowy ze względu na okres obowiązywania obręb P-17, ul. Karolewska 55, Łódź Umowa jest zawarta na czas nieokreślony tj. od protokolarnego dnia przekazania przedmiotu umowy E. Czynsz Stawka za sztukę bankomatu/ maszyny vendingowej: 440,30 PLN (netto) (słownie: czterysta czterdzieści złotych i 40/100); Czynsz miesięczny łącznie: iloczyn liczby urządzeń wskazanych w 1 B z stawką wskazaną powyżej za jedną sztukę urządzenia. Za każdą sztukę bankomatu/ maszyny vendingowej miesięcznie. Okres rozliczeniowy wynosi miesiąc kalendarzowy. 2

3 F. Rodzaj zabezpieczenia 441,30 PLN (netto) * 2 szt. = 880,60 PLN (netto) (słownie: osiemset osiemdziesiąt złotych i 60/100) KAUCJA Kwota zabezpieczenia - 8 Umowy 3-krotność miesięcznego Czynszu brutto 3249,41PLN (słownie: trzy tysiące dwieście czterdzieści dziewięć złotych i 41/100) G. Terminy przekazania zabezpieczeń przez Najemcę i ich warunki: a) Kaucja lub Gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa Nie później niż w 7 dni od daty obowiązywania umowy. b) Oświadczenie współmałżonka [jeśli dotyczy] H. Dzień wydania Przedmiotu Najmu / Terenu I. Indeksacja oraz data pierwszej indeksacji J. Wysokość polis ubezpieczeniowych OC Najemcy Nie później niż w dniu protokolarnego przekazania Przedmiotu Najmu Nie później niż 14 dni od daty podpisania umowy Roczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS 1 kwietnia 2016r. Najemca zwolniony z obowiązku posiadania polisy K. Właściwość sądu Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Wynajmującego L. Numer rachunku bankowego Wynajmującego Numer rachunku bankowego obowiązujący Najemcę jest wskazany na pierwszej fakturze wystawionej przez Wynajmującego z tytułu Czynszu. W przypadku zmiany nr rachunku bankowego Wynajmujący powiadomi o tym Najemcę. Numer rachunku bankowego właściwego wyłącznie do wpłaty Kaucji: M. Opłaty za Media i Usługi Zgodnie Załącznikiem nr 3 ustalającym szczegółowo sposób i terminy rozliczeń z 3

4 uwzględnieniem zasad zawartych w Regulaminie. N. Dane kontaktowe: Wynajmujący: Telefon: Adres mail: Najemca Telefon: Adres mail:.. ROZDZIAŁ (B) OGÓLNE WARUNKI NAJMU 2. Przedmiot najmu 1. W budynku o którym mowa na wstępie umowy oraz w 1 A, C Wynajmujący oddaje Najemcy na podstawie niniejszej umowy w najem powierzchnię wkreśloną na szkicu stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy, zwany dalej Przedmiotem Najmu. 2. Wydanie Przedmiotu Najmu Najemcy nastąpi na podstawie protokołu zdawczoodbiorczego stanowiącego Załącznik nr 2. Protokół ten stanowił będzie podstawę przy rozliczeniach stron w dacie zwrotu przedmiotu najmu, po terminie obowiązywania umowy. 3. Najemca oświadcza, że zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu najmu i nie wnosi w tym zakresie uwag. 4. Najemca jest zobowiązany na swój koszt i w swoim zakresie wystąpić do organów administracji rządowej/samorządowej o stosowne pozwolenia na przystosowanie Przedmiotu Najmu do prowadzonej działalności, w tym o stosowne pozwolenia wymagane przez przepisy prawa między innymi przez prawo budowlane, ochrony środowiska, w razie przeprowadzania inwestycji na Przedmiocie Najmu. 3. Przeznaczenie najmu 1. Przedmiot Najmu będzie przeznaczony wyłącznie na ustawienie maszyn vendingowych/bankomatów zgodnie z 1 B, w liczbie egzemplarzy wskazanej w 1 B. 2. Na najmowanej powierzchni obowiązuje bezwzględny zakaz prowadzenia działalności w zakresie eksploatacji automatów do gier losowych oraz sprzedaży zabronionych środków psychoaktywnych. W przypadku złamania powyższego zakazu Umowa zostaje rozwiązana w trybie natychmiastowym bez możliwości prowadzenia dalszej działalności na Nieruchomości. Dodatkowo Najemca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości ,00 zł za każdy wprowadzony automat, za każdy rozpoczęty miesiąc lub stwierdzenie sprzedaży zabronionych środków psychoaktywnych. 4. Okres trwania najmu 1. Umowa zostaje zawarta na okres wskazany w 1 D.. Umowa obowiązuje od dnia określonego w 1 D. 2. W przypadku gdy Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, zgodnie z 1 D, to Strony mogą wypowiedzieć Umowę, z trzy miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 3. Strony wyłączają możliwość przedłużenia obowiązywania Umowy w oparciu o przepisy art. 674 Kodeksu Cywilnego. Umowa może być przedłużona wyłącznie przez aneks. 5. Czynsz 1. Z uwzględnieniem 5. Najemca będzie płacił Wynajmującemu z tytułu najmu Przedmiotu Umowy, za każdy rozpoczęty okres rozliczeniowy, Czynsz który na dzień zawarcia Umowy ustala się w wysokości określonej w 1 E Umowy powiększony o 4

5 podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Okres rozliczeniowy Umowy wskazany jest w 1 E. 2. Czynsz należny Wynajmującemu jest płatny z góry, do 15-go dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego za który jest należny na konto bankowe opisane w 1 L., zaś Opłaty za Media i Usługi zgodnie z ustaleniami zawartymi w Załączniku Nr Faktury z tytułu Czynszu będą wystawiane z góry za każdy miesiąc, w miesiącu poprzedzającym ich płatność i niezwłocznie przesyłane do Najemcy. W przypadku, gdy Najemca nie otrzyma faktury VAT do pierwszego roboczego dnia miesiąca, za który została ona naliczona, zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania o tym fakcie Wynajmującego w dowolny skuteczny sposób. Nieotrzymanie faktury przez Najemcę nie zwalnia go z obowiązku zapłaty Czynszu. W zaistniałej sytuacji Najemca jest zobowiązany do zapłaty kwoty wynikającej z ostatniej otrzymanej faktury i następnie dokonania płatności korygującej po dacie otrzymania brakującej faktury. 4. Czynsz za pierwszy Okres rozliczeniowy umowy, będzie płatny w terminie 14 dni licząc od dnia wystawienia przez Wynajmującego stosownej faktury VAT, zaś Opłaty za Media i Usługi zgodnie z ustalenia zawartymi w Załączniku Nr Zmiany wysokości czynszu 1. W przypadku wzrostu ponoszonych przez Wynajmującego opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz podatku od nieruchomości dot. Przedmiotu Najmu, o kwotę przewyższającą 10% wysokości tych opłat w stosunku do wysokości opłat obowiązujących w dniu zawarcia Umowy oraz w dniu ostatniej aktualizacji Czynszu na podstawie niniejszego punktu lub w przypadku wprowadzenia nowych obciążeń publicznoprawnych dotyczących Przedmiotu Najmu, Wynajmujący jest uprawniony do aktualizacji wysokości Czynszu. Czynsz ulegnie wzrostowi o wartość o jaką wzrosły wymienione opłaty począwszy od następnego okresu rozliczeniowego bez konieczności sporządzania aneksu do Umowy. 2. Ponadto, Strony postanawiają, że stawka Czynszu będzie także automatycznie podwyższana (waloryzowana) zgodnie z poniższymi warunkami, a podwyższenie takie nie będzie traktowane jako zmiana niniejszej Umowy i nie będzie wymagało sporządzania i podpisywania aneksu do Umowy ani powiadomienia Najemcy. Określona w 1 E stawka Czynszu będzie waloryzowana o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS na dzień 1 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy. Pierwsza waloryzacja nastąpi za okres od dnia wskazanego w warunkach szczegółowych umowy w 1 I tj. od dnia 1 kwietnia następnego roku kalendarzowego po terminie zawarcia Umowy,, zaś kolejne waloryzacje będą następować od 1 kwietnia każdego kolejnego roku kalendarzowego najmu, przy czym podstawą każdorazowej waloryzacji jest Czynsz obowiązujący w ostatnim, przed daną waloryzacją okresie rozliczeniowym. Jednakże w przypadku, gdy wskaźnik waloryzacji będzie ujemny, Najemca zobowiązany będzie do zapłaty Czynszu w wysokości należnej za poprzedni okres. 7. Inne opłaty oraz media i usługi 1. Wszelkie opłaty związane z zawarciem niniejszej Umowy, jak również opłaty związane z Przedmiotem Najmu, opłat za media itp. ponosi Najemca. 2. W przypadku gdy do Przedmiotu Najmu dostarczane są media to opłaty za nie będą płatne zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dotyczących sposobu i terminów rozliczeń określonymi w Załączniku nr 3 i z uwzględnieniem zasad zawartych w załączonym Regulaminie dostawy mediów obowiązującym w PKP S.A. ( Regulamin ) 3. W przypadku, gdy zaległości z tytułu Czynszu lub Opłat za Media i Usługi uiszczanych za pośrednictwem Wynajmującego przekroczą dwa okresy płatności, oraz w przypadku korzystania przez Najemcę z Przedmiotu Najmu bez zgody Wynajmującego po wygaśnięciu/po upłynięciu terminu wypowiedzeniu Umowy, Najemca wyraża niniejszym zgodę na odłączenie przez Wynajmującego mediów doprowadzonych do Terenu. 5

6 8. Zabezpieczenie roszczeń wynikających z Umowy KAUCJA (a) 1. Przepisy dotyczące kaucji obowiązują Strony o ile zabezpieczenie w postaci kaucji zostało wskazane w warunkach szczegółowych Umowy tj. 1 F. 2. Celem zabezpieczenia roszczeń wynikających z niniejszej Umowy Najemca, zobowiązuje się w terminie określonym 1 G wpłacić Wynajmującemu Kaucję zabezpieczającą (zwanej dalej jako Kaucja ) w wysokości wskazanej w 1 F, płatną na konto wskazane w 1 L z dopiskiem w tytule: Kaucja do umowy najmu nr [numer niniejszej Umowy]. 3. Wysokość Kaucji powinna odpowiadać na dzień 1 kwietnia każdego roku równowartości w złotych polskich sumy trzymiesięcznego Czynszu podwyższonej o równowartość podatku VAT, obliczoną według zasad określonych w niniejszej Umowie, w szczególności z uwzględnieniem waloryzacji i zmian wysokości Czynszu. Wysokość pierwszej Kaucji, którą ma wpłacić Najemca została podana w 1 F niniejszej Umowy. 4. Najemca zobowiązuje się do uzupełnienia kwoty Kaucji z uwzględnieniem wysokości i w terminie określonym w punkcie 3 powyżej.. 5. Wynajmujący jest uprawniony do dokonania potrąceń z Kaucji w celu zaspokojenia roszczeń Wynajmującego wobec Najemcy wynikających z tytułu nienależytego wykonania niniejszej Umowy. 6. W przypadku dokonania potrącenia przez Wynajmującego całości lub części kwoty Kaucji, Najemca zobowiązuje się niezwłocznie, ale nie później jak w terminie 14 dni od pisemnego wezwania Wynajmującego uzupełnić Kaucję zgodnie z powyższymi warunkami. 7. Nienaruszona część Kaucji podlega zwrotowi po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy bez oprocentowania w terminie do 90 dni od dnia zwrotu przez Najemcę Przedmiotu Najmu, chyba że zostanie ona wykorzystana do zaspokojenia roszczeń Wynajmującego względem Najemcy, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. GWARANCJA BANKOWA / UBEZPIECZENIOWA (b) 1. Przepisy dotyczące Gwarancji obowiązują Strony o ile zabezpieczenie w postaci Gwarancji zostało wskazane w warunkach szczegółowych umowy tj. 1 F. 2. W celu zabezpieczenia roszczeń Wynajmującego mogących wynikać z niniejszej Umowy, Najemca zobowiązuje się w terminie określonym 1 G a) niniejszej Umowy przekazać Wynajmującemu bezwarunkową, przenoszalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję bankową/ubezpieczeniową, wystawioną przez bank/towarzystwo ubezpieczeniowe, w wysokości określonej w pkt 3 niniejszego paragrafu poniżej ( Gwarancja ). 3. Wysokość Gwarancji powinna odpowiadać na dzień 1 kwietnia każdego roku równowartości w złotych polskich sumy trzymiesięcznego Czynszu brutto, obliczoną według zasad określonych w niniejszej Umowie, w szczególności z uwzględnieniem waloryzacji. Wysokość pierwszej Gwarancji którą ma dostarczyć Najemca została podana w 1 F niniejszej Umowy. 4. Ważność Gwarancji nie może wygasać przed określonym przez Strony okresem najmu. W przypadku, gdy okres, na który wystawiono Gwarancję jest krótszy, Najemca jest zobowiązany do dostarczenia nowej Gwarancji, nie później niż w terminie 30 dni przed dniem wygaśnięcia Gwarancji poprzedniej. 6

7 5. Najemca zobowiązuje się ponadto do uzupełnienia kwoty Gwarancji (lub dostarczenia nowej Gwarancji) z uwzględnieniem wysokości i w terminie określonym w punkcie 3 powyżej. 6. W przypadku dokonania wypłaty przez Wynajmującego całości lub części kwoty, na którą została wystawiona Gwarancja, Najemca zobowiązuje się w terminie 14 dni od pisemnego wezwania Wynajmującego dostarczyć Wynajmującemu nową Gwarancję zgodnie z powyższymi warunkami lub uzupełnić dotychczasową Gwarancję o brakującą kwotę. 7. W przypadku niedostarczenia Wynajmującemu nowej Gwarancji w wyznaczonym terminie lub dostarczenia nowej Gwarancji w niewystarczającej wysokości, Wynajmujący może skorzystać z będącej w jego posiadaniu Gwarancji i dokonać wypłaty kwoty, na jaką jest wystawiona, deponując uzyskane środki na swoim rachunku bankowym jako kaucję. Kaucja ta służyć będzie zabezpieczeniu roszczeń Wynajmującego wynikających z niniejszej Umowy i zostanie zwrócona przez Wynajmującego, bez odsetek, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu przez Najemcę Gwarancji w prawidłowej formie i wysokości. Wypłata z Gwarancji nie zwalnia Najemcy z obowiązku dostarczenia Gwarancji zgodne z powyższymi warunkami. 8. Po wygaśnięciu niniejszej Umowy dokument Gwarancji zostanie zwrócony Najemcy po potrąceniu ewentualnych kwot należnych Wynajmującemu lub innych zobowiązań pieniężnych Najemcy wynikających z niniejszej Umowy. OŚWIADCZENIE WSPÓŁMAŁŻONKA (c) W przypadku gdy Umowa zawierana jest z Najemcą będącym osobą fizyczną, wspólnikami spółki cywilnej znajdującymi się w związkach małżeńskich, Najemca jest zobowiązany, nie później niż w dniu protokolarnego przekazania Przedmiotu Najmu, dostarczyć Wynajmującemu oświadczenie, w formie pisemnej, współmałżonka Najemcy, że wyraża on zgodę na zawarcie niniejszej Umowy. W razie niedostarczenia przez Najemcę powyższego oświadczenia, w wskazanym terminie, Wynajmujący będzie uprawniony do rozwiązania niniejszej Umowy w trybie natychmiastowym bez okresu wypowiedzenia. 9. Obowiązki Najemcy 1. W trakcie trwania umowy Najemca zobowiązuje się do: a) wykorzystywania przedmiotu najmu zgodnie z przeznaczeniem określonym w 3 niniejszej umowy, b) uzyskania pisemnej zgody Wynajmującego na wykonanie robót remontowych, adaptacyjnych i modernizacyjnych w substancji trwałej przedmiotu najmu, c) nie oddawania przedmiotu najmu w całości lub części w podnajem osobom trzecim bez zgody Wynajmującego, d) bezwzględnego przestrzegania postanowień ustawy o odpadach z dnia ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. r. o odpadach (Dz. U. z 2013, poz. 21) w zakresie wytwarzania, posiadania i gromadzenia odpadów, e) nie przenoszenia praw wynikających z umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody Wynajmującego 2. Po zakończeniu najmu Najemca usunie instalacje bez prawa do zwrotu poniesionych kosztów. 7

8 10. Najemca obowiązany jest do: 1. utrzymania przedmiotu najmu i jego bezpośredniego otoczenia we właściwym stanie technicznym, sanitarnym i zabezpieczeń przeciwpożarowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 2. niezwłocznego powiadamiania Wynajmującego o zaistniałych zmianach adresowych pod rygorem uznawania skuteczności doręczania korespondencji na adres podany w umowie, 3. przedkładania aktualnych dokumentów dotyczących prowadzonej działalności, 4. naprawy i bieżącej konserwacji przedmiotu najmu w okresie obowiązywania umowy. Uzgodnienia stron Najemca na własny koszt zaprojektuje i dokona niezbędnych zmian w konstrukcji obiektu w miejscu instalacji bankomatu/ maszyny vendingowej. 2. Najemca, w razie potrzeb, na własny koszt i ryzyko zaprojektuje i dokona podłączenia do bankomatu/ maszyny vendingowej łączy telekomunikacyjnych i informatycznych. 3. W przypadku gdy umowa dot. bankomatu. Wynajmujący zgadza się na wykonanie przez operatora telekomunikacyjnego niezbędnych instalacji kablowych w obiekcie Wynajmującego, na terenie którego znajduje się miejsce instalacji bankomatu lub też udostępni (w ramach dzierżawy) co najmniej dwie pary przewodów (np. 1 kabel TP) w ramach własnego okablowania teleinformatycznego budynku do wykorzystania w celu zapewnienia łączności pomiędzy bankomatem a głowicą kabla miejskiego operatora telekomunikacyjnego. 4. Wynajmujący wyraża zgodę na przeprowadzenie przez Najemcę, staraniem i na koszt Najemcy, niezbędnych prac adaptacyjnych związanych z posadowieniem i montażem bankomatu/ maszyny vendingowej. 5. Najemca na własny koszt zaprojektuje i dokona podłączenia instalacji elektrycznej do bankomatu/ maszyny vendingowej o wytrzymałości niezbędnej do jego zasilenia. 6. Najemca jest uprawniony do umieszczenia na bankomacie/ maszynie vendingowej niezbędnego dla jego potrzeb oznakowania w którego skład wchodzą: piktogramy systemów kart płatniczych, usług dostępnych w bankomacie/ maszynie vendingowej, informacja o numerach telefonów Obsługi Klienta oraz oklejenie grafiką ścian automatu. 7. Ww. projekt m.in. dla miejsca instalacji bankomatu łącznie z jego oznakowaniem zostaną uzgodnione dwustronnie. 8. W przypadku konieczności usunięcia awarii bankomatu/ maszyny vendingowej lub przeprowadzenia innych czynności niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania automatu Wynajmujący umożliwi pracownikowi Najemcy lub osobom przez niego upoważnionym całodobowy dostęp do urządzenia. 9. Wynajmujący nie odpowiada za szkody powstałe w bankomacie/ maszynie vendingowej, w jego dodatkowym wyposażeniu i oznakowaniu, wynikłe z kradzieży, wandalizmu lub nieszczęśliwych wypadków chyba, że strata lub szkoda wynikła z jego winy umyślnej lub rażącego zaniedbania. W przypadku bankomatu Najemca ubezpieczy bankomat od kradzieży, szkód ogniowych i innych zdarzeń losowych, nieszczęśliwych wypadków i przejmie na siebie wszelką odpowiedzialność za bankomat. 10. Wynajmujący zobowiązuje się do powiadamiania Najemcy z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem o wykonywaniu jakichkolwiek prac budowlanych na terenie obiektu, mogących być przyczyną uszkodzenia lub zanieczyszczenia bankomatu/ maszyny vendingowej. 12. Najemca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody w mieniu Wynajmującego, własnym i osób trzecich powstałe na terenie i w związku z użytkowaniem przedmiotu najmu

9 Uprawnienia Wynajmującego 1. Najemca, pod rygorem rozwiązania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym bez okresu wypowiedzenia, nie ma prawa oddać Przedmiotu Najmu w całości bądź w części osobie trzeciej w podnajem, do bezpłatnego używania, lub na jakiejkolwiek innej podstawie prawnej bez zgody Wynajmującego wyrażonej w formie pisemnej. 2. Wynajmujący jest uprawniony do dokonania w każdym czasie kontroli stanu i sposobu używania Przedmiotu Najmu. W tym zakresie Najemca zobowiązuje się udostępnić Przedmiot Najmu Wynajmującemu i jego przedstawicielom na ich żądanie. 14. Rozwiązanie umowy 1. Niezależnie od prawa do wypowiedzenia umowy opisanego w 3 oraz w przypadku gdy Umowa jest zawarta na czas oznaczony, to może ona zostać rozwiązana przez Wynajmującego za jednomiesięcznym wypowiedzeniem przypadającym na koniec miesiąca kalendarzowego w następujących przypadkach: a) używania przedmiotu najmu na cele niezgodne z umową, b) powstania uzasadnionej konieczności przeznaczenia przedmiotu najmu na prowadzenie działalności gospodarczej przez Wynajmującego lub zmiany zakresu prowadzonej działalności przez Najemcę, c) powstania uzasadnionej konieczności przekazania nieruchomości (bądź jej części), na której zlokalizowany jest przedmiot umowy w trybie art. 66 Ordynacji Podatkowej, d) przystąpienia Wynajmującego lub jednostek organizacyjnych wchodzących w skład grupy PKP do przebudowy lub modernizacji obiektów przedmiotu umowy. 2. Opóźnienie przez Najemcę w zapłacie czynszu najmu lub opłat za dwa okresy płatności, niewpłacenie Kaucji lub nie dostarczenie innych zabezpieczeń wykonania Umowy w niej przewidzianych, bądź nieprzestrzeganie postanowień 9, 10, 11 stanowi podstawę do rozwiązania przez Wynajmującego Umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia. 15. Zdanie przedmiotu najmu 1. Po rozwiązaniu umowy Najemca zwróci Wynajmującemu Przedmiot Najmu w stanie nie pogorszonym ponad normalne zużycie, w terminie 3 dni od upływu ważności umowy. Z czynności zwrotu Przedmiotu Najmu strony sporządzą i podpiszą protokół zdawczo odbiorczy. 2. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym wyżej mowa Wynajmujący jest upoważniony po pisemnym powiadomieniu Najemcy 7 dni naprzód do jednostronnego przejęcia Przedmiotu Najmu. Na powyższą okoliczność Wynajmujący sporządzi protokół, którego 1 egz. prześle Najemcy. 3. W razie opóźnienia w zwrocie Przedmiotu Najmu, Najemca zobowiązany będzie zapłacić Wynajmującemu karę umowną w wysokości 1/15 miesięcznego Czynszu brutto obowiązującego w ostatnim okresie rozliczeniowym Umowy za każdy dzień opóźnienia, z tytułu pozbawienia Wynajmującego możliwością dysponowania Przedmiotem Najmu, aż do momentu opuszczenia Przedmiotu Najmu przez Najemcę. Kara będzie płatna za każdy okres rozliczeniowy w terminie do 15 dnia każdego następnego okresu na nr rachunku wskazany w Umowie bądź w wezwaniach do zapłaty kary. 4. Kara umowna nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary i jest niezależna od ewentualnych opłat za media które to są rozliczane poza nią. 16. Poufność Strony zobowiązują się do zachowania poufności, co do treści niniejszej Umowy, jak również co do wszelkich innych informacji zebranych w trakcie jej realizacji. Z wyłączeniem obowiązku którejkolwiek ze Stron do dostarczenia informacji uprawnionym do tego organom oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa. 9

10 17. Przetwarzanie danych osobowych 1. W przypadku gdy Umowa jest zawierana z osobą fizyczną, osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, z wspólnikami spółki cywilnej które to są osobami fizycznymi, zastosowanie mają przepisy Umowy dotyczące przetwarzania danych osobowych. 2. Administratorem przetwarzającym dane osobowe Najemcy jest spółka Polskie Koleje Państwowe S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Szczęśliwicka 62, Warszawa. 3. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji postanowień zawartej umowy. 4. Najemca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. 5. Dane osobowe Najemcy nie są udostępniane podmiotom trzecim, z wyjątkiem sytuacji gdy jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa. 18. Postanowienia końcowe 1. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 2. Zmiany treści niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem postanowień szczególnych zawartych w Umowie. Zmiany treści Załącznika nr 3 oraz Regulaminu, nie wymagają zgody Najemcy jak i zachowania trybu zmiany Umowy w formie pisemnej. Postanowienia zmienionego załącznika i Regulaminu wiążą Strony od dnia ich doręczenia Najemcy, zmiana wartości z załącznika odbywa się na zasadach wskazanych w Regulaminie. 3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy rozstrzygać będzie Sąd wskazany w 1 K. 4. Strony uznają wymianę informacji telefonicznie lub w formie mailowej, Dane kontaktowe Wynajmującego i Najemcy podano w 1 N. 5. Najemca wyraża zgodę na przejęcie praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy przez spółki powstałe w wyniku restrukturyzacji organizacyjnej spółki Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna, dokonywanej na podstawie ustawy z dn. 8 września 2000 r. komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe (Dz. U r. Nr 84 poz. 948 z późn. zm.). 6. Wynajmujący oświadcza, iż jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług pod nr NIP Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: - jeden egz. dla Najemcy, - jeden egz. dla Wynajmującego. Integralną część umowy stanowią: 19. Załączniki a) Szkic Nieruchomości stanowiącej Przedmiot Najmu Załącznik nr 1 b) projekt protokół wydania nieruchomości Załącznik nr 2; c) Ustalenia szczegółowe dotyczące sposobu i terminów rozliczeń Opłat za Media i Usługi wraz z Regulaminem Załącznik nr 3, d) odpis/wydruk z KRS Najemcy/wydruk z CEiDG Załącznik nr 5, WYNAJMUJĄCY: NAJEMCA: 10

Umowa Najmu Umowa Nr [ ]

Umowa Najmu Umowa Nr [ ] Umowa Najmu Umowa Nr zawarta w dniu.. r. w Warszawie, pomiędzy: POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st.

Bardziej szczegółowo

Umowa Najmu Umowa Nr [ ]

Umowa Najmu Umowa Nr [ ] Umowa Najmu Umowa Nr [ ] zawarta w dniu.. r. w Warszawie, pomiędzy: POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.

Bardziej szczegółowo

03 Wzór umowy dzierżawy terenu pod ogródek

03 Wzór umowy dzierżawy terenu pod ogródek UMOWA DZIERŻAWY Nr [ ] zawarta w dniu.. r. w Warszawie, pomiędzy: POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st.

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA WSCHODNIA NAZWA NAJEMCY NIESTANDARDOWA UMOWA NAJMU NR [ ]

WARSZAWA WSCHODNIA NAZWA NAJEMCY NIESTANDARDOWA UMOWA NAJMU NR [ ] WARSZAWA WSCHODNIA NAZWA NAJEMCY NIESTANDARDOWA UMOWA NAJMU NR [ ] Umowa Najmu Umowa Nr [ ] zawarta w dniu.. r. w Warszawie, pomiędzy: POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: Aleje

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW GŁÓWNY NAZWA NAJEMCY UMOWA NAJMU NR [ ]

WROCŁAW GŁÓWNY NAZWA NAJEMCY UMOWA NAJMU NR [ ] WROCŁAW GŁÓWNY NAZWA NAJEMCY UMOWA NAJMU NR [ ] Umowa Najmu Umowa Nr [ ] zawarta w dniu.. r. w Warszawie, pomiędzy: POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Szczęśliwicka 62, 00-973

Bardziej szczegółowo

Nr 5 Wzór umowy najmu powierzchni konstrukcje o małych gabarytach. Dworzec Olsztyn Zachodni NAZWA NAJEMCY UMOWA NAJMU NR [ ]

Nr 5 Wzór umowy najmu powierzchni konstrukcje o małych gabarytach. Dworzec Olsztyn Zachodni NAZWA NAJEMCY UMOWA NAJMU NR [ ] Nr 5 Wzór umowy najmu powierzchni konstrukcje o małych gabarytach Dworzec Olsztyn Zachodni NAZWA NAJEMCY UMOWA NAJMU NR [ ] Umowa Najmu Umowa Nr [ ] zawarta w Gdańsku w dniu.. r., pomiędzy: POLSKIE KOLEJE

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Najmu Nr.. / 2017

Wzór Umowy Najmu Nr.. / 2017 Załącznik nr 2 Wzór Umowy Najmu Nr.. / 2017 zawarta w Warszawie w dniu roku pomiędzy: Centralną Wojskową Przychodnią Lekarską CePeLek Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Umowa Najmu Umowa Nr [ ]

Umowa Najmu Umowa Nr [ ] Umowa Najmu Umowa Nr [ ] zawarta w dniu.. r. w Warszawie, pomiędzy: POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność)

WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność) Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 2150/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 lutego 2012 r. WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność) Zawarta w dniu... pomiędzy... z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Posiadającym NIP., Regon

Posiadającym NIP., Regon WZÓR UMOWA NAJMU Zawarta w dniu.. pomiędzy. z siedzibą.. reprezentowanym przez...., działającego na podstawie Pełnomocnictwa znak. z dnia... udzielonego przez Prezydenta m. st. Warszawy, posiadającym NIP...,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU NR.../08

UMOWA NAJMU NR.../08 Wzór umowy najmu UMOWA NAJMU NR.../08 zawarta w dniu. listopada 2008r. w Szczecinie pomiędzy: Zachodniopomorskim Centrum Onkologii z siedzibą w Szczecinie ul. Strzałowska nr 22, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

POMIESZCZEŃ UŻYTKOWYCH

POMIESZCZEŃ UŻYTKOWYCH Zał.nr1 UMOWA NAJMU POMIESZCZEŃ UŻYTKOWYCH Zawarta w dniu... w Sycowie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnia w Sycowie, ul. Wrocławska 2, 56-500 Syców, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa Najmu Umowa Nr 11_NWa JC

Umowa Najmu Umowa Nr 11_NWa JC Umowa Najmu Umowa Nr 11_NWa2.612..2014.JC zawarta w dniu.. r. w Warszawie, pomiędzy: POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO W dniu... w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski Zakładem Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim, z siedzibą przy ul. Żabiej 23 27 400 Ostrowiec

Bardziej szczegółowo

Umowa Najmu Umowa Nr [ ]

Umowa Najmu Umowa Nr [ ] Umowa Najmu Umowa Nr [ ] zawarta w dniu.. r. w Warszawie, pomiędzy: POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY zawarta w dniu roku pomiędzy:

UMOWA DZIERŻAWY zawarta w dniu roku pomiędzy: UMOWA DZIERŻAWY zawarta w dniu... 2017 roku pomiędzy: Spółką Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 207, Oddział w Sosnowcu KWK Kazimierz Juliusz, 41-215 Sosnowiec

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Umowa Dzierżawy. zawarta w dniu... roku w Bytomiu pomiędzy :

PROJEKT. Umowa Dzierżawy. zawarta w dniu... roku w Bytomiu pomiędzy : Umowa Dzierżawy zawarta w dniu... roku w Bytomiu pomiędzy : Spółką Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 207, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Uwagi: W związku z powyższym zmieniła się numeracja kolejnych zapisów 3

Uwagi: W związku z powyższym zmieniła się numeracja kolejnych zapisów 3 Łódź, dnia 27.03.2017 r. Dotyczy postępowania nr 1/ŻŁOBEK-ŁÓDŹ/TIE/2017 W dniu 27 marca 2017 r. Zamawiający modyfikuje zapisy we wzorze umowy do Zapytania Ofertowego dot. wynajmu pomieszczeń na cele realizacji

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność)

WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność) Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 2150/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 lutego 2012 r. WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność) Zawarta w dniu... pomiędzy... z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści:

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści: UMOWA NR... zawarta w dniu roku w Warszawie, na podstawie przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Białołęckim

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU NR 06_KNGd IB/ UNP

UMOWA NAJMU NR 06_KNGd IB/ UNP GDYNIA, Ul. OSADA KOLEJOWA UMOWA NAJMU NR 06_KNGd7.6123.429.2016.IB/ UNP 2016 - zawarta w dniu. 2016. r. pomiędzy: Umowa Najmu Umowa Nr 06_KNGd7.6123.429.2016.IB/. POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

-WZÓR- UMOWA NAJMU Nr...

-WZÓR- UMOWA NAJMU Nr... Załącznik nr 3 do Regulaminu -WZÓR- UMOWA NAJMU Nr... Zawarta w dniu... roku w.. pomiędzy: Domy Wczasowe WAM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Syrokomli 6,03-335 Warszawa wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR.

UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR. UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR. zawarta w dniu r w Warszawie, pomiędzy: Firmą Classeq Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 05-077 Warszawa, ul. Trakt Brzeski 62B, NIP: 822-220-80-18,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot Umowy

UMOWA. 1 Przedmiot Umowy UMOWA najmu i obsługi pomieszczenia o pow. 17,4 m² w Średzkim Parku Wodnym w Środzie Śląskiej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie gabinetu kosmetycznego, administrowanego przez OSiR

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU. W lokalu opisanym w 1. najemca będzie prowadził działalność

UMOWA NAJMU. W lokalu opisanym w 1. najemca będzie prowadził działalność UMOWA NAJMU zawarta w dniu. pomiędzy Swarzędzkim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. Swarzędz, ul. Wrzesińska 13 reprezentowanym przez: Prezesa mgr Jacka Jędrzejczyka zwanym Wynajmującym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu przetargu Wzór UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR KNDE-WA-N9z-233-../2014. zawarta w dniu 2014 r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu przetargu Wzór UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR KNDE-WA-N9z-233-../2014. zawarta w dniu 2014 r. Załącznik nr 1 do Regulaminu przetargu Wzór UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR KNDE-WA-N9z-233-../2014 pomiędzy: zawarta w dniu 2014 r. Polskie Koleje Państwowe Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Szczęśliwicka

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ

UMOWA NAJMU POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ UMOWA NAJMU POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ zawarta w dniu w Warszawie, pomiędzy: Warszawskim Uniwersytetem Medycznym z siedzibą w Warszawie (02-091), ul. Żwirki i Wigury 61, NIP: 525 00 05 828, REGON: 000288917,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 ANEKS NR. DO UMOWY NAJMU NIERUCHOMOŚCI NR../ ZAWARTEJ W DNIU.. ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 1 ANEKS NR. DO UMOWY NAJMU NIERUCHOMOŚCI NR../ ZAWARTEJ W DNIU.. ROKU ZAŁĄCZNIK NR 1 ANEKS NR. DO UMOWY NAJMU NIERUCHOMOŚCI NR../ ZAWARTEJ W DNIU.. ROKU Zawarty w dniu.. r. w Pyrzycach, pomiędzy: Gminą Pyrzyce, Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce, NIP 853-145-69-90 zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do ogłoszenia PROJEKT. UMOWA NAJMU Nr..

Załącznik nr 1 do ogłoszenia PROJEKT. UMOWA NAJMU Nr.. PROJEKT Załącznik nr 1 do ogłoszenia UMOWA NAJMU Nr.. zawarta w dniu... 2016 roku pomiędzy Skarbem Państwa Sądem Okręgowym w Łodzi, z siedzibą w Łodzi, pl. Dąbrowskiego 5, 90-921 Łódź, NIP 725-10-42-790,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. a, zwanym dalej Wykonawcą, w której imieniu działa:

UMOWA Nr. a, zwanym dalej Wykonawcą, w której imieniu działa: UMOWA Nr. zawarta w dniu.. w Szczecinie pomiędzy: Spółką Akcyjną Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Bytomskiej 7, 70-603 Szczecin, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Umowa Najmu Umowa" Działającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa nr KPDP-0160/211/2015 z dnia r

Umowa Najmu Umowa Działającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa nr KPDP-0160/211/2015 z dnia r ..^, i Umowa Najmu Umowa" 2015-05- O / zawarta w dniu.7!?. 'r. w Katowicacli, pomiędzy: POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU. zwaną/ym w dalszej części umowy Najemcą.

UMOWA NAJMU. zwaną/ym w dalszej części umowy Najemcą. UMOWA NAJMU zawarta w dniu... w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Biurem Festiwalowym z siedzibą w Krakowie 31-513, ul. Olszańska 7, wpisanym do instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków pod

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 Wzór umowy Umowa na dostawy nr.. zawarta w dniu r.

Załącznik nr 5 Wzór umowy Umowa na dostawy nr.. zawarta w dniu r. Załącznik nr 5 Wzór umowy Umowa na dostawy nr.. zawarta w dniu... 2017 r. pomiędzy: Pilchowickim Przedsiębiorstwem Komunalnym Spółka z o.o. ul. Główna 52, 44-144 Nieborowice, NIP: 969 153 74 85, zwanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa podnajmu lokalu użytkowego

WZÓR UMOWY. Umowa podnajmu lokalu użytkowego Umowa podnajmu lokalu użytkowego zawarta w dniu.. we Wrocławiu pomiędzy: Doradztwo Prawne Mateusz Płudowski z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 281 lok. 721, Wrocław 53-234 wpisaną do CEIDG,

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - UMOWA NAJMU

- PROJEKT - UMOWA NAJMU - PROJEKT - UMOWA NAJMU zawarta w dniu... 2011 roku w Sianożętach pomiędzy: Imperiall.pl spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sianożętach, wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr...o świadczenie usług wirtualnego biura. W z ó r

UMOWA nr...o świadczenie usług wirtualnego biura. W z ó r UMOWA nr...o świadczenie usług wirtualnego biura Zawarta w dniu... w Szczecinie pomiędzy: Zakładem Gospodarki Materiałowej FORTIS Spółka z o.o. ul. Leona Heyki 23, 70-631 Szczecin NIP 852-050-95-99 zwanym

Bardziej szczegółowo

Umowa Najmu wzór nr 1

Umowa Najmu wzór nr 1 Załącznik nr 1 do SIWZ Umowa Najmu wzór nr 1 zawarta w Krakowie w dniu r. pomiędzy: Skarbem Państwa - Sądem Okręgowym w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, NIP 676-10-69-043, REGON 000322695 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

U M O W A N A J M U. zawarta w Zabrzu w dniu pomiędzy:

U M O W A N A J M U. zawarta w Zabrzu w dniu pomiędzy: U M O W A N A J M U zawarta w Zabrzu w dniu pomiędzy: 1. Przedsiębiorstwem Wielobranżowym JA-NOW-AN z siedzibą w Zabrzu ul. Knurowska 8, reprezentowanym przez Janusza Nowakowskiego zwanym dalej Wynajmującym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU. 1.Najemca będzie wykorzystywał przedmiot najmu na działalność..

UMOWA NAJMU. 1.Najemca będzie wykorzystywał przedmiot najmu na działalność.. UMOWA NAJMU zawarta w Zambrowie, dnia. pomiędzy : 1. Miejskim Ośrodkiem Kultury w Zambrowie, w imieniu którego działa Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie, Pani Marta Konopka zwaną w dalszej

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu miejsca postojowego. zawarta w... w dniu... r.

Umowa najmu miejsca postojowego. zawarta w... w dniu... r. Umowa najmu miejsca postojowego zawarta w... w dniu... r. pomiędzy:..., zamieszkałym w... przy ul...., legitymującym się dowodem osobistym nr..., wydanym dnia... roku przez..., zwanym dalej Wynajmującym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU POJAZDU. zawarta w., dnia.. pomiędzy:

UMOWA NAJMU POJAZDU. zawarta w., dnia.. pomiędzy: UMOWA NAJMU POJAZDU zawarta w., dnia.. pomiędzy:.. z siedzibą w, ul.., (wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy.... pod nr., o numerze NIP:., reprezentowaną przez:.. zwaną dalej Wynajmującym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU NA MIEJSCE POSTOJOWE

UMOWA NAJMU NA MIEJSCE POSTOJOWE UMOWA NAJMU NA MIEJSCE POSTOJOWE zawarta w dniu 01.10.2012 r. w Gdańsku pomiędzy: Spółdzielnią Mieszkaniową Ujeścisko z siedzibą w Gdańsku, 80-180 Gdańsk, ul. Płocka 6, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU zawarta dnia. w. pomiędzy: legitymującym/cą się dowodem osobistym.pesel

UMOWA NAJMU zawarta dnia. w. pomiędzy: legitymującym/cą się dowodem osobistym.pesel UMOWA NAJMU zawarta dnia. w. pomiędzy: Panem/ią., zam. w legitymującym/cą się dowodem osobistym.pesel a Panem/ią., zam. w legitymującym/cą się dowodem osobistym.pesel zwanym dalej: "Najemcą". 1 Wynajmujący

Bardziej szczegółowo

legitymujący się dokumentami: Dowód Osobisty SERIA I NR :.; PESEL: Numer telefonu :..

legitymujący się dokumentami: Dowód Osobisty SERIA I NR :.; PESEL: Numer telefonu :.. UMOWA NAJMU NR. Zawarta dnia.. r. w miejscowości Żary pomiędzy firmą: SZALUNKI-STEMPLE SP. ZO.O. z siedzibą: 30-350 Kraków ul. ZACHODNIA 4/64 ODDZIAŁ Żary ul. Kilińskiego 41 68-200 Żary,Adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

Umowa Najmu Umowa Nr [ ]

Umowa Najmu Umowa Nr [ ] Umowa Najmu Umowa Nr [ ] zawarta w dniu.. r. w Warszawie, pomiędzy: POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU. 2. Powierzchnia przedmiotu najmu wynosi.. m².

UMOWA NAJMU. 2. Powierzchnia przedmiotu najmu wynosi.. m². Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu ofert na wynajem placu manewrowego UMOWA NAJMU zawarta w dniu 18 stycznia 2011 r. pomiędzy: Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Staszowie, ul. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY NR../2015

UMOWA DZIERŻAWY NR../2015 Załącznik nr 2 UMOWA DZIERŻAWY NR../2015 w dniu. 2015 r. pomiędzy Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu, ul. Cieliczańska 1, 16-030 Supraśl, NIP 9661767476, reprezentowanym przez Dyrektora Adama Wojciecha

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr UR/022/./2016[BAG] Umową Załącznik nr 1 Zamawiającym Stroną Wykonawcą Stroną Usługami

UMOWA Nr UR/022/./2016[BAG] Umową Załącznik nr 1 Zamawiającym Stroną Wykonawcą Stroną Usługami UMOWA Nr UR/022/./2016[BAG] zwana dalej Umową, zawarta w dniu...06.2016 r. w Warszawie, pomiędzy: Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU NR..2017

UMOWA NAJMU NR..2017 UMOWA NAJMU NR..2017 wzór W dniu 2017 r. w Lublinie, pomiędzy: Województwem Lubelskim ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, NIP: 7122904545 reprezentowanym przez: Henrykę Strojnowską - Dyrektora Zarządu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU NR PSGGN

UMOWA NAJMU NR PSGGN UMOWA NAJMU NR PSGGN.6845.24.2015 Dnia r. pomiędzy gminą Śrem reprezentowaną przez Pana Adama Lewandowskiego - Burmistrza Śremu, zwaną w dalszej części umowy Wynajmującym, a., wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy najmu powierzchni użytkowej wynajmującym osoba fizyczna

Wzór umowy najmu powierzchni użytkowej wynajmującym osoba fizyczna UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO zawarta w dniu r. w, pomiędzy:, legitymującym (cą) się dowodem osobistym seria nr zam. w, przy ul. nr, zwanym w dalszej części umowy Wynajmującym a, legitymującym (cą) się

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO NA CZAS NIEOKREŚLONY. PESEL:., zwaną/ym dalej Wynajmującym ;

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO NA CZAS NIEOKREŚLONY. PESEL:., zwaną/ym dalej Wynajmującym ; UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO NA CZAS NIEOKREŚLONY zawarta w... pomiędzy:... zamieszkałą/ym w... ( ) przy ul.., PESEL:., zwaną/ym dalej Wynajmującym ; a. zamieszkałą/ym w... ( ) przy ul..., PESEL: ;

Bardziej szczegółowo

Umowa Dzierżawy. ... zarejestrowany w Sądzie.. Wydział.. pod numerem. REGON..Kapitał zakładowy: osoby reprezentujące:

Umowa Dzierżawy. ... zarejestrowany w Sądzie.. Wydział.. pod numerem. REGON..Kapitał zakładowy: osoby reprezentujące: PROJEKT Umowa Dzierżawy zawarta w dniu... roku w Bytomiu pomiędzy : Spółką Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 207, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez

Bardziej szczegółowo

Warszawa ul. Różana 31/33 NAZWA NAJEMCY UMOWA NAJMU NR [ ]

Warszawa ul. Różana 31/33 NAZWA NAJEMCY UMOWA NAJMU NR [ ] Warszawa ul. Różana 31/33 NAZWA NAJEMCY UMOWA NAJMU NR [ ] Umowa Najmu Umowa Nr KNWa7.022.KD..2017 zawarta w dniu.... r. w Warszawie, pomiędzy: POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu pomieszczeń kuchennych wraz z wyposażeniem (wzór)

Umowa najmu pomieszczeń kuchennych wraz z wyposażeniem (wzór) Umowa najmu pomieszczeń kuchennych wraz z wyposażeniem (wzór) zawarta w dniu [...] w Odolanowie pomiędzy: Gminno Miejskim Centrum Pomocy Wiara Nadzieja - Miłość ul. Raszkowska 36 63 430 Odolanów NIP 622

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../20... najmu lokalu użytkowego w budynku przy ul... w Warszawie

UMOWA Nr.../20... najmu lokalu użytkowego w budynku przy ul... w Warszawie UMOWA Nr.../20... Ogólny wzór umowy najmu lokalu użytkowego w budynku przy ul.... w Warszawie zawarta w dniu... 20... r. w Warszawie pomiędzy: Spółdzielnią Mieszkaniową Muranów z siedzibą pod adresem:

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY zawarta w dniu roku pomiędzy:

UMOWA DZIERŻAWY zawarta w dniu roku pomiędzy: UMOWA DZIERŻAWY zawarta w dniu... 2016 roku pomiędzy: Spółką Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 207, Oddział w Dąbrowie Górniczej, Zakład Kopalnie Węgla Kamiennego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU. nr.. zwanym w dalszej części umowy Najemcą.

UMOWA NAJMU. nr.. zwanym w dalszej części umowy Najemcą. UMOWA NAJMU nr.. zawarta w dniu.....r. pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, 50-153 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, reprezentowanym przez: Jolantę Krupowicz - Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY UMOWA DOSTAWY NR

UMOWA DOSTAWY UMOWA DOSTAWY NR UMOWA DOSTAWY NR W dniu r. w Kleczewie, pomiędzy: PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin Spółka Akcyjna, ul. 600 Lecia 9, 62 540 Kleczew, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU POJEMNIKA/KONTENERA. zawarta w Gdańsku, dnia 2015 roku pomiędzy:

UMOWA NAJMU POJEMNIKA/KONTENERA. zawarta w Gdańsku, dnia 2015 roku pomiędzy: UMOWA NAJMU POJEMNIKA/KONTENERA zawarta w Gdańsku, dnia 2015 roku pomiędzy: 1. SITA PÓŁNOC Spółką z o.o. z siedzibą w Gdańsku, Trakt Św. Wojciecha 43/45, (kod 80-044), wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ZN/3412/505MZE/2017/1

UMOWA Nr ZN/3412/505MZE/2017/1 UMOWA Nr ZN/3412/505MZE/2017/1 zawarta w Koszalinie w dniu.. roku pomiędzy: ENERGA-OPERATOR SPÓŁKĄ AKCYJNĄ z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 125/2011 ZARZĄDU POWIATU W BOCHNI z dnia 17 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR 125/2011 ZARZĄDU POWIATU W BOCHNI z dnia 17 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR 125/2011 ZARZĄDU POWIATU W BOCHNI z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie zawarcie z Firmą MM STALMET s.c. Michał Kukla, Krystyna Kukla kolejnej umowy na dzierżawę niezabudowanej części działki

Bardziej szczegółowo

Umowa o opiekę nad systemem informatycznym

Umowa o opiekę nad systemem informatycznym Umowa o opiekę nad systemem informatycznym Zawarta dnia.. roku w Sosnowcu pomiędzy: reprezentowanym przez: nazywaną dalej Zlecającym, a..., reprezentującym Network Expert Sp z o.o z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU wzór. Nr.../2014. zawarta w dniu r. w Warszawie, pomiędzy:

UMOWA NAJMU wzór. Nr.../2014. zawarta w dniu r. w Warszawie, pomiędzy: UMOWA NAJMU wzór Nr.../2014 zawarta w dniu... 2014 r. w Warszawie, pomiędzy: Skarbem Państwa - Zarządem Mienia Skarbu Państwa z siedzibą w Warszawie (02-015) przy Pl. Starynkiewicza 7/9, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR - Umowa o wykonanie robót budowlanych dla inwestycji realizowanych na sieciach SN, nn UMOWA ZN. o wykonanie robót budowlanych

WZÓR - Umowa o wykonanie robót budowlanych dla inwestycji realizowanych na sieciach SN, nn UMOWA ZN. o wykonanie robót budowlanych UMOWA ZN o wykonanie robót budowlanych zawarta w., w dniu... pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu gabinetu stomatologicznego (wzór)

Umowa najmu gabinetu stomatologicznego (wzór) Umowa najmu gabinetu stomatologicznego (wzór) Zawarta w Prażmowie w dniu...2014r, pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Prażmowie z siedzibą w Prażmowie ul. Bogusława Ostapowicza

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO 1.. legitymującym się dowodem osobistym nr zamieszkałym w... 1. Przedmiotem najmu jest...

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO 1.. legitymującym się dowodem osobistym nr zamieszkałym w... 1. Przedmiotem najmu jest... UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO zawarta w dniu.. w.. pomiędzy : 1.. zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM, a 2. legitymującym się dowodem osobistym nr zamieszkałym w.. zwanym dalej NAJEMCĄ. 1 1. Przedmiotem najmu

Bardziej szczegółowo

Nr 1 Wzór umowy najmu nieruchomości - OGN. Olsztyn, Plac Konstytucji 3 Maja 1 NAZWA NAJEMCY UMOWA NAJMU NR [ ]

Nr 1 Wzór umowy najmu nieruchomości - OGN. Olsztyn, Plac Konstytucji 3 Maja 1 NAZWA NAJEMCY UMOWA NAJMU NR [ ] Nr 1 Wzór umowy najmu nieruchomości - OGN Olsztyn, Plac Konstytucji 3 Maja 1 NAZWA NAJEMCY UMOWA NAJMU NR [ ] Umowa Najmu Umowa Nr [ ] zawarta w Gdańsku w dniu. roku pomiędzy: POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku pomiędzy: UMOWA Nr.. ZAŁACZNIK NR 4 do SIWZ zawarta w dniu... roku pomiędzy: Województwem Kujawsko Pomorskim z siedzibą w Toruniu przy PI. Teatralny 2 REGON 871121290, NIP 956-19-45-671, reprezentowanym przez:..

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1. reprezentowany przy zawieraniu niniejszej umowy przez:... działającego na podstawie pełnomocnictwa dalszego z dnia udzielonego przez

UMOWA. 1. reprezentowany przy zawieraniu niniejszej umowy przez:... działającego na podstawie pełnomocnictwa dalszego z dnia udzielonego przez Załącznik nr 3 do SIWZ zawarta w dniu... w...pomiędzy: UMOWA 1. reprezentowany przy zawieraniu niniejszej umowy przez:.... działającego na podstawie pełnomocnictwa dalszego z dnia udzielonego przez.. zwany

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ATZ_AA_

UMOWA Nr ATZ_AA_ UMOWA Nr ATZ_AA_...2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) pomiędzy: Warszawskim Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1.

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1. Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/141/FUN catering UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy najmu lokalu mieszkalnego przez kilku najemców

Wzór umowy najmu lokalu mieszkalnego przez kilku najemców UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO 1 zawarta w dniu r. w, pomiędzy:, legitymującym (cą) się dowodem osobistym seria zwanym w dalszej części umowy Wynajmującym a 1., legitymującym (cą) się dowodem osobistym

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr../2014

Projekt umowy nr../2014 Projekt umowy nr../2014 zawarta w Łodzi w dniu.... 2014 r. pomiędzy następującymi Stronami: Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 190, 90-368 Łódź, NIP 725-19-06-517,

Bardziej szczegółowo

U M O W A NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO. zawarta w dniu... w Gdańsku

U M O W A NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO. zawarta w dniu... w Gdańsku ZSSiO/343/04/ 15 (Wzór) U M O W A NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO zawarta w dniu... w Gdańsku pomiędzy Zespołem Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku Oliwie przy ul. Subisława 22 reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) została zawarta umowa o następującej treści:

na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) została zawarta umowa o następującej treści: UMOWA nr W dniu. w Warszawie, pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 05.11.2015 r. Nr GP-OR.0052.4318.2015

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU. a... z siedzibą w... przy ul... wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez... ... za numerem...

UMOWA NAJMU. a... z siedzibą w... przy ul... wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez... ... za numerem... UMOWA NAJMU zawarta w dniu... w Pabianicach pomiędzy Gminą Miejską Pabianice reprezentowaną przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, w imieniu którego działa Dyrektor Piotr Adamski, na podstawie udzielonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU - wzór. Zawarta w, w dniu [data], przez:

UMOWA NAJMU - wzór. Zawarta w, w dniu [data], przez: UMOWA NAJMU - wzór Zawarta w, w dniu [data], przez: - zwaną dalej Wynajmującym, a, - zwana dalej w treści niniejszej Umowy Najemcą, zwanymi dalej łącznie Stronami, a każdą z osobna Stroną, o następującej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO W dniu... roku w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy Zakładem Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Żabiej 23, działającym na podstawie uchwały Nr XVI/182/2003 Rady

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Umowa nr. Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy:

Strona 1 z 5. Umowa nr. Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Umowa nr Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy: PKP Intercity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Zawarta w, w dniu, pomiędzy:

Zawarta w, w dniu, pomiędzy: U MOWA NAJMU Zawarta w, w dniu, pomiędzy: zwaną w dalszej części umowy Wynajmującym a 1., zamieszkały, legitymujący się dowodem osobistym o numerze 2., zamieszkała, legitymująca się dowodem osobistym o

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. 1 Przedmiot umowy i zobowiązanie Zamawiającego

UMOWA Nr.. 1 Przedmiot umowy i zobowiązanie Zamawiającego UMOWA Nr.. zawarta w dniu... 2015r. w Szczecinie pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim - Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, reprezentowanym przez Dyrektora - Dorotę Janicką,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KORZYSTANIE NR

UMOWA O KORZYSTANIE NR UMOWA O KORZYSTANIE NR zawarta w dniu....... w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00 950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, w ramach którego działa Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU NR.. z dnia.

UMOWA NAJMU NR.. z dnia. Wzór umowy UMOWA NAJMU NR.. z dnia. zawarta pomiędzy: Spółką Uzdrowisko Szczawno-Jedlina Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul.sienkiewicza 1 w Szczawnie-Zdroju, wpisaną w IX Wydziale Gospodarczym Krajowego

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy podnajmu lokalu mieszkalnego

Wzór umowy podnajmu lokalu mieszkalnego UMOWA PODNAJMU zawarta w dniu r. w, pomiędzy:, legitymującym (cą) się dowodem osobistym seria nr zam. w, przy ul. nr, zwanym w dalszej części umowy Podnajmującym a, legitymującym (cą) się dowodem osobistym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO. zawarta w dnia. (zwana dalej Umowa ) pomiędzy. zamieszkałą/ym (w przypadku przedsiębiorcy wskazać siedzibę firmy)

UMOWA NAJMU SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO. zawarta w dnia. (zwana dalej Umowa ) pomiędzy. zamieszkałą/ym (w przypadku przedsiębiorcy wskazać siedzibę firmy) Do zawarcia poniższej umowy będą Ci potrzebne: - kserokopia/skan dowodu osobistego lub wydruk/plik pdf z CEIDG (jeśli przedsiębiorca) - po 2 szt. WZÓR UMOWU NAJMU SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO CAMLENDO.PL UMOWA

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.) Zawarta w dniu...2015 r. w Kielcach pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym a (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS), zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU nr DGN/.../12

UMOWA NAJMU nr DGN/.../12 Załącznik nr 2 UMOWA NAJMU nr DGN/.../12 Zawarta w dniu... 2012 roku w Krakowie pomiędzy: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków którą reprezentuje

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu nr.. zawarta w Starym Polu dnia

Umowa najmu nr.. zawarta w Starym Polu dnia pomiędzy: Gminą Stare Pole ul. Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole NIP: 5792058318 reprezentowaną przez Marka Szczypiora Wójta Gminy zwaną dalej Wynajmującym a.. NIP:.., REGON... zwaną dalej Najemcą

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa Białołęckim Ośrodkiem Sportu z siedzibą ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa, NIP

Bardziej szczegółowo

www.wroclawski-adres.pl

www.wroclawski-adres.pl Umowa podnajmu lokalu użytkowego zawarta w dniu.. we Wrocławiu pomiędzy: Doradztwo Prawne Mateusz Płudowski z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 281 lok. 721, Wrocław 53-234 wpisaną do CEIDG,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert. UMOWA nr.. (Umowa) zawarta w Warszawie dnia 2014 r. pomiędzy:

Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert. UMOWA nr.. (Umowa) zawarta w Warszawie dnia 2014 r. pomiędzy: Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert. UMOWA nr.. (Umowa) zawarta w Warszawie dnia 2014 r. pomiędzy: spółką z siedzibą z Radomiu, 26-617 Radom, ul. Grobickiego 23, zarejestrowaną w Rejestrze

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy przy ul.bema 70, 01-225 Warszawa, posiadającym NIP: 527-245-71-53 oraz REGON: 000665840

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy Nr sprawy OR.251-31/JF/12 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo