Umowa Najmu Umowa Nr 11_NWa AC

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa Najmu Umowa Nr 11_NWa2.6123. 2015.AC"

Transkrypt

1 Umowa Najmu Umowa Nr 11_NWa AC zawarta w dniu 2015r. w Łodzi, pomiędzy: Polskimi Kolejami Państwowymi Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Szczęśliwicka 62, Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod nr , kapitał zakładowy Spółki zł w całości wpłacony, działającą przez PKP S.A. PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Armatniej 14,reprezentowanym reprezentowanym przez: 1. Danutę Małecką - Dyrektora Regionalnego d.s. Komercjalizacji Nieruchomości w Warszawie 2. działających na podstawie udzielonych przez Zarząd PKP S.A. oraz Dyrektorów PKP S.A. pełnomocnictw. zwanym dalej Wynajmującym a.. zwanym dalej: Najemcą" Osoby podpisujące niniejszą Umowę oświadczają, że są umocowane do podpisywania i składania oświadczeń woli w imieniu Strony, którą reprezentują ze skutkiem prawnym dla niej i że umocowanie to nie wygasło w dniu zawarcia Umowy. Wynajmujący i Najemca będą nazywani dalej pojedynczo Stroną, łącznie Stronami. Najemca oświadcza, że jest/nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Wynajmujący oświadcza, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Zważywszy, że: Wynajmujący oświadcza, że posiada tytuł prawny do nieruchomości budynkowej: budynku dworca Łódź Kaliska położonej w Łodzi przy ulicy Karolewskiej 55 o nr inwentarzowym 9/017/00168/102000, posadowionej na działce 15/73 obręb P-17, dla której Sąd Rejonowy w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr LD1M/ /4 W związku z powyższym Strony postanowiły uzgodnić zasady wynajmu nieruchomości w oparciu o poniższe postanowienie zawarte w: (A) WARUNKACH SZCZEGÓŁOWYCH UMOWY - zawierających szczegółowe parametry niniejszej Umowy uzgodnione pomiędzy Stronami, oraz (B) OGÓLNYCH WARUNKACH NAJMU - obejmujących ogólne warunki na jakich wynajmowany jest Przedmiot Umowy. 1

2 ROZDZIAŁ (A) WARUNKI SZCZEGÓŁOWE UMOWY 1. Strony ustalają następujące szczegółowe warunki niniejszej Umowy. W przypadku rozbieżności pomiędzy poniższymi postanowieniami a pozostałymi postanowieniami Umowy, postanowienia zawarte w poniższym zestawieniu w tym wartości wskazane poniżej, mają pierwszeństwo przed pozostałymi postanowieniami Umowy. A. Określenie Przedmiotu Najmu/Powierzchni 2 pkt 1 Umowy B. Określenie Działalności Najemcy, która będzie wyłącznie prowadzona na Przedmiocie Najmu jego Nazwa/ Liczba bankomatów/ maszyn vendingowych zainstalowanych na przedmiocie najmu: Przedmiot Najmu zgodnie z Załącznikiem nr 1 Rodzaj działalności: ustawienie 2 maszyn vendingowych (zakaz prowadzenia działalności związanej z automatami do gier o niskich wygranych oraz sprzedaży substancji psychoaktywnych) Nazwa firmy Najemcy: 2 szt C. a) Powierzchnia 2,00 m 2 b) Numery ewidencyjne działek 15/73 c) Obręb i adres D. Okres najmu - 4 Umowy oraz rodzaj Umowy ze względu na okres obowiązywania obręb P-17, ul. Karolewska 55, Łódź Umowa jest zawarta na czas nieokreślony tj. od protokolarnego dnia przekazania przedmiotu umowy E. Czynsz Stawka za sztukę bankomatu/ maszyny vendingowej: 440,30 PLN (netto) (słownie: czterysta czterdzieści złotych i 40/100); Czynsz miesięczny łącznie: iloczyn liczby urządzeń wskazanych w 1 B z stawką wskazaną powyżej za jedną sztukę urządzenia. Za każdą sztukę bankomatu/ maszyny vendingowej miesięcznie. Okres rozliczeniowy wynosi miesiąc kalendarzowy. 2

3 F. Rodzaj zabezpieczenia 441,30 PLN (netto) * 2 szt. = 880,60 PLN (netto) (słownie: osiemset osiemdziesiąt złotych i 60/100) KAUCJA Kwota zabezpieczenia - 8 Umowy 3-krotność miesięcznego Czynszu brutto 3249,41PLN (słownie: trzy tysiące dwieście czterdzieści dziewięć złotych i 41/100) G. Terminy przekazania zabezpieczeń przez Najemcę i ich warunki: a) Kaucja lub Gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa Nie później niż w 7 dni od daty obowiązywania umowy. b) Oświadczenie współmałżonka [jeśli dotyczy] H. Dzień wydania Przedmiotu Najmu / Terenu I. Indeksacja oraz data pierwszej indeksacji J. Wysokość polis ubezpieczeniowych OC Najemcy Nie później niż w dniu protokolarnego przekazania Przedmiotu Najmu Nie później niż 14 dni od daty podpisania umowy Roczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS 1 kwietnia 2016r. Najemca zwolniony z obowiązku posiadania polisy K. Właściwość sądu Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Wynajmującego L. Numer rachunku bankowego Wynajmującego Numer rachunku bankowego obowiązujący Najemcę jest wskazany na pierwszej fakturze wystawionej przez Wynajmującego z tytułu Czynszu. W przypadku zmiany nr rachunku bankowego Wynajmujący powiadomi o tym Najemcę. Numer rachunku bankowego właściwego wyłącznie do wpłaty Kaucji: M. Opłaty za Media i Usługi Zgodnie Załącznikiem nr 3 ustalającym szczegółowo sposób i terminy rozliczeń z 3

4 uwzględnieniem zasad zawartych w Regulaminie. N. Dane kontaktowe: Wynajmujący: Telefon: Adres mail: Najemca Telefon: Adres mail:.. ROZDZIAŁ (B) OGÓLNE WARUNKI NAJMU 2. Przedmiot najmu 1. W budynku o którym mowa na wstępie umowy oraz w 1 A, C Wynajmujący oddaje Najemcy na podstawie niniejszej umowy w najem powierzchnię wkreśloną na szkicu stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy, zwany dalej Przedmiotem Najmu. 2. Wydanie Przedmiotu Najmu Najemcy nastąpi na podstawie protokołu zdawczoodbiorczego stanowiącego Załącznik nr 2. Protokół ten stanowił będzie podstawę przy rozliczeniach stron w dacie zwrotu przedmiotu najmu, po terminie obowiązywania umowy. 3. Najemca oświadcza, że zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu najmu i nie wnosi w tym zakresie uwag. 4. Najemca jest zobowiązany na swój koszt i w swoim zakresie wystąpić do organów administracji rządowej/samorządowej o stosowne pozwolenia na przystosowanie Przedmiotu Najmu do prowadzonej działalności, w tym o stosowne pozwolenia wymagane przez przepisy prawa między innymi przez prawo budowlane, ochrony środowiska, w razie przeprowadzania inwestycji na Przedmiocie Najmu. 3. Przeznaczenie najmu 1. Przedmiot Najmu będzie przeznaczony wyłącznie na ustawienie maszyn vendingowych/bankomatów zgodnie z 1 B, w liczbie egzemplarzy wskazanej w 1 B. 2. Na najmowanej powierzchni obowiązuje bezwzględny zakaz prowadzenia działalności w zakresie eksploatacji automatów do gier losowych oraz sprzedaży zabronionych środków psychoaktywnych. W przypadku złamania powyższego zakazu Umowa zostaje rozwiązana w trybie natychmiastowym bez możliwości prowadzenia dalszej działalności na Nieruchomości. Dodatkowo Najemca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości ,00 zł za każdy wprowadzony automat, za każdy rozpoczęty miesiąc lub stwierdzenie sprzedaży zabronionych środków psychoaktywnych. 4. Okres trwania najmu 1. Umowa zostaje zawarta na okres wskazany w 1 D.. Umowa obowiązuje od dnia określonego w 1 D. 2. W przypadku gdy Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, zgodnie z 1 D, to Strony mogą wypowiedzieć Umowę, z trzy miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 3. Strony wyłączają możliwość przedłużenia obowiązywania Umowy w oparciu o przepisy art. 674 Kodeksu Cywilnego. Umowa może być przedłużona wyłącznie przez aneks. 5. Czynsz 1. Z uwzględnieniem 5. Najemca będzie płacił Wynajmującemu z tytułu najmu Przedmiotu Umowy, za każdy rozpoczęty okres rozliczeniowy, Czynsz który na dzień zawarcia Umowy ustala się w wysokości określonej w 1 E Umowy powiększony o 4

5 podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Okres rozliczeniowy Umowy wskazany jest w 1 E. 2. Czynsz należny Wynajmującemu jest płatny z góry, do 15-go dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego za który jest należny na konto bankowe opisane w 1 L., zaś Opłaty za Media i Usługi zgodnie z ustaleniami zawartymi w Załączniku Nr Faktury z tytułu Czynszu będą wystawiane z góry za każdy miesiąc, w miesiącu poprzedzającym ich płatność i niezwłocznie przesyłane do Najemcy. W przypadku, gdy Najemca nie otrzyma faktury VAT do pierwszego roboczego dnia miesiąca, za który została ona naliczona, zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania o tym fakcie Wynajmującego w dowolny skuteczny sposób. Nieotrzymanie faktury przez Najemcę nie zwalnia go z obowiązku zapłaty Czynszu. W zaistniałej sytuacji Najemca jest zobowiązany do zapłaty kwoty wynikającej z ostatniej otrzymanej faktury i następnie dokonania płatności korygującej po dacie otrzymania brakującej faktury. 4. Czynsz za pierwszy Okres rozliczeniowy umowy, będzie płatny w terminie 14 dni licząc od dnia wystawienia przez Wynajmującego stosownej faktury VAT, zaś Opłaty za Media i Usługi zgodnie z ustalenia zawartymi w Załączniku Nr Zmiany wysokości czynszu 1. W przypadku wzrostu ponoszonych przez Wynajmującego opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz podatku od nieruchomości dot. Przedmiotu Najmu, o kwotę przewyższającą 10% wysokości tych opłat w stosunku do wysokości opłat obowiązujących w dniu zawarcia Umowy oraz w dniu ostatniej aktualizacji Czynszu na podstawie niniejszego punktu lub w przypadku wprowadzenia nowych obciążeń publicznoprawnych dotyczących Przedmiotu Najmu, Wynajmujący jest uprawniony do aktualizacji wysokości Czynszu. Czynsz ulegnie wzrostowi o wartość o jaką wzrosły wymienione opłaty począwszy od następnego okresu rozliczeniowego bez konieczności sporządzania aneksu do Umowy. 2. Ponadto, Strony postanawiają, że stawka Czynszu będzie także automatycznie podwyższana (waloryzowana) zgodnie z poniższymi warunkami, a podwyższenie takie nie będzie traktowane jako zmiana niniejszej Umowy i nie będzie wymagało sporządzania i podpisywania aneksu do Umowy ani powiadomienia Najemcy. Określona w 1 E stawka Czynszu będzie waloryzowana o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS na dzień 1 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy. Pierwsza waloryzacja nastąpi za okres od dnia wskazanego w warunkach szczegółowych umowy w 1 I tj. od dnia 1 kwietnia następnego roku kalendarzowego po terminie zawarcia Umowy,, zaś kolejne waloryzacje będą następować od 1 kwietnia każdego kolejnego roku kalendarzowego najmu, przy czym podstawą każdorazowej waloryzacji jest Czynsz obowiązujący w ostatnim, przed daną waloryzacją okresie rozliczeniowym. Jednakże w przypadku, gdy wskaźnik waloryzacji będzie ujemny, Najemca zobowiązany będzie do zapłaty Czynszu w wysokości należnej za poprzedni okres. 7. Inne opłaty oraz media i usługi 1. Wszelkie opłaty związane z zawarciem niniejszej Umowy, jak również opłaty związane z Przedmiotem Najmu, opłat za media itp. ponosi Najemca. 2. W przypadku gdy do Przedmiotu Najmu dostarczane są media to opłaty za nie będą płatne zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dotyczących sposobu i terminów rozliczeń określonymi w Załączniku nr 3 i z uwzględnieniem zasad zawartych w załączonym Regulaminie dostawy mediów obowiązującym w PKP S.A. ( Regulamin ) 3. W przypadku, gdy zaległości z tytułu Czynszu lub Opłat za Media i Usługi uiszczanych za pośrednictwem Wynajmującego przekroczą dwa okresy płatności, oraz w przypadku korzystania przez Najemcę z Przedmiotu Najmu bez zgody Wynajmującego po wygaśnięciu/po upłynięciu terminu wypowiedzeniu Umowy, Najemca wyraża niniejszym zgodę na odłączenie przez Wynajmującego mediów doprowadzonych do Terenu. 5

6 8. Zabezpieczenie roszczeń wynikających z Umowy KAUCJA (a) 1. Przepisy dotyczące kaucji obowiązują Strony o ile zabezpieczenie w postaci kaucji zostało wskazane w warunkach szczegółowych Umowy tj. 1 F. 2. Celem zabezpieczenia roszczeń wynikających z niniejszej Umowy Najemca, zobowiązuje się w terminie określonym 1 G wpłacić Wynajmującemu Kaucję zabezpieczającą (zwanej dalej jako Kaucja ) w wysokości wskazanej w 1 F, płatną na konto wskazane w 1 L z dopiskiem w tytule: Kaucja do umowy najmu nr [numer niniejszej Umowy]. 3. Wysokość Kaucji powinna odpowiadać na dzień 1 kwietnia każdego roku równowartości w złotych polskich sumy trzymiesięcznego Czynszu podwyższonej o równowartość podatku VAT, obliczoną według zasad określonych w niniejszej Umowie, w szczególności z uwzględnieniem waloryzacji i zmian wysokości Czynszu. Wysokość pierwszej Kaucji, którą ma wpłacić Najemca została podana w 1 F niniejszej Umowy. 4. Najemca zobowiązuje się do uzupełnienia kwoty Kaucji z uwzględnieniem wysokości i w terminie określonym w punkcie 3 powyżej.. 5. Wynajmujący jest uprawniony do dokonania potrąceń z Kaucji w celu zaspokojenia roszczeń Wynajmującego wobec Najemcy wynikających z tytułu nienależytego wykonania niniejszej Umowy. 6. W przypadku dokonania potrącenia przez Wynajmującego całości lub części kwoty Kaucji, Najemca zobowiązuje się niezwłocznie, ale nie później jak w terminie 14 dni od pisemnego wezwania Wynajmującego uzupełnić Kaucję zgodnie z powyższymi warunkami. 7. Nienaruszona część Kaucji podlega zwrotowi po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy bez oprocentowania w terminie do 90 dni od dnia zwrotu przez Najemcę Przedmiotu Najmu, chyba że zostanie ona wykorzystana do zaspokojenia roszczeń Wynajmującego względem Najemcy, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. GWARANCJA BANKOWA / UBEZPIECZENIOWA (b) 1. Przepisy dotyczące Gwarancji obowiązują Strony o ile zabezpieczenie w postaci Gwarancji zostało wskazane w warunkach szczegółowych umowy tj. 1 F. 2. W celu zabezpieczenia roszczeń Wynajmującego mogących wynikać z niniejszej Umowy, Najemca zobowiązuje się w terminie określonym 1 G a) niniejszej Umowy przekazać Wynajmującemu bezwarunkową, przenoszalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję bankową/ubezpieczeniową, wystawioną przez bank/towarzystwo ubezpieczeniowe, w wysokości określonej w pkt 3 niniejszego paragrafu poniżej ( Gwarancja ). 3. Wysokość Gwarancji powinna odpowiadać na dzień 1 kwietnia każdego roku równowartości w złotych polskich sumy trzymiesięcznego Czynszu brutto, obliczoną według zasad określonych w niniejszej Umowie, w szczególności z uwzględnieniem waloryzacji. Wysokość pierwszej Gwarancji którą ma dostarczyć Najemca została podana w 1 F niniejszej Umowy. 4. Ważność Gwarancji nie może wygasać przed określonym przez Strony okresem najmu. W przypadku, gdy okres, na który wystawiono Gwarancję jest krótszy, Najemca jest zobowiązany do dostarczenia nowej Gwarancji, nie później niż w terminie 30 dni przed dniem wygaśnięcia Gwarancji poprzedniej. 6

7 5. Najemca zobowiązuje się ponadto do uzupełnienia kwoty Gwarancji (lub dostarczenia nowej Gwarancji) z uwzględnieniem wysokości i w terminie określonym w punkcie 3 powyżej. 6. W przypadku dokonania wypłaty przez Wynajmującego całości lub części kwoty, na którą została wystawiona Gwarancja, Najemca zobowiązuje się w terminie 14 dni od pisemnego wezwania Wynajmującego dostarczyć Wynajmującemu nową Gwarancję zgodnie z powyższymi warunkami lub uzupełnić dotychczasową Gwarancję o brakującą kwotę. 7. W przypadku niedostarczenia Wynajmującemu nowej Gwarancji w wyznaczonym terminie lub dostarczenia nowej Gwarancji w niewystarczającej wysokości, Wynajmujący może skorzystać z będącej w jego posiadaniu Gwarancji i dokonać wypłaty kwoty, na jaką jest wystawiona, deponując uzyskane środki na swoim rachunku bankowym jako kaucję. Kaucja ta służyć będzie zabezpieczeniu roszczeń Wynajmującego wynikających z niniejszej Umowy i zostanie zwrócona przez Wynajmującego, bez odsetek, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu przez Najemcę Gwarancji w prawidłowej formie i wysokości. Wypłata z Gwarancji nie zwalnia Najemcy z obowiązku dostarczenia Gwarancji zgodne z powyższymi warunkami. 8. Po wygaśnięciu niniejszej Umowy dokument Gwarancji zostanie zwrócony Najemcy po potrąceniu ewentualnych kwot należnych Wynajmującemu lub innych zobowiązań pieniężnych Najemcy wynikających z niniejszej Umowy. OŚWIADCZENIE WSPÓŁMAŁŻONKA (c) W przypadku gdy Umowa zawierana jest z Najemcą będącym osobą fizyczną, wspólnikami spółki cywilnej znajdującymi się w związkach małżeńskich, Najemca jest zobowiązany, nie później niż w dniu protokolarnego przekazania Przedmiotu Najmu, dostarczyć Wynajmującemu oświadczenie, w formie pisemnej, współmałżonka Najemcy, że wyraża on zgodę na zawarcie niniejszej Umowy. W razie niedostarczenia przez Najemcę powyższego oświadczenia, w wskazanym terminie, Wynajmujący będzie uprawniony do rozwiązania niniejszej Umowy w trybie natychmiastowym bez okresu wypowiedzenia. 9. Obowiązki Najemcy 1. W trakcie trwania umowy Najemca zobowiązuje się do: a) wykorzystywania przedmiotu najmu zgodnie z przeznaczeniem określonym w 3 niniejszej umowy, b) uzyskania pisemnej zgody Wynajmującego na wykonanie robót remontowych, adaptacyjnych i modernizacyjnych w substancji trwałej przedmiotu najmu, c) nie oddawania przedmiotu najmu w całości lub części w podnajem osobom trzecim bez zgody Wynajmującego, d) bezwzględnego przestrzegania postanowień ustawy o odpadach z dnia ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. r. o odpadach (Dz. U. z 2013, poz. 21) w zakresie wytwarzania, posiadania i gromadzenia odpadów, e) nie przenoszenia praw wynikających z umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody Wynajmującego 2. Po zakończeniu najmu Najemca usunie instalacje bez prawa do zwrotu poniesionych kosztów. 7

8 10. Najemca obowiązany jest do: 1. utrzymania przedmiotu najmu i jego bezpośredniego otoczenia we właściwym stanie technicznym, sanitarnym i zabezpieczeń przeciwpożarowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 2. niezwłocznego powiadamiania Wynajmującego o zaistniałych zmianach adresowych pod rygorem uznawania skuteczności doręczania korespondencji na adres podany w umowie, 3. przedkładania aktualnych dokumentów dotyczących prowadzonej działalności, 4. naprawy i bieżącej konserwacji przedmiotu najmu w okresie obowiązywania umowy. Uzgodnienia stron Najemca na własny koszt zaprojektuje i dokona niezbędnych zmian w konstrukcji obiektu w miejscu instalacji bankomatu/ maszyny vendingowej. 2. Najemca, w razie potrzeb, na własny koszt i ryzyko zaprojektuje i dokona podłączenia do bankomatu/ maszyny vendingowej łączy telekomunikacyjnych i informatycznych. 3. W przypadku gdy umowa dot. bankomatu. Wynajmujący zgadza się na wykonanie przez operatora telekomunikacyjnego niezbędnych instalacji kablowych w obiekcie Wynajmującego, na terenie którego znajduje się miejsce instalacji bankomatu lub też udostępni (w ramach dzierżawy) co najmniej dwie pary przewodów (np. 1 kabel TP) w ramach własnego okablowania teleinformatycznego budynku do wykorzystania w celu zapewnienia łączności pomiędzy bankomatem a głowicą kabla miejskiego operatora telekomunikacyjnego. 4. Wynajmujący wyraża zgodę na przeprowadzenie przez Najemcę, staraniem i na koszt Najemcy, niezbędnych prac adaptacyjnych związanych z posadowieniem i montażem bankomatu/ maszyny vendingowej. 5. Najemca na własny koszt zaprojektuje i dokona podłączenia instalacji elektrycznej do bankomatu/ maszyny vendingowej o wytrzymałości niezbędnej do jego zasilenia. 6. Najemca jest uprawniony do umieszczenia na bankomacie/ maszynie vendingowej niezbędnego dla jego potrzeb oznakowania w którego skład wchodzą: piktogramy systemów kart płatniczych, usług dostępnych w bankomacie/ maszynie vendingowej, informacja o numerach telefonów Obsługi Klienta oraz oklejenie grafiką ścian automatu. 7. Ww. projekt m.in. dla miejsca instalacji bankomatu łącznie z jego oznakowaniem zostaną uzgodnione dwustronnie. 8. W przypadku konieczności usunięcia awarii bankomatu/ maszyny vendingowej lub przeprowadzenia innych czynności niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania automatu Wynajmujący umożliwi pracownikowi Najemcy lub osobom przez niego upoważnionym całodobowy dostęp do urządzenia. 9. Wynajmujący nie odpowiada za szkody powstałe w bankomacie/ maszynie vendingowej, w jego dodatkowym wyposażeniu i oznakowaniu, wynikłe z kradzieży, wandalizmu lub nieszczęśliwych wypadków chyba, że strata lub szkoda wynikła z jego winy umyślnej lub rażącego zaniedbania. W przypadku bankomatu Najemca ubezpieczy bankomat od kradzieży, szkód ogniowych i innych zdarzeń losowych, nieszczęśliwych wypadków i przejmie na siebie wszelką odpowiedzialność za bankomat. 10. Wynajmujący zobowiązuje się do powiadamiania Najemcy z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem o wykonywaniu jakichkolwiek prac budowlanych na terenie obiektu, mogących być przyczyną uszkodzenia lub zanieczyszczenia bankomatu/ maszyny vendingowej. 12. Najemca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody w mieniu Wynajmującego, własnym i osób trzecich powstałe na terenie i w związku z użytkowaniem przedmiotu najmu

9 Uprawnienia Wynajmującego 1. Najemca, pod rygorem rozwiązania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym bez okresu wypowiedzenia, nie ma prawa oddać Przedmiotu Najmu w całości bądź w części osobie trzeciej w podnajem, do bezpłatnego używania, lub na jakiejkolwiek innej podstawie prawnej bez zgody Wynajmującego wyrażonej w formie pisemnej. 2. Wynajmujący jest uprawniony do dokonania w każdym czasie kontroli stanu i sposobu używania Przedmiotu Najmu. W tym zakresie Najemca zobowiązuje się udostępnić Przedmiot Najmu Wynajmującemu i jego przedstawicielom na ich żądanie. 14. Rozwiązanie umowy 1. Niezależnie od prawa do wypowiedzenia umowy opisanego w 3 oraz w przypadku gdy Umowa jest zawarta na czas oznaczony, to może ona zostać rozwiązana przez Wynajmującego za jednomiesięcznym wypowiedzeniem przypadającym na koniec miesiąca kalendarzowego w następujących przypadkach: a) używania przedmiotu najmu na cele niezgodne z umową, b) powstania uzasadnionej konieczności przeznaczenia przedmiotu najmu na prowadzenie działalności gospodarczej przez Wynajmującego lub zmiany zakresu prowadzonej działalności przez Najemcę, c) powstania uzasadnionej konieczności przekazania nieruchomości (bądź jej części), na której zlokalizowany jest przedmiot umowy w trybie art. 66 Ordynacji Podatkowej, d) przystąpienia Wynajmującego lub jednostek organizacyjnych wchodzących w skład grupy PKP do przebudowy lub modernizacji obiektów przedmiotu umowy. 2. Opóźnienie przez Najemcę w zapłacie czynszu najmu lub opłat za dwa okresy płatności, niewpłacenie Kaucji lub nie dostarczenie innych zabezpieczeń wykonania Umowy w niej przewidzianych, bądź nieprzestrzeganie postanowień 9, 10, 11 stanowi podstawę do rozwiązania przez Wynajmującego Umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia. 15. Zdanie przedmiotu najmu 1. Po rozwiązaniu umowy Najemca zwróci Wynajmującemu Przedmiot Najmu w stanie nie pogorszonym ponad normalne zużycie, w terminie 3 dni od upływu ważności umowy. Z czynności zwrotu Przedmiotu Najmu strony sporządzą i podpiszą protokół zdawczo odbiorczy. 2. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym wyżej mowa Wynajmujący jest upoważniony po pisemnym powiadomieniu Najemcy 7 dni naprzód do jednostronnego przejęcia Przedmiotu Najmu. Na powyższą okoliczność Wynajmujący sporządzi protokół, którego 1 egz. prześle Najemcy. 3. W razie opóźnienia w zwrocie Przedmiotu Najmu, Najemca zobowiązany będzie zapłacić Wynajmującemu karę umowną w wysokości 1/15 miesięcznego Czynszu brutto obowiązującego w ostatnim okresie rozliczeniowym Umowy za każdy dzień opóźnienia, z tytułu pozbawienia Wynajmującego możliwością dysponowania Przedmiotem Najmu, aż do momentu opuszczenia Przedmiotu Najmu przez Najemcę. Kara będzie płatna za każdy okres rozliczeniowy w terminie do 15 dnia każdego następnego okresu na nr rachunku wskazany w Umowie bądź w wezwaniach do zapłaty kary. 4. Kara umowna nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary i jest niezależna od ewentualnych opłat za media które to są rozliczane poza nią. 16. Poufność Strony zobowiązują się do zachowania poufności, co do treści niniejszej Umowy, jak również co do wszelkich innych informacji zebranych w trakcie jej realizacji. Z wyłączeniem obowiązku którejkolwiek ze Stron do dostarczenia informacji uprawnionym do tego organom oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa. 9

10 17. Przetwarzanie danych osobowych 1. W przypadku gdy Umowa jest zawierana z osobą fizyczną, osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, z wspólnikami spółki cywilnej które to są osobami fizycznymi, zastosowanie mają przepisy Umowy dotyczące przetwarzania danych osobowych. 2. Administratorem przetwarzającym dane osobowe Najemcy jest spółka Polskie Koleje Państwowe S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Szczęśliwicka 62, Warszawa. 3. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji postanowień zawartej umowy. 4. Najemca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. 5. Dane osobowe Najemcy nie są udostępniane podmiotom trzecim, z wyjątkiem sytuacji gdy jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa. 18. Postanowienia końcowe 1. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 2. Zmiany treści niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem postanowień szczególnych zawartych w Umowie. Zmiany treści Załącznika nr 3 oraz Regulaminu, nie wymagają zgody Najemcy jak i zachowania trybu zmiany Umowy w formie pisemnej. Postanowienia zmienionego załącznika i Regulaminu wiążą Strony od dnia ich doręczenia Najemcy, zmiana wartości z załącznika odbywa się na zasadach wskazanych w Regulaminie. 3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy rozstrzygać będzie Sąd wskazany w 1 K. 4. Strony uznają wymianę informacji telefonicznie lub w formie mailowej, Dane kontaktowe Wynajmującego i Najemcy podano w 1 N. 5. Najemca wyraża zgodę na przejęcie praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy przez spółki powstałe w wyniku restrukturyzacji organizacyjnej spółki Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna, dokonywanej na podstawie ustawy z dn. 8 września 2000 r. komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe (Dz. U r. Nr 84 poz. 948 z późn. zm.). 6. Wynajmujący oświadcza, iż jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług pod nr NIP Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: - jeden egz. dla Najemcy, - jeden egz. dla Wynajmującego. Integralną część umowy stanowią: 19. Załączniki a) Szkic Nieruchomości stanowiącej Przedmiot Najmu Załącznik nr 1 b) projekt protokół wydania nieruchomości Załącznik nr 2; c) Ustalenia szczegółowe dotyczące sposobu i terminów rozliczeń Opłat za Media i Usługi wraz z Regulaminem Załącznik nr 3, d) odpis/wydruk z KRS Najemcy/wydruk z CEiDG Załącznik nr 5, WYNAJMUJĄCY: NAJEMCA: 10

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI Właściciel nieruchomości: Poczta Polska Spółka Akcyjna Prowadzący przetarg: Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Lublinie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ I/LUB USŁUGOWEJ W TERMINALU PASAŻERSKIM NA LOTNISKU WARSZAWA/MODLIN

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO PRZEZNACZONEGO NA

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO PRZEZNACZONEGO NA REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO PRZEZNACZONEGO NA PROWADZENIE BIURA PODRÓŻY W PORCIE LOTNICZYM WARSZAWA/MODLIN NA TERENIE TERMINALA ZWANY DALEJ REGULAMINEM nr sprawy PLM/BH/KO/ATH3/02/2014

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU DEFINICJE

UMOWA NAJMU DEFINICJE UMOWA NAJMU zawarta w Łodzi, w dniu... pomiędzy: Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, ul. Tuwima 22/26, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS 0000059880, REGON: 470569240,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO NR...

Istotne postanowienia umowy UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO NR... DO.283.4.2015 Załącznik nr 4 do Regulaminu Istotne postanowienia umowy UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO NR... zawarta w dniu... w Gdyni, pomiędzy Pomorskim Parkiem Naukowo Technologicznym Gdynia Jednostką

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI CZĘŚĆ II - SIWZ Załącznik nr 8. (Pieczęć z nazwą i adresem Wykonawcy) WZÓR UMOWY

ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI CZĘŚĆ II - SIWZ Załącznik nr 8. (Pieczęć z nazwą i adresem Wykonawcy) WZÓR UMOWY ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI CZĘŚĆ II - SIWZ Załącznik nr 8. (Pieczęć z nazwą i adresem Wykonawcy) WZÓR UMOWY W dniu..r. w.pomiędzy: 1. Płockim Parkiem Przemysłowo Technologicznym SA z siedzibą w Płocku pod

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN) 1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1. Definicje Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie przepisów art. 384

Bardziej szczegółowo

I. Wynajmujący Centrum Widowiskowo-Sportowe - Jednostka Budżetowa w Płocku, 09-400 Płock, Plac Celebry Papieskiej 1.

I. Wynajmujący Centrum Widowiskowo-Sportowe - Jednostka Budżetowa w Płocku, 09-400 Płock, Plac Celebry Papieskiej 1. Nr: 2/2012 Dyrektor Centrum Widowiskowo-Sportowego Jednostki Budżetowej w Płocku zaprasza do pisemnego przetargu nieograniczonego na wynajem lokali użytkowych w budynku Hali Widowiskowo-Sportowej ORLEN

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO MEDITRANS W WARSZAWIE SPZOZ 00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22 Tel.: (0-22) 525-14-05 fax: (0-22) 525-13-80 NIP: 526-17-36-429 REGON: 000294674

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa NR...

WZÓR UMOWY. Umowa NR... Umowa NR... WZÓR UMOWY Zawarta w dniu...r. pomiędzy: Miastem Opole Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji z siedzibą przy, ul. Barlickiego 13, 45-083 Opole, REGON: 000828874, NIP: 754-033-77-29 zwanym w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTENETOWYCH PRZEZ INFONET

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTENETOWYCH PRZEZ INFONET REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTENETOWYCH PRZEZ INFONET Rozdział I Postanowienia ogólne: 1 Niniejszy regulamin, dalej zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych przez INFONET.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych AS CONSULTING Sp. z o. o.

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych AS CONSULTING Sp. z o. o. Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych AS CONSULTING Sp. z o. o. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa dyrektywy świadczenia usług przez firmę: AS CONSULTING Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Idea Leasing S.A. ul. Gwiaździsta 66 53-413 Wrocław T: +48 71 77 19 601 F: +48 71 77 19 696

Idea Leasing S.A. ul. Gwiaździsta 66 53-413 Wrocław T: +48 71 77 19 601 F: +48 71 77 19 696 obowiązujące od dnia 16 lipca 2013 r. na mocy uchwały Zarządu Rozdział I. DEFINICJE 1. 1) Poniższe pojęcia, użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Umów Leasingu, należy rozumieć następująco: a) Dostawca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do sprostowania. Jednostka miary

Załącznik do sprostowania. Jednostka miary Tabela opłat za media i świadczenia dodatkowe L.p. Rodzaj świadczenia Sposób rozliczenia Jednostka miary Cena jednostkowa 1 Energia elektryczna wg wskazań licznika kwh*) 0,44 zł wg ceny operatora 2 Ogrzewanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Volta Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Volta Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Volta Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 1. Postanowienia ogólne 1. Volta Communications Sp. z o.o.. z siedzibą w Gdańsku, zgodnie z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

Umowa Najmu nr./ip/2014

Umowa Najmu nr./ip/2014 Umowa Najmu nr./ip/2014 Zawarta we Wrocławiu dnia.. 2014 roku pomiędzy: Spółką Port Lotniczy Wrocław Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Granicznej 190, 54-530 Wrocław, zarejestrowaną w

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY 1 UMOWA Nr /PSE-OP/HP/2015 zawarta w dniu... r. w Poznaniu pomiędzy: Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółką Akcyjną z siedzibą w (05-520) Konstancinie-Jeziorna przy ul. Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk

Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk DZIAŁ Administrayjno - Organizacyjny Tel./fax: 058 344-44-40 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Artykuł 1. Definicje. Artykuł 2. Oświadczenia Stron

Artykuł 1. Definicje. Artykuł 2. Oświadczenia Stron U M O W A N A J M U zawarta w Gdańsku w dniu 27 kwietnia 2007 roku pomiędzy: ABC Nieruchomości Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni przy ul. Władysława IV 43, 81-395 Gdynia, wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. nr.../.../201.

UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. nr.../.../201. Wzór Umowy rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej dla Odbiorców MEGA powyżej 3 GWh UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr.../..../201. zawarta w dniu.... 201 roku, w. pomiędzy: Przedsiębiorca/Organizacja/

Bardziej szczegółowo

UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO NR

UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO NR 6251892105 UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO NR zawarta w oddziale Katowice, dnia 2006-04-26, pomiędzy Europejskim Funduszem Leasingowym SA z siedzibą we Wrocławiu, pl. Orląt Lwowskich 1, wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ. UMOWA ZR-04/2014 (projekt)

Załącznik nr 4 do SIWZ. UMOWA ZR-04/2014 (projekt) ZR-04/2014 Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA ZR-04/2014 (projekt) zawarta w dniu... w Białymstoku pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółką z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Umowa. netia.pl

Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Umowa. netia.pl Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają: Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej MMJ

Regulamin Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej MMJ Regulamin Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej MMJ 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe MMJ Marcin Janos, zwanego

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20,

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A.

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. INTERNET Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną

Bardziej szczegółowo