BIURO INNOWACJI SPOŁECZNYCH czyli jak skutecznie wspierać długotrwale bezrobotne kobiet 50+

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIURO INNOWACJI SPOŁECZNYCH czyli jak skutecznie wspierać długotrwale bezrobotne kobiet 50+"

Transkrypt

1 BIURO INNOWACJI SPOŁECZNYCH czyli jak skutecznie wspierać długotrwale bezrobotne kobiet 50+ Seminarium upowszechniające styczeń 2012 grudzień 2014

2 Temat innowacyjny: Nazwa projektodawcy: Tytuł projektu: Zwiększenie oferty istniejących, wykreowanie nowych instytucji działających na rzecz integracji społecznej (prowadzącej do zatrudnienia) grup marginalizowanych, wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym Fundacja Edukacji Europejskiej Wypracowanie rozwiązań pozwalających na zwiększenie oferty istniejących instytucji działających na rzecz integracji społecznej bezrobotnych kobiet 50+ Okres realizacji:

3 ETAPY PROJEKTU INNOWACYJNEGU ETAP 1 do IV 2012r Badania społeczne ETAP 2 do VI 2012r Konferencja, warsztaty robocze i wizyty studyjne - wypracowanie założeń do wstępnej wersji PF ETAP 3 do X 2012r Wstępny produkt finalny opracowanie i walidacja ETAP 4 od I 2013 do III 2014 Testowanie wstępnej wersji produktu finalnego

4 ETAP 5 od IV do V 2014 ETAPY PROJEKTU INNOWACYJNEGU Ewaluacja zewnętrzna przebiegu testowania wstępnej wersji PF ETAP 6 od VI do VIII 2014 ETAP 7 od IX do XII 2014 Opracowanie ostatecznej wersji PF i walidacja Upowszechnienie ostatecznej wersji PF

5 ETAP I BADANIA SPOŁECZNE do kwietnia 2012r

6 Badania społeczne (powiat trzebnicki) Badania ilościowe na próbie 60 (U1) czyli przedstawicieli PUP, M/GOPS, instytucji szkoleniowych, psychologów, doradców zawodowych, job coachów, pośredników pracy, organizacji pozarządowych działających na rzecz długotrwale bezrobotnych kobiet, celem było poznanie przyczyn i problemów związanych z integracją zawodową długotrwale bezrobotnych kobiet powyżej 50 roku życia z powiatu trzebnickiego ; Badania ilościowe na próbie 100 kobiet 50+, w celu diagnozy przyczyn bezrobocia oraz funkcjonowaniu kobiet w środowisku społecznym; Badania jakościowe na próbie 50 (U1) czyli przedstawicieli PUP, M/GOPS, instytucji szkoleniowych, psychologów, doradców zawodowych, job coachów, pośredników pracy, organizacji pozarządowych działających na rzecz długotrwale bezrobotnych kobiet, celem było otrzymanie odpowiedzi na pytania: kogo poszukują pracodawcy, jakie umiejętności i kompetencje powinni mieć poszukiwani pracownicy, jakie problemy mają instytucje rynku pracy podczas poszukiwania pracowników.

7 Wybrane wnioski z badań społecznych Brak zainteresowania pracodawców zatrudnieniem kobiet po 50. roku życia z powodu ich niskich kwalifikacji, gorszego wykształcenia w porównaniu z innymi pracownikami, małej sprawności zdrowotnej oraz ze względu na specyfikę przedsiębiorstwa, która nie pozwala na zatrudnienie kobiet po 50. roku życia. Brak przekonania przedstawicieli publicznych instytucji rynku pracy w ocenie możliwości skutecznego uzyskania pracy przez bezrobotne kobiety po 50. roku życia na lokalnym rynku pracy. Z pogłębionego wywiadu wynika, że aż 72% respondentów nie potrafiła ocenić szans bezrobotnych kobiet po 50. roku życia na znalezienie pracy na lokalnym rynku pracy, dodatkowo 12% wskazało, że kobiety po 50. roku życia są bez szans na znalezienie pracy.

8 Wybrane wnioski z badań społecznych Brak zainteresowania pracodawców zatrudnieniem kobiet po 50. roku życia z powodu ich niskich kwalifikacji, gorszego wykształcenia w porównaniu z innymi pracownikami, małej sprawności zdrowotnej oraz ze względu na specyfikę przedsiębiorstwa, która nie pozwala na zatrudnienie kobiet po 50. roku życia.

9 Wybrane wnioski z badań społecznych Zwiększenie wsparcia finansowego dla firm/instytucji przy zatrudnianiu kobiet po 50. roku życia, z ukierunkowaniem na ich dokształcanie związane z potrzebami lokalnego rynku pracy oraz na zwiększenie ich sprawności zdrowotnej. Pozyskanie i zgromadzenie informacji w publicznych instytucjach rynku pracy od przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie powiatu trzebnickiego w zakresie ich zainteresowania zatrudnieniem kobiet po 50. roku życia, przy wsparciu finansowym jakie mogą uzyskać przedsiębiorstwa na ten cel.

10 Wybrane wnioski z badań społecznych Przeprowadzenie przez kierownictwo publicznych instytucji rynku pracy oceny skuteczności i ekonomicznej efektywności stosowanych form przeciwdziałania bezrobociu, które są oferowane kobietom po 50. roku życia. Przeprowadzenie przez kierownictwo publicznych instytucji rynku pracy weryfikacji katalogu działań podejmowanych przez te instytucje w zakresie przeciwdziałania długotrwałemu bezrobociu wśród kobiet po 50. roku życia.

11 Wybrane wnioski z badań społecznych wskazano potrzebę tworzenia kampanii społecznych w celu podniesienia świadomości nt. zatrudnienia osób powyżej 50. roku życia w tym kobiet i osób niepełnosprawnych, postulowano, aby Powiatowy Urząd Pracy wdrażał działania zmierzające do skutecznej aktywizacji bezrobotnych kobiet powyżej 50. roku życia, a nie zajmował się udzielaniem pomocy socjalnej, aby nie dublowały się zadania PUP i GOPS, aby udrożnić przepływ informacji między tymi instytucjami w zakresie udzielonej pomocy dla ich klientów oraz tworzenie wspólnych projektów na rzecz grupy

12 Wybrane wnioski z badań społecznych wskazano potrzebę kierowania środków finansowych na wsparcie działań dla inicjatyw społecznych np. klub pracy dla kobiet 50+, kampanie społeczne dot. zarządzania wiekiem i mentoringu, szkolenia miękkie (praca w zespole, komunikacja, wizerunek), kursy językowe i komputerowe, opiekę psychologa i doradcy zawodowego, zwrócono uwagę na potrzebę utworzenia płaszczyzny współpracy lokalnych władz, instytucji rynku pracy oraz organizacji pozarządowych w celu wypracowania programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych kobiet po 50. roku życia oraz edukacji młodego pokolenia w zakresie potrzeby współpracy zawodowej w miejscu pracy z osobami po 50. roku życia,

13 Wybrane wnioski z badań społecznych wskazano problem niskich kwalifikacji zawodowych bezrobotnych kobiet powyżej 50. roku życia oraz brak znajomości języków obcych i obsługi komputera, Wywiad pogłębiony ujawnił, że badane mają problem ze swoim wiekiem i wyglądem uważają, że są za stare dlatego pozostają bez pracy mimo, iż jej poszukuje, że występuje zjawisko negatywnej oceny badanych przez pracodawców, którzy uważają, że kobiety po 50.roku życia są wolniejszymi pracownikami niż inni

14 ETAP II KONFERENCJA i WARSZTATY ROBOCZE do czerwca 2012r

15 Konferencja w Trzebnicy luty 2012 r. pt. Poszukiwanie skutecznych i innowacyjnych metod aktywizacji bezrobotnych kobiet powyżej 50 roku życia - która łącznie zgromadziła ok. 70 osób

16 Konferencja w Trzebnicy luty 2012 r. Wypracowane narzędzia, metody aktywizacji bezrobotnych kobiet 50+ : Rozpowszechnienie w firmach programu zarządzania wiekiem, aby osoby starsze nie wypadały z rynku pracy, Ulgi dla pracodawców zatrudniających osoby po 50 r.ż., Wyższa kwota stypendium stażowego co najmniej równa kwocie minimalnego wynagrodzenia, Spotkania integracyjne, organizacje festynów, festiwali, stowarzyszeń lokalnych, kół zainteresowań.

17 Konferencja w Trzebnicy luty 2012 r. Wypracowane narzędzia, metody aktywizacji bezrobotnych kobiet 50+ c.d. : Szkolenia zawodowe połączone ze stażem, kursy językowe, kursy komputerowe, szkolenia techniczne, Wyjazdowe szkolenia miękkie np. trening umiejętności interpersonalnych, praca i opieka psychologa, doradcy zawodowego, Kreacja wizerunku stylista, Postulat, aby urzędy pracy służyły aktywizacji, a nie pomocy socjalnej, Współpraca i przepływ informacji między M/GOPS, a UP co do realizowanych projektów, wizja wspólnych projektów,

18 Konferencja w Trzebnicy luty 2012 r. Wypracowane narzędzia, metody aktywizacji bezrobotnych kobiet 50+ c.d. : Refundacja składek ZUS lub części wynagrodzenia w okresie ochronnym dla pracowników zagrożonych zwolnieniem grupowym, Uświadamianie pracodawcom korzyści płynących z zatrudniania kobiet 50+ (burzenie istniejących stereotypów płciowych, podkreślanie zalet płynących z zatrudniania kobiet, które są dokładniejsze, bardziej precyzyjne, mają większą motywację, Dofinansowania dla pracodawców do dojazdów autobusowych,

19 Konferencja w Trzebnicy luty 2012 r. Wypracowane narzędzia, metody aktywizacji bezrobotnych kobiet 50+ c.d. : Klub dla kobiet kawiarnia z dofinansowaniem w ofercie, Pakiety socjalne, dofinansowania do sportu i rekreacji, Dofinansowania do programu przedszkola dla babć i mam, Dofinansowywanie do kursu prawa jazdy.

20 Warsztaty robocze w Trzebnicy 8-10 maj 2012 r. pt. Poszukiwanie skutecznych i innowacyjnych metod aktywizacji bezrobotnych kobiet powyżej 50 roku życia, która zgromadziła 69 osób, w tym 39 bezrobotnych kobiet 50+.

21 Warsztaty robocze w Trzebnicy 8-10 maj 2012 r. Temat : odbudowa tożsamości kobiet 50+, współpraca IRP, samorządu, kluby 50 plus, promocja zatrudnienia, zarządzanie wiekiem. Dni poświęcone na warsztaty robocze pn. Festiwal piękna i aktywności - Zmieniamy się razem z Wami kobiety aktywne 50+, Mieszkanki powiatu uczestniczyły m.in. w bezpłatnych konsultacjach i poradach : wizażystki, kosmetyczki, fryzjera, doradcy zawodowego, trenera rozwoju i psychologa oraz w warsztatach dot. sylwetki psychospołecznej bezrobotnej kobiety 50+,

22 Wizyta studyjna u niemieckiego Partnera w Goslar czerwiec 2012 r. Celem wizyty była wymiana doświadczeń między partnerami projektu w zakresie aktywizacji bezrobotnych kobiet 50+. Podczas wizyty studyjnej przedstawiono prezentacje działań prowadzonych w kierunku zmniejszania bezrobocia oraz pokazania pomysłów na aktywizację zawodową i społeczną bezrobotnych kobiet 50+, m.in.: dzienna opieka nad dziećmi w Urzędzie Pracy w Goslar; przedstawienie wsparcia gospodarki regionu Goslar, organizacje sportowe, stowarzyszenia, wolontariat.

23 Partner niemiecki Powiat Goslar

24 ETAP III WSTĘPNY PRODUKT FINALNY -opracowanie i walidacja od lipca do października 2012

25 Z czego składa się Poradnik? Część 1 Biuro Innowacji Społecznych Poradnik Część 2 System wsparcia narzędzia

26 Część 1 Biuro Innowacji Społecznych założenia organizacyjne BIS porozumienie BIS skład i rola Partnerów lider BIS kwalifikacje i umiejętności siedziba BIS finansowanie BIS działalność BIS informacja diagnoza, wsparcie, integracja

27 Część 2 System wsparcia narzędzia Diagnoza psycholog, doradca zawodowy opinie specjalistów, karta klienta BIS, IPD, kontrakt aktywizacyjny Wsparcie stylizacja i wizerunek warsztaty: autoprezentacja i motywacja psycholog job coach, doradca zawodowy i pośrednik pracy szkolenia zawodowe i kursy doskonalące staże zawodowe

28 Na czym polega innowacja? Gruntowna diagnoza system wsparcia musi być oparty o kompleksową wiedzę nt indywidualnych potrzeb/predyspozycji beneficjentów pomocy oraz ich otoczenia. Zaplanowane działania muszą mieć charakter zindywidualizowany i dopasowany do potrzeb oraz sytuacji danej osoby, w oparciu o gruntowną diagnozę przeprowadzoną przez psychologa, doradcę zawodowego i pracownika socjalnego. Indywidualizacja wsparcia - na bazie przeprowadzonej diagnozy opracowywana jest Indywidualny Plan Działania, który jest fundamentem wsparcia. Zasada ta powoduje, że podstawową ideą funkcjonowania Hostelu i systemu wsparcia jest podejście indywidualne i kompleksowe, a nie instytucjonalne i wybiórcze.

29 Kompleksowość działań proponowane wsparcie integruje różne obszary i formy działań, likwiduje różnorodne bariery (wewnętrzne i zewnętrzne), włącza w proces aktywizacji długotrwale bezrobotnych kobiet 50+ różne środowiska np.: pracodawców, przedstawicieli publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy, organizacje pozarządowe, instytucje kultury, sportu itp. Zmiana wizerunku długotrwale bezrobotnych kobiet 50+ i zmiana sposobu myślenia o ich możliwościach uczestnictwa w życiu społecznym, która jest niezbędna w procesie powrotu na rynek pracy. Integracja działań - realizacja kompleksowego wsparcia, będzie możliwa na bazie międzysektorowego partnerstwa w formie np. Biura Innowacji Społecznych, opartego o współpracę i integrację potencjałów przedstawicieli lokalnych: M/GOPS, PCPR, NGO, PUP, pracodawców

30 ETAP IV TESTOWANIE PRODUKTU FINALNEGO od stycznia 2013 do marca 2014

31 Etap 1 promocja Główne elementy testowania PF

32 Etap 2 rekrutacja Plan Wykonanie 20 U1 21 U2 15 U2 17 U1 Bożena Anna

33 Etap 2 rekrutacja spotkanie rekrutacyjne

34 Etap 3 Organizacja Biura Innowacji Społecznych siedziba BIS kadra BIS: Lider, specjaliści porozumienie (dodatkowe) Bożena Danuta

35 Etap 4 trening motywacyjny Plan 60 godzin wsparcia dla 20 U2, marzec 2013r. Wykonanie 60 godzin wsparcia dla 20 U2, marzec 2013r. Janina Małgorzata

36 Etap 5 trening autoprezentacji Plan 60 godzin wsparcia dla 20 U2, marzec 2013r. Wykonanie 60 godzin wsparcia dla 20 U2, marzec 2013r. Maria Maria

37 Etap 5 trening autoprezentacji

38 Etap 6 szkolenia komputerowe Plan 60 godzin szkolenia komputerowego, w dwóch 10 osobowych grupach, 2 x 30 godzin x 10 U2, kwiecień 2013r. Wykonanie Produkty: 60 godzin szkolenia komputerowego dla 20 U2 w kwietniu 2013r., 20 certyfikatów ukończenia kursu komputerowego Elżbieta Elżbieta

39 Etap 6 szkolenia komputerowe

40 Etap 7 szkolenie Profesjonalna Opiekunka Plan 70 godzin szkolenia zawodowego profesjonalna opiekunka do osób starszych dla 10 U2, kwiecień/maj 2013r. Wykonanie Produkty: 70 godzin szkolenia zawodowego profesjonalna opiekunka do osób starszych dla 10 U2. 10 certyfikatów ukończenia szkolenia Teresa Zofia

41 Etap 7 szkolenie Profesjonalna Opiekunka

42 Etap 8 szkolenia Profesjonalny Sprzedawca Plan Wykonanie 50 godzin szkolenia zawodowego profesjonalny sprzedawca dla 10 U2, kwiecień/maj 2013r. Teresa Produkty: 50 godzin szkolenia zawodowego profesjonalny sprzedawca dla 10 U2 w maju 2013r., 10 certyfikatów ukończenia szkolenia Maria

43 Etap 8 szkolenia Profesjonalny Sprzedawca

44 Etap 9 kurs języka niemieckiego Plan 96 godzin kursu języka niemieckiego dla 20 U2, w dwóch 10 osobowych grupach, 2 x 48 godzin x 10 U2, maj/czerwiec 2013r. Wykonanie Produkty: 96 godzin kursu języka niemieckiego dla U2 w maju i czerwcu 2013r., 20 certyfikatów ukończenia kursu języka niemieckiego. Teresa Grażyna

45 Etap 9 kurs języka niemieckiego

46 Etap 10 doradztwo psychologiczne Plan Indywidualne spotkania z psychologiem 160 godzin dla 20 U2, kwiecień - czerwiec 2013r. po 8 godzin dla każdej U2 Wykonanie Produkty: 160 godzin wsparcia dla 20 U2, kwiecień - czerwiec 2013r. Bożena Bożena

47 Etap 11 doradztwo zawodowe Plan Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym 80 godzin wsparcia dla 20 U2, kwiecień czerwiec 2013r., po 4 godziny dla każdej U2 Wykonanie Produkty: 80 godzin wsparcia dla 20 U2 w kwietniu czerwcu 2013r.

48 Etap 11 doradztwo zawodowe

49 Etap 12 job coach Plan Indywidualne spotkania z Job coachem 80 godzin wsparcia dla 20 U2, kwiecień - czerwiec 2013r. po 4 godziny/u2 Wykonanie Produkty: 80 godzin wsparcia dla 20 U2, maj - czerwiec 2013r.

50 Etap 13 staże zawodowe 4 mce Plan 4 miesięczne staże dla 20 U2 u pracodawców, lipiec - listopad 2013r. Wykonanie Produkty: 20 U2 podjęło i zakończyło 4 miesięczne staże u pracodawców, lipiec - listopad 2013r., 20 zaświadczeń o odbyciu stażu,

51 Etap 14 pośrednictwo pracy Plan Indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy 240 godzin wsparcia dla 20 U2, czerwiec - listopad 2013r., 12 godzin/u2 Zatrudnienie - 8 osób Wykonanie Produkty: 240 godzin wsparcia dla 20 U2 w czerwcu - listopadzie 2013r. Zatrudnienie - 17 osób

52 Etap 14 pośrednictwo pracy

53 Etap 15 pokrycie kosztów dojazdów do pracy U2 zapewniono koszty dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się form wsparcia (tj. trening motywacyjny, trening autoprezentacji, kurs komputerowy, kurs języka niemieckiego, szkolenia zawodowe, doradztwo psychologiczne, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, spotkanie z job coach em, spotkanie organizacyjne, staże zawodowe Etap 16 Wymiana doświadczeń z U1 spotkania informacyjne Kadra projektu wraz z 15 użytkownikami PF z obszaru powiatu trzebnickiego działających na rzecz osób bezrobotnych brała udział raz w miesiącu w spotkaniach, które miały na celu wymianę spostrzeżeń, doświadczeń oraz wiedzy na temat działalności Biura Innowacji Społecznych.

54 Współpraca z pracodawcami

55 Porozumienie BIS dyżury specjalistów

56 ETAP V EWALUACJA ZEWNĘTRZNA do V 2014r

57 Ewaluacja zewnętrzna Ocena przebiegu testowania, zgodności celu głównego i celów szczegółowych, osiągnięcia założonych wskaźników oraz ocena INNOWACJI pod kątem: Adekwatności Skuteczności Użyteczności Efektywności Trwałości

58 ETAP VI OPRACOWANIE OSTATECZNEJ WERSJI PRODUKTU FINALNEGO i WALIDACJA

59 Walidacja 30 lipca 2014r na posiedzeniu Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Dolnośląskiego, produkt finalny został zwalidowany tj. pozytywnie oceniony i przekazany do dalszej realizacji tj. UPOWSZECHNIANIA.

60 OSTATECZNA WERSJA PRODUKTU FINALNEGO BIURO INNOWACJI SPOŁECZNYCH

61 Z czego składa się Poradnik? Część 1 Biuro Innowacji Społecznych Poradnik Część 2 System wsparcia narzędzia

62 Część 1 Biuro Innowacji Społecznych założenia organizacyjne BIS porozumienie BIS skład i rola Partnerów lider BIS kwalifikacje i umiejętności siedziba BIS finansowanie BIS działalność BIS informacja diagnoza, wsparcie, integracja

63 Część 2 System wsparcia narzędzia Diagnoza psycholog, doradca zawodowy opinie specjalistów, karta klienta BIS, IPD, kontrakt aktywizacyjny Wsparcie stylizacja i wizerunek warsztaty: autoprezentacja i motywacja psycholog job coach, doradca zawodowy i pośrednik pracy szkolenia zawodowe i kursy doskonalące staże zawodowe

64 Część 1 - Biuro Innowacji Społecznych Krok 1 Porozumienie BIS Krok 2 Lider BIS Krok 3 Lokal BIS Krok 4 Finansowanie BIS Krok 5 Działalność BIS

65 Krok 1 Porozumienie BIS Lp. Partner Rola Partnera 1. Samorząd lokalny - gminny, powiatowy - udostępnienie lokalu dla potrzeb działalności BIS, - finansowanie kosztów utrzymania lokalu (energia, woda, wywóz śmieci), - oddelegowanie pracownika (dyżury) zajmującego się np. gospodarką mieszkaniową, rejestracją działalności gospodarczej, współpracą z NGO, - wpisanie funkcjonowania BIS jako stałego elementu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych (prowadzenie BIS przez jednostkę organizacyjną pomocy społecznej lub NGO). 2. PUP - oddelegowanie doradcy zawodowego, pośrednika pracy, - finansowanie kursów zawodowych i szkoleń doskonalących zgodnie z potrzebami klientów BIS, - finansowanie staży zawodowych, prac interwencyjnych i robót publicznych, zgodnie z IPD klientów BIS, - współpraca z BIS przy tworzeniu baz poszukiwanych zawodów i informacji o zapotrzebowaniu lokalnych rynków pracy.

66 Krok 1 a Galeria BIS Lp. Partner Rola Partnera 1. - Miejskie / Gminne Ośrodki Kultury - NGO realizujące projekty integracyjne, - Uniwersytety III Wieku - Lokalne Grupy Działania - Kluby sportowe - NZOZ - Firmy świadczące usługi np.: fizjoterapeuta, stylista, fryzjer, psychoterapia, terapia uzależnień i inne - współpraca przy stworzeniu wspólnej, kompleksowej oferty dla klientów BIS, obejmującej różne sfery życia społecznego, rodzinnego, towarzyskiego, składająca się z następujących elementów: > usługi bezpłatne realizowane przez MOK/GOK, > szkolenie, prelekcje bezpłatne zachęcające do korzystania z danej usługi, > bezpłatne (wybrane usługi) zachęcające do skorzystania z nich, > usługi pełnopłatne lub/i częściowo płatne ze zniżkami dla klientów BIS.

67 Porozumienie GALERIA BIS r. dotyczące współpracy w zakresie stworzenia Galerii BIS - wspólnej i zintegrowanej oferty trzebnickich instytucji na rzecz aktywizacji społecznej klientów BIS Zawarte w Trzebnicy w dniu roku Sygnatariuszami Porozumienia są: 1. Fundacją Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu, reprezentuje Grzegorz Kruszyński - Wiceprezes Zarządu, 2. Centrum Rozwijania Umiejętności Pracownia Psychologiczna, reprezentuje Iwona Grzeżułkowska - właściciel, 3. Doradztwo Żywieniowe & Dietetyka Katarzyna Gediga, reprezentuje Katarzyna Gediga - właściciel, 4. Ewa Lis Pracownia Fizjoterapii i Masażu EMVIT, reprezentuje Ewa Lis - właściciel, 5. TSSR Polonia Trzebnica, reprezentuje Ryszard Bucki Prezes,

68 6. Stowarzyszenie Rodzin Abstynenta Aura w Obornikach Śląskich, reprezentuje Piotr Bardziński, 7. Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Zawoni, reprezentuje Elżbieta Michta, 8. Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie, reprezentuje Dariusz Skiba Dyrektor, 9. Uniwersytet Trzeciego Wieku Tęcza w Trzebnicy, reprezentuje Irena Kahalik i Halina Moroń Gdowska, 10. Akademia Kształcenia SHILAN, reprezentuje Anna Zgóra Kozielska, 11. Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich, reprezentuje Ewa Rogowska Kierownik LGD KWT, 12. Studium Psychoterapii Edukacji i Rozwoju Exodus Adrian Kraszewski-Rzepa, reprezentuje Adrian Kraszewski- Rzepa, 13. Poradnictwo i Edukacja Psychologiczna Beata Ogonowska Woźniak, reprezentuje Beata Ogonowska Woźniak. 14. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Prusicach, reprezentuje Renata Cybulska - Kaczałko, 15. Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy, reprezentuje Robert Lewandowski Prezes Zarządu.

69 Krok 3 Lokal BIS Sala nr 1 Szkoleniowa, komputerowa, klubowa - min. 30 m stanowisk komput. - dla osób Sala nr 2 Doradcza pokój psychologa, job coacha, doradcy zawod. - min. 10 m 2 - dla osób Sala nr 3 Biuro BIS - min. 15 m 2-1 stanowisko komputerowe - telefon, drukarka, faks Sala nr 4 Magazyn/archiwum BIS - min. 15 m 2 - skład, magazyn, archiwum

70 Krok 4 Finansowanie BIS - przykład Lp. Wyszczególnienie Charakterystyka/ wyliczenie kosztów 1. Udostępnienie lokalu dla BIS 2. Diagnoza psychologiczna Źródła finansowania BIS - pow. śr m 2 - lokal bezpłatnie użyczony z zas. JST, - 4 godziny prac x 80 zł = 320 zł - oddelegowanie prac. Partnerów, - środki fin. pozyskane przez Partnerów (np. UMWD, MPiPS, FIO, art.. 19a itp.),

71 Część 2 System wsparcia narzędzia Psycholog Indywidualizacja - diagnoza (punkt 3.2.) Doradca zawodowy (punkt 3.3.)

72 Karta klienta BIS (opisująca kwalifikacje, potrzeby, oczekiwania i możliwości świadczenia pracy) zał. nr 4.5. Narzędzia Indywidualny Plan Działania zał Kontrakt aktywizacyjny zał. 4.7.

73 Karta klienta BIS (zał. nr 4.5.) Karta klienta BIS zawiera opis kwalifikacji, potrzeb, oczekiwań i możliwości świadczenia pracy przez klienta BIS, który jest zainteresowany skorzystaniem ze wsparcia i pomocy BIS. Częściowo jest ona wypełniana przez klienta BIS z pomocą doradcy zawodowego. Ostatnia strona karty zawiera informacje dotyczące efektów pierwszego spotkania z doradcą zawodowym i tą część uzupełnia doradca zawodowy, który na początku procesu pomagania przeprowadza gruntowną diagnozę.

74 Indywidualny Plan Działania (IPD) (zał. nr 4.6.) Indywidualny Plan Działania to własny program poszukiwania pracy. Przygotowany jest przez doradcę zawodowego w oparciu o wcześniejszą diagnozę możliwości, oczekiwań, potrzeb i barier wspólnie z klientem BIS. IPD polega na ustaleniu z pozostającym bez pracy szeregu działań dostosowanych do jego sytuacji osobistej i lokalnego rynku pracy. Efektem podjętych działań jest zatrudnienie osoby, podjęcie przez nią działalności gospodarczej lub innej pracy zarobkowej.

75 Kontrakt aktywizacyjny (zał. nr 4.7.) Kontrakt aktywizacyjny jest podpisywany w momencie decyzji klienta BIS o współpracy z BIS. Kontrakt zawiera Lider BIS z klientem BIS. Na mocy kontraktu określone są możliwości, z których może skorzystać klient BIS. Kontrakt zawiera możliwości współpracy dwóch stron: klienta BIS i BIS. Warto dodać, że klient BIS jest mocno zmotywowany do powrotu na rynek pracy, a Lider BIS jest osobą kompetentną do diagnozy zawodowo - społecznej, które wsparcie jest odpowiednie dla danej osoby.

76 Zmiana wizerunku Stylizacja, wizaż, fryzjer (punkt 3.5.) Indywidualizacja - wsparcie zgodne z potrzebami Warsztaty autoprezentacji i motywacji (punkt 3.6.) Psycholog, doradca zawodowy, job coach indywidualnie (punkt )

77 Szkolenia zawodowe Kursy doskonalące (punkt 3.10.) Indywidualizacja - wsparcie zgodne z potrzebami Staże zawodowe, prace interwencyjne, roboty publiczne (punkt 3.11.) Integracja społeczna wg koncepcji Galerii (część 1 - punkt 2.2)

78 Uczestniczki projektu

79 Liderzy porozumienia

80 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ