BIURO INNOWACJI SPOŁECZNYCH czyli jak skutecznie wspierać długotrwale bezrobotne kobiet 50+

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIURO INNOWACJI SPOŁECZNYCH czyli jak skutecznie wspierać długotrwale bezrobotne kobiet 50+"

Transkrypt

1 BIURO INNOWACJI SPOŁECZNYCH czyli jak skutecznie wspierać długotrwale bezrobotne kobiet 50+ Seminarium upowszechniające styczeń 2012 grudzień 2014

2 Temat innowacyjny: Nazwa projektodawcy: Tytuł projektu: Zwiększenie oferty istniejących, wykreowanie nowych instytucji działających na rzecz integracji społecznej (prowadzącej do zatrudnienia) grup marginalizowanych, wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym Fundacja Edukacji Europejskiej Wypracowanie rozwiązań pozwalających na zwiększenie oferty istniejących instytucji działających na rzecz integracji społecznej bezrobotnych kobiet 50+ Okres realizacji:

3 ETAPY PROJEKTU INNOWACYJNEGU ETAP 1 do IV 2012r Badania społeczne ETAP 2 do VI 2012r Konferencja, warsztaty robocze i wizyty studyjne - wypracowanie założeń do wstępnej wersji PF ETAP 3 do X 2012r Wstępny produkt finalny opracowanie i walidacja ETAP 4 od I 2013 do III 2014 Testowanie wstępnej wersji produktu finalnego

4 ETAP 5 od IV do V 2014 ETAPY PROJEKTU INNOWACYJNEGU Ewaluacja zewnętrzna przebiegu testowania wstępnej wersji PF ETAP 6 od VI do VIII 2014 ETAP 7 od IX do XII 2014 Opracowanie ostatecznej wersji PF i walidacja Upowszechnienie ostatecznej wersji PF

5 ETAP I BADANIA SPOŁECZNE do kwietnia 2012r

6 Badania społeczne (powiat trzebnicki) Badania ilościowe na próbie 60 (U1) czyli przedstawicieli PUP, M/GOPS, instytucji szkoleniowych, psychologów, doradców zawodowych, job coachów, pośredników pracy, organizacji pozarządowych działających na rzecz długotrwale bezrobotnych kobiet, celem było poznanie przyczyn i problemów związanych z integracją zawodową długotrwale bezrobotnych kobiet powyżej 50 roku życia z powiatu trzebnickiego ; Badania ilościowe na próbie 100 kobiet 50+, w celu diagnozy przyczyn bezrobocia oraz funkcjonowaniu kobiet w środowisku społecznym; Badania jakościowe na próbie 50 (U1) czyli przedstawicieli PUP, M/GOPS, instytucji szkoleniowych, psychologów, doradców zawodowych, job coachów, pośredników pracy, organizacji pozarządowych działających na rzecz długotrwale bezrobotnych kobiet, celem było otrzymanie odpowiedzi na pytania: kogo poszukują pracodawcy, jakie umiejętności i kompetencje powinni mieć poszukiwani pracownicy, jakie problemy mają instytucje rynku pracy podczas poszukiwania pracowników.

7 Wybrane wnioski z badań społecznych Brak zainteresowania pracodawców zatrudnieniem kobiet po 50. roku życia z powodu ich niskich kwalifikacji, gorszego wykształcenia w porównaniu z innymi pracownikami, małej sprawności zdrowotnej oraz ze względu na specyfikę przedsiębiorstwa, która nie pozwala na zatrudnienie kobiet po 50. roku życia. Brak przekonania przedstawicieli publicznych instytucji rynku pracy w ocenie możliwości skutecznego uzyskania pracy przez bezrobotne kobiety po 50. roku życia na lokalnym rynku pracy. Z pogłębionego wywiadu wynika, że aż 72% respondentów nie potrafiła ocenić szans bezrobotnych kobiet po 50. roku życia na znalezienie pracy na lokalnym rynku pracy, dodatkowo 12% wskazało, że kobiety po 50. roku życia są bez szans na znalezienie pracy.

8 Wybrane wnioski z badań społecznych Brak zainteresowania pracodawców zatrudnieniem kobiet po 50. roku życia z powodu ich niskich kwalifikacji, gorszego wykształcenia w porównaniu z innymi pracownikami, małej sprawności zdrowotnej oraz ze względu na specyfikę przedsiębiorstwa, która nie pozwala na zatrudnienie kobiet po 50. roku życia.

9 Wybrane wnioski z badań społecznych Zwiększenie wsparcia finansowego dla firm/instytucji przy zatrudnianiu kobiet po 50. roku życia, z ukierunkowaniem na ich dokształcanie związane z potrzebami lokalnego rynku pracy oraz na zwiększenie ich sprawności zdrowotnej. Pozyskanie i zgromadzenie informacji w publicznych instytucjach rynku pracy od przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie powiatu trzebnickiego w zakresie ich zainteresowania zatrudnieniem kobiet po 50. roku życia, przy wsparciu finansowym jakie mogą uzyskać przedsiębiorstwa na ten cel.

10 Wybrane wnioski z badań społecznych Przeprowadzenie przez kierownictwo publicznych instytucji rynku pracy oceny skuteczności i ekonomicznej efektywności stosowanych form przeciwdziałania bezrobociu, które są oferowane kobietom po 50. roku życia. Przeprowadzenie przez kierownictwo publicznych instytucji rynku pracy weryfikacji katalogu działań podejmowanych przez te instytucje w zakresie przeciwdziałania długotrwałemu bezrobociu wśród kobiet po 50. roku życia.

11 Wybrane wnioski z badań społecznych wskazano potrzebę tworzenia kampanii społecznych w celu podniesienia świadomości nt. zatrudnienia osób powyżej 50. roku życia w tym kobiet i osób niepełnosprawnych, postulowano, aby Powiatowy Urząd Pracy wdrażał działania zmierzające do skutecznej aktywizacji bezrobotnych kobiet powyżej 50. roku życia, a nie zajmował się udzielaniem pomocy socjalnej, aby nie dublowały się zadania PUP i GOPS, aby udrożnić przepływ informacji między tymi instytucjami w zakresie udzielonej pomocy dla ich klientów oraz tworzenie wspólnych projektów na rzecz grupy

12 Wybrane wnioski z badań społecznych wskazano potrzebę kierowania środków finansowych na wsparcie działań dla inicjatyw społecznych np. klub pracy dla kobiet 50+, kampanie społeczne dot. zarządzania wiekiem i mentoringu, szkolenia miękkie (praca w zespole, komunikacja, wizerunek), kursy językowe i komputerowe, opiekę psychologa i doradcy zawodowego, zwrócono uwagę na potrzebę utworzenia płaszczyzny współpracy lokalnych władz, instytucji rynku pracy oraz organizacji pozarządowych w celu wypracowania programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych kobiet po 50. roku życia oraz edukacji młodego pokolenia w zakresie potrzeby współpracy zawodowej w miejscu pracy z osobami po 50. roku życia,

13 Wybrane wnioski z badań społecznych wskazano problem niskich kwalifikacji zawodowych bezrobotnych kobiet powyżej 50. roku życia oraz brak znajomości języków obcych i obsługi komputera, Wywiad pogłębiony ujawnił, że badane mają problem ze swoim wiekiem i wyglądem uważają, że są za stare dlatego pozostają bez pracy mimo, iż jej poszukuje, że występuje zjawisko negatywnej oceny badanych przez pracodawców, którzy uważają, że kobiety po 50.roku życia są wolniejszymi pracownikami niż inni

14 ETAP II KONFERENCJA i WARSZTATY ROBOCZE do czerwca 2012r

15 Konferencja w Trzebnicy luty 2012 r. pt. Poszukiwanie skutecznych i innowacyjnych metod aktywizacji bezrobotnych kobiet powyżej 50 roku życia - która łącznie zgromadziła ok. 70 osób

16 Konferencja w Trzebnicy luty 2012 r. Wypracowane narzędzia, metody aktywizacji bezrobotnych kobiet 50+ : Rozpowszechnienie w firmach programu zarządzania wiekiem, aby osoby starsze nie wypadały z rynku pracy, Ulgi dla pracodawców zatrudniających osoby po 50 r.ż., Wyższa kwota stypendium stażowego co najmniej równa kwocie minimalnego wynagrodzenia, Spotkania integracyjne, organizacje festynów, festiwali, stowarzyszeń lokalnych, kół zainteresowań.

17 Konferencja w Trzebnicy luty 2012 r. Wypracowane narzędzia, metody aktywizacji bezrobotnych kobiet 50+ c.d. : Szkolenia zawodowe połączone ze stażem, kursy językowe, kursy komputerowe, szkolenia techniczne, Wyjazdowe szkolenia miękkie np. trening umiejętności interpersonalnych, praca i opieka psychologa, doradcy zawodowego, Kreacja wizerunku stylista, Postulat, aby urzędy pracy służyły aktywizacji, a nie pomocy socjalnej, Współpraca i przepływ informacji między M/GOPS, a UP co do realizowanych projektów, wizja wspólnych projektów,

18 Konferencja w Trzebnicy luty 2012 r. Wypracowane narzędzia, metody aktywizacji bezrobotnych kobiet 50+ c.d. : Refundacja składek ZUS lub części wynagrodzenia w okresie ochronnym dla pracowników zagrożonych zwolnieniem grupowym, Uświadamianie pracodawcom korzyści płynących z zatrudniania kobiet 50+ (burzenie istniejących stereotypów płciowych, podkreślanie zalet płynących z zatrudniania kobiet, które są dokładniejsze, bardziej precyzyjne, mają większą motywację, Dofinansowania dla pracodawców do dojazdów autobusowych,

19 Konferencja w Trzebnicy luty 2012 r. Wypracowane narzędzia, metody aktywizacji bezrobotnych kobiet 50+ c.d. : Klub dla kobiet kawiarnia z dofinansowaniem w ofercie, Pakiety socjalne, dofinansowania do sportu i rekreacji, Dofinansowania do programu przedszkola dla babć i mam, Dofinansowywanie do kursu prawa jazdy.

20 Warsztaty robocze w Trzebnicy 8-10 maj 2012 r. pt. Poszukiwanie skutecznych i innowacyjnych metod aktywizacji bezrobotnych kobiet powyżej 50 roku życia, która zgromadziła 69 osób, w tym 39 bezrobotnych kobiet 50+.

21 Warsztaty robocze w Trzebnicy 8-10 maj 2012 r. Temat : odbudowa tożsamości kobiet 50+, współpraca IRP, samorządu, kluby 50 plus, promocja zatrudnienia, zarządzanie wiekiem. Dni poświęcone na warsztaty robocze pn. Festiwal piękna i aktywności - Zmieniamy się razem z Wami kobiety aktywne 50+, Mieszkanki powiatu uczestniczyły m.in. w bezpłatnych konsultacjach i poradach : wizażystki, kosmetyczki, fryzjera, doradcy zawodowego, trenera rozwoju i psychologa oraz w warsztatach dot. sylwetki psychospołecznej bezrobotnej kobiety 50+,

22 Wizyta studyjna u niemieckiego Partnera w Goslar czerwiec 2012 r. Celem wizyty była wymiana doświadczeń między partnerami projektu w zakresie aktywizacji bezrobotnych kobiet 50+. Podczas wizyty studyjnej przedstawiono prezentacje działań prowadzonych w kierunku zmniejszania bezrobocia oraz pokazania pomysłów na aktywizację zawodową i społeczną bezrobotnych kobiet 50+, m.in.: dzienna opieka nad dziećmi w Urzędzie Pracy w Goslar; przedstawienie wsparcia gospodarki regionu Goslar, organizacje sportowe, stowarzyszenia, wolontariat.

23 Partner niemiecki Powiat Goslar

24 ETAP III WSTĘPNY PRODUKT FINALNY -opracowanie i walidacja od lipca do października 2012

25 Z czego składa się Poradnik? Część 1 Biuro Innowacji Społecznych Poradnik Część 2 System wsparcia narzędzia

26 Część 1 Biuro Innowacji Społecznych założenia organizacyjne BIS porozumienie BIS skład i rola Partnerów lider BIS kwalifikacje i umiejętności siedziba BIS finansowanie BIS działalność BIS informacja diagnoza, wsparcie, integracja

27 Część 2 System wsparcia narzędzia Diagnoza psycholog, doradca zawodowy opinie specjalistów, karta klienta BIS, IPD, kontrakt aktywizacyjny Wsparcie stylizacja i wizerunek warsztaty: autoprezentacja i motywacja psycholog job coach, doradca zawodowy i pośrednik pracy szkolenia zawodowe i kursy doskonalące staże zawodowe

28 Na czym polega innowacja? Gruntowna diagnoza system wsparcia musi być oparty o kompleksową wiedzę nt indywidualnych potrzeb/predyspozycji beneficjentów pomocy oraz ich otoczenia. Zaplanowane działania muszą mieć charakter zindywidualizowany i dopasowany do potrzeb oraz sytuacji danej osoby, w oparciu o gruntowną diagnozę przeprowadzoną przez psychologa, doradcę zawodowego i pracownika socjalnego. Indywidualizacja wsparcia - na bazie przeprowadzonej diagnozy opracowywana jest Indywidualny Plan Działania, który jest fundamentem wsparcia. Zasada ta powoduje, że podstawową ideą funkcjonowania Hostelu i systemu wsparcia jest podejście indywidualne i kompleksowe, a nie instytucjonalne i wybiórcze.

29 Kompleksowość działań proponowane wsparcie integruje różne obszary i formy działań, likwiduje różnorodne bariery (wewnętrzne i zewnętrzne), włącza w proces aktywizacji długotrwale bezrobotnych kobiet 50+ różne środowiska np.: pracodawców, przedstawicieli publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy, organizacje pozarządowe, instytucje kultury, sportu itp. Zmiana wizerunku długotrwale bezrobotnych kobiet 50+ i zmiana sposobu myślenia o ich możliwościach uczestnictwa w życiu społecznym, która jest niezbędna w procesie powrotu na rynek pracy. Integracja działań - realizacja kompleksowego wsparcia, będzie możliwa na bazie międzysektorowego partnerstwa w formie np. Biura Innowacji Społecznych, opartego o współpracę i integrację potencjałów przedstawicieli lokalnych: M/GOPS, PCPR, NGO, PUP, pracodawców

30 ETAP IV TESTOWANIE PRODUKTU FINALNEGO od stycznia 2013 do marca 2014

31 Etap 1 promocja Główne elementy testowania PF

32 Etap 2 rekrutacja Plan Wykonanie 20 U1 21 U2 15 U2 17 U1 Bożena Anna

33 Etap 2 rekrutacja spotkanie rekrutacyjne

34 Etap 3 Organizacja Biura Innowacji Społecznych siedziba BIS kadra BIS: Lider, specjaliści porozumienie (dodatkowe) Bożena Danuta

35 Etap 4 trening motywacyjny Plan 60 godzin wsparcia dla 20 U2, marzec 2013r. Wykonanie 60 godzin wsparcia dla 20 U2, marzec 2013r. Janina Małgorzata

36 Etap 5 trening autoprezentacji Plan 60 godzin wsparcia dla 20 U2, marzec 2013r. Wykonanie 60 godzin wsparcia dla 20 U2, marzec 2013r. Maria Maria

37 Etap 5 trening autoprezentacji

38 Etap 6 szkolenia komputerowe Plan 60 godzin szkolenia komputerowego, w dwóch 10 osobowych grupach, 2 x 30 godzin x 10 U2, kwiecień 2013r. Wykonanie Produkty: 60 godzin szkolenia komputerowego dla 20 U2 w kwietniu 2013r., 20 certyfikatów ukończenia kursu komputerowego Elżbieta Elżbieta

39 Etap 6 szkolenia komputerowe

40 Etap 7 szkolenie Profesjonalna Opiekunka Plan 70 godzin szkolenia zawodowego profesjonalna opiekunka do osób starszych dla 10 U2, kwiecień/maj 2013r. Wykonanie Produkty: 70 godzin szkolenia zawodowego profesjonalna opiekunka do osób starszych dla 10 U2. 10 certyfikatów ukończenia szkolenia Teresa Zofia

41 Etap 7 szkolenie Profesjonalna Opiekunka

42 Etap 8 szkolenia Profesjonalny Sprzedawca Plan Wykonanie 50 godzin szkolenia zawodowego profesjonalny sprzedawca dla 10 U2, kwiecień/maj 2013r. Teresa Produkty: 50 godzin szkolenia zawodowego profesjonalny sprzedawca dla 10 U2 w maju 2013r., 10 certyfikatów ukończenia szkolenia Maria

43 Etap 8 szkolenia Profesjonalny Sprzedawca

44 Etap 9 kurs języka niemieckiego Plan 96 godzin kursu języka niemieckiego dla 20 U2, w dwóch 10 osobowych grupach, 2 x 48 godzin x 10 U2, maj/czerwiec 2013r. Wykonanie Produkty: 96 godzin kursu języka niemieckiego dla U2 w maju i czerwcu 2013r., 20 certyfikatów ukończenia kursu języka niemieckiego. Teresa Grażyna

45 Etap 9 kurs języka niemieckiego

46 Etap 10 doradztwo psychologiczne Plan Indywidualne spotkania z psychologiem 160 godzin dla 20 U2, kwiecień - czerwiec 2013r. po 8 godzin dla każdej U2 Wykonanie Produkty: 160 godzin wsparcia dla 20 U2, kwiecień - czerwiec 2013r. Bożena Bożena

47 Etap 11 doradztwo zawodowe Plan Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym 80 godzin wsparcia dla 20 U2, kwiecień czerwiec 2013r., po 4 godziny dla każdej U2 Wykonanie Produkty: 80 godzin wsparcia dla 20 U2 w kwietniu czerwcu 2013r.

48 Etap 11 doradztwo zawodowe

49 Etap 12 job coach Plan Indywidualne spotkania z Job coachem 80 godzin wsparcia dla 20 U2, kwiecień - czerwiec 2013r. po 4 godziny/u2 Wykonanie Produkty: 80 godzin wsparcia dla 20 U2, maj - czerwiec 2013r.

50 Etap 13 staże zawodowe 4 mce Plan 4 miesięczne staże dla 20 U2 u pracodawców, lipiec - listopad 2013r. Wykonanie Produkty: 20 U2 podjęło i zakończyło 4 miesięczne staże u pracodawców, lipiec - listopad 2013r., 20 zaświadczeń o odbyciu stażu,

51 Etap 14 pośrednictwo pracy Plan Indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy 240 godzin wsparcia dla 20 U2, czerwiec - listopad 2013r., 12 godzin/u2 Zatrudnienie - 8 osób Wykonanie Produkty: 240 godzin wsparcia dla 20 U2 w czerwcu - listopadzie 2013r. Zatrudnienie - 17 osób

52 Etap 14 pośrednictwo pracy

53 Etap 15 pokrycie kosztów dojazdów do pracy U2 zapewniono koszty dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się form wsparcia (tj. trening motywacyjny, trening autoprezentacji, kurs komputerowy, kurs języka niemieckiego, szkolenia zawodowe, doradztwo psychologiczne, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, spotkanie z job coach em, spotkanie organizacyjne, staże zawodowe Etap 16 Wymiana doświadczeń z U1 spotkania informacyjne Kadra projektu wraz z 15 użytkownikami PF z obszaru powiatu trzebnickiego działających na rzecz osób bezrobotnych brała udział raz w miesiącu w spotkaniach, które miały na celu wymianę spostrzeżeń, doświadczeń oraz wiedzy na temat działalności Biura Innowacji Społecznych.

54 Współpraca z pracodawcami

55 Porozumienie BIS dyżury specjalistów

56 ETAP V EWALUACJA ZEWNĘTRZNA do V 2014r

57 Ewaluacja zewnętrzna Ocena przebiegu testowania, zgodności celu głównego i celów szczegółowych, osiągnięcia założonych wskaźników oraz ocena INNOWACJI pod kątem: Adekwatności Skuteczności Użyteczności Efektywności Trwałości

58 ETAP VI OPRACOWANIE OSTATECZNEJ WERSJI PRODUKTU FINALNEGO i WALIDACJA

59 Walidacja 30 lipca 2014r na posiedzeniu Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Dolnośląskiego, produkt finalny został zwalidowany tj. pozytywnie oceniony i przekazany do dalszej realizacji tj. UPOWSZECHNIANIA.

60 OSTATECZNA WERSJA PRODUKTU FINALNEGO BIURO INNOWACJI SPOŁECZNYCH

61 Z czego składa się Poradnik? Część 1 Biuro Innowacji Społecznych Poradnik Część 2 System wsparcia narzędzia

62 Część 1 Biuro Innowacji Społecznych założenia organizacyjne BIS porozumienie BIS skład i rola Partnerów lider BIS kwalifikacje i umiejętności siedziba BIS finansowanie BIS działalność BIS informacja diagnoza, wsparcie, integracja

63 Część 2 System wsparcia narzędzia Diagnoza psycholog, doradca zawodowy opinie specjalistów, karta klienta BIS, IPD, kontrakt aktywizacyjny Wsparcie stylizacja i wizerunek warsztaty: autoprezentacja i motywacja psycholog job coach, doradca zawodowy i pośrednik pracy szkolenia zawodowe i kursy doskonalące staże zawodowe

64 Część 1 - Biuro Innowacji Społecznych Krok 1 Porozumienie BIS Krok 2 Lider BIS Krok 3 Lokal BIS Krok 4 Finansowanie BIS Krok 5 Działalność BIS

65 Krok 1 Porozumienie BIS Lp. Partner Rola Partnera 1. Samorząd lokalny - gminny, powiatowy - udostępnienie lokalu dla potrzeb działalności BIS, - finansowanie kosztów utrzymania lokalu (energia, woda, wywóz śmieci), - oddelegowanie pracownika (dyżury) zajmującego się np. gospodarką mieszkaniową, rejestracją działalności gospodarczej, współpracą z NGO, - wpisanie funkcjonowania BIS jako stałego elementu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych (prowadzenie BIS przez jednostkę organizacyjną pomocy społecznej lub NGO). 2. PUP - oddelegowanie doradcy zawodowego, pośrednika pracy, - finansowanie kursów zawodowych i szkoleń doskonalących zgodnie z potrzebami klientów BIS, - finansowanie staży zawodowych, prac interwencyjnych i robót publicznych, zgodnie z IPD klientów BIS, - współpraca z BIS przy tworzeniu baz poszukiwanych zawodów i informacji o zapotrzebowaniu lokalnych rynków pracy.

66 Krok 1 a Galeria BIS Lp. Partner Rola Partnera 1. - Miejskie / Gminne Ośrodki Kultury - NGO realizujące projekty integracyjne, - Uniwersytety III Wieku - Lokalne Grupy Działania - Kluby sportowe - NZOZ - Firmy świadczące usługi np.: fizjoterapeuta, stylista, fryzjer, psychoterapia, terapia uzależnień i inne - współpraca przy stworzeniu wspólnej, kompleksowej oferty dla klientów BIS, obejmującej różne sfery życia społecznego, rodzinnego, towarzyskiego, składająca się z następujących elementów: > usługi bezpłatne realizowane przez MOK/GOK, > szkolenie, prelekcje bezpłatne zachęcające do korzystania z danej usługi, > bezpłatne (wybrane usługi) zachęcające do skorzystania z nich, > usługi pełnopłatne lub/i częściowo płatne ze zniżkami dla klientów BIS.

67 Porozumienie GALERIA BIS r. dotyczące współpracy w zakresie stworzenia Galerii BIS - wspólnej i zintegrowanej oferty trzebnickich instytucji na rzecz aktywizacji społecznej klientów BIS Zawarte w Trzebnicy w dniu roku Sygnatariuszami Porozumienia są: 1. Fundacją Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu, reprezentuje Grzegorz Kruszyński - Wiceprezes Zarządu, 2. Centrum Rozwijania Umiejętności Pracownia Psychologiczna, reprezentuje Iwona Grzeżułkowska - właściciel, 3. Doradztwo Żywieniowe & Dietetyka Katarzyna Gediga, reprezentuje Katarzyna Gediga - właściciel, 4. Ewa Lis Pracownia Fizjoterapii i Masażu EMVIT, reprezentuje Ewa Lis - właściciel, 5. TSSR Polonia Trzebnica, reprezentuje Ryszard Bucki Prezes,

68 6. Stowarzyszenie Rodzin Abstynenta Aura w Obornikach Śląskich, reprezentuje Piotr Bardziński, 7. Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Zawoni, reprezentuje Elżbieta Michta, 8. Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie, reprezentuje Dariusz Skiba Dyrektor, 9. Uniwersytet Trzeciego Wieku Tęcza w Trzebnicy, reprezentuje Irena Kahalik i Halina Moroń Gdowska, 10. Akademia Kształcenia SHILAN, reprezentuje Anna Zgóra Kozielska, 11. Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich, reprezentuje Ewa Rogowska Kierownik LGD KWT, 12. Studium Psychoterapii Edukacji i Rozwoju Exodus Adrian Kraszewski-Rzepa, reprezentuje Adrian Kraszewski- Rzepa, 13. Poradnictwo i Edukacja Psychologiczna Beata Ogonowska Woźniak, reprezentuje Beata Ogonowska Woźniak. 14. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Prusicach, reprezentuje Renata Cybulska - Kaczałko, 15. Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy, reprezentuje Robert Lewandowski Prezes Zarządu.

69 Krok 3 Lokal BIS Sala nr 1 Szkoleniowa, komputerowa, klubowa - min. 30 m stanowisk komput. - dla osób Sala nr 2 Doradcza pokój psychologa, job coacha, doradcy zawod. - min. 10 m 2 - dla osób Sala nr 3 Biuro BIS - min. 15 m 2-1 stanowisko komputerowe - telefon, drukarka, faks Sala nr 4 Magazyn/archiwum BIS - min. 15 m 2 - skład, magazyn, archiwum

70 Krok 4 Finansowanie BIS - przykład Lp. Wyszczególnienie Charakterystyka/ wyliczenie kosztów 1. Udostępnienie lokalu dla BIS 2. Diagnoza psychologiczna Źródła finansowania BIS - pow. śr m 2 - lokal bezpłatnie użyczony z zas. JST, - 4 godziny prac x 80 zł = 320 zł - oddelegowanie prac. Partnerów, - środki fin. pozyskane przez Partnerów (np. UMWD, MPiPS, FIO, art.. 19a itp.),

71 Część 2 System wsparcia narzędzia Psycholog Indywidualizacja - diagnoza (punkt 3.2.) Doradca zawodowy (punkt 3.3.)

72 Karta klienta BIS (opisująca kwalifikacje, potrzeby, oczekiwania i możliwości świadczenia pracy) zał. nr 4.5. Narzędzia Indywidualny Plan Działania zał Kontrakt aktywizacyjny zał. 4.7.

73 Karta klienta BIS (zał. nr 4.5.) Karta klienta BIS zawiera opis kwalifikacji, potrzeb, oczekiwań i możliwości świadczenia pracy przez klienta BIS, który jest zainteresowany skorzystaniem ze wsparcia i pomocy BIS. Częściowo jest ona wypełniana przez klienta BIS z pomocą doradcy zawodowego. Ostatnia strona karty zawiera informacje dotyczące efektów pierwszego spotkania z doradcą zawodowym i tą część uzupełnia doradca zawodowy, który na początku procesu pomagania przeprowadza gruntowną diagnozę.

74 Indywidualny Plan Działania (IPD) (zał. nr 4.6.) Indywidualny Plan Działania to własny program poszukiwania pracy. Przygotowany jest przez doradcę zawodowego w oparciu o wcześniejszą diagnozę możliwości, oczekiwań, potrzeb i barier wspólnie z klientem BIS. IPD polega na ustaleniu z pozostającym bez pracy szeregu działań dostosowanych do jego sytuacji osobistej i lokalnego rynku pracy. Efektem podjętych działań jest zatrudnienie osoby, podjęcie przez nią działalności gospodarczej lub innej pracy zarobkowej.

75 Kontrakt aktywizacyjny (zał. nr 4.7.) Kontrakt aktywizacyjny jest podpisywany w momencie decyzji klienta BIS o współpracy z BIS. Kontrakt zawiera Lider BIS z klientem BIS. Na mocy kontraktu określone są możliwości, z których może skorzystać klient BIS. Kontrakt zawiera możliwości współpracy dwóch stron: klienta BIS i BIS. Warto dodać, że klient BIS jest mocno zmotywowany do powrotu na rynek pracy, a Lider BIS jest osobą kompetentną do diagnozy zawodowo - społecznej, które wsparcie jest odpowiednie dla danej osoby.

76 Zmiana wizerunku Stylizacja, wizaż, fryzjer (punkt 3.5.) Indywidualizacja - wsparcie zgodne z potrzebami Warsztaty autoprezentacji i motywacji (punkt 3.6.) Psycholog, doradca zawodowy, job coach indywidualnie (punkt )

77 Szkolenia zawodowe Kursy doskonalące (punkt 3.10.) Indywidualizacja - wsparcie zgodne z potrzebami Staże zawodowe, prace interwencyjne, roboty publiczne (punkt 3.11.) Integracja społeczna wg koncepcji Galerii (część 1 - punkt 2.2)

78 Uczestniczki projektu

79 Liderzy porozumienia

80 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

KONFERENCJA. Biuro Innowacji Społecznych w Trzebnicy - przykład skutecznej aktywizacji zawodowej i społecznej bezrobotnych kobiet +50.

KONFERENCJA. Biuro Innowacji Społecznych w Trzebnicy - przykład skutecznej aktywizacji zawodowej i społecznej bezrobotnych kobiet +50. KONFERENCJA Biuro Innowacji Społecznych w Trzebnicy - przykład skutecznej aktywizacji zawodowej i społecznej bezrobotnych kobiet +50. 25 marca 2014 roku TEMAT: Biuro Innowacji Społecznych w Trzebnicy -

Bardziej szczegółowo

WYPRACOWANIE ROZWIĄZAŃ POZWALAJĄCYCH NA ZWIĘKSZENIE OFERTY ISTNIEJĄCYCH INSTYTUCJI DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ BEZROBOTNYCH KOBIET

WYPRACOWANIE ROZWIĄZAŃ POZWALAJĄCYCH NA ZWIĘKSZENIE OFERTY ISTNIEJĄCYCH INSTYTUCJI DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ BEZROBOTNYCH KOBIET WYPRACOWANIE ROZWIĄZAŃ POZWALAJĄCYCH NA ZWIĘKSZENIE OFERTY ISTNIEJĄCYCH INSTYTUCJI DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ BEZROBOTNYCH KOBIET 50+ Temat innowacyjny: Nazwa projektodawcy: Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

Raport nr 12. Sala konferencyjno - szkoleniowa w Trzebnicy ul. Kościuszki 10

Raport nr 12. Sala konferencyjno - szkoleniowa w Trzebnicy ul. Kościuszki 10 Trzebnica, 17.03.2014 r. Raport nr 12 ze spotkania U1 w ramach projektu - Wypracowanie rozwiązań pozwalających na zwiększenie oferty istniejących instytucji działających na rzecz integracji DATA: 27 lutego

Bardziej szczegółowo

Wypracowanie skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych.

Wypracowanie skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych. Prezentacja projektu Wypracowanie skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych. Grzegorz Kruszyński Fundacja Edukacji Europejskiej TYTUŁ PROJEKTU INNOWACYJNEGO Wypracowanie skutecznych

Bardziej szczegółowo

Strategia wdrażania projektu innowacyjnego testującego:

Strategia wdrażania projektu innowacyjnego testującego: STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO Strategia wdrażania projektu innowacyjnego testującego: WYPRACOWANIE ROZWIĄZAŃ POZWALAJĄCYCH NA ZWIĘKSZENIE OFERTY ISTNIEJĄCYCH INSTYTUCJI DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ INDYWIDUALNEGO WYWIADU POGŁĘBIONEGO (IDI) ANKIETA BADAWCZA

SCENARIUSZ INDYWIDUALNEGO WYWIADU POGŁĘBIONEGO (IDI) ANKIETA BADAWCZA SCENARIUSZ INDYWIDUALNEGO WYWIADU POGŁĘBIONEGO (IDI) ANKIETA BADAWCZA na potrzeby innowacyjnego projektu pn. Wypracowanie rozwiązań pozwalających na zwiększenie oferty istniejących instytucji działających

Bardziej szczegółowo

ANKIETA BADAWCZA (BADANIE ILOŚCIOWE METODĄ PAPI)

ANKIETA BADAWCZA (BADANIE ILOŚCIOWE METODĄ PAPI) ANKIETA BADAWCZA (BADANIE ILOŚCIOWE METODĄ PAPI) na potrzeby innowacyjnego projektu pn. Wypracowanie rozwiązań pozwalających na zwiększenie oferty istniejących instytucji działających na rzecz integracji

Bardziej szczegółowo

Z PRZEBIEGU KONFERENCJI. Organizatorzy - Fundacja Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu - Powiat Trzebnicki - Powiat Goslar (Niemcy)

Z PRZEBIEGU KONFERENCJI. Organizatorzy - Fundacja Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu - Powiat Trzebnicki - Powiat Goslar (Niemcy) SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONFERENCJI PT. Poszukiwanie skutecznych i innowacyjnych metod aktywizacji bezrobotnych kobiet powyżej 50r. życia Trzebnica, 28-29.02.2012 r. Hotel Nowy Dwór, Nowy Dwór 2 Data

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/159/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 maja 2015r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU. Cele:

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ PROWADZONE W LATACH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W CIESZYNIE

DZIAŁANIA WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ PROWADZONE W LATACH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W CIESZYNIE DZIAŁANIA WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ PROWADZONE W LATACH 2010-2015 PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W CIESZYNIE EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY CEL Fundusz ten najczęściej kojarzony jest z organizacją

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACYJNY PROJEKTU PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO PRACY

RAPORT EWALUACYJNY PROJEKTU PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO PRACY RAPORT EWALUACYJNY PROJEKTU PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO PRACY PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PRIORYTETU VI RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH - DZIAŁANIE 6.3 INICJATYWY

Bardziej szczegółowo

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy.

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy. Pośrednictwo pracy prowadzone w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu polega na udzielaniu pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskiwaniu

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki współpracy MOPS i PUP w Skarżysku-Kamiennej-19.11.2013

Dobre praktyki współpracy MOPS i PUP w Skarżysku-Kamiennej-19.11.2013 Dobre praktyki współpracy MOPS i PUP w Skarżysku-Kamiennej-19.11.2013 Podstawy prawne Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.) Ustawa o promocji zatrudnienia i

Bardziej szczegółowo

Nowa polityka rynku pracy Reforma publicznych służb

Nowa polityka rynku pracy Reforma publicznych służb Nowa polityka rynku pracy Reforma publicznych służb zatrudnienia Cel polityki rynku pracy: Łagodzenie EKONOMICZNYCH i SPOŁECZNYCH skutków bezrobocia Cel zmian ustawowych: Zwiększenie skuteczności działań

Bardziej szczegółowo

Klub Integracji Społecznej 2010

Klub Integracji Społecznej 2010 Klub Integracji Społecznej 2010 Człowiek Najlepsza Inwestycja Klub Integracji Społecznej równe szanse Grudzień 2010 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie zakończył realizację projektu

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2010

Plan Działania na rok 2010 Konferencja Regionalna Plan Działania na rok 2010 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA

Bardziej szczegółowo

Fundusz Pracy. Program - "Powrót na rynek pracy"

Fundusz Pracy.  Program - Powrót na rynek pracy http://www.pup.nysa.pl/powiatowy_urzad_pracy/fundusz_pracy.html Fundusz Pracy Program - "Powrót na rynek pracy" Głównym założeniem programu jest realizacja robót publicznych w regionach wysokiego bezrobocia.

Bardziej szczegółowo

SERDECZNIE WITAMY NA KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ PROJEKT SYSTEMOWY. Nowe Szanse w MOPS

SERDECZNIE WITAMY NA KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ PROJEKT SYSTEMOWY. Nowe Szanse w MOPS SERDECZNIE WITAMY NA KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ PROJEKT SYSTEMOWY Nowe Szanse w MOPS REALIZOWANY PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRIORYTET VII, DZIAŁANIE 7.1, PODDZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Wracam do pracy. Ośrodek Pomocy Społecznej. Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy WAWER

Wracam do pracy. Ośrodek Pomocy Społecznej. Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy WAWER Wracam do pracy Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Budżet projektu Całkowite wydatki projektu 166 112,72 zł Wnioskowana kwota dofinansowania 132 866,72 zł 80% - dofinansowane z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r.

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2015 GNOJNIK 2015 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE II. CELE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

W roku 2008 Ośrodek Pomocy Społecznej w Uścimowie przystąpił do realizacji projektu systemowego pt. Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość

W roku 2008 Ośrodek Pomocy Społecznej w Uścimowie przystąpił do realizacji projektu systemowego pt. Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość W roku 2008 Ośrodek Pomocy Społecznej w Uścimowie przystąpił do realizacji projektu systemowego pt. Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNA SPRAWA program aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem w gminie Główczyce

WSPÓLNA SPRAWA program aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem w gminie Główczyce WSPÓLNA SPRAWA program aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem w gminie Główczyce Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu Filia w Pionkach BANK PROGRAMÓW KLUBU PRACY NA 2014 ROK

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu Filia w Pionkach BANK PROGRAMÓW KLUBU PRACY NA 2014 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu Filia w Pionkach BANK PROGRAMÓW KLUBU PRACY NA 2014 ROK KLUB PRACY jest miejscem, w którym osoba bezrobotna lub poszukująca pracy może zdobyć umiejętności z zakresu aktywnego

Bardziej szczegółowo

Wypracowanie skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych Centrum 5i

Wypracowanie skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych Centrum 5i Wypracowanie skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych Centrum 5i Temat innowacyjny Nazwa projektodawcy: Tytuł projektu: Model współpracy i metody aktywizacji zawodowej i społecznej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Załącznik do Uchwały Nr XXIX/529/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2012r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Cele: - ograniczenie

Bardziej szczegółowo

CEL PROJEKTU GRUPA DOCELOWA

CEL PROJEKTU GRUPA DOCELOWA Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W kwietniu 2013 roku Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie rozpoczął realizację projektu Kuźnia przyszłych

Bardziej szczegółowo

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Działania Klubu Integracji Społecznej od 2010 roku. TUTUŁ PROGRAMU Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Biuro Innowacji Społecznych w Trzebnicy - przykład skutecznej aktywizacji zawodowej i społecznej bezrobotnych kobiet +50.

KONFERENCJA. Biuro Innowacji Społecznych w Trzebnicy - przykład skutecznej aktywizacji zawodowej i społecznej bezrobotnych kobiet +50. KONFERENCJA Biuro Innowacji Społecznych w Trzebnicy - przykład skutecznej aktywizacji zawodowej i społecznej bezrobotnych kobiet +50. 25 marca 2014 roku Wsparcie PUP dla osób długotrwale bezrobotnych nowelizacja

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2014 Dyrektora PUP w Kolbuszowej REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU STAŻ MOJĄ SZANSĄ w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Standardy usług w zakresie zatrudnienia i edukacji osób bezdomnych

Standardy usług w zakresie zatrudnienia i edukacji osób bezdomnych Projekt Systemowy 1.18 Tworzenie i Rozwijanie Standardów Usługi Pomocy i Integracji Społecznej zadanie (nr 4) w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym: opracowanie modelu Gminnego Standardu Wychodzenia

Bardziej szczegółowo

CENTRUM 5i czyli skuteczna integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych. Seminarium upowszechniające. styczeń 2012 grudzień 2014

CENTRUM 5i czyli skuteczna integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych. Seminarium upowszechniające. styczeń 2012 grudzień 2014 CENTRUM 5i czyli skuteczna integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych Seminarium upowszechniające styczeń 2012 grudzień 2014 TYTUŁ PROJEKTU INNOWACYJNEGO Wypracowanie skutecznych metod aktywizacji

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIA ETAPU UPOWSZECHNIANIA PRODUKTU FINALNEGO

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIA ETAPU UPOWSZECHNIANIA PRODUKTU FINALNEGO BD CENTER SPÓŁKA Z O.O. ul. Broniewskiego 1 35-222 Rzeszów tel. (017) 855 20 29 fax (017) 858 12 94 szkolenia@bdcenter.pl www.bdcenter.pl ZAPROSZENIE NA SZKOLENIA ETAPU UPOWSZECHNIANIA PRODUKTU FINALNEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA RAPORT Z REALIZACJI

PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA RAPORT Z REALIZACJI 2016 PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE Program Aktywizacja i Integracja (PAI) w 2016 roku realizowany był przez Powiatowy Urząd Pracy w Nysie w oparciu

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Cel Działania: Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie zyskac-w-wieku-50- /215

Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie  zyskac-w-wieku-50- /215 Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie http://pupmyszkow.pl/strona/ zyskac-w-wieku-50- /215 Zyskać w wieku 50+ PROJEKT PN. ZYSKAĆ W WIEKU 50+ Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie informuje, że przystąpił do realizacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2014. Załącznik 1 do Uchwały nr XXXIII/333/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 kwietnia 2014 r.

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2014. Załącznik 1 do Uchwały nr XXXIII/333/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 kwietnia 2014 r. Załącznik 1 do Uchwały nr XXXIII/333/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 kwietnia 2014 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2014 GNOJNIK 2014 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE II. CELE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

www.forumrynkupracy.com.pl.

www.forumrynkupracy.com.pl. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. www.forumrynkupracy.com.pl. PARTNER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Konferencja 22.09.11, Wrocław Monika

Bardziej szczegółowo

WYPRACOWANIE ROZWIĄZAŃ POZWALAJĄCYCH NA ZWIĘKSZENIE OFERTY ISTNIEJĄCYCH INSTYTUCJI DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ BEZROBOTNYCH KOBIET

WYPRACOWANIE ROZWIĄZAŃ POZWALAJĄCYCH NA ZWIĘKSZENIE OFERTY ISTNIEJĄCYCH INSTYTUCJI DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ BEZROBOTNYCH KOBIET WYPRACOWANIE ROZWIĄZAŃ POZWALAJĄCYCH NA ZWIĘKSZENIE OFERTY ISTNIEJĄCYCH INSTYTUCJI DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ BEZROBOTNYCH KOBIET 50+ Temat innowacyjny: Nazwa projektodawcy: Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

Fundusz Pracy html. Program Aktywni na start.

Fundusz Pracy html. Program Aktywni na start. http://www.pup.nysa.pl/powiatowy_urzad_pracy/rok 2011.html Fundusz Pracy Program Aktywni na start. Głównym celem programu jest wyrównywanie szans, tworzenie warunków do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Powrót do pracy. Okres realizacji projektu od 01.03.2009r do 31.12.2009r

Tytuł projektu: Powrót do pracy. Okres realizacji projektu od 01.03.2009r do 31.12.2009r Pierwszy projekt zakończony. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyłęku po raz pierwszy realizował projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. Na koniec grudnia 2013 roku zarejestrowanych było 3650 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 2253 osoby i z powiatu skierniewickiego 1397 osób.

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w I półroczu 2016 roku. - Miasto Lublin

Informacja o sytuacji na rynku pracy w I półroczu 2016 roku. - Miasto Lublin Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 2-8 Lublin, tel. (81) 466-52-, fax (81) 466-52-1, www.mup.lublin.pl, mup@mup.lublin.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy w I półroczu 216 roku - Miasto

Bardziej szczegółowo

Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca

Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca Rybnik, 24 marca 2015 r. Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w kontekście realizacji Wieloletniego regionalnego

Bardziej szczegółowo

Centrum Aktywizacji Zawodowej zakres zadań podstawowych : pośrednictwo pracy, szkolenia, poradnictwo zawodowe, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy.

Centrum Aktywizacji Zawodowej zakres zadań podstawowych : pośrednictwo pracy, szkolenia, poradnictwo zawodowe, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy. POŚREDNICTWO PRACY NA POGRANICZU prezentacja tzw. dobrych praktyk w zakresie metod współpracy w ramach Partnerstwa transgranicznego Eures TriRegio. czerwiec 2010 1 Pośrednictwo pracy w Polsce -podstawowy

Bardziej szczegółowo

I. Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim na dzień r.

I. Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim na dzień r. I. Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim na dzień 30.04.2014r. Według stanu na dzień 30.04.2014r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu zarejestrowanych było ogółem 7 630 osób, w tym 3 766

Bardziej szczegółowo

Aktywnie konsultujemy lepiej współpracujemy

Aktywnie konsultujemy lepiej współpracujemy Założenia projektu partnerskiego Aktywnie konsultujemy lepiej współpracujemy Poddziałanie 5.4.2 POKL Człowiek najlepsza inwestycja Realizatorzy projektu: Lider Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY NA LEPSZE JUTRO

PERSPEKTYWY NA LEPSZE JUTRO PERSPEKTYWY NA LEPSZE JUTRO to program opracowany przez doradców zawodowych mający na celu aktywizację osób bezrobotnych i poszukujących pracy z orzeczoną niepełnosprawnością. Z wieloletnich doświadczeń

Bardziej szczegółowo

KURSY I SZKOLENIA DLA MAM

KURSY I SZKOLENIA DLA MAM KURSY I SZKOLENIA DLA MAM Mama może wszystko możliwości, jakie dają fundusze europejskie kobietom powracającym na rynek pracy Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach Chojnice, 19

Bardziej szczegółowo

CEL PROJEKTU GRUPA DOCELOWA

CEL PROJEKTU GRUPA DOCELOWA Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W marcu 2013 roku Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie rozpoczął realizację projektu Młodzi, Aktywni, Kreatywni,

Bardziej szczegółowo

Zmiany do Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Gnojnik obowiązujące w 2013 roku

Zmiany do Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Gnojnik obowiązujące w 2013 roku Załącznik do Uchwały Nr XXII/204/13 Rady Gminy Gnojnik z dnia 28 marca 2013 r. Zmiany do Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Gnojnik obowiązujące w 2013 roku W związku z kontynuacją realizacji przez

Bardziej szczegółowo

Partnerzy. Gmina Wrocław. Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego. Fundacja In Posterum. Fundacja Integracji Społecznej Prom

Partnerzy. Gmina Wrocław. Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego. Fundacja In Posterum. Fundacja Integracji Społecznej Prom Różni Obywatele - Jedno Miasto Partnerzy Gmina Wrocław Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego Fundacja In Posterum Fundacja Integracji Społecznej Prom Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego Wrocław

Bardziej szczegółowo

SKTUTECZNIE i TRWALE w ZATRUDNIENIU na przykładzie projektu: Indywidualne ścieŝki zatrudnienia BEATA WRZOSEK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

SKTUTECZNIE i TRWALE w ZATRUDNIENIU na przykładzie projektu: Indywidualne ścieŝki zatrudnienia BEATA WRZOSEK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH SKTUTECZNIE i TRWALE w ZATRUDNIENIU na przykładzie projektu: Indywidualne ścieŝki zatrudnienia BEATA WRZOSEK ELBLĄSKA RADA KONSULTACYJNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH http://ec.europa.eu/regional_policy/videos/videodetails.cfm?vid=1262&lan=pl

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU BANK PROGRAMÓW GRUPOWYCH PORAD ZAWODOWYCH I GRUPOWEJ INFORMACJI ZAWODOWEJ 2013r. Bank Programów Porad Grupowych i Grupowych Informacji Zawodowych w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMOWY CHCĘ I MOGĘ PRACOWAĆ LATA REALIZACJI

PROJEKT SYSTEMOWY CHCĘ I MOGĘ PRACOWAĆ LATA REALIZACJI PROJEKT SYSTEMOWY CHCĘ I MOGĘ PRACOWAĆ LATA REALIZACJI 2008-2013 W roku 2008 w ramach Umowy Ramowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej Plan Działania na rok 2012 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI Na realizację projektów systemowych

Bardziej szczegółowo

Planowany sposób wdrażania POKL w Małopolsce w 2012r.

Planowany sposób wdrażania POKL w Małopolsce w 2012r. Planowany sposób wdrażania POKL w Małopolsce w 2012r. Najważniejsze konkursy i kryteria Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Podstawowe

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. Na koniec grudnia 2014 roku zarejestrowanych było 2977 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 1844 osób i z powiatu skierniewickiego 1133 osób.

Bardziej szczegółowo

Priorytet VII Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie integracji społecznej

Priorytet VII Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie integracji społecznej Projekty realizowane w 2009r. przez Ośrodki Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Tarnogórskiego w latach 2008 2013 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet

Bardziej szczegółowo

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Struktura ZDZ w Warszawie Oddział w Radzyminie Centrum Kształcenia w Ciechanowie Centrum Kształcenia w Siedlcach Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sokołowie Podlaskim

Bardziej szczegółowo

Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81 445

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie

Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie Współpraca instytucjonalna w powiecie człuchowskim: Powiatowy Urząd Pracy - Ośrodki Pomocy Społecznej - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Dokąd zmierzamy? Związek małżeński? Separacja? Rozwód? Powiatowe

Bardziej szczegółowo

Raport Lidera ds. osób 50+ Regionalnego Ośrodka EFS w Krośnie

Raport Lidera ds. osób 50+ Regionalnego Ośrodka EFS w Krośnie Raport Lidera ds. osób 50+ Regionalnego Ośrodka EFS w Krośnie Grażyna Boczar - Wolańska Obszar i zakres działania Lidera ds. osób 50+ Działania aktywizacyjne w ramach RO EFS w Krośnie, realizowane są na

Bardziej szczegółowo

Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020

Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020 Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020 Inne obszary wsparcia MŚP Oś Priorytetowa (OP) 6. Regionalny rynek pracy Cel Tematyczny 8 Priorytet Inwestycyjny 8i Podniesienie zdolności do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU. Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU. Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu Rynek pracy w liczbach Na dzień 28 lutego br. liczba bezrobotnych w powiecie brzeskim wyniosła 6758 osób. Na dzień 15 marca br. Liczba bezrobotnych w powiecie brzeskim wyniosła

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr L/293/2010. Rady Miejskiej w Ostródzie. z dnia 19 lutego 2010 roku

UCHWAŁA Nr L/293/2010. Rady Miejskiej w Ostródzie. z dnia 19 lutego 2010 roku UCHWAŁA Nr L/293/2010 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 19 lutego 2010 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Aktywności Lokalnej na lata 2010-2013 realizowanego w ramach projektu systemowego Wsparcie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 PKT 26A USTAWY, W RAMACH KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC W ZAKRESIE PORADNICTWA ZAWODOWEGO I INFORMACJI ZAWODOWEJ ORAZ POMOCY W AKTYWNYM POSZUKIWANIU

Bardziej szczegółowo

NAZWA PROGRAMU SPECJALNEGO : Program specjalny Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim na 2015r. Program pn.: Nowe perspektywy na rynku pracy

NAZWA PROGRAMU SPECJALNEGO : Program specjalny Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim na 2015r. Program pn.: Nowe perspektywy na rynku pracy NAZWA PROGRAMU SPECJALNEGO : Program specjalny Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim na 2015r. Program pn.: Nowe perspektywy na rynku pracy Głównym celem programu specjalnego będzie ograniczenie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Toruń, 29 czerwca 2007 Struktura PO Kapitał Ludzki uwzględniaj dniająca zmiany wprowadzone po 11 czerwca 2007 r. IP Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Powiatowego Urzędu Pracy wytyczający najważniejsze cele i zadania do realizacji w roku 2012

Plan działalności Powiatowego Urzędu Pracy wytyczający najważniejsze cele i zadania do realizacji w roku 2012 Lp. Cele na 2012 Najważniejsze zadania służące realizacji celu Mierniki określające stopień wykonania celu Nazwa miernika Planowana wartość do osiągnięcia na koniec u Komórka organizacyjna, pracownicy

Bardziej szczegółowo

PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna

PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna Tabela nr 1 Zakres działania w obszarze integracji społecznej osób Lp Cel działania Nazwa zadania Źródło finansowania Koordynator Partnerzy Termin realizacji w latach I Poprawa warunków jakości życia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE

LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE O NAS Działalność naszego stowarzyszenia skierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych profilaktyką oraz promocją zdrowego i aktywnego

Bardziej szczegółowo

Model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+

Model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Realizatorzy projektu Lider Partner

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program aktywizacji zawodowej kobiet

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program aktywizacji zawodowej kobiet Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Chcę być niezale na! Program aktywizacji zawodowej kobiet NIEZALEŻNOŚĆ - samostanowienie - autonomia

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane na rzecz osób niepełnosprawnych

Projekty realizowane na rzecz osób niepełnosprawnych Vademecum dla osób niepełnosprawnych - przewodnik zawodowy Część III. Rynek pracy Projekty realizowane na rzecz osób niepełnosprawnych 1 SPIS TREŚCI: Projekty realizowane na rzecz osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne wykorzystanie coachingu do wspierania równowagi praca-rodzina. Kraków, 14 marca 2012 rok

Innowacyjne wykorzystanie coachingu do wspierania równowagi praca-rodzina. Kraków, 14 marca 2012 rok Innowacyjne wykorzystanie coachingu do wspierania równowagi praca-rodzina Kraków, 14 marca 2012 rok PLAN PREZENTACJI Godzenie życia rodzinnego i zawodowego co to za problem? Jak powstał nasz projekt? Na

Bardziej szczegółowo

MAM SZANSĘ BYĆ AKTYWNYM

MAM SZANSĘ BYĆ AKTYWNYM Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach Mazurskich pod Kierownictwem Pani Marianny Wus pozyskał w roku 2011 dodatkowe środki finansowe na realizację projektu Mam szansę być aktywnym współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Kontrakt na jakość Innowacyjne rozwiązania w Gminie Sopot. na rzecz kontraktowania usług społecznych

Kontrakt na jakość Innowacyjne rozwiązania w Gminie Sopot. na rzecz kontraktowania usług społecznych FUNDACJA NIESIEMY POMOC SPECTRUM PI Kontrakt na jakość Innowacyjne rozwiązania w Gminie Sopot na rzecz kontraktowania usług społecznych Nr projektu : POKL.05.04.02-00-C58/11 Biuro projektu: 81-381 Gdynia,

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników projektu

Regulamin rekrutacji uczestników projektu Regulamin rekrutacji uczestników projektu Pracujące mamy - program szkoleniowo doradczy oraz staże/praktyki zawodowe dla młodych matek 1 Informacje ogólne 1. Projekt jest Pracujące mamy - program szkoleniowo

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W 2011 ROKU POD TYTUŁEM:

REALIZACJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W 2011 ROKU POD TYTUŁEM: GOPS.4221/90/2011 Szaflary dnia 05.12.2011 r. REALIZACJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W 2011 ROKU POD TYTUŁEM: AKTYWIZACJA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM W GMINIE

Bardziej szczegółowo

Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem e-learningu

Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem e-learningu 3. Efektywna współpraca z klientem urzędu 2. Dane o rynku i ich wykorzystywanie 1. Rola i zadania służb zatrudnienia Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Dorota Wróblewska Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu

Dorota Wróblewska Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Województwie Kujawsko-Pomorskim Znaczenie Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki a wspieranie procesu integracji społecznej Dorota Wróblewska Dyrektor Regionalnego

Bardziej szczegółowo

PROFILOWANIE POMOCY DLA BEZROBOTNYCH III. ZMIANY W USTAWIE PRACODAWCY ZMIANY W USTAWIE BEZROBOTNI V. KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

PROFILOWANIE POMOCY DLA BEZROBOTNYCH III. ZMIANY W USTAWIE PRACODAWCY ZMIANY W USTAWIE BEZROBOTNI V. KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY NOWE WARUNKI I MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA WSPARCIA DLA PRACODAWCÓW ZWIĄZANEGO Z DOFINANSOWANIEM MIEJSC PRACY WG NOWELIZACJI USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY Nowelizacja Ustawy o promocji

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 7.2.1 PO KL Pytanie nr 1: W związku z zamiarem złożenia

Bardziej szczegółowo

PO KL Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej

PO KL Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Projekt innowacyjno-testujący pt. Model Wsparcia jako innowacyjne narzędzie wzmacniające współpracę publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej oraz przedsiębiorców dedykowane gminnym zespołom

Bardziej szczegółowo

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Marta Soboś Lublin, 25.03.2011 r. Wydziały Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie Wydział Badań i Analiz

Bardziej szczegółowo

Nowe Szanse w MOPS II

Nowe Szanse w MOPS II SERDECZNIE WITAMY NA KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ PROJEKT SYSTEMOWY Nowe Szanse w MOPS II REALIZOWANY PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRIORYTET VII, DZIAŁANIE 7.1, PODDZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Działania zwiększające aktywność zawodową kobiet i mężczyzn w wieku +50 prowadzone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Działania zwiększające aktywność zawodową kobiet i mężczyzn w wieku +50 prowadzone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Działania zwiększające aktywność zawodową kobiet i mężczyzn w wieku +50 prowadzone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczecin, dnia 23 stycznia 2013 r. Dane statystyczne 16,7% Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH R O M A N B I A Ł E K D Y R E K T O R P O W I A T O W E G O U R Z Ę D U P R A C Y W S K A R Ż Y S K U - K A M I E N N E J REJESTRACJA OSOBY

Bardziej szczegółowo

Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie (Centrum DZWONI) w Warszawie

Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie (Centrum DZWONI) w Warszawie Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie (Centrum DZWONI) w Warszawie Nasza nazwa - Centrum DZWONI Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MŁODZI NA RYNKU PRACY. Projekt pilotażowy Twoja Kariera Twój Wybór realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie

PROGRAM MŁODZI NA RYNKU PRACY. Projekt pilotażowy Twoja Kariera Twój Wybór realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie PROGRAM MŁODZI NA RYNKU PRACY Projekt pilotażowy Twoja Kariera Twój Wybór realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie PROGRAM MŁODZI NA RYNKU PRACY Program realizuje politykę rządu oraz Komisji

Bardziej szczegółowo

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81

Bardziej szczegółowo

Klub Integracji Społecznej 2011

Klub Integracji Społecznej 2011 Klub Integracji Społecznej 2011 Człowiek Najlepsza Inwestycja Klub Integracji Społecznej równe szanse Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Fundacja Bez Względu Na Niepogodę. Doświadczenia w realizacji projektów skierowanych do kobiet Prezentacja nowego projektu: STREFA KOBIET

Fundacja Bez Względu Na Niepogodę. Doświadczenia w realizacji projektów skierowanych do kobiet Prezentacja nowego projektu: STREFA KOBIET Fundacja Bez Względu Na Niepogodę Doświadczenia w realizacji projektów skierowanych do kobiet Prezentacja nowego projektu: STREFA KOBIET O Fundacji Bez Względu Na Niepogodę Projekty: Inwencja Kobiet i

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności urzędu w 2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku ul. Sienkiewicza 22 b, 46 200 Kluczbork www.pupkluczbork.

Sprawozdanie z działalności urzędu w 2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku ul. Sienkiewicza 22 b, 46 200 Kluczbork www.pupkluczbork. Sprawozdanie z działalności urzędu w 2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku ul. Sienkiewicza 22 b, 46 200 Kluczbork www.pupkluczbork.pl Na koniec 2015 roku w rejestrze osób bezrobotnych figurowało

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz. Osób Niepełnosprawnych - do 2020 roku

Powiatowy Program Działań na Rzecz. Osób Niepełnosprawnych - do 2020 roku Załącznik do Uchwały Nr 46/IX/15 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 czerwca 2015r. Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych - do 2020 roku Cele: - zapewnienie osobom niepełnosprawnym podstawowych

Bardziej szczegółowo

Ekonomia społeczna płaszczyzną współpracy

Ekonomia społeczna płaszczyzną współpracy Ekonomia społeczna płaszczyzną współpracy XII Małopolskie Forum Organizacji Pozarządowych Konferencja Małopolskiego Forum Organizacji Pozarządowych Instytucje wsparcia organizacji pozarządowych w Małopolsce

Bardziej szczegółowo

D o r a d c a z a w o d o w y

D o r a d c a z a w o d o w y NABÓR NA POMOCNICZE STANOWISKO PRACY Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojszowach ogłasza nabór na pomocnicze stanowisko pracy: doradca zawodowy Nazwa i adres jednostki zatrudniającej: Gminny

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NR 1 SCHULUNG

SZKOLENIE NR 1 SCHULUNG Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy D A Z I A SZKOLENIE NR 1 SCHULUNG 1 ZGORZELEC 29 STYCZEŃ / JANUAR 2014 Projekt DAZIA (nr projektu 0868.01.J2.2.280813.1.10) jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo