Antalis Poland projektuje i produkuje opakowania transportowe do dedykowa nych produktów. funkcjonalne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Antalis Poland projektuje i produkuje opakowania transportowe do dedykowa nych produktów. funkcjonalne"

Transkrypt

1 Antalis Poland projektuje i produkuje opakowania transportowe do dedykowa nych produktów INE C1MASTERL/NIE funkcjonalne Antalis Poland Odpowiednie zarządzanie poziomem zapasów materiałów produkcyjnych, półproduktów, jak i gotowych wyrobów jest jednym z elementów koncepcji Just-in-Time (JIT). Stworzona przez Kiichiro Toyodę koncepcja opiera się na zmniejszeniu kosztów prowadzenia działalności i zwiększeniu zwrotu z inwestycji poprzez obniżenie poziomu zapasów. wną korzyścią koncepcji JIT jest Należyte i bezpieczne dla wydajno go oraz krótkiego czasu dostaw może awniony przepływ materiałów ści produkcji zarządzanie zapasami być niewystarczające w przypadku, kładzie produkcyjnym. W wielu jest możliwe jedynie w przypadku gdy zachwianie łańcuchem dostaw dostarczania materiałów w ściśle okre spowodowane jest poprzez uszkodze drugim składnikiem tworzącym koszty ślonych ilościach, dokładnie w takim nia składowych produkcji w czasie prowadzenia działalności gospodar momencie, w którym dana jednostka magazynowania czy transportu. czej. Obniżenie ich poziomu znacz produkcyjna ich potrzebuje. Jednak nie przyczynia się do minimalizacji minimalizacja stanu zapasów pociąga konane opakowanie spełnia wiele miejsca magazynowego, efektywnego za sobą szereg zagrożeń, które są funkcji, nawet gdy mówimy o opa wykorzystania pracowników czy przyczyną obniżenia sprawności kowaniu, które jest wykorzystywane zmniejszenia możliwości przetermino obsługi. Samo zapewnienie odpo do operacji międzyzakładowych. wania bądź uszkodzenia zapasów. wiednio niskiego stanu magazynowe Poprawnie zabezpieczony produkt eh zapasy są pierwszym lub Właściwie zaprojektowane i wy

2 może być błyskawicznie dostarczony paletach. Przed stworzeniem próbki bez uszkodzeń do stanowiska pracy, zespół inżynierów z Centrum Rozwoju z głównych dostawców rozwiązań do co przyczynia się do zwiększenia Opakowań w Leinfelden dostarcza czasowej ochrony antykorozyjnej, które wydajności pracownika, jak również klientowi dokumentację 3D zawierają są szeroko stosowane w branży Auto umożliwia przeprowadzenie proce cą szczegółowe plany projektowanego motive. Posiadając centrum konstruk su produkcyjnego przy mniejszym opakowania. Dostępna jest cała gama cyjne oraz dwa niezależne laboratoria, nakładzie energetycznym. Inną zaletą materiałów opakowaniowych, w tym jest w stanie sprostać nawet najbar jest znaczne zmniejszenie uszkodzeń, takich jak podwójne arkusze PROPY- dziej wymagającym oczekiwaniom które obniżają ilość niepotrzebnych re well, potrójnie laminowane arkusze klientów. Zastosowanie technologii VCI klamacji, przyczyniając się do poprawy PROPYboard, pianki PE/PU, polisty (czyli tzw. lotnych inhibitorów korozji) wizerunku producenta. ren, preformy z EPP, PS, PVC, ABS, umożliwia dostarczanie komponentów PP, tektura falista, tektura makulaturo produkcyjnych gotowych do dal dotycząca bezpieczeństwa produk wa szara itd. Zadaniem inżynierów nie szych procesów produkcyjnych, które tów w łańcuchu dostaw pozwala na jest wyłącznie opracowywanie rozwią w przypadku innych metod zabez projektowanie coraz bardziej skompli zań w zakresie pakowania towarów pieczania antykorozyjnego wymagały kowanych opakowań i ich realizację masowych, ale również wytwarzanie odpowiedniego oczyszczenia i przygo w bardzo dużym zakresie. Antalis Po próbnych opakowań, serii próbnych towania. Nie bez znaczenia pozostaje land posiada bardzo duże doświadcze i rozwiązań dla małych partii. aspekt ekologiczny, gdzie unikamy Coraz większa świadomość rynku nie w kwestii zabezpieczeń produktów zarówno pod względem jakości, jak - Posiadamy ogromne doświad czenie w branży opakowaniowej, Firma Antalis jest również jednym wprowadzania do środowiska olejów mineralnych. Opakowanie* ie^ Jfel welokrotnego użytku dla spojlerów Opla Insignia wygląda jak stworzo ne przez artystę (patrz foto), jednak zostało ono jednak zaprojektowane przez zaufa nych inżynierów pakowania. Spojler jest wykończony na wysoki połysk i przez to wy maga odpowiedniego zabez pieczenia i transportu na europaletaclt Antalis Poland Antalis Poland oferuje ponad 14 i ceny: od opakowań na ważący 1,7 więc zdajemy sobie sprawę, że wiele kg spojler, do platform załadowczych firm nadal nie potrafi wykorzystać 000 produktów dla logistyki, prze na 600-kilogramowe skrzynie biegów. potencjału, jaki drzemie w optyma chowywania i pakowania prodtiktów, Pomimo, iż opakowanie wielo lizacji rozwiązań w zakresie pakowa a także opracowuje rozwiązania krotnego użytku dla spojlerów Opla nia - komentuje Dyrektor Generalny w zakresie pakowania dla wszystkich Insignia wygląda jak stworzone przez Tassilo Steinbach. - A wystarczy tylko sektorów przemysłu. artystę (patrz foto), to zostało ono kilka drobnych zmian, aby uzyskać jednak zaprojektowane przez zaufa znaczącą oszczędność kosztów. systemowi logistycznemu firma Antalis nych inżynierów pakowania. Spojler Termin optymalizacja oznacza nie Packaging może dostarczać profesjo jest wykończony na wysoki połysk tylko ekonomię pakowania, obejmu nalne rozwiązania w zakresie pako i przez to wymaga odpowiedniego je też takie aspekty, jak ergonomia wania klientom przemysłowym na zabezpieczenia i transportu na euro- i ekologia - dodaje. całym świecie. Dzięki doskonale rozwiniętemu

3 Efektywne wykorzystanie przestrzeni na przykładzie magazynu komorowego - na podstawie wdrożeń w firmach Mistal i Alsecco x ijremmert

4 Usprawnienie procesów logistyki /eeiątrzza kładowej, optymal Ze względu na wspomniane wyżej potrzeby związane ze wzro ne Organizowana powierzchnia stem efektywności realizacji zleceń magazynowa, integracja systemu oraz w związku z potrzebą powięk magazynowego z maszynami szenia możliwości magazynowania obróbczymi - to tylko wybrane przy ograniczonych zasobach, jeśli kryteria decydujące o doborze idzie o powierzchnię hal magazy odpowiedniego systemu magazyno nowych, firma Mistal zdecydowała wego w przypadku magazynowania się ostatecznie na zainstalowanie elementów długich (np. rur, prętów komorowego systemu magazyno czy profili stalowych). Na co warto zwrócić szczególną uwagę, decydując się na wdrożenie wego Remmert. Dyskusje między firmą Mistal a dostawcą rozwiązania optymalizującego procesy - firmą nowego systemu magazynowego Remmert, związane z wdrożeniem i jakie korzyści w praktyce daje optymalnego rozwiązania, trwały odpowiednio dobrane rozwiązanie 3 lata. Zadanie, jakie postawiono w tym zakresie? Między innymi na przed kontrahentem, który miał te pytania odpowiadamy w ni dostarczyć właściwe rozwiązania niejszym artykule. Zobaczmy, jak techniczne i organizacyjne optyma w praktyce magazyn komorowy po lizujące procesy w obszarze maga zwala zoptymalizować przestrzeń zynowania i logistyki firmy Mistal, magazynową oraz procesy logi nie było bowiem łatwe, przede styczne. Magazyn komorowy - studium przypadku Instalacja w Mistal Sp. z o.o. wszystkim ze względu na ograni czone zasoby w postaci miejsca. Trudno było znaleźć rozwiązanie, które wpisałoby się w potrzeby firmy. Co najważniejsze jednak, to (Katowice) Mistal Sp. z o.o. to przedsiębior stwo zlokalizowane w Katowicach. FIRMA REMMERT Na rynku stali funkcjonuje od 20 została utworzona w roku 1945 przez Friedricha Remmerta Seniora w Lóhne (Wschodnia Westfalia). Zaczynając jako zakład rzemieślniczy, należy obecnie do światowej czołówki przedsiębiorstw, które wyznaczają kierunki rozwoju inteligent nych systemów magazynowania blach i elementów długich. Firma Remmert jest obecnie prowadzona przez braci Matthiasa i Stephana Remmertów. Obaj bracia są wspierani przez 100 pracowników w siedzibie firmy w Niemczech. W działach sprzedaży, obsługi klienta, a także serwisie i Hotline polscy klienci znajdą pracowników firmy Remmert posługują cych się biegle językiem polskim. Firma Remmert jest reprezentowana na polskim tynku przez Pana Pawła Zielińskiego, który po ukończeniu studiów i wieloletniej pracy w Niemczech prowadzi obecnie oddział firmy w Szczawnie Zdroju. lat i jest znaczącym dystrybutorem m.in. rur ze stali czarnej i dostawcą dla przemysłu wydobywczego, hut niczego, górnictwa, energetyki oraz innych zakładów produkcyjnych i handlowych. Mistal Sp. z o.o. to doskonały przykład przedsiębior stwa, które aby sprostać stale ro snącym wymaganiom klientów stale się rozwija i dba o najwyższą jakość oferowanych produktów i usług. Punktem wyjścia do tego, że zaczęto zastanawiać się nad wpro wadzeniem zmian w dotychczaso wym sposobie organizacji procesów magazynowych i logistycznych w firmie Mistal, było, po pierwsze, zagadnienie związane z optymali zacją miejsca magazynowego, a po drugie - kwestia szybkości realizacji zleceń.

5 fakt, iż ostatecznie udato się znaleźć rozwiązanie, które odpowiadało w pełni oczekiwaniom firmy Mi stal - zdecydowano się na budowę instalacji z zakresu automatyki magazynowej wraz z halą na nowej działce. Na tym fundamencie, w oparciu o parametry charaktery styczne dostępnej działki, została stworzona koncepcja optymalnego magazynu dla firmy Mistal. zowafy system Zautomatyzfwtffiy magazynowy w Fabryce Okien Alsecco dedykowa ny jest do magazynowania profili PVC. Bezpośrednio z niego zaopatrywane są w materiał centra obróbcze. Tak przemyślany system magazynowy jest więc w za sadzie początkiem procesu produkcyjnego. Prioryteto wymi kwestiami na etapie uzgadniania szczegółów in stalacji magazynowej były: oszczędność miejsca oraz zwiększenie efektywności i elastyczności produkcji. remmen 6,5 m, a cały system magazynowy biorąc pod fakt, że waży ona ok. 30 mkw. (przy wysokości ok. 11 m). Na t. Jest to konstrukcja masywna, ale chwilę obecną firma Mistal sprze - co warte podkreślenia - równocze daje oferowane produkty w całości, śnie niezwykle precyzyjna. Układnica nie ma tu więc stricte połączenia dostosowana jest do przewożenia z piłami w kontekście docinania rur równocześnie 2 kaset - oznacza to na wymiar, ale system pozwala na możliwość transportu 81 materiałów rozbudowę w tym zakresie w razie w jednym czasie. potrzeb. Warto jednak zwrócić uwagę Magazyn komorowy przygotowa minutę. Jest to imponująca prędkość, zajmuje powierzchnię ok na fakt, że system zainstalowany System magazynowy zainstalowany w firmie Mistal wyposażony jest też ny i wybudowany dla firmy Mistal w firmie Mistal wykorzystywany jest w urządzenia ważące, które znajdują przez firmę Remmert to 1400 też w tej chwili do komisjonowania się tak na stacji załadunkowej, jak miejsc magazynowych o nośności zamówień. System pozwala na wy i rozładunkowej - dzięki temu system użytkowej 4 t każde z nich. Miejsca danie z magazynu ok. 40 pozycji na kontroluje wagę tak zamawianych, jak magazynowe pozwalają na magazy godzinę, a sama układnica regatowa i wydawanych z magazynu materia nowanie materiałów o długości do porusza się z prędkością do 120 m/ łów. To na stacji rozładunkowej realizo- Tabela 1: Parametry techniczne instalacji magazynów komorowych Rodzaj instalacji Powierzchnia Wysokość systemu systemu magazynowego magazynowego Ilość miejsc w magazynie Mistal Sp. z o.o. Magazyn komorowy 1300 m2 11 m 1400 o nośności użytkowej 4tkażde 3000 t ALSECCO Magazyn komorowy 1100 m2 11 m t

6 dzięki zastosowaniu magazynu komorowego firma Mistal może w tej chwili realizować ok. 700 wydań z magazynu na dobę. Friedrich Remmert wane są właśnie zamówienia klientów. System magazynowy połączony jest z oprogramowaniem ERP, dzięki czemu wszystkie procesy magazynowe mogą być kontrolowane z poziomu tego właśnie oprogramowania. Dzięki połączeniu urządzeń kontrolujących stany magazynowe i oprogramowania możliwa jest stała kontrola i inwenteryzacja stanów magazynowych przy każdym ruchu magazynowym. O tym, jak wzrosła efektywność procesów w firmie Mistal po zaimplementowaniu magazynu komorowego firmy Remmert, świadczą konkretne dane liczbowe: po zaimplementowaniu rozwiązań Remmerta na powierzchni ok mkw. możliwe jest magazynowanie ok materiału. Wcześniej na powierzchni ok mkw. możliwe było zmagazynowanie ok Co więcej, Instalacja w Alsecco Sp. z o.o. (Nysa) Fabryka Okien Alsecco od ponad 15 lat zajmuje się produkcją stolarki otworowej, zarówno na bazie PVC, jak i aluminium. Obecnie firma dysponuje dwoma nowoczesnymi zakładami wyposażonymi w innowacyjne centra produkcyjne. W związku z planowanym zwiększeniem mocy produkcyjnych i rozbudową zakładu, firma Alsecco wraz z ekspertami z firmy Remmert zaplanowała instalację zautomatyzowanego systemu magazynowego dedykowanego do magazynowania profili PVC. System magazynowy został zaprojektowany tak, aby zaopatrywać (bezpośrednio) w materiał centra obróbcze. Tak przemyślany system magazynowy jest więc w zasadzie początkiem procesu produkcyjnego. Priorytetowymi kwestiami na etapie uzgadniania szczegółów instalacji magazynowej były: oszczędność miejsca oraz zwiększenie efektywności i elastyczności produkcji. Co więcej, zautomatyzowany system magazynowy pozwoli na uniknięcie konieczności wstępnego przygotowania profili do produkcji - system magazynowy sam zaopatrzy odpowiednie centra obróbcze w materiał dokładnie wtedy, gdy będzie to konieczne. Instalacja zaprojektowana dla firmy Alsecco daje możliwość zmagazynowania 618 standardowych palet systemowych wykorzystywanych do transportu profili PCV. Artykuł został przygotowany we współpracy z firmą Remmert GmbH & Co.