Umowa SR-Siedlce - wzór

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa SR-Siedlce - wzór"

Transkrypt

1 (ZW/09/2012) Załącznik nr 2 (do zaproszenia do złożenia oferty) Umowa SR-Siedlce - wzór Przegląd i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych dla potrzeb Sądu Rejonowego w Siedlcach zawarta w dniu czerwca 2012r. w Siedlcach, pomiędzy: Sądem Rejonowym w Siedlcach, ul. Biskupa I. Świrskiego 17, Siedlce posiadającym NIP: , REGON: reprezentowanym przez: Agnieszkę Piekart - Kierownika Finansowego Sądu Rejonowego w Siedlcach zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a.. posiadającym NIP: REGON: reprezentowanym przez: zwanym dalej WYKONAWCĄ Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie rozeznania cenowego (ZW/09/2012) o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty euro została zawarta umowa o następującej treści: 1. Zamawiający zleca, z Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi serwisu i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych znajdujących się w budynkach Sądu Rejonowego: w Siedlcach przy ul. B-pa Świrskiego 17; w Siedlcach przy ul. B-pa Świrskiego 26; w Łosicach przy ul. Szpitalnej 2. 1 według poniższego wykazu: Strona 1 z 6

2 Rodzaj urządzenia Lokalizacja Model Moc Numer seryjny Ilość urządzeń Łosice ul. Szpitalna 2 serwerownia Siedlce, ul. Świrskiego 17 serwerownia parter Siedlce, ul. Świrskiego 17 serwerownia I piętro Lennox GHM09NLA Galanz AUS- 12H53R150L6 GREE Hummer Siedlce, ul. Świrskiego 26 - serwerownia FUJI RS 12 UD 2,64kW/ 3,23 kw C ,50 kw SIOK16858GA0315 4,7 kw/ 5,0 kw 3,25 kw/ 3,95 kw GWHN18EDNK3A2A E Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przeglądy i konserwacje urządzeń stanowiących przedmiot niniejszej umowy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami bezpieczeństwa i normami technicznymi. Celem przeglądów jest utrzymywanie urządzeń w jak najlepszej sprawności technicznej, a także zminimalizowanie ryzyka wystąpień awarii. 2. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 1. W czasie świadczenia usługi serwisu i konserwacji: 1) Zamawiający zobowiązany jest między innymi do: a) zapewnienia pracownikom Wykonawcy dostępu do zainstalowanych urządzeń; b) potwierdzenie wykonania przeglądu konserwacyjnego w protokole konserwacji/przeglądu, oraz w książce serwisowej. 2) Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: oględzin urządzenia podczas ruchu wraz z kontrolą podstawowych parametrów pracy urządzenia; uzupełniania i regulacji czynnika chłodniczego; gruntownego czyszczenia, odgrzybiania i dezynfekcji parownika (w tym czyszczenia filtrów lub wymiany na nowe); gruntownego czyszczenia skraplacza (min. czyszczenia lamel wymienników ciepła przy użyciu sprężonego powietrza); czyszczenia filtrów; sprawdzania szczelności układu strona ssąca; sprawdzania szczelności układu strona tłoczna; sprawdzania i udrożniania trasy ewakuacji skroplin; 3 kontroli i ewentualnego uszczelniania łączeń instalacyjnych; informowania osoby odpowiedzialnej ze strony Zamawiającego o wszelkich zauważonych podczas Strona 2 z 6

3 przeglądów nieprawidłowościach w pracy konserwowanych urządzeń, które mogły by spowodować ich awarię, a w przypadku zauważenia dysfunkcji wstępne oszacowanie kosztów naprawy; sporządzenie protokołu z wykonania przeglądu (konserwacji). 2. Usługi przeglądu i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych świadczone będą w następujących okresach: Lipiec 2012r. Listopad 2012r. Marzec 2013r. 3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu listę pracowników uprawnionych do świadczenia usługi konserwacji /przeglądu. 1. Zamawiający będzie prowadził ewidencję wykonywanych przeglądów konserwacyjnych w książce serwisowej, w której zamieszczane będą wszystkie wykonane czynności związane z konserwacją (przeglądem) urządzeń. 2. Z każdego z dokonanych przeglądów Wykonawca sporządzi protokół przeglądu(konserwacji), który zostanie podpisany przez uprawnionego pracownika Sądu Rejonowego. 3. Protokół przeglądu (konserwacji), oraz wpis w książce serwisowej stanowić będą podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT, oraz zapłaty mu należnego wynagrodzenia Za zrealizowanie całego zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości:. zł. (słownie). Cena ofertowa zawiera w sobie następujące elementy: Rodzaj urządzenia Lokalizacja Model Moc Numer seryjny Łosice ul. Szpitalna 2 serwerownia Lennox GHM09NL A 2,64 kw 3,23 kw C Ilość urządzeń Cena ryczałtowa brutto za 1 przegląd (konserwację) Cena ryczałtowa brutto za 3 (trzy) przeglądy (konserwacje) Siedlce, ul. Świrskiego 17 serwerownia parter Galanz AUS- 12H53R15 0L6 3,50 kw SIOK16858GA 0315 Strona 3 z 6

4 Siedlce, ul. Świrskiego 17 serwerownia I piętro Siedlce, ul. Świrskiego 26 - serwerownia GREE Hummer FUJI RS 12 UD 4,7kW/ 5,0 kw 3,25 kw/ 3,95 kw GWHN18EDN K3A2A E RAZEM: 2. Wynagrodzenie obejmuje czynności konserwacyjne, materiały serwisowe oraz robociznę związaną z wymianą części eksploatacyjnych. 3. Cena podana przez Wykonawcę (ryczałtowa brutto) obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją usługi, w tym ryzyko Wykonawcy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu umowy nie będą stanowiły podstawy do zmiany ceny. 4. Wykonawca za prawidłowe oraz terminowe zrealizowanie zamówienia otrzymywać będzie wynagrodzenie w formie przelewu w terminie do 21 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT. 1. Obsługa serwisowa urządzeń odbywać się będzie w godzinach pracy Sądu tj. od godz do godz od poniedziałku do piątku. Czynności konserwacyjne będą świadczone przez Wykonawcę w miejscu eksploatacji urządzenia. 2. W przypadku konieczności przewozu serwisowanych urządzeń Wykonawca wykona go na własny koszt. 1. Termin przeglądów konserwacyjnych klimatyzatorów ch wraz z jednostkami zewnętrznymi, Zamawiający będzie ustalał z Wykonawcą telefonicznie. 2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania osób, którym powierzy wykonanie określonych czynności związanych z realizacją zamówienia. 3. Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcą w sprawach związanych z realizacją umowy jest: P. Adam Florczykiewicz tel (25) Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację umowy jest:.., tel:, faks: Zamawiający może odstąpić od umowy w szczególności w przypadku gdy: 8 a) wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewiedzieć w chwili zawarcia umowy. W takim Strona 4 z 6

5 przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego za usługi zrealizowane do dnia odstąpienia od umowy. b) Wykonawca nie przystąpił do realizacji umowy lub zaniechał jej realizacji w sposób przez siebie zawiniony. c) Wykonawca uporczywie nie wykonuje wskazanych w umowie usług zgodnie z jej warunkami, lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne. 2. Każda ze Stron może odstąpić od umowy z powodu rażącego niedotrzymywania przez drugą Stronę istotnych warunków umowy, oraz w przypadkach przewidzianych w Kodeksie cywilnym. 3. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej. 1. Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikającej z umowy na rzecz osoby trzeciej, bez pisemnej zgody Zamawiającego. 2. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego powierzyć realizacji umowy innemu Wykonawcy. 3. W razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień zawartych w pkt. 1 i 2, Zamawiający może niezwłocznie odstąpić od umowy i naliczyć karę umowną W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo do naliczania kary umownej w wysokości 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w 5 ust.1 za każdy dzień opóźnienia. 2. Jeżeli termin wykonania przedmiotu umowy lub termin usunięcia uchybień wynikających z nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę przekroczy 5 dni roboczych, Zamawiający ma prawo odstąpić od zawartej umowy i niezależnie od postanowień ust. 1 niniejszego paragrafu naliczyć karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia ryczałtowego określonego w 5 ust. 1 umowy. Nie dotyczy to sytuacji, gdy opóźnienie powstało z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 3. Przewidziane w tym paragrafie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 4. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszystkich strat poniesionych przez Zamawiającego lub osoby trzecie, powstałych w czasie wykonywania niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, wynikłych z wadliwego lub nieterminowego wykonania umowy. 5. Naprawienie szkód o których mowa w ust. 4 obejmuje wyłącznie rzeczywiste straty Zamawiającego lub osób trzecich. 6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia lub na zapłatę kar umownych na podstawie noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego. 10 Strona 5 z 6

6 1. Jeżeli pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą powstanie jakikolwiek spór związany lub wynikły z realizacji umowy, przedmiot sporu powinien być przedstawiony najpierw osobie nadzorującej ze strony Zamawiającego. 2. Wszelkie ewentualne spory będą rozpatrywane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić tylko i wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 12 Wykonawca: Zamawiający: Strona 6 z 6

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ UMOWA /projekt/ Załącznik Nr 5 do SIWZ zawarta w dniu...2014 r. w Choroszczy pomiędzy Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy, Choroszcz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2

Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2 Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2 Projekt - UMOWY Nr. Zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 70,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez Jerzego Marcinko Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1)

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) U M O W A N R.. zawarta w Białymstoku w dniu., pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Białymstoku, z siedzibą w Białymstoku, ul. Malmeda 8, działającym

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././...

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... GCI. 400-4/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... pomiędzy: Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... Gdyńskim Centrum Jednostką Budżetową, z siedzibą przy al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr../2015. Zawarta w dniu...-...-... r. wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne

UMOWA nr../2015. Zawarta w dniu...-...-... r. wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne Załącznik nr 2 Wzór umowy UMOWA nr../2015 Zawarta w dniu...-...-... r. wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne pomiędzy: Centralnym Ośrodkiem Szkolenia Służby Więziennej z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zawarta w dniu... 2014 roku w Warszawie, pomiędzy:

UMOWA nr. zawarta w dniu... 2014 roku w Warszawie, pomiędzy: UMOWA nr zawarta w dniu... 2014 roku w Warszawie, pomiędzy: Białołęckim Ośrodkiem Sportu w Warszawie, ul. Światowida 56, 03-185 Warszawa, NIP 524-25-28-517, REGON 013160067, reprezentowanym na podstawie

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /2014 r. DOSTAWA URZĄDZENIA KSEROGRAFICZNEGO

Umowa nr /2014 r. DOSTAWA URZĄDZENIA KSEROGRAFICZNEGO Umowa nr /2014 r. DOSTAWA URZĄDZENIA KSEROGRAFICZNEGO zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy: Załącznik nr 3D do SIWZ Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa

Bardziej szczegółowo

LWOG-2402-61/15. Świdnik, dnia 07 lipca 2015 r.

LWOG-2402-61/15. Świdnik, dnia 07 lipca 2015 r. Świdnik, dnia 07 lipca 2015 r. FORMULARZ OFERTOWY na wykonywanie przeglądów konserwacyjnych oraz napraw linii telefonicznych wraz z centralą telefoniczną, telefaksami oraz aparatami telefonicznymi I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

MOKIS SIWZ nr 5/2013 2013

MOKIS SIWZ nr 5/2013 2013 Załącznik nr 5 - Wzór umowy nr /2013 UMOWA NR /2013 zawarta w dniu...... 2013 r. w Oleśnicy pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Kultury i Sportu w Oleśnicy przy ul. Kochanowskiego 4, 56-400 Oleśnica, NIP.., REGON..,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

REGULAMIN PRZETARGU: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ C Z Ę Ś Ć I I I REGULAMINU PRZETARGU NA: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLASKIEGO w ramach realizacji projektu : ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ WZÓR KONTRAKTU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 Wzór umowy zawierający istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Załącznik nr 4 Wzór umowy zawierający istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Załącznik nr 4 Wzór umowy zawierający istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Umowa nr AOT.R.334...2015 zawarta w dniu... w Zamościu, pomiędzy Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3. Umowa nr

Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3. Umowa nr UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt: Dziennikarstwo ekologiczne - nowa jakość w edukacji medialnej Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3 Umowa nr zawarta w dniu. w Lublinie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ W Z Ó R U M O W Y U M O W A N R / M C S /.. / 1 3 zawarta w dniu... r. w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Centrum Stomatologii Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Nowy Zjazd

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści:

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści: UMOWA NR... zawarta w dniu roku w Warszawie, na podstawie przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Białołęckim

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w dniu. zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Projektów, ul. Syreny 23, 01-150 Warszawa, NIP: 5262735917, REGON: 015627782, reprezentowanym przez: Panią Elizę Pogorzelską

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Uzupełnienie ubytków w utwardzonych drogach gminnych na terenie Gminy Prażmów.

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Uzupełnienie ubytków w utwardzonych drogach gminnych na terenie Gminy Prażmów. Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów, NIP

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA Nr.. o świadczenie usługi połączeń głosowych w technologii VoIP wraz z dostawą oraz modernizacją niezbędnej infrastruktury telefonicznej W dniu roku w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 PROJEKT UMOWA

Załącznik nr 4 PROJEKT UMOWA Załącznik nr 4 PROJEKT UMOWA Zawarta w dniu... 2013 w Krakowie z oferentem wybranym w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pomiędzy Instytutem Metalurgii i Inżynierii

Bardziej szczegółowo

zaprasza do złożenia ofert cenowych na Konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czarnocin od dnia 01.04.2015 r. do dnia 31.03.2016 r.

zaprasza do złożenia ofert cenowych na Konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czarnocin od dnia 01.04.2015 r. do dnia 31.03.2016 r. Czarnocin dnia 10.03.2015 r. Znak sprawy: RBG.271.4.2015 Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... PREAMBUŁA

UMOWA nr... PREAMBUŁA UMOWA nr... Zakup i dostawa 370 szt. nośników pamięci (pendrive) szyfrowanych dla PSE SA zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką Akcyjną, używającą

Bardziej szczegółowo

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron (Wzór)UMOWA NR. W dniu r. pomiędzy: Skarbem Państwa - Nadleśnictwem Miłomłyn z siedzibą ul. Nadleśna 9, 14-140 Miłomłyn, NIP 741-000-65-20 zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez Nadleśniczego

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR / pomiędzy: o następującej treści: 1 Przedmiot zamówienia

U M O W A NR / pomiędzy: o następującej treści: 1 Przedmiot zamówienia Załącznik Nr 8 PROJEKT UMOWY U M O W A NR / zawarta w dniu..r w Tarnobrzegu, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie - przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej progów

Bardziej szczegółowo

U m o w a - projekt ... Umowa została zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu przetargowym nr. w trybie przetargu nieograniczonego.

U m o w a - projekt ... Umowa została zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu przetargowym nr. w trybie przetargu nieograniczonego. U m o w a - projekt nr postępowania: BZP.2421.15.2012.JS Załącznik nr 6 do SIWZ (sprzątanie pomieszczeń oraz posesji w budynku administracyjnym przy ul. Kuźniczej 49/55 we Wrocławiu). zawarta we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia PROJEKT UMOWY

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia PROJEKT UMOWY Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia PROJEKT UMOWY zawarta w Gdyni dnia... 2014r. pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gdyni, 81-265 Gdynia, ul. Grabowo 2 numer identyfikacji podatkowej NIP: 586-12-12-048,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ. nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013

Załącznik nr 9 do SIWZ. nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013 WZOR U M O W Y nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013 zamówienie publiczne dokonywane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo