Protokół Nr XV/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 14 lutego 2012r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół Nr XV/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 14 lutego 2012r."

Transkrypt

1 Protokół Nr XV/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 14 lutego 2012r. Sesja odbyła się w sali Szydłowieckiego Centrum Kultury i Sportu Zamek przy ul. gen. J. Sowińskiego 2. Na sesji obecni byli wszyscy radni. W sesji udział wzięli burmistrz A. Jarzyński, zastępca burmistrza K. Ziółkowski, skarbnik I. Czarnota, radczyni prawna I. Zielezińska, główny specjalista do spraw organizacyjno-prawnych i nadzoru prawnego B. Boruszewski, sołtysi, osoby zaproszone oraz kierownicy wydziałów i jednostek podlegających Gminie. Na sesję przybyli rodzice dzieci uczęszczających do PSP Wysocko i PSP Zdziechów przeciwni likwidacji i reorganizacji szkół. Ad.1. Przewodnicząca Rady Miejskiej Krystyna Bednarczyk otworzyła sesję, powitała zebranych i przewodniczyła obradom. Przewod. obrad stwierdziła prawomocność obrad na podstawie listy obecności. Ad.2. Przewod. obrad przedstawiła ustalony porządek sesji: 1. Otwarcie obrad. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu Nr XII/11 z dnia 19 grudnia, Nr XIII/11 z dnia 29 grudnia 2011r. oraz Nr XIV/12 z dnia 27 stycznia 2012r. 4. Informacja z prac burmistrza pomiędzy sesjami. 5. Informacja burmistrza o wprowadzeniu zmian w budżecie w trybie art. 257 pkt 1 ustawy o finansach publicznych. 6. Informacja o realizacji uchwał Rady podjętych na ostatniej sesji. 7. Podjęcie uchwał w sprawie: a) likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysocku, b) zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Zdziechowie w filię Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu, c) zmiany uchwały Nr 89/XIII/11 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia stawek kalkulacyjnych dla dotacji przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych w Szydłowcu na rok

2 8. Przedstawienie i przyjęcie sprawozdania z pracy Rady Miejskiej w Szydłowcu za rok Przedstawienie i przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za 2011 rok. 10. Przedstawienie i przyjęcie sprawozdania z prac stałych komisji Rady Miejskiej za rok Interpelacje i zapytania radnych. 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 13. Informacja przewodniczącej Rady Miejskiej o pismach i wnioskach skierowanych do Rady w okresie między sesjami oraz trybie ich załatwiania. 14. Sprawy różne. 15. Zamknięcie obrad. Z-ca Burmistrza K. Ziółkowski zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad ppkt c w pkt 7 tj. podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 89/XIII/11 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia stawek kalkulacyjnych dla dotacji przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych w Szydłowcu na rok Radna D. Jakubczyk zgłosiła wniosek o zdjęcie z porządku obrad ppkt a w pkt 7 tj. tj. podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysocku, i ppkt b w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Zdziechowie w filię Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu. Wniosła również o możliwość zabrania głosu przez rodziców, nauczycieli i mieszkańców tamtejszej społeczności w powyższych sprawach. Przewod. obrad poddała wnioski pod głosowanie: za zdjęciem ppkt c 13 głosów, wstrzymujących się 1 głos za zdjęciem ppkt a 3 głosy, przeciwnych 8 głosów, wstrzymujących się 1 głos. za zdjęciem ppkt b 2 głosy, przeciwnych 10 głosów, wstrzymujących się 2 głosy Przewod. poinformowała, że po zdjęciu ppkt c w pkt 7 nie nastąpi żadna zmiana. Punkt 7 ulegnie tylko skróceniu. Ad.3. Protokoły Nr XII/11 z dnia 19 grudnia, Nr XIII/11 z dnia 29 grudnia 2011r. oraz Nr XIV/12 z dnia 27 stycznia 2012r.były wyłożone do wglądu i ewentualnych uzupełnień w Biurze Rady Miejskiej w obowiązującym 2

3 terminie. Do dnia sesji nie zgłoszono uwag i wniosków do protokołów, wobec powyższego przewod. obrad zaproponowała przyjęcie ich bez odczytania. Następnie poddała pod głosowanie. Głosowanie: za 12 głosów, wstrzymujących się 1 głos. Ad.4. Informację z prac burmistrza pomiędzy sesjami Rady Miejskiej za okres od 29 grudnia 2011 roku do 14 lutego 2012r. przedstawił burmistrz Andrzej Jarzyński. Poinformował, że zostały wydane następujące zarządzenia: 1. Zarządzenie nr 157/2011 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu i planie finansowym z zakresu administracji rządowej na rok Zarządzenie Nr 158/2011 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na wydzierżawienie boksów handlowych i oznaczonych miejsc parkingowych na Targowisku Miejskim w Szydłowcu przy ul. Wschodniej/Strażackiej oraz powołania komisji przetargowej. 3. Zarządzenie Nr 159/2011 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany załącznika Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Szydłowca Nr 155/2011 w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu na wydzierżawienie boksów handlowych, miejsc postojowych na targowisku Nr 1 w Szydłowcu przy ul. Wschodniej/Strażackiej. 4. Zarządzenie Nr 1/2012 Burmistrza Szydłowca z dnia 3 stycznia 2012 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół im. Bp. Jana Chrapka w Majdowie. 5. Zarządzenie Nr 2/2012 Burmistrza Szydłowca z dnia 16 stycznia 2012 roku w sprawie ustalenia planu finansowego na 2012 rok podległym Gminie Szydłowiec jednostkom organizacyjnym. 6. Zarządzenie Nr 3/2012 Burmistrza Szydłowca z dnia 16 stycznia 2012 roku w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2012 rok. 7. Zarządzenie Nr 4/2012 Burmistrza Szydłowca z dnia 16 stycznia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia jednolitego statutu Spółki dla zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Szydłowek I gmina Szydłowiec, powiat szydłowiecki, województwo mazowieckie. 8. Zarządzenie Nr 5/2012 Burmistrza Szydłowca z dnia 16 stycznia 2012 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do protokolarnego 3

4 przejęcia nieruchomości położonej przy ul. Kąpielowej, oznaczonej nr działki Zarządzenie Nr 6/2012 Burmistrza Szydłowca z dnia 16 stycznia 2012 roku w sprawie przeznaczenia lokali mieszkalnych do sprzedaży na rzecz najemców w drodze bezprzetargowej oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 10. Zarządzenie Nr 7/2012 Burmistrza Szydłowca z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie powołania Gminnej komisji Konkursowej XIV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży. 11. Zarządzenie Nr 8/2012 Burmistrza Szydłowca z dnia 18 stycznia 2012 roku w sprawie powołania komisji odbioru końcowego inwestycji polegającej na przeprowadzeniu prac konserwatorskich dwóch rzeźb: św. Zygmunta i Zygmunta Karola Radziwiłła z 1 poł. XVII w. znajdujących się na zamku w Szydłowcu. 12. Zarządzenie Nr 9/2012 Burmistrza Szydłowca z dnia 19 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 13. Zarządzenie Nr 10/2012 Burmistrza Szydłowca z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie powołania komisji przygotowującej dokumenty niezbędne do wniosku o wydanie zezwolenia na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej. 14. Zarządzenie Nr 11/2012 Burmistrza Szydłowca z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2012 roku. 15. Zarządzenie Nr 12/2012 Burmistrza Szydłowca z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Budowa ulicy Pięknej na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 727 do drogi powiatowej Nr 4015 W oraz budowa ulicy Iłżeckiej na odcinku od drogi krajowej Nr 7 do granic administracyjnych miasta Szydłowca w ramach programu wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój. 16. Zarządzenie Nr 13/2012 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie ustanowienia urzędnika wyborczego na terenie Gminy Szydłowiec. 4

5 17. Zarządzenie Nr 14/2012 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 18. Zarządzenie Nr 15/2012 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli prac spółek Wspólnot Gruntowych na terenie gminy Szydłowiec pracujących na podstawie zatwierdzonego statutu spółki. 19. Zarządzenie Nr 16/2012 Burmistrza Szydłowca z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie ogłoszenia IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 12 położonego w budynku przy ul. Radomskiej 52 i powołania komisji przetargowej. 20. Zarządzenie Nr 17/2012 Burmistrza Szydłowca z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na 2012 rok. 21. Zarządzenie Nr 18/2012 Burmistrza Szydłowca z dnia 1 lutego 2012 roku w sprawie powołania komisji odbioru końcowego mebli biurowych obiektów Międzygminnej Strefy Aktywności Gospodarczej i Inkubatora Przedsiębiorczości w ramach realizacji projektu pt: Międzygminna Strefa Aktywności Gospodarczej i Inkubator Przedsiębiorczości w Szydłowcu. 22. Zarządzenie Nr 19/2012 Burmistrza Szydłowca z dnia 1 lutego 2012 roku w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej, oraz pracowników koordynujących założenia programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych. Burmistrz skierował do Rady Miejskiej w Szydłowcu następujące projekty uchwał: 1. Projekt uchwały w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysocku. 2. Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Zdziechowie w filię Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu. 3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 89/XIII/11 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia stawek kalkulacyjnych dla dotacji przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych w Szydłowcu. Ponadto Burmistrz: - udzielał odpowiedzi na interpelacje radnych oraz wnioski komisji stałych Rady Miejskiej w Szydłowcu. - wyraził zgodę na dokonanie umorzeń w podatkach dla 2 osób fizycznych na łączną kwotę 400,00 zł i dla jednej osoby prawnej na łączną kwotę 1.996,00 zł. 5

6 Ad.5. Skarbnik Gminy I. Czarnota poinformowała, że w trybie art. 257 pkt 1 ustawy o finansach publicznych pomiędzy sesjami, tj. od dnia 21 stycznia 2012r. do 14 lutego 2012r. wprowadzone zostały następujące zmiany w budżecie gminy Szydłowiec na 2012r. Zarządzeniem Nr 17/2012 Burmistrza Szydłowca z dnia 31 stycznia 2012r. dokonano zmian w planie dochodów i wydatków, jak niżej: - w rozdziale Pomoc społeczna- wpływ dotacji w kwocie zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego 3/2012 z dnia 26 stycznia 2012r. zwiększenie planu dotacji celowych dla gminy na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej z rezerwy celowej zaplanowanej w projekcie ustawy budżetowej na 2012 rok. Zwiększenie o kwotę zł Ad.6. Burmistrz K. Ziółkowski przedstawił informację z realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji. Poinformował, że na ostatniej sesji w dniu 27 stycznia Rada podjęła uchwałę Nr 91/XIV, która podlega publikacji i wejdzie w życie 14 dni po opublikowaniu w Dz.Urz.Woj. Maz., Nr 92/XIV jest w trakcie realizacji i Nr 93/XIV jest w trakcie realizacji. Ad.7a. Podjęcie uchwał w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysocku. Radny K. Gula postawił wniosek o ogłoszenie 30 min. przerwy. Przewod. obrad poddała pod głosowanie postawiony wniosek: za 4 głosy, przeciwnych 4 głosy, wstrzymujących się 4 głosy. Naczel. E. Walczak przedstawiła proj. uchwały w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysocku oraz uzasadnienie. Zgodnie z art. 59 ust. ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r., szkoła publiczna może zostać zlikwidowana przez organ prowadzący z końcem roku szkolnego, po zapewnieniu przez ten organ możliwości kontynuowania nauki przez uczniów likwidowanej szkoły w innej szkole publicznej tego samego typu. Organ prowadzący jest zobowiązany najpóźniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji placówki zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły: rodziców, właściwego kuratora oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia 6

7 danej szkoły. Szkoła może zostać zlikwidowana po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Celem likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysocku jest konieczność dostosowania sieci szkół w Gminie Szydłowiec do realnych potrzeb wynikających z zachodzących zmian demograficznych oraz związane z tym racjonalizowanie ponoszonych kosztów na zadania oświatowe, zapewnienie uczniom optymalnych warunków nauki w pełnych oddziałach i bardziej komfortowych warunkach lokalowych. Główną przesłanką uzasadniającą likwidację Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysocku jest malejąca liczba dzieci i wzrost kosztów utrzymania placówki. Gmina Szydłowiec, rozpoczynając procedurę likwidacji z dniem 31 sierpnia 2012 roku Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysocku, wypełniła dyspozycje cytowanego na wstępie artykułu 59 ustawy o systemie oświaty poprzez: 1. Przekazanie do Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Szydłowcu oraz Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność Pracowników Oświaty w Szydłowcu projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysocku z prośbą o wydanie opinii- zgodnie z art.19 ust.2 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych Żadna z organizacji związkowych nie wydała jednoznacznej opinii, nie wnosząc jednak sprzeciwu wobec zamiaru likwidacji szkoły. Obawy związków dotyczą rozwiązania stosunków pracy z nauczycielami i pracownikami szkoły. Związki zwróciły uwagę na konieczność stworzenia planu zawierającego propozycje dla osób, które utracą pracę w wyniku likwidacji. Obie organizacje związkowe uznały projekt ws. zamiaru likwidacji za uzasadniony w aspekcie ekonomicznym /pismo ZNP Zarządu Oddziału w Szydłowcu nr Oddz./52/18/MD/11 z dnia r. oraz pismo Komisji Zakładowej NSZZ S Pracowników Oświaty w Szydłowcu z dnia r./. 2. Podjęcie Uchwały nr 78/XII/11 z dnia 19 grudnia 2011 roku Rady Miejskiej w Szydłowcu w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysocku. 3. Zawiadomienie organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół danego typu poprzez powierzenie organowi wykonawczemu, jakim jest Burmistrz Szydłowca, wykonania podjętej uchwały intencyjnej. 4. Poinformowanie rodziców uczniów obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysocku o zamiarze jej likwidacji i zapewnieniu dzieciom możliwości kontynuowania dalszej nauki w Publicznej Szkole Podstawowej im.gen. Stefana Grota-Roweckiego w Wysokiej. Informacje zostały zaadresowane imiennie do rodziców wszystkich uczniów szkoły 7

8 oraz dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej za zwrotnym poświadczeniem odbioru lub osobiście za pokwitowaniem przez pracownika Urzędu Miejskiego w Szydłowcu. Organ dysponuje zwrotnymi poświadczeniami odbioru oraz pokwitowaniami odbioru osobistego na liście, dokumentującymi skuteczne doręczenie informacji rodzicom uczniów, z zachowaniem terminu określonego w ustawie o systemie oświaty. 5. Zawiadomienie o zamiarze likwidacji Mazowieckiego Kuratora Oświaty zawiadomienia dokonał Burmistrz Szydłowca poprzez osobiste doręczenie zawiadomienia w dniu 23 grudnia 2011r. Organ dysponuje potwierdzeniem odbioru pisma., dokumentującym dostarczenie informacji, o której mowa z zachowaniem terminu określonego w ustawie o systemie oświaty. 6. Uzyskanie wymaganej opinii właściwego kuratora oświaty Mazowiecki Kurator Oświaty pismem DRA MN z dnia 5 stycznia 2012 r. negatywnie zaopiniował zamiar likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysocku; potwierdzając jednocześnie zgodność działań organu prowadzącego z obowiązującymi przepisami i spełnienie wymogów określonych w art.59 ust.1 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. 7. Zapewnienie uczniom likwidowanej Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysocku możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu uczniowie będą mieli możliwość kontynuacji nauki w Publicznej Szkole Podstawowej im. gen. Stefana Grota-Roweckiego w Wysokiej lub, w zależności od decyzji rodziców w innej szkole prowadzonej przez Gminę Szydłowiec Uczniom zostanie zapewniony dowóz z miejsca zamieszkania do szkoły autobusem szkolnym oraz odwóz do domu po zakończonych zajęciach. Po podjęciu uchwały o likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysocku organ prowadzący zgodnie z art. 17 ust.4 ustawy o systemie oświaty ponownie ustali sieć szkół publicznych i dostosuje obwody szkół po likwidacji. Zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz ze zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy między innymi likwidacja gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażanie ich w majątek. Ponadto zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz ze zm.) jednostki budżetowe likwidują organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego. Likwidując jednostkę budżetową organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa przeznaczenie mienia znajdującego się w zarządzie tej jednostki (art. 12 ust. 3 ustawy o finansach publicznych). 8

9 Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały o likwidacji z dniem 31 sierpnia 2012 roku Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysocku należy uznać za zasadne. Opinie Komisji: Komisja Edukacji zaopiniowała ww. projekt uchwały pozytywnie Komisja Budżetu zaopiniowała powyższy proj. uchwały pozytywnie. Dyskusja Radny W. Cieloch postawił wniosek, aby przed podjęciem uchwały w sprawie likwidacji PSP w Wysocku mogli w tej sprawie wypowiedzieć się rodzice i nauczyciele. Radny K. Gula zaapelował do burmistrza, aby wziął pod ochronę nauczycieli z długoletnim stażem pracy i pomógł im w podjęciu pracy w innych placówkach szkolnych. Przewod. obrad poinformowała, że udzieli głosu 2 przedstawicielom z Wysocka i 2 przedstawicielom Zdziechowa. Paweł Polakowski w imieniu rodziców dzieci uczęszczających do PSP w Wysocku zaprotestował przeciwko zamknięciu szkoły poprzez odczytanie oświadczenia, w którym poruszył sprawę tradycji tej placówki oświatowej, sprawę wyposażenia szkoły oraz o aktywności mieszkańców w życiu szkoły. Zwrócił uwagę również na to, że likwidacja nie wpłynie pozytywie na dobro dzieci. Stanisław Nowak sołtys wsi Wysocko przedstawił 3 propozycje wypracowane na spotkaniu mieszkańców w sprawie zaniechania likwidacji szkoły w Wysocku: 1. odstąpienie od likwidacji, tak jak postąpiło kilka samorządów w woj. zachodnio-pomorskim, gdzie utrzymano mniejsze szkoły kosztem ograniczenia diet radnych, pensji burmistrza, zastępcy burmistrza i pozostałych pracowników funkcyjnych, 2. pozostawienie w szkole, co najmniej 3 klas, 3. wypracowanie kompromisu i utworzenie w północnej części gminy podstawówki i gimnazjum np. podstawówka w Wysocku a gimnazjum w Wysokiej, bądź odwrotnie. Przedstawił pytania, które padały na tym spotkaniu: jeśli zostanie zlikwidowana szkoła w Wysocku, to, co powstanie w jej miejsce? 9

10 czy Burmistrz przyrzeknie, że jeśli szkoła zostanie zlikwidowana i przejmie ją inny właściciel, to pracę w tej szkole otrzymają mieszkańcy, a nie tzw. desant. co otrzymają mieszkańcy, w zamian za ich ogromny udział w budowie szkoły i jej funkcjonowaniu? 50% budynku i placu jest własnością lokalnych miejscowości. Wyposażenie jednej z sal, meble, pozostałe wyposażenia typu firany, zasłony to wszystko jest własnością rodziców. Budżet gminy nie dołożył ani grosza. Sołtys zarzucił organizatorom, że terminy spotkań były bardzo niefortunnie wybrane, ze względu na sytuację rodzinną dyrektorki szkoły. Zapytał, czy nie można było tego przełożyć o 2-3 tygodnie? Docenia niektóre posunięcia burmistrza, ale gospodarze tego terenu, czyli sołtysi nie byli powiadomieni o spotkaniu, na którym omawiany był zamiar likwidacji szkoły. Oznajmił, że w śród społeczeństwa poszła fama, iż na zebraniu w Wysocku nie było z kim rozmawiać, ponieważ uczestnicy zebrania byli pijani. Stwierdził, że jeśli się ludzie dowiedzą, kto to powiedział można będzie założyć sprawę o zniesławienie. Ktoś powiedział, że na zebraniu sołtys S. Nowak stwierdził, iż burmistrz jest niczym w Wysocku. Zaprzeczył temu, przywołując za świadków ludzi będących na zebraniu. Zarzucił radnemu L. Jakubowskiemu populizm. Stwierdził, że to radny Jakubowski chodzi i głupoty opowiada. Po uzyskaniu informacji od przewod. K. Bednarczyk, że w budżecie na 2012 rok nie jest ujęta żadna inwestycja w północnej części gminy powiedział, że nic nie jest zrobione. To nie jest populizm i kłamstwo, jeśli się mówi prawdę. Ponowił stwierdzenie, że nic nie jest robione w północnej części gminy. Zapytał radnego L. Jakubowskiego jak się teraz zachowuje po zmianie poglądów. Oznajmił, że to Pan L. Jakubowski był największą opozycją w stosunku do Burmistrza. Nigdy nie pochwalił, stale stawiał kontrę. A teraz jemu to przypisał? Powiedział, że uczestniczący w zebraniu ludzie słyszeli i potwierdzą. Jerzy Nowocień sołtys wsi Jankowice zwrócił się do radnych o podjęcie rozsądnej decyzji i nie likwidowanie szkoły. Ta szkoła to przypadek szczególny, bowiem oprócz pełnienia funkcji oświatowej jest ona także centrum kulturowym sołectwa, miejscem spotkań społeczeństwa. Mimo, że rachunek ekonomiczny jest nieubłagany, ale on nie usłyszał nic na temat, jakie będą oszczędności, jakie będą osiągnięte wyniki finansowe w wyniku zlikwidowania szkoły. On wie, że dzieci z Wysocka będą dowożone do Szydłowca, bo rodzice nie dadzą do Wysokiej. Część osób, która ma dwójkę dzieci w szkole, gdy będzie miała zawozić do innej szkoły starsze dziecko, zawiezie też młodsze. Z Jankowic w linii prostej jest bliżej do Wysokiej, ale gdy dzieci są dowożone autobusem to będzie dalej do Wysokiej niż do Szydłowca, bo koło młyna autobus nie pojedzie. Przez 10

11 Krzcięcin jest 10 km, a przez Zdziechów jest 8 km a do Szydłowca jest 6 km. Gdyby powstał zamiar zlikwidowania wszystkich 3 szkół wiejskich w północnej części gminy, a przesłanie dzieci do szkół w Szydłowcu to sam by namawiał rodziców do tego. Ale to nie jest możliwe. Pozytywne wyniki ekonomiczne czy finansowe trudno będzie zauważyć, gdyż zwiększeniu ulegnie koszt dowozu uczniów, chociaż w chwili obecnej dzieci są już dowożone do innych szkół. Stwierdził, że nikt nie powiedział jak wygląda problem z demografią, ile będzie dzieci w Wysocku za 5-6 lat Przewod. obrad poinformowała, że nic nie było robione pochopnie. Decyzje były podejmowane po przeprowadzeniu analizy dowozu, analizy demografii społeczeństwa. W uzasadnieniu uchwały wyjaśnione zostały przyczyny likwidacji szkoły. Jako główną przesłankę podaje się wysokie koszty utrzymania szkoły, które znacznie przewyższają środki finansowe otrzymywane w ramach subwencji oświatowej oraz małą liczbę dzieci w oddziałach szkolnych. W PSP w Wysocku jest najwyższy koszt utrzymania jednego ucznia, gdyż na 40 uczniów jest 11 nauczycieli. Głos zabrała Agnieszka Górska radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego, która stwierdziła, że po tej burzliwej dyskusji widać, że między Radą a społeczeństwem zabrakło dialogu i jakichkolwiek pomysłów na rozwiązanie tej sytuacji. Trzeba sobie uświadomić, że szkoły wiejskie pełnią nie tylko funkcję edukacyjną, ale jest to miejsce spotkań mieszkańców i całe życie kulturalne w tej miejscowości. Na sesji zaprezentowano likwidację szkoły z przyczyn finansowych. Choć nie wiadomo nic o kosztach, jakie były poniesione w 2011 roku np. na funkcjonowanie tej jednostki, jaka kwota była z dotacji, a jaką kwotę dołożył urząd. Nie wiadomo nic o kosztach przybliżonych na 2012 rok. Chciałaby je poznać, jeśli jest taka możliwość. Stanowczo sprzeciwia się bezprawnej i nieuzasadnionej likwidacji tej placówki oświatowej. Miasto Szydłowiec posiada piękne szkoły publiczne. W budżecie na 2012 rok jest dotacja w wysokości 160 tys. zł. Dlaczego brakuje dotacji i zamyka się tą szkołę wiejską? Stwierdziła, że to jest bardzo krzywdzące. Poinformowała, że istnieje możliwość, aby mieszkańcy, rodzice lub nauczyciele założyli stowarzyszenie, które by wspomogła gmina skoro nie ma aż takich wielkich funduszy na funkcjonowanie szkoły. Stowarzyszenie przejęłoby te obowiązki. Zaapelowała o odrzucenie tej uchwały i ewentualnie danie czasu na konsultacje mieszkańców z Radą i z komisją. Wydaje się jej, że decyzja ta jest zbyt pospiesznie podjęta. Likwidować szkoły jest bardzo łatwo, a zwłaszcza na małej wsi. Jej zdaniem trzeba utrzymać tą placówkę oświatową. 11

12 Przewod. obrad odpowiadając na zarzuty: - sołtysa S. Nowaka wyjaśniła, że to nie oni byli organizatorami zebrania, a dyrektor szkoły zorganizowała to zebranie i zaprosiła wszystkich w tym terminie. Poprosiła, aby im tego nie zarzucać. Sytuację pani dyrektor doskonale wszyscy znali. Poinformowała, że sama wyszła z propozycją innego terminu, ale dyrektor powiedziała, że to jest najlepszy czas spotkania się z rodzicami. - radnej Agnieszce Górskiej odnośnie spotkań odpowiedziała, że były spotkania i był dialog. Zaapelowała do radnej, aby złożyła jakieś wnioski o większe dotacje na utrzymanie szkół wiejskich, na wsparcie merytoryczne, na prowadzenie działań wspomagających uczniów. Gminę nie stać na to. Rada nie może postąpić inaczej, gdyż zostanie posądzona o niegospodarność. Naczel. E. Walczak stwierdziła, że radna A. Górska jest w błędzie, bo nie uczestniczyła w poprzedniej sesji. O szkole w Wysocku była mowa przy podejmowaniu uchwały intencyjnej i tam była podana bardzo dokładna charakterystyka szkoły. Nie ma oddziału w tej szkole, żeby było 10 uczniów jest 6, 7. Prognozy na następny rok podają, że 2 uczniów pójdzie do tej szkoły. I tak to będzie wyglądało w następnych latach. Jest to szkoła mała. W tej chwili liczy 39 uczniów z jednym 4 latkiem. I to jeszcze, dlatego, że w ubiegłym roku obligatoryjnie poszły do szkoły 5 latki. W tym roku, ponieważ rząd się wycofał z reformy nie wiadomo, co się stanie. Czy rodzice dadzą 5-latków, czy 5-latki powtórzą zerówkę, nie wiadomo. Przyszłoroczna prognoza dotycząca liczby uczniów to 36 uczniów, 10 nauczycieli i jedenasty na urlopie dla poratowania zdrowia. To wszystko było przedstawiane wraz z kosztami i było przedmiotem dyskusji. Burmistrz proponował rodzicom utworzenie stowarzyszenia. Ustawa o systemie oświaty gwarantuje możliwość przejęcia szkoły i prowadzenia jako stowarzyszenie, a gmina dawałaby subwencję na jednego ucznia taką, jaką otrzymuje w tej chwili. Utworzyć stowarzyszenie i przejąć szkołę może również dyrektor szkoły wraz z nauczycielami. O tym wszystkim była mowa. I potwierdziła to, co powiedziała przewodnicząca, iż organizatorem zebrań, spotkań z rodzicami, gronem pedagogicznym i mieszkańcami sołectwa była tylko i wyłącznie dyrektor szkoły. To ona zapraszała na to spotkanie burmistrza, przewodniczącą czy Komisję Edukacji i proponowała termin spotkania i godzinę. Dyr. Adm. Oświaty K. Adamczyk poinformowała, że sprawy ekonomiczne były kilkakrotnie omawiane na spotkaniach komisji oświaty. Wszyscy doskonale wiedzą jak przedstawiają się sprawy w PSP Wysocko, jeżeli chodzi o finanse. Na spotkaniach mieszkańców, gdzie był również sołtys, mówiła dużo o finansach dotyczących tej placówki. Roczna subwencja z Ministerstwa wynosi zł, Gmina dołożyła w 2010r do subwencji zł. Czyli 12

13 61% środków dokłada Gmina do utrzymania placówki w Wysocku. A są to tylko wynagrodzenia + pochodne. To jest prawie 90% natomiast 10% to są wydatki rzeczowe na utrzymanie placówki np. rozmowy telefoniczne, c.o. itd. Koszt utrzymania jednego ucznia to kwota zł a w innych placówkach kształtuje się to od do zł. I tak dla przykładu: Zespół Szkół w Sz-cu zł w Majdowie zł w PSP Nr zł Radny M. Koniarczyk uściślił dane finansowe o najświeższe za rok Roczne wydatki związane z działalnością szkoły w Wysocku za 2011 r. ze środków budżetu gminy 494 tys. zł to jest 72% - koszt jest wyższy niż w 2010r. w Zdziechowie 251 tys. zł ze środków budżetu Gminy i to jest 35% Naczel. E. Walczak odpowiedziała na zarzuty z sali, iż pracodawcą dla nauczycieli jest dyrektor szkoły. On zatrudnia i zwalnia, a nie Wydział Edukacji. Po wysłuchaniu wszystkich opinii przewod. obrad poddała pod głosowanie proj. uchwały: za 7 głosów, przeciwnych - 4 głosy, wstrzymujących się 3 głosy. Ad.7b. Naczel. E. Walczak przedstawiła proj. uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Zdziechowie w filię Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Grota-Roweckiego w Wysokiej i uzasadnienie. Na mocy art. 59 ust. 1 oraz art. 61 ust.2 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. organ prowadzący placówkę publiczną może ją zlikwidować lub w przypadkach uzasadnionych miejscowymi warunkami przekształcić szkołę będącą jednostką samodzielną w filię, podporządkowaną organizacyjnie innej szkole. Zamiar przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Zdziechowie w Szkołę Filialną Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu o strukturze klas I-III z oddziałem przedszkolnym jest uzasadniony z następujących przyczyn: Publiczna Szkoła Podstawowa w Zdziechowie jest placówką małą; uczęszcza do niej w roku szkolnym 2011/ uczniów w 6 oddziałach i 15 uczniów w oddziale przedszkolnym. Średnia liczba uczniów w oddziale wynosi

14 Z uwagi na małą liczbę dzieci w oddziale II i III oraz IV i V, zajęcia z niektórych przedmiotów prowadzone są na zasadzie klas łączonych. Według prognozy demograficznej liczba uczniów w obwodzie Publicznej Szkoły Podstawowej w Zdziechowie będzie utrzymywać się na podobnym poziomie i będzie wynosić: dzieci, pod warunkiem, że wszystkie dzieci z obwodu pójdą do Publicznej Szkoły Podstawowej w Zdziechowie. Od lat obserwuje się zjawisko, że dzieci z obwodu szkoły w Zdziechowie uczęszczają do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu. Placówka zatrudnia 10 nauczycieli, w tym 2 nauczycieli na niepełnym etacie. Celem przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Zdziechowie w szkołę filialną Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu jest zapewnienie uczniom z obwodu PSP Zdziechów bardziej komfortowych warunków nauki, w tym prowadzenie procesu dydaktyczno-wychowawczego w osobnych oddziałach, stworzenie możliwości korzystania z nowoczesnej bazy pomocy dydaktycznych, a także bardziej racjonalne wykorzystanie subwencji oświatowej. Publiczna Szkoła Podstawowa w Zdziechowie nie dysponuje typowym budynkiem szkolnym. Mieści się w zaadaptowanym budynku dawnego domu nauczyciela, pozbawionym typowych ciągów komunikacyjnych i o pomieszczeniach odbiegających wymiarami od typowych pomieszczeń dydaktycznych, co zmniejsza komfort pracy zarówno uczniów jak nauczycieli. Szkoła nie posiada sali gimnastycznej. Przekształcenie umożliwi bardziej efektywne wykorzystanie budynku szkolnego w Zdziechowie z przeznaczeniem dla uczniów kl. I-III i oddziału przedszkolnego. W budynku szkoły znajdują się 4 sale dydaktyczne i 1 pracownia komputerowa. Po przekształceniu placówki będzie możliwa organizacja sali gier i zabaw dla dzieci. Uczniowie klas IV-VI z likwidowanej Publicznej Szkoły Podstawowej w Zdziechowie będą mieli zapewnioną kontynuację nauki w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu. Będą tam dowożeni autobusem szkolnym i odwożeni po zajęciach do domu. Odległość ze Zdziechowa do Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu wynosi 7 km. Warunki lokalowe Zespołu Szkół im. Jana Pawła II pozwalają na korzystanie z bogato wyposażonych pracowni przedmiotowych, hali gimnastycznej wraz zapleczem, pracowni komputerowych, bogato wyposażonej biblioteki, nowoczesnych boisk zewnętrznych, a także na korzystanie ze stołówki i pełnych posiłków. PSP nr 2 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II liczy obecnie 412 uczniów w 17 oddziałach. Średnia liczba 14

15 uczniów w oddziale wynosi 24,2. Kadra pedagogiczna składa się z 31 nauczycieli w tym 3 niepełnozatrudnionych, o następujących kwalifikacjach: 9 nauczycieli kontraktowych, 6 mianowanych, 16 dyplomowanych. Podjęcie niniejszej uchwały jest wynikiem uwzględnienia interwencji i wątpliwości mieszkańców Zdziechowa, co do przekształcenia obecnej placówki w szkołę filialną PSP im. gen. Stefana Grota-Roweckiego w Wysokiej. Ponieważ sprawą najważniejszą jest dobro uczniów, zadaniem Gminy jest wykazanie należytej staranności w celu zapewnienia uczniom przekształcanej szkoły lepszych warunków nauczania, wychowania i rozwoju, przy zagwarantowaniu uprawnień wynikających z ustawy o systemie oświaty i innych ustaw, a także uwzględnienia prawa rodziców do zajęcia stanowiska w sprawie istotnej dla dzieci. Zmiana stopnia organizacyjnego PSP w Zdziechowie nie spowoduje większych negatywnych skutków dla zatrudnionej tam dotychczas kadry pedagogicznej; nauczyciele, którzy osiągnęli wiek emerytalny odejdą na emeryturę, 1 nauczyciel pracuje w niepełnym wymiarze godzin na umowę o pracę na czas określony, dla pozostałych nauczycieli gmina będzie zabiegać o przeniesienie do innych placówek oświatowych. Opinie Komisji: Komisja Edukacji przewod. K. Gula poinformował, że komisja zaopiniowała ww. projekt uchwały pozytywnie Komisja Budżetu przewod. W. Winiarski poinformował, że komisja zaopiniowała powyższy proj. uchwały pozytywnie. Dyskusja: Radna B. Grzyb zaproponowała, aby przewod. obrad umożliwiła wypowiedź mieszkańcom wsi Zdziechów lub nauczycielom. Przewod. obrad odpowiedział, że udzieliła głosu 2 przedstawicielom Wysocka to udzieli również głosu 2 przedstawicielom Zdziechowa. Przedstawiciel sołectwa Zdziechów Pan Ziętkowski przypomniał, że obecny burmistrz A. Jarzyński oraz radny L. Jakubowski obiecywali społeczeństwu, że szkoła w Zdziechowie nie zostanie zlikwidowana. Szkoła ta jest jedynym budynkiem, gdzie mieszkańcy mogą się spotkać, zorganizować zebranie wiejskie itd. Władze powinny zabiegać o utrzymanie szkół wiejskich. Mieszkańcy wiedzą, że ta szkoła jest tania w utrzymaniu i nie rozumieją powodów jej likwidacji. Likwidacja nie wpłynie pozytywnie na dobro dzieci. Dzieci będą stały na przystankach i marzły czekając na autobus a część nauczycieli pójdzie na bruk. To nie jest polepszenie sytuacji tylko dyskryminacja wsi. 15

16 Przewod. obrad wyjaśniła, że szkoła nie jest likwidowana tylko reorganizowana. Publiczna Szkoła Podstawowa w Zdziechowie nie dysponuje typowym budynkiem szkolnym. Mieści się w zaadaptowanym budynku dawnego domu nauczyciela. Reorganizacja zapewnieni uczniom bardziej komfortowe warunki nauki. Halina Zawadzka sołtys wsi Chustki podziela zdanie przedmówcy i rodziców. Jeżeli obecna szkoła zostanie przekształcona w filę, to filia samoistnie upadnie z biegiem lat. Ponieważ rodzic nie będzie dowoził osobno młodsze dziecko do Zdziechowa, a starsze dziecko do szkoły w Szydłowcu. Nie jest prawdą, że w mniejszej szkole jest niższy poziom edukacji, bo w liczniejszych klasach kontakt nauczyciela z uczniem jest mniejszy, niż tam gdzie jest uczniów w klasie. Radna B. Grzyb obecną sytuacją w oświacie obciążyła rząd Donalda Tuska. Przed wyborami Premier obiecał trzykrotne podwyżki płac nauczycielom. A teraz jest tysiąc szkół w Polsce do likwidacji. Jest za tym, aby szkoła w Zdziechowie I-VI została. Budynek szkoły jest bardzo potrzebny na różnego rodzaju spotkania, zebrania. Nikt z władz gminnych nie zawinił, to zawiniło Ministerstwo Edukacji a konkretnie obecny rząd. Radny L. Jakubowski dobrze, że p. Ziętkowski przypomniał, że obiecywał rozbudowę szkoły. I mieszkańcy wiedzieli, że jest zrobiona dokumentacja, wydane pozwolenie na budowę. Dwukrotnie składany był wniosek o środki na rozbudowę i dobudowę sali gier i zabaw, ale Gmina nie uzyskała ich. Powodem było to, że budynek nie spełnia żadnych norm szkoły. Żaden projektant nie chce podpisać się pod tym wnioskiem. Stwierdził, że starał się zrobić wiele. Nie było w Radzie propozycji likwidacji tej szkoły. Zapewnił, że obawy społeczeństwa są bezpodstawne. Radny K. Gula ponownie zaapelował do Burmistrza o udzielenie pomocy nauczycielom w podjęciu pracy w innych placówkach, gdyby doszło do przekształcenia szkoły. Radny obiecał mieszkańcom Zdziechowa, że szkoła nie zostanie zlikwidowana. Po wysłuchaniu wszystkich opinii Przewod. obrad poddała pod głosowanie proj. uchwały. za 7 głosów, przeciwnych- 4 głosy, wstrzymujących się 4 głosy. Przewod. obrad ogłosiła 15 min. przerwę w obradach. Po przerwie obrady prowadził wiceprzewodniczący Leszek Jakubowski. 16

17 Ad.8. Wiceprzewod. A. Łyczek odczytał sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej w Szydłowcu za rok SPRAWOZDANIE Z PRACY RADY MIEJSKIEJ W SZYDŁOWCU ZA 2011r. Od początku VI kadencji tj. w grudniu 2010 roku i w 2011 roku Rada Miejska odbyła 23 sesje w dniach: I sesja 2 grudnia, /II posiedzenie I sesji w dniu 10 grudnia/ i II sesja 28 grudnia 2010r. oraz 11 lutego, 31 marca, 25 maja, 15 i 29 czerwca, 4 sierpnia, 6 i 27 października, 2, 19 i 29 grudnia 2011 roku. Rada powołała ze swego grona 5 komisji stałych. Komisje rady mogą odbywać również wspólne posiedzenia. Poszczególne komisje odbyły następującą ilość posiedzeń: I. Komisja Rewizyjna odbyła ogółem 18 posiedzeń, w tym: 2 posiedzenia z Komisją Infrastruktury, 3 - z Komisją Statutową, 1 posiedzenie z Komisją Infrastruktury i Komisją Budżetu, 1- wspólne z Komisją Budżetu, Infrastruktury i Statutową, 2 posiedzenia wspólne z Komisją Budżetu, Infrastruktury, Statutową i Edukacji. 2 posiedzenia wspólne wszystkich komisji stałych II. Komisja Budżetu, Gospodarki i Promocji Gminy odbyła ogółem 22 posiedzenia, w tym: 2 posiedzenia - z Komisją Infrastruktury, Rewizyjną, Edukacji i Statutową, 1 posiedzenie - z Komisją Edukacji i Statutową, 1 z Komisją Statutową, 1 - z Komisją Edukacji, 1 z Komisją Infrastruktury, Rewizyjną i Statutową, 1- z Komisją Infrastruktury wraz Komisją Rewizyjną, 2 posiedzenia wspólne wszystkich komisji stałych III. Komisja Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbyła ogółem 19 posiedzeń, w tym: 2 posiedzenia z Komisją Rewizyjną, 1 - z Komisją Rewizyjną i Budżetu, 1 - wspólne z Komisją Rewizyjną, Budżetu i Statutową 2- wspólne z Komisją Rewizyjną, Budżetu, Statutową i Komisją Edukacji. 2 posiedzenia wspólne wszystkich komisji stałych 17

18 IV.Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia oraz Spraw Społecznych i Socjalnych odbyła ogółem 30 posiedzeń, w tym: 6 posiedzeń z Komisją Statutową, 2 posiedzenia - z Komisją Budżetu, 1 - z Komisją Budżetu i Statutową, 2 posiedzenia wspólne z Komisją Infrastruktury, Rewizyjną, Statutową i Budżetu 2 posiedzenia wspólne wszystkich komisji stałych V. Komisja Statutowa, Bezpieczeństwa Publicznego i Etyki Radnego - ogółem 18 posiedzeń, w tym: 6 posiedzeń - z Komisją Edukacji, 1 posiedzenie z Komisją Budżetu, 1 - z Komisją Edukacji i Komisją Budżetu, 3 z Komisją Rewizyjną, 1 z Komisją Infrastruktury, Budżetu i Rewizyjną, 2 - z Komisją Infrastruktury, Budżetu, Rewizyjną i Edukacji 2 posiedzenia wszystkich komisji stałych Od początku VI kadencji Rada Miejska podjęła 90 uchwał w tym: w 2010 roku - 9 uchwał- i 81 uchwał w 2011 w sprawie: w miesiącu grudniu 2010r. - wyboru przewodniczącego rady miejskiej, - wyboru wiceprzewodniczących rady miejskiej, - wyboru przewodniczących komisji i ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w Szydłowcu, - wyrażenia zgody na zawarcie umowy użytkowania gruntu zabudowanego stanowiącego własność Gminy Szydłowiec na okres 10 lat, - w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Szydłowiec na lata trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji przez niepubliczne przedszkola działające na terenie gminy Szydłowiec, - w sprawie wysokości miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Szydłowca. w lutym 2011r. - w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata , - w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłowiec na 2011r. - w sprawie ustalenia stawki kalkulacyjnej dla ustalenia kwoty dotacji przedmiotowej na rok 2011, - zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach gminy Szydłowiec, - w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Szydłowiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011, - w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jankowice oraz Wola Korzeniowa, 18

19 - w sprawie przystąpienia Gminy Szydłowiec do realizacji projektu w ramach Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. w marcu - w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku, - w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szydłowieckiego - w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez gminę Szydłowiec, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. - w sprawie ustanowienia zasad, trybu i wysokości przyznawania nagród rzeczowych i finansowych za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz w sprawie przyznawania nagród rzeczowych i finansowych laureatom konkursów organizowanych przez Gminę Szydłowiec, - w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych przez Miejskie Wysypisko Śmieci w Szydłowcu za przyjęcie 1 Mg odpadów na wysypisku odpadów komunalnych w Szydłowcu, - w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych, - w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Szydłowiec na lata , - w sprawie zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych. w maju - w sprawie stwierdzenia ważności wyboru sołtysów i rad sołeckich, - w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Miasta i Gminy Szydłowiec. Tytuł otrzymał ks. Adam Radzimirski proboszcz parafii św. Zygmunta w Szydłowcu - w sprawie zmiany nazwy samorządowej instytucji kultury Szydłowieckiego Centrum Kultury Zamek oraz zmiany jej statutu, - w sprawie zmiany nazwy i statutu Zakładu Budżetowego Administracji Budynków Komunalnych w Szydłowcu, - w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Gminy Szydłowiec Miejskiego Wysypiska Śmieci, - w sprawie ustalenia wysokości opłat za dodatkowe świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Szydłowiec, - w sprawie zmiany uchwały Nr 264/XL/06 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 kwietnia 2006 roku określającej zasady wypłacania diet radnym Rady Miejskiej w Szydłowcu określonych w uchwale Nr 119/XVIII/04 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych diet zryczałtowanych dla Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i radnych Rady Miejskiej w Szydłowcu. - w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych diet zryczałtowanych dla sołtysów 19

20 w czerwcu - w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Burmistrza Szydłowca z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego, - w sprawie udzielenia Burmistrzowi Szydłowca absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok, - w sprawie określenia branży targowiska miejskiego nr 1 przy ul. Wschodniej/ Strażackiej w Szydłowcu, - w sprawie zatwierdzenia Aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Sadek. w sierpniu - w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników, - w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do sądów powszechnych, - w sprawie podjęcia współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Szydłowiec i Miastem Turda w Rumunii. w październiku - w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Radomiu i Sądu Rejonowego w Szydłowcu na kadencję , - w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych, określenia inkasentów, terminu płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso, - w sprawie emisji obligacji komunalnych, - w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Szydłowieckiego, - w sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowcu do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom (stypendiów i zasiłków szkolnych). - w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr 185/XXIX/05 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 31 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Szydłowiec, - w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do bezpłatnego użytkowania części budynku PSP w Sadku dla sołectwa Sadek, - w sprawie wyboru przedstawicieli gminy Szydłowiec do Zgromadzenia Związku Gmin Podradomska Komunikacja Samochodowa - w sprawie zatwierdzenia aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Jankowice i Miejscowości Wola Korzeniowa, - w sprawie zmiany uchwały Nr 29/IV/11 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 31 marca 20011r. w sprawie zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych, - w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego za 2012r. - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, 20

21 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych, - w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców, - zmieniająca uchwałę Nr 105/XXIV/08 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Ciechostowice, Majdów, Łazy Gminy Szydłowie, - w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłat adiacenckich, - w sprawie gminnego programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych. w grudniu - w sprawie przyjęcia i wdrożenia lokalnego programu pomocy społecznej Program Aktywności Lokalnej dla Miasta i Gminy Szydłowiec na lata w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji przez szkoły niepubliczne posiadające - uprawnienia szkoły publicznej, niepubliczne przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego działające na terenie gminy Szydłowiec, - w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysocku. - w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Zdziechowie w filię Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Grota Roweckiego w Wysokiej - w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk miejskich oraz regulaminów prowadzenia targowisk na terenie gminy Szydłowiec - w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy Szydłowiec. - w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Szydłowiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 r. - w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata , - uchwalenia budżetu Gminy Szydłowiec na 2012r., - w sprawie ustalenia stawek kalkulacyjnych dla dotacji przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych w Szydłowcu na rok 2012, - w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok W miarę potrzeb Rada podejmowała uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłowiec na 2011 rok poprzez przeniesienia lub zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych oraz w planie zadań inwestycyjnych, zaciągnięcia kredytu bankowego lub pożyczki oraz w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata

22 Dyskusja: W dyskusji nad przedstawionym sprawozdaniem głos zabrała radna D. Jakubczyk Stwierdziła, że brak jest w tym sprawozdaniu informacji o merytorycznej pracy Rady. Ma szereg obiekcji - do Prezydium Rady, że więcej się angażuje w stronę organu wykonawczego niż organu stanowiącego. Wspólne posiedzenia komisji, stłoczeni radni w małym pomieszczeniu, a w tych rozmowach uczestniczy organ wykonawczy narzucający radnym swoją wolę. Źle jest widziana osoba mająca inne, odrębne zdanie. Określa się ją fałszerzem, malkontentem, albo, że się afiszuje ze swoimi poglądami. Przewodnicząca Rady Miejskiej uczestniczy w tym i nawet nie zwróci uwagi osobie, która radnemu rzuca inwektywy. Nie tak wyobrażała sobie pracę w tej Radzie. - materiały na sesję w większości przypadków zupełny brak profesjonalizmu. Najpierw nie było uzasadnień do projektów uchwał, później, gdy się pojawiły podpisywane są przez pracowników. W momencie, gdy materiał trafia pod obrady Rady to winien być już podpisany przez projektodawcę. W tym wypadku ustawa o finansach wyraźnie mówi, że projektodawcą jest wyłącznie zarząd, burmistrz, wójt. I ustawa nie przewiduje upoważnienia. A tu uzasadnienia podpisuje naczelnik, skarbnik. W przypadku zmian budżetowych podpisywanie uzasadnień przez skarbnika jest niedopuszczalne. Tylko Burmistrz ma takie upoważnienie lub zastępca burmistrza. Autopoprawka do zmiany w budżecie przedstawiona przez skarbnik była bez podpisu. W tej autopoprawce napisano, że zmienia się dochody, wydatki, przychody rozchody, ale o przeniesieniach miedzy działami i rozdziałami nie było wzmianki. Rozmawiała z radnymi, nikt nie głosował nad takimi zmianami. Natomiast na sesję przedstawiona została autopoprawka rozszerzona o przeniesienia, ale też podpisana przez skarbnik. Przeniesienie polega na tym, że przenosi się ze szkół podstawowych kwotę 130 tys. zł do administracji oświaty i na świetlice. To jest niebezpieczne, bo autopoprawki przygotowuje skarbnik, później je wdraża, następnie księguje, sporządza sprawozdania i tak w koło. Wygląda to tak, jakby Rada nie miała na to żadnego wpływu. - posiedzenia komisji, od posiedzeń komisji jest lokal BRM. Takie gabinetowe posiedzenia komisji nie wiadomo, czemu służą. Oświadczyła, że uczestniczyć w nich nie będzie. - lekceważący stosunek do niektórych radnych na posiedzeniu komisji zwracała się dwukrotnie o udostępnienie negatywnych opinii RIO do WPF i do budżetu, ale nie uzyskała. Wyszła z tej komisji. Odbyła się sesja RM, na której to wszystko przegłosowano i również radni nie otrzymali tej opinii. Dopiero w poniedziałek w BRM udostępniono jej te materiały. To wszystko jest jawne i radni mają obowiązek otrzymać takie materiały. 22

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

Ogólna liczba radnych 15. Obecni 15 radnych. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Ogólna liczba radnych 15. Obecni 15 radnych. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. Ogólna liczba radnych 15. Obecni 15 radnych PROTOKÓŁ Nr XV/11 z XV Sesji Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski odbytej w dniu 30 grudnia 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim

Bardziej szczegółowo

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. P r o t o k ó ł Nr XII/2011 sesji Rady Gminy Podegrodzie, która odbyła się w dniu 22 września 2011 r. w sali obrad Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu. Obrady trwały od godz. 9.00 12.00. Posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20 Protokół Nr XXX z XXX Sesji Rady Gminy Sochocin z dnia 25 czerwca 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy Sochocin pod przewodnictwem Pana Dariusza Świercza - Przewodniczącego Rady Gminy Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIV/2012 Z XIV SESJI RADY GMINY GRODZIEC ODBYTEJ 26 STYCZNIA 2012 ROKU W SALI NARAD URZĘDU GMINY W GRODŹCU P U N K T 1

PROTOKÓŁ NR XIV/2012 Z XIV SESJI RADY GMINY GRODZIEC ODBYTEJ 26 STYCZNIA 2012 ROKU W SALI NARAD URZĘDU GMINY W GRODŹCU P U N K T 1 1 PROTOKÓŁ NR XIV/2012 Z XIV SESJI RADY GMINY GRODZIEC ODBYTEJ 26 STYCZNIA 2012 ROKU W SALI NARAD URZĘDU GMINY W GRODŹCU Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum. P U N K T 1 Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIX/09 z sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 13 lipca 2009 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Łazach.

Protokół Nr XXIX/09 z sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 13 lipca 2009 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Łazach. Protokół Nr XXIX/09 z sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 13 lipca 2009 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Łazach. Stan Rady Miejskiej w Łazach - 15 radnych Obecnych na sesji Rady - 14 radnych

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr 32/2013 z XXXII Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 maja 2013 r.

P r o t o k ó ł Nr 32/2013 z XXXII Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 maja 2013 r. P r o t o k ó ł Nr 32/2013 z XXXII Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 maja 2013 r. Ad.1 Zgodnie z art. 20 ustawy o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 594) Przewodniczący Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół XV/12 z XV Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 28 marca 2012 r.

Protokół XV/12 z XV Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 28 marca 2012 r. Protokół XV/12 z XV Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 28 marca 2012 r. Obrady XV Sesji Rady Gminy rozpoczęły się o godz. 9 00 i trwały do godz. 12 25. Miejsce obrad Gminny Ośrodek Kultury

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr 45/2014 z XLV Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014 r.

P r o t o k ó ł Nr 45/2014 z XLV Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014 r. P r o t o k ó ł Nr 45/2014 z XLV Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014 r. Ad.1 Zgodnie z art. 20 ustawy o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIII/2008 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 27.06.2008 r.

Protokół Nr XXIII/2008 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 27.06.2008 r. Protokół Nr XXIII/2008 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 27.06.2008 r. Data utworzenia 2008-06-27 Numer aktu 23 Kadencja Kadencja 2002-2006 Miejsce sesji: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół nr VIII / 11

Protokół nr VIII / 11 BRM. 0002.3.2011 Protokół nr VIII / 11 z VIII sesji Rady Miasta Włocławek VI kadencji odbywającej się w dniu 24 marca 2011 r. w Sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek ul. Zielony Rynek 11 / 13. Protokół nr

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr V/2011 z obrad Rady Gminy Borzęcin odbytej w dniu 15 lutego 2011 r. w sali narad Domu Ludowego w Borzęcinie

P R O T O K Ó Ł Nr V/2011 z obrad Rady Gminy Borzęcin odbytej w dniu 15 lutego 2011 r. w sali narad Domu Ludowego w Borzęcinie P R O T O K Ó Ł Nr V/2011 z obrad Rady Gminy Borzęcin odbytej w dniu 15 lutego 2011 r. w sali narad Domu Ludowego w Borzęcinie Data utworzenia 2011-02-15 Numer aktu 5 Kadencja Kadencja 2010-2014 P R O

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 77/2010 Burmistrza Szydłowca z dnia 25 sierpnia 2010 r.

Zarządzenie nr 77/2010 Burmistrza Szydłowca z dnia 25 sierpnia 2010 r. Zarządzenie nr 77/2010 Burmistrza Szydłowca z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 z XXIV Sesji Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski odbytej w dniu 29 czerwca 2004 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski w godz.10 13 10 Ogólna liczba radnych 15,

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 15. Zakończono o godz. 14.00

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 15. Zakończono o godz. 14.00 . Protokół Nr XXVIII z XXVIII Sesji Rady Gminy Sochocin z dnia 31 marca 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy Sochocin pod przewodnictwem Pana Dariusza Świercza - Przewodniczącego Rady Gminy Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Protokół nr VII/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 31 marca 2011 r.

Protokół nr VII/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 31 marca 2011 r. Protokół nr VII/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 31 marca 2011 r. Rozpoczęcie sesji: godz. 10.00 Zakończenie Sesji: godz. 14.30 Miejsce Sesji: sala konferencyjna nr 11 Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr ORN.0002.6.2014 Sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 27 czerwca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku

Protokół Nr ORN.0002.6.2014 Sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 27 czerwca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku Protokół Nr ORN.0002.6.2014 Sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 27 czerwca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku Sesję rozpoczęto o godzinie 11.00 zakończono o godzinie 14.05

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad po zmianach: 1.Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 3. Wybór sekretarza.

Porządek obrad po zmianach: 1.Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 3. Wybór sekretarza. PROTOKÓŁ Nr XXXIX/10 z przebiegu XXXIX sesji Rady Miejskiej w Wyrzysku, która odbyła się w dniu 29 stycznia 2010 r. od godz. 13 00 do godz. 14 45 w budynku Straży Miejskiej w Wyrzysku, przy ul. Bydgoskiej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy.

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. Sesję rozpoczęto o godz. 10 10, zakończono o godz. 13 45. Ustawowy

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/10. z Sesji Rady Miejskiej w Łazach. odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00. w Urzędzie Miejskim w Łazach.

P R O T O K Ó Ł Nr III/10. z Sesji Rady Miejskiej w Łazach. odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00. w Urzędzie Miejskim w Łazach. P R O T O K Ó Ł Nr III/10 z Sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Łazach. Stan Rady Miejskiej w Łazach - 15 radnych Obecnych na sesji Rady

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie Sesji. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów z XLI, XLII, XLIII sesji. 4. Interpelacje i zapytania radnych.

1. Otwarcie Sesji. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów z XLI, XLII, XLIII sesji. 4. Interpelacje i zapytania radnych. PROTOKÓŁ Nr XLIV/14 z XLIV Sesji Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim odbytej w dniu 27 lutego 2014 r. r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim w godz.10 00 13 55 Ogólna liczba radnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R.

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R. PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00. zakończyła się o godz. 16:12 Z DNIA 29 MARCA 2007 R. W Sesji uczestniczyli Radni zgodnie z listą obecności,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 25/04 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 października 2004r.

PROTOKÓŁ Nr 25/04 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 października 2004r. PROTOKÓŁ Nr 25/04 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 października 2004r. Data utworzenia 2004-11-30 Numer aktu 25 Kadencja Kadencja 2002-2006 Posiedzenie sesyjne Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 29 grudnia 2009 r. Nr 176. TREŚĆ: Poz: UCHWAŁY RAD GMIN

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 29 grudnia 2009 r. Nr 176. TREŚĆ: Poz: UCHWAŁY RAD GMIN DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 29 grudnia 2009 r. Nr 176 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁY RAD GMIN 3441 nr XXXVII/371/2009 z dnia 29 października 2009 r. Rady Gminy Wejherowo w sprawie nadania

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu. Protokół z XXXII sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim odbytej w dniu 6 kwietnia 2006r. w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Maz. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej radnego Andrzeja

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r.

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r. Protokół Nr IV/2010 z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2010r. Ad 1. Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Grzywnowicz, słowami: Otwieram IV Sesję VI kadencji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r.

PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r. PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r. Data utworzenia 2006-10-26 Numer aktu 50 Kadencja Kadencja 2002-2006 Posiedzenie sesyjne Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Protokół 19 sesji- 27.02.2012r.

Protokół 19 sesji- 27.02.2012r. Protokół 19 sesji- 27.02.2012r. Protokół Nr XIX/12 Sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa VI kadencji z dnia 27 lutego 2012 r. która odbyła się w Sali Rycerskiej Ratusza, Dzierżoniów, Rynek 1, od godz. 10.00

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku. Otwarcie obrad XVIII sesji. Obrady

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/10 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2010 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/10 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2010 roku P R O T O K Ó Ł Nr XLII/10 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2010 roku Lista obecności stanowi załącznik nr 1 niniejszego protokołu. Uchwały podjęte na sesji stanowią załączniki

Bardziej szczegółowo