Protokół Nr XV/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 14 lutego 2012r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół Nr XV/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 14 lutego 2012r."

Transkrypt

1 Protokół Nr XV/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 14 lutego 2012r. Sesja odbyła się w sali Szydłowieckiego Centrum Kultury i Sportu Zamek przy ul. gen. J. Sowińskiego 2. Na sesji obecni byli wszyscy radni. W sesji udział wzięli burmistrz A. Jarzyński, zastępca burmistrza K. Ziółkowski, skarbnik I. Czarnota, radczyni prawna I. Zielezińska, główny specjalista do spraw organizacyjno-prawnych i nadzoru prawnego B. Boruszewski, sołtysi, osoby zaproszone oraz kierownicy wydziałów i jednostek podlegających Gminie. Na sesję przybyli rodzice dzieci uczęszczających do PSP Wysocko i PSP Zdziechów przeciwni likwidacji i reorganizacji szkół. Ad.1. Przewodnicząca Rady Miejskiej Krystyna Bednarczyk otworzyła sesję, powitała zebranych i przewodniczyła obradom. Przewod. obrad stwierdziła prawomocność obrad na podstawie listy obecności. Ad.2. Przewod. obrad przedstawiła ustalony porządek sesji: 1. Otwarcie obrad. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu Nr XII/11 z dnia 19 grudnia, Nr XIII/11 z dnia 29 grudnia 2011r. oraz Nr XIV/12 z dnia 27 stycznia 2012r. 4. Informacja z prac burmistrza pomiędzy sesjami. 5. Informacja burmistrza o wprowadzeniu zmian w budżecie w trybie art. 257 pkt 1 ustawy o finansach publicznych. 6. Informacja o realizacji uchwał Rady podjętych na ostatniej sesji. 7. Podjęcie uchwał w sprawie: a) likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysocku, b) zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Zdziechowie w filię Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu, c) zmiany uchwały Nr 89/XIII/11 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia stawek kalkulacyjnych dla dotacji przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych w Szydłowcu na rok

2 8. Przedstawienie i przyjęcie sprawozdania z pracy Rady Miejskiej w Szydłowcu za rok Przedstawienie i przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za 2011 rok. 10. Przedstawienie i przyjęcie sprawozdania z prac stałych komisji Rady Miejskiej za rok Interpelacje i zapytania radnych. 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 13. Informacja przewodniczącej Rady Miejskiej o pismach i wnioskach skierowanych do Rady w okresie między sesjami oraz trybie ich załatwiania. 14. Sprawy różne. 15. Zamknięcie obrad. Z-ca Burmistrza K. Ziółkowski zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad ppkt c w pkt 7 tj. podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 89/XIII/11 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia stawek kalkulacyjnych dla dotacji przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych w Szydłowcu na rok Radna D. Jakubczyk zgłosiła wniosek o zdjęcie z porządku obrad ppkt a w pkt 7 tj. tj. podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysocku, i ppkt b w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Zdziechowie w filię Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu. Wniosła również o możliwość zabrania głosu przez rodziców, nauczycieli i mieszkańców tamtejszej społeczności w powyższych sprawach. Przewod. obrad poddała wnioski pod głosowanie: za zdjęciem ppkt c 13 głosów, wstrzymujących się 1 głos za zdjęciem ppkt a 3 głosy, przeciwnych 8 głosów, wstrzymujących się 1 głos. za zdjęciem ppkt b 2 głosy, przeciwnych 10 głosów, wstrzymujących się 2 głosy Przewod. poinformowała, że po zdjęciu ppkt c w pkt 7 nie nastąpi żadna zmiana. Punkt 7 ulegnie tylko skróceniu. Ad.3. Protokoły Nr XII/11 z dnia 19 grudnia, Nr XIII/11 z dnia 29 grudnia 2011r. oraz Nr XIV/12 z dnia 27 stycznia 2012r.były wyłożone do wglądu i ewentualnych uzupełnień w Biurze Rady Miejskiej w obowiązującym 2

3 terminie. Do dnia sesji nie zgłoszono uwag i wniosków do protokołów, wobec powyższego przewod. obrad zaproponowała przyjęcie ich bez odczytania. Następnie poddała pod głosowanie. Głosowanie: za 12 głosów, wstrzymujących się 1 głos. Ad.4. Informację z prac burmistrza pomiędzy sesjami Rady Miejskiej za okres od 29 grudnia 2011 roku do 14 lutego 2012r. przedstawił burmistrz Andrzej Jarzyński. Poinformował, że zostały wydane następujące zarządzenia: 1. Zarządzenie nr 157/2011 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu i planie finansowym z zakresu administracji rządowej na rok Zarządzenie Nr 158/2011 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na wydzierżawienie boksów handlowych i oznaczonych miejsc parkingowych na Targowisku Miejskim w Szydłowcu przy ul. Wschodniej/Strażackiej oraz powołania komisji przetargowej. 3. Zarządzenie Nr 159/2011 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany załącznika Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Szydłowca Nr 155/2011 w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu na wydzierżawienie boksów handlowych, miejsc postojowych na targowisku Nr 1 w Szydłowcu przy ul. Wschodniej/Strażackiej. 4. Zarządzenie Nr 1/2012 Burmistrza Szydłowca z dnia 3 stycznia 2012 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół im. Bp. Jana Chrapka w Majdowie. 5. Zarządzenie Nr 2/2012 Burmistrza Szydłowca z dnia 16 stycznia 2012 roku w sprawie ustalenia planu finansowego na 2012 rok podległym Gminie Szydłowiec jednostkom organizacyjnym. 6. Zarządzenie Nr 3/2012 Burmistrza Szydłowca z dnia 16 stycznia 2012 roku w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2012 rok. 7. Zarządzenie Nr 4/2012 Burmistrza Szydłowca z dnia 16 stycznia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia jednolitego statutu Spółki dla zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Szydłowek I gmina Szydłowiec, powiat szydłowiecki, województwo mazowieckie. 8. Zarządzenie Nr 5/2012 Burmistrza Szydłowca z dnia 16 stycznia 2012 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do protokolarnego 3

4 przejęcia nieruchomości położonej przy ul. Kąpielowej, oznaczonej nr działki Zarządzenie Nr 6/2012 Burmistrza Szydłowca z dnia 16 stycznia 2012 roku w sprawie przeznaczenia lokali mieszkalnych do sprzedaży na rzecz najemców w drodze bezprzetargowej oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 10. Zarządzenie Nr 7/2012 Burmistrza Szydłowca z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie powołania Gminnej komisji Konkursowej XIV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży. 11. Zarządzenie Nr 8/2012 Burmistrza Szydłowca z dnia 18 stycznia 2012 roku w sprawie powołania komisji odbioru końcowego inwestycji polegającej na przeprowadzeniu prac konserwatorskich dwóch rzeźb: św. Zygmunta i Zygmunta Karola Radziwiłła z 1 poł. XVII w. znajdujących się na zamku w Szydłowcu. 12. Zarządzenie Nr 9/2012 Burmistrza Szydłowca z dnia 19 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 13. Zarządzenie Nr 10/2012 Burmistrza Szydłowca z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie powołania komisji przygotowującej dokumenty niezbędne do wniosku o wydanie zezwolenia na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej. 14. Zarządzenie Nr 11/2012 Burmistrza Szydłowca z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2012 roku. 15. Zarządzenie Nr 12/2012 Burmistrza Szydłowca z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Budowa ulicy Pięknej na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 727 do drogi powiatowej Nr 4015 W oraz budowa ulicy Iłżeckiej na odcinku od drogi krajowej Nr 7 do granic administracyjnych miasta Szydłowca w ramach programu wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój. 16. Zarządzenie Nr 13/2012 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie ustanowienia urzędnika wyborczego na terenie Gminy Szydłowiec. 4

5 17. Zarządzenie Nr 14/2012 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 18. Zarządzenie Nr 15/2012 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli prac spółek Wspólnot Gruntowych na terenie gminy Szydłowiec pracujących na podstawie zatwierdzonego statutu spółki. 19. Zarządzenie Nr 16/2012 Burmistrza Szydłowca z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie ogłoszenia IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 12 położonego w budynku przy ul. Radomskiej 52 i powołania komisji przetargowej. 20. Zarządzenie Nr 17/2012 Burmistrza Szydłowca z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na 2012 rok. 21. Zarządzenie Nr 18/2012 Burmistrza Szydłowca z dnia 1 lutego 2012 roku w sprawie powołania komisji odbioru końcowego mebli biurowych obiektów Międzygminnej Strefy Aktywności Gospodarczej i Inkubatora Przedsiębiorczości w ramach realizacji projektu pt: Międzygminna Strefa Aktywności Gospodarczej i Inkubator Przedsiębiorczości w Szydłowcu. 22. Zarządzenie Nr 19/2012 Burmistrza Szydłowca z dnia 1 lutego 2012 roku w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej, oraz pracowników koordynujących założenia programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych. Burmistrz skierował do Rady Miejskiej w Szydłowcu następujące projekty uchwał: 1. Projekt uchwały w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysocku. 2. Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Zdziechowie w filię Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu. 3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 89/XIII/11 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia stawek kalkulacyjnych dla dotacji przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych w Szydłowcu. Ponadto Burmistrz: - udzielał odpowiedzi na interpelacje radnych oraz wnioski komisji stałych Rady Miejskiej w Szydłowcu. - wyraził zgodę na dokonanie umorzeń w podatkach dla 2 osób fizycznych na łączną kwotę 400,00 zł i dla jednej osoby prawnej na łączną kwotę 1.996,00 zł. 5

6 Ad.5. Skarbnik Gminy I. Czarnota poinformowała, że w trybie art. 257 pkt 1 ustawy o finansach publicznych pomiędzy sesjami, tj. od dnia 21 stycznia 2012r. do 14 lutego 2012r. wprowadzone zostały następujące zmiany w budżecie gminy Szydłowiec na 2012r. Zarządzeniem Nr 17/2012 Burmistrza Szydłowca z dnia 31 stycznia 2012r. dokonano zmian w planie dochodów i wydatków, jak niżej: - w rozdziale Pomoc społeczna- wpływ dotacji w kwocie zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego 3/2012 z dnia 26 stycznia 2012r. zwiększenie planu dotacji celowych dla gminy na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej z rezerwy celowej zaplanowanej w projekcie ustawy budżetowej na 2012 rok. Zwiększenie o kwotę zł Ad.6. Burmistrz K. Ziółkowski przedstawił informację z realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji. Poinformował, że na ostatniej sesji w dniu 27 stycznia Rada podjęła uchwałę Nr 91/XIV, która podlega publikacji i wejdzie w życie 14 dni po opublikowaniu w Dz.Urz.Woj. Maz., Nr 92/XIV jest w trakcie realizacji i Nr 93/XIV jest w trakcie realizacji. Ad.7a. Podjęcie uchwał w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysocku. Radny K. Gula postawił wniosek o ogłoszenie 30 min. przerwy. Przewod. obrad poddała pod głosowanie postawiony wniosek: za 4 głosy, przeciwnych 4 głosy, wstrzymujących się 4 głosy. Naczel. E. Walczak przedstawiła proj. uchwały w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysocku oraz uzasadnienie. Zgodnie z art. 59 ust. ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r., szkoła publiczna może zostać zlikwidowana przez organ prowadzący z końcem roku szkolnego, po zapewnieniu przez ten organ możliwości kontynuowania nauki przez uczniów likwidowanej szkoły w innej szkole publicznej tego samego typu. Organ prowadzący jest zobowiązany najpóźniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji placówki zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły: rodziców, właściwego kuratora oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia 6

7 danej szkoły. Szkoła może zostać zlikwidowana po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Celem likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysocku jest konieczność dostosowania sieci szkół w Gminie Szydłowiec do realnych potrzeb wynikających z zachodzących zmian demograficznych oraz związane z tym racjonalizowanie ponoszonych kosztów na zadania oświatowe, zapewnienie uczniom optymalnych warunków nauki w pełnych oddziałach i bardziej komfortowych warunkach lokalowych. Główną przesłanką uzasadniającą likwidację Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysocku jest malejąca liczba dzieci i wzrost kosztów utrzymania placówki. Gmina Szydłowiec, rozpoczynając procedurę likwidacji z dniem 31 sierpnia 2012 roku Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysocku, wypełniła dyspozycje cytowanego na wstępie artykułu 59 ustawy o systemie oświaty poprzez: 1. Przekazanie do Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Szydłowcu oraz Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność Pracowników Oświaty w Szydłowcu projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysocku z prośbą o wydanie opinii- zgodnie z art.19 ust.2 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych Żadna z organizacji związkowych nie wydała jednoznacznej opinii, nie wnosząc jednak sprzeciwu wobec zamiaru likwidacji szkoły. Obawy związków dotyczą rozwiązania stosunków pracy z nauczycielami i pracownikami szkoły. Związki zwróciły uwagę na konieczność stworzenia planu zawierającego propozycje dla osób, które utracą pracę w wyniku likwidacji. Obie organizacje związkowe uznały projekt ws. zamiaru likwidacji za uzasadniony w aspekcie ekonomicznym /pismo ZNP Zarządu Oddziału w Szydłowcu nr Oddz./52/18/MD/11 z dnia r. oraz pismo Komisji Zakładowej NSZZ S Pracowników Oświaty w Szydłowcu z dnia r./. 2. Podjęcie Uchwały nr 78/XII/11 z dnia 19 grudnia 2011 roku Rady Miejskiej w Szydłowcu w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysocku. 3. Zawiadomienie organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół danego typu poprzez powierzenie organowi wykonawczemu, jakim jest Burmistrz Szydłowca, wykonania podjętej uchwały intencyjnej. 4. Poinformowanie rodziców uczniów obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysocku o zamiarze jej likwidacji i zapewnieniu dzieciom możliwości kontynuowania dalszej nauki w Publicznej Szkole Podstawowej im.gen. Stefana Grota-Roweckiego w Wysokiej. Informacje zostały zaadresowane imiennie do rodziców wszystkich uczniów szkoły 7

8 oraz dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej za zwrotnym poświadczeniem odbioru lub osobiście za pokwitowaniem przez pracownika Urzędu Miejskiego w Szydłowcu. Organ dysponuje zwrotnymi poświadczeniami odbioru oraz pokwitowaniami odbioru osobistego na liście, dokumentującymi skuteczne doręczenie informacji rodzicom uczniów, z zachowaniem terminu określonego w ustawie o systemie oświaty. 5. Zawiadomienie o zamiarze likwidacji Mazowieckiego Kuratora Oświaty zawiadomienia dokonał Burmistrz Szydłowca poprzez osobiste doręczenie zawiadomienia w dniu 23 grudnia 2011r. Organ dysponuje potwierdzeniem odbioru pisma., dokumentującym dostarczenie informacji, o której mowa z zachowaniem terminu określonego w ustawie o systemie oświaty. 6. Uzyskanie wymaganej opinii właściwego kuratora oświaty Mazowiecki Kurator Oświaty pismem DRA MN z dnia 5 stycznia 2012 r. negatywnie zaopiniował zamiar likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysocku; potwierdzając jednocześnie zgodność działań organu prowadzącego z obowiązującymi przepisami i spełnienie wymogów określonych w art.59 ust.1 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. 7. Zapewnienie uczniom likwidowanej Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysocku możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu uczniowie będą mieli możliwość kontynuacji nauki w Publicznej Szkole Podstawowej im. gen. Stefana Grota-Roweckiego w Wysokiej lub, w zależności od decyzji rodziców w innej szkole prowadzonej przez Gminę Szydłowiec Uczniom zostanie zapewniony dowóz z miejsca zamieszkania do szkoły autobusem szkolnym oraz odwóz do domu po zakończonych zajęciach. Po podjęciu uchwały o likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysocku organ prowadzący zgodnie z art. 17 ust.4 ustawy o systemie oświaty ponownie ustali sieć szkół publicznych i dostosuje obwody szkół po likwidacji. Zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz ze zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy między innymi likwidacja gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażanie ich w majątek. Ponadto zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz ze zm.) jednostki budżetowe likwidują organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego. Likwidując jednostkę budżetową organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa przeznaczenie mienia znajdującego się w zarządzie tej jednostki (art. 12 ust. 3 ustawy o finansach publicznych). 8

9 Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały o likwidacji z dniem 31 sierpnia 2012 roku Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysocku należy uznać za zasadne. Opinie Komisji: Komisja Edukacji zaopiniowała ww. projekt uchwały pozytywnie Komisja Budżetu zaopiniowała powyższy proj. uchwały pozytywnie. Dyskusja Radny W. Cieloch postawił wniosek, aby przed podjęciem uchwały w sprawie likwidacji PSP w Wysocku mogli w tej sprawie wypowiedzieć się rodzice i nauczyciele. Radny K. Gula zaapelował do burmistrza, aby wziął pod ochronę nauczycieli z długoletnim stażem pracy i pomógł im w podjęciu pracy w innych placówkach szkolnych. Przewod. obrad poinformowała, że udzieli głosu 2 przedstawicielom z Wysocka i 2 przedstawicielom Zdziechowa. Paweł Polakowski w imieniu rodziców dzieci uczęszczających do PSP w Wysocku zaprotestował przeciwko zamknięciu szkoły poprzez odczytanie oświadczenia, w którym poruszył sprawę tradycji tej placówki oświatowej, sprawę wyposażenia szkoły oraz o aktywności mieszkańców w życiu szkoły. Zwrócił uwagę również na to, że likwidacja nie wpłynie pozytywie na dobro dzieci. Stanisław Nowak sołtys wsi Wysocko przedstawił 3 propozycje wypracowane na spotkaniu mieszkańców w sprawie zaniechania likwidacji szkoły w Wysocku: 1. odstąpienie od likwidacji, tak jak postąpiło kilka samorządów w woj. zachodnio-pomorskim, gdzie utrzymano mniejsze szkoły kosztem ograniczenia diet radnych, pensji burmistrza, zastępcy burmistrza i pozostałych pracowników funkcyjnych, 2. pozostawienie w szkole, co najmniej 3 klas, 3. wypracowanie kompromisu i utworzenie w północnej części gminy podstawówki i gimnazjum np. podstawówka w Wysocku a gimnazjum w Wysokiej, bądź odwrotnie. Przedstawił pytania, które padały na tym spotkaniu: jeśli zostanie zlikwidowana szkoła w Wysocku, to, co powstanie w jej miejsce? 9

10 czy Burmistrz przyrzeknie, że jeśli szkoła zostanie zlikwidowana i przejmie ją inny właściciel, to pracę w tej szkole otrzymają mieszkańcy, a nie tzw. desant. co otrzymają mieszkańcy, w zamian za ich ogromny udział w budowie szkoły i jej funkcjonowaniu? 50% budynku i placu jest własnością lokalnych miejscowości. Wyposażenie jednej z sal, meble, pozostałe wyposażenia typu firany, zasłony to wszystko jest własnością rodziców. Budżet gminy nie dołożył ani grosza. Sołtys zarzucił organizatorom, że terminy spotkań były bardzo niefortunnie wybrane, ze względu na sytuację rodzinną dyrektorki szkoły. Zapytał, czy nie można było tego przełożyć o 2-3 tygodnie? Docenia niektóre posunięcia burmistrza, ale gospodarze tego terenu, czyli sołtysi nie byli powiadomieni o spotkaniu, na którym omawiany był zamiar likwidacji szkoły. Oznajmił, że w śród społeczeństwa poszła fama, iż na zebraniu w Wysocku nie było z kim rozmawiać, ponieważ uczestnicy zebrania byli pijani. Stwierdził, że jeśli się ludzie dowiedzą, kto to powiedział można będzie założyć sprawę o zniesławienie. Ktoś powiedział, że na zebraniu sołtys S. Nowak stwierdził, iż burmistrz jest niczym w Wysocku. Zaprzeczył temu, przywołując za świadków ludzi będących na zebraniu. Zarzucił radnemu L. Jakubowskiemu populizm. Stwierdził, że to radny Jakubowski chodzi i głupoty opowiada. Po uzyskaniu informacji od przewod. K. Bednarczyk, że w budżecie na 2012 rok nie jest ujęta żadna inwestycja w północnej części gminy powiedział, że nic nie jest zrobione. To nie jest populizm i kłamstwo, jeśli się mówi prawdę. Ponowił stwierdzenie, że nic nie jest robione w północnej części gminy. Zapytał radnego L. Jakubowskiego jak się teraz zachowuje po zmianie poglądów. Oznajmił, że to Pan L. Jakubowski był największą opozycją w stosunku do Burmistrza. Nigdy nie pochwalił, stale stawiał kontrę. A teraz jemu to przypisał? Powiedział, że uczestniczący w zebraniu ludzie słyszeli i potwierdzą. Jerzy Nowocień sołtys wsi Jankowice zwrócił się do radnych o podjęcie rozsądnej decyzji i nie likwidowanie szkoły. Ta szkoła to przypadek szczególny, bowiem oprócz pełnienia funkcji oświatowej jest ona także centrum kulturowym sołectwa, miejscem spotkań społeczeństwa. Mimo, że rachunek ekonomiczny jest nieubłagany, ale on nie usłyszał nic na temat, jakie będą oszczędności, jakie będą osiągnięte wyniki finansowe w wyniku zlikwidowania szkoły. On wie, że dzieci z Wysocka będą dowożone do Szydłowca, bo rodzice nie dadzą do Wysokiej. Część osób, która ma dwójkę dzieci w szkole, gdy będzie miała zawozić do innej szkoły starsze dziecko, zawiezie też młodsze. Z Jankowic w linii prostej jest bliżej do Wysokiej, ale gdy dzieci są dowożone autobusem to będzie dalej do Wysokiej niż do Szydłowca, bo koło młyna autobus nie pojedzie. Przez 10

11 Krzcięcin jest 10 km, a przez Zdziechów jest 8 km a do Szydłowca jest 6 km. Gdyby powstał zamiar zlikwidowania wszystkich 3 szkół wiejskich w północnej części gminy, a przesłanie dzieci do szkół w Szydłowcu to sam by namawiał rodziców do tego. Ale to nie jest możliwe. Pozytywne wyniki ekonomiczne czy finansowe trudno będzie zauważyć, gdyż zwiększeniu ulegnie koszt dowozu uczniów, chociaż w chwili obecnej dzieci są już dowożone do innych szkół. Stwierdził, że nikt nie powiedział jak wygląda problem z demografią, ile będzie dzieci w Wysocku za 5-6 lat Przewod. obrad poinformowała, że nic nie było robione pochopnie. Decyzje były podejmowane po przeprowadzeniu analizy dowozu, analizy demografii społeczeństwa. W uzasadnieniu uchwały wyjaśnione zostały przyczyny likwidacji szkoły. Jako główną przesłankę podaje się wysokie koszty utrzymania szkoły, które znacznie przewyższają środki finansowe otrzymywane w ramach subwencji oświatowej oraz małą liczbę dzieci w oddziałach szkolnych. W PSP w Wysocku jest najwyższy koszt utrzymania jednego ucznia, gdyż na 40 uczniów jest 11 nauczycieli. Głos zabrała Agnieszka Górska radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego, która stwierdziła, że po tej burzliwej dyskusji widać, że między Radą a społeczeństwem zabrakło dialogu i jakichkolwiek pomysłów na rozwiązanie tej sytuacji. Trzeba sobie uświadomić, że szkoły wiejskie pełnią nie tylko funkcję edukacyjną, ale jest to miejsce spotkań mieszkańców i całe życie kulturalne w tej miejscowości. Na sesji zaprezentowano likwidację szkoły z przyczyn finansowych. Choć nie wiadomo nic o kosztach, jakie były poniesione w 2011 roku np. na funkcjonowanie tej jednostki, jaka kwota była z dotacji, a jaką kwotę dołożył urząd. Nie wiadomo nic o kosztach przybliżonych na 2012 rok. Chciałaby je poznać, jeśli jest taka możliwość. Stanowczo sprzeciwia się bezprawnej i nieuzasadnionej likwidacji tej placówki oświatowej. Miasto Szydłowiec posiada piękne szkoły publiczne. W budżecie na 2012 rok jest dotacja w wysokości 160 tys. zł. Dlaczego brakuje dotacji i zamyka się tą szkołę wiejską? Stwierdziła, że to jest bardzo krzywdzące. Poinformowała, że istnieje możliwość, aby mieszkańcy, rodzice lub nauczyciele założyli stowarzyszenie, które by wspomogła gmina skoro nie ma aż takich wielkich funduszy na funkcjonowanie szkoły. Stowarzyszenie przejęłoby te obowiązki. Zaapelowała o odrzucenie tej uchwały i ewentualnie danie czasu na konsultacje mieszkańców z Radą i z komisją. Wydaje się jej, że decyzja ta jest zbyt pospiesznie podjęta. Likwidować szkoły jest bardzo łatwo, a zwłaszcza na małej wsi. Jej zdaniem trzeba utrzymać tą placówkę oświatową. 11

12 Przewod. obrad odpowiadając na zarzuty: - sołtysa S. Nowaka wyjaśniła, że to nie oni byli organizatorami zebrania, a dyrektor szkoły zorganizowała to zebranie i zaprosiła wszystkich w tym terminie. Poprosiła, aby im tego nie zarzucać. Sytuację pani dyrektor doskonale wszyscy znali. Poinformowała, że sama wyszła z propozycją innego terminu, ale dyrektor powiedziała, że to jest najlepszy czas spotkania się z rodzicami. - radnej Agnieszce Górskiej odnośnie spotkań odpowiedziała, że były spotkania i był dialog. Zaapelowała do radnej, aby złożyła jakieś wnioski o większe dotacje na utrzymanie szkół wiejskich, na wsparcie merytoryczne, na prowadzenie działań wspomagających uczniów. Gminę nie stać na to. Rada nie może postąpić inaczej, gdyż zostanie posądzona o niegospodarność. Naczel. E. Walczak stwierdziła, że radna A. Górska jest w błędzie, bo nie uczestniczyła w poprzedniej sesji. O szkole w Wysocku była mowa przy podejmowaniu uchwały intencyjnej i tam była podana bardzo dokładna charakterystyka szkoły. Nie ma oddziału w tej szkole, żeby było 10 uczniów jest 6, 7. Prognozy na następny rok podają, że 2 uczniów pójdzie do tej szkoły. I tak to będzie wyglądało w następnych latach. Jest to szkoła mała. W tej chwili liczy 39 uczniów z jednym 4 latkiem. I to jeszcze, dlatego, że w ubiegłym roku obligatoryjnie poszły do szkoły 5 latki. W tym roku, ponieważ rząd się wycofał z reformy nie wiadomo, co się stanie. Czy rodzice dadzą 5-latków, czy 5-latki powtórzą zerówkę, nie wiadomo. Przyszłoroczna prognoza dotycząca liczby uczniów to 36 uczniów, 10 nauczycieli i jedenasty na urlopie dla poratowania zdrowia. To wszystko było przedstawiane wraz z kosztami i było przedmiotem dyskusji. Burmistrz proponował rodzicom utworzenie stowarzyszenia. Ustawa o systemie oświaty gwarantuje możliwość przejęcia szkoły i prowadzenia jako stowarzyszenie, a gmina dawałaby subwencję na jednego ucznia taką, jaką otrzymuje w tej chwili. Utworzyć stowarzyszenie i przejąć szkołę może również dyrektor szkoły wraz z nauczycielami. O tym wszystkim była mowa. I potwierdziła to, co powiedziała przewodnicząca, iż organizatorem zebrań, spotkań z rodzicami, gronem pedagogicznym i mieszkańcami sołectwa była tylko i wyłącznie dyrektor szkoły. To ona zapraszała na to spotkanie burmistrza, przewodniczącą czy Komisję Edukacji i proponowała termin spotkania i godzinę. Dyr. Adm. Oświaty K. Adamczyk poinformowała, że sprawy ekonomiczne były kilkakrotnie omawiane na spotkaniach komisji oświaty. Wszyscy doskonale wiedzą jak przedstawiają się sprawy w PSP Wysocko, jeżeli chodzi o finanse. Na spotkaniach mieszkańców, gdzie był również sołtys, mówiła dużo o finansach dotyczących tej placówki. Roczna subwencja z Ministerstwa wynosi zł, Gmina dołożyła w 2010r do subwencji zł. Czyli 12

13 61% środków dokłada Gmina do utrzymania placówki w Wysocku. A są to tylko wynagrodzenia + pochodne. To jest prawie 90% natomiast 10% to są wydatki rzeczowe na utrzymanie placówki np. rozmowy telefoniczne, c.o. itd. Koszt utrzymania jednego ucznia to kwota zł a w innych placówkach kształtuje się to od do zł. I tak dla przykładu: Zespół Szkół w Sz-cu zł w Majdowie zł w PSP Nr zł Radny M. Koniarczyk uściślił dane finansowe o najświeższe za rok Roczne wydatki związane z działalnością szkoły w Wysocku za 2011 r. ze środków budżetu gminy 494 tys. zł to jest 72% - koszt jest wyższy niż w 2010r. w Zdziechowie 251 tys. zł ze środków budżetu Gminy i to jest 35% Naczel. E. Walczak odpowiedziała na zarzuty z sali, iż pracodawcą dla nauczycieli jest dyrektor szkoły. On zatrudnia i zwalnia, a nie Wydział Edukacji. Po wysłuchaniu wszystkich opinii przewod. obrad poddała pod głosowanie proj. uchwały: za 7 głosów, przeciwnych - 4 głosy, wstrzymujących się 3 głosy. Ad.7b. Naczel. E. Walczak przedstawiła proj. uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Zdziechowie w filię Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Grota-Roweckiego w Wysokiej i uzasadnienie. Na mocy art. 59 ust. 1 oraz art. 61 ust.2 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. organ prowadzący placówkę publiczną może ją zlikwidować lub w przypadkach uzasadnionych miejscowymi warunkami przekształcić szkołę będącą jednostką samodzielną w filię, podporządkowaną organizacyjnie innej szkole. Zamiar przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Zdziechowie w Szkołę Filialną Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu o strukturze klas I-III z oddziałem przedszkolnym jest uzasadniony z następujących przyczyn: Publiczna Szkoła Podstawowa w Zdziechowie jest placówką małą; uczęszcza do niej w roku szkolnym 2011/ uczniów w 6 oddziałach i 15 uczniów w oddziale przedszkolnym. Średnia liczba uczniów w oddziale wynosi

14 Z uwagi na małą liczbę dzieci w oddziale II i III oraz IV i V, zajęcia z niektórych przedmiotów prowadzone są na zasadzie klas łączonych. Według prognozy demograficznej liczba uczniów w obwodzie Publicznej Szkoły Podstawowej w Zdziechowie będzie utrzymywać się na podobnym poziomie i będzie wynosić: dzieci, pod warunkiem, że wszystkie dzieci z obwodu pójdą do Publicznej Szkoły Podstawowej w Zdziechowie. Od lat obserwuje się zjawisko, że dzieci z obwodu szkoły w Zdziechowie uczęszczają do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu. Placówka zatrudnia 10 nauczycieli, w tym 2 nauczycieli na niepełnym etacie. Celem przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Zdziechowie w szkołę filialną Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu jest zapewnienie uczniom z obwodu PSP Zdziechów bardziej komfortowych warunków nauki, w tym prowadzenie procesu dydaktyczno-wychowawczego w osobnych oddziałach, stworzenie możliwości korzystania z nowoczesnej bazy pomocy dydaktycznych, a także bardziej racjonalne wykorzystanie subwencji oświatowej. Publiczna Szkoła Podstawowa w Zdziechowie nie dysponuje typowym budynkiem szkolnym. Mieści się w zaadaptowanym budynku dawnego domu nauczyciela, pozbawionym typowych ciągów komunikacyjnych i o pomieszczeniach odbiegających wymiarami od typowych pomieszczeń dydaktycznych, co zmniejsza komfort pracy zarówno uczniów jak nauczycieli. Szkoła nie posiada sali gimnastycznej. Przekształcenie umożliwi bardziej efektywne wykorzystanie budynku szkolnego w Zdziechowie z przeznaczeniem dla uczniów kl. I-III i oddziału przedszkolnego. W budynku szkoły znajdują się 4 sale dydaktyczne i 1 pracownia komputerowa. Po przekształceniu placówki będzie możliwa organizacja sali gier i zabaw dla dzieci. Uczniowie klas IV-VI z likwidowanej Publicznej Szkoły Podstawowej w Zdziechowie będą mieli zapewnioną kontynuację nauki w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu. Będą tam dowożeni autobusem szkolnym i odwożeni po zajęciach do domu. Odległość ze Zdziechowa do Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu wynosi 7 km. Warunki lokalowe Zespołu Szkół im. Jana Pawła II pozwalają na korzystanie z bogato wyposażonych pracowni przedmiotowych, hali gimnastycznej wraz zapleczem, pracowni komputerowych, bogato wyposażonej biblioteki, nowoczesnych boisk zewnętrznych, a także na korzystanie ze stołówki i pełnych posiłków. PSP nr 2 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II liczy obecnie 412 uczniów w 17 oddziałach. Średnia liczba 14

15 uczniów w oddziale wynosi 24,2. Kadra pedagogiczna składa się z 31 nauczycieli w tym 3 niepełnozatrudnionych, o następujących kwalifikacjach: 9 nauczycieli kontraktowych, 6 mianowanych, 16 dyplomowanych. Podjęcie niniejszej uchwały jest wynikiem uwzględnienia interwencji i wątpliwości mieszkańców Zdziechowa, co do przekształcenia obecnej placówki w szkołę filialną PSP im. gen. Stefana Grota-Roweckiego w Wysokiej. Ponieważ sprawą najważniejszą jest dobro uczniów, zadaniem Gminy jest wykazanie należytej staranności w celu zapewnienia uczniom przekształcanej szkoły lepszych warunków nauczania, wychowania i rozwoju, przy zagwarantowaniu uprawnień wynikających z ustawy o systemie oświaty i innych ustaw, a także uwzględnienia prawa rodziców do zajęcia stanowiska w sprawie istotnej dla dzieci. Zmiana stopnia organizacyjnego PSP w Zdziechowie nie spowoduje większych negatywnych skutków dla zatrudnionej tam dotychczas kadry pedagogicznej; nauczyciele, którzy osiągnęli wiek emerytalny odejdą na emeryturę, 1 nauczyciel pracuje w niepełnym wymiarze godzin na umowę o pracę na czas określony, dla pozostałych nauczycieli gmina będzie zabiegać o przeniesienie do innych placówek oświatowych. Opinie Komisji: Komisja Edukacji przewod. K. Gula poinformował, że komisja zaopiniowała ww. projekt uchwały pozytywnie Komisja Budżetu przewod. W. Winiarski poinformował, że komisja zaopiniowała powyższy proj. uchwały pozytywnie. Dyskusja: Radna B. Grzyb zaproponowała, aby przewod. obrad umożliwiła wypowiedź mieszkańcom wsi Zdziechów lub nauczycielom. Przewod. obrad odpowiedział, że udzieliła głosu 2 przedstawicielom Wysocka to udzieli również głosu 2 przedstawicielom Zdziechowa. Przedstawiciel sołectwa Zdziechów Pan Ziętkowski przypomniał, że obecny burmistrz A. Jarzyński oraz radny L. Jakubowski obiecywali społeczeństwu, że szkoła w Zdziechowie nie zostanie zlikwidowana. Szkoła ta jest jedynym budynkiem, gdzie mieszkańcy mogą się spotkać, zorganizować zebranie wiejskie itd. Władze powinny zabiegać o utrzymanie szkół wiejskich. Mieszkańcy wiedzą, że ta szkoła jest tania w utrzymaniu i nie rozumieją powodów jej likwidacji. Likwidacja nie wpłynie pozytywnie na dobro dzieci. Dzieci będą stały na przystankach i marzły czekając na autobus a część nauczycieli pójdzie na bruk. To nie jest polepszenie sytuacji tylko dyskryminacja wsi. 15

16 Przewod. obrad wyjaśniła, że szkoła nie jest likwidowana tylko reorganizowana. Publiczna Szkoła Podstawowa w Zdziechowie nie dysponuje typowym budynkiem szkolnym. Mieści się w zaadaptowanym budynku dawnego domu nauczyciela. Reorganizacja zapewnieni uczniom bardziej komfortowe warunki nauki. Halina Zawadzka sołtys wsi Chustki podziela zdanie przedmówcy i rodziców. Jeżeli obecna szkoła zostanie przekształcona w filę, to filia samoistnie upadnie z biegiem lat. Ponieważ rodzic nie będzie dowoził osobno młodsze dziecko do Zdziechowa, a starsze dziecko do szkoły w Szydłowcu. Nie jest prawdą, że w mniejszej szkole jest niższy poziom edukacji, bo w liczniejszych klasach kontakt nauczyciela z uczniem jest mniejszy, niż tam gdzie jest uczniów w klasie. Radna B. Grzyb obecną sytuacją w oświacie obciążyła rząd Donalda Tuska. Przed wyborami Premier obiecał trzykrotne podwyżki płac nauczycielom. A teraz jest tysiąc szkół w Polsce do likwidacji. Jest za tym, aby szkoła w Zdziechowie I-VI została. Budynek szkoły jest bardzo potrzebny na różnego rodzaju spotkania, zebrania. Nikt z władz gminnych nie zawinił, to zawiniło Ministerstwo Edukacji a konkretnie obecny rząd. Radny L. Jakubowski dobrze, że p. Ziętkowski przypomniał, że obiecywał rozbudowę szkoły. I mieszkańcy wiedzieli, że jest zrobiona dokumentacja, wydane pozwolenie na budowę. Dwukrotnie składany był wniosek o środki na rozbudowę i dobudowę sali gier i zabaw, ale Gmina nie uzyskała ich. Powodem było to, że budynek nie spełnia żadnych norm szkoły. Żaden projektant nie chce podpisać się pod tym wnioskiem. Stwierdził, że starał się zrobić wiele. Nie było w Radzie propozycji likwidacji tej szkoły. Zapewnił, że obawy społeczeństwa są bezpodstawne. Radny K. Gula ponownie zaapelował do Burmistrza o udzielenie pomocy nauczycielom w podjęciu pracy w innych placówkach, gdyby doszło do przekształcenia szkoły. Radny obiecał mieszkańcom Zdziechowa, że szkoła nie zostanie zlikwidowana. Po wysłuchaniu wszystkich opinii Przewod. obrad poddała pod głosowanie proj. uchwały. za 7 głosów, przeciwnych- 4 głosy, wstrzymujących się 4 głosy. Przewod. obrad ogłosiła 15 min. przerwę w obradach. Po przerwie obrady prowadził wiceprzewodniczący Leszek Jakubowski. 16

17 Ad.8. Wiceprzewod. A. Łyczek odczytał sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej w Szydłowcu za rok SPRAWOZDANIE Z PRACY RADY MIEJSKIEJ W SZYDŁOWCU ZA 2011r. Od początku VI kadencji tj. w grudniu 2010 roku i w 2011 roku Rada Miejska odbyła 23 sesje w dniach: I sesja 2 grudnia, /II posiedzenie I sesji w dniu 10 grudnia/ i II sesja 28 grudnia 2010r. oraz 11 lutego, 31 marca, 25 maja, 15 i 29 czerwca, 4 sierpnia, 6 i 27 października, 2, 19 i 29 grudnia 2011 roku. Rada powołała ze swego grona 5 komisji stałych. Komisje rady mogą odbywać również wspólne posiedzenia. Poszczególne komisje odbyły następującą ilość posiedzeń: I. Komisja Rewizyjna odbyła ogółem 18 posiedzeń, w tym: 2 posiedzenia z Komisją Infrastruktury, 3 - z Komisją Statutową, 1 posiedzenie z Komisją Infrastruktury i Komisją Budżetu, 1- wspólne z Komisją Budżetu, Infrastruktury i Statutową, 2 posiedzenia wspólne z Komisją Budżetu, Infrastruktury, Statutową i Edukacji. 2 posiedzenia wspólne wszystkich komisji stałych II. Komisja Budżetu, Gospodarki i Promocji Gminy odbyła ogółem 22 posiedzenia, w tym: 2 posiedzenia - z Komisją Infrastruktury, Rewizyjną, Edukacji i Statutową, 1 posiedzenie - z Komisją Edukacji i Statutową, 1 z Komisją Statutową, 1 - z Komisją Edukacji, 1 z Komisją Infrastruktury, Rewizyjną i Statutową, 1- z Komisją Infrastruktury wraz Komisją Rewizyjną, 2 posiedzenia wspólne wszystkich komisji stałych III. Komisja Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbyła ogółem 19 posiedzeń, w tym: 2 posiedzenia z Komisją Rewizyjną, 1 - z Komisją Rewizyjną i Budżetu, 1 - wspólne z Komisją Rewizyjną, Budżetu i Statutową 2- wspólne z Komisją Rewizyjną, Budżetu, Statutową i Komisją Edukacji. 2 posiedzenia wspólne wszystkich komisji stałych 17

18 IV.Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia oraz Spraw Społecznych i Socjalnych odbyła ogółem 30 posiedzeń, w tym: 6 posiedzeń z Komisją Statutową, 2 posiedzenia - z Komisją Budżetu, 1 - z Komisją Budżetu i Statutową, 2 posiedzenia wspólne z Komisją Infrastruktury, Rewizyjną, Statutową i Budżetu 2 posiedzenia wspólne wszystkich komisji stałych V. Komisja Statutowa, Bezpieczeństwa Publicznego i Etyki Radnego - ogółem 18 posiedzeń, w tym: 6 posiedzeń - z Komisją Edukacji, 1 posiedzenie z Komisją Budżetu, 1 - z Komisją Edukacji i Komisją Budżetu, 3 z Komisją Rewizyjną, 1 z Komisją Infrastruktury, Budżetu i Rewizyjną, 2 - z Komisją Infrastruktury, Budżetu, Rewizyjną i Edukacji 2 posiedzenia wszystkich komisji stałych Od początku VI kadencji Rada Miejska podjęła 90 uchwał w tym: w 2010 roku - 9 uchwał- i 81 uchwał w 2011 w sprawie: w miesiącu grudniu 2010r. - wyboru przewodniczącego rady miejskiej, - wyboru wiceprzewodniczących rady miejskiej, - wyboru przewodniczących komisji i ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w Szydłowcu, - wyrażenia zgody na zawarcie umowy użytkowania gruntu zabudowanego stanowiącego własność Gminy Szydłowiec na okres 10 lat, - w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Szydłowiec na lata trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji przez niepubliczne przedszkola działające na terenie gminy Szydłowiec, - w sprawie wysokości miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Szydłowca. w lutym 2011r. - w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata , - w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłowiec na 2011r. - w sprawie ustalenia stawki kalkulacyjnej dla ustalenia kwoty dotacji przedmiotowej na rok 2011, - zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach gminy Szydłowiec, - w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Szydłowiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011, - w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jankowice oraz Wola Korzeniowa, 18

19 - w sprawie przystąpienia Gminy Szydłowiec do realizacji projektu w ramach Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. w marcu - w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku, - w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szydłowieckiego - w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez gminę Szydłowiec, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. - w sprawie ustanowienia zasad, trybu i wysokości przyznawania nagród rzeczowych i finansowych za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz w sprawie przyznawania nagród rzeczowych i finansowych laureatom konkursów organizowanych przez Gminę Szydłowiec, - w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych przez Miejskie Wysypisko Śmieci w Szydłowcu za przyjęcie 1 Mg odpadów na wysypisku odpadów komunalnych w Szydłowcu, - w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych, - w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Szydłowiec na lata , - w sprawie zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych. w maju - w sprawie stwierdzenia ważności wyboru sołtysów i rad sołeckich, - w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Miasta i Gminy Szydłowiec. Tytuł otrzymał ks. Adam Radzimirski proboszcz parafii św. Zygmunta w Szydłowcu - w sprawie zmiany nazwy samorządowej instytucji kultury Szydłowieckiego Centrum Kultury Zamek oraz zmiany jej statutu, - w sprawie zmiany nazwy i statutu Zakładu Budżetowego Administracji Budynków Komunalnych w Szydłowcu, - w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Gminy Szydłowiec Miejskiego Wysypiska Śmieci, - w sprawie ustalenia wysokości opłat za dodatkowe świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Szydłowiec, - w sprawie zmiany uchwały Nr 264/XL/06 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 kwietnia 2006 roku określającej zasady wypłacania diet radnym Rady Miejskiej w Szydłowcu określonych w uchwale Nr 119/XVIII/04 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych diet zryczałtowanych dla Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i radnych Rady Miejskiej w Szydłowcu. - w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych diet zryczałtowanych dla sołtysów 19

20 w czerwcu - w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Burmistrza Szydłowca z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego, - w sprawie udzielenia Burmistrzowi Szydłowca absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok, - w sprawie określenia branży targowiska miejskiego nr 1 przy ul. Wschodniej/ Strażackiej w Szydłowcu, - w sprawie zatwierdzenia Aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Sadek. w sierpniu - w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników, - w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do sądów powszechnych, - w sprawie podjęcia współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Szydłowiec i Miastem Turda w Rumunii. w październiku - w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Radomiu i Sądu Rejonowego w Szydłowcu na kadencję , - w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych, określenia inkasentów, terminu płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso, - w sprawie emisji obligacji komunalnych, - w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Szydłowieckiego, - w sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowcu do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom (stypendiów i zasiłków szkolnych). - w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr 185/XXIX/05 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 31 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Szydłowiec, - w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do bezpłatnego użytkowania części budynku PSP w Sadku dla sołectwa Sadek, - w sprawie wyboru przedstawicieli gminy Szydłowiec do Zgromadzenia Związku Gmin Podradomska Komunikacja Samochodowa - w sprawie zatwierdzenia aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Jankowice i Miejscowości Wola Korzeniowa, - w sprawie zmiany uchwały Nr 29/IV/11 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 31 marca 20011r. w sprawie zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych, - w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego za 2012r. - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, 20

21 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych, - w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców, - zmieniająca uchwałę Nr 105/XXIV/08 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Ciechostowice, Majdów, Łazy Gminy Szydłowie, - w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłat adiacenckich, - w sprawie gminnego programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych. w grudniu - w sprawie przyjęcia i wdrożenia lokalnego programu pomocy społecznej Program Aktywności Lokalnej dla Miasta i Gminy Szydłowiec na lata w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji przez szkoły niepubliczne posiadające - uprawnienia szkoły publicznej, niepubliczne przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego działające na terenie gminy Szydłowiec, - w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysocku. - w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Zdziechowie w filię Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Grota Roweckiego w Wysokiej - w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk miejskich oraz regulaminów prowadzenia targowisk na terenie gminy Szydłowiec - w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy Szydłowiec. - w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Szydłowiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 r. - w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata , - uchwalenia budżetu Gminy Szydłowiec na 2012r., - w sprawie ustalenia stawek kalkulacyjnych dla dotacji przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych w Szydłowcu na rok 2012, - w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok W miarę potrzeb Rada podejmowała uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłowiec na 2011 rok poprzez przeniesienia lub zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych oraz w planie zadań inwestycyjnych, zaciągnięcia kredytu bankowego lub pożyczki oraz w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata

22 Dyskusja: W dyskusji nad przedstawionym sprawozdaniem głos zabrała radna D. Jakubczyk Stwierdziła, że brak jest w tym sprawozdaniu informacji o merytorycznej pracy Rady. Ma szereg obiekcji - do Prezydium Rady, że więcej się angażuje w stronę organu wykonawczego niż organu stanowiącego. Wspólne posiedzenia komisji, stłoczeni radni w małym pomieszczeniu, a w tych rozmowach uczestniczy organ wykonawczy narzucający radnym swoją wolę. Źle jest widziana osoba mająca inne, odrębne zdanie. Określa się ją fałszerzem, malkontentem, albo, że się afiszuje ze swoimi poglądami. Przewodnicząca Rady Miejskiej uczestniczy w tym i nawet nie zwróci uwagi osobie, która radnemu rzuca inwektywy. Nie tak wyobrażała sobie pracę w tej Radzie. - materiały na sesję w większości przypadków zupełny brak profesjonalizmu. Najpierw nie było uzasadnień do projektów uchwał, później, gdy się pojawiły podpisywane są przez pracowników. W momencie, gdy materiał trafia pod obrady Rady to winien być już podpisany przez projektodawcę. W tym wypadku ustawa o finansach wyraźnie mówi, że projektodawcą jest wyłącznie zarząd, burmistrz, wójt. I ustawa nie przewiduje upoważnienia. A tu uzasadnienia podpisuje naczelnik, skarbnik. W przypadku zmian budżetowych podpisywanie uzasadnień przez skarbnika jest niedopuszczalne. Tylko Burmistrz ma takie upoważnienie lub zastępca burmistrza. Autopoprawka do zmiany w budżecie przedstawiona przez skarbnik była bez podpisu. W tej autopoprawce napisano, że zmienia się dochody, wydatki, przychody rozchody, ale o przeniesieniach miedzy działami i rozdziałami nie było wzmianki. Rozmawiała z radnymi, nikt nie głosował nad takimi zmianami. Natomiast na sesję przedstawiona została autopoprawka rozszerzona o przeniesienia, ale też podpisana przez skarbnik. Przeniesienie polega na tym, że przenosi się ze szkół podstawowych kwotę 130 tys. zł do administracji oświaty i na świetlice. To jest niebezpieczne, bo autopoprawki przygotowuje skarbnik, później je wdraża, następnie księguje, sporządza sprawozdania i tak w koło. Wygląda to tak, jakby Rada nie miała na to żadnego wpływu. - posiedzenia komisji, od posiedzeń komisji jest lokal BRM. Takie gabinetowe posiedzenia komisji nie wiadomo, czemu służą. Oświadczyła, że uczestniczyć w nich nie będzie. - lekceważący stosunek do niektórych radnych na posiedzeniu komisji zwracała się dwukrotnie o udostępnienie negatywnych opinii RIO do WPF i do budżetu, ale nie uzyskała. Wyszła z tej komisji. Odbyła się sesja RM, na której to wszystko przegłosowano i również radni nie otrzymali tej opinii. Dopiero w poniedziałek w BRM udostępniono jej te materiały. To wszystko jest jawne i radni mają obowiązek otrzymać takie materiały. 22

Szkoła może zostać zlikwidowana po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty. Opinia kuratora oświaty ma charakter wiążący.

Szkoła może zostać zlikwidowana po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty. Opinia kuratora oświaty ma charakter wiążący. U Z A S A D N I E N I E Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 9 ustawy o systemie oświaty szkoła publiczna może być zlikwidowana przez organ prowadzący z końcem roku szkolnego, po zapewnieniu przez ten organ

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXII/238/13 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 24 stycznia 2013 r.

Uchwała Nr XXXII/238/13 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 24 stycznia 2013 r. Uchwała Nr XXXII/238/13 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Zebrzydowej w Filię Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. Józefa

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Stec otworzył obrady sesji

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIA I UCHWAŁY

OBWIESZCZENIA I UCHWAŁY OBWIESZCZENIA I UCHWAŁY Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Uchwała nr 1 (Download/get/id,15649.html) (62 KB) Uchwała Nr 2 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy uchwała

Bardziej szczegółowo

DRUK NR 161 Porządek obrad sesji w dniu 25 listopada 2015 r.

DRUK NR 161 Porządek obrad sesji w dniu 25 listopada 2015 r. DRUK NR 161 Porządek obrad sesji w dniu 25 listopada 2015 r. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 2. Wybór Sekretarza sesji. 3. Zatwierdzenie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu NR XV/15

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 z obrad XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie w godz. 10 05 11 25 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska odbytego w dniu r.

Protokół Nr 15/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska odbytego w dniu r. Protokół Nr 15/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska odbytego w dniu 8.12.2015r. Radni obecni wg. załączonej listy obecności. 1. Otwarcie posiedzenia, zmiany

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 4/2011 z wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Mejskiej w Białej odbytego w dniu 26 maja 2011r.

Protokół nr 4/2011 z wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Mejskiej w Białej odbytego w dniu 26 maja 2011r. Protokół nr 4/2011 z wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Mejskiej w Białej odbytego w dniu 26 maja 2011r. Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej otworzyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. Zębowice, 2014-listopad-12 MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. I DOCHODY Na 2015 r. planuje się dochody gminy w wysokości 12 891 788 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 10 172

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/441/13 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIII/441/13 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 30 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLIII/441/13 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez publiczne i niepubliczne szkoły,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY POWIATU W PŁOCKU

UCHWAŁA Nr RADY POWIATU W PŁOCKU UCHWAŁA Nr RADY POWIATU W PŁOCKU z dnia Projekt w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy sesyjnej Rady Powiatu w Płocku na 2015 rok Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Sieroszewice nr 418/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. UZASADNIENIE

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Sieroszewice nr 418/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. UZASADNIENIE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Sieroszewice nr 418/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. UZASADNIENIE do uchwały Nr.../2014 Rady Gminy Sieroszewice z dnia... grudnia 2014 w sprawie uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY ŁODYGOWICE NA 2015 R.

BUDŻET GMINY ŁODYGOWICE NA 2015 R. BUDŻET GMINY ŁODYGOWICE NA 2015 R. SKĄD GMINA MA PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJE??? Działalność Gminy, w tym oczywiście finanse są jawne. Mówi o tym art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007.

Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007. Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007. Sesję Rady Miejskiej w Przemkowie rozpoczęto o godz. 9.00, a zakończono o godz. 11.30. Na ogólny stan radnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/100/11 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok

UCHWAŁA NR XV/100/11 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok UCHWAŁA NR XV/100/11 RADY GMINY W BAĆKOWICACH z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/2/2006 z posiedzenia Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 27 grudnia 2006 roku godz. 13,00 - Ratusz

Protokół Nr 2/2/2006 z posiedzenia Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 27 grudnia 2006 roku godz. 13,00 - Ratusz Protokół Nr 2/2/2006 z posiedzenia Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 27 grudnia 2006 roku godz. 13,00 - Ratusz Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Majewski Przewodniczący Komisji Nauki,

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2014 roku

Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2014 roku Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2014 roku Dochody Wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2014 r. na plan 17.822.544,38 zł wynosi 9.762.484,27 zł, co stanowi

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 3432 UCHWAŁA NR X/65/2015 RADY MIASTA OLEŚNICY. z dnia 4 sierpnia 2015 r.

Wrocław, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 3432 UCHWAŁA NR X/65/2015 RADY MIASTA OLEŚNICY. z dnia 4 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 3432 UCHWAŁA NR X/65/2015 RADY MIASTA OLEŚNICY z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220. UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 20 marca 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220. UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 20 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220 UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda

Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Obrady XIX Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 13:00 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 29 czerwca 2015 r. 0 Protokół Nr VII / 2015 z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r.

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. ROI.0012.3.7.2012 kat. arch. A Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 9 grudnia 2013 r. Poz. 7072 UCHWAŁA NR XL/366/2013 RADY MIEJSKIEJ W KOLE. z dnia 27 listopada 2013 r.

Poznań, dnia 9 grudnia 2013 r. Poz. 7072 UCHWAŁA NR XL/366/2013 RADY MIEJSKIEJ W KOLE. z dnia 27 listopada 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 9 grudnia 2013 r. Poz. 7072 UCHWAŁA NR XL/366/2013 RADY MIEJSKIEJ W KOLE z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r.

Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r. ROI-0012.3.13.2011 kat. arch. A Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania

Bardziej szczegółowo

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła:

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła: 1 Protokół nr 14/09 z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego w zakresie wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Na podstawie uchwały nr XXVI/223/09 Rady

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców Regulamin Rady Rodziców Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Stanisława Moniuszki w Zbąszyniu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin działalności Rady Rodziców zostaje ustalony na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Projekt z dnia 21 lipca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Na podstawie Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW DZIAŁAJĄCEJ PRZY ZESPOLE OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYM W STRZALE

REGULAMIN RADY RODZICÓW DZIAŁAJĄCEJ PRZY ZESPOLE OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYM W STRZALE REGULAMIN RADY RODZICÓW DZIAŁAJĄCEJ PRZY ZESPOLE OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYM W STRZALE Podstawa prawna: Ustawa z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Statut

Bardziej szczegółowo

XXXVI Sesja Zwyczajna Rady Miasta Trzebini IV kadencji

XXXVI Sesja Zwyczajna Rady Miasta Trzebini IV kadencji XXXVI Sesja Zwyczajna IV kadencji Data utworzenia 2005-07-01 Numer aktu 36 Kadencja Kadencja 2002-2006 P r o t o k ó ł Nr XXXVI / IV/ 2005 z XXXVI sesji zwyczajnej IV kadencji odbytej w dniu 1 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Rejestr uchwał z 2003r

Rejestr uchwał z 2003r Rejestr uchwał z 2003r Rejestr uchwał z 2003r V Sesja Rady Gminy z dnia 26.02.2003r. - Uchwała Nr V/25/2003 w sprawie budżetu Gminy na 2003 rok - Uchwała Nr V/26/2003 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu. Rada Powiatu Nowosądeckiego P R O T O K Ó Ł NR XLII/2006 z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

Bardziej szczegółowo

w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących Rady Gminy Wieprz

w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących Rady Gminy Wieprz L.p. Nr uchwały Data podjęcia 1 I/1/10 29.11.2010 Tytuł uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących Rady Gminy Wieprz Uwagi 2 I/2/10 29.11.2010

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/2014 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15 Protokół nr 11/2015 Dnia 15 października 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Wolsztyn, 15 października 2015 r. Budżetowa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 286/XLIV/06 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 września 2006roku. w sprawie zmian w budżecie gminy Szydłowiec w 2006r.

Uchwała Nr 286/XLIV/06 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 września 2006roku. w sprawie zmian w budżecie gminy Szydłowiec w 2006r. Uchwała Nr 286/XLIV/06 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 września 2006roku w sprawie zmian w budżecie gminy Szydłowiec w 2006r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego, uchwala, co następuje:

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego, uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO z dnia.... w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez szkoły, przedszkola

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23

ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23 ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku

Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku 1 Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku Posiedzenie Rady Gminy Drelów odbyło się w świetlicy Urzędu Gminy Drelów, rozpoczęło się o godz. 10 00 i trwało do godz. 13

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

Tworzenie nowego środowiskowego domu samopomocy/powiatowego ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Tworzenie nowego środowiskowego domu samopomocy/powiatowego ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Białystok, 23 lutego 2015 r. PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 PS-V.9421.4.25.2015.MN PROCEDURA TWORZENIA, ORGANIZOWANIA I FINANSOWANIA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY/POPWIATOWEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/19/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/19/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/19/15 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dobromierz i planów pracy stałych Komisji Rady na 2015 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Z m i a n y w p l a n i e d o c h o d ó w b u d ż e t u m i a s t a

Z m i a n y w p l a n i e d o c h o d ó w b u d ż e t u m i a s t a Z m i a n y w p l a n i e d o c h o d ó w b u d ż e t u m i a s t a dokonane w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku Lp. Dział Zmiany / zł / Rozdział Podstawa dokonania zmiany w budżecie zwiększ.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXV/2012 z przebiegu XXV sesji Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej VI kadencji (2010 2014) w dniu 29 listopada 2012 r.

Protokół nr XXV/2012 z przebiegu XXV sesji Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej VI kadencji (2010 2014) w dniu 29 listopada 2012 r. Protokół nr XXV/2012 z przebiegu XXV sesji Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej VI kadencji (2010 2014) w dniu 29 listopada 2012 r. Radnych obecni w chwili rozpoczęcia sesji o godz. 9 00 15 radnych (Lista obecności

Bardziej szczegółowo

2007 rok (NB) Uchwały podjęte na IV Sesji Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 24 stycznia 2007r.:

2007 rok (NB) Uchwały podjęte na IV Sesji Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 24 stycznia 2007r.: 2007 rok (NB) 2007 rok (NB) Uchwały podjęte na IV Sesji Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 24 stycznia 2007r.: 1. Treść UCHWAŁY NR IV/27/2007 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA z dnia 24 stycznia 2007r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ELŻBIETA RABENDA POWIAT LĘBORSKI

ELŻBIETA RABENDA POWIAT LĘBORSKI Otwarte konkursy ofert dla organów prowadzących niepubliczne przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, czyli jak połączyć dwie ustawy: o systemie oświaty i o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII/136/2012 Rady Gminy Grodziec z dnia 29 listopada 2012 roku

Uchwała Nr XXII/136/2012 Rady Gminy Grodziec z dnia 29 listopada 2012 roku Uchwała Nr XXII/136/2012 z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipicach Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIX/232/13 Rady Gminy Działdowo. z dnia 24 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA Nr XXIX/232/13 Rady Gminy Działdowo. z dnia 24 stycznia 2013 r. UCHWAŁA Nr XXIX/232/13 Rady Gminy Działdowo z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Księżym Dworze poprzez likwidację Filialnej Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 29/2012 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 17 grudnia 2012 roku

Protokół nr 29/2012 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 17 grudnia 2012 roku Protokół nr 29/2012 z posiedzenia wspólnego odbytego w dniu 17 grudnia 2012 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz pozostałych Rady Miejskiej. Ponadto w posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący stwierdził, że projekt porządku obrad stanowi porządek obrad dzisiejszej sesji.

Przewodniczący stwierdził, że projekt porządku obrad stanowi porządek obrad dzisiejszej sesji. Protokół Nr VIII/2015 z sesji Rady Dzielnicy IX Łagiewniki Borek Fałęcki odbytej w dniu 14.04.2015r. o godz. 18,30 w siedzibie Rady przy ul. Żywieckiej 13. Ad.1. Przewodniczący Rady Dzielnicy IX Jan Stanisław

Bardziej szczegółowo

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2013 w zł

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2013 w zł Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XII/168/12 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia z dnia 13 grudnia 2012. Dział- Rozdział 900-90017 Nazwa samorządowego zakładu budżetowego PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r. OR.II.0022.1.33.2015 PROTOKÓŁ NR 35/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 30 lipca 2015 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/ /14 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 15 kwietnia 2014r.

Uchwała Nr XXXVII/ /14 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 15 kwietnia 2014r. Uchwała Nr XXXVII/ /14 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Cedry Wielkie na 2014 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/262/09 RADY GMINY ZIELONA GÓRA. z dnia 26 sierpnia 2009r.

UCHWAŁA NR XXXIII/262/09 RADY GMINY ZIELONA GÓRA. z dnia 26 sierpnia 2009r. UCHWAŁA NR XXXIII/262/09 RADY GMINY ZIELONA GÓRA z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 370/XXXIII/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 17 grudnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na rok 2014

UCHWAŁA NR 370/XXXIII/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 17 grudnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na rok 2014 UCHWAŁA NR 370/XXXIII/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 17 grudnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW działającej przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Braciejówce Podstawa prawna: 1. Art.53,54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz.2572

Bardziej szczegółowo

Ad 3 Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu odczytał proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu.

Ad 3 Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu odczytał proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu. Protokół nr 3/15 z posiedzenia Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu, które odbyło się w dniu 8 stycznia 2015 r., o godz. 15.00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rudziniec. Ad 1,2 Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok OBJAŚNIENIA do projektu budżetu gminy na 2006 rok Budżet zaplanowane w gminy Michałów zawiera dochody i wydatki gminy roku budżetowym 2006 w celu sfinansowania publicznych zadań własnych samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku

P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku Obecność na posiedzeniu Komisji przedstawia się według listy obecności załączonej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Z DN. 22.02.2012R. Regulamin. Rady Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Józefa Bema w Ostrołęce. Rozdział I Postanowienia wstępne

PROJEKT Z DN. 22.02.2012R. Regulamin. Rady Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Józefa Bema w Ostrołęce. Rozdział I Postanowienia wstępne PROJEKT Z DN. 22.02.2012R. Regulamin Rady Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Józefa Bema w Ostrołęce Rozdział I Postanowienia wstępne 1 1. Rada jest organem Szkoły reprezentującym ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

Ad 2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu.

Ad 2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu. Protokół nr 8/2011 z posiedzenia Komisji handlu, usług, rolnictwa, ładu i porządku publicznego Rady Miejskiej w Chełmku, odbytego w dniu 8 listopada 2011 roku Obecni: wg załączonej listy obecności. (załącznik

Bardziej szczegółowo

a) zmieniającą uchwałę Nr IV/9/2011 Rady Gminy Rojewo z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2011 rok.

a) zmieniającą uchwałę Nr IV/9/2011 Rady Gminy Rojewo z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2011 rok. ROI.0012.1.25/2011 kat. arch. A Protokół Nr 25/2011 Ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. planowania, gospodarki i finansów gminy oraz komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 28 grudnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 27 marca 214 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 214 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d i pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV.86.15 RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA. z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV.86.15 RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA. z dnia 30 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV.86.15 RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA z dnia 30 grudnia 2015 r. sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli pobrania i wykorzystywania

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Regulamin Rady Rodziców

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Regulamin Rady Rodziców Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak Regulamin Rady Rodziców Spis treści Rozdział I. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział II. Cele Rady Rodziców... 4 Rozdział III. Zadania i kompetencje

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy Gimnazjum w Kroczycach

Regulamin Rady Rodziców przy Gimnazjum w Kroczycach Regulamin Rady Rodziców przy Gimnazjum w Kroczycach Ustalony na podstawie art. 53 ust.4 ustawy z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty (Dz.U.z 2004r. nr 256,poz.2572, z późn. zm.) I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr X/113/2015 Rady Miejskiej Zbąszynia. z dnia 25 listopada 2015 r.

UCHWAŁA Nr X/113/2015 Rady Miejskiej Zbąszynia. z dnia 25 listopada 2015 r. X/113/2015 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicz-nych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie gminy Zbąszyń przez podmioty nienależące do sektora

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY z dnia 31 marca w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4i pkt.9 lit. i Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 91/05 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 15 marca 2005 r.

Protokół nr 91/05 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 15 marca 2005 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godzinie 14.14 W posiedzeniu Zarządu udział wzięli: 1. Adam Basiński Starosta Sulęciński, 2. Iwona Gruca Wicestarosta Sulęciński, 3. Tomasz Musiał Członek Zarządu, 4. Mirosław

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/293/13 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU

UCHWAŁA NR XXXVI/293/13 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU UCHWAŁA NR XXXVI/293/13 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Rawicz dla niepublicznych przedszkoli i innych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 22 grudnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE z dnia... 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 97/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 11 września 2015r.

Zarządzenie Nr 97/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 11 września 2015r. Zarządzenie Nr 97/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 11 września 2015r. w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.9.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.9.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r. ZARZĄDZENIE NR OR.0050.9.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Tryb rozliczania dotacji i zakres danych zawartych w rozliczeniu. Tryb i zakres kontroli wykorzystania dotacji

Tryb rozliczania dotacji i zakres danych zawartych w rozliczeniu. Tryb i zakres kontroli wykorzystania dotacji PROJEKT UCHWAŁA NR./2014 RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ z dnia.2014 r w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXVI/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 17 października 2008 roku

PROTOKÓŁ Nr XXVI/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 17 października 2008 roku PROTOKÓŁ Nr XXVI/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 17 października 2008 roku Na ogólną liczbę 15 radnych w obradach sesji udział wzięło 14 radnych zgodnie z załączoną listą obecności. Radny

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr II/14/2014. Rady Miejskiej Zbąszynia. z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA Nr II/14/2014. Rady Miejskiej Zbąszynia. z dnia 30 grudnia 2014 r. II/14/2014 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicz-nych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie gminy Zbąszyń przez podmioty nienależące do sektora

Bardziej szczegółowo

Marzec 2014 r. Nr Zarządzenia i treść. wydania

Marzec 2014 r. Nr Zarządzenia i treść. wydania Marzec 2014 r. Nr Zarządzenia i treść ZARZĄDZENIE Nr 155/2014 w sprawie waloryzacji rocznego ryczałtu ulg w podatku od nieruchomości dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU Projekt z dnia 15 stycznia 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i

Bardziej szczegółowo