Protokół Nr XV/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 14 lutego 2012r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół Nr XV/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 14 lutego 2012r."

Transkrypt

1 Protokół Nr XV/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 14 lutego 2012r. Sesja odbyła się w sali Szydłowieckiego Centrum Kultury i Sportu Zamek przy ul. gen. J. Sowińskiego 2. Na sesji obecni byli wszyscy radni. W sesji udział wzięli burmistrz A. Jarzyński, zastępca burmistrza K. Ziółkowski, skarbnik I. Czarnota, radczyni prawna I. Zielezińska, główny specjalista do spraw organizacyjno-prawnych i nadzoru prawnego B. Boruszewski, sołtysi, osoby zaproszone oraz kierownicy wydziałów i jednostek podlegających Gminie. Na sesję przybyli rodzice dzieci uczęszczających do PSP Wysocko i PSP Zdziechów przeciwni likwidacji i reorganizacji szkół. Ad.1. Przewodnicząca Rady Miejskiej Krystyna Bednarczyk otworzyła sesję, powitała zebranych i przewodniczyła obradom. Przewod. obrad stwierdziła prawomocność obrad na podstawie listy obecności. Ad.2. Przewod. obrad przedstawiła ustalony porządek sesji: 1. Otwarcie obrad. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu Nr XII/11 z dnia 19 grudnia, Nr XIII/11 z dnia 29 grudnia 2011r. oraz Nr XIV/12 z dnia 27 stycznia 2012r. 4. Informacja z prac burmistrza pomiędzy sesjami. 5. Informacja burmistrza o wprowadzeniu zmian w budżecie w trybie art. 257 pkt 1 ustawy o finansach publicznych. 6. Informacja o realizacji uchwał Rady podjętych na ostatniej sesji. 7. Podjęcie uchwał w sprawie: a) likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysocku, b) zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Zdziechowie w filię Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu, c) zmiany uchwały Nr 89/XIII/11 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia stawek kalkulacyjnych dla dotacji przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych w Szydłowcu na rok

2 8. Przedstawienie i przyjęcie sprawozdania z pracy Rady Miejskiej w Szydłowcu za rok Przedstawienie i przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za 2011 rok. 10. Przedstawienie i przyjęcie sprawozdania z prac stałych komisji Rady Miejskiej za rok Interpelacje i zapytania radnych. 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 13. Informacja przewodniczącej Rady Miejskiej o pismach i wnioskach skierowanych do Rady w okresie między sesjami oraz trybie ich załatwiania. 14. Sprawy różne. 15. Zamknięcie obrad. Z-ca Burmistrza K. Ziółkowski zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad ppkt c w pkt 7 tj. podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 89/XIII/11 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia stawek kalkulacyjnych dla dotacji przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych w Szydłowcu na rok Radna D. Jakubczyk zgłosiła wniosek o zdjęcie z porządku obrad ppkt a w pkt 7 tj. tj. podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysocku, i ppkt b w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Zdziechowie w filię Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu. Wniosła również o możliwość zabrania głosu przez rodziców, nauczycieli i mieszkańców tamtejszej społeczności w powyższych sprawach. Przewod. obrad poddała wnioski pod głosowanie: za zdjęciem ppkt c 13 głosów, wstrzymujących się 1 głos za zdjęciem ppkt a 3 głosy, przeciwnych 8 głosów, wstrzymujących się 1 głos. za zdjęciem ppkt b 2 głosy, przeciwnych 10 głosów, wstrzymujących się 2 głosy Przewod. poinformowała, że po zdjęciu ppkt c w pkt 7 nie nastąpi żadna zmiana. Punkt 7 ulegnie tylko skróceniu. Ad.3. Protokoły Nr XII/11 z dnia 19 grudnia, Nr XIII/11 z dnia 29 grudnia 2011r. oraz Nr XIV/12 z dnia 27 stycznia 2012r.były wyłożone do wglądu i ewentualnych uzupełnień w Biurze Rady Miejskiej w obowiązującym 2

3 terminie. Do dnia sesji nie zgłoszono uwag i wniosków do protokołów, wobec powyższego przewod. obrad zaproponowała przyjęcie ich bez odczytania. Następnie poddała pod głosowanie. Głosowanie: za 12 głosów, wstrzymujących się 1 głos. Ad.4. Informację z prac burmistrza pomiędzy sesjami Rady Miejskiej za okres od 29 grudnia 2011 roku do 14 lutego 2012r. przedstawił burmistrz Andrzej Jarzyński. Poinformował, że zostały wydane następujące zarządzenia: 1. Zarządzenie nr 157/2011 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu i planie finansowym z zakresu administracji rządowej na rok Zarządzenie Nr 158/2011 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na wydzierżawienie boksów handlowych i oznaczonych miejsc parkingowych na Targowisku Miejskim w Szydłowcu przy ul. Wschodniej/Strażackiej oraz powołania komisji przetargowej. 3. Zarządzenie Nr 159/2011 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany załącznika Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Szydłowca Nr 155/2011 w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu na wydzierżawienie boksów handlowych, miejsc postojowych na targowisku Nr 1 w Szydłowcu przy ul. Wschodniej/Strażackiej. 4. Zarządzenie Nr 1/2012 Burmistrza Szydłowca z dnia 3 stycznia 2012 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół im. Bp. Jana Chrapka w Majdowie. 5. Zarządzenie Nr 2/2012 Burmistrza Szydłowca z dnia 16 stycznia 2012 roku w sprawie ustalenia planu finansowego na 2012 rok podległym Gminie Szydłowiec jednostkom organizacyjnym. 6. Zarządzenie Nr 3/2012 Burmistrza Szydłowca z dnia 16 stycznia 2012 roku w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2012 rok. 7. Zarządzenie Nr 4/2012 Burmistrza Szydłowca z dnia 16 stycznia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia jednolitego statutu Spółki dla zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Szydłowek I gmina Szydłowiec, powiat szydłowiecki, województwo mazowieckie. 8. Zarządzenie Nr 5/2012 Burmistrza Szydłowca z dnia 16 stycznia 2012 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do protokolarnego 3

4 przejęcia nieruchomości położonej przy ul. Kąpielowej, oznaczonej nr działki Zarządzenie Nr 6/2012 Burmistrza Szydłowca z dnia 16 stycznia 2012 roku w sprawie przeznaczenia lokali mieszkalnych do sprzedaży na rzecz najemców w drodze bezprzetargowej oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 10. Zarządzenie Nr 7/2012 Burmistrza Szydłowca z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie powołania Gminnej komisji Konkursowej XIV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży. 11. Zarządzenie Nr 8/2012 Burmistrza Szydłowca z dnia 18 stycznia 2012 roku w sprawie powołania komisji odbioru końcowego inwestycji polegającej na przeprowadzeniu prac konserwatorskich dwóch rzeźb: św. Zygmunta i Zygmunta Karola Radziwiłła z 1 poł. XVII w. znajdujących się na zamku w Szydłowcu. 12. Zarządzenie Nr 9/2012 Burmistrza Szydłowca z dnia 19 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 13. Zarządzenie Nr 10/2012 Burmistrza Szydłowca z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie powołania komisji przygotowującej dokumenty niezbędne do wniosku o wydanie zezwolenia na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej. 14. Zarządzenie Nr 11/2012 Burmistrza Szydłowca z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2012 roku. 15. Zarządzenie Nr 12/2012 Burmistrza Szydłowca z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Budowa ulicy Pięknej na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 727 do drogi powiatowej Nr 4015 W oraz budowa ulicy Iłżeckiej na odcinku od drogi krajowej Nr 7 do granic administracyjnych miasta Szydłowca w ramach programu wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój. 16. Zarządzenie Nr 13/2012 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie ustanowienia urzędnika wyborczego na terenie Gminy Szydłowiec. 4

5 17. Zarządzenie Nr 14/2012 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 18. Zarządzenie Nr 15/2012 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli prac spółek Wspólnot Gruntowych na terenie gminy Szydłowiec pracujących na podstawie zatwierdzonego statutu spółki. 19. Zarządzenie Nr 16/2012 Burmistrza Szydłowca z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie ogłoszenia IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 12 położonego w budynku przy ul. Radomskiej 52 i powołania komisji przetargowej. 20. Zarządzenie Nr 17/2012 Burmistrza Szydłowca z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na 2012 rok. 21. Zarządzenie Nr 18/2012 Burmistrza Szydłowca z dnia 1 lutego 2012 roku w sprawie powołania komisji odbioru końcowego mebli biurowych obiektów Międzygminnej Strefy Aktywności Gospodarczej i Inkubatora Przedsiębiorczości w ramach realizacji projektu pt: Międzygminna Strefa Aktywności Gospodarczej i Inkubator Przedsiębiorczości w Szydłowcu. 22. Zarządzenie Nr 19/2012 Burmistrza Szydłowca z dnia 1 lutego 2012 roku w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej, oraz pracowników koordynujących założenia programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych. Burmistrz skierował do Rady Miejskiej w Szydłowcu następujące projekty uchwał: 1. Projekt uchwały w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysocku. 2. Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Zdziechowie w filię Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu. 3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 89/XIII/11 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia stawek kalkulacyjnych dla dotacji przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych w Szydłowcu. Ponadto Burmistrz: - udzielał odpowiedzi na interpelacje radnych oraz wnioski komisji stałych Rady Miejskiej w Szydłowcu. - wyraził zgodę na dokonanie umorzeń w podatkach dla 2 osób fizycznych na łączną kwotę 400,00 zł i dla jednej osoby prawnej na łączną kwotę 1.996,00 zł. 5

6 Ad.5. Skarbnik Gminy I. Czarnota poinformowała, że w trybie art. 257 pkt 1 ustawy o finansach publicznych pomiędzy sesjami, tj. od dnia 21 stycznia 2012r. do 14 lutego 2012r. wprowadzone zostały następujące zmiany w budżecie gminy Szydłowiec na 2012r. Zarządzeniem Nr 17/2012 Burmistrza Szydłowca z dnia 31 stycznia 2012r. dokonano zmian w planie dochodów i wydatków, jak niżej: - w rozdziale Pomoc społeczna- wpływ dotacji w kwocie zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego 3/2012 z dnia 26 stycznia 2012r. zwiększenie planu dotacji celowych dla gminy na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej z rezerwy celowej zaplanowanej w projekcie ustawy budżetowej na 2012 rok. Zwiększenie o kwotę zł Ad.6. Burmistrz K. Ziółkowski przedstawił informację z realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji. Poinformował, że na ostatniej sesji w dniu 27 stycznia Rada podjęła uchwałę Nr 91/XIV, która podlega publikacji i wejdzie w życie 14 dni po opublikowaniu w Dz.Urz.Woj. Maz., Nr 92/XIV jest w trakcie realizacji i Nr 93/XIV jest w trakcie realizacji. Ad.7a. Podjęcie uchwał w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysocku. Radny K. Gula postawił wniosek o ogłoszenie 30 min. przerwy. Przewod. obrad poddała pod głosowanie postawiony wniosek: za 4 głosy, przeciwnych 4 głosy, wstrzymujących się 4 głosy. Naczel. E. Walczak przedstawiła proj. uchwały w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysocku oraz uzasadnienie. Zgodnie z art. 59 ust. ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r., szkoła publiczna może zostać zlikwidowana przez organ prowadzący z końcem roku szkolnego, po zapewnieniu przez ten organ możliwości kontynuowania nauki przez uczniów likwidowanej szkoły w innej szkole publicznej tego samego typu. Organ prowadzący jest zobowiązany najpóźniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji placówki zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły: rodziców, właściwego kuratora oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia 6

7 danej szkoły. Szkoła może zostać zlikwidowana po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Celem likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysocku jest konieczność dostosowania sieci szkół w Gminie Szydłowiec do realnych potrzeb wynikających z zachodzących zmian demograficznych oraz związane z tym racjonalizowanie ponoszonych kosztów na zadania oświatowe, zapewnienie uczniom optymalnych warunków nauki w pełnych oddziałach i bardziej komfortowych warunkach lokalowych. Główną przesłanką uzasadniającą likwidację Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysocku jest malejąca liczba dzieci i wzrost kosztów utrzymania placówki. Gmina Szydłowiec, rozpoczynając procedurę likwidacji z dniem 31 sierpnia 2012 roku Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysocku, wypełniła dyspozycje cytowanego na wstępie artykułu 59 ustawy o systemie oświaty poprzez: 1. Przekazanie do Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Szydłowcu oraz Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność Pracowników Oświaty w Szydłowcu projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysocku z prośbą o wydanie opinii- zgodnie z art.19 ust.2 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych Żadna z organizacji związkowych nie wydała jednoznacznej opinii, nie wnosząc jednak sprzeciwu wobec zamiaru likwidacji szkoły. Obawy związków dotyczą rozwiązania stosunków pracy z nauczycielami i pracownikami szkoły. Związki zwróciły uwagę na konieczność stworzenia planu zawierającego propozycje dla osób, które utracą pracę w wyniku likwidacji. Obie organizacje związkowe uznały projekt ws. zamiaru likwidacji za uzasadniony w aspekcie ekonomicznym /pismo ZNP Zarządu Oddziału w Szydłowcu nr Oddz./52/18/MD/11 z dnia r. oraz pismo Komisji Zakładowej NSZZ S Pracowników Oświaty w Szydłowcu z dnia r./. 2. Podjęcie Uchwały nr 78/XII/11 z dnia 19 grudnia 2011 roku Rady Miejskiej w Szydłowcu w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysocku. 3. Zawiadomienie organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół danego typu poprzez powierzenie organowi wykonawczemu, jakim jest Burmistrz Szydłowca, wykonania podjętej uchwały intencyjnej. 4. Poinformowanie rodziców uczniów obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysocku o zamiarze jej likwidacji i zapewnieniu dzieciom możliwości kontynuowania dalszej nauki w Publicznej Szkole Podstawowej im.gen. Stefana Grota-Roweckiego w Wysokiej. Informacje zostały zaadresowane imiennie do rodziców wszystkich uczniów szkoły 7

8 oraz dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej za zwrotnym poświadczeniem odbioru lub osobiście za pokwitowaniem przez pracownika Urzędu Miejskiego w Szydłowcu. Organ dysponuje zwrotnymi poświadczeniami odbioru oraz pokwitowaniami odbioru osobistego na liście, dokumentującymi skuteczne doręczenie informacji rodzicom uczniów, z zachowaniem terminu określonego w ustawie o systemie oświaty. 5. Zawiadomienie o zamiarze likwidacji Mazowieckiego Kuratora Oświaty zawiadomienia dokonał Burmistrz Szydłowca poprzez osobiste doręczenie zawiadomienia w dniu 23 grudnia 2011r. Organ dysponuje potwierdzeniem odbioru pisma., dokumentującym dostarczenie informacji, o której mowa z zachowaniem terminu określonego w ustawie o systemie oświaty. 6. Uzyskanie wymaganej opinii właściwego kuratora oświaty Mazowiecki Kurator Oświaty pismem DRA MN z dnia 5 stycznia 2012 r. negatywnie zaopiniował zamiar likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysocku; potwierdzając jednocześnie zgodność działań organu prowadzącego z obowiązującymi przepisami i spełnienie wymogów określonych w art.59 ust.1 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. 7. Zapewnienie uczniom likwidowanej Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysocku możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu uczniowie będą mieli możliwość kontynuacji nauki w Publicznej Szkole Podstawowej im. gen. Stefana Grota-Roweckiego w Wysokiej lub, w zależności od decyzji rodziców w innej szkole prowadzonej przez Gminę Szydłowiec Uczniom zostanie zapewniony dowóz z miejsca zamieszkania do szkoły autobusem szkolnym oraz odwóz do domu po zakończonych zajęciach. Po podjęciu uchwały o likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysocku organ prowadzący zgodnie z art. 17 ust.4 ustawy o systemie oświaty ponownie ustali sieć szkół publicznych i dostosuje obwody szkół po likwidacji. Zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz ze zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy między innymi likwidacja gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażanie ich w majątek. Ponadto zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz ze zm.) jednostki budżetowe likwidują organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego. Likwidując jednostkę budżetową organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa przeznaczenie mienia znajdującego się w zarządzie tej jednostki (art. 12 ust. 3 ustawy o finansach publicznych). 8

9 Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały o likwidacji z dniem 31 sierpnia 2012 roku Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysocku należy uznać za zasadne. Opinie Komisji: Komisja Edukacji zaopiniowała ww. projekt uchwały pozytywnie Komisja Budżetu zaopiniowała powyższy proj. uchwały pozytywnie. Dyskusja Radny W. Cieloch postawił wniosek, aby przed podjęciem uchwały w sprawie likwidacji PSP w Wysocku mogli w tej sprawie wypowiedzieć się rodzice i nauczyciele. Radny K. Gula zaapelował do burmistrza, aby wziął pod ochronę nauczycieli z długoletnim stażem pracy i pomógł im w podjęciu pracy w innych placówkach szkolnych. Przewod. obrad poinformowała, że udzieli głosu 2 przedstawicielom z Wysocka i 2 przedstawicielom Zdziechowa. Paweł Polakowski w imieniu rodziców dzieci uczęszczających do PSP w Wysocku zaprotestował przeciwko zamknięciu szkoły poprzez odczytanie oświadczenia, w którym poruszył sprawę tradycji tej placówki oświatowej, sprawę wyposażenia szkoły oraz o aktywności mieszkańców w życiu szkoły. Zwrócił uwagę również na to, że likwidacja nie wpłynie pozytywie na dobro dzieci. Stanisław Nowak sołtys wsi Wysocko przedstawił 3 propozycje wypracowane na spotkaniu mieszkańców w sprawie zaniechania likwidacji szkoły w Wysocku: 1. odstąpienie od likwidacji, tak jak postąpiło kilka samorządów w woj. zachodnio-pomorskim, gdzie utrzymano mniejsze szkoły kosztem ograniczenia diet radnych, pensji burmistrza, zastępcy burmistrza i pozostałych pracowników funkcyjnych, 2. pozostawienie w szkole, co najmniej 3 klas, 3. wypracowanie kompromisu i utworzenie w północnej części gminy podstawówki i gimnazjum np. podstawówka w Wysocku a gimnazjum w Wysokiej, bądź odwrotnie. Przedstawił pytania, które padały na tym spotkaniu: jeśli zostanie zlikwidowana szkoła w Wysocku, to, co powstanie w jej miejsce? 9

10 czy Burmistrz przyrzeknie, że jeśli szkoła zostanie zlikwidowana i przejmie ją inny właściciel, to pracę w tej szkole otrzymają mieszkańcy, a nie tzw. desant. co otrzymają mieszkańcy, w zamian za ich ogromny udział w budowie szkoły i jej funkcjonowaniu? 50% budynku i placu jest własnością lokalnych miejscowości. Wyposażenie jednej z sal, meble, pozostałe wyposażenia typu firany, zasłony to wszystko jest własnością rodziców. Budżet gminy nie dołożył ani grosza. Sołtys zarzucił organizatorom, że terminy spotkań były bardzo niefortunnie wybrane, ze względu na sytuację rodzinną dyrektorki szkoły. Zapytał, czy nie można było tego przełożyć o 2-3 tygodnie? Docenia niektóre posunięcia burmistrza, ale gospodarze tego terenu, czyli sołtysi nie byli powiadomieni o spotkaniu, na którym omawiany był zamiar likwidacji szkoły. Oznajmił, że w śród społeczeństwa poszła fama, iż na zebraniu w Wysocku nie było z kim rozmawiać, ponieważ uczestnicy zebrania byli pijani. Stwierdził, że jeśli się ludzie dowiedzą, kto to powiedział można będzie założyć sprawę o zniesławienie. Ktoś powiedział, że na zebraniu sołtys S. Nowak stwierdził, iż burmistrz jest niczym w Wysocku. Zaprzeczył temu, przywołując za świadków ludzi będących na zebraniu. Zarzucił radnemu L. Jakubowskiemu populizm. Stwierdził, że to radny Jakubowski chodzi i głupoty opowiada. Po uzyskaniu informacji od przewod. K. Bednarczyk, że w budżecie na 2012 rok nie jest ujęta żadna inwestycja w północnej części gminy powiedział, że nic nie jest zrobione. To nie jest populizm i kłamstwo, jeśli się mówi prawdę. Ponowił stwierdzenie, że nic nie jest robione w północnej części gminy. Zapytał radnego L. Jakubowskiego jak się teraz zachowuje po zmianie poglądów. Oznajmił, że to Pan L. Jakubowski był największą opozycją w stosunku do Burmistrza. Nigdy nie pochwalił, stale stawiał kontrę. A teraz jemu to przypisał? Powiedział, że uczestniczący w zebraniu ludzie słyszeli i potwierdzą. Jerzy Nowocień sołtys wsi Jankowice zwrócił się do radnych o podjęcie rozsądnej decyzji i nie likwidowanie szkoły. Ta szkoła to przypadek szczególny, bowiem oprócz pełnienia funkcji oświatowej jest ona także centrum kulturowym sołectwa, miejscem spotkań społeczeństwa. Mimo, że rachunek ekonomiczny jest nieubłagany, ale on nie usłyszał nic na temat, jakie będą oszczędności, jakie będą osiągnięte wyniki finansowe w wyniku zlikwidowania szkoły. On wie, że dzieci z Wysocka będą dowożone do Szydłowca, bo rodzice nie dadzą do Wysokiej. Część osób, która ma dwójkę dzieci w szkole, gdy będzie miała zawozić do innej szkoły starsze dziecko, zawiezie też młodsze. Z Jankowic w linii prostej jest bliżej do Wysokiej, ale gdy dzieci są dowożone autobusem to będzie dalej do Wysokiej niż do Szydłowca, bo koło młyna autobus nie pojedzie. Przez 10

11 Krzcięcin jest 10 km, a przez Zdziechów jest 8 km a do Szydłowca jest 6 km. Gdyby powstał zamiar zlikwidowania wszystkich 3 szkół wiejskich w północnej części gminy, a przesłanie dzieci do szkół w Szydłowcu to sam by namawiał rodziców do tego. Ale to nie jest możliwe. Pozytywne wyniki ekonomiczne czy finansowe trudno będzie zauważyć, gdyż zwiększeniu ulegnie koszt dowozu uczniów, chociaż w chwili obecnej dzieci są już dowożone do innych szkół. Stwierdził, że nikt nie powiedział jak wygląda problem z demografią, ile będzie dzieci w Wysocku za 5-6 lat Przewod. obrad poinformowała, że nic nie było robione pochopnie. Decyzje były podejmowane po przeprowadzeniu analizy dowozu, analizy demografii społeczeństwa. W uzasadnieniu uchwały wyjaśnione zostały przyczyny likwidacji szkoły. Jako główną przesłankę podaje się wysokie koszty utrzymania szkoły, które znacznie przewyższają środki finansowe otrzymywane w ramach subwencji oświatowej oraz małą liczbę dzieci w oddziałach szkolnych. W PSP w Wysocku jest najwyższy koszt utrzymania jednego ucznia, gdyż na 40 uczniów jest 11 nauczycieli. Głos zabrała Agnieszka Górska radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego, która stwierdziła, że po tej burzliwej dyskusji widać, że między Radą a społeczeństwem zabrakło dialogu i jakichkolwiek pomysłów na rozwiązanie tej sytuacji. Trzeba sobie uświadomić, że szkoły wiejskie pełnią nie tylko funkcję edukacyjną, ale jest to miejsce spotkań mieszkańców i całe życie kulturalne w tej miejscowości. Na sesji zaprezentowano likwidację szkoły z przyczyn finansowych. Choć nie wiadomo nic o kosztach, jakie były poniesione w 2011 roku np. na funkcjonowanie tej jednostki, jaka kwota była z dotacji, a jaką kwotę dołożył urząd. Nie wiadomo nic o kosztach przybliżonych na 2012 rok. Chciałaby je poznać, jeśli jest taka możliwość. Stanowczo sprzeciwia się bezprawnej i nieuzasadnionej likwidacji tej placówki oświatowej. Miasto Szydłowiec posiada piękne szkoły publiczne. W budżecie na 2012 rok jest dotacja w wysokości 160 tys. zł. Dlaczego brakuje dotacji i zamyka się tą szkołę wiejską? Stwierdziła, że to jest bardzo krzywdzące. Poinformowała, że istnieje możliwość, aby mieszkańcy, rodzice lub nauczyciele założyli stowarzyszenie, które by wspomogła gmina skoro nie ma aż takich wielkich funduszy na funkcjonowanie szkoły. Stowarzyszenie przejęłoby te obowiązki. Zaapelowała o odrzucenie tej uchwały i ewentualnie danie czasu na konsultacje mieszkańców z Radą i z komisją. Wydaje się jej, że decyzja ta jest zbyt pospiesznie podjęta. Likwidować szkoły jest bardzo łatwo, a zwłaszcza na małej wsi. Jej zdaniem trzeba utrzymać tą placówkę oświatową. 11

12 Przewod. obrad odpowiadając na zarzuty: - sołtysa S. Nowaka wyjaśniła, że to nie oni byli organizatorami zebrania, a dyrektor szkoły zorganizowała to zebranie i zaprosiła wszystkich w tym terminie. Poprosiła, aby im tego nie zarzucać. Sytuację pani dyrektor doskonale wszyscy znali. Poinformowała, że sama wyszła z propozycją innego terminu, ale dyrektor powiedziała, że to jest najlepszy czas spotkania się z rodzicami. - radnej Agnieszce Górskiej odnośnie spotkań odpowiedziała, że były spotkania i był dialog. Zaapelowała do radnej, aby złożyła jakieś wnioski o większe dotacje na utrzymanie szkół wiejskich, na wsparcie merytoryczne, na prowadzenie działań wspomagających uczniów. Gminę nie stać na to. Rada nie może postąpić inaczej, gdyż zostanie posądzona o niegospodarność. Naczel. E. Walczak stwierdziła, że radna A. Górska jest w błędzie, bo nie uczestniczyła w poprzedniej sesji. O szkole w Wysocku była mowa przy podejmowaniu uchwały intencyjnej i tam była podana bardzo dokładna charakterystyka szkoły. Nie ma oddziału w tej szkole, żeby było 10 uczniów jest 6, 7. Prognozy na następny rok podają, że 2 uczniów pójdzie do tej szkoły. I tak to będzie wyglądało w następnych latach. Jest to szkoła mała. W tej chwili liczy 39 uczniów z jednym 4 latkiem. I to jeszcze, dlatego, że w ubiegłym roku obligatoryjnie poszły do szkoły 5 latki. W tym roku, ponieważ rząd się wycofał z reformy nie wiadomo, co się stanie. Czy rodzice dadzą 5-latków, czy 5-latki powtórzą zerówkę, nie wiadomo. Przyszłoroczna prognoza dotycząca liczby uczniów to 36 uczniów, 10 nauczycieli i jedenasty na urlopie dla poratowania zdrowia. To wszystko było przedstawiane wraz z kosztami i było przedmiotem dyskusji. Burmistrz proponował rodzicom utworzenie stowarzyszenia. Ustawa o systemie oświaty gwarantuje możliwość przejęcia szkoły i prowadzenia jako stowarzyszenie, a gmina dawałaby subwencję na jednego ucznia taką, jaką otrzymuje w tej chwili. Utworzyć stowarzyszenie i przejąć szkołę może również dyrektor szkoły wraz z nauczycielami. O tym wszystkim była mowa. I potwierdziła to, co powiedziała przewodnicząca, iż organizatorem zebrań, spotkań z rodzicami, gronem pedagogicznym i mieszkańcami sołectwa była tylko i wyłącznie dyrektor szkoły. To ona zapraszała na to spotkanie burmistrza, przewodniczącą czy Komisję Edukacji i proponowała termin spotkania i godzinę. Dyr. Adm. Oświaty K. Adamczyk poinformowała, że sprawy ekonomiczne były kilkakrotnie omawiane na spotkaniach komisji oświaty. Wszyscy doskonale wiedzą jak przedstawiają się sprawy w PSP Wysocko, jeżeli chodzi o finanse. Na spotkaniach mieszkańców, gdzie był również sołtys, mówiła dużo o finansach dotyczących tej placówki. Roczna subwencja z Ministerstwa wynosi zł, Gmina dołożyła w 2010r do subwencji zł. Czyli 12

13 61% środków dokłada Gmina do utrzymania placówki w Wysocku. A są to tylko wynagrodzenia + pochodne. To jest prawie 90% natomiast 10% to są wydatki rzeczowe na utrzymanie placówki np. rozmowy telefoniczne, c.o. itd. Koszt utrzymania jednego ucznia to kwota zł a w innych placówkach kształtuje się to od do zł. I tak dla przykładu: Zespół Szkół w Sz-cu zł w Majdowie zł w PSP Nr zł Radny M. Koniarczyk uściślił dane finansowe o najświeższe za rok Roczne wydatki związane z działalnością szkoły w Wysocku za 2011 r. ze środków budżetu gminy 494 tys. zł to jest 72% - koszt jest wyższy niż w 2010r. w Zdziechowie 251 tys. zł ze środków budżetu Gminy i to jest 35% Naczel. E. Walczak odpowiedziała na zarzuty z sali, iż pracodawcą dla nauczycieli jest dyrektor szkoły. On zatrudnia i zwalnia, a nie Wydział Edukacji. Po wysłuchaniu wszystkich opinii przewod. obrad poddała pod głosowanie proj. uchwały: za 7 głosów, przeciwnych - 4 głosy, wstrzymujących się 3 głosy. Ad.7b. Naczel. E. Walczak przedstawiła proj. uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Zdziechowie w filię Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Grota-Roweckiego w Wysokiej i uzasadnienie. Na mocy art. 59 ust. 1 oraz art. 61 ust.2 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. organ prowadzący placówkę publiczną może ją zlikwidować lub w przypadkach uzasadnionych miejscowymi warunkami przekształcić szkołę będącą jednostką samodzielną w filię, podporządkowaną organizacyjnie innej szkole. Zamiar przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Zdziechowie w Szkołę Filialną Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu o strukturze klas I-III z oddziałem przedszkolnym jest uzasadniony z następujących przyczyn: Publiczna Szkoła Podstawowa w Zdziechowie jest placówką małą; uczęszcza do niej w roku szkolnym 2011/ uczniów w 6 oddziałach i 15 uczniów w oddziale przedszkolnym. Średnia liczba uczniów w oddziale wynosi

14 Z uwagi na małą liczbę dzieci w oddziale II i III oraz IV i V, zajęcia z niektórych przedmiotów prowadzone są na zasadzie klas łączonych. Według prognozy demograficznej liczba uczniów w obwodzie Publicznej Szkoły Podstawowej w Zdziechowie będzie utrzymywać się na podobnym poziomie i będzie wynosić: dzieci, pod warunkiem, że wszystkie dzieci z obwodu pójdą do Publicznej Szkoły Podstawowej w Zdziechowie. Od lat obserwuje się zjawisko, że dzieci z obwodu szkoły w Zdziechowie uczęszczają do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu. Placówka zatrudnia 10 nauczycieli, w tym 2 nauczycieli na niepełnym etacie. Celem przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Zdziechowie w szkołę filialną Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu jest zapewnienie uczniom z obwodu PSP Zdziechów bardziej komfortowych warunków nauki, w tym prowadzenie procesu dydaktyczno-wychowawczego w osobnych oddziałach, stworzenie możliwości korzystania z nowoczesnej bazy pomocy dydaktycznych, a także bardziej racjonalne wykorzystanie subwencji oświatowej. Publiczna Szkoła Podstawowa w Zdziechowie nie dysponuje typowym budynkiem szkolnym. Mieści się w zaadaptowanym budynku dawnego domu nauczyciela, pozbawionym typowych ciągów komunikacyjnych i o pomieszczeniach odbiegających wymiarami od typowych pomieszczeń dydaktycznych, co zmniejsza komfort pracy zarówno uczniów jak nauczycieli. Szkoła nie posiada sali gimnastycznej. Przekształcenie umożliwi bardziej efektywne wykorzystanie budynku szkolnego w Zdziechowie z przeznaczeniem dla uczniów kl. I-III i oddziału przedszkolnego. W budynku szkoły znajdują się 4 sale dydaktyczne i 1 pracownia komputerowa. Po przekształceniu placówki będzie możliwa organizacja sali gier i zabaw dla dzieci. Uczniowie klas IV-VI z likwidowanej Publicznej Szkoły Podstawowej w Zdziechowie będą mieli zapewnioną kontynuację nauki w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu. Będą tam dowożeni autobusem szkolnym i odwożeni po zajęciach do domu. Odległość ze Zdziechowa do Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu wynosi 7 km. Warunki lokalowe Zespołu Szkół im. Jana Pawła II pozwalają na korzystanie z bogato wyposażonych pracowni przedmiotowych, hali gimnastycznej wraz zapleczem, pracowni komputerowych, bogato wyposażonej biblioteki, nowoczesnych boisk zewnętrznych, a także na korzystanie ze stołówki i pełnych posiłków. PSP nr 2 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II liczy obecnie 412 uczniów w 17 oddziałach. Średnia liczba 14

15 uczniów w oddziale wynosi 24,2. Kadra pedagogiczna składa się z 31 nauczycieli w tym 3 niepełnozatrudnionych, o następujących kwalifikacjach: 9 nauczycieli kontraktowych, 6 mianowanych, 16 dyplomowanych. Podjęcie niniejszej uchwały jest wynikiem uwzględnienia interwencji i wątpliwości mieszkańców Zdziechowa, co do przekształcenia obecnej placówki w szkołę filialną PSP im. gen. Stefana Grota-Roweckiego w Wysokiej. Ponieważ sprawą najważniejszą jest dobro uczniów, zadaniem Gminy jest wykazanie należytej staranności w celu zapewnienia uczniom przekształcanej szkoły lepszych warunków nauczania, wychowania i rozwoju, przy zagwarantowaniu uprawnień wynikających z ustawy o systemie oświaty i innych ustaw, a także uwzględnienia prawa rodziców do zajęcia stanowiska w sprawie istotnej dla dzieci. Zmiana stopnia organizacyjnego PSP w Zdziechowie nie spowoduje większych negatywnych skutków dla zatrudnionej tam dotychczas kadry pedagogicznej; nauczyciele, którzy osiągnęli wiek emerytalny odejdą na emeryturę, 1 nauczyciel pracuje w niepełnym wymiarze godzin na umowę o pracę na czas określony, dla pozostałych nauczycieli gmina będzie zabiegać o przeniesienie do innych placówek oświatowych. Opinie Komisji: Komisja Edukacji przewod. K. Gula poinformował, że komisja zaopiniowała ww. projekt uchwały pozytywnie Komisja Budżetu przewod. W. Winiarski poinformował, że komisja zaopiniowała powyższy proj. uchwały pozytywnie. Dyskusja: Radna B. Grzyb zaproponowała, aby przewod. obrad umożliwiła wypowiedź mieszkańcom wsi Zdziechów lub nauczycielom. Przewod. obrad odpowiedział, że udzieliła głosu 2 przedstawicielom Wysocka to udzieli również głosu 2 przedstawicielom Zdziechowa. Przedstawiciel sołectwa Zdziechów Pan Ziętkowski przypomniał, że obecny burmistrz A. Jarzyński oraz radny L. Jakubowski obiecywali społeczeństwu, że szkoła w Zdziechowie nie zostanie zlikwidowana. Szkoła ta jest jedynym budynkiem, gdzie mieszkańcy mogą się spotkać, zorganizować zebranie wiejskie itd. Władze powinny zabiegać o utrzymanie szkół wiejskich. Mieszkańcy wiedzą, że ta szkoła jest tania w utrzymaniu i nie rozumieją powodów jej likwidacji. Likwidacja nie wpłynie pozytywnie na dobro dzieci. Dzieci będą stały na przystankach i marzły czekając na autobus a część nauczycieli pójdzie na bruk. To nie jest polepszenie sytuacji tylko dyskryminacja wsi. 15

16 Przewod. obrad wyjaśniła, że szkoła nie jest likwidowana tylko reorganizowana. Publiczna Szkoła Podstawowa w Zdziechowie nie dysponuje typowym budynkiem szkolnym. Mieści się w zaadaptowanym budynku dawnego domu nauczyciela. Reorganizacja zapewnieni uczniom bardziej komfortowe warunki nauki. Halina Zawadzka sołtys wsi Chustki podziela zdanie przedmówcy i rodziców. Jeżeli obecna szkoła zostanie przekształcona w filę, to filia samoistnie upadnie z biegiem lat. Ponieważ rodzic nie będzie dowoził osobno młodsze dziecko do Zdziechowa, a starsze dziecko do szkoły w Szydłowcu. Nie jest prawdą, że w mniejszej szkole jest niższy poziom edukacji, bo w liczniejszych klasach kontakt nauczyciela z uczniem jest mniejszy, niż tam gdzie jest uczniów w klasie. Radna B. Grzyb obecną sytuacją w oświacie obciążyła rząd Donalda Tuska. Przed wyborami Premier obiecał trzykrotne podwyżki płac nauczycielom. A teraz jest tysiąc szkół w Polsce do likwidacji. Jest za tym, aby szkoła w Zdziechowie I-VI została. Budynek szkoły jest bardzo potrzebny na różnego rodzaju spotkania, zebrania. Nikt z władz gminnych nie zawinił, to zawiniło Ministerstwo Edukacji a konkretnie obecny rząd. Radny L. Jakubowski dobrze, że p. Ziętkowski przypomniał, że obiecywał rozbudowę szkoły. I mieszkańcy wiedzieli, że jest zrobiona dokumentacja, wydane pozwolenie na budowę. Dwukrotnie składany był wniosek o środki na rozbudowę i dobudowę sali gier i zabaw, ale Gmina nie uzyskała ich. Powodem było to, że budynek nie spełnia żadnych norm szkoły. Żaden projektant nie chce podpisać się pod tym wnioskiem. Stwierdził, że starał się zrobić wiele. Nie było w Radzie propozycji likwidacji tej szkoły. Zapewnił, że obawy społeczeństwa są bezpodstawne. Radny K. Gula ponownie zaapelował do Burmistrza o udzielenie pomocy nauczycielom w podjęciu pracy w innych placówkach, gdyby doszło do przekształcenia szkoły. Radny obiecał mieszkańcom Zdziechowa, że szkoła nie zostanie zlikwidowana. Po wysłuchaniu wszystkich opinii Przewod. obrad poddała pod głosowanie proj. uchwały. za 7 głosów, przeciwnych- 4 głosy, wstrzymujących się 4 głosy. Przewod. obrad ogłosiła 15 min. przerwę w obradach. Po przerwie obrady prowadził wiceprzewodniczący Leszek Jakubowski. 16

17 Ad.8. Wiceprzewod. A. Łyczek odczytał sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej w Szydłowcu za rok SPRAWOZDANIE Z PRACY RADY MIEJSKIEJ W SZYDŁOWCU ZA 2011r. Od początku VI kadencji tj. w grudniu 2010 roku i w 2011 roku Rada Miejska odbyła 23 sesje w dniach: I sesja 2 grudnia, /II posiedzenie I sesji w dniu 10 grudnia/ i II sesja 28 grudnia 2010r. oraz 11 lutego, 31 marca, 25 maja, 15 i 29 czerwca, 4 sierpnia, 6 i 27 października, 2, 19 i 29 grudnia 2011 roku. Rada powołała ze swego grona 5 komisji stałych. Komisje rady mogą odbywać również wspólne posiedzenia. Poszczególne komisje odbyły następującą ilość posiedzeń: I. Komisja Rewizyjna odbyła ogółem 18 posiedzeń, w tym: 2 posiedzenia z Komisją Infrastruktury, 3 - z Komisją Statutową, 1 posiedzenie z Komisją Infrastruktury i Komisją Budżetu, 1- wspólne z Komisją Budżetu, Infrastruktury i Statutową, 2 posiedzenia wspólne z Komisją Budżetu, Infrastruktury, Statutową i Edukacji. 2 posiedzenia wspólne wszystkich komisji stałych II. Komisja Budżetu, Gospodarki i Promocji Gminy odbyła ogółem 22 posiedzenia, w tym: 2 posiedzenia - z Komisją Infrastruktury, Rewizyjną, Edukacji i Statutową, 1 posiedzenie - z Komisją Edukacji i Statutową, 1 z Komisją Statutową, 1 - z Komisją Edukacji, 1 z Komisją Infrastruktury, Rewizyjną i Statutową, 1- z Komisją Infrastruktury wraz Komisją Rewizyjną, 2 posiedzenia wspólne wszystkich komisji stałych III. Komisja Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbyła ogółem 19 posiedzeń, w tym: 2 posiedzenia z Komisją Rewizyjną, 1 - z Komisją Rewizyjną i Budżetu, 1 - wspólne z Komisją Rewizyjną, Budżetu i Statutową 2- wspólne z Komisją Rewizyjną, Budżetu, Statutową i Komisją Edukacji. 2 posiedzenia wspólne wszystkich komisji stałych 17

18 IV.Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia oraz Spraw Społecznych i Socjalnych odbyła ogółem 30 posiedzeń, w tym: 6 posiedzeń z Komisją Statutową, 2 posiedzenia - z Komisją Budżetu, 1 - z Komisją Budżetu i Statutową, 2 posiedzenia wspólne z Komisją Infrastruktury, Rewizyjną, Statutową i Budżetu 2 posiedzenia wspólne wszystkich komisji stałych V. Komisja Statutowa, Bezpieczeństwa Publicznego i Etyki Radnego - ogółem 18 posiedzeń, w tym: 6 posiedzeń - z Komisją Edukacji, 1 posiedzenie z Komisją Budżetu, 1 - z Komisją Edukacji i Komisją Budżetu, 3 z Komisją Rewizyjną, 1 z Komisją Infrastruktury, Budżetu i Rewizyjną, 2 - z Komisją Infrastruktury, Budżetu, Rewizyjną i Edukacji 2 posiedzenia wszystkich komisji stałych Od początku VI kadencji Rada Miejska podjęła 90 uchwał w tym: w 2010 roku - 9 uchwał- i 81 uchwał w 2011 w sprawie: w miesiącu grudniu 2010r. - wyboru przewodniczącego rady miejskiej, - wyboru wiceprzewodniczących rady miejskiej, - wyboru przewodniczących komisji i ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w Szydłowcu, - wyrażenia zgody na zawarcie umowy użytkowania gruntu zabudowanego stanowiącego własność Gminy Szydłowiec na okres 10 lat, - w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Szydłowiec na lata trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji przez niepubliczne przedszkola działające na terenie gminy Szydłowiec, - w sprawie wysokości miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Szydłowca. w lutym 2011r. - w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata , - w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłowiec na 2011r. - w sprawie ustalenia stawki kalkulacyjnej dla ustalenia kwoty dotacji przedmiotowej na rok 2011, - zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach gminy Szydłowiec, - w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Szydłowiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011, - w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jankowice oraz Wola Korzeniowa, 18

19 - w sprawie przystąpienia Gminy Szydłowiec do realizacji projektu w ramach Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. w marcu - w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku, - w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szydłowieckiego - w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez gminę Szydłowiec, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. - w sprawie ustanowienia zasad, trybu i wysokości przyznawania nagród rzeczowych i finansowych za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz w sprawie przyznawania nagród rzeczowych i finansowych laureatom konkursów organizowanych przez Gminę Szydłowiec, - w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych przez Miejskie Wysypisko Śmieci w Szydłowcu za przyjęcie 1 Mg odpadów na wysypisku odpadów komunalnych w Szydłowcu, - w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych, - w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Szydłowiec na lata , - w sprawie zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych. w maju - w sprawie stwierdzenia ważności wyboru sołtysów i rad sołeckich, - w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Miasta i Gminy Szydłowiec. Tytuł otrzymał ks. Adam Radzimirski proboszcz parafii św. Zygmunta w Szydłowcu - w sprawie zmiany nazwy samorządowej instytucji kultury Szydłowieckiego Centrum Kultury Zamek oraz zmiany jej statutu, - w sprawie zmiany nazwy i statutu Zakładu Budżetowego Administracji Budynków Komunalnych w Szydłowcu, - w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Gminy Szydłowiec Miejskiego Wysypiska Śmieci, - w sprawie ustalenia wysokości opłat za dodatkowe świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Szydłowiec, - w sprawie zmiany uchwały Nr 264/XL/06 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 kwietnia 2006 roku określającej zasady wypłacania diet radnym Rady Miejskiej w Szydłowcu określonych w uchwale Nr 119/XVIII/04 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych diet zryczałtowanych dla Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i radnych Rady Miejskiej w Szydłowcu. - w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych diet zryczałtowanych dla sołtysów 19

20 w czerwcu - w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Burmistrza Szydłowca z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego, - w sprawie udzielenia Burmistrzowi Szydłowca absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok, - w sprawie określenia branży targowiska miejskiego nr 1 przy ul. Wschodniej/ Strażackiej w Szydłowcu, - w sprawie zatwierdzenia Aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Sadek. w sierpniu - w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników, - w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do sądów powszechnych, - w sprawie podjęcia współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Szydłowiec i Miastem Turda w Rumunii. w październiku - w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Radomiu i Sądu Rejonowego w Szydłowcu na kadencję , - w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych, określenia inkasentów, terminu płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso, - w sprawie emisji obligacji komunalnych, - w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Szydłowieckiego, - w sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowcu do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom (stypendiów i zasiłków szkolnych). - w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr 185/XXIX/05 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 31 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Szydłowiec, - w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do bezpłatnego użytkowania części budynku PSP w Sadku dla sołectwa Sadek, - w sprawie wyboru przedstawicieli gminy Szydłowiec do Zgromadzenia Związku Gmin Podradomska Komunikacja Samochodowa - w sprawie zatwierdzenia aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Jankowice i Miejscowości Wola Korzeniowa, - w sprawie zmiany uchwały Nr 29/IV/11 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 31 marca 20011r. w sprawie zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych, - w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego za 2012r. - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, 20

21 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych, - w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców, - zmieniająca uchwałę Nr 105/XXIV/08 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Ciechostowice, Majdów, Łazy Gminy Szydłowie, - w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłat adiacenckich, - w sprawie gminnego programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych. w grudniu - w sprawie przyjęcia i wdrożenia lokalnego programu pomocy społecznej Program Aktywności Lokalnej dla Miasta i Gminy Szydłowiec na lata w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji przez szkoły niepubliczne posiadające - uprawnienia szkoły publicznej, niepubliczne przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego działające na terenie gminy Szydłowiec, - w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysocku. - w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Zdziechowie w filię Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Grota Roweckiego w Wysokiej - w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk miejskich oraz regulaminów prowadzenia targowisk na terenie gminy Szydłowiec - w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy Szydłowiec. - w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Szydłowiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 r. - w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata , - uchwalenia budżetu Gminy Szydłowiec na 2012r., - w sprawie ustalenia stawek kalkulacyjnych dla dotacji przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych w Szydłowcu na rok 2012, - w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok W miarę potrzeb Rada podejmowała uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłowiec na 2011 rok poprzez przeniesienia lub zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych oraz w planie zadań inwestycyjnych, zaciągnięcia kredytu bankowego lub pożyczki oraz w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata

22 Dyskusja: W dyskusji nad przedstawionym sprawozdaniem głos zabrała radna D. Jakubczyk Stwierdziła, że brak jest w tym sprawozdaniu informacji o merytorycznej pracy Rady. Ma szereg obiekcji - do Prezydium Rady, że więcej się angażuje w stronę organu wykonawczego niż organu stanowiącego. Wspólne posiedzenia komisji, stłoczeni radni w małym pomieszczeniu, a w tych rozmowach uczestniczy organ wykonawczy narzucający radnym swoją wolę. Źle jest widziana osoba mająca inne, odrębne zdanie. Określa się ją fałszerzem, malkontentem, albo, że się afiszuje ze swoimi poglądami. Przewodnicząca Rady Miejskiej uczestniczy w tym i nawet nie zwróci uwagi osobie, która radnemu rzuca inwektywy. Nie tak wyobrażała sobie pracę w tej Radzie. - materiały na sesję w większości przypadków zupełny brak profesjonalizmu. Najpierw nie było uzasadnień do projektów uchwał, później, gdy się pojawiły podpisywane są przez pracowników. W momencie, gdy materiał trafia pod obrady Rady to winien być już podpisany przez projektodawcę. W tym wypadku ustawa o finansach wyraźnie mówi, że projektodawcą jest wyłącznie zarząd, burmistrz, wójt. I ustawa nie przewiduje upoważnienia. A tu uzasadnienia podpisuje naczelnik, skarbnik. W przypadku zmian budżetowych podpisywanie uzasadnień przez skarbnika jest niedopuszczalne. Tylko Burmistrz ma takie upoważnienie lub zastępca burmistrza. Autopoprawka do zmiany w budżecie przedstawiona przez skarbnik była bez podpisu. W tej autopoprawce napisano, że zmienia się dochody, wydatki, przychody rozchody, ale o przeniesieniach miedzy działami i rozdziałami nie było wzmianki. Rozmawiała z radnymi, nikt nie głosował nad takimi zmianami. Natomiast na sesję przedstawiona została autopoprawka rozszerzona o przeniesienia, ale też podpisana przez skarbnik. Przeniesienie polega na tym, że przenosi się ze szkół podstawowych kwotę 130 tys. zł do administracji oświaty i na świetlice. To jest niebezpieczne, bo autopoprawki przygotowuje skarbnik, później je wdraża, następnie księguje, sporządza sprawozdania i tak w koło. Wygląda to tak, jakby Rada nie miała na to żadnego wpływu. - posiedzenia komisji, od posiedzeń komisji jest lokal BRM. Takie gabinetowe posiedzenia komisji nie wiadomo, czemu służą. Oświadczyła, że uczestniczyć w nich nie będzie. - lekceważący stosunek do niektórych radnych na posiedzeniu komisji zwracała się dwukrotnie o udostępnienie negatywnych opinii RIO do WPF i do budżetu, ale nie uzyskała. Wyszła z tej komisji. Odbyła się sesja RM, na której to wszystko przegłosowano i również radni nie otrzymali tej opinii. Dopiero w poniedziałek w BRM udostępniono jej te materiały. To wszystko jest jawne i radni mają obowiązek otrzymać takie materiały. 22

REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY BRAŃSZCZYK 2013 ROK (kadencja )

REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY BRAŃSZCZYK 2013 ROK (kadencja ) REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY BRAŃSZCZYK 2013 ROK (kadencja 2010-2014) Lp. Numer i data Nazwa i zakres przedmiotowy uchwały Publikacja Uwagi 1. 2. XXXIII.164.2013 XXXIII.165.2013 w/s przyjęcia planu pracy

Bardziej szczegółowo

REJESTR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO Rada Gminy Nowe Miasto kadencja

REJESTR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO Rada Gminy Nowe Miasto kadencja REJESTR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO Rada Gminy Nowe Miasto kadencja 2010-2014 L p. 1. uchwały Z dnia W sprawie: Ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 8/IV/2010 30 grudnia 2010 r. - obniżenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXII/238/13 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 24 stycznia 2013 r.

Uchwała Nr XXXII/238/13 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 24 stycznia 2013 r. Uchwała Nr XXXII/238/13 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Zebrzydowej w Filię Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. Józefa

Bardziej szczegółowo

Szkoła może zostać zlikwidowana po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty. Opinia kuratora oświaty ma charakter wiążący.

Szkoła może zostać zlikwidowana po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty. Opinia kuratora oświaty ma charakter wiążący. U Z A S A D N I E N I E Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 9 ustawy o systemie oświaty szkoła publiczna może być zlikwidowana przez organ prowadzący z końcem roku szkolnego, po zapewnieniu przez ten organ

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ - VII kadencja

REJESTR UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ - VII kadencja SRM-BOK. 0007 REJESTR UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ - VII kadencja- 2014-2018 Lp. Nr uchwały Data podjęcia Tytuł uchwały Publikacja Zmiana uchwały Uwagi 1. 1/I/2014 01.12.2014 W sprawie: wyboru

Bardziej szczegółowo

Kadencja Rady Gminy Celestynów

Kadencja Rady Gminy Celestynów Kadencja Rady Gminy Celestynów 2014-2018 2014 Lp. Nr uchwały Data Podjęto uchwały w sprawach Publikacje Uwagi (utrata mocy, niezgodność z prawem, uchylenie) 1. 1/14 1 grudnia 2014 roku Wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Stec otworzył obrady sesji

Bardziej szczegółowo

1. Przyjmuje się plany pracy stałych komisji Rady Gminy Jeleniewo na 2016 rok zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

1. Przyjmuje się plany pracy stałych komisji Rady Gminy Jeleniewo na 2016 rok zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały. UCHWAŁA NR XIII.74.2016 RADY GMINY JELENIEWO w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji na 2016 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIA I UCHWAŁY

OBWIESZCZENIA I UCHWAŁY OBWIESZCZENIA I UCHWAŁY Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Uchwała nr 1 (Download/get/id,15649.html) (62 KB) Uchwała Nr 2 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy uchwała

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/51/2011 RADY MIEJSKIEJ W KAZIMIERZY WIELKIEJ. z dnia 12 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR VII/51/2011 RADY MIEJSKIEJ W KAZIMIERZY WIELKIEJ. z dnia 12 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA NR VII/51/2011 RADY MIEJSKIEJ W KAZIMIERZY WIELKIEJ z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Sieradzicach. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r.

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie wg załączonej listy obecności

Bardziej szczegółowo

PANI/PAN. 2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Elbląg na lata DRUK Nr 6/IX

PANI/PAN. 2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Elbląg na lata DRUK Nr 6/IX Elbląg, dnia 14.10.2011 r. BRM 0052/9/2011 PANI/PAN...... Uprzejmie informuję, że na dzień 27 października 2011 r. (czwartek) godz. 10:00 w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

RADY MIEJSKIEJ W ŁOBŻENICY

RADY MIEJSKIEJ W ŁOBŻENICY UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr /28/15 RADY MIEJSKIEJ W ŁOBŻENICY z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Luchowie w celu utworzenia Filii Szkoły Podstawowej im. Komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska odbytego w dniu r.

Protokół Nr 15/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska odbytego w dniu r. Protokół Nr 15/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska odbytego w dniu 8.12.2015r. Radni obecni wg. załączonej listy obecności. 1. Otwarcie posiedzenia, zmiany

Bardziej szczegółowo

DRUK NR 161 Porządek obrad sesji w dniu 25 listopada 2015 r.

DRUK NR 161 Porządek obrad sesji w dniu 25 listopada 2015 r. DRUK NR 161 Porządek obrad sesji w dniu 25 listopada 2015 r. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 2. Wybór Sekretarza sesji. 3. Zatwierdzenie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu NR XV/15

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ RADY MIASTA VII KADENCJI

REJESTR UCHWAŁ RADY MIASTA VII KADENCJI NR SESJI NR UCHWAŁY W JAKIEJ SPRAWIE UWAGI I sesja 27.11.2015 II sesja 08.12.2014 III sesja 29.12.2014 IV sesja 12.02.2015 1/I/2014 w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodnizcącego

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 z obrad XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie w godz. 10 05 11 25 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ - VII kadencja

REJESTR UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ - VII kadencja SRM-BOK. 0007 REJESTR UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ - VII kadencja- 2014-2018 Lp. Nr uchwały Data podjęcia Tytuł uchwały Publikacja Zmiana uchwały Uwagi 1. 1/I/2014 01.12.2014 W sprawie: wyboru

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r.

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. Sesja odbywała się od godz.10.00 do godz. 10.45 Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miasta Pani Halina Skorek-Kawka. W sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 4/2011 z wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Mejskiej w Białej odbytego w dniu 26 maja 2011r.

Protokół nr 4/2011 z wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Mejskiej w Białej odbytego w dniu 26 maja 2011r. Protokół nr 4/2011 z wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Mejskiej w Białej odbytego w dniu 26 maja 2011r. Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej otworzyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr I/1/2014 z dnia roku w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Pionki

Uchwała Nr I/1/2014 z dnia roku w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Pionki Kadencja 2014-2018 Grażyna Rojek, 30.12.2014 Uchwała Nr I/1/2014 z dnia 01.12.2014 u w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Pionki Uchwała Nr I/2/2014 z dnia 01.12.2014 u w sprawie stwierdzenia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IV/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 10 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 142/2012 WÓJTA GMINY SŁUPSK. z dnia 12 września 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 142/2012 WÓJTA GMINY SŁUPSK. z dnia 12 września 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 142/2012 WÓJTA GMINY SŁUPSK w sprawie założeń polityki społeczno - gospodarczej na 2013 rok oraz zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r. PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r. Sesja Rady Miasta odbyła się na Sali Sesyjnej Urzędu Miasta w Ustroniu w godz. od 14 00 do 16 15. Na ogólną liczbę 15

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ VII KADENCJI RADAY GMINY DYWITY - Lata

REJESTR UCHWAŁ VII KADENCJI RADAY GMINY DYWITY - Lata REJESTR UCHWAŁ VII KADENCJI RADAY GMINY DYWITY - Lata 2014-2018 2014 Biuro Obsługi Rady BR 0 150 A Rok Referat Symbol kom. org. Oznaczenie teczki Uchwały Rady Gminy Tytuł teczki wg wykazu akt Lp. Tytuł

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. Zębowice, 2014-listopad-12 MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. I DOCHODY Na 2015 r. planuje się dochody gminy w wysokości 12 891 788 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 10 172

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku.

PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku. PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych, od nr 2 do nr 16 - uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy, 17 - protokół

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia r. Projekt z dnia 19 grudnia 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji stałych na 2017 rok Na podstawie 72 ust. 1 i 101 ust. 1 Statutu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Sesja trwała od godz. 14.05 do godz. 14.25. PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Na ogólną liczbę 15 radnych obecnych było 15, zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/441/13 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIII/441/13 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 30 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLIII/441/13 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez publiczne i niepubliczne szkoły,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY I KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2014 R. Lp. Treść Termin Uwagi. Przygotowanie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej za 2013 r.

PLAN PRACY I KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2014 R. Lp. Treść Termin Uwagi. Przygotowanie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej za 2013 r. PLAN PRACY I KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2014 R. Lp. Treść Termin Uwagi 1. Przygotowanie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej za 2013 r. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 r. Styczeń

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach Posiedzenie trwało od godziny 10-tej do godziny 12.30. W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady Gminy zgodnie z załączoną listą obecności. Poza tym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Sieroszewice nr 418/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. UZASADNIENIE

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Sieroszewice nr 418/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. UZASADNIENIE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Sieroszewice nr 418/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. UZASADNIENIE do uchwały Nr.../2014 Rady Gminy Sieroszewice z dnia... grudnia 2014 w sprawie uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/93/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 22 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/93/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 22 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/93/16 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dobromierz i planów pracy stałych Komisji Rady na 2016 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY ŁODYGOWICE NA 2015 R.

BUDŻET GMINY ŁODYGOWICE NA 2015 R. BUDŻET GMINY ŁODYGOWICE NA 2015 R. SKĄD GMINA MA PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJE??? Działalność Gminy, w tym oczywiście finanse są jawne. Mówi o tym art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej i komisji stałych na 2011 rok. Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR VI/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/100/11 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok

UCHWAŁA NR XV/100/11 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok UCHWAŁA NR XV/100/11 RADY GMINY W BAĆKOWICACH z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXXIX sesji Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2014 roku

Protokół z XXXIX sesji Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2014 roku Protokół z XXXIX sesji Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2014 roku XXXIX sesja Rady Gminy Krupski Młyn odbyła się 28 stycznia 2014 roku w sali posiedzeń Rady Gminy Krupski Młyn przy ul. Głównej 5/1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/418/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/418/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXIII/418/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie likwidacji Filii w Nakle nad Notecią Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr / /16 Druk Nr 13/XXX

UCHWAŁA Nr / /16 Druk Nr 13/XXX UCHWAŁA Nr / /16 Druk Nr 13/XXX RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2016 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY POWIATU W PŁOCKU

UCHWAŁA Nr RADY POWIATU W PŁOCKU UCHWAŁA Nr RADY POWIATU W PŁOCKU z dnia Projekt w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy sesyjnej Rady Powiatu w Płocku na 2015 rok Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 14:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 3432 UCHWAŁA NR X/65/2015 RADY MIASTA OLEŚNICY. z dnia 4 sierpnia 2015 r.

Wrocław, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 3432 UCHWAŁA NR X/65/2015 RADY MIASTA OLEŚNICY. z dnia 4 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 3432 UCHWAŁA NR X/65/2015 RADY MIASTA OLEŚNICY z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r.

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. P R O T O K Ó Ł Nr XLVI/10 z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. Obradom przewodniczył Przewodniczący Sejmiku Pan Mieczysław Bagiński. W chwili rozpoczęcia obrad odnotowano

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220. UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 20 marca 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220. UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 20 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220 UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007.

Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007. Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007. Sesję Rady Miejskiej w Przemkowie rozpoczęto o godz. 9.00, a zakończono o godz. 11.30. Na ogólny stan radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r.

Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r. Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r. Posiedzenie Zarządu otworzył Starosta Kluczborski Piotr Pośpiech. W posiedzeniu uczestniczyli także: członek

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 9/2015. posiedzenia Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 22 czerwca 2015 roku.

Protokół nr 9/2015. posiedzenia Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 22 czerwca 2015 roku. Protokół nr 9/2015 posiedzenia Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 22 czerwca 2015 roku. Członkowie Komisji zebrali się w sali posiedzeń Komisji, w Ratuszu, Rynek

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 6/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 lutego 2016 r. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej udział wzięli wszyscy jej członkowie.

PROTOKÓŁ NR 6/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 lutego 2016 r. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej udział wzięli wszyscy jej członkowie. PROTOKÓŁ NR 6/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 lutego 2016 r. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej udział wzięli wszyscy jej członkowie. Skład Komisji Rewizyjnej 5 osobowy. Maria Moszczeńska

Bardziej szczegółowo

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 29 czerwca 2015 r. 0 Protokół Nr VII / 2015 z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁ Nr XVII/2015 z sesji Rady Gminy Wiązowna odbytej w dniu 24 listopada 2015 roku

PROTOKOŁ Nr XVII/2015 z sesji Rady Gminy Wiązowna odbytej w dniu 24 listopada 2015 roku PROTOKOŁ Nr XVII/2015 z sesji Rady Gminy Wiązowna odbytej w dniu 24 listopada 2015 roku W obradach XVII sesji Rady Gminy Wiązowna, która odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna przy ul.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/2/2006 z posiedzenia Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 27 grudnia 2006 roku godz. 13,00 - Ratusz

Protokół Nr 2/2/2006 z posiedzenia Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 27 grudnia 2006 roku godz. 13,00 - Ratusz Protokół Nr 2/2/2006 z posiedzenia Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 27 grudnia 2006 roku godz. 13,00 - Ratusz Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Majewski Przewodniczący Komisji Nauki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW DZIAŁAJĄCEJ PRZY ZESPOLE OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYM W STRZALE

REGULAMIN RADY RODZICÓW DZIAŁAJĄCEJ PRZY ZESPOLE OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYM W STRZALE REGULAMIN RADY RODZICÓW DZIAŁAJĄCEJ PRZY ZESPOLE OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYM W STRZALE Podstawa prawna: Ustawa z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Statut

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 23/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 30 stycznia 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 23/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 30 stycznia 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr 23/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Gminie Karczew

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 54/2015 Burmistrza Miasta Piastowa dnia 28 kwietnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 54/2015 Burmistrza Miasta Piastowa dnia 28 kwietnia 2015 r. Zarządzenie Nr 54/2015 Burmistrza Miasta Piastowa dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Godzina rozpoczęcia obrad: 09:00 Godzina zakończenia obrad: 09:20 Miejsce obrad: sala konferencyjna UM

Godzina rozpoczęcia obrad: 09:00 Godzina zakończenia obrad: 09:20 Miejsce obrad: sala konferencyjna UM BRM.0012.3.8.2013 Protokół nr 8/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich odbytego w dniu 29 listopada 2013 roku Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący sposób: Przy określeniu dochodów własnych gminy posługiwano

Bardziej szczegółowo

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok PROJEKT Uchwała Nr /2015 Rady Gminy Skąpe z dnia.. 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit i., pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 9 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/333/2016 RADY MIEJSKIEJ RUMI. z dnia 24 listopada 2016 r.

Gdańsk, dnia 9 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/333/2016 RADY MIEJSKIEJ RUMI. z dnia 24 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 9 grudnia 2016 r. Poz. 4380 UCHWAŁA NR XXX/333/2016 RADY MIEJSKIEJ RUMI w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oświatowym placówkom niepublicznym

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 1/2014

P R O T O K Ó Ł Nr 1/2014 P R O T O K Ó Ł Nr 1/2014 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych odbytego w dniu 3 grudnia 2014 r. pod przewodnictwem Pana Kazimierza Szydłowskiego Przewodniczącego Komisji.

Bardziej szczegółowo

2. Halina Dąbrowska Członek Komisji Budżetu; Wiceprzewodnicząca Komisji Rolnej; Członek Komisji Rewizyjnej;

2. Halina Dąbrowska Członek Komisji Budżetu; Wiceprzewodnicząca Komisji Rolnej; Członek Komisji Rewizyjnej; Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego, Zaopatrzenia i Budżetu Gminy, Komisji ds. Oświaty, Wychowania, Kultury i Spraw Socjalnych, Komisji Rewizyjnej, Komisji ds. Rolnictwa,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo.

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Protokół Nr 4/15 z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 10.00, zakończenie - godzina 11.35.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i 1 Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia 29.11.2007 roku i 06.12.2007 roku Posiedzenie Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin

Bardziej szczegółowo

Porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia: 1 BRMG-0012/KR-I/07/2015 PROTOKÓŁ NR 9-7/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 1 czerwca 2015 r. w sali 007 Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 15 stycznia 2016 r. Poz Uchwała Budżetowa Gminy Poronin NA ROK 2016 Nr XVI/84/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 23 grudnia 2015 r.

Kraków, dnia 15 stycznia 2016 r. Poz Uchwała Budżetowa Gminy Poronin NA ROK 2016 Nr XVI/84/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 23 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 15 stycznia 2016 r. Poz. 532 Uchwała Budżetowa Gminy Poronin NA ROK 2016 Nr XVI/84/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 23 grudnia 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 28 października 2011 r. do 25 listopada 2011 r.

SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 28 października 2011 r. do 25 listopada 2011 r. Police, 25 listopada 2011 r. SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 28 października 2011 r. do 25 listopada 2011 r. W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu w Policach obradował na

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 9 grudnia 2013 r. Poz. 7072 UCHWAŁA NR XL/366/2013 RADY MIEJSKIEJ W KOLE. z dnia 27 listopada 2013 r.

Poznań, dnia 9 grudnia 2013 r. Poz. 7072 UCHWAŁA NR XL/366/2013 RADY MIEJSKIEJ W KOLE. z dnia 27 listopada 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 9 grudnia 2013 r. Poz. 7072 UCHWAŁA NR XL/366/2013 RADY MIEJSKIEJ W KOLE z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 29 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 29 sierpnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 0050.101.2014 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zasad i terminów przyjmowania wniosków do projektu budżetu na 2015 rok oraz zakresu i szczegółowości materiałów

Bardziej szczegółowo

Rejestr uchwał z 2003r

Rejestr uchwał z 2003r Rejestr uchwał z 2003r Rejestr uchwał z 2003r V Sesja Rady Gminy z dnia 26.02.2003r. - Uchwała Nr V/25/2003 w sprawie budżetu Gminy na 2003 rok - Uchwała Nr V/26/2003 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku.

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Sesja odbyła się Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Radni Rady Miejskiej uchwalili budżet. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok

Radni Rady Miejskiej uchwalili budżet. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok Radni Rady Miejskiej uchwalili budżet. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok 2016.01.05Aktualizacja: 2016.01.07, 09:10 Dokładnie 2 622 641, 35 mln złotych to suma jaką Gmina Janów Lubelski przeznaczy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/15. Przedstawił członkom Komisji proponowany porządek dzienny posiedzenia.

Protokół Nr 2/15. Przedstawił członkom Komisji proponowany porządek dzienny posiedzenia. Protokół Nr 2/15 z 3-go posiedzenia odbytej w dniu 30 marca 2015 r. w sali narad w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 11.15, zakończenie - godzina 12.45. Posiedzenie prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu 25.09.2014 roku Otwarcia obrad sesji w dniu 25 września 2014 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E KOMISJI EDUKACJI, NAUKI I MŁODZIEŻY. o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 822)

S P R A W O Z D A N I E KOMISJI EDUKACJI, NAUKI I MŁODZIEŻY. o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 822) SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Druk nr 2062 S P R A W O Z D A N I E KOMISJI EDUKACJI, NAUKI I MŁODZIEŻY o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 822) Marszałek

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Gminy Smołdzino z dnia...

Uchwała Nr... Rady Gminy Smołdzino z dnia... Uchwała Nr... Rady Gminy Smołdzino z dnia... w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Smołdzino na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c d i lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

XXXVI Sesja Zwyczajna Rady Miasta Trzebini IV kadencji

XXXVI Sesja Zwyczajna Rady Miasta Trzebini IV kadencji XXXVI Sesja Zwyczajna IV kadencji Data utworzenia 2005-07-01 Numer aktu 36 Kadencja Kadencja 2002-2006 P r o t o k ó ł Nr XXXVI / IV/ 2005 z XXXVI sesji zwyczajnej IV kadencji odbytej w dniu 1 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Projekt z dnia 21 lipca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Na podstawie Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2014 roku

Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2014 roku Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2014 roku Dochody Wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2014 r. na plan 17.822.544,38 zł wynosi 9.762.484,27 zł, co stanowi

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PLANOWANIE BUDŻETU

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PLANOWANIE BUDŻETU 1/10 Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Łukasz Dłubacz Data: 20.12.2007r. Obowiązuje od: 1 stycznia 2008r. (Zarządzenie BM Nr 0152-33/07 Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis) Marek Fryźlewicz Data:

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości.

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości. Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Komisji Rodziny i Spraw Społecznych odbytego w dniu 3 listopada 2015 r. w lokalu Urzędu Miasta Zduńska Wola (Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 109) przy ul. S. Złotnickiego

Bardziej szczegółowo

w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących Rady Gminy Wieprz

w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących Rady Gminy Wieprz L.p. Nr uchwały Data podjęcia 1 I/1/10 29.11.2010 Tytuł uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących Rady Gminy Wieprz Uwagi 2 I/2/10 29.11.2010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 49/XXIII/16 RADY GMINY WISKITKI. z dnia 5 października 2016 r.

Warszawa, dnia 8 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 49/XXIII/16 RADY GMINY WISKITKI. z dnia 5 października 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 8 listopada 2016 r. Poz. 9428 UCHWAŁA NR 49/XXIII/16 RADY GMINY WISKITKI z dnia 5 października 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13 /2013 Burmistrza Szydłowca z dnia 4 lutego 2013 r.

Zarządzenie Nr 13 /2013 Burmistrza Szydłowca z dnia 4 lutego 2013 r. Zarządzenie Nr 13 /2013 Burmistrza Szydłowca z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie

Bardziej szczegółowo

Komisja Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego, Dziedzictwa Kulturowego

Komisja Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego, Dziedzictwa Kulturowego PROTOKOŁ Nr 35/12 posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki Nieruchomościami, PROTOKOŁ Nr 34/12 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki PROTOKOŁ Nr 26/12 posiedzenia Komisji

Bardziej szczegółowo

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła:

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła: 1 Protokół nr 14/09 z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego w zakresie wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Na podstawie uchwały nr XXVI/223/09 Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku

Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku OR-II.R.0012.3.16.2016 Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku Pan Grzegorz Grabowski przewodniczący Komisji po stwierdzeniu

Bardziej szczegółowo