Protokół Nr III/2006

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół Nr III/2006"

Transkrypt

1 Protokół Nr III/2006 z obrad III zwyczajnej sesji Rady Gminy Małkinia Górna odbytej w dniu 28 grudnia 2006 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Małkini Górnej pod przewodnictwem Jana Chaberskiego Przewodniczącego Rady Gminy. Obrady rozpoczęły się o godzinie 13 00, zakończyły o godzinie Obrady były prawomocne, ponieważ w sesji uczestniczyli wszyscy radni (lista obecności w załączeniu do protokołu). Ponadto w sesji uczestniczyli sołtysi i zaproszeni goście według załączonych list obecności oraz: Marek Kubaszewski Wójt Gminy Jan Borowy Zastępca Wójta Gminy Elżbieta Kazimierczuk Skarbnik Gminy Punkt 1. Przewodniczący Rady Gminy Jan Chaberski dokonał otwarcia sesji i stwierdzenia prawomocności obrad. Następnie odczytał porządek sesji, który przedstawiał się następująco: Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przedstawienie porządku obrad oraz przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 2. Informacja o działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami. 3. Interpelacje i zapytania radnych. 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej. 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy gminy Małkinia Górna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007 rok. 6. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, dodatku motywacyjnego, dodatku funkcyjnego, dodatku za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania i wypłacania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także nagród i dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Małkinia Górna. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w gminie Małkinia Górna. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Małkinia Górna. 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do reprezentowania gminy Małkinia Górna w Zgromadzeniu Międzygminnego Związku Ziemia Ostrowska. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok. ]

2 12. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Podjęcie uchwały w sprawie utraty mocy uchwał: Nr 233/XXXVIII/2006 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na finansowanie wydatków związanych z przykrywaniem odpadów azbestowych znajdujących się na drogach gminnych przebudowa drogi gminnej ulica Wilczyńskiego i Nr 241/XXXIX/2006 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 25 września 2006 r. zmieniająca uchwałę Nr 233/XXXVIII/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na finansowanie wydatków związanych z przykrywaniem odpadów azbestowych znajdujących się na drogach gminnych przebudowa drogi gminnej ulica Wilczyńskiego. 14. Podjęcie uchwały w sprawie utraty mocy uchwał: Nr 230/XXXVIII/2006 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na finansowanie wydatków związanych z przykrywaniem odpadów azbestowych znajdujących się się na drogach gminnych przebudowa drogi gminnej przez wieś Boreczek i Nr 239/XXXIX/2006 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 25 września 2006 roku zmieniająca uchwałę Nr 230/XXXVIII/2006 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na finansowanie wydatków związanych z przykrywaniem odpadów azbestowych znajdujących się na drogach gminnych przebudowa drogi gminnej przez wieś Boreczek. 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 232/XXXVIII/2006 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na finansowanie wydatków związanych z przykrywaniem odpadów azbestowych znajdujących się na drogach gminnych przebudowa drogi gminnej przez wieś Glina. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok. 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków oraz powołania składów osobowych komisji dyscyplinarnych orzekających za naruszenie obowiązków przez mianowanych pracowników samorządowych. 18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Małkinia Górna na 2007 rok. 19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy komisji Rady Gminy Małkinia Górna na 2007 rok. 20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 21.Wolne wnioski. 22. Sprawy różne. Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie protokół z poprzedniej sesji. Nie wniesiono uwag i protokół z II sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie. Punkt 2. Pan Marek Kubaszewski Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności za okres od 7 do 28 grudnia 2006 roku (treść sprawozdania jest załączona do niniejszego protokołu).

3 Punkt 3. Pani Marzena Dębowiak radna zgłosiła następujący wniosek: Wystąpić do Starosty Ostrowskiego o zaplanowanie środków na inwestycję polegającą na położeniu nowego asfaltu na drodze powiatowej w miejscowości Prostyń na odcinkach: od stacji PKP do zakrętu przy Szkole oraz od państwa Ignatowskich do początku wsi. Punkt 4. Przewodniczący poinformował, że projekt uchwał dotyczący Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej pozytywnie zaopiniowały wszystkie merytoryczne Komisje Rady Gminy. Nie wniesiono uwag do projektu uchwały, więc Przewodniczący Rady Gminy odczytał go i poddał pod głosowanie. Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 9/III/2006 zmieniającą uchwałę uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Małkini Górnej. Głosowało 15 radnych. Punkt 5. Projekt uchwały dotyczący programu współpracy z organizacjami pozarządowymi był przedmiotem obrad Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska oraz Samorządności. Komisja wydała pozytywną opinię w sprawie projektu. Nie wniesiono uwag do projektu uchwały, więc Przewodniczący odczytał go i poddał pod głosownie. Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 10/III/2006 w sprawie uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy gminy Małkinia Górna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007 rok. Głosowało 15 radnych. Punkt 6. Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały dotyczący regulaminu wynagradzania nauczycieli został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Rady Gminy: Oświatową, Przestrzegania Prawa oraz Budżetową. Pan Marek Kubaszewski Wójt Gminy poprosił o wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały, polegającej na usunięciu z projektu paragrafu 7. Rada Gminy jednogłośnie zaakceptowała wprowadzenie powyższej poprawki. Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.

4 Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 11/III/2006 w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, dodatku motywacyjnego, dodatku funkcyjnego, dodatku za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania i wypłacania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także nagród i dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Małkinia Górna. Głosowało 15 radnych. Punkt 7. Projekt uchwały dotyczący wyborów sołtysów był przedmiotem obrad Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska oraz Samorządności. Komisja wydała pozytywną opinię w sprawie projektu. Wybory te powinny się odbyć do 12 lutego bieżącego roku. Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały, więc Przewodniczący Rady Gminy odczytał go i poddał pod głosowanie. Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr12/III/2006 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w gminie Małkinia Górna. Głosowało 15 radnych. Punkt 8. Do projektu uchwały dotyczącego diet dla radnych Komisje zgłosiły wnioski. Pan Jerzy Maliszewski Przewodniczący Komisji Budżetu, Mienia Komunalnego i Infrastruktury Technicznej odczytał wniosek następującej treści: Komisja wnioskuje, aby w projekcie uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Małkinia Górna: 1. w 2 w ustępie 2 punkt 1otrzymał następujące brzmienie: 1) dla Przewodniczącego Rady Gminy 49% kwoty bazowej 2. w 2 w ustępie 2 punkt 2 otrzymał brzmienie: 2) dla wiceprzewodniczących Rady Gminy i Przewodniczących stałych komisji Rady Gminy 38% kwoty bazowej 3. w 2 w ustępie 2 w punkcie 4 litera a otrzymała brzmienie: a) będących członkami co najmniej dwóch komisji Rady Gminy 32% kwoty bazowej Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Rada Gminy odrzuciła powyższy wniosek Komisji Budżetowej. Za wnioskiem głosowało 3 osoby, przeciw: 11 osób, wstrzymała się 1 osoba. Pan Leszek Siwek Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Drobnej Wytwórczości, Handlu i Usług odczytał wniosek następującej treści: Komisja wnioskuje, aby w projekcie uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Małkinia Górna w 2 w ustępie 2 punkt 1otrzymał następujące brzmienie: 1) dla Przewodniczącego Rady Gminy 60% kwoty bazowej. Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie.

5 Rada Gminy Gminy odrzuciła powyższy wniosek Komisji Rolnictwa. Przeciw głosowało 12 osób, wstrzymało się 3 osoby. Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Małkinia Górna. Rada Gminy podjęła uchwałę Nr 13/III/2006 w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Małkinia Górna. Głosów za: 11, wstrzymujących się 4. Pan Jan Chaberski Przewodniczący rady Gminy poinformował, że uchwała zakłada zmniejszenie diet przewodniczącego Rady Gminy o 588 zł, wiceprzewodniczących o 207 zł oraz zwiększenie diet przewodniczących Komisji o 70 zł, radnych będących członkami dwóch Komisji o 104 zł. Pan Marek Kubaszewski Wójt Gminy uchwała, z której inicjatywą podjęcia wystąpili radni, nie spowoduje zmian w ogólnym koszcie utrzymania Rady Gminy. Punkt 9. Projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Komisję Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska oraz Samorządności. Nie wniesiono uwag od projektu uchwały, więc Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały, a Przewodniczący poddał go pod głosowanie. Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 14/III/2006 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok. Głosowało 15 radnych. Punkt 10. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do reprezentowania gminy w Zgromadzeniu Międzygminnego Związku Ziemia Ostrowska został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska oraz Samorządności. Uwag do projektu uchwały nie wniesiono, więc Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał treść projektu, a Przewodniczący poddał go pod głosowanie. Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 15/II/2006 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do reprezentowania gminy Małkinia Górna w Zgromadzeniu Międzygminnego Związku Ziemia Ostrowska. Głosowało 15 radnych.

6 Punkt 11. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie merytoryczne Komisje Rady Gminy. Uwag do projektu uchwały nie było, więc Przewodniczący Komisji odczytał projekt i poddał go pod głosowanie. Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 16/III/2006 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok. Głosowało 15 radnych. Punkt 12. Projekt uchwały dotyczący wydatków budżetu niewygasających w 2006 roku pozytywnie zaopiniowały wszystkie merytoryczne Komisje Rady Gminy. Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały, więc Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt i poddał go pod głosowanie. Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 17/III/2006 roku w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Głosowało 15 radnych. Punkt 13. Projekt uchwały w sprawie utraty mocy uchwał dotyczących zaciągnięcia pożyczki na przebudowę ulicy Wilczyńskiego uzyskał pozytywną opinię wszystkich merytorycznych Komisji Rady Gminy. Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały, więc Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał projekt, a Przewodnicy poddał go pod głosowanie. Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 18/III/2006 w sprawie utraty mocy uchwał: Nr 233/XXXVIII/2006 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na finansowanie wydatków związanych z przykrywaniem odpadów azbestowych znajdujących się na drogach gminnych przebudowa drogi gminnej ulica Wilczyńskiego i Nr 241/XXXIX/2006 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 25 września 2006 r. zmieniająca uchwałę Nr 233/XXXVIII/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na finansowanie wydatków związanych z przykrywaniem odpadów azbestowych znajdujących się na drogach gminnych przebudowa drogi gminnej ulica Wilczyńskiego. Głosowało 15 radnych. Punkt 14. Projekt uchwały w sprawie utraty mocy uchwał dotyczących zaciągnięcia pożyczki na przebudowę drogi gminnej prze wieś Boreczek uzyskał pozytywną opinię wszystkich merytorycznych Komisji Rady Gminy.

7 Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały, więc Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt i poddał go pod głosowanie. Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 19/III/2007 w sprawie utraty mocy uchwał: Nr 230/XXXVIII/2006 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na finansowanie wydatków związanych z przykrywaniem odpadów azbestowych znajdujących się się na drogach gminnych przebudowa drogi gminnej przez wieś Boreczek i Nr 239/XXXIX/2006 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 25 września 2006 roku zmieniająca uchwałę Nr 230/XXXVIII/2006 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na finansowanie wydatków związanych z przykrywaniem odpadów azbestowych znajdujących się na drogach gminnych przebudowa drogi gminnej przez wieś Boreczek. Głosowało 15 radnych. Punkt 15. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę dotyczącą zaciągnięcia pożyczki na przebudowę drogi gminnej przez wieś Glina uzyskał pozytywną opinię wszystkich merytorycznych Komisji Rady Gminy. Uwag do projektu uchwały nie wniesiono, więc Przewodniczący Rady Gminy odczytał go i poddał pod głosowanie. Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 20/III/2006 w zmieniającej uchwałę Nr 232/XXXVIII/2006 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na finansowanie wydatków związanych z przykrywaniem odpadów azbestowych znajdujących się na drogach gminnych przebudowa drogi gminnej przez wieś Glina. Głosowało 15 radnych. Punkt 16. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie merytoryczne Komisje Rady Gminy. Uwag do projektu uchwały nie wniesiono, więc Przewodniczący rady Gminy odczytał jego treść i poddał projekt pod głosowanie. Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 21/III/2006 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok. Głosowało 15 radnych. Punkt 17. Projekt uchwały dotyczący składów osobowych komisji dyscyplinarnych orzekających w sprawach mianowanych pracowników samorządowych był przedmiotem obrad wszystkich merytorycznych Komisji Rady Gminy.

8 Kandydaci na członków komisji II instancji, zgłoszeni przez poszczególne Komisje, wyrazili zgodę na kandydowanie. Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść projektu uchwały i poddał go pod głosowanie. Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 22/III/2006 w sprawie ustalenia liczby członków oraz powołania składów osobowych komisji dyscyplinarnych orzekających za naruszenie obowiązków przez mianowanych pracowników samorządowych. Głosowało 15 radnych. Punkt 18. Do projektu planu pracy Rady Gminy na 2007 rok nie wniesiono uwag, więc Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 23/III/2006 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2007 rok. Głosowało 15 radnych. Punkt 19. Komisje stałe Rady Gminy na posiedzeniach opracowały projekty planów pracy na 2007 rok. Uwag do projektu uchwały nie wniesiono, więc Przewodniczący Rady Gminy odczytał go i poddał pod głosowanie. Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 24/III/2006 w sprawie uchwalenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2007 rok. Radni nie złożyli interpelacji ani zapytań. Punkt 20. Punkt 21. Pan Mirosław Dylewski zabrał głos w następujących sprawach: poprosił o podanie kwot diet, które przysługiwać będą radnym zgodnie z podjętą uchwałą, poprosił o bieżące uzupełnianie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy oraz podawanie do publicznej wiadomości informacji o sesjach Rady Gminy. Pan Leszek Siwek Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Drobnej Wytwórczości, Handlu i Usług odczytał treść wniosku, jaki Komisja podjęła na posiedzeniu w dniu roku: Ze względu na zły stan drogi powiatowej na w Kańkowie (poprzeczne wgłębienia) zachodzi pilna potrzeba odnowy nawierzchni tej drogi na odcinku od skrzyżowania z ulicą Kościelną do początku wsi w kierunku Zawist Podleśnych. Komisja wnioskuje o wystąpienie w tej sprawie do starostwa ostrowskiego.

9 Przewodniczący Rady Gminy poddał wniosek pod głosowanie. Rada Gminy zatwierdziła powyższy wniosek jednogłośnie. Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony w punkcie 3 przez radną Marzennę Dębowiak. Wniosek następującej treści: Wystąpić do Starosty Ostrowskiego o zaplanowanie środków na inwestycję polegającą na położeniu nowego asfaltu na drodze powiatowej w miejscowości Prostyń na odcinkach: od stacji PKP do zakrętu przy Szkole oraz od państwa Ignatowskich do początku wsi został przez Radę Gminy zatwierdzony jednogłośnie. Głos zabrał pan Andrzej Sadowski radny powiatowy. Nawiązując do wniosku Komisji Rolnictwa stwierdził, że wgłębienia w nawierzchni drogi powstały z winy wykonawcy inwestycji wodociągowej. Zapewnił, że drogi powiatowe będą na bieżąco utrzymywane w dobrym stanie. W sprawach różnych nikt nie zabierał głosu. Punkt 22. Na tym zakończono III sesję Rady Gminy. Protokolant I. Szymańska

Protokół Nr XLII/2010

Protokół Nr XLII/2010 Protokół Nr XLII/2010 z obrad XLII zwyczajnej sesji Rady Gminy Małkinia Górna odbytej w dniu 9 listopada 2010 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu pod przewodnictwem pana Jana Chaberskiego Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIX/2008

Protokół Nr XIX/2008 Protokół Nr XIX/2008 z obrad XIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Małkinia Górnaodbytej w dniu 21 kwietnia 2008 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportuw Małkini Górnej pod przewodnictwem Jana Chaberskiego Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVI/2014

Protokół Nr XXXVI/2014 Protokół Nr XXXVI/2014 z obrad XXXVI sesji Rady Gminy Małkinia Górna odbytej w dniu 27 czerwca 2014 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu pod przewodnictwem pani Ewy Janik Przewodniczącej Rady Gminy.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXVI/2017. z sesji Rady Gminy Klembów odbytej 8 czerwca 2017 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie

Protokół Nr XXVI/2017. z sesji Rady Gminy Klembów odbytej 8 czerwca 2017 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Protokół Nr XXVI/2017 z sesji Rady Gminy Klembów odbytej 8 czerwca 2017 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Obrady rozpoczęto o godz.16 08, a zakończono o godz. 19 33 W posiedzeniu uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXVI/2009

Protokół Nr XXVI/2009 Protokół Nr XXVI/2009 z obrad XXVI zwyczajnej sesji Rady Gminy Małkinia Górna odbytej w dniu 25 lutego 2009 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu, pod przewodnictwem Jana Chaberskiego Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXIII / 2016

PROTOKÓŁ Nr XXXIII / 2016 BR.0002.1.33.2016.II PROTOKÓŁ Nr XXXIII / 2016 z XXXIII Sesji Rady Powiatu Niżańskiego, która odbyła się dnia 30 grudnia 2016 r. w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, ul. Sandomierska

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III /2010. z III Sesji Rady Miejskiej w Strykowie, która odbyła się. w dniu 30 grudnia 2010 r. w siedzibie Urzędu Miasta Gminy Stryków.

Protokół Nr III /2010. z III Sesji Rady Miejskiej w Strykowie, która odbyła się. w dniu 30 grudnia 2010 r. w siedzibie Urzędu Miasta Gminy Stryków. Protokół Nr III /2010 z III Sesji Rady Miejskiej w Strykowie, która odbyła się w dniu 30 grudnia 2010 r. w siedzibie Urzędu Miasta Gminy Stryków. W posiedzeniu uczestniczyli: radni Rady Miejskiej w Strykowie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXIX.2017 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 29 grudnia 2017 r.

PROTOKÓŁ NR XXIX.2017 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 29 grudnia 2017 r. PROTOKÓŁ NR XXIX.2017 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 29 grudnia Miejsce i czas obrad sala Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, ul. Sportowa 1A; w godz. 13 00 14 10. Ad. 1. Obrady XXIX Sesji Rady Gminy otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz Protokół Nr XV/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXIV.2017 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 25 maja 2017 r.

PROTOKÓŁ NR XXIV.2017 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 25 maja 2017 r. PROTOKÓŁ NR XXIV.2017 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 25 maja Miejsce i czas obrad sala Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, ul. Sportowa 1A; w godz. 14⁰⁰ - 15 1 ⁰. Ad.1. Obrady XXIV Sesji Rady Gminy otworzył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR XI/12 XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 41/15 Wójta Gminy Sadlinki z dnia 22 lipca 2015 roku

Zarządzenie Nr 41/15 Wójta Gminy Sadlinki z dnia 22 lipca 2015 roku Zarządzenie Nr 41/15 Wójta Gminy Sadlinki z dnia 22 lipca 2015 roku w sprawie określenia procedur i obowiązujących druków w zakresie wykorzystywania środków w ramach funduszu sołeckiego Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VIII/11. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 14 lipca 2011 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr VIII/11. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 14 lipca 2011 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr VIII/11 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 14 lipca 2011 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IV/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 10 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/10 z wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej odbytego w dniu 13 grudnia 2010r.

Protokół nr 1/10 z wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej odbytego w dniu 13 grudnia 2010r. Protokół nr 1/10 z wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej odbytego w dniu 13 grudnia 2010r. Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej otworzyła Przewodnicząca Komisji Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXVI.2017 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 31 sierpnia 2017 r.

PROTOKÓŁ NR XXVI.2017 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 31 sierpnia 2017 r. PROTOKÓŁ NR XXVI.2017 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 31 sierpnia Miejsce i czas obrad sala Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, ul. Sportowa 1A; w godz. 9 00 10 10. Ad. 1. Obrady XXVI Sesji Rady Gminy otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXI/2013

Protokół Nr XXXI/2013 Protokół Nr XXXI/2013 sesji Rady Miasta VI kadencji, odbytej w dniu 20 grudnia 2013 r. w Urzędzie Miasta w Jedlinie - Zdroju, u. Poznańska 2. Godz. rozpoczęcia obrad: 14,10 Godz. zakończenia obrad:15,30

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVI/2007 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2007 roku

Protokół Nr XVI/2007 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2007 roku Protokół Nr XVI/2007 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2007 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołów

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r. PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r. Sesja Rady Miasta odbyła się na Sali Sesyjnej Urzędu Miasta w Ustroniu w godz. od 14 00 do 16 15. Na ogólną liczbę 15

Bardziej szczegółowo

Urzędu Gminy w Sicienku. Magda Kluska

Urzędu Gminy w Sicienku. Magda Kluska W I Sesji Rady Gminy na 15 radnych udział wzięło 15 radnych i zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) podejmowane uchwały

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXVII/2009

Protokół Nr XXVII/2009 Protokół Nr XXVII/2009 z obrad XXVI zwyczajnej sesji Rady Gminy Małkinia Górna odbytej w dniu 30 marca 2009 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu, pod przewodnictwem Jana Chaberskiego Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXII/2016 z obrad XXII Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku

Protokół nr XXII/2016 z obrad XXII Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku Protokół nr XXII/2016 z obrad XXII Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu 29.12.2016 roku Otwarcia obrad sesji w dniu 29 grudnia 2016 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko wypowiadając

Bardziej szczegółowo

2. Zgłaszanie zmian do porządku obrad. Radni nie wnieśli uwag do porządku obrad zaproponowanego w materiałach sesyjnych.

2. Zgłaszanie zmian do porządku obrad. Radni nie wnieśli uwag do porządku obrad zaproponowanego w materiałach sesyjnych. Protokół nr II/2018 Sesja odbyła się w dniu 19 grudnia 2018 roku w sali obrad Urzędu Gminy w Mszanowie. Sesja rozpoczęła się o godzinie 9.55 i trwała do godziny 11.29. 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

Bardziej szczegółowo

Ad 3 Pani Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy odczytała proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu.

Ad 3 Pani Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy odczytała proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu. Protokół nr 2/14 z posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy, które odbyło się w dniu 4 grudnia 2014 r., o godz. 15.00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rudziniec. Ad 1,2 Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

Realizacja uchwał Rady Gminy Jeżów podjętych w okresie od początku V kadencji samorządu gminnego do 30 czerwca 2007r.

Realizacja uchwał Rady Gminy Jeżów podjętych w okresie od początku V kadencji samorządu gminnego do 30 czerwca 2007r. Realizacja uchwał Rady Gminy Jeżów podjętych w okresie od początku V kadencji samorządu gminnego do 30 czerwca 2007r. W okresie sprawozdawczym, Rada Gminy Jeżów podjęła ogółem 78 uchwał. W tym: Osiem uchwał

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IX/11. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 23 września 2011 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr IX/11. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 23 września 2011 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr IX/11 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 23 września 2011 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXII.2018 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 25 kwietnia 2018 r.

PROTOKÓŁ NR XXXII.2018 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 25 kwietnia 2018 r. PROTOKÓŁ NR XXXII.2018 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 25 kwietnia Miejsce i czas obrad sala Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, ul. Sportowa 1A; w godz. 14 00 15 00. Ad. 1. Obrady XXXII Sesji Rady Gminy otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XI/2007 z jedenastej Sesji Rady Powiatu Opolskiego z dnia 20 grudnia 2007 r. w Zespole Szkół w Prószkowie

Protokół Nr XI/2007 z jedenastej Sesji Rady Powiatu Opolskiego z dnia 20 grudnia 2007 r. w Zespole Szkół w Prószkowie Protokół Nr XI/2007 z jedenastej Sesji Rady Powiatu Opolskiego z dnia 20 grudnia 2007 r. w Zespole Szkół w Prószkowie Przewodniczący Rady Powiatu Pan Stefan Warzecha, rozpoczął posiedzenie o godz. 10.00,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21/2012 Wójta Gminy Gniezno z dnia r. w sprawie: określenia procedur wykorzystania środków funduszu sołeckiego

Zarządzenie Nr 21/2012 Wójta Gminy Gniezno z dnia r. w sprawie: określenia procedur wykorzystania środków funduszu sołeckiego Zarządzenie Nr 21/2012 Wójta Gminy Gniezno z dnia 20.08.2012 r. w sprawie: określenia procedur wykorzystania środków funduszu sołeckiego Na podstawie art. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim

Bardziej szczegółowo

Protokół nr II/18 z sesji Rady Gminy Lubicz z dnia 29 listopada 2018 r.

Protokół nr II/18 z sesji Rady Gminy Lubicz z dnia 29 listopada 2018 r. Protokół nr II/18 z sesji Rady Gminy Lubicz z dnia 29 listopada 2018 r. Ad. 1 Obecni - wg załączonej listy obecności. Obrady Rady Gminy Lubicz rozpoczęły się o godz. 13.00 w sali nr 4 Urzędu Gminy. Prowadził

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 49/2014 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miasta Opola z dnia 20 marca 2014 r.

Protokół nr 49/2014 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miasta Opola z dnia 20 marca 2014 r. Protokół nr 49/2014 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miasta Opola Posiedzenie Komisji Budżetowej odbyło się w sali nr 312 im. Karola Musioła w opolskim ratuszu i trwało od godz. 16.00 do godz. 17.00.

Bardziej szczegółowo

... WNIOSEK w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy...

... WNIOSEK w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy... Załącznik Nr 1 do... (pieczątka sołectwa). (miejscowość, data) Burmistrz Ujazdu WNIOSEK w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy... Na podstawie art. 5 ust. 1 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Znak: BRM /09. Rada Miasta Nowego Sącza

Znak: BRM /09. Rada Miasta Nowego Sącza Znak: BRM.0053-44/09 Rada Miasta Nowego Sącza Protokół Nr XLIV/2009 z posiedzenia XLIV Sesji Rady Miasta Nowego Sącza zwołanej w dniu 24 marca 2009 r. Ad. 1 Obrady XLIV Sesji Rady Miasta Nowego Sącza w

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR VI/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR V/15 z sesji Rady Gminy Poświętne w dniu 29 Kwietnia 2015 r. w sali narad Urzędu Gminy Poświętne

PROTOKÓŁ NR V/15 z sesji Rady Gminy Poświętne w dniu 29 Kwietnia 2015 r. w sali narad Urzędu Gminy Poświętne PROTOKÓŁ NR V/15 z sesji Rady Gminy Poświętne w dniu 29 Kwietnia 2015 r. w sali narad Urzędu Gminy Poświętne Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Kamiński. W posiedzeniu udział wzięli

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 0002.XXXVIII.2018

PROTOKÓŁ NR 0002.XXXVIII.2018 PROTOKÓŁ NR 0002.XXXVIII.2018 Z SESJI RADY GMINY MIŁORADZ z dnia 26 kwietnia 2018 roku UCHWAŁA NR XXXVIII.232.2018 UCHWAŁA NR XXXVIII.233.2018 UCHWAŁA NR XXXVIII.234.2018 UCHWAŁA NR XXXVIII.235.2018 UCHWAŁA

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji Nr III/2014. Rady Gminy w Sieciechowie. z dnia 22 grudnia 2014r.

Protokół z sesji Nr III/2014. Rady Gminy w Sieciechowie. z dnia 22 grudnia 2014r. 1 Protokół z sesji Nr III/2014 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 22 grudnia 2014r. Ad. 1. Obradom sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy p. Kazimierz Mastalerz. Obrady sesji rozpoczęły się o godzinie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Sesja trwała od godz. 14.05 do godz. 14.25. PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Na ogólną liczbę 15 radnych obecnych było 15, zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

RADA GMINY P O C Z E S N A. P r o t o k ó ł Nr XXVI/2017. ze zwyczajnej Sesji Rady Gminy P o c z e s n a w dniu 24 kwietnia 2017 roku.

RADA GMINY P O C Z E S N A. P r o t o k ó ł Nr XXVI/2017. ze zwyczajnej Sesji Rady Gminy P o c z e s n a w dniu 24 kwietnia 2017 roku. RADA GMINY P O C Z E S N A P r o t o k ó ł Nr XXVI/2017 ze zwyczajnej Sesji Rady Gminy P o c z e s n a w dniu 24 kwietnia 2017 roku. Poczesna, dnia 2017-04-24 1 Podjęto uchwały: P r o t o k ó ł Nr XXVI/2017

Bardziej szczegółowo

Protokół nr IV/2018. z IV Sesji Rady Gminy Bielsk Podlaski. w dniu 28 grudnia 2018 roku

Protokół nr IV/2018. z IV Sesji Rady Gminy Bielsk Podlaski. w dniu 28 grudnia 2018 roku Protokół nr IV/2018 z IV Sesji Rady Gminy Bielsk Podlaski w dniu 28 grudnia 2018 roku Obrady rozpoczęto 28 grudnia 2018 o godz. 09:00, a zakończono o godz. 11:19 tego samego dnia. W posiedzeniu wzięło

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXV/09. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XXXV/09. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XXXV/09 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset - Przewodniczący Rady Gminy Dłutów.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo.

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Protokół Nr 4/15 z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 10.00, zakończenie - godzina 11.35.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXVI/2013

Protokół Nr XXVI/2013 Protokół Nr XXVI/2013 z obrad XXVI sesji Rady Gminy Małkinia Górna odbytej w dniu 24 kwietnia 2013 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu pod przewodnictwem pani Ewy Janik Przewodniczącej Rady Gminy.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/16 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 28 stycznia 2016 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/16 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 28 stycznia 2016 roku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/16 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 28 stycznia 2016 roku Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych od nr 2 do nr 15 - uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy Stan

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA XXXIX SESJI RADY MIEJSKIEJ W NOWYM WARPNIE Z DNIA 29 KWIETNIA 2010 r.

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA XXXIX SESJI RADY MIEJSKIEJ W NOWYM WARPNIE Z DNIA 29 KWIETNIA 2010 r. PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA XXXIX SESJI RADY MIEJSKIEJ W NOWYM WARPNIE Z DNIA 29 KWIETNIA 2010 r. Ad. 1 Sprawy organizacyjne a) otwarcie obrad XXXIX Sesję Rady Miejskiej w Nowym Warpnie otworzył i prowadził

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXI/2016 z obrad XXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku

Protokół nr XXI/2016 z obrad XXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku Protokół nr XXI/2016 z obrad XXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu 24.11.2016 roku Otwarcia obrad sesji w dniu 24 listopada 2016 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko wypowiadając

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 10/III/2014 RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 22 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 10/III/2014 RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 22 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR 10/III/2014 RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Gminy Małkinia Górna na 2015 rok. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXIII.2018 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 25 czerwca 2018 r.

PROTOKÓŁ NR XXXIII.2018 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 25 czerwca 2018 r. PROTOKÓŁ NR XXXIII.2018 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 25 czerwca Miejsce i czas obrad sala Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, ul. Sportowa 1A; w godz. 9 00 10 00. Ad. 1. Obrady XXXIII Sesji Rady Gminy otworzył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr IV/2014 sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30 grudnia 2014r.

PROTOKÓŁ Nr IV/2014 sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30 grudnia 2014r. PROTOKÓŁ Nr IV/2014 sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30 grudnia 2014r. Obrady rozpoczęto o godz. 12 00, zakończono o godz. 12 27. Podjęto uchwały od Nr IV/10/2014 do Nr IV/15/2014. W sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr XIX.2016 z sesji Rady Gminy Chrząstowice z dnia 14 grudnia 2016 r.

PROTOKÓŁ nr XIX.2016 z sesji Rady Gminy Chrząstowice z dnia 14 grudnia 2016 r. PROTOKÓŁ nr XIX.2016 z sesji Rady Gminy Chrząstowice z dnia 14 grudnia 2016 r. XIX sesja Rady Gminy Chrząstowice odbyła się w klubie samorządowym w Chrząstowicach, w godzinach od 16.35 do 18.15. Na ustawowy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XV.2016 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 29 kwietnia 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XV.2016 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 29 kwietnia 2016 r. PROTOKÓŁ NR XV.2016 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 29 kwietnia 2016 r. Miejsce i czas obrad sala Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, ul. Sportowa 1A; w godz. 12 00-13 10. Ad.1. Obrady XV Sesji Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXVI/2017 z obrad XXV Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku

Protokół nr XXVI/2017 z obrad XXV Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku Protokół nr XXVI/2017 z obrad XXV Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu 25.05.2017 roku Otwarcia obrad sesji w dniu 25 maja 2017 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko wypowiadając

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/2018 z trzeciej sesji Rady Powiatu Opolskiego V kadencji z dnia 20 grudnia 2018 r.

Protokół Nr III/2018 z trzeciej sesji Rady Powiatu Opolskiego V kadencji z dnia 20 grudnia 2018 r. Protokół Nr III/2018 z trzeciej sesji Rady Powiatu Opolskiego V kadencji z dnia 20 grudnia 2018 r. Przewodniczący Rady Powiatu, Pan Stefan Warzecha, otworzył obrady sesji w Sali Konferencyjnej Starostwa

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXII/2016 Z SESJI RADY GMINY W ZALESZANACH odbytej w dniu 18 października 2016 roku

PROTOKÓŁ Nr XXII/2016 Z SESJI RADY GMINY W ZALESZANACH odbytej w dniu 18 października 2016 roku PROTOKÓŁ Nr XXII/2016 Z SESJI RADY GMINY W ZALESZANACH odbytej w dniu 18 października 2016 roku O godz. 14.00 Przewodniczący Rady Gminy Lucjan Kutyła dokonał otwarcia XXII Sesji Rady Gminy, powitał radnych

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XII/2015 z XII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 listopada 2015 roku

P R O T O K Ó Ł NR XII/2015 z XII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 listopada 2015 roku P R O T O K Ó Ł NR XII/2015 z XII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 listopada 2015 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz zakończono Stan Radnych 15, obecnych 15

Obrady rozpoczęto o godz zakończono Stan Radnych 15, obecnych 15 Protokół Nr III/2018 z III Sesji Rady Gminy Sochocin z dnia 19 grudnia 2018 roku odbytej w sali narad Urzędu Gminy Sochocin pod przewodnictwem Pana Stanisława Kwiatkowskiego - Przewodniczącego Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXIX/2017 z obrad XXIX Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku

Protokół nr XXIX/2017 z obrad XXIX Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku Protokół nr XXIX/2017 z obrad XXIX Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu 23.11.2017 roku Otwarcia obrad sesji w dniu 23 listopada 2017 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko wypowiadając

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/ 2018 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 19 grudnia 2018 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu

Protokół Nr III/ 2018 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 19 grudnia 2018 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu Protokół Nr III/ 2018 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 19 grudnia 2018 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu O godz. 15.30 odbyło się spotkanie opłatkowe. Sesję rozpoczęto 19

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXIV/2014

Protokół Nr XXXIV/2014 Protokół Nr XXXIV/2014 z obrad XXXIV sesji Rady Gminy Małkinia Górna odbytej w dniu 27 marca 2014 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu pod przewodnictwem pani Ewy Janik Przewodniczącej Rady Gminy. Obrady

Bardziej szczegółowo

z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gminy Rady Miejskiej w Bytowie

z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gminy Rady Miejskiej w Bytowie OR.0012.2.4.2014.PD P r o t o k ó ł Nr 4/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gminy Rady Miejskiej w Bytowie Obecni: według listy obecności. Nieobecny: Rafał Gierszewski z dnia 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

RADA GMINY KRZĘCIN V KADENCJI XXXVII SESJA

RADA GMINY KRZĘCIN V KADENCJI XXXVII SESJA PROTOKÓŁ NR 7/2010 SESJI RADY GMINY KRZĘCIN V KADENCJI Z DNIA 9 LISTOPADA 2010 ROKU Miejsce obrad: Sala Obrad przy Urzędzie Gminy w Krzęcinie. Rozpoczęcie sesji: godz. 10.00. Obecność radnych: w obradach

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IX/11 IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 218/XXXVIII/2014 RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 19 września 2014 r.

UCHWAŁA NR 218/XXXVIII/2014 RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 19 września 2014 r. UCHWAŁA NR 218/XXXVIII/2014 RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia 19 września 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji stałych Rady Gminy. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 0002.XL.2018 Z SESJI RADY GMINY MIŁORADZ

PROTOKÓŁ NR 0002.XL.2018 Z SESJI RADY GMINY MIŁORADZ PROTOKÓŁ NR 0002.XL.2018 Z SESJI RADY GMINY MIŁORADZ z dnia 18 czerwca 2018 roku UCHWAŁA NR XL.240.2018 UCHWAŁA NR XL.241.2018 UCHWAŁA NR XL.242.2018 UCHWAŁA NR XL.243.2018 UCHWAŁA NR XL.244.2018 UCHWAŁA

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXIII / 2017 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 26 lipca 2017 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu

Protokół Nr XXXIII / 2017 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 26 lipca 2017 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu Protokół Nr XXXIII / 2017 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 26 lipca 2017 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu Sesję rozpoczęto 26 lipca br. o godzinie 16.00, zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XLII/2018 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 27 września 2018 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XLII/2018 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 27 września 2018 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XLII/2018 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 27 września 2018 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 12:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/18 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ Z DNIA 19 GRUDNIA 2018 ROKU

PROTOKÓŁ NR III/18 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ Z DNIA 19 GRUDNIA 2018 ROKU PROTOKÓŁ NR III/18 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ Z DNIA 19 GRUDNIA 2018 ROKU Porządek obrad: 1. 2. 3. 4. 5. Otwarcie oraz stwierdzenie prawomocności obrad sesji Rady Gminy Reńska Wieś; Przyjęcie wniosków

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó l XXIX/14. z XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 kwietnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó l XXIX/14. z XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 kwietnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó l XXIX/14 z XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 kwietnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 13 00 zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr II/18 z sesji Rady Miejskiej w Pyzdrach, która odbyła się 7 grudnia 2018 roku w sali Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach

Protokół Nr II/18 z sesji Rady Miejskiej w Pyzdrach, która odbyła się 7 grudnia 2018 roku w sali Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach 1 Protokół Nr II/18 z sesji Rady Miejskiej w Pyzdrach, która odbyła się 7 grudnia 2018 roku w sali Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach Ad. 1. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Pyzdrach, radna Justyna

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIII/163/09 Rady Gminy Dobromierz z dnia 30 stycznia 2009r.

Uchwała Nr XXXIII/163/09 Rady Gminy Dobromierz z dnia 30 stycznia 2009r. Uchwała Nr XXXIII/163/09 w sprawie zatwierdzenia planu pracy i planów pracy stałych Komisji Rady na 2009 rok. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Zbiór aktów prawa miejscowego gmina Małkinia Górna wydanych w latach

Zbiór aktów prawa miejscowego gmina Małkinia Górna wydanych w latach Zbiór aktów prawa miejscowego gmina Małkinia wydanych w latach 2003 2011 2003 rok 41/IX/2003 18 sierpnia 2003 r. 22/5/2003 31 marca 2003 r. 35/VI/2003 28 kwietnia 2003 r. 64/XIII/2003 10 grudnia 2003 r.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/2011 sesji Rady Miejskiej w Żarowie

Protokół Nr V/2011 sesji Rady Miejskiej w Żarowie Protokół Nr V/2011 sesji Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 27 stycznia 2011 roku Rozpoczęcie: godz. 10:00 Zakończenie: godz. 11:15 Ad. I. Otwarcie sesji: Przewodniczący Rady Pan Tadeusz Pudlik otworzył sesję

Bardziej szczegółowo

Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE

Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE RG.0002.19.S.VII.2016 PROTOKÓŁ Nr XIX.2016 Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE która odbyła się w dniu 7 listopada 2016 r. w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 w Komprachcicach

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLIV/14 z sesji Rady Miasta Racibórz zwołanej na dzień 29 października 2014 r. o godz

Protokół Nr XLIV/14 z sesji Rady Miasta Racibórz zwołanej na dzień 29 października 2014 r. o godz Protokół Nr XLIV/14 z sesji Rady Miasta Racibórz zwołanej na dzień 29 października 2014 r. o godz. 14. 00. Numery podjętych uchwał: 1. XLIV/629/2014 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Racibórz

Bardziej szczegółowo

Obrady odbywały się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Ryn w godz.15,00 do 16,20.

Obrady odbywały się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Ryn w godz.15,00 do 16,20. Protokół z XXVI sesji Rady Miejskiej w Rynie z dnia 28 stycznia 2009 roku Obrady odbywały się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Ryn w godz.15,00 do 16,20. W obradach uczestniczyli: - Radni Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIII.2016 z obrad XXIII sesji Rady Gminy Baruchowo w dniu 15 września 2016 r.

Protokół Nr XXIII.2016 z obrad XXIII sesji Rady Gminy Baruchowo w dniu 15 września 2016 r. Protokół Nr XXIII.2016 z obrad XXIII sesji Rady Gminy Baruchowo w dniu 15 września 2016 r. W dniu 15 września 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Baruchowo odbyły się obrady XXIII sesji Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół XLVI sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji z dnia 20 listopada 2013r.

Protokół XLVI sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji z dnia 20 listopada 2013r. Protokół XLVI sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji z dnia 20 listopada 2013r. 1 Ad 1. Otwarcie obrad sesji. Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 21/2016 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miasta Opola z dnia 12 maja 2016 r.

Protokół nr 21/2016 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miasta Opola z dnia 12 maja 2016 r. Protokół nr 21/2016 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miasta Opola Posiedzenie Komisji Budżetowej odbyło się w sali nr 312 im. Karola Musioła w opolskim ratuszu i trwało od godz. 16.00 do godz. 17.00.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXIX/2018 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PRZECŁAWIU w dniu 24 kwietnia 2018 roku

PROTOKÓŁ NR XXXIX/2018 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PRZECŁAWIU w dniu 24 kwietnia 2018 roku PROTOKÓŁ NR XXXIX/2018 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PRZECŁAWIU w dniu 24 kwietnia 2018 roku odbytej w Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Przecławiu przy ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przecław. W posiedzeniu Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XLII/2018 Z OBRAD SESJI RADY MIEJSKIEJ W CHODCZU odbytej w dniu 15 maja 2018 roku.

PROTOKÓŁ Nr XLII/2018 Z OBRAD SESJI RADY MIEJSKIEJ W CHODCZU odbytej w dniu 15 maja 2018 roku. PROTOKÓŁ Nr XLII/2018 Z OBRAD SESJI RADY MIEJSKIEJ W CHODCZU odbytej w dniu 15 maja 2018 roku. Obrady sesji Rady Miejskiej w Chodczu rozpoczęły się o godz. 18:00 i trwały do godz. 20:10 na sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXIV.2018 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 9 sierpnia 2018 r.

PROTOKÓŁ NR XXXIV.2018 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 9 sierpnia 2018 r. PROTOKÓŁ NR XXXIV.2018 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 9 sierpnia Miejsce i czas obrad sala Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, ul. Sportowa 1A; w godz. 9 00 10 10. Ad. 1. Obrady XXXIV Sesji Rady Gminy otworzył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR II.2018 RADY GMINY JELENIEWO

PROTOKÓŁ NR II.2018 RADY GMINY JELENIEWO PROTOKÓŁ NR II.2018 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 30 listopada 2018 r. Miejsce i czas obrad sala Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, ul. Sportowa 1A; w godz. 9 00 11 00. Ad. 1. Obrady II Sesji Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu 25.09.2014 roku Otwarcia obrad sesji w dniu 25 września 2014 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ I ZAŁĄCZNIKÓW

PROJEKTY UCHWAŁ I ZAŁĄCZNIKÓW Uchwały Rady Gminy Uchwały Rady Gminy Cieszków: Sposób numerowania: xxx/nn/rr xxx - numer posiedzenia Rady Gminy nn - numer uchwały rr - rok uchwały PROJEKTY UCHWAŁ I ZAŁĄCZNIKÓW 20101029_projekt (Download/get/id,11600.html)

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III / 2014

P R O T O K Ó Ł Nr III / 2014 P R O T O K Ó Ł Nr III / 2014 Sesji Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 grudnia 2014r. Ad. 1 Otwarcie III Sesji Rady Gminy. Przewodniczący Rady Pan Mirosław Byczak o godz. 17 00 otworzył III Sesję VII kadencji

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 z XVII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXVI/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 17 października 2008 roku

PROTOKÓŁ Nr XXVI/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 17 października 2008 roku PROTOKÓŁ Nr XXVI/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 17 października 2008 roku Na ogólną liczbę 15 radnych w obradach sesji udział wzięło 14 radnych zgodnie z załączoną listą obecności. Radny

Bardziej szczegółowo

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki z dnia 31 maja 2012r

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki z dnia 31 maja 2012r Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki z dnia 31 maja 2012r w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dubeninki z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok Opierając się na wypracowanych opiniach

Bardziej szczegółowo

Ad. 1 Pan Tadeusz Gendek odczytał protokół z poprzedniego posiedzenia komisji tj. z 26 maja 2015 roku, który został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 1 Pan Tadeusz Gendek odczytał protokół z poprzedniego posiedzenia komisji tj. z 26 maja 2015 roku, który został przyjęty jednogłośnie. P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środowiska odbytego w dniu 25 czerwca 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łaskarzew. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 22 listopada 2012 r. przyjęto jednogłośnie 14 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 22 listopada 2012 r. przyjęto jednogłośnie 14 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. PROTOKÓŁ z XXII zwyczajnej sesji Rady Gminy w Starym Lubotyniu odbytej w dniu 13 grudnia 2012 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy pod przewodnictwem p. Jana Janusza Podbielskiego Przewodniczącego Rady

Bardziej szczegółowo