Podręcznik użytkownika programów Cisco Unified CCX Web Chat Agent i Supervisor Desktop, wersja 9.0(1)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik użytkownika programów Cisco Unified CCX Web Chat Agent i Supervisor Desktop, wersja 9.0(1)"

Transkrypt

1 Podręcznik użytkownika programów Cisco Unified CCX Web Chat Agent i Supervisor Desktop, wersja 9.0(1) Cisco Unified Contact Center Express Maj 2012 Centrala amerykańska Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA USA Tel.: NETS (6387) Faks:

2 SPECYFIKACJE PRODUKTÓW I INFORMACJE NA ICH TEMAT ZAWARTE W NINIEJSZYM PODRĘCZNIKU MOGĄ ULEC ZMIANIE BEZ POWIADOMIENIA. WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA, INFORMACJE I ZALECENIA ZAWARTE W NINIEJSZYM PODRĘCZNIKU SĄ UWAŻANE ZA PRAWDZIWE, ALE NIE JEST UDZIELANA NA NIE ŻADNA GWARANCJA, WYRAźNA ANI DOMNIEMANA. UŻYTKOWNICY PONOSZĄ PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA STOSOWANIE DOWOLNYCH PRODUKTÓW. LICENCJA NA OPROGRAMOWANIE I OGRANICZONA GWARANCJA NA TOWARZYSZĄCY PRODUKT ZNAJDUJĄ SIĘ W PAKIECIE INFORMACJI DOŁĄCZONYM DO PRODUKTU I STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ NINIEJSZEGO DOKUMENTU PRZEZ ODNIESIENIE. W PRZYPADKU NIEZNALEZIENIA LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE LUB OGRANICZONEJ GWARANCJI NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PRZEDSTAWICIELA FIRMY CISCO Z PROŚBĄ O KOPIĘ. Implementacja kompresji nagłówka TCP firmy Cisco jest adaptacją programu opracowanego przez uczelnię University of California, Berkeley (UCB) jako część udostępnionej publicznie przez UCB wersji systemu operacyjnego UNIX. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright 1981, Regents of the University of California. BEZ WZGLĘDU NA WSZELKIE INNE GWARANCJE ZAWARTE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE WSZYSTKIE PLIKI DOKUMENTACJI I OPROGRAMOWANIE TYCH DOSTAWCÓW JEST DOSTARCZANE W TAKIM STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE, ZE WSZYSTKIMI WADAMI. FIRMA CISCO I WSKAZANI POWYŻEJ DOSTAWCY ZRZEKAJĄ SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, WYRAźNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI DOTYCZĄCYCH PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW WŁASNOŚCI LUB WYNIKAJĄCYCH Z OBSŁUGI, WYKORZYSTANIA LUB PRAKTYK HANDLOWYCH. W ŻADNYM RAZIE FIRMA CISCO ANI JEJ DOSTAWCY NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE SZKODY POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, WTÓRNE LUB PRZYPADKOWE, W TYM MIĘDZY INNYMI UTRATĘ ZYSKÓW LUB UTRATĘ ALBO ZNISZCZENIE DANYCH WYNIKAJĄCE Z UŻYCIA LUB BRAKU MOŻLIWOŚCI UŻYCIA NINIEJSZEGO PODRĘCZNIKA, NAWET JEŚLI FIRMA CISCO LUB JEJ DOSTAWCY ZOSTALI POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. Nazwa i logo Cisco są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Cisco i/lub jej spółek zależnych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Aby wyświetlić listę znaków handlowych firmy Cisco, przejdź do strony Znaki towarowe innych producentów wymienione w tym dokumencie są własnością ich prawnych właścicieli. Użycie słowa partner nie oznacza relacji na zasadzie spółki między firmą Cisco a jakąkolwiek inną firmą. (1110R) 2012 Cisco Systems, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

3 SPIS TREŚ CI Przedmowa i Rozdział 1 Wprowadzenie do programu Unified CCX Web Chat Agent Desktop 1-1 Uzyskiwanie dostępu do programu Unified CCX Web Chat Agent Desktop 1-1 Limit czasu nieaktywności rozmowy 1-5 Rozwiązywanie problemów z programem Web Chat Agent Desktop 1-5 Rozdział 2 Wprowadzenie do programu Unified CCX Web Chat Supervisor Desktop 2-9 Uzyskiwanie dostępu do programu Unified CCX Web Chat Supervisor Desktop 2-9 Rozwiązywanie problemów z programem Web Chat Supervisor Desktop 2-13 Rozdział 3 Raporty programu Unified CCX Chat Supervisor 3-15 Zbiorczy raport o agentach 3-15 Szczegółowy raport o kolejce usługi kontaktów 3-17 Zbiorczy raport o kolejce usługi kontaktów 3-18 i

4 Spis treści ii

5 Przedmowa Rozwiązanie Cisco Unified Contact Center Express (Unified CCX) należy do rodziny produktów Cisco Unified Communications. Umożliwia ono zarządzanie centrami kontaktów w działach oraz oddziałach małych i średnich przedsiębiorstw planujących wdrożenie takich rozwiązań. Rozwiązanie Unified CCX udostępnia multimedialne (głos, dane, sieć WWW) środowisko aplikacji obsługi klienta oparte na technologii VoIP, która umożliwia współdzielenie zasobów sieci danych i Cisco Unified Communications. W Podręczniku użytkownika programów Cisco Unified CCX Web Chat Agent i Supervisor Desktop znajdują się instrukcje dotyczące korzystania z interfejsu internetowego przełożonego i agenta. Do kogo adresowany jest ten podręcznik? Podręcznik użytkownika programów Cisco Unified CCX Web Chat Agent i Supervisor Desktop jest przeznaczony dla agentów oraz przełożonych. i

6 Przedmowa Organizacja Podręcznik składa się z następujących rozdziałów. Numer i tytuł rozdziału Rozdział 1, Wprowadzenie do programu Unified CCX Web Chat Agent Desktop Rozdział 2, Wprowadzenie do programu Unified CCX Web Chat Supervisor Desktop Rozdział 3, Raporty programu Unified CCX Chat Supervisor Opis Opis uzyskiwania dostępu do programu Unified CCX Web Chat Agent Desktop. Opis uzyskiwania dostępu do programu Unified CCX Web Chat Supervisor Desktop. Opis zbiorczego raportu o agentach, szczegółowego raportu o kolejce usługi kontaktów oraz zbiorczego raportu o kolejce usługi kontaktów. Konwencje W podręczniku zastosowano następujące konwencje: Konwencja pogrubienie Opis Pogrubienie służy do oznaczania poleceń, takich jak wpisy użytkowników, klawisze, przyciski oraz nazwy folderów i podmenu. Przykład: Wybierz kolejno polecenia Edit > Find (Edycja > Znajdź). kursywa Kliknij przycisk Finish (Zakończ). Kursywa służy do oznaczania następujących elementów: Przedstawienie nowego terminu. Przykład: Grupa umiejętności jest zbiorem agentów o podobnych umiejętnościach. Podkreślenie. Przykład: Nie należy używać konwencji nazw numerycznych. Wartość składni do zastąpienia przez użytkownika. Przykład: IF (warunek, wartość true, wartość false) ii

7 Przedmowa Konwencja Opis < > Nawiasy ostre służą do oznaczania następujących elementów: Argumenty, w przypadku których kontekst nie pozwala zastosować kursywy, na przykład w ciągach ASCII. Ciąg znaków, który jest wprowadzany przez użytkownika, ale nie jest widoczny w oknie, na przykład hasło. Dokumentacja pokrewna Pokrewne dokumenty dotyczące rozwiązań Unified CCX są dostępne pod następującym adresem URL: t_series_home.html Uzyskiwanie dokumentacji i wysyłanie zgłoszenia serwisowego Informacje o uzyskiwaniu dokumentu, wysyłaniu zgłoszenia serwisowego i zbieraniu dodatkowych danych można znaleźć w comiesięcznych aktualizacjach na stronie Co nowego w dokumentacji technicznej firmy Cisco. Znajduje się tam również lista nowej i poprawionej dokumentacji technicznej firmy Cisco: Aktualizacje Co nowego w dokumentacji technicznej firmy Cisco można zasubskrybować jako kanał RSS (Really Simple Syndication) i na bieżąco czytać bezpośrednio na swoim komputerze w odpowiednim czytniku kanałów RSS. Kanały RSS są bezpłatne, a witryna firmy Cisco obecnie obsługuje wersję RSS 2.0. iii

8 Przedmowa iv

9 ROZDZIAł 1 Wprowadzenie do programu Unified CCX Web Chat Agent Desktop Administrator komputera konfiguruje adres URL pulpitu agenta w programie Cisco Agent Desktop (CAD), umożliwiając agentowi prowadzenie rozmowy z klientem. Program Web Chat Agent Desktop współpracuje z przeglądarką Internet Explorer 8. Uzyskiwanie dostępu do programu Unified CCX Web Chat Agent Desktop Procedura Krok 1 Wybierz adres URL pulpitu agenta do rozmowy w sieci z listy Work Site (Witryna robocza) zintegrowanej przeglądarki, aby zalogować się do pulpitu agenta. Zaakceptuj certyfikat i potwierdź żądanie jego zapamiętania w celu używania w przyszłości. W przypadku konfiguracji jednowęzłowej na liście Work Site (Witryna robocza) jest dostępna tylko jedna opcja. W przypadku konfiguracji wysokiej dostępności (HA) na liście Work Site (Witryna robocza) są dostępne dwie opcje (jedna dla węzła podstawowego i jedna dla pomocniczego). 1-1

10 Rozdział 1 Wprowadzenie do programu Unified CCX Web Chat Agent Desktop Uzyskiwanie dostępu do programu Unified CCX Web Chat Agent Desktop Krok 2 Wprowadź poświadczenia w oknie programu Cisco Unified CCX Web Chat Agent Desktop, a następnie kliknij przycisk Sign In (Zaloguj). Rys. 1-1 Strona logowania do pulpitu agenta Po zalogowaniu zostanie otwarta strona główna programu Web Chat Agent Desktop. Zostanie także wyświetlone nazwisko i identyfikator użytkownika, w sposób pokazany na Rys Rys. 1-2 Strona główna pulpitu agenta Patrz: Tabela 1-1, aby uzyskać informacje na temat przycisków opcji agenta znajdujących się na tej stronie. 1-2

11 Rozdział 1 Wprowadzenie do programu Unified CCX Web Chat Agent Desktop Uzyskiwanie dostępu do programu Unified CCX Web Chat Agent Desktop Krok 3 Krok 4 Wybierz opcję Ready (Gotowy), aby zasygnalizować gotowość do rozmowy z kontaktem. Po przypisaniu użytkownikowi kontaktu do rozmowy status zostaje zmieniony na Busy (Zajęty) i w programie Web Chat Agent Desktop pojawia się pasek alertu rozmowy przychodzącej przestawiony na Rys Kliknij opcję Accept (Zaakceptuj). Uwaga Na pasku alertu rozmowy przychodzącej znajduje się licznik. Jeśli w wyznaczonym czasie nie zostanie zaakceptowane żądanie rozmowy, kontakt zostaje ponownie przeniesiony do kolejki, a status użytkownika zmieni się na Not Ready (Niegotowy). Rys. 1-3 Pasek alertu rozmowy przychodzącej na pulpicie agenta Po zaakceptowaniu żądania rozmowy z kontaktem zostanie otwarte okno rozmowy zawierające następujący komunikat: Connecting to chat room. (Nawiązywanie połączenia z pokojem rozmów). Po połączeniu z pokojem rozmów można rozpocząć rozmowę z klientem. 1-3

12 Rozdział 1 Wprowadzenie do programu Unified CCX Web Chat Agent Desktop Uzyskiwanie dostępu do programu Unified CCX Web Chat Agent Desktop Na Rys. 1-4, w lewym panelu okna rozmowy widoczne są dane klienta, a w prawym można prowadzić rozmowę z klientem. Rys. 1-4 Prowadzenie rozmowy za pomocą pulpitu agenta Krok 5 kliknij przycisk End (Zakończ), aby zakończyć sesje rozmowy. Po zakończeniu rozmowy następuje zmiana statusu użytkownika na Ready (Gotowy), umożliwiając rozpoczęcie rozmowy z nowym kontaktem. Ostrzeżenie Krok 6 Po kliknięciu w dowolnej chwili przycisku Wstecz, Zamknij lub Odśwież w przeglądarce następuje automatyczne wylogowane z sesji. Aby wyjść z aplikacji, kliknij przycisk Sign Out (Wyloguj). 1-4

13 Rozdział 1 Wprowadzenie do programu Unified CCX Web Chat Agent Desktop Limit czasu nieaktywności rozmowy W poniższej tabeli znajdują się opisy przycisków opcji agenta znajdujących się na stronie głównej programu Web Chat Agent Desktop. Tabela 1-1 Rozmowa agenta Przycisk Ready (Gotowy) Not Ready (Niegotowy) Sign Out (Wyloguj) Opis Jeśli status użytkownika to Ready (Gotowy), będzie on mógł nawiązywać rozmowę z kontaktem. Jeśli status użytkownika to Not Ready (Niegotowy), nie będzie on mógł nawiązać rozmowy z kontaktem. Po zalogowaniu domyślny status to Not Ready (Niegotowy). Wyjście z aplikacji. Limit czasu nieaktywności rozmowy Jeśli podczas rozmowy klient zamknie przeglądarkę lub nie będą przesyłane wiadomości przez określony czas, zostanie wyświetlony następujący komunikat: You are alone in the chat room. (W pokoju rozmów nie ma innych osób). Rozwiązywanie problemów z programem Web Chat Agent Desktop Co zrobić, jeśli wystąpi błąd certyfikatu w oknie rozmowy po wyrażeniu zgody na kontakt? Wystąpienie tego błędu oznacza, ze nie został zainstalowany certyfikat Cisco SocialMiner. Aby zainstalować ten certyfikat, w wyszukiwarce wpisz w pełni kwalifikowaną nazwę domeny (FQDN) SocialMiner. Następnie wykonaj procedurę instalacji. Podczas instalowania certyfikatu wybierz opcję Zaufane główne urzędy certyfikacji po zaznaczeniu opcji Umieść wszystkie certyfikaty w następującym magazynie. Uruchom ponownie przeglądarkę i wpisz adres URL. 1-5

14 Rozdział 1 Wprowadzenie do programu Unified CCX Web Chat Agent Desktop Rozwiązywanie problemów z programem Web Chat Agent Desktop Co zrobić, jeśli adres URL pulpitu agenta nie działa? Jeśli nie działa jeden z adresów URL pulpitu agenta, wypróbuj inny adres URL podczas konfiguracji wysokiej dostępności (HA). Co zrobić, jeśli po kliknięciu adresu URL pulpitu agenta wyświetla się komunikat o błędzie? Być może zapora komputera blokuje ruch wychodzący do serwera Unified CCX. Aby to sprawdzić, wyślij z komputera klienta polecenie ping do serwera Unified CCX, używając nazwy FQDN: $ping uccx.foo.com. Jeśli nie można wykonać polecenia ping, spróbuj sprawdzić trasę do serwera Unified CCX: $nslookup uccx.foo.com. Jeśli nie zadziała polecenie nslookup, skontaktuj się z administratorem. Co się stanie, jeśli inny agent zaloguje z moim identyfikatorem? Zostanie wyświetlony następujący komunikat: Another agent has logged in with the same ID. Your agent desktop will log out. (Inny agent zalogował się z tym samym identyfikatorem. Twój pulpit agenta zostanie wylogowany). Następnie nastąpi przekierowanie na stronę logowania. Co się stanie, jeśli podczas rozmowy klient zamknie okno rozmowy? Zostanie wyświetlony komunikat: You are alone in the chat room. Click End to close the chat interface. (W pokoju rozmów nie ma innych osób. Kliknij przycisk Zakończ, aby zamknąć interfejs rozmowy). Rozmowa zostanie zakończona dopiero po kliknięciu przycisku End (Zakończ). Ta funkcja umożliwia zebranie danych zakańczania przed rozpoczęciem nowej sesji rozmowy. Jeśli po kliknięciu przycisku End (Zakończ) nie następuje zakończenie rozmowy, odśwież lub zamknij przeglądarkę, aby spowodować zakończenie rozmowy i wylogowanie. Co się stanie, jeśli kliknę polecenie Sign Out (Wyloguj), kiedy status to Busy (Zajęty)? Zostanie wyświetlone następujące okno podręczne z prośbą o potwierdzenie: Are you sure you want to sign out after the current chat session? (Czy na pewno chcesz się wylogować po zakończeniu bieżącej sesji rozmowy?). Kliknij przycisk Yes (Tak), aby wylogować się z aktywnej sesji rozmowy lub No (Nie), aby anulować wylogowanie. 1-6

15 Rozdział 1 Wprowadzenie do programu Unified CCX Web Chat Agent Desktop Rozwiązywanie problemów z programem Web Chat Agent Desktop Co się stanie, jeśli zostanie utracone połączenie? Zostanie wyświetlony komunikat: Due to technical issues you are being logged off (Użytkownik zostanie wylogowany z powodu problemów technicznych) i nastąpi wylogowanie. Co się stanie, jeśli nastąpi awaria, kiedy status to Ready (Gotowy) lub Not Ready (Niegotowy)? Nastąpi przekierowanie do strony logowania i konieczne będzie ponowne zalogowanie po upływie pewnego czasu. Co się stanie, jeśli nastąpi awaria, kiedy status to Busy (Zajęty)? Status zmieni się na Logout (Wylogowany) i zostanie wyłączona opcja Sign Out (Wyloguj), ale będzie można kontynuować rozmowę z klientem. Po zakończeniu rozmowy nastąpi przekierowanie na stronę logowania. 1-7

16 Rozdział 1 Wprowadzenie do programu Unified CCX Web Chat Agent Desktop Rozwiązywanie problemów z programem Web Chat Agent Desktop 1-8

17 ROZDZIAł 2 Wprowadzenie do programu Unified CCX Web Chat Supervisor Desktop Administrator komputera konfiguruje adres URL pulpitu przełożonego w programie Cisco Supervisor Desktop (CSD), aby umożliwić przełożonym wyświetlanie rozmów w kolejce usługi kontaktów (CSQ) oraz zbiorcze raporty o agentach. Program Web Chat Supervisor Desktop współpracuje z przeglądarką Internet Explorer 8. Uzyskiwanie dostępu do programu Unified CCX Web Chat Supervisor Desktop Procedura Krok 1 W programie CSD wybierz adres URL pulpitu przełożonego rozmów internetowych, aby zalogować się do pulpitu przełożonego. Zaakceptuj certyfikat i potwierdź żądanie jego zapamiętania w celu używania w przyszłości. W przypadku konfiguracji jednowęzłowej jest dostępna tylko jedna opcja. W przypadku konfiguracji wysokiej dostępności (HA) są dostępne dwa adresy URL przełożonego (jeden dla węzła podstawowego i jeden dla węzła pomocniczego). 2-9

18 Rozdział 2 Wprowadzenie do programu Unified CCX Web Chat Supervisor Desktop Uzyskiwanie dostępu do programu Unified CCX Web Chat Supervisor Desktop Krok 2 Krok 3 Wprowadź poświadczenia w oknie programu Cisco Unified CCX Web Chat Supervisor Desktop, a następnie kliknij opcję Sign In (Zaloguj). Wybierz wymagany zespół z listy rozwijanej Select team (Wybierz zespół). Rys. 2-1 Wybór zespołu przez przełożonego 2-10

19 Rozdział 2 Wprowadzenie do programu Unified CCX Web Chat Supervisor Desktop Uzyskiwanie dostępu do programu Unified CCX Web Chat Supervisor Desktop Krok 4 Kliknij przycisk opcji Contact Service Queue (Kolejka usługi kontaktów) lub Agent, aby wyświetlić dostępne raporty. W przypadku wybrania opcji Contact Service Queue (Kolejka usługi kontaktów) zbiorczy raport o rozmowach w kolejce usługi kontaktów zostanie wyświetlony w formie tabeli, tak jak przedstawiono na Rys Rys. 2-2 Zbiorczy raport o kolejce usługi kontaktów 2-11

20 Rozdział 2 Wprowadzenie do programu Unified CCX Web Chat Supervisor Desktop Uzyskiwanie dostępu do programu Unified CCX Web Chat Supervisor Desktop Kliknij dowolną kolejkę usługi kontaktów, aby wyświetlić szczegółowy raport o kolejce usługi kontaktów. Rys. 2-3 Szczegółowy raport o kolejce usługi kontaktów W przypadku wybrania opcji Agent zbiorczy raport o agentach zostanie wyświetlony w formie tabeli, tak jak przedstawiono na Rys Rys. 2-4 Zbiorczy raport o agentach 2-12

21 Rozdział 2 Wprowadzenie do programu Unified CCX Web Chat Supervisor Desktop Rozwiązywanie problemów z programem Web Chat Supervisor Desktop Krok 5 Kliknij ikonę Refresh (Odśwież) obok listy rozwijanej zespołów, aby wyświetlić najnowszą listę zespołów. Po kliknięciu tej ikony zostanie zamknięty bieżący raport. Krok 6 Aby wyjść z aplikacji, kliknij przycisk Sign Out (Wyloguj). Użytkownik zostanie wylogowany oraz nastąpi przekierowanie do strony logowania. Ostrzeżenie Jeśli w przeglądarce zostanie kliknięty którykolwiek z przycisków Wstecz, Zamknij lub Odśwież, użytkownik zostanie wylogowany z pulpitu przełożonego. Rozwiązywanie problemów z programem Web Chat Supervisor Desktop Co zrobić, jeśli adres URL pulpitu przełożonego nie działa? Jeśli nie działa jeden z adresów URL pulpitu przełożonego, wypróbuj inny adres URL podczas konfiguracji wysokiej dostępności (HA). Co zrobić, jeśli po kliknięciu adresu URL pulpitu przełożonego wyświetla się komunikat o błędzie? Być może zapora komputera blokuje połączenia wychodzące do serwera Unified CCX. Aby to sprawdzić, wyślij z komputera klienta polecenie ping do serwera Unified CCX, używając nazwy FQDN: $ping uccx.foo.com. Jeśli nie można wykonać polecenia ping, spróbuj sprawdzić trasę do serwera Unified CCX: $nslookup uccx.foo.com. Jeśli nie zadziała polecenie nslookup, skontaktuj się z administratorem. 2-13

22 Rozdział 2 Wprowadzenie do programu Unified CCX Web Chat Supervisor Desktop Rozwiązywanie problemów z programem Web Chat Supervisor Desktop Co się stanie, jeśli inny przełożony zaloguje z moim identyfikatorem? Zostanie wyświetlony następujący komunikat: Another supervisor has logged in with the same ID. Your supervisor desktop will log out. (Inny przełożony zalogował się z tym samym identyfikatorem. Twój pulpit przełożonego zostanie wylogowany). Następnie nastąpi przekierowanie na stronę logowania. Co się stanie, jeśli zostanie utracone połączenie? Zostanie wyświetlony komunikat: Due to technical issues you are being logged off (Użytkownik zostanie wylogowany z powodu problemów technicznych) i nastąpi wylogowanie. 2-14

23 ROZDZIAł 3 Raporty programu Unified CCX Chat Supervisor Każdy raport programu Unified CCX Chat Supervisor zawiera opis oraz tabelę z objaśnieniami pozycji. W rozdziale opisano następujące raporty: Zbiorczy raport o agentach, str Szczegółowy raport o kolejce usługi kontaktów, str Zbiorczy raport o kolejce usługi kontaktów, str Zbiorczy raport o agentach Zbiorczy raport o agentach zawiera podsumowanie aktywności agentów. Tabela 3-1 opisuje sposoby uzyskiwania lub obliczania danych w zbiorczym raporcie o agentach. Tabela 3-1 Zbiorczy raport o agentach Nazwa pola Agent Name (Imię i nazwisko agenta) Agent ID (Identyfikator agenta) Opis Imię i nazwisko agenta. Identyfikator logowania agenta. 3-15

24 Rozdział 3 Raporty programu Unified CCX Chat Supervisor Tabela 3-1 Zbiorczy raport o agentach (cd.) Nazwa pola Current State (Bieżący stan) Contact Service Queue (Kolejka usługi kontaktów) State Duration (Czas trwania stanu) Logon Time (Czas zalogowania) Chat Presented (Przedstawione rozmowy) Chat Handled (Obsłużone rozmowy) Longest Busy Duration (Najdłuższy czas obsługi) Avg Busy Duration (Średni czas obsługi) Total Busy Duration (Łączny czas obsługi) Max Ready Duration (Maksymalny czas gotowości) Avg Ready Duration (Średni czas gotowości) Total Ready Duration (Łączny czas gotowości) Opis Bieżący stan agenta. Nazwa kolejki usługi kontaktów rozmowy. Te informacje są wyświetlane, gdy stan agenta to Busy (Zajęty). Czas trwania bieżącego stanu. Czas, który upłynął od ostatniego zalogowania. Liczba kontaktów zaprezentowanych bieżącemu agentowi. Liczba kontaktów obsłużonych przez bieżącego agenta. Najdłuższy czas, jaki agent poświęcił kontaktowi. Obejmuje czas rozmowy i wykonywania zadań. Średni czas, jaki agent poświęcił kontaktom. Łączny czas, jaki agent poświęcił kontaktom. Najdłuższy czas, w jakim agent znajdował się w stanie Ready (Gotowy). Średni czas, w jakim agent znajdował się w stanie Ready (Gotowy). Łączny czas, w jakim agent znajdował się w stanie Ready (Gotowy). 3-16

25 Rozdział 3 Raporty programu Unified CCX Chat Supervisor Tabela 3-1 Zbiorczy raport o agentach (cd.) Nazwa pola Max Not Ready Duration (Maksymalny czas braku gotowości) Avg Not Ready Duration (Średni czas braku gotowości) Total Not Ready Duration (Łączny czas braku gotowości) Opis Najdłuższy czas, w jakim agent znajdował się w stanie Not Ready (Niegotowy). Średni czas, w jakim agent znajdował się w stanie Not Ready (Niegotowy). Łączny czas, w jakim agent znajdował się w stanie Not Ready (Niegotowy). Szczegółowy raport o kolejce usługi kontaktów Tabela 3-2 opisuje sposoby uzyskiwania lub obliczania danych w szczegółowym raporcie o kolejce usługi kontaktów. Tabela 3-2 Szczegółowy raport o kolejce usługi kontaktów Nazwa pola Agent Name (Imię i nazwisko agenta) Current State (Bieżący stan) Contact Service Queue (Kolejka usługi kontaktów) State Duration (Czas trwania stanu) Opis Imię i nazwisko agenta. Bieżący stan agenta. Nazwa kolejki usługi kontaktów rozmowy. Te informacje są wyświetlane, gdy stan agenta to Busy (Zajęty). Czas trwania bieżącego stanu agenta. 3-17

26 Rozdział 3 Raporty programu Unified CCX Chat Supervisor Zbiorczy raport o kolejce usługi kontaktów Zbiorczy raport o kolejce usługi kontaktów zawiera podsumowanie poszczególnych kolejek usługi kontaktów. Tabela 3-3 opisuje sposoby uzyskiwania lub obliczania danych w zbiorczym raporcie o kolejce usługi kontaktów. Tabela 3-3 Zbiorczy raport o kolejce usługi kontaktów Nazwa pola CSQ (Kolejka usługi kontaktów) Agents Logged in (Agenci zalogowani) Agents Busy (Agenci zajęci) Agents Ready (Agenci gotowi) Agents Not Ready (Agenci niegotowi) Current Oldest Contact (Najdłużej oczekujący kontakt) Total Chats (Łączna liczba rozmów) Abandoned Chats (Rozmowy porzucone) Average Chat Duration (Średni czas rozmowy) Average Wait Duration (Średni czas oczekiwania) Opis Nazwa kolejki usługi kontaktów. Liczba agentów zalogowanych w tej kolejce usługi kontaktów. Liczba agentów w stanie Busy (Zajęty). Liczba agentów w stanie Ready (Gotowy). Liczba agentów w stanie Not Ready (Niegotowy). Najdłużej oczekujący kontakt w bieżącej kolejce. Łączna liczba kontaktów zaprezentowanych w bieżącej kolejce. Liczba kontaktów, które zostały porzucone w bieżącej kolejce. Średni czas, jaki poświęcili agenci na rozmowy z kontaktami w kolejce usługi kontaktów. Średni czas oczekiwania kontaktu w kolejce na połączenie z agentem. 3-18

27 Rozdział 3 Raporty programu Unified CCX Chat Supervisor Tabela 3-3 Zbiorczy raport o kolejce usługi kontaktów (cd.) Nazwa pola Longest Chat Duration (Najdłuższy czas rozmowy) Longest Waiting Contact (Najdłużej oczekujący kontakt) Opis Najdłuższy czas, jaki poświęcili agenci na rozmowy z kontaktami w kolejce usługi kontaktów. Najdłuższy czas na nawiązanie połączenia kontaktu z agentem. 3-19

28 Rozdział 3 Raporty programu Unified CCX Chat Supervisor 3-20

Podręcznik użytkownika programu IM and Presence dla systemu Cisco Unified Communications Manager, wersja 9.0(1)

Podręcznik użytkownika programu IM and Presence dla systemu Cisco Unified Communications Manager, wersja 9.0(1) Podręcznik użytkownika programu IM and Presence dla systemu Cisco Unified Communications Manager, wersja 9.0(1) Pierwsza publikacja: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman

Bardziej szczegółowo

HP Designjet Partner Link. Instrukcje

HP Designjet Partner Link. Instrukcje HP Designjet Partner Link Instrukcje 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje prawne Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jedyna gwarancja, jakiej

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Portalu Self Care Cisco Unified Communications, wersja 10.5(1)

Podręcznik użytkownika Portalu Self Care Cisco Unified Communications, wersja 10.5(1) Podręcznik użytkownika Portalu Self Care Cisco Unified Communications, wersja 10.5(1) Portal Self Care Unified Communications 2 Ustawienia w Portalu Self Care Unified Communications 2 Telefony 4 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Novell Filr 2.0 Web Szybki start

Aplikacja Novell Filr 2.0 Web Szybki start Aplikacja Novell Filr 2.0 Web Szybki start Luty 2016 r. Szybki start Niniejszy dokument pomaga zapoznać się z systemem Novell Filr oraz ułatwia zrozumienie najistotniejszych pojęć i zadań. Informacje o

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia

Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia SPIS TREŚCI 1. Dla wszystkich użytkowników Wstęp... 3 Jak korzystać z tego podręcznika... 3 Znaki towarowe... 4 Czym jest RICOH

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 6

PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 6 PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 6 Notowania BRE Statica 3 instalacja programu, funkcje dedykowane. Notowania BRE Statica 3 to wszechstronna, łatwa w obsłudze aplikacja, przeznaczona dla osób

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Notowaniach Statica mdm 4

Przewodnik po Notowaniach Statica mdm 4 Przewodnik po Notowaniach Statica mdm 4 Notowania Statica mdm 4 to nowa wszechstronna, łatwa w obsłudze aplikacja, przeznaczona dla osób inwestujących na rynkach finansowych. Jej główną funkcją jest wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Do korzystania z adaptera niezbędne są następujące elementy: System operacyjny Windows XP/Me/2000/98SE Jeden wolny port USB Napęd CD-ROM

Do korzystania z adaptera niezbędne są następujące elementy: System operacyjny Windows XP/Me/2000/98SE Jeden wolny port USB Napęd CD-ROM Urządzenie współpracuje z systemami operacyjnymi: Windows XP, Me, 2000, 98 Second Edition DBT-122 PersonalAir USB Bluetooth Adapter Przed rozpoczęciem Do korzystania z adaptera niezbędne są następujące

Bardziej szczegółowo

Do użytku z aplikacjami z funkcją skanowania / czytania kodów QR

Do użytku z aplikacjami z funkcją skanowania / czytania kodów QR Aplikacja Xerox QR Code Skrócona instrukcja obsługi 702P03999 Do użytku z aplikacjami z funkcją skanowania / czytania kodów QR Aplikacji QR Code można używać w połączeniu z: aplikacjami do skanowania /

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi programu Cisco Unity Connection Web Inbox (wersja 9.x)

Skrócona instrukcja obsługi programu Cisco Unity Connection Web Inbox (wersja 9.x) Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi programu Cisco Unity Connection Web Inbox (wersja 9.x) Program Cisco Unity Connection Web Inbox (wersja 9.x) Informacje o programie Cisco Unity Connection

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 WNA1000M Podręcznik instalacji

Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 WNA1000M Podręcznik instalacji Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 WNA1000M Podręcznik instalacji Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 Płyta CD z zasobami (Resource CD) Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista wersja 1.0 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORT CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J530DW/J560DW/J570DW Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r.

Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r. Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r. Spis treści Kontakt... 2 Logowanie do konta pocztowego przez WWW... 3 Logowanie do panelu administracyjnego... 4 Konfiguracja klienta pocztowego... 7 Umieszczanie

Bardziej szczegółowo

Opcje Fiery1.3 pomoc (klient)

Opcje Fiery1.3 pomoc (klient) 2015 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 28 stycznia 2015 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny system poczty elektronicznej

Bezpieczny system poczty elektronicznej Bezpieczny system poczty elektronicznej Konfiguracja poczty elektronicznej Konfiguracja programu Outlook 2000. Wersja 1.2 Ostatnia aktualizacja: 11. lutego 2005 Strona 1/17 Spis treści 1. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista wersja 1.1 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORTOWANIE CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja B POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Program GroupWise WebAccess interfejs podstawowy

Program GroupWise WebAccess interfejs podstawowy Program GroupWise WebAccess interfejs podstawowy 21 listopada 2011 Novell Skrócona instrukcja obsługi Po zainstalowaniu przez administratora systemu oprogramowania GroupWise 2012 WebAccess można korzystać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Opiekuna

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Opiekuna Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Opiekuna Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja konta pocztowego na szkolnym serwerze

Konfiguracja konta pocztowego na szkolnym serwerze 1 Konfiguracja konta pocztowego na szkolnym serwerze Krok 1. Założenie konta. Zgłoś się do opiekuna pracowni celem założenia konta. Przygotuj własną propozycję nazwy użytkownika, np. jkowalski, jankowalski,

Bardziej szczegółowo

bla bla Guard podręcznik użytkownika

bla bla Guard podręcznik użytkownika bla bla Guard podręcznik użytkownika Guard Guard: podręcznik użytkownika data wydania środa, 03. wrzesień 2014 Version 1.0 Copyright 2006-2014 OPEN-XCHANGE Inc., Niniejszy dokument stanowi własność intelektualną

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI WEBFAX DLA

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI WEBFAX DLA 2014 INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI WEBFAX DLA ADMINISTRATORA ENTERPRISE INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI WEBFAX DLA ADMINISTRATORA ENTERPRISE OPIS KONCEPCYJNY APLIKACJI ORAZ PRZEGLĄD FUNKCJI COPYRIGHT BY UBIQUITY

Bardziej szczegółowo

Voicer. SPIKON Aplikacja Voicer V100

Voicer. SPIKON Aplikacja Voicer V100 Voicer SPIKON Aplikacja Voicer V100 SPIKON Voicer Aplikacja Voicer w platformie SPIKON dedykowana jest przede wszystkim konsultantom kampanii wirtualnego Call Center. Dając łatwy dostęp do najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki

Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Wersja B POL 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika AE6000 Bezprzewodowa karta sieciowa USB Mini AC580 z obsługą dwóch pasm a Zawartość Opis produktu Funkcje 1 Instalacja Instalacja 2 Konfiguracja sieci bezprzewodowej Wi-Fi Protected

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja funkcji logowania

Skrócona instrukcja funkcji logowania Skrócona instrukcja funkcji logowania Logowanie 1. Wpisz swój identyfikator nie używając spacji, podkreśleń ani nawiasów. Aby przejść do pola tekstowego Hasło, wciśnij klawisz tabulatora lub kliknij wewnątrz

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013 Symfonia Faktura Instalacja programu Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uaktualnienia AdRem NetCrunch z wersji 5.3 do 6.x

Instrukcja uaktualnienia AdRem NetCrunch z wersji 5.3 do 6.x Instrukcja uaktualnienia AdRem NetCrunch z wersji 5.3 do 6.x 2010 AdRem Software, sp. z o.o. Niniejszy dokument został opracowany przez firmę AdRem Software i przedstawia poglądy oraz opinie firmy AdRem

Bardziej szczegółowo

Opcje Fiery1.3 pomoc (serwer)

Opcje Fiery1.3 pomoc (serwer) 2015 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 28 stycznia 2015 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU MODEM SETUP for Nokia 6310i Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. INSTALOWANIE PROGRAMU MODEM SETUP FOR NOKIA

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z Portalu internetowego Visteon

Instrukcja korzystania z Portalu internetowego Visteon Instrukcja korzystania z portalu zawarta na następnych stronach została streszczona poniżej: Logowanie się Pierwsza zmiana hasła Korzystanie z funkcji Formularza Zgłoszenia Naprawy Bezpośredniej do wypełniania

Bardziej szczegółowo

CitiManager Skrócona instrukcja obsługi dla Administratorów programu. Maj Bank Handlowy w Warszawie S.A.

CitiManager Skrócona instrukcja obsługi dla Administratorów programu. Maj Bank Handlowy w Warszawie S.A. CitiManager Skrócona instrukcja obsługi dla Administratorów programu Maj 2017 www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. CitiManager Skrócona instrukcja obsługi dla Administratorów programu Spis

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Ucznia Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Integracja z programem Microsoft Outlook

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Integracja z programem Microsoft Outlook OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Przewodnik informacyjny R6.1 Alcatel-Lucent OmniTouch 8400 Instant Communications Suite zapewnia wiele usług po skojarzeniu z aplikacją Microsoft Outlook. Integracja

Bardziej szczegółowo

GroupWise WebAccess Basic Interface

GroupWise WebAccess Basic Interface GroupWise WebAccess Basic Interface szybki start 8 Novell GroupWise WebAccess Basic Interface SZYBKI START www.novell.com Korzystanie z programu GroupWise WebAccess Basic Interface Po zainstalowaniu przez

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego 1 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 I WSTĘP... 3 II OPIS FUNKCJONALNOŚCI... 3 1. LOGOWANIE DO SERWISU INTERNETOWEGO... 3 1.1 Reguły bezpieczeństwa... 3 2.

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

1. Na pulpicie lub ekranie uruchomienia, dwa razy kliknij [RICOH IWB Client], aby uruchomić klienta RICOH Interactive Whiteboard.

1. Na pulpicie lub ekranie uruchomienia, dwa razy kliknij [RICOH IWB Client], aby uruchomić klienta RICOH Interactive Whiteboard. RICOH Interactive Whiteboard Client for Windows Podręcznik uruchomienia Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy zapoznać się z niniejszym podręcznikiem. Dokument należy zachować, gdyż może być

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH.

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH. Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH. Spis treści 1. Konfiguracja poczty Exchange dla klienta pocztowego Outlook 2007 protokół Exchange

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...1 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa)

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa) Wprowadzenie Ten dodatek do skróconej instrukcji instalacji zawiera najnowsze informacje o instalowaniu i konfigurowaniu serwera magazynującego dla małych firm WD Sentinel DX4000. Zamieszczone tu informacje

Bardziej szczegółowo

Plik Readme aplikacji klienckiej Novell Filr

Plik Readme aplikacji klienckiej Novell Filr Plik Readme aplikacji klienckiej Novell Filr Kwiecień 2015 r. 1 Omówienie produktu Aplikacja kliencka Novell Filr umożliwia synchronizowanie plików z systemu Novell Filr z systemem plików na komputerze,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Podrecznik użytkownika programu Norton AntiVirus Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej i może być używane jedynie zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Sygnity SA 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki firmowe oraz towarowe użyte w opracowaniu są prawną własnością ich właścicieli. Autor dokumentacji: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Opis aktualizacji programu Kancelaria Komornika

Opis aktualizacji programu Kancelaria Komornika Opis aktualizacji programu Kancelaria Komornika ZUS-EKS Currenda sp. z o.o.; 30-348 K rakó w, ul. B o b rz y ńs ki e g o 3 9 b / 1 7 t el. (12) 3 5 8-01-3 1, (12) 359-78-98 f a x (1 2 ) 358-01-01 w. 6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia.

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia. Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji modemu może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DSL-300T ADSL Modem Przed rozpoczęciem Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

E e-member - Elektroniczny System Obsługi Klientów

E e-member - Elektroniczny System Obsługi Klientów E e-member - Elektroniczny System Obsługi Klientów Korporacyjnych Szybko Pole Wygodnie do Online edycji Podręcznik Pomoc użytkownika techniczna Przeglądarka internetowa Sprawdź czy korzystasz z jednej

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL Przewodnik irprint Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacja Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Centrum skrótów. Wersja 5.1. Podręcznik administratora

Centrum skrótów. Wersja 5.1. Podręcznik administratora Centrum skrótów Wersja 5.1 Podręcznik administratora Lipiec 2016 www.lexmark.com Spis treści 2 Spis treści Historia zmian...3 Informacje ogólne... 4 Konfiguracja ustawień drukarki...5 Dostęp do wbudowanego

Bardziej szczegółowo

APLIKACJA mhr ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE. Opis działać W KROKACH PRACOWNIK

APLIKACJA mhr ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE. Opis działać W KROKACH PRACOWNIK APLIKACJA mhr ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE Opis działać W KROKACH PRACOWNIK 1 SPIS TREŚCI I. JAKIE KROKI WYKONAĆ... 3 II. LOGOWANIE... 3 III. WYŚWIETLENIE KARTY CELÓW... 3 IV. ZAPOZNANIE SIĘ PRACOWNIKA Z WYZNACZONYMI

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

Programy licencjonowania zbiorczego firmy Adobe

Programy licencjonowania zbiorczego firmy Adobe Programy licencjonowania zbiorczego firmy Adobe Konsola administracyjna programu VIP Podręcznik użytkownika dla planu Value Incentive Plan (VIP) Wersja 2.5 listopad 19, 2013 Spis treści Co to jest konsola

Bardziej szczegółowo

Spis treść Nazwy użytkownika Hasła Jeśli posiadają Państwo router, protokół PPPoE należy skonfigurować na routerze.

Spis treść Nazwy użytkownika Hasła Jeśli posiadają Państwo router, protokół PPPoE należy skonfigurować na routerze. Spis treść Wstęp Konfiguracja protokołu PPPoE w Windows XP Konfiguracja protokołu PPPoE w Windows Vista/7 Konfiguracja protokołu PPPoE w Windows 8 Konfiguracja protokołu PPPoE w systemie MAC OS X firmy

Bardziej szczegółowo

9. Internet. Konfiguracja połączenia z Internetem

9. Internet. Konfiguracja połączenia z Internetem 9. Internet Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na bezpieczne podłączenie komputera (lub całej sieci lokalnej) do Internetu. Firma Microsoft nie zrezygnowała z umieszczania w systemie przeglądarki

Bardziej szczegółowo

Jak skonfigurować Outlooka?

Jak skonfigurować Outlooka? Jak skonfigurować Outlooka? str. 1 Jak skonfigurować Outlooka? W tym dokumencie znajdziesz: Czy mogę korzystać z Outlooka?... 1 Nowa instalacja Outlooka... 2 Konfiguracja HostedExchange.pl na komputerze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Opis panelu użytkownika Pierwsze zalogowanie w systemie Procedura resetowania hasła Składanie nominacji krok po kroku System Telnom Nominacje znajduje

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Informacje dotyczą postępowania w różnego rodzaju sytuacjach oraz zależności

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Mała Księgowość

Symfonia Start Mała Księgowość Symfonia Start Mała Księgowość Rejestracja i aktywacja Wersja 2011 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J3W/J5W/J7W/J55DW/J75DW, MFC-J85DW/ J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW Wersja 0 POL Definicje oznaczeń

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy 1 Główne komponenty Program Acronis vmprotect 6.0 zawiera następujące główne komponenty: Acronis vmprotect Windows Agent (oprogramowanie instalowane na komputerze

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace

Sage Symfonia Kadry i Płace Sage Symfonia Kadry i Płace Instalacja programu Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA instalacji aplikacji elisty.pl

INSTRUKCJA instalacji aplikacji elisty.pl INSTRUKCJA instalacji aplikacji elisty.pl Korzystanie z usługi elisty.pl jest bardzo proste musisz tylko: - zarejestrować się utwórz i aktywuj konto użytkownika w serwisie elisty.pl - pobrać i zainstalować

Bardziej szczegółowo

Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika

Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika W niniejszym podręczniku opisano sposób korzystania z programu Content Manager 2.0 do przeglądania, kupowania, pobierania i instalowania aktualizacji oraz dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID

Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID wersja 1.3 Spis treści 1. INSTALACJA CERTYFIKATU... 3 1.1. KLUCZ ZAPISANY BEZPOŚREDNIO DO PRZEGLĄDARKI (NA TYM KOMPUTERZE),... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Certum Basic ID. Instrukcja dla użytkowników Windows Vista. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat Certum Basic ID. Instrukcja dla użytkowników Windows Vista. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat Certum Basic ID Instrukcja dla użytkowników Windows Vista wersja 1.3 Spis treści 1. INSTALACJA CERTYFIKATU... 3 1.1. KLUCZ ZAPISANY BEZPOŚREDNIO DO PRZEGLĄDARKI (NA TYM KOMPUTERZE),... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi grupowego portalu głosowego

Skrócona instrukcja obsługi grupowego portalu głosowego Skrócona instrukcja obsługi grupowego portalu głosowego Konfigurowanie portalu głosowego Do konfigurowania grupowego portalu głosowego służy interfejs internetowy Rysunek 1. Grupa Usługi Portal głosowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI V-TERMU LYONESS.

INSTRUKCJA OBSŁUGI V-TERMU LYONESS. INSTRUKCJA OBSŁUGI V-TERMU LYONESS Uruchomienie programu V-Term Lyoness jest interfejsem bazującym na stronie internetowej, który można uruchomić bezpośrednio w przeglądarce internetowej, bez potrzeby

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl 1. Firmware Upgrade Utility 1.1. Metoda 1 (standardowa) 1.2. Metoda 2 (niestandardowa) 2. Serwer FTP 2.1. Lokalny serwer FTP 2.2. Zdalny serwer FTP 3. Upgrade przez Web Procedury aktualizacji zostały oparte

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

1. LOGOWANIE DO SYSTEMU

1. LOGOWANIE DO SYSTEMU 1. LOGOWANIE DO SYSTEMU Aby zalogować się do systemu należy do okna przeglądarki internetowej wpisać adres: mindstormlab.com/cms Należy upewnić się, że w pasku adresu przeglądarki po wprowadzeniu poprawnego

Bardziej szczegółowo

procertum CLIDE Client 2.1 wersja 1.0.2

procertum CLIDE Client 2.1 wersja 1.0.2 Instrukcja obsługi kwalifikowany znacznik czasu do użycia z procertum SmartSign 3.2 procertum CLIDE Client 2.1 wersja 1.0.2 Spis treści 1. INSTALACJA OPROGRAMOWANIA... 3 2. URUCHOMIENIE APLIKACJI... 8

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW.

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW. Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: MFC-J650DW/J670DW/J690DW Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Aplikacja mobilna Novell Vibe Szybki start

Aplikacja mobilna Novell Vibe Szybki start Aplikacja mobilna Novell Vibe Szybki start Marzec 2015 Wprowadzenie Mobilny dostęp do witryny Novell Vibe może zostać dezaktywowany przez administratora systemu Vibe. Jeśli nie możesz uzyskać dostępu do

Bardziej szczegółowo

bla bla Komunikator podręcznik użytkownika

bla bla Komunikator podręcznik użytkownika bla bla Komunikator podręcznik użytkownika Komunikator Komunikator: podręcznik użytkownika data wydania poniedziałek, 16. luty 2015 Version 1.0.0 Copyright 2006-2015 OPEN-XCHANGE Inc., Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Nr i temat ćwiczenia Nr albumu Grupa Rok S 6. Konfiguracja komputera Data wykonania ćwiczenia N Data oddania sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Mała Księgowość

Symfonia Start Mała Księgowość Symfonia Start Mała Księgowość Instalacja programu Wersja 2011 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji Seria drukarek laserowych Windows Vista / 7 Instrukcja instalacji Przed użyciem drukarki należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterowniki. Przeczytaj Podręcznik szybkiej obsługi i niniejszy Przewodnik

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z usługi FTP

Poradnik korzystania z usługi FTP Poradnik korzystania z usługi FTP 1. Wstęp FTP (ang. File Transfer Protocol) to usługa pozwalająca na wymianę plików poprzez Internet w układzie klient-serwer. Po podłączeniu się do serwera za pomocą loginu

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Rejestracja i aktywacja

Symfonia Start Handel. Rejestracja i aktywacja Symfonia Start Handel Rejestracja i aktywacja Wersja 2014 Rejestracja i aktywacja programu Po zainstalowaniu, normalna praca z programem jest możliwa tylko przez ograniczony (60 dni) okres czasu. Program

Bardziej szczegółowo

Micro Focus Vibe Desktop dla systemu Windows

Micro Focus Vibe Desktop dla systemu Windows Micro Focus Vibe Desktop dla systemu Windows Wrzesień 2016 r. Wprowadzenie Pliki systemu Micro Focus Vibe można zsynchronizować z komputerem, a następnie modyfikować je bez bezpośredniego dostępu do witryny

Bardziej szczegółowo